Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

75. zk., 2020ko apirilaren 21a, asteartea

N.º 75, martes 21 de abril de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LAN ETA JUSTIZIA SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA
1876
1876

AGINDUA, 2020ko apirilaren 13koa, Lan eta Justiziako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioan eman beharreko zerbitzuak egokitzen dituena.

ORDEN de 13 de abril de 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se adaptan los servicios a prestar en la Administración de Justicia, en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Apirilaren 10eko 487/2020 Errege Dekretuak alarma-egoeraren 15 eguneko luzapena aurreikusten du, Covid-19 pandemia kudeatzeko. Martxoaren 29ko 10/2020 Errege Dekretuan jasotako konfinamendu kualifikatuko irizpideak ez dira aplikatzen egoera berrian, Osasun Agintaritza Zentralaren zehaztapenekin bat etorriz.

El Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, contempla una prórroga de 15 días del estado de alarma para la gestión de la pandemia Covid-19 en un nuevo escenario en el que no se aplican ya los criterios de confinamiento cualificado contemplados en el Real Decreto 10/2020, de 29 de marzo, de conformidad con las determinaciones de la Autoridad Central Sanitaria.

Hala ere, Errege Dekretu horrek adierazten duen bezala, justizia alorreko zerbitzu publikoa emateko, beharrezkoa da zuzkidurak eta izapidetze-irizpideak arian-arian eta modu koordinatuan egokitzea Covid-19 pandemia kudeatzeko oraingo eta ondorengo faseetan.

Ahora bien, tal y como indica dicho Real Decreto la prestación del servicio público de justicia requiere necesariamente una adaptación progresiva y coordinada de dotaciones y criterios de tramitación durante la actual y subsiguientes fases de gestión de la pandemia Covid-19.

Hala, Justizia Administrazioko funtsezko zerbitzuak ezartzen zituen Justiziako Estatu Idazkariaren 2020ko martxoaren 14ko Ebazpenaren ondoren, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioko funtsezko zerbitzuak ezartze aldera, 2020ko martxoaren 15eko Agindua eman nuen, gerora 2020ko martxoaren 24ko Aginduak aldatu zuena.

Así, tras la Resolución de 14 de marzo de 2020 del Secretario de Estado de Justicia en la que se establecían los servicios esenciales en la Administración de Justicia, y con el fin de establecer los servicios esenciales en la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi, dicté la Orden de 15 de marzo de 2020, que posteriormente fue modificada por la Orden de 24 de marzo de 2020.

Halaber, agindu horiek garatzeko, Justizia Administrazioko zuzendariaren martxoaren 26ko eta 27ko Ebazpenak eman ziren.

Asimismo, en desarrollo de dichas Ordenes se dictaron las Resoluciones de 26 y 27 de marzo, de la Directora de la Administración de Justicia.

Une honetan, apirilaren 10eko 487/2020 Errege Dekretua indarrean sartuta, Justiziako ministroaren 2020ko apirilaren 13ko Ebazpena onartuta, zeinaren bidez Justiziako zerbitzu publikoa apirilaren 10eko 487/2020 Errege Dekretura egokitzen den, eta ikusita Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren Covid-19 Jarraipen Batzordearen organo iraunkorrak apirilaren 7an egindako proposamena, dagokion egokitzapena egin behar da gure Erkidego Autonomoan Auzitegiko Medikuen Kidegoko, Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko, Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko eta Laguntza Judizialeko Kidegoko langileek eman beharreko funtsezko zerbitzuak ezartze aldera.

En estos momentos, tras la entrada en vigor del citado Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, la aprobación de la Resolución de 13 de abril de 2020, del Ministro de Justicia, por la que se adapta la prestación del servicio público de Justicia al Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, y vista la propuesta de 7 de abril del Órgano Permanente de la Comisión de Seguimiento Covid-19, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, relativa a los servicios esenciales a prestar por el personal de los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, procede, por lo tanto, realizar la correspondiente adaptación en nuestra Comunidad Autónoma.

Hori dela eta,

Por ello,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Alarma-egoera indarrean dagoen bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioak zerbitzu publiko gisa behar bezala funtzionatzen duela bermatzeko, honako zerbitzu hauek eman beharko dira beti:

Primero.– Para asegurar el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi, como servicio público durante la vigencia del estado de alarma, deberán prestarse, en todo caso, los siguientes servicios:

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko justizia-administrazioko funtsezko zerbitzuei buruzko 2020ko martxoaren 15eko Aginduak (2020ko martxoaren 24ko Aginduak aldatua) ezarritako funtsezko zerbitzuak, bai eta agindu horiek garatzeko asmoz Justizia Administrazioko zuzendariaren 2020ko martxoaren 26ko eta 27ko Ebazpenetan ezarritakoak ere.

1.– Los servicios esenciales fijados por la Orden de 15 de marzo de 2020, sobre servicios esenciales en la administración de justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi, modificada por la Orden de 24 de marzo de 2020, ambas dictadas por mí, así como los establecidos en las Resoluciones de 26 y 27 de marzo de 2020, de la Directora de la Administración de Justicia, en desarrollo de las citadas Ordenes.

2.– Bulego judizial eta fiskaletan modu telematikoan aurkeztutako idazki guztiak erregistratzea eta organo eskudunei banatzea, epaitegi eta auzitegien funtzionamendu egokia ziurtatzeko; ondorio horietarako, abokatuei, prokuradoreei eta graduatu sozialei gomendatuko zaie idazkiak aurkeztean haztapen edo moderazio bat egitea, banaketa bideragarriagoa izan dadin.

2.– El registro de todos los escritos presentados en las oficinas judiciales y fiscales de forma telemática y su reparto a los órganos competentes, para asegurar el adecuado funcionamiento de juzgados y tribunales, recomendándose a estos efectos a abogados, procuradores y graduados sociales una ponderación o moderación en la presentación de escritos para hacer más viable el reparto.

3.– Funtsezko zerbitzuen kategorian sartzen ez diren prozedurak aurrera eramatea, eskura dauden baliabideek horretarako aukera ematen badute.

3.– La llevanza de aquellos procedimientos no enmarcados en la categoría de servicios esenciales, siempre que lo permitan los medios disponibles.

4.– Aurkeztutako heriotza eta jaiotzen inskripzio guztiak ahalik eta eperik laburrenean egitea, bai eta Erregistro Zibilaren prozedurak aurera eramatea ere, oinarrizko zerbitzuen kategorian sartu ez badira eta eskura dauden baliabideek horretarako aukera ematen badute.

4.– La realización en el plazo más breve posible de todas las inscripciones de fallecimiento y nacimiento presentadas, así como la llevanza de los procedimientos del Registro Civil no enmarcados en la categoría de servicios esenciales siempre que lo permitan los medios disponibles.

Bigarrena.– Zerbitzu horiek modalitate hauetan emango dira:

Segundo.– Estos servicios serán prestados en las siguientes modalidades:

Aurrez aurreko lana: agindu honen eranskinean jasotako langileek txandakako erregimenean lan egingo dute. Txandak Auzitegi Medikuntzako Euskal Erakundeko zuzendariordetzetako, bulego judizialetako eta bulego fiskaletako arduradunek ezarriko dituzte, bakoitzak bere eskumen-eremuan.

Trabajo presencial: el personal contemplado en el anexo de la presente Orden prestará sus servicios, en un régimen de turnos, que serán establecidos, en sus respectivos ámbitos competenciales, por el personal responsable de las correspondientes oficinas judiciales, oficinas fiscales y subdirecciones del Instituto Vasco de Medicina Legal.

Erabateko prestasuna: lanpostura joan behar ez duten langileei dei egin dakieke funtsezko zerbitzuen inguruan sor daitekeen edozein zerbitzu edo gorabehera egiteko; horretarako, disponibilitate osoan egon behar dute, eta lanaldi osoan berehala aurkitzeko moduan.

Plena disponibilidad: el personal al que no le corresponda asistir a su puesto de trabajo puede ser requerido para la prestación de cualquier servicio o incidencia que pudiera presentarse en relación con los servicios esenciales, para lo cual debe estar disponible y plenamente localizable durante toda la jornada laboral.

Zerbitzua emateko modalitate horiek lanpostuari dagozkion ohiko funtzio guztiak bete behar dituzte, eskura dauden baliabideek ahalbidetzen duten neurrian, eta lehentasuna eman behar diete funtsezko zerbitzutzat jotzen diren zerbitzuei, hargatik eragotzi gabe terminoak eteteak eta prozesu-epeak bertan behera uzteak ezarritako mugak.

Estas modalidades de prestación del servicio deben atender la totalidad de las funciones ordinarias correspondientes al puesto de trabajo, en la medida en que lo permitan los medios disponibles, dando preferencia a los servicios declarados esenciales y, sin perjuicio, de las limitaciones impuestas por la suspensión de términos y la suspensión e interrupción de los plazos procesales.

Hirugarrena.– Betebehar saihestezinagatik baimena duten langileei, Covid-19 kutsatzearekin larriagotu daitezkeen patologiak izateagatik edo 60 urte beteta izateagatik salbuespena eskatu dutenei, ezin izango zaie aurrez aurreko edo prestasuneko txandetan parte hartzera deitu.

Tercero.– El personal que tenga concedido permiso por deber inexcusable, haya solicitado la exención por padecer patologías susceptibles de agravarse con el contagio de Covid-19 o por tener cumplidos 60 años, no podrá ser llamado a participar en los turnos presenciales o de disponibilidad.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Justizia-zerbitzu publikoa emateko, pandemia kudeatzeko oraingo eta ondorengo faseetan, zuzkidurak eta izapidetze-irizpideak arian-arian eta modu koordinatuan egokitu behar dira. Beraz, arinagoa izan dadin, Justizia Administrazioko zuzendariari ahalmena ematen zaio agindu hau aplikatu eta garatzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzan.

La prestación del servicio público de justicia requiere necesariamente una adaptación progresiva y coordinada de dotaciones y criterios de tramitación durante la actual y subsiguientes fases de gestión de la pandemia, por lo que en aras a una mayor agilidad se faculta a la Directora de la Administración de Justicia para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente Orden.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Nik emandako martxoaren 15eko eta 24ko aginduetan eta Justizia Administrazioko zuzendariaren martxoaren 26ko eta 27ko ebazpenetan ezarritako xedapenek indarrean jarraituko dute, agindu honetan xedatutakoaren aurkakoak ez diren alderdi guztietan.

Las disposiciones establecidas en las Ordenes de 15 y 24 de marzo dictadas por mí y en las Resoluciones de 26 y 27 de marzo de la Directora de la Administración de Justicia seguirán vigente, en todo aquello que no contradigan lo dispuesto en la presente Orden.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu hau 2020ko apirilaren 15ean jarriko da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor el día 15 de abril de 2020.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko apirilaren 13a.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de abril de 2020.

Lan eta Justiziako sailburua,

La Consejera de Trabajo y Justicia,

MARÍA JESÚS CARMEN SAN JOSÉ LÓPEZ.

MARÍA JESÚS CARMEN SAN JOSÉ LÓPEZ.

ERANSKINA
ANEXO

Guardia-zerbitzuan dauden epaitegi eta fiskaltzek guardia-zerbitzua ematen duten langile guztiak izan beharko dituzte, zerbitzua behar bezala emateko.

Los Juzgados y Fiscalías en servicio de guardia deberán contar con toda la dotación de personal que preste el servicio de guardia para atender debidamente el servicio.

I.– EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AUZITEGI NAGUSIA.
I.– TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO.

– Gobernu idazkaritza.

– Secretaría de Gobierno.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

– Aretoak.

– Salas.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko 2 funtzionario.

2 funcionarios/as del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa que atenderán a todas las Salas.

II.– ARABAKO LURRALDE HISTORIKOA.
II.– TERRITORIO HISTÓRICO DE ARABA/ÁLAVA.

II.I.– Probintzia Auzitegia.

II.I.– Audiencia Provincial.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1, Atal bakoitzerako.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para cada una de las Secciones.

II.II.– Amurrioko Barruti Judiziala.

II.II.– Partido Judicial de Amurrio.

– Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko Epaitegiak.

– Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

Zaintza Zerbitzuarekin beteko da.

Se cubrirá con el Servicio de Guardia.

– Zerbitzu Erkide Prozesal Orokorra.

– Servicio Común Procesal General.

Zaintza Zerbitzuarekin beteko da.

Se cubrirá con el Servicio de Guardia.

II.III.– Vitoria-Gasteizko Barrruti Judiziala.

II.III.– Partido Judicial de Vitoria-Gasteiz.

– Lehen Auzialdiko Epaitegiak (merkataritza, familia, barneratzeak).

– Juzgados de Primera Instancia (mercantil, familia, internamientos).

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1, familia-epaitegia zaintzeko.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para atender al Juzgado de Familia.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1, gainerako epaitegiei arreta emateko.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para atender al resto de Juzgados.

Kudeaketa Prozesal eta Administratiboko Kidegoko edo Izapidetze Prozesal eta Administratiboko Kidegoko funtzionario 1, mailegu-hartzailea pertsona fisikoa duten higiezinen berme errealak dituzten finantzaketa-kontratuetan sartutako baldintza orokorren gaineko banakako ekintzen arloan eskumen esklusiboak dituen Epaitegiari arreta emateko.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para atender el Juzgado con competencias exclusivas en materia de acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en los contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

– Adingabeen Epaitegia eta Zigor-arloko Epaitegiak.

– Juzgado de Menores y Juzgados de lo Penal.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1, Adingabeen Epaitegia eta Zigor-arloko Epaitegiak zaintzeko.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para atender el Juzgado de Menores y los Juzgados de lo Penal.

Txanda bakarra sortuko da Adingabeen Epaitegia eta Zigor-arloko Epaitegiak osatzen dituzten langileekin.

Se formará un único turno con el personal que integre el Juzgado de Menores y los Juzgados de lo Penal.

– Lan-arloko Epaitegiak.

– Juzgados de lo Social.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1, epaitegi guztiei arreta emateko.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para atender a todos los Juzgados.

– Administrazioarekiko Auzien Epaitegiak.

– Juzgados de lo contencioso-administrativo.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1, epaitegi guztiei arreta emateko.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para atender a todos los Juzgados.

– Emakumearen aurkako indarkerian espezializatutako Epaitegia.

– Juzgado especializado en Violencia sobre la Mujer.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

– Instrukzioko Epaitegiak.

– Juzgados de Instrucción.

Zaintza Zerbitzuarekin beteko da.

Se cubrirán con el Servicio de Guardia.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko 2 funtzionario, gainerako Epaitegiei arreta emateko.

2 funcionarios/as del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para atender al resto de Juzgados.

– Zerbitzu Erkide Prozesal Orokorra.

– Servicio Común Procesal General.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko 2 funtzionario.

2 funcionarios/as del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

Laguntza Judizialeko Kidegoko 3 funtzionario.

3 funcionarios/as del Cuerpo de Auxilio Judicial.

– Egikaritze Zerbitzu Erkidea.

– Servicio Común de Ejecución.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1, Atal Zibilerako.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para ls Sección Civil.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1, Zigor-arloko Atalerako.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para la Sección Penal.

– Erregistro Zibila.

– Registro Civil.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko 2 funtzionario.

2 funcionarios/as del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

II.IV.– Bake-epaitegiak eta bake-epaitegietako Idazkaritzen Elkarteak.

II.IV.– Juzgados de Paz y Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz.

Funtzionario 1, organo bakoitzeko.

1 funcionario/a por cada órgano.

III.– BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOA.
III.– TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA.

III.I.– Probintzia Auzitegia.

III.I.– Audiencia Provincial.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1, Atal bakoitzerako.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para cada una de las Secciones.

Laguntza Judizialeko Kidegoko funtzionario 1, Atal guztietarako.

1 funcionario/a del Cuerpo de Auxilio Judicial para atender todas las Secciones.

Bulego Komunaren funtzionario 1.

1 funcionario/a de la Oficina Común.

– Erregistro eta Banaketa Bulegoa.

– Oficina de Registro y Reparto.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

III.II.– Balmasedako Barruti Judiziala.

III.II.– Partido Judicial de Balmaseda.

– Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko Epaitegiak.

– Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

Zaintza Zerbitzuarekin beteko da.

Se cubrirá con el Servicio de Guardia.

– Zerbitzu Erkide Prozesal Orokorra.

– Servicio Común Procesal General.

Zaintza Zerbitzuarekin beteko da.

Se cubrirá con el Servicio de Guardia.

III.III.– Barakaldoko Barruti Judiziala.

III.III.– Partido Judicial de Barakaldo.

– Lehen Auzialdiko Epaitegiak (merkataritza, familia, barneratzeak).

– Juzgados de Primera Instancia (mercantil, familia, internamientos).

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko 2 funtzionario, Epaitegi guztiei arreta emateko.

2 funcionarios/as del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para atender a todos los Juzgados.

– Emakumearen aurkako indarkerian espezializatutako Epaitegia.

– Juzgado especializado en Violencia sobre la Mujer.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

– Instrukzioko Epaitegiak.

– Juzgados de Instrucción.

Zaintza Zerbitzuarekin beteko da.

Se cubrirán con el Servicio de Guardia.

Honako hauek arduratuko dira gainerako epaitegiez:

Atenderán al resto de Juzgados:

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1, Epaitegi guztiei arreta emateko.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para atender a todos los juzgados.

– Zigor-arloko Epaitegiak.

– Juzgados de lo Penal.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko 2 funtzionario, Epaitegi guztiei arreta emateko.

2 funcionarios/as del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para atender a todos los Juzgados.

– Servicio Común Procesal General.

– Servicio Común Procesal General.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

Laguntza Judizialeko Kidegoko 2 funtzionario.

2 funcionarios/as del Cuerpo de Auxilio Judicial.

– Egikaritze Zerbitzu Erkikdea.

– Servicio Común de Ejecución.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1, Atal Zibilerako.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para la Sección Civil.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1, Zigor-arloko Atalerako.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para la Sección Penal.

– Erregistro Zibila.

– Registro Civil.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

III.IV.– Bilboko Barruti Judiziala.

III.IV.– Partido Judicial de Bilbao.

– Epaitegi Dekanoa.

– Juzgado Decano.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1, erregistratzeko eta banatzeko.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, para registro y reparto.

Laguntza Judizialeko Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Auxilio Judicial.

– Lehen Auzialdiko Epaitegiak (merkataritza, familia, barneratzeak).

– Juzgados de Primera Instancia (mercantil, familia, internamientos).

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1, hiru familia-epaitegietako bakoitzeko.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa por cada uno de los tres Juzgados de Familia.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko 3 funtzionario, gainerako epaitegiei arreta emateko.

3 funcionarios/as del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para atender al resto de los Juzgados.

Laguntza Judizialeko Kidegoko funtzionario 1, epaitegi guztiei arreta emateko.

1 funcionario/a del Cuerpo de Auxilio Judicial, para atender todos los Juzgados.

Prozedura eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1, mailegu-hartzailea pertsona fisikoa duten higiezinen berme errealak dituzten finantzaketa-kontratuetan sartutako baldintza orokorren gaineko banakako ekintzen arloan eskumen esklusiboak dituen epaitegi bakoitzeko.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa por cada Juzgado con competencias exclusivas en materia de acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en los contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

– Adingabeen Epaitegiak.

– Juzgados de Menores.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1, Epaitegi guztietarako.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para los dos Juzgados.

– Espetxe Zaintzako Epaitegia.

– Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

– Lan-arloko Epaitegiak.

– Juzgados de lo Social.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko 2 funtzionario.

2 funcionarios/as del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

Laguntza Judizialeko Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Auxilio Judicial.

– Administrazioarekiko Auzien Epaitegiak.

– Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1, Epaitegi guztiei arreta emateko.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para atender a todos los Juzgados.

– Emakumeen aurkako indarkerian espezializatutako Epaitegiak.

– Juzgados especializados en Violencia sobre la Mujer.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko edo Laguntza Judizialeko Kidegoko 3 funtzionario, bi epaitegiez arduratzeko.

3 funcionarios/as del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Auxilio Judicial para atender a ambos Juzgados.

– Instrukzioko Epaitegiak.

– Juzgados de Instrucción.

Zaintza Zerbitzuarekin beteko da.

Se cubrirá con el Servicio de Guardia.

Honako hauek arduratuko dira gainerako epaitegiez:

Atenderán al resto de Juzgados:

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko 3 funtzionario.

3 funcionarios/as del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

Laguntza Judizialeko Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Auxilio Judicial.

– Zigor-arloko Epaitegiak.

– Juzgados de lo Penal.

Epaitegi guztiei erantzungo diete:

Atenderán a todos los Juzgados:

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

Laguntza Judizialeko Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Auxilio Judicial.

Betearazpen-aginduak.

Ejecutorias:

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko 2 funtzionario.

2 funcionarios/as del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

– Komunikazio eta Betearazpen Egintzen Zerbitzu Erkidea.

– Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución (SCACE).

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

Laguntza Judizialeko Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Auxilio Judicial.

– Erregistro Zibil Esklusiboa.

– Registro Civil Exclusivo.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko 4 funtzionario.

4 funcionarios/as del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

III.V.– Durangoko Barruti Judiziala.

III.V.– Partido Judicial de Durango.

– Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko Epaitegiak.

– Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

Zaintza Zerbitzuarekin beteko da, eta

Se cubrirá con el Servicio de Guardia y

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

– Zerbitzu Erkide Prozesal Orokorra eta Betearazpenekoa.

– Servicio Común Procesal General y de Ejecución.

Zaintza Zerbitzuarekin beteko da.

Se cubrirá con el Servicio de Guardia.

III.VI.– Gernikako Barruti Judiziala 2.

III.VI.– Partido Judicial de Gernika 2.

– Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko Epaitegiak.

– Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

Zaintza Zerbitzuarekin beteko da, eta

Se cubrirá con el Servicio de Guardia y

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

– Zerbitzu Erkide Prozesal Orokorra eta Betearazpenekoa.

– Servicio Común Procesal General y de Ejecución.

Zaintza Zerbitzuarekin beteko da.

Se cubrirá con el Servicio de Guardia.

III.VII.– Getxoko Barruti Judiziala 2.

III.VII.– Partido Judicial de Getxo 2.

– Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko Epaitegiak.

– Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

Zaintza Zerbitzuarekin beteko da, eta

Se cubrirá con el Servicio de Guardia y

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa,

– Zerbitzu Erkide Prozesal Orokorra eta Betearazpenekoa.

– Servicio Común Procesal General y de Ejecución.

Zaintza Zerbitzuarekin beteko da.

Se cubrirá con el Servicio de Guardia.

III.VIII.– Bake-epaitegiak eta Bake-epaitegietako Idazkaritzen Elkarteak.

III.VIII.– Juzgados de Paz y Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz.

Funtzionari 1, organo bakoitzeko.

1 funcionario/a por cada órgano.

IV.– GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA.
IV.– TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA.

IV.I.– Probintzia-auzitegia.

IV.I.– Audiencia Provincial.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1, Atal bakoitzerako.

1 funcionarios/as del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para cada una de las Secciones.

IV.II.– Azpeitiko Barruti Judiziala.

IV.II.– Partido Judicial de Azpeitia.

– Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko Epaitegiak.

– Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

Zaintza Zerbitzuarekin beteko da.

Se cubrirá con el Servicio de Guardia.

– Zerbitzu Erkide Prozesal Orokorra.

– Servicio Común Procesal General.

Zaintza Zerbitzuarekin beteko da.

Se cubrirá con el Servicio de Guardia.

IV.III.– Bergarako barruti Judiziala.

IV.III.– Partido Judicial de Bergara.

– Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko Epaitegiak.

– Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

Zaintza Zerbitzuarekin beteko da, eta

Se cubrirá con el Servicio de Guardia y

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

– Zerbitzu Erkide Prozesal Orokorra eta Betearazpenekoa.

– Servicio Común Procesal General y de Ejecución.

Zaintza Zerbitzuarekin beteko da.

Se cubrirá con el Servicio de Guardia.

IV.IV.– Donostiako Barruti Judiziala.

IV.IV.– Partido Judicial de Donostia-San Sebastián.

– Lehen Auzialdiko Epaitegiak (merkataritza, familia, barneratzeak).

– Juzgados de Primera Instancia (mercantil, familia, internamientos).

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko 2 funtzionario, eEpaitegi guztiei arreta emateko.

2 funcionarios/as del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para atender a todos los Juzgados.

Kudeaketa Prozesal eta Administratiboko Kidegoko edo Izapidetze Prozesal eta Administratiboko Kidegoko funtzionario 1, mailegu-hartzailea pertsona fisikoa duten higiezinen berme errealak dituzten finantzaketa-kontratuetan sartutako baldintza orokorren gaineko banakako ekintzen arloan eskumen esklusiboak dituen Epaitegiari arreta emateko.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para atender el Juzgado con competencias exclusivas en materia de acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en los contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

– Adingabeen Epaitegia eta Zigor-arloko Epaitegiak (Betearazpenak barne)

– Juzgado de Menores y Juzgados de lo Penal (Incluido Ejecutorias).

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1, Adingabeen Epaitegiari eta Zigor-arloko epaitegiei arreta emateko.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para atender el Juzgado de Menores y los Juzgados de lo Penal.

Txanda bakarra sortuko da da Adingabeen Epaitegia eta Zigor-arloko Epaitegiak osatzen dituzten langileekin.

Se formará un único turno con el personal que integre el Juzgado de Menores y los Juzgados de lo Penal.

– Lan-arloko Epaitegiak.

– Juzgados de lo Social.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1, epaitegi guztiei arreta emateko (astean bi egunetan joango da).

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para atender a todos los Juzgados (acudirá dos días a la semana).

– Administrazioarekiko auzien Epaitegiak.

– Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

Funtzionarioak disponibilitate-egoeran geratzen dira.

El personal funcionario queda en situación de disponibilidad.

– Emakumearen aurkako indarkerian espezializatutako Epaitegia.

– Juzgado especializado en Violencia sobre la Mujer.

Zaintza Zerbitzuarekin beteko da.

Se cubrirá con el Servicio de Guardia.

– Instrukzioko Epaitegiak.

– Juzgados de Instrucción.

Zaintza-zerbitzuarekin beteko dira.

Se cubrirán con el Servicio de Guardia.

Honako hauek arduratuko dira gainerako epaitegiez:

Atenderán al resto de Juzgados:

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

– Zerbitzu Erkide Prozesal Orokorra.

– Servicio Común Procesal General.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

Laguntza Judizialeko Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Auxilio Judicial.

Laguntza Judizialeko Kidegoko funtzionario 1 (astean bi egunetan joango da Probintzia Auzitegiaren egoitzara).

1 funcionario/a del Cuerpo de Auxilio Judicial (acudirá dos días a la semana para la sede de la Audiencia Provincial).

– Egikaritze Zerbitzu Erkidea.

– Servicio Común de Ejecución.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1, Atal Zibilean (astean bi egunetan joango da).

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa en la Sección Civil (acudirá dos días a la semana).

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1, Zigor-arloko Atalean.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa en la Sección Penal.

– Erregistro Zibila.

– Registro Civil.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko 2 funtzionario.

2 funcionarios/as del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

IV.V.– Eibarko Barruti Judiziala.

IV.V.– Partido Judicial de Eibar.

– Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko Epaitegiak.

– Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

Zaintza Zerbitzuarekin beteko da, eta

Se cubrirá con el Servicio de Guardia.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

– Zerbitzu Erkide Prozesal Orokorra eta Betearazpenekoa

– Servicio Común Procesal General y de Ejecución.

Zaintza Zerbitzuarekin beteko da.

Se cubrirá con el Servicio de Guardia.

– Lan-arloko Epaitegia.

– Juzgado de lo Social.

Zaintza Zerbitzuarekin beteko da.

Se cubrirá con el Servicio de Guardia.

IV.VI.– Irungo Barruti Judiziala.

IV.VI.– Partido Judicial de Irun.

– Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko Epaitegiak.

– Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.

Zaintza Zerbitzuarekin beteko da, eta

Se cubrirá con el Servicio de Guardia y

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

– Zerbitzu Erkide Prozesal Orokorra eta Betearazpenekoa.

– Servicio Común Procesal General y de Ejecución.

Zaintza Zerbitzuarekin beteko da.

Se cubrirá con el Servicio de Guardia.

IV.VII.– Tolosako Barruti Judiziala.

IV.VII.– Partido Judicial de Tolosa.

– Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko Epaitegiak.

– Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.

Zaintza Zerbitzuarekin beteko da, eta

Se cubrirá con el Servicio de Guardia y

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

– Zerbitzu Erkide Prozesal Orokorra eta Betearazpenekoa.

– Servicio Común Procesal General y de Ejecución.

Zaintza Zerbitzuarekin beteko da.

Se cubrirá con el Servicio de Guardia.

IV.VIII.– Bake-epaitegiak eta Bake-epaitegietako Idazkaritzen Elkarteak.

IV.VIII. Juzgados de Paz y Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz.

Funtzionario 1, organo bakoitzeko.

1 funcionario/a por cada órgano.

V.– FISKALTZAK.
V.– ÓRGANOS FISCALES.

V.I.– Euskadiko Fiskaltza Nagusia.

V.I.– Fiscalía Superior del País Vasco.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko edo Laguntza Judizialeko Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Auxilio Judicial.

V.II.– Arabako Fiskaltza.

V.II.– Fiscalía Provincial de Álava.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko edo Laguntza Judizialeko Kidegoko 3 funtzionario.

3 funcionarios/as del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Auxilio Judicial.

V.III.– Bizkaiko Fiskaltza.

V.III.– Fiscalía Provincial de Bizkaia.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko edo Laguntza Judizialeko Kidegoko 10 funtzionario.

10 funcionarios/as del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Auxilio Judicial.

V.IV.– Gipuzkoako Fiskaltza.

V.IV.– Fiscalía Provincial de Gipuzkoa.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko edo Laguntza Judizialeko Kidegoko 7 funtzionario.

7 funcionarios/as del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Auxilio Judicial.

VI.– AUZITEGIKO MEDIKUNTZAKO EUSKAL ERAKUNDEA.
VI.– INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL.

VI.I.– Arabako Zuzendariordetza.

VI.I.– Subdirección de Álava.

3 auzitegi-mediku.

3 médicos forenses.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

VI.II.– Bizkaiko Zuzendariordetza.

VI.II.– Subdirección de Bizkaia.

5 auzitegi-mediku.

5 médicos forenses.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

VI.III.– Gipuzkoako Zuzendariordetza.

VI.III.– Subdirección de Gipuzkoa.

3 auzitegi-mediku.

3 médicos forenses.

Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko edo Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko funtzionario 1.

1 funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común