Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

16. zk., 2020ko urtarrilaren 24a, ostirala

N.º 16, viernes 24 de enero de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
325
325

3/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 7koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita Trantsizio Ekologikorako Ministerioaren, Kantauriko eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta Uraren Euskal Agentziaren arteko Hitzarmena aldatzeko eta luzatzeko Gehigarria, zeinaren bidez agintzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldeko erkidego arteko arroetan egiteko jabari publiko hidraulikoaren arloko zenbait jarduera.

RESOLUCIÓN 3/2020, de 7 de enero, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación de la Adenda de modificación y prórroga del Convenio suscrito con el Ministerio para la Transición Ecológica, las Confederaciones Hidrográficas del Cantábrico, OA y del Ebro, OA y la Agencia Vasca del Agua, por el que se encomiendan diversas actividades en materia de dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak hitzarmena sinatu duenez gero, zabalkunde egokia izan dezan, honako hau

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco el Convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Trantsizio Ekologikorako Ministerioaren, Kantauriko eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta Uraren Euskal Agentziaren arteko Hitzarmena aldatzeko eta luzatzeko Gehigarria, zeinaren bidez agintzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldeko erkidego arteko arroetan egiteko jabari publiko hidraulikoaren arloko zenbait jarduera. Honen eranskinean dago jasota testu hori.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto de la Adenda de modificación y prórroga del Convenio suscrito con el Ministerio para la Transición Ecológica, las Confederaciones Hidrográficas del Cantábrico, OA y del Ebro, OA y la Agencia Vasca del Agua, por el que se encomiendan diversas actividades en materia de dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko urtarrilaren 7a.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de enero de 2020.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN URTARRILAREN 7KO 3/2020 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 3/2020, DE 7 DE ENERO, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
TRANTSIZIO EKOLOGIKORAKO MINISTERIOAREN, KANTAURIKO ETA EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOEN ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN ETA URAREN EUSKAL AGENTZIAREN ARTEKO HITZARMENA ALDATZEKO ETA LUZATZEKO GEHIGARRIA, ZEINAREN BIDEZ AGINTZEN BAITIRA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LURRALDEKO ERKIDEGO ARTEKO ARROETAN EGITEKO JABARI PUBLIKO HIDRAULIKOAREN ARLOKO ZENBAIT JARDUERA
ADENDA DE MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS DEL CANTÁBRICO, OA Y DEL EBRO, OA Y LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO Y URAREN EUSKAL AGENTZIA / AGENCIA VASCA DEL AGUA, POR EL QUE SE ENCOMIENDAN DIVERSAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN LAS CUENCAS INTERCOMUNITARIAS DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Vitoria-Gasteiz, 2019ko abenduaren 13a.

Vitoria-Gasteiz, a 13 de diciembre de 2019.

HAUEK BILDU DIRA:
REUNIDOS:

Alde batetik:

De una parte:

Trantsizio Ekologikoaren Ministerioaren Ingurumeneko estatu-idazkaria, Hugo Alfonso Morán Fernández jauna, ekainaren 18ko 574/2018 Dekretuak izendatuta, sail horren izenean eta ordezkaritzan, Eskumenak eskuordetzeari buruzko abenduaren 17ko TEC/1425/2018 Aginduaren I. kapituluari egozten dizkion ahalmenen arabera.

Don Hugo Alfonso Morán Fernández, Secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica, nombrado por Real Decreto 574/2018, de 18 de junio, actuando en nombre y en representación del citado Departamento, de acuerdo con las facultades que le atribuye el Capítulo I de la Orden TEC/1425/2018, de 17 de diciembre de delegación de competencias.

Kantaurikoko Konfederazio Hidrografikoaren presidentea, Manuel Gutiérrez García jauna, erakunde horren legezko ordezkaritzan, uztailaren 20ko 1/2001 Errege Legegintza Dekretuak onartutako Uraren Legearen Testu Bateratuaren 23., 24. eta 30. artikuluen arroko erakundeari emandako eskumenak erabiliz.

D. Manuel Gutiérrez García, Presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, OA en representación legal de dicho Organismo, en ejercicio de las competencias atribuidas al Organismo de cuenca en los artículos 23, 24 y 30 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Ebroko Konfederazio Hidrografikoko presidentea, María Dolores Pascual Vallés andrea, erakunde horren legezko ordezkaritzan, uztailaren 20ko 1/2001 Errege Legegintza Dekretuak onartutako Uraren Legearen Testu Bateratuaren 23., 24. eta 30. artikuluen arroko erakundeari emandako eskumenak erabiliz.

D.ª María Dolores Pascual Vallés, Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, OA en representación legal de dicho Organismo, en ejercicio de las competencias atribuidas al Organismo de cuenca en los artículos 23, 24 y 30 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Bestetik:

De otra:

Ignacio María Arriola López jauna, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua, Lehendakariaren 2015eko azaroaren 26ko 29/2016 Dekretuaz izendatua.

D, Ignacio María Arriola López, Consejero de Medio Ambiente y Planificación Territorial y Vivienda de la Comunidad Autónoma del País Vasco, nombrado por Decreto 29/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari.

Ernesto Martínez de Cabredo jauna, Uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusia, Lehendakariaren abenduaren 13ko 217/2016 Dekretuaz izendatua.

D. Ernesto Martinez de Cabredo, Director General de Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua, nombrado por Decreto 217/2016, de 13 de diciembre, del Lehendakari.

Aldeek, nork bere erakundearen ordezkari gisa, hitzarmen honen aldatze- eta luzatze-gehigarri hau egiteko adinako lege-gaitasuna aitortzen diote elkarri, eta, horretarako, hau

Las partes se reconocen, en la calidad con que cada uno interviene, con capacidad legal suficiente para la celebración de la presente Adenda de modificación y prórroga del Convenio y, a tal efecto,

AZALTZEN DUTE:
EXPONEN:

Lehenengoa.– 2015eko abenduaren 23an, hitzarmen hau sinatu zen: Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren, Kantauriko eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta Uraren Euskal Agentziaren Arteko lankidetza hitzarmena, zeinaren bidez gomendioan ematen baitira Euskal Autonomia Erkidegoaren Lurraldeko Erkidegoen arteko arroetako jabari publiko hidraulikoaren alorreko zenbait jarduera.

Primero.– Que con fecha 23 de diciembre de 2015 se suscribió el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, las Confederaciones Hidrográficas del Cantábrico y del Ebro y la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca Del Agua, por el que se encomiendan diversas actividades en materia de dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias del territorio de la comunidad autónoma del país vasco.

Bigarrena.– Trantsizio Ekologikoaren Ministerioari dagokio uraren politika funtsezko ondare publiko gisa, Ministerio Departamentuak Berregituratzen dituen ekainaren 6ko 355/2018 Errege Dekretuaren arabera.

Segundo.– Que en virtud del Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, al Ministerio para la Transición Ecológica le corresponde la política del agua como bien público esencial.

Halaber, Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortzea, ezabatzea eta aldatzea, eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzea arautzen ditu, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari egokituz ur, ubide eta ureztatzeen arloko eginkizunak.

Asimismo, el Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, regula la creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y las funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuyendo al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda las funciones en materia de aguas, canales y regadíos.

Hirugarrena.– Nekazaritza eta Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioari egindako erreferentzia guztiak Trantsizio Ekologikoaren Ministerioari egin zaizkiola ulertuko da.

Tercero.– Que, todas las referencias hechas al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se entenderán hechas al Ministerio para la Transición Ecológica.

Bestalde, Ingurumen eta Lurralde Politikako Sailari egindako erreferentzia guztiak Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari egin zaizkiola ulertuko da.

Por su parte las referencias al Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial se entenderán efectuadas al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.

Laugarrena.– Indarrean sartu zenetik, beste aldaketa garrantzitsu batzuk ere gertatu direnez, beharrezkotzat jotzen da hitzarmenaren idazketa egokitzea, bai esposizio-atalean bai xedapen-atalean, baina gomendatutako jarduerei eragin gabe, hitzarmenaren klausuletan egin behar diren aldaketak sartuz.

Cuarto.– Que se han producido importantes cambios normativos desde su entrada en vigor que hacen necesario la adecuación de la redacción del Convenio, tanto en su parte expositiva como dispositiva sin que afecte a ninguna de las actividades encomendadas, mediante la incorporación de las modificaciones necesarias en las cláusulas del convenio.

Horren ondorioz, indarrean sartu zenetik betetzen ari diren lanei jarraipena emateko asmoz, kudeaketa gomendatzeko hitzarmen hau espresuki aldatzea eta lau urtez luzatzea adostu dute alderdi sinatzaileek, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 11. artikuluaren esparruan.

En consecuencia, con el fin de dar continuidad a los trabajos que, desde su entrada en vigor se están realizando, las partes firmantes acuerdan, en el marco del artículo 11 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, modificar y prorrogar expresamente el convenio de encomienda de gestión por un período de cuatro años.

KLAUSULAK
CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Xedea.

Primera.– Objeto.

Aipatu hitzarmena aldatzea eta lau urtez luzatzea da gehigarri honen xedea, hain zuzen, alde batetik, Trantsizio Ekologikoaren Ministerioaren eta, Kantauriko eta Ebroko konfederazio hidrografikoen eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta Uraren Euskal Agentziaren artekoa, zeinaren bidez hainbat jarduera gomendatzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldeko erkidegoen arteko arroetako jabari publiko hidraulikoaren alorrean, 2015eko abenduaren 23an sinatuta.

La presente adenda tiene por objeto la modificación y prórroga por un plazo de cuatro años del Convenio entre Ministerio para la Transición Ecológica, las Confederaciones Hidrográficas del Cantábrico, OA y del Ebro, OA y la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua, por el que se encomiendan diversas actividades en materia de dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, suscrito el 23 de diciembre de 2015.

Bigarrena.– Indarraldia.

Segunda.– Vigencia.

Kudeatzeko gomendioa aldatzeko eta luzatzeko gehigarri honen ondorioak sortuko dira 2019ko abenduaren 24tik aurrera, eta indarraldia amaituko da 2023ko abenduaren 24an, hitzarmen hau sinatu duten alderdietako batek berariaz salatzen ez badu behintzat.

La presente adenda de modificación y prórroga de encomienda de gestión, producirá efectos a partir del 24 de diciembre de 2019, finalizando su vigencia el 24 de diciembre de 2023, salvo denuncia expresa por parte de cualquiera de las partes firmantes del Convenio.

Hirugarrena.– Konpentsazio ekonomikoa.

Tercera.– Compensación económica.

Urtean, 750.000,00 eurokoa izango da Uraren Euskal Agentziak jasoko duen konpentsazio ekonomikoa gomendioaren luzapenetik etorritako jarduerak egiteagatik.

La compensación económica que Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua percibirá por la realización de las actividades derivadas de la prórroga de la encomienda, asciende a la cantidad de 750.000,00 euros anuales.

Zenbateko hori ekitaldia amaitu ondoren ordainduko du Trantsizio Ekologikoaren Ministerioak, bederatzigarren xedapenean ezarritako hitzarmenaren indarraldian, ondoren zehazten den banaketaren arabera:

Dicho importe, será satisfecho a ejercicio vencido por el Ministerio para la Transición Ecológica y se hará efectivo, durante la vigencia de la encomienda de gestión establecida en la cláusula anterior, de acuerdo con la siguiente distribución anual:

Trantsizio Ekologikoaren Ministerioaren Uraren Zuzendaritza Nagusiak 350.000 € ordainduko ditu urtean 23.05.456A.64 aurrekontu-aplikazioaren kargura.

La Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, abonará la cantidad de 350.000 euros/año, con cargo a la aplicación presupuestaria 23.05.456A.640.

Kantaurikoko Konfederazio Hidrografikoak 200.000 euro ordainduko ditu urtean, 23.102.456A.640 aurrekontu-aplikazioaren kargura.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico, OA abonará la cantidad de 200.000 euros/año, con cargo a la aplicación presupuestaria 23.102.456A.640.

Ebroko Konfederazio Hidrografikoak 200.000 euro ordainduko ditu urtean, aurrekontu-aplikazio hauen kargura:

La Confederación Hidrográfica del Ebro, OA abonará la cantidad de 200.000 euros/año, con cargo a las aplicaciones presupuestarias siguientes:

– 100.000 euro/urtean, 23.104.452A.640 aplikazioa.

– 100.000 euros/año aplicación 23.104.452A.640.

– 100.000 euro/urtean, 23.104.456A.640 aplikazioa.

– 100.000 euros/año aplicación 23.104.456A.640.

2020-2023 ekitaldietan, kreditu egokia eta nahikoa egotearen mende egongo da luzapen hau, etorritako beharrak finantzatzeko.

La presente prórroga queda sometida a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios 2020-2023 para financiar las obligaciones derivadas de la misma.

Laugarrena.– «Gomendioa eta administrazioen arteko harremanak gidatzen dituzten printzipioak» izeneko hitzarmenaren Bigarren Estipulazioaren 1. eta 4. apartatuak aldatzen dira, eta honela idatzi dira:

Cuarta.– Se modifica el apartado 1 y 4 de la Estipulación Segunda del convenio «Principios que rigen la Encomienda y Relaciones Interadministrativas», quedando redactados de la siguiente manera:

«1.– Uraren Euskal Agentzia izango da herritarrentzako leihatila bakarra gomendatutako jarduera guztietan. Uraren Euskal Agentziara bidaliko dira interesdunek aurkeztutako dokumentuak edozein administrazio izenpetzaileren aurrean, hitzarmen honetan aurreikusitako kudeaketa-gomendioa gauza dadin».

«1.– Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua actuará, en todas las actividades encomendadas, como ventanilla única para el administrado. Los documentos presentados por los interesados ante cualquiera de las Administraciones firmantes serán remitidos a Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua para hacer efectiva la Encomienda prevista en este Convenio».

«4.– Gomendioaren erabilera errazteko, hitzarmen hau izenpetzen duten administrazioek, Batzorde Mistoan, informazioa etengabe trukatzeko bideak ezarriko dituzte, bereziki, gomendioaren administrazio-espedienteen edukiari buruzko informazioa. Batzorde Mistoari dagokio, halaber, indarrean dagoen lege-esparruaren barruan, gomendioa aplikatzeko irizpide teknikoak finkatzea, hitzarmen honen bosgarren estipulazioak ezartzen duenaren arabera, eta gomendatutako prozeduren esparruan egiten diren izapide guztietan betetzen dela bermatzea ere, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitakoaren arabera».

«4.– Para facilitar el ejercicio de la Encomienda, las Administraciones firmantes del presente Convenio establecerán, en el seno de la Comisión Mixta, cauces para el intercambio permanente de información y en particular, la información relativa al contenido de los expedientes administrativos de la Encomienda. A la Comisión Mixta le corresponderá también la fijación de criterios técnicos de aplicación de la Encomienda dentro del marco legal vigente de acuerdo con lo que establece la estipulación quinta del presente Convenio, así como garantizar el cumplimiento en todos los trámites que se realicen en el marco de los procedimientos encomendados lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales».

Bosgarrena.– Hitzarmenaren «Jarraipen eta Kontrol Batzorde Mistoa» izeneko bosgarren estipulazioa aldatzen da, eta honela idatzi da:

Quinta.– Se modifica la Estipulación Quinta del convenio «Comisión Mixta de Seguimiento y Control», que queda redactada de la siguiente manera:

«Hitzarmen hau behar bezala betetzeko, Jarraipen eta Kontrol Batzorde Mistoa sortu da, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioko hiru ordezkarik eta Estatuko administrazio orokorreko hiru ordezkari hauek osatuta: Jabari Publiko Hidraulikoko Kudeaketa Integratuko zuzendariorde nagusia, edo, hala badagokio, haren eskumenak bereganatzen dituena, eta Kantauriko eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoetako uren komisarioak. Batzordeko kideek izendatutako enplegatu publikoak bidali ahalko dituzte euren ordez deitutako bileretara, eta arloburuaren kualifikazio teknikoa eta maila administratiboa izan beharko dute ordezkoek.

«Para la correcta ejecución del presente Convenio, se crea una Comisión Mixta de Seguimiento y Control que estará formada por tres representantes de la Administración General del Estado, que serán el Subdirector General de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico o el que, en su caso, asuma sus competencias, y los Comisarios de Aguas de las Confederaciones Hidrográficas del Cantábrico y del Ebro y por tres representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Los integrantes de la Comisión podrán ser sustituidos en las sesiones que sean convocadas por los empleados públicos que ellos designen, que necesariamente han de contar con la cualificación técnica y nivel administrativo equivalente a Jefe de Área.

Batzorde Mistoak oinarrizko eginkizun hauek izango ditu:

La Comisión Mixta tendrá como funciones básicas:

– Hitzarmen hau ulertzeko eta betetzeko sor daitezkeen zalantzak argitzea.

– Resolver las dudas que surjan en cuanto a la interpretación y cumplimiento del presente convenio.

– Informazio-trukea bermatzea, baita sinatzaile guztien arteko akordioak hartuko direla ere, hitzarmenari buruzko alderdi guztiei dagokienez.

– Garantizar el intercambio de información y la toma de acuerdos entre todas las partes firmantes en todos los aspectos relativos a la ejecución del Convenio.

– Gomendioa aplikatzeko irizpide teknikoak finkatzea, indarrean dagoen legediaren barruan.

– Fijar los criterios técnicos de aplicación de la Encomienda dentro del marco legal vigente.

– Beharrezkoa bada, kudeatzeko gomendioaren kostuen bilakaera aztertuko duen txosten ekonomiko bat egitea, eta konpentsazio ekonomiko egoki bat proposatzea alderdiei.

– Elaborar, cuando fuese necesario, un informe económico en el que se analice la evolución de los costes de la encomienda de gestión y proponer a las partes un importe de la compensación económica que resulte adecuado.

– Hitzarmena berrikusten bada edo aldez aurretik iraungitzen bada, sor daitezkeen arazoak proposatzea administrazio sinatzaileen erabaki-organoei.

– Proponer a los órganos de decisión de las Administraciones firmantes, las cuestiones que puedan plantearse en caso de producirse la revisión del Convenio o su extinción anticipada.

– Urtean behin, txosten bat egitea gomendio-hitzarmena zenbateraino bete den eta hitzarmena hobeto betetzeko gauzatu daitezkeen neurriak jasoko dituena.

– Elaborar, con periodicidad anual, un informe en el que se deje constancia del grado de cumplimiento del Convenio de Encomienda y, las medidas que pudieran ponerse en práctica para su mejor ejecución.

Batzordekideek egoki iritzitako teknikariak edo adituak gonbidatu ahal izango dituzte bileretara, aztertu beharreko gaiaren izaeraren arabera, eta bileran hitza izango dute, baina botorik ez.

Los miembros de la Comisión podrán invitar a las sesiones de la misma a los técnicos o expertos que se juzguen convenientes, de acuerdo con la naturaleza del asunto a tratar, que tendrán voz, pero no voto en la reunión.

Urtean behin bilduko da gutxienez Batzorde Mistoa ohiko bilkuran, eta betiere alderdietako batek eskatzen duen bakoitzean ere, bereziki hitzarmena arau-aldaketetara egokitu behar denean. Ezohiko bileran, Batzordea hilabeteko epean bilduko da, alderdietako edozeinek horri buruzko eskaera fede-emailea egiten duenetik zenbatzen hasita.

La Comisión Mixta se reunirá al menos anualmente, en sesión ordinaria y siempre que alguna de las partes lo solicite, especialmente cuando sea necesaria la adaptación del Convenio a los cambios normativos. En sesión extraordinaria la Comisión se reunirá en el plazo de un mes desde la solicitud fehaciente al respecto de cualquiera de las partes.

Batzorde Mistoak, bere jarduketari eta funtzionamenduari dagokienez, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen aurretiazko tituluko II. kapituluaren 3. Sekzioan kide anitzeko organoentzat xedatutakoa bete beharko du.»

La Comisión Mixta se someterá en su actuación y funcionamiento al régimen jurídico establecido para los órganos colegiados en la sección 3.ª en el Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público».

Seigarrena.– «Hitzarmena aldatzea eta salatzea» izeneko zazpigarren estipulazioa aldatzen da, eta honela idatzi da:

Sexta.– Se modifica la Estipulación Séptima del Convenio «Modificación y denuncia del Convenio», que queda redactada de la siguiente manera:

«Zazpigarrena.– Hitzarmena aldatzea eta iraungitzea.

«Séptima.– Modificación y extinción del Convenio.

Hitzarmen hau izenpetzeko aintzat hartutako indarreko araudian aldaketaren bat gertatzen bada, alderdi izenpetzaileek berrikusi egin beharko dute hitzarmena araudi berrira egokitzeko, aldaketa horiek ezarritako epean, betiere baldin eta lege-aldaketa horiek eraginik badute hitzarmeneko xedapenen edukian.

En el supuesto de producirse una modificación de la normativa vigente tenida en cuenta para suscribir este Convenio, las partes firmantes deberán proceder, en el plazo que dichas modificaciones determinen, a la revisión del mismo para adecuarlo a la nueva normativa, siempre que dichas modificaciones legislativas tengan incidencia en el contenido de las estipulaciones del Convenio.

Hitzarmena azkenduko da haren xede diren jarduketak betetzen direnean.

La extinción del Convenio se producirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto.

Hitzarmena aldez aurretik ebatzi ahal izango da, amaitu aurretik eta arrazoi hauengatik:

El Convenio podrá resolverse anticipadamente, antes de su finalización, por las siguientes causas:

a) Sinatzaile guztien ahobatezko akordioa.

a) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

b) Klausuletako bat ez betetzea, derrigorrezkoa izango da aldez aurreko arrazoizko salaketa.

b) El incumplimiento de una de sus cláusulas, en cuyo caso, será preceptiva la previa denuncia motivada.

c) Alderdietako batek aipatu gomendioa baliorik gabe uzteko nahia izatea, gutxienez sei hilabete lehenago beste alderdiari idatziz adierazita.

c) Por voluntad de una de las partes, de dejar sin efecto dicha Encomienda, manifestada por escrito a la otra, con una antelación mínima de seis meses.

d) Indarrean sartzea hitzarmena iraungitzea dakarten legezko xedapenak.

d) La entrada en vigor de disposiciones legales que determinen su extinción.

Jarraipen Batzorde Mistoaren ardura izango da alderdien erabaki-organoei proposatzea zer arazo sor daitezkeen aldez aurretik iraungiz gero.

La Comisión Mixta de Seguimiento será la encargada de proponer a los órganos respectivos de decisión de las partes, las cuestiones que puedan plantearse en caso de producirse la extinción anticipada.

Kasu guztietan, iraungitzeko arrazoi zehatzaren arabera eta bideratzen ari diren jarduketen egoera partikularra aintzat hartuta ezarriko da horiek amaitzeko modua.

En todos los casos, se establecerá en función de la causa concreta de extinción y, a la vista de la situación particular de las actuaciones en curso, la forma de terminación de las mismas.

Bereziki, dagokion kudeatzeko -gomendioaren likidazio ekonomikoa egingo da Trantsizio Ekologikoaren Ministerioaren, eta Kantaurikoko eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren titularitatekoa den hitzarmen honen laugarren estipulazioan aurreikusitakoaren arabera.»

En particular, se procederá a efectuar la liquidación económica de la encomienda de gestión que corresponda en función de lo previsto en la estipulación cuarta de presente convenio, siendo de titularidad del Ministerio para la Transición Ecológica, de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, OA y de la Confederación Hidrográfica del Ebro, OA los resultados obtenidos.»

Zazpigarrena.– «Informazio eguneratua izateko sistemak» izeneko zazpigarren estipulazioa aldatzen da, eta honela idatzi da:

Séptima.– Se modifica la Estipulación Octava del Convenio «Sistemas de información actualizada», que queda redactada de la siguiente manera:

«Gomendio-hitzarmenaren esparruan, administrazio izenpetzaileek izaera teknikoko lantalde bat sortzea erabaki dute, administrazio bakoitzeko langileez osatua, bi administrazioek informazio eguneratua aldi berean izateko aukera emango dieten komunikazio- eta prozedura-sistema egokiak ezartzeko, egun dauden bitarteko telematikoetan oinarrituta.

«En el marco del Convenio de Encomienda las Administraciones firmantes acuerdan la creación de un grupo de trabajo de carácter técnico, integrado por personal de cada una de ellas, con la finalidad de establecer los sistemas de comunicación y procedimiento adecuados que permitan disponer de forma simultánea de la misma información actualizada a ambas Administraciones, de acuerdo con los medios telemáticos disponibles en la actualidad.

Lantaldea osatzeaz gain, eta, administrazio izenpetzaileek espedienteen datuak eta egoera hobeto ezagutu ditzaten kudeaketa eraginkor bat burutu ahal izateko, administrazio horiek erabaki dute hitzarmen hau izenpetu, eta, hala badagokio, luzapena sinatu eta hiru hilabeteko epean Uraren Euskal Agentziari eskura dituzten zerrendak helaraziko dizkiotela urtero Kantauriko eta Ebroko konfederazio hidrografikoek; zerrenda horiek jabari publiko hidraulikoaren erabilera-kanonak likidatzeko eta isurketak kontrolatzeko oinarritzat hartzen dira, Uren Legearen testu bateratuaren 112. eta 113. artikuluetan aurreikusitakoaren arabera, hurrenez hurren.

Con independencia de la creación del grupo de trabajo, y en aras de lograr un mejor conocimiento de los datos y situación de los diferentes expedientes que permita una gestión eficaz por parte de las Administraciones firmantes, estas acuerdan que en el plazo de tres meses contados desde la firma del Convenio y en su caso de la prórroga, y con carácter anual, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, OA y la Confederación Hidrográfica del Ebro, OA proporcionarán a Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua los listados que obren en su poder y que sirven de base para liquidar los cánones de utilización del dominio público hidráulico, y de control de vertidos, previstos en el artículo 112 y 113 del texto refundido de la Ley de Aguas, respectivamente.

Ildo horretatik, alderdiek konpromisoa hartzen dute guztien baliabideak partekatzeko eta elektronika-harremanetako mekanismoak ezartzen aurrera egiteko, bai administrazio sinatzaileen, bai herritarren artean.

En este sentido, las partes se comprometen a compartir los recursos comunes y a avanzar en el establecimiento de los mecanismos de relación electrónica, tanto entre las Administraciones firmantes como con los ciudadanos.

Era berean, gomendatutako prozeduren tratamendu-arduraduna izango da Uraren Euskal Agentzia hirugarrenen datu pertsonalak babesteko, eta segurtasun-sistema egokiak ezartzera behartuko da, Segurtasunaren Eskema Nazionalarekin bat etorriz.»

Asimismo, la Agencia Vasca del Agua tendrá la naturaleza de Encargada de Tratamiento de los procedimientos encomendados, para la protección de los datos personales de los terceros, obligándose a la implantación de los sistemas adecuados de seguridad, acordes con el Esquema Nacional de Seguridad.»

Zortzigarrena.– «Eraginkortasun juridikoa eta iraupena» izeneko bederatzigarren estipulazioa aldatzen da, eta honela idatzi da:

Octava.– Se modifica la Estipulación Novena del convenio «Eficacia jurídica y duración», que queda redactada en los siguientes términos:

«Hitzarmen honek 1994ko maiatzaren 31n izenpetutakoa ordezten du, ondorio guztietarako.

«El presente Convenio sustituye, a todos los efectos, al suscrito el 31 de mayo de 1994.

Hitzarmen honek ondorio juridikoak izango ditu izenpetzen den egunetik aurrera, eta lau urteko iraunaldia izango du, alderdi interesdunetako batek berariaz salatzen ez badu behintzat zazpigarren xedapenari jarraituz.

El Convenio producirá efectos jurídicos el día de su firma y tendrá una duración inicial de cuatro años, salvo que una de las partes interesadas proceda a su expresa denuncia de acuerdo con la Estipulación séptima.

Gomendioa lau urte gehiagoz luzatzea adostu ahal izango dute, indarraldia amaitu aurretik alderdiek hartutako berariazko akordiora heldu ondoren.

Podrá acordarse la prórroga de la encomienda por un periodo de hasta cuatro años, previo acuerdo expreso de las partes adoptado con anterioridad al término de su vigencia.

Luzapenerako, beharrezkoa izango da kontuan hartzea administrazio bakoitzak aurrekontu-arrazoiak direla-eta egin behar dituen barne-izapideak, laugarren xedapenean aurreikusitako prestazio ekonomikoa betetzeko hartu beharreko konpromiso finantzarioak hartzeko".

Para la prórroga será necesario tener en cuenta las tramitaciones internas que cada administración deba sujetarse por razones presupuestarias en aras a la asunción de compromisos financieros para el cumplimiento de la prestación económica prevista en la estipulación cuarta.»

Bederatzigarrena.– Hamargarren estipulazioa gehitu zaio Kudeatzeko gomendioaren Hitzarmenari, eta epigrage eta eduki hauek ditu:

Novena.– Se añade al Convenio de encomienda gestión la Estipulación Décima con el siguiente epígrafe y contenido:

«Hamargarrena.– Aplikatzekoa den zuzenbidea.

«Décima.– Derecho aplicable.

Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 11. artikuluan aurreikusitakoen izaera du hitzarmen hau, eta Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legetik kanpo dago, horren arabera, Espainiako ordenamendu juridikora eramaten baitira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/UE eta 2014/24/UE Zuzentarauak, 6.3 artikuluan xedatutakoaren arabera. Halaber, arau bereziek arautzen dute eta aipatutako legearen printzipioak aplikatuko zaizkio, sor daitezkeen zalantzak eta hutsuneak ebazteko.

El presente Convenio tiene la naturaleza de los previstos en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y está excluido de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, conforme a lo dispuesto en su artículo 6.3, regulándose por sus normas especiales y aplicándose los principios de la Ley indicada para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Era berean, kudeaketa-gomendio horri uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Uren Legearen testu bategina aplikatuko zaio, bereziki 17.d) artikuluak jabari publiko hidraulikoari dagokionez Estatuak dituen eginkizunak arautzean egiten duen aurreikuspena.

Asimismo, a esta encomienda de gestión le será de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en particular la previsión que el artículo 17.d) hace al regular las funciones del Estado en relación con el dominio público hidráulico.

Hitzarmen honen interpretazioari, aldaketari, ebazpenari eta ondorioei buruz sortzen diren eztabaidak, hitzarmen honen aplikaziotik erator daitezkeenak, hitzarmen honetan aurreikusitako Jarraipen Batzordean ebatziko dira, eta Sektore Publikoko Kontratuen Legearen printzipioak aplikatuko dira, hitzarmena indarrean dagoen bitartean sor daitezkeen zalantzak eta hutsuneak ebazteko 4. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Las controversias surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, deberán solventarse de mutuo acuerdo en el seno de la Comisión de Seguimiento prevista en este Convenio, aplicando los principios de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme a lo dispuesto en su artículo 4 para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse durante su vigencia.

Administrazioarekiko Auzitegiaren jurisdikzio-ordenaren ezagutzakoak eta eskumenekoak izango dira auzigaiak, Jurisdikzio hura arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 legearen arabera.»

Las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.»

KLAUSULA GEHIGARRIA
CLÁUSULA ADICIONAL

Bere osotasunean mantentzen dira hitzez hitz hitzarmenaren gainerako testua eta «kudeatzeko gomendioa garatzeko gidalerroak» izeneko eranskina.

El resto del texto literal del Convenio, así como el Anexo «Directrices para el desarrollo de la encomienda de gestión» se mantiene en todos sus términos.

Kudeatzeko gomendioa aldatzeko eta luzatzeko gehigarri hau argitaratuko da Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legean eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 11.3.b) artikuluan xedatutakoaren arabera. Ildo horretatik, alderdiek espresuki adierazi dute baimena gehigarri honi eskatzen zaion publizitatea eman diezaioten.

Esta adenda de modificación y prórroga del Convenio de encomienda de gestión será objeto de publicación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en el artículo 11.3.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En este sentido, las partes prestan expresamente su consentimiento para que se le dé a la presente adenda la publicidad exigida.

Jasota gera dadin eta ados daudela erakusteko, agiria sinatu da goian adierazitako tokian eta egunean:

Y para que conste, y en prueba de conformidad, se firma el presente documento en el lugar y fecha arriba indicados:

Trantsizio ekologikorako ministroa,

TEC/1425/2018 Agindua, abenduaren 17koa,

Ingurumeneko estatu-idazkaria,

HUGO ALFONSO MORÁN FERNÁNDEZ.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren presidentea,

MANUEL GUTIÉRREZ GARCÍA.

Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren presidentea,

MARÍA DOLORES PASCUAL VALLÉS.

Uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusia,

ERNESTO MARTÍNEZ DE CABREDO.


Azterketa dokumentala

La Ministra para la Transición Ecológica,

PD Orden TEC/1425/2018, de 17 de diciembre.

El Secretario de Estado de Medio Ambiente,

HUGO ALFONSO MORÁN FERNÁNDEZ.

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, OA,

MANUEL GUTIÉRREZ GARCÍA.

La Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, OA.

MARÍA DOLORES PASCUAL VALLÉS.

El Director General de la Agencia Vasca del Agua,

ERNESTO MARTINEZ DE CABREDO.


Análisis documental

Euskadi, bien común