Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

27. zk., 2020ko otsailaren 10a, astelehena

N.º 27, lunes 10 de febrero de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak

Nombramientos, situaciones e incidencias

LAN ETA JUSTIZIA SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA
657
657

AGINDUA, 2020ko urtarrilaren 15ekoa, Lan eta Justiziako sailburuarena, zeinaren bidez notarioak izendatzen baitira, Euskal Autonomia Erkidegoan hutsik dauden notariotzak betetzeko egindako lehiaketa arrunta ebatziz.

ORDEN de 15 de enero de 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se procede al nombramiento de Notarios en resolución de concurso ordinario de vacantes existentes en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Ikusi da hutsik dauden notariotzak betetzeko bideratutako espedientea. Notariotza horiek 2019ko azaroaren 11ko Ebazpenaren bidez (2019ko azaroaren 18ko BOE) deitutako lehiaketa arruntean sartu ziren, eta, Autonomia Estatutuko 10.22 artikuluan agindutakoarekin bat, eta azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuak –Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituenak eta horren egitekoak eta jardun-arloak finkatzen– ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, hau

Visto el expediente instruido para la provisión de Notarías vacantes, comprendidas en el Concurso Ordinario convocado por Resolución de 11 de noviembre de 2019 y publicado en el Boletín Oficial del Estado de 18 de noviembre de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.22 del Estatuto de Autonomía en uso de las facultades conferidas por el Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Iragarritako notariotzak, zeintzuk Euskal Autonomia Erkidegoan kokaturik baitaude, betetzeko izendatzea ondoren aipatzen diren notarioak:

Primero.– Nombrar para proveer las Notarías anunciadas radicadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a los Notarios que se relacionan a continuación:

Vitoria-Gasteizko Notariotzarako, María Concepción Granado Fernández de Pradilla andrea (arrazoia: hutsik zegoen aurreko lehiaketan).

Para la Notaría de Vitoria-Gasteiz a D.ª María Concepción Granado Fernández de la Pradilla (motivo: desierta en concurso precedente).

Bilboko Notariotzarako, Miguel Ángel Martínez Urroz jauna (arrazoia: Ruperto Isidoro Martínez Martínez jaunaren lekualdaketa).

Para la Notaría de Bilbao a D. Miguel Ángel Martínez Urroz (motivo: traslado de D. Ruperto Isidoro Martínez Martínez).

Bigarrena.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea, eta interesdunei bidaltzea.

Segundo.– Acordar la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco y remitir la misma a los interesados.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Lan eta Justiziako sailburuari, hilabeteko epean, agindua jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante esta Consejera de Trabajo y Justicia en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, o recurso contencioso-administrativo, ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko urtarrilaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de enero de 2020.

Lan eta Justiziako sailburua,

La Consejera de Trabajo y Justicia,

MARÍA JESÚS CARMEN SAN JOSÉ LÓPEZ.

MARÍA JESÚS CARMEN SAN JOSÉ LÓPEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común