Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

12. zk., 2020ko urtarrilaren 20a, astelehena

N.º 12, lunes 20 de enero de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposaketak eta lehiaketak

Oposiciones y concursos

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD
223
223

ERABAKIA, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren Administrazio Kontseiluarena, 2019ko abenduaren 26koa, zeinaren bidez onartzen baita Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko estatutupeko langile finko izateko Enplegu Publikoaren Eskaintza 2019. urteko deialdia.

ACUERDO de 26 de diciembre de 2019, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por el que se aprueba la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo en Osakidetza-Servicio vasco de salud para el año 2019, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo.

Osakidetzaren enpleguaren kalitatearen hobekuntzaren arloan, Osasun Sailak eta Osakidetzak zenbait lerro eta helburu ezarri dituzte XI. legealdirako (2017-2020 aldia), ente publikoaren plantillei egonkortasun handiagoa emate aldera eta Osasun Sektorearen Mahaiaren 2017ko ekainaren 23an lortutako aurreakordioa betetzeko. Lerro eta helburu horien hedapenari jarraikiz, 2019. urterako enplegu publikoaren eskaintzarako deialdia onartu beharra dago. Eskaintza hori 2018koarekin batera gauzatuko da, prozesu global baten barruan, hala aurreikusita baitago Administrazio Kontseilu honen 2018ko abenduaren 17ko Erabakian (erabaki horren bidez, Osakidetzaren 2018rako enplegu publikoaren eskaintza onartu zen).

Continuando con el despliegue de las líneas y objetivos del Departamento de Salud y Osakidetza establecidos para la XI legislatura, para el periodo 2017-2020, en el ámbito de la mejora de la calidad del empleo en Osakidetza, con el objetivo de dotar de mayor estabilidad a las plantillas del ente público y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en la Mesa Sectorial de Sanidad en el preacuerdo alcanzado el 23 de junio de 2017, procede aprobar la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo para el año 2019, cuya ejecución se realizará de forma conjunta, dentro de un proceso global, con la Oferta Pública de Empleo para 2018, tal y como ya se previó en el Acuerdo de este Consejo de Administración de fecha 17 de diciembre de 2018, por el que se aprobó la oferta de empleo público de Osakidetza para el año 2018.

2019. urteko enplegu publikoaren eskaintzari giza baliabideak birjartzeko tasaren araberako plaza-kopurua erantsiko zaio, alegia: 2018. urtean langiletan izandako baja garbien % 100a. Portzentaje hori bi hauen arteko aldeari aplikatuko zaio: aurreko aurrekontu-ekitaldian zerbitzuak emateari utzi dioten langile finkoen kopurua, batetik, eta aipatutako ekitaldian sartu diren langile finkoen kopurua, bestetik. Ez dira kontuan hartuko enplegu publikoaren eskaintzetatik datozenak edo lanpostuak erreserbatzea ez dakarten egoeretatik itzuli direnak. Ondorio horietarako, zerbitzu-prestazioa arrazoi hauek direla-eta uztea hartzen da kontuan: erretiroa, heriotza, uko egitea, lanpostua erreserbatu gabeko eszedentzia-egoeran deklaratzea, karrerako funtzionarioaren izaera galtzea edo lan-kontratua amaitzea, edota lanpostua erreserbatzea edo lanpostua uzten den Administrazioaren aldetik ordainsariak jasotzea ez dakarren beste edozer administrazio-egoera. Era berean, aintzat hartuko dira beste administrazio publiko batzuetara egindako lekualdatze-lehiaketetan emandako altak eta bajak.

La Oferta Pública de Empleo del año 2019 incorpora las plazas correspondientes a la tasa de reposición de efectivos, que se concreta en un 100% de las bajas netas de personal producidas en el año 2018, aplicándose dicho porcentaje sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario anterior, dejaron de prestar servicios y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computan los ceses en la prestación de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa. Igualmente, se tendrán en cuenta las altas y bajas producidas por los concursos de traslados a otras Administraciones Públicas.

Ondore horietarako, erabaki honen eranskin gisa doa atxikita Osakidetzaren Giza Baliabideetako Zuzendaritzak emandako egiaztagiria, birjarpen-tasa kalkulatzeko aintzat hartu diren alta eta baja kopuruari buruzkoa.

A los efectos citados, se adjunta como anexo a este acuerdo, certificación de la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza del número de bajas y altas tenidas en cuenta para el cálculo de la tasa de reposición.

2019ko enplegu publikoaren eskaintzan jasota daude, halaber, tasa gehigarriari dagozkion plaza guztiak, Administrazio Kontseilu honek 2018ko enplegu publikoaren eskaintza onartzeko hartutako Erabakian egindako aurreikuspenaren arabera. Hauek dira plaza horiek:

Asimismo, la oferta de empleo público para el año 2019, incorpora a su vez el total de plazas correspondientes a la tasa adicional, de acuerdo con la previsión que se realizó en el Acuerdo de este Consejo de Administración por el que se aprobó la Oferta Pública de Empleo del año 2018, y que se corresponden con las siguientes:

● 2016ko abenduaren 31ren aurreko hiru urteetan aldi baterako eta era jarraituan okupatuta egon diren plazak, 2017ko eta 2018ko EPEetan eskaini ez zirenak, Estatuaren 2017rako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen ekainaren 27ko 3/2017 Legearen 19.bat.6 artikuluan ezarritakoaren arabera.

● Plazas que habiendo estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016 no han sido ofertadas en las OPE de 2017 y 2018, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

● Gutxienez 2017ko abenduaren 31ren aurreko hiru urteetan aldi baterako eta era jarraituan okupatuta egon diren egiturazko plazak, Estatuaren 2018rako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen uztailaren 3ko 6/2018 Legearen 19.bat.8 artikuluan ezarritakoaren arabera.

● Plazas de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.uno.8 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Enplegu publikoaren eskaintza honetan, sarbide berriko langileen bitartez hornitu beharreko plazez gain, barne-sustapenaren bitartez hornitzeko beste plaza batzuk ere eskainiko dira. Plaza horiek ez dira zenbatzen langileen birjarpen-tasatik eratorritako plazen gehieneko mugaren barruan; hala dago xedatuta uztailaren 3ko 6/2018 Legearen 19. artikuluan; plaza horiek Erabaki honetan zehazten dira.

Esta Oferta Pública de Empleo incorpora, junto a las plazas que deban proveerse por personal de nuevo ingreso, otras plazas para su provisión mediante procesos de promoción interna. Dichas plazas no computan dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos, como se determina en el artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, citada, y se concretan las mismas en el presente Acuerdo.

Mahai Sektorialaren 2019ko abenduaren 18ko bileran, txanda honetan 280 plaza sartzea proposatu zen, 2017ko ekainaren 23ko Aurreakordioan hartutako konpromisoak betetzeko, 2014-2015eko EPEko plazak, txanda horretan bete ez zirenak, gehitzeari dagokionez. Proposamen horren ondoren, eta langileen ordezkariek eskatu zutenez plazek 2014-2015eko EPEan zituzten kategorien banaketari eusteko, eta barne-sustapena kolektibo baten baino gehiagoren eskura jartzeko asmoz, proposamena handitzea erabaki da, barne-sustapenean 302 plaza eskainiz. Horrela, eutsi egingo zaio 2016-2017ko EPEan txanda horretan eskainitako plaza-kopuruari.

En la reunión de la Mesa Sectorial celebrada el 18 de diciembre de 2019, con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos en el Preacuerdo de 23 de junio de 2017, en el sentido de incorporar las plazas de la OPE 2014-2015 que no se cubrieron en dicho turno, se propuso incluir 280 plazas en este turno. Tras esta propuesta y como quiera que por la parte social se solicitó que se mantuviera la misma distribución de las plazas en las mismas categorías de la OPE 2014-2015, y con el fin de no limitar la promoción interna a ningún colectivo, se ha estimado oportuno ampliar la propuesta a 302 plazas a ofertar en el turno de promoción interna, manteniendo así el mismo número de plazas ofertado en la última OPE 2016-2017 en este turno.

Deialdi bat zein bestea, hots, txanda librekoa eta barne-sustapenekoa, batera gauzatuko dira.

Ambas convocatorias, la de turno libre y la de promoción interna, se desarrollarán de manera conjunta.

Plazen lanbide-kategorien araberako banaketa, eta barne-sustapenean deituko diren plazak, plantillaren egoera aztertu aurretik eta irizpide orokorrak ezarri baino lehen, Osasun Sektorearen Mahaian negoziatuko dira, bat etorriz Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 33. artikuluaren aurreikuspenekin.

La distribución de las plazas por categorías profesionales, así como aquellas que serán objeto de convocatoria en el turno de promoción interna, previo análisis de la situación de plantilla, y el establecimiento de criterios generales, serán objeto de negociación en el ámbito de la Mesa Sectorial de Sanidad, en cumplimiento de las previsiones del artículo 33 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Osakidetzak, horrela, berretsi egiten du bere profesionalen enplegu-kalitatea hobetzeko hartu duen konpromisoa, lege-esparruaren barruan betiere, eskaini beharreko plazen kopurua birjarpen-tasari (% 100) eta tasa gehigarriari egokituta, dagoeneko aipatu diren aurrekontu-legeetan jasotako oinarrizko arauetan ezarritakoaren arabera.

Osakidetza de este modo reitera nuevamente su compromiso con la mejora de la calidad del empleo de sus profesionales, dentro del marco legal, ajustando el número de plazas a ofertar al porcentaje de la tasa de reposición (100%) y a la tasa adicional, según lo establecido en las normas básicas contenidas en las correspondientes Leyes Presupuestarias ya citadas.

Adierazitako horren guztiaren ondorioz, Kontseilu honi aurkeztutako dokumentuak aztertu ondoren, Zuzendaritza Nagusiak hala proposatuta, eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua ente publikoaren estatutu sozialak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuaren 8.5.f) artikuluan xedatutakoaren arabera, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren Administrazio Kontseiluak, 2019ko abenduaren 26ko bileran, erabaki hau hartu zuen:

En virtud de lo expuesto y analizados los documentos presentados a este Consejo, a propuesta de la Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, el artículo 8.5.f) del Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del ente público Osakidetza, el Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2019, adopta el siguiente

ERABAKIA
ACUERDO

Lehenengoa.– Onartzen da Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko estatutupeko langile finko izateko enplegu publikoaren eskaintzaren 2019. ekitaldiko deialdia egitea.

Primero.– Se aprueba la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo en Osakidetza-Servicio vasco de salud para el año 2019 para el acceso a la condición de personal estatutario fijo.

2019ko enplegu publikoaren eskaintzan, 2.150 lanpostu eskainiko dira, txanda irekian.

El número total de puestos que integran la Oferta Pública de Empleo de 2019 asciende a la cantidad de 2.150 plazas, para su convocatoria en el turno libre.

Plazak honela daude banatuta:

La distribución de las plazas es la siguiente:

● 1.067, langileen birjarpen-tasari dagokio.

● 1.067 corresponden a la tasa de reposición de efectivos.

● 1.083, tasa gehigarriari dagozkio, honela banatuta:

● 1.083 corresponden a la tasa adicional, según el siguiente desglose:

○ 2016ko abenduaren 31ren aurreko hiru urteetan aldi baterako eta era jarraituan okupatuta egon diren 414 plazak, Estatuaren 2017rako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen ekainaren 27ko 3/2017 Legearen 19.bat.6 artikuluan ezarritakoaren arabera.

○ 414 plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpida en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

○ 2017ko abenduaren 31ren aurreko hiru urteetan aldi baterako eta era jarraituan okupatuta egon diren 669 plaza, Estatuaren 2018rako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen uztailaren 3ko 6/2018 Legearen 19.bat.8 artikuluan ezarritakoaren arabera.

○ 669 plazas ocupadas temporalmente por un periodo igual o superior e tres años a 31/12/2017, conforme a lo establecido en el artículo 19.uno.8 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Bigarrena.– Osakidetzaren Giza Baliabideen Antolamendurako Plana garatzeko, 302 lanpostu betetzeko barne-sustapeneko hautaketa-prozesuak egiteko deialdia onartzen da.

Segundo.– En desarrollo del Plan de Ordenación de Recursos Humanos de Osakidetza se aprueba la convocatoria de procesos selectivos de promoción interna para la cobertura de 302 plazas.

Hirugarrena.– Hautaketa-prozesuen arrazionalizazio- eta eraginkortasun-arrazoiak direla eta, pilatu egingo dira Osakidetzaren Administrazio Kontseiluaren 2018ko abenduaren 17ko Erabakiaren bidez onetsitako 2018ko enplegu publikoaren eskaintzari dagozkion lanpostuak eta erabaki honetan jasotakoak.

Tercero.– Por motivos de racionalización y eficacia de los procesos selectivos, se acumularán las plazas correspondientes a la Oferta Pública de Empleo 2018, aprobada por acuerdo del Consejo de Administración de Osakidetza de 17 de diciembre de 2018, a las incluidas en el presente acuerdo.

2018ko eta 2019ko enplegu publikoaren eskaintzak batera gauzatuko dira, eta hautaketa-prozesuen deialdietan adieraziko da zenbat plaza huts egongo diren eskaintza bakoitzean, txanda eta talde profesionalaren araberako banaketa kontuan izanda, zeina negoziazio-prozesu baten ondoren onartuko baita Administrazio Kontseilu honek aurrerago hartuko duen Erabakiaren bidez.

La ejecución de las ofertas de empleo público del año 2018 y del año 2019 se realizará de forma conjunta, incluyéndose en las convocatorias de los correspondientes procesos de selección el número total de plazas vacantes de ambas ofertas, según la distribución por turno y grupo profesional que tras el correspondiente proceso negociador se apruebe por Acuerdo posterior de esta Consejo de Administración.

Laugarrena.– Aurreko ataletan aurreikusitako estatutupeko langile finko izateko eta barne-sustapeneko prozesuak batera egingo dira, lehiaketa-oposizioaren hautaketa-sistemaren bidez.

Cuarto.– Los procesos de acceso a la condición de personal estatutario fijo y de promoción interna previstos en los apartados anteriores se desarrollarán de manera conjunta, con arreglo al sistema de concurso oposición.

Prozesu horien ondoriozko jarduera guztietan publizitate, berdintasun, merezimendu eta gaitasunaren printzipio orokorrak aplikatuko dira, eta gardentasunik handienarekin gauzatuko dira.

Todas las fases de ambos procesos se someterán a los principios generales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, y se desarrollarán con la máxima transparencia.

Bosgarrena.– Deialdiaren xede diren kategoriak dagozkien deialdiak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuz erabakiko dira.

Quinto.– La determinación de las categorías concretas objeto de la convocatoria se realizará mediante la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de las correspondientes convocatorias.

Seigarrena.– Nolanahi ere, barne-sustapenean nahiz txanda irekian, % 33ko edo hortik gorako desgaitasuna dutenek betetzeko gordeko da deialdira ateratako lanpostuen % 7, baldin eta hautaprobak gainditzen badituzte eta adierazitako desgaitasun-maila eta dagozkien lan eta zereginak egiteko bateragarritasuna egiaztatzen badituzte.

Sexto.– En todo caso, de la oferta resultante deberá reservarse el 7% de los puestos convocados, tanto por el turno libre como de promoción interna, para su cobertura por personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%, siempre que superen las pruebas y acrediten el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes.

Gordetako ehuneko zazpiko gutxieneko horren barruan, lanpostuen ehuneko bi gordeko da desgaitasun intelektuala duten pertsonek bete ditzaten, eta, gainerakoa, beste edozein desgaitasun mota duten pertsonek bete ditzaten.

La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

Zazpigarrena.– Oinarri orokorren eta dagozkien deialdiek ezarritako oinarri berezien arabera kudeatuko dira hautaketa-prozesuak garatzeko jarduerak.

Séptimo.– La gestión de las actuaciones para el desarrollo de los procesos selectivos se realizará conforme a lo que determinen las bases generales y las específicas de las respectivas convocatorias.

Zortzigarrena.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren Zuzendaritza Nagusiaren ardura izango da deitzen diren hautaketa-prozesuak oinarri orokor eta berezien arabera kudeatzea, eta ahalmena ematen zaio behar adina ebazpen eman ditzan, 2018-2019 EPEa Administrazio Kontseiluaren 2019ko urriaren 23ko Erabakiaren arabera gauzatzeko.

Octavo.– Se encomienda a la Dirección General de Osakidetza-Servicio vasco de salud la gestión conforme a las bases generales y específicas, de los procesos selectivos que se convoquen y se le faculta para dictar, en relación con la OPE 2018-2019, cuantas resoluciones sean necesarias para su ejecución en los términos recogidos en el acuerdo del Consejo de Administración de 23 de octubre de 2019.

Bederatzigarrena.– Erabaki honek hartzen den egunaren biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak. Haren aurka, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, erabakia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita.

Noveno.– El presente Acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción. Contra el mismo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko abenduaren 26a.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de diciembre de 2019.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluko lehendakaria,

La Presidenta del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud,

MIREN NEKANE MURGA EIZAGAECHEVARRIA.

MIREN NEKANE MURGA EIZAGAECHEVARRIA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común