Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

89. zk., 2020ko maiatzaren 13a, asteazkena

N.º 89, miércoles 13 de mayo de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA
DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
1969
1969

AGINDUA, 2020ko apirilaren 30ekoa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baitira Turismoa Merkaturatzeko eta Sustatzeko 2020. urteko laguntzak (TMS programa), eta horien deialdia iragartzen.

ORDEN de 30 de abril de 2020, de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regulan y convocan las ayudas destinadas a la Comercialización Turística y a la Promoción (Programa CTP) para el año 2020.

Eusko Jaurlaritzako turismo-arloak hazkunde turistiko eutsi eta iraunkorreko eredu bat du xede, hiru alderditan: soziala, ekonomikoa eta ingurumenekoa.

El área de turismo del Gobierno Vasco tiene como meta un modelo de crecimiento turístico sostenido y sostenible, en su triple vertiente social, económica y medioambiental.

Eredu horrek, aldi berean, bat egiten du Euskal Turismoaren 2030era begirako ikuspegi estrategikoarekin, zeinek lortu nahi baitu sustatzea Europan erreferente izango den bikaintasuneko eta espezializazioko helmuga turistiko gisa garatzea EAE.

Este modelo entronca a su vez con la visión estratégica del Turismo Vasco en el horizonte 2030, que persigue promover el desarrollo de Euskadi como destino turístico de excelencia y especialización que sea referente en Europa.

Horretarako, funtsezkoa da gako-printzipio batzuk ezartzea, EAEko turismo-eragile guztiek erantzukizuna eta jasangarritasuna integra ditzaten eguneroko jardunean, errespetutik eta elkar ulertzeko ekarpenetik abiatuta oinarrizko printzipio gisa, eragile guztien eta gizartearen konpromisoa helburu komun bat erdiesteko: turismo jasangarri eta arduratsua lortzea.

Para ello, es primordial establecer unos principios clave con el fin de que todos los agentes turísticos de Euskadi integren la responsabilidad y sostenibilidad en la práctica diaria desde el respeto y la contribución al entendimiento como principios básicos, un compromiso de todos los agentes y de la sociedad para la consecución de un objetivo común: el logro de un turismo sostenible y responsable.

Printzipio horiek Euskadiko Turismoaren Kode Etikoan –Munduko Kode Etikoaren egokitzapena EAEko turismoaren errealitatera– jasota daude, eta Garapen Jasangarrirako 2030 Agendan, Turismorako Munduko Kode Etikoan eta Turismo Iraunkorraren Munduko Gutunean (ST+20) ezarritako garapen jasangarrirako 17 helburuen arabera antolatzen dira. Printzipio horien helburua da identifikatzen gaituzten balioak berezko baliabide bihurtzea, gure garapen turistikoa era lehiakorrean ulertu eta garatzeko.

Estos principios, recogidos en el Código Ético del Turismo de Euskadi, adaptación del Código Ético Mundial a la realidad del turismo en Euskadi y organizados de acuerdo a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Código Ético Mundial para el Turismo de la Organización Mundial del Turismo, y la Carta Mundial de Turismo Sostenible ST+20, pretenden convertir los valores que nos identifican en un recurso propio para entender y gestionar de manera competitiva nuestro desarrollo turístico.

Hots, bisitatzen gaituzten pertsonentzat ez ezik, natura- eta kultura-ingurunearentzat, euskal herritarrentzat eta bertako enpresa-sarearentzat ere balioa sortuko duen garapen turistikoa. Turistak gogobetetzea izan behar da erronka, bertako biztanleentzako ongizatea sortzeaz eta EAEko industria turistikoaren lehiakortasuna hobetzeaz gain.

Un desarrollo turístico que genere valor no solo para las personas que nos visitan sino también para el entorno natural y cultural y para la ciudadanía vasca y su tejido empresarial. El reto ha de ser satisfacer a las personas turistas, generar bienestar en la comunidad local y mejorar la competitividad de la industria turística vasca.

Lehiakortasunaren hobekuntza horrek zeharkakotasunera garamatza, hau da, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saileko arlo guztiek proiektu komun batean lan egitera. Ildo horretan, Saila proiektu aitzindari baten buru da, hots, erosketa-turismo arduratsua, zeinak helmuga turistikoen kudeaketa arduratsuaren ideia gehitzen baitio erosketa-turismo klasikoaren kontzeptuari.

Esta mejora en la competitividad nos lleva a la transversalidad, esto es, a que las distintas áreas del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo trabajen en un proyecto común. En este sentido, la Consejería lidera un proyecto pionero, el turismo de compras responsable, que añade al concepto de turismo de compras clásico la idea de gestión responsable de los destinos turísticos.

Proiektu horri Munduko Turismo Erakundeak (OMT) eman zion abala, joan den urtarrilaren 22an elkar ulertzeko memorandum bat sinatuta, eta haren helburua da ekosistema bat ezartzea, turismoaren eta merkataritzaren arteko sinergiak barne hartuko dituena, bidaiariari esperientzia bakar eta desberdin bat eskaintzeko premisarekin helmuga turistiko horretan baino egiten ez diren produktuak ezagutu eta eskuratzeko: tokiko sormen-industriak, kultura-industriak, artisau-industriak, gastronomia-industriak eta txikizkako negozioak. Azken batean, ikuspegi berri bat da, tokiko industriak erosketa-turismoaren barruan sartzen dituena eta lurralde bateko kultura-balioak nazioartean sustatzen dituena.

Este proyecto, avalado por la Organización Mundial de Turismo (OMT) con la firma de un Memorando de Entendimiento el pasado 22 de enero, persigue establecer un ecosistema que incorpore las sinergias entre turismo y comercio, desde la premisa de ofrecer a la persona viajera una experiencia única y diferente para conocer y adquirir productos elaborados exclusivamente en ese destino turístico: industrias creativas locales, culturales, artesanales, gastronómicas y negocios minoristas. Se trata, en definitiva, de una nueva visión que integra las industrias locales dentro del turismo de compras y la promoción internacional de los valores culturales de un territorio.

Bestalde, lanean jarraitu behar da Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko 2017-2020 Plan Estrategikoan eta hura garatzen duten dokumentuetan identifikatutako ardatzetan, hots, Euskal Turismoaren Gida Planean, zeinak, aldi berean, EAEko turismoaren 2017-2020 Marketin Plana jasotzen baitu. Honako formulazio honetan laburbiltzen dira ardatz horiek: hazkunde turistiko sendoa, enplegu gehiago eta hobea duena.

Por otra parte, se debe continuar trabajando en aquellos ejes identificados en el Plan Estratégico de Turismo, Comercio y Consumo 2017-2020 y en los documentos que lo desarrollan, el Plan Director de Turismo Vasco que, a su vez, contiene el Plan de Marketing de Euskadi 2017-2020, y que se resumen en la siguiente formulación: un crecimiento turístico sólido, con más y mejor empleo.

Aipatutako ardatz estrategikoaren barruan, bi helburu edo konpromiso estrategiko hauetan kokatzen da turismoa merkaturatzeko eta sustatzeko laguntza-programa hau: euskal jarduera turistikoaren bikaintasuna eta jasangarritasuna sustatzea, eta EAEko «Euskadi Basque Country» marka turistikoa.

Encuadrado en el citado eje estratégico, el presente programa de ayudas destinadas a la comercialización turística y a la promoción se enmarca en los dos objetivos o compromisos estratégicos siguientes: fomento de la excelencia y la sostenibilidad en la actividad turística vasca y marca turística de país «Euskadi Basque Country».

Helburu horiek lortzeko, aipatutako marketin planean lehentasunezkotzat jotako eskari-segmentuetara zuzendu beharko dira sustapen-jarduketak, hala nola, enogastronomia, familia-turismoa, ibilbideak, ihesaldiak, kultura-ekitaldiak, industria-turismoa, natura-abentura, ekoturismoa, eguzkia eta hondartza eta landa-turismoa. Horrekin batera, helmuga gisa ditugun elementu bereizgarriak bultzatzen jarraituko dugu, eta «Euskadi Basque Country» bikaintasunaren eta espezializazioaren balioei lotutako marka turistiko gisa proiektatzen laguntzen duten jarduketak sustatuko ditugu; hori guztia, erakunde-arteko koordinazio-estrategia batean kokatuta, baita turismo-sektorean jarduerak garatzen dituzten eragile publiko eta pribatuekin batera ere.

Para lograr estos objetivos, las actuaciones de fomento deberán dirigirse a aquellos segmentos de la demanda identificados en el citado Plan de Marketing como prioritarios, como son enogastronomía, turismo familiar, itinerarios y rutas, escapadas, cultura-eventos, turismo industrial, naturaleza-aventura, ecoturismo, sol y playa y turismo rural. Junto a ello, se seguirán impulsando aquellos elementos que singularicen nuestro destino e incentivando aquellas actuaciones que ayuden a proyectar «Euskadi Basque Country» como marca turística vinculada a valores de excelencia y especialización, todo ello enmarcado en una estrategia de coordinación interinstitucional, así como con los agentes públicos y privados que desarrollan actividades en el sector turístico.

Covid-19aren hedapenak eragindako krisia bat-batean sortu da laguntza-programa honen izapidetze prozesuan. Testuinguru horretan euskal turismo-sektoreari laguntzeko hasitako prozedurarekin jarraitzeko beharrari Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren estrategiarekin lerrokatzeko betebeharra gehitu behar zaio, sektoreko eragileekin elkarlanean krisiari erantzun partekatu bat emateko.

La crisis provocada por la propagación de la Covid-19 ha irrumpido de forma sobrevenida durante la tramitación del presente programa de ayudas. En este contexto, a la necesidad de continuar con el procedimiento iniciado para apoyar al sector turístico vasco, se suma la obligación de alinearlo con la estrategia del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo para dar una respuesta a dicha crisis compartida con los distintos agentes del sector.

Covid-19ak sektorean eragin dituen ondorioak leuntzeko, programa hau egungo konfinamenduaren ondorengo fasean kokatzen da, eta suspertze ekonomikoa eta jarduera berriz bultzatzea bilatzen du. Pandemiaren hedapenaren berehalako ondorioak arintzera bideratutako gainerako premiazko laguntzen osagarri gisa planteatzen da, eta Sailak diseinatutako bi aldiko estrategiaren zati bat da.

Para paliar los efectos de la Covid-19 en el sector, este programa se enmarca en una fase posterior al actual confinamiento y busca el estímulo de la reactivación económica y el relanzamiento de la actividad, se plantea como complemento al resto de ayudas urgentes dirigidas a mitigar las consecuencias inmediatas de la extensión de la pandemia y forma parte de la estrategia de dos tiempos diseñada por el Departamento.

Horrela, bada, azaldutako konpromiso estrategikoak lortzeko tresna izan nahi du dirulaguntza-programa honek, turismo-proiektu lehiakor, arduratsu eta jasangarrien garapena sustatzeko, helmuga gisa ditugun baliabide bereizgarriak bultzatzeko eta «Euskadi Basque Country» marka turistikoa proiektatzen lagunduko duten jarduketei laguntzeko. Horretarako, helburu hauek ezarri dira:

Así las cosas, el presente programa subvencional quiere ser una herramienta para conseguir los compromisos estratégicos expuestos fomentando el desarrollo de proyectos turísticos competitivos, responsables y sostenibles, impulsando los recursos que singularicen nuestro destino y apoyando a aquellas actuaciones que ayuden a proyectar la marca turística «Euskadi Basque Country», estableciéndose para ello los siguientes objetivos:

1.– EAEn garatzen diren eta 2020an saltzeko prest egongo diren produktu eta esperientzia turistikoak sortzen, abiarazten, sustatzen eta merkaturatzen laguntzea.

1.– Apoyo a la creación y puesta en marcha, promoción y comercialización de productos turísticos y experiencias turísticas que se desarrollen en Euskadi y que estén disponibles para la venta en 2020.

2.– EAEn egindako kultura-, gastronomia- eta kirol-ekitaldiei laguntzea, baldin eta Espainian eta nazioartean proiekzioa badute eta turismo-posizionamendua sendotzen eta ostatu-gauen kopurua handitzen laguntzen badute.

2.– Apoyo a eventos culturales, gastronómicos y deportivos realizados en Euskadi, con proyección nacional e internacional, y que contribuyan a consolidar su posicionamiento turístico y al incremento del número de pernoctaciones.

Eskumenen ikuspuntutik, Turismoaren uztailaren 28ko 13/2016 Legearen 5.1.e) artikuluan, EAEko turismo-administrazioari esleitzen zaio turismo-eskaintza sustatu eta bultzatzeko neurri egokiak hartzeko eskumena, beste administrazio eta organismo batzuekin koordinatuta, eta haren 5.2 artikuluan adierazten da Eusko Jaurlaritzan turismo-arloko eskumena duen organoak gauzatuko duela eskumen hori.

Desde el punto de vista competencial, la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo, en su artículo 5.1.e), atribuye a la Administración turística de Euskadi la competencia para adoptar las medidas adecuadas para el fomento y promoción de la oferta turística, en coordinación con otras Administraciones y organismos, señalando en su artículo 5.2 que la ejecución de dicha competencia corresponde al órgano del Gobierno Vasco competente en materia de turismo.

EAEko Administrazioaren egungo egiturarekin bat etorriz eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuaren 13.1.a) artikuluaren arabera, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailari dagozkio turismo-arloko eskumenak.

De acuerdo a la actual estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.1.a) del Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, las competencias en materia de turismo corresponden al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasuna Antolatzeko Printzipioei buruzko Legearen testu bateginaren 51.2 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartu zuen testu bategin hori), Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuak du laguntza-programa hau onartzeko ahalmena.

De conformidad con lo previsto en el artículo 51.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo tiene atribuida la facultad para aprobar este programa de ayudas.

Azkenik, 2020ko ekitaldirako Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan aurreikusitako aurrekontu-kreditu nahikoa dauka laguntza-programa honek, eta Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren Dirulaguntzen Plan Estrategikoan dago jasota (Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuak onartua, 2020ko otsailaren 3ko Aginduaren bidez).

Por último, el presente programa de ayudas cuenta con la existencia de crédito presupuestario suficiente previsto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020, y se encuentra recogido en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo aprobado por Orden de 3 de febrero de 2020, de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo.

Horrenbestez, honako hau

Y, en virtud de ello,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea eta helburua.

Artículo 1.– Objeto y finalidad.

1.– Agindu honen xedea da EAEko produktu eta esperientzia turistikoak diseinatu, abiarazi, sustatu eta merkaturatzen laguntzen duten proiektuen garapena sustatzeko laguntzak arautzea eta laguntza horien deialdia egitea, eta EAEren turismo-posizionamendua sendotzen laguntzen duten ekitaldiak bultzatzea.

1.– Es objeto de la presente Orden regular y convocar las ayudas destinadas a incentivar el desarrollo de proyectos que contribuyan al diseño y puesta en marcha de productos turísticos y experiencias turísticas de Euskadi, su promoción y comercialización, así como impulsar aquellos eventos que contribuyan a consolidar el posicionamiento turístico de Euskadi.

2.– Diruz lagunduko dira xede hauek dituzten jarduketak:

2.– Se subvencionarán las actuaciones tendentes a:

A) EAEn garatzen diren eta 2020an saltzeko prest egongo diren produktu eta esperientzia turistikoak sortu, abiarazi, sustatu eta merkaturatzen laguntzea.

A) Apoyo a la creación y puesta en marcha, promoción y comercialización de productos turísticos y experiencias turísticas que se desarrollen en Euskadi y que estén disponibles para la venta en 2020.

B) EAEn egindako kultura-, gastronomia- eta kirol-ekitaldiei laguntzea, baldin eta Espainian eta nazioartean proiekzioa badute eta turismo-posizionamendua sendotzen eta ostatu-gauen kopurua handitzen laguntzen badute.

B) Apoyo a eventos culturales, gastronómicos y deportivos realizados en Euskadi, con proyección nacional e internacional, que contribuyan a consolidar su posicionamiento turístico y al incremento del número de pernoctaciones.

3.– Itzuli beharrik gabeko dirulaguntzen bidez gauzatuko dira laguntzok.

3.– Las ayudas se materializarán a través de subvenciones no reintegrables.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak eta laguntzak emateko prozedura.

Artículo 2.– Recursos económicos y procedimiento de concesión.

1.– 717.000 euroko baliabide ekonomikoak bideratuko dira laguntza hauetara, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan horretarako ezarritako aurrekontu-kredituetatik hartuko dira, zeinak Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan jasota baitaude.

1.– Los recursos económicos destinados a la concesión de las ayudas ascienden a 717.000 euros y procederán de los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Onartutako laguntza guztiak aldi berean esleituko dira, egintza bakarrean, lehiaketa-teknika erabili gabe; izan ere, programa honen helburua da laguntzak ematea onuradun izateko agindu honetako eskakizunak betetzen dituen erakunde orori, baldin eta sasoiz eta behar bezala egin badituzte eskabideak. Horretarako, baldin eta programa finantzatzeko erabili beharreko aurrekontu-zenbatekoak ez badira nahikoak egindako eskabideei agindu honen 6. artikuluan ezarritako zenbateko eta ehunekoetan aurre egiteko, eskabideen artean hainbanatuko da laguntza, eta, hori kalkulatzeko, 6. artikuluan adierazitakoaren arabera teorian jaso beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa hartuko da oinarri.

2.– La adjudicación de todas las ayudas concedidas se realizará de una sola vez, en un mismo acto, sin utilizar la técnica concursal, por tratarse de un programa cuya finalidad es otorgar ayudas a todas aquellas entidades que, habiendo formulado sus solicitudes en tiempo y forma, cumplan los requisitos exigidos en la presente Orden para resultar beneficiarias. A tal efecto, si las disponibilidades presupuestarias vinculadas a la financiación del mismo resultaran insuficientes para atender las peticiones formuladas en las cuantías y porcentajes establecidos en el artículo 6 de la presente Orden, se procederá a su prorrateo entre las mismas tomando como base para su cálculo el importe de la subvención teórica calculada según el expresado artículo 6.

3. artikulua.– Definizioak.

Artículo 3.– Definiciones.

Agindu honen ondorioetarako, honela ulertuko dira jarraian datozen definizioak:

A efectos de la presente Orden, se entiende de la manera que figuran a continuación las siguientes definiciones:

1.– EAEko Turismoaren 2017-2020 Marketin Plana: Euskal Turismoaren 2030era begirako ikuspegi estrategikoan oinarrituta egindako dokumentua; dokumentu hori 2017-2020 Gida Planean zehazten da epe laburrerako, eta irizpide hauen arabera lehentasunezkotzat jotzen diren eskari-segmentuak identifikatzen ditu: produktu mota, bezero-tipologia, bidaiaren arrazoia eta merkatuak.

1.– Plan de Marketing del Turismo Vasco 2017-2020: documento realizado en base a la visión estratégica del Turismo Vasco en el horizonte 2030 y, que en su concreción a corto plazo en el Plan Director 2017-2020, identifica los segmentos de demanda considerados como prioritarios por: tipo de producto, tipología de cliente, motivación del viaje y mercados.

http://www.euskadi.eus/contenidos/tramita_plandep/planmarketingturismo20172020/es_def/adjuntos/DoPMTV%202017-20%20WEB.pdf

http://www.euskadi.eus/contenidos/tramita_plandep/planmarketingturismo20172020/es_def/adjuntos/DoPMTV%202017-20%20WEB.pdf

2.– Produktu turistikoa: turismo-erabilerarako eta -gozamenerako egituratuta dauden baliabide edo zerbitzu nagusiak eta osagarriak, zeinetan jarduketa bat edo batzuk egin baititzakete erabiltzaileek.

2.– Producto turístico: todos aquellos recursos o servicios principales y complementarios, estructurados para el uso y disfrute turístico, en el que se puedan realizar una o varias actividades por parte de las personas usuarias.

3.– Esperientzia turistikoa: bisitatzen gaituenari esperientzia gogoangarriak sortzeko diseinatutako jarduketa da, bere egonaldian zehar gozatu ahal izango duena eta EAE helmuga turistiko gisa bereizten duten elementuak bultzatzen lagunduko duena.

3.– Experiencia turística: consiste en una actividad diseñada para generar experiencias memorables a quien nos visita, que pueda disfrutar a lo largo de su estancia y que contribuya a impulsar los elementos diferenciadores de Euskadi como destino turístico.

4. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 4.– Entidades beneficiarias.

1.– Honako hauek izan daitezke programa honetan aurreikusitako dirulaguntzen erakunde onuradunak:

1.– Podrán acceder a la condición de entidades beneficiarias de las subvenciones contempladas en la presente Orden:

1) Zerbitzu turistikoak eskaintzen dituzten edo sektore turistikoan eragina duten mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertainak (ETE) edo horien arteko elkartzeak.

1) Microempresas y pequeñas y medianas empresas (PYME) o unión de las mismas, que presten servicios turísticos o tengan incidencia sobre el sector turístico.

Mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertainak (ETE) dira 250 pertsona baino gutxiagori lana ematen dieten enpresak eta gehienez ere 50 milioi euroko urteko negozio-bolumena dutenak, edo gehienez ere 43 milioi euroko urteko balantze orokorra dutenak.

La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros.

Arestian adierazitakoaren beste edozein interpretazio egiteko, mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen definizioari buruz Batzordeak maiatzaren 6an emandako 2003/361/EE Gomendioan (2003ko maiatzaren 20ko EBAO, L 124) ezarritakoa hartuko da kontuan, edo hura ordezten edo aldatzen duten xedapenek ezarritakoa.

Para cualquier otra interpretación de lo señalado anteriormente, se tendrá en cuenta lo establecido en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DOUE, L 124, de 20 de mayo de 2003), o las disposiciones que la sustituyan o modifiquen.

2) Irabazi-asmorik gabeko elkarte, fundazio eta entitateak, baldin eta turismoa sustatzeko eta merkaturatzeko jarduketak badaude sozietate horien xedeen artean.

2) Asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro en cuyo objeto social estén incluidas actividades de promoción y comercialización turística.

2.– Halaber, onuradun izateko, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13. artikuluan jasotako eta agindu honetan ezarritako eskakizunak bete beharko dituzte pertsona edo erakundeek.

2.– Asimismo, para obtener la condición de beneficiarias, las personas o entidades deberán cumplir los requisitos recogidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como los establecidos en la presente Orden.

a) Ez kondenatuak izatea dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren epai irmo batez, delitu hauetakoren bat egiteagatik: prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoen erabilera bidegabea, eragimen-trafikoa, iruzurrak eta legez kanpoko ordainarazpenak edo hirigintza-delituak.

a) No haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

b) Ez eskatu izana borondatezko konkurtsoa deklaratzeko, prozeduraren batean kaudimengabe ez deklaratu izana, ez egotea konkurtsoan deklaratuta (konkurtso horretan hitzarmen batek eraginkortasuna hartzen duen kasuan izan ezik), ez egotea esku-hartze judizialaren mende, edo ez desgaitu egotea Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoa kalifikatzeko epaian ezarritako desgaitze-aldia bukatu gabe dagoelarik.

b) No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, no hallarse declarados en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o no haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Kausaren batean errudun deklaratuak izateagatik, administrazioarekin egindako kontraturen bat suntsiarazteko ebazpen irmorik eman ez izana.

c) No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean beteta izatea.

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social.

e) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta izatea, erregelamenduz zehaztu denarekin bat etorriz.

e) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.

f) Ez izatea agindu honek edo beste legeren batek ezarritakoaren arabera dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratibo edo penal irmorik, ezta horretarako legezko inolako debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoarekin bat.

f) No encontrarse sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a esta u otras leyes que así lo establezcan o no estar incursa en alguna prohibición legal que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

g) Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateen administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak ez egotea Kargu publikodunen jokabide kodea eta haien interes gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legeak ezarritako kasuren batean, edo ez izatea Hauteskunde Araubide Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautapen bidezko karguren bat, horietan ezarritako baldintzetan.

g) No estar incursa la persona física, las que administran las sociedades mercantiles o aquellas que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en algunos de los supuestos de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de Cargos Públicos, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en ellas.

h) Elkarteen kasuan, ez egotea Elkartzeko Eskubidea Arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoaren 4. artikuluko 5. eta 6. apartatuetan aurreikusitako debekuen kausetan nahasita, edo ez eten izana inskribatzeko administrazio-prozedura ez-zilegitasun penalaren zentzuzko zantzuak egoteagatik, 1/2002 Lege Organikoaren 30.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, betiere ebazpen judizial irmorik ematen ez bada, haren arabera kasuan kasuko inskripzioa egin ahal izango baita dagokion erregistroan.

h) En el supuesto de las asociaciones, que estas no se hallen incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, o que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

i) Berariazko elkarte-araubide baten mendeko elkarteen kasuan, hala nola enpresa-elkarteen kasuan, zein bere erregistroan inskribatuta egotea, aplikatu beharreko araudiaren arabera.

i) En el supuesto de asociaciones sometidas a un régimen asociativo especifico, como es el caso de las asociaciones empresariales, encontrarse inscritas en el registro correspondiente conforme a su normativa de aplicación.

3.– Laguntzaren erantzukizunpeko adierazpenean justifikatuko da aipatutako eskakizunak betetzen direla.

3.– La justificación del cumplimiento de los requisitos anteriormente citados, se realizará en la declaración responsable de la ayuda.

4.– Automatikoki egiaztatuko du organo kudeatzaileak ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko obligazioak bete diren ala ez, laguntza eman aurretik, eta bai ordainketa-proposamena egin aurretik ere; azken kasu horretan, betiere, laguntza eman zenetik hara 3 hilabete igaro ostean, eta ondorengo ekitaldi baten egiten bada ordainketa. Hala ere, erakunde eskatzaileak egiaztapen horren aurka egin ahal izango du berariaz, eta, kasu horretan, egoera hori egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu.

4.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones con Hacienda y Seguridad Social se verificará automáticamente, por el órgano gestor, con anterioridad a la concesión de la ayuda, así como con anterioridad a la propuesta de pago, en este último caso cuando hayan transcurrido más de 3 meses desde la concesión de la ayuda y si el pago se realiza en un ejercicio posterior. No obstante, la entidad solicitante podrá oponerse expresamente a esta verificación, debiendo aportar entonces certificados actualizados que acrediten esta condición.

5.– Erakunde onuradunek legez eskatzen diren eskakizunak bete beharko dituzte beren jarduketa gauzatzeko eta agindu honetako dirulaguntza jasotzeko aurkezten dituzten jarduketak egiteko.

5.– Las entidades beneficiarias deberán cumplir los requisitos legalmente exigibles para el ejercicio de su actividad y desarrollo de las actuaciones para las cuales solicita una ayuda al amparo de la presente Orden.

5. artikulua.– Baztertutako erakundeak.

Artículo 5.– Entidades excluidas.

Honako hauek baztertuta daude laguntzen programa honetako erakunde onuradun izatetik:

Quedan excluidas como entidades beneficiarias del presente programa de ayudas:

a) Udal- edo eskualde-mailako nahiz eskualdez gaindiko turismo-lankidetzako erakunde gisa jarduten diren erakunde publiko edo pribatuak, eta berezko pertsonalitate juridikoa duten sozietate publikoak, udalen, foru-aldundien edo Eusko Jaurlaritzaren mende daudenak edo haiekin lotura dutenak.

a) Entidades públicas o privadas que actúen como entes de cooperación turística municipal, comarcal o supracomarcal y sociedades públicas con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de ayuntamientos, de las Diputaciones Forales o del Gobierno Vasco.

b) Kirol-federazioak, kirol-klubak eta kirol-elkarteak.

b) Federaciones deportivas, clubs deportivos y agrupaciones deportivas.

6. artikulua.– Jarduketak, gastu diruz lagungarriak eta laguntzen zenbatekoak.

Artículo 6.– Actuaciones, gastos subvencionables y cuantía de las ayudas.

1.– Diruz lagungarriak dira 2020ko ekitaldian proiektu tipologia hauek garatzeko egiten diren jarduketak:

1.– Serán subvencionables las actuaciones que se realicen durante el ejercicio 2020 para el desarrollo de las siguientes tipologías de proyectos:

A) Produktu eta esperientzia turistikoak sortu, abiarazi, sustatu eta merkaturatzea.

A) Creación y puesta en marcha, promoción y comercialización de productos turísticos y experiencias turísticas.

Apartatu honetan, EAEn garatutako ekimenak babestuko dira, proiektu turistiko lehiakorrak, arduratsuak eta jasangarriak garatzen laguntzen dutenak, baita helmuga gisa bereizgarri egiten gaituzten eta 2020an saltzeko prest egongo diren baliabideak sustatzen dituztenak ere.

Se apoyarán en este apartado las iniciativas desarrolladas en Euskadi que contribuyan al desarrollo de proyectos turísticos competitivos, responsables y sostenibles, así como al impulso de los recursos que singularicen nuestro destino y que estén disponibles para la venta en 2020.

A.1.– Gastu eta jarduketa diruz lagungarriak:

A.1.– Actuaciones y gastos subvencionables:

a) Produktu eta esperientzia turistikoak sortu eta abiaraztea. Kontzeptu horretan onartuko dira marka sortu eta erregistratzearekin, irudi korporatiboaren diseinuarekin eta proiektua abian jartzeko beharrezkoak diren aurretiazko azterlanekin lotutako gastuak, hala nola bideragarritasun- eta jasangarritasun-azterlanak.

a) Creación y puesta en marcha de productos turísticos y experiencias turísticas. Se admitirán por este concepto los gastos relativos a creación y registro de marca, diseño de la imagen corporativa y estudios previos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, como son los estudios de viabilidad y sostenibilidad.

b) Komunikazio-euskarri grafikoak eta ikus-entzunezkoak prestatzea. Kontzeptu horretan onartuko dira gastu hauek: diseinu grafikoa, liburuxkak eta kartelak egitea, flyer-ak, argazki- eta filma-bankuak, eta bideoak.

b) Elaboración de soportes de comunicación gráficos y audiovisuales. Se admitirán por este concepto los gastos relativos a diseño gráfico, elaboración de folletos y cartelería, flyers, bancos fotográficos y fílmicos, y videos.

c) Online sustapena eta merkaturatzea. Kontzeptu horretan onartuko dira gastu hauek: web-orriak sortu edo eguneratzea, landing pages, SEO bilatzaileetan posizionamendua hobetzeko ekintzak, email marketina, bloga eta sare sozialak. Baita bisitak egitea errazten duten eta esperientzia turistikoa optimizatzen duten sakelako gailuetara egokitzea ere.

c) Promoción y comercialización online. Se admitirán por este concepto los gastos relativos a creación o actualización de páginas web, landing pages, acciones para la mejora del posicionamiento en buscadores SEO, email marketing, blog y redes sociales. También la adaptación a dispositivos móviles que faciliten la realización de visitas y optimicen la experiencia turística.

d) Harrera egitea produktu eta esperientzia turistikoak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo sustatzen eta merkaturatzen laguntzen duten turoperadoreei, kazetariei eta influencer-ei, xede-talde bati zuzentzen zaizkielako edo xede-publiko batek jarraitzen dituelako. Kontzeptu horretan onartuko dira gonbidatutako pertsonen bidaia-, ostatu- eta mantenu-gastuak.

d) Recepción de turoperadores, periodistas e influencers que contribuyan, por dirigirse o ser seguidos por un público objetivo, a la promoción y comercialización de productos turísticos y experiencias turísticas en el exterior de la Comunidad Autónoma Vasca. Se admitirán por este concepto, los gastos de viaje, alojamiento y manutención de las personas invitadas.

e) Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak Basquetour-Turismoaren Euskal Agentziaren bidez antolatutako edo koordinatutako sustapen-jarduketetan parte hartzea. Kontzeptu horretan onartuko dira erakunde eskatzaile bakoitzeko pertsona baten bidaia-, ostatu- eta mantenu-gastuak, parte hartzen duen jarduketa bakoitzeko.

e) Participación en actuaciones de promoción organizadas o coordinadas por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo a través de la Agencia Vasca de Turismo, Basquetour. Se admitirán por este concepto los gastos de viaje, alojamiento y manutención de una persona por entidad solicitante y actuación en la que participe.

f) Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak parte hartzen ez duen sustapen-jarduketetan parte hartzea, Basquetour-Turismoaren Euskal Agentziaren bidez, EAEko Turismoaren 2017-2020 Marketin Planean lehentasunezkotzat jotzen diren merkatuetan, bai nazioarteko merkatuan (Alemania, Frantzia, Erresuma Batua, Italia, AEB, herrialde nordikoak, Herbehereak) bai Espainiakoan (Madril, Katalunia, EAE, Andaluzia, Gaztela Leon, Valentziako Erkidegoa). Kontzeptu horretan onartuko dira erakunde bakoitzeko pertsona baten bidaia-, ostatu- eta mantenu-gastuak, parte hartzen duen jarduketa bakoitzeko, baita, hala behar denean, zorua alokatzeari, standari eta material-garraioari dagozkien gastuak ere.

f) Participación en actuaciones de promoción en las que no participe el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo a través de la Agencia Vasca de Turismo, Basquetour, en aquellos mercados considerados como prioritarios en el Plan de Marketing del Turismo Vasco 2017-2020 tanto en el mercado internacional (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, EE.UU., Países Nórdicos, Países Bajos) como nacional (Madrid, Cataluña, Euskadi, Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana). Se admitirán por este concepto, además de la cuota de participación, los gastos de viaje, alojamiento y manutención de una persona por entidad solicitante y actuación, así como, en su caso los de alquiler de suelo, stand y transporte de materiales.

A.2.– Laguntzen zenbatekoa:

A.2.– Cuantía de las ayudas:

1) Onartutako gastuaren % 60, eta 20.000 euro gehienez erakunde onuradun bakoitzeko, baldin eta proiektua bat badator EAEko Turismoaren 2017-2020 Marketin Planean lehentasunezkotzat jotako segmentuekin, hala nola, enogastronomia, irtenaldiak, ibilbideak, bilerak, euskal kostaldea, natura, kultura, familia-turismoa eta erosketa-turismo arduratsua. Lurralde Historikoan edo Euskal Autonomia Erkidegoan bertan jarduten duten turismo-enpresa elkarteen kasuan, 40.000 eurokoa izango da gehieneko zenbatekoa.

1) 60% del gasto admitido con un importe máximo de 20.000 euros por entidad beneficiaria, si proyecto está alineado con los segmentos indicados como prioritarios en el Plan de Marketing del Turismo Vasco 2017-2020, como son enogastronomía, escapadas, itinerarios, reuniones, Costa Vasca, naturaleza y cultura, además de turismo familiar y turismo de compras responsable. En el caso de las asociaciones empresariales turísticas cuyo ámbito geográfico sea el Territorio Histórico o la propia Comunidad Autónoma Vasca, el importe máximo será de 40.000 euros.

2) Onartutako gastuaren % 60, eta 15.000 euro gehienez erakunde onuradun bakoitzeko, baldin eta proiektua bat ez badator lehenago aipatutako segmentuekin. Lurralde Historikoan edo Euskal Autonomia Erkidegoan bertan jarduten duten turismo-enpresa elkarteen kasuan, 35.000 eurokoa izango da gehieneko zenbatekoa.

2) 60% del gasto admitido, con un importe máximo de 15.000 euros por entidad beneficiaria si el proyecto no está alineado con los segmentos antes mencionados. En el caso de las asociaciones empresariales turísticas cuyo ámbito geográfico sea el Territorio Histórico o la propia Comunidad Autónoma Vasca, el importe máximo será de 35.000 euros.

B) Espainian eta nazioartean proiekzioa duten ekitaldiei laguntzea.

B) Apoyo a eventos con proyección nacional e internacional.

Apartatu honetan hartuko dute oinarri Espainian eta nazioartean proiekzioa duten kultura-, gastronomia- eta kirol-jarduketak antolatzen dituzten elkarte, fundazio eta enpresa antolatzaileek EAEn egindako ekitaldiek, baldin eta laguntzen badute EAEren turismo-posizionamendua sendotzen eta ostatu-gauen kopurua handitzen.

Se apoyarán en este apartado los eventos realizados en Euskadi por asociaciones, fundaciones y empresas organizadoras de actividades culturales, gastronómicas y deportivas, con proyección nacional e internacional, que contribuyan a consolidar el posicionamiento turístico de Euskadi y al incremento del número de pernoctaciones.

Ez dira hemen sartuko herrietako urteko jaien barruan egiten diren ekitaldiak eta tokiko herri-ekitaldiak, ezta azokak eta erakusketak ere.

Quedarán excluidos los eventos celebrados dentro de las diferentes fiestas anuales de una localidad y aquellos eventos populares de carácter local, así como los mercados y exposiciones.

Apartatu honen ondorioetarako, ekitaldia egiteak dakartzan zeregin guztiez arduratu beharko du erakunde onuradunak, hots, ekitaldia antolatzeko, gauzatzeko, sustatzeko eta merkaturatzeko lanez.

A los efectos de este apartado, la entidad beneficiaria deberá encargarse de todas las tareas que conlleva la realización del evento, es decir, de las tareas de organización, ejecución, promoción y comercialización del mismo.

Ekitaldiek honako eskakizun hauek bete beharko dituzte:

Los eventos deberán reunir los siguientes requisitos:

– Herritar guztientzat irekita egotea oro har.

– Abiertos al público en general.

– Ekitaldira bertaratzeko aukerarekin batera, ostatua eta bestelako turismo-zerbitzuak ere eskaintzea.

– Que, junto a la asistencia al evento, ofrezcan alojamiento y otros servicios turísticos.

B.1.– Gastu eta jarduketa diruz lagungarriak:

B.1.– Actuaciones y gastos subvencionables:

a) Komunikazio-euskarri grafikoak eta ikus-entzunezkoak prestatzea. Kontzeptu horretan onartuko dira gastu hauek: marka sortzea, diseinu grafikoa, liburuxkak eta kartelak egitea, flyer-ak, argazki- eta filma-bankuak, bideoak, irratiko iragarkien grabaketa eta lokuzioa. Baita berariaz ekitaldia sustatzera bideratutako merchandising-a ere.

a) Elaboración de soportes de comunicación gráficos y audiovisuales. Se admitirán por este concepto los gastos relativos a la creación de marca, diseño gráfico, elaboración de folletos y cartelería, flyers, bancos fotográficos y fílmicos, así como la filmación de spots, videos, grabación y locución de cuñas radiofónicas. También el merchandising destinado exclusivamente a la promoción del evento.

b) Komunikazio-estrategiak: online (web-orriak sortu edo eguneratzea, landing page-ak, SEO bilatzaileetan posizionamendua hobetzeko ekintzak, email marketina, bloga eta sare sozialak) eta offline (telebistan, idatzizko hedabideetan, irratian eta interneten sustatzeko gastuak), Euskal Autonomia Erkidegoan eta handik kanpo oihartzuna dutenak.

b) Estrategias de comunicación online (gastos relativos a la creación o actualización de páginas web, landing pages, acciones para la mejora del posicionamiento en buscadores SEO, email marketing, blog, y redes sociales) y offline (gastos relativos a promoción en televisión, medios escritos, radio e internet) con repercusión dentro y fuera de la Comunidad Autónoma Vasca.

c) Harrera egitea ekitaldia Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo sustatzen eta merkaturatzen laguntzen duten turoperadoreei, kazetariei eta influencer-ei, xede-talde bati zuzentzen zaizkielako edo xede-publiko batek jarraitzen dituelako. Kontzeptu horretan onartuko dira gonbidatutako pertsonen bidaia-, ostatu- eta mantenu-gastuak.

c) Recepción de turoperadores, periodistas e influencers que contribuyan, por dirigirse o ser seguidos por un público objetivo, a la promoción y comercialización del evento en el exterior de la Comunidad Autónoma Vasca. Se admitirán por este concepto, los gastos de viaje, alojamiento y manutención de las personas invitadas.

d) Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak Basquetour-Turismoaren Euskal Agentziaren bidez antolatutako edo koordinatutako sustapen-jarduketetan parte hartzea. Kontzeptu horretan onartuko dira erakunde eskatzaile bakoitzeko pertsona baten bidaia-, ostatu- eta mantenu-gastuak, parte hartzen duen jarduketa bakoitzeko.

d) Participación en actuaciones de promoción organizadas o coordinadas por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo a través de la Agencia Vasca de Turismo, Basquetour. Se admitirán por este concepto los gastos de viaje, alojamiento y manutención de una persona por entidad solicitante y actuación en la que participe.

e) Ekitaldiaren sustapena bultzatzen duten Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpoko sustapen-ekintzak: ferietan parte hartzeko gastuak, jardunaldiak edo xede-publikoari bideratutako bestelako ekintzak. Kontzeptu horretan onartuko dira, parte-hartze kuotaz gain, erakunde eskatzaile bakoitzeko pertsona baten bidaia-, ostatu- eta mantenu-gastuak, parte hartzen duen jarduketa bakoitzeko.

e) Acciones de promoción fuera de la Comunidad Autónoma Vasca que contribuyan a la promoción del evento: gastos de participación en ferias, jornadas u otras acciones dirigidas al público objetivo. Se admitirán por este concepto, además de la cuota de participación, los gastos de viaje, alojamiento y manutención de una persona por entidad solicitante y actuación en la que participe.

f) Ekitaldiaren antolaketatik eratorritako bestelako gastuak: instalazioak muntatzea eta ekipamenduen alokairua.

f) Otros gastos derivados de la organización del evento: montaje de instalaciones y alquiler de equipos.

B.2.– Laguntzen zenbatekoa:

B.2.– Cuantía de las ayudas:

1) Onartutako gastuaren % 50, eta gehienez 15.000 euro erakunde onuradun bakoitzeko.

1) 50% del gasto admitido con un importe máximo de 15.000 euros por entidad beneficiaria.

2) Onartutako gastuaren % 50, eta gehienez 25.000 euro erakunde onuradun bakoitzeko, baldin eta egiaztatzen bada lankidetza-hitzarmen bat dagoela bidaia-agentzia batekin hura merkaturatzeko.

2) 50% del gasto admitido, con un importe máximo de 25.000 euros por entidad beneficiaria, en el caso de que se acredite que existe un acuerdo de colaboración con una agencia de viajes para su comercialización.

2.– Komunikazio-euskarri grafikoen eta ikus-entzunezkoen prestaketari, sustapenari, merkaturatzeari eta online eta offline komunikazio-estrategiak egiteari buruzko jarduketa guztietan, Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren lankidetza aipatu beharko da, Sailaren logoa eta Euskadi Basque Country marka turistikoa txertatuta. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan «Nire karpeta» aplikazioaren bidez eskatu beharreko erabilera-eskuliburuaren arabera egingo dira bi aipamen horiek: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

2.– Todas las actuaciones correspondientes a elaboración de soportes de comunicación gráficos y audiovisuales, promoción, comercialización y estrategias de comunicación online y offline deberán hacer mención de la colaboración del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco mediante la incorporación del logo del Departamento y de la marca turística Euskadi Basque Country, ambas menciones conforme al manual de uso a solicitar a través de la aplicación «Mi Carpeta» en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

3.– Web-orriak sortu edo eguneratu, nabarmen garatu eta hobetuz gero, erakunde onuradunak banner bat jarri beharko du bere web-orrian, www.euskaditurismo.eus turismo-atariarekin estekatzeko.

3.– En el caso de creación o actualización desarrollos y mejoras sustanciales de las páginas web, la entidad beneficiaria deberá también establecer en su página web un banner que vincule al portal de turismo https://turismo.euskadi.eus

4.– Gastu onargarritzat hartuko da zenbatekoaren balio garbia, hau da, Balio Erantsiaren gaineko Zerga kendu ostean geratzen dena.

4.– Se considerará como gasto admisible el valor neto del importe, es decir, una vez deducido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

5.– Baldin eta proiektuak beste autonomia-erkidego batzuetako baliabide edo zerbitzu turistikoak eskaintzen baditu, EAEri dagokion gastua onartuko da soilik, eta eskabidean xehatu beharko da gastu bakoitzari dagokion ehunekoa.

5.– En el caso de que el proyecto ofrezca recursos o servicios turísticos de otras Comunidades Autónomas, solo se admitirá el gasto correspondiente a Euskadi, debiendo detallar en la solicitud el porcentaje correspondiente a cada una de ellas.

6.– Gastu diruz lagungarriak eskuratzeko kostua ezin izango da inola ere merkatuko balioaren gainetikoa izan.

6.– En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

7.– Hauek ez dira diruz lagunduko:

7.– No serán subvencionables:

a) Inbertsio-gastuak.

a) Gastos de inversión.

b) Informatikako ekipamendua eskuratzea.

b) Adquisición de equipamiento informático.

c) Web-orria eta sare sozialak erregistratu, mantendu eta ostatatzeko («hosting»a) gastuak.

c) Gastos de registro, mantenimiento y alojamiento («hosting») de la página web y de RR.SS.

d) Erakunde eskatzailearen langile-gastuak eta gastu arruntak.

d) Gastos del personal y gastos corrientes de la entidad solicitante.

e) Balio Erantsiaren gaineko Zerga, berreskuratu edo konpentsatu daitekeenean, tasak eta bestelako zergak.

e) Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando sea susceptible de recuperación o compensación, tasas y otros impuestos.

f) Aseguruak.

f) Seguros.

g) Gonbidapenak, bazkariak eta bestelakoak, salbu eta eskabidean justifikatuta badago beharrezko gastuak direla jarduketa gauzatzeko.

g) Invitaciones, almuerzos y similares salvo que estén justificados en la solicitud como un gasto necesario para el desarrollo de la actuación.

h) Erakunde eskatzailearen sustapen- eta merkaturatze-gastuak.

h) Gastos propios de promoción y comercialización de la entidad solicitante.

i) Sarien gastuak (zuzkidura ekonomikoa, trofeoak eta dominak) eta opariak.

i) Gastos de premios (dotación económica, trofeos y medallas) y obsequios.

j) Garbiketa- edo tresneria-gastuak sustapen-ekintzetan.

j) Gastos de limpieza o menaje en acciones promocionales.

8.– Dirulaguntzaren xede diren jarduketa guztiak azpikontratatu ahal izango dira, betiere, honako hauek aplikatuta: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan eta lege horren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 68. artikuluan xedatutakoa.

8.– Se podrá subcontratar la totalidad de las actuaciones objeto de subvención en las condiciones previstas en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento.

7. artikulua.– Beste laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 7.– Concurrencia con otras ayudas.

1.– Agindu honen bidez araututako laguntzak bateragarriak izango dira beste erakunde edo organismo batzuek emandako beste edozein laguntzarekin, salbu eta Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak xede berarekin kudeatutako hitzarmen, babes edo beste laguntza-aginduen bidez ematen diren laguntzekin.

1.– Las ayudas reguladas en la presente Orden serán compatibles con cualesquiera otras ayudas otorgadas por otras entidades u organismos, salvo con las concedidas para las mismas actuaciones al amparo de convenios, patrocinios u otras órdenes de ayudas gestionadas por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo.

2.– Agindu honen babesean emandako laguntzaren zenbatekoak, beste erakunde edo organismo batzuen laguntza edo dirulaguntzekin batera, ezin izango du inola ere gainditu diruz lagundutako jarduketaren kostua. Ondorio horietarako, diruz lagundutako jarduketaren kostutzat hartuko da aurkeztu eta onartutako, eta, hala badagokio, justifikatutako gastu guztiak.

2.– El importe de la ayuda concedida al amparo de esta Orden en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, en concurrencia con ayudas o subvenciones de otras entidades u organismos, supere el coste de la actuación subvencionada. A estos efectos, se considerará coste de la actuación subvencionada el total de los gastos presentados y admitidos, y en su caso, justificados.

3.– Gainfinantzaketarik gertatuz gero, agindu honen 13.7 artikuluan aurreikusitakoaren arabera emandako laguntzari dagokion soberako kopurua kenduko zaio.

3.– En el supuesto de que se produjera una sobrefinanciación, se minorará, en la cantidad correspondiente al exceso, la ayuda concedida en virtud de la presente Orden de acuerdo a lo previsto en su artículo 13.7.

4.– Agindu honetan ezarritako laguntzek Batzordearen abenduaren 18ko 1407/2013 Erregelamenduan (EE) ezarritako minimis arauak errespetatuko dituzte. Hain zuzen ere, erregelamendu hori Europar Batasunaren funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari dagokio.

4.– Las ayudas establecidas en la presente Orden respetarán las reglas de minimis establecidas en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

Europar Batasunak ezarritakoa oinarri hartuta, enpresa batek ezin izango du 200.000 euro baino gehiagoko laguntza jaso minimis erregelamenduaren arabera, kontzeptua zeinahi dela ere, laguntza eskatzen duen ekitaldiaren aurreko bi ekitaldi fiskaletan eta indarrean dagoen ekitaldi fiskalean.

Según lo establecido por la Unión Europea, el conjunto total de las ayudas que con arreglo al reglamento de minimis puede recibir una misma empresa no puede ser superior a 200.000 euros por cualquier concepto durante el período de los dos ejercicios fiscales anteriores a aquel en el que solicita la ayuda y durante el ejercicio fiscal en curso.

Muga hori gaindituz gero, programa honi jarraikiz emandako laguntzaren zenbatekoa gutxitu egingo da, soberako kopurua kenduta.

En caso de superarse dicho límite, la ayuda concedida en virtud de este programa se minorará en la cantidad correspondiente al exceso.

8. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 8.– Presentación de las solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharmunean hasiko da, eta martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren (Covid-19ak eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duena) hirugarren xedapen gehigarrian ezarritako administrazio-epeen etendurak indarra galdu eta biharamunetik hilabete igarotzen denean amaituko da.

1.– El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el día en que haya transcurrido un mes desde el día siguiente al día en que pierda vigencia la suspensión de plazos administrativos establecida en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

2.– Erakundeek bitarte elektronikoak erabiliz aurkeztu beharko dituzte eskabideak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0089404

2.– Las entidades deberán presentar las solicitudes por medios electrónicos accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la https://www.euskadi.eus/servicios/0089404

3.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, egiaztapenak eta gainerako ereduak izapidetzeko jarraibideak aipatutako egoitza elektronikoan daude eskuragarri.

3.– Las instrucciones sobre cómo cumplimentar las solicitudes, declaraciones responsables, justificaciones y demás modelos están disponibles en la citada sede electrónica.

4.– Eskabidea aurkeztu osteko izapideak egoitza elektronikoko «Nire karpeta» aplikazioaren bidez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

4.– Los trámites posteriores a la solicitud se realizan a través de la aplicación «Mi Carpeta» en la sede electrónica: https://www.euskadi.eus/micarpeta

5.– Erakunde eskatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan aurkeztu ahal izango dituzte eskabidea eta horri erantsi beharreko gainerako dokumentuak. Era berean, eskabidetik eratorritako jarduketetan, eta prozedura guztian zehar, pertsona edo erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutakoa betez.

5.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establece el artículo 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

6.– Erakunde eskatzaile bakoitzari eskabide bakarra eta proiektu-tipologia bakarra onartuko zaio 6. artikuluan zerrendatutako jarduketetarako. Erakunde batek eskabide bat baino gehiago aurkeztuko balitu, horietako batean atzera egiteko eskatuko zaio, eta, egingo ez balu, erregistratutako lehen eskabidea onartuko da, eta gainerako guztiak artxibatuko.

6.– Se admitirá una única solicitud y una única tipología de proyecto por entidad solicitante para las actuaciones relacionadas en el artículo 6. En el supuesto de que una misma entidad presente más de una solicitud, se le requerirá para que desista de una de ellas y, si no lo hiciera, se admitirá la primera en ser registrada, archivándose el resto.

7.– Eskabidea behar bezala beteta aurkeztu behar da, erakunde edo pertsona eskatzailearen sinadura onartua daramala, eta hurrengo artikuluan aipatzen diren dokumentuak izan behar ditu, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan xedatutakoari jarraituz. Sinadura elektronikoaren eguna hartuko da aurkezpen-eguntzat.

7.– La solicitud cumplimentada incorporará, además de la firma reconocida de la entidad solicitante, la documentación soporte a la que se refiere el siguiente artículo, en los términos dispuestos en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica. Se considerará como fecha de presentación la de la firma electrónica.

8.– Ordezkaritza beste pertsona bati eman ahal izango zaio, agindu honi dagozkion prozedura guztietan haren izenean jardun dezan bitarteko elektronikoak erabiliz, dela Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Egoitza Elektronikoan dagoen Ordezkarien Erregistro Elektronikoaren bidez (https://www.euskadi.eus/ordezkarien-erregistro-elektronikoa/web01-sede/eu/), dela eskabidera lege-ordezkaritza emateko inprimaki arautua behar bezala beteta erantsiz. Azken hori hemen dago eskuragarri: https://www.euskadi.eus/ordezkaritza-ematea

8.– Se podrá otorgar la representación a otra persona para que actúe en su nombre por medios electrónicos en todos los procedimientos relativos a la presente Orden, bien a través del Registro Electrónico de Representantes ubicado en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus/representantes, bien adjuntando a la solicitud debidamente cumplimentado el impreso normalizado de otorgamiento de representación legal https://www.euskadi.eus/otorgamiento-representacion

9.– Eskabideak aurkezteak esan nahi du espresuki eta formalki onartzen direla agindu honetako oinarriak.

9.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones definidas en la presente Orden.

9. artikulua.– Eskabideen edukia eta aurkeztu beharreko beste dokumentu batzuk.

Artículo 9.– Contenido de las solicitudes y otra documentación a presentar.

1.– Eskabidea eredu normalizatuan aurkeztuko da, eta erakundearen datu orokorrak eta proiektuak aztertzeko eta laguntzak kalkulatzeko beharrezko informazioa agertuko dira. Dokumentu hauek erantsiko zaizkio:

1.– La solicitud, en modelo normalizado, contendrá los datos generales de la entidad y la información necesaria para el análisis de los proyectos y para el cálculo de las ayudas, e irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Eskabidean jasota agertzen den informazioaren egiazkotasunari buruzko erantzukizunpeko adierazpena, erakundearen legezko ordezkariak sinatua. Hau zehaztuta:

a) Una declaración responsable de la persona representante legal de la entidad respecto de la veracidad de la información que aparece recogida en la misma, y que, a continuación, se detalla:

1) Laguntzaren pertsona edo erakunde onuraduna izateari dagokionez:

1) En relación a la condición de entidad beneficiaria de la ayuda:

– Aurrekontu nahikoa duela eskabidearen xede den proiektua gauzatzeko.

– Que dispone del presupuesto suficiente para ejecutar el proyecto objeto de solicitud.

– Erakundean ez dela gertatzen Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan aipatutako egoerarik, hots, erakunde onuradun izatea eragozten dutenik.

– Que no concurren en la entidad las circunstancias mencionadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que le impidan obtener la condición de entidad beneficiaria.

– Mikroenpresa edo enpresa txiki eta ertaina (ETE) bada, hala kalifikatua izateko baldintzak betetzen dituela.

– En su caso, que cumple con las condiciones necesarias para ser calificada como microempresa, pequeña y mediana empresa (PYME).

– Hala badagokio, bere izaera juridikoari zein bere elkarteen erregistroan edo Euskal Autonomia Erkidegoko fundazioen erregistroan inskribatuta dagoela.

– En su caso, que se encuentra inscrita en el registro de asociaciones que corresponda a su naturaleza jurídica, o en el de fundaciones del País Vasco.

– Hala badagokio, dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ezarritako ordainketak eginda izatea.

– En su caso, que está al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

2) Zehapenei dagokienez:

2) En relación a sanciones:

– Ez daukala dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dion zehapen penal edo administratibo irmorik, ezta horretarako gaitasuna kentzen dion legezko debekurik ere.

– Que no se halla sancionada penal ni administrativamente por sentencia firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, ni se halla incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello.

– Ez daukala inolako itzultze- edo zehatze-prozedurarik abian, ez Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak ez haren erakunde autonomoek emandakorik, izaera bereko dirulaguntzen esparruan hasitakorik.

– Que no se halla incursa en procedimiento de reintegro o sancionador alguno que se haya iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y organismos autónomos.

3) Beste laguntzei dagokienez:

3) En relación a otras ayudas:

– Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak kudeatutako hitzarmen, babes eta beste agindu batzuen babesean eskatu edo eskuratu dituen laguntzak.

– Las ayudas que haya solicitado u obtenido al amparo de convenios, patrocinios u otras órdenes de ayudas gestionadas por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo.

– Proiektu bererako beste erakunde publiko edo pribatuei eskatutako edo haiengandik jasotako laguntzak.

– Las ayudas que para el mismo proyecto haya solicitado u obtenido de otras entidades u organismos.

– Enpresak jaso dituen minimis izaerako laguntzak, agindu honen 7.4 artikuluan ezarritakoaren arabera.

– Las ayudas que tengan la naturaleza de minimis que la misma empresa haya recibido, en los términos establecidos en el artículo 7.4 de la presente Orden.

4) Emakumeen eta gizonen berdintasunari dagokionez:

4) En relación con la igualdad de mujeres y hombres:

– Ez dagoela zigortuta dirulaguntzen eta laguntza publikoen onuradun izateko debekuarekin, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 24.2 artikuluaren arabera.

– Que no está sancionada con la prohibición de ser entidad beneficiaria de subvenciones y ayudas públicas en virtud del artículo 24.2 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

– Betetzen duela Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan xedatutakoa.

– Que cumple con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

– Konpromisoa hartzen duela bere gain hartzeko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 2.3 artikuluak administrazioarekin laguntzak kontratatzen, hitzartzen edo administraziotik laguntzak jasotzen dituzten erakundeei ezarritako betebeharrak. Hauek dira betebehar horiek: tratu-berdintasunaren, aukera-berdintasunaren eta langileen aniztasunarekiko eta desberdintasunarekiko errespetuaren printzipioak betez jardutea; estatistika eta azterketak egokitzea; edozein motatako hizkuntzaren erabilera ez-sexista egitea euskarri guztietan, eta zuzendaritza-organoetan eta kide anitzeko organoetan gaitasun, prestakuntza eta ahalmen egokia duten emakume eta gizonen presentzia orekatua edukitzea.

– Que se compromete a asumir las obligaciones impuestas en el artículo 2.3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, a las entidades que contraten, convengan o reciban ayudas de la Administración: obligación de regirse por los principios de igualdad de trato, igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad y diferencia de sus trabajadoras y trabajadores; la adecuación de estadísticas y estudios; el uso no sexista de todo tipo de lenguaje en cualquier soporte y la presencia equilibrada de mujeres y hombres con capacidad, competencia y preparación adecuada en sus órganos directivos y colegiados.

5) Eskabideko datuei dagokienez:

5) En relación a los datos de la solicitud:

– Betetzen dituela laguntzak arautzen dituen aginduan ezarritako eskakizunak.

– Que cumple con los requisitos establecidos en la Orden reguladora de las ayudas.

– Egiazkoak direla eskabidean adierazitako datuak, eta bere gain hartzen duela aurkeztutako dokumentu guztien egiazkotasunaren erantzukizuna.

– Que son ciertos todos los datos reflejados en la solicitud, y que se responsabiliza de la veracidad de los documentos presentados.

Erantzukizunpeko adierazpenean edo komunikazio batean jasotzen den datu edo informazioren bat okerra edo faltsua bada edo aurkeztu ez bada, edo administrazio eskudunari ez bazaio aurkezten erantzukizunpeko adierazpena, edo deklaratzen dena betetzen dela egiaztatzeko eskatzen den dokumentazioa, ezinezkoa izango da dena delako eskubidea baliatzen edo jarduketan aritzen jarraitzea, egitate horren berri izaten den unetik bertatik aurrera, hargatik eragotzi gabe izan litezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a la declaración responsable o la no presentación ante la Administración competente de dicha declaración o de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

b) Eskabideekin batera, gainera, ondoren zehazten den dokumentazio digitalizatua aurkeztu beharko da:

b) Las solicitudes, además, deberán acompañarse de la documentación digitalizada que se especifica a continuación:

– Proiektuaren azalpen-memoria xehatua (deskribapena, helburuak, aurreikusitako jarduketak eta horietako bakoitzaren aurrekontu banakatua), Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan emandako eredu normalizatuaren arabera: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0089404

– Memoria explicativa y detallada del proyecto (descripción, objetivos, actuaciones previstas y presupuesto desglosado de cada una de ellas) según el modelo normalizado y facilitado en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/0089404

– Ekitaldien kasuan, lehenago aipatutako memoriaz gain, egindako azken edizioko datuak, parte-hartzaileen kopurua zehaztuta, sexuaren eta jatorriaren arabera, ekitaldia hedatzeko komunikazio-plana eta eragin ekonomikoaren azterketa. Lehenengo edizioa bada, parte-hartzaileen eta eragin ekonomikoaren aurreikuspena, baita ekitaldiaren zabalkundea zer komunikazio-bitartekotan egitea aurreikusten den ere.

– En el caso de los eventos, y además de la memoria antes mencionada, datos de la última edición realizada donde se detallen el número de participantes por sexo y por procedencia, plan de comunicación para la difusión del evento y un estudio del impacto económico. Si fuera la primera edición, la previsión tanto de personas asistentes como del impacto económico, así como la relación de medios de comunicación en los que se tiene previsto difundir el evento.

– Jarduera ekonomikoen gaineko zergan izandako altak eta bajak egiaztatzeko dokumentu historikoa.

– Certificado de Altas y Bajas en el Impuesto de Actividades Económicas.

– Hala badagokio, zein bere zerga-administrazioaren aitorpena, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren salbuespenari buruzkoa, edo eskainitako ondasun eta zerbitzuengatik ez kobratzeagatik Balio Erantsiaren gaineko Zergaren subjektu pasiboak ez direla egiaztatzen duen ziurtagiria.

– En su caso, declaración de la Administración tributaria correspondiente de exención del Impuesto sobre el Valor Añadido o certificado acreditativo de no ser sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido por no cobrar por los bienes y servicios ofrecidos.

– Hala badagokio, erakunde eskatzaileak besteren konturako langilerik ez duela eta, hori dela-eta, Gizarte Segurantzari kotizatzeko obligaziorik ez duela egiaztatzen duen agiria.

– En su caso, documento que acredite que la entidad solicitante no tiene trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena y, por tanto, no tiene obligación de cotizar a la Seguridad Social.

– Enpresa-elkarteak sortzen badira, horiek gauzatzeko eskritura publikoaren kopia.

– En el caso de unión de empresas, copia de la formalización de la misma en escritura pública.

– Turismo-arloko enpresa-elkarteen kasuan, zein bere erregistroko inskripzioaren kopia.

– En el caso de asociaciones empresariales turísticas, copia de la inscripción en el correspondiente registro.

– Hala badagokio, bidaia-agentzia batekin egindako lankidetza-hitzarmenaren egiaztagiria.

– En su caso, documento que acredite el acuerdo de colaboración con una agencia de viajes.

– Ordezkarien Erregistro Elektronikoa erabili gabe emanez gero ordezkaritza, legezko ordezkaritza emateko inprimaki normalizatuarekin batera –behar bezala beteta–, hauek: pertsona fisikoa bada, ordezkaritza ematen duen pertsonaren NANa edo agiri baliokidea; pertsona juridikoa bada: ordezkaritza hirugarren pertsona bati ematen dion erakundearen legezko ordezkari gisa legitimatzen duen ordezkaritza-ahalordea edo zuzenbidean baliozkoa den dokumentu oro.

– En el caso de otorgar la representación sin utilizar el Registro Electrónico de Representantes, y junto al Impreso normalizado de otorgamiento de representación legal debidamente cumplimentado: si es persona física, DNI o documento equivalente de la persona que otorga la representación; si es persona jurídica: poder de representación o cualquier documento válido en derecho que lo legitime como representante legal de la entidad que otorga la representación a una tercera persona.

2.– Ez da nahitaezkoa izango administrazioren batek egindako dokumentuak aurkeztea, betiere erakunde interesdunak horiek kontsultatzeko baimena espresuki ukatu ez badu eskabidean. Era berean, ez da nahitaezkoa izango erakunde interesdunek aurretik administrazioren batean aurkeztu dituzten datu edo dokumentuak aurkeztea, betiere noiz eta zer organotan aurkeztu zituzten adierazten badute. Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak ofizioz bilduko ditu datu edo dokumentu horiek, erakunde eskatzaileak espresuki horretarako baimena ukatzen ez badu. Materialki ezinezkoa bada dokumentua zuzenean eskuratzea, organo kudeatzaileak dokumentu hori aurkezteko eskatu ahal izango dio erakunde eskatzaileari, edo, aurkeztu ezin badu, dokumentuan aipatzen diren eskakizunak beste modu batez egiazta ditzala.

2.– No será preceptiva la presentación de aquellos documentos elaborados por cualquier Administración, siempre que la entidad interesada no se haya opuesto expresamente a su consulta en la solicitud. Tampoco será preceptiva la aportación de datos o documentos que las entidades interesadas hayan aportado anteriormente a cualquier Administración, siempre que indiquen en qué momento y ante qué órgano se presentaron. El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo recabará de oficio dichos datos o documentos, salvo que conste la oposición expresa para el acceso a los mismos. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano gestor podrá requerir a la entidad solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a los que se refiere.

Baldintza horiek bete direla egiaztatuko da laguntza eman baino lehen eta likidazioa egin baino lehen.

El cumplimiento de estos requisitos se verificará con anterioridad a la concesión de la ayuda y a la liquidación.

10. artikulua.– Aurkeztutako eskabideak zuzentzea.

Artículo 10.– Subsanación de las solicitudes presentadas.

1.– Eskabidea ez bada osorik betetzen, edo harekin batera ez bada adierazitako dokumentazioa aurkezten, hamar egun balioduneko epea emango diote Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saileko lurralde-bulegoetako teknikariek erakunde eskatzaileari hutsegitea konpontzeko edo behar diren dokumentuak aurkezteko. Horrez gain, adieraziko zaio hori egin ezean eskabidean atzera egin duela ulertuko dela eta horren araberako ebazpena ezarriko dela.

1.– Si la solicitud no viniera cumplimentada en todos sus términos, o no fuera acompañada de la documentación relacionada en el artículo anterior, el personal técnico de las Oficinas Territoriales de Turismo y Comercio requerirá a la entidad solicitante para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, dictando, a este respecto, la correspondiente resolución.

2.– Jakinarazpenak bitarteko elektronikoak erabiliz egingo dira, «Nire karpeta» aplikazioaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

2.– Las notificaciones se realizarán por medios electrónicos a través de «Mi Carpeta» en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

3.– Jakinarazpen-sistemak aukera emango du egiaztatzeko zer egun eta ordutan jakinarazi zaion jakinarazi beharreko egintza interesdunari, baita hura noiz sartu den jakinarazpen horren edukira ere; une horretatik aurrera emango da jakinarazpena egintzat. Jasota baldin badago jakinarazpena egin dela, eta hamar egun natural igarotzen badira edukira sartu gabe, jakinarazpenari uko egin zaiola ulertuko da, eta izapidea egintzat emango, betiere ofizioz edo hartzaileak eskatuta ez bada egiaztatzen teknikoki edo materialki ezinezkoa izan dela sartzea.

3.– El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición de la persona interesada del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada. Cuando exista constancia de la puesta a disposición, y transcurran diez días naturales sin acceder a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento, salvo que de oficio o a instancia de la persona destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

11. artikulua.– Eskabideak aztertu eta ebaluatzea.

Artículo 11.– Análisis y evaluación de las solicitudes.

1.– Turismo eta Merkataritzako lurralde-bulegoetako teknikariek epean aurkeztu diren eskabideen azterketa eta ebaluazioa egingo dute, ezarritako betekizunak betetzen diren egiaztatuz, eta eskabide bakoitza behar bezala ulertzeko eta ebaluatzeko beharrezkotzat jotzen duten dokumentazio eta/edo informazio osagarria eskatu ahal izango diote erakunde eskatzaileari.

1.– Corresponderá al personal técnico de las Oficinas Territoriales de Turismo y Comercio el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas en plazo, comprobando el cumplimiento de los requisitos exigidos, pudiendo requerir a la entidad solicitante cuanta documentación e información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión y evaluación de cada una de ellas.

2.– Ondoren, eskabide bakoitzari dirulaguntza emateko proposamen bat egingo dute aurreko zenbakian aipatutako teknikariek eta, bertan, jasota utziko dute beren esku dagoen informaziotik ondorioztatzen dela onuradun izateko proposatzen dituzten erakundeek betetzen dituztela dirulaguntzak eskuratzeko eskatzen diren betekizun guztiak. Horrez gain, hautatu diren eta hautatu ez diren gastuak identifikatuko dituzte, hautatu ez dituztenak zergatik ez dituzten hautatu arrazoituko dute, eta agindu honen 6. artikuluan adierazitako mugen arabera eman beharreko dirulaguntzaren (dirulaguntza teorikoa) ehunekoak eta gehieneko zenbatekoak adieraziko dituzte. Kalkulatutako dirulaguntza dezimalik gabe emango dute, zenbatekoa hurrengo zenbaki osora biribilduz.

2.– Posteriormente, formularán una propuesta de subvención por cada una de las solicitudes, en la que, además de hacer constar que de la información que obra en su poder se desprende que las entidades propuestas como beneficiarias cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las subvenciones, se identificarán los gastos elegibles y los que no lo hayan sido, motivando en este caso las razones de inadmisión, así como los porcentajes e importes máximos de subvención a conceder (subvención teórica) en función de los limites señalados en el artículo 6 de la presente Orden. El importe de la subvención calculada carecerá de decimales, redondeándose dicho importe a un número entero superior.

12. artikulua.– Prozeduraren iraupena, ebazpena eta jakinarazpena.

Artículo 12.– Duración del procedimiento, resolución y notificación.

1.– Dirulaguntza-programa honen babesean emandako dirulaguntzak emateko prozedurak sei hilabete iraungo du gehienez, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

1.– El plazo máximo de duración del procedimiento de concesión de subvenciones al amparo de este programa subvencional será de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Turismo eta Ostalaritzako zuzendariari dagokio dirulaguntzen deialdia ebazten duen administrazio-ebazpena ematea eta jakinaraztea, baietsitako eta ezetsitako eskabideak adierazita. Baietsitako eskabideen kasuan, ebazpen horretan erakunde onuradunak, finantzatutako proiektuak eta emandako zenbatekoak identifikatuko dira. Halaber, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzko abenduaren 18ko Batzordearen 1407/2013 (EB) Erregelamenduaren 6.1 artikuluan ezarritakoa bilduko du ebazpenak. Ezetsitako eskabideen kasuan, ukatzeko arrazoia adieraziko da.

2.– Corresponderá a la persona titular de la dirección competente en materia de turismo y hostelería dictar y notificar la resolución administrativa por la que se resuelve la convocatoria de ayudas, con indicación de las solicitudes estimadas y desestimadas. En el caso de las solicitudes estimadas, dicha resolución identificará las entidades beneficiarias, los proyectos financiados y los respectivos importes concedidos. Asimismo, la resolución contendrá lo establecido en el artículo 6.1 del Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. En el caso de solicitudes desestimadas se expresará el motivo de la denegación.

3.– Laguntzen deialdiaren ebazpena Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratuko da (https://www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa/) eta argitalpena egin eta biharamunetik aurrera izango ditu jakinarazpen-ondorioak.

3.– La resolución de la convocatoria de ayudas se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios/) y tendrá efectos de notificación a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar dicha publicación.

4.– Epe hori igarota, ebazpenik eman eta jakinarazi ez bada, erakunde interesdunak bere eskabidea ezetsi dela ulertu ahal izango du, hargatik eragotzi gabe organo eskudunak berariazko ebazpena emateko duen betebeharra.

4.– Transcurrido el plazo de seis meses sin que se haya dictado y notificado la resolución del procedimiento, la entidad solicitante podrá entender desestimada su solicitud, sin perjuicio de la obligación del órgano competente de dictar y notificar resolución expresa.

5.– Erakunde eskatzaileek abisu bat jasoko dute beren eskabidean identifikatutako gailu elektronikora eta/edo helbide elektronikora, jakinarazteko aipatutako egoitza elektronikoan eskuragarri jarri dutela prozeduraren ebazpenaren jakinarazpena. Abisu hori ez emanagatik ere, jakinarazpena guztiz baliozkoa izango da.

5.– Las entidades solicitantes recibirán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico identificada en su solicitud informándoles de la puesta a disposición de la notificación de la resolución del procedimiento en la citada sede electrónica. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

6.– Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Turismo eta Merkataritzako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 122. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoarekin bat. Gora jotzeko errekurtsoa egoitza elektronikoan bakarrik egin ahal izango da: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

6.– Contra la resolución del procedimiento podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Viceconsejería de Turismo y Comercio en el plazo de un mes desde su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El recurso de alzada se tramitará exclusivamente a través de la sede electrónica: https://www.euskadi.eus/micarpeta

7.– Arau honen bidez araututako dirulaguntzak erakunde onuradunei emateko –eta, bidezkoa denean, ordaintzeko–, ezinbestekoa izango da bukatuta egotea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen arloan hasi eta oraindik izapidetzen ari den itzulketa- edo zehapen-prozedura oro.

7.– La concesión y el pago a las entidades beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente Orden quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

13. artikulua.– Justifikazioa eta laguntzen ordainketa.

Artículo 13.– Justificación y pago de la ayuda.

1.– Justifikazioa eskuratzeko eta betetzeko, «Nire karpeta» aplikazioa erabiliko da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

1.– El acceso a la justificación y su cumplimentación se realizará a través de «Mi Carpeta» en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

2.– Erakunde onuradunak dokumentuen bidez justifikatu beharko du, bitarteko elektronikoak erabiliz, betetzen dituela ezarritako baldintzak eta laguntzaren xede den helburua, dirulaguntza jaso duten jarduketak egin ondoren, eta 2021eko urtarrilaren 31 arteko epea amaituta, betiere.

2.– La entidad beneficiaria deberá justificar documentalmente por medios electrónicos el cumplimiento de las condiciones impuestas y de la finalidad para la que se concedió la ayuda, una vez realizadas las actuaciones subvencionables y, en cualquier caso, finalizando el plazo el 31 de enero de 2021.

Horretarako, egindako gastutzat hartuko da justifikatzeko epea amaitu aurretik egiazki ordaindu dena.

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del citado periodo de justificación.

Nolanahi ere, egindako gastuak egiaztatzeko fakturak 2020ko abenduaren 31 baino lehen jaulki beharko dira.

En todo caso, las facturas acreditativas de los gastos realizados deberán emitirse con fecha límite 31 de diciembre de 2020.

3.– Ezarritako justifikazio-epea bukatuta, justifikaziorik aurkeztu ez bada, luzatu ezineko hamabost eguneko epean aurkezteko eskatuko diote erakunde onuradunari Turismo eta Merkataritzako lurralde-bulegoetako teknikariek.

3.– Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma, el personal técnico de las Oficinas Territoriales de Turismo y Comercio requerirá a la entidad beneficiaria para que sea presentada en el plazo improrrogable de quince días.

4.– Justifikazioa egiteko, justifikazio-kontua erabiliko da, eta gastuaren justifikazioak eta ordainketa-egiaztagiriak aurkeztuko dira. Horrek dokumentazio hau bildu beharko du:

4.– La justificación se realizará mediante la modalidad de cuenta justificativa, con aportación de justificantes de gasto y comprobantes de pago, y deberá contener la siguiente documentación:

a) Diruz lagundutako proiektua justifikatzeko memoria, egindako jarduketak eta aurreikusitako helburuen betetze-maila zehaztuta.

a) Una memoria justificativa del proyecto subvencionado detallando las actuaciones realizadas y el cumplimiento de los objetivos previstos.

b) Ekitaldien kasuan, memoria bat, non zehaztuko baita parte-hartzaileen kopurua sexuaren eta jatorriaren arabera, hedabideetan izandako oihartzuna, inpaktu ekonomikoari buruzko azterlana, eta, ekitaldira bertaratzeko aukerarekin batera, ostatua eta beste zerbitzu turistiko batzuk eskaintzea.

b) En el caso de los eventos, la memoria detallará el número de participantes por sexo y por procedencia, su repercusión en medios de comunicación, un estudio del impacto económico y que, junto a la asistencia al evento, ofrezcan alojamiento y otros servicios turísticos.

c) Memoria ekonomiko bat, egindako jardueraren kostua justifikatzen duena. Honako hauek jasoko ditu:

c) Una memoria económica justificativa del coste de la actividad realizada que contendrá:

1) Fakturen koadroa, non zehaztuko baitira jarduketa bakoitzaren gastua, enpresa hornitzailearen identifikazioa (IFZ eta enpresa zeneko data, kontzeptua eta zenbatekoa (BEZa barne, diruz lagungarria bada) eta ordainketa-eguna. Laguntza aurrekontu baten arabera eman bada, gertatutako desbideratzeen berri eman beharko da.

1) Cuadro de facturas donde se detallen los gastos de cada una de las actuaciones, con identificación de la empresa proveedora (NIF y razón social de la empresa), fecha de emisión de la factura, concepto e importe (IVA incluido en el caso de que sea subvencionable) y fecha de abono. En caso de que la ayuda se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.

Fakturen koadroa egoitza elektronikoan emandako eredu normalizatuaren arabera beteko da: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0089404

El cuadro de facturas se cumplimentará según el modelo normalizado y facilitado en la sede electrónica: https://www.euskadi.eus/servicios/0089404

2) Jatorrizko fakturak –elektronikoak izan daitezke– edo merkataritzaren trafiko juridikoan froga baliokide diren edo administrazioan eragina duten dokumentuak, aurreko apartatuan zehaztutakoekin bat etorri behar dutenak. Bidaia-gastu txikiak justifikatzeko (bidesariak, kilometrajea, hiriko garraioa eta mantenu-gastuak), posible izango da kontzeptu horregatik egindako gastuen egiaztagiri bat aurkeztea, arduradunaren edo horretarako baimendutako pertsonaren sinadurarekin, betiere zenbateko hori emandako dirulaguntza osoaren % 10 baino txikiagoa bada.

2) Facturas originales, que podrán ser electrónicas, o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa que tendrán que corresponderse con las especificadas en el apartado anterior. Para la justificación de los gastos menores de viaje (peajes, kilometraje, transporte urbano y manutención) se podrá presentar una certificación de los gastos realizados por dicho concepto, firmada por la persona responsable de la gestión económica de la entidad o la persona autorizada para ello, siempre que dicho importe no supere el 10% del total de la subvención otorgada.

3) Ordainketaren egiaztagiria.

3) Documentación acreditativa del pago.

4) Dirulaguntzaren xede den jarduketa finantzatzeko jasotako laguntzei buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

4) Declaración responsable de las ayudas recibidas para la financiación de la actividad objeto de subvención.

d) Diruz lagundutako haien jarduketen artean komunikazio-euskarri grafikoak eta ikus-entzunezkoak prestatzea, sustatzea, merkaturatzea eta online eta offline komunikazio-estrategiak egitea daukatenek frogatu beharko dute jarri dituztela hala Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren logoa eta Euskadi Basque Country marka turistikoa, eta biak erabilera-eskuliburuaren arabera jarri dituztela. Baita, hala badagokio, https://turismo.euskadi.eus turismo-atariarekin lotzen dituen banner-a daukatela ere.

d) Quienes tengan entre sus actuaciones subvencionadas las correspondientes a elaboración de soportes de comunicación gráficos y audiovisuales, promoción, comercialización y estrategias de comunicación online y offline, deberán demostrar que han incorporado el logo del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo y la marca turística Euskadi Basque Country, ambas menciones conforme al manual de uso. También, en su caso, la existencia de un banner que vincule al portal de turismo https://turismo.euskadi.eus

Erakunde onuradunak betebehar hori bete ez badu, honako arau hauek aplikatuko dira:

Si la entidad beneficiaria hubiera incumplido esta obligación, se aplicarán las siguientes reglas:

• Baldin eta oraindik posible bada haiek betetzea, Turismo eta Merkataritzako lurralde-bulegoetako teknikariek gehienez 15 eguneko epea emango diote erakunde onuradunari zabalkunde-neurriak hartzeko.

• Si resultara aun posible su cumplimiento, el personal técnico de las Oficinas Territoriales de Turismo y Comercio requerirá a la entidad beneficiaria para que adopte las medidas de difusión en un plazo no superior a 15 días.

• Baldin eta, neurri hauen eraginpeko jarduketak egin direlako jadanik, ez bada posible haiek betetzea, zabalkunde-neurri alternatiboak ezarri ahal izango dira. Ondorio horietarako, gehienez 15 egun balioduneko epea emango diote aipatutako langileek erakunde onuradunari neurri hori hartzeko.

• Si, por haberse desarrollado ya las actuaciones afectadas por estas medidas, no fuera posible su cumplimiento, podrán establecer medidas alternativas de difusión. A estos efectos, el citado personal concederá a la entidad beneficiaria un plazo no superior a 15 días para su adopción.

5.– Turismo eta Ostalaritzako lurralde-bulegoetako teknikariek, aurkeztutako dokumentazioa aztertuta, egiaztatuko dute diruz lagundutako jarduketak egin direla.

5.– El personal técnico de las Oficinas Territoriales de Turismo y Comercio verificará mediante el análisis de la documentación aportada la realización de las actuaciones subvencionadas.

6.– Dokumentazioa egiaztatzean ikusten bada konpon daitezkeen akatsak daudela erakunde onuradunak aurkeztutako egiaztagirian, jakinaren gainean jarriko dituzte, eta hamar eguneko epea emango zaie akatsok zuzentzeko.

6.– Cuando en la comprobación de la documentación se aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por la entidad beneficiaria, lo pondrán en su conocimiento concediéndole un plazo de diez días para su corrección.

7.– Aipatutako alderdi guztiak egiaztatu eta gero Turismo eta Ostalaritzako lurralde-bulegoetako teknikariek, txosten bat egingo dute, eta Turismo eta Ostalaritzako zuzendariari igorriko; bertan, justifikatutako eta onartutako gastuaren arabera dagokion dirulaguntzaren likidazioa proposatuko dute.

7.– Una vez verificados todos los aspectos mencionados, el personal técnico de las Oficinas Territoriales de Turismo y Comercio emitirá un informe que se remitirá a la persona titular de la dirección competente en materia de turismo y hostelería proponiendo la liquidación de la subvención que corresponda, de conformidad con el gasto justificado y admitido.

Zentzu horretan, dirulaguntzaren behin betiko zenbatekoa likidatzeko, dirulaguntza emateko ebazpenean zehaztutako finantzaketa-ehunekoa aplikatuko zaie erakunde onuradunak benetan ordaindu eta justifikatu dituen gastuei, kontuan izanik agindu honen 6. artikuluan ezarritako gehieneko zenbatekoak, eta soberako kopurua kenduko da gainfinantzaketa gertatuz gero.

En este sentido, el importe definitivo de la subvención se liquidará aplicando al coste admitido del gasto efectivamente realizado y justificado por la entidad beneficiaria, el porcentaje de financiación definido en la resolución de concesión, teniendo en cuenta los porcentajes e importes máximos establecidos en el artículo 6 de esta Orden, y restando la cantidad correspondiente al exceso en caso de sobrefinanciación.

8.– Dirulaguntzen ordainketa aldi bakar batean egingo da, dirulaguntza artikulu honetan eskatzen den bezala justifikatu ondoren.

8.– El abono de la subvención se efectuará en un único pago, tras la justificación de la subvención en los términos previstos en este artículo.

9.– Dirulaguntzaren ordainketa ezingo da egin baldin eta erakunde onuradunak ez baditu ordaindu zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, eta, orobat, itzulketa-ebazpen bat dela medio, zorduna bada.

9.– No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se halle al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro.

14. artikulua.– Laguntzak aldatzea.

Artículo 14.– Modificación de la ayuda.

1.– Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira, eta, era berean, horrekin batera beste erakunde nahiz organismo batzuetatik laguntzak edo dirulaguntzak jasotzen badira, laguntza emateko ebazpena aldatu ahal izango da, betiere aldaketak ez-betetze kasuak estaltzen ez baditu, dirulaguntzen entitate onuradun izateko agindu honetan ezarritako gutxieneko baldintzak gordetzen badira, eta hirugarrenei kalterik egiten ez bazaie. Laguntza-programa honetako onuradun izateko, gutxieneko betekizun horiek bete behar dituzte erakundeek. Betekizunak agindu honen 4. artikuluan daude, eta diruz lagundu daitezkeen jarduketak, berriz, 6. artikuluan. Ondorio horietarako, Turismo eta Ostalaritzako zuzendariak emango du aldatzeko ebazpena, eta emandako dirulaguntzen zenbatekoak doituko dira bertan.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, así como la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras entidades u organismos, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que la modificación no encubra supuestos de incumplimientos, se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en la presente Orden para ser entidad beneficiaria de esta y no se perjudique a terceros. Dichos requisitos mínimos son los que deben cumplir las entidades para obtener la condición de beneficiarias del presente programa de ayudas, recogidos en el artículo 4 de la presente Orden, y las actuaciones subvencionables recogidas en el artículo 6. A estos efectos, por la persona titular de la dirección competente en materia de turismo y hostelería se dictará la oportuna resolución de modificación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas.

2.– Alabaina, Turismo eta Ostalaritza Zuzendaritzari idatziz jakinaraziko eta justifikatuko zaizkio aurkeztutako proiektuari funtsean eragiten ez dioten aldaketak, baldin eta agindu honetan ezarritako gutxieneko eskakizunak babesten badira eta laguntzaren xede den helburuari eusten bazaio, betiere; dena den, dirulaguntza emateko ebazpena ez da aldatuko.

2.– No obstante lo anterior, las modificaciones que no supongan una alteración sustancial del proyecto presentado y siempre y cuando se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en la presente Orden y se mantenga la finalidad para la que se concedió la ayuda, deberán ser notificadas y justificadas por escrito ante la dirección competente en materia de turismo y hostelería, pero no darán lugar a la modificación de la resolución de concesión de la ayuda.

3.– Baldin eta, justifikazio-fasean, onetsitako gastuaren aurrekontua (laguntza zehazteko baliatu zena) baino txikiagoa bada diruz lagundutako jarduketaren onartutako behin betiko kostua, emandako dirulaguntzaren zenbatekoa dagokion proportzioan gutxituko da, Turismo eta Ostalaritzako zuzendariaren gutxitze-ebazpen baten bidez, eta, ondoren, oinarri berriari aplikatuko zaio emandako dirulaguntza-ehunekoa.

3.– En caso de que, en la fase de justificación, el coste definitivo admitido de la actuación fuera inferior al presupuesto del gasto aprobado y sobre el que se concedió la ayuda, la cuantía de la subvención concedida será reducida mediante resolución de minoración de la persona titular de la dirección competente en materia de turismo y hostelería en la proporción que resulte, aplicándose el porcentaje de la subvención concedido sobre la nueva base.

15. artikulua.– Atzera egitea eta uko egitea.

Artículo 15.– Desistimiento y renuncia.

1.– Laguntza eskatzen duen erakundeak atzera egin dezake bere eskabidean. Eskatutako laguntzak emateko prozeduraren ebazpena jakinarazi baino lehen egin beharko du atzera. Turismo eta Ostalaritzako zuzendariak, ebazpen baten bidez, bete-betean onartuko du atzera egitea, eta bukatutzat joko du horretarako prozedura.

1.– La entidad solicitante de la ayuda podrá desistir de su solicitud. Este desistimiento deberá realizarse con anterioridad a la notificación de la resolución del procedimiento de concesión de las ayudas solicitadas. La persona titular de la dirección competente en materia de turismo y hostelería, mediante resolución, aceptará de plano el desistimiento y declarará concluso el procedimiento para ella.

2.– Emandako laguntzari uko egin ahal izango dio erakunde onuradunak. Emandako dirulaguntza onartu ondoren ere uko egin ahal izango zaio. Turismo eta Ostalaritzako zuzendariak, ebazpen baten bidez, berariaz onartuko du uko-egitea, eta prozedura amaitutzat eman.

2.– La entidad beneficiaria de la ayuda podrá presentar la renuncia a la ayuda concedida. Esta renuncia podrá realizarse con posterioridad a la aceptación de la subvención concedida. La persona titular de la dirección competente en materia de turismo y hostelería, mediante resolución, aceptará de forma expresa la renuncia y dará por concluido el procedimiento.

16. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 16.– Incumplimientos.

1.– Erakunde onuradunak ez badu betetzen agindu honetako betebeharren bat edo dirulaguntza emateko ebazpenak ezartzen duen baldintzaren bat, ez badu betetzen proiektuaren zati bat (eta, modu horretan, laguntzaren xedea osorik hutsaltzen badu), edo dirulaguntza edo laguntza publikoak itzultzera behartzen duen egoeraren batean badago Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluarekin eta abenduaren 17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluarekin bat etorriz, laguntza eman zuen organo eskudunak, ez-betetzearen espedientea izapidetu ondoren (interesdunari entzunda), ebazpen baten bidez, dirulaguntza osoa edo zati bat jasotzeko eskubidea kenduko dio onuradunari, eta, hala badagokio, aginduko dio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzultzeko hartu dituen laguntzak (guztia edo zati bat, proiektuaren betetze-mailarekiko modu proportzionalean) eta berandutze-interesak, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren kontura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta itzulketei buruzko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuarekin eta aipatutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53. artikuluarekin bat etorriz, hargatik eragotzi gabe beste neurri batzuk hartzea. Aipatutako diru kopuruak diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondorio guztietarako.

1.– Si la entidad beneficiaria incumpliera cualesquiera de las obligaciones establecidas en la presente Orden, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de la subvención, o incumpliera parcialmente el proyecto, desvirtuando en su totalidad la finalidad para la que se concedió la ayuda, o incurriera en cualquiera de las causas de reintegro previstas en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, el órgano competente que concedió la ayuda, previo expediente de incumplimiento en el que se dará audiencia a la entidad interesada, declarará mediante resolución la pérdida del derecho total o parcial a la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar, total o proporcionalmente al grado de ejecución realizado del proyecto, a la Tesorería General del País Vasco las ayudas percibidas y los intereses de demora, conforme a lo dispuesto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, sobre garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

2.– Ondoren zerrendatzen diren egoera hauetakoren batean egoteak dirulaguntza kobratzeko eskubidea galaraziko du erabat:

2.– La concurrencia de alguna de las circunstancias que se relacionan a continuación dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención en su cuantía total:

a) Dirulaguntza justifikatzeko betebeharra ez betetzea.

a) El incumplimiento de la obligación de la justificación de la subvención.

b) Horretarako ezarritako epetik kanpora aurkeztea frogagiriak, dagokion errekerimendua egiten denetik aurrera.

b) La presentación de la documentación justificativa fuera del plazo establecido, una vez realizado el correspondiente requerimiento.

c) Laguntza eskuratzeko eskatutako eskakizunak ez betetzea.

c) No reunir los requisitos exigidos para la obtención de la ayuda.

d) Dirulaguntzaren xede den helburua ez betetzea. Edonola ere, ez-betetze hau gertatu dela iritziko da baldin eta emate-ebazpenean onartutako aurrekontuaren % 25 edo gutxiago gauzatu bada.

d) El incumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención. En todo caso, se considerará que se ha producido este incumplimiento si solo se ha ejecutado un porcentaje igual o inferior al 25% del presupuesto aprobado en la resolución de concesión.

3.– Turismo eta Ostalaritzako zuzendariari dagokio ez-betetzearen espedientea hastea eta ebaztea. Ez-betetzearen espediente hori «Nire karpeta» aplikazioaren bidez izapidetuko da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

3.– Corresponderá a la persona titular de la dirección competente en materia de turismo y hostelería la incoación del expediente de incumplimiento, así como la resolución del mismo. Dicho expediente de incumplimiento se tramitará a través de «Mi Carpeta» en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

4.– Administrazioko arau-hauste izan daitezkeen egitateen ondorioz hasten bada prozedura, eskumena duen organoari jakinaraziko zaio, behar den zehapen-prozedurari ekin diezaion.

4.– Si el procedimiento se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del órgano competente para la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.

17. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 17.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritako betebeharrez gain, honako hauek ere bete beharko dituzte agindu honetan araututako dirulaguntzen erakunde onuradunek:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden, deberán cumplir, además de las impuestas por el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y por el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las siguientes obligaciones:

1.– Emandako dirulaguntza onartzea. Zentzu horretan, baldin eta, dirulaguntza ematearen ebazpena jasotako egunean hasi eta hamabost eguneko epean, dirulaguntzari esanbidez eta idazki bidez uko egiten ez badio onuradunak, dirulaguntza onartu dela ulertuko da.

1.– Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días desde la notificación de la resolución del procedimiento la entidad beneficiaria no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

2.– Laguntza zertarako eman den, xede horretarakoxe erabiltzea. Horrez gain, laguntzaren xede diren helburuak eta jarduketak bete dituztela justifikatu beharko dute, agindu honetan eta laguntza emateko ebazpenean xedatutakoari jarraikiz.

2.– Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida. Además, deberán justificar el cumplimiento de los objetivos y las actuaciones objeto de ayuda en los términos establecidos en la presente Orden y en la resolución de concesión de la misma.

3.– Dirulaguntza emateko ebazpenean ezarritako epean gauzatzea diruz lagundutako jarduketak.

3.– Ejecutar las actuaciones subvencionables en el plazo establecido en la resolución de concesión.

4.– Beste administrazio edo erakunde publiko zein pribaturen baten eskutik helburu bererako dirulaguntzak edo laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak lortuz gero, horren berri ematea dirulaguntza ematen duen organoari. Jakin bezain laster eman behar da horren berri, eta, nolanahi ere, dirulaguntzaren frogagiriekin batera.

4.– Comunicar al órgano concedente la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad que financien las actuaciones subvencionadas, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados. Esta comunicación, de no haberse aportado con la solicitud, deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, junto con la documentación justificativa de la subvención.

5.– Dirulaguntza emateko kontuan hartu zen inguruabar objektibo edo subjektibo oro aldatzen bada, horren berri ematea aldaketa egin aurretik.

5.– Comunicar, con anterioridad a su realización, la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva, que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

6.– Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailari, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari ematea jasotako laguntzen inguruan dagozkien zereginak betez eskatzen dieten informazio guztia.

6.– Facilitar cuanta información le sea requerida por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, así como por la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco y por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones respecto a las ayudas percibidas.

7.– Jasotako funtsak aplikatu direla egiaztatzen duten dokumentuak eta fakturak gordetzea, dokumentazio elektronikoa barne, gutxienez 5 urteko denbora-tartean, diruz lagundutako jarduketaren azken justifikazioa egin eta biharamunetik aurrera, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak horiek egiaztatu eta kontrolatu ahal izango baititu.

7.– Conservar los documentos y las facturas justificativas de la aplicación de los fondos percibidos, incluida la documentación electrónica, en tanto puedan ser objeto de comprobación y control por parte de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante, al menos, un período de 5 años, a partir del día siguiente a la justificación final de las actuaciones subvencionadas.

8.– Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren lankidetza espresuki aipatzea modurik egokienean, diruz lagundutako proiektuaren ezaugarrien arabera eta irizpide hauek betez:

8.– Mencionar expresamente la colaboración del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo en la forma más idónea, de conformidad con las características del proyecto subvencionado con arreglo a las siguientes consideraciones:

a) Komunikazio-euskarri grafikoen eta ikus-entzunezkoen prestaketari, online eta offline komunikazio-sustapenari, -merkaturatzeari eta -estrategiei dagozkien jarduketa orok izan beharko du Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren logoa eta Euskadi Basque Country marka turistikoa, bi aipamenak erabilera-eskuliburuaren arabera.

a) Todas las actuaciones correspondientes a elaboración de soportes de comunicación gráficos y audiovisuales, promoción, comercialización y estrategias de comunicación online y offline, deberán incorporar el logo del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo y la marca turística Euskadi Basque Country, ambas menciones conforme al manual de uso.

b) Web-orriak sortu edo eguneratuz gero, erakunde onuradunak banner bat jarri beharko du bere web-orrian, www.euskaditurismo.eus turismo-atariarekin esteka egiten duena.

b) En el caso de creación o actualización de páginas web, la entidad beneficiaria deberá también establecer en su página web un banner que vincule al portal de turismo https://turismo.euskadi.eus

9.– Bere gain hartzea Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 2.3 artikuluak administrazioarekin laguntzak kontratatzen, hitzartzen edo administraziotik laguntzak jasotzen dituzten erakundeei ezarritako betebeharrak. Hauek dira betebehar horiek: tratu-berdintasunaren, aukera-berdintasunaren eta langileen aniztasunarekiko eta desberdintasunarekiko errespetuaren printzipioak betez jardutea; estatistikak eta azterketak egokitzea; hizkuntza ez-sexista erabiltzea euskarri guztietan, eta zuzendaritza-organoetan eta kide anitzeko organoetan gaitasun, prestakuntza eta ahalmen egokia duten emakume eta gizonen presentzia orekatua edukitzea.

9.– Asumir las obligaciones impuestas por el artículo 2.3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, a las entidades que contraten, convengan o reciban ayudas de la Administración: obligación de regirse por los principios de igualdad de trato, igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad y diferencia de sus trabajadoras y trabajadores; la adecuación de estadísticas y estudios; el uso no sexista de todo tipo de lenguaje en cualquier soporte y la presencia equilibrada de mujeres y hombres con capacidad, competencia y preparación adecuada en sus órganos directivos y colegiados.

10.– Erakunde onuradunek kontratuak egiten badituzte eta 15.000 eurotik gorakoa bada kontratu horien gastu diruz lagungarriaren zenbatekoa, erakunde onuradunak eskaintza bana eskatu beharko die hiru hornitzaileri gutxienez, zerbitzua kontratatzeko edo ondasuna entregatzeko konpromisoa kontratatu aurretik, salbu eta haren ezaugarri bereziak direla-eta merkatuan zerbitzu horiek ematen dituzten nahikoa enpresa ez badago, edo gastua dirulaguntza eman aurretik egin bada.

10.– En los casos que las entidades beneficiarias realicen contratos en los que el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 15.000 euros, la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de empresas que lo realicen o presten, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la concesión de la subvención.

Eraginkortasun- eta ekonomia-irizpideen arabera hautatuko da aurkeztutako eskaintzen artean, eta memoria batean berariaz justifikatu beharko da hautu hori, baldin proposamen ekonomiko merkeenaren alde egiten ez bada. Eskaintza horiek justifikazioarekin batera aurkeztu beharko dira, edo, bestela, dirulaguntza-eskabidearekin batera.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

11.– Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saileko zerbitzu teknikoek egin beharrekotzat jotzen dituzten ikuskaritza eta egiaztapenei men egitea. Diruz lagundutako jarduketen garapen eta betearazpenarekin zerikusia izan dezakete ikuskaritza eta egiaztapenek, eta erakunde onuradunek eman egin beharko dute horien inguruan eskatzen zaien informazio guztia, baita eskatzen zaien justifikazio-dokumentazio guztia ere.

11.– Someterse a cuantas inspecciones y comprobaciones estimen oportunas los servicios técnicos del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, que podrán realizarse en relación con el desarrollo y ejecución de las actuaciones subvencionadas, debiendo aportar las entidades beneficiarias cuanta información, al respecto, les sea requerida, así como la documentación justificativa que se les pueda solicitar.

18. artikulua.– Datu pertsonalak.

Artículo 18.– Datos de carácter personal.

Eskatzaileen datu pertsonalak «Turismo-arloko laguntzak eta dirulaguntzak» izeneko tratamendu-jarduketan sartu eta tratatuko dira. Datu pertsonalak honako arau hauen arabera tratatuko dira: 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa; 2016/679 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa.

Los datos de carácter personal de las personas solicitantes serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada «ayudas y subvenciones en materia de Turismo». El tratamiento de los datos personales se llevará a cabo según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

1.– Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

1.– La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Agindu honetan aurreikusita ez dagoenerako, honako hauek aplikatuko dira: azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretu bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina; Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta haren erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan jasotako oinarrizko arauak; eta, prozedura-arloan, 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

2.– En todo lo no previsto en esta Orden, serán de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, las normas básicas de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento y, en materia de procedimiento, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraz, berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuari, hilabeteko epean; bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean. Bi kasuetan, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera hasiko dira epeak.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko apirilaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de abril de 2020.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburua,

La Consejera de Turismo, Comercio y Consumo,

SONIA PÉREZ EZQUERRA.

SONIA PÉREZ EZQUERRA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común