Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

66. zk., 2020ko apirilaren 3a, ostirala

N.º 66, viernes 3 de abril de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
1797
1797

49/2020 DEKRETUA, martxoaren 31koa, zeinaren bidez aldatzen baita hirugarrenez Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei laguntzeko irakasle ez diren lan-kontratudun langileen lanpostuen zerrenda onartzen duen Dekretua.

DECRETO 49/2020, de 31 de marzo, de tercera modificación del Decreto por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo del personal laboral no docente de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales, en centros docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Uztailaren 4ko 186/2017 Dekretuaren bidez, onartu egin zen Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei laguntzeko irakasle ez diren lan-kontratudun langileen lanpostuen zerrenda, zeina 2017ko uztailaren 11n Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren 131. zenbakian argitaratu baitzen. Dekretu hori zuzendu egin zen, lanpostuen zerrenda osatzen duen eranskina, akatsak zuzendu ostean, berriro argitaratuta 2017ko abuztuaren 29ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren 164. zenbakian.

Mediante Decreto 186/2017, de 4 de julio, se aprobó la relación de puestos de trabajo del personal laboral no docente de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales en centros docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 131, de 11 de julio de 2017. Dicho Decreto fue objeto de corrección mediante la reproducción íntegra del anexo que compone la relación de puestos de trabajo publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 164, de 29 de agosto de 2017.

Ondoren, uztailaren 4ko 186/2017 Dekretu hori aldatu zuten 34/2018 Dekretuak, martxoaren 6koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Ikastetxeetan hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei laguntzeko irakasle ez diren lan-kontratudun langileen lanpostuen zerrenda onartzen duen Dekretua eta 61/2018 Dekretuak, apirilaren 24koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei laguntzeko irakasle ez diren lan-kontratudun langileen lanpostuen zerrenda onartzen duen Dekretua.

Posteriormente, este Decreto 186/2017, de 4 de julio, fue modificado por el Decreto 34/2018, de 6 de marzo, de modificación del Decreto por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo del personal laboral no docente de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales en centros docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Decreto 61/2018, de 24 de abril, de modificación del Decreto por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo del personal laboral no docente de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales en centros docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Administrazioko barne-egiturak antolatzeko baliabideak dira lanpostuen zerrendak. Beraz, indarrean dauden prozeduren arabera izapidetu ondoren, aldeko ebazpena jaso duten aldaketak lanpostuen zerrendetan sartu behar dira aldi-aldian, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 18. artikuluan agindutakoa betetzeko xedez.

Las relaciones de puestos se configuran como un instrumento de ordenación de las estructuras internas de la Administración, por lo que se debe proceder a la incorporación periódica de aquellas modificaciones que, tramitadas conforme a los procedimientos vigentes, han sido favorablemente resueltas, todo ello a efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.

2018ko apirilaren 13an, Administrazioak akordio bat sinatu zuen sindikatuekin, eta, horren arabera, Hezkuntza Sailak konpromisoa hartu zuen, urtero, eta alde sozialarekin negoziatu ondoren, estrukturaltzat har zitezkeen lanpostuak lanpostu-zerrendetan azaleratzeko.

Con fecha 13 de abril de 2018, la Administración suscribió un Acuerdo con las centrales sindicales, en virtud del cual el Departamento de Educación adquiría el compromiso de integrar cada año en la Relación de Puestos de Trabajo los puestos que se consideraran de carácter estructural, previa negociación con la representación sindical.

2019ko azaroaren 6ko negoziazio-mahaian, lanpostuen zerrendan 40 lanpostu berri barneratzea negoziatu zen, lanpostu horiek estrukturaltzat jo baitziren, bai eta lehendik barneratuta zeuden lanpostu batzuen hizkuntza-eskakizuna eta destinoa aldatzea ere. Horren ostean, 13/2019 Legeak, abenduaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2020. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena, onartu ditu 40 lanpostu berri horiek eta Pertsonalaren Eranskinean sartuta daude.

En la Mesa Negociadora de 6 de noviembre de 2019 se negoció la integración de 40 nuevos puestos en la relación de puestos de trabajo al considerar estos puestos como estructurales, así como la modificación del perfil lingüístico y destino de algunas de las plazas ya existentes. Posteriormente, la Ley 13/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020, ha aprobado los 40 nuevos puestos y se han incluido en el Anexo de Personal.

Beste alde batetik, beharrezkoa ikusten da zenbait plazaren hizkuntza-eskakizuna eta destinoa aldatzea hainbat epai judizialak betearazteko. Epai horien bidez, zenbait langile mugagabe ez finko deklaratzen zaie eta, ondorioz, hizkuntza-eskakizunaren eta destinoaren ezaugarriak betetzen dituzten lanpostu eta dotazio zehatz bat eman behar zaie, identifikatutako lanpostu horiek bete ditzaten arauz bete arte.

Por otro lado, se ha visto necesario proceder a la modificación del perfil lingüístico y destino de algunas de las plazas para la ejecución de distintas sentencias judiciales. Esas sentencias declaran a determinados trabajadores personal indefinido no fijo que hacen necesario dotarles de un puesto y dotación concreto, con el que cumplan las características tanto de perfil lingüístico como de destino, para su ocupación hasta la cobertura reglamentaria del puesto identificado.

Azkenik, Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeak, ekainaren 13an eman zuen 1/2016 Jarraibidearekin bat, zerrendan barneratzen diren hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei laguntzeko irakasle ez diren lan-kontratudun langileen lanpostu sortu berriak betetzeko, jadanik sortuta daudenak bezala, Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren ezezko ziurtagiria jasotzea lanpostu horiek eskuratzeko eskakizun gisa barneratu behar da.

Por último, y en cumplimiento de la Instrucción 1/2016 de fecha 13 de junio, dictada por la Viceconsejera de Administración y Servicios, para el desempeño de los puestos de nueva creación incorporados en la relación de puestos de trabajo del personal laboral no docente de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales, de igual forma que los ya existentes, se exige la certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales como requisito de acceso a las mismas.

Horren ondorioz, Hezkuntzako sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2020ko martxoaren 31n egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 31 de marzo de 2020,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Lehenengo artikulua.– Uztailaren 4ko 186/2017 Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei laguntzeko irakasle ez diren lan-kontratudun langileen lanpostuen zerrendan egindako aldaketak onartzea, zeinak Dekretu honen I. eranskinean jasota baitaude 40 lanpostu berriren sorreraren inguruan, eta zeinak Dekretu honen II. eranskinean jasota baitaude 6 lanposturen ezaugarrien aldaketaren inguruan.

Artículo primero.– Aprobar las modificaciones de la relación de puestos de trabajo de personal laboral no docente de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales en centros docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobada mediante el Decreto 186/2017, de 4 de julio, que se contienen en el Anexo I al presente Decreto, en relación a la creación de 40 nuevos puestos, y el Anexo II al presente Decreto, en relación a la modificación de las características de 6 puestos.

Bigarren artikulua.– I. eranskinean ageri diren lanpostuak betetzeko araubidea lekualdatze-lehiaketa da.

Artículo segundo.– El régimen de provisión de los puestos incluidos en el Anexo I es el concurso de traslados.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Dekretu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke Gobernu Kontseiluaren aurrean, hilabeteko epean, dekretua argitaratu eta hurrengo egunetik hasita; edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean, dekretua argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Contra el presente Decreto que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Dekretu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

El presente Decreto surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2020ko martxoaren 31n.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 31 de marzo de 2020.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Hezkuntzako sailburua,

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común