Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

86. zk., 2020ko maiatzaren 8a, ostirala

N.º 86, viernes 8 de mayo de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
1945
1945

AGINDUA, 2020ko apirilaren 30ekoa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez beka-deialdia egiten baita nautika- eta arrantza-arloko ikasketak egiteko 2019-2020 ikasturtean honako ikastetxe hauetan: Blas Lezo – Pasaiako Itsas Arrantzarako Ikastetxean; Bermeoko Nautika eta Arrantzako Lanbide Heziketako Eskolan, eta Ondarroako Antiguako Ama Itsas Arrantzarako Lanbide Heziketako ikastetxean.

ORDEN de 30 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se convocan becas para cursar estudios de enseñanzas náutico-pesqueras en el Centro de Formación Náutico Pesquero de Pasaia – Blas de Lezo, en la Escuela de Formación Profesional Náutico Pesquera de Bermeo y en la Escuela de Formación Profesional Náutico Pesquera N.ª S.ª de la Antigua de Ondarroa, para el curso 2019-2020.

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren helburuetako bat da arrantzarekin zerikusia duten sektoreetako langileen trebakuntza-politika egokiari eustea. Horregatik, arrantza-sektorearen premia eta berezitasun sozioekonomikoei erantzuna emateko, beharrezkoa da itsas langileei eta, oro har, merkatuaren betekizunetara egokitutako prestakuntza jaso nahi duten guztiei bekak emateko deialdia egitea, Europatik eskatzen denari egokitutako prestakuntza jaso dezaten aipatutako arrantza-sektorearen mesedetan.

El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras tiene entre sus objetivos el mantenimiento de una adecuada política de promoción de la capacitación de las personas trabajadoras de los diferentes sectores relacionados con la pesca. Por ello, para atender las necesidades y peculiaridades socioeconómicas del sector pesquero es necesario realizar la convocatoria de becas dirigidas a las personas trabajadoras de la mar y, en general, a todas aquellas personas interesadas en adquirir una preparación adecuada a las exigencias del mercado, acorde con la demanda europea y en beneficio del mencionado sector pesquero.

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 74/2017 Dekretuan ezarritakoaren arabera, eta 15.1.u) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetzari dagokio «nekazaritzako eta arrantza eta nautikako prestakuntza eta arlo horietako prestakuntza profesionala sustatzea». Bestalde, 18.1.ñ) artikuluak Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzari esleitzen dio «arrantzako eta nautikako gaitasun profesionala sustatzea».

Conforme a lo establecido en el Decreto 74/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.1.u), corresponde a la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria la «formación agraria y náutico-pesquera y la promoción de la capacitación profesional agraria y náutico-pesquera». Por su parte, el artículo 18.1.ñ) atribuye a la Dirección de Pesca y Acuicultura «promover la capacitación profesional náutico-pesquera».

Eskumen-esparru horren barruan, eta lehen paragrafoan aipatutako helburu hori lortzeko, hain zuzen ere, egin dugu beken deialdi hau, aurreko ekitaldietan hasitako politikari jarraikiz. Horrekin lotuta, 2019ko ekitaldian, argitara eman zen Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2019ko apirilaren 4ko Agindua, zeinaren bidez beka-deialdia egin baitzen 2018-2019 ikasturtean nautikako eta arrantzako irakaskuntzen arloko ikasketak egiteko honako ikastetxe hauetan: Blas Lezo – Pasaiako Itsas Arrantzarako Ikastetxean; Bermeoko Nautika eta Arrantzako Lanbide Heziketako Eskolan, eta Ondarroako Antiguako Ama Itsas Arrantzarako Lanbide Heziketako ikastetxean (2019ko apirilaren 16ko EHAA, 74. zk.).

En este marco competencial, y con relación al objetivo mencionado en el primer párrafo, se dirige la presente convocatoria de becas, que da continuidad a la política iniciada en ejercicios precedentes. A este respecto, en el ejercicio 2019 se publicó la Orden de 4 de abril de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se convocan becas para cursar estudios de enseñanzas náutico-pesqueras en el Centro de Formación Náutico Pesquera de Pasaia – Blas de Lezo, la Escuela de Formación Profesional Náutico Pesquera de Bermeo, y la Escuela de Formación Profesional Náutico Pesquera N.ª S.ª de la Antigua de Ondarroa para el curso 2018-2019 (BOPV n.º 74, de 16 de abril de 2019).

Halaber, deialdi honetan, berriz ere aukera ematen da lantokiko prestakuntzako moduluei bekak emateko, heziketa-zikloen parte diren aldetik (B eta C mailak), betiere 3. zerrendako arrantza-ontzietan egiten badira, hala ezartzen baita Oinarrizko Lanbide Heziketaren antolamendua eta ezarpena arautzen dituen ekainaren 9ko 86/2015 Dekretuan (2015eko ekainaren 12ko EHAA, 109. zk.).

Asimismo, en la presente convocatoria, se mantiene la posibilidad de becar los módulos de formación en centro de trabajo (FCT), parte de los Ciclos formativos (Niveles B y C), siempre y cuando se realicen en buques pesqueros de lista 3.ª, tal y como se establece en el Decreto 86/2015, de 9 de junio, de ordenación e implantación de la Formación Profesional Básica (BOPV n.º 109, de 12 de junio de 2015).

Autonomia Estatutuaren 10.10 eta 16. artikuluen arabera Euskal Autonomia Erkidegoari emandako eskumenaren indarrez, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 74/2017 Dekretuan jasotakoaren arabera, eta Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzak proposatuta, honako hau

En virtud de la competencia atribuida a esta Comunidad Autónoma del País Vasco de acuerdo con los artículos 10.10 y 16 del Estatuto de Autonomía, y de conformidad con lo prescrito en el Decreto 74/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, y a propuesta de la Dirección de Pesca y Acuicultura,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– 1.– Beka-deialdia egitea 2019-2020 ikasturtean nautikari eta arrantzari buruzko ikasketak egiteko honako ikastetxe hauetan: Blas Lezo – Pasaiako Itsas Arrantzarako Ikastetxean; Bermeoko Nautika eta Arrantzako Lanbide Heziketako Eskolan, eta Ondarroako Antiguako Ama Itsas Arrantzarako Lanbide Heziketako ikastetxean.

Primero.– 1.– Convocar becas para cursar enseñanzas náutico-pesqueras en el Centro de Formación Náutico Pesquero de Pasaia – Blas de Lezo, en la Escuela de Formación Profesional Náutico Pesquera de Bermeo, y la Escuela de Formación Profesional Náutico Pesquera N.ª S.ª de la Antigua de Ondarroa para el curso académico 2019-2020.

2.– Eskabideak aurkezteko epea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasi eta martxoaren 17ko 465/2020 Errege Dekretua – Alarma-egoera deklaratzen duena – Edo, hala badagokio, dekretu horren luzapenak indarra galtzen duenetik hilabetera artekoa izango da.

2.– El plazo de presentación de las solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco hasta un mes después del momento en que pierda vigencia el Real Decreto 465/2020, de 17 marzo, por el que se declara el estado de alarma, o, en su caso, las prórrogas del mismo.

Bigarrena.– Bekak honako gastu hauetarako erabiliko dira:

Segundo.– Las becas podrán destinarse a los siguientes conceptos:

– Ohiko bizilekutik kanpo bizitzeak eragindako gastuak.

– Gastos de residencia fuera del domicilio habitual.

– Ikastetxera joan-etorriak egiteak eragindako gastuak.

– Gastos de desplazamiento al Centro.

– Mantenu-gastuak.

– Gastos de manutención.

– Ikasketa-materialetarako gastuak.

– Gastos de material para los estudios.

Hirugarrena.– Hautagaiek lortutako puntuazioaren arabera esleituko dira bekak, eta puntuazioa horretarako izendatutako Balorazio Batzordeak ezarriko du. Hautagaiek behar bezala matrikulatuta egon beharko dute 2019-2020 ikasturtean, nautikari eta arrantzari buruzko ikasketen edozein ikastetxetan. Pertsona bakoitzari puntuazioa esleitzeko, irizpide hauek baliatuko dira:

Tercero.– Las becas serán adjudicadas de acuerdo con la puntuación obtenida por las personas candidatas, las cuales deberán estar debidamente matriculadas en el curso 2019-2020 en cualquiera de las escuelas de enseñanzas náutico-pesqueras, y será establecida por una Comisión de Valoración nombrada a tal efecto. La asignación de puntos a cada persona se hará de acuerdo con los siguientes criterios:

1.– Egin beharreko ikasketen maila:

1.– Nivel de los estudios a realizar:

* B maila – Goi-mailako heziketa-zikloak 8 puntu.

* Nivel B – Ciclos formativos de grado superior: 8 puntos.

* C maila – Erdi-mailako heziketa-zikloak 6 puntu.

* Nivel C – Ciclos formativos de grado medio: 6 puntos.

* D maila – Kostako patroi balioaniztuna 6 puntu.

* Nivel D – Patrón Costero Polivalente: 6 puntos.

B eta C mailetan, eskatzaile hauek bakarrik izan ahalko dira beken onuradun: ikasleak eskolatzeko Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren beka- eta laguntza-deialditik kanpo geratzen direnak (Agindua, 2019ko irailaren 24koa, Unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta -laguntzetarako deialdia egiten duena 2019-2020 ikasturterako; 2019ko irailaren 27ko EHAA, 184. zk.). Kostako patroi balioaniztuna tituluari buruzko D mailan (36/2014 Errege Dekretua, urtarrilaren 24koa, Arrantza-sektoreko lanbide-tituluak arautzen dituena – 2014ko otsailaren 17ko BOE, 41. zk.), ikasketa teorikoak egiteko bekak eman ahal izango zaizkie beka horiek eskatzen dituzten eta baldintzak betetzen dituzten guztiei, adina gorabehera.

En los Niveles B y C, únicamente podrán ser beneficiarias de las becas aquellas personas solicitantes que hayan quedado excluidas de la convocatoria de becas y ayudas para la escolarización del Departamento de Educación del Gobierno Vasco (Orden de 24 de septiembre de 2019, por la que se convocan becas y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2019-2020 – BOPV n.º 184, de 27 de septiembre de 2019). En el Nivel D, referido al de Patrón Costero Polivalente (Real Decreto 36/2014, de 24 de enero, por el que se regulan los títulos profesionales del sector pesquero – BOE n.º 41, de 17 de febrero de 2014), podrán concederse las becas para estudios teóricos a todas aquellas personas que las soliciten y cumplan con los requisitos, independientemente de la edad.

Beste alde batetik, B eta C mailetan, agindu honetan deitutako bekak jaso ahal izango dituzte prestakuntzaren zati praktikoa (lantokiko prestakuntza) jarduneko arrantza-ontzidiaren erroldan 3. zerrendan inskribatuta dauden arrantza-ontzietan egingo duten pertsona guztiek, hala ezarrita baitago Oinarrizko Lanbide Heziketaren antolamendua eta ezarpena arautzen dituen ekainaren 9ko 86/2015 Dekretuan (2015eko ekainaren 12ko EHAA, 109. zk.). Kasu horietan, pertsona bakoitzari puntuak esleitzeko, irizpide hauek hartuko dira kontuan:

Por otra parte, en los Niveles B y C, podrán ser receptoras de las becas convocadas en esta Orden, todas las personas que realicen la parte práctica de la formación (Formación en Centro de Trabajo) en buques pesqueros que figuren inscritos en el Censo de Flota Pesquera Operativa en la Lista 3.ª, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 86/2015, de 9 de junio de ordenación e implantación de la Formación Profesional Básica (BOPV n.º 109, de 12 de junio de 2015). La asignación de puntos a cada persona, en estos casos, se hará con los siguientes criterios:

* B maila – Goi-mailako heziketa-zikloak 4 puntu.

* Nivel B – Ciclos formativos de grado superior: 4 puntos.

* C maila – Erdi-mailako heziketa-zikloak 3 puntu.

* Nivel C – Ciclos formativos de grado medio: 3 puntos.

2.– Ohiko bizilekuko herritik ikastetxea dagoen herrirako distantzia: irizpide honen kalkulua egiteko, kontuan hartuko da herrigunetik ikastetxera dagoen distantzia, eskala honi jarraituz:

2.– Distancia entre la localidad de residencia habitual y la localidad en la que está ubicada el centro de estudios. La distancia, a efectos de concesión de este criterio, se calculará desde el casco urbano al centro docente y se diversificará con a arreglo a la siguiente escala:

* 1. taldea: 50 kilometrotik gorakoa 16 puntu.

* Grupo 1: de más de 50 kilómetros: 16 puntos.

* 2. taldea: 31 eta 50 kilometro artekoa 8 puntu.

* Grupo 2: de 31 a 50 kilómetros: 8 puntos.

* 3. taldea: 11 eta 30 kilometro artekoa 4 puntu.

* Grupo 3: de 11 a 30 kilómetros: 4 puntos.

* 4. taldea: 5 eta 10 kilometro artekoa 2 puntu.

* Grupo 4: de 5 a 10 kilómetros: 2 puntos.

3.– Eskatzailearen inguruabar pertsonal eta familiarrak:

3.– Circunstancias personales y familiares del solicitante:

* Ezkontidearengatik (ez badu ordaindutako lanik egiten) 2 puntu.

* Por consorte (si no trabaja el cónyuge): 2 puntos.

* Seme-alaba bakoitzarengatik 2 puntu.

* Por hijo o hija: 2 puntos.

* Anai-arreba bakoitzarengatik (baldin eta adingabeak eta ezkongabeak badira, edo langabezian badaude eta euren familia-unitatean ezkontide bakarrak egiten badu lan) puntu 1.

* Por hermano o hermana (caso de hermanos y hermanas solteros menores de edad o en paro pertenecientes a unidades familiares en las que solo trabaje un cónyuge): 1 punto.

4.– Eskatzaileak aurreko urtean lortutako diru-sarrera gordinak, alde batera utzita nondik datozen, edo haren familiak lortutakoak, baldin eta eskatzailea ekonomikoki familiaren mende bizi bada:

4.– Ingresos brutos, cualquiera que sea su procedencia, obtenidos durante el año precedente por la persona solicitante o su familia, en caso de dependencia económica de ella:

* 0 eta 6.000 euro arteko diru-sarrerak 8 puntu.

* Ingresos entre 0 y 6.000 euros: 8 puntos.

* 6.001 eta 12.000 euro arteko diru-sarrerak 4 puntu.

* Ingresos entre 6.001 y 12.000 euros: 4 puntos.

* 12.001 eta 18.000 euro arteko diru-sarrerak 2 puntu.

* Ingresos entre 12.001 y 18.000 euros: 2 puntos.

Laugarrena.– Beka hauen onuradun izateko betekizunak ondoko hauek izango dira:

Cuarto.– Los requisitos para obtener la condición de beneficiarias de estas becas, serán los siguientes:

1.– Dirulaguntza jasotzea dakarren egoeran dauden pertsonak, edo oinarri arautzaileetan eta deialdian aurreikusitako inguruabarrak betetzen dituztenak, betiere Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritako betekizunak betetzen badituzte.

1.– Las personas que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la convocatoria y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Betebehar fiskalak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea eskaeraren unean, eta baita ordaintzeko unean ere.

2.– Las personas solicitantes deberán estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social tanto en el momento de la solicitud como en el del pago.

3.– Onuradunek egunean ordainduta izan beharko dituzte dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak, bai bekadun izateko, bai emandako dirulaguntza likidatu arte egoera horretan jarraitzeko, eta, horregatik, bekak emateko eta ordainketak egiteko unean alderdi hori egiaztatuko da.

3.– Las personas beneficiarias deberán hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, tanto para acceder a la condición de becarias como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la ayuda concedida y, en consecuencia, se verificará esta circunstancia al momento de efectuar la concesión de las becas y de realizar los pagos.

4.– Eskatzaileek ikasturte osoan administrazio-egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan eduki beharko dute.

4.– Las personas solicitantes deberán tener vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante todo el curso académico.

Bosgarrena.– Balorazio Batzordeak esleituko die puntuazioa hautagaiei, aurreko puntuan azaldutako irizpideei jarraikiz egiten duen balorazioaren arabera.

Quinto.– La Comisión de Evaluación será la encargada de asignar la puntuación a las personas candidatas, la cual se hará en virtud de una valoración, de acuerdo con los criterios expuestos en el resuelvo anterior.

Batzordeak honako kide hauek izango ditu:

Dicha Comisión estará compuesta por:

Lehendakaritza: Aitor Arrate Irureta, Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzako Egitura Zerbitzuaren arduraduna.

Presidencia: Aitor Arrate Irureta, Responsable del Servicio de Estructuras de la Dirección de Pesca y Acuicultura.

Idazkaritza: Beatriz Guinea Aramendi, Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzako aholkulari juridikoa.

Secretaría: Beatriz Guinea Aramendi, asesora jurídica de la Dirección de Pesca y Acuicultura.

Bokalak: Mikel Arrieta Irigoien, Karmele San Miguel eta Mikel Santiso, Pasaia, Bermeo eta Ondarroako ikastetxeetako zuzendariak, hurrenez hurren.

Vocales: Mikel Arrieta Irigoyen, Karmele San Miguel y Mikel Santiso, directores de los centros de Pasaia, Bermeo y Ondarroa, respectivamente.

Seigarrena.– Aurkeztutako eskabideak aztertu ostean, Balorazio Batzordeak baldintzak betetzen dituzten pertsonak hautatuko ditu, dagokien puntuazioa esleituko die, eta ebazteko proposamena helaraziko dio Arrantza eta Akuikulturako zuzendariari, zeinak ebazpen bidez esleituko baititu agindu honen bidez deitutako bekak, hilabeteko epean, eskabideak aurkezteko epea amaitu eta biharamunetik hasita. Ebazpen horretan, onuradunen zerrenda bilduko da, puntuazioa eta emandako bekaren diru-zenbatekoa zehaztuta eta urteka xehatuta; ebazpenean, halaber, ukatutako eskabideen zerrenda jasoko da, eskatzaileen izena eta ukatzeko arrazoiak adierazita. Interesdunei jakinarazpena egiteko, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, gehienez ere 10 eguneko epean, deialdia ebazteko epea bukatzen denetik aurrera. Epe hori igarota jakinarazpenik jaso ez duenak eskabidea ezetsi dela ulertu ahal izango du, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako. Nolanahi ere, Administrazioak berariaz ebazteko betebeharra dauka. Ebazpen horrek ez dio amaiera emango administrazio-bideari, eta, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeari, hilabeteko epean.

Sexto.– Analizadas las solicitudes, la Comisión de Valoración seleccionará a las personas candidatas que cumplan los requisitos exigidos y les asignará la puntuación que corresponda, elevando propuesta de resolución al Director de Pesca y Acuicultura, que resolverá en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes, asignando las becas convocadas por la presente Orden. Dicha resolución contendrá la relación de personas beneficiarias, con expresa indicación de su puntuación y cuantía de la beca concedida con la distribución de la misma por anualidades y la relación de las solicitudes denegadas, indicando la identidad de las personas solicitantes y los motivos que fundamentan la denegación. La notificación a las personas interesadas se llevará a efecto mediante la publicación de dicha resolución en el Boletín Oficial del País Vasco en el plazo máximo de 10 días desde la finalización del plazo para la resolución de la convocatoria. Transcurrido dicho plazo, sin haberse practicado la notificación, las solicitudes se podrán entender desestimadas a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente. Esta resolución no pondrá fin a la vía administrativa y podrá ser objeto de recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria.

Zazpigarrena.– 1.– Gehienez ere, 133.815 euro baliatuko dira 2019-2020 ikasturterako deitutako bekak finantzatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko 2020ko Aurrekontu Orokorretan horretarako ezarritako aurrekontu-kredituaren arabera.

Séptimo.– 1.– Para la financiación de las becas convocadas para el curso 2019-2020, se destinará un importe máximo de 133.815 euros, según el correspondiente crédito presupuestario establecido al respecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el 2020.

2.– Agindu honetan azaldutako baldintzak betetzen dituzten hautagai guztiek izango dute beka jasotzeko eskubidea. Bekak 2.404,05 eurokoak izango dira gehienez, eta bekadun bakoitzari esleitutako puntuen arabera eta proportzioan kalkulatuko dira. Puntuaren balioa honela kalkulatuko da: bekei esleitutako zenbatekoa zati bekadun guztiek lortutako puntu guztien kopurua, agindu honen hirugarren puntuan ezarritako irizpideen arabera.

2.– Todas las personas candidatas que cumplan los requisitos de la presente Orden tendrán derecho a beca, quedando la cuantía de las becas establecida en un máximo de 2.404,05 euros y será directamente proporcional al número de puntos asignados a cada persona becaria. El valor del punto se obtendrá dividiendo el importe asignado a las becas por el número total de puntos obtenidos por todas las personas becarias, de acuerdo con los criterios establecidos en el resuelvo tercero de la presente Orden.

3.– Beken onuradunek honako xedapen hauetan ezarritako betebeharrak bete beharko dituzte: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikuluak. Ildo horretatik, onuradunen betebeharra da Kontrol Ekonomikoko Bulegoak edo Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatzen dien informazio guztia ematea, betiere erakunde horiek laguntzen zertarakoaren fiskalizazio-eginkizunen jardunean ari badira.

3.– Las personas beneficiarias de las becas deberán cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y en el artículo 50.2 de Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. En tal sentido, estarán obligadas a facilitar cuanta información le sea requerida por la Oficina de Control Económico y el tribunal de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

Zortzigarrena.– Bekaldiak 2019-2020 ikasturtearen iraupena izango du.

Octavo.– La duración de la beca será la del curso académico 2019-2020.

Bederatzigarrena.– Eskabideak eta dokumentazioa.

Noveno.– Solicitudes y documentación.

1.– Pertsona fisikoek bere eskabideak baliabide elektronikoen bidez aurkeztu ahalko dituzte euskadi.eus egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus, oinarri honen 2. atalean adierazitako helbideen bidez.

1.– Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes por medios electrónicos en la sede electrónica de euskadi.eus: https://www.euskadi.eus, a través de las direcciones indicadas en el apartado 2 de esta base.

2.– Eskabideak eta horiek izapidetzeko jarraibideak, eta gainerako eredu edo beharrezko txostenak euskadi.eus-en egoitza elektroniko honetan eskura daitezke: https://www.euskadi.eus/y22-home/eu/ Gazt: https://www.euskadi.eus/y22-home/es/. Eskabidea egin osteko izapideak helbide honetan egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta eta https://www.euskadi.eus/micarpeta.

2.– Las solicitudes y las indicaciones sobre como tramitarlas, así como el resto de modelos o memorias necesarias, están disponibles en la siguiente sede electrónica de euskadi.eus: https://www.euskadi.eus/y22-home/es/ Eusk: https://www.euskadi.eus/y22-home/eu/. Los trámites posteriores a la solicitud se realizan a través de: https://www.euskadi.eus/micarpeta y https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Eskabidea ordezkari baten bitartez egiten bada, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluetan xedatutakoaren arabera egiaztatu beharko da ordezkaritza.

Si la solicitud se realiza mediante representante, se deberá acreditar la representación conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Beka eskatzearekin batera, agiri hauek aurkeztu beharko dira:

3.– La solicitud de beca deberá adjuntar la siguiente documentación:

a) Eskatzailearen Nortasun Agiri Nazionalaren edo AIZaren fotokopia.

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE de la persona solicitante.

b) Eskatzaileak administrazio-auzotasuna Euskal Autonomia Erkidegoan duela egiazta­tzen duen ziurtagiria.

b) Certificado de vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma del País Vasco de la persona solicitante.

c) Familia-unitateko kide guztien Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpenaren fotokopia. Baldin eta familia-unitateko kideren batek ez badu aipatutako aitorpena aurkezten, aurkeztera behartuta ez dagoelako, horixe egiaztatu beharko du Foru Ogasunaren ziurtagiri baten bidez, eta, era berean, egiaztatu beharko ditu, nominen edo ordainagirien bidez, lanagatik, langabezia-subsidioarengatik, pentsioarengatik edo antzeko kontzeptuengatik jasotako zenbatekoak.

c) Fotocopia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de todos los miembros de la unidad familiar. En caso de que algún miembro de la unidad familiar no presente la citada declaración por no estar obligado a presentarla, deberá acreditarlo mediante un certificado de la Hacienda Foral y acreditará también, mediante nóminas o recibos, las cantidades percibidas por trabajo, subsidio de desempleo, pensión o similar.

d) Familia-elkarbizitzaren ziurtagiria.

d) Certificado de convivencia familiar.

e) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta dituela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena.

e) Declaración responsable de estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

f) Foru Ogasunarekiko zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzari ordaindu beharrekoak egunean dituela egiaztatzen duten agiriak.

f) Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Foral correspondiente y las obligaciones de pago con la Seguridad Social.

g) Hirugarrenaren altari buruzko agiria.

g) Impreso de Alta de Tercero.

Datuak egiaztatzeko sistemaren bidez kontsultatu daitezkeen agiriak aurkeztu beharrik ez dago, hala ezarrita baitago Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan. Horretarako, prozedura honen instrukzio-organoak administrazio eskudunean egiaztatuko ditu beharrezkoak diren datuak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 12. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Conforme a lo dispuesto en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, sobre Administración Electrónica, no será necesario presentar aquellos documentos que se puedan consultar a través del sistema de verificación de datos. Para ello, el órgano instructor de este procedimiento comprobará en la administración competente los datos necesarios en los términos del artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que se incluye en el modelo de solicitud de beca.

Hamargarrena.– 1.– Ikasketa teorikoen kasuan, beka bakoitzari dagokion zenbatekoa gorabehera, emandako laguntza osoa ordainketa bakar batean emango da ikastaro bukaeran, betiere ikasleak probetxua atera badio eta matrikulatutako modulu edo ikasgai guztiak gainditu baditu.

Décimo.– 1.– El abono de la ayuda concedida en el caso de los estudios teóricos se efectuará, independientemente del importe que tenga la beca, en un único pago, por el importe total a la finalización del curso, condicionado siempre al aprovechamiento de este por parte del alumno y siempre sujeto a haber superado la totalidad de los módulos o asignaturas matriculadas.

Zati praktikoa modu berean ordainduko da.

El abono de la parte práctica se realizará del mismo modo.

2.– Bekaren gehieneko zenbatekoa diruz lagundu daitezkeen gastuetara mugatuko da, eta, alde horretatik, onuradunak egindako gastu horien ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu, originalak edo kopia konpultsatuak, hilabeteko epean, ikasturtea amaitzen den egunetik aurrera. Agindu honen bigarren ebazpenean jasotzen diren gastuei erreferentzia egingo die: ohiko bizilekutik kanpo bizitzeak eragindako gastuak, ikastetxera joan-etorriak egiteak eragindako gastuak, mantenu-gastuak eta ikasketa-materialetarako gastuak.

2.– El importe máximo de la beca se limitará a la suma de los gastos subvencionables, debiendo la persona beneficiaria presentar los correspondientes justificantes de gastos originales o copias compulsadas de su efectiva realización en el plazo de un mes desde la finalización del curso académico. Dicha justificación hará referencia a los gastos recogidos en el Resuelvo Segundo: gastos de residencia fuera de domicilio habitual, gastos de desplazamiento al centro, gastos de manutención y gastos de material para los estudios.

Hamaikagarrena.– Beka-eskabidea aurkezteak berekin dakar beka-deialdia egiteko agindu honetan ezarritakoa formalki onartzeko konpromisoa. Bekadunak arau honetan ezarritakoa urratuz gero, esleitu eta eman zitzaion zenbatekoa itzuli beharko du, bai eta dirulaguntzen arloan ezarritako berandutze-interesak ere.

Decimoprimero.– La presentación de la solicitud de beca supone el compromiso formal de aceptación de lo dispuesto en la presente Orden de convocatoria de becas. Si la persona becaria conculcase esta regulación, estará obligada a reintegrar la cuantía concedida y percibida más los intereses de demora en materia de subvenciones que procedan.

Behar bezala justifikatutako arrazoi bat dela-medio bekari uko eginez gero, bekagatik kobratutako eskubide ekonomikoak itzuli beharko ditu.

La renuncia a la beca por causa debidamente justificada dará lugar a la devolución de los derechos económicos cobrados por la misma.

Hamabigarrena.– 1.– Eskolara joan ezean, beka jasotzeko eskubidea galduko du ikasleak. Ez-bertaratzea honela neurtuko da:

Decimosegundo.– 1.– El alumno o alumna perderá el derecho a la beca en el caso de falta de asistencia al curso. Esta falta de asistencia será medida de la siguiente manera:

– Ikaslearen ez-bertaratze faltek eskola-orduen % 15etik gora egiten badute, beka galtzea ekarriko dio, eta, horretaz gain, jasotako zenbatekoak itzuli beharko ditu.

– En el caso de que las faltas de asistencia sin justificar supongan más del 15% del horario lectivo del alumno o alumna, se producirá la pérdida de la beca y deberán reintegrarse las cantidades recibidas.

– Justifikatutako falten kasuan, falta-kopuruak eskola-orduen % 30etik gora egiten badu, goiko lerroaldean zehaztutako ondorioak sortuko dira. Betiere, klasera bueltatzen den unean bertan aurkeztu beharko du ikasleak eskolara joan ez izanaren justifikazioa.

– En el caso de faltas justificadas, se producirán los mismos efectos descritos en el apartado anterior cuando el número de faltas sea superior al 30%. En todo caso, la justificación de las faltas deberá presentarse en el mismo momento de reincorporación a las clases.

2.– Ikasturtea errepikatzen ari diren ikasleek, hala balegokie, ohiko bekaren % 50eraino lortu ahalko dute, baldin eta aurreko ikasturteari probetxua atera ez izana justifikatzen badute eskolaz kanpoko arrazoi larriak agertuta; arrazoi horiek kasuan-kasuan baloratuko ditu agindu honen ebazpen-zatiaren 4. paragrafoan ezarritako batzordeak.

2.– Aquellos alumnos o alumnas que repitan curso podrán, en su caso, obtener hasta un 50% de la beca ordinaria, si el mal aprovechamiento del curso anterior está debidamente justificado por motivos extra-académicos graves, oportunamente valorados por la Comisión establecida en el Resuelvo Cuarto de la presente Orden.

3.– Halaber, ikasleek galdu egingo dute lantokiko prestakuntzarako beka jasotzeko eskubidea, baldin eta ez badute modu sinesgarrian egiaztatzen prestakuntza hori egin dutela. Horretarako, prestakuntza praktikoa egin den arrantza-ontziko armadorearen idazki bat aurkeztu beharko dute.

3.– Asimismo, los alumnos y alumnas perderán el derecho a la beca para la Formación en Centro de Trabajo (FCT) en el caso de que no acrediten fehacientemente la realización de dicha formación mediante la aportación de un escrito del armador del buque pesquero en el cual se haya desarrollado la correspondiente formación práctica.

4.– Beka galduz gero, jasotako kopuruak itzuli beharko dira, bai eta kopuru horiei dagozkien berandutze-interesak ere.

4.– La pérdida de la beca dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas más los correspondientes intereses de demora.

Hamahirugarrena.– Ezin da aldi berean baliatu ikasteko beka hau eta funts publikoen kontura helburu bererako ematen den beste edozein laguntza, eta, horrenbestez, eskatzaileak, agindu honetan deitutako beketako bat esleitzen badiote, laguntzetako bati uko egin beharko dio.

Decimotercero.– El disfrute de esta beca de estudio es incompatible con cualquier otra ayuda con cargo a los fondos públicos para este mismo fin, por lo que la persona solicitante, en caso de que le fuera adjudicada una de las becas que se convocan en esta Orden, deberá renunciar a una de las ayudas.

Hamalaugarrena.– Bekadunak beka galduko du, eta jasotako zenbatekoa eta dirulaguntzen arloan dagozkion berandutze-interesak itzuli beharko dizkio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, gehienez ere bi hilabeteko epean, baldin eta agindu honetan eskatutako betekizunen bat, edozein dela ere, bete ez duela egiaztatzen bada, onuradunak aurkeztu zuen dokumentazioan jasotako datuak okerrak edo faltsuak badira, eskolari probetxurik atera ez badio edo ez bada klasera joan, edo beste ez-betetzeren bat egin badu, bai bekaren xedeari dagokionez, bai eta laguntza emateko eskatutako baldintzei dagokienez ere. Horrelakorik gertatzekotan, ikastetxeko zuzendaritzek ziurtatu beharko dute. Hori guztia honako hauetan xedatutakoaren arabera: azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen baita; abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua; Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra; eta Dirulaguntzen Lege Orokorraren Araudia onesten duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua.

Decimocuarto.– La constatación de cualquier supuesto de incumplimiento por parte de la persona beneficiaria de la beca de alguno de los requisitos exigidos en la presente Orden, así como la inexactitud o falsedad de los datos consignados en la documentación presentada, la falta de aprovechamiento y/o ausencias a clase, o cualquier otro incumplimiento tanto del destino como de las condiciones exigidas para el otorgamiento de la beca, aspectos, en su caso, certificados por las direcciones de los centros de enseñanza, dará lugar a la pérdida de la beca y a la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco, en el plazo máximo de dos meses, la cuantía percibida más los intereses de demora en materia de subvenciones que procedan. Todo ello, de conformidad y en los términos establecidos en el Decreto legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, así como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Onuradunak ia-ia erabat bete baditu bekaren baldintzak, eta konpromisoak betetzeko jokabide argia egiaztatzen badu, honako xedapen honetan ezarritako irizpideei jarraituz zehaztuko da itzuli beharko duen zenbatekoa: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17. artikuluko 3. apartatuaren n) letra.

Cuando el cumplimiento por parte de la persona beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredita por esta una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio bideari, eta, beronen aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-ikaserrekurtsoa aurkeztu ahal izango dute, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salaren aurrean, bi hilabeteko epean, agindua EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el mismo diario oficial.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko apirilaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de abril de 2020.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común