Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

6. zk., 2020ko urtarrilaren 10a, ostirala

N.º 6, viernes 10 de enero de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
75
75

EBAZPENA, 2019ko abenduaren 5ekoa, Hizkuntza Politikarako sailburuordearena, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak 2019ko urriaren 2an emandako Aginduan finkatutako dirulaguntzak esleitzen dituena.

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2019, de la Viceconsejera de Política Lingüística, por la que se adjudican las subvenciones establecidas en la Orden de 2 de octubre de 2019, del Consejero de Cultura y Política Lingüística.

Nagusiki gaztelania darabilten hedabideetan (eguneroko prentsan eta uhin bidezko irratietan) eta internet bidez albisteak euskaraz ere ematen dituzten berri-agentzietan euskararen erabilera areagotzeko dirulaguntzak emateko modua arautuz, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak 2019ko urriaren 2an emandako Aginduak finkatutakoari jarraituz (2019ko urriaren 25eko EHAA, 204. zk.) eta, aldi berean, Balorazio-batzordeak egindako proposamena gogoan izanik, honako hau

De conformidad con lo establecido en la Orden de 2 de octubre de 2019, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones destinadas a incrementar la presencia del euskera en los medios de comunicación que utilizan principalmente el castellano (diarios y radios de onda) y en las agencias de noticias que también difunden noticias en euskera a través de internet, en el año 2019 (BOPV, de 25 de octubre de 2019, n.º 204), y vista la propuesta de la Comisión de Valoración,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Goian adierazitako aginduan finkatutako baldintzetakoren bat bete ez dituzten egitasmoak bazterrean uztea (I. eranskina).

Artículo 1.– Excluir a aquellos proyectos que no reúnen alguno de los requisitos exigidos en la Orden citada (Anexo I).

2. artikulua.– Goian adierazitako aginduan finkatutako baldintzak bete dituzten egitasmoak diruz laguntzea (II. eranskina).

Artículo 2.– Subvencionar a aquellos proyectos que han cumplido los requisitos exigidos en la Orden citada (Anexo II).

3. artikulua.– Interesdunei ebazpen honen berri ematea.

Artículo 3.– Notificar a las entidades interesadas la presente Resolución.

4. artikulua.– Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, herritar orok jakin dezan eta ebazpenak jakinarazpen ondorioak izan ditzan. Hala ere, argitalpena ez da oztopo izango beste mota bateko jakinarazpena egiteko. Interesdunari bide batetik baino gehiagotatik egiten bazaio jakinarazpena, lehenik egin zaionarena hartuko da jakinarazpen-datatzat, 39/2015 Legearen 41.7 artikuluak ezarritakoari jarraituz.

Artículo 4.– Esta resolución se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, para conocimiento general y a efectos de notificación. No obstante, la publicación de la resolución no es óbice para realizar la notificación por otros medios. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41.7 de la Ley 39/2015.

5. artikulua.– Laguntza-eskatzaileren bat hartutako ebazpenarekin ados ez badago eta errekurtsoa jarri nahi badu, ebazpena berariaz jakinarazi eta hurrengo egunetik hilabeteko epean Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari gorako errekurtsoa aurkezteko aukera izango du.

Artículo 5.– Si alguna solicitante de la subvención no estuviera de acuerdo con la resolución adoptada y quisiera recurrirla, dispondrá de un plazo de un mes, a partir del día siguiente a su notificación expresa para interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko abenduaren 5a.

Hizkuntza Politikarako sailburuordea,

MIREN DOBARAN URRUTIA.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de diciembre de 2019.

La Viceconsejera de Política Lingüística,

MIREN DOBARAN URRUTIA.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común