Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

20. zk., 2020ko urtarrilaren 30a, osteguna

N.º 20, jueves 30 de enero de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
453
453

AGINDUA, 2020ko urtarrilaren 21ekoa, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinaren bidez «Euskadiko Gazteak Lankidetzan» programarako 2020ko deialdia aldatzen den, eta eskaerak aurkezteko epea luzatzen den.

ORDEN de 21 de enero de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se modifica la Orden por la que se convoca el programa «Juventud Vasca Cooperante» para el año 2020, y se amplía el plazo de presentación de solicitudes.

Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2019ko azaroaren 22ko Aginduak –«Euskadiko Gazteak Lankidetzan» programarako 2020ko deialdia iragartzen duena (EHAA 233. zk., 2019ko abenduaren 9koa)– laugarren artikuluan ezartzen du eskabideak aurkezteko epea berrogei egunekoa izango dela, agindua indarrean sartzen denetik aurrera.

La Orden de 22 de noviembre de 2019, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se convoca el programa «Juventud Vasca Cooperante» para el año 2020 (BOPV n.º 233, de 9 de diciembre de 2019), establece en su artículo cuarto que el plazo de presentación de solicitudes será de cuarenta días a partir del día siguiente a la publicación de la precitada Orden.

Agindua 2019ko abenduaren 9an argitaratu zen; beraz, 2019ko abenduaren 10etik aurrera izango ditu ondorioak (epearen lehenengo eguna) eta 2020ko otsailaren 6an eskaerak aurkezteko epea amaituko da.

La Orden fue publicada el día 9 de diciembre de 2019, surtiendo efectos, por tanto, desde el día 10 de diciembre de 2019 (primer día de plazo), concluyendo el plazo de presentación de solicitudes el día 6 de febrero de 2020.

Aurten, tramitazio prozedura aldatu egin da, eta horrek zailtasunak sortu ditu. Ondorioz, interesdunen onerako, eskaerak aurkezteko epea luzatzea komeni da.

El presente año se ha cambiado el procedimiento de tramitación, lo que ha producido dificultades que aconsejan, en beneficio de las personas interesadas, la ampliación del plazo de presentación de solicitudes.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 32.1 artikuluak ezartzen duenez, administrazioak, ofizioz edo interesdunek hala eskaturik, ezarritako epea luza dezake, manuren batek kontrakoa ez badio, komenigarritzat jotzen bada eta hirugarren batzuen eskubideei kalterik egiten ez bazaie. Luzapena ez da izango epeen erdia baino luzeagoa, inguruabarrek hala gomendatzen badute. Epea luzatzeko erabakia interesdunei jakinarazi behar zaie.

El artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece la posibilidad de que la Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los/as interesados/as, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a las personas interesadas.

Horrenbestez, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Aldatzea Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2019ko azaroaren 22ko Aginduaren laugarren artikulua, zeinaren bidez iragartzen baita «Euskadiko Gazteak Lankidetzan» programarako 2020ko deialdia. Horren ondorioz, eskaerak aurkezteko epea 2020ko otsailaren 21era arte luzatuko da.

Modificar el artículo cuarto de la Orden de 22 de noviembre de 2019, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se convoca el programa «Juventud Vasca Cooperante» para el año 2020, ampliando el plazo de presentación de solicitudes hasta el 21 de febrero de 2020.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko urtarrilaren 21a.

Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburua,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de enero de 2020.

La Consejera de Empleo y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.


Análisis documental

Euskadi, bien común