Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

12. zk., 2020ko urtarrilaren 20a, astelehena

N.º 12, lunes 20 de enero de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
OGASUN ETA EKONOMIA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA
220
220

210/2019 DEKRETUA, abenduaren 26koa, kreditu-erakundeen eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-lankidetzakoa, eta etxebizitzaren arloko erregelamendu-xedapenak aldatzekoa.

DECRETO 210/2019, de 26 de diciembre, de colaboración financiera entre las entidades de crédito y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y suelo y de modificación de disposiciones reglamentarias en materia de vivienda.

Etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko jarduketa babesgarriei dagokienez kreditu-erakundeek emandako mailegu kualifikatuen interes-tasak aldian-aldian erregulatzen dira Eusko Jaurlaritzaren dekretu baten bidez.

Los tipos de interés de los préstamos cualificados otorgados por las entidades de crédito en relación con las actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo, se regulan periódicamente mediante decreto del Gobierno Vasco.

Gai honi buruzko azken dekretua uztailaren 21eko 146/2015 Dekretua izan zen. Dekretu hori kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko finantza-lankidetzari buruzkoa zen, eta eranskin gisa zuen bi alderdien arteko finantza-lankidetzarako hitzarmenaren eredua. Abenduaren 19ko 272/2017 Dekretuaren bitartez, 146/2015 Dekretuaren 2. artikulua aldatu zen. Biak aplikatu dira 2015, 2016 eta 2017ko ekitaldietan.

El último dictado en esta materia fue el Decreto 146/2015, de 21 de julio, de colaboración financiera entre las entidades de crédito y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y suelo, que recogía como anexo el modelo de Convenio de Colaboración Financiera entre ambas partes. El Decreto 272/2017, de 19 de diciembre, modificó el artículo 2 del Decreto 146/2015. Ambos se han venido aplicando a lo largo de los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Indarraldia amaitu ondoren, arloa hurrengo urteetarako arautuko duen arau berri bat eman behar da. Finantza-lankidetzarako hitzarmenaren kasuan, 2019tik 2020ra artekoa izango da indarraldia, eta beste urte betez luzatzeko aukera egongo da. Birgaikuntzarako finantzaketa-tresna berezi berriaren kasuan, 2019tik 2013ko abenduaren 31ra artekoa izango da indarraldia.

Una vez concluida su vigencia, es preciso dictar una nueva norma que regule la materia para los próximos años. En el caso del convenio de colaboración financiera el plazo de vigencia irá de 2019 a 2020, con posibilidad de prórroga por un año más, y en el caso del nuevo instrumento financiero especial para la rehabilitación, desde 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023.

Dekretu honek, neurri handi batean, aurrekoek ezarritako ildoari jarraitzen dio, baina, aurrekoak ez bezala, Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legea indarrean dela eman da. Horrenbestez, lege horren 19. artikuluak administrazio publikoei ezartzen dien babes publikoko bizitegietarako sistema sustatzeko beharra hartu behar da kontuan, eta neurri ekonomiko, fiskal, hirigintzako eta bestelakoak ezarri.

Este decreto sigue en gran parte la línea marcada por los anteriores, aunque, a diferencia de ellos, se dicta bajo la vigencia de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda. Por lo tanto, se puede encuadrar en el deber de fomentar el sistema residencial de protección pública que el artículo 19 de esta última impone a las administraciones públicas, mediante el establecimiento de medidas económicas, fiscales, urbanísticas y de cualquier otra naturaleza.

Dekretu honen I. kapituluak jarraitu egiten du Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak garatutako finantzaketa-tresnen babesean formalizatutako maileguen interes-tasen hasierako onespenaren sistemarekin.

El Capítulo I del presente Decreto continúa con el sistema de aprobación inicial de los tipos de interés de los préstamos formalizados al amparo de los instrumentos financieros desarrollados por parte del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco.

Amortizazio-epeak eta finantzaketa-mugak aldatu egin dira hipoteka-merkatuaren gaur egungo baldintzetara egokitzeko. Hipotekadunak eta berme pertsonaldunak bereizten dira.

Los plazos de amortización y los límites de financiación se modifican para adaptarlos a las condiciones actuales del mercado hipotecario. Se distinguen entre hipotecarios y con garantía personal.

Interes-tasa aldakorraren modalitateaz gain, bi interes-tasa berri ere zehazten dira: interes-tasa finkoak eta aldakorrak.

Además de la modalidad del tipo de interés variable, se definen como novedad dos nuevos tipos, los tipos de interés fijos y mixtos.

II. kapituluan, lehendik zegoen berrerosteko bermea garatzen da aldaketa txiki batzuekin, eta erabilera-lagapeneko erregimen kooperatiboa duten eraikinak berrerosteko prozedura txertatzen da berritasun gisa, 50 urtetik gorako errentamendu-erabileran edo errentamendu babestuaren eremu esklusiboan formalizatzen den lankidetza publiko pribatuko beste edozein formulan obra edo zerbitzuak lagatzeko prozedura, baldin eta kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren artean sinatutako finantza-lankidetzarako hitzarmenaren esparruan kreditu-erakundeek emandako hipoteka-maileguaren bermeak badira.

En el Capítulo II se desarrolla, con ligeras modificaciones, la garantía de recompra que ya existía y se introduce también novedosamente, el procedimiento para la recompra de edificios en régimen cooperativo de cesión de uso, concesión de obras o servicios a más de 50 años de uso en arrendamiento o cualquier otra fórmula de colaboración público privada que se formalice, siempre en el exclusivo campo del arrendamiento protegido, cuando dichos edificios constituyan garantía del préstamo hipotecario concedido por las entidades de crédito en el marco del convenio de colaboración financiera suscrito entre estas y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Berrerosteko berme tradizionalak etxebizitza indibidualei egiten die erreferentzia, horiek hitzarmenari atxikitako mailegu baten bidez erosten badituzte, bizileku-egoitza babestura sartzeko baldintzak beteta, indarreko araudiarekin bat etorriz esleipendun izan diren pertsonek. Dena den, horrek ez dio eragiten Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legearen hirugarren xedapen gehigarrian aurreikusten den irudiari; xedapen horrek irabazi-asmorik gabeko elkarteek bizitegi-multzoak sustatzea edo eskuratzea du helburu, erabilera-lagapeneko erregimenean. Cohousing izenez ezaguna den irudi horretan, eraikin osoa edo higiezinen multzoa irabazi-asmorik gabeko elkartearena edo kooperatibarena da. Elkartekideek elkarteak edo kooperatibak esleitzen dizkien etxebizitzak eta lokalak erabiltzeko eskubidea bakarrik izango dute. Horrenbestez, erabilera-lagapeneko erregimenean etxebizitza babestura sarbide handiagoa sustatzeko, behar-beharrezkoa da eraikin osoa berrerosteko berme bat gaitzea. Hori da dekretu honen 7. artikuluak arautzen duena.

La garantía de recompra tradicional se refiere a viviendas individuales que son adquiridas mediante un préstamo acogido a dicho convenio por las personas que, cumpliendo los requisitos de acceso al parque residencial protegido, han resultado adjudicatarias de conformidad con la normativa vigente. Sin embargo, no alcanza a la figura prevista en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, de promoción o adquisición de conjuntos residenciales por asociaciones sin ánimo de lucro, en régimen de cesión de uso. En esta figura, conocida como cohousing, el edificio entero o el conjunto inmobiliario es propiedad de la asociación sin ánimo de lucro o de la cooperativa. Las personas asociadas solo gozan de un derecho de uso sobre la vivienda y los locales que la asociación o cooperativa les adjudique. Por lo tanto, para impulsar el acceso a la vivienda protegida en régimen de cesión de uso, es preciso habilitar una garantía de recompra sobre el edificio entero. A ello se dedica el artículo 7 de este decreto.

III. kapitulua etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko finantza-lankidetzarako hitzarmenari buruzkoa da, eta etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko, irisgarritasunerako eta energia-efizientziarako finantzaketa-tresna bereziari buruzkoa.

El Capítulo III está dedicado al convenio de colaboración financiera entre las entidades de crédito y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y suelo, y al instrumento financiero especial para la rehabilitación de viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética.

Hitzarmenaren testua kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-lankidetzako uztailaren 21eko 146/2015 Dekretua indarrean jarri ondoren argitaratu diren arauetara egokitzen da (abenduaren 19ko 272/2017 Dekretuaren bidez aldatu zen hori).

El texto del convenio se adapta a las normas que se han publicado con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto 146/2015, de 21 de julio, de colaboración financiera entre las entidades de crédito y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y suelo, modificado por el Decreto 272/2017, de 19 de diciembre.

Birgaikuntzarako finantzaketa-tresna berezia finantza-lankidetzarako hitzarmenaren osagarria da, baina berme handiagoak eskaintzen dizkie kreditu-erakundeei. Hori dela-eta, azken horiek finantza-lankidetzarako hitzarmenarenak baino mailegu onuragarriagoak eman diezazkiekete partikularrei, jabekideen erkidegoei eta beste onuradun batzuei. Finantzaketa-tresna bereziak berme-funts bat izango du kreditu kobraezinei estaldura emateko; funts hori Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak osatuko du, eta Finantzen Euskal Institutuak kudeatu.

El instrumento financiero especial para la rehabilitación es complementario al convenio de colaboración financiera, aunque está dotado de mayores garantías para las entidades de crédito, lo que permite a estas conceder préstamos a particulares, comunidades de personas propietarias y otras beneficiarias, en condiciones más favorables a las del convenio de colaboración financiera. Concretamente, el instrumento financiero especial contará con un fondo de garantía para la cobertura de fallidos, constituido por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda y gestionado por el Instituto Vasco de Finanzas.

Birgaikuntzarako finantzaketa-tresna bereziaren testuak zehaztu egiten ditu zein diren Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren, Finantzen Euskal Institutuaren eta kreditu-erakunde sinatzaileen arteko lankidetza-baldintzak, etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko jarduketak, irisgarritasun unibertsalerako jarduketak eta energia-efizientzia hobetzeko jarduketak finantzatzeko.

El texto del instrumento financiero especial para la rehabilitación define los términos de colaboración entre el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, el Instituto Vasco de Finanzas y las entidades de crédito firmantes, para la financiación de actuaciones de rehabilitación de viviendas y edificios, la accesibilidad universal y la mejora de la eficiencia energética.

Dekretu honetako azken xedapenetatik zazpik indarrean diren beste horrenbeste arau aldatzen dituzte. Lehenik eta behin, Babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren 43. eta 46. artikuluak, birgaikuntzarako finantzaketa-tresna bereziari zerizana emateko eta erosteko edo birgaitzeko zuzeneko laguntzaren baten xede izan diren etxebizitzak eta lokalak inter vivos eskualdatu ezin daitezkeen epeak bateratzeko helburuarekin, eta laguntza horien zenbatekoa zehazteko, hurrenez hurren.

Siete de las disposiciones finales del presente Decreto modifican otras tantas normas en vigor. En primer lugar los artículos 43 y 46 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, con el fin de dar carta de naturaleza al instrumento financiero especial para la rehabilitación y de unificar los plazos durante los que no se pueden transmitir inter vivos las viviendas y locales que hayan sido objeto de ayudas directas para su compra o rehabilitación, así como la cuantía de tales ayudas, respectivamente.

Azken helburu horrekin bat etorriz aldatzen dira, halaber, Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren 5.2 artikulua eta Etxebizitza birgaitzeko finantza-neurriei buruzko Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2006ko abenduaren 29ko Aginduaren 9. artikuluaren 10., 11., eta 12. zenbakiak. Era berean, beste aldaketa batzuk txertatu dira agindu horretan, birgaitze-jarduketen aurrekontu babesgarrian balio erantsiaren gaineko zerga txertatzeko, irisgarritasuna sustatzeko dirulaguntza-lerro berezi bat eratzeko eta jarduketa horietako batzuk sustatzeko ematen diren maileguen interesen sorospena sartzeko.

En consonancia con este último propósito, se modifican también el artículo 5.2 del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, y los apartados 10, 11 y 12 del artículo 9 de la Orden de 29 de diciembre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas financieras para rehabilitación de vivienda. En esta misma orden se introducen también otros cambios, dirigidos a incorporar el Impuesto del Valor Añadido al presupuesto protegible de las actuaciones de rehabilitación, a constituir una línea subvencional especial para el fomento de la accesibilidad y a incluir la subsidiación de intereses de los préstamos que se conceden para impulsar algunas de estas actuaciones.

Azkenik, premia eta administrazio-eraginkortasuneko arrazoien ondorioz, beste manu batzuk aldatu dira arestian aipatu ditugun 317/2002 Dekretuan, 39/2008 Dekretuan eta 2006ko abenduaren 29ko Aginduan, baita «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programa arautzen duen abenduaren 23ko 466/2013 Dekretuan, Etxebizitzak erosteko finantza-neurriei buruzko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2010eko urriaren 6ko Aginduan, Babes ofizialeko etxebizitza eskuratzeko eskatu beharreko urteko diru-sarrera haztatuen mugak aldatzeko den Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2011ko irailaren 14ko Aginduan eta Etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Aginduan ere.

Finalmente, por motivos de urgencia y eficacia administrativa, se modifican otros preceptos de los ya mencionados Decreto 317/2002, Decreto 39/2008 y Orden de 29 de diciembre de 2006, así como del Decreto 466/2013, de 23 de diciembre, por el que se regula el Programa de Vivienda Vacía «Bizigune», de la Orden de 6 de octubre de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de medidas financieras para la compra de vivienda, de la Orden de 14 de septiembre de 2011, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de modificación de los límites de ingresos anuales ponderados exigibles para el acceso a la vivienda de protección oficial, y de la Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del Registro de Solicitantes de Vivienda y de los procedimientos de adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico.

Nabarmentzekoa da urteko diru-sarrera haztatuak egokitu egin direla egungo errealitatea kontuan hartuta eta, bereziki, kupoak sartu direla, babes ofizialeko etxebizitzak nahiz zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozeduretan kohesio soziala babesteko eta izaera sozialeko beharrizanak ebazteko. Horrela, bete egin da Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legean eta 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Planean ezarritakoa.

Destacan la adecuación de los ingresos anuales ponderados a la realidad actual y, de forma muy señalada, la introducción de cupos destinados a resolver necesidades de carácter social y preservar la cohesión social en los procedimientos de adjudicación de viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales. Se cumplen así las previsiones tanto de la Ley 3/2015, de 18 de julio, de Vivienda, como del Plan Director de Vivienda 2018-2020.

Ondorioz, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako eta Ogasun eta Ekonomiako sailburuen proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat, eta Gobernu Kontseiluak abenduaren 26an egindako bilkuran gaia eztabaidatu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de los Consejeros de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda y de Hacienda y Economía, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
INTERES-TASA ALDAKORRAK, FINKOAK ETA MISTOAK
TIPOS DE INTERÉS VARIABLES, FIJOS Y MIXTOS

1. artikulua.– 1.– Jarduketa babesgarriak finantzatzeko kreditu-erakundeek eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak sinatutako finantza-lankidetzarako hitzarmenaren eta birgaikuntzarako finantzaketa-tresna bereziaren esparruan kreditu-erakundeek ematen dituzten interes-tasa aldakorreko mailegu kualifikatuen hasierako urteko interes-tasa jarraian aurreikusitakoaren arabera zehaztuko da:

Artículo 1.– 1.– El tipo de interés anual inicial de los préstamos cualificados a tipo de interés variable que concedan las entidades de crédito en el marco del convenio de colaboración financiera y del instrumento financiero especial para la rehabilitación suscritos entre estas y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para financiar las actuaciones protegibles, se determinará conforme a lo previsto a continuación:

a) Urtarrilaren 1etik martxoaren 31ra onetsitako maileguak 2019tik 2020ra, eta 2021era arte hitzarmena luzatzen den kasuan, eta 2023ra arte birgaikuntzarako finantzaketa-tresna bereziaren kasuan: hitzartutako mailegu bakoitzerako interes-tasa efektiboa 12 hilabeterako Euriborraren parekoa izango da, Espainiako Bankuak Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratua aurreko urteko abendurako, gehi 2. artikuluan adierazi diren jarduketa babesgarri bakoitzerako ezartzen den diferentziala.

a) Préstamos aprobados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019 a 2020, y hasta 2021, en caso de prórroga del convenio, y hasta 2023, en el caso del instrumento financiero especial para la rehabilitación: el tipo de interés efectivo para cada préstamo convenido será igual al Euribor a 12 meses, publicado por el Banco de España en el Boletín Oficial del Estado correspondiente al mes de diciembre del año anterior, más el diferencial que se establece para cada una de las actuaciones protegibles señaladas en artículo 2.

b) Apirilaren 1etik ekainaren 30era onetsitako maileguak 2019tik 2020ra, eta 2021era arte hitzarmena luzatzen den kasuan, eta 2023ra arte birgaikuntzarako finantzaketa-tresna bereziaren kasuan: hitzartutako mailegu bakoitzerako interes-tasa efektiboa 12 hilabeterako Euriborraren parekoa izango da, Espainiako Bankuak Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratua urte horretako martxorako, gehi 2. artikuluan adierazitako jarduketa babesgarri bakoitzerako ezartzen den diferentziala.

b) Préstamos aprobados entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2019 a 2020 y hasta 2021, en caso de prórroga del convenio, y hasta 2023, en el caso del instrumento financiero especial para la rehabilitación: el tipo de interés efectivo para cada préstamo convenido será igual al Euribor a 12 meses publicado por el Banco de España en el Boletín Oficial del Estado correspondiente al mes de marzo del mismo año más el diferencial que se establece para cada una de las actuaciones protegibles señaladas en artículo 2.

c) Uztailaren 1etik irailaren 30era onetsitako maileguak 2019tik 2020ra, eta 2021era arte hitzarmena luzatzen den kasuan, eta 2023ra arte birgaikuntzarako finantzaketa-tresna bereziaren kasuan: hitzartutako mailegu bakoitzerako interes-tasa efektiboa 12 hilabeterako Euriborraren parekoa izango da, Espainiako Bankuak Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratua urte horretako ekainerako, gehi 2. artikuluan adierazitako jarduketa babesgarri bakoitzerako ezartzen den diferentziala.

c) Préstamos aprobados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2019 a 2020 y hasta 2021, en caso de prórroga del convenio, y hasta 2023, en el caso del instrumento financiero especial para la rehabilitación: el tipo de interés efectivo para cada préstamo convenido será igual al Euribor a 12 meses publicado por el Banco de España en el Boletín Oficial del Estado correspondiente al mes de junio del mismo año más el diferencial que se establece para cada una de las actuaciones protegibles señaladas en artículo 2.

d) Urriaren 1etik abenduaren 31ra onetsitako maileguak 2019tik 2020ra, eta 2021era arte hitzarmena luzatzen den kasuan, eta 2023ra arte birgaikuntzarako finantzaketa-tresna bereziaren kasuan: hitzartutako mailegu bakoitzerako interes-tasa efektiboa 12 hilabeterako Euriborraren parekoa izango da, Espainiako Bankuak Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratua urte horretako irailerako, gehi 2. artikuluan adierazitako jarduketa babesgarri bakoitzerako ezartzen den diferentziala.

d) Préstamos aprobados entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2019 a 2020 y hasta 2021, en caso de prórroga del convenio, y hasta 2023, en el caso del instrumento financiero especial para la rehabilitación: el tipo de interés efectivo para cada préstamo convenido será igual al Euribor a 12 meses publicado por el Banco de España en el Boletín Oficial del Estado correspondiente al mes de septiembre del mismo año más el diferencial que se establece para cada una de las actuaciones protegibles señaladas en artículo 2.

2.– Hasierako interes-tasa horrela kalkulatuta aldatu gabe mantenduko da maileguaren lehen urtean.

2.– El tipo de interés inicial así calculado se mantendrá inalterable durante el primer año de vida del préstamo.

3.– Lehen urtea igaro ondoren, interes-tasa aldakorrean formalizatutako maileguen interes-tasa sei hilean behin eguneratuko da, bizitza baliagarri osoan zehar.

3.– Una vez superado el primer año, se procederá a la actualización semestral del tipo de interés de los préstamos formalizados a tipo variable, durante toda su vida útil.

4.– Horretarako, berrikuspenaren aurreko hilean Espainiako Bankuak Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaraturiko 12 hilabeterako Euriborra hartuko da erreferentzia gisa, mailegua onartu zen unean aplikaturiko diferentzialarekin.

4.– Para ello se adoptará como referencia el Euribor a 12 meses publicado por el Banco de España en el Boletín Oficial del Estado del mes anterior al de la revisión, con el diferencial aplicado en el momento de la autorización previa del préstamo.

5.– Finantza-lankidetzarako hitzarmen honen esparruan, izenpetzen duten erakundeek konpromisoa hartzen dute hitzarmenaren babesean emandako maileguetan ez dutela itunduko % 0,20tik gorako inolako komisiorik edo zehapenik mailegu bizian, indarreko legeriak horrela onartzen ez badu. Salbuespena izango dira bankuko deskontu-ildoak edota erabilera partzialeko maileguak, erabili ez den saldoaren gaineko gehieneko komisio gehigarria aplikatu ahal izango baita horietan, % 0,05 artekoa.

5.– En el marco de este convenio de colaboración financiera las entidades suscribientes se comprometen a no pactar, en los préstamos concedidos a su amparo, la percepción de ningún tipo de comisión o penalización superior al 0,20% sobre el préstamo vivo, salvo que así venga permitido por la legislación vigente, excepto en las líneas de descuento bancario o préstamos con disposiciones parciales, en los que se podrá aplicar una comisión adicional máxima por saldo no dispuesto de hasta el 0,05%.

6.– Bankuarteko erreferentzia urtebetera (Euribor): Espainiako Bankuaren abenduaren 22ko 5/2017 Zirkularraren arabera, Batzordearen 2016ko abuztuaren 11ko 2016/1368 Exekuzio-Erregelamenduaren (EB) eranskinean jasota dagoen Euribor ® erreferentzia-indizearen eguneroko balioen hilabeteko batezbesteko aritmetikoa da. Eranskin horren bitartez, Erregelamenduak finantza-merkatuetan erabiltzen diren ezinbesteko erreferentzia-indizeen zerrenda ezartzen da, Europako Parlamentuaren eta Batzordearen 2016/2011 Erregelamenduaren (EB) arabera. Indizeak hamabi hilabeteko epealdiko Euriborrari ® egiten dio erreferentzia.

6.– Referencia interbancaria a un año (Euribor): de acuerdo con la circular 5/2017, de 22 de diciembre del Banco de España, se define como la media aritmética simple mensual de los valores diarios del índice de referencia Euribor ® que figura en el Anexo del Reglamento de ejecución (UE) 2016/1368 de la Comisión de 11 de agosto de 2016, por el que se establece una lista de los índices de referencia cruciales utilizados en los mercados financieros, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. El índice se refiere al Euribor ® al plazo de doce meses.

Espainiako Bankuak maileguan adierazitako berrikuspen-daten aurreko hilabeteko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu duen balioa hartuko da kontuan, egokitzapenik edo aldaketarik egin gabe.

Se considerará el valor publicado por el Banco de España en el Boletín Oficial del Estado el mes anterior al de las fechas de revisión señaladas en el préstamo y sin efectuar ajustes o conversiones.

Kreditu-erakundeek honako konpromiso hau hartu dute bere gain: hitzarmen honen esparruan, etxebizitzaren arloan eskumena duen sailak baimendutako mailegu kualifikatuak jaso dituzten pertsonei jakinaraztea beren maileguetan interes-tasek izan ditzaketen aldaketak, maileguaren kontratuan jasotako zehaztapenen arabera.

Las entidades de crédito se comprometen a notificar a las personas a quienes hubieran concedido préstamos cualificados con la autorización del departamento competente en materia de vivienda, en el ámbito del presente convenio, las modificaciones que puedan tener lugar en cuanto al tipo de interés de aquellos, de conformidad con las estipulaciones contenidas en el contrato de préstamo.

7.– Bermeak finantza-erakundeak ezarriko ditu.

7.– Las garantías serán las que exija la entidad financiera.

8.– Jarduketa babesgarri bakoitzerako formalizatu beharreko maileguen interes-tasa kasu hauen arabera zehaztuko da:

8.– El tipo de interés de los préstamos a formalizar para cada una de las actuaciones protegibles se determinará en base a las siguientes casuísticas:

a) Formalizatzen diren maileguak, izan hipotekadunak edo izan berme pertsonaldunak, modalitate hauetako batekoak izan daitezke interes-tasei dagokienez:

a) Los préstamos que se formalicen, ya sean hipotecarios o con garantía personal, podrán adoptar alguna de las siguientes modalidades en cuanto a tipos de interés:

I.– Interes-tasa aldakorrean maileguaren bizitza osoan, erreferentzia-indizea 12 hilabeterako Euriborra izanik gehi diferentzial bat.

I.– A tipo de interés variable durante toda la vida del préstamo, siendo el índice de referencia el Euribor a 12 meses más un diferencial.

II.– Interes-tasa finkoan maileguaren bizitza osoan, eta interes-tasa finkoa eta unibokoa izango da, hurrengo artikuluetan ezartzen dena.

II.–A tipo de interés fijo durante toda la vida del préstamo, siendo su tipo de interés fijo y unívoco, el que se establezca en los siguientes artículos.

III.– Interes-tasa misto finko/aldakorrean, maileguaren bizitzan zehar konbinatuz eta, segidan, interes finkoko tasen aldi bat eta interes aldakorreko tasen beste aldi bat.

III.–A tipo de interés mixto fijo/variable, combinando a lo largo de la vida del préstamo y de manera sucesiva, primero un periodo a tipo de interés fijo y, luego, otro a interés variable.

b) Gobernuak onartutako interes-puntuen sorospen-eskubidea duten mailegu formalizatuen kasuan, interes-tasa finkoa edo aldakorra izan daiteke.

a) En el caso de préstamos formalizados con derecho a subsidiación de puntos de interés reconocidos por parte del Gobierno, el tipo de interés podrá ser a tipo fijo o variable.

2. artikulua.– 1.– Hipoteka-maileguetarako interes-tasa aldakorreko eragiketetan aplika daitezkeen diferentzialak jarraian agertzen direnak izango dira:

Artículo 2.– 1.– Los diferenciales aplicables en las operaciones a tipos de interés variable para préstamos hipotecarios, serán los que se relacionan a continuación:

a) Bai jabetza osoan bai azalera-eskubidean eraikitako babes publikoko etxebizitzak erostea, baita horien eranskinak ere, baldin eta horien finantzaketak ez badu gainditzen etxebizitzaren tasazio-balioaren % 80, eraikin berdin, eraikuntza-unitate edo sustapenarekin batera erosten diren eranskin lotuen tasazio-balioaren % 60 eta lotu gabeko eranskinen % 30: aplika daitekeen gehieneko diferentziala oinarrizko 120 puntukoa izango da.

a) La adquisición de viviendas de protección pública edificadas tanto en propiedad plena como en derecho de superficie, junto con sus anejos, cuya financiación no supere el 80% del valor de tasación de la vivienda, el 60% del valor de tasación de los anejos vinculados y el 30% de los anejos no vinculados que se adquieran conjuntamente en el mismo edificio, unidad edificatoria o promoción: el diferencial máximo aplicable será de 120 puntos básicos.

b) Azalera-eskubidean eraikitako babes publikoko etxebizitzen titularrek lurzoruaren jabetza erostea: aplika daitekeen gehieneko diferentziala oinarrizko 120 puntukoa izango da.

b) La compra de la propiedad del suelo por parte de los titulares de viviendas de protección pública edificadas en derecho de superficie: el diferencial máximo aplicable será de 120 puntos básicos.

c) Eraikinak eta etxebizitzak birgaitzea baldin eta horien finantzaketa, edozein administraziok itzultzeko beharrik gabe emandako dirulaguntza guztiak kendu ondoren, ez bada tasazio-balioaren % 80tik gorakoa: aplika daitekeen gehieneko diferentziala oinarrizko 200 puntukoa izango da.

c) La rehabilitación de edificios y viviendas cuya financiación, una vez deducida la totalidad de las subvenciones a fondo perdido concedidas por cualquier Administración, no supere el 80% del valor de tasación: el diferencial máximo aplicable será de 200 puntos básicos.

d) Sustatzea, hala etxebizitza berrien sustapena nola birgaitze bidezko sustapena barne, erregimen orokorreko babes publikoko etxebizitza gisa kalifikatutako etxebizitzak saldu daitezela eta norberak erabil ditzala. Etxebizitza horien finantzaketak ez du gainditu behar etxebizitzen tasazio-balioaren % 80, lotutako eranskinen tasazio-balioaren % 60 eta lotu gabeko eranskinen % 30: aplika daitekeen gehieneko diferentziala oinarrizko 220 puntukoa izango da, 4 urteko gehieneko iraupena duten deskontu-ildoak barne.

d) La promoción, incluyendo tanto la promoción de vivienda nueva como la promoción mediante rehabilitación, para venta y uso propio de viviendas calificadas como viviendas de protección pública de régimen general cuya financiación no supere el 80% del valor de tasación de las viviendas, el 60% del valor de tasación de los anejos vinculados y el 30% de los anejos no vinculados: el diferencial máximo aplicable será de 220 puntos básicos, incluidas las líneas de descuento con un máximo de 4 años de duración.

e) Sustatzea, hala etxebizitza berriaren sustapena nola birgaitze bidezko sustapena barne, babes publikoko etxebizitza gisa kalifikatutako etxebizitzak errentamenduan laga daitezela, etxebizitza librea errentamendu babestu gisa susta dadila, erabilera-lagapeneko erregimen kooperatiboko etxebizitzak susta daitezela eta 50 urtetik gorako errentamenduan, cohousingean edo formalizatzen den lankidetza publiko-pribatuaren beste edozein formulatan obra edo zerbitzuak laga daitezela, errentamendua sustatzeko eremu esklusiboan, baldin eta horien finantzaketak, edozein administraziok itzultzeko beharrik gabe emandako dirulaguntza guztiak kenduta, ez badu gainditzen etxebizitzen balio babesgarriaren % 80 eta lotutako eranskinen % 60, tasazio-balioaren % 80ko gehieneko mugarekin: aplika daitekeen gehieneko diferentziala oinarrizko 220 puntukoa izango da, 8 urteko gehieneko iraupena duten deskontu-ildoak barne, etxebizitza-sustapenean, eta 5 urte erabilera-lagapeneko erregimen kooperatiboko etxebizitzen sustapenean, cohousing.

e) La promoción, incluyendo tanto la promoción de vivienda nueva como la promoción mediante rehabilitación, para cesión en arrendamiento de viviendas calificadas como viviendas de protección pública, la promoción de vivienda libre para su puesta en arrendamiento protegido, así como la promoción de viviendas en régimen cooperativo de cesión de uso, concesiones de obras o servicios a más de 50 años de uso en arrendamiento, cohousing, o cualquier otra fórmula de colaboración público privada que se formalice, siempre en el exclusivo campo del fomento al arrendamiento, cuya financiación, una vez deducida la totalidad de las subvenciones a fondo perdido concedidas por cualquier Administración, no supere el 80% del valor protegible de las viviendas y el 60% de los anejos vinculados, con un límite máximo del 80% del valor de tasación: el diferencial máximo aplicable será de 220 puntos básicos, incluidas las líneas de descuento con un máximo 8 años de duración, en promoción de vivienda, y 5 años en promoción de viviendas en régimen cooperativo de cesión de uso, cohousing.

f) Errentamendu babestura bideratuko diren etxebizitzak erostea baldin eta horien finantzaketa, edozein administraziok itzultzeko beharrik gabe emandako dirulaguntza guztiak kendu ondoren, ez bada tasazio-balioaren % 80tik gorakoa: aplika daitekeen gehieneko diferentziala oinarrizko 220 puntukoa izango da, 8 urteko gehieneko iraupena duten deskontu-ildoak barne.

f) La adquisición de viviendas con destino a su arrendamiento protegido cuya financiación, una vez deducida la totalidad de las subvenciones a fondo perdido concedidas por cualquier Administración, no supere el 80% del valor de tasación, el diferencial máximo aplicable será de 220 puntos básicos, incluidas las líneas de descuento con un máximo de 8 años de duración.

g) Eraikinak eta etxebizitzak birgaitzea baldin eta horiek alokairu-merkatuko bitartekaritza-programa publikoei berehala atxikiko bazaizkie, edozein administraziok itzultzeko beharrik gabe emandako dirulaguntza guztiak kendu ondoren, ez bada tasazio-balioaren % 80tik gorakoa: aplika daitekeen gehieneko diferentziala oinarrizko 200 puntukoa izango da.

g) La rehabilitación de viviendas y edificios vinculada a su adscripción inmediata a programas públicos de intermediación en el mercado del alquiler, una vez deducida la totalidad de las subvenciones a fondo perdido concedidas por cualquier Administración, no supere el 80% del valor de tasación: el diferencial máximo aplicable será de 200 puntos básicos.

h) Zuzkidura-bizitokiak sustatu eta eraikitzea baldin eta horien finantzaketak ez badu gainditzen tasazio-balioaren % 80: aplika daitekeen gehieneko diferentziala oinarrizko 220 puntukoa izango da, 4 urteko gehieneko iraupena duten deskontu-ildoak barne.

h) La promoción y construcción de alojamientos dotacionales cuya financiación no supere el 80% del valor de tasación: el diferencial máximo aplicable será de 220 puntos básicos, incluidas las líneas de descuento con un máximo de 4 años de duración.

i) Lurzorua urbanizatzea, berehala eraikitzeko, kasuak kasu, hura aldez aurretik kostu bidez eskuratzea barnean hartuta, eta baita lurzorua kostu bidez eskuratzea ere edozein administrazio publikoren mendeko lurzoru-ondare publikoak eratzeko, betiere lehentasunez babes ofizialeko etxebizitzak sustatzera bideratuta: aplika daitekeen gehieneko diferentziala oinarrizko 250 puntukoa izango da, 4 urteko gehieneko iraupena duten deskontu-ildoak barne.

i) La urbanización de suelo para su inmediata edificación, incluyendo, en su caso, la previa adquisición onerosa del mismo, así como la adquisición onerosa de suelo para formación de patrimonios públicos de suelo dependientes de cualquier administración pública, con destino preferente a la promoción de viviendas de protección pública: el diferencial máximo aplicable será de 250 puntos básicos, incluidas las líneas de descuento con un máximo de 4 años de duración.

Interes-tasa aldakorrean formalizatutako finantza-eragiketetan, alderdi zordunak inoiz ez du etekinik aterako aplika daitekeen interes-tasak zerotik (% 0) behera jaitsiz gero; beraz, inola ere ezin izango da sortu zordunaren aldeko interesik.

En las operaciones financieras formalizadas a tipo de interés variable, la parte deudora nunca se beneficiará de descensos del tipo de interés aplicable por debajo de cero (0%), por lo que en ningún caso podrán devengarse intereses a favor del deudor.

2.– Etxebizitza eta lurzoruaren arloko jarduketa babesgarriei aplika dakizkiekeen hipoteka-bermedun maileguen interes-tasa finkoak hauek izango dira:

2.– Los tipos de interés fijo de los préstamos con garantía hipotecaria aplicables a las actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo, serán los siguientes:

a) Hipoteka-bermedun maileguak, baldin eta horien amortizazio-epea ez bada 20 urtetik gorakoa: Urteko gehieneko interes-tasa finko efektiboa, % 2koa. Interes-tasa mistoa bada, ezin dira aurreko erreferentziak eta 1. zenbakian jasotakoak gainditu –interes-tasa aldakorreko maileguetan– txandatze-aldi bakoitzean.

a) Préstamos con garantía hipotecaria cuyo plazo de amortización no exceda de 20 años: tipo de interés fijo efectivo anual máximo 2%. Si el tipo es mixto no se pueden superar las anteriores referencias y las contempladas en el apartado 1. para préstamos a interés variable – para cada periodo de alternancia.

b) Hipoteka-bermedun maileguak, baldin eta horien amortizazio-epea 20 urtetik gorakoa bada: Urteko gehieneko interes-tasa finko efektiboa, % 3koa. Interes-tasa mistoa bada, ezin dira aurreko erreferentziak eta 1. zenbakian jasotakoak gainditu –interes-tasa aldakorreko maileguetan– txandatze-aldi bakoitzean.

b) Préstamos con garantía hipotecaria cuyo plazo de amortización supere los 20 años: tipo de interés fijo efectivo anual máximo 3%. Si el tipo es mixto no se pueden superar las anteriores referencias y las contempladas en el apartado 1. para préstamos a interés variable- para cada periodo de alternancia.

c) Hipoteka-bermedun maileguak, baldin eta horien amortizazio-epea ez bada 15 urtetik gorakoa: Urteko gehieneko interes-tasa finko efektiboa, % 1,75ekoa. Interes-tasa mistoa bada, ezin dira aurreko erreferentziak eta 1. zenbakian jasotakoak gainditu –interes-tasa aldakorreko maileguetan– txandatze-aldi bakoitzean.

c) Préstamos con garantía hipotecaria cuyo plazo de amortización no exceda de 15 años: tipo de interés fijo efectivo anual máximo 1,75%. Si el tipo es mixto no se pueden superar las anteriores referencias y las contempladas en el apartado 1. para préstamos a interés variable – para cada periodo de alternancia.

3.– Etxebizitza eta lurzoruaren arloko jarduketa babesgarriei aplika dakizkiekeen berme pertsonaldun maileguen interes-tasak hauek izango dira:

2.– El tipo de interés de los préstamos con garantía personal aplicables a las actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo, serán los siguientes:

a) Berme pertsonaldun maileguak, baldin eta horien amortizazio-epea ez bada 7 urtetik gorakoa: Urteko gehieneko interes-tasa efektiboa, % 3koa, baldin eta interes-tasa finkoan badago, eta Euriborra gehi oinarrizko 250 puntu interes-tasa aldakorrean badago. Interes-tasa mistoa bada, ezin dira aurreko erreferentziak gainditu txandatze-aldi bakoitzean.

a) Préstamos con garantía personal cuyo plazo de amortización no exceda de 7 años: tipo de interés efectivo anual máximo 3% si es a tipo fijo y Euribor más 250 puntos básicos, si es a tipo variable. Si el tipo es mixto no se pueden superar las anteriores referencias para cada periodo de alternancia.

b) Berme pertsonaldun maileguak, baldin eta horien amortizazio-epea 7 urtetik gorakoa bada: Urteko gehieneko interes-tasa efektiboa, % 4koa, baldin eta interes-tasa finkoan badago, eta Euriborra gehi oinarrizko 300 puntu interes-tasa aldakorrean badago. Interes-tasa mistoa bada, ezin dira aurreko erreferentziak gainditu txandatze-aldi bakoitzean.

b) Préstamos con garantía personal cuyo plazo de amortización supere los 7 años: tipo de interés efectivo anual máximo 4% si es tipo fijo y Euribor más 300 puntos básicos si es a tipo variable. Si el tipo es mixto no se pueden superar las anteriores referencias para cada periodo de alternancia.

4.– Interes-tasa finkoak urtero berrikusiko dira eta gora edo behera alda daitezke, edo bere horretan mantendu daitezke indarrean dauden finantzaketa-tresna hitzartuei lotuko zaizkien alderdien arteko berariazko akordioaren bidez. Aldaketa horiek mailegu berriei eragingo diete soilik, inoiz ez lehendik formalizatuta daudenei.

2.– Los tipos de interés fijos serán revisados anualmente y podrán ser objeto de variación al alza o a la baja, o ser mantenidos en sus términos mediante acuerdo expreso entre las partes que se anexará a los correspondientes instrumentos financieros convenidos en vigor. Dichas variaciones afectarán exclusivamente a los nuevos préstamos, nunca a los ya formalizados.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
BERREROSTEKO BERMEA
GARANTÍA DE RECOMPRA

3. artikulua.– 1.– Etxebizitzaren arloan eskumena duen sailak ez-ordainketako egoeran dagoen maileguaren bermea osatzen duen etxebizitza eskuratzea erabaki ahal izango du, dela etxebizitza jabeari zuzenean erosita, zenbatekoa mailegua osorik edo partzialki ezereztera bideratuta, dela eroslehentasun-eskubidea gauzatuz, Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legearen 66.b) artikuluan aurreikusitako terminoetan, dela sailak enkantean parte hartuta, dela etxebizitza finantza-erakundeari erosita hipoteka-betearazpeneko prozeduran, edota, finantza-erakunde betearazleak erremate-eskubidea lagata, hipoteka betearazteko prozesuan esleipendun izanez gero.

Artículo 3.– 1.– El departamento competente en materia de vivienda podrá acordar la adquisición de la vivienda que constituye la garantía del préstamo que se encuentre en situación de impago, bien mediante su compra directa a la persona propietaria de la misma destinando su importe total o parcialmente a la cancelación del préstamo; o mediante el ejercicio del derecho de tanteo en los términos previstos en el artículo 66.b) de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda; o mediante la participación del departamento en la subasta; o mediante su compra a la entidad financiera durante el procedimiento de ejecución hipotecaria, o bien mediante la cesión por parte de la entidad financiera ejecutante del derecho de remate en caso de resultar adjudicataria en el proceso de ejecución hipotecaria.

2.– Babes publikoko etxebizitzen eta horiei atxikitako eranskinen erosketak babes publikoko etxebizitza mota guztiak biltzen ditu, hau da, erregimen orokorrekoak, erregimen berezikoak edo sozialak, eta prezio tasatukoak, horien erabilera- eta edukitze-erregimena erabateko jabetzakoa edo azalera eskubideko jabetzakoa izan.

2.– La adquisición de viviendas de protección pública, junto con sus anejos vinculados, se extiende a las distintas tipologías de viviendas de protección pública, las de régimen general, las de régimen especial o sociales, y las de precio tasado, tanto si el régimen de uso y tenencia de las mismas sea el de propiedad plena o el de propiedad en derecho de superficie.

3.– Dekretu honen hirugarren xedapen iragankorrean aurreikusitakoaren arabera kreditu-erakundeek emandako maileguen bitartez osorik edo partzialki finantzatutako babes publikoko etxebizitzak erostea adostuko du etxebizitzaren arloan eskumena duen sailak, maileguen bizitza baliagarri osoan zehar.

3.– El departamento competente en materia de vivienda acordará la adquisición de aquellas viviendas de protección pública que hayan sido financiadas total o parcialmente con préstamos concedidos por las entidades de crédito conforme a lo previsto en la disposición transitoria de este decreto y se extenderá a toda la vida útil de los préstamos.

4. artikulua.– 1.– Finantza-erakundeak hipoteka-betearazpeneko prozedura hasi aurretik eman beharko dio berandutza-egoeraren berri etxebizitzaren arloan eskumena duen sailari. Egoera horren berri eman eta 30 eguneko epea igarotakoan etxebizitzaren arloan eskumena duen sailak ez badio finantza-erakundeari jakinarazten eskuratzeko asmoa duenik, erakundeak hipoteka-betearazpeneko prozedura eskatu ahalko du, eta hori ere data berean jakinarazi beharko dio etxebizitzaren arloan eskumena duen sailari.

Artículo 4.– 1.– La entidad financiera deberá comunicar al departamento competente en materia de vivienda la situación de mora antes de iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria. Si transcurridos 30 días desde dicha comunicación, el departamento competente en materia de vivienda no pone en conocimiento de la entidad financiera su intención de adquirir, esta podrá instar el procedimiento de ejecución hipotecaria, lo que deberá, asimismo, comunicarlo al departamento competente en materia de vivienda en la misma fecha.

2.– Etxebizitza eta horri atxikitako eranskinak, etxebizitzaren arloan eskumena duen sailak erabakita, jabeari zuzenean erosita eskuratzen direnean, erosketa-prezioa babes publikoko etxebizitza izateagatik dagokiona izango da, erosketaren unean behar bezala eguneratua. Etxebizitza eta eranskinak kargarik gabe erosiko dira eta, hori horrela, partzialki edo osorik mailegua ezereztera bideratuko da erosketa-prezioa; horren ondoriozko zenbatekoa jasoko du jabeak.

2.– Cuando la vivienda y sus anejos vinculados sean adquiridos por compra directa a la persona propietaria, acordada por el departamento competente en materia de vivienda el precio de adquisición será el que le corresponda por su condición de vivienda de protección pública. La vivienda y los anejos se adquirirán libres de cargas, por lo que el precio de adquisición se destinará parcial o totalmente a la cancelación del préstamo, percibiendo la persona propietaria el importe resultante.

3.– Etxebizitza eta atxikitako eranskinak hipoteka betearazteko prozeduran eskuratzen direnean, erremate-eskubidea lagatzearen zenbatekoaren arabera finkatuko da erosketa-prezioa, hipoteka-betearazteko prozeduran erreklamatutako kontzeptu guztiengatiko zorra bestekoa izango dena, gutxienez; horrela, bada, sailak egingo duen gehieneko eskaintza edo eroslehentasun-prezioa izango litzateke. Dena den, erosketa-prezioak ezin izango du gainditu babes publikoko etxebizitza izateagatik dagokiona, betiere erosketaren unean behar bezala eguneratuta.

3.– Cuando la vivienda y sus anejos vinculados sean adquiridos durante el procedimiento de ejecución hipotecaria, el precio de adquisición vendrá establecido por el importe de la cesión del derecho del remate que consistirá, como mínimo, en la cantidad de la deuda por todos los conceptos reclamados en el procedimiento de ejecución hipotecaria, constituyendo la puja máxima que el departamento efectuará o el precio de tanteo. En todo caso, el precio de adquisición no podrá superar al que le corresponda por su condición de vivienda de protección pública, debidamente actualizado al momento de la adquisición.

4.– Kreditu-erakundeak uko egingo die mailegua aurretik ezerezteko komisioei eta hipoteka-mailegu horri lotutako berandutza-interesei.

4.– La entidad de crédito renunciará a las comisiones de cancelación anticipada del préstamo y a los intereses de demora ligados a dicho préstamo hipotecario.

5. artikulua.– Etxebizitzaren arloan eskumena duen sailak erostea erabakitzen duen etxebizitza zuzenean erosiko dute sailak berak edo Alokabide SA sozietate publikoak, dagokion babes publikoko etxebizitzaren izaerarekin. Horrela erositako etxebizitzak errentamendu-erregimenean esleituko dira indarrean den araudiaren arabera.

Artículo 5.– La vivienda cuya adquisición sea acordada por el departamento competente en materia de vivienda, será adquirida directamente por el propio departamento o por la sociedad pública Alokabide, S.A., con la condición de vivienda de protección pública que tuviera. Las viviendas así adquiridas se adjudicarán en régimen de arrendamiento de conformidad con la normativa en vigor.

6. artikulua.– Ez-ordainketako egoeran dauden etxebizitzak maileguaren iraunaldi osoan erosi ahal izango dira.

Artículo 6.– La adquisición de viviendas en situación de impago podrá llevarse a cabo durante toda la vida del préstamo.

7. artikulua.– 1.– Kreditu-erakundeek eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak erabilera-lagapeneko erregimen kooperatiboa duten eraikinak erosteko edo eraikitzeko, obrak edo zerbitzuak 50 urtetik gora errentamenduan erabiltzeko edo beste edozein lankidetza-formula publiko pribaturen bidez (babes publikoko etxebizitzak, erregimen orokorrekoak, erregimen berezikoak edo sozialak, eta prezio tasatukoak, horien erabilera- eta edukitze-erregimena erabateko jabetzakoa edo azalera eskubideko jabetzakoa izan) lagatzeko sinatu duten finantza-lankidetzarako hitzarmen honen esparruan kreditu-erakundeek emandako hipoteka-mailegua guztiz ezereztea erabaki ahal izango du etxebizitzaren arloan eskumena duen sailak, mailegu-hartzaileek maileguari aurre egin ezin diotenean, eta hurrengo klausuletan aurreikusitako terminoen eta baldintzen arabera.

Artículo 7.– 1.– El departamento competente en materia de vivienda podrá acordar la cancelación íntegra del préstamo hipotecario concedido por las entidades de crédito en el marco de este convenio de colaboración financiera suscrito entre estas y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para la adquisición o construcción de edificios en régimen cooperativo de cesión de uso, concesión de obras o servicios a más de 50 años de uso en arrendamiento o cualquier otra fórmula de colaboración público privada que se formalice (en las distintas tipologías de viviendas de protección pública, las de régimen general, las de régimen especial o sociales, y las de precio tasado, siempre que el régimen de uso y tenencia de las mismas sea el de propiedad plena o el de propiedad en derecho de superficie), cuando las personas prestatarias no puedan hacer frente al mismo, en los términos y condiciones previstos en las siguientes cláusulas.

2.– Etxebizitzaren arloan eskumena duen sailak kreditu-erakundeek emandako hipoteka-maileguak bakarrik ezereztuko ditu guztiz, dekretu honen xedapen iragankorrean aurreikusitakoaren arabera eta hitzarmenaren eta hari atxikitako maileguen indarraldi osoan zehar.

2.– El departamento competente en materia de vivienda solo cancelará íntegramente préstamos hipotecarios concedidos por las entidades de crédito, conforme a lo previsto en de la disposición transitoria de este decreto y durante toda la vigencia del convenio y la de los préstamos acogidos al mismo.

3.– Finantza-erakundeak berandutza-egoeraren berri eman beharko dio etxebizitzaren arloan eskumena duen sailari. Egoera horren berri eman zenetik 60 eguneko epea igarotakoan etxebizitzaren arloan eskumena duen sailak ez baditu erregularizatzen hipoteka-maileguaren ez-ordainketak, edo mailegu-hartzaileak behin eta berriz baditu ez-ordainketak edo egitatezko zein eskubidezko kaudimengabezia egoeran badago, mailegu hori guztiz ezerezteko eskatu ahal izango dio finantza-erakundeak etxebizitzaren arloan eskumena duen sailari. Etxebizitzaren arloan eskumena duen sailak emango du erreklamazioari buruzko ebazpena. Ebazpena aldekoa bada, 30 eguneko epea egongo da mailegua ezerezteko, erreklamazioa egin zenetik aurrera.

3.– La entidad financiera deberá comunicar al departamento competente en materia de vivienda la situación de mora. Si transcurridos 60 días desde dicha comunicación el departamento competente en materia de vivienda no regularizara los impagos del préstamo hipotecario o en los supuestos de impagos reiterados de la persona prestataria o de insolvencia de hecho o de derecho de esta, la entidad financiera podrá reclamar del departamento competente en materia de vivienda la íntegra cancelación de dicho préstamo. El departamento competente en materia de vivienda resolverá sobre la reclamación. En caso de que la resolución sea favorable, la cancelación del préstamo deberá producirse en el plazo de 30 días desde la fecha de la reclamación.

4.– Kreditu-erakundeak uko egingo die mailegua aurretik ezerezteko komisioei eta hipoteka-mailegu horri lotutako berandutza-interesei.

4.– La entidad de crédito renunciará a las comisiones de cancelación anticipada del préstamo y a los intereses de demora ligados a dicho préstamo hipotecario.

5.– Hipoteka-mailegua ezereztearen ondorioa izango da etxebizitzaren arloan eskumena duen sailak eskuratuko duela eraikina, 3. artikuluko 1. zenbakian aurreikusitako formulen arabera.

5.– La cancelación del préstamo hipotecario tendrá como consecuencia la adquisición del edificio por parte del departamento competente en materia de vivienda, conforme a las fórmulas previstas en el apartado 1 del artículo 3.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
FINANTZA-LANKIDETZARAKO HITZARMENA. BIRGAIKUNTZARAKO FINANTZAKETA-TRESNA BEREZIA
CONVENIO DE COLABORACIÓN FINANCIERA. INSTRUMENTO FINANCIERO ESPECIAL PARA LA REHABILITACIÓN

8. artikulua.– 1.– Onartu egin dira dekretu honen I eta II eranskin gisa jaso diren finantza-lankidetzarako hitzarmenaren eta etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko, irisgarritasunerako eta energia-efizientziarako finantzaketa-tresna bereziaren ereduak.

Artículo 8.– 1.– Se aprueban los modelos de convenio de colaboración financiera y de instrumento financiero especial para la rehabilitación de viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética, recogidos como Anexos I y II del presente Decreto.

2.– Etxebizitzaren arloan eta ogasunaren arloan eskumena duten sailetako sailburuei dagokie eguneratzea, agindu bidez, finantza-lankidetzarako hitzarmenaren eta etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko, irisgarritasunerako eta energia-efizientziarako finantzaketa-tresna bereziaren ereduak (dekretu honen eranskin gisa argitaratu dira), izan daitezkeen araudi-aldaketei jarraituz egokitzeko.

2.– Corresponderá a los Consejeros o Consejeras de los departamentos competentes en materia de vivienda y de hacienda actualizar, mediante orden, los modelos de convenio de colaboración financiera y de instrumento financiero especial para la rehabilitación de viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética que se publican como anexos al presente Decreto, a fin de adaptarlo a los cambios normativos que, en su caso, se produzcan.

3.– Finantza-lankidetzarako hitzarmena eta etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko, irisgarritasunerako eta energia-efizientziarako finantzaketa-tresna berezia sinatu dituzten kreditu-erakundeek etxebizitzaren arloan babesgarriak diren jarduketetarako finantzaketa emango dute, betiere indarrean den babes publikoko etxebizitza modalitate bakoitzaren araudi erregulatzailean aurreikusitako baldintzak eta betekizunak betetzen badira, baita kreditu-erakundeei dagozkien araugintza-xedapenak edota Espainiako Bankuak emandakoak, eta kreditu-erakundeek maileguak emateko ezarritako irizpideak eta baldintzak ere betetzen baldin badira.

3.– Las entidades de crédito firmantes del convenio de colaboración financiera y del instrumento financiero especial para la rehabilitación de viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética, concederán financiación a las actuaciones protegibles en materia de vivienda siempre que se cumplan las condiciones y requisitos previstos en la normativa reguladora de cada una de las modalidades de vivienda de protección pública vigente, así como otras disposiciones normativas referidas a las entidades de crédito o emitidas por el Banco de España, y con los criterios y condiciones establecidos por las entidades de crédito para la concesión de préstamos.

4.– Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza-eskubideak errespetatzeko helburuarekin, finantza-lankidetzarako hitzarmena eta etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko, irisgarritasunerako eta energia-efizientziarako finantzaketa-tresna berezia sinatu dituzten kreditu-erakundeek bermatu egingo dute euskara eta gaztelania erabiltzen direla publikoari oro har zuzendutako abisu eta jakinarazpenetan, herritarrei emandako arretan, dokumentazioan eta publizitatean.

4.– Con el fin de respetar los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias, las entidades de crédito firmantes del convenio de colaboración financiera y del instrumento financiero especial para la rehabilitación de viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética, garantizarán el uso del euskera y del castellano en los avisos y comunicaciones dirigidos al público en general, en la atención a la ciudadanía, en la documentación y en la publicidad.

XEDAPEN IRAGANKORRA
Disposición transitoria

Atzeraeraginez baliozkotuko dira 2018ko urtarrilaren 1etik dekretu hau indarrean sartu arte finantza-erakundeek emandako maileguen administrazio-baimenak. Mailegu horiek dekretu honetan ezarritakoaren arabera eraenduko dira, interes-tasak izan ezik, Etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko finantza-lankidetza arautzen duen uztailaren 21eko 146/2015 Dekretuaren arabera eraenduko baitira.

Se convalidan con carácter retroactivo las autorizaciones administrativas de los préstamos concedidos por las entidades financieras entre el 1 de enero de 2018 y el día de entrada en vigor de este decreto. Dichos préstamos se regirán por lo establecido en este decreto, a excepción de los tipos de interés, que serán los establecidos en el Decreto 146/2015, de 21 de julio, de colaboración financiera entre las entidades de crédito y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y suelo.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
Disposición derogatoria

Indargabetuta geratu da Etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko finantza-lankidetza arautzen duen uztailaren 21eko 146/2015 Dekretua.

Queda derogado el Decreto 146/2015, de 21 de julio, de colaboración financiera entre las entidades de crédito y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y suelo.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren aldaketa.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Modificación del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado.

1.– Aldatu egiten da 5. artikuluaren 2. zenbakia, eta honela geratzen da idatzita:

1.– Se modifica el apartado 2 del artículo 5, que queda redactado como sigue:

«Birgaitze-jarduketa babesgarriengatik –obra partikularretarako nahiz erkidegoko obretarako– 6.000 euro edo gehiagoko zuzeneko laguntzak jaso dituzten etxebizitzen edo lokalen titularrek ezin izango dituzte etxebizitza edo lokal horiek inter vivos borondatez bereganatu ez mortis causa eskualdatu obra-amaiera ziurtatu eta 10 urteko epean, ez bada aldez aurretik egiaztatzen jasotako laguntzak eta dagokien legezko interesa itzuli egin direla.»

«Las personas titulares de viviendas o locales que hayan recibido ayudas directas en cuantía igual o superior a 6.000 euros por actuaciones protegidas de rehabilitación, tanto para obras particulares como para obras de comunidad, no podrán disponer voluntariamente inter vivos ni transmitir mortis causa tales viviendas o locales, en el plazo de 10 años desde la certificación final de obra, sin la previa acreditación de la reversión de las ayudas percibidas junto con el interés legal correspondiente.»

2.– Aldatu egiten da 18. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

2.– Se modifica el artículo 18, que queda redactado como sigue:

«18. artikulua.– Birgaitzeko hirigintza-sozietateak. Aginduak bitarteko propioei.

«Artículo 18.– Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación. Encargos a medios propios.

1.– Administrazio publikoek, beren ahalmenen esparruan eta birgaitzeko hirigintza-sozietateetako bazkideen esparruan, aurretik lizitazio edo lehiaketarik egiteko premiarik gabe, prozesuak exekuzio publikoaren erregimenean kudeatzea edo esku-hartzeak eta jarduketak gauzatzea agindu ahal izango diete sozietate horiei.

1.– Las Administraciones Públicas, dentro de la esfera de sus capacidades y la de las personas socias de las Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación, podrán encargar a estas, sin necesidad de previa licitación o concurso, la gestión de los procesos o la ejecución de las intervenciones y actuaciones en régimen de ejecución pública.

2.– Agindua emateak berekin dakar desjabetzearen onuradun izatea eta exekuzioaren eragiketa materialak egin ahal izateko Administrazioaren gaitasunak subrogatzea, edo higiezinaren jabetza nahitaez eskualdatzea, betebeharrak betetzen ez dituztenen kasuan.

2.– El encargo conllevará la condición de beneficiaria de la expropiación y la plena subrogación en las facultades de la Administración para la realización de las operaciones materiales de la ejecución directamente, o promover la sustitución forzosa de la propiedad del inmueble que no hubiere atendido sus obligaciones.

3.– Aginduak berekin ekar dezake, halaber, hirigintza-planetan legez ezartzen diren eroslehentasunez eskuratzeko eta atzera egiteko eskubideak gauzatzea, kasuan kasuko Udalaren ordez.

3.– El encargo podrá así mismo conllevar el ejercicio, en sustitución del Ayuntamiento respectivo, de los derechos de tanteo y retracto establecidos legalmente en planes urbanísticos.

4.– Etxebizitzaren arloan eskumena duen sailak baimena eman ahal izango du alde biko hitzarmenak formalizatzeko birgaitzeko hirigintza-sozietateekin, sozietate horiek erakunde laguntzaile gisa jardun dezaten birgaitzeko laguntzen kudeaketarako eta ordainketarako espedienteetan.

4.– El departamento competente en materia de vivienda podrá autorizar la formalización de convenios bilaterales con las Sociedades Municipales Urbanísticas de Rehabilitación, con el objeto de que estas actúen como entidades colaboradoras en la gestión y pago de las ayudas para la rehabilitación.

5.– Birgaitzeko hirigintza-sozietateen xedeak honako eginkizun hauetako bat, gutxienez, izan beharko du:

5.– Constituirá el objeto social de las Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación alguno o algunos de los fines siguientes:

a) Hirigintza-azterlanak egin eta nola gauzatzen diren zaintzea.

a) La elaboración y seguimiento de estudios socio urbanísticos.

b) Hirigintzako planak eta proiektuak egitea, kargak eta onurak banakatzekoak barne, eta hirigintzari buruz indarrean diren legeen arabera plan eta proiektu horiek izapidetzeko eta onartzeko ekimena.

b) La formulación de Planes y Proyectos Urbanísticos, incluidos los de reparto de cargas y beneficios, así como la iniciativa para su tramitación y aprobación que le pueda corresponder conforme a la legalidad urbanística vigente.

c) Era guztietako eraikuntzei buruzko birgaitze-proiektuak idaztea.

c) La redacción de Proyectos de Rehabilitación de todo tipo de construcción.

d) Birgaitzeko jarduketak osatzen dituzten obrak egitea, baita birgaitze-plan bereziak egiteko beste edozein obra ere.

d) La realización de las obras constitutivas de las actuaciones de rehabilitación, así como de cualquier otra obra que suponga la ejecución de los Planes Especiales de Rehabilitación.

e) Lurzoruaren programazioa eta prestazioa sustatzea, birgaitze-plan bereziek zehaztutakoa egiteko asmoz.

e) La promoción de la programación y preparación de suelo con objeto de ejecutar las determinaciones de los Planes Especiales de Rehabilitación.

f) Jabetza nahitaez kentzeko espedienteen idazketan eta kudeaketan lankidetzan aritzea, onuradun ez denean.

f) La colaboración en la redacción y gestión de los expedientes de expropiación cuando no ostente la condición de beneficiario.

g) Birgaitze-plan bereziak egiteko behar diren ondasun, obra eta zerbitzuak kudeatu, ustiatu eta zaintzea, baita birgaitze integratuko eremuetan edo eremu degradatuetan daudenak ere.

g) La gestión, explotación y conservación de todo tipo de bienes, obras y servicios resultantes de la ejecución de los Planes Especiales de Rehabilitación, así como aquellos otros incluidos en las Áreas de Rehabilitación Integrada o Áreas Degradadas.

h) Hirigintza-sozietate horrek edo Administrazioak bere ahalmenak gauzatzeko behar duen beste edozein agiri tekniko edo juridiko egitea.

h) La elaboración de cualquier otro documento técnico o jurídico que precise la Sociedad o la Administración para el ejercicio de sus facultades.

i) Erakunde laguntzaile gisa, Eusko Jaurlaritzaren birgaitze-dirulaguntzak kudeatzea eta ordaintzea.

i) La gestión y pago, como entidad colaboradora, de las subvenciones a la rehabilitación del Gobierno Vasco.

j) Aurretik aipatu diren helburuekin zuzenean edo zeharka zerikusia duen beste edozein helburu.

j) Cualquier otro fin mediata o inmediatamente relacionado con los anteriormente indicados.

6.– Birgaitzeko hirigintza-sozietateek birgaitze integratuko eremu edo eremu degradatu batean baino gehiagotan bete ahal izango dute beren xede soziala, eta, gainera, udalerri batekoak nahiz zenbaitetakoak izan daitezke eremu horiek.»

1.– Las Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación podrán realizar su objeto social en más de un Área de Rehabilitación Integrada o Área Degradada, pudiendo estas estar situadas en uno o en varios términos municipales.»

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren aldaketa.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Modificación del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo.

1.– Aldatu egiten da 12. artikuluaren 3. zenbakia, eta honela geratzen da idatzita:

1.– Se modifica el apartado 3 del artículo 12, que queda redactado como sigue:

«3.– Udaletako edo foru-aldundietako organo eskudunek beren-beregi eskatuta, etxebizitzaren arloan eskumena duen sailean zeregin hori duen organoak, ebazpen bidez, artikulu honetako 1. zenbakian araututako esleipen-prozeduretatik kanpo utzi eta zuzenean esleitu ahal izango dizkie etxebizitzak edo zuzkidura-bizitokiak terrorismoaren biktimei, genero-indarkeriaren biktimei eta eremu degradatuetako jarduera-eremuetan bizi direnei, horiek arautzen dituen araudian sartzen direnak hartuko direla horrelakotzat. Eskaerarekin batera, dagokien gizarte-zerbitzuen txostena ere aurkeztu beharko da.

«3.– A solicitud expresa de los órganos competentes de los Ayuntamientos o de las Diputaciones Forales, el órgano del departamento competente en materia de vivienda que tenga atribuida esta función, podrá, mediante resolución, excluir de los procedimientos de adjudicación regulados en el apartado 1 de este artículo y adjudicar directamente viviendas o alojamientos dotacionales a las víctimas del terrorismo, a las víctimas de la violencia de género, a los vecinos y vecinas de ámbitos de actuación en zonas degradadas, entendiendo como tales a los encuadrados en la normativa que los regule. La solicitud deberá ir acompañada de un informe de los servicios sociales correspondientes.

Udaletako organo eskudunek beren-beregi eskatuta, eta errentamendurako edo erabilera-lagatzeko kontratua sinatu osteko urtean errenta edo kanona ordaintzeko lankidetza-konpromisoa hartuta onuradunek ordainduko ez balute, aipatutako organoak zuzenean esleitu ahal izango dizkie etxebizitzak edo zuzkidura-bizitokiak egoera bereziki larrian dauden kolektiboei (Hipoteka-zordunen babesa, zorraren berregituratzea eta alokairu soziala indartzeko neurriei buruzko maiatzaren 14ko 1/2013 Legearen 1. artikuluan aipatzen direnak), bizi ziren etxebizitzatik botatzeko eskaera judiziala jaso dutenean. Eskaerarekin batera, oinarrizko gizarte-zerbitzuen txosten bat aurkeztu beharko da, gizarte-bazterkeriaren arriskua frogatu beharko duena; era berean, eragindako familia-unitateari bideratutako esku hartzeko plana ere txertatu beharko da.

A solicitud expresa de los órganos competentes de los Ayuntamientos, que incluirá el compromiso de colaboración en el pago de la renta o canon durante el año posterior a la suscripción del contrato de arrendamiento o cesión de uso, en caso de impago de las personas beneficiarias, dicho órgano también podrá adjudicar directamente viviendas o alojamientos dotacionales a los colectivos especialmente vulnerables a que se refiere el artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que hayan sufrido un lanzamiento judicial de la vivienda que ocupaban. La solicitud deberá ir acompañada de un informe de los servicios sociales de base que acredite el riesgo de exclusión social e incluya el plan de intervención formulado para la unidad familiar afectada.

Halaber, organo horrek etxebizitzak edo zuzkidura-bizitokiak esleitu ahal izango ditu zuzenean, Etxebizitzako lurralde-ordezkaritzek, etxebizitzaren arloan eskumena duen sailak eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko beste sail batzuek modu arrazoituan eskatzen dutenean, etxebizitza-premia berezia duten kasuetan, hau da, dekretu honetako hirugarren xedapen gehigarriko 2.c) apartatuan aurreikusten diren kasuetan eta Gobernu Planak bete ahal izateko.

Del mismo modo, dicho órgano podrá adjudicar directamente viviendas o alojamientos dotacionales a petición razonada de las Delegaciones Territoriales de Vivienda, de las sociedades públicas adscritas al departamento competente en materia de vivienda y de otros departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en los casos de especial necesidad de vivienda, en los previstos en el apartado 2.c) de la disposición adicional tercera de este decreto y para el cumplimiento de Planes del Gobierno.

Horrez gain, prozedura horietatik salbuetsi eta etxebizitzak eta lokalak zuzenean esleitu ahal izango zaizkie administrazio publikoei eta birgaitzeko hirigintza-sozietateei, baita irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuei ere, horiek etxebizitzarekin lotutako gizarte-programak garatzen dituztenean beste administrazio publiko batzuekin.»

Igualmente, podrán exceptuarse de los mencionados procedimientos y se podrán adjudicar directamente viviendas y locales a Administraciones Públicas y Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación, así como a entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen programas sociales relacionados con la vivienda convenidos con otras Administraciones Públicas.»

2.– Bi letra gehitzen zaizkio 41. artikuluaren 1. zenbakiari, eta honela geratzen da idatzita:

2.– Se añaden dos nuevos subapartados al apartado 1 del artículo 41, con la siguiente redacción:

«i) Erabilera-lagapeneko erregimen kooperatiboko etxebizitzak sustatzea, 50 urtetik gorako errentamenduan, cohousing izenekoan edo errentamendua sustatzeko eremu esklusiboan formalizatzen den lankidetza publiko-pribatuaren beste edozein formulatan obra edo zerbitzuak lagatzea.

«i) La promoción de viviendas en régimen cooperativo de cesión de uso, concesiones de obras o servicios a más de 50 años de uso en arrendamiento, cohousing, o cualquier otra fórmula de colaboración público privada que se formalice, siempre en el exclusivo campo de fomento al arrendamiento.

j) Etxebizitzak eta eraikinak birgaitzea. Alokairu-merkatuan bitartekaritzako programa publikoei lotuta egongo da birgaitze hori.»

j) La rehabilitación de viviendas y edificios vinculada a su adscripción inmediata a programas públicos de intermediación en el mercado del alquiler.»

3.– Aldatu egiten dira 43. artikuluaren 1. eta 2. zenbakiak, eta honela geratzen dira idatzita:

3.– Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 43, que quedan redactados como sigue:

«1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin finantza-lankidetzarako hitzarmena edo antzeko tresna berezia sinatu duten kreditu-establezimenduek emango dituzte, betiere horien eremuaren barruan eta horien araberako baldintzetan, eta 44.4 artikuluan aurreikusitakoari kalterik egin gabe.

«1.– Serán concedidos por establecimientos de crédito que hayan suscrito convenio de colaboración financiera o instrumento análogo de carácter especial con la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y dentro del ámbito y condiciones de los mismos, sin perjuicio de los que se concierten al amparo de lo previsto en el artículo 44.4.

2.– Hitzarmen edo antzeko tresna horri lotutako mailegu bat eskuratu ahal izateko, etxebizitzaren arloan eskumena duen sailak aurretik banakako baimena eman behar du, baldin eta eragiketak sorospena jasoko badu. Gainerako kasuetan ez da aurretiazko baimenik beharko, baina egindako formalizazioen berri eman beharko dute kreditu-erakundeek.»

2.– La concesión de un préstamo acogido a dicho convenio o instrumento análogo estará condicionada a su autorización previa e individualizada por parte del departamento competente en materia de vivienda en el caso de que la operación esté subsidiada. En el resto de casos no será precisa la autorización previa, aunque se deberá informar por las entidades de crédito de las formalizaciones realizadas.»

4.– Aldatu egiten da 46. artikulua, eta honela geratzen dira idatzita:

4.– Se modifica el artículo 46, que queda redactado como sigue:

«46. artikulua.– Jasotako zuzeneko dirulaguntzak itzultzea.

«Artículo 46.– Supuestos de reversión de las ayudas económicas directas percibidas.

1.– Erosteko 6.000 euro edo gehiagoko zuzeneko laguntzak jaso dituzten etxebizitzak edo lokalak ezin izango dira inter vivos borondatez bereganatu ez mortis causa eskualdatu salerosketako eskritura publikoa eman eta 10 urteko epean, ez bada aldez aurretik egiaztatzen jasotako laguntzak eta dagokien legezko interesa itzuli egin direla.

1.– Las viviendas y locales que hayan sido objeto de ayudas directas en cuantía igual o superior a 6.000 euros para su compra no podrán ser objeto de disposición voluntaria inter vivos, ni de transmisión mortis causa, en el plazo de 10 años desde el otorgamiento de la escritura pública de compraventa sin la previa acreditación de la reversión de las ayudas percibidas junto con el interés legal correspondiente.

Birgaitze-jarduketa babesgarriengatik –obra partikularretarako nahiz erkidegoko obretarako– 6.000 euro edo gehiagoko zuzeneko laguntzak jaso dituzten etxebizitzen edo lokalen titularrek ezin izango dituzte etxebizitza edo lokal horiek inter vivos borondatez bereganatu ez mortis causa eskualdatu obra-amaiera ziurtatu eta 10 urteko epean, ez bada aldez aurretik egiaztatzen jasotako laguntzak eta dagokien legezko interesa itzuli egin direla.

Las personas titulares de viviendas o locales que hayan recibido ayudas directas en cuantía igual o superior a 6.000 euros por actuaciones protegidas de rehabilitación, tanto para obras particulares como para obras de comunidad, no podrán disponer voluntariamente inter vivos ni transmitir mortis causa de tales viviendas o locales en el plazo de 10 años desde la certificación final de obra sin la previa acreditación de la reversión de las ayudas percibidas junto con el interés legal correspondiente.

2.– Hauek ez dira itzuli behar izango:

2.– Quedan excluidas de la reversión:

a) 1. zenbakian adierazten diren laguntzak, 6.000 euro baino gutxiagokoak direnean.

a) Las ayudas mencionadas en el apartado 1 cuando su cuantía sea inferior a 6.000 euros.

b) Etxebizitzaren edo lokalaren titularkide baten alde esleitutakoak, ezkondutako bikoteen banaketagatik, dibortzioagatik edo hausturagatik, izatezko bikoteen erregistroan inskribatuta egon ala ez, eta lehen mailako odol-ahaidetasun mailara arteko harremana duten kideek osatutako bizikidetza-unitateen hausturagatik sor daitezkeen bestelako inguruabarrengatik.

b) Las adjudicaciones que se produzcan a favor de uno de los cotitulares de la vivienda o local, como consecuencia de procesos de separación matrimonial, divorcio o ruptura de parejas, inscritas o no en el Registro de Parejas de Hecho, y aquellas otras que se produzcan como consecuencia de la ruptura de unidades convivenciales constituidas por miembros unidos por una relación de parentesco de consanguinidad en primer grado.

3.– 1. zenbakian adierazten diren laguntza ekonomikoak jaso dituzten etxebizitza edo lokalen jabeek konpromisoa hartu beharko dute, dagokien lurralde-ordezkaritzaren aurrean, hipoteka aldebakarra eratzeko Euskal Autonomia Erkidegoaren alde, etxebizitza edo lokala inter vivos edo mortis causa eskualdatuz gero laguntza itzuliko dela bermatzeko.»

1.– Toda persona propietaria de una vivienda o local que haya sido objeto de las ayudas económicas a que se refiere el apartado 1 deberá comprometerse, ante la Delegación Territorial correspondiente, a constituir una hipoteca unilateral a favor de la Comunidad Autónoma del País Vasco para garantizar la reversión en caso de transmisión inter vivos o mortis causa de la vivienda o local.»

5.– Aldatu egiten dira hirugarren xedapen gehigarriaren 2. zenbakiko c) eta d) letrak, eta honela geratzen dira idatzita:

5.– Se modifican los subapartados c) y d) del apartado 2 de la disposición adicional tercera, que quedan redactados como sigue:

«c) Erabiltzaileek ezin izango dute beste etxebizitzarik izan ez jabetzan ez hura erabili ahal izateko beste titulu baten bidez, salbu eta zuzkidura-bizitoki baten esleipena eskatzen duten pertsonek 70 urte baino gehiago dituztenean. Dena den, etxebizitza horrek pertsona nagusiei bideratuta egon behar du, eta «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programara atxikita egon.

«c) Las personas usuarias no podrán disponer de otra vivienda ni en propiedad ni por cualquier título que suponga su uso, excepto si se trata de mayores de 70 años que solicitan conjuntamente la adjudicación de un alojamiento dotacional destinado exclusivamente a personas mayores y la incorporación de su vivienda al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune».

Kasu horretan, Alokabide SAri aurkeztu beharko zaio eskaera, eta zuzkidura-bizitokia zein udalerritan eskatzen den adierazi beharko da (udalerri bakarra edo bat baino gehiago).

En este caso, la solicitud deberá presentarse en Alokabide, S.A., indicando el municipio o municipios donde se solicita el alojamiento dotacional.

Etxebizitzaren egoerari buruzko txostenak aldeko balorazioa jasotzen badu, Alokabide SAk etxebizitza-premiaren baldintzatik salbuetsita gera dadila eta zuzkidura-bizitokiaren esleipena zuzenean egin dadila eskatuko du, dekretu honetako 16. eta 12. artikuluetan aurreikusitako moduan. Horrela, bada, beharrezkoa den dokumentazioa erantsi beharko da, pertsona interesdunek babes publikoko etxebizitzak eskuratzeko gainerako baldintza guztiak betetzen dituztela egiaztatzeko.

Si el informe sobre el estado de la vivienda finaliza con una valoración favorable, Alokabide, S.A. solicitará la exención del requisito de necesidad de vivienda y la adjudicación directa de un alojamiento dotacional en la forma prevista en los artículos 16 y 12 de este decreto, adjuntando la documentación necesaria para acreditar que las personas interesadas cumplen el resto de requisitos de acceso a las viviendas de protección pública.

d) Bizilekuak hilero, gehienez urtebete baterako, eskuratu ahal izango dira; urtebeteko epe hori, dena den, urtero luzatu ahal izango da, lau aldiz, gehienez ere. Zenbaki honetako c) letran adierazten den 70 urtetik gorako pertsonen kasuan, epea urtero luzatu ahal izango da zuzkidura-bizitokia haren autonomia pertsonalera egokitzen den bitartean eta Alokabide SAri lagatako etxebizitzak «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programara atxikitzeko baldintzak betetzen dituen bitartean.

d) El acceso se producirá por meses, por un plazo máximo de un año, susceptible de ser prorrogado anualmente en cuatro ocasiones. En el caso de las personas mayores de 70 años a que se refiere el subapartado c) de este apartado, se podrá prorrogar anualmente mientras el alojamiento dotacional siga siendo adecuado a su grado de autonomía personal y mientras la vivienda cedida a Alokabide, S.A. cumpla los requisitos para seguir incorporada al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune».

6.– Beste xedapen gehigarri bat gehitzen da, eta honela geratzen da idatzita:

6.– Se añade una nueva disposición adicional, que tendrá la siguiente redacción:

«Bosgarrena.– Babes publikoko etxebizitzen edo parekatutakoen errentamendua.

«Quinta– Arrendamiento de viviendas de protección pública o asimiladas.

Aldeek nahieran itunduko dute etxebizitza hauen errentamenduaren iraupena: babes publikoko etxebizitzak eta parekatutako etxebizitzak (Etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Aginduaren 2.a) artikuluan daude aipatuta), baldin eta arrazoizko prezioan eskaintzen badira alokairuan (prezioak administratiboki ezarri dituztenean Euskal Autonomia Erkidegoak edo etxebizitzaren arloan eskumena duen sailaren mendeko sozietate publikoek, bitartekaritza publikoko programen bitartez hartu ondoren). Iraupen hori bost urtetik beherakoa bada, kontratua iraungitzeko eguna iristean, nahitaez luzatuko da urtebeteko epeetan, errentamenduak gutxienez bost urte bete arte, salbu eta errentariak errentatzaileari jakinarazten badio kontratua ez luzatzeko asmoa duela, hiri-errentamenduak arautzen dituen legerian aurreikusitako epean.»

La duración del arrendamiento de viviendas de protección pública o de viviendas asimiladas a que se refiere el artículo 2.a) de la Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del Registro de Solicitantes de Vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico, ofertadas en alquiler a precios asequibles, fijados administrativamente previa su captación a través de programas de intermediación públicos, por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco o por las sociedades públicas dependientes del departamento competente en materia de vivienda, será libremente pactada por las partes. Si esta fuera inferior a cinco años, llegado el día del vencimiento del contrato, este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de cinco años, salvo que la parte arrendataria manifieste a la parte arrendadora su voluntad de no renovarlo en el plazo previsto por la legislación reguladora de los arrendamientos urbanos.»

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programa arautzen duen abenduaren 23ko 466/2013 Dekretuaren aldaketa.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Modificación del Decreto 466/2013, de 23 de diciembre, por el que se regula el Programa de Vivienda Vacía «Bizigune».

Aldatu egiten da 5. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

Se modifica el artículo 5, que queda redactado como sigue:

«5. artikulua.– Etxebizitzen betekizunak.

«Artículo 5.– Requisitos de las viviendas.

«Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programan sartzeko, honako betekizun hauek bete beharko dituzte etxebizitzek:

Para su incorporación al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune», las viviendas han de cumplir los siguientes requisitos:

a) Inolako babes publikorik ez izatea.

a) No estar sometidas a régimen alguno de protección pública.

b) Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduera babestuei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren III. eta IV. eranskinetan adierazitako hirigintza- eta egitura-egokitzapenari buruzko eta bizigarritasunerako gutxieneko baldintzei buruzko baldintza orokorrak betetzea, edo hura ordeztuko duen araudian ezarritakoak.

b) Reunir las condiciones generales de adecuación estructural y constructiva y las mínimas de habitabilidad señaladas en los Anexos III y IV del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, o en la normativa que lo sustituya.

c) Txukun eta garbi egotea.

c) Presentar un aspecto pulcro y aseado.

d) Sukaldea behar bezala hornituta edukitzea: altzari altuak zein baxuak, janaria prestatzeko plaka, harraska, arropa-garbigailua eta hozkailua; eta bainugela ere bai: komuna, konketa eta dutxa edo bainuontzia. Horien guztien funtzionamenduak egokia izan behar du.

d) Tener la cocina equipada con muebles altos y bajos, placa de cocinar, fregadero, lavadora y frigorífico, y un baño provisto de inodoro, lavabo y ducha o bañera, todo ello en perfecto funcionamiento.

e) «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programan sartu aurreko hiru hilabeteetan hutsik egotea, etxebizitza hauek izan ezik:

e) No haber estado ocupadas durante los tres meses anteriores a su incorporación al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune», a excepción de las viviendas siguientes:

I.– «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programan sartuta egon diren eta berriro berehala lagako diren etxebizitzak.

I.– Las que hayan estado incorporadas al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune» y vayan a ser objeto de una cesión inmediatamente posterior.

II.– Titularrak Adintsuentzako etxeetako gizarte zerbitzuei buruzko martxoaren 10eko 41/1998 Dekretuan aipatutako etxeetako gizarte-zerbitzuetako batera bildu izanaren ondorioz hutsik geratu diren etxebizitzak. Halakoetan, ziurtagiri bidez egiaztatu behar da titularra etxe horietako batean dagoela.

II.–Las que queden vacías como consecuencia del ingreso de sus titulares en alguno de los servicios sociales residenciales a que se refiere el Decreto 41/1998, de 10 de marzo, sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad. En este caso ha de aportarse certificación acreditativa de dicho ingreso.

III.– Adineko pertsonei bideratutako autonomia-erregimeneko zuzkidura-bizitokien esleipenean ematen diren etxeak.

III.–Las que sean objeto de cesión en virtud de la adjudicación de un alojamiento dotacional de régimen autonómico destinado a personas mayores.

IV.– Hutsik geratu diren etxeak, etxebizitzaren jabetza berreskuratzeko prozedura judizial baten ondorioz.

IV.– Las que hayan quedado vacías como consecuencia de un procedimiento judicial que persiguiera la recuperación de la posesión de la vivienda.

V.– Aurreko hiru hilabeteetan errentan egonik, azken errentariaren alde bakarreko ebazpen bidez hutsik geratu diren etxeak, ebazpen hori behar bezala egiaztatuta dagoenean.

V.– Las qué habiendo estado arrendadas en los tres meses anteriores, hayan quedado desocupadas por resolución unilateral del último arrendatario debidamente acreditada.

VI.– Bizikidetza-unitateak lekuz aldatu behar duelako hutsik geratzen diren etxeak, behar bezala egiaztatutako lan-arrazoiak direla eta.

VI.– Las que queden vacías por motivos de traslado de la unidad convivencial por causas laborales debidamente justificadas.

VII.– Lehen eskualdaketan erosi diren etxeak (obra berrikoak), horiek errentamendura bideratuta daudenean, aurrez okupatu gabe egon direnean.

VII.– Las que sean adquiridas en primera transmisión (obra nueva) a los únicos efectos de destinarlas al arrendamiento, sin que hayan tenido ocupación previa efectiva bajo ningún título.

a) Ez egotea lehendik errentan, ez okupatuta, eta errentan ematea eragotziko lukeen bestelako mugarik ere ez izatea.»

a) No estar arrendadas, ocupadas, ni sometidas a cualquier limitación que impida arrendarlas.»

AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA.– Etxebizitza birgaitzeko finantza-neurriei buruzko Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2006ko abenduaren 29ko Aginduaren aldaketa.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.– Modificación de la Orden de 29 de diciembre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas financieras para rehabilitación de vivienda.

1.– Aldatu egiten da 5. artikuluaren 5. zenbakiko azken paragrafoa, eta honela geratzen da idatzita:

1.– Se modifica el último párrafo del apartado 5 del artículo 5, que queda redactado como sigue:

«Era berean, birgaitze-jarduketa babestuen titularrek finantzaketa kualifikatuaren, zuzeneko dirulaguntzen eta interes-tasak guztiz edo neurri batean sorostearen onuradun izateko aukera izango dute.»

«Asimismo, las personas titulares de la actuación protegida de rehabilitación podrán ser beneficiarias de financiación cualificada, de ayudas económicas directas y de subsidiación total o parcial de tipos de interés.»

2.– Aldatu egiten da 6. artikuluaren 1. zenbakiko lehenengo paragrafoa, eta honela geratzen da idatzita:

2.– Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 6, que queda redactado como sigue:

«1.– Dagokion administrazio-ebazpenean berariaz adierazi beharko da birgaitze-jarduketaren aurrekontu babesgarria. Horrelakotzat hartuko da etxebizitza, lokal edo elementu komun bakoitzari dagokion jarduketaren kostu erreala, eta kostu horrek barnean hartuko ditu obrak egikaritzeko kontratuan adierazitako prezioa, laguntza teknikoko kontratuan adierazitako prezioa eta birgaitze-jarduketa hori dela-eta ordaindu beharreko gainerako eskubide, tasa eta bestelako prezio publikoak, Eraikinen Azterketa Teknikoaren txostena idazteagatiko ordainsariak, parte hartuko duten gaitutako beste kudeatzaile profesional batzuen ordainsariak eta energiaren jasangarritasunari buruzko txostenak eta kontu-ikuskapenak barne. Pertsona edo erakunde onuradunak bere kostua zuzenean bereganatzen duenean (azken kontsumitzaile gisa) bakarrik sartu ahal izango dira tributuak aurrekontu babesgarrian, ordaindutako zenbatekoa kengarria ez denean.»

«1.– En la resolución administrativa correspondiente deberá señalarse expresamente el presupuesto protegible de la actuación de rehabilitación, considerándose como tal el coste real de la actuación correspondiente a cada vivienda, local, o elementos comunes, que vendrá determinado además de por el precio señalado en el contrato de ejecución de las obras, por el precio señalado en el contrato de asistencia técnica, por los demás derechos, tasas y otros precios públicos satisfechos por razón de la citada actuación de rehabilitación incluyendo los costes de honorarios de redacción del Informe de Inspección Técnica de Edificios, honorarios de otros gestores profesionales habilitados intervinientes, y los relativos a informes y auditorías de sostenibilidad energética. Los tributos solo podrán formar parte del presupuesto protegible cuando la persona o entidad beneficiaria asuma su coste directamente como consumidor final y el importe satisfecho no sea deducible para la misma.»

3.– Aldatu egiten da 8. artikuluaren 2. zenbakiko b) letra, eta honela geratzen da idatzita:

3.– Se modifica el subapartado b) del apartado 2 del artículo 8, que queda redactado como sigue:

«b) Amortizazio-epea 5 eta 15 urte artekoa izan liteke, eta gabealdia 3 urtekoa izango da gehienez.

«b) El plazo de amortización podrá establecerse entre 5 y 15 años, con un período de carencia de 3 años como máximo.

Kreditu-establezimenduekin adostutako finantza-lankidetzarako hitzarmenetan eta birgaikuntzarako finantzaketa-tresna berezian aukera egongo da birgaitze-jarduketa babestuak finantzatzeko ematen diren maileguen amortizazio-epeari eta gabealdiari buruzko akordioak ezartzeko.»

En los convenios de colaboración financiera con los establecimientos de crédito y en el instrumento financiero especial para la rehabilitación podrán establecerse estipulaciones sobre el plazo de amortización y de carencia de los préstamos que se concedan para financiar actuaciones protegidas de rehabilitación.»

4.– Aldatu egiten da 8. artikuluaren 3. zenbakia, eta honela geratzen da idatzita:

4.– Se modifica el apartado 3 del artículo 8, que queda redactado como sigue:

«3.– Jarduketa babestua onartzeari buruzko administrazio-ebazpena jakinarazten denean onartu eta formalizatu ahal izango dira maileguak, eta beti obra-amaieraren ziurtagiria eman eta gehienez ere 3 hilabeteko epearen barruan.

«3.– La aprobación y formalización de los préstamos podrá llevarse a cabo desde la notificación de la resolución administrativa de reconocimiento de la actuación protegida y, en cualquier caso, no podrá producirse con posterioridad al transcurso de 3 meses contados a partir de la fecha de certificación final de la obra.

Formalizatzearekin batera, maileguaren % 100 jaso ahal izango da gehienez. Ehuneko hori txikiagoa bada, obren exekuzio-erritmora egokituko dira gainerako ordainketa partzial guztiak, eta obra-ziurtagiriak kreditu-erakundeari aurkeztu beharko zaizkio, dagokion lurralde-ordezkaritzak edo, hala badagokio, obren zuzendaritza fakultatiboak gauzatu ondoren; alderdi hori berehala jakinarazi beharko zaio kasuan kasuko lurralde-ordezkaritzari.

Con la formalización, se podrá disponer de hasta el 100% del préstamo. En caso de que la disposición sea por un porcentaje inferior, el resto de disposiciones parciales se acomodará al ritmo de ejecución de las obras y se realizará mediante la presentación ante el Establecimiento de Crédito de las correspondientes certificaciones de obras, previamente conformadas por la Delegación Territorial correspondiente o, en su caso, por la dirección facultativa de las obras, que comunicará tal extremo simultáneamente a la Delegación Territorial correspondiente.

Obrak exekutatu ondoren obra-amaierako ziurtagiria aurkeztu beharko da dagokion lurralde-ordezkaritzan. Ziurtagiri horren edukiaren arabera, mailegua aldatu egin ahal izango da, eta, obrak egin ez direla egiaztatzen bada, mailegua errebokatu egingo da.

Una vez ejecutadas las obras, se deberá presentar ante la Delegación Territorial de Vivienda la certificación final de obra, cuyo contenido podrá dar lugar a la modificación del préstamo, o a su revocación en caso de que se verifique que no se han ejecutado las obras.

Obrak egiten ez badira, edo laguntzak errebokatzea eragiten duen betebeharrak ez betetzea gertatzen bada, ez da aplikagarria izango mailegua onartu zenean hitzarmenaren arabera ezarri zen hasierako interes-tasa efektiboa, eta kreditu-erakundeek eskubidea izango dute tasa hori aldatzeko.»

En el caso de que no se realicen las obras, así como en cualquier otro supuesto de incumplimiento que diera lugar a la revocación de las ayudas, no será de aplicación el tipo de interés efectivo inicial de convenio conforme al cual el préstamo fue autorizado, estando facultados los establecimientos de crédito para la modificación de dicho tipo.»

5.– Aldatu egiten da 9. artikuluaren 10. zenbakiko lehenengo paragrafoa, eta honela geratzen da idatzita:

5.– Se modifica el primer párrafo del apartado 10 del artículo 9, que queda redactado como sigue:

«10.– Birgaitze-jarduketa babesgarriengatik –obra partikularretarako nahiz erkidegoko obretarako– 6.000 euro edo gehiagoko zuzeneko laguntzak jaso dituzten etxebizitzen edo lokalen titularrek ezin izango dituzte etxebizitza edo lokal horiek inter vivos borondatez bereganatu ez mortis causa eskualdatu obra-amaiera ziurtatu eta 10 urteko epean, ez bada aldez aurretik egiaztatzen jasotako laguntzak eta dagokien legezko interesa itzuli egin direla (itzultzen direnean eguneratuko dira). Jabekideen erkidegoari zuzenean emandako laguntzak ez dira zenbateko horretan sartzen.»

«10.– Las personas titulares de viviendas o locales que hayan recibido ayudas directas en cuantía igual o superior a 6.000 euros por actuaciones protegidas de rehabilitación, tanto para obras particulares como para obras de comunidad, no podrán disponer voluntariamente inter vivos ni transmitir mortis causa tales viviendas o locales en el plazo de 10 años desde la certificación final de obra sin la previa acreditación de la reversión de las ayudas percibidas, actualizadas al momento de su reintegro, junto con el interés legal correspondiente. En esta cuantía no se incluyen las ayudas concedidas directamente a la Comunidad de Personas Propietarias.»

6.– Aldatu egiten da 9. artikuluaren 11. zenbakia, eta honela geratzen da idatzita:

6.– Se modifica el apartado 11 del artículo 9, que queda redactado como sigue:

«6.000 euro edo gehiagoko zuzeneko laguntza ekonomikoak emateko ebazpena jakinarazi ondoren, etxebizitzaren edo lokalaren titularrak hipoteka aldebakarra eratu eta Jabetza Erregistroan inskribatu beharko du Euskal Autonomia Erkidegoaren alde, 10. zenbakian aurreikusitako itzulketa egingo dela bermatzeko.»

«Tras la notificación de la resolución de concesión de ayudas económicas directas en cuantía igual o superior a 6.000 euros, la persona titular de la vivienda o local deberá constituir e inscribir en el Registro de la Propiedad una hipoteca unilateral a favor de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para garantizar la reversión prevista en el apartado 10.»

7.– Aldatu egiten da 9. artikuluaren 12. zenbakia, eta honela geratzen da idatzita:

7.– Se modifica el apartado 12 del artículo 9, que queda redactado como sigue:

«12.– Euskal Autonomia Erkidegoaren aldeko hipoteka aldebakarra Jabetza Erregistroan inskribatu dela egiaztatzen duen dokumentua laguntza eman duen administrazioak jaso duenean, itzultzeko beharrik gabe emandako dirulaguntza ordaintzeko aginduko da. Halaber, mailegua eman behar duen kreditu-erakundeak ere kontratua sinatu ahal izango du dokumentu hori aurkeztu ondoren.

«12.– Una vez que la Administración concedente reciba el documento en que acredite la inscripción registral de la hipoteca unilateral a favor de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se procederá a ordenar el pago de la subvención a fondo perdido. Así mismo el Establecimiento de Crédito que deba conceder el préstamo podrá proceder a la firma del contrato tras la presentación del referido documento.

Errentariak eginiko eta jabeak baimendutako birgaikuntza-obra berezien kasuan, jabeak konpromisoa hartuko du, Etxebizitza Sailaren lurralde-ordezkaritzaren aurrean, hipoteka aldebakarra eratzeko Euskal Autonomia Erkidegoaren alde, obra-amaiera ziurtatu eta 10 urteko epean inter vivos edo mortis causa eskualdaketaren bat egiten den kasuetarako. Hori betetzen ez badu, errentariak jasotako laguntzak eta dagokien legezko interesa itzultzeko konpromisoa hartuko du (itzultzen direnean eguneratuko dira).»

En las obras particulares de rehabilitación realizadas por la persona arrendataria y autorizadas por la propietaria, esta última se comprometerá ante la Delegación Territorial de Vivienda a la constitución de una hipoteca unilateral a favor de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el caso de que se produzcan transmisiones inter vivos o mortis causa durante 10 años desde la certificación final de la obra. En caso de incumplimiento se compromete a la reversión de las ayudas percibidas por la persona arrendataria, actualizadas al momento de su reintegro, junto con el interés legal correspondiente.»

8.– Beste artikulu bat gehitzen da, eta honela geratzen da idatzita:

8.– Se añade un nuevo artículo, que tendrá la siguiente redacción:

«9 bis artikulua. – Irisgarritasuna sustatzeko dirulaguntza-lerro berezia.

«Artículo 9 bis.– Línea subvencional especial para el fomento de la accesibilidad.

1.– 65 urtetik gorakoek, mugikortasun urriko pertsonek eta zentzumen-desgaitasunen bat duten pertsonek, bai eta pertsona horiek kide dituzten bizikidetza-unitateek ere, diru-sarrera urriak badituzte edo finantzaketa lortzeko zailtasunak badituzte, dirulaguntza-lerro berezi bat eskuratu ahal izango dute irisgarritasun-obrak egin ahal izateko –partikularrak nahiz erkidegokoak–.

1.– Las personas mayores de 65 años y las personas con discapacidad de movilidad reducida o sensorial que cuenten con escasos ingresos o dificultades de acceso a la financiación, así como las unidades convivenciales de las que estas personas formen parte, podrán acceder a una línea subvencional especial destinada a facilitar la ejecución de obras de accesibilidad particulares y comunitarias.

2.– Dirulaguntza-lerro bereziaren helburua da agindu honetan ezarritako dirulaguntza publikoek estaltzen ez duten irisgarritasuneko birgaikuntzaren kostua nahiz helburu bera duen beste edozein kostu ordaintzea (% 100era arte), baldin eta etxebizitzen titularrek edo bertan bizi direnek –bertan bizitzea legezkotzen duen kontratua oinarri hartuta– ordaindu behar badute. Aplikatu behar den ehunekoa urteko familia-errenta haztatuaren eta bizikidetza-unitateko kide kopuruaren araberakoa izango da, eta hurrengo taulari jarraikiz aplikatuko da:

2.– La línea subvencional especial está dirigida a sufragar un porcentaje de hasta el 100% de la parte del coste de la rehabilitación en accesibilidad no cubierta por las subvenciones públicas establecidas en esta orden, o cualquier otra que se perciba con la misma finalidad, y que deba ser abonada por las personas titulares de las viviendas o por sus ocupantes en base al contrato que legitima la ocupación. El porcentaje concreto a aplicar estará en función de la renta ponderada familiar anual y del número de miembros de la unidad convivencial y se aplicará según lo establecido en la siguiente tabla:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Beren-beregi eskatu beharko da lerro berezi hori eskuratu nahi dela, bidezko laguntza arruntak eskatzeko momentu eta ekintzan bertan, eta argi bereizi beharko dira irisgarritasun-obrak egiteko aurrekontua eta gainerako jarduketa babesgarriei dagokien aurrekontua.

La solicitud de acceso a esta línea especial habrá de ser expresa, y formulada en el momento y el acto de solicitud de las ayudas ordinarias que correspondan, diferenciando claramente el presupuesto correspondiente a las obras de accesibilidad del presupuesto correspondiente al resto de actuaciones protegibles.

9.– Beste artikulu bat gehitzen da, eta honela geratzen da idatzita:

9.– Se añade un nuevo artículo, con la siguiente redacción:

9 ter artikulua. - Interesen sorospena.

Artículo 9 ter.– Subsidiación de intereses.

1.– Etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko eragiketak, baldin eta alokairu-merkatuan bitartekaritzako programa publikoei berehala atxikitzeari lotuta badago birgaitze hori.

1.– Operaciones de rehabilitación de viviendas y edificios cuando la rehabilitación esté vinculada a su adscripción inmediata a programas públicos de intermediación en el mercado del alquiler.

Birgaitze-jarduketa babestuak egiten badira etxebizitza eta eraikinetan eta horietan jabeek konpromisoa formalizatzen badute behar diren birgaitze-obrak amaitutakoan etxebizitzak bitartekaritzako programa publikoetarako bideratzeko, mailegu-hartzailearentzat emandako sorospenaren interes-tasa urteko efektiboaren % 1ekoa izango da (0,99 nominala hileko muga-egunekin) mailegu kualifikatuaren bizitza osoan.

En el supuesto de actuaciones de rehabilitación protegida sobre viviendas y edificios, en la que sus propietarios formalicen su compromiso de puesta a disposición de las viviendas a favor de los programas públicos de intermediación una vez concluidas las obras de rehabilitación precisas, el tipo de interés subsidiado para el prestatario será del 1% efectivo anual (0,99 nominal con vencimientos mensuales) a lo largo de toda la vida del préstamo cualificado.

2.– Irisgarritasun-osagai espezifikoa.

2.– Componente específico de accesibilidad.

Birgaitze-jarduketa babestuak egiten badira etxebizitza eta eraikinetan, eta soilik eraikinaren eta etxebizitzaren irisgarritasunera bideratutako eta horri egotz dakiokeen jarduketa babesgarriaren osagai kuantitaboarengatik (zehazki kalkulatuko da irisgarritasun-eragiketengatiko aurrekontu babesgarritik deskontatuz jarduera horretarako onartutako dirulaguntzak), mailegu-hartzailearentzat emandako sorospenaren interes-tasa, irisgarritasun-eragiketei egotz dakiekeenaren aldetik, urteko efektiboaren % 0koa izango da mailegu kualifikatuaren bizitza osoan. Honako hauei bakarrik emango zaie sorospena: 65 urtetik gorakoei, mugikortasun urriko pertsonei eta zentzumen-desgaitasunen bat duten pertsonei, bai eta pertsona horiek kide dituzten bizikidetza-unitateei ere.»

En el supuesto de actuaciones de rehabilitación protegida sobre viviendas y edificios, y exclusivamente por el componente cuantitativo de la actuación protegible destinada y atribuible a la accesibilidad del edificio y de la vivienda, calculada concretamente descontando del presupuesto protegible por operaciones de accesibilidad las subvenciones reconocidas por tal actividad, el tipo de interés subsidiado para el prestatario, por la parte atribuible a operaciones en accesibilidad, será del 0% efectivo anual a lo largo de toda la vida del préstamo cualificado. La subsidiación se concederá únicamente a las personas mayores de 65 años, a las personas con discapacidad de movilidad reducida o sensorial y a las unidades convivenciales de las que estas personas formen parte.»

10.– Etorkizuneko aldaketak.

10.– Futuras modificaciones.

Dekretu hau indarrean jartzen denetik, etxebizitzaren arloan eskumena duen saileko sailburuordearen agindu bidez gauzatuko dira Etxebizitza birgaitzeko finantza-neurriei buruzko Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2006ko abenduaren 29ko Aginduaren honako puntu hauetan egin daitezkeen aldaketak: 5. artikuluaren 5. zenbakiko azken paragrafoan, 6. artikuluaren 1. zenbakiko lehenengo paragrafoan, 8. artikuluaren 2. zenbakiko b) letran, 8. artikuluaren 3. zenbakian, 9. artikuluaren 10. zenbakiko lehenengo paragrafoan, 9. artikuluaren 11. zenbakian, 9. artikuluaren 12. zenbakiko bigarren paragrafoan, 9 bis artikuluan eta 9 ter artikuluan.

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las eventuales modificaciones que puedan realizarse en el último párrafo del apartado 5 del artículo 5, en el primer párrafo del apartado 1 del artículo 6, en el subapartado b) del apartado 2 del artículo 8, en el apartado 3 del artículo 8, en el primer párrafo del apartado 10 del artículo 9, en el apartado 11 del artículo 9, en el segundo párrafo del apartado 12 del artículo 9, en el artículo 9 bis y en el artículo 9 ter de la Orden de 29 de diciembre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas financieras para rehabilitación de vivienda, se llevarán a cabo mediante orden del Consejero o Consejera del departamento competente en materia de vivienda.

AZKEN XEDAPENETAKO BOSGARRENA.– Etxebizitzak erosteko finantza-neurriei buruzko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2010eko urriaren 6ko Aginduaren aldaketa.
DISPOSICIÓN FINAL QUINTA.– Modificación de la Orden de 6 de octubre de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de medidas financieras para la compra de vivienda.

1.– Aldatu egiten da 17. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

1.– Se modifica el artículo 17, que tendrá la siguiente redacción:

«17. artikulua.– Jasotako dirulaguntzak itzultzea, eskualdaketak eginez gero.

«Artículo 17.– Reversión de las subvenciones percibidas en caso de transmisión.

1.– Erosteko 6.000 euro edo gehiagoko dirulaguntzak jaso dituzten erabilitako etxebizitza libreak ezin izango dira inter vivos borondatez bereganatu ez mortis causa eskualdatu salerosketako eskritura publikoa eman eta 10 urteko epean, ez bada aldez aurretik egiaztatzen jasotako laguntzak eta dagokien legezko interesa itzuli egin direla.

1.– Las viviendas libres usadas para cuya adquisición se hayan percibido subvenciones en cuantía igual o superior a 6.000 euros, no podrán ser objeto de disposición voluntaria inter vivos, ni de transmisión mortis causa, en el plazo de 10 años desde el otorgamiento de la escritura pública de compraventa, sin la previa acreditación de la reversión de las ayudas percibidas junto con el interés legal correspondiente.

2.– Ondore horietarako, ez da eskualdaketatzat hartuko etxebizitza osorik esleitzea titularkide bati ezkondutako bikoteen banaketagatik, dibortzioagatik edo hausturagatik, izatezko bikoteen erregistroan inskribatuta egon ala ez, eta lehen mailako odol-ahaidetasun mailara arteko harremana duten kideek osatutako bizikidetza-unitateen hausturagatik sor daitezkeen bestelako inguruabarrengatik.

2.– No se considerará transmisión, a estos efectos, la adjudicación de la totalidad de la vivienda a una de sus personas cotitulares como consecuencia de separaciones matrimoniales o divorcios o de ruptura de parejas de hecho, inscritas o no, y la ruptura de la unidad convivencial en los supuestos de miembros unidos por consanguinidad en primer grado.

3.– Dirulaguntzen eskaeran argi agertu beharko da interesdunek konpromisoa hartzen dutela hipoteka aldebakarra eratu eta Jabetza Erregistroan inskribatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoaren alde, 1. zenbakian aurreikusitako itzulketa egingo dela bermatzeko.»

3.– En la solicitud de subvenciones deberá constar el compromiso de las personas interesadas de constituir e inscribir en el Registro de la Propiedad una hipoteca unilateral a favor de la Comunidad Autónoma del País Vasco para garantizar la reversión prevista en el apartado 1.»

2.– Aldatu egiten da 23. artikuluaren 3. zenbakia, eta honela geratzen da idatzita:

2.– Se modifica el apartado 3 del artículo 23, que quedará redactado como sigue:

«3.– Eskaerarekin batera, salerosketako kontratu pribatuak edo esleipen-dokumentuak aurkeztu beharko dira. Horietan, beren-beregi agertu beharko da, nahitaezko klausula gisa, etxebizitza eskuratzen duen pertsonak eta bizikidetza-unitateko kideek konpromisoa hartzen dutela etxebizitza hori haien ohiko bizileku iraunkor bihurtzeko, eta entregatzen zaienetik hiru hilabeteko epean joateko hara bizitzen. Bertan bizi direla egiaztatzeko, inguruabar hori adierazten duen udal ziurtagiria aurkeztu beharko dute, aipatu den hiru hilabeteko epe horretan, dagokien lurralde-ordezkaritzan.»

«3.– Conjuntamente con la solicitud deberán presentarse los correspondientes contratos privados de compraventa o documentos de adjudicación, en los que se hará constar expresamente y con carácter de cláusula obligatoria, que la persona adquirente de la vivienda y las componentes de su unidad convivencial se comprometen a dedicarla a su domicilio habitual y permanente, y a ocuparla en el plazo de tres meses desde la entrega, acreditando su residencia en ella mediante la certificación municipal correspondiente que deberá presentarse, en el citado plazo de tres meses, ante la Delegación Territorial correspondiente.»

3.– Aldatu egiten da 24. artikuluaren 4. zenbakia, eta honela geratzen da idatzita:

3.– Se modifica el apartado 4 del artículo 24, que tendrá la siguiente redacción:

«4.– Erabilitako etxebizitza librea izanez gero, 17.3 artikuluan aipatzen den hipoteka aldebakarra eratu behar dela ere adieraziko da ebazpenean.»

«4.– En los casos de vivienda libre usada, la resolución recogerá la obligación de constituir la hipoteca unilateral a que se refiere el artículo 17.3.»

4.– Aldatu egiten da 25. artikuluaren 1. zenbakiko b) letra, eta honela geratzen da idatzita:

4.– Se modifica el subapartado b) del apartado 1 del artículo 25, que quedará redactado como sigue:

«b) Erabilitako etxebizitza librea izanez gero, dirulaguntzaren onuradunak salerosketako eskritura publikoa aurkeztu beharko du, hiru hilabeteko epean, emakida-ebazpena jakinarazten denetik aurrera, Etxebizitza Sailaren lurralde-ordezkaritzan. Era berean, hala dagokionean, Euskal Autonomia Erkidegoaren aldeko hipoteka aldebakarra erregistroan inskribatu dela dioen dokumentua ere aurkeztu beharko du.

«b) En el supuesto de viviendas libres usadas, en el plazo máximo de tres meses a contar desde la notificación de la resolución de concesión, la persona beneficiaria de la subvención habrá de presentar ante la Delegación Territorial de Vivienda la escritura pública de compraventa y, cuando proceda, el documento que acredite la inscripción registral de la hipoteca unilateral a favor de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Aipatutako dokumentu hori (edo horiek) laguntza eman duen administrazioak jaso duenean (edo dituenean), itzultzeko beharrik gabe emandako dirulaguntza ordaintzeko aginduko da. Horretarako, etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin finantza-lankidetzarako hitzarmena sinatu duen kreditu-erakunderen batera joango da onuraduna, kobrantza tramitatu dezan erakunde horrek.»

Una vez que la Administración reciba el documento o los documentos anteriores, se procederá a autorizar el pago de la subvención a fondo perdido. Para ello, la persona beneficiaria se presentará en alguna de las entidades de crédito firmantes del convenio de colaboración financiera con la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y suelo, con el objeto de que dicha entidad tramite el cobro.»

5.– Etorkizuneko aldaketak.

5.– Futuras modificaciones.

Dekretu hau indarrean jartzen denetik, etxebizitzaren arloan eskumena duen saileko sailburuordearen agindu bidez gauzatuko dira Etxebizitzak erosteko finantza-neurriei buruzko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2010eko urriaren 6ko Aginduaren honako puntu hauetan egin daitezkeen aldaketak: 17. artikuluan, 23. artikuluaren 3. zenbakian, 24. artikuluaren 4. zenbakian eta 25. artikuluaren 1. zenbakiko b) letran.

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las eventuales modificaciones que puedan realizarse en el artículo 17, en el apartado 3 del artículo 23, en el apartado 4 del artículo 24 y en el subapartado b) del apartado 1 del artículo 25 de la Orden de 6 de octubre de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de medidas financieras para la compra de vivienda, se llevarán a cabo mediante Orden del Consejero o Consejera del departamento competente en materia de vivienda.

AZKEN XEDAPENETAKO SIGARRENA.– Babes ofizialeko etxebizitza eskuratzeko eskatu beharreko urteko diru-sarrera haztatuen mugak aldatzeko den Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2011ko irailaren 14ko Aginduaren aldaketa.
DISPOSICIÓN FINAL SEXTA.– Modificación de la Orden de 14 de septiembre de 2011, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de modificación de los límites de ingresos anuales ponderados exigibles para el acceso a la vivienda de protección oficial.

1.– Aldatu egiten da 2. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

1.– Se modifica el artículo 2, que tendrá la siguiente redacción:

«2. artikulua.– Urteko diru-sarrera haztatuak.

«Artículo 2.– Ingresos anuales ponderados.

Hona hemen gutxieneko eta gehieneko urteko diru-sarrera haztatuak:

Los límites mínimos y máximos de ingresos anuales ponderados serán los siguientes:

a) erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzak alokatzeko: 3.000 eurotik 25.000 eurora.

a) para alquiler de viviendas de protección oficial de régimen especial: desde 3.000 a 25.000 euros.

b) erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzak erosteko: 9.000 eurotik 25.000 eurora.

b) para compra de viviendas de protección oficial de régimen especial: desde 9.000 a 25.000 euros.

c) erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitzak alokatzeko: 9.000 eurotik 39.000 eurora.

c) para alquiler de viviendas de protección oficial de régimen general: desde 9.000 a 39.000 euros.

d) erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitzak erosteko: 12.000 eurotik 39.000 eurora.

d) para compra de viviendas de protección oficial de régimen general: desde 12.000 a 39.000 euros.

e) etxebizitza tasatu autonomikoak erosteko eta alokatzeko: 15.000 eurotik 50.000 eurora.

e) para compra y alquiler de viviendas tasadas autonómicas: desde 15.000 a 50.000 euros.

f) erabilera-lagapeneko erregimeneko etxebizitzetarako eta zuzkidura-bizitokietarako: 3.000 eurotik 39.000 eurora.»

f) para acceso en régimen de cesión de uso y a los alojamientos dotacionales: desde 3.000 a 39.000 euros.»

2.– Babes ofizialeko etxebizitza eskuratzeko eskatu beharreko urteko diru-sarrera haztatuen mugak aldatzeko den Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2011ko irailaren 14ko Aginduaren 2. artikuluaren aurreko bertsioan aurreikusi ziren urteko diru-sarrera haztatuen gutxieneko eta gehieneko mugak aplikatuko zaizkie honako prozedura hauei:

2.– Se aplicarán los límites mínimos y máximos de ingresos anuales ponderados previstos en la versión anterior del artículo 2 de la Orden de 14 de septiembre de 2011, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de modificación de los límites de ingresos anuales ponderados exigibles para el acceso a la vivienda de protección oficial a los siguientes procedimientos:

a) Dekretu hau indarrean sartu aurretik hasiera-agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuta zuten esleipen-prozedurei.

a) Procedimientos de adjudicación en los que la orden de inicio haya sido publicada en el Boletín Oficial del País Vasco con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto.

b) Udalek esleitutako prozedurei, baldin eta organo eskudunak dekretu hau indarrean sartu aurretik onetsi bazituen udal-oinarri arautzaileak.

b) Procedimientos de adjudicación de Ayuntamientos en los que las bases municipales reguladoras hayan sido aprobadas por parte del órgano competente con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este decreto.

c) Sustatzaile pribatuen, kooperatiben, ondasun-erkidegoen edo erabilera propiorako sustapenen esleipen-prozedurei, baldin eta sustapenaren espedienteak dekretu hau indarrean sartu aurretik eskuratu bazuen behin-behineko kalifikazioa.

c) Procedimientos de adjudicación de promotores privados, cooperativas, comunidades de bienes o promoción para uso propio en los que el expediente de promoción cuente con calificación provisional con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto.

3.– Etorkizuneko aldaketak.

3.– Futuras modificaciones.

Dekretu hau indarrean jartzen denetik, etxebizitzaren arloan eskumena duen saileko sailburuordearen agindu bidez gauzatuko dira Babes ofizialeko etxebizitza eskuratzeko eskatu beharreko urteko diru-sarrera haztatuen mugak aldatzeko den Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2011ko irailaren 14ko Aginduaren 2. artikuluan egin daitezkeen aldaketak.

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las eventuales modificaciones que puedan realizarse en el artículo 2 de la Orden de 14 de septiembre de 2011, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de modificación de los límites de ingresos anuales ponderados exigibles para el acceso a la vivienda de protección oficial, se llevarán a cabo mediante orden del Consejero o Consejera del departamento competente en materia de vivienda.

AZKEN XEDAPENETAKO ZAZPIGARRENA.– Etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Aginduaren aldaketa.
DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA.– Modificación de la Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del Registro de Solicitantes de Vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico.

1.– Aldatu egiten da 2. artikuluaren d) letra, eta honela geratzen da idatzita:

1.– Se modifica el subapartado d) del artículo 2, que tendrá la siguiente redacción:

«d) mugikortasun urri iraunkorra duten pertsonak: Desgaitasun-maila onartu, aitortu eta sailkatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren 2. eranskinean A edo B letrekin kalifikatuta dagoen desgaitasunen bat duten pertsonak, edo 7 puntu edo gehiago eskuratzen dituztenak Dtik Hrako letretan ezarritakoak batuz, eskumena duen foru-aldundi edo administrazioak emandako ziurtagiriaren bidez egiaztatzen badute.»

«d) personas con movilidad reducida permanente: personas con discapacidad calificadas con las letras A o B o que sumen 7 o más puntos con arreglo a las letras D a H del Anexo 2 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y lo acrediten mediante certificación expedida por la Diputación Foral o Administración competente.»

2.– Aldatu egiten da 2. artikuluaren f) letra, eta honela geratzen da idatzita:

2.– Se modifica el subapartado f) del artículo 2, que tendrá la siguiente redacción:

«f) etxebizitza-premia berezia duten eskatzaileak edo bizikidetza-unitateak: gutxienez titularretako bat kolektibo hauetakoren batean dagoenean: desgaitasun intelektual edo garapen-desgaitasunen bat duten pertsonak eta gaixotasun mentalen bat duten pertsonak, familia gurasobakarrak, genero-indarkeriaren biktimak, dibortziatuak edo legez banatutakoak, familia ugariak, egoera bereziki larrian dauden kolektiboak (Hipoteka-zordunen babesa, zorraren berregituratzea eta alokairu soziala indartzeko neurriei buruzko maiatzaren 14ko 1/2013 Legearen 1. artikuluan aipatzen direnak), bizi ziren etxebizitzatik botatzeko eskaera judiziala jaso dutenak eta 60 urtetik gorakoak.»

«f) solicitantes o unidades convivenciales con especial necesidad de vivienda: aquellos en los que al menos uno o una de sus titulares forme parte de los siguientes colectivos: personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y personas con enfermedad mental, familias monoparentales, víctimas de violencia de género, divorciadas o divorciados o separadas o separados legalmente, familias numerosas, colectivos especialmente vulnerables a que se refiere el artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que hayan sufrido un lanzamiento judicial de la vivienda que ocupaban y mayores de 60 años.»

3.– Aldatu egiten da 6. artikuluaren 2. zenbakia, eta honela geratzen da idatzita:

3.– Se modifica el apartado 2 del artículo 6, que tendrá la siguiente redacción:

«2.– Datu horien tratamendua egiteko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 26ko (EB) 2016/679 Erregelamenduan eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoari jarraituko zaio.»

«2.– Dichos datos serán tratados conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y el Consejo, de 26 de abril de 2016 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.»

4.– Aldatu egiten da II. tituluko III. kapitulua, eta honela geratzen da idatzita:

4.– Se modifica el Capítulo III del Título II, que queda redactado como sigue:

«III. KAPITULUA
«CAPÍTULO III
ETXEBIZITZAREN ARLOAN ESKUMENA DUEN SAILAK ERRENTAMENDU-ERREGIMENEKO BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZAK ETA ZUZKIDURA-BIZITOKIAK ESLEITZEA
ADJUDICACION DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL Y ALOJAMIENTOS DOTACIONALES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO POR EL DEPARTAMENTO COMPETENTE EN MATERIA DE VIVIENDA
1. ATALA
«SECCIÓN 1.ª
LEHENENGO ESLEIPENAK
PRIMERAS ADJUDICACIONES

47. artikulua.– Prozedura honen bidez esleitu daitezkeen etxebizitzak.

Artículo 47.– Viviendas susceptibles de ser adjudicadas por este procedimiento.

1.– Atal honetan araututako esleipen-prozedura babes ofizialeko honako etxebizitza hauetan erabiliko da: etxebizitzaren arloan eskumena duen sailak eta atxikitako sozietate publikoek sustatutakoetan; etxebizitzaren arloan eskumena duen sailarekin hitzarmena duten udalek sustatutakoetan; eta itunpeko sustapenekoetan.

1.– El procedimiento de adjudicación regulado en esta sección se aplicará a las viviendas de protección oficial promovidas por el departamento competente en materia de vivienda y por las sociedades públicas que tenga adscritas, a las viviendas de protección oficial promovidas por los Ayuntamientos que hayan recibido subvenciones a la promoción del Departamento competente en materia de vivienda y a las viviendas de protección oficial de promoción concertada.

2.– Autonomia-erregimeneko zuzkidura-bizitegietan ere aplikatuko da.

2.– También se aplicará a los alojamientos dotacionales de régimen autonómico.

47 bis artikulua. - Kupoak.

Artículo 47 bis.– Cupos.

1.– Sustapen guztietan –kolektibo jakin bati berariaz bideratutako autonomia-erregimeneko zuzkidura-bizitokien kasuan salbu–, etxebizitza kupo batzuk gordeko dira honako kolektibo hauen premiei erantzuteko:

1.– En todas las promociones, salvo las de alojamientos dotacionales de régimen autonómico destinados específicamente a un colectivo determinado, se reservarán cupos de viviendas para atender las necesidades de los siguientes colectivos:

a) Desgaitasun-maila onartu, aitortu eta sailkatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren 2. eranskinean A edo B letrekin kalifikatuta dagoen desgaitasunen bat duten pertsonak, edo 7 puntu edo gehiago eskuratzen dituztenak eranskin bereko Dtik Hrako letretan ezarritakoak batuz.

a) Personas con discapacidad calificadas con las letras A o B del Anexo 2 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, o que sumen 7 o más puntos con arreglo a las letras D a H de dicho anexo.

b) 36 urtetik beherako pertsonak, adin horretatik beherako gutxienez kide bat duten bizikidetza-unitateak barne.

b) Personas menores de 36 años, incluidas las unidades convivenciales en las que al menos uno o una de sus titulares sea menor de esta edad.

c) Etxebizitza bat legez okupatzeko eskubide subjektiboa duten pertsonak.

c) Personas titulares del derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda.

d) Etxebizitza-premia berezia duten pertsonak.

d) Personas con especial necesidad de vivienda.

e) Gainerako eskatzaileak edo kupo orokorra.

e) Resto de solicitantes o cupo general.

1.– Hainbat kolektibotako kide diren pertsonak edo bizikidetza-unitateak gordetako etxebizitzen kupo handiena duen kolektiboan sartuko dira.

1.– Las personas o unidades convivenciales que formen parte de varios colectivos serán encuadradas en el que tenga el cupo más alto de viviendas reservadas.

2.– Kupoak behin-behineko izaeraz zehaztuko dira esleipen-prozeduraren hasiera-aginduan, betiere kolektibo bakoitzak osatzen duen ehunekoa kontuan izanik, sustapena kokatuta dagoen udalerriko eta/edo eremu funtzionaleko etxebizitza-eskatzaileen erregistroan inskribatuta dauden pertsonen edo bizikidetza-unitateen kopuru osoarekin alderatuta.

2.– Los cupos se determinarán con carácter provisional en la orden de inicio del procedimiento de adjudicación, teniendo en cuenta el porcentaje que cada colectivo representa sobre el total de las personas o unidades convivenciales inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda en el municipio y/o área funcional en que se ubica la promoción.

3.– Prozedurara atxikitzeko epea amaitu ondoren, hasiera-aginduan ezarritako kupoak ez badatoz bat, nabarmen, kolektibo bakoitzaren ehunekoarekin (atxikitako pertsonen edo bizikidetza-unitateen ehuneko osoari dagokionez), etxebizitzaren arloan eskumena duen sailburuak egindako aginduaren bitartez aldatu ahal izango dira kupoak behin betiko izaeraz.

3.– Si una vez finalizado el plazo para la incorporación al procedimiento, los cupos establecidos en la orden de inicio difieren sustancialmente del porcentaje que cada colectivo representa sobre el total de las personas o unidades convivenciales incorporadas al mismo, mediante orden del Consejero o Consejera competente en materia de vivienda se procederá a modificar los cupos de con carácter definitivo.

4.– Etxebizitzen kupoek honako ehuneko hauek errespetatu beharko dituzte, horiek behin-behinekoak edo behin betikoak izan:

4.– Los cupos de viviendas, sean provisionales o definitivos, deberán respetar los siguientes porcentajes:

a) Artikulu honen 1. zenbakiko a) letran aipatutako kolektiboaren kasuan, etxebizitza egokituen % 100 gordeko dira.

a) Para el colectivo mencionado en el subapartado a) del apartado 1 de este artículo, se reservará el 100% de las viviendas adaptadas.

b) Artikulu honen 1. zenbakiko b) letran aipatutako kolektiboaren kasuan, egokitu gabeko etxebizitzen % 40 gordeko dira gehienez.

b) Para el colectivo mencionado en el subapartado b) del apartado 1, se reservará, como máximo, el 40% de las viviendas no adaptadas.

c) Artikulu honen 1. zenbakiko c) letran aipatutako kolektiboaren kasuan, egokitu gabeko etxebizitzen % 40 gordeko dira gehienez.

c) Para el colectivo mencionado en el subapartado c) del apartado 1, se reservará, como máximo, el 40% de las viviendas no adaptadas.

1.– b) eta c) letretan aurreikusitakoa aplikatu ondoren gorde ez diren etxebizitzak gainerako kupoetan erabiliko dira.

1.– Las viviendas que no hayan sido reservadas en aplicación de lo previsto en los subapartados b) y c) se asignarán al resto de los cupos.

2.– Dagozkion kolektiboko pertsonei edo bizikidetza-unitateei esleitu gabe geratu diren kupo bateko etxebizitzek handitu egingo dute gainerako eskatzaileentzako kupo orokorrera bideratutako etxebizitzen kupoa.

2.– Las viviendas de un cupo que queden sin adjudicar a personas o unidades convivenciales del colectivo para el que están reservadas, incrementarán el cupo de viviendas destinadas al cupo general para el resto de solicitantes.

48. artikulua.– Prozedura hastea.

Artículo 48.– Inicio del procedimiento.

1.– Obrak amaitu baino sei hilabete lehenago hasi ahal izango da esleipen-prozedura.

1.– El procedimiento de adjudicación no podrá iniciarse hasta seis meses antes de la finalización de las obras.

2.– Etxebizitzaren arloan eskumena duen sailburuaren aginduaren bidez hasiko da prozedura; berau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Zerbitzuaren (Zuzenean) iragarki-oholetan eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko iragarki-ohol elektronikoan argitaratuko da.

2.– El procedimiento se iniciará mediante orden del Consejero o Consejera competente en materia de vivienda que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, en los tablones de anuncios del Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco-Zuzenean y en el tablón electrónico de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Honako hauek zehaztu beharko ditu hasiera-aginduak:

3.– La orden de inicio deberá determinar los siguientes extremos:

a) Zein udalerritan egingo den sustapena.

a) Municipio en que se ubique la promoción.

b) Etxebizitzaren arloan eskumena duen sailak, beste administrazio publiko batzuek, birgaitzeko hirigintza-sozietateek edo irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuek zenbat etxebizitza erabiliko dituzten ordezko bizitoki izateko eta etxebizitza-premia espezifikoak betetzeko.

b) Número de viviendas destinadas a realojos y a la satisfacción de necesidades específicas de vivienda por parte del departamento competente en materia de vivienda, por otras Administraciones Públicas, por Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación o por entidades privadas sin ánimo de lucro.

c) Zenbat etxebizitza dauden sustapenean eta zenbat logela dituzten etxebizitzek.

c) Número de viviendas de la promoción y número de dormitorios de las viviendas.

d) Zenbat etxebizitza dauden egokituta.

d) Número de viviendas adaptadas.

e) Kupo ezberdinak osatzen dituzten egokitu gabeko etxebizitzen ehunekoak eta tipologiak.

e) Porcentajes y tipologías de las viviendas no adaptadas que constituyen los distintos cupos.

f) Etxebizitzak lagatzeko erregimena.

f) Régimen de cesión de las viviendas.

g) Dagozkion barematzeko eta puntuatzeko irizpideak.

g) Criterios de baremación y puntuación correspondiente.

h) Baldintzak betetzen dituztenen artean egokitutako etxebizitzak esleitzeko lehentasun-ordena.

h) Orden de prelación para la asignación de las viviendas adaptadas entre quienes reúnan los requisitos.

i) Kolektiboen lehentasun-ordena, 47 bis artikuluaren 2. zenbakian aurreikusten dena kontuan hartuta.

i) Orden de prelación de los colectivos, según lo previsto en el apartado 2 del artículo 47 bis.

j) Prozeduran parte hartzeko eskatzen diren urteko diru-sarrera haztatuen gehieneko eta gutxieneko mugak.

j) Límites máximos y mínimos de ingresos anuales ponderados que se exigen para incorporarse al procedimiento.

k) Eskaerak barematzeko oinarri gisa hartuko den data.

k) Fecha que se tomará como referencia a efectos de baremar las solicitudes.

l) Etxebizitza-eskatzaileen erregistroan inskribatuta dauden eta sustapenean interesa duten pertsonak noiz eta nola sartu daitezkeen prozeduran.

l) Plazo y medio para que las personas inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda que estén interesadas en la promoción se incorporen al procedimiento.

m) Non argitaratuko diren onartutakoen eta baztertutakoen zerrendak, etxebizitza-esleipenak eta itxarote-zerrendak.

m) Lugares de publicación de las listas de personas admitidas y excluidas, asignación de viviendas y listas de espera.

n) Kasuaren egoera zehatzek horrela eskatzen badute, prozedurak bete behar dituen arau bereziak.

n) Si las circunstancias concretas del caso así lo requieren, las reglas especiales a las que debe someterse el procedimiento.

49. artikulua.– Prozeduran sartzea.

Artículo 49.– Incorporación al procedimiento.

Borondatezkoa izango da prozeduran sartzea; halaber, hasiera-aginduan zehaztutako epean eta bitartekoaren bidez egin beharko da.

La incorporación al procedimiento será voluntaria y deberá hacerse dentro del plazo y utilizando el medio que se especifique en la orden de inicio.

50. artikulua.– Esleitzeko modua.

Artículo 50.– Forma de asignación.

Etxebizitzak esleitzeko orduan, 47 bis artikuluan aipatzen diren kupoak, etxebizitzen egokitzapena eta prozeduran sartutako pertsonek edo bizikidetza-unitateek lortutako puntuazio-ordena hartuko dira kontuan, betiere hurrengo artikuluan xedatutako baremoa aplikatuz.

La asignación de las viviendas se hará en función de los cupos a que se refiere el artículo 47 bis, la adecuación de las viviendas y el orden de puntuación obtenido por las personas o unidades convivenciales incorporadas al procedimiento en aplicación del baremo al que se refiere el artículo siguiente.

51. artikulua.– Baremoa.

Artículo 51.– Baremo.

1.– Honako hauek dira barematzeko irizpideak, lehentasun-ordenaren arabera:

1.– Son criterios de baremación, en orden de preferencia, los siguientes:

a) Diru-sarrerak.

a) Ingresos.

10 puntu emango zaizkie 0 eta 9.000 euro bitarteko diru-sarrerak dituzten eskatzaileei; 9 puntu, 9.001 eta 15.000 euro bitartekoak dituztenei; 8 puntu, 15.001 eta 25.000 euro bitarteko diru-sarrerak dituzten eskatzaileei, eta 5 puntu 25.001 eta 39.000 euro bitarteko diru-sarrerak dituztenei.

Se otorgarán 10 puntos a las personas solicitantes cuyos ingresos estén comprendidos entre 0 y 9.000 euros, 9 puntos a las personas solicitantes cuyos ingresos estén comprendidos entre 9.001 y 15.000 euros, 8 puntos a las personas solicitantes cuyos ingresos estén comprendidos entre 15.001 y 25.000 euros y 5 puntos a las personas solicitantes cuyos ingresos estén comprendidos entre 25.001 y 39.000 euros.

b) Bizikidetza-unitateko kide kopurua.

b) Número de miembros de la unidad convivencial.

Bizikidetza-unitateko kide kopurua puntuatzeko orduan, sustapeneko etxebizitzen logela kopurua hartuko da kontuan.

El número de miembros de la unidad convivencial se puntuará en función del número de dormitorios que tengan las viviendas de la promoción.

Logela bakarreko etxebizitzak: puntu 1 emango zaie 2 kide dituzten bizikidetza-unitateei eta 0 puntu pertsona bakarreko bizikidetza-unitateei.

Viviendas de 1 dormitorio: se otorgará 1 punto a las unidades convivenciales formadas por 2 miembros y 0 puntos a las unidades convivenciales unipersonales.

Bi logelako etxebizitzak: 3 puntu emango zaizkie 3 kide dituzten bizikidetza-unitateei, puntu bat 2 kide dituzten bizikidetza-unitateei eta 0 puntu pertsona bakarreko bizikidetza-unitateei.

Viviendas de 2 dormitorios: se otorgarán 3 puntos a las unidades convivenciales formadas por 3 miembros, 1 punto a las unidades convivenciales formadas por 2 miembros y 0 puntos a las unidades convivenciales unipersonales.

Hiru edo lau logelako etxebizitzak: 7 puntu emango zaizkie 6 kide edo gehiago dituzten bizikidetza-unitateei, 5 puntu 5 kide dituzten bizikidetza-unitateei, 3 puntu 4 kide dituzten bizikidetza-unitateei eta puntu bat 3 kide dituzten bizikidetza-unitateei.

Viviendas de 3 o 4 dormitorios: se otorgarán 7 puntos a las unidades convivenciales formadas por 6 o más miembros, 5 puntos a las unidades convivenciales formadas por 5 miembros, 3 puntos a las unidades convivenciales formadas por 4 miembros y 1 punto a las unidades convivenciales formadas por 3 miembros.

c) Antzinatasuna etxebizitza-eskatzaileen erregistroko inskripzioan.

c) Antigüedad de la inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda.

Puntu 1 emango da antzinatasunik handiena duen bizikidetza-unitateko kidearen inskripzio-urte bakoitzeko; 7 puntu emango dira gehienez ere.

Se otorgará 1 punto por cada año de inscripción del miembro de la unidad convivencial que tenga mayor antigüedad, con un máximo de 7 puntos.

d) Etxebizitza-premia berezia.

d) Especial necesidad de vivienda.

4 puntu emango zaizkie etxebizitza-premia bereziko kolektiboren bateko titularren bat duten espedienteei. Desgaitasun intelektual edo garapen-desgaitasunen bat duten pertsonei eta gaixotasun mentalen bat duten pertsonei dagokienez, 4 puntu emango zaizkie hori egiazta dezaketen bizikidetza-unitateko kideren bat duten espedienteei. Kolektibo bateko baino gehiagoko kide direnei, 4 puntu emango zaizkie horietako bakoitzeko; 8 puntu emango dira gehienez ere.

Se otorgarán 4 puntos a los expedientes en los que alguno o alguna de sus titulares forme parte de alguno de los colectivos con especial necesidad de vivienda. En el caso de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y personas con enfermedad mental, se otorgarán 4 puntos a los expedientes en los que cualquiera de los miembros de la unidad convivencial pueda acreditar dicha condición. A quienes formen parte de más de un colectivo se les otorgarán 4 puntos por cada uno de ellos, con un máximo de 8.

1.– Berdinketa kasuan, antzinatasun handiena duen eskaeraren aldeko ebazpena emango da eta, antzinatasuna ere berdina bada, etxebizitza-eskatzaileen erregistroan lehenengo sartu zena aukeratuko da.

1.– Los empates se dirimirán a favor de la solicitud que tenga mayor antigüedad y, a igual antigüedad, a favor de la que tenga la fecha más antigua de entrada en el Registro de Solicitantes de Vivienda.

52. artikulua.– Esleipenaren garapena.

Artículo 52.– Desarrollo de la asignación.

1.– Sustapeneko etxebizitzak bi kategoriatan banatuko dira: batetik, mugikortasun urri iraunkorra duten pertsonentzat egokitutako etxebizitzak eta, bestetik, egokitu gabeko etxebizitzak.

1.– Las viviendas de la promoción se dividirán en dos categorías: la de viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida de carácter permanente y la de viviendas no adaptadas.

2.– Egokitu gabeko etxebizitzak logela kopuruaren arabera taldekatuko dira, beheranzko ordenan, dagokien kupoaren barruan.

2.– Las viviendas no adaptadas agruparán según su número de dormitorios, en orden decreciente, dentro del cupo al que pertenezcan.

3.– Lehenik eta behin, Desgaitasun-maila onartu, aitortu eta sailkatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren 2. eranskinean A letrarekin kalifikatuta dagoen desgaitasunen bat duten pertsonei esleituko zaizkie etxebizitzak; gero, 2. eranskin horretan B letrarekin kalifikatuta dagoen desgaitasunen bat duten pertsonei, eta, azkenik, 7 puntu edo gehiago eskuratzen dituztenei eranskin bereko Dtik Hrako letretan ezarritakoak batuz.

3.– En primer lugar, se asignarán las viviendas adaptadas primero a las personas con discapacidad calificadas con la letra A del Anexo 2 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, a continuación, a las personas con discapacidad calificadas con la letra B de dicho Anexo 2 y finalmente a las que sumen 7 o más puntos con arreglo a las letras D a H del mismo anexo.

4.– Ondoren, 36 urtetik beherakoen kupoko etxebizitzak esleituko dira; lehenengo, logela eta altuera gehien dituztenak esleituko dira, eta gero, gutxien dituztenak, baina beti etxebizitza horiek egokiak gertatzen zaizkien bizikidetza-unitateen artean.

4.– A continuación, se asignarán las viviendas del cupo de menores de 36 años, empezando por las de más dormitorios y más altura y finalizando por las de menos dormitorios y de menor altura, siempre entre las unidades convivenciales para las que tales viviendas resulten adecuadas.

5.– Jarraian, etxebizitza bat legez okupatzeko eskubide subjektiboa duten pertsonen kupoko etxebizitzak esleituko dira; lehenengo, logela eta altuera gehien dituztenak esleituko dira, eta gero, gutxien dituztenak, baina beti etxebizitza horiek egokiak gertatzen zaizkien bizikidetza-unitateen artean.

5.– Seguidamente se asignarán las viviendas del cupo de titulares del derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda, empezando por las de más dormitorios y más altura y finalizando por las de menos dormitorios y de menor altura, siempre entre las unidades convivenciales para las que tales viviendas resulten adecuadas.

6.– Gero, etxebizitza-premia bereziko pertsonei bideratutako kupoko etxebizitzak esleituko dira; lehenengo, logela eta altuera gehien dituztenak esleituko dira, eta gero, gutxien dituztenak, baina beti etxebizitza horiek egokiak gertatzen zaizkien bizikidetza-unitateen artean.

6.– Posteriormente se asignarán las viviendas del cupo destinado a personas con especial necesidad de vivienda, empezando por las de más dormitorios y más altura y finalizando por las de menos dormitorios y de menor altura, siempre entre las unidades convivenciales para las que tales viviendas resulten adecuadas.

7.– Azkenik, gainerako eskatzaileen kupo orokorreko eta esleitu gabe geratu diren beste kupo batzuetako etxebizitzak esleituko dira; lehenengo, logela eta altuera gehien dituztenak esleituko dira, eta gero, gutxien dituztenak, baina beti etxebizitza horiek egokiak gertatzen zaizkien bizikidetza-unitateen artean.

7.– Finalmente se asignarán las viviendas del cupo general destinado al resto de solicitantes y las de otros cupos que hubieran quedado sin asignar, empezando por las de más dormitorios y más altura y finalizando por las de menos dormitorios y de menor altura, siempre entre las unidades convivenciales para las que tales viviendas resulten adecuadas.

53. artikulua.– Itxarote-zerrendak.

Artículo 53.– Listas de espera.

Esleipena amaitutakoan, prozeduran dauden kupoak bezainbeste itxarote-zerrenda egingo dira, parte hartu bai baina etxebizitzarik eskuratu ez dutenak egongo direla barruan.

Una vez finalizada la asignación, se confeccionarán tantas listas de espera como cupos, de las que formarán parte quienes hubieran participado en ella sin haber obtenido vivienda.

54. artikulua.– Esleipena jakinaraztea.

Artículo 54.– Notificación de la adjudicación.

1.– Etxebide Etxebizitza Babestuaren Esleipenerako Zerbitzu Publikoak egiaztatu egin beharko du pertsona eta bizikidetza-unitate esleipendun guzti-guztiek oraindik betetzen dituztela etxebizitzak eskuratzeari dagokionez indarrean den araudian aurreikusitako baldintzak, eta batek ere ez duela usurpatu edo okupatu, azken bi urteetan, Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen babes ofizialeko etxebizitza, parekatutako etxebizitza edo zuzkidura-bizitegirik.

1.– El Servicio Público de Adjudicación de Vivienda Protegida-Etxebide comprobará que todas y cada una de las personas y unidades convivenciales asignatarias siguen cumpliendo los requisitos previstos en la normativa vigente para el acceso a las viviendas y que ninguna de ellas ha usurpado u ocupado viviendas de protección oficial, viviendas asimiladas o alojamientos dotacionales ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante los dos años anteriores.

2.– Azaldutakoa egiaztatu ondoren emaitza aldekoa bada, etxebizitzako lurralde-ordezkariak esleitzeko ebazpena emango du. Jakinarazpenarekin batera, errentamendu-kontratua sinatzeko beharrezkoak diren agiriak aurkezteko epea ere jakinaraziko da, gehienez hilabetekoa izango dena.

2.– Si el resultado de la comprobación es favorable, el Delegado o la Delegada Territorial de Vivienda dictará la resolución de adjudicación, que se notificará con indicación del plazo de presentación de la documentación precisa para la firma del contrato de arrendamiento, plazo que no podrá exceder de un mes.

3.– Etxebizitza eskuratzeko baldintzak bete ezean, edo arestian aipatutakoren bat usurpatu edo okupatu badute, esleipena ukatu zaiela eta, hala badagokio, etxebizitza-eskatzaileen erregistroan baja emateko prozedura hasiko dela ere jakinaraziko zaie.

3.– En caso de que no cumplan los requisitos para el acceso a la vivienda o hayan incurrido en usurpación u ocupación, les notificará la denegación de la adjudicación y, en su caso, el inicio del procedimiento de baja de la inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda.

55. artikulua.– Agiriak aurkeztea.

Artículo 55.– Presentación de documentos.

1.– Pertsona edo bizikidetza-unitate esleipendunek jakinarazpenean adierazitako epearen barruan aurkeztu beharko dituzte agiriak.

1.– Las personas o unidades convivenciales adjudicatarias deberán presentar la documentación dentro del plazo indicado en la notificación.

2.– Agiri horiek aurkezten ez badituzte, esleipena errebokatu egingo da, eta esleitutako etxebizitzari uko egin diotela ulertuko da.

2.– La falta de presentación de la documentación dará lugar a la revocación de la adjudicación y se considerará a todos los efectos como renuncia a la vivienda adjudicada.

56. artikulua.– Gerora egindako esleipenak.

Artículo 56.– Adjudicaciones sobrevenidas.

1.– Etxebizitzako lurralde-ordezkariak sustapenaren itxarote-zerrendako pertsonei edo bizikidetza-unitateei esleituko dizkie agindu honen 54.3 eta 55.2 artikuluetan xedatutakoa aplikatzearen ondorioz esleitu gabe gelditu diren etxebizitzak.

1.– El Delegado o la Delegada Territorial de Vivienda procederá a adjudicar a las personas o unidades convivenciales que formen parte de la lista de espera de la promoción las viviendas que hubieren quedado sin adjudicar en aplicación de lo previsto en los artículos 54.3 y 55.2 de esta orden.

2.– Dena delako sustapenaren itxarote-zerrenda amaitzean, 59. artikuluan alokairu-erregimeneko bigarren eta ondorengo esleipenentzat ezarritakoaren arabera egingo da esleitu gabe gelditutako etxebizitzen esleipena.

2.– Una vez agotada la lista de espera de la promoción de que se trate, la adjudicación de las viviendas vacantes se realizará conforme a lo establecido en el artículo 59 para las segundas y posteriores adjudicaciones en régimen de alquiler.

3.– Etxebizitzaren bat esleitu gabe geratuko balitz, sustatzaileak alokatu ahal izango ditu, banan-banan alokatuz indarreko araudiak xedatutako baldintzak betetzen dituen edozein pertsonari edo bizikidetza-unitateri.

3.– Si siguieran quedando viviendas vacantes, la persona promotora podrá alquilarlas, una por una, a cualquier persona o unidad convivencial que cumpla los requisitos de acceso previstos por la normativa vigente.

57. artikulua.– Errekurtsoak.

Artículo 57.– Recursos.

Errekurtsoei dagokienez, agindu honen 41. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da.

En materia de recursos se aplicará lo dispuesto en el artículo 41 de esta orden.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
BIGARREN ETA ONDORENGO ESLEIPENAK
SEGUNDAS Y POSTERIORES ADJUDICACIONES

58. artikulua.– Prozedura honen bidez esleitu daitezkeen etxebizitzak.

Artículo 58.– Viviendas susceptibles de ser adjudicadas por este procedimiento.

Atal honetan araututako esleipen-prozedura agindu honen 47. artikuluan aipatutako babes ofizialeko etxebizitzetan eta zuzkidura-bizitokietan erabiliko da, aurrez zegoen errentamendu-kontratua edozein kausagatik amaitu ostean esleitu gabe gelditu badira.

El procedimiento de adjudicación regulado en esta sección se aplicará a las viviendas de protección oficial y alojamientos dotacionales mencionados en el artículo 47 de esta orden que queden vacantes tras la extinción por cualquier causa de un contrato de arrendamiento anterior.

59. artikulua.– Prozedura.

Artículo 59.– Procedimiento.

1.– Etxebide Etxebizitza Babestuaren Esleipenerako Euskal Zerbitzuak eremu funtzional bakoitzeko errentamendu-erregimeneko babes ofizialeko etxebizitzen eskaera-zerrenda bat egingo du, hilero, kolektibo bakoitzeko, betiere 47 bis artikuluan aipatzen diren kupoak kontuan hartuta eta 51. artikuluan ezarritako baremoari jarraikiz eskuratu den puntuazio-ordenaren arabera.

1.– El Servicio Vasco de Adjudicación de Vivienda Protegida-Etxebide elaborará mensualmente un listado por colectivo, en función de los cupos a que se refiere el artículo 47 bis, de solicitudes de viviendas de protección oficial en régimen de arrendamiento que hubiera en cada área funcional, por orden de puntuación obtenida en aplicación del baremo establecido en el artículo 51.

2.– Egokitu gabeko babes ofizialeko etxebizitzak eta zuzkidura-bizitokiak bigarren esleipenean eta ondorengoetan esleitu behar direnean (baldin eta sustapenaren hasiera-agindua Etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko finantza-lankidetzarako hitzarmenari buruzko eta etxebizitzaren arloko neurri osagarriei buruzko dekretua indarrean sartu ondoren argitaratu bada), 47 bis artikuluan aipatzen diren kupoak errespetatuko dira. Etxebizitza edo zuzkidura-bizitoki bat kupo orokorraren barruan sartu bada haren xede-kolektiboari ezin izan zaiolako esleitu, hark jatorrizko izaera berreskuratuko du bigarren esleipenean edo ondorengoetan.

2.– En la adjudicación de las viviendas de protección oficial y de alojamientos dotacionales no adaptados en segundas y posteriores adjudicaciones de promociones cuya orden de inicio se publique con posterioridad a la entrada en vigor del decreto de colaboración financiera entre las entidades de crédito y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y suelo y de medidas complementarias en materia de vivienda, se respetarán los cupos a que se refiere el artículo 47 bis. Si una vivienda o alojamiento dotacional hubiese formado parte del cupo general por no haberse podido adjudicar al colectivo para el que estaba destinada, recuperará su carácter original en segundas o posteriores adjudicaciones.

3.– Egokitu gabeko babes ofizialeko etxebizitzak eta zuzkidura-bizitokiak bigarren esleipenean eta ondorengoetan esleitu behar direnean (baldin eta sustapenaren hasiera-agindua Etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko finantza-lankidetzarako hitzarmenari buruzko eta etxebizitzaren arloko neurri osagarriei buruzko dekretua indarrean sartu ondoren argitaratu bada), 47 bis artikuluan aipatzen diren kupoen arabera esleituko dira; horrez gain, etxebizitzen egokitzapena eta pertsonek edo bizikidetza-unitateek lortutako puntuazio-ordena hartuko dira kontuan, 51. artikuluan zehaztutako baremoa aplikatuz eta honako lehentasun hauei jarraikiz:

3.– La asignación de las viviendas de protección oficial y de alojamientos dotacionales no adaptados en segundas y posteriores adjudicaciones cuya orden de inicio se publique con posterioridad a la entrada en vigor del decreto de colaboración financiera entre las entidades de crédito y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y suelo y de medidas complementarias en materia de vivienda, se realizará en función de los cupos a que se refiere el artículo 47 bis, la adecuación de las viviendas y el orden de puntuación obtenido por las personas o unidades convivenciales en aplicación del baremo establecido en el artículo 51 y atendiendo a las siguientes prioridades:

a) Etxebizitza 4 logelakoa bada:

a) Si la vivienda es de 4 dormitorios:

I.– Gutxienez 5 kide dituzten bizikidetza-unitateei, bizikidetza-unitateko gehieneko kide kopururik gabe, baina beti etxebizitza horiek egokiak gertatzen zaizkien bizikidetza-unitateen artean.

I.– A unidades convivenciales titulares al menos 5 miembros, sin límite máximo de miembros de la unidad convivencial, siempre entre las unidades convivenciales para las que tales viviendas resulten adecuadas.

II.– Ez badago halakorik, gainerako eskabideen artean esleituko da etxebizitza, zenbaki honetako b, c eta d letretan ezarritako hurrenkerari jarraituz.

II.– Si no hay, la vivienda se adjudicará entre el resto de solicitudes siguiendo el orden establecido en los subapartados b, c y d de este apartado.

b) Etxebizitza 3 logelakoa bada:

b) Si la vivienda es de 3 dormitorios:

I.– Gutxienez 4 kide dituzten bizikidetza-unitateei, bizikidetza-unitateko gehieneko kide kopururik gabe, baina beti etxebizitza horiek egokiak gertatzen zaizkien bizikidetza-unitateen artean.

I.– A unidades convivenciales titulares de al menos 4 miembros, sin límite máximo de miembros de la unidad convivencial, siempre entre las unidades convivenciales para las que tales viviendas resulten adecuadas.

II.– Gutxienez 3 kide dituzten bizikidetza-unitateei, bizikidetza-unitateko gehieneko kide kopururik gabe, baina beti etxebizitza horiek egokiak gertatzen zaizkien bizikidetza-unitateen artean.

II.– A unidades convivenciales titulares de al menos 3 miembros, sin límite máximo de miembros de la unidad convivencial, siempre entre las unidades convivenciales para las que tales viviendas resulten adecuadas.

III.– Ez badago halakorik, gainerako eskabideen artean esleituko da etxebizitza, zenbaki honetako c eta d letretan ezarritako hurrenkerari jarraituz.

III.– Si no hay, la vivienda se adjudicará entre el resto de solicitudes siguiendo el orden establecido en los subapartados c y d de este apartado.

c) Etxebizitza edo zuzkidura-bizitokia 2 logelakoa bada:

c) Si la vivienda o alojamiento dotacional es de 2 dormitorios:

I.– Gutxienez 3 kide dituzten bizikidetza-unitateei, baina beti etxebizitza horiek egokiak gertatzen zaizkien bizikidetza-unitateen artean.

I.– A unidades convivenciales titulares de al menos 3 miembros, siempre entre las unidades convivenciales para las que tales viviendas resulten.

II.– Gutxienez 2 kide dituzten bizikidetza-unitateei.

II.– A unidades convivenciales titulares de al menos 2 miembros.

III.– Gutxienez kide 1 duten bizikidetza-unitateei.

III.– A unidades convivenciales titulares de al menos 1 miembros.

d) Etxebizitza edo zuzkidura-bizitokia logela bakarrekoa edo logelarik gabekoa bada, kide 1 edo 2 dituzten bizikidetza-unitateei.

d) Si la vivienda o el alojamiento dotacional es de un dormitorio o ninguno, a unidades convivenciales titulares de 1 o 2 miembros.

1.– Egokitu gabeko babes ofizialeko etxebizitzak eta zuzkidura-bizitokiak bigarren esleipenean eta ondorengoetan esleitu behar direnean (baldin eta sustapenaren hasiera-agindua Etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko finantza-lankidetzarako hitzarmenari buruzko eta etxebizitzaren arloko neurri osagarriei buruzko dekretua indarrean sartu aurretik argitaratu bada), kupoen bidez berrantolatuko dira, honako ehuneko hauei jarraikiz:

1.– Las viviendas de protección oficial y de alojamientos dotacionales no adaptados en segundas y posteriores adjudicaciones de promociones cuya orden de inicio se haya publicado con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de colaboración financiera entre las entidades de crédito y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y suelo y de medidas complementarias en materia de vivienda, se reorganizarán por cupos de acuerdo al siguiente porcentaje:

a) 47 bis artikuluaren 1. zenbakiko b) letran aipatutako kolektiboaren kasuan, etxebizitzen % 40 gordeko dira gehienez sustapen bakoitzean.

a) Para el colectivo mencionado en el subapartado b) del apartado 1 del artículo 47 bis, se reservará, como máximo, el 40% de las viviendas en cada promoción.

b) 47 bis artikuluaren 1. zenbakiko c) letran aipatutako kolektiboaren kasuan, etxebizitzen % 40 gordeko dira gehienez sustapen bakoitzean.

b) Para el colectivo mencionado en el subapartado c) del apartado 1 del artículo 47 bis, se reservará, como máximo, el 40% de las viviendas en cada promoción.

c) 47 bis artikuluaren 1. zenbakiko d) letran aipatutako kolektiboaren kasuan, etxebizitzen % 10 gordeko dira gutxienez sustapen bakoitzean.

c) Para el colectivo mencionado en el subapartado d) del apartado 1 del artículo 47 bis, se reservará, como mínimo, el 10% de las viviendas en cada promoción.

d) 47 bis artikuluaren 1. zenbakiko e) letran aipatutako kolektiboaren kasuan, etxebizitzen % 10 gordeko dira gutxienez sustapen bakoitzean.

d) Para el colectivo mencionado en el subapartado e) del apartado 1 del artículo 47 bis, se reservará, como mínimo, el 10% de las viviendas en cada promoción.

1.– Egokitu gabeko babes ofizialeko etxebizitzak eta zuzkidura-bizitokiak bigarren esleipenean eta ondorengoetan esleitu behar direnean (baldin eta sustapenaren hasiera-agindua Etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko finantza-lankidetzarako hitzarmenari buruzko eta etxebizitzaren arloko neurri osagarriei buruzko dekretua indarrean sartu aurretik argitaratu bada), 47 bis artikuluan aipatzen diren kupoen arabera esleituko dira; horrez gain, etxebizitzen egokitzapena eta pertsonek edo bizikidetza-unitateek lortutako puntuazio-ordena hartuko dira kontuan, 51. artikuluan zehaztutako baremoa aplikatuz eta honako lehentasun hauei jarraikiz:

1.– La asignación de las viviendas de protección oficial y de alojamientos dotacionales no adaptados en segundas y posteriores adjudicaciones que cuya orden de inicio se haya publicado con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de colaboración financiera entre las entidades de crédito y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y suelo y de medidas complementarias en materia de vivienda, se realizará en función de los cupos a que se refiere el artículo 47 bis, la adecuación de las viviendas y el orden de puntuación obtenido por las personas o unidades convivenciales en aplicación del baremo establecido en el artículo 51 y atendiendo a las siguientes prioridades:

a) Etxebizitza 4 logelakoa bada:

a) Si la vivienda es de 4 dormitorios:

I.– Gutxienez 5 kide dituzten bizikidetza-unitateei, bizikidetza-unitateko gehieneko kide kopururik gabe, baina beti etxebizitza horiek egokiak gertatzen zaizkien bizikidetza-unitateen artean.

I.– A unidades convivenciales titulares al menos 5 miembros, sin límite máximo de miembros de la unidad convivencial, siempre entre las unidades convivenciales para las que tales viviendas resulten adecuadas.

II.– Ez badago halakorik, gainerako eskabideen artean esleituko da etxebizitza, zenbaki honetako b, c eta d letretan ezarritako hurrenkerari jarraituz.

II.– Si no hay, la vivienda se adjudicará entre el resto de solicitudes siguiendo el orden establecido en los subapartados b, c y d de este apartado.

b) Etxebizitza 3 logelakoa bada:

b) Si la vivienda es de 3 dormitorios:

I.– Gutxienez 4 kide dituzten bizikidetza-unitateei, bizikidetza-unitateko gehieneko kide kopururik gabe, baina beti etxebizitza horiek egokiak gertatzen zaizkien bizikidetza-unitateen artean.

I.– A unidades convivenciales titulares de al menos 4 miembros, sin límite máximo de miembros de la unidad convivencial, siempre entre las unidades convivenciales para las que tales viviendas resulten adecuadas.

II.– Gutxienez 3 kide dituzten bizikidetza-unitateei, bizikidetza-unitateko gehieneko kide kopururik gabe, baina beti etxebizitza horiek egokiak gertatzen zaizkien bizikidetza-unitateen artean.

II.– A unidades convivenciales titulares de al menos 3 miembros, sin límite máximo de miembros de la unidad convivencial, siempre entre las unidades convivenciales para las que tales viviendas resulten adecuadas.

III.– Ez badago halakorik, gainerako eskabideen artean esleituko da etxebizitza, zenbaki honetako c eta d letretan ezarritako hurrenkerari jarraituz.

III.– Si no hay, la vivienda se adjudicará entre el resto de solicitudes siguiendo el orden establecido en los subapartados c y d de este apartado.

c) Etxebizitza edo zuzkidura-bizitokia 2 logelakoa bada:

c) Si la vivienda o alojamiento dotacional es de 2 dormitorios:

I.– Gutxienez 3 kide dituzten bizikidetza-unitateei, baina beti etxebizitza horiek egokiak gertatzen zaizkien bizikidetza-unitateen artean.

I.– A unidades convivenciales titulares de al menos 3 miembros, siempre entre las unidades convivenciales para las que tales viviendas resulten adecuadas.

II.– Gutxienez 2 kide dituzten bizikidetza-unitateei.

II.– A unidades convivenciales titulares de al menos 2 miembros.

III.– Gutxienez kide 1 duten bizikidetza-unitateei.

III.– A unidades convivenciales titulares de al menos 1 miembros.

d) Etxebizitza edo zuzkidura-bizitokia logela bakarrekoa edo logelarik gabekoa bada, kide 1 edo 2 dituzten bizikidetza-unitateei.

d) Si la vivienda o el alojamiento dotacional es de un dormitorio o ninguno, a unidades convivenciales titulares de 1 o 2 miembros.

1.– Dagozkien kolektiboko pertsonei edo bizikidetza-unitateei esleitu gabe geratzen diren kupo bateko etxebizitzak kupo orokorreko kolektiboko pertsonei edo bizikidetza-unitateei esleituko zaizkie.

1.– Las viviendas de un cupo que queden sin adjudicar a personas o unidades convivenciales del colectivo para el que están reservadas, se adjudicarán a personas o unidades convivenciales del colectivo del cupo general.

2.– Babes ofizialeko etxebizitza eta zuzkidura-bizitoki egokituen bigarren eta ondorengo esleipenak honako hurrenkera honetan egingo dira, aurreko zenbakietan aurreikusitakoa kontuan izan gabe, zenbaki honetako g) eta h) kasuetan salbu:

2.– La asignación de las viviendas de protección oficial y de alojamientos dotacionales adaptados en segundas y posteriores adjudicaciones se realizará por este orden, sin tener en cuenta el previsto en los apartados anteriores, excepto en los supuestos g) y h) de este apartado:

a) Desgaitasun-maila onartu, aitortu eta sailkatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren 2. eranskinean A letrarekin kalifikatuta dagoen desgaitasunen bat duten pertsonak, etxebizitza izateko eskubide subjektiboaren onuradun direnean.

a) Personas con discapacidad calificadas con la letra A del Anexo 2 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, que sean titulares del derecho subjetivo de acceso.

b) 1971/1999 Errege Dekretuaren 2. eranskinean A letrarekin kalifikatuta dagoen desgaitasunen bat duten pertsonak, etxebizitza izateko eskubide subjektiboaren onuradun ez direnean.

b) Personas con discapacidad, calificadas con la letra A del Anexo 2 del Real Decreto 1971/1999, que no sean titulares del derecho subjetivo de acceso.

c) 1971/1999 Errege Dekretuaren 2. eranskinean B letrarekin kalifikatuta dagoen desgaitasunen bat duten pertsonak, etxebizitza izateko eskubide subjektiboaren onuradun direnean.

c) Personas con discapacidad, calificadas con la letra B del Anexo 2 del Real Decreto 1971/1999, que sean titulares del derecho subjetivo de acceso.

d) 1971/1999 Errege Dekretuaren 2. eranskineko Dtik Hrako letretan ezarritakoak batuz 7 puntu edo gehiago eskuratzen dituzten pertsonak, etxebizitza izateko eskubide subjektiboaren onuradun direnean.

d) Personas que sumen 7 o más puntos con arreglo a las letras D a H del Anexo 2 del Real Decreto 1971/1999, que sean titulares del derecho subjetivo de acceso.

e) 1971/1999 Errege Dekretuaren 2. eranskinean B letrarekin kalifikatuta dagoen desgaitasunen bat duten pertsonak, etxebizitza izateko eskubide subjektiboaren onuradun ez direnean.

e) Personas con discapacidad, calificadas con la letra B del Anexo 2 del Real Decreto 1971/1999, que no sean titulares del derecho subjetivo de acceso.

f) 1971/1999 Errege Dekretuaren 2. eranskineko Dtik Hrako letretan ezarritakoak batuz 7 puntu edo gehiago eskuratzen dituzten pertsonak, etxebizitza izateko eskubide subjektiboaren onuradun ez direnean.

f) Personas que sumen 7 o más puntos con arreglo a las letras D a H del Anexo 2 del Real Decreto 1971/1999, que no sean titulares del derecho subjetivo de acceso.

g) Mugikortasun urri iraunkorra ez duten pertsonak, etxebizitza izateko eskubide subjektiboaren onuradun direnean, baina beti 3. zenbakian ezarri diren lehentasunak errespetatuz.

g) Personas sin movilidad reducida de carácter permanente titulares del derecho subjetivo de acceso, respetando las prioridades establecidas en el apartado 3.

h) Mugikortasun urri iraunkorra ez duten pertsonak, etxebizitza izateko eskubide subjektiboaren onuradun ez direnean, baina beti 3. zenbakian ezarri diren lehentasunak errespetatuz.»

h) Personas sin movilidad reducida de carácter permanente que no sean titulares del derecho subjetivo de acceso, respetando las prioridades establecidas en el apartado 3.

5.– Kendu egiten da Etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Aginduaren xedapen gehigarria.

5.– Se suprime la Disposición Adicional de la Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del Registro de Solicitantes de Vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico.

6.– Etorkizuneko aldaketak.

6.– Futuras modificaciones.

Dekretu hau indarrean jartzen denetik, etxebizitzaren arloan eskumena duen saileko sailburuordearen agindu bidez gauzatuko dira Etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Aginduaren honako puntu hauetan egin daitezkeen aldaketak: 2. artikuluaren d) eta f) letretan, 6. artikuluaren 2. zenbakian eta II. tituluko III. kapituluan.

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las eventuales modificaciones que puedan realizarse en los subapartados d) y f) del artículo 2, en el apartado 2 del artículo 6 y en el Capítulo III del Título II de la Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del Registro de Solicitantes de Vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico, se llevarán a cabo mediante Orden del Consejero o Consejera del departamento competente en materia de vivienda.

AZKEN XEDAPENETAKO ZORTZIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL OCTAVA.– Entrada en vigor.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko abenduaren 26an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 26 de diciembre de 2019.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

Ogasun eta Ekonomiako sailburua,

El Consejero de Hacienda y Economía,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común