Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

94. zk., 2020ko maiatzaren 19a, asteartea

N.º 94, martes 19 de mayo de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
1989
1989

AGINDUA, 2020ko maiatzaren 13koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez definitzen baita zein izango den giza baliabideen antolamendu-egitura kasuak eta kontaktuak kontrolatu eta aztertzeko zaintza- eta kontrol-programan, COVID-19 pandemiaren deskonfinamendu-fasean.

ORDEN de 13 de mayo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se define la estructura organizativa de recursos humanos del programa de vigilancia y control en la fase de desescalada de la pandemia COVID-19 para el control y estudio de casos y contactos.

Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legeak 12.1 artikuluan dioenez, «Euskadiko sistema sanitarioaren zuzendaritza, planifikazioa eta programazioa Eusko Jaurlaritzaren eskumena da; Euskadiko Autonomi Elkarteko Administrazio Orokorreko organo aginpidedunen bidez exekutatzen da».

La Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, señala en su artículo 12.1 que «La dirección, planificación y programación del sistema sanitario de Euskadi es competencia del Gobierno Vasco y se ejecuta a través de los órganos competentes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.»

2. apartatuaren arabera, egiteko hauek hartuko ditu barnean, besteak beste: a) Aginteaz baliatzea eskatzen duten interbentzioak, osasun publikoaren tutela orokorra garantizatzeko beharrezkoak direnak.

El punto 2 señala que comprenderá, entre otras, las siguientes funciones: a) Las intervenciones que supongan ejercicio de autoridad, necesarias para garantizar la tutela general de la salud pública.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzeko, eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzeko Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuaren 12. artikuluaren arabera, Osasun Sailari honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio:

El Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye, en su artículo 12, al Departamento de Salud las siguientes funciones y áreas de actuación:

a) Osasun-plangintza eta -antolamendua.

a) Planificación y ordenación sanitaria.

b) Osasun publikoa eta elikadura-higienea.

b) Salud Pública e higiene alimentaria.

c) Zaintza epidemiologikoa.

c) Vigilancia epidemiológica.

d) Farmazia-antolamendua.

d) Ordenación farmacéutica.

e) Droga-mendekotasunak.

e) Drogodependencias.

f) Sailari atxikita dauden edo haren mendeko diren erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sozietate publikoak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.

f) Dirigir, de acuerdo con las leyes y los reglamentos, los organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y las sociedades públicas adscritas o dependientes del departamento.

Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 80/2017 Dekretuak, 4.1 artikuluan, Osasuneko sailburuari esleitzen dizkio Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 26. eta 28. artikuluetan ezarritako eskumenak, bai eta Osasun Sailari dagozkion funtzioen eta jardun-arloen eremuan indarrean dagoen legediak esleitzen dizkionak ere.

El artículo 4.1 del Decreto 80/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud, señala que corresponde al Consejero o Consejera de Salud el ejercicio de las competencias establecidas en los artículos 26 y 28 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, y cuantas le atribuya la legislación vigente en el ámbito de las funciones y áreas de actuación que corresponden al Departamento de Salud.

Halaber, artikuluko horretako 2. apartatuak dioenez, Osasuneko sailburuari dagokio, sail horretako organo gorena den aldetik, sailari atxikitako erakunde publiko, erakunde autonomo eta gainerako organoak zuzendu, koordinatu eta kontrolatzea.

El punto 2 del citado artículo también señala que, como órgano superior del Departamento, el Consejero o Consejera de Salud ejerce la dirección, coordinación y control de los entes públicos, organismos autónomos y de otros órganos adscritos al mismo.

Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren bidez (alarma-egoera deklaratzen duena COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko; 2020ko martxoaren 14ko Estatuko Aldizkari Ofiziala, 67. zk.), alarma-egoera deklaratu zen Estatuko lurralde osoan, COVID-19 koronabirusak eragindako osasun-larrialdiko egoerari aurre egiteko. Hori hala egin zen, Alarma-, salbuespen- eta setio-egoeren ekainaren 1eko 4/1981 Lege Organikoak laugarren artikuluaren b) eta d) apartatuetan xedatutakoaren arabera.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 67, de 14 de marzo de 2020, declara el estado de alarma en todo el territorio del estado, con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. Ello, al amparo de lo dispuesto en el artículo cuarto, apartados b) y d), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Aipatutako errege-dekretuaren 6. artikuluak honela dio: administrazio bakoitzak bere zerbitzuen ohiko kudeaketarako indarreko legeriak ematen dizkion eskumenak izaten jarraituko du, eta beharrezkotzat jotako neurriak hartuko ditu, betiere alarma-egoeraren ondoreetarako agintari eskudunak emandako zuzeneko aginduak betez eta 4. eta 5. artikuluetan ezarritakoa ezertan eragotzi gabe.

Su artículo 6 dispone que cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5.

Bestalde, 12. artikuluak hau dio: «1.– Nazio-lurraldeko administrazio publikoetako osasun-agintari zibil guztiak eta gainerako funtzionario eta langileak Osasuneko ministroaren zuzeneko aginduetara geratuko dira, pertsonak, ondasunak eta lekuak babestu beharra izanez gero, eta beren iraupenagatik edo izaeragatik ezohikoak diren lanak agindu ahal izango zaizkie.

El artículo 12, por su parte, señala: «1.– Todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio nacional, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.

2.– Aurreko puntuan adierazitakoa gorabehera, autonomia-erkidegoetako eta tokiko administrazio publikoek beren osasun-zerbitzuak kudeatzen jarraituko dute, beren eskumen-eremuaren barruan, eta une oro ziurtatuko dute ondo funtzionatzen dutela. (...).»

2.– Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento. (...).»

Bestalde, martxoaren 15eko SND/232/2020 Aginduaren bidez, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko giza baliabideen eta bitartekoen arloko neurriak ezartzen dira; agindu horren xedea da giza baliabideen eta bitartekoen arloan neurri bereziak ezartzea Estatuaren lurralde osoan osasun-sistema nazionala indartzeko, betiere 463/2020 Errege Dekretuan aurreikusitakoa garatuz eta aplikatuz (martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua, alarma-egoera deklaratzen duena COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko). Aipatutako SND/232/2020 Aginduan, era askotako neurriak hartzen dira; hona hemen: prestakuntza egiten ari diren profesionalentzako neurriak; langile fakultatibo eta ez-fakultatiboak salbuespenez kontratatzea; establezimendu medikoak herritarrentzat irekitzea; erretiroa hartuta dauden profesional sanitarioak lanera itzultzeko neurriak; eginkizun sindikalak egiteko baimena zuten langileak lanera itzultzea; medikuntza- eta erizaintza-graduetako ikasleak kontratatzea; autonomia-erkidegoen eskura jartzea beste administrazio publiko batzuetako bitarteko eta baliabide sanitarioak eta zentro eta establezimendu sanitario pribatuak; espazioak gaitzea erabilera sanitariorako, eta zerbitzu-prestazioaren erregimenari buruzko neurriak.

Por su parte, la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que tiene por objeto el establecimiento de medidas especiales en materia de recursos humanos y medios para reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional, en desarrollo y aplicación de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, adopta medidas de diversa índole, a saber: medidas respecto a profesionales en formación; contratación excepcional de personal facultativo y no facultativo; apertura al público de establecimientos médicos; medidas de reincorporación de profesionales sanitarios en situación de jubilación; Reincorporación de personal con dispensa por la realización de funciones sindicales; contratación de estudiantes de los grados de medicina y enfermería; apertura al público de establecimientos médicos; puesta a disposición de las comunidades autónomas de medios y recursos sanitarios de otras Administraciones Públicas y de centros y establecimientos sanitarios privados; habilitación de espacios para uso sanitario y régimen de prestación de servicios.

Agindu horren hamabigarren ebazpen-zatian adierazten denez, «autonomia-erkidego bakoitzeko osasun-agintari eskudunek emango dituzte, nork bere jardun-eremu espezifikoan, agindu honetan xedatutakoaren eraginkortasuna bermatzeko beharrezkoak diren ebazpenak, xedapenak eta interpretazio-jarraibideak.»

La referida orden señala en su resuelvo duodécimo que «corresponde a las autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma dictar las resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en esta orden.»

Aipatutako agindua Osasuneko sailburuaren 2020ko apirilaren 6ko Aginduaren bidez garatu da, zeinaren bidez neurriak hartzen baitira SND/232/2020 Agindua aplikatzeko (SND/232/2020 Aginduaren bidez, giza baliabideen eta bitartekoen arloko neurriak ezartzen dira COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko).

La citada orden ha sido desarrollada en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi por la Orden de 6 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas en aplicación de la Orden SND/232/2020 en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Bestalde, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren menpeko zerbitzu-erakundeetan aldi baterako estatutupeko langileak hautatzeko eta sartzeko modua Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren 2011ko maiatzaren 9ko Erabakian araututa dago, zeinaren bidez egiten eta kudeatzen baitira Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko aldi baterako kontratazio-zerrendak. Erabaki horren hamazazpigarren apartatuan («Zerrenda berrien premia»), zerrenda berriak osatzeko modua arautzen da.

Por su parte, la selección e incorporación de personal estatutario temporal, en las distintas organizaciones de servicios dependientes de Osakidetza-Servicio vasco de salud se regula en el acuerdo de 9 de mayo de 2011, del Consejo de Administración Osakidetza-Servicio vasco de salud, de elaboración y gestión de las listas de contratación temporal en Osakidetza-Servicio vasco de salud. En su apartado decimoséptimo «Necesidades de nuevas listas», se regula la confeccion de nuevas listas.

Maiatzaren 3ko SND/387/2020 Aginduak, bestalde, autonomia-erkidegoekin eta Ceuta eta Melilla hiriekin batera gobernatzeko prozesua arautzen du normaltasun berrirako trantsizioari begira, eta honela dio: «Dagoeneko zazpi aste igaro dira alarma-egoera deklaratu zenetik, eta, aldi horretan hartutako neurriek eta Espainiako herritarren jokabide eredugarriak ahalbidetu dute COVID-19ak eragindako pandemiaren hedapena nabarmen murriztea; ondorioz, gure herrialdea prest dago normaltasun berrirako trantsizioari ekiteko.

La Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva normalidad, señala que: «Transcurridas ya siete semanas desde la declaración del estado de alarma, periodo durante el cual las medidas adoptadas y el comportamiento ejemplar de la ciudadanía española han permitido reducir notablemente la expansión de la epidemia por COVID-19, nuestro país se encuentra preparado para iniciar la transición hacia una nueva normalidad.

Trantsizio horretan, beharrezkoak diren arreta- eta prebentzio-neurriak hartu beharko dira, arriskuak minimizatzeko bai gaixotasunaren gorakada posibleei dagokienez bai osasun-zerbitzuen erantzun-gaitasunari dagokionez, eta, uneoro, gizarte osoaren osasuna eta ongizatea babestu beharko dira.

Esta transición deberá incorporar las precauciones y medidas de prevención necesarias para la minimización de riesgos, tanto en lo que se refiere a posibles repuntes de la enfermedad como a la capacidad de respuesta de los servicios sanitarios, preservando en todo momento la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad.

Ildo horretatik, Ministro Kontseiluak normaltasun berrirako trantsizio-plana onartu zuen, 2020ko apirilaren 28an, eta, hor, parametro eta tresna nagusiak ezartzen dira gizarte osoa normaltasun berrira egokitu dadin, segurtasun sanitarioko berme handienekin, eta krisi hau hasi aurreko ongizate sozial eta ekonomikoaren mailak arian-arian errekuperatzeko.

En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de abril de 2020 el Plan para la transición a una nueva normalidad, en el que se establecen los principales parámetros e instrumentos para la adaptación del conjunto de la sociedad a la nueva normalidad, con las máximas garantías de seguridad sanitaria y recuperando progresivamente los niveles de bienestar social y económico anteriores al inicio de esta crisis.

Plan horretan, konfinamendutik mailaz-maila ateratzeko prozesu bat aurreikusten da, asimetrikoa, autonomia-erkidegoekin koordinatua, eta datu epidemiologikoen bilakaeraren eta hartutako neurrien inpaktuaren arabera beharrezko diren orientazio-aldaketei egokitua.

Este Plan prevé un proceso de desescalada gradual, asimétrico, coordinado con las comunidades autónomas y adaptable a los cambios de orientación necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas.

Plan horretan, deskonfinamendua ez da prozesu matematikoa ez eta automatikoa ere; aitzitik, epidemiaren bilakaeraren eta zerbitzu sanitarioen gaitasun estrategikoen arabera garatu beharko da. Planak, nolanahi ere, badauka eskema erabilgarri bat, zeinaren gainean diseinatzen eta egikaritzen baitira trantsizio-estrategiak. Alde horretatik, planean zero-fasea edo atarikoa eta deskonfinamendurako hiru fase ezartzen dira, eta haietako bakoitzean baimendutako jardueren arabera bereizten dira. Lurraldeak fasez-fase igaroko dira, zenbait irizpide eta adierazleren arabera, harik eta, behin III. fasea bukatuta, normaltasun berrira iritsi arte. Fase horretan, murrizketa sozial eta ekonomikoak amaituko dira, baina neurri hauei eutsiko zaie: zaintza epidemiologikoa, sistema sanitarioaren gaitasun indartua eta herritarren autobabes-neurriak.»

Aunque en este Plan la desescalada no se concibe como un proceso matemático ni automático, sino que deberá desarrollarse en función de la evolución de la epidemia y de las capacidades estratégicas de los servicios sanitarios, sí establece un esquema útil sobre el que diseñar y ejecutar las diferentes estrategias de transición. En este sentido, en el Plan se establece una fase cero o preliminar y tres fases de desescalada diferenciadas en función de las actividades permitidas en cada una de ellas, por las que podrán transitar los diferentes territorios en función de diversos criterios e indicadores hasta llegar a la nueva normalidad, una vez finalizada la fase III, en la que terminarán las restricciones sociales y económicas, pero se mantendrá la vigilancia epidemiológica, la capacidad reforzada del sistema sanitario y las medidas de autoprotección de la ciudadanía.»

Euskadik egindako proposamenarekin bat etorriz (2020ko maiatzaren 8an onartu zuen organo honek), eta aipatutako aginduan xedatutakoaren esparruan, normaltasun berrirako trantsizioa egiteko deskonfinamenduaren hasieran, antolamendu-egitura bat behar da erraztuko duena kasu posibleak azkar atzematea eta kasuen eta kontaktuen egoera aztertzea eta kudeatzea, jarduketa-protokoloetan aurreikusitako neurriak aplika daitezen.

El inicio de la desescalada para realizar el tránsito a una nueva normalidad de acuerdo a la propuesta de Euskadi aprobada por este órgano con fecha 8 de mayo de 2020, en el ámbito de lo dispuesto por la orden citada, requiere de una estructura organizativa que facilite la rápida detección de posibles casos y el estudio y gestión de la situación de casos y contactos para la aplicación de las medidas previstas en los protocolos de actuación.

Koronabirusak eragindako pandemia dela eta, urgentziaz eta berehala antolatu behar da egitura bat, unitate funtzional bakar batean bilduko dituena antolamendu-arlo desberdinetako profesionalak, Osasun Publikoko Zuzendaritzaren ardurapean.

La pandemia por coronavirus obliga a articular con carácter urgente e inmediato, una estructura que agrupe profesionales de diferentes ámbitos organizativos bajo una única unidad funcional cuya responsabilidad recae en la Dirección de Salud Pública.

2020ko maiatzaren 12ko Estatuko Aldizkari Ofizialean (133. zk.), maiatzaren 11ko SND/404/2020 Agindua argitaratu zen, Normaltasun berri baterako trantsizio-fasean SARS-CoV-2aren infekzioaren zaintza epidemiologikoa egiteko neurriena. Agindu horretan, zaintza epidemiologikorako informazioa lortzeko eta komunikatzeko betebehar eta prozedurak arautzen dira COVID-19aren infekzioari dagokionez, hain zuzen ere bermatzeko informazio hori esanguratsua, egokia, operatiboa eta homogeneoa dela autonomia-erkidego guztietan.

La Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad, publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 133, de 12 de mayo de 2020, regula las obligaciones y procedimientos de obtención y comunicación de información para la vigilancia epidemiológica en relación a la infección del COVID-19, con el objetivo de asegurar que esta información sea relevante, oportuna, operativa y homogénea a nivel de todas las comunidades autónomas.

Testuinguru horretan, COVID-19aren pandemiaren deskonfinamendu-fasean, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan kasuak eta kontaktuak kontrolatu eta aztertzeko zaintza- eta kontrol-programak (Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza buru duela eta Osakidetza partaide dela) giza baliabideen antolamendu-egitura bat behar du, programa garatu eta ezartzeko.

En este contexto, el programa de vigilancia y control en la fase de desescalada de la pandemia COVID-19 para el control y estudio de casos y contactos en Osakidetza-Servicio vasco de salud, liderado por la Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de salud con la participación de Osakidetza, requiere una estructura organizativa de recursos humanos para su desarrollo e implantación.

Ekainaren 17ko SAS/1729/2010 Aginduak (2010eko ekainaren 29ko BOE, 157. zk.) Familia eta Komunitate Erizaintzako espezialitatearen prestakuntza-programa argitaratu eta onartzen du. Programa horretan, espezialitatea definitu eta garatzen duten irizpide nagusiak jasotzen dira, bai eta espezialitate horretako konpetentziak ere, behar bezala zehaztuta; konpetentzia horien artean, eremu komunitariokoak eta osasun publikokoak daude.

La Orden SAS/1729/2010, de 17 de junio (BOE núm. 157 de 29 de junio de 2010) publica y aprueba el programa formativo de la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria. En el mismo, quedan recogidos los criterios fundamentales que definen y desarrollan la especialidad junto con las competencias perfectamente explicitadas, de dicha especialidad, en la que se incluyen las correspondientes al ámbito comunitario y de Salud Pública.

Familia- eta komunitate-erizaintzako espezialitateak lehen mailako arretarekin eta osasun publikoarekin lotutako konpetentziak biltzen ditu, eta osasun-eremuko espezialitate bakarra da bi arlo horiek konbinatu eta lotzen dituena, normalean bereizita kudeatzen baitira. Hori dela eta, balio anitzeko espezialitatea da, gaitasun handia duena bi arlo horiekin loturak egiteko.

La especialidad de enfermería familiar y comunitaria incorpora competencias vinculadas a atención primaria, así como a salud pública, siendo la única especialidad del ámbito sanitario que combina y enlaza estas dos áreas que habitualmente se gestionan de manera independiente, esto hace que sea una especialidad polivalente, pero con gran capacidad de vincularse a los dos ámbitos.

Horregatik, agindu honen xede den zaintza- eta kontrol-programa garatu eta zabaltzeko beharrezko diren giza baliabideen antolamendu-egiturak ezinbestez barnean hartu behar du familia- eta komunitate-erizaintzako langileen profila, egokiena baita kasuak koordinatu eta kontrolatzeko.

Por todo ello, se considera esencial que la estructura organizativa de recursos humanos necesarios para el desarrollo y despliegue del programa de vigilancia y control, que constituye el objeto de la presente Orden, incorpore el perfil de personal de enfermería familiar y comunitaria por ser el más adecuado para la coordinación y control de casos.

Horregatik guztiagatik, harik eta pandemiak sortu duen osasun-larrialdiko egoera onbideratu arte, Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 80/2017 Dekretuaren 4. artikuluaren 1. eta 2. apartatuek organo horri eskuordetutako eskumenen arabera, martxoaren 15eko SND/232/2020 Aginduaren hamabigarren ebazpen-zatiaren bidez esleitutako gaikuntza baliatuz –agindu hura martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren babespean eman zen, zeinak alarma-egoera deklaratzen baitu COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko, Osasuneko sailburuaren 2020ko apirilaren 6ko Aginduaren arabera, zeinaren bidez neurriak hartzen baitira SND/232/2020 Agindua aplikatzeko (SND/232/2020 Aginduaren bidez, giza baliabideen eta bitartekoen arloko neurriak ezartzen dira COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko), eta maiatzaren 3ko SND/387/2020 Aginduari dagokionez Euskadik normaltasun berrirako trantsizioa dela eta egindako proposamenarekin bat etorriz, honako hau

Por todo lo anterior, mientras se reconduzca la situación asistencial derivada de la pandemia, en virtud de las competencias atribuidas a este órgano por el artículo 4.1 y 2 del Decreto 80/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud, y en ejercicio de la habilitación atribuida por el resuelvo duodécimo de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, citada, dictada al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de la Orden de 6 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas en aplicación de la Orden SND/232/2020 en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19-19, así como de acuerdo con la propuesta de Euskadi en relación con la transición hacia la nueva normalidad, en relación con la Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, citada,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Xedea.

Primero.– Objeto.

1.– Agindu honen xedea da kasuak eta kontaktuak kontrolatu eta aztertzeko zaintza- eta kontrol-programaren giza baliabideen antolaketa-egitura definitzea, COVID-19 pandemiaren deskonfinamendu-fasean.

1.– La presente Orden tiene por objeto definir la estructura organizativa de recursos humanos del programa de vigilancia y control en la fase de desescalada de la pandemia COVID-19 para el control y estudio de casos y contactos.

2.– Kasuak eta kontaktuak zaindu eta kontrolatzeko programaren egituran txertatuko dira giza baliabideok, programa indarrean dagoen bitartean.

2.– La incorporación de los referidos recursos humanos se hará en la estructura del programa de vigilancia y control de casos y contactos y mientras se mantenga la vigencia del programa.

Bigarrena.– Kudeaketaren erantzukizuna.

Segundo.– Responsabilidad de la gestión.

1.– Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak kudeatuko ditu kasuak eta kontaktuak, Osasun Sailaren lurralde-ordezkaritzen bidez. Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzan, kasuak eta kontaktuak aztertzeko Euskadiko arduradunak jardungo du, zuzendaritza horretako titularraren menpe, eta hark izendatuta.

1.– La responsabilidad de la gestión de casos y contactos será de la Dirección de Salud Pública y Adicciones a través de las delegaciones territoriales del Departamento de Salud. En la Dirección de Salud Pública y Adicciones, en dependencia directa de su titular, se situará el responsable en Euskadi del estudio de casos y contactos que será designado por aquel.

2.– Osasun publikoaren hiru zuzendariordetzak arduradun horren menpe arituko dira funtzionalki, eta, lehengo menpekotasun organikoa galdu gabe, era koordinatuan aztertuko dituzte kasuak eta kontaktuak, lurralde-historikoei dagozkien erakunde sanitario integratuetan (ESI). Horretarako, ESIa hartuko da azterketa-unitatetzat, ikuspegi funtzionaletik.

2.– Bajo la dependencia funcional del este responsable actuarán las tres subdirecciones de salud pública, que manteniendo su dependencia orgánica desplegarán de forma coordinada el estudio de casos y contactos en las organizaciones sanitarias integradas (OSI) correspondientes al territorio histórico. Para este fin, desde el punto de vista funcional la unidad de análisis será la OSI.

Hirugarrena.– Egitura eta antolamendua.

Tercero.– Estructura y organización.

1.– ESI bakoitzean, kasuak eta kontaktuak kudeatzeko eremuak egongo dira, agindu honen eranskinean definituta daudenak. Kudeaketa-eremu horietako bakoitzaren buru, familia- eta komunitate-erizaintzako profesional espezialista batek jardungo du, izen hau hartuko duena: «COVID-19a kudeatzeko erizaintzako langilea». Espezialitate horretako prestakuntza-programa ekainaren 17ko SAS/1729/2010 Aginduan argitaratu eta onartu zen (2010eko ekainaren 29ko BOE, 157. zk.).

1.– En cada una de las OSI existirán las zonas de gestión de casos y contactos que se definen en el anexo a esta orden. Al frente de cada una de estas zonas de gestión se situará un profesional especialista en enfermería familiar y comunitaria, cuyo programa formativo se publica y aprueba en la Orden SAS/1729/2010 de 17 de junio (BOE núm. 157 de 29 de junio de 2010), que tendrá la denominación de «personal de enfermería gestor de COVID-19».

Halako langileak ESI bakoitzaren gerentziako zuzendaritzaren menpe arituko dira, dagokien erizaintza-zuzendaritzaren bidez. Bestalde, COVID-19a kudeatzeko erizaintzako langileek Osasun Sailaren dagokion lurralde-ordezkaritzaren osasun publikoko zuzendariordetzen menpe jardungo dute.

Este personal estará en dependencia orgánica de la dirección gerencia de cada OSI, a través de su dirección de enfermería. Por su parte, el citado personal de enfermería gestor de COVID-19 dependerá funcionalmente de las subdirecciones de salud pública de la Delegación Territorial del Departamento de Salud que corresponda.

2.– COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko giza baliabideen eta bitartekoen arloari buruz, honako hau dio SND/232/2020 Aginduaren 10.6 apartatuak: «neurri guztiak hartuko dira laguntza ematen edo prebentzio-, kontrol- edo jarraipen-baliabideak behar bezala erabiltzen laguntzeko, eta mailaz-maila aplikatuko dira, eskuragarri dauden giza baliabideak modu arrazionalean erabiliz; haurdunei ez zaie aplikatuko, ordea». Apartatu horrekin bat etorriz, beharrezko diren mekanismoak antolatuko dira, programa urgentziaz eta berehala hornitzeko behar diren giza baliabideez.

2.– De conformidad con lo establecido en el apartado 10.6 de la Orden SND/232/2020 en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, donde establece que «todas las medidas deberán adoptarse con el fin de contribuir a la correcta prestación asistencial o de los dispositivos de prevención, control o seguimiento y su aplicación se realizará con carácter gradual, utilizando de manera racional los recursos humanos disponibles y no será de aplicación a las mujeres que se encuentren en estado de gestación», se articularán los mecanismos necesarios para proveer con carácter urgente e inmediato al programa de los recursos humanos necesarios.

Horretarako, COVID-19a kudeatzeko erizaintzako langileak –hau da, familia– eta komunitate-erizain espezialistak– hautatzeko eta programan sartzeko aldi baterako estatutupeko langile gisa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren 2011ko maiatzaren 9ko Erabakia bete beharko da, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko aldi baterako kontratazio-zerrendak egiten eta kudeatzen dituena; zehazki, erabaki horren hamazazpigarren apartatuan («Zerrenda berrien premia») ezarritakoa bete beharko da, bai era Administrazio Kontseiluaren 2011ko maiatzaren 9ko Erabakia, Aldi baterako horniketa-sistemak arautzen dituena ere.

Para ello, en lo que respecta a la selección e incorporación inmediata del personal de enfermería gestor de COVID-19 – enfermero/a especialista familiar y comunitaria en el programa, como personal estatutario temporal, esta se realizará de conformidad al Acuerdo de 9 de mayo de 2011, del Consejo de Administración Osakidetza-Servicio vasco de salud, de elaboración y gestión de las listas de contratación temporal en Osakidetza-Servicio vasco de salud, concretamente a lo establecido en su apartado decimoséptimo «Necesidades de nuevas listas» y el Acuerdo de 9 de mayo de 2011 de Consejo de Administración por que se regulan los sistemas de provisión temporales.

3.– Dagokion ESIaren gerentziako zuzendaritzarekin sinatutako programa-kontratuak berariaz jasoko ditu figura horien garapena, bai eta haien eginkizunak, menpekotasun-maila eta finantzazioa ere, betiere aurreko puntuetan adierazitako arauekin bat etorriz.

3.– El contrato programa suscrito con la dirección gerencia de la OSI correspondiente recogerá de forma explícita el desarrollo de estas figuras, así como sus funciones, nivel de dependencia, y financiación correspondiente, siempre de acuerdo con la normativa señalada en los puntos precedentes.

Laugarrena.– Kasuak atzematea.

Cuarto.– Detección de casos.

1.– Kontuan hartuta kasuak azkar atzematea osasun publikoko lehentasuna dela, polimerasaren kate-erreakzioko (PCR) testak modu sistematikoan egingo dira, honako egoera hauetan gutxienez:

1.– Considerándose una prioridad de salud pública la detección rápida de casos, se realizarán test polymerase chain reaction (PCR) de manera sistemática al menos en las siguientes situaciones:

a) Lehen mailako arretan (EAGak barnean direla), larrialdietako zerbitzuetan edo beste edozein asistentzia-eremutan asistentzia eskatzen duten pazienteak, maiatzaren 11ko SND/404/2020 Aginduaren 5. artikuluan jasotako egoeraren bat dela eta (SND/404/2020 Agindua, Normaltasun berri baterako trantsizio-fasean SARS-CoV-2aren infekzioaren zaintza epidemiologikoa egiteko neurriena).

a) Pacientes que solicitan asistencia en atención primaria (incluidos PAC), servicios de urgencia o cualquier otro dispositivo asistencial, por cualquiera de las situaciones contempladas en el artículo 5 de la Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad.

b) Zentro soziosanitarioetako egoiliarrak, sintomatologia susmagarria dutenak.

b) Personas residenciadas en centros socio-sanitarios que presentan sintomatología sospechosa.

c) COVID-19a izatearen susmagarriak, aurreko apartatuan jaso gabeko edozein egoera dela eta.

c) Personas en las que se sospecha COVID-19 por cualquier situación no contemplada en el apartado anterior.

d) Prebentzio moduan, ospitaleratze guztietan egingo da COVID-19rako PCR testa, bai eta kirurgia handi anbulatorioko prozeduretan edo sedazioa behar duten prozedura diagnostikoetan edo terapeutikoetan.

d) De manera preventiva se realizará PCR para COVID-19 ante cualquier ingreso hospitalario, incluidos los procedimientos de CMA o aquellos procedimientos diagnósticos o terapéuticos que requieran de sedación.

2.– Sintomen bilakaeraren arabera, test serologikoek PCRak ordeztu ditzakete, hasierako adierazle diagnostiko gisa, unean-unean indarrean dauden protokoloekin bat etorriz.

2.– En función del momento evolutivo de los síntomas, un test serológico puede sustituir a la PCR como indicación diagnóstica inicial de acuerdo con los protocolos vigentes en cada momento.

Bosgarrena.– Diagnostikatutako kasuen kudeaketa.

Quinto.– Gestión de casos diagnosticados.

COVID-19 eremuak kudeatzen dituzten erizaintzako langileen ardura izango da lehen mailako arreta-zerbitzuetan (bai eta etengabeko arreta guneetan ere) diagnostikatutako kasuak eta haien kontaktuak aztertzea.

Será responsabilidad del personal de enfermería gestor de zona COVID-19 el estudio de casos y de sus contactos diagnosticados en servicios de atención primaria, incluidos puntos de atención continuada (PAC).

Osasun publikoaren zuzendariordetzek kudeatuko dituzte sistema sanitarioan diagnostikatutako gainerako kasuak, epidemiologiako zerbitzu eta unitateen bitartez. Horretarako, asistentzia-eremuetako ESIetako prebentzio-medikuntzako profesionalei kasuak eta kontaktuak aztertzeko eginkizuna emango zaie nagusiki, eta osasun publikoko dagokion zuzendariordetzaren menpe jardungo dute. Alde horretatik, guardiako eta/edo lana antolatzeko txandak ezarriko dira, kasuak aste guztian aztertzen direla bermatzeko, jaiegunak eta asteburuak barnean direla.

La gestión del resto de casos diagnosticados en el sistema sanitario recaerá en las respectivas subdirecciones de salud pública a través de los servicios y unidades de epidemiología. Para tal efecto, los profesionales de medicina preventiva de las OSI de los respectivos ámbitos asistenciales, serán asignados preferentemente a las tareas de estudios de casos y contactos y actuarán bajo la dependencia funcional de la subdirección de salud pública correspondiente. En este sentido, se establecerán, turnos de guardia y/o de organización del trabajo que garanticen la continuidad de los estudios de casos a lo largo de toda la semana incluyendo festivos y fines de semana.

Seigarrena.– Lan-eremuan kontaktuak aztertzea.

Sexto.– Estudio de contactos en el ámbito laboral.

Lan-eremuan, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak koordinatuko du kontaktuen azterketa, kasuan kasuko prebentzio-zerbitzuen bidez, eta osasun publikoko dagokion zuzendariordetzarekin lankidetza estuan.

En el ámbito laboral el estudio de contactos será coordinado por Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales a través de los servicios de prevención que correspondan y en estrecha colaboración con la subdirección de salud pública correspondiente.

Zazpigarrena.– COVID-19a kudeatzen duten erizaintzako langileen eginkizunak.

Séptimo.– Funciones del personal de enfermería gestor de COVID-19.

Honako eginkizun hauek izango dituzte COVID-19a kudeatzeko erizaintzako langileek:

El personal de enfermería gestor de COVID-19 realizará las siguientes funciones:

a) Egunero aztertzea lehen mailako arretan eskatutako proben emaitzak, dagokien jardun-eremuan (COVID-19aren kudeaketa-eremua).

a) Analizar diariamente los resultados de las pruebas solicitadas en atención primaria en su ámbito de actuación (zona de gestión COVID-19).

b) Kasu eta kontaktuak aztertzea lehen mailako unitateetan (LMU), dagokion kudeaketa-eremuan.

b) Desplegar el estudio de casos y contactos a nivel de las unidades de atención primaria (UAP) en su zona de gestión.

c) Inkesta epidemiologikoa.egitea, zuzenean edo kasu eta kontaktuen azterketa egin den LMUen bidez.

c) Realizar la encuesta epidemiológica de forma directa o por medio de las UAP en las que se ha desplegado el estudio de casos y contactos.

d) Agindua ematea kasu eta kontaktuak etxean edo espazio alternatibo batean isola daitezen.

d) Indicar el aislamiento domiciliario o en espacio alternativo para los casos y contactos.

e) Kontaktu estuen kasuan PCR azterketa egiteko agintzea, eta emaitzen arabera jardutea.

e) Indicar el estudio de PCR en los contactos estrechos y actuar en función de los resultados.

f) Egunero jakinaraztea nolakoa den egoera epidemiologikoa epidemia kudeatzeko eremuan.

f) Informar diariamente la situación epidémica en la zona de gestión epidémica.

Zortzigarrena.– Aplikazioak.

Octavo.– Aplicaciones.

Kasu eta kontaktuak aztertzeko, Go.Data aplikazioa ezarriko dute osasun publikoko zuzendariordetzek, pandemia egoki kontrolatzeko beharrezko jotzen duten lanpostuetan. Tresna hori baino ez da erabiliko kasu eta kontaktuak aztertzeko, eta, horretarako, osasun publikoko zuzendariordetzek erabiltzaileentzako prestakuntza eta aplikazioa behar bezala zabaltzea bermatu behar dute erizaintzako zuzendaritzekin eta, hala badagokio, zuzendaritza medikoekin lankidetzan.

Para el estudio de casos y contactos se desplegará la aplicación Go.Data, en los puestos de trabajo que cada subdirección de salud pública considere necesarios para el adecuado control de la pandemia. Esta herramienta será la única que se utilizará para el estudio de casos y contactos y para ello, las subdirecciones de salud pública deben asegurar en coordinación con las direcciones de enfermería y en su caso con las direcciones médicas la formación de los usuarios y el despliegue adecuado de la misma.

Bederatzigarrena.– Informazioa helarazteko mekanismoak.

Noveno.– Mecanismos de transmisión de la información.

COVID-19ari buruzko informazioa tratatzeko, talde arduradun bat eratuko da, Osasun Publikoko zuzendariak izendatuta. Talde horrek datu-baseetan eskuragarri dagoen informazioa aztertuko du kasu eta kontaktuak eraginkortasunez kudeatzen etengabe laguntzeko. Hori guztia SND/404/2020 Aginduarekin bat etorriz egingo da (maiatzaren 11ko SND/404/2020 Agindua, Normaltasun berri baterako trantsizio-fasean SARS-CoV-2aren infekzioaren zaintza epidemiologikoa egiteko neurriena).

Se constituirá un equipo responsable del tratamiento de la información COVID-19 mediante designación del Director de Salud Pública. Las funciones de dicho equipo serán de análisis de la información disponible desde las diferentes bases de datos para el apoyo continuado a la gestión eficaz de casos y contactos. Todo ello, de acuerdo con el contenido de la Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad.

Hamargarrena.– Kasu eta kontaktuak kudeatzeko zuzendaritza-batzordea.

Décimo.– Comité directivo de gestión de casos y contactos.

Koordinazio-egiturari koherentzia emateko, eta kasu eta kontaktuen kudeaketa zuzentzeko, zuzendaritza-batzorde bat eratzen da, kide hauek izango dituena:

Para dar coherencia a la estructura de coordinación y dirigir la gestión de casos y contactos se constituye un comité directivo compuesto por las siguientes personas:

a) Planaren arduraduna, Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendariak izendatuta.

a) La persona responsable del Plan, que será designada por el titular de la Dirección de Salud Pública y Adicciones.

b) Epidemiologiako aditu bat, Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendariak izendatuta.

b) Una persona especialista en epidemiología, que será designada por el titular de la Dirección de Salud Pública y Adicciones.

c) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Osasun Laguntzako zuzendariordea.

c) La titular de la Subdirección de Asistencia Sanitaria de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

d) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Erizaintzako zuzendariordea.

d) La titular de la Subdirección de Enfermería de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

e) Osasun Saileko osasun publikoko hiru zuzendariordeak.

e) Los tres subdirectores de salud pública del Departamento de Salud.

f) Barrualde ESIko arreta integratuko zuzendaria.

f) La titular de la dirección de atención integrada de la OSI Barrualde.

g) Erizaintzako zuzendaritzen hiru titular, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Osasun Laguntzako zuzendariak izendatuta.

g) Tres titulares de direcciones de enfermería, designadas por la persona titular de la Dirección de Asistencia Sanitaria de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

h) Lehen Mailako Arretako estrategiaren koordinatzailea.

h) La coordinadora de la estrategia de Atención Primaria.

i) Lehen Mailako Arretako estrategiaren erizaintzako arduraduna.

i) La responsable de enfermería de la estrategia de Atención Primaria.

j) Epidemiologiako aditu bat, Osasun Publikoko Zuzendaritzak izendatuta.

j) Una persona especialista en epidemiología, que será designada por la Dirección de Salud Pública.

Hamaikagarrena.– Indarraldia.

Undécimo.– Vigencia.

Agindu hau indarrean egongo da, krisialdia dela-eta sektoreak koordinatzeko premia duen bitartean.

La vigencia de esta orden se extenderá en tanto subsistan las necesidades de coordinación en el sector con ocasión de la crisis producida.

Hamabigarrena.– Garapena eta interpretazioa.

Duodécimo.– Desarrollo e interpretación.

Osasuneko sailburuak emango ditu, bere jardun-eremuan, martxoaren 15eko SND/232/2020 Agjnduan xedatutakoaren eraginkortasuna bermatzeko beharrezkoak diren ebazpenak, xedapenak eta interpretazio-jarraibideak.

Corresponde a la Consejera de Salud dictar las resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, citada.

Hamahirugarrena.– Publikotasuna eta ondorioak.

Decimotercero.– Publicidad y efectos.

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta onartzen den egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y surtirá efectos desde el día de su aprobación.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko maiatzaren 13a.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de mayo de 2020.

Osasuneko sailburua,

La Consejera de Salud,

MIREN NEKANE MURGA EIZAGAECHEVARRÍA.

MIREN NEKANE MURGA EIZAGAECHEVARRÍA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común