Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

7. zk., 2020ko urtarrilaren 13a, astelehena

N.º 7, lunes 13 de enero de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
106
106

EBAZPENA, 2019ko abenduaren 17koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara ematea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Institutuaren (HABE) arteko kudeaketarako gomendio-hitzarmenaren gehigarria, Lanbidek programatutako edo baimendutako prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duten langabeei eta landunei zuzendutako euskarazko hizkuntza-prestakuntzako ikastaroak egiteko.

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2019, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se dispone la publicación de la Adenda al Acuerdo de encomienda de gestión entre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE) para la realización de cursos de capacitación lingüística en euskera dirigidos a personas desempleadas y ocupadas que participen en acciones formativas programadas o autorizadas por Lanbide.

Lanbide-Euskal Enplegu zerbitzuak sinatu du aipatutako gehigarria; beraz, zabalkunde egokia izan dezan, honako hau

Habiéndose suscrito por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la Adenda referenciada, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Institutuaren (HABE) artean sinatutako kudeaketarako gomendio-hitzarmenaren gehigarriaren testua, Lanbidek programatutako edo baimendutako prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duten langabeei eta landunei zuzendutako euskarazko hizkuntza-prestakuntzako ikastaroak egiteko. Honen eranskinean dago testua.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto de la Adenda al Acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (Habe) para la realización de cursos de capacitación lingüística en euskera dirigidos a personas desempleadas y ocupadas que participen en acciones formativas programadas o autorizadas por Lanbide, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko abenduaren 17a.

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de diciembre de 2019.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

El Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.

ERANSKINA
ANEXO
ADENDA, KUDEAKETARAKO GOMENDIO-HITZARMENARENA, LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ETA HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO INSTITUTUAREN (HABE) ARTEKOA, LANBIDEK PROGRAMATUTAKO EDO BAIMENDUTAKO PRESTAKUNTZA-EKINTZETAN PARTE HARTZEN DUTEN LANGABEEI ETA LANDUNEI ZUZENDUTAKO EUSKARAZKO HIZKUNTZA-PRESTAKUNTZAKO IKASTAROAK EGITEKO.
ADENDA AL ACUERDO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN ENTRE LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO Y EL INSTITUTO DE ALFABETIZACIÓN Y REEUSKALDUNIZACIÓN DE ADULTOS (HABE) PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA EN EUSKERA DIRIGIDOS A PERSONAS DESEMPLEADAS Y OCUPADAS QUE PARTICIPEN EN ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMADAS O AUTORIZADAS POR LANBIDE.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko abenduaren 12a.

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2019.

BILDU DIRA:
REUNIDOS:

Alde batetik, Beatriz Artolazabal Albeniz andrea, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluko presidente gisa jardunez,

De una parte, Dña. Beatriz Artolazabal Albeniz, Consejera de Empleo y Políticas Sociales, en su calidad de Presidenta del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

Eta, bestetik, Bingen Zupiria Gorostidi jauna, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Institutuko (HABE) presidente gisa jardunez,

Y de otra, D. Bingen Zupiria Gorostidi, Consejero de Cultura y Política Lingüística, en su calidad de Presidente del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE).

AZALTZEN DUTE:
EXPONEN:

Lehenengoa.– 2019ko uztailaren 5ean, bi alderdiek kudeaketarako gomendio-hitzarmen bat sinatu zuten, Lanbidek programatutako edo baimendutako prestakuntza-ekintza kualifikatzaileetan parte hartzen duten edo parte hartu duten langabeei eta landunei zuzendutako hizkuntza-prestakuntzako ekintzak euskaraz egiteko Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak (HABE).

Primero.– En fecha 5 de julio de 2019 ambas partes suscribieron un Acuerdo de encomienda de gestión, con el objeto de la realización, por parte del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos / Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE), de acciones de capacitación lingüística en euskera dirigidas a personas trabajadoras desempleadas y ocupadas que participen o hayan participado en acciones formativas cualificantes programadas o autorizadas por Lanbide.

Bigarrena.– Hitzarmen horren hirugarren klausulan ezartzen da Lanbidek eman beharreko diru-zuzkidura, adostutako prestakuntza-programazioa finantzatzeko. Zuzkidura hori 200.000 eurokoa da, eta horietatik 100.000 euro 2019ko ordainketa-kredituari dagozkio, eta 100.000 euro 2020ko konpromiso-kredituari.

Segundo.– En la Cláusula Tercera del citado Acuerdo se establece la dotación económica a aportar por Lanbide para la financiación de la programación formativa acordada, que asciende a 200.000 euros, de los cuales 100.000 euros corresponden al crédito de pago de 2019 y 100.000 euros al crédito de compromiso del 2020.

Hirugarrena.– Bere garaian aurreikusitakoa baino handiagoa izan da hizkuntza-gaikuntzako prestakuntza-ekintzak egin ahal izateko eskaerak egin zituzten eta eskatutako baldintzak betetzen dituzten parte-hartzaileen kopurua. Hortaz, prestakuntza-programazioa finantzatzeko behar den kreditua, dagokion euskaltegian matrikula egiten duten parte-hartzaileen kopuruaren datu zehatza jakin ezean, gorago aipatutako kudeaketarako gomendio-hitzarmenean esleitutako diru-kopurua baino handiagoa da.

Tercera.– El número de participantes que formalizaron solicitudes para poder realizar acciones formativas de capacitación lingüística y que cumplen los requisitos exigidos ha sido superior a previsto en su momento, de manera que el total del crédito necesario para la financiación de la programación formativa, a falta de conocer el dato exacto del número de participantes que finalmente formaliza matrícula en el eukaltegi correspondiente, supera la dotación económica asignada en el Acuerdo de encomienda de gestión, arriba referenciada.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren nahia da hizkuntza-trebakuntzari ematen dion laguntza areagotzea eta horretan jarraitzea, euskara ikasteko programak txertatuz, helburu honekin: komunikaziorako, ahozko eta idatzizko gaitasunean aurrera egitea, kasuan kasuko lanbide-eremu zehatzean, lanbide-zereginak hobeto garatzeko edo lanbide-igurikimenak hobetzeko.

Es voluntad de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo continuar e intensificar su apoyo a la capacitación lingüística mediante la incorporación de programas de aprendizaje del euskera, con el objetivo de progresar en la capacidad comunicativa, oral y escrita, en el ámbito profesional específico de que se trate, así como para el mejor desarrollo de las tareas profesionales o para la mejora de las expectativas profesionales.

Horregatik, aurkeztutako eskaerak kontuan hartu behar dira.

Por ello, se considera preciso atender las solicitudes presentadas.

Hori dela eta, bi alderdiek

En base a ello, ambas partes

HITZARTZEN DUTE:
ACUERDAN:

400.000 euro handitzea alderdiek 2019ko uztailaren 5ean sinatu zuten kudeaketarako gomendio-hitzarmenaren hirugarren klausulan aurreikusitako baliabide ekonomikoak. Horietatik 200.000 euro 2019ko ordainketa-kredituari dagozkio, eta 200.000 euro 2020ko konpromiso-kredituari. Horrela, 600.000 eurokoa da guztizko diru-zuzkidura, 300-000 euro 2019ko ordainketa-kredituari dagozkio, eta beste 300.000 euro, 2020ko konpromiso-kredituari.

Incrementar en 400.000 euros los recursos económicos previstos en la Cláusula Tercera del Acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre las partes el día 5 de julio de 2019, de los cuales 200.000 euros corresponden al crédito de pago de 2019 y 200.000 euros al crédito de compromiso 2020. De este modo, la dotación económica total asciende a 600.000 de euros, 300.000 euros corresponden al crédito de pago de 2019 y 300.000 euros al crédito de compromiso 2020.

Eta ados daudela adierazteko, eta behar diren ondorioak izan ditzan, eranskin hau sinatu da, goian adierazitako tokian eta egunean.

Y en prueba de conformidad, y para que conste a los efectos oportunos, se firma esta Adenda en el lugar y fecha arriba indicados.

Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburua,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala

La Consejera de Empleo y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Análisis documental

Euskadi, bien común