Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

74. zk., 2020ko apirilaren 20a, astelehena

N.º 74, lunes 20 de abril de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
1871
1871

AGINDUA, 2020ko apirilaren 8koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira nekazaritza-, elikagai- eta arrantza-sektoreei laguntzak emateko aldi baterako araubidearen oinarriak, eta deialdia egiten baita. Laguntza horien xedea ekoizpen- eta merkataritza-jarduerei eustea da, eta Covid-19ak eragindako alarmaren ondoriozko aldi baterako laguntza-esparruaren babesean ematen dira.

ORDEN de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases y se convoca un régimen temporal de ayudas a los sectores agrario, alimentario y pesquero, para el mantenimiento de la actividad productiva y comercial, acogidas al marco temporal de ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el Covid-19.

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren helburuetako bat da nekazaritzatik eta arrantzatik eratorritako produktuak ekoizteko, eraldatzeko eta merkaturatzeko politika egokiari eustea.

El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras tiene entre sus objetivos el mantenimiento de una adecuada política de producción, transformación y comercialización de productos derivados de la agricultura y la pesca.

2020ko martxoaren 11n, Osasunaren Mundu Erakundeak nazioarteko pandemia-mailara igo zuen Covid-19ak eragindako osasun publikoko larrialdi-egoera. Deklarazio horren ondorioz, 2020ko martxoaren 14an, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua argitaratu eta indarrean jarri zen, zeinaren bidez alarma-egoera deklaratu baita, Covid-19 koronabirusak eragindako osasun-larrialdiari aurre egiteko. Egoera honek ekonomia- eta enpresa-sektore ugariri eragiten die –hala nola, arrantza-sektoreari–, eta normaltasunez jardutea eragozten die, aipatutako errege-dekretuan jasotako euste-neurriak direla eta.

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19 a pandemia internacional. Como consecuencia de esta declaración, con fecha 14 de marzo de 2020, se ha publicado y entrado en vigor el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ha declarado el estado de alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19. Esta situación ha afectado y afecta a multitud de sectores económicos y empresariales entre los que se encuentra el sector pesquero, impidiendo su natural funcionamiento debido a las medidas de contención reflejadas en el citado Real Decreto.

Bestalde, 2020ko martxoaren 19an, Europako Batzordeak C(2020) 1863 Komunikazioa argitaratu zuen, eta, han, Aldi Baterako Esparru bat ezarri zuen, estatu kideei ekonomia sustatzen laguntzeko Covid-19aren agerraldiaren testuinguruan.

Por otra parte, con fecha 19 de marzo de 2020, la Comisión Europea ha publicado una Comunicación C(2020) 1863 en la que Adopta un Marco Temporal para ayudar a los Estados miembros a seguir respaldando la economía en el contexto del brote de Covid-19.

Horrenbestez, nekazaritza-, elikagai- eta arrantza-sektoreen premia eta berezitasun sozioekonomikoei erantzuteko, beharrezkoa da sektore horiei laguntzeko mekanismoak sustatzea, egoerak hala eskatzen duenean –eta halakoa da egoera–. Hartara, sektoreen ekoizpen-gaitasunari eutsiko zaio, kontuan hartuta nolako mugak ezarri dituen alarma-egoeraren deklarazioak.

Como consecuencia de ello, para atender las necesidades y peculiaridades socioeconómicas del sector agrario, alimentario y pesquero se hace necesario promover mecanismos de ayuda a dichos sectores cuando las circunstancias así lo requieren, y tal es el caso, para contribuir al mantenimiento de la capacidad productiva del sector, habida cuenta de las limitaciones establecidas tras la declaración del estado de alarma.

Laguntza hauen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-, elikagai- eta arrantza-sektoreek elikagaiak emateko duten gaitasunari eutsi nahi zaio, C (2020) 1863 Komunikazioaren babespean, non aurreikusten baita Europar Batasunaren estatu kideei aldi baterako laguntzak ematea haien ekonomia sustatzeko, Covid-19ak eragindako osasun publikoko larrialdi-egoera dela eta. Bestalde, Espainiako estatuko erregioetako administrazioek C(2020)1863 Komunikazioaren esparruan antolatzen dituzten laguntza-araubide guztiei estaldura emateko, agintari nazionalek honako laguntza-araubide honen berri jakinarazi diete Europako Batzordearen zerbitzuei: «Aldi Baterako Esparru Nazionala, enpresa eta autonomoei zuzendutako laguntza-neurriei buruzkoa, Covid-19aren agerraldiaren testuinguruan ekonomia sustatzea helburu»; baimen-zenbakia: 02/04/2020 (C (2020) 2154 final); kodea: SA.56851 (2020/N). Hain zuzen ere, esparru horren babesean ematen dira agindu honetako laguntzak.

Estas ayudas van dirigidas a contribuir al mantenimiento de la capacidad de suministro alimentario del sector agrario, alimentario y pesquero de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y se acogen a la Comunicación C(2020) 1863 en la que prevé ayudas temporales a los estados miembros de la Unión Europea para soporte de las economías de los estados miembros como consecuencia de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19. Por otro, al objeto de dar cobertura a todos los regímenes de ayuda que se articulen en el marco de la citada Comunicación C(2020) 1863 por parte de las administraciones regionales en el estado español, las autoridades nacionales han notificado a los servicios de la Comisión Europea el régimen de ayudas denominado «Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de Covid-19», con número de autorización 02-04-2020 [C(2020) 2154 final], código SA.56851 (2020/N), al amparo del cual se desarrollan las ayudas previstas en la presente Orden.

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 74/2017 Dekretuarekin bat etorriz, Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetzari dagokio Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-, elikagai- eta arrantza-sektoreei zuzendutako laguntzak ezartzea.

Conforme a lo establecido en el Decreto 74/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, corresponde a la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria el establecimiento de ayudas destinadas a los sectores agrario, alimentario y pesquero de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Autonomia Estatutuaren 10.10 eta 16. artikuluen arabera Euskal Autonomia Erkidegoari emandako eskumenaren indarrez, eta Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 74/2017 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz, honako hau

En virtud de la competencia atribuida a esta Comunidad Autónoma del País Vasco de acuerdo con los artículos 10.10 y 16 del Estatuto de Autonomía, y de conformidad con lo prescrito en el Decreto 74/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Deialdia.

Artículo único.– Convocatoria.

2020. urtean aparteko laguntzak emateko deialdia egitea, agindu honen eranskinean aurreikusitako produktuei eta produktu motei zuzendua, C(2020) 1863 Komunikazioaren Aldi Baterako Esparruan, zeinean aurreikusten baita Europar Batasuneko estatu kideei aldi baterako laguntzak ematea haien ekonomia sustatzeko, Covid-19ak eragindako osasun publikoko larrialdi-egoera dela eta. Laguntzek helburutzat dute nekazaritza-, elikagai- eta arrantza-sektoreen lehiakortasunari eusten laguntzea, egoera honek sektore horietako enpresen eraldatze- eta merkaturatze-gaitasunean duen eragina leuntzea –kontuan hartuta nolako mugak ezarri dituen alarma-egoeraren deklarazioak– eta Covid-19ak eragindako osasun publikoko larrialdi-egoeraren ondorioak arintzea.

Convocar, para el año 2020, ayudas extraordinarias para los productos y tipos de productos previstos en el anexo a esta Orden en el Marco Temporal de la Comunicación C(2020) 1863 que prevé ayudas temporales a los Estados Miembros de la Unión Europea para soporte de las economías de los Estados Miembros como consecuencia de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19, para contribuir al mantenimiento de la competitividad del sector agrario, alimentario y pesquero, atenuar la incidencia de esta situación en la capacidad transformadora y comercializadora de las empresas de estos sectores, habida cuenta de las limitaciones establecidas tras la declaración del estado de alarma, y paliar las consecuencias de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Errekurtsoak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Recursos.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuari, hilabeteko epean; bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, betiere agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko apirilaren 8a.

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de abril de 2020.

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegituretako sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

I. ERANSKINA
ANEXO I

1. oinarria.– Helburua, izaera eta esparrua.

Base 1.– Objeto, naturaleza y marco.

1.– Eranskin honen helburua da aparteko laguntzak emateko 2020ko ekitaldiko deialdia arautuko duten oinarriak ezartzea. Hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoan Covid-19aren krisialdiak erasandako nekazaritza-, elikagai- eta arrantza-sektoreen ekoizte-, eraldatze- eta merkaturatze-gaitasunari eusteko ematen dira laguntza hauek.

1.– Es objeto del presente anexo establecer las bases reguladoras que han de regir la convocatoria, para el ejercicio 2020, de las ayudas extraordinarias para contribuir al mantenimiento de la capacidad productora, transformadora y comercializadora de los sectores agrario, alimentario y pesquero de la Comunidad Autónoma del País Vasco afectados por la crisis del Covid-19.

2.– Laguntzok itzuli beharrik gabeko laguntza gisa ezartzen dira, aldi baterako soberakinak izoztea edo antzeko teknika bat erabiliz kontserbatzea helburu dutenak.

2.– Se establece una ayuda a fondo perdido destinada a la congelación u otra técnica similar de conservación de producto temporalmente excedentario.

Produktuak fresko kontserbatzeko, enpresaren beraren instalazioak erabil daitezke, edo, bestela, hirugarrenen instalazioak.

La conservación de los productos frescos se podrá realizar, bien en las propias instalaciones de la empresa o bien en instalaciones de terceros.

3.– Honako produktu hauek lagunduko dira diruz:

3.– Los tipos de producto objeto de la ayuda son los siguientes:

A) Barazkiak: urazak, piperrak, tomateak eta EAEko ustiategietako beste barazki batzuk.

A) Hortalizas: lechuga, pimiento, tomate y otras procedentes de explotaciones de la CA de Euskadi.

B) Frutak: sagarrak, madariak, kiwiak, fruitu gorriak eta EAEko ustiategietako beste fruta batzuk.

B) Frutas: manzana, pera, kiwi, frutos rojos y otros procedentes de explotaciones de la CA de Euskadi.

C) Zereal eta tuberkuluak: freskoan prozesatutako patata eta zerealak.

C) Cereales y tubérculos: procesado en fresco de patata y cereales.

D) Haragikiak: haragi-piezak, honako animalia hauek hiltzetik datozenak: behi, ardi, ahuntz, txerri, zaldi eta hegaztiak.

D) Cárnico: piezas cárnicas procedentes del sacrificio de vacuno, ovino, caprino, porcino, equino, aviar.

E) Arrantza: aldez aurretik izoztutako berdela biltegiratzea.

E) Pesca: almacenamiento de Caballa previamente congelada.

4.– Laguntza hauek C(2020) 1863 final Komunikazioaren Aldi Baterako Esparruan sartzen dira, zeinean aurreikusten baita Europar Batasuneko estatu kideei aldi baterako laguntzak ematea haien ekonomia sustatzeko, Covid-19ak eragindako osasun publikoko larrialdi-egoera dela eta. Laguntzek helburutzat dute nekazaritza-, elikagai- eta arrantza-sektoreen lehiakortasunari eta landa-garapenari eusten laguntzea, egoera honek sektore horietako enpresetan duen eragina leuntzea –kontuan hartuta nolako mugak ezarri dituen alarma-egoeraren deklarazioak– eta Covid-19ak eragindako osasun publikoko larrialdi-egoeraren ondorioak arintzea.

4.– Estas ayudas se encuadran en el Marco Temporal de la Comunicación C(2020) 1863 final, que prevé ayudas temporales a los Estados Miembros de la Unión Europea para soporte de las economías de los Estados Miembros como consecuencia de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19, para contribuir al mantenimiento de la competitividad del sector agrario, alimentario, pesquero y del desarrollo rural, atenuar la incidencia de esta situación en las empresas de estos sectores, habida cuenta de las limitaciones establecidas tras la declaración del estado de alarma, y paliar las consecuencias de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19.

Laguntzak, halaber, 2020ko apirilaren 2ko C(2020) 2154 Erabakian bildutako araubide honen arabera ematen dira: «Aldi Baterako Esparru Nazionala, enpresa eta autonomoei zuzendutako laguntza-neurriei buruzkoa, Covid-19aren egungo agerraldiaren testuinguruan ekonomia sustatzea helburu»; kodea: SA.56851 (2020/N). Hain zuzen ere, esparru horren babesean ematen dira agindu honetako laguntzak.

Asimismo, las ayudas se acogen al «Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de Covid-19», Decisión C(2020) 2154 de 2 de abril de 2020, código SA.56851 (2020/N), al amparo del cual se desarrollan las ayudas previstas en la presente Orden.

2. oinarria.– Definizioak.

Base 2.– Definiciones.

Agindu honen ondorioetarako, honela ulertuko dira jarraian datozen definizioak:

A efectos de la presente Orden, se entiende de la manera que figuran a continuación las siguientes definiciones:

1.– Nekazaritza: laborantza, abeltzaintza eta basogintza biltzen ditu.

1.– Agrario-agraria: concepto que abarca lo agrícola, lo ganadero y lo forestal.

2.– Enpresa: jarduera ekonomiko bat gauzatzen duen erakunde oro, edozein direla ere izaera juridikoa eta finantzaketa-modua. Bereziki, enpresatzat hartzen dira banakako edo familiako eskulangintzan edo beste jarduera batzuetan aritzen direnak, pertsonen sozietateak eta erregulartasunez jarduera ekonomiko batean aritzen diren elkarteak.

2.– Empresa: cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de su naturaleza jurídica y de su modo de financiación. En particular, se considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras actividades a título individual o familiar, así como las sociedades de personas y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma regular.

3.– Nekazaritza-sektoreko enpresak: nekazaritzan diharduten enpresak, hots, nekazaritzako edo abeltzaintzako produktuak (Tratatuaren I. eranskinekoak) lortzeko behar diren lanen multzoan dihardutenak, –arrantzakoak, akuikulturakoak eta basogintzakoak izan ezik–, barnean direla produktuen eraldaketa, ontziratzea eta merkaturatzea, baldin eta azken horiek ustiategiaren barnean egiten badira.

3.– Empresas del sector agrario: empresas dedicadas a la actividad agraria, entendida esta como el conjunto de trabajos que se requiere para la obtención de productos agrícolas y/o ganaderos, enumerados en el Anexo I del Tratado, excepto los productos de la pesca y de la acuicultura, y los productos forestales incluida su transformación, envasado y comercialización, siempre y cuando estas últimas se ejerzan dentro de una explotación.

4.– Arrantza-sektoreko enpresak: arrantzako edo akuikulturako produktuak (Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 11ko 1379/2013 (EB) Erregelamenduaren I. eranskinekoak) ekoizten, eraldatzen edo merkaturatzen diharduten enpresak.

4.– Empresas del sector pesquero: empresas dedicadas a la producción, transformación o comercialización de los productos de la pesca o de la acuicultura, entendiendo estos como los productos definidos en el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013.

5.– Elikagai-sektoreko enpresak: nekazaritzatik, abeltzaintzatik, arrantzatik, arrain-haztegietatik, ehizatik eta mikologiatik datozen produktuak edo beste jatorri natural batetik datozenak ekoizten, eraldatzen, ontziratzen eta merkaturatzen diharduten enpresak, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako abenduaren 2ko 17/2008 Legeak ezarritakoarekin bat.

5.– Empresas del sector alimentario: empresas dedicadas a la producción, transformación, envasado y comercialización de los alimentos procedentes en origen de la actividad agrícola, ganadera, de la pesca, de los cultivos marinos, de la actividad cinegética y de la micología, o de otros orígenes naturales, según dispone la Ley 17/2008, de 2 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria.

6.– Krisiak jotako enpresa: Europako Batzordearen ekainaren 17ko 651/2014 Erregelamenduaren 1. artikuluko 18. zenbakian ezarritako betekizunak betetzen dituen enpresa.

6.– Empresa en crisis: empresa que reúna los requisitos establecidos en el artículo 1 párrafo 18 del Reglamento 651/2014, de la Comisión de 17 de junio.

7.– Lehenengo merkataritza-salmenta: enpresa batek produktu- edo zerbitzu-merkatu batean egindako lehen salmenta, merkatua zundatzeko egindako salmenta mugatuak izan ezik.

7.– Primera venta comercial: la primera venta por parte de una empresa en un mercado de productos o servicios, a excepción de las ventas limitadas para sondear el mercado.

8.– Itzultzea: laguntza jasotzeko eskubidea galtzea, eta, hala egokituz gero, jasotako laguntza itzultzea, pertsona edo erakunde onuradunak betebeharrak bete ez izanaren ondorioz.

8.– Reintegro: pérdida del derecho a la percepción de la ayuda, y en su caso, devolución de la ayuda percibida, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte de la persona o entidad beneficiaria.

9.– Produktuak manipulatzeko edo kontserbatzeko kontratua: akordio bat da, eta, haren bidez, nekazaritza-, abeltzaintza- edo arrantza-sektoreko ekoizleak lehengaia entregatzen du, haren gaineko jabetza-eskubidea galdu gabe kontserbazio-prozesu osoan, eta jasotako zerbitzuak ordaintzen ditu. Industrialariak lehengaia kontserbatzen du (haren gordailuzaina da).

9.– Contrato de manipulación y/o conservación de producto: acuerdo mediante el que el productor del sector agropecuario o pesquero entrega la materia prima, conservando el derecho de propiedad sobre la misma durante todo el proceso de conservación, y realiza el pago de los servicios prestados. El industrial realiza la conservación de la materia prima (de la que es solo depositario).

3. oinarria.– Pertsona onuradunak.

Base 3.– Personas beneficiarias.

Agindu honetako laguntzen onuradun izan daitezke pertsona fisiko eta juridiko pribatuak, edozein dutela ere forma juridikoa, betiere legezko betekizunak eta oinarri hauetan ezarritako gainerakoak betetzen badituzte.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente Orden las personas físicas o jurídicas privadas, cualquiera que sea su forma jurídica, que cumplan los requisitos legales y demás previstos en estas bases.

4. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

Base 4.– Cuantía de la ayuda.

1.– Laguntzaren zenbatekoa izoztutako eta kontserbatutako produktuaren bolumen-unitateko finkatzen da, eta honela kalkulatzen da: kontserbatu beharreko elikagai-kopurua bider kostuaren modulu finkoa (eurotan kalkulatua), ezarritako unitateen arabera, agindu honetako eranskinean jasotzen den moduan.

1.– La cuantía de la ayuda se establece por unidad de volumen de producto a congelar y conservar y se calcula multiplicando la cantidad de producto alimentario a conservar por el módulo fijo de coste en euros, en función de las unidades establecidas, tal y como se recoge en el anexo de esta Orden.

2.– Laguntzak ez dira 800.000 eurotik gorakoak izango enpresa edo autonomo bakoitzeko (zergak eta bestelako atxikipenak kendu aurretik), betiere Covid-19aren testuinguruan ekonomia sustatzeko estatuen laguntza-neurriei buruzko C(2020) 1863 Aldi Baterako Esparruaren 22. eta 23. apartatuetan ezarritakoa betez. Halere, salbuespen hauek egingo dira:

2.– En ejecución de los apartados 22 y 23 del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de Covid-19, C(2020) 1863, las ayudas no superaran los 800.000 euros por empresa o autónomo (antes de impuestos y otras retenciones) salvo:

a) Arrantza- eta nekazaritza- eta abeltzaintza-sektoreetan diharduen enpresa edo autonomo bakoitzeko, laguntzak 120.000 eurokoak izango dira gehienez.

a) Las ayudas por empresa o autónomo activo en los sectores de la pesca y la acuicultura, cuyo tope serán 120.000 euros.

b) Nekazaritza-produktuen ekoizpen primarioan diharduen enpresa edo autonomo bakoitzeko, laguntzak 100.000 eurokoak izango dira gehienez.

b) Las ayudas por empresa o autónomo activo en la producción primaria de productos agrícolas cuyo tope serán 100.000 euros.

5. oinarria.– Baliabide ekonomikoak.

Base 5.– Recursos económicos.

1.– Agindu honetan jasotako laguntzak finantzatzera bideratutako baliabide ekonomikoak Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan horretarako ezarrita dauden kredituetatik bakarrik etorriko dira, eta, guztira, bi milioi (2.000.000) eurokoak izango dira.

1.– Los recursos económicos destinados a financiar las ayudas contempladas en esta Orden, procederán exclusivamente de los créditos establecidos al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que ascienden a la cantidad de dos millones de (2.000.000) euros.

2.– Eman beharreko laguntzen guztizko bolumenak ez du gaindituko adierazitako zenbatekoa. Diru-zuzkidura hori handitu ahal izango da, kontuan hartuta eskatutako laguntzak guztira zenbatekoak diren eta aurrekontuetan zenbat diru geratzen den erabilgarri beste programa batzuk egikaritutakoan. Gehikuntza hori gertatuz gero, hasieran aurreikusitako zuzkidura agortu baino lehen egin beharko da, eta haren berri emango da Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordearen ebazpen baten bitartez.

2.– El volumen total de las ayudas a conceder no superará los citados recursos. Dicha dotación podrá ser incrementada, teniendo en cuenta la cuantía total de las ayudas solicitadas, en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución de otros programas de ayudas. En el supuesto de que se produzca dicho incremento, habrá de tener lugar con carácter previo al agotamiento de la dotación inicialmente prevista, de la que se dará publicidad de tal circunstancia mediante resolución del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria.

6 oinarria.– Onuradun izateko betekizun orokorrak.

Base 6.– Requisitos generales para obtener la condición de persona beneficiaria.

Agindu honetan araututako laguntzen onuradun izateko, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan ezarritako betekizunak eta beste hauek bete behar dira:

Para poder tener la condición de persona beneficiaria de las ayudas reguladas en la presente Orden se deben cumplir los requisitos establecidos en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y los siguientes:

1.– Abenduaren 17ko 38/2003 Legearen 13. artikuluan jasotakoak:

1.– Los recogidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre:

a) Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.

a) Estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

b) Eskabidean jakinaraztea ea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak edota haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasiera eman zaion itzultze- edo zehapen-prozeduraren batean sartuta dauden ala ez.

b) Comunicar en la solicitud si se encuentra incursa o no, en cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que se haya podido iniciar en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos.

c) EAEko Administrazioak eta haren menpeko erakundeek emandako laguntzen edo dirulaguntzen esparruan, dirulaguntzak itzultzeko edo zehatzeko prozeduretako kantitate zehatzen ordainketari dagokionez egunean egotea. Betebehar horien ordainketak egunean dituztela ulertuko da, baldin eta zorrak atzeratuta eta zatituta badaude, eta, gainera, gaineratutako zor, interes eta gastu guztiak estaliko dituen bermea eratu bada.

c) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por cantidades determinadas en un procedimiento de reintegro de subvenciones o sancionador en el marco de ayudas o subvenciones concedidas por la Administración de la CAE y entes de ella dependientes. Se considerará que se encuentran al corriente en el pago de esas obligaciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas, y, además, se haya constituido garantía que cubra la totalidad de la deuda, intereses y gastos incluidos.

d) Ez izatea dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zigor- edo administrazio-arloko epai irmorik, ezta horretarako legezko inolako debekurik ere, sexu-bereizkeriagatik ezarritako debekuak barnean direla.

d) No encontrarse sancionada penal ni administrativamente, o condenada mediante sentencia firme, con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halle incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo.

e) Konkurtso-deklaraziorik eskatu ez izana, prozeduraren batean kaudimengabetzat deklaratuta ez egotea, konkurtsoan deklaratuta ez egotea, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren eraginpean ez egotea, edo desgaitua ez egotea Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaitze-aldia amaitu gabe.

e) No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse declarada en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujeta a intervención judicial o no haber sido inhabilitada conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

f) Dirulaguntzak lortzeko aukera galduta ez izatea ebazpen irmo baten bidez ezarritako zehapena dela-eta, edo honako delitu hauetakoren bat egin izanagatik: prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea, eragimen-trafikoa, iruzurrak eta legearen aurkako ordainarazpenak edo hirigintza-delituak.

f) No haber sido sancionada, mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

g) Kausaren batean errudun deklaratua izateagatik, Administrazioarekin egindako kontraturen baten amaiera irmoa ebatzita ez izatea.

g) No haber dado lugar, por causa de la que hubieran sido declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

h) Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateen administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak ez egotea Kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legean ezarritako kasuren batean, edo Hauteskunde Araubide Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautapen bidezko karguren bat ez izatea, lege horretan edo arlo hau arautzen duen araudi autonomikoan ezarritako baldintzetan.

h) No estar incursa la persona física, las administradoras de las sociedades mercantiles o aquellas que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regula esta metería.

i) Zerga-egoitza ez izatea erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean.

i) No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

j) Berreskuratze agindu baten menpe ez egotea, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela.

j) No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

2.– Aurreko paragrafoan aurreikusitakoez gain, beste betekizun hauek ere bete beharko dira:

2.– Además de los previstos en el párrafo anterior, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Nekazaritza-, elikagai- edo arrantza-produktuak eraldatuz eta merkaturatuz gero, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Elikagai Industrien Erregistroan inskribatuta egotea.

a) En el supuesto de transformar y comercializar productos agrarios, alimentarios o pesqueros, estar inscrita en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias del País Vasco.

b) Bere ustiategiko lehen merkataritza-salmenta egiten duen nekazaritza- eta abeltzaintza-produktuen ekoizle primarioa izanez gero, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza Ustiategien Erregistro Nagusian inskribatuta egotea.

b) En el supuesto de ser productor primario de productos agrícolas y ganaderos que realiza la primera venta comercial de su explotación, estar inscrita en el Registro General de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Arrantza- edo akuikultura-jardueraren bat eginez gero, jardueraren lehen salmenta egitea, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Arrantza Ontzidiaren Erroldan inskribatuta egotea.

c) En el supuesto de realizar actividad pesquera o acuicultura, realizar la primera venta comercial de su actividad, y estar inscrito en el Censo de la Flota Pesquera del País Vasco o en el registro de empresas de acuicultura.

d) Produktu freskoen kontserbazioa hirugarrenen instalazioetan egiten bada, produktua manipulatzeko edo kontserbatzeko kontratu bat formalizatu beharko dute, hura gordailutu aurretik, kontserbazio-instalazioak dauden zerbitzuaren hornitzaileak eta enpresa eskatzaileak, hau da, produktuaren jabeak.

d) En el supuesto en que la conservación de los productos frescos se realice en instalaciones de terceros, formalizar, con carácter previo al depósito, un contrato de manipulación y/o conservación de producto entre el proveedor del servicio donde se ubiquen las instalaciones de conservación y la empresa solicitante, propietaria del producto.

e) Berdel izoztua garraiatu eta biltegiratuz gero, kontratu bat formalizatu beharko dute, ordainketa egin baino lehen, produktua ateratzen duen plantak eta hura hartzen duen hozte-plantak.

e) En el supuesto de traslado y almacenamiento de caballa ya congelada, formalizar, con carácter previo al pago, un contrato entre la planta que saca el producto y la planta frigorífica que acoge el producto.

f) 2019ko abenduaren 31n enpresa krisialdian ez egotea, estatuek krisialdian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko ematen dituzten laguntzei buruzko zuzentarauen arabera (2014/C 249/01).

f) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01) a 31 de diciembre de 2019.

3.– Onuraduna izateko betekizunak atxiki beharko dituzte laguntza guztiz justifikatu eta/edo itzuli arte.

3.– Los requisitos para obtener la condición de beneficiaria deberán mantenerse hasta la total justificación y/o devolución de la ayuda.

7. oinarria.– Eskabideak eta agiriak.

Base 7.– Solicitudes y documentación.

1.– Eskabideak aurkezteko epea agindu hau indarrean jartzen den egunean hasiko da; amaitu, berriz, funtsak erabat agortutakoan amaituko da, edo, bestela, 2020ko irailaren 30ean.

1.– El plazo para la presentación de la solicitud se iniciará el día en que surta efectos la presente Orden, y finalizará con el agotamiento total de los fondos, o el 30 de septiembre de 2020.

2.– Irailaren 23ko 179/2014 Dekretuaren 8. artikuluan eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikuluko 2. eta 3. paragrafoetan xedatutakoa betez, pertsona juridikoek bide telematikoz aurkeztuko dituzte eskabideak, egoitza elektroniko honen bidez: www.euskadi.eus: (gaztelaniaz) https://www.euskadi.eus/y22-home/es/, (euskaraz) https://www.euskadi.eus/y22-home/eu/

2.– En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 179/2014, de 23 de septiembre, y del artículo 14, párrafos 2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas jurídicas presentarán las solicitudes de forma telemática accediendo a la sede electrónica de www.euskadi.eus: castellano https://www.euskadi.eus/y22-home/es/ (euskera) https://www.euskadi.eus/y22-home/eu/

Inprimaki-eredu normalizatua erabiliko da eskabideak aurkezteko, helbide hauetan eskuragarri dagoena: (gaztelaniaz) https://www.euskadi.eus/ayudas_appa/ (Erref.: 1102801) (euskaraz) https://www.euskadi.eus/laguntzak_naep/ (Erref.: 1102801).

Las solicitudes, se presentarán mediante instancia según el modelo normalizado que está disponible en la dirección web (castellano) https://www.euskadi.eus/ayudas_appa/ (Ref: 1102801) (euskera) https://www.euskadi.eus/laguntzak_naep/ (Ref: 1102801).

Eskabidearen ondoko izapideak, bide elektronikoa erabiliz, hemen egin daitezke: (gaztelaniaz) https://www.euskadi.eus/micarpeta, (euskaraz) https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de: (castellano) https://www.euskadi.eus/micarpeta, (euskera) https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Eskabidea, erantzukizunpeko adierazpena, justifikazioak eta gainerako dokumentuak nola izapidetu jakiteko zehaztapenak www.euskadi.eus egoitza elektronikoaren helbide honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus

Las especificaciones sobre como tramitar, la solicitud, declaración responsable, justificaciones y demás documentación, están disponibles en la siguiente sede electrónica de www.euskadi.eus: https://www.euskadi.eus

Eskabidea ordezkari baten bitartez egiten bada, ordezkaritza egiaztatu beharko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

Si la solicitud se realiza mediante representante, se deberá acreditar la representación conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Pertsona fisikoek modu elektronikoan aurkez ditzakete eskabideak:

3.– Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes de forma electrónica:

– Modu elektronikoa: eskabideak euskadi.eus egoitza elektronikoan sartuta aurkeztuko dira, ebazpen honen 2. apartatuan adierazitako helbideen bidez.

– Canal electrónico: las solicitudes se presentarán accediendo a la sede electrónica de euskadi.eus a través de las direcciones indicadas en el apartado 2 de este resuelvo.

4.– Laguntza-eskabidearen oinarrizko eredua https://www.euskadi.eus web-orrian egongo da eskuragarri, eta honako datu hauek bilduko ditu: enpresaren izena; haren forma juridikoa; zuzendaritza-organoen osaera, sexuaren arabera banakatua; egin beharreko ekintzen deskribapena, kokapena eta hasiera- eta amaiera-datak barnean direla, eta zenbat tona kontserbatu edo izoztu behar diren.

4.– El contenido básico del modelo de solicitud de las ayudas, que estará disponible en la página web https://www.euskadi.eus, contendrá la denominación de la empresa, su forma jurídica, la composición de sus órganos de dirección desagregada por sexos, la descripción de las acciones a realizar, incluida la localización y fechas de inicio y final, las toneladas que van a conservar y/o congelar.

5.– Eskabide-orriarekin batera, eskatzaileek dokumentu hauek aurkeztu behar dituzte:

5.– Junto con el impreso de solicitud, las personas solicitantes presentarán la documentación siguiente:

a) Pertsona juridikoek, erakundea eratzeko eskrituraren eta estatutuen kopia, dagokion erregistroan sartu dela adierazten duen zigilua jarrita.

a) En el supuesto de ser persona jurídica, copia de la escritura de constitución y los estatutos de la entidad donde figure el sello de haber sido inscrita en el correspondiente registro.

b) Pertsona juridikoa izanez gero, zuzendaritza-organoen osaera egiaztatzen duen ziurtagiria.

b) En el supuesto de ser persona jurídica, certificado que acredite la composición de sus órganos de dirección.

c) Justifikatzeko memoria bat, behar bezala arrazoitua, honako hauek zehazten dituena:

c) Una memoria justificativa y adecuadamente motivada en la que se detalle:

1) Enpresak Covid-19ak eragindako krisiaren ondorioz bizi duen egoera zaila.

1) La dificultad por la que atraviesa la empresa consecuencia de la crisis provocada por el Covid-19.

2) Zenbat elikagai fresko kontserbatu edo izoztu behar dituen, I. eranskineko unitate eta kategorien arabera sailkatuta.

2) La cuantificación de los alimentos frescos que va a proceder a conservar y/o congelar, clasificados según las unidades y categorías del Anexo I.

3) Produktu freskoen kontserbazioa enpresaren instalazioetan bertan egiten bada, elikagaiak kontserbatzeko dituen biltegien deskribapen zehatza aurkeztu beharko da, honako hauek barnean direla: planoak eta kontserbaziorako erabiltzen den elementu bakoitzaren edukiera eta barrualdeko eta kanpoaldeko argazkiak; horietatik guztietatik, zalantzarik gabe ondorioztatu behar da instalazio horien eta enpresa eskatzailearen arteko lotura.

3) En el supuesto de que la conservación de los productos frescos se realice en las propias instalaciones de la empresa, una descripción detallada de los almacenes de que dispone para la conservación de estos alimentos, que incluya planos, capacidades y fotografías del interior y exterior de cada elemento utilizado para la conservación, donde se deduzca inequívocamente la relación entre dichas instalaciones y la empresa solicitante.

d) Produktu freskoen kontserbazioa hirugarrenen instalazioetan egiten bada, zinpeko adierazpena, non ziurtatzen baita ezen, ordainketa egin aurretik, produktua kontserbatzeko kontratu bat formalizatuko dela kontserbazio-instalazioak dauden zerbitzuaren hornitzailearekin.

d) En el supuesto en que la conservación de los productos frescos se realice en instalaciones de terceros, declaración jurada de que formalizará, antes de procederse al pago, un contrato de conservación de producto con el proveedor del servicio donde se ubiquen las instalaciones de conservación.

e) Berdel izoztua garraiatu eta biltegiratuz gero, zinpeko adierazpena, non ziurtatzen baita ezen, ordainketa egin aurretik, kontratu bat formalizatuko dela produktua hartuko duen hozte-enpresarekin.

e) En el supuesto de traslado y almacenamiento de caballa ya congelada, declaración jurada de que formalizará, antes de procederse al pago, un contrato con la empresa frigorífica que acoge el producto.

f) Erantzukizunpeko adierazpena, non ziurtatzen baita eskatzaileak agindu honetako betekizun guztiak betetzen dituela, aurkezten dituen agiriak egiazkoak direla, agindu honetako 6. oinarriko 1. paragrafoko d) letratik j) letrara bitartean eta 2. paragrafoko f) letran ezarritako betekizunak betetzen dituela, hori egiaztatzeko dokumentazioa duela eta Administrazioak eskatzen duenean haren esku utziko duela.

f) Declaración responsable de que reúne los requisitos exigidos en la presente Orden y respecto de la veracidad de los documentos presentados, y respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos en la base 6 párrafo 1 apartado d) a j) y párrafo 2 apartado f) de la presente Orden, que dispone de la documentación que así lo acredita y que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida.

g) Beste edozein dokumentu, aukera emango duena in situ egiaztatzeko, egoerak horretarako modua ematen duenean, biltegiratutakoaren bolumena eta tipologia bat datozela erantzukizunpeko adierazpenean jasotakoarekin.

g) Cualquier otro documento que permita que, cuando las circunstancias lo permitan, se pueda realizar una comprobación in situ para cotejar el volumen y tipología de lo almacenado con lo declarado responsablemente.

6.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak automatikoki egiaztatuko du eskatzaileen NAN edo IFK eta egunea dituztela dagokien zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak. Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake laguntza-eskabidean inplizituki dagoen baimen hori, eta, hala egiten badu, ziurtagiria edo eskatzen zaion agiria aurkeztu beharko du, betiere urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluaren 2. paragrafoan xedatutakoaren arabera.

6.– La Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias verificará automáticamente el DNI, el CIF, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y las obligaciones de pago con la Seguridad Social de las personas solicitantes. No obstante, la persona solicitante podrá denegar expresamente este consentimiento implícito en la solicitud de ayuda, en cuyo caso deberá aportar la correspondiente certificación o el documento requerido, todo ello conforme lo dispuesto en el artículo 28 párrafo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

7.– Oinarri honetako 7. paragrafoan eskatutako dokumentazioa administrazio honetan edo beste batean entregatzen denean eta eskatzaileak berariaz deklaratzen badu dokumentu horietan ez dela aldaketarik egin, horiek aurkeztutzat joko dira, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluko 3. paragrafoan ezarritakoarekin bat. Eskatzaileak adierazi beharko du zer administraziotan eta noiz aurkeztu dituen. Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake laguntza-eskabidean inplizituki dagoen baimen hori, eta, hala egiten badu, dokumentazioa aurkeztu beharko du.

7.– Cuando la documentación requerida en el párrafo 7 de la presente base haya sido entregada en esta o en cualquier otra administración y siempre que la persona solicitante declare expresamente que no ha existido modificación alguna en los citados documentos, estos se considerarán como presentados, conforme lo dispuesto en el artículo 28 párrafo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La solicitante deberá indicar la administración donde hayan sido presentados, y el momento en que se hayan presentado. No obstante, la solicitante podrá denegar expresamente este consentimiento implícito en la solicitud de ayuda, en cuyo caso deberá aportar la documentación.

8.– Laguntza jasotzeko eskabidea nahi den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango da, eskatutako dokumentazioarekin batera. Ildo horretatik, eskatzaile bakoitzak hautatutako hizkuntza erabiliko da eskabidea aurkeztu ondoko jardueretan, prozedurak irauten duen bitartean, Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeari jarraikiz.

8.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

9.– Eskabideak betekizun guztiak betetzen ez baditu, interesdunari jakinaraziko zaio hamar egun balioduneko epea duela hutsa zuzentzeko edo beharrezko diren agiriak eransteko. Halaber, adieraziko zaio horrela egin ezean atzera egin duela ulertuko dela, hirugarrenen altaren kasuan izan ezik, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak ebazpena eman ondoren Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

9.– Si la solicitud no reúne todos los requisitos, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, salvo en el caso del alta de tercero, previa resolución del Director de Calidad e Industrias Alimentarias dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

10.– Edonola ere, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak, eskabidean adierazitakoa egoki ulertzeko, ebaluatzeko eta eskabidea izapidetzeko, beharrezkotzat jotzen dituen bestelako argibide edo agiri osagarriak eskatu ahal izango dizkio eskatzaileari.

10.– En cualquier caso, la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias podrá requerir a la persona solicitante cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada.

8. oinarria.– Laguntzen kudeaketa.

Base 8.– Gestión de las ayudas.

1.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak izango du agindu honetan araututako laguntzak kudeatzeko eskumena.

1.– La Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias será la competente para la gestión de las ayudas reguladas en la presente Orden.

2.– Aurkeztutako proiektuak zer arlotakoak diren, Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetzaren mendeko zuzendaritza batek edo besteak egiaztatuko du eskabide bakoitzean agindu honetako betekizunak betetzen direla, eta berariaz jasota utziko dute hori. Ondoren, ebazpen-proposamen bat egingo diote Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari.

2.– Dependiendo del área al que pertenezcan los proyectos presentados, las Direcciones dependientes de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, verificarán en cada solicitud el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Orden dejando constancia expresa de ello, efectuarán una propuesta de resolución al Director de Calidad e Industrias Alimentarias.

9. oinarria.– Esleitzeko prozedura.

Base 9.– Procedimiento de adjudicación.

1.– Agindu honetan araututako laguntzak ondoz ondoko lehiaketa bidez esleituko dira. Laguntza modu ordenatuan esleituko da, eskabidea eta eskatutako dokumentazio guztia aurkeztu diren dataren arabera, funtsak guztiz agortu arte.

1.– Para la adjudicación de las ayudas reguladas en la presente Orden, el procedimiento a utilizar será el de concurrencia sucesiva. La ayuda se adjudicará de forma ordenada en función de la fecha de presentación de la solicitud junto con toda la documentación requerida, hasta el agotamiento total de los fondos.

2.– Laguntzetara bideraturiko aurrekontua agortuz gero, egoera horren berri emango da Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariaren ebazpen baten bidez, zeina argitara emango baita Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

2.– En caso de que se agote el presupuesto destinado a las ayudas, se dará publicidad de esta circunstancia mediante resolución del Director de Calidad e Industrias Alimentarias, que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco.

3.– Dagoeneko osorik aurkeztu diren eta izapide-fasean dauden eskabideak, esleitutako aurrekontu-zuzkidura agortzeagatik erantzun ezin direnak, ukatu egingo dira arrazoi hori dela-eta, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariaren ebazpen baten bidez.

3.– Las solicitudes que estuvieran ya presentadas completas y en tramitación, que no pudieran ser atendidas por agotamiento de la dotación presupuestaria asignada, serán denegadas por tal motivo mediante resolución del Director de Calidad e Industrias Alimentarias.

10. oinarria.– Ebazpena, ebazteko eta jakinarazteko epeak, jakinarazteko era eta errekurtsoak.

Base 10.– Resolución, plazos para resolver y notificar, modo de notificación, recursos.

1.– Agindu honen 8. oinarrian aurreikusitako proposamena jaso ostean, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak ebazpena emango du, eta, hor, laguntza eman edo ukatuko zaio eskatzaileari.

1.– Una vez recibida la propuesta prevista en la Base 8 de la presente Orden, el Director de Calidad e Industrias Alimentarias dictará resolución, en la que se concederá o denegará a la persona solicitante la ayuda solicitada.

2.– Ebazpenak informazio hau jaso beharko du, gutxienez:

2.– La resolución deberá contener como mínimo la siguiente información:

A) Baietsitako eskabideei dagokienez:

A) Respecto de las solicitudes estimadas:

1) Onuradunaren izena edo sozietate-izena.

1) Nombre o denominación social de la persona beneficiaria.

2) Dirulaguntzaren zenbatekoa.

2) Cuantía de la subvención.

3.– Operazioaren izaera, hau da: C(2020) 1863 Komunikazioaren aldi baterako esparrua aipatuko da, non aurreikusten baita aldi baterako laguntzak ematea Covid-19ak eragindako osasun publikoko larrialdi-egoera dela eta.

3.– El carácter de la operación, haciendo referencia al marco temporal de la Comunicación C(2020) 1863 que prevé ayudas temporales como consecuencia de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19.

B) Laguntzak ukatzeko ebazpenean, alderdi hauek zehaztu beharko dira:

B) La resolución de denegación de las ayudas deberá especificar, los siguientes extremos:

1) Eskatzailearen izena edo sozietatearen izena, IFZ edo nortasun-agiria.

1) Nombre o denominación social del solicitante, NIF o DNI.

2) Laguntza ukatzeko arrazoiak.

2) Los motivos que fundamentan la denegación.

3.– Zehapen-prozeduraren batean edo dirulaguntzen itzultze-prozeduraren batean egonez gero, hura amaituta izan beharko da dirulaguntza eman ahal izateko. Prozeduraren ondorioz laguntza publikoak jasotzeko desgaikuntza edo itzultzeko betebeharra ezartzen bada, baldintzapean emandako laguntza indargabetu egingo da, itzulketa ez bada borondatezko aldian egiten, onuradun izateko debekua dakarten egoeretako batean egoteagatik.

3.– En el caso de hallarse incurso en algún procedimiento sancionador o de reintegro de subvenciones, la concesión de la ayuda estará condicionada a la finalización de este. Si el procedimiento concluyese con la imposición consistente en inhabilitación para la percepción de ayudas públicas o imponiendo una obligación de reintegro, la subvención concedida condicionalmente decaerá, si el reintegro no fuera materializado en el período voluntario de ingreso, por incurrir en una prohibición para el acceso a la condición de beneficiario.

4.– Ebazpena banaka eman eta jakinaraziko da, gehienez ere hiru hileko epean eskabidea eta dokumentazio osoa aurkezten direnetik aurrera. Epe hori igarota, ebazpen espresurik ez badago, eskabideak baietsi egin direla ulertu beharko dute interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24. artikuluan xedatutakoaren arabera.

4.– La resolución se dictará y notificará de forma individualizada en el plazo máximo de tres meses desde que se presente la solicitud junto con la documentación completa, transcurrido el cual, sin resolución expresa, las personas interesadas podrán entender estimadas sus solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Prozeduraren ebazpenaren aurka, gorako errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetzako titularrari, hilabeteko epean, ebazpenaren jakinarazpena jasotzen dutenetik aurrera, edo, edozein unetan, administrazio-isiltasunaren ondorioak gertatu eta hurrengo egunetik aurrera, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluekin bat.

5.– Contra la resolución del procedimiento podrá la persona interesada interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de dicha resolución, o en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.– Laguntzei buruzko ebazpena banan-banan jakinaraziko da, eta, gainera, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara emango da, Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordearen ebazpen baten bidez, emandako dirulaguntzen eta laguntza jasoko duten pertsonen zerrenda, bai eta diruz lagundutako proiektuak eta horiei dagozkien zenbatekoak ere, herritarrak jakinaren gainean egon daitezen.

6.– Sin perjuicio de la notificación individualizada de la resolución de las ayudas, por resolución del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las subvenciones concedidas con indicación de las personas que hayan resultado beneficiarias de las ayudas, de los proyectos subvencionados y de las cuantías de estas, a los únicos efectos de publicidad.

11. oinarria – Onuradunen betebeharrak.

Base 11.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Agindu honek arautzen dituen laguntzen onuradunek artikulu honetan ezarritako betebeharrak bete behar dituzte, hau da, honako hauek: Dirulaguntzei buruzko 2003ko abenduaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetako betebeharrak, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikuluko betebeharrak eta laguntza ezberdinen betebehar espezifikoak; hauek dira horiek guztiak:

Las personas beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente Orden deberán cumplir las obligaciones establecidas en el presente artículo, que recoge las obligaciones incluidas en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones y el artículo 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y las específicos de las distintas ayudas, y que son las siguientes:

1.– Dirulaguntza zertarako eman den, xede horrexetarako erabiltzea.

1.– Utilizar la ayuda para el concreto destino para el que ha sido concedida.

2.– Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, baldin eta dirulaguntza eman izanaren jakinarazpena hartu eta hamabost egunean onuradunek ez badiote berariaz uko egiten, onartu egiten dutela ulertuko da.

2.– Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días desde la fecha de recepción de la notificación de la concesión de la subvención la persona beneficiaria de la subvención no renuncia expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

3.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari jakinaraztea jarduera gauzatu dela eta haren esku jartzea hala egin dela egiaztatzeko beharrezkoak diren agiri guztiak.

3.– Comunicar a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias la ejecución de la actividad y poner a su disposición toda la documentación necesaria para que pueda verificarse dicha ejecución.

4.– Dirulaguntza emateko kontuan hartzen den egoera subjektibo edo objektiboren bat aldatzen bada, aldaketaren berri ematea Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari.

4.– Comunicar a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentaria la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que se hubiese tenido en cuenta para la concesión de la subvención.

5.– Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailari, Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari jasotako laguntzak nola erabili diren eta haien helburuak bete diren fiskalizatzeko eskatzen duten informazio guztia ematea.

5.– Facilitar al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, a la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía, y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas cuanta información le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas recibidas y el cumplimiento de los fines para los que fueron concedidas.

6.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari idatziz jakinaraztea diruz laguntzen den ekintza bera finantzatzeko beste dirulaguntza edo laguntza batzuk eskatu dizkiotela administrazioren bati edo beste erakunde publiko edo pribaturen bati, eta, hala badagokio, laguntzok eskuratu dituztela, hori gertatu eta hamabost eguneko epean, hargatik eragotzi gabe agindu honen 6. oinarriaren 1. paragrafoko b) apartatuan xedatzen dena.

6.– Sin perjuicio de lo dispuesto en base 6, párrafo 1 apartado b) de la presente Orden, comunicar a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentaria la solicitud y la obtención, en su caso, de otras subvenciones y ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados, en los quince días siguientes a aquel en que se ha tenido conocimiento de dicha circunstancia.

7.– Jasotako funtsak zertan erabili diren justifikatzen duten agiriak gordetzea, agiri elektronikoak barne, egiaztatzeko eta kontrolatzeko ekintzetan erabil baitaitezke.

7.– Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

12. oinarria.– Gauzatzeko epea.

Base 12.– Plazo de ejecución.

Laguntzaren xede diren ekintzak 2020ko abenduaren 31 baino lehen gauzatu beharko dira, eta, hasi, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua indarrean jartzen den egunetik has daitezke gauzatzen, hau da, 2020ko martxoaren 14tik (463/2020 Errege Dekretuaren bidez, alarma-egoera deklaratzen da Estatuko lurralde osoan, Covid-19 koronabirusak eragindako osasun-larrialdiko egoerari aurre egiteko).

Las acciones objeto de la ayuda deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2020 y podrán haberse iniciado desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ha declarado el estado de alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19, que es el 14 de marzo de 2020.

13. oinarria.– Gastua justifikatzea.

Base 13.– Justificación del gasto.

1.– Dirulaguntzei buruzko abenduaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 30. artikulua betez, laguntza jaso duen gastua gauzatu dela eta onuradun izateko eskatutako betekizun eta baldintzak betetzen direla justifikatzeko, agiri hauek aurkeztu beharko dizkio onuradunak Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari:

1.– En cumplimiento del artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, la obligación de justificación de la ejecución del gasto objeto de la ayuda concedida y del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos para ser persona beneficiaria, se realizará mediante la presentación, ante la dirección competente en materia de calidad e industrias alimentarias de la siguiente documentación:

a) Kontserbazioa enpresaren instalazioetan bertan egiten bada, erantzukizunpeko adierazpena, non zehaztuko baita produktuaren zer kopuru duen laguntza ematen zaion unean, agindu honetan ezarritakoari jarraituz, eta eranskinean finkatutako kategorien arabera, eta zer kopuru zuen laguntza eskatu baino lehen.

a) En el supuesto que la conservación sea realizada en las propias instalaciones de la empresa, declaración responsable en la que se explicite la cantidad de producto que posee en el momento de la concesión de la ayuda, según lo establecido en esta Orden y por las categorías establecidas en su anexo y del que poseía con anterioridad a la solicitud de la ayuda.

b) Produktu freskoen kontserbazioa hirugarrenen instalazioetan egiten bada, produktua kontserbatzeko kontratuaren kopia, kontserbazio-instalazioak dauden zerbitzuaren hornitzaileak eta produktuaren jabe den enpresa eskatzaileak sinatua. Kontratu horretan, kontserbatu beharreko produktu-kopurua zehaztuko da.

b) En el supuesto en que la conservación de los productos frescos se realice en instalaciones de terceros, copia del contrato de conservación de producto entre el proveedor del servicio donde se ubiquen las instalaciones de conservación y la empresa solicitante, propietaria del producto, que recoja la cantidad de productos objeto de conservación.

c) Berdel izoztua garraiatuz eta biltegiratuz gero, produktua ateratzen duen enpresaren eta produktua hartzen duen hozte-enpresaren arteko kontratuaren kopia, non zehaztuko baita biltegiratutako produktuaren kopurua.

c) En el supuesto de traslado y almacenamiento de caballa ya congelada, copia del contrato entre la empresa que saca el producto y la empresa frigorífica que acoge el producto, que recoja la cantidad de producto objeto de almacenamiento.

d) Erantzukizunpeko adierazpena, laguntza eskuratzeko zerrendatutako betekizunak betetzen direla dioena.

d) Declaración responsable respecto al cumplimiento del conjunto de requisitos enunciados para acceder a la ayuda.

2.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak automatikoki eta ofizioz egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean daudela. Hala eta guztiz ere, eskatzaileak berariaz uka dezake baimen hori, eta, hala egiten badu, dagokion ziurtagiria edo eskatutako agiria aurkeztu beharko du.

2.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social se verificará automáticamente y de oficio por parte de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias. No obstante, la persona solicitante podrá denegar expresamente este consentimiento implícito, en cuyo caso deberá aportar la correspondiente certificación o el documento requerido.

3.– Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak agiri gehiago eskatu ahal izango ditu, egoki baderitzo. Eskaera horrek arrazoitua izan beharko du.

3.– El Director de Calidad e Industrias Alimentarias, podrá solicitar documentación adicional en caso de estimarlo oportuno. Dicha petición deberá estar motivada.

4.– Egoerak horretarako aukera ematen duenean, Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetzaren mendeko zuzendaritzetako langileek egiaztapena in situ egingo dute, erantzukizunpeko adierazpenarekin alderatzeko, eta amaierako ziurtagiri bat egingo dute laguntzaren xede den jardueraren exekuzioari buruz.

4.– Cuando las circunstancias lo permitan, el personal de las Direcciones dependientes de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria efectuará una comprobación in situ en la que se cotejará con lo declarado responsablemente, y realizará una certificación final de la ejecución de la actividad objeto de la ayuda.

Erantzukizunpeko adierazpena eta in situ egiaztatutakoa bat ez badatoz, 39/2015 Legearen 69. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuko da.

En el caso de que no coincida lo declarado responsablemente y la comprobación in situ realizada, se aplicará lo previsto en el artículo 69 de la Ley 39/2015.

5.– Kudeaketa egokia eta laguntzen ordainketa bermatzeko, justifikazio-agiriak aurkezteko gehieneko epea bi hilabetekoa izango da, gastua amaitzeko egunetik aurrera, eta, beranduenez, 2020ko abenduaren 31n bukatuko da.

5.– Con el fin de garantizar la adecuada gestión y pago de las ayudas, el plazo máximo para entregar la documentación justificativa será de dos meses contados desde la fecha de finalización del gasto y no más tarde del 31 de diciembre de 2020.

14. oinarria.– Ordainketa.

Base 14.– Pagos.

1.– Laguntza agindu honetako 13. oinarrian ezarritako baldintzetan justifikatu ondoren eta Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako teknikariek ziurtapena egin ondoren ordainduko dira laguntzak.

El pago de la ayuda se efectuará una vez justificada la ayuda en los términos establecidos en la base 13 de la presente Orden y tras la certificación por parte del personal técnico de la Dirección de Calidad e Industria Alimentaria.

Behin betiko egiaztatutako zenbatekoa bat ez badator hasieran emandakoarekin, hurrengo oinarriko 3. apartatuan aurreikusitakoa beteko da.

Cuando la cantidad definitivamente verificada sea diferente a la inicialmente otorgada, se procederá de conformidad con lo previsto en el apartado 3 de la base siguiente.

15. oinarria.– Dirulaguntzaren baldintzak aldatzea.

Base 15.– Alteración de las condiciones de la subvención.

1.– Beste erakunde publiko nahiz pribatu batetik jarduera bererako beste laguntza edo dirulaguntzaren bat (edo bestelako diru-sarrera edo baliabideren bat) jasoz gero, idatziz justifikatu eta jakinarazi beharko zaio Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari, eta, horren ondorioz, gerta liteke dirulaguntza emateko ebazpena aldatzea; kasu horretan, dena dela, dekretu honetan ezarritako gutxieneko eskakizunak eta laguntza ematea eragin zuen xedea bete behar izango dira. Horretarako, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak dagokion ebazpena aldatzeko ebazpena emango du, emandako dirulaguntzaren zenbatekoak oinarri berrira egokitzeko, eta, hala badagokio, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak arautzen duen itzulketa-prozedura hasiko du.

1.– La obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier otra entidad pública o privada o de cualquier otro ingreso o recurso, por la misma actividad, deberá ser notificada y justificada por escrito a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias y podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de la subvención, siempre y cuando se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en el presente Decreto la finalidad para la que se concedió la ayuda. A estos efectos, el Director de Calidad e Industrias Alimentarias dictará la oportuna resolución de modificación en la que se reajustarán, en su caso, los importes de la subvención concedida sobre la nueva base, iniciándose, en su caso, el procedimiento de reintegro previsto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre.

2.– Diruz lagundutako jardueran egiten dituen aldaketak idatziz jakinarazi eta behar bezala justifikatu beharko ditu onuradunak, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzaren aurrean.

2.– Cualquier modificación sobre la actividad subvencionada y sobre la que se concedió la subvención, deberá ser notificada por escrito y debidamente justificada por la persona beneficiaria, ante la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.

Aurkeztu eta dirulaguntza eman zaion jardueran aldaketa funtsezkoak egiten badira, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak onartu beharko ditu ebazpen baten bidez. Funtsezko aldaketatzat joko da II. eranskinean jasotako produktuak aldatzea.

Las modificaciones sustanciales sobre la actividad presentada y sobre la que se concedió la subvención, deberán ser aceptadas mediante Resolución del Director de Calidad e Industrias Alimentarias. Se consideran modificaciones sustanciales el cambio en los productos recogidos en el Anexo II.

Aldaketak direla-eta ez da inoiz emandako laguntza handituko. Aldaketak funtsezkoak ez direnean, ez da beharrezkoa izango Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak ebazpen baten bidez haiek onartzea.

Las modificaciones nunca podrán suponer un aumento respecto de la ayuda concedida. Cuando las modificaciones no sean sustanciales, no darán lugar a la aceptación de las modificaciones mediante resolución Director de Calidad e Industria Alimentaria.

3.– Baldin eta egindako gastuaren behin betiko benetako kostua txikiagoa bada dirulaguntza emateko kontuan hartu zena baino, eta betiere laguntza helburu bererako erabiltzen bada, emandako dirulaguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da, dagokion proportzioan, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariaren likidazio-ebazpen baten bidez, eta, gero, oinarri berriari aplikatuko zaio dirulaguntza.

3.– En el supuesto de que el coste definitivo real del gasto realizado fuera inferior al que se concedió la ayuda, y siempre y cuando se mantenga la finalidad para la que se concedió la ayuda, la cuantía de la subvención concedida será minorada mediante resolución de liquidación del Director de Calidad e Industrias Alimentarias, en la proporción que resulte, aplicándose entonces la subvención sobre la nueva base.

16. oinarria.– Atzera egitea eta uko egitea.

Base 16.– Desistimiento y renuncia.

1.– Eskatzaileek atzera egin ahalko dute, betiere laguntzak emateko prozeduraren ebazpena jakinarazi aurretik. Horretarako, atzera egiteko eskabidea helarazi beharko diote Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari, idatziz, eta hark, ebazpen baten bidez, bete-betean onartuko du eskabidea, eta amaitutzat emango du prozedura.

1.– La persona solicitante de la ayuda podrá desistir de su solicitud, desistimiento que deberá realizarse con anterioridad a la notificación de la Resolución del procedimiento de concesión de las ayudas solicitadas y que se presentará por escrito dirigido al Director de Calidad e Industrias Alimentarias, quien mediante resolución aceptará de plano el desistimiento y declarará concluso el procedimiento para ella.

2.– Onuradunek laguntzari uko egin ahal izango diote, laguntza onartu ondoren ere (agindu honen 11. oinarriko 2. zenbakian ezarritako betebeharrari jarraikiz, emandako laguntza onartzeko betebeharra dute onuradunek), baina nolanahi ere, jarduera amaitu aurretik, eta baldin eta Administrazioak inolako ordainketarik egin ez badu. Horretarako, emandako laguntzei uko egiteko eskaera helarazi beharko diote Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari, idatziz, eta hark, ebazpen baten bidez, bete-betean onartuko du eskaera, eta amaitutzat emango du hari dagokion prozedura.

2.– La persona beneficiaria de la ayuda podrá presentar la renuncia a la ayuda concedida, que podrá realizarse con posterioridad a la aceptación de la subvención concedida, conforme a la obligación establecida en la base 11, párrafo 2 y antes de la finalización de la actividad, siempre y cuando no se haya efectuado el pago por parte de la Administración. La renuncia se presentará por escrito dirigido al Director de Calidad e Industrias Alimentarias, quien mediante resolución aceptará de plano la renuncia y declarará concluso el procedimiento para ella.

Ukoa onartuta, onuradunak automatikoki galduko du ebazpen bidez onartutako eskubidea, bai eta emandako laguntza kobratzeko eskubidea ere.

Una vez aceptada la renuncia, la persona beneficiaria perderá automáticamente el derecho reconocido mediante resolución, así como el derecho al cobro de la ayuda concedida.

17. artikulua.– Ez-betetzeak eta laguntza itzultzea.

Base 17.– Incumplimientos y reintegro de las ayudas.

1.– Ez-betetzeen kausak izango dira, gutxienez, hauek guztiak:

1.– Son causas de incumplimiento, al menos, las siguientes:

a) Agindu honetan ezarritako betebeharretako edozein ez betetzea.

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente Orden.

b) Dirulaguntza emateko ebazpenean ezartzen diren baldintzak, halakorik izanez gero, ez betetzea.

b) Incumplir las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de la subvención.

c) Laguntza emateko xedea ez betetzea.

c) No cumplir la finalidad para la que se concedió la ayuda.

d) Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko 2003ko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan aurreikusitako itzulketa-kausaren bat denean.

d) Incurrir en cualquiera de las causas de reintegro previstas en el artículo 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Onuraduna aurreko apartatuan zerrendatutako ez-betetzeen kausetako baten egoeran egongo balitz, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak, 15 eguneko epean, interesdunari entzunaldia emango dion ez-betetze espedientea egin ondoren, egokitzat jotzen dituen alegazioak egin ditzan, ebazpen baten bidez, dirulaguntza jasotzeko eskubidea kenduko dio onuradunari, partez edo osorik, eta, hala badagokio, kobratu dituen laguntzak eta dirulaguntzen arloan aplikatu beharreko berandutze-interesak itzuli beharko dizkio onuradunak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, partez edo osorik, jardueraren gauzatze-mailaren proportzioan, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan xedatuarekin bat. Gainera, dagozkion gainerako neurriak hartuko dira.

2.– Si la persona beneficiaria incurriera en cualesquiera causas de incumplimiento enumeradas en el apartado anterior, la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, previo expediente de incumplimiento en el que se dará audiencia al interesado, por un plazo de 15 días, para que formule las alegaciones que estime oportunas, declarará mediante resolución la pérdida del derecho total o parcial a la subvención, según proceda, y en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco, total o parcialmente, en proporción al grado de ejecución de la actividad, las ayudas percibidas y en su caso, el interés de demora aplicable en materia de subvenciones, conforme a lo dispuesto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, sobre garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el citado artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de las demás acciones que procedan.

Aipatutako diru-kopuruak diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondorio guztietarako.

Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

3.– Arau-hauste administratibotzat har daitezkeen gertakarien ondorioz hasten bada itzultze-prozedura, organo eskudunari jakinarazi behar zaizkio gertakariok, dagokion zehapen-prozedura has dezan.

3.– Si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del órgano competente para la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.

18. oinarria.– Bateragarritasunak.

Base 18.– Compatibilidades.

Europako Erkidegoaren Aldi Baterako Esparruan aurreikusitakoarekin bat etorriz, agindu honetako laguntzak beste batzuekin bateragarriak izango dira, bai eta Batzordearen minimis-laguntzei buruzko 1407/2013 (EB) Erregelamenduaren (2013-12-24ko DO L 352) aplikazio-eremuan sartzen diren laguntzekin ere.

Las ayudas previstas en la presente Orden, de conformidad con lo previsto en el Marco temporal comunitario, podrán acumularse con otras y con las ayudas que entren en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión relativo a las ayudas de minimis (DO L 352 de 24-12-2013).

Agindu honen bidez emandako laguntzari Administrazio honek edo beste batek emandako beste laguntza bateragarri bat gehitzen bazaio diruz lagundutako gastu berberetarako, betiere Batzordearen Komunikazioaren Aldi Baterako Esparruan, komunikazio horretan laguntzetarako ezarritako gehieneko zenbatekoak errespetatu beharko dira (Aldi Baterako Esparru hori Covid-19aren egungo agerraldiaren testuinguruan ekonomia sustatzeko estatuen laguntza-neurriei buruzkoa da).

Cuando la ayuda concedida con arreglo a esta Orden se acumule con otra ayuda compatible relativa a los mismos gastos subvencionables, por esta o cualquier otra Administración, en el ámbito de las medidas que se acogen a la Comunicación de la Comisión Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de Covid-19, se respetarán los importes de ayuda máxima establecidos en la mencionada Comunicación de la Comisión.

19. oinarria.– Datuen babesa.

Base 19.– Protección de datos.

Datu Pertsonalak Babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta indarreko gainerako araudian xedatutakoarekin bat etorriz tratatuko dira datu pertsonalak.

Los datos de carácter personal serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa aplicable al efecto.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común