Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

86. zk., 2020ko maiatzaren 8a, ostirala

N.º 86, viernes 8 de mayo de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
1947
1947

EBAZPENA, 2020ko maiatzaren 4koa, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariarena, 2020ko ekitaldirako Nekazaritza Politika Erkidean (NPE) txertatutako zuzeneko laguntzen eskabideak aurkezteko epea luzatzen duena.

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2020, del Director de Agricultura y Ganadería, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas directas incluidas en la Política Agrícola Común (PAC) para el ejercicio 2020.

2020ko apirilaren 14an argitaratu da Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2020ko martxoaren 31ko Agindua, Nekazaritza Politika Erkidean (NPE) txertatutako zuzeneko laguntzen 2020ko ekitaldirako deialdia egiten duena. Agindu honetan, bigarren ebazpen-zatiko 1. atalean xedatzen denez, laguntza horiek eskuratzeko eskabideak aurkeztu egin behar ziren «2020ko otsailaren 1etik maiatzaren 15era bitartean». Halere, 2. atalean aurreikusten da «behar izanez gero, eskabideak aurkezteko epea aldatu ahalko dela Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariaren ebazpen bidez, betiere horretarako Europar Batasunaren baimena baldin badu eta aipatu baimenaren mugen barruan».

Con fecha 14 de abril de 2020 se ha publicado la Orden de 31 de marzo de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se convocan para el ejercicio 2020 las ayudas directas incluidas en la Política Agrícola Común (PAC). En esta Orden, en su Resuelvo Segundo, apartado 1, se dispone que las solicitudes para acceder a estas ayudas se debían presentar «en el período comprendido entre el día 1 de febrero y el 15 de mayo de 2020». No obstante, en su apartado 2, se prevé que «en caso de que fuera necesario, se podrá modificar el plazo de presentación de solicitudes mediante Resolución del Director de Agricultura y Ganadería siempre que ello estuviera autorizado por la Unión Europea y dentro de los límites de dicha autorización».

Era berean, laugarren ebazpen-zatiko 1. apartatuak honako hau xedatzen du: «Eskaera bakarra aurkezteko epea bukatu ondoren, nekazariek maiatzaren 31ra arteko epea izango dute zuzeneko ordainketak edo landa-garapenerako neurriak aldatu edo berriak sartzeko, banakako lurzatiak edo banakako ordainketa-eskubideak gehitzeko, betiere kasuan kasuko laguntza-erregimenean ezarritako baldintzak betetzen badira». Baina, era berean, honako hau aurreikusten da: «aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, Euskal Autonomia Erkidegoak eskaera bakarra aurkezteko epea luzatu badu eta Europako araudia betetzen dela bermatzeko behar-beharrezkoa bada, eskaera bakarra aldatzeko epea luzatu ahal izango da EAEn, behar bezala arrazoituta, betiere Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsari aldez aurretik jakinarazita eta Europar Batasuneko erregelamenduek baimendutako gehieneko epearen barruan».

Del mismo modo, el Resuelvo Cuarto, apartado 1, dispone que «los agricultores podrán, hasta el día 31 de mayo, modificar o incluir nuevos regímenes de pagos directos o medidas de desarrollo rural, añadir parcelas individuales o derechos de pago individuales siempre que se cumplan los requisitos fijados en el régimen de ayuda de que se trate». Pero igualmente se prevé que «no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de que la Comunidad Autónoma de Euskadi haya ampliado el plazo de presentación de la solicitud única y cuando sea estrictamente necesario para garantizar el cumplimiento de la normativa europea, siempre previa comunicación al Fondo Español de Garantía Agraria y dentro del máximo permitido por los reglamentos de la Unión Europea, se podrá ampliar el plazo de modificación de la solicitud única en la CAE, de manera debidamente motivada».

Bada, Covid-19ak eragindako pandemia-egoera dela-eta, Batzordearen 2020/501 (EB) Betearazpen Erregelamendua argitaratu da, 2020ko apirilaren 6koa, 809/2014 (EB) Betearazpen Erregelamenduan xedatutakoaren salbuespenak ezartzen dituen gai hauetan: eskaera bakarra, laguntza-eskabideak edo ordainketa-eskaerak aurkezteko azken eguna, eskaera bakarraren edo ordainketa-eskaeraren aldaketak jakinarazteko azken eguna, eta ordainketa-eskubideak esleitzeko edo ordainketa-eskubideen balioa handitzeko eskabideak aurkezteko azken eguna 2020rako, oinarrizko ordainketa-erregimenaren esparruan. Erregelamendu horren arabera, eskaera bakarra, oinarrizko ordainketaren araubidea barne, estatu kideek finkatzen duten data baino lehen aurkeztuko da, eta data hori ezingo da izan 2020ko ekainaren 15a baino geroago. Gainera, ezartzen da eskaera bakarraren aldaketak beranduenez 2020ko ekainaren 30ean aurkeztuko direla.

Pues bien, debido a la situación de pandemia causada por el Covid-19 se ha publicado el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2020/501 de la Comisión, de 6 de abril de 2020, por el que se establecen excepciones a lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 809/2014 en lo que se refiere a la fecha límite de presentación de la solicitud única, las solicitudes de ayuda o las solicitudes de pago, a la fecha límite para la notificación de las modificaciones de la solicitud única o de la solicitud de pago y a la fecha límite de presentación de las solicitudes de asignación de derechos de pago o de incremento del valor de los derechos de pago en el marco del régimen de pago básico para el año 2020. Este reglamento establece que la solicitud única, incluido el régimen de pago básico, se presentarán antes de la fecha que fijen los Estados miembros, que no podrá ser posterior al 15 de junio de 2020. Además, se establece que las modificaciones a la solicitud única se presentarán a más tardar el 30 de junio de 2020.

Era berean, Espainiako Estatuan apirilaren 28ko APA/377/2020 Agindua argitaratu da. Horren bidez, 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 eta 1078/2014, guztiak ere abenduaren 19koak, Errege Dekretuetan ezarritako zenbait epe aldatzen dira 2020. urterako, Espainian Nekazaritza Politika Bateratua aplikatzeko eman zirenak. Agindu honek 2020ko ekainaren 15ean eta ekainaren 30ean ezartzen ditu, hurrenez hurren, eskabideak aurkezteko eta aldatzeko epeak.

Asimismo, en el Estado Español se ha publicado la Orden APA/377/2020, de 28 de abril, por la que se modifican, para el año 2020, diversos plazos establecidos en los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común. En esta Orden se fijan en el 15 de junio y en 30 de junio de 2020 los plazos de presentación de solicitudes y de modificación de dichas solicitudes, respectivamente.

Horregatik guztiagatik, 2020ko martxoaren 31ko Aginduaren bigarren eta laugarren ebazpen-zatietan xedatutakoa aplikatuz, eta bertan aurreikusitako baldintzak betetzen direnez, ebazpen honen bidez luzatu egiten dira Nekazaritza Politika Erkidearen (NPE) 2020ko ekitaldirako zuzeneko laguntzen eskabideak aurkezteko eta eskabide horiek aldatzeko epeak. Horren arabera,

Por todo ello, en aplicación de lo dispuesto en los Resuelvos Segundo y Cuarto de la Orden de 31 de marzo de 2020 y dado que se cumplen las condiciones allí previstas, mediante esta Resolución se amplían los plazos de presentación de solicitudes de las ayudas directas incluidas en la Política Agrícola Común (PAC) para el ejercicio 2020 y de modificación de dichas solicitudes. En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Nekazaritza Politika Erkidearen (NPB) 2020ko ekitaldirako zuzeneko laguntzen eskabideak aurkezteko epea 2020ko ekainaren 15era arte luzatuko da.

Primero.– El plazo de presentación de solicitudes de las ayudas directas incluidas en la Política Agrícola Común (PAC) para el ejercicio 2020 se amplía hasta el 15 de junio de 2020.

Bigarrena.– 2020ko ekitaldirako eskaera bakarra aurkezteko epea amaitutakoan, 2020ko ekainaren 30era arte luzatuko da zuzeneko ordainketen araubide berriak edo landa-garapeneko neurriak aldatzeko edo gehitzeko, lurzati indibidualak gehitzeko edo ordainketa-eskubide indibidualak gehitzeko epea, betiere laguntza-erregimenean ezarritako baldintzak betetzen badira.

Segundo.– Una vez finalizado el plazo para la presentación de la solicitud única para el ejercicio 2020, el plazo para modificar o incluir nuevos regímenes de pagos directos o medidas de desarrollo rural, añadir parcelas individuales o derechos de pago individuales, siempre que se cumplan los requisitos fijados en el régimen de ayuda de que se trate, se amplía hasta el 30 de junio de 2020.

Hirugarrena.– Ebazpen honen aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Tercero.– Contra la presente Resolución los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publicación.

Laugarrena.– Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Cuarto.– Esta Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko maiatzaren 4a.

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de mayo de 2020.

Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendaria,

El Director de Agricultura y Ganadería,

JORGE GARBISU BUESA.

JORGE GARBISU BUESA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común