Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

86. zk., 2020ko maiatzaren 8a, ostirala

N.º 86, viernes 8 de mayo de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
1948
1948

EBAZPENA, 2020ko apirilaren 30ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan, Covid-19ak enplegurako lanbide-heziketaren gaian izan duen eraginari aurre egiteko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak onartu dituen salbuespenezko neurriak argitaratzen dituena.

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de las medidas excepcionales para hacer frente al impacto del Covid-19 en materia de formación profesional para el empleo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobadas por el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2020ko apirilaren 30ean egin zuen lansaioan hartutako Erabakiaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan, Covid-19ak enplegurako lanbide-heziketaren gaian izan duen eraginari aurre egiteko salbuespenezko hainbat neurri onartu ditu, eta Lanbideren Estatutuen 10.2.p) artikuluan xedatutakoaren arabera (maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren bidez onartua), erakunde autonomo horren zuzendari nagusiari dagokio neurri horiek argitaratzea.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 30 de abril de 2020, ha aprobado medidas excepcionales para hacer frente al impacto del Covid-19 en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado p) del artículo 10.2 de los Estatutos de Lanbide, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, corresponde al Director General de este organismo autónomo proceder a su publicación.

Azaldutakoa dela-eta,

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitaratzea Covid-19ak enplegurako lanbide-heziketaren gaian izan duen eraginari Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan aurre egiteko, erakunde autonomo honen Administrazio Kontseiluak, 2020ko apirilaren 30eko lansaioan hartutako Erabakiaren bidez, onartu dituen salbuespenezko neurriak; Ebazpen honen eranskin gisa jasotzen dira neurri horiek.

Primero.– Proceder a la publicación de las medidas excepcionales para hacer frente al impacto del Covid-19 en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 30 de abril de 2020, recogida como anexo a esta Resolución.

Bigarrena.– Jakinaraztea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren Erabakiak, salbuespenezko neurriak onartzen dituenak, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango dituela ondorioak.

Segundo.– Informar de que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueban las medidas excepcionales surtirá efectos desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Salbuespenezko neurriak onartzen dituen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren Erabakiaren aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, zuzenean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueban las medidas excepcionales podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko apirilaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de abril de 2020.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

El Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.

Juan JosE Borja Belandia Fradejas.

ERANSKINA
ANEXO
COVID-19AK ENPLEGURAKO LANBIDE-HEZIKETAREN GAIAN IZAN DUEN ERAGINARI EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ESPARRUAN AURRE EGITEKO SALBUEZPENEZKO NEURRIAK
MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA HACER FRENTE AL IMPACTO DEL COVID-19 EN MATERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI

Covid-19ak aurrekaririk ez duen osasun-larrialdiko egoera ekarri du, eta horren ondorioz, Herri Administrazioek salbuespenezko neurriak hartu behar izan dituzte osasunaren arloan, helburu nagusia dela Covid-19ari eustea eta haren hedapena galaraztea.

El Covid-19 ha generado una situación de emergencia sanitaria, sin precedente, que ha obligado a las distintas Administraciones Públicas, a tomar medidas excepcionales en el ámbito sanitario, con el principal desafío de contenerlo, y evitar su propagación.

Eusko Jaurlaritza, Covid-19 koronabirusaren aurrean, gobernuaren jarduera era koordinatuan ardazteko otsailaren 27an eratutako Sailarteko Mahaiaren bidez, eta instituzioarteko foro desberdinen bidez, etengabeko monitorizazioa egiten ari da, eta birus horrek Euskadin duen hedapena eta eragina mugatzeko behar diren neurriak, gomendioak eta betebeharrak ezartzen ari da.

El Gobierno Vasco, a través de la Mesa Interdepartamental para afrontar de manera coordinada la actuación del Gobierno Vasco ante el coronavirus Covid-19, creada el 27 de febrero, y los diferentes foros interinstitucionales, está realizando una monitorización continua, estableciendo las medidas, recomendaciones y obligaciones para limitar la propagación e incidencia del virus por Euskadi.

2020ko martxoaren 12an, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, Eusko Jaurlaritzaren osasun-gomendioei jarraikiz, Covid-19arekin lotutako hainbat neurri hartu zituen, Enplegurako Lanbide Heziketaren arloan, eta haien berehalako ondorioa izan zen EAEko prestakuntza presentzial guztiak bertan behera uztea.

Con fecha 12 de marzo de 2020, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, siguiendo las recomendaciones sanitarias del Gobierno Vasco, toma un conjunto de medidas en materia de Formación Profesional para el Empleo, en relación con el Covid-19, cuyo efecto inmediato es la suspensión de toda la formación presencial, en el ámbito de la CAE.

Erabaki hori berretsi eta orokortu zen, estatuaren esparruan, martxoaren 14an emandako 463/2020 Errege Dekretuaren bidez. Dekretu horrek, 9. artikuluan, eusteko zenbait neurri zehazten zituen hezkuntzaren arlorako, tartean zela prestakuntza-jarduera presentziala bertan behera uztea, esparru eta maila guztietan.

Esta decisión fue ratificada y generalizada en el ámbito estatal mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Dicho Decreto incorpora en su artículo 9, determinadas medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación, entre las que se encontraba la suspensión de la actividad formativa presencial en todos los ámbitos y niveles.

Neurri horiek, zalantzarik gabe beharrezkoak izanda ere, ondorio kezkagarriak izaten ari dira pertsonengan, eta arazo larriak eragiten ari dira ekonomiaren nahiz gizartearen arloetan.

Estas medidas incuestionablemente necesarias, están teniendo, por el contrario, consecuencias de gran calado en las personas y están generando graves problemas, de carácter económico y social.

Arrazoi horregatik, Herri Administrazioek, beraien eskumenen esparruaren testuinguruan, krisia kudeatzeko irizpideak, estrategiak eta neurriak landu behar dituzte, eta aldi berean erraztu behar dute normaltasun ekonomiko eta sozialera itzultzeko ibilbide mailakatua, epe labur eta ertainerako salbuespenezko neurriak hartuz.

Por esta razón, las Administraciones Públicas, en el contexto de sus respectivos ámbitos competenciales, precisan elaborar criterios, estrategias y medidas que permitan gestionar la crisis y que a su vez favorezcan el retorno gradual a la normalidad económica y social mediante la toma de medidas excepcionales a corto y medio plazo.

Pandemia bera, eta portaera soziokulturaletan hark eragin ditzakeen aldaketak ere, ikasteko eta zerbitzu publikoen prestazioetara berrikuntza ekartzeko aukera gisa baliatu behar dira.

Esta pandemia y las modificaciones de los comportamientos socioculturales que puedan generar, deben servir como oportunidad de aprendizaje e innovación en la prestación de los servicios públicos.

Ondorioz, kontuan hartuta osasun-krisiaren eragina, eta helburua dela enplegurako prestakuntzak Euskadin dituen beharrizan eta erronkei erantzun egokiak ematea, bidezkoa da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, bere kudeaketa-esparruaren baitan, salbuespenezko hainbat neurri hartzea, krisiaren ondorio kaltegarriak arintzeko, langileei prestakuntza-zerbitzu publiko egokiak ematea errazteko, eta suspertzeko gaitasuna eskuratzeko prestakuntza-sareari eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan aritzen diren enpresei. Horren helburua da normaltasunerako itzulera mailakatua lortzea prestakuntzaren arloan.

Como consecuencia, y teniendo en cuenta el impacto de la crisis sanitaria, y la finalidad de proporcionar respuestas oportunas a las necesidades y desafíos en materia de formación para el empleo en Euskadi, procede por parte Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo adoptar, en su ámbito de gestión, las medidas excepcionales dirigidas a atenuar los efectos negativos de la crisis, facilitar la prestación oportuna del servicios públicos de formación a las personas trabajadoras, y favorecer la capacidad de recuperación de la red formativa y de las empresas que colaboran con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Con ello se pretende permitir un retorno gradual a la normalidad formativa.

Zentzu horretan, Erabaki honek neurri-sorta bat arautzen du, eta horiek aplikatuko zaizkie, oro har, 2020an gauzatzen ari diren deialdi guztiei, urtearen amaiera arte. Neurri horietako batzuek jasotzen dituzten hainbat alderdi prestakuntza-erakundeei jakinarazi zitzaizkien, martxoaren 12an, 17an eta 27an eta apirilaren 2an emandako komunikazioen bidez. Beste neurri batzuk, ordea, berriagoak dira eta lehendik hartuta dauden neurriak sakondu eta beste hainbat alderdi arautzen dituzte, besteak beste, prestakuntza teoriko-praktikoa prestakuntza-erakundeetan, praktika ez-laboralak enpresan, prestakuntzak egiteko epeak, kostu eta likidazio ekonomikoak, edo didaktika-baliabide birtual edo bestelakoen bidez metodologia alternatiboak erabiltzen dituzten prestakuntza-ekintzen ebaluazioa.

En este sentido, el presente Acuerdo contiene la regulación de un conjunto de medidas que con carácter general se aplicarán a todas las convocatorias en ejecución durante el 2020 y hasta su finalización. Algunas de ellas abordan aspectos ya informados a las entidades de formación a través de las comunicaciones remitidas los días 12, 17 y 27 de marzo y el día 2 de abril, y que ya están siendo aplicadas. Sin embargo, otras de carácter novedoso, ahondan en las medidas ya tomadas y regulan otros aspectos relacionados con la formación teórico-práctica en entidades de formación, las practicas no laborales en la empresa, los plazos de ejecución de las formaciones, los costes y las liquidaciones económicas o la evaluación de las acciones de formación que utilicen metodologías formativas alternativas a través de recursos didácticos virtuales u otros.

Beste alde batetik, berariazko neurriak ezartzen dira deialdi motaren arabera, eta haien eragina mugatzen da hauetara: langabezian dauden langileentzako kontratazio-konpromisoa duten prestakuntza-ekimenak, proiektu bereziak, lehentasunez lanean ari diren langileentzako eskaintzen deialdia eta EAEko enpresek aurrera eramaten dituzten prestakuntza-ekintza estrategikoen deialdia.

Por otro lado, se establecen medidas específicas, por tipología de convocatoria, que solo afectan a las iniciativas de formación referenciadas como compromisos de contratación dirigida a personas trabajadoras desempleadas, proyectos singulares, convocatoria de oferta dirigida a personas trabajadoras prioritariamente ocupadas y convocatoria de acciones estratégicas formativas que se desarrollan por parte de las empresas de la CAE.

Halaber, xedapen gehigarrietan zehazten dira urriaren 31ko 1543/2011 Errege Dekretuari eta urriaren 24ko 1493/2011 Errege Dekretuari lotutako praktika ez-laboralak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak baimendutakoak, eta zerbitzu horrek berak baimendutako ekimen pribatu egiaztagarria. Azken xedapen gehigarrian aurreikusten da balizko ezarpena hedatzea aurtengo ekitaldian onartu gabe geratu diren enplegurako lanbide-prestakuntzako enkarguen, laguntzen deialdien eta kudeaketa esleitzeko akordioen kasuetara.

Asimismo, las disposiciones adicionales abordan las prácticas no laborales asociadas al Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, y al Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, autorizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y la iniciativa privada acreditable autorizada por Lanbide. En la última disposición adicional se prevé la posible aplicación de estas medidas a las convocatorias de ayudas, acuerdos de encomienda de gestión y encargos de formación profesional para el empleo pendientes de aprobar en este ejercicio.

Neurri horiek onartzeko eskumena Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari dagokio, hala ezarrita baitago zerbitzua sortzeko 3/2011 Legean, urriaren 13koan, eta halaber, maiatzaren 22ko 82/2016 Dekretuaren bidez onartutako erakunde autonomo horren Estatuetan, hala nola Euskadin Enplegurako Lanbide Prestakuntza ordenatzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuan.

La competencia para aprobar estas medidas se atribuye a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en virtud de lo dispuesto en su ley de creación, la Ley 3/2011, de 13 de octubre, los Estatutos de este organismo autónomo, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, así como el Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi.

Kontuan hartu da, halaber, dirulaguntzen eta laguntza publikoen arlorako martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 54. artikuluan xedatzen dena, hark ezartzen baitu, alarma-egoerak indarra hartu zuen unean dagoeneko emanda zeuden dirulaguntzak esleitzeko prozeduretan, diruz lagundutako jarduera gauzatzeko epeak zabaldu ahal izango direla, eta orobat gauzapen hori justifikatzeko eta egiaztatzeko epeak, deialdiari zegozkion oinarri arautzaileetan hala aurreikusten ez bazen ere.

Se ha tenido, asimismo, en consideración, lo dispuesto en materia de subvenciones y ayudas públicas en el artículo el artículo 54 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que ha establecido que, en los procedimientos de concesión de subvenciones que ya hubieran sido otorgadas en el momento de la entrada en vigor estado de alarma, se podrán ampliar los plazos de ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, de justificación y comprobación de dicha ejecución, aunque no se hubiera contemplado en las correspondientes bases reguladores.

Horiek horrela, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren proposamenez, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak, 2020ko apirilaren 30eko lansaioan, onartu ditu Covid-19ak, Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan, enplegurako lanbide-heziketaren gaian izan duen eraginari aurre egiteko salbuespenezko neurriak, ondoren zehazten den moduan.

Por todo ello, a propuesta del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Consejo de Administración de este organismo autónomo, en su sesión del 30 de abril de 2020, aprueba las medidas excepcionales para hacer frente al impacto del Covid-19 en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en los siguientes términos.

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

1.– Erabaki honen xedea da Covid-19ak eragindako osasun-krisiaren ondorioz hartutako salbuespenezko neurriak arautzea; izan ere, hainbat komunikazioren bidez malgutu egin dira prestakuntza-jardueraren etenaldiak irauten duen bitartean enplegurako lanbide-prestakuntzako ekintzak gauzatzeko bete behar diren baldintzak. Horrez gain, aurrera egin nahi du, arlo akademikoan eta ekonomikoan beste hainbeste neurri ezarriz, prestakuntzari eutsi ahal izateko konfinamenduaren irekiera mailakatuaren ondorengo aldian, larrialdiaren krisia arindu eta prestakuntza-jarduera erabateko normaltasunera itzuli arte.

1.– El presente Acuerdo tiene por objeto regular las distintas medidas excepcionales tomadas como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, a través de distintas comunicaciones, que han permitido la flexibilización de las condiciones, en las que han de ejecutarse las acciones de la formación profesional para el empleo, durante el periodo de suspensión de la actividad formativa. Así mismo, pretende avanzar en otras de carácter académico y económico que permitan mantener la formación en el periodo posterior de la desescalada del confinamiento, hasta la total remisión de la crisis de emergencia y la total vuelta a la normalidad de la actividad formativa.

2.– Erabaki honen aplikazio-esparrua Euskadi da, Lanbide-Euskal Enplegurako Zerbitzuak diruz lagundu edo onesten dituen Enplegurako Lanbide Prestakuntzarako gaietan.

2.– El ámbito de aplicación de este Acuerdo se circunscribe a Euskadi, en materia de Formación Profesional para el Empleo subvencionada y/o autorizada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

3.– Erabaki honetan xedatu dena aplikagarria izango da, bertan zehaztutako baldintzetan, erabaki honen I. eranskinean jasotzen diren deialdietarako, eta eragina izango du hauetan:

3.– Lo dispuesto en este Acuerdo será de aplicación, en los términos establecidos en la misma, a las convocatorias recogidas en el Anexo I de este acuerdo y afectará a:

a) Larrialdi-egoeragatik eten eta, beraz, hasita zeuden prestakuntza-ekintza guztiak, kautelazko etenaldia amaitzean berriz abiatu direnak, edo abiatzeko daudenak, eta ekintza horiek jasotzen dituzten prestakuntza-planak.

a) Todas las acciones formativas ya iniciadas y suspendidas temporalmente por el estado de emergencia, que han sido reiniciadas o siguen pendientes de reiniciarse a la finalización del periodo de suspensión cautelar y a los planes de formación que las contienen.

b) 2020an hastekoak ziren prestakuntza-ekintzak, aurreko aurrekontu-ekitaldietan onartutako deialdiei dagozkienak, eta horiek jasotzen zituzten prestakuntza-planak.

b) Las acciones formativas por iniciar en 2020, correspondientes a convocatorias aprobadas en ejercicios presupuestarios anteriores al 2020 y a los planes de formación que las contienen.

c) 2020an hastekoak ziren prestakuntza-ekintzak, Erabaki hau hartu baino lehen onartutako deialdiei eta aurtengo aurrekontu-ekitaldiari dagozkienak.

c) Las acciones formativas a iniciar en 2020, correspondientes a convocatorias aprobadas con anterioridad a la fecha de este Acuerdo, correspondientes al ejercicio presupuestario 2020.

2. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 2.– Beneficiarios.

Erabaki honetan ezartzen denaren onuradun izateko, hala enpresek nola prestakuntza-erakundeek, I. eranskinean aipatutako deialdien baitan esleitutako laguntzen onuradun izan behar dute, eta jarduera berriro abiarazteko behar diren baliabide pertsonalak eta materialak izan behar dituzte, dirulaguntza emateko eskatu zitzaizkien baldintza berak betez.

Para acogerse a lo establecido en este Acuerdo, tanto las empresas como las entidades de formación, habrán debido ser beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de las convocatorias relacionadas en el Anexo I, y habrán de disponer de los medios personales y materiales necesarios para el reinicio de la actividad, en los mismos términos en el que les fue concedida la subvención.

Baldintzak betetzen diren egiaztatuko da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak deialdi bakoitzaren testuinguruan abiarazitako jarraipen-ekintzen bidez.

Dicho extremo será comprobado en las acciones de seguimiento y control emprendidas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en el contexto de cada convocatoria.

3. artikulua.– Prestakuntzarako metodologia alternatiboen edo plataforma birtualen erabilera prestakuntza presentzialean.

Artículo 3.– Utilización en la formación presencial de metodologías de formación alternativas o plataformas virtuales de formación.

1.– Modalitate presentzialean ematen diren prestakuntza-ekintza guztiek erabili ahal izango dituzte prestakuntza-metodologia alternatiboak, baliabide didaktiko digitalak eta bestelakoak konbinatuz, irakaskuntza-ikaskuntza prozesua eta haren ebaluazio telematikoa (on-line edo bestelako moduak) hobetzeko, betiere prestakuntzaren hartzaileak diren ikasle-kolektiboen konpetentzia eta gaitasunen arabera egokituak. Kasu horretan, prestakuntza-erakundeek edo enpresek, bestelako metodologia horiek erabiltzea egoki ikusiz gero, aurkeztu behar dute:

1.– Todas las acciones formativas impartidas en la modalidad presencial podrán utilizar metodologías formativas alternativas que combinen entre otros, recursos didácticos tanto digitales como de otra índole, con objeto de favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje y su evaluación telemática (on-line u otras alternativas), adaptada a las competencias y capacidades de los colectivos de participantes a las que se dirigen. A tal fin las empresas o entidades de formación, que consideren oportuno utilizar dicha metodología alternativa, deberán presentar:

1.1.– Erantzukizunpeko adierazpena, II. eranskinean jaso den ereduaren arabera, gutxienez hauek adieraziz:

1.1.– Una declaración responsable, según modelo que se adjunta en el Anexo II, en la que como mínimo se indique que:

– Prestakuntza-ekintza hartzen duen taldeko pertsonen adostasuna eta berrespena duela.

– Se posee la confirmación y acuerdo de disponibilidad de las personas integrantes del grupo al que se destina la acción formativa.

– Parte-hartzaileen eskura jarri direla ekintza-molde hori gauzatzeko beharrezkoak diren baliabide tekniko eta didaktikoak.

– Se ha puesto a disposición de las personas participantes los suficientes medios técnicos y didácticos que permitan su realización.

– Ekintzaren hartzaileei arreta emateko, gutxienez, telefono-zenbaki bat eta posta elektronikoko helbide bat eman zaizkiela, arazo edo zalantza funtzionalak izanez gero, laguntza eskatzeko.

– Se les ha proporcionado, como mínimo, un número de teléfono y un correo electrónico de atención al usuario al que las personas implicadas puedan recurrir en caso de problemas o dudas funcionales.

– Prestakuntza presentzialaren kautelazko etenaldia amaitzean, parte hartu duten pertsonei emango zaiela prestakuntza teorikoari zegokion eta baliabide digitalen bitartez eman ezin izan den prestakuntza praktikoa.

– Se proporcionará, a la finalización del periodo de suspensión cautelar de la formación presencial a las personas participantes, la formación práctica relacionada con la formación teórica que no se haya podido realizar mediante recursos didácticos digitales.

– Ikasleei praktika ez-laboralak eta prestakuntza praktikoko moduluak aurreikusitako zentroetan emango zaizkiela, 6. artikuluan ezarritako baldintzetan.

– Se proporcionará al alumnado las prácticas no laborales y los módulos de formación práctica en centros de trabajo previstos, en los términos estipulados en el artículo 6.

– Ikasteko zailtasunak izan dituzten pertsonei errefortzuko orduak eskainiko zaizkiela, prestakuntza presentzialaren kautelazko etenaldia amaitzean.

– Se proporcionarán horas de refuerzo a las personas que hayan tenido dificultades de aprendizaje, a la finalización del periodo de suspensión de la formación.

1.2.– Ezagutzaren transmisioa, aurreikusitako helburu eta edukien garapena eta haien ebaluazioa bermatzen dituen txostena. Bertan zehaztu beharko dira:

1.2.– Informe en el que garantice la transmisión del conocimiento, el desarrollo de los objetivos y contenidos previstos y su evaluación. En el mismo habrá de especificarse:

– Etenaldiak ukitu dituen prestakuntza-ekintzak eta prestakuntza-moduluak, bidezkoa bada.

– Las acciones formativas y módulos formativos afectados, si procede.

– Prestakuntza-ekintza modalitate alternatiboaren bidez berriro abiarazteko eguna.

– La fecha de reinicio de la acción formativa en la modalidad formativa alternativa.

– Erabili beharreko baliabideak eta tresnak. Bermatu beharko da tresna horiek eraginkorrak, askotarikoak eta prestakuntza-ekintzaren hartzaileak izango diren ikasleen konpetentzia eta gaitasunen arabera egokituak direla.

– Los medios y herramientas a utilizar. En este sentido se garantizará que sean eficaces, variados y adaptados a las competencias y capacidades del alumnado al que se dirige la acción formativa en la que se implementan.

– Lan egiteko metodologia.

– La metodología de trabajo.

– Jarduera teoriko-praktikoen zerrenda.

– La relación de actividades teórico prácticas.

– Ebaluatzeko sistema, Erabaki honen 5. artikuluan zehaztutakoaren arabera, hala behar balitz.

– El sistema de evaluación, si procediese en virtud de lo especificado en el artículo 5 del presente Acuerdo.

1.3.– Taldeko parte-hartzaileen adostasuna eta bitarteko egokiak izatearen justifikazioa, Erabaki honen III. eranskinaren arabera.

1.3.– El acuerdo de las personas participantes del grupo y justificación de disponibilidad de medios según el Anexo III del presente Acuerdo.

2.– 2018-2020 bitarteko deialdien bidez kudeatutako Prestakuntza Espezialitateen Katalogoan jasotzen diren espezialitateen modalitate mistoan edo teleprestakuntzaren bidez ematen diren prestakuntza-ekintzen kasuan, zati presentziala osorik eskaini ahal izango da, dirulaguntza lortzeko parte hartu zuten deialdietan hori egiteko zehazten diren baldintzak betetzen dituzten plataforma birtualak erabiliz.

2.– En las acciones formativas impartidas en la modalidad mixta o de teleformación de las especialidades inscritas en el Catálogo de Especialidades Formativas gestionadas a través de las convocatorias de oferta del 2018-2020, la parte presencial podrá impartirse, en su totalidad, mediante plataformas virtuales que reúnan los requisitos que al efecto determinan las convocatorias a través de las cuales fueron subvencionadas.

3.– Prestakuntza-metodologia alternatiboak erabiltzen dituzten prestakuntza-ekintza presentzialetan parte hartzen duten pertsonen asistentziaren jarraipena eta kontrola eramateko jarduketak egiteko, lehen bezala, prestakuntzaren aplikaziora igoko dira ohiko jarraipen-parteak. Prestakuntza ematen duen pertsonak, kasu horretan, parte-hartzailearen sinaduraren laukian adierazi behar du eguneroko saioan parte hartu duen (bai ala ez), eta partea sinatuko du; ondoren, LANF prestakuntzaren aplikaziora igoko du, parte-hartzaile bakoitzak egunean bete dituen ordu-kopurua zehaztuta.

3.– Para realizar las actuaciones de seguimiento y control de la asistencia de las personas participantes en las acciones formativas presenciales que utilicen metodologías formativas alternativas, se seguirá procediendo a subir al aplicativo de formación, los partes de seguimiento tradicionales. La persona formadora, en este caso, deberá indicar en la casilla de la firma de cada participante, la asistencia o inasistencia a la sesión diaria (sí o no), firmando el citado parte, que deberá ser subido al aplicativo de formación LANF, con indicación por cada participante del número de horas de asistencia diaria.

Kasu guztietan erantsiko da, eta prestakuntzaren aplikaziora igoko da, parte-hartzaile guztiak pantailan konektatuta ageri direneko argazkia, edo beste agiri bat, prestakuntza-ekintzan parte hartzen duten pertsona guztien eguneroko asistentzia ziurtatzen duena.

En todos los casos, se deberá de adjuntar y subir al aplicativo de formación, la copia de la pantalla en la que figuren todas las personas participantes conectadas o documento que de fe y acredite la asistencia diaria de las personas participantes en la acción formativa.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariei dagokie prestakuntza-ekintzen tutoretza egitea, eta asistentziak egiaztatzeko egokiak ikusten dituzten ikuskapenak egin ahal izango dituzte, eta orobat bidezkoak izan daitezkeen zuzenketa-eskaerak.

El personal técnico de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, encargado de la tutorización de cada acción formativa, podrá realizar las comprobaciones de asistencias que considerase oportunas, así como las solicitudes de subsanación pertinentes.

Lanean ari diren eta langabezian dauden pertsonentzako deialdietan, modalitate mistoan edo teleprestakuntzaren bidez ematen diren prestakuntza-ekintzen zati presentzialaren kontrolerako eta jarraipenerako jarduketak egiteko, prestakuntza mistoaren edo teleprestakuntzaren inguruan deialdi horietako oinarri arautzaileetan ezartzen dena bete beharko da.

Las actuaciones de control y seguimiento de la parte presencial de las acciones impartidas en la modalidad mixta o teleformación de las convocatorias de oferta de personas ocupadas y desempleadas se realizarán en base a lo que al efecto de la formación mixta o teleformación determinen las bases reguladoras de las citadas convocatorias.

4.– Artikulu honetan zehaztutako bideetatik ematen den prestakuntzak, ondorio guztietarako, prestakuntza presentzialaren aitorpena izango du.

4.– La formación que se imparta a través de lo descrito en este artículo tendrá la consideración a todos los efectos de formación presencial.

4. artikulua.– Prestakuntza teoriko-praktikoa prestakuntza-erakundean gauzatzea.

Artículo 4.– Ejecución de la formación teórico-práctica en la entidad de formación.

1.– Osasun-larrialdia ezarri ondoren bertan behera geratu diren prestakuntza-ekintzak burutzeko asmoz, 3.1 puntuan deskribatutako sistema alternatiboaren bidez berriz abiatu eta jakinarazi ez badira, edo haien zati presentziala, berez praktikoa delako, 3. artikuluko 1.2 atalean deskribatutako sistema erabiliz gauzatu ezin bada, berriro abiatu ahal izango dira, alarma-egoeraren indarraldia bertan behera geratzen denean. Horretarako, dirulaguntzen onuradun diren enpresek eta erakundeek Lanbideri jakinarazi behar dizkiote eten ziren prestakuntza-ekintzak emateko data berriak, egutegia eta ordutegia, LANF prestakuntza aplikazioaren bidez edo, kasua bada, ekintza estrategikoen aplikazio espezifikoaren bidez, alarma-egoera amaitu eta hilabeteko epean gehienez; aldatutako prestakuntza-ekintzak behar zituen ordu guztiak bete behar dira.

1.– Con objeto de la impartición de las acciones formativas suspendidas a causa de la declaración de emergencia sanitaria, que no hayan sido reiniciadas y comunicadas mediante el sistema alternativo descrito en el punto 3.1, o la parte presencial de las mismas que por su carácter eminentemente práctico no puedan ser realizadas según el sistema descrito en el apartado 1.2.– del artículo 3, podrá reanudarse una vez cese la vigencia del estado de alarma. A tal efecto, las empresas y las entidades beneficiarias de las subvenciones, deberán comunicar a Lanbide, a través del aplicativo de formación LANF o en su caso del aplicativo específico de acciones estratégicas, en el plazo máximo de un mes desde la finalización del estado de alarma, las nuevas fechas, calendario y horario de impartición de las acciones formativas suspendidas, debiendo completarse el total de las horas de la acción formativa modificada.

2.– 2020ko martxoaren 12a baino lehen hasi ez ziren prestakuntza-ekintza guztiak programatu ahal izango dira Erabaki hau argitaratzen den unetik aurrera, 3. artikuluan zehazten diren baldintza berak betez.

2.– Todas las acciones formativas no iniciadas antes del día 12 de marzo de 2020, podrán ser programadas a partir de la publicación del presente Acuerdo en las mismas condiciones expuestas en el artículo 3.

3.– Prestakuntza-ekintzen edukiak burutzeko gehienezko epea 2021eko ekainaren 30era arte luzatuko da.

3.– El plazo máximo de finalización de los contenidos teórico prácticos de las acciones formativas se extenderá hasta el 30 de junio de 2021.

5. artikulua.– Profesionaltasun-ziurtagiriak.

Artículo 5.– Certificados de profesionalidad.

1.– Profesionaltasun-ziurtagiria lortzea helburu duten prestakuntza-ekintzak emateko, modalitate presentzialean edo teleprestakuntzaren zati presentzialean, 3. eta 4. artikuluetan aurreikusitako neurriak aplikatuko dira.

1.– A los efectos de la impartición de las acciones formativas destinadas a la obtención de certificados de profesionalidad en modalidad presencial o de la parte presencial de la teleformación serán aplicables las medidas previstas en los artículos 3 y 4.

2.– Prestakuntza-metodologia alternatiboen bidez % 100 burutu diren moduluen ebaluazio-probak egiteko espazio, instalazio edo ekipamendu espezifikorik behar ez bada, on-line baliabideen bidez egin ahal izango dira.

2.– Las pruebas de evaluación de los módulos que hayan sido realizados al 100% mediante metodologías formativas alternativas, que para su realización no requieran de, espacios, instalaciones o equipamientos específicos, podrán ser realizados mediante recursos on-Line.

Proba horiek kasu praktiko bat eduki behar dute, eta bideokonferentzia bidez defendatu beharko da, denbora errealean, baliabide digitalen bitartez.

Las pruebas habrán de contener un caso práctico, que habrá de ser defendido por videoconferencia, en tiempo real, mediante recursos digitales.

Prestakuntza-erakundeak ebaluazio-saioaren grabaketa igo behar du LANF prestakuntza-aplikazio informatikora, proba egin dela egiaztatzeko.

La entidad de formación habrá de subir la grabación de la sesión de evaluación al aplicativo informático de formación LANF como prueba de su realización.

3.– Artikulu honen 1. edo 2. ataletan zehaztutakoa aplikatzen ez den prestakuntza-moduluak, bai prestakuntzari dagokionez, bai ondorengo ebaluazioari dagokionez, modu presentzialean egin beharko dira, larrialdi-egoera amaitu ondoren, eta prestakuntza-ekintza bakoitza gauzatzeko epearen barruan.

3.– Los módulos formativos en los que no se aplique lo especificado en el apartado 1 o 2 del presente artículo, tanto en lo referente a la formación como a su posterior evaluación, habrán de realizarse de manera presencial con posterioridad a la finalización del estado de emergencia y dentro del plazo de ejecución de cada acción formativa.

4.– Profesionaltasun-ziurtagiria emango duen erakundeak planifikazioa, programazio didaktikoa eta prestakuntza-ekintzaren ikasleen ebaluazioaren planifikazioa doituko ditu, saio presentzialak edo on-line bidezko saioak egiteko data eta ordutegi berrien arabera, LANF aplikazioan, eta betiere profesionaltasun-ziurtagiriak behar dituen ordu guztiak bete behar ditu.

4.– La entidad que imparta el certificado de profesionalidad ajustará la planificación y programación didáctica, así como la planificación de la evaluación del aprendizaje de la acción formativa a las nuevas fechas y horario de celebración de las sesiones y pruebas presenciales u on-Line, en LANF, debiendo en todo caso, completar el total de las horas del certificado de profesionalidad.

6. artikulua.– Praktika ez-laboralak eta lan-zentroetako prestakuntza-modulua.

Artículo 6.– Prácticas no Laborales y módulo de formación en centros de trabajo.

Alarma-egoera dela-eta bertan behera geratu diren edo egin gabe dauden praktika ez-laboralak, barne dela profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko lan-zentroetan ematen den prestakuntza praktikoaren modulua, prestakuntza-erakundeek prestakuntza-ekintzak gauzatzeko adierazitako epe berriaren barruan egin beharko dira, prestakuntza-jarduera berriro abiatu ondoren, deialdi bakoitzean ezarritako denbora-epeak errespetatu beharrik gabe. Praktika horiek egiteko epea 2021eko azaroaren 28an amaituko da.

La realización de las prácticas no laborales, incluido el módulo de formación práctica en centros de trabajo de los certificados de profesionalidad, suspendida durante el estado de alarma o pendiente de realizar, se deberá llevar a cabo dentro del nuevo plazo de ejecución de las acciones formativas indicado por las entidades de formación una vez que se haya reiniciado la actividad formativa sin necesidad de respetar los plazos temporales establecidos en cada convocatoria. El plazo máximo para la realización de las mismas concluirá el 28 de noviembre de 2021.

Praktika horiek osasun-krisiaren ondorioak jasan dituzten enpresetan gauzatu ezin direnean, prestakuntza-erakundeak hainbat aukera izango ditu, aldez aurretik, LANF prestakuntza-aplikazioaren bidez, Lanbideko Prestakuntza eta Sarreren Bermeko zuzendariari eskaria eginda; aukerak hauek dira:

Cuando dichas prácticas sean imposibles de realizar en las empresas afectadas por las consecuencias de la crisis sanitaria, la entidad de formación podrá, previa solicitud al Director de Formación y Garantía de Ingresos de Lanbide para su autorización, a través del aplicativo de formación LANF:

– Praktiketarako baimendutako orduak murriztea profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko prestakuntza-espezialitatean eskatzen den gutxieneko benetako orduen kopurura.

– Reducir el número de horas autorizadas para las prácticas, al número de horas reales mínimas exigidas en la especialidad formativa, para la obtención del certificado de profesionalidad.

– Ziurtagiri horri dagozkion praktikak prestakuntza-zentroan bertan egitea.

– Realizar en el propio centro formativo las prácticas a las que se refiere dicho certificado.

Horretarako, prestakuntza-erakundeak aurkeztu beharko du:

A tal fin, la entidad de formación deberá presentar:

a) Praktikak hasi aurretik txosten bat aurkeztu beharko du, LANF prestakuntza-aplikazioaren bidez, bertan zehaztuz egingo diren benetako praktika-orduen kopurua, haietan landuko diren prestakuntza-edukiak, benetako lan-inguru bati lotutako jardueren proposamen bat, jarduera horien jarraipena egiteko ikasleen eskura egongo den tutorearen datu pertsonalak, eta tutorearekin ariko diren ikasleek eskuratu beharreko ikaskuntza-lorpenen balorazio bat.

a) Antes del inicio de las prácticas y a través del aplicativo de formación LANF, un informe que detalle el número de horas reales de las prácticas que se van a realizar, el contenido formativo a trabajar en ellas, con indicación de una propuesta de actividades asociadas a lo que sería un entorno real de trabajo, los datos personales del tutor del centro a disposición del alumno/a para el seguimiento de las mismas, así como una valoración de los logros de aprendizaje a obtener por la persona tutorizada.

b) Lan-zentroko prestakuntza-moduluaren amaieran, memoria bat aurkeztuko du, parte-hartzaile bakoitzak lortu dituen emaitzak azalduz, gai edo ez-gai moldea erabiliz. Ebaluazio horretan ez da beharrezkoa izango enpresako tutorearen lankidetza.

b) A la finalización del módulo de formación en centro de trabajo, una memoria con los resultados de la evaluación obtenidos por cada participante en términos de apto o no apto. En dicha evaluación no será necesaria la colaboración del tutor de empresa.

7. artikulua.– Kostuak eta likidazio ekonomikoa.

Artículo 7.– Costes y liquidación económica.

1.– Likidazio ekonomikoari dagokionez, ematen den prestakuntza, presentzialak ez diren bestelako prestakuntza-metodologien bidez edo prestakuntzarako plataforma birtualen bidez, prestakuntza mistoan edo teleprestakuntzan, ematen denean ere, prestakuntza presentzialari dagozkion dirulaguntza-modulu berak aplikatuko dira, jarduera horien finantzazioa babesten duen deialdian, kudeaketa-gomendioko akordioan edo enkarguan aurreikusten diren bezala.

1.– A efectos de liquidación económica, la formación presencial impartida mediante metodologías de formación alternativas a la formación presencial o mediante plataformas virtuales de aprendizaje en la formación mixta o teleformación, será subvencionada aplicando los módulos económicos correspondientes a la formación presencial, previstos en la respectiva convocatoria, acuerdo de encomienda de gestión o encargo al amparo de los cuales se financian.

2.– Prestakuntza-ekintzen likidaziorako, parte-hartzaileen asistentziari dagokionez, prestakuntza presentzialaren etenaldiak eta osasun-krisiaren amaiera mailakatuak irauten duten bitartean prestakuntza bertan utzi duten pertsonen kasuan, dagozkien deialdiaren amaiera arte, kausa justifikatu gisa tipifikatuko dira ondorio ekonomikoetarako.

2.– Para la liquidación de las acciones formativas, en relación a la asistencia de las personas participantes, los abandonos a la formación acaecidos durante el período de suspensión presencial de la formación o durante el período de desescalada de la crisis sanitaria hasta la finalización de las convocatorias a las que pertenecen, serán tipificadas como causa justificada a efectos económicos.

3.– Kostu sinplifikatuen sistematik kanpo diruz lagundutako prestakuntza-ekintzen kostuen justifikazioan, lan-kostuen, alokairuen, espazioen, ekipamenduen eta instalazioen egozpena, bai eta etenaldiaren garaian enpresek zein prestakuntza-zentroek ezinbestean dituzten beste edozein gasturen egozpena, esaterako abalen kostuei dagozkien gastuak, eta ziurtasunez egiaztatu daitezkeenak, justifikagarriak izango dira, baina horrek ez du inolaz ere ekarriko, ez emandako dirulaguntza, ez eta gehienezko kopuru justifikagarria ere, handitzea.

3.– En la justificación de costes de las acciones formativas subvencionadas fuera del sistema de costes simplificados, la imputación de costes laborales, de alquileres, de espacios y equipamientos, instalaciones y cualquier otro que resulte ineludible para los centros de formación como los gastos relativos al coste de los avales, y empresas durante los periodos de suspensión, y que se acredite de forma fehaciente, podrán ser justificables, sin que en ningún caso esto suponga el incremento de la subvención concedida ni del importe máximo justificable.

4.– Prestakuntza-ekintzen likidazioa prestakuntza-erakundean egin beharreko prestakuntza-ekintzen zati teoriko-praktikoa amaitzen denean egingo da. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ex post egiaztatuko du prestakuntza-entitateek derrigor bete beharreko praktika-moduluak eskaini dituzten, 6. artikuluan azaldutako baldintzetan. Baldintza hori betetzen ez bada, emandako dirulaguntza ukatzeko prozedurari emango zaio hasiera.

4.– Las acciones formativas serán liquidadas una vez finalizada la parte teórico práctica de las acciones formativas en la entidad de formación. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo comprobará ex post, que las entidades de formación han ofrecido los módulos de prácticas obligatorios, en los términos expresados en el artículo 6. El incumplimiento de dicha condición dará pie al inicio del procedimiento de reversión de la subvención concedida.

5.– Enpresen ekintza estrategikoen deialdien kasuan, osasun-krisiaren ondorioz aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen (ABEEE) egoeran dauden erakunde onuradunentzat, eta hasi ziren baina orain berreskuratuko ez diren prestakuntza-ekintzen ondorio ekonomikoei dagokienez, prestakuntza-ekintza bukatutzat joko da, eta likidazioa egingo da etenaldian sartu aurretik egindako jardueraren arabera.

5.– En el caso de la convocatoria de acciones estratégicas de empresas y para aquellas entidades beneficiarias que estén en situación de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) provocado por la crisis sanitaria y a los efectos económicos de aquellas acciones formativas iniciadas pero que no van a reiniciarse, se considerará la acción formativa como finalizada, liquidándose económicamente la misma con lo realizado hasta la suspensión.

6.– Prestakuntza-erakunde guztiek derrigor aurkeztu behar dute burututako prestakuntza-ekintzen amaierako memoria, deialdietan araututako prozedurei jarraikiz. Justifikazio ekonomikoaren memoria aurkezteko gehienezko epea, deialdi guztietarako, 2021eko uztailaren 15era arte luzatuko da, deialdian adierazitako baldintzengatik egun horretatik aurrera amaitzen direnen kasuan izan ezik.

6.– Todas las entidades de formación quedan obligadas a la presentación de la memoria final de las acciones formativas finalizadas, siguiendo los procedimientos normalizados en las convocatorias. El plazo máximo de presentación de la memoria de justificación económica para el conjunto de las convocatorias será el 15 de julio de 2021, salvo aquellas cuya finalización sea posterior por lo indicado en la convocatoria.

8. artikulua.– Langile landunentzako prestakuntza-ekintzetan eta ekintza estrategikoetan parte har dezaketen pertsonak.

Artículo 8.– Participantes en las acciones formativas dirigidas a trabajadores ocupados y acciones estratégicas.

1.– Enplegu-erregulazioko espediente (EEE edo ABEEE) baten ondorioz kontratua etenik duten langileek, Langileen Estatutuaren 47. artikuluan ezartzen denaren arabera, ekintza estrategikoen deialdietan eta lehentasunez langile landunentzat antolatzen diren prestakuntza-ekintzetan parte hartzeko aukera izango dute, langile landun gisa, enplegu-erregulazioko espedienteak irauten duen bitartean.

1.– Las personas trabajadoras cuyos contratos se hayan suspendido por un expediente de regulación de empleo (ERE o ERTE), de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, podrán participar en las convocatorias de acciones estratégicas o en las acciones de formación dirigidas prioritariamente a trabajadores ocupados, en calidad de trabajadores ocupados, durante el periodo de tiempo que dure su expediente regulador de empleo.

Prestakuntza-erakundeek eskatu beharko diete enplegu-erregulazioko espedientean dauden pertsonei haien egoera jakinarazten dien enpresa-idazkiaren kopia. Halakorik ezean, erantzukizunpeko adierazpen bat sinatu beharko du, bertan adieraziz bere kontratua etenik geratu dela enplegu-erregulazioko espediente (EEE edo ABEEE) baten ondorioz, eta espedientearen hasierako eta amaierako datak.

Las entidades de formación deberán solicitar a las personas con expedientes de regulación de empleo, la copia del escrito de la empresa en la que se le comunica su situación. En su defecto deberá firmar una declaración responsable indicando que su contrato ha sido suspendido por un expediente de regulación de empleo (ERE o ERTE), y los períodos de inicio y finalización del mismo.

2.– I. eranskinean azaltzen diren eta lehentasunez pertsona landunentzat antolatutako prestakuntza-ekintzetan, langabezian dauden langileen parte-hartzea onartuko da, taldearen % 40ra arte.

2.– En las acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas ocupadas indicadas en el Anexo I podrán participar hasta un 40% de personas trabajadoras desempleadas.

3.– Langile landunen prestakuntzarako dirulaguntzen deialdien onuradun diren erakundeek, jarduera presentziala berriro abiatzen denean, kasua hori bada, derrigor berritu behar dute istripu-arriskuko eta erantzukizun zibileko aseguruen poliza, eta poliza hori baliatu behar dute abiarazten dituzten ekintza guztietarako, haien prestakuntza-modalitatea edozein dela ere.

3.– Las entidades beneficiarias de las convocatorias de ayudas para la formación de personas ocupadas quedan obligadas a rehacer, en su caso al reinicio de la actividad presencial, sus respectivas pólizas de seguro por riesgo de accidentes y responsabilidad civil y a disponer de la citada póliza, para todas las acciones que inicie, independientemente de la modalidad formativa de estas.

9. artikulua.– Kontratatzeko konpromisodun prestakuntzaren deialdia.

Artículo 9.– Convocatoria de formación con compromiso de contratación.

1.– Prestakuntza teoriko-praktikoa prestakuntza-erakundean.

1.– Formación teórico práctica en la entidad de formación.

1.1.– Kontratatzeko konpromisodun prestakuntza-ekintzen prestakuntza teoriko-praktikoa, aurreko artikuluetan parte-hartzaile guztientzat adierazitako baldintza orokorretan, burutu beharko da.

1.1.– La formación teórico práctica de las acciones formativas con compromisos de contratación deberá ser concluida en los términos expresados en los anteriores artículos de carácter general para el conjunto de todas las personas participantes.

1.2.– Prestakuntza horietan, praktika ez-laboraletatik salbuetsita gera daitezke parte-hartzaileak, egingo zaizkien kontratuen iraupena beraien prestakuntzan praktika ez-laboralak egiteko ezarritako iraupenari dagokion ordu-kopuruaren gainetik badago. Horretarako, prestakuntza-erakundeak informazioa eta laguntza eman behar dizkie kasu horretan dauden pertsonei, praktika ez-laboraletatik salbuesteko ofiziozko eskabidea egin dezaten, Lanbideren www.lanbide.eus web-orrian.

1.2.– Las prácticas no laborales de dichas formaciones podrán ser objeto de exención para todas las personas participantes, que vayan a ser contratadas por tiempo superior al del número de horas del periodo estipulado en sus respectivas formaciones, relativo a la duración del período de las prácticas no laborables (PNL). A tal efecto la entidad de formación deberá informar y ayudar a las personas afectadas a realizar la solicitud de oficio para la exención de las PNL, estipulada en la web de Lanbide www.lanbide.eus

1.3.– Kontratatzeko konpromisoak aurreratu eta prestakuntza-aldia amaitu baino lehen egin daitezke, eta pertsona kontratatuei dagokien prestakuntza haien enpleguarekin uztartu beharko da.

1.3.– Los compromisos de contratación podrán ser anticipados a la conclusión del periodo de formación, debiéndose realizar la parte formativa de las personas contratadas en alternancia con el empleo.

Azken kasu horretan, kontratatutako pertsonen jardunaldi osoa, prestakuntza barne, ez da inoiz izango 8 ordutik gorakoa.

En este último caso, la jornada de las personas contratadas, incluida la formación, nunca podrá superar las 8 horas diarias de dedicación.

1.4.– Prestakuntza-entitateak erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu behar du Lanbiden, LANF aplikazioaren bidez, honako hauek adieraziz:

1.4.– La entidad de formación deberá presentar ante Lanbide, a través del aplicativo de formación LANF, una declaración responsable que indique que:

– Kontratatutako ikasleei praktiketatik salbuesteko prozedurari buruzko informazioa emango zaiela, hori aurrera eramateko laguntza emateko konpromisoa hartuz.

– Se facilitará a los alumnos contratados, la información relativa al procedimiento de exención de las prácticas y el compromiso de ayuda para realizarlo.

– Kontratatzen ez diren parte-hartzaileei, haien izen-abizenak eta NAN adierazita, prestakuntza-jarduera berriro abiatzen denean, egin gabe dituzten praktika-orduak emango zaizkiela, prestakuntza burutu ahal izan dezaten, 6. artikuluan adierazten den moduan.

– Se facilitará a las personas participantes no contratadas, con indicación de sus respectivos nombres, apellidos y DNI y, a la reactivación de la actividad formativa, las horas de prácticas que les quedan por realizar, para que puedan concluir su formación, en los términos indicados en el artículo 6.

2.– Kontratatzeko konpromisoak.

2.– Compromisos de contratación.

2.1.– 2020ko martxoaren 12a baino lehen hasi eta prestakuntza-jardueren etenaldiaren eragina jasan duten ikastaro guztietan, kontratatzeko konpromisoak salbuetsita izan daitezke, ezinbesteko kausagatik, baldintza hori jaso eta deskribatzen baita kontratatzeko konpromisoen deialdi horretako 21. artikuluan.

2.1.– En todos los cursos iniciados antes del 12 de marzo de 2020 afectados por la suspensión de la formación presencial, los compromisos de contratación podrán ser exonerados por causa de fuerza mayor, término recogido y descrito en el artículo 21 de la citada convocatoria de compromisos de contratación.

2.2.– Aurreko atalean aipatutako salbuespena egiteko, prestakuntza-entitateak aurkeztu behar du, prestakuntza-erakundeko prestakuntza teoriko-praktikoa amaitzean, prestakuntza-ekintzaren likidazioko memoria ekonomikoa. Memoria ekonomikoarekin batera aurkeztuko ditu, lan-kontratuen ordez, erakunde kontratatzaileen uko-egite formala, bertan jasoz uko-egite hori justifikatzen duen enpresa-egoeraren ebaluazioa.

2.2.– Para proceder a la exoneración referenciada en el apartado anterior, la entidad de formación habrá de presentar a la finalización de la formación teórico práctica en la entidad de formación, la memoria económica para la liquidación de la acción formativa. Junto con la memoria económica adjuntará, en vez de los contratos de trabajo, la renuncia formal de las entidades contratantes, en la que se evalúe el estado de la empresa como justificación de la no contratación.

2.3.– Kontratatzeko konpromisodun prestakuntzarako 2020ko deialdira aurkezten diren dirulaguntza eskabideei deialdi horretako oinarri arautzaileetan zehaztutakoa aplikatuko zaie, Erabaki hau EHAAn argitaratzen den unetik aurrera, ukatu gabe aurkeztutako eskabidea bertan behera uzteko edo emandako dirulaguntzari uko egiteko aukera. Hori bera aplikatuko zaie LANF prestakuntza-aplikazioan erregistratuta egonik, ebatzi gabe edo, dagoeneko onartuta egon arren, haien prestakuntza-ekintzak, Erabaki hau argitaratzen den egunerako, modu presentzialean edo bestelako prestakuntza metodologien bidez, hasi gabe badaude.

2.3.– A las solicitudes de subvención que se presenten al amparo de la convocatoria de formación con compromiso de contratación 2020, a partir de la publicación de este Acuerdo en el BOPV, así como a aquellas solicitudes que se encuentren registradas en el aplicativo de formación LANF, pendientes de resolución o ya aprobadas y cuyas acciones formativas, a la fecha de la publicación del presente Acuerdo, estén sin iniciar de forma presencial o mediante metodologías formativas alternativas, se les aplicará lo determinado en las bases reguladoras de la citada convocatoria, sin perjuicio de la posibilidad de desistir de la solicitud presentada o de renunciar a la subvención concedida.

10. artikulua.– Proiektu berezietarako deialdiak 2019 eta 2020. Eskatu edo onartutako prestakuntza-planen proiektuaren helburu diren pertsonen kolektiboaren enplegagarritasunaren hobekuntzari dagozkion helburu operatiboen eta emaitza-helburuen formulazio berria.

Artículo 10.– Convocatorias de proyectos singulares 2019 y 2020. Reformulación de los objetivos operativos y de resultado relativos al impacto en la mejora de la empleabilidad del colectivo de personas destinatarias del proyecto de los planes de formación solicitados o aprobados.

1.– Modu presentzialean hasitako proiektu berezietako ekintzen (2019 eta 2020ko deialdiak) edo bestelako prestakuntza-metodologien bidez hasitako ekintzen (2020ko deialdia) likidaziorako, ez dira bete gabetzat hartuko Covid-19ak eragindako osasun-krisiaren ondorioz bete ezin izan diren helburu operatiboak.

1.– Para la liquidación final de la subvención de las acciones que componen los proyectos singulares ya iniciados presencialmente (convocatorias 2019 y 2020) o iniciadas mediante metodologías formativas alternativas (convocatoria 2020), no serán considerados como incumplimientos los objetivos operativos que no hayan podido ser realizados como consecuencia de la crisis de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.

Horretarako, proiektuaren egikaritza-txosten deskriptiboak zehaztu eta azaldu beharko ditu proiektuaren onarpena eragin zuten helburu orokor, espezifiko eta operatiboak behar zen mailan betetzea eragotzi duten arrazoiak.

A tal fin el informe descriptivo de la ejecución del proyecto habrá de detallar y explicar, las causas que hayan impedido lograr el grado de cumplimiento de los objetivos generales, específicos y operativos por los que fue aprobado el proyecto.

2.– 2020ko deialdiaren babesean LANF prestakuntza-aplikazioan erregistratu eta ebaluazio-batzordearen onarpenik gabe dauden dirulaguntza-eskaerak berriz formulatu ahal izango dira, hilabeteko epean, Erabaki hau argitaratzen denetik hasita, Covid-19aren ondoriozko krisiak ekonomian izan dezakeen eraginari aurrea hartzeko.

2.– Las solicitudes de subvención al amparo de la convocatoria 2020 registradas en el aplicativo de formación LANF pendientes de aprobación por parte de la comisión evaluadora, podrán ser reformuladas en el plazo de un mes a partir de la publicación del presente acuerdo, en previsión del impacto en la economía de la crisis derivada del Covid-19.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Urriaren 31ko 1543/2011 Errege Dekretuari eta urriaren 24ko 1493/2011 Errege Dekretuari lotuak diren eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak baimentzen dituen praktika ez-laboralak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Prácticas no laborales asociadas al Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, y al Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, autorizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Enpresetako praktika ez-laboralak arautzeari buruz urriaren 31n emandako 1543/2011 Errege Dekretuak jasotzen dituen praktika ez-laboralak, eta orobat urriaren 24 1493/2011 Errege Dekretuari lotutakoak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak baimendu eta osasun-larrialdiaren egoeraren ondorioz bertan behera geratu direnak, berriz abiatu ahal izango dira, Administrazioak osasun-krisialdia amaitutzat eman ondoren, prestakuntza bertan behera utzi aurretik sinatutako hitzarmenak jasotzen zituen orduak bete arte.

Las prácticas no laborales asociadas al Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas, así como las vinculadas al Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre, autorizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, que se hayan suspendido con motivo del estado de emergencia sanitaria, podrán ser reanudadas una vez que la Administración dé por concluido el periodo de crisis sanitaria, hasta concluir con las horas que resten de realizar del convenio suscrito antes de la suspensión de la formación.

Enpresak erabaki bazuen etenaldi horretan Gizarte Segurantzako alta mantentzea, praktikaldia hitzarmenean ezarritako azken egunean amaituko da. Praktikaldi batek ezin izango du inoiz gainditu 9 hilabeteko epea altan Gizarte Segurantzan.

En caso de que la empresa hubiese optado por mantener el alta en la Seguridad Social durante este periodo de suspensión, la práctica concluirá en la fecha final que se estableció en el convenio. En ningún caso una práctica podrá superar un periodo de alta en Seguridad Social superior a 9 meses.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak baimendutako ekimen pribatu egiaztagarria.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Iniciativa privada acreditable autorizada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak baimendu eta ekimen pribatu egiaztagarriari dagozkion prestakuntza-ekintzei aplikatuko zaie 3.1 artikuluan, 5. artikuluan eta 6. artikuluan ezarritakoa, osasun-alarmaren egoeraren indarraldian bakarrik.

A las acciones formativas de iniciativa privada acreditable autorizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, serán de aplicación lo determinado en el artículo 3.1, artículo 5 y artículo 6, exclusivamente durante el período de vigencia del período del estado de alarma sanitaria.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Neurri hauen aplikazioa onartu gabe dauden deialdi edo erabakien kasuetan.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Aplicación de estas medidas a convocatorias o acuerdos pendientes de aprobación.

Enplegurako lanbide-prestakuntzari dagozkion eta Erabaki hau argitaratu ondoren onartzen diren dirulaguntzen deialdietan, kudeaketa-gomendioen akordioetan edo enkarguetan zehaztuko da Erabaki honetan ezarritako salbuespenezko neurrien aplikazio osoa edo partziala egin behar den.

En las convocatorias de subvenciones, acuerdos de encomienda de gestión o encargos, relativos a formación profesional para el empleo, que se aprueben con posterioridad a la publicación de este Acuerdo, se establecerá la posible aplicación, total o parcial, de las medidas excepcionales aprobadas en este Acuerdo.

AZKEN XEDAPENA
Disposición final

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari dagokio Erabaki hau zuzentasunez egikaritzeko beharrezkoak diren erabakiak hartzeko eskubidea.

Se faculta al Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para adoptar las decisiones necesarias para la correcta ejecución de este Acuerdo.

I. ERANSKINA
ANEXO I
ERABAKIAK UKITZEN DITUEN DEIALDIAK
CONVOCATORIAS AFECTADAS

a) Gizarteratzeko eta laneratzeko proiektu bereziak garatzeko 2020ko laguntza-deialdia, enpleguan sartzeko edo enplegua mantentzeko zailtasunak dituzten langabeentzat eta landunentzat.

a) Convocatoria 2020 para el desarrollo de Proyectos Singulares de inserción socio-laboral para personas trabajadoras ocupadas y desempleadas con dificultades de acceso al empleo o mantenimiento del mismo.

b) Gizarteratzeko eta laneratzeko proiektu bereziak garatzeko 2019ko laguntza-deialdia, enpleguan sartzeko edo enplegua mantentzeko zailtasunak dituzten langabeentzat eta landunentzat.

b) Convocatoria 2019 para el desarrollo de Proyectos Singulares de inserción sociolaboral para personas trabajadoras ocupadas y desempleadas con dificultades de acceso al empleo o mantenimiento del mismo.

c) 2020. urtean kontratazio-konpromisodun prestakuntza-ekintzak egiteko dirulaguntzen deialdia, Euskal Autonomia Erkidegoko langabeei zuzendutakoa.

c) Convocatoria para el año 2020 de subvenciones para la realización de acciones formativas con compromiso de contratación dirigidas a trabajadores y trabajadoras desempleadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

d) 2019. urtean kontratazio-konpromisodun prestakuntza-ekintzak egiteko dirulaguntzen deialdia, Euskal Autonomia Erkidegoko langabeei zuzendutakoa.

d) Convocatoria para el año 2019 de subvenciones para la realización de acciones formativas con compromiso de contratación dirigidas a trabajadores y trabajadoras desempleadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

e) Euskal Autonomia Erkidegoko kualifikazio apaleko gazte langabetuen aktibazio soziolaboralerako prestakuntza-ekintzak egiteko dirulaguntzen 2019-2021 aldiko deialdia.

e) Convocatoria de subvenciones 2019-2021 para la realización de acciones formativas dirigidas a la activación sociolaboral de personas jóvenes desempleadas con baja cualificación de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

f) Euskal Autonomia Erkidegoko kualifikazio apaleko gazte langabetuen aktibazio soziolaboralerako prestakuntza-ekintzak egiteko dirulaguntzen 2018-2020 aldiko deialdia.

f) Convocatoria de subvenciones 2018-2020 para la realización de acciones formativas dirigidas a la activación socio laboral de personas jóvenes desempleadas con baja cualificación de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

g) 2018-2020 aldiko prestakuntza-eskaintza finantzatzeko dirulaguntzen deialdia, Euskal Autonomia Erkidegoko langabeei zuzendutako prestakuntza-ekintzak egiteko, Euskadiko enplegurako lanbide-prestakuntza arautzeari buruz maiatzaren 31n emandako 82/2016 dekretuaren esparruan.

g) Convocatoria de subvenciones para financiar la oferta formativa 2018-2020, de acciones formativas dirigidas a trabajadores y trabajadoras desempleadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la formación profesional para el empleo de Euskadi.

h) 2018-2020ko prestakuntza-eskaintza finantzatzeko dirulaguntzen deialdia, lehentasunez Euskal Autonomia Erkidegoko landunei zuzendua.

h) Convocatoria de subvenciones para financiar la oferta formativa 2018-2020 dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

i) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Hezkuntza Sailaren artean hitzartutako kudeaketa-gomendioari buruzko akordioa, EAEko langile langabeei eta landunei zuzendutako 2018-2020ko prestakuntza-programazioa egiteko.

i) Acuerdo de encomienda de gestión entre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el Departamento de Educación, para la realización de la programación formativa 2018-2020 dirigida a personas trabajadoras desempleadas y ocupadas de la CAPV.

j) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Hezkuntza Sailaren artean hitzartutako kudeaketa-gomendioari buruzko akordioa, nekazaritza, elikagaigintza eta itsas arrantzako gaikuntzarako 2018-2020ko prestakuntza-programazioa egiteko, EAEko langile langabeei eta landunei zuzendua.

j) Acuerdo de encomienda de gestión entre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el Departamento de Educación, para la realización de programación formativa para la capacitación agraria, alimentaria y marítimo-pesquera 2018-2020, dirigida a personas trabajadoras desempleadas y ocupadas de la CAPV.

k) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen (HABE) artean hitzartutako kudeaketa-gomendioari buruzko akordioa, euskarazko hizkuntza-gaikuntzarako ikastaroak egiteko Lanbidek programatu edo baimendutako prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duten langabetu eta landunei zuzendua.

k) Acuerdo de encomienda de gestión entre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE), para la realización de cursos de capacitación lingüística en euskera, dirigidos a personas desempleadas y ocupadas que participen en acciones formativas programadas o autorizadas por Lanbide.

l) 2019ko ekitaldirako Euskal Autonomia Erkidegoko enpresek garatzen dituzten prestakuntza-ekintza estrategikoetarako dirulaguntzen deialdia.

l) Convocatoria, para el ejercicio 2019, de las ayudas económicas para la realización de acciones estratégicas formativas que se desarrollen por parte de las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

m) Gestamp Technology Institute S.L. erakundeari emandako dirulaguntza izenduna, ibilgailuen sektoreari dagozkion konpetentziak eskuratzeko prestakuntza-proiektu bat garatzeko.

m) Subvención nominativa a Gestamp Technology Institute, S.L. para el desarrollo de un proyecto formativo sobre adquisición de competencias relativas al sector de la automoción.

n) Lanbidek Hazi Fundazioari egindako 01/2018 enkargua, 2018-2020 aldian nekazaritza, elikagaigintza eta itsas arrantzarako gaikuntza eskaintzeko prestakuntza-programazioa egiteko, EAEko langabetuei zuzendua.

n) Encargo 01/2018 de Lanbide a Fundación Hazi Fundazioa para la realización de la programación formativa para la capacitación agraria, marítimo pesquera y alimentaria dirigida a personas trabajadoras desempleadas de la CAPV 2018-2020.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común