Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

94. zk., 2020ko maiatzaren 19a, asteartea

N.º 94, martes 19 de mayo de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
1986
1986

11/2020 DEKRETUA, maiatzaren 18koa, Lehendakariarena, Eusko Legebiltzarreko hauteskundeetarako deia egiten duena.

DECRETO 11/2020, de 18 de mayo, del Lehendakari, por el que se convocan elecciones al Parlamento Vasco.

Lehendakariaren martxoaren 17ko 7/2020 Dekretuaren bidez, indarrik gabe utzi zen Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020ko apirilaren 5ean egiteko deia, Covid-19aren ondoriozko osasun-krisia zela-eta, eta beste deialdi bat egitea erabaki zen. Dekretuaren 2. artikuluan zehaztu zen osasun-larrialdiaren deklarazioa amaitutakoan aktibatuko zela hauteskundeetarako deialdia, berehala, alderdi politikoei entzun ostean.

Por Decreto 7/2020, de 17 de marzo, del Lehendakari, se dejó sin efecto la celebración de las elecciones al Parlamento Vasco convocadas para el 5 de abril, debido a la crisis sanitaria derivada de la Covid-19, y se determinó la expedición de la nueva convocatoria. Su artículo 2 establecía que la convocatoria se activará, una vez levantada la declaración de emergencia sanitaria, de forma inmediata y oídos los partidos políticos.

Bi hilabetez pandemia kudeatzen aritu ondoren, Osasuneko sailburuordeak maiatzaren 14an emandako Ebazpenean ezarri du ezen egungo osasun-adierazleen arabera gaindituta dagoela orain arteko egoera epidemiologikoa, zeinaren ondorioz joan den martxoaren 13an ezohiko eta premiazko neurriak hartu behar izan baitziren erantzuna emateko une horretako osasun publikoko larrialdi-egoerari. Ebazpen horren arabera, osasun-larrialdiko fasea gainditutzat jotzen da, zeinaren helburu nagusia osasun-sistema ez kolapsatzea baitzen. Orain, osasun-zaintzako fase bati ekin behar zaio, eta fase horren helburua da epidemia geldiaraztea eta gutxitzea, kasuak eta kontaktuak kudeatuz.

Tras dos meses de gestión de la pandemia, con fecha 14 de mayo, el Viceconsejero de Salud ha dictado Resolución, estableciendo que, según los actuales indicadores sanitarios, se ha superado la situación epidemiológica que, el pasado 13 de marzo, aconsejaba adoptar medidas extraordinarias y urgentes, para dar respuesta a la situación de emergencia de salud pública que en aquel momento se daba. Con arreglo a dicha Resolución, se da por superada la fase de emergencia sanitaria, cuyo objetivo principal era evitar el colapso del sistema sanitario, y procede iniciar ahora una fase de vigilancia sanitaria, que tiene por objeto la contención y minoración, mediante la gestión de casos y contactos.

Horrekin bat etorrita, Lehendakariaren maiatzaren 17ko 10/2020 Dekretuaren bidez, adostu da indarrik gabe uztea Lehendakariaren martxoaren 13ko 6/2020 Dekretua, zeinaren bidez Euskadiko Herri Babeseko Plana-Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi zuzentzeko eskumena bereganatzen baitzuen Lehendakariak. Izan ere, honezkero desagertu dira Lehendakariak eskumen hori hartzea bidezko egiten zuten osasun-larrialdiko arrazoiak, eta, ondorioz, egoki da orain, osasun-zaintzako faseari begira, Segurtasuneko sailburuari itzultzea Labi zuzentzeko eskumena, hari baitagokio oro har eskumen hori.

En coherencia con ello, mediante Decreto 10/2020 de 17 de mayo, del Lehendakari, se ha acordado dejar sin efecto lo dispuesto en el Decreto 6/2020 de 13 de marzo, del Lehendakari, en el que avocaba para sí la dirección del Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdei Aurregiteko Bidea-Labi. La medida obedece al hecho de que han desaparecido las razones de emergencia sanitaria que justificaron la asunción de dichas facultades por parte del Lehendakari, y procede ahora, de cara a la fase de vigilancia sanitaria que se inicia, devolver la dirección del Labi a la Consejera de Seguridad, que es el órgano al que corresponde ejercer esa competencia con carácter general.

Uztailaren 12ko data aukeratu da, uste baita osasungintzako agintaritzak ezarritako higiene eta urruntze fisikoko neurriak betez gero udan izango dituela epidemiaren eboluzioak zifrarik apalenak, eta kontuan hartu behar da, halaber, balitekeela uda ostean beste agerraldi bat izatea, birus-infekzioetan hauteman den bariazio urtarotarra dela eta. Nolanahi ere, baldin eta beste agerraldi baten ondorioz berehalakoan osasun publikoaren egoera okertuko balitz eta horrek zaildu egingo balu hauteskundeak aipatutako data horretan egitea, indarrik gabe utziko litzateke berriro ere deialdia, eta beste data batera atzeratuko lirateke hauteskundeak, behar diren osasun-baldintzak bermatuta izateko.

Se ha elegido la fecha de 12 de julio porque se considera que, si se respetan las medidas de higiene y distanciamiento físico prescritas por las autoridades sanitarias, es en verano cuando la evolución de la epidemia alcanzará las cifras más bajas, debiendo tenerse en cuenta que, tras el estío, es previsible que pueda producirse un nuevo brote, debido a la variación estacional observada en las infecciones virales. En cualquier caso, si un hipotético rebrote empeorase de manera sobrevenida las condiciones de salud pública, dificultando la celebración de los comicios en la fecha señalada, se volvería a dejar sin efecto la convocatoria, posponiendo la votación a una fecha posterior que ofreciera las debidas garantías sanitarias.

Horrenbestez, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 7.c) eta 50. artikuluek Lehendakariari ematen dioten eskumenak betez, alderdi politikoei entzun ondoren eta Gobernu Kontseiluak, behar duen moduan, gaia xehe hausnartu ostean, 2020ko maiatzaren 18an egindako bileran, hauteskundeetarako deia egitea ebatzi dut.

Por todo ello, y en el ejercicio de las facultades que atribuyen al Lehendakari los artículos 7.c) y 50 de la Ley 7/1981, de 30 de junio de Gobierno, oídos los partidos políticos y efectuada la preceptiva deliberación del Consejo de Gobierno en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2020, he resuelto convocar elecciones.

Ondorioz, aipatutako manuen arabera eta bat etorrita Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeei buruzko ekainaren 15eko 5/1990 Legearen 46. artikuluarekin eta aplikatzekoa den gainerako legediarekin,

En consecuencia, en virtud de los preceptos citados y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 5/1990, de 15 de junio, de Elecciones al Parlamento Vasco y demás legislación aplicable,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Eusko Legebiltzarreko hauteskundeetarako deia egitea: 2020ko uztailaren 12an egingo dira, igandean.

Artículo 1.– Se convocan elecciones al Parlamento Vasco, que se celebrarán el domingo día 12 de julio de 2020.

2. artikulua.– Aukeratu beharreko legebiltzarkide-kopurua.

Artículo 2.– Número de parlamentarios o parlamentarias a elegir.

Euskal Autonomia Estatutuaren 26. artikuluan eta Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeei buruzko ekainaren 15eko 5/1990 Legearen 10. artikuluan ezarritakoarekin bat, 25 legebiltzarkide aukeratuko dira hauteskunde-barruti bakoitzeko.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 26 del Estatuto de Autonomía del País Vasco y 10 de la Ley 5/1990, de 15 de junio, de Elecciones al Parlamento Vasco, se elegirán 25 parlamentarios o parlamentarias por cada circunscripción electoral.

3. artikulua.– Hauteskunde-kanpaina.

Artículo 3.– Campaña electoral.

Ekainaren 15eko 5/1990 Legearen 68.2 artikuluan ezarritakoarekin bat, hamabost egun iraungo du hauteskunde-kanpainak. Ekainaren 26ko 00:00etan hasi, eta uztailaren 10eko 24:00etan amaituko da.

De conformidad con el artículo 68.2 de la referida Ley 5/1990, de 15 de junio, la campaña electoral durará quince días. Comenzará a las cero horas del día 26 de junio y concluirá a las veinticuatro horas del día 10 de julio.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeei buruzko ekainaren 15eko 5/1990 Legearen 46.4 artikuluan xedatutakoaren arabera, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean bertan jarriko da indarrean dekretu hau.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 46.4 de la Ley 5/1990, de 15 de junio, de Elecciones al Parlamento Vasco, el presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2020ko maiatzaren 18an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 18 de mayo de 2020.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental

Euskadi, bien común