Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

73. zk., 2020ko apirilaren 17a, ostirala

N.º 73, viernes 17 de abril de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
1861
1861

AGINDUA, 2020ko apirilaren 15ekoa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren beste agindu bat aldatzen duena, zeinaren bidez arautzen baitira bai dirulaguntza itzulgarriak itzultzeko egutegiaren eta inbertitzeko eta enplegua sortzeko aldiaren aparteko geroratze-eskaera, Gauzatu Industria, Bideratu eta Bideratu Berria programen onuradunei dagokienez, eta bai Indartu programako ordainketa aurreratzeko neurriak, Covid-19aren inpaktu ekonomikoari aurre egiteko.

ORDEN de 15 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se modifica la Orden de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regula la solicitud de aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso de ayudas reintegrables y del periodo de inversión y generación del empleo a los beneficiarios de los programas Gauzatu Industria, Bideratu y Bideratu Berria y medidas de adelanto de pago en el programa Indartu para responder al impacto económico del Covid-19.

Covid-19aren hedapen azkarra inoiz ez bezalako osasun-alerta egoera sortzen ari da, eta eragindako pertsonak asko izateak hedapenaren aurkako borrokan etengabe aritzea ekarri du, pertsonen osasunean eragin nabarmena du eta.

La rápida propagación del Covid-19 está generando una situación de alerta sanitaria, sin precedente, con un número elevado de personas afectadas que están derivando en una incesante lucha contra su propagación en tanto en cuanto afecta de manera relevante a la salud de las personas.

Eusko Jaurlaritzaren lehentasuna Covid-19aren hedapena mugatzea eta pertsonen osasuna zaintzea bada ere, krisialdi honen ondorioak gure ekonomiaren ekoizpen-sektoreetara ere iritsi dira, bai eta gure industriara ere, euskal gizarte osoarentzako enplegu- eta ongizate-iturrira. Barne-produktu gordinaren ia % 25 eta enpleguaren % 19 baita.

Si bien la prioridad del Gobierno Vasco se centra en limitar la propagación del Covid-19 y en la salud de personas, las consecuencias de esta crisis están teniendo incidencia en los diferentes sectores productivos de nuestra economía y a la que no es ajena nuestra industria, fuente de empleo y bienestar para el conjunto de la sociedad vasca. En tanto cuanto supone prácticamente el 25% del Producto Interior Bruto y el 19% del empleo.

Enpresak, langileen osasuna lehentasuntzat dutenak, jarduerarik gabeko aldiak izaten ari dira, salmenten edo eskaeren bolumena murrizten ari da edo hornidura-katea eteten ari da. Horrek guztiak, besteak beste, likidezia-arazoak sor ditzake orain eta hurrengo hilabeteetan, arriskuan jarriz enpresen funtzionamendu normala eta, kasu batzuetan, haien bideragarritasuna bera ere. Hori guztia ezohiko, bat-batean sortutako eta maila globaleko testuinguru batean.

Las empresas, cuya prioridad se centra también en la salud de sus trabajadores, están sufriendo periodos de inactividad, reducción en el volumen de las ventas o pedidos o interrupciones en la cadena de suministro que, entre otros, pueden generar ahora y en los próximos meses problemas de liquidez que comprometa su normal funcionamiento y en algunos casos su viabilidad. Todo ello en un contexto excepcional, sobrevenido y de ámbito global.

Testuinguru horretan, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuak martxoaren 24ko Agindua eman zuen, zeinaren bidez arautzen baitira bai dirulaguntza itzulgarriak itzultzeko egutegiaren eta inbertitzeko eta enplegua sortzeko aldiaren aparteko geroratze-eskaera, Gauzatu Industria, Bideratu eta Bideratu Berria programen onuradunei dagokienez, eta bai Indartu programako ordainketa aurreratzeko neurriak.

En este contexto, con fecha 24 de marzo la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras dictó Orden por la que se regula la solicitud de aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso de ayudas reintegrables y del periodo de inversión y generación del empleo a las beneficiaras de los programas Gauzatu Industria, Bideratu y Bideratu Berria y medidas de adelanto de pago en el programa Indartu.

Horrela, agindu horretan jasota dauden likidezia-neurrien indargarri gisa, salbuespenez eta aldi baterako beharrezko ikusten da inbertsioen azken aitorpena aurkezten duten Gauzatu Industria programaren onuradunei aukera ematea aitortutako inbertsioak direla-eta dagokien laguntza itzulgarriaren aurreratzea eska dezaten. Hori bat dator, baita ere, agindu horretan Indartu programari lotutako inbertsio-aitorpenetarako aurreikusitakoarekin.

Así, como refuerzo de las medidas de liquidez incluidas en la mencionada orden resulta necesario, de manera excepcional y con carácter temporal, habilitar la posibilidad de que las beneficiarias del programa Gauzatu Industria que presenten la declaración final de inversiones puedan solicitar el anticipo de la ayuda reintegrable correspondiente en virtud de las inversiones declaradas. En línea también con lo previsto en la citada Orden para las declaraciones de inversión asociadas al programa Indartu.

Bukatzeko, Gauzatu Industria, Bideratu eta Bideratu Berria programek hartutako neurriekin bat etorriz, Indartu programaren onuradunei ere eskaini behar zaie inbertitzeko eta enplegua sortzeko aldiaren aparteko geroratze bat eskatzeko aukera.

Por último, en línea con las medidas adoptadas para los programas Gauzatu Industria, Bideratu y Bideratu Berria, resulta necesario extender a las beneficiarias del programa Indartu, la posibilidad de solicitar un aplazamiento extraordinario del periodo de inversiones y generación de empleo.

Azaldutako arrazoiengatik, honako hau

Por las razones expuestas,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2020ko martxoaren 24ko Aginduari 1.bis artikulu berria eransten zaio (agindu horren bidez arautzen dira bai dirulaguntza itzulgarriak itzultzeko egutegiaren eta inbertitzeko eta enplegua sortzeko aldiaren aparteko geroratze-eskaera, Gauzatu Industria, Bideratu eta Bideratu Berria programen onuradunei dagokienez, eta bai Indartu programako ordainketa aurreratzeko neurriak, Covid-19aren inpaktu ekonomikoari aurre egiteko). Honela dio artikulu berriak:

Primero.– Se añade un nuevo artículo 1 bis a la Orden de 24 de marzo de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regula la solicitud de aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso de ayudas reintegrables y del periodo de inversión y generación del empleo a los beneficiarios de los programas Gauzatu Industria, Bideratu y Bideratu Berria y medidas de adelanto de pago en el programa Indartu para responder al impacto económico del Covid-19, con el siguiente contenido:

«1.bis artikulua.– Gauzatu Industria programan egindako inbertsioen ikuskapenak geroratzea.

«Artículo 1 bis.– Aplazamiento de las inspecciones de las inversiones realizadas en el programa Gauzatu Industria.

Oro har, Gauzatu Industria programak ezartzen du Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saileko lurralde-ordezkaritzek ikuskatuko dituztela aitortutako eta justifikatutako inbertsioak, laguntza itzulgarriaren azken likidazioa egin aurretik. Salbuespen gisa, agindu hau ondorioak izaten hasi eta hurrengo bi hilabeteetan, enpresa onuradunek ikuskapena geroratzeko eskatu ahal izango dute.

Con carácter general, el programa Gauzatu Industria establece que, con carácter previo a la liquidación final de la ayuda reintegrable, las inversiones declaradas y justificadas serán objeto de inspección por parte de las Delegaciones Territoriales del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. De manera excepcional, durante los próximos 2 meses desde que surta efectos la presente Orden, las empresas beneficiarias podrán solicitar el aplazamiento de la correspondiente inspección.

Ondorioz, administrazio-epeak eteteko eskubideari kalterik egin gabe, enpresa interesdunek justifikatu ahal izango dituzte Gauzatu Industria programaren deialdiaren arabera finantzatutako inbertsioak, eta eskatu ahal izango dute egindako eta justifikatutako inbertsioen azken aitorpenari lotutako ordainketak ordaintzeko.

En consecuencia, sin perjuicio del derecho a la suspensión de los plazos administrativos, las empresas interesadas podrán proceder a la justificación de las inversiones financiadas conforme a la correspondiente convocatoria del programa Gauzatu Industria, e instar el abono de los pagos asociados a la declaración final de inversiones realizadas y justificadas.

Egiten diren ordainketak aurreratutako ordainketatzat hartuko dira, ondoren egingo den ikuskapenaren konturakotzat. Ikuskapenean egiaztatuko da, besteak beste, egindako inbertsioak bat datozela justifikazio-fakturekin.

Los pagos que se efectúen se considerarán pagos anticipados a expensas de la inspección que se realice posteriormente y en la que, entre otros extremos, se verificará la adecuación de las inversiones realizadas a las facturas justificativas.

Ikuskapen horiek alarma-egoera kendu eta gehienez ere sei hilabeteko epean egingo dira.»

Estas inspecciones se realizarán en el plazo máximo de 6 meses desde el levantamiento del estado de alarma.»

Bigarrena.– Aldatu egiten da Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2020ko martxoaren 24ko Aginduaren 3. artikulua (agindu horren bidez arautzen dira bai dirulaguntza itzulgarriak itzultzeko egutegiaren eta inbertitzeko eta enplegua sortzeko aldiaren aparteko geroratze-eskaera, Gauzatu Industria, Bideratu eta Bideratu Berria programen onuradunei dagokienez, eta bai Indartu programako ordainketa aurreratzeko neurriak, Covid-19aren inpaktu ekonomikoari aurre egiteko). Orain honela dio artikuluak:

Segundo.– Se modifica el artículo 3 de la Orden de 24 de marzo de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regula la solicitud de aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso de ayudas reintegrables y del periodo de inversión y generación del empleo a las beneficiarias de los programas Gauzatu Industria, Bideratu y Bideratu Berria y medidas de adelanto de pago en el programa Indartu para responder al impacto económico del Covid-19, que queda redactado en los siguientes términos:

«3. artikulua.– Indartu programa.

«Artículo 3.– Programa Indartu.

1.– Oro har, Indartu programaren arabera, ordainketa egin aurretik, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saileko lurralde-ordezkaritzek aitortu diren inbertsioak ikuskatuko dituzte. Salbuespen gisa, agindu hau ondorioak izaten hasi eta hurrengo bi hilabeteetan, enpresa onuradunek, ikuskapenak egin aurretik, egindako eta justifikatutako inbertsioen aitorpenei lotutako ordainketak ordaintzeko eskatu ahal izango dute, dagozkien fakturak aurkeztuz. Faktura horiek ondoren egiten den ikuskapenean egiaztatuko dira.

1.– Con carácter general, el programa Indartu establece que, con carácter previo al pago, las inversiones declaradas serán objeto de inspección por parte de las Delegaciones Territoriales del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. De manera excepcional, durante los próximos 2 meses desde que surta efectos la presente Orden, las empresas beneficiarias podrán solicitar, con carácter previo a la realización de las correspondientes inspecciones, el abono de los pagos asociados a las declaraciones de inversiones realizadas y justificadas mediante la presentación de las correspondientes facturas. Dichas facturas se verificarán en la inspección que se realice posteriormente.

Ikuskapen horiek alarma-egoera kendu eta gehienez ere sei hilabeteko epean egingo dira.

Estas inspecciones se realizarán en el plazo máximo de 6 meses desde el levantamiento del estado de alarma.

2.– Era berean, Indartu programaren onuradun diren enpresek, egindako emakidari lotutako inbertsio- eta enplegu-baldintzak betetzeko fasean badaude, luzapen gehigarriak eskatu ahal izango dituzte, gehienez sei hilabetekoak, urteko deialdia onartzen duen Aginduan aurreikusitakoez gain.

2.– Asimismo, aquellas empresas beneficiarias del programa Indartu que estuvieran en fase de cumplimiento de los requisitos de inversión y empleo asociados a la concesión realizada, podrán solicitar prórrogas adicionales de hasta 6 meses a las previstas en la Orden por la que se aprueba la correspondiente convocatoria anual.

3.– Eskabideak jaso beharko du geroratutako inbertsioei ekiteko aurreikusi den sei hilabeteko epea. Harekin batera, dokumentu bat aurkeztu beharko da, enpresa onuradunaren ordezkariak erantzukizunpeko adierazpen gisa sinatua, non zehaztu beharko baita ezen alarma-egoera indarrean dagoen bitartean ezin izan dela diruz lagundutako jarduera behar bezala gauzatu edo ez dela nahikoa diruz lagundutako jarduera amaitu ondoren geratzen zaion epea.»

3.– La solicitud deberá contemplar el plazo necesario dentro de los seis meses previstos para acometer las inversiones aplazadas y venir acompañada de un documento suscrito como declaración responsable por el representante de la empresa beneficiaria en el que detalle la imposibilidad de dar adecuado cumplimiento a la actividad subvencionada durante la vigencia del estado de alarma o la insuficiencia del plazo que le reste tras su finalización para la realización de tal actividad subvencionada.»

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean. Bi kasuetan, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko dira epeak.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko apirilaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de abril de 2020.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común