Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

53. zk., 2020ko martxoaren 16a, astelehena

N.º 53, lunes 16 de marzo de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OGASUN ETA EKONOMIA SAILA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA
1587
1587

AGINDUA, 2020ko martxoaren 6koa, Ogasun eta Ekonomiako sailburuarena, «Non ikusten duzu Europa Euskadin?» argazki-lehiaketaren IX. Edizioaren deialdia egiten duena.

ORDEN de 6 de marzo de 2020, del Consejero de Hacienda y Economía, por la que se convoca la IX Edición del concurso fotográfico «¿Dónde ves Europa en Euskadi?»

Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak «Non Ikusten duzu Europa Euskadin?» argazki-lehiaketaren IX. edizioaren deialdia egiten du. Europa EAEko gazteei hurbiltzea da ekimenaren asmoa, eta, horretarako, euskal gazteak gonbidatzen ditu Europak haien ingurunearen garapenean nola lagundu duen argazki batean irudikatzera.

La Dirección de Economía y Planificación convoca la IX Edición del concurso fotográfico «¿Dónde ves Europa en Euskadi?», iniciativa que tiene como finalidad acercar Europa a los y las jóvenes de la Comunidad Autónoma de Euskadi, invitándoles a plasmar en una fotografía su visión de cómo Europa ha contribuido al desarrollo de su entorno más cercano.

Lehiaketa Instagram, Facebook eta Twitter plataformen bitartez egingo da. Han, parte hartu nahi duten gazteek beren argazkiak argitaratu ditzakete eta horrela Europari buruz daukaten ikuspegia gainerako gazteekin partekatu dezakete sormenaren bidez. Halaber, gainerako parte-hartzaileek sortutako argazkiak baloratzeko aukera ere izango dute.

El concurso se desarrollará a través de las plataformas Instagram, Facebook y Twitter donde los y las jóvenes participantes podrán publicar sus fotografías y compartir su visión de Europa de una manera creativa. Además, podrán valorar las fotografías realizadas por otras personas participantes.

Lehiaketaren aurreko edizioak oso arrakastatsuak izan dira, eta gure autonomia-erkidegoan komunikaziorako jardunbide egokia dela agerian geratu da, ekintzaren lau helburuak lortze aldera:

Las anteriores ediciones del concurso han sido muy exitosas y se han revelado como una buena práctica de comunicación a nivel autonómico de cara a lograr los cuatro objetivos de la acción:

a) EAEk EGEF Funtsaren garapenean duen parte-hartzeari buruzko informazioa ematea Euskal Autonomia Erkidegoko gazteei. Gure autonomia-erkidegoaren garapen ekonomikoari bultzada ematen dioten inbertsio-jarduerak, proiektuak eta egindako ekimenak finantzatzen ditu funts horrek.

a) Dar a conocer a la juventud de la Comunidad Autónoma de Euskadi la participación en el desarrollo regional del FEDER, fondo que financia actividades inversoras, proyectos e iniciativas realizadas que dan impulso al desarrollo económico del territorio de esta Comunidad Autónoma.

b) Europarekin loturiko alderdietan eta gaietan gazteen interesa piztea, hurbilekoa zaien hizkuntza teknologikoa erabiliz.

b) Despertar el interés de los y las jóvenes en aspectos y temáticas relacionadas con Europa, empleando un lenguaje tecnológico próximo a ellos.

c) Gazteen artean sare sozialen erabilera finkatzea, hedabide diren aldetik Europaren berri eta Europako egituraren berri izan dezaten.

c) Afianzar la utilización de las redes sociales como nuevo medio de difusión de Europa y su entramado entre la ciudadanía joven.

d) Mezu publikoen hedapenean erreferentzia bihurtzea, komunikazio-jardueretan elementu berritzaileak gehituz.

d) Convertirse en un referente en la difusión de mensajes públicos con la incorporación de elementos innovadores en sus actividades de comunicación.

Edizio berri honekin, jarraipena ematen zaio sare sozialen bitartez Euskal Autonomia Erkidegoko gazteei EGEFen inplikazioa jakitera emateko lanari, funts horrek gure lurraldearen garapen ekonomikorako lagungarriak diren ekimenak eta proiektuak finantzatzen dituenez. Aurreko edizioen kasuan bezalaxe, edizio honen % 50 EGEFek finantzatuko du.

Con esta nueva edición se continúa con la labor de dar a conocer a la ciudadanía joven de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través de las redes sociales, la implicación del FEDER en la financiación de las iniciativas y proyectos que ayudan al desarrollo económico de nuestro territorio. Al igual que las anteriores ediciones, la presente también será cofinanciada al 50% por el FEDER.

Horregatik, Ogasun eta Ekonomia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen ekainaren 13ko 168/2017 Dekretuak 3.1 artikuluan ematen didan eskumenari jarraikiz, hau

Por ello, en virtud de la competencia que me atribuye el artículo 3.1 del Decreto 168/2017, de 13 de junio, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Hacienda y Economía,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– «Non ikusten duzu Europa Euskadin?» argazki-lehiaketaren IX. edizioaren deialdia egitea, agindu honen eranskinean onartu eta zehazten diren oinarrien arabera.

Artículo único.– Convocar la IX edición del concurso fotográfico «¿Dónde ves Europa en Euskadi?», con arreglo a las bases que se aprueban y figuran en el anexo a esta Orden.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Aplikatu beharreko lege-araubidea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Régimen legal aplicable.

Agindu honetan aurreikusita ez dagoenerako, honako hauek aplikatuko dira: azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina, Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, Lege horren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 88/2006 Errege Dekretua, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea.

En lo no previsto en la presente Orden serán de aplicación las previsiones contenidas en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Baliabideak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Recursos.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute interesdunek Ogasun eta Ekonomiako sailburuaren aurrean, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluetan ezarritakoaren arabera. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete zuzenean EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua aldizkari ofizial berean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10.1.a) eta 46. artikuluetan ezarritakoa betez.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Hacienda y Economía, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el mismo diario oficial de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓn FINAL TERCERA

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko martxoaren 6a.

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de marzo de 2020.

Ogasun eta Ekonomiako sailburua,

El Consejero de Hacienda y Economía,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

ERANSKINA, «NON IKUSTEN DUZU EUROPA EUSKADIN?» ARGAZKI-LEHIAKETAREN IX. EDIZIOAREN DEIALDIA EGITEN DUEN OGASUN ETA EKONOMIAKO SAILBURUAREN AGINDUARENA
ANEXO A LA ORDEN DEL CONSEJERO DE HACIENDA Y ECONOMÍA, POR LA QUE SE CONVOCA LA IX EDICIÓN DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO «¿DÓNDE VES EUROPA EN EUSKADI?»
«NON IKUSTEN DUZU EUROPA EUSKADIN?» ARGAZKI-LEHIAKETAREN OINARRIAK
BASES DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO «¿DÓNDE VES EUROPA EN EUSKADI?»

Lehenengoa.– Xedea.

Primera.– Objeto.

Ogasun eta Ekonomia Sailaren Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak «Non ikusten duzu Europa Euskadin?» argazki-lehiaketaren IX. edizioa antolatzen du, EGEF Eskualde Garapeneko Europako Funtsak Euskal Autonomia Erkidegoan finantzaturiko ekimenak eta proiektuak erakusteko.

La Dirección de Economía y Planificación del Departamento de Hacienda y Economía, organiza la IX edición del concurso fotográfico «¿Dónde ves Europa en Euskadi?» con el fin de mostrar las iniciativas y proyectos financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en nuestra Comunidad Autónoma de Euskadi.

Aurrekoak bezalaxe, IX. edizio honen % 50 EGEFek finantzatuko du.

La presente Edición IX, al igual que las anteriores, será cofinanciada al 50% por FEDER.

Bigarrena.– Parte-hartzaileek bete beharreko eskakizunak.

Segunda.– Requisitos a cumplir por las personas participantes.

1.– Eskatzaileek betekizun hauek bete behar dituzte argazkiak aurkezteko egunean, bai eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorreko 13.2 artikuluan ezarritako gainerako betekizunak ere:

1.– Las personas participantes deberán cumplir con los siguientes requisitos a la fecha de presentación de las fotografías, así como los demás requisitos establecidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriren batean erroldaturik egotea.

a) Estar empadronado en algún municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) 1995eko urtarrilaren 1etik 2006ko abenduaren 31ra bitartean jaioa izatea.

b) Haber nacido entre el 1 de enero de 1995 y 31 de diciembre de 2006.

c) Sexu-arrazoiengatik diskriminatzeagatik zigor administratibo edo penala betetzen edo debeku horrekin zigortuta ez egotea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritakoaren arabera.

c) No estar cumpliendo sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón de sexo ni estar sancionado con esta prohibición en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

d) Zerga-betebeharrak eta gizarte-segurantzarekikoak eguneratuta izatea, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluaren e) letraren arabera.

d) Hallarse, en su caso, al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social, de conformidad al artículo 13.2.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e) Dirulaguntzak itzultzeagatiko betebeharren ordainketak eguneratuta izatea, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluaren g) letraren arabera.

e) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de conformidad al artículo 13.2.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– 18 urtetik beherako parte-hartzaileek, halaber, amaren, aitaren edo tutorearen aurretiko baimena izan beharko dute lehiaketan parte hartzeko, adingabe emantzipatuak ez badira, behintzat. Emantzipatuta egonez gero, formalki egiaztatu beharko dute egoera hori.

2.– Las personas participantes menores de 18 años de edad, excepto si se trata de menores emancipados deberán contar, además, con la autorización previa de su madre o padre o tutor o tutora para participar en el concurso. En el supuesto de emancipación, esta circunstancia deberá acreditarse formalmente.

3.– Parte-hartzaileek, Oinarri hauetako I. eranskinarekin («Parte hartzeko eskabidea») batera, II. eranskina («Bigarren oinarriko baldintzak betetzeko erantzukizunpeko adierazpena») ere bete beharko dute. Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak egiaztatu egingo du 1. apartatuaren a), b) eta d) letretan finkatutako baldintzak betetzen direla, eta horretarako egiaztagiriak bildu ahalko ditu, salbu eta interesdunak nahi ez badu; interesdunak nahi ez badu, berak aurkeztu beharko ditu baldintza horiek betetzen dituelako egiaztagiriak.

3.– Las personas participantes deberán cumplimentar junto con el Anexo I «Solicitud de participación» de estas Bases, el Anexo II «Declaración responsable de cumplir con los requisitos de la Base segunda». La Dirección de Economía y Planificación comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a), b) y d) del apartado anterior, recabando los documentos acreditativos de los mismos, salvo que la persona interesada se opusiese a ello, en cuyo caso será ella misma quien deba aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de tales requisitos.

c) eta e) letretan jasotako betekizunak eta 2. apartatuan jasotako betebeharra –aurretiko baimena izatea– betetzeko, baliteke erantzukizunpeko adierazpena eskatzea, eta II. eranskineko dagokion laukia markatu beharko da horretarako.

El cumplimiento de los requisitos de la letra c) y e) y el de contar con la autorización previa del apartado 2 anterior podrá ser objeto de declaración responsable marcando la casilla correspondiente del citado Anexo II.

4.– Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak egiaztatu egingo du parte-hartzaileek oinarri honen lehenengo apartatuan adierazitako betebehar guztiak betetzen dituztela. Bestela, interesdunari eskatu egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Era berean, adieraziko zaio ezen, horrela egiten ez badu, eskabidean atzera egin duela ulertuko dela, Ekonomia eta Plangintzako zuzendariak horretarako ebazpena eman ondoren.

4.– La Dirección de Economía y Planificación comprobará que las personas participantes cumplen con todos los requisitos indicados en el apartado primero de esta Base. De no ser así, se requerirá a la persona en cuestión para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada por el Director de Economía y Planificación.

5.– Sariaren izaera kontuan izanik, parte-hartzaileak salbuetsita geratuko dira 38/2013 Legearen 13.2 artikuluan eskatutako gainerako baldintzak betetzen dituztela frogatzetik.

5.– A la vista de la naturaleza del premio, las personas participantes estarán exentas de acreditar el cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por el artículo 13.2 de la Ley 38/2013.

Hirugarrena.– Aurkeztu nahi diren argazkiek bete beharreko baldintzak.

Tercera.– Requisitos de las fotografías a presentar.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoan, EGEFek emandako finantzaketa jaso duten proiektuak edo ekimenak erakutsi beharko dituzte argazkiek. Ekimen eta proiektu horiek ezagutzeko, parte-hartzaileek aukera izango dute Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak Eskualde Garapeneko Europako Funtsa (EGEF) deritzonari buruz ematen duen informazioa kontsultatzeko Euskadi.eus webgunearen bidez.

1.– Las fotografías deberán mostrar iniciativas o proyectos realizados en la Comunidad Autónoma de Euskadi que hayan recibido financiación por parte del FEDER. Para conocer dichas iniciativas y proyectos, las personas participantes podrán consultar la información acerca del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) que facilita la Dirección de Economía y Planificación a través de Euskadi.eus.

Argazkiarekin batera testu bat aurkeztu ahal izango da. Ekimen edota proiektu horren eta EGEFetik jasotako laguntzen arteko erlazioa deskribatuko da testu horretan.

La fotografía podrá ir acompañada de un texto explicativo que describa la relación entre dicha iniciativa o proyecto y la ayuda del FEDER.

2.– Argazkiak formatu digitalean egingo dira, eta honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

2.– Las fotografías se realizarán en formato digital y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Gailu digitalarekin egindakoak izatea.

a) Haber sido realizadas con un dispositivo digital.

b) jpg artxiboak izatea.

b) Debe tratarse de archivos jpg.

c) Artxiboaren pisua gehienez ere 5 megabytekoa (MB) izatea.

c) El peso del archivo no debe sobrepasar un máximo de 5 megabytes (mb).

3.– Lehiaketan parte hartuko duten argazkiek originalak izan behar dute.

3.– Las fotografías que participen en el concurso deben ser originales.

4.– Parte-hartzaileak egindako eta haren jabetzako argazkiak baino ez dira onartuko.

4.– Únicamente se aceptarán fotografías realizadas por la persona participante y que sean de su propiedad.

5.– Parte-hartzaile bakoitzak gehienez bost argazki aurkez ditzake, eta, horretarako, identifikazio-kode bat emango zaio aurkezten duen argazki bakoitzeko.

5.– Cada persona participante podrá presentar un máximo de cinco fotografías, para lo cual se le asignará un código identificativo por cada fotografía presentada.

6.– Parte-hartzaileek ezingo dituzte aurkeztu gustu txarreko argazkiak edo irudiko protagonistentzat iraingarriak izan daitezkeenak. Orobat, baztertu egingo dira edonolako indarkeria justifikatzen, horri garrantzia kentzen edo horretara bultzatzen duten edukiak.

6.– Las personas participantes no podrán presentar fotografías que pudieran resultar de mal gusto u ofensivas para las personas protagonistas de la imagen. Así como aquellas que puedan difundir contenidos que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia de cualquier tipo.

7.– Baztertu egingo dira, halaber, pertsonak, sexu batekoak edo bestekoak izateagatik, giza duintasun gutxiago edo gehiago dutela, edota sexu-objektu soil gisa ageri dituzten argazkiak.

7.– Tampoco podrán aportar fotografías que presenten a las personas como inferiores o superiores en dignidad humana en función de su sexo, ni como meros objetos sexuales.

Laugarrena.– Parte hartzeko eta argazkiak aurkezteko modua.

Cuarta.– Modo de participación y presentación de las fotografías.

1.– Instagrameko EGEF Euskadiren webgunean lehiaketak duen aplikazioaren bitartez argitaratutako argazkiek soilik hartuko dute parte lehiaketan: https://www.instagram.com/federeuropaeuskadi/ Instagramez gainera, Facebook eta Twitterrek aukera emango diete interesa duten gazteei haien argazkiak erakusteko eta Europari buruz duten ikuspegia sormenaren bidez partekatzeko. Aukera izango dute, gainera, iruzkinak eta balorazioak egiteko beste gazte batzuek beren sorkuntzen bidez parte hartzeko aurkeztutako argazkiei buruz.

1.– Participarán en el concurso las fotografías que se publiquen a través de la aplicación del concurso en la página web del FEDER Euskadi en Instagram: https://www.instagram.com/federeuropaeuskadi/. Al igual que Instagram, Facebook y Twitter permitirán a las personas jóvenes interesadas exponer sus fotografías y compartir su visión de Europa de una manera creativa. Además, podrá, comentar y valorar las fotos de otras personas jóvenes que hayan decidido participar también con sus creaciones.

2.– Lehiaketan parte hartu eta argazkiak erantsi ahal izateko, aipatutako Instagrameko helbidean sartu, eta han eskuragarri dauden I. eta II. eranskinak bete ahalko dituzte parte-hartzaileek.

2.– Para participar en el concurso y poder adjuntar las fotografías, se podrá acceder a la mencionada dirección de Instagram y cumplimentar los Anexos l y II de estas Bases disponibles en dicha página web.

Parte-hartzaileek modu publikoan izan beharko dute profila, eta argitalpen berrien bitartez parte hartu beharko dute, lehiaketarako epeen barnean. Edozelan ere, Instagrameko EGEF Euskadiren webgunean (https://www.instagram.com/federeuropaeuskadi/) ostatatutako aplikazioaren bitartez emandako botoak baino ez dira izango baliozkoak eta beharrezkoak azken fasera pasatzeko.

Los participantes deberán tener su perfil en modo público y participar con publicaciones nuevas, dentro de los plazos del concurso. No obstante, los únicos votos válidos y necesarios para pasar a la fase final serán a través de la aplicación alojada en la página web del FEDER Euskadi en Instagram: https://www.instagram.com/federeuropaeuskadi/

3.– Era berean, parte hartzeko eskabideak modu presentzialean aurkeztu ahal izango dira, Zuzenean Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan: Bizkaia (Kale Nagusia 85, 48011 Bilbo), Gipuzkoa (Andia kalea 13, 20003 Donostia) eta Araba (Ramiro de Maeztu 10, behea, 01008 Vitoria-Gasteiz). Bulego horietan, gainera, laguntza eskatu ahal izango da argazkiak lehiaketaren web-orriaren bidez gehitzeko. Eskabideak aurkezteko, halaber, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako edozein bitarteko eta organo baliatu ahal izango da. Horretarako, I. eta II. eranskinetan aurreikusitako formularioak baliatu beharko ditu interesdunak.

3.– Asimismo las solicitudes de participación se podrán realizar de manera presencial en las dependencias de Zuzenean Servicio de Atención Ciudadana: Bizkaia (Gran Vía 85, 48011 Bilbao), Gipuzkoa (calle Andia 13, 20003 San Sebastián) y Álava (Ramiro de Maeztu, 10 bajo, 01008 Vitoria-Gasteiz) –oficinas donde se podrá además obtener asistencia para adjuntar las fotografías a través de la página del concurso– así como en cualquiera de los medios y órganos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para ello, la persona interesada habrá de hacer uso de los formularios previstos en los Anexos I y II.

4.– Lehiaketan parte hartu ahal izateko, eskatzaile bakoitzak honako hau adierazi beharko du:

4.– Para poder participar en el concurso, cada persona solicitante deberá declarar lo siguiente:

a) Oinarri hauek guztiak ezagutzen eta onartzen dituela.

a) Que conoce y acepta en su totalidad las presentes Bases.

b) Baimena ematen diola Eusko Jaurlaritzari lehiaketa honekin erlazionatutako jarduera publiko edo hedapen-jardueretan bere izen-abizenak erabiltzeko, sariaz aparteko bestelako eskubiderik, ordainketarik edo onurarik jasotzeko eskubiderik izan gabe, eta

b) Que, de resultar premiada su fotografía, autoriza al Gobierno Vasco a utilizar su nombre y apellidos en cualquier actividad pública o de difusión relacionada con el presente concurso, sin que, por ello, adquiera derecho a remuneración u obtención de beneficio alguno diferente de la entrega del premio, y

c) Bere argazkiak ez badu saria lortzen baina balorazio onenak jaso dituzten hogeita hamarren artean badago, Eusko Jaurlaritzari baimena ematen diola bere argazkia erakusteko, formatu fisikoan edo digitalean, sariak banatzeko ekitaldian, erakusketa-areto batean; halere, horrek ez dio inolaz ere ordainketak edo mozkinak jasotzeko eskubiderik emango.

c) Que, si su fotografía no resulta premiada, pero se encuentra entre las treinta mejores valoradas, autoriza al Gobierno Vasco a exponerla en formato físico o digital en una sala de exposiciones durante el acto de entrega de premios, sin que, por ello, adquiera derecho a remuneración u obtención de beneficio de ningún tipo.

d) Bere argazkiak saria lortzen badu, hura ustiatzeko eskubidea ematen diola Eusko Jaurlaritzari 3 urteko eperako, modu ez-esklusiboan. Ustiapen-eskubide horiek saritutako lanak erreproduzitzeko, banatzeko, haien komunikazio publikoa egiteko, eraldatzeko eta egokitzeko baliatuko dira, lan horiek lehiaketa honekin lotutako zabalkunde jarduera publikoetan erabiltzeko.

d) Que, de resultar premiada mi fotografía, cedo los derechos de su explotación al Gobierno Vasco de forma no exclusiva por un plazo de 3 años. Dichos derechos de explotación se refieren a su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y adecuación para su utilización en actividades públicas de difusión relacionadas con el presente concurso.

Horretarako, lehiaketan parte hartzeko eskabidea egiten duten pertsonek I. eranskineko dagokion laukiak markatu beharko dituzte.

A tal efecto, las personas que soliciten tomar parte en el concurso deberán marcar las casillas correspondientes del Anexo I.

Bosgarrena.– Argazkiak aurkezteko epea.

Quinta.– Plazo de presentación de las fotografías.

Argazkiak epe honetan jasoko dira: 2020ko martxoaren 18tik apirilaren 24ra bitartean (egun biak barne).

La admisión de fotografías se realizará entre el 18 de marzo y 24 abril de 2020, ambos días incluidos.

Seigarrena.– Lehiaketaren garapena.

Sexta.– Desarrollo del concurso.

1.– Lehiaketan parte hartu duten argazki guztiak erakutsiko dira Instagrameko orrian. Lehiaketa honetan parte hartu nahi duten pertsonek onartu egin beharko dute euren argazkiak ikusgai egongo direla lehiaketaren kanal sozialetan: Instagram, Facebook eta Twitter. Horretarako, I. eranskinean dagokion laukia markatu beharko dute.

1.– Todas las fotografías participantes en el concurso serán expuestas en la página de Instagram. Las personas que desean participar en este concurso deberán aceptar que sus fotografías sean visibles en los canales sociales del concurso: Instagram, Facebook y Twitter. A tal efecto, deberán marcar la casilla correspondiente del Anexo I.

2.– Irudiak lehiaketaren kanal sozialetan ikusi ahal izango dira, eta bisitariek libreki balioetsi ahal izango dituzte.

2.– Las imágenes se podrán consultar en los canales sociales del concurso y podrán ser valoradas libremente por las personas visitantes.

3.– Instagramek ez du inolaz ere babesten ez administratzen lehiaketa hau. Eusko Jaurlaritzak baino ez du jasoko parte-hartzaileek Instagramen edo mezu pribatuen bitartez ematen duten informazioa, eta lehiaketako parte-hartzea izapidetzeko bakarrik erabiliko du.

3.– Instagram no patrocinará ni administrará de modo alguno este concurso. La información que la persona participante proporcione a través de Instagram o mensaje privado tiene como único destinatario al Gobierno Vasco, que la utilizará exclusivamente para tramitar su participación en el concurso.

Zazpigarrena.– Sariak.

Séptima.– Premios.

1.– Hiru sari emango dira; horietako bi lehiaketaren epaimahaiak emango ditu; bestea, berriz, zaleek Instagrameko webgunean emandako botoen bidez erabakiko da:

1.– Se otorgarán tres premios, los dos primeros por el jurado del concurso, y un tercero por votación de los fans de la página en Instagram:

– Argazkirik onenaren lehen saria: Smartphone Samsung Note 10 Lite 6 GB+ 128 GB, edo antzeko modeloa, gehienez 625 euroko balioa duena.

– Primer premio a la mejor fotografía: Smartphone Samsung Note 10 Lite 6 GB+ 128 GB, o modelo similar, cuyo importe no supere los 625 euros.

– Bigarren saria: Smartwatch Samsung Galaxy Watch Active 2 Bluetooth 40 mm, edo antzeko beste bat, gehienez 360 euroko balioa duena.

– Segundo premio: Smartwatch Samsung Galaxy Watch Active 2 Bluetooth 40 mm o similar, cuyo importe no supere los 360 euros.

– Hirugarren saria, boto gehien jaso duen argazkiari emana: Bullboat Urbanista Tokio hari gabeko botoi-entzungailu bluetoothdunak, edo antzekoak, gehienez 120 euroko balioa dutenak, edo Bose Soundlink micro Bluetooth bozgorailuak, edo antzekoak, gehienez 120 euroko balioa dutenak.

– Tercer premio a la fotografía más votada: auriculares de botón Bullboat Urbanista Tokio inalámbricos Bluetooth, o similar, cuyo importe no supere los 120 euros o Altavoz Bose Soundlink micro Bluetooth, o similar, cuyo importe no supere los 120 euros.

2.– Pertsona saritu bakoitzari sari bat eman ahalko zaio gehienez, eta aurreko apartatuan ezarritakoa gorabehera, epaimahaiaren lehen saria lortzen duen argazkiaren egileak aukera izango du lehen, bigarren edo hirugarren sariaren artean hautatzeko; bigarren saridunak bigarren eta hirugarren sariaren artean aukeratu ahal izango du.

2.– No se podrá conceder más de un premio por persona premiada y, a pesar de lo dispuesto en el apartado anterior, la persona autora de la fotografía que obtenga el primer premio del jurado podrá optar por recibir como premio entre el primer, segundo o tercer regalo; el segundo premiado podrá elegir entre el segundo o tercer premio.

3.– Nolanahi ere, irabazleak beste sari bat jasotzea erabakitzen badu, ez du eskubiderik izango zegokion sariaren eta hartutako sariaren arteko aldea dirutan ematea erreklamatzeko.

3.– En ningún caso, el ejercicio de tales opciones conllevará el derecho a reclamar la diferencia económica por haber optado al objeto de valor inferior de un premio distinto del concedido.

4.– Administrazio Publiko honek bere gain hartuko du, hala badagokio, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren konturako ordainketaren kostua, saridunei dagokiena.

4.– Esta Administración Pública asumirá, en su caso, el coste en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a la persona premiada.

Zortzigarrena.– Lehiaketaren epaimahaia eta saritutako argazkiak hautatzeko irizpideak.

Octava.– Jurado del concurso y criterios de selección de las fotografías premiadas.

1.– Hiru kidek osatuko dute epaimahaia:

1.– El jurado estará formado por tres miembros:

a) Rosanna Micciche andrea, presidentea, Europako Batzordearen Eskualde eta Hiri Politikaren Zuzendaritza Nagusiaren (DG Regio) ordezkari gisa.

a) Dña. Rosanna Micciche, la Presidenta, en representación de la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG Regio) de la Comisión Europea.

b) Mikel Arrazola Arregi jauna, Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusiaren Gobernu Irekiaren Zuzendaritzako irudi-teknikaria (Eusko Jaurlaritza); epaimahaiko idazkaria izango da.

b) D. Mikel Arrazola Arregi, Técnico de Imagen de la Dirección de Gobierno Abierto de la Secretaría General de la Presidencia, Lehendakaritza (Gobierno Vasco), que actuará, además, como Secretario del jurado.

c) Ana Maria Iglesias Franco andrea, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko teknikaria (Baliabide Orokorren Zuzendaritza), argazkilaritzan ezagutza handia duena (Eusko Jaurlaritza).

c) Dña. Ana Maria Iglesias Franco, Técnica del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno (Dirección de Recursos Generales) con amplios conocimientos en fotografía (Gobierno Vasco).

Kide horiek legedian aurreikusitako abstentzio- eta errekusazio-egoeren mende daude; alde horretatik, prozeduran interesa duen edozeinek aurkez dezake errekusazioa.

Tales miembros están sujetos a los supuestos de abstención y recusación legalmente previstos, pudiendo ejercitarse tal recusación por cualquier persona interesada en el procedimiento.

2.– Argazkiak aurkezteko epea amaituta, hurrengo apartatuan aurreikusitako irizpideei jarraikiz, lehiaketa honen hirugarren oinarrian ezarritakoa betetzen duten bi argazki hautatu beharko ditu epaimahaiak, lehiaketaren aplikazioan (webgunea: www.instagram.com/federeuropaeuskadi/) boto gehien eskuratu duten hogeita hamar argazkien artean. Boto gehien eskuratu duten argazkien artean parte-hartzaile batek argazki bat baino gehiago baditu, boto gehien izan dituena hautatuko da finalerako. Boto-berdinketarik gertatzen bada, epaimahaiak hautatuko du finalera joango den pertsonaren argazkia.

2.– Finalizado el plazo de presentación de fotografías, el jurado seleccionará, de acuerdo con los criterios previstos en el apartado siguiente, dos fotografías que cumplan las condiciones previstas en la Base tercera de entre las treinta más votadas en la aplicación del concurso en la página web www.instagram.com/federeuropaeuskadi/. En caso de que la persona participante tenga más de una fotografía entre las más votadas, solo se seleccionará como finalista aquella que más votos haya recibido. En el supuesto del mismo número de votos, el jurado seleccionará la fotografía de la persona participante que será finalista.

3.– Saritutako argazkiak aukeratzeko, honako haztapen-irizpide hauek hartuko dira kontuan:

3.– En la selección de las fotografías premiadas se tendrán en cuenta los siguientes criterios de ponderación:

a) Agerian jartzea Europar Batasunak egindako ekarpenaren garrantzia (20 puntu, gehienez).

a) Visibilidad de la importancia de la contribución de la Unión Europea (hasta 20 puntos).

b) Argazkien kalitate teknikoa: konposizioa, araztasuna, esposizioa, teknika edo baliabide fotografiko berritzaileak erabiltzea (10 puntu, gehienez).

b) Calidad técnica de las mismas: composición, nitidez, exposición, empleo de técnicas o recursos fotográficos innovadores (hasta 10 puntos).

c) Originaltasuna gaiari heltzeko orduan (10 puntu, gehienez).

c) Originalidad en la aproximación al tema (hasta 10 puntos).

d) Eragin eta erakargarritasun bisuala (10 puntu, gehienez).

d) Impacto y atractivo visual (hasta 10 puntos).

e) Emakumeen parte-hartze aktiboa eta bi sexuen presentzia orekatua eta irudi plurala erakustea, estereotipo sexistak alde batera utziz (10 puntu, gehienez).

e) Participación activa de las mujeres con una presencia equilibrada y una imagen plural de ambos sexos, al margen de estereotipos sexistas (hasta 10 puntos).

4.– Epaimahaiaren presidenteak organo eskudunari helaraziko dio sariak emateko proposamena, beste hogeita hamar parte-hartzaileen zerrenda ordenatuarekin batera, zerrenda horretako argazki bakoitzak lortutako balorazioari jarraikiz.

4.– La Presidenta del jurado elevará la propuesta de concesión de los premios al órgano competente para ello junto con la relación ordenada de las otras treinta personas participantes, conforme a la valoración obtenida por cada una de sus fotografías.

Bederatzigarrena.– Sariak emateko ebazpena, eta sariaren onarpena edo uko egitea.

Novena.– Resolución de concesión de los premios, aceptación o renuncia al premio.

1.– Sariak emateko erabakia Ekonomia, Finantza eta Aurrekontuetako sailburuordearen ebazpen bidez hartuko da, 2020ko maiatzaren 8a baino lehen, epaimahaiak helarazitako proposamenari jarraikiz; aurretik, betiere, egiaztatuko da hautatutako pertsonek eta boto gehien jaso dituen argazkiaren egileak oinarri hauetan ezarritako betekizunak betetzen dituztela.

1.– El acuerdo de concesión de los premios se realizará mediante resolución del Viceconsejero de Economía, Finanzas y Presupuestos en fecha anterior al 8 de mayo de 2020, a la vista de la propuesta elevada por el Jurado y una vez verificado que las personas seleccionadas y la autora de la fotografía más votada cumplen los requisitos establecidos en estas bases.

2.– Lehiaketaren Instagrameko orrian jakinaraziko da sariak emateko hartutako ebazpena. Gainera, hiru irabazleei zuzenean jakinaraziko zaie, mezu pribatu bidez. Horrez gainera, ebazpena irabazleei jakinaraziko zaie, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeari jarraikiz; halaber, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

2.– La resolución de concesión se dará a conocer a través de la página del concurso en Instagram, además de comunicarse directamente a las tres personas ganadoras, mediante mensaje privado. Asimismo, la resolución será notificada a los ganadores, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo de las administraciones públicas y publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

3.– Irabazleek saria onartzen dutela adierazi behar dute, III. eranskinean jasotako formularioaren bidez. Onarpen hori, era berean, mezu pribatu bat bidalita egin ahal izango da, lehiaketaren Instagrameko orriaren bidez. Sarituak sariari uko egiten diola ulertuko da baldin eta lehiaketaren ebazpena ezagutzera ematen denetik aurrera 24 orduko epean administrazio publiko honek ez badu jasotzen arestian aipatutako formularioa edo mezu pribatua.

3.– Las personas ganadoras deberán manifestar su aceptación del premio, mediante el formulario recogido en el Anexo III. Dicha aceptación la podrá realizar, asimismo, a través de un mensaje privado mediante la página del concurso de Instagram. Se entenderá que la persona premiada renuncia al premio si transcurre el plazo de 24 horas desde que haya sido dada conocer la resolución del concurso sin que se reciba en esta Administración Pública el formulario o el mensaje privado.

Horretaz gain, irabazleren bat adingabea baldin bada, haren guraso edo legezko tutoreek berariaz baimena emango dute irabazleak saria jaso dezan, lehiaketan bertan bildutako betekizunak onartuta; horretarako, oinarri hauen V. eranskinean jasotako inprimakia bete beharko dute.

Al mismo tiempo en el supuesto de que una persona menor de edad resulte ganadora, sus padres o tutores legales otorgarán consentimiento expreso para que dicha persona reciba el premio, con aceptación de las obligaciones inherentes al concurso, mediante el formulario recogido en el Anexo V a estas bases.

4.– Saria jasotzeari uko eginez gero, arrazoia edozein dela ere, saridunak ez du bestelako ordainik jasotzeko eskubiderik izango. Sariari uko eginez gero, hurrengo balorazio onena izan duen argazkiari emango zaio saria, betiere Ekonomia, Finantza eta Aurrekontuetako sailburuordearen ebazpen bidez.

4.– La renuncia a un premio, cualquiera que sea la razón que la motive, no dará derecho a la persona agraciada a ningún tipo de compensación. En caso de renuncia, el premio se concederá a la siguiente fotografía mejor valorada mediante Resolución del Viceconsejero de Economía, Finanzas y Presupuestos.

5.– Parte-hartzaileek emandako datuetan akatsen bat baldin badago eta, horren ondorioz, haiek identifikatzea ezinezkoa bada, Eusko Jaurlaritzak ez du izango inolako erantzukizunik.

5.– El Gobierno Vasco quedará eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos facilitados por las personas participantes que impidiera su identificación.

Hamargarrena.– Sarien banaketa.

Décima.– Entrega de premios.

1.– Sariak ekitaldi batean emango dira, 2020ko maiatzaren 8an, eta sarituek bertan egon beharko dute. Ekitaldiaren ordu eta lekuaren berri garaiz emango zaie irabazleei. Justifikatutako arrazoiren bat dela-eta irabazleak ezin badu ekitaldira etorri, beste pertsona bat izendatu ahal izango du aipatutako ekitaldi horretan haren izenean saria jasotzeko.

1.– Los premios se entregarán el 8 de mayo de 2020 en un acto al que deberán asistir las personas premiadas, y de cuya hora y lugar se les informará con la debida antelación. En caso de no poder asistir por causa justificada, la persona premiada podrá designar a otra persona para que asista al acto y recoja el premio en su nombre.

2.– Sariak emateko ekitaldian, gainerako 27 argazki finalistak erakusketa-areto batean izango dira ikusgai, formatu fisikoan edo digitalean. Argazki horien egileei jakinaraziko zaie zehazki noiz eta non erakutsiko diren euren argazkiak.

2.– Las restantes 27 fotografías finalistas podrán ser expuestas en formato físico o digital en una sala de exposiciones durante el acto de entrega de premios. Se informará a cada una de las personas autoras de dichas fotografías sobre la fecha y lugar en que las mismas estarán expuestas.

Hamaikagarrena.– Sariak errebokatzea eta itzultzea.

Undécima.– Revocación y reintegro de los premios.

Emandako sariak errebokatu egingo dira, baldin eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.1 artikuluan aurreikusitako arrazoiren bat tarteko bada eta, zehazki, oinarri hauetan ezarritako betebeharrak betetzen ez badira, betiere xedapen hauetan ezarritakoarekin bat etorriz: Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren kontura emandako dirulaguntzen bermeen eta itzulketen jardunbide orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina.

Se procederá a revocar los premios otorgados, de conformidad a lo previsto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen de las garantías y reintegro de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en particular en supuestos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes bases.

Hamabigarrena.– Saritutako argazkien jabetza-eskubideak.

Duodécima.– Derechos de autoría de las fotografías premiadas.

1.– Saritutako pertsonek baino ez dituzte izango argazki irabazleen jabetza-eskubideak eta, horregatik, pertsona horien ardura izango da hirugarrenek argazki horien gainean eskubiderik ez izatea; horren inguruko arazorik egonez gero, pertsona haiek egin beharko diote aurre argazki irabazleen gaineko edozein erreklamaziori.

1.– Las personas premiadas serán las únicas titulares de los derechos de autor sobre las fotografías premiadas, por lo que serán responsables de que no existan derechos de terceros sobre ellas, y, de darse el caso, serán ellas las que hagan frente a cualquier reclamación sobre los mismos.

2.– Saritutako argazkien ustiapen-eskubideak Eusko Jaurlaritzari emango zaizkio, modu ez-esklusiboan, eta 3 urterako. Ustiapen-eskubide horiek saritutako lanak erreproduzitzeko, banatzeko, haien komunikazio publikoa egiteko, eraldatzeko eta egokitzeko baliatuko dira, lan horiek lehiaketa honekin lotutako zabalkunde jarduera publikoetan erabiltzeko.

2.– Los derechos de explotación de las fotografías premiadas se cederán al Gobierno Vasco de forma no exclusiva por un plazo de 3 años. Dichos derechos de explotación se refieren a su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y adecuación para su utilización en actividades públicas de difusión relacionadas con el presente concurso.

Hamahirugarrena.– Bateragarritasuna.

Decimotercera.– Compatibilidad.

Lehiaketa honetan parte hartzeak ez du esan nahi ezin direla argazki berberak antzeko beste lehiaketa batzuetan aurkeztu, eta ez dago eragozpenik argazki berberarengatik sariak edo aitorpenak jasotzeko.

La participación en este concurso no impide la presentación de las mismas fotografías en otros certámenes de similares características, siendo compatible la obtención de premios o reconocimientos por la misma fotografía.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común