Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

87. zk., 2020ko maiatzaren 11, astelehena

N.º 87, lunes 11 de mayo de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
1950
1950

8/2020 DEKRETUA, maiatzaren 10ekoa, Lehendakariarena, zeinaren bidez arauak ezartzen baitira alarma-egoera deklaratu ondoren ezarritako murrizketak Normaltasun Berrirako Trantsiziorako Planaren 1. fasean malgutzeko Espainiako Gobernuarekin adostutako aldaketak, zabaltzeak eta murrizketak Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan aplikatzeko, osasun-larrialdiak Euskadin izan duen bilakaerara egokitze aldera.

DECRETO 8/2020, de 10 de mayo, del Lehendakari, por el que se establecen normas para la aplicación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de las modificaciones, ampliaciones y restricciones acordadas con el Gobierno español, en relación con la flexibilización de las restricciones establecidas tras la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 1 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, con el fin de adaptarlas a la evolución de la emergencia sanitaria en Euskadi.

Maiatzaren 8ko 514/2020 Errege Dekretuaren bidez, luzatu egin da martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren bidez deklaratu zen alarma-egoera (463/2020 Errege Dekretua, alarma-egoera deklaratzen duena Covid-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko); bada, 514/2020 Errege Dekretuaren 4. artikuluak zera ezartzen du: «Covid-19ak eragindako osasun-larrialdiaren ondorioz hartutako neurriak arintzeko prozesuaren barruan, Gobernuak autonomia-erkidegoekin adostu ahal izango du jarduera-unitateak eta mugak aldatzea, zabaltzea edo murriztea, pertsonen zirkulazio askeari, geldiarazte-neurriei eta ondasunak, zerbitzuak, garraiobideak eta hornidurak ziurtatzeari dagokienez, osasun-larrialdiak autonomia-erkidego bakoitzean izan duen bilakaerara hobeto egokitzeko». Errege Dekretuaren arabera, akordioa eginez gero, «neurri horiek autonomia-erkidegoko lehendakariak aplikatuko ditu, hura baita Estatuaren ohiko ordezkaria lurralde horretan».

El artículo 4 del Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, establece que, «en el proceso de desescalada de las medidas adoptadas como consecuencia de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, el Gobierno podrá acordar conjuntamente con cada Comunidad Autónoma, la modificación, ampliación o restricción de las unidades de actuación y las limitaciones respecto a la libertad de circulación de las personas, de las medidas de contención y de las de aseguramiento de bienes, servicios, transportes y abastecimientos, con el fin de adaptarlas mejor a la evolución de la emergencia sanitaria en cada comunidad autónoma». En caso de acuerdo –añade el precepto– «estas medidas serán aplicadas por quien ostente la Presidencia de la Comunidad Autónoma, como representante ordinario del Estado en el territorio».

Bestalde, maiatzaren 9ko SND/399/2020 Aginduaren bidez, alarma-egoera deklaratu ondoren ezarri ziren Estatu mailako zenbait murrizketa malgutu dira, normaltasun espezifiko berrirako trantsiziorako Planaren 1. fasea aplikatuz. Agindu horren 2.1 artikuluaren bigarren paragrafoan zehazten denez, Estatu osoan aplikatzekoak diren jarraibide komunak ezertan eragotzi gabe, VIII., IX., X. eta XI. kapituluetan aurreikusitakoa eta 41. eta 42. artikuluek xedatutakoa ez zaizkie aplikatuko eranskinaren hamabosgarren apartatuan jasotako lurralde-unitateei, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoan, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako lurralde historikoei.

Por su parte, la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, especifica en el párrafo segundo de su artículo 2.1 que, sin perjuicio de las pautas de aplicación común en el conjunto del Estado, lo previsto en sus capítulos VIII, IX, X y XI, así como lo dispuesto en los artículos 41 y 42 no será de aplicación respecto de las unidades territoriales contempladas en el apartado quince del anexo, que son los territorios históricos de Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Zehazki, zirkulazio-askatasunari dagokionez, agindu horren 7.3 artikuluak zera xedatzen du: aurreko paragrafoan aipatutako lurralde-unitateetan «baimenduta dago lurraldearteko mugikortasuna, baldin eta ohiko joan-etorriak egiten diren udalerri mugakideen artean bada, jarduera sozioekonomikoak egiteko». Halakoetan, gainera, aginduaren arabera, salbuespena eraginkorra izateko hartuko diren neurriak «autonomia-erkidegoko lehendakariak aplikatuko ditu, hura baita Estatuaren ohiko ordezkaria lurralde horretan».

Por lo que respecta, específicamente, a la libertad de circulación, el artículo 7.3 de esta Orden dispone que, en las unidades territoriales citadas en el párrafo anterior, «se permite la movilidad interterritorial entre municipios colindantes de tránsito habitual para la realización de actividades socioeconómicas». En este caso, igualmente, se especifica que las medidas que se adopten para hacer efectiva esta excepción, «serán aplicadas por quien ostente la Presidencia de la comunidad autónoma, como representante ordinario del Estado en el territorio».

«Normaltasun berrirako trantsiziorako Planean» Espainiako Gobernuak ezarritako arintze-faseen eta prebentzio-jarraibide orokorren esparruan, Eusko Jaurlaritzak Euskadin 0 fasetik 1. fasera igarotzeko proposamena adostu du Osasun Ministerioarekin. Proposamen horren edukia Bizi Berri Planaren barruan kokatzen da, non Eusko Jaurlaritzak prestatu duen arintze-estrategia zehatza jasotzen baita.

En el marco de fases de desescalada y pautas generales de prevención establecidas por el Gobierno español en el «Plan para la transición hacia una nueva normalidad», el Gobierno Vasco ha acordado con el Ministerio de Sanidad la propuesta para el tránsito de la fase 0 a la fase 1 en Euskadi. El contenido de esta propuesta se enmarca en el Plan Bizi Berri, que recoge la estrategia concreta de desescalada que ha elaborado el Gobierno Vasco.

Akordio horrek baterako gobernantzaren filosofiari jarraitzen dio, eta hor jasotako aurreikuspenak bat datoz, hein handi batean, Espainiako Gobernuak 1. faserako aurreikusitako neurriekin (maiatzaren 9ko SND/399/2020 Aginduan jasotakoak).

Este acuerdo, enmarcado en la filosofía de la co-gobernanza, coincide en buena parte de sus previsiones con las medidas ya previstas por el Gobierno español para la fase 1, y recogidas en la citada Orden SND/399/2020, de 9 de mayo.

Aldi berean, Eusko Jaurlaritzak Osasun Ministerioarekin egindako akordioan zehaztu da aipatutako aginduaren 2.1 eta 7.4 artikuluen arabera zein diren Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatu behar diren xedapen espezifikoak.

Al mismo tiempo, el acuerdo alcanzado por el Gobierno Vasco con el Ministerio de Sanidad contiene, en base a los artículos 2.1 y 7.4 de la citada Orden, disposiciones específicas para su aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Xedapen arautzaileen esparru horrek 1. faserako aurreikusita dagoen indarraldi bera izango du; hau da, hasiera batean, 2020ko maiatzaren 11tik 24ra arte egongo da indarrean. Autonomia-erkidegoa da dekretu honetan aurreikusitako neurriak Euskadin aplikatzeko lurralde-unitatea.

Este marco de disposiciones regulatorias tiene la vigencia prevista para la fase 1, que inicialmente se extiende del 11 al 24 de mayo de 2020. La unidad territorial para la aplicación en Euskadi de las medidas previstas en este Decreto es la propia Comunidad Autónoma en su conjunto.

Izan ere, lurralde-eremu hori erabiltzea aholkatzen duten hainbat arrazoi daude: osasun-laguntza antolatzeko arrazoiak, Euskadiko mugikortasunarekin eta ezaugarri geografikoekin lotutako arrazoiak eta bilakaera epidemiologikoarekin lotutakoak.

Aconsejan utilizar este ámbito territorial razones de organización asistencial sanitaria, razones relacionadas con la movilidad y las características geográficas de Euskadi, así como razones de evolución epidemiológica.

Oro har, Eusko Jaurlaritzak 1. fasera igarotzeko proposamena aurkeztu du, zuhurtasun- eta segurtasun-neurri gehigarriak erantsiz, zorroztasun zientifikoa diziplinaz aplikatuz eta mailakatze-ikuspegiari kasu eginez.

En términos generales, el Gobierno Vasco ha querido plantear el tránsito a la fase 1, incorporando un plus de prudencia y seguridad, con disciplina en el rigor científico y con una perspectiva de progresividad.

Estrategia hori planteatzeko lehenengo oinarria EAEko errealitatearekiko dugun hurbiltasuna eta ezagutza izan da. Bigarrenik, lehentasuna eman zaio pandemiaren hedapenari dagokionez denbora honetan egin diren aurrerapausoak zaintzeari eta, ahal den neurrian, atzera ez egiteari, horrek neurri murriztaileagoak hartzera behartuko bailuke.

Esta estrategia se plantea, en primer lugar, desde el principio de proximidad y conocimiento de la realidad vasca. En segundo lugar, ha primado el objetivo de salvaguardar el terreno ganado a la extensión de la pandemia y evitar, en la medida de lo posible, retrocesos que obliguen a volver a adoptar medidas más restrictivas.

Zuhurtziaren printzipioan oinarrituta, EAEren eremuan hartu den bereizgarritasunetako bat mugikortasuna mugatzea da. Mugikortasuna, beraz, udalerri barruko esparrura mugatzen da, lan-, gizarte-, ekonomia- edo familia-arrazoiak direla-eta justifikatuta dauden zenbait salbuespenekin.

En base a este principio de precaución, la limitación de la movilidad es una las especificidades para el ámbito vasco. Se reduce esta movilidad al marco intra-municipal con diversas excepciones justificadas por motivos laborales, socioeconómicos o familiares.

Behar-beharrezkoa ez den guztietan mugikortasuna murriztea komeni da; izan ere, mugikortasunak aglomerazioak eta kontaktuak ugaritzea dakartza berekin, eta horrek guztiak kutsadura zabaltzeko arriskua areagotzen du.

Conviene la restricción de la movilidad en todo aquello que no sea estrictamente necesario, dado que la movilidad facilita las aglomeraciones y la diseminación de contactos, incrementando el riesgo de propagación del contagio.

Era berean, dekretu honek atzeratu egiten du, momentuz, liburutegiak, museoak eta kultura-ekitaldiak eta -ikuskizunak egiten dituzten lokalak eta establezimenduak publikoarentzat berriz irekitzea. Kasu honetan ere, zuhurtzia-printzipioak agintzen du, eta pertsonak taldean ez biltzeko beharrak.

Del mismo modo, este Decreto pospone, por el momento, la reapertura al público de bibliotecas, museos, y locales y establecimientos en los que se desarrollen actos y espectáculos culturales. También en este caso, rige el principio de prudencia y evitación de agrupaciones de personas.

Dekretu honen berariazko aurreikuspenen oinarrian bada beste helburu bat ere; izan ere, Eusko Jaurlaritzak zorrotza eta irmoa izan nahi baitu 2. faserako trantsizioa prestatzean –aukera hori bi aste igaro baino lehen ebaluatu behar da–. Horretarako, premiazkoa da azken bi hilabeteetan lortu diren aurrerapenak segurtasunez finkatzea eta sendotzea.

Un objetivo añadido que fundamenta las previsiones específicas de este Decreto es la determinación del Gobierno Vasco de preparar con rigor y solidez el tránsito a la fase 2 que habrá de evaluarse antes de dos semanas. Es preciso para ello, asentar y consolidar con seguridad los progresos logrados en los dos últimos meses.

Euskadin, epidemiaren bilakaerak kasu positiboen beherakada jarraitua erakutsi du azken asteetan. Egungo kutsadura-datuek erakusten duten egoera hobea da osasun-larrialdiaren deklarazioa eragin zuen egoerarekin alderatuta.

La evolución epidémica muestra en Euskadi un descenso mantenido de casos positivos en las últimas semanas. Los datos de contagio actuales describen una situación mejor que la que dio lugar a la declaración de Emergencia Sanitaria.

Hala ere, zuhurtziak eta zorroztasunak agindu behar dute arintze-prozesuan. Horren harira, une honetan prozesuaren lehentasunezko ardatza zera da, kasu positiboak goiz detektatzea eta eraginkortasunez eta berehala bakartzea, eta haien kontaktuak identifikatzea.

No obstante, la prudencia y el rigor deben guiar el proceso de desescalada. En este sentido, en este momento es eje prioritario de este proceso la detección precoz y el aislamiento eficaz e inmediato de casos positivos, así como la identificación de contactos.

Azken batean, kasuak berriro ez hedatzea eta kontaktuen kontrolik eza saihestea dira lehentasunak, eta horretan oinarrituta dago dekretu honen zuhurtzia-plusa mugikortasunari eta pertsonak taldetan elkartzea prebenitzeari dagokienez.

En definitiva, esta prioridad, evitar una nueva propagación de casos y un descontrol de contactos, es lo que fundamenta el plus de prudencia en el que se asienta este Decreto en lo referente a movilidad y prevención de agrupaciones de personas.

Ondorioz, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legeak 8. artikuluaren m) letran emandako ahalmenaz baliatuz, honako hau

En su virtud, en ejercicio de la facultad que me confiere el apartado m) del artículo 8 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Dekretuaren xedea.

Artículo 1.– Objeto del Decreto.

Dekretu honen xedea da, maiatzaren 8ko 51/2020 Errege Dekretuaren 4. artikuluak eta maiatzaren 9ko SND/399/2020 Aginduaren 7.4 artikuluak xedatutako esparruan, Euskal Autonomia Erkidegoan antolatzea Espainiako Gobernuarekin batera adosten diren neurrien aplikazioa, normaltasun berrirako trantsiziorako Planaren 1. fasea aplikatuz ezarritako malgutze-neurriak Euskadiko osasun-larrialdiaren bilakaerara hobeto egokitzeko.

El presente Decreto tiene por objeto ordenar, en el marco de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 51/2020, de 8 de mayo y en el artículo 7.4 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, la aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco, de las medidas acordadas conjuntamente con el Gobierno español, para adaptar mejor a la evolución de la emergencia sanitaria en Euskadi, las medidas de flexibilización establecidas en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

2. artikulua.– Mugikortasuna eta zirkulazio-askatasuna.

Artículo 2.– Movilidad y libertad de circulación.

1.– Herritarrak Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurralde historikoen artean mugitu ahal izango dira osasun-, lan-, lanbide- edo enpresa-arrazoiengatik; ohiko bizilekura itzultzeko; hezkuntza- eta prestakuntza-arrazoiengatik; adinekoak, mendekoak, desgaituak edo premia-egoeran dauden senitartekoak bisitatzeko, zaintzeko eta artatzeko, bai eta antzeko beste edozein arrazoirengatik ere.

1.– Las personas podrán desplazarse entre los tres Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma de Euskadi por motivos sanitarios; laborales; profesionales o empresariales; de retorno al lugar de residencia habitual; educativos y formativos; de visita, cuidado y atención a familiares que sean personas mayores, dependientes, con discapacidad o en situación de necesidad, así como por cualquier otro de análoga naturaleza.

2.– Herritarrak bizileku duten udalerriaren mugartearen barruan mugi daitezke, distantzia-mugarik gabe.

2.– Las personas podrán desplazarse dentro del término del municipio en el que tengan fijada su residencia, sin limitación de distancias.

3.– Ohiko joan-etorriak egiten diren udalerri mugakideen arteko mugikortasuna baimentzen da, jarduera sozioekonomikoak egiteko.

3.– Se permite la movilidad entre municipios colindantes de tránsito habitual para la realización de actividades socio económicas.

4.– Nolanahi ere, osasun-arrazoiak direla-eta, gomendatzen da ahalik eta gehien mugatzea bizilekua dagoen udalerritik kanpoko mugikortasuna.

4.– En todo caso, se recomienda, por razones sanitarias, limitar al máximo la movilidad fuera del municipio de residencia.

3. artikulua.– Kirola eta ariketa fisikoa.

Artículo 3.– Deporte y actividad física.

1.– Jarduera fisikoa eta kirola egin ahal izango da bizilekua finkatuta dagoen udalerriaren mugartearen barruan eta mugakideetan, betiere osasun-agintariek ezarritako segurtasun-, osasun- eta higiene-neurriak errespetatuz.

1.– Se podrá realizar actividad física y deportiva, siempre respetándose las medidas de seguridad, salud e higiene establecidas por las autoridades sanitarias, dentro del término correspondiente al municipio en el que se tenga fijada la residencia y en los colindantes.

2.– Kudeaketa pribatuko aire zabaleko kirol-instalazioak maiatzaren 9ko SND/399/2020 Aginduaren 41. artikuluan ezarritako moduan ireki ahal izango dira, eta kirol-instalazioak kokatuta dauden udalerrian edo mugakideetan bizilekua duten herritarrek erabili ahal izango dituzte.

2.– Las instalaciones deportivas al aire libre de gestión privada, se podrán abrir en los términos establecidos en el artículo 41 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, y podrán acceder a las mismas las personas que tengan fijada su residencia en el municipio en el que se ubique la instalación o en los colindantes.

3.– Banakako kirol-jarduera egin ahal izango da, aurrez hitzordua eskatuta eta bizilekua dagoen udalerriaren barruko edo mugakideetako kudeaketa pribatuko kirol-zentroetan, maiatzaren 9ko SND/399/2020 Aginduaren 42. artikuluan ezarritakoaren arabera.

3.– La actividad deportiva individual, con cita previa en centros deportivos de gestión privada que se hallen dentro del municipio de residencia o en los colindantes, podrá realizarse en los términos establecidos en el artículo 42 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo.

4.– Kirol profesionala maiatzaren 9ko SND/399/2020 Aginduaren 38., 39. eta 40. artikuluetan ezarritakoaren arabera egingo da.

4.– El deporte profesional se desarrollará de conformidad con los artículos 38, 39 y 40 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo.

5.– Kudeaketa publikoko kirol-instalazioak itxita egongo dira.

5.– Las instalaciones deportivas de gestión pública permanecerán cerradas.

4. artikulua.– Kultura.

Artículo 4.– Cultura.

Liburutegiak, museoak eta kultura-ekitaldiak eta -ikuskizunak egiten dituzten lokalak eta establezimenduak itxita egongo dira.

Las Bibliotecas, Museos, locales y establecimientos en los que se desarrollen actos y espectáculos culturales, permanecerán cerrados.

5. artikulua.– Ikus-entzunezko lanen ekoizpena eta filmaketa.

Artículo 5.– Producción y rodaje de obras audiovisuales.

Ikus-entzunezko lanak ekoizteko eta filmatzeko jarduerak maiatzaren 9ko SND/399/2020 Aginduaren 29., 30., 31. eta 32. artikuluen arabera egingo dira.

Las actividades de producción y rodaje de obras audiovisuales se desarrollarán conforme a los artículos 29, 30, 31 y 32 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo.

AZKEN XEDAPENA.– Ondorioak eta indarraldia.
DISPOSICIÓN FINAL.– Efectos y vigencia.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2020ko maiatzaren 10ean.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 10 de mayo de 2020.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental

Euskadi, bien común