Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

7. zk., 2020ko urtarrilaren 13a, astelehena

N.º 7, lunes 13 de enero de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
109
109

EBAZPENA, 2019ko abenduaren 2koa, Kulturako sailburuordearena, zeinaren bidez ematen baitira euskal kultura-ondarearen babesaren arloari aplikatutako ikerketa-lanak 2019an eta 2020an egiteko dirulaguntzak.

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2019, del Viceconsejero de Cultura, por la que se conceden subvenciones para la realización durante los años 2019 y 2020 de trabajos de investigación orientados al ámbito de la protección del Patrimonio Cultural Vasco.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2019ko irailaren 11ko Aginduaren bidez (irailaren 18ko EHAA, 180. zk.), euskal kultura-ondarearen babesaren arloari aplikatutako ikerketa-lanak 2019an eta 2020an egiteko dirulaguntzetarako deialdia arautu zen.

Por Orden de 11 de septiembre de 2019 del Consejero de Cultura y Política Lingüística, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 180, de 18 de septiembre, se regula la convocatoria de subvenciones para la realización durante los años 2019 y 2020 de trabajos de investigación orientados al ámbito de la protección del Patrimonio Cultural Vasco.

Aginduaren 15. artikuluan aurreikusitakoari jarraituz, Balorazio Batzordea 2019ko azaroaren 28an bildu ondoren eta eskabideak aztertu eta gero, dirulaguntzak esleitzeko ebazpen-proposamena eman zuen 2019ko azaroaren 28an, eta horrekin batera, Aginduaren 15. artikuluaren araberako balorazio-irizpideak aditzera eman zituen.

Tras el análisis de las solicitudes, y de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la convocatoria, la Comisión de Valoración, reunida el 28 de noviembre de 2019, elaboró una Propuesta de concesión de subvenciones.

Hori dela eta, Balorazio Batzordeak egindako proposamena ikusita eta Aginduaren 17. artikuluan eta gainerako xedapen orokorretan ezarritakoarekin bat, honako hau

Por todo ello, y a la vista de la propuesta elaborada por la Comisión de Valoración, y de acuerdo con el artículo 17 de la mencionada Orden y demás disposiciones de general aplicación

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Ebazpen honen I. eranskinean agertzen diren eskatzaileei bertan agertzen diren dirulaguntzak ematea.

Primero.– Conceder a los solicitantes que se relacionan en el Anexo I subvenciones por los importes que se detallan.

Bigarrena.– Dirulaguntza ukatzea II. eranskinean agertzen diren pertsonei, bertan azaltzen diren arrazoiak direla eta.

Segundo.– Denegar la subvención solicitada a las personas que se relacionan en el Anexo II de esta Resolución por los motivos que en el mismo se indican.

Hirugarrena.– Onuradunak dirulaguntzak arautzen dituen Aginduak ezarritako baldintzen mendean geratzen dira, bai eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eremuan indarrean dauden gainerako baldintza orokorren mendean ere.

Tercero.– Los beneficiarios propuestos quedan sometidos a las condiciones establecidas por la Orden reguladora y a cuantas otras que con carácter general rijan en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Laugarrena.– Dirulaguntzaren xede diren proiektuek 2019ko ekitaldian hasita egon edo hasi behar dute eta 2020ko urriaren 7a baino lehen amaitu. Gauzatzeko epea ezingo da atzeratu edo luzatu data horietatik aurrera.

Cuarto.– Los beneficiarios propuestos quedan sometidos a las condiciones establecidas por la Orden reguladora y a cuantas otras que con carácter general rijan en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Bosgarrena.– Dirulaguntzaren xede diren proiektuek 2019ko ekitaldian hasita egon edo hasi behar dute eta 2020ko urriaren 7a baino lehen amaitu. Gauzatzeko epea ezingo da atzeratu edo luzatu data horietatik aurrera.

Quinto.– Los proyectos objeto de subvención deberán estar ya iniciados o iniciarse dentro del ejercicio 2019. El último día para su finalización será el 7 de octubre de 2020, sin que quepa el aplazamiento o ampliación del plazo de ejecución más allá de esas fechas.

Seigarrena.– Emandako dirulaguntzen ordainketa honela egingo da, aginduaren 20. artikuluan xedatutakoari jarraituz:

Sexto.– El pago de la subvención se realizará del siguiente modo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 de la Orden:

a) Lehenengo zatian, emandako dirulaguntzaren % 50 ordainduko da esleitzen den unean, betiere berariaz uko egiten ez bazaio.

a) Un primer pago por importe de 50% de la subvención, en el momento de la concesión, de no mediar renuncia expresa.

b) Gainerako % 50a, gastua justifikatu ondoren, dirulaguntzaren indarraldia amaitzean eta aurretik eskatutako dokumentazioa aurkeztuta egingo da.

b) El abono del otro 50% se efectuará tras la justificación del gasto, al final de la vigencia de la subvención y previa presentación de la documentación requerida.

Seigarrena.– Diruz lagundutako jarduerak gauzatu direla justifikatzeko eta likidazioa egiteko, aginduaren 21. eta 22. artikuluetan ezarritakoa beteko da. Edozein kasutan, 2020ko urriaren 27a izango da dirulaguntza jaso duten proiektuen egiaztagiriak aurkezteko epearen azkeneko eguna.

Séptimo.– La justificación y liquidación de las subvenciones concedidas se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Orden. En todo caso, la fecha límite de presentación de la documentación de justificación es el 27 de octubre de 2020, incluido este.

Zazpigarrena.– Ebazpen hau interesdunei jakinaraztea.

Octavo.– Notificar la presente Resolución a los interesados.

Zortzigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea, jende guztiak horren berri izan dezan, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49.2 artikuluak ezartzen duenarekin bat.

Noveno.– Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco de acuerdo con el artículo 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997 de 11 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, para su general conocimiento.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal zaio Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, interesdunek ebazpena jaso eta biharamunetik aurrera edo, hala badagokio, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación o, en su caso, a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko abenduaren 2a.

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de diciembre de 2019.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

JOSÉ ÁNGEL MARÍA MUÑOZ OTAEGI.

JOSÉ ÁNGEL MARÍA MUÑOZ OTAEGI.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común