Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

100. zk., 2020ko maiatzaren 25a, astelehena

N.º 100, lunes 25 de mayo de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
2039
2039

EBAZPENA, 2020ko maiatzaren 21ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren Erabakia, aparteko dirulaguntzetarako deialdia finantzatzera bideratutako baliabide ekonomikoak handitzekoa; dirulaguntza horien hartzaileak norberaren konturako langileak edo langile autonomoak izango dira, zehazki, haien jarduerak etenda dituztenak COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma-egoera dela eta.

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por el que se incrementan los recursos económicos destinados a la financiación de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2020ko maiatzaren 20ko bileran erabaki du aparteko dirulaguntzetarako deialdira bideratutako baliabide ekonomikoak handitzea; dirulaguntza horien hartzaileak norberaren konturako langileak edo langile autonomoak izango dira, zehazki, haien jarduerak etenda dituztenak COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma egoera dela eta. Bada, bat etorriz maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren bitartez onartutako Lanbideren Estatutuen 10.2 artikuluaren p) letran xedatutakoarekin, erakunde autonomo horren zuzendari nagusiari dagokio deialdi hori argitaratzea.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en su sesión de 20 de mayo de 2020, ha acordado incrementar los recursos económicos destinados a la financiación de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de conformidad con lo dispuesto en el apartado p) del artículo 10.2 de los Estatutos de Lanbide, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, corresponde al Director General de este organismo autónomo proceder a su publicación.

Azaldutakoa dela-eta, hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak 2020ko maiatzaren 20ko bileran hartutako Erabakia argitaratzea, aparteko dirulaguntzetarako deialdia finantzatzera bideratutako baliabide ekonomikoak handitzekoa; dirulaguntza horien hartzaileak norberaren konturako langileak edo langile autonomoak izango dira, zehazki, haien jarduerak etenda dituztenak COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma-egoera dela eta. Ebazpen honen eranskin gisa ageri da.

Primero.– Proceder a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adoptado en su sesión de 20 de mayo de 2020, por el que se incrementan los recursos económicos destinados a la financiación de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, incorporado como anexo a esta Resolución.

Bigarrena.– Jakinaraztea onartzen denetik aurrera izango dituela ondorioak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluaren Erabakiak.

Segundo.– Informar que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo que se publica surtirá efectos desde el día de su aprobación.

Hirugarrena.– Jakinaraztea ezen, argitara ematen den Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren Erabakiaren aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaiola organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hileko epean, ebazpena aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo que se publica podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko maiatzaren 21a.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de mayo de 2020.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

El Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.

ERANSKINA
ANEXO
ERABAKIA, LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO ADMINISTRAZIO KONTSEILUARENA, APARTEKO DIRULAGUNTZETARAKO DEIALDIA FINANTZATZERA BIDERATUTAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK HANDITZEKOA; DIRULAGUNTZA HORIEN HARTZAILEAK NORBERAREN KONTURAKO LANGILEAK EDO LANGILE AUTONOMOAK IZANGO DIRA, ZEHAZKI, HAIEN JARDUERAK ETENDA DITUZTENAK COVID-19AK ERAGINDAKO OSASUN-KRISIALDIA KUDEATZEKO DEKLARATUTAKO ALARMA-EGOERA DELA ETA
ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO, POR EL QUE SE INCREMENTAN LOS RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMAS, CUYAS ACTIVIDADES HAN QUEDADO SUSPENDIDAS A CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2020ko apirilaren 8ko Ebazpenaren bidez (2020ko apirilaren 15eko EHAA, 71. zk.), argitara eman zen norberaren konturako langileentzako eta langile autonomoentzako aparteko dirulaguntzen deialdia, zehazki, haien jarduerak etenda dituztenak COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma egoera dela eta. Deialdi hori erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2020ko apirilaren 7ko bilkuran hartutako Erabakiaren bidez onartu zen. Deialdi honen babesean emango diren laguntzak finantzatzeko, 3.000.000 euro bideratu dira.

En el Boletín Oficial del País Vasco n.º 71, de 15 de abril de 2020, mediante la Resolución de 8 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, se procedió a la publicación de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 7 de abril de 2020. El importe de los recursos económicos destinados a la financiación de las ayudas a conceder al amparo de esta convocatoria asciende a 3.000.000 de euros.

Deialdian aurreikusten da zenbateko hori handitu ahal izango dela baldin eta, indarreko legeriaren arabera, aurrekontu-aldaketak onartzen badira eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen. Halakorik gertatuz gero, horren berri eman beharko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bat argitaratuta.

En la convocatoria se prevé que dicho importe podrá ser incrementado en el supuesto que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente, con anterioridad a la terminación del plazo de presentación de solicitudes, circunstancia a la que se ha de dar la oportuna publicidad en el Boletín Oficial del País Vasco, mediante Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Deialdia argitaratu zenetik igaro den denbora-tarte laburrean jasotako eskaera-kopuruak nabarmen gainditu ditu aurreikusitako muntak, eta horrek agerian utzi du langile autonomoentzako laguntza nabarmen areagotu beharra, zehazki, haien jarduerak etenda dituztenak COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma egoera dela eta.

El volumen de solicitudes recibidas en el corto periodo de tiempo transcurrido desde la publicación de la convocatoria ha superado considerablemente las magnitudes previstas, poniendo de manifiesto la evidente necesidad de intensificar el apoyo a las personas trabajadoras autónomas cuya actividad se ha visto suspendida a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Eusko Jaurlaritzaren asmoa da beharrizan horri erantzutea, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren bidez, eta behar den laguntza ematea langile autonomoen jarduerari eusten laguntzeko, laguntza-programa hori ekonomikoki indartuz, ahalik eta eskaera gehienei estaldura emateko.

Es voluntad del Gobierno Vasco, a través de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, dar respuesta a esta necesidad y prestar el apoyo preciso con la finalidad de contribuir al mantenimiento de la actividad de las personas trabajadoras autónomas, reforzando económicamente este programa de ayudas para dar cobertura al mayor número de solicitudes posible.

Horregatik guztiagatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak proposatuta, erakunde autonomo horretako Administrazio Kontseiluak, 2020ko maiatzaren 20ko bilkuran, honako erabaki hau hartu du:

Por ello, a propuesta del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Consejo de Administración de este organismo autónomo, en su sesión de fecha 20 de mayo de 2020, adopta el siguiente

ERABAKIA
ACUERDO

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak 2020ko apirilaren 7ko bileran hartutako erabakiaren bidez onartutako aparteko dirulaguntzen deialdia finantzatzera bideratutako baliabide ekonomikoak handitzea, hain zuzen ere, 13.000.000 euro, «COVID-19ak eragindako krisiaren aurkako neurriak» 12291 Programaren 2020rako ordainketa-kredituaren kargura; dirulaguntza horien hartzaileak norberaren konturako langileak edo langile autonomoak izango dira, zehazki, haien jarduerak etenda dituztenak COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma-egoera dela eta.

Incrementar los recursos económicos destinados a financiar las subvenciones a conceder al amparo de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, aprobada por el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante acuerdo adoptado en su sesión de 7 de abril de 2020, por un importe de 13.000.000 euros, con cargo al crédito de pago 2020 del Programa 12291 «Medidas contra la crisis provocada por el COVID-19».

Ondorioz, 16.000.000 eurokoa da aipatutako laguntzak finantzatzeko aurrekontu-kredituaren zenbateko osoa.

En consecuencia, el importe total del crédito presupuestario destinado a la financiación de las ayudas citadas asciende a 16.000.000 euros.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común