Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

61. zk., 2020ko martxoaren 27a, ostirala

N.º 61, viernes 27 de marzo de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
1716
1716

AGINDUA, 2020ko martxoaren 24koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baitira bai dirulaguntza itzulgarriak itzultzeko egutegiaren eta inbertitzeko eta enplegua sortzeko aldiaren aparteko geroratze-eskaera, Gauzatu Industria, Bideratu eta Bideratu Berria programen onuradunei dagokienez, eta bai Indartu programako ordainketa aurreratzeko neurriak, Covid-19aren inpaktu ekonomikoari aurre egiteko.

ORDEN de 24 de marzo de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regula la solicitud de aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso de ayudas reintegrables y del periodo de inversión y generación del empleo a los beneficiarios de los programas Gauzatu Industria, Bideratu y Bideratu Berria y medidas de adelanto de pago en el programa Indartu para responder al impacto económico del Covid-19.

Covid-19aren hedapen bizkorrak alerta-egoera sanitario ezezagun bat ekarri du, gaixotu kopuru handiarekin, eta hedapenaren aurkako borroka etenik gabeko bati bide eman dio, pertsonen osasunean berebiziko eragina duenez.

La rápida propagación del Covid-19 está generando una situación de alerta sanitaria, sin precedente, con un número elevado de personas afectadas que están derivando en una incesante lucha contra su propagación en tanto en cuanto afecta de manera relevante a la salud de las personas.

Eusko Jaurlaritza egoeraren jarraipen etenik gabea ari da egiten, baita EAEn birusaren hedapena eta eragina mugatzeko neurriak, gomendioak eta betebeharrak ezartzen ere, Covid-19 koronabirusari aurre egiteko Jaurlaritzaren beraren eta gainerako erakundearteko foroen jarduerak koordinatzera bideratuta otsailaren 27an eratu zen Sailarteko Mahaiaren bitartez.

El Gobierno Vasco, a través de la Mesa Interdepartamental para afrontar de manera coordinada la actuación del Gobierno Vasco ante el coronavirus Covid-19, creada el 27 de febrero, y los diferentes foros interinstitucionales, está realizando una monitorización continua, estableciendo las medidas, recomendaciones y obligaciones para limitar la propagación e incidencia del virus por Euskadi.

2020ko martxoaren 11n, Osasunaren Mundu Erakundeak Covid-19aren hedapen-mailari nazioarteko pandemia iritzi zion, mundu osora hedatu zenez.

Con fecha 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud calificó la expansión del Covid-19 de pandemia internacional dada su propagación mundial.

2020ko martxoaren 13an, Segurtasuneko sailburuak, Osasuneko sailburuak eskatuta, Euskadiko Babes Zibileko Plana formalki aktibatu zuen, Covid-19aren hedapenetik eratorritako alerta-egoera sanitarioa zela eta.

Con fecha 13 de marzo de 2020 la Consejera de Seguridad acuerda, a solicitud de la Consejera de Salud, la activación formal del Plan de Protección Civil de Euskadi ante la situación generada por la alerta sanitaria derivada de la propagación del Covid-19.

Horiek horrela, Lehendakariak erakunde-funts baten sorrera iragarri zuen (300 milioi euroz hornitua), sistema sanitarioa indartzera bideratua, baita hezkuntza-sistema ere, eta familiei, enpresei eta enpleguari laguntzeko.

En este contexto, el Lehendakari anunció la creación de un Fondo institucional dotado de 300 millones de euros orientado a reforzar el sistema sanitario, también el educativo; así como a apoyar a las familias, las empresas y el empleo.

Bestalde, 2020ko martxoaren 14an, Espainiako gobernuak alarma-egoera ezartzea onartu zuen, Covid-19ak eragindako krisi sanitarioa kudeatzeko.

Por su parte, el 14 de marzo de 2020, el Gobierno del Estado Español aprobó la declaración de estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Eusko Jaurlaritzaren lehentasuna Covid-19aren hedapena mugatzea eta pertsonen osasuna babestea bada ere, krisi horrek eragina du gure ekonomiako ekoizpen-sektoreetan, eta horietako bat da industria, hots, EAEko gizartearen enplegu- eta ongizate-iturrietako bat. Izan ere, barne-produktu gordinaren ia % 25 da, eta enpleguaren % 19.

Si bien la prioridad del Gobierno Vasco se centra en limitar la propagación del Covid-19 y en la salud de personas, las consecuencias de esta crisis están teniendo incidencia en los diferentes sectores productivos de nuestra economía y a la que no es ajena nuestra industria, fuente de empleo y bienestar para el conjunto de la sociedad vasca. En tanto cuanto supone prácticamente el 25% del Producto Interior Bruto y el 19% del empleo.

Enpresak, langileen osasunarekin ere arduratuta, jarduerarik gabeko aldiak nozitzen ari dira, eta salmenten edo eskarien beherakada, edo hornidura-kateko etenak, eta horiek, besteak beste, likidezia-arazoak eragin ditzakete berehala eta datozen hiletan, enpreson funtzionamendu normala kolokan jarriz, baita zenbaitetan bideragarritasuna bera ere. Horiek guztiak salbuespen-egoeran gertatu dira, ezustean eta maila globalean.

Las empresas, cuya prioridad se centra también en la salud de sus trabajadores, están sufriendo periodos de inactividad, reducción en el volumen de las ventas o pedidos o interrupciones en la cadena de suministro que, entre otros, pueden generar ahora y en los próximos meses problemas de liquidez que comprometa su normal funcionamiento y en algunos casos su viabilidad. Todo ello en un contexto excepcional, sobrevenido y de ámbito global.

Eusko Jaurlaritzak, Covid-19ak eragindako krisiaren ondorio ekonomikoei aurre egiteko prozesuan inplikatutako enpresaburuek eta langileek egindako ahaleginari lagundu asmoz, lehiakor izan litezkeen enpresak edo sektoreak sendotu nahi ditu, produktua eta merkatua edukita, salbuespen-egoera ezusteko eta global honen ondorioak nozitzen ari direlako.

El Gobierno Vasco en un afán de colaborar con los esfuerzos asumidos por los y las empresarias y las plantillas implicadas en este proceso de lucha contra las consecuencias económicas derivadas de la crisis provocada por el Covid-19 quiere consolidar las empresas o sectores de actividad que pudiendo ser competitivas, ya que tienen producto y mercado, sufren las consecuencias de una situación de carácter totalmente excepcional, sobrevenida y de ámbito global.

Hala, garatu litezkeen likidezia-neurrien osagarri, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak, enpresen inbertsioetarako eta berregituraketarako laguntza itzulgarrien zenbait programen kudeatzaile eta sustatzailea den aldetik, beharrezkoa deritzo Gauzatu Industria, Bideratu eta Bideratu Berria programen enpresa onuradunei aukera emateari, euren deialdia edozein dela ere, laguntza itzulgarrien itzulketaren eta laguntza emateko baldintza ziren inbertsio- eta enplegu-betekizunak betetzeko epearen aparteko geroratzea eskatu dezaten.

Así, como complemento a las medidas de liquidez que se puedan desarrollar, el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras en su condición de gestor y promotor de varios programas de ayudas reintegrables a la inversión y a la restructuración de empresas, considera necesario fijar la posibilidad de que las empresas beneficiarias de los programas Gauzatu Industria, Bideratu y Bideratu Berria e Indartu, independientemente de cual fuera su convocatoria, puedan solicitar un aplazamiento extraordinario tanto de la devolución de las ayudas reintegrables como de los periodos de cumplimiento de los requisitos de inversión y empleo asociados a su concesión.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren aginduen bidez arautu ziren Gauzatu Industria programa, teknologia-oinarriko ETEak edo ETE berritzaileak sortu eta garatzea laguntzekoa, Bideratu eta Bideratu Berria, krisi-egoeran dauden enpresak berregituratzeko eta bultzatzeko laguntzena, eta aipatu aginduen bidez eman diren laguntzak aurrerakin itzulgarrien bidez gauzatu dira.

Mediante Órdenes de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras se han regulado los Programas Gauzatu-Industria, de impulso a la creación y desarrollo de pymes de base tecnológica y/o innovadoras; y Bideratu y Bideratu Berria por el que se establecen ayudas destinadas a la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis, materializándose las ayudas concedidas al amparo de dichas Ordenes través de anticipos reintegrables.

Arrazoi horiengatik guztiengatik,

Por las razones expuestas,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Aparteko geroratzea.

Articulo 1.– Aplazamiento extraordinario.

1.– Salbuespenez, laguntzen eta aurrerakin itzulgarrien onuradunek, horiek Gauzatu Industria programa, oinarri teknologikoko ETE berritzaileak sortu eta garatzea bultzatzekoa; eta Bideratu eta Bideratu Berria programak, krisi-egoeran dauden enpresak berregituratzeko eta bultzatzekoak, arautzen dituzten aginduetan xedatzen denaren babesean emandakoak badira, deialdia edozein dela ere eta Ogasun eta Ekonomia Sailak onartutako zatikatze-ebazpen baten mende ez badaude, aukera izango dute itzulketen egutegia geroratzea eskatzeko, 2020ko ekitaldiko uztaileko kuotaren itzulketa atzeratzeko, eta ondorengo itzulketen egutegia egokitzeko, Agindu hau indarrean jartzen denetik hasita, Covid-19ak eragindako krisiaren ondorioz; izan ere, Covid-19ak eragindako krisiarengatik, onuradunek jarduera eten dute edo jarduera-etenaldiak dituzte, salmenta- edo eskari-bolumenaren jaitsierak edo etenaldiak hornidura-katean, eta ezin diete aurre egin aipatu programetan xedatzen diren itzulketa-betebeharrei, edo eragozpenak dituzte horretarako.

1.– Excepcionalmente, las beneficiarias de las ayudas, anticipos reintegrables, concedidas al amparo de lo dispuesto en las Ordenes reguladoras de los Programas Gauzatu-Industria, de impulso a la creación y desarrollo de pymes de base tecnológica y/o innovadoras; y Bideratu y Bideratu Berria, por el que se establecen ayudas destinadas a la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis, cualquiera que sea su convocatoria que no estén sujetos a una Resolución de fraccionamiento aprobada por el Departamento de Hacienda y Economía, podrán solicitar una modificación en el calendario de reintegros al objeto de posponer el reintegro de la cuota correspondiente al mes de julio del ejercicio 2020 y reajustar el calendario de los reintegros subsiguientes, a contar desde la entrada en vigor de esta Orden, cuando, como consecuencia de las crisis provocada por el Covid-19, las citadas beneficiarias hayan o estén sufriendo periodos de inactividad, reducción en el volumen de las ventas o pedidos o interrupciones en la cadena de suministro que les impida o dificulte hacer frente a las obligaciones de reembolso establecidas en los mencionados programas.

Eskaera onartzen den kasuetan, emateko ebazpenean adierazten den laguntza itzulgarrien itzulketa-egutegia egokituko da eta 2020ko uztaileko kuota hasiera batean emakidari lotutako borondatezko epea amaitu eta hurrengo urtera aldatuko da.

En aquellos casos en los que se estime la solicitud cursada, se ajustará el calendario de devolución de las ayudas reintegrables, recogido en la correspondiente resolución de concesión, trasladándose la cuota de julio de 2020 al año siguiente de la finalización del calendario en periodo voluntario inicialmente asociado a la concesión.

2.– Era berean, aipatu programon onuradunak emandako laguntzari loturiko inbertsio- eta enplegu-betebeharren fasean baleude, urteko deialdia onartzen duen aginduan xedatzen diren luzapenez gain, sei hileko luzapena eskatu ahalko lukete. Eskabide horrekin, onartzen bada, ordainketen egutegia egokituko beharko da, deialdia zein den. Hala, itzulketen aldia eta kasuan kasuko emakida-ebazpenean xedatzen den egutegia 6 hile geroratuko dira.

2.– En la misma línea, aquellas beneficiarias de los citados programas que estuvieran en fase de cumplimiento de los requisitos de inversión y empleo asociados a la concesión realizada, podrán solicitar prórrogas adicionales de 6 meses a las previstas en la Orden por la que se aprueba la correspondiente convocatoria anual. Esta solicitud conllevará, en caso de estimarse, la correspondiente readaptación del calendario de reembolsos, según convocatoria. De esta manera, el restablecimiento del periodo de reintegros, y el calendario que se establece en la resolución de concesión correspondiente, se retrasará en 6 meses.

3.– Laguntzak erakunde laguntzaile baten bidez eman badira, erakunde kudeatzailearen bidez jakinaraziko dira geroratze-eskaera eta ebazpena, dagozkion neurriak hartu ahal izan daitezen.

3.– En caso de que las ayudas hayan sido otorgadas mediando una entidad colaboradora, la solicitud de aplazamiento y la resolución que se dicte les serán puestas en conocimiento por el órgano gestor a fin de que puedan adoptar las medidas oportunas.

2. artikulua.– Eskabidea eta aurkeztu beharreko dokumentuak.

Artículo 2.– Solicitud y documentación a presentar.

1.– Geroratzeko eskabidea, betiere, borondatezko ordainketa-epemuga baino lehen aurkeztu beharko da, eta emateko ebazpena eman zuen organoak berak berariaz onartu beharko du.

1.– La solicitud de aplazamiento deberá presentarse, siempre, con carácter previo al vencimiento del plazo de pago en periodo voluntario y deberá ser estimada de forma expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión.

2.– Bete behar den eskabidean, pertsona edo erakunde eskatzailearen sinadura egiaztatua eta dokumentazio gehigarri hau aurkeztu beharko dira:

2.– La solicitud cumplimentada incorporará, además de la firma reconocida de la persona o entidad solicitante, la siguiente documentación soporte:

a) Covid-19ak eragindako krisiaren ondorioz, laguntza itzulgarria hurrengo epemugan itzultzeko zailtasuna zehazten den justifikazioaren eta arrazoien memoria. Memorian, gutxienez, alderdi hauek adierazi behar dira:

a) Una memoria justificativa y adecuadamente motivada en la que se detalle la dificultad de atender al reembolso de la ayuda reintegrable en el próximo vencimiento consecuencia de la crisis provocada por el Covid-19. La memoria deberá recoger, al menos, los siguientes aspectos:

1) Balantzea eta egoeraren ustiapen-kontua, eskabidea egin aurreko hilekoak.

1) Balance y cuenta de explotación de situación, a fecha de fin del mes anterior a la solicitud.

2) Azalpen-memoria, kualitatiboa eta kuantitatiboa, Covid-19aren krisiaren eragina zehaztuta, balorazio ekonomikoa eta finantzarioa barne.

2) Memoria explicativa, cualitativa y cuantitativa, de la afección ocasionada por la crisis del Covid-19, incluyendo su valoración económica y financiera.

3) Ondorio horiek arintzeko, hurrengo hiletarako aurreikusitako jarduera-plana.

3) Plan de actuación previsto para los próximos meses con el objeto de paliar esos efectos.

4) Urteko kontu auditatuak edo 2019ko ekitaldiko Sozietateen Zerga.

4) Cuentas anuales auditadas y/o Impuesto de Sociedades del ejercicio 2019.

b) Onuradunak, kasuan kasuko emakida-ebazpenean xedatzen denaren arabera inbertsioa gauzatzeko edo enplegua sortzeko aldian badago, hauek aurkeztu beharko ditu:

b) En el caso de que la beneficiaria estuviera inmersa en periodo de ejecución de inversión o creación de empleo en virtud de lo dispuesto en la Resolución de Concesión correspondiente, deberá aportar:

1) Egindako inbertsioen justifikazio-memoria, gutxienez, hauek jasota: egin diren inbertsioen eta gastuen taula, egin gabe daudenena, eta enpleguak ordura arte izandako bilakaerarena (ABEEE bat aplikatu bada, erantsi dokumentazioa).

1) Memoria justificativa de las inversiones realizadas, que incluya, al menos, una tabla de inversiones y gastos ejecutados y aquellos que estén pendientes, y de la evolución del empleo hasta ese momento (en caso de haberse aplicado un ERTE, adjuntar documentación).

2) Laguntza itzulgarria emateko ebazpenean kontuan hartutako inbertsio- eta enplegu-betekizunak deialdian zehaztutako epean betetzeko zailtasunen azalpen zehatza.

2) Explicación detallada de las dificultades para el cumplimiento de los requisitos de inversión y empleo considerados en la Resolución de concesión de la ayuda reintegrable en el periodo marcado por la correspondiente convocatoria.

3.– Eskabideak, errekerimenduak, jakinarazpenak eta 2017, 2018 eta 2019ko deialdietan jasotako gainerako kudeaketak bitarteko elektronikoen bidez egingo dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluaren arabera. Era berean, espedienterako sarbidea eta eskabidearen osteko gainerako izapideak kanal elektronikoaren bidez egingo dira, helbide honen bitartez: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

3.– Las solicitudes, requerimientos y notificaciones y demás gestiones implicadas, relativas a las convocatorias 2017, 2018 y 2019, se efectuarán por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El acceso al expediente y demás trámites posteriores a la solicitud, se realizarán por canal electrónico, a través de la dirección siguiente: https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/

2012, 2013, 2014, 2015 eta 2016ko deialdiei loturiko eskabideak, errekerimenduak, jakinarazpenak eta gainerako kudeaketak deialdi bakoitzean aipatzen den erakundeari helaraziko zaizkio bide elektronikoz.

Las solicitudes, requerimientos y notificaciones y demás gestiones implicadas, relativas a las convocatorias 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, se dirigirán a las entidades que se indicaban en cada una de las convocatorias por canal electrónico.

Eskabideak, eskatzen den dokumentazioarekin batera, aukeratzen den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango dira. Ildo horretatik, eskatzaile bakoitzak hautatutako hizkuntza erabiliko da eskabidea aurkeztu ondoko jardueretan, prozedurak irauten duen bitartean, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeari jarraikiz.

Las solicitudes, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera.

4.– Ez da geroratzerik baimenduko hipotesi hauetako gutxienez bat betetzen den kasuetan:

4.– No podrán autorizarse aplazamientos en los casos en los que concurra al menos uno de los siguientes casos:

a) Nahikoa ez egiaztatzea krisiaren eragina (altxortegiko galera, kontratuak etetea, fakturazioa galtzea, ABEEE aplikatzea, etab.).

a) Que no se acredite de manera suficiente la afección de la crisis (Pérdida de Tesorería, rescisión de contratos, pérdida de facturación, aplicación de ERTE, etc.).

b) Onuradunak ez izatea ordainduta zerga-betebeharrak, ezta Gizarte Segurantzarekikoak ere, eta, orobat, itzulketa-ebazpen bat dela medio, zorduna izatea. Organo kudeatzaileak zuzenean egiaztatuko du hori elkarreragingarritasun-bideen bidez, salbu eta eskatzaileak eskabidean horren aurka egiten badu; kasu horretan, bere kontura aurkeztu beharko ditu dagozkion ziurtagiriak eskaera egitean.

b) Que la beneficiaria no esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro, lo que será verificado directamente por el órgano gestor a través de los cauces de interoperabilidad, salvo que el solicitante se oponga a ello en la solicitud, en cuyo caso deberá aportar por su cuenta las correspondientes certificaciones al formular tal solicitud.

c) Zorraren muga-eguna ez-betetze edo uko-egite bati loturiko itzulketa baten ondorio izatea.

c) Que el vencimiento de la deuda sea consecuencia de un reintegro por incumplimiento o renuncia.

d) Enplegu-murrizketa ez bada justifikatu aldi baterako enplegu-erregulazioko espediente baten bidez (ABEEE), formalki eskatuta, proiektatutako aginduak artikulatzen duen geroratze-eskaera egiteko unean.

d) Cuando la reducción de empleo no venga justificada por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) formalmente instado al momento de efectuar la solicitud de aplazamiento que articula la orden proyectada.

3. artikulua.– Ordainketak aurreratzea Indartu programan.

Artículo 3.– Adelanto de pagos en el Programa Indartu.

Oro har, Indartu programaren arabera, ordainketa egin aurretik, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren lurralde-ordezkaritzek adierazi diren inbertsioak ikuskatuko dituzte. Salbuespenez, agindu hau indarrean jarri ondorengo bi hileen barnean, onuradunek, dagokien ikuskapenak egin aurretik, egindako eta kasuan kasuko fakturak aurkeztuta justifikatutako inbertsioen adierazpenei loturiko ordainketa partzialak ordaintzeko eskatu ahalko dute. Faktura horiek ondoren egingo den ikuskapenean egiaztatuko dira.

Con carácter general, el programa Indartu establece que, con carácter previo al pago, las inversiones declaradas serán objeto de inspección por parte de las Delegaciones Territoriales del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. De manera excepcional, durante los próximos 2 meses desde la entrada en vigor de la presente Orden, las beneficiarias podrán solicitar, con carácter previo a la realización de las correspondientes inspecciones, el abono de los pagos parciales asociados a las declaraciones de inversiones realizadas y justificadas mediante la presentación de las correspondientes facturas. Dichas facturas se verificarán en la inspección que se realice posteriormente.

4. artikulua.– Ebazteko epea.

Artículo 4.– Plazo de Resolución.

1.– Prozedura ebazteko eta ebazpena erakunde eskatzaileei jakinarazteko gehieneko epea hilabetekoa izango da, eskaera aurkeztu denetik aurrera; epea igaro eta ebazpenik jakinarazi ez bada, laguntzaren eskabidea ezetsi egin dela ulertu beharko dute interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutako ondorioetarako.

1.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto a las entidades solicitantes será de un mes desde la presentación de la solicitud de aplazamiento, transcurrido el cual sin haberse notificado resolución alguna las entidades interesadas podrán entender desestimada su solicitud a los efectos de lo dispuesto en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Eskatutako eskaera bat ebazteke egonik itzulketa-epea amaitzen bada, aipatutako epea eten egingo da dagokion ebazpena eman arte. Hala, ebazpena aldekoa bada, ebazpenak amaitutako itzulketa-epearen geroratzea jasoko du, eta kontrakoa bada, itzulketa egin dela egiaztatzeko beste epe bat adieraziko du, bestelako ondoriorik sortu gabe.

En aquellos casos en los que el plazo de reintegro venciera estando pendiente de resolución una solicitud instada, el citado plazo quedará suspendido hasta que se dicte la oportuna resolución. Así, caso de ser favorable la resolución recogerá el aplazamiento del reintegro vencido antes de ser dictada y caso de ser desfavorable reflejará un nuevo plazo para que se verifique el correspondiente reintegro sin que se generen otros efectos.

2.– Eskabidean jarri beharreko daturen bat edo aurreko artikuluan zerrendatutako dokumenturen bat falta dela edo akatsen bat dagoela hautemanez gero, erakunde interesdunari eskatuko zaio akatsa zuzendu edo beharrezkoak diren dokumentuak aurkez ditzala 10 eguneko epean. Halaber, ohartaraziko zaio, hala egin ezean, eskaera bertan behera utzi duela ulertuko dela, Industriako sailburuak aurretiaz ebazpena emanda, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoari jarraikiz.

2.– Si la solicitud presentara deficiencias o no viniera cumplimentada en todos sus términos, o no fuera acompañada de la documentación relacionada en el artículo anterior se requerirá a la empresa interesada para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución del Viceconsejero de Industria de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean. Kasu bietan, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko dira epeak.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko martxoaren 24a.

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de marzo de 2020.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común