Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

248. zk., 2019ko abenduaren 31, asteartea

N.º 248, martes 31 de diciembre de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
5903
5903

13/2019 LEGEA, abenduaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2020. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena.

LEY 13/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020.

Eusko Legebiltzarrak 13/2019 Legea, abenduaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2020. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 13/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020

I. TITULUA
TÍTULO I
EUSKADIKO 2020. URTEKO AURREKONTU OROKORREN ONARPENA ETA EDUKIA
APROBACIÓN Y CONTENIDO DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE EUSKADI PARA EL EJERCICIO 2020

1. artikulua.– Onarpena.

Artículo 1.– Aprobación.

1.– Onartu egiten dira Euskal Autonomia Erkidegoko 2020. urteko Aurrekontu Orokorrak, betiere lege honek ezartzen duen eran eta moduan.

1.– Se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020 en los términos establecidos en la presente ley.

2.– Eusko Legebiltzarraren Aurrekontua ere lege honen barruan sartzen da, hala ezartzen baita Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginean (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zenean), 25.2.a artikuluan.

2.– Se incorpora, a los efectos contemplados en el artículo 25.2.a del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, el Presupuesto del Parlamento Vasco.

3.– Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren aurrekontua ere lege honen barruan sartzen da, hala ezartzen baita otsailaren 5eko 1/1988 Legearen 24. artikuluan.

3.– Se incorpora, a los efectos contemplados en el artículo 24 de la Ley 1/1988, de 5 de febrero, el presupuesto del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

4.– Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren aurrekontua ere onartzen da eta lege honen barruan sartzen da, hala ezartzen baita Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearen 13. artikuluan.

4.– Se aprueba e incorpora, a los efectos contemplados en el artículo 13 de la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, el presupuesto de la Agencia Vasca de Protección de Datos.

5.– Lege hau aplikatzekoa izango zaie lege honen beronen onarpenaz geroztik sortzen diren entitateei eta dagozkien aurrekontuei.

5.– La presente ley será de aplicación a las entidades que puedan crearse con posterioridad a su aprobación y a su correspondiente presupuesto.

2. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrekontua.

Artículo 2.– Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrekontuan jasotako gastuen kopurua 11.774.000.000 eurokoa da ordainketa-kredituetarako. Konpromiso-kredituei dagokienez, berriz, 1.830.126.151 eurokoa; azken kreditu horiek 2020az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa I. eranskinean zehazten da.

1.– El estado de gastos del presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi asciende en cuanto a los créditos de pago a la cantidad total de 11.774.000.000 de euros y en cuanto a los créditos de compromiso a la cantidad total de 1.830.126.151 euros, cuyo desglose en ejercicios presupuestarios posteriores al 2020 será el que se detalla en el anexo I.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrekontuan jasotako diru-sarreren kopurua 11.774.000.000 eurokoa da. Bereziki, diruzaintzako gerakin berekiei dagozkien 102.000.000 euro sartu dira.

2.– El estado de ingresos del presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi asciende a la cantidad total de 11.774.000.000 de euros. En particular, se incluyen 102.000.000 de euros correspondientes a remanentes de tesorería propios.

3.– Euskal Unibertsitate Sistemaren otsailaren 25eko 3/2004 Legearen 90.etik 93.era bitarteko artikuluek xedatutakoari jarraituz, Euskal Autonomia Erkidegoak Euskal Herriko Unibertsitaterako bereizten duen aurrekontu-zuzkidura 323.527.879 eurokoa da, honela banatuta:

3.– La dotación presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Euskadi a la Universidad del País Vasco, de conformidad con lo que disponen los artículos 90 a 93 de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, se fija en la cantidad de 323.527.879 euros, que se desglosa en los siguientes conceptos:

– Ekarpen arrunta: 274.719.826 euro gastu arruntetarako eta 1.500.000 euro kapital-eragiketetarako.

– Aportación ordinaria por importe de 274.719.826 euros para gastos corrientes y de 1.500.000 euros para operaciones de capital.

– Programa-kontratuak finantzatzeko ekarpen gehigarria: 27.456.340 euro.

– Aportación complementaria para la financiación de contratos-programa por importe de 27.456.340 euros.

– Inbertsiorako urte anitzeko plana hornitzeko kredituak: 1.843.000 euro.

– Créditos para la financiación del plan plurianual de inversiones por importe de 1.843.000 euros.

– Banakako ordainsari-osagarriak finantzatzeko kredituak: 18.008.713 euro.

– Créditos para la financiación de complementos retributivos individuales por importe de 18.008.713 euros.

3. artikulua.– Organismo autonomoen aurrekontuak.

Artículo 3.– Presupuestos de los organismos autónomos.

1.– Organismo autonomoen aurrekontuetako gastuen egoera-orrietan ordainketa-kredituak eta konpromiso-kredituak onartzen dira ondorengo taulan zehazten diren zenbatekoekin; konpromiso-kredituak 2020az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da:

1.– En los estados de gastos de los presupuestos de los organismos autónomos se conceden créditos de pago y de compromiso por los siguientes importes, cuyo desglose en ejercicios presupuestarios posteriores a 2020 será el que se detalla en el anexo I de esta ley:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2.– Aipatutako organismo autonomoen diru-sarrerei dagokienez, berriz, organismo horietako bakoitzerako izendatutako ordainketa-kredituen guztizko zenbateko bera jasotzen da diru-sarreren egoera-orrietan ere. Bereziki, ondoren zehazten diren kopuruak sartu dira, diru-zaintzako gerakin berekiei dagozkienak, organismo horietako bakoitzaren diru-sarreren egoera-orrian:

2.– Los estados de ingresos de los presupuestos de los organismos autónomos mencionados ascienden al mismo importe total que los créditos de pago consignados para cada uno de ellos. En particular, se incluyen en el estado de ingresos de cada uno de estos organismos las cantidades que se detallan a continuación, correspondientes a remanentes de tesorería propios:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

4. artikulua.– Zuzenbide pribatuko ente publikoen aurrekontuak.

Artículo 4.– Presupuestos de los entes públicos de derecho privado.

Zuzenbide pribatuko ente publikoen ustiapen-aurrekonturako eta kapital-aurrekonturako, ondorengo taulan zehazten diren zenbatekoak dituzten zuzkidurak onartzen dira, eta diru-baliabideak zenbateko berekoak izango dira. Gerorako konpromisoen egoera, berriz, ondoren zehazten diren zenbatekoetara iristen da; azken kreditu horiek 2020az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

En los presupuestos de explotación y de capital de los entes públicos de derecho privado se aprueban dotaciones por los importes que se detallan en el cuadro siguiente, estimándose los recursos en idénticas cuantías. Por su parte, el estado de compromisos futuros asciende a los importes que también se detallan a continuación, cuyo desglose en ejercicios presupuestarios posteriores a 2020 será el que se establece en el anexo I.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

5. artikulua.– Sozietate publikoen aurrekontuak.

Artículo 5.– Presupuestos de las sociedades públicas.

1.– Sozietate publikoen ustiapen-aurrekontuan eta kapital-aurrekontuan, guztira, 704.519.354 euroko eta 203.344.221 euroko zuzkidurak onartzen dira, eta gerorako konpromisoen egoerari dagokionez, berriz, 226.159.759 euro; azken kreditu horiek 2020az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen l. eranskinean zehazten da.

1.– En los presupuestos de explotación y de capital de las sociedades públicas se aprueban dotaciones por un importe total de 704.519.354 euros y de 203.344.221 euros, respectivamente, y por un importe total de 226.159.759 euros en cuanto al estado de compromisos futuros, cuyo desglose en ejercicios posteriores al 2020 será el que se detalla en el anexo I.

2.– Sozietate publiko horientzat aurreikusitako diru-baliabideek sozietate bakoitzerako onartutako zuzkiduren guztizko zenbateko bera izango dute.

2.– Los recursos estimados de las citadas sociedades públicas ascienden al mismo importe total que las dotaciones aprobadas para cada sociedad.

3.– Sozietate bakoitzaren ustiapen-aurrekontuan eta kapital-aurrekontuan aurreikusitako zuzkiduren eta diru-baliabideen zenbatekoak II. eranskinean zehazten dira.

3.– El importe de las dotaciones y de los recursos estimados en los presupuestos de explotación y de capital de cada sociedad se especifican en el anexo II.

6. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazioen aurrekontuak.

Artículo 6.– Presupuestos de las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazioen ustiapen-aurrekonturako eta kapital-aurrekonturako, ondorengo taulan zehazten diren zenbatekoko zuzkidurak onartzen dira, eta diru-baliabideak zenbateko berekoak izango dira. Gerorako konpromisoen egoera, berriz, ondoren zehazten diren zenbatekoetara iristen da; azken kreditu horiek 2020az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

En los presupuestos de explotación y de capital de las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi se aprueban dotaciones por los importes que se detallan en el cuadro siguiente, estimándose los recursos en idénticas cuantías. Por su parte, el estado de compromisos futuros asciende a los importes que también se detallan a continuación, cuyo desglose en ejercicios presupuestarios posteriores a 2020 será el que se establece en el anexo I.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

7. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko partzuergoen aurrekontuak.

Artículo 7.– Presupuesto de los consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko partzuergoen aurrekontuetako gastuen egoera-orrietan ordainketa-kredituak onartzen dira ondorengo paragrafoetan zehazten diren zenbatekoekin:

1.– En los estados de gastos de los presupuestos de los consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi se conceden créditos de pago por los siguientes importes:

– Haurreskolak partzuergoa: 62.061.000 euro.

– Consorcio Haurreskolak: 62.061.000 euros.

– Basque Research and Technology Alliance euskal partzuergo zientifiko-teknologikoa: 1.000.000 euro.

– Consorcio Científico-Tecnológico Vasco Basque Research and Technology Alliance: 1.000.000 de euros.

2.– Aipatutako partzuergoen diru-sarrerei dagokienez, berriz, partzuergo horietako bakoitzerako izendatutako ordainketa-kredituen guztizko zenbateko bera jasotzen da diru-sarreren egoera-orrietan ere.

2.– Los estados de ingresos de los presupuestos de los consorcios mencionados ascienden al mismo importe total que los créditos de pago consignados para cada uno de ellos.

8. artikulua.– Euskal Irrati-Telebista ente publikoaren eta irratiko eta telebistako zerbitzu publikoak kudeatzeko sozietate publikoen aurrekontu bateratua.

Artículo 8.– Presupuesto consolidado del ente público Radio Televisión Vasca y de las sociedades públicas de gestión de los servicios públicos de radio y televisión.

Euskal Irrati-Telebista Herri Erakundea Publikoa sortzeko maiatzaren 20ko 5/1982 Legearen 44. artikuluaren arabera, onartu egiten da Euskal Irrati-Telebista ente publikoaren eta irratiko eta telebistako zerbitzu publikoak kudeatzeko sozietate publikoen aurrekontu bateratua. Zuzkiduretan, 148.884.755 euro dagozkio ustiapen-aurrekontuari eta 9.450.000 euro, berriz, kapital-aurrekontuari, eta, aurreikusitakoaren arabera, diru-baliabideak zenbateko berekoak izango dira.

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 5/1982, de 20 de mayo, de Creación del Ente Público Radio Televisión Vasca, se aprueba el presupuesto consolidado del ente público Radio Televisión Vasca y de las sociedades públicas de gestión de los servicios públicos de radio y televisión, que asciende, en cuanto a las dotaciones, a la cantidad total de 148.884.755 euros correspondientes al presupuesto de explotación y de 9.450.000 euros correspondientes al presupuesto de capital, estimándose los recursos en idénticas cuantías.

9. artikulua.– Bermeak ematea eta birfidantzamendua.

Artículo 9.– Prestación de garantías y reafianzamiento.

1.– 2020ko ekonomia-ekitaldian zehar, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak edo, hala dagokionean, Finantzen Euskal Institutuak 400.000.000 euro erabili ahal izango dituzte, gehienez, edozein motatako eragiketetarako bermeak emateko.

1.– Durante el ejercicio económico 2020, la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o, en su caso, el Instituto Vasco de Finanzas podrán prestar garantías por razón de operaciones de cualquier naturaleza por un importe máximo de 400.000.000 de euros.

2.– 2020ko ekonomia-ekitaldian zehar, halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak edo, hala dagokionean, Finantzen Euskal Institutuak birfidantzatu ahal izango dituzte elkarren bermerako sozietateek euskal enpresei emandako abalak, eta bermatu Luzaro KFE sozietateak euskal enpresei emandako maileguak, abal eta maileguok laguntza-tresna baitira enpresek berezko funtsak edo finantzaketa lortzeko, betiere entitate horiekin izenpetutako bidezko hitzarmenen esparruan.

2.– Asimismo, durante el ejercicio 2020, la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o, en su caso, el Instituto Vasco de Finanzas podrán reafianzar los avales otorgados por las sociedades de garantía recíproca y garantizar los préstamos concedidos por la sociedad Luzaro EFC a las empresas vascas como instrumentos que les faciliten la consecución de fondos propios o financiación, en el marco de los correspondientes convenios suscritos con esas entidades.

Birfidantzamendu-eragiketa horiek, era berean, finantza-estaldura eman ahal izango diote banakako enpresari eta profesional autonomoentzako eta enpresa txiki eta ertainentzako urte anitzeko zernahi finantza-lerrori, zirkulatzailearen beharrari erantzuteko, epe laburreko zorra berritzeko, epe laburreko zorra epe ertain eta luzerako zor gisa egokitzeko eta, hala dagokionean, inbertsio-planak azeleratzea eragiten duten finantza-arloko jarduketak gauzatzeko, baldin eta plan horiek 2020. urtean zehar gertatzen badira euskal enpresei finantzaketa eskuratzen laguntza emateko programen bidez.

Las operaciones de reafianzamiento podrán también dar cobertura financiera a cualesquiera líneas plurianuales de financiación a personas empresarias individuales y profesionales autónomas, pequeñas y medianas empresas para atender necesidades de circulante, renovación de deuda a corto plazo, adecuación de deuda a corto plazo en deuda a medio y largo plazo y, en su caso, aquellas actuaciones de naturaleza financiera que supongan una aceleración de sus planes de inversión que tengan lugar a lo largo del año 2020 a través de los programas de apoyo al acceso a la financiación de las empresas vascas.

Zenbaki honetan aipatzen den birfidantzamenduaren gehienezko zuzkidura 600.000.000 eurokoa da.

La dotación máxima del reafianzamiento al que se refiere este número será de 600.000.000 de euros.

3.– Orobat, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak edo, hala dagokionean, Finantzen Euskal Institutuak bermatu ahal izango dute Europako Inbertsio Bankuak edo Europako Inbertsio Funtsak edo beste finantza-erakunde batzuek Luzaro KFEri edo entitate laguntzaileei emandako finantzaketa, baldin eta azken hartzaileak euskal enpresak badira, betiere entitate horiekin izenpetutako hitzarmenen esparruan.

3.– Igualmente, la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o, en su caso, el Instituto Vasco de Finanzas podrán garantizar la financiación otorgada por el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Europeo de Inversiones u otras instituciones financieras a Luzaro EFC o entidades colaboradoras y cuyo destinatario final sean las empresas vascas, en el marco de los correspondientes convenios suscritos con esas entidades.

10. artikulua.– Zorpetze- eta finantza-eragiketak.

Artículo 10.– Operaciones de endeudamiento y financieras.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak formalizatutako zorpetzea, edozein agiri motatan gauzatzen dela ere, muga honekin gehitu ahal izango da: ekitaldiaren amaierako saldoak gainditu ahal izango du ekitaldiaren hasieran dagokion saldoa, baina ez 171.640.354 eurotik gora.

1.– El endeudamiento formalizado por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cualquiera que sea la forma en que haya sido documentado, podrá incrementarse con la limitación de que el saldo al cierre del ejercicio no supere el correspondiente saldo al comienzo del mismo en más de 171.640.354 euros.

2.– Zuzenbide pribatuko entitateen kanpo-zorpetzea ere, edozein agiri motatan gauzatzen dela ere, gehitu ahal izango da muga honekin: ekitaldiaren amaierako saldoak gainditu ahal izango du ekitaldiaren hasieran dagokion saldoa, baina ez 125.000.000 eurotik gora.

2.– El endeudamiento externo formalizado por las entidades que se rijan por el derecho privado, cualquiera que sea la forma en que haya sido documentado, podrá incrementarse con la limitación de que el saldo al cierre del ejercicio no supere el correspondiente saldo al comienzo del mismo en más de 125.000.000 de euros.

3.– Zenbateko horiei ez zaizkie egotziko diru-zaintzako aldi baterako premiei aurre egiteko kreditu-eragiketak, urtebeterako edo gutxiagorako badira.

3.– A dichos importes no se imputarán las operaciones de crédito, por plazo no superior a un año, destinadas a necesidades transitorias de tesorería.

II. TITULUA
TÍTULO II
GASTUEN EGOERA-ORRIA
EL ESTADO DE GASTOS
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
KREDITU MOTAK. BEREZITASUNAK
TIPOS DE CRÉDITOS. ESPECIALIDADES

11. artikulua.– Kreditu zabalgarriak eta finantzabideak.

Artículo 11.– Créditos ampliables y medios de financiación.

1.– Maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintza Dekretuak onetsi zuen Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bateginaren 24, 25 eta 26. artikuluetan ezarritakoaren aurka jo gabe, 2020ko ekitaldian zabalgarriak izango dira, nahitaez aitortu behar diren obligazioen zenbatekoraino, lege honen III. eranskinean azaltzen diren kredituak, zeinak sartuta baitaude Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren, haren organismo autonomo administratiboen eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko partzuergoen aurrekontuetan.

1.– Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, durante el ejercicio 2020 tendrán carácter ampliable, hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo, los créditos que, incluidos en los presupuestos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de sus organismos autónomos administrativos y de los consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se detallan en el anexo III de esta ley.

2.– Zabalgarritzat jotzen diren kredituen eta aipatzen diren gainerako kredituen gehikuntzek honako finantzabideak izango dituzte:

2.– Los incrementos de los créditos calificados de ampliables, así como del resto de los créditos que se citan, serán financiados de la siguiente manera:

a) Xede batera atxikitako eskubideen benetako bilketaren araberako gehikuntzak finantzatzeko, hasieran aurreikusitako diru-sarrerez gain jasotako diru-sarreren soberakinak izango dira oinarri.

a) Los que estén en función de la efectiva recaudación de derechos afectados se financiarán en función del exceso de ingresos percibidos sobre los inicialmente previstos.

b) Lurralde historikoek Estatuari ordaindu behar dioten kupoa neurri berean gutxiagotzea ekartzen duten gehikuntzak finantzatzeko, lurralde historikoek berek finantzatuko dituzte, gutxitu den zenbateko berean, betiere 2020rako ezarritako ekarpen-koefizienteen arabera.

b) Los que produzcan una correlativa disminución del cupo a pagar al Estado por los territorios históricos serán financiados por estos por igual importe al de aquella disminución, de acuerdo con los coeficientes de aportación establecidos para 2020.

c) Finantza-modu zehatzik ez dutenak finantzatzeko, Gobernu Kontseiluak erabakiko du nola egin, betiere Ogasun eta Ekonomia Sailak proposatu ondoren.

c) Los que no tengan asignada una forma específica de financiación serán financiados de la forma que disponga el Consejo de Gobierno, a propuesta del Departamento de Hacienda y Economía.

3.– Horrez gain, Gobernu Kontseiluak diruzaintzako gerakinen kontura zabaldu ahal izango ditu «Zenbait sailen gastuak» sekzioko gastuen egoera-orrian azaltzen diren kreditu zabalgarriak, baita, hala badagokio, Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak onartutako finantza-laguntza emateko plan eta programetatik sortutako finantza-premiak ere.

3.– Adicionalmente, la ampliación de los créditos ampliables que figuran en el estado de gastos de la sección «Gastos Diversos Departamentos» y, en su caso, las necesidades de financiación derivadas de la ejecución de planes y programas de apoyo financiero aprobados por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, podrá llevarse a cabo por el Consejo de Gobierno con cargo a remanentes de tesorería.

12. artikulua.– Konpromiso-kredituak.

Artículo 12.– Créditos de compromiso.

2020ko ekitaldian, Ogasun eta Ekonomia Sailak, beharrezko diren aldaketak eginez, aurreko urteetan sortutako konpromiso-kredituen zenbatekoa egokitu ahal izango du, baldin eta kredituok finantza-eragiketak edo arriskuen estaldura-eragiketak gauzatzearekin zerikusia duten lankidetza-hitzarmen eta kontratuei badagozkie eta eragiketon urteko zenbatekoa interes-tasaren edo antzeko beste adierazleen bilakaeraren araberakoa bada.

Durante el ejercicio 2020, el Departamento de Hacienda y Economía podrá adecuar, mediante las modificaciones que fueran precisas, el importe de los créditos de compromiso generados en ejercicios anteriores correspondientes a convenios de colaboración y contratos relacionados con la instrumentación de operaciones financieras o de cobertura de riesgos cuyo importe anual esté en función de la evolución de los tipos de interés o de otros indicadores similares.

13. artikulua.– Aurrekontu-plantillak.

Artículo 13.– Plantillas presupuestarias.

1.– Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 20. eta 21. artikuluetan xedaturikoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko eta organismo autonomo administratiboetako behin-behineko langile, funtzionario eta lan-kontratuko langileen plantillak onartzen dira, taldeka, kidegoka, eskalaka eta kategoriaka sailkatuta, eta hasiera batean aurrekontu hauen «Langileriari buruzko eranskinean» xedaturikoaren araberako aurrekontu-programa eta -sekzioei atxikita.

1.– De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, se aprueban las plantillas del personal eventual, funcionario y laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de los organismos autónomos administrativos, clasificadas por grupos, cuerpos, escalas y categorías, con adscripción inicial a los programas y secciones presupuestarias conforme a lo dispuesto en el «Anexo de personal» a estos presupuestos.

2.– Maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintza Dekretuak onetsi zuen Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bateginaren 22. artikuluan xedaturikoaren ondorioetarako, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta organismo autonomo administratiboen aurrekontu-plantillak izaera mugatzailea izango du, eta gehienezko muga entitate horietako guztietako funtzionarioen, lan-kontratuko langile finkoen eta behin-behineko langileen kopuru osoa izango da.

2.– A los efectos de lo dispuesto en el artículo 22 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, el carácter limitativo en lo concerniente a la plantilla presupuestaria de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de los organismos autónomos administrativos se entenderá referido al total agregado de plazas de personal funcionario, personal laboral fijo y personal eventual y para el conjunto de dichas entidades.

3.– Orokorrean, aurrekontu-plantillak langile-zuzkidura berriak sortuz aldatzen badira, behar beste zuzkidura amortizatu egin beharko dira horren ondorioz, urteko kostu gordina handiagoa izan ez dadin.

3.– Con carácter general, la modificación de las plantillas presupuestarias mediante la creación de nuevas dotaciones de personal requerirá la consiguiente amortización de las dotaciones necesarias de manera que no represente superior coste anual bruto.

4.– Aurreko paragrafoan ezarritakoa gorabehera, Gobernu Kontseiluak, Ogasun eta Ekonomia Sailaren proposamenez, langile-zuzkidura berriak sortzeko baimena eman ahal izango du lanpostuen zerrendak honako arrazoi hauengatik aldatzen badira: eskumenen transferentziak benetan gauzatzen direlako, organo eta zerbitzu berriak sortzen direlako, kanporatutako edo azpikontrataturiko zerbitzuen kudeaketa zuzena egiten delako, egiturazko lanpostu edo plazak finkatzen direlako, lege-mailako arauak aldarrikatzen direlako, edo Jaurlaritzak koiunturakoak ez diren planak, programak eta jarduera garrantzitsuak onartzen dituelako. Horretarako, finantzazio egokia beharko da beti, bai eta funtzio publikoaren arloan eskumena duen organoaren aldez aurreko aldeko txostena ere, non adieraziko baita ezinezkoa dela premia berriei aurre egitea lanpostuak berratxikita, langileak berrizendatuta edo giza baliabideak arrazionalizatzeko eta antolatzeko bestelako baliabideak erabilita.

4.– No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Departamento de Hacienda y Economía, podrá autorizar la creación de nuevas dotaciones de personal en el supuesto de modificaciones en las relaciones de puestos de trabajo derivadas de la efectiva realización de traspasos de competencias, la creación de nuevos órganos y servicios, la asunción de la gestión directa de servicios externalizados o subcontratados, la consolidación de puestos o plazas de carácter estructural, la promulgación de normas con rango de ley o la aprobación por el Gobierno de planes, programas y actuaciones significativas de carácter no coyuntural, siempre que cuenten con la adecuada financiación y previo informe favorable del órgano competente en materia de función pública en el que se haga constar la imposibilidad de atender las nuevas necesidades con la readscripción de puestos de trabajo, la reasignación de efectivos u otras medidas de racionalización y ordenación de recursos humanos.

5.– Halaber, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko ente publikoko administrazio-kontseiluak lanpostu funtzional berriak onartu ahal izango ditu langileen plantilletan, zerbitzuak irekitzearen edo berrantolatzearen ondorioz. Horretarako, finantzazio egokia beharko da beti. Gobernu Kontseiluak erabakiko du, Osasun Sailaren proposamenez, plantilla horien gehienezko langile kopurua, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 26. artikuluaren arabera.

5.– Asimismo, el Consejo de Administración del ente público Osakidetza-Servicio vasco de salud podrá aprobar nuevos puestos funcionales en las plantillas de personal del ente público como consecuencia de la apertura o reorganización de servicios, siempre que cuenten con la adecuada financiación. Dichas plantillas deberán ajustarse al número máximo de efectivos que determine el Consejo de Gobierno, a propuesta del Departamento de Salud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de ordenación sanitaria de Euskadi.

6.– Ogasun eta Ekonomia Sailari baimena ematen zaio langileen gastuen kredituetan beharrezkoak diren aurrekontu-aldaketak egiteko, gastuen kredituak artikulu honetan xedaturikoaren arabera onartzen diren plantilla-aldaketetara egokitze aldera.

6.– Se autoriza al Departamento de Hacienda y Economía para realizar en los créditos de gastos de personal las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para su ajuste a las alteraciones de las plantillas que resulten aprobadas con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo.

7.– Artikulu honek aipatzen dituen arauekin bat etorriz baimendu beharko da zuzenbide pribatuko ente publiko, sozietate publiko, eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko partzuergo eta fundazioen langile-zuzkiduretan 2020ko urtarrilaren 1ean indarrean dauden zuzkiduren gainetik egiten den edozein aldaketa, baldin eta entitate horien aurrekontua lege honen aplikazio-eremuan sartuta badago.

7.– La modificación en las dotaciones de personal de los entes públicos de derecho privado, sociedades públicas, consorcios y fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi cuyos presupuestos estén incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley, por encima de las vigentes a 1 de enero de 2020, deberá ser autorizada de conformidad con las reglas a las que se refiere este artículo.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
KREDITUEN ARAUBIDEA. ALDAKETAK
RÉGIMEN DE LOS CRÉDITOS. MODIFICACIONES

14. artikulua.– Kredituen transferentzien araubidea. Beste aldaketa batzuk.

Artículo 14.– Régimen de transferencias de créditos. Otras modificaciones.

2020ko ekitaldian zehar, maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintza Dekretuak onetsi zuen Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bateginak arautuko du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren, haren organismo autonomo administratiboetako eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko partzuergoetako Aurrekontu Orokorretako kreditu-transferentzien araubidea, ondorengo artikuluetan adierazten diren berezitasunen aurka jo gabe.

Durante el ejercicio 2020, el régimen de transferencias de créditos de los presupuestos generales de la Administración general de la Comunidad Autónoma, de sus organismos autónomos administrativos y de los consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi se regirá por el contenido del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, sin perjuicio de las particularidades que se indican en los artículos siguientes.

15. artikulua.– Langileriaren arloko kredituak.

Artículo 15.– Créditos de personal.

Maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintza Dekretuak onetsi zuen Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bateginaren 66.3 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, eta 2020. urterako bakarrik, sekzio bakoitzerako, izaera loteslea izango dute kontzeptuaren mailan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko, haren organismo autonomo administratiboetako eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko partzuergoetako aurrekontuen I. kapituluko 122, 123, 131, 132, 161 eta 162. kontzeptuen barruan dauden gastuek, eta, azpikontzeptuaren mailan, 16111 azpikontzeptuaren barruan dauden gastuek.

A los efectos señalados en el artículo 66.3 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre régimen presupuestario de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, y con vigencia exclusiva para el ejercicio 2020, para cada sección, tendrán carácter vinculante a nivel de concepto los gastos comprendidos en los conceptos 122, 123, 131, 132, 161 y 162, y a nivel de subconcepto, los gastos comprendidos en el subconcepto 16111, correspondientes al capítulo I de los presupuestos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de sus organismos autónomos administrativos y de los consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

16. artikulua.– Funtzionamendu-gastuetarako kredituak.

Artículo 16.– Créditos para gastos de funcionamiento.

1.– Maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintza Dekretuak onetsi zuen Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bateginean 66.3 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, eta 2020. urterako bakarrik, izaera mugatzailea eta loteslea edukiko dute kapituluaren mailan sekzio eta programa bakoitzerako, haien sailkapen ekonomikoari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko, haren organismo autonomo administratiboetako eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko partzuergoetako aurrekontuetako gastuen egoera-orrietan, II. kapitulua (funtzionamendu-gastuak), sartuta dauden ordainketa-kredituek, aurrekontuaren gastuen xehetasunetan gastu erreserbatu gisa sailkatutakoek izan ezik. Ez dira beharrezkoak izango, beraz, kapituluaren mailaren azpitik dauden kreditu-transferentziak.

1.– A los efectos de lo dispuesto en el artículo 66.3 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011 de 24 de mayo, con vigencia exclusiva para el ejercicio 2020, tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo para cada sección y programa, en cuanto a su clasificación económica, los créditos de pago incluidos en los estados de gastos de los presupuestos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de sus organismos autónomos administrativos y de los consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi correspondientes al capítulo II, gastos de funcionamiento, excepto los calificados como gastos reservados en el pormenor de gastos del presupuesto, no siendo necesarias, por tanto, transferencias de crédito a nivel inferior a capítulo.

2.– Aurreko paragrafoan ezarritakoa hori izanik ere, izaera loteslea izango dute kontzeptuaren mailan «Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa» 4112 programako 241 kontzeptuan bildutako gastuek.

2.– No obstante lo establecido en el párrafo anterior, tendrán carácter vinculante a nivel de concepto los gastos comprendidos en el concepto 241 correspondientes al programa 4112 «Financiación y Contratación Sanitaria».

17. artikulua.– Eragiketa arruntetarako eta kapital-eragiketarako transferentzietarako eta dirulaguntzetarako kredituak.

Artículo 17.– Créditos para transferencias y subvenciones para operaciones corrientes y de .capital.

1.– Maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintza Dekretuak onetsi zuen Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bateginaren 66.3 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, eta 2020. urterako bakarrik, izaera mugatzailea eta loteslea izango dute artikuluaren mailan sekzio eta programa bakoitzerako, haien sailkapen ekonomikoari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko, haren organismo autonomo administratiboetako eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko partzuergoetako aurrekontuetako gastuen egoera-orrietan, IV. eta VII. kapituluetan (gastu arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak eta kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak hurrenez hurren), sartuta dauden ordainketa-kredituek.

1.– A los efectos de lo dispuesto en el artículo 66.3 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, con vigencia exclusiva para el ejercicio 2020, tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de artículo para cada sección y programa, en cuanto a su clasificación económica, los créditos de pago incluidos en los estados de gastos de los presupuestos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de sus organismos autónomos administrativos y de los consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi correspondientes a los capítulos IV y VII, transferencias y subvenciones para gastos corrientes, y transferencias y subvenciones para operaciones de capital, respectivamente.

2.– Aurreko paragrafoan ezarritakoa hori izanik ere, izaera loteslea izango dute kapitulu, sekzio, zerbitzu eta programaren mailan «Nekazaritza eta Landaren eta Itsasertzaren Garapena» 7111 programako ordainketa-kredituek.

2.– No obstante lo establecido en el párrafo anterior tendrán carácter vinculante a nivel de capítulo, sección, servicio y programa los créditos de pago correspondientes al programa 7111 «Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral».

3.– Era berean, izaera loteslea izango dute kapitulu, sekzio eta programa mailan «Enplegua» 3211, «Prestakuntza» 3231 eta «Gizarteratzea» 3121 programetako ordainketa-kredituek.

3.– Asimismo, tendrán carácter vinculante a nivel de capítulo, sección y programa los créditos de pago correspondientes a los programas 3211 «Empleo», 3231 «Formación» y 3121 «Inclusión Social».

18. artikulua.– Aurrekontuetako aldaketak.

Artículo 18.– Variaciones de los presupuestos.

1.– Zuzenbide pribatuko ente publikoen, sozietate publikoen eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazioen aurrekontuetan aldaketak sortzen badira eta Jaurlaritzak onartutako garrantzizko edozein plan, programa eta jarduerak sortutakoak badira, Ogasun eta Ekonomia Sailak emango du aldaketa horiek egiteko baimena.

1.– Las variaciones de presupuestos de los entes públicos de derecho privado, de las sociedades públicas y de las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuando aquellas vengan producidas por cualesquiera planes, programas y actuaciones significativas aprobadas por el Gobierno, serán autorizadas por el Departamento de Hacienda y Economía.

2.– Maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintza Dekretuak onetsi zuen Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bateginaren 98. artikuluan xedaturikoaren ondorioetarako, Gobernu Kontseiluari egokituko zaio Finantzen Euskal Institutuaren aurrekontuetan aldaketak baimentzea; betiere, aldaketa horiek Europako Inbertsio Bankuak emandako finantzaketatik eratorritakoak badira Euskal Autonomia Erkidegoko jarduera ekonomikoa sustatzeko finantzaketa-lerroak ezartzeko asmoz, baita Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko beste erakunde batzuetatik datorrenean ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 Legearen bosgarren xedapen gehigarrian xedatutako finantza-tresnari edo jasangarritasun energetikoko ekintzak eta proiektuak sustatzeko neurrien finantzaketari aplikatzeko.

2.– A los efectos de lo dispuesto en el artículo 98 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, corresponderá al Consejo de Gobierno la autorización de aquellas modificaciones en los presupuestos del Instituto Vasco de Finanzas derivadas de la financiación otorgada por el Banco Europeo de Inversiones para su aplicación al establecimiento de líneas de financiación destinadas a la promoción de la actividad económica de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como de la procedente de otras entidades del sector público de la Comunidad Autónoma para su aplicación a la herramienta financiera prevista en la disposición adicional quinta de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, o a la financiación de medidas de fomento de acciones y proyectos de sostenibilidad energética.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
LANSARIEN ETA HARTZEKO PASIBOEN ARAUBIDEA
RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES Y HABERES PASIVOS

19. artikulua.– Langileen lansariak.

Artículo 19.– Retribuciones del personal.

1.– Sektore publikoaren zerbitzuko langileen gastuei buruz eman daitezkeen oinarrizko xedapenei kalterik egin gabe, 2020. urtean, lan-araubidekoak ez diren Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko, organismo autonomoetako, zuzenbide pribatuko ente publikoetako eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko partzuergoetako langileen urteko guztizko lansariek % 2ko gehikuntza izan ahal izango dute, behin-behinean eta aldi baterako, 2019ko abenduaren 31n indarrean dauden lansarien aldean. Lansari horiek, betiere, homogeneotasunaren arabera kalkulatuko dira, erkaketaren bi aldietarako, bai langileen kopuruari eta antzinatasunari dagokienez bai lanaldi-araubideari dagokionez.

1.– Sin perjuicio de las disposiciones que con carácter básico se puedan dictar en relación con los gastos del personal al servicio del sector público, en el año 2020 las retribuciones anuales íntegras del personal al servicio de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi no sujeto a régimen laboral se podrán incrementar, de manera provisional y transitoria, un 2 % con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019, en términos de homogeneidad para los dos periodos de comparación, por lo que respecta tanto a efectivos de personal como a la antigüedad y al régimen de jornada del mismo.

2.– Lan-kontratukoak ez diren langileak honako hauek dira: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko, organismo autonomoetako, zuzenbide pribatuko ente publikoetako eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko partzuergoetako karrerako eta bitarteko funtzionarioak, bai eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko estatutupeko langileak ere.

2.– Se entiende como personal no laboral el personal funcionario de carrera e interino al servicio de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado, y consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como el personal estatutario dependiente del ente público Osakidetza-Servicio vasco de salud.

3.– Justizia Administrazioko langileen lansariez bezainbatean, langile horiei dagokien berariazko araudia aplikatuko da.

3.– Las retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia se regirán por su normativa específica.

4.– 1. paragrafoan zehaztutakoa gorabehera, lansari osagarriak berariaz eta salbuespenez egokitu ahal izango dira, baldin eta ezinbestekoak badira lanpostuaren edukian izandako eraldaketengatik, programa bakoitzari atxikitako langile kopuruan izandako aldaketengatik edo programa horiei ezarritako helburuen betetze-mailarengatik. Era berean, zehaztutakoa gorabehera, lanpostuak antolatzeko eta sailkatzeko sistemak aplikatu ahal izango dira, eta sistema horiek aplikatzekoak izango zaizkie transferentzien bitartez euskal administrazio publikoetan sartzen diren edo sartuak diren langileei ere; era berean, sektoreetako berezitasun batzuk egokitu ahal izango dira, ordainsari-kontzeptuak ordainsarien egitura berriaren arabera periodifikatzeagatik, berregituratzeagatik edo egokitzeagatik.

4.– Lo dispuesto en el párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de la adecuación de las retribuciones complementarias que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por una modificación en el contenido del puesto de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. Asimismo se entenderá sin perjuicio de la aplicación de los sistemas de organización y clasificación de puestos de trabajo, incluyendo la aplicación de estos al personal que acceda o haya accedido a las administraciones públicas vascas en virtud de transferencias, o de la adecuación de las particularidades sectoriales específicas derivadas de la periodificación, reestructuración o adaptación de los conceptos retributivos a la nueva estructura retributiva.

5.– Aurreko paragrafoetan ezarritakoarekin bat etorriz, lan-araubidekoak ez diren langileek jaso beharreko oinarrizko lansariak izango dira aurrekontu-ekitaldian zehar indarrean daudenak, administrazio publikoetako funtzionarioen oinarrizko lansarien araubidea erregulatzen duten arauei jarraituz.

5.– De conformidad con lo establecido en los párrafos anteriores, las retribuciones básicas a percibir por el personal no sujeto a régimen laboral serán las que estén vigentes a lo largo del ejercicio presupuestario conforme a las normas reguladoras del régimen de retribuciones básicas del personal funcionario de las administraciones públicas.

6.– Aparteko ordainsariak (urtean bi izango dira, bata ekainean eta bestea abenduan) jasoko dira artikulu honen 5. paragrafoak zehaztutako soldataren eta hirurtekoaren kopuruen arabera, eta hileko bati dagokion destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren edo baliokidea den kontzeptuaren arabera, betiere, paragrafo hau aplikatu ahal zaien kolektiboen ordainsari-araubideak dioena kontuan hartuta.

6.– Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el mes de diciembre, se percibirán en las cuantías de sueldo y trienios que se determinen de conformidad con lo previsto en el párrafo 5 de este artículo, y de una mensualidad del complemento de destino y del complemento específico o concepto equivalente en función del régimen retributivo de los colectivos a los que este párrafo resulte de aplicación.

7.– Lansari osagarriek % 2ko gehikuntza izan ahal izango dute, behin-behinean eta aldi baterako; hala ere, aldaketa batzuk egin ahal izango dira programa bakoitzari atxikitako langile kopuruaren aldaketaren ondorioz, programari ezarritako helburuen betetze-mailaren ondorioz eta programa aplikatzearen banakako emaitzen ondorioz.

7.– Las retribuciones complementarias se podrán incrementar, de manera provisional y transitoria, un 2 %, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo y del resultado individual de su aplicación.

8.– Aurreko paragrafoetan aurreikusitako gehikuntzaren zenbateko globala osagarri iragankor gisa ordainduko da, hala dagokionean, harik eta administrazio publikoetako funtzionarioen 2020ko ekitaldirako oinarrizko ordainsariak erabaki arte. Oinarrizko lansari horiek egokitzen direnean, Gobernu Kontseiluak zehaztuko ditu uztailaren 6ko 6/1989 Legeak, Funtzio Publikoari buruzkoak, 79.1.a artikuluan arautzen duen destino-osagarriaren urteko munta eta gainerako lansari osagarri guztiena.

8.– El importe global del incremento previsto en los párrafos anteriores se abonará, en su caso, en concepto de complemento transitorio en tanto no se produzca la determinación para el ejercicio 2020 de las retribuciones básicas del personal funcionario de las administraciones públicas. Una vez se produzca la adecuación de dichas retribuciones básicas, el Consejo de Gobierno determinará la cuantía anual del complemento de destino regulado en el artículo 79.1.a) de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, así como el resto de retribuciones complementarias.

9.– Sektore publikoaren zerbitzuko langileen gastuei buruz eman daitezkeen oinarrizko xedapenei kalterik egin gabe, 2020ko urtarrilaren 1ean lan-araubidearen pean dauden Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko, organismo autonomoetako, zuzenbide pribatuko ente publikoetako, sozietate publikoetako, eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazio eta partzuergoetako langileen soldata-masak, guztira, % 2ko gehikuntza izan ahal izango du, 2019ko ekitaldian ezarritakoaren aldean, behin-behinean eta aldi baterako; hala ere, bestelako gehikuntza bat erator liteke lanpostuko edukiaren aldaketaren ondorioz, programa bakoitzari atxikitako langile kopuruaren aldaketaren ondorioz, programari ezarritako helburuen betetze-mailaren ondorioz, edo lana antolatzeko edo lanbide-sailkapena egiteko sistemen aldaketen ondorioz.

9.– Sin perjuicio de las disposiciones que con carácter básico se puedan dictar en relación con los gastos del personal al servicio del sector público, la masa salarial del personal al servicio de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, los organismos autónomos, los entes públicos de derecho privado, las sociedades públicas, y las fundaciones y consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi sometido a régimen laboral con fecha 1 de enero de 2020 se podrá incrementar, de manera provisional y transitoria, un 2 % con respecto a la establecida en el ejercicio 2019, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la modificación en el contenido del puesto de trabajo, de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, o de la modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

Lan-araubideko langileen soldata-masa esaten denean, hau adierazi nahi da: kasuan kasuko langileek 2019an zehar sortutako lansari guztiak –soldatazkoak, geroratuak barne, nahiz soldataz bestekoak– eta gizarte-ekintzako gastu guztiak. Hala ere, badira zenbait salbuespen:

Se entiende por masa salarial del personal sometido a régimen laboral el conjunto de las retribuciones salariales –incluidas las de carácter diferido– y extrasalariales y los gastos de acción social devengados durante 2019 por el personal afectado, exceptuándose, en todo caso:

a) Gizarte Segurantzako prestazioak eta kalte-ordainak.

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.

b) Enplegu-emaileak Gizarte Segurantzako sistemari ordaindu beharreko kotizazioak.

b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo de la persona empleadora.

c) Leku-aldatzeei edo kaleratzeei dagozkien kalte-ordainak.

c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados o despidos.

d) Langileak egindako gastuengatiko kalte-ordainak.

d) Las indemnizaciones por gastos realizados por el trabajador o trabajadora.

10.– Aurreko paragrafoan jasotakoa, hortaz, 2020ko soldata-masari dagokion goi-muga da; soldata-masa hori, gero, negoziazio kolektiboaren bidez ezarri eta emango zaie banakakoei.

10.– Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial correspondiente a 2020, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva.

11.– Soldata-masaren aldaketak homogéneotasunaren arabera kalkulatuko dira erkaketaren bi aldietarako, bai langileen kopuruari eta antzinatasunari dagokienez bai lanaldi motari, lanari eta gainerako lan-baldintzei dagokienez.

11.– Las variaciones de la masa salarial se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, en lo que respecta tanto a efectivos de personal y antigüedad del mismo como al régimen de jornada, trabajo y resto de condiciones laborales.

12.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko, organismo autonomoetako, sektore publikoko partzuergoetako eta zuzenbide pribatuko ente publikoetako enplegatu publikoei eta orobat sektore publikoaren mendeko sozietate publiko eta fundazio publikoetakoei dagozkien akordio, hitzarmen edo itunak etenda geratuko dira beren aplikazioan artikulu honetako aurreikuspenak betetze aldera, baldin eta haien aplikaziotik aurreko paragrafoetan zehaztutakotik gorako lansari-gehikuntzak eratortzen badira 2020ko ekitaldirako, eta, hortaz, artikulu honen aurka doazen klausulak aplikaezin bihurtuko dira.

12.– Los acuerdos, convenios o pactos del personal empleado público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, los organismos autónomos, consorcios del sector público y entes públicos de derecho privado, así como de las sociedades públicas y fundaciones públicas dependientes del sector público, de cuya aplicación se deriven incrementos retributivos superiores al previsto en los párrafos anteriores para el ejercicio 2020 quedarán suspendidos en su aplicación a efectos de dar cumplimiento a las previsiones del presente artículo, deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo.

Etenda geratuko da, halaber, borondatezko erretiroarekiko sariak, primak, kalte-ordainak eta edozein eratako diru-prestazioak arautzen dituzten artikuluen eta klausulen aplikazioa.

Quedarán también suspendidos en su aplicación los artículos y cláusulas en los que se regulan premios, primas, indemnizaciones y cualquier tipo de prestación económica que se perciba con la jubilación voluntaria, cualquiera que fuera su denominación.

Etete horrek eragina izango du ondorio-data 2020ko urtarrilaren 1aren eta 2020ko abenduaren 31ren artean daukaten enplegatu publikoen borondatezko erretiroetan.

Dicha suspensión afectará las jubilaciones voluntarias del personal empleado público cuya fecha de efectos se produzca entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.

Hala ere, Jaurlaritzak, 2020ko ekitaldian, ohiko erretiro-adina bete aurretik erretiroa sustatzera bideratutako prestazio ekonomikoen baldintzak, betekizunak eta zenbatekoak arautuko ditu, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Negoziazio Mahai Orokorrean langileen ordezkaritzarekin negoziazio kolektiboko prozesu espezifiko bat egin ondoren, betiere, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko langileen plantillak berritzeko eta gaztetzeko neurri egokiak ezartzeko eta arautzeko esparruaren barruan, eragindako kolektibo bakoitzaren berariazko baldintzak kontuan hartuta eta ekitatearen, tratu-berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioak errespetatuz.

No obstante, el Gobierno procederá durante el ejercicio 2020 a regular las condiciones, requisitos y cuantías de las prestaciones económicas destinadas a incentivar la jubilación con anterioridad al cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria, tras un proceso específico de negociación colectiva con la representación del personal en la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, dentro del marco de establecimiento y regulación de las medidas oportunas para la renovación y el rejuvenecimiento de las plantillas del personal al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, atendiendo a las circunstancias específicas de cada colectivo afectado y con respeto a los principios de equidad, igualdad de trato y no discriminación.

13.– Sektore publikoaren zerbitzuko langileen gastuei buruz eman daitezkeen oinarrizko xedapenei kalterik egin gabe, lehendakariaren, sailburuen, goi-kargudunen eta berdinetsitakoen 2020ko ekitaldirako lansariek % 2ko gehikuntza izan ahal izango dute, behin-behinean eta aldi baterako, 2019ko abenduaren 31n indarrean dauden lansarien aldean, antzinatasuna dela-eta egokitu dakiekeen gehikuntzari kalterik egin gabe.

13.– Sin perjuicio de las disposiciones que con carácter básico se puedan dictar en relación con los gastos del personal al servicio del sector público, las retribuciones para el ejercicio 2020 del lehendakari, consejeros y consejeras, altos cargos y asimilados se podrán incrementar, de manera provisional y transitoria, un 2 % en relación con las vigentes a 31 de diciembre de 2019, sin perjuicio de la que pudiera corresponderles por concepto de antigüedad.

14.– Sektore publikoaren zerbitzuko langileen gastuei buruz eman daitezkeen oinarrizko xedapenei kalterik egin gabe, behin-behineko langileen lansariek % 2ko gehikuntza izan ahal izango dute, behin-behinean eta iragankortasunez, 2019ko abenduaren 31n indarrean dauden lansarien aldean, antzinatasuna dela-eta egokitu dakiekeenari kalterik egin gabe, eta, betiere, beren lansariak erreferentziatuta dauden kategoriari dagokion diru kopuru osoa errespetatuta.

14.– Sin perjuicio de las disposiciones que con carácter básico se puedan dictar en relación con los gastos del personal al servicio del sector público, las retribuciones del personal eventual se podrán incrementar, de manera provisional y transitoria, un 2 % en relación con las vigentes a 31 de diciembre de 2019, sin perjuicio de la que pudiera corresponderles por concepto de antigüedad, respetando en todo caso la cuantía íntegra correspondiente a la categoría a la que estuvieran referenciadas sus retribuciones.

15.– Aurreko paragrafoetan jasotako lansari-gehikuntza orokorraz gainera, 2020ko ekitaldian zehar, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko entitateek beren esparruko langileentzako enpleguko pentsio-planetarako edo erretiro-kontingentzia estaltzeko aseguru-kontratu kolektiboetarako ekarpenak gehitu ahal izango dituzte, 2019ko abenduaren 31n indarrean dauden ekarpenen aldean, gehienez ere ekitaldi osoko pertsonal-gastuetarako daukaten zuzkiduraren % 0,5eko mugarekin. Paragrafo honetan aurreikusitakoa ekitaldi osoan edo zatiren batean aplikatu ahal izateko erabakia Gobernu Kontseiluak hartu beharko du, Ogasun eta Ekonomia Sailak eta Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailak proposatuta.

15.– Con independencia del incremento general de retribuciones previsto en los párrafos anteriores, durante el ejercicio 2020 las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrán incrementar las aportaciones, vigentes a 31 de diciembre de 2019, a planes de pensiones de empleo o contratos de seguros colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación para el personal incluido en sus ámbitos, con el límite máximo del 0,5 % de las dotaciones para gastos de personal correspondientes a dicho ejercicio. La aplicación, para la totalidad o parte del ejercicio, de lo previsto en el presente párrafo deberá ser autorizada por acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de los departamentos de Hacienda y Economía, y de Gobernanza Pública y Autogobierno.

16.– Osagarri pertsonalek, osagarri iragankorrek eta zerbitzuagatiko kalte-ordainek arau berariazkoak izango dituzte. Kalte-ordain horiek ez dute % 2tik gorako gehikuntzarik eduki ahal izango beren banakako zenbatekoetan, 2019ko abenduaren 31n indarrean daudenen aldean, kalterik egin gabe sektore publikoaren zerbitzuko langileen gastuei buruz eman daitezkeen oinarrizko xedapenei.

16.– Los complementos personales y transitorios, así como las indemnizaciones por razón de servicio, se regirán por sus normativas específicas. Estas últimas no podrán experimentar en sus cuantías individuales un incremento superior al 2 % respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2019, sin perjuicio de las disposiciones que con carácter básico se puedan dictar en relación con los gastos del personal al servicio del sector público.

20. artikulua.– Ertzaintzako langileak.

Artículo 20.– Personal de la Ertzaintza.

1.– Gobernu Kontseiluak, 19.8 artikuluan xedaturiko baldintzetan, zehaztuko du Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legearen 74.2.a artikuluan arauturiko kategorietako maila bakoitzari dagokion destino-osagarriaren urteko zenbatekoa.

1.– El Consejo de Gobierno, en los términos expresados en el artículo 19.8, procederá a la determinación de la cuantía anual del complemento de destino correspondiente a cada nivel de categoría regulado en el artículo 74.2.a de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco.

2.– Halaber, Gobernu Kontseiluak zehaztuko du Ertzaintzak guztira jaso beharreko ordainsarien multzo osoa, 19. artikuluan ezarritako edukia eta irizpideak aplikatuta.

2.– Asimismo, el conjunto íntegro de retribuciones a percibir por la Ertzaintza se determinará por el Consejo de Gobierno, siéndole de aplicación el contenido y los criterios establecidos en el artículo 19.

21. artikulua.– Lan-baldintzei buruzko akordioak eta hitzarmen kolektiboak izenpetzeko baldintzak.

Artículo 21.– Requisitos para la firma de acuerdos de condiciones de trabajo y convenios colectivos.

1.– Gobernu Kontseiluak onartuko ditu, Ogasun eta Ekonomia, eta Gobernantza Publiko eta Autogobernu sailek txostena egin ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko, organismo autonomoetako eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko partzuergoetako funtzionarioei eta estatutupekoei, bai eta lan-kontratuko langileei ere, eragiten dieten lan-baldintzei buruzko akordioak, hitzarmen kolektiboak, soldaten berrikuspenak edo lehendik izenpetuta zeuden hitzarmenei oso-osoan edo zati batean atxikitzeko akordioak edo horietara zabaltzeko akordioak. Zuzenbide pribatuko ente publikoen, sozietate publikoen edo Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazioen mende dauden langileei eragiten dietenean, berriz, aipatutako sailen aldeko txostena beharko dute entitate bakoitzaren gobernu- eta administrazio-organo eskudunek izenpetu aurretik.

1.– Los acuerdos de condiciones de trabajo, convenios colectivos, las revisiones salariales o los acuerdos de adhesión o extensión en todo o en parte a otros convenios ya existentes, que afecten al personal funcionario y estatutario, así como al personal laboral de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, los organismos autónomos y consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se aprobarán por el Consejo de Gobierno, previo informe de los departamentos de Hacienda y Economía, y de Gobernanza Pública y Autogobierno. Cuando se refieran al personal dependiente de entes públicos de derecho privado, sociedades públicas o fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi requerirán, con carácter previo a su firma por parte de los órganos de gobierno y administración competentes de cada entidad, el informe favorable de los citados departamentos.

2.– Aurreko paragrafoan zehaztutako ondorioetarako, dagokion akordio-proiektua bidaliko zaie Ogasun eta Ekonomia Sailari eta Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailari, eta, proiektuarekin batera, 2019. urteko guztizko soldata-masaren eta ordainsarien zenbatekotzea, eta 2020. urterako aurreikusitako guztizko soldata-masarena eta lansariena, bai eta proiektu horretan jasotako alderdi ekonomiko guztien balorazioa ere, hori guztia 2020ko ekitaldirako lansariak gehitzeko baldintzak betetzen direla egiaztatze aldera. Aipatutako sail horiek, aipatutako dokumentazioa jaso eta hurrengo egunetik aurrera eta gehienez 15 eguneko epearen barruan, dagokien txostena egingo dute. Txosten horretan, alderdi ekonomikoei dagokienez, gastu publikoaren arloan ondorioak dakartzaten gaiak jasoko dira; hori guztia, hala ere, ez da eragozpen izango urriaren 19ko 2/2017 Legegintzako Dekretuak onartu zuen Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legearen testu bateginean ezarritako kontrol ekonomikoa gauzatzeko.

2.– A los efectos previstos en el párrafo anterior, se remitirá a los departamentos de Hacienda y Economía, y de Gobernanza Pública y Autogobierno el correspondiente proyecto de acuerdo, acompañado de la cuantificación cifrada de la masa salarial y de las retribuciones del año 2019 y de la masa salarial y de las retribuciones previstas para el año 2020, así como la valoración de todos los aspectos económicos contemplados en dicho proyecto, todo ello con el fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos de incremento de retribuciones para el ejercicio 2020. Los citados departamentos emitirán, en el plazo máximo de 15 días a partir del siguiente al de la recepción de la citada documentación, el informe que les compete, que hará referencia, en lo que a sus aspectos económicos se refiere, a aquellos extremos de los que se deriven consecuencias en materia de gasto público, sin perjuicio del control económico establecido en el texto refundido de la Ley de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre.

3.– Erabat deusezak izango dira txostenaren izapidea egin gabe edo aurkako txosten baten kontra hartzen diren akordioak, bai eta hurrengo ekitaldietarako soldata-gehikuntzak dakartzaten akordio, hitzarmen edo itunak ere, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren etorkizuneko legeek finkatzen dutenaren kontrakoak badira.

3.– Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe o en contra de un informe desfavorable, así como los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

22. artikulua.– Zuzenbide pribatuko ente publikoetako, sozietate publikoetako eta Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazio eta partzuergoetako zuzendaritza-kideak.

Artículo 22.– Personal directivo de los entes públicos de derecho privado, sociedades públicas, fundaciones y consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma.

1.– Sektore publikoaren zerbitzuko langileen gastuei buruz eman daitezkeen oinarrizko xedapenei kalterik egin gabe, zuzenbide pribatuko ente publikoetako, sozietate publikoetako, eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazio eta partzuergoetako zuendaritza-kideen 2020ko ekitaldirako lansariek % 2ko gehikuntza izan ahal izango dute, behin-behinean eta aldi baterako, 2019ko abenduaren 31n indarrean dauden lansarien aldean, antzinatasuna dela-eta egokitu dakiekeenari kalterik egin gabe, bai eta beren lansariak erreferentziatuta dauden kategoriaren gehikuntzari kalterik egin gabe ere.

1.– Sin perjuicio de las disposiciones que con carácter básico se puedan dictar en relación con los gastos del personal al servicio del sector público, las retribuciones para el ejercicio 2020 del personal directivo de los entes públicos de derecho privado, sociedades públicas, fundaciones y consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi se podrán incrementar, de manera provisional y transitoria, un 2 % en relación con las vigentes a 31 de diciembre de 2019, sin perjuicio de la que pudiera corresponderles por concepto de antigüedad, así como del incremento de la categoría a la que estuvieran referenciadas sus retribuciones.

2.– Artikulu honetan aipatzen diren langileek edozer dela-eta urtean jasoko dituzten gehieneko lansarien zenbatekoak, bermatu gabeko kopuruko pizgarriak barne direla, ezin izango dira Eusko Jaurlaritzako sailburu batek urtean jasotzen dituen lansari osoak baino handiagoak izan.

2.– La cuantía máxima anual de las retribuciones que por todos los conceptos, incluidos los incentivos de cuantía no garantizada, perciba el personal a que se refiere este artículo no podrá exceder en ningún caso de las retribuciones íntegras anuales que corresponden a un consejero o consejera del Gobierno Vasco.

3.– Goi Kargudunen Lansariei buruzko urriaren 28ko 14/1988 Legearen 4.2 artikuluan agintzen dena betetzeko, pizgarriak ebaluatzeko eta emateko irizpideak zehazterakoan, kontuan hartuko da zenbateraino bete diren sozietate edo ente publiko bakoitzaren urteko aurrekontuak eta ekonomia-urte bakoitzean aurrekontuekin batera doan urteko memorian jasotako helburu kualitatiboak, eta urteko kudeaketa-plana efikaziaz bete den, betiere kargu publikodunen betebeharrei eta eskubideei buruzko azaroaren 15eko 156/2016 Dekretuak zehaztutakoaren arabera. Pizgarriak ezartzeko, entitatea atxikita dagoen saileko titularrak eman beharko du onespena, agindu bidez, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak txostena egin ondoren.

3.– En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 4.2 de la Ley 14/1988, de 28 de octubre, de Retribuciones de Altos Cargos, los criterios para la evaluación y concesión de incentivos vendrán determinados por el cumplimiento de los presupuestos anuales de cada sociedad o ente público y de los objetivos cualitativos contenidos en la memoria anual que acompaña a estos en cada ejercicio, así como por la eficacia en el cumplimiento del plan de gestión anual de la entidad en los términos que establece el Decreto 156/2016, de 15 de noviembre, sobre obligaciones y derechos del personal cargo público. La implantación de los incentivos será sometida a la aprobación mediante orden de la persona titular del departamento al que esté adscrita la entidad, previo informe de la Oficina de Control Económico.

4.– Zuzenbide pribatuko ente publiko, sozietate publiko eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazio edo partzuergo bakoitzeko gobernu- eta administrazio-organo eskudunek erabakiko dute zein modu eta alditan ordainduko diren pizgarri horiek.

4.– Los órganos de gobierno y administración competentes de cada ente público de derecho privado, sociedad pública, fundación y consorcio del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrán determinar la forma y la cadencia en la que estos incentivos puedan ser abonados.

23. artikulua.– Hartzeko pasiboetarako kredituak.

Artículo 23.– Créditos de haberes pasivos.

1.– Indarrean dauden arau espezifikoetan xedatutakoarekin bat etorriz bidezkoak diren kasuetan eta kopuruen arabera ordainduko dira pentsioak eta bestelako eskubide pasiboak.

1.– Las pensiones y otros derechos de carácter pasivo se harán efectivos en los supuestos y cuantías que procedan de conformidad con lo dispuesto en la normativa específica vigente.

2.– Maiatzaren 13ko 1/1986 Legegintza Dekretuaren aplikazioz hartzeko pasiboengatik sortutako pentsioei dagokienez, eskatutako gabealdiak bete dituzten langileen pentsioek % 2ko gehikuntza izan ahal izango dute, 2019ko abenduaren 31n indarrean daudenen aldean, sektore publikoaren zerbitzuko langileen gastuei buruz eman daitezkeen oinarrizko xedapenei kalterik egin gabe.

2.– Las pensiones por haberes pasivos devengadas en aplicación del Decreto Legislativo 1/1986, de 13 de mayo, por el personal que hubiere cubierto los periodos de carencia exigidos se podrán incrementar un 2 % respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2019, sin perjuicio de las disposiciones que con carácter básico se puedan dictar en relación con los gastos del personal al servicio del sector público.

24. artikulua.– Akordioak etetea.

Artículo 24.– Suspensión de acuerdos.

2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, aldi batez etengo dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak, haren organismo autonomo administratiboek, zuzenbide pribatuko ente publikoek, sozietate publikoek, eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazio eta partzuergoek sindikatuekin sinatutako akordio, hitzarmen edo itun guztiak, lege honetan lansariei buruz ezarritako neurriak behar bezala aplikatzeko behar den eran.

Con efecto 1 de enero de 2020 se suspenden parcialmente todos los acuerdos, convenios o pactos firmados por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sus organismos autónomos administrativos, los entes públicos de derecho privado, las sociedades públicas y las fundaciones y consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi con las organizaciones sindicales en los términos necesarios para la correcta aplicación de las medidas de carácter retributivo recogidas en la presente ley.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ITUNPEKO IKASTETXEEN GASTUEI AURRE EGITEKO EKONOMIA-MODULUA
MÓDULO ECONÓMICO DE SOSTENIMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CONCERTADOS

25. artikulua.– Itunpeko ikastetxeen gastuei aurre egiteko ekonomia-modulua.

Artículo 25.– Módulo económico de sostenimiento de los centros educativos concertados.

1.– Lege honen IV. eranskinean finkatzen dira hezkuntza-maila bakoitzaren moduluko osagaiak eta dagozkien zenbatekoak.

1.– Los componentes del módulo y sus respectivos importes por cada nivel educativo son los fijados en el anexo IV de esta ley.

2.– IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoak gehieneko mugak dira modulua osatzen duten kontzeptu guztietarako.

2.– Los módulos económicos especificados en el anexo IV son topes económicos máximos para todos los conceptos que componen el módulo.

3.– Hala ere, ordainketa eskuordetua daukaten mailetan, irakasle bakoitzaren benetako antzinatasuna kontuan hartuta ordainduko da inoren kontura diharduten langileen eta kooperatibisten antzinatasuna.

3.– No obstante, en los niveles afectados por el sistema de pago delegado, el concepto de antigüedad a trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena y cooperativistas será abonado en función de la antigüedad real de cada profesor o profesora.

Ordainketa eskuordetuaren sisteman sartutako talde osoarentzako Gizarte Segurantzarako kotizazioa, era berean, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean urtero zehazten diren kotizazio-tasen arabera egingo da.

Asimismo, la cotización a la Seguridad Social para todo el colectivo incluido en el sistema de pago delegado se realizará sobre la base de los tipos de cotización que anualmente se determinen en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

4.– Baldin eta, 2020. urteko ekitaldi ekonomikorako, Hezkuntza Sailaren mendeko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako langileen ordainsariak aldatzen badira, IV. eranskinean finkatzen diren modulu ekonomikoak ere automatikoki aldatutzat hartuko dira, honako zenbateko honetan: hezkuntza-itunen langileria-gastuen osagaiei Hezkuntza Sailaren mendeko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako langileentzat ezartzen den ordainsari-aldaketaren portzentajea aplikatzearen ondoriozko zenbatekoa. Dena dela, modulu horiek aplikatzean ezin izango dira gainditu itunpeko ikastetxeetako langileentzat sektorean indarrean dauden akordioek ezarritako ordainsariak.

4.– En el supuesto de que, para el ejercicio económico del año 2020, se modifiquen las retribuciones del personal de los centros docentes públicos de enseñanza no universitaria dependientes del Departamento de Educación, los importes de los módulos económicos fijados en el anexo IV se entenderán automáticamente modificados en el importe resultante de aplicar, a los componentes de gastos de personal de los conciertos educativos, el porcentaje de modificación retributiva establecido para el personal de los centros docentes públicos de enseñanza no universitaria dependientes del Departamento de Educación. En todo caso, la aplicación de dichos módulos no podrá superar las retribuciones del personal de los centros concertados establecidas por los acuerdos vigentes en el sector.

5.– Ezein kasutan ez da onartuko itunpeko ikastetxeetako langileen ordainsarietan aldaketarik egitea, baldin eta ordainsari-aldaketa horien ondorioz gainditzen badira artikulu honetan aipatzen diren modulu ekonomikoetako langileria-gastuen osagaietarako finkatzen diren zenbatekoak.

5.– En ningún caso se asumirán alteraciones de las retribuciones del personal de los centros concertados que superen las cuantías fijadas para los componentes de gastos de personal en los módulos económicos a que se refiere este artículo.

III. TITULUA
TÍTULO III
DIRU-SARREREN EGOERA-ORRIA
EL ESTADO DE INGRESOS
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
FORU-ALDUNDIEN EKARPENAK
APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

26. artikulua.– Foru-aldundien ekarpenak.

Artículo 26.– Aportaciones de las diputaciones forales.

2020ko ekitaldian zehar, foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrekontuan izendatutako kredituei eusteko egin beharreko ekarpenak 10.473.031.319 eurokoak izango dira, martxoaren 23ko 2/2007 Legearen bidez onartutako metodologiarekin bat etorriz.

Durante el ejercicio 2020, las aportaciones de las diputaciones forales al sostenimiento de los créditos consignados en el presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi ascenderán a 10.473.031.319 euros, de conformidad con la metodología aprobada por la Ley 2/2007, de 23 de marzo.

27. artikulua.– Ekarpen-koefizienteak.

Artículo 27.– Coeficientes de aportación.

Aurreko artikuluan zehaztatutako zenbatekoari ondoko ehunekoak ezarriz ateratzen da lurralde historiko bakoitzak egin beharreko ekarpena. Hona ehunekook:

La aportación de cada territorio histórico será la resultante de aplicar a la cantidad consignada en el artículo anterior los porcentajes siguientes:

ARABA: % 16,27.

ARABA/ÁLAVA: 16,27 %.

BIZKAIA: % 50,39.

BIZKAIA: 50,39 %.

GIPUZKOA: % 33,34.

GIPUZKOA: 33,34 %.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ZERGA-IZAERAKO ARAUAK
NORMAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO

28. artikulua.– Tasak.

Artículo 28.– Tasas.

Oinarriaren ehuneko jakin bat finkatuta ez izateagatik edo oinarria moneta-unitateetan emana ez egoteagatik finkoak diren Euskadiko Ogasun Nagusiaren tasak igo egingo dira: 2019. urtean eskatzen ziren zenbatekoei, hain zuzen ere, bat koma zero bat (1,01) koefizientea aplikatzetik ondorioztatzen den kopururaino.

Las tasas de la Hacienda General del País Vasco de cuantía fija, por no estar fijadas en un porcentaje de la base o no estar esta valorada en unidades monetarias, se elevan hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente uno coma cero uno (1,01) de la cuantía que resultaba exigible en el año 2019.

Lehen aipatutako koefizientea aplikatu ondoren, bi hamartarreko tasak txikiagora biribilduko dira hirugarren hamartarra bostetik beherakoa bada, eta handiagora osterantzean.

Una vez aplicado el coeficiente anteriormente indicado, las tasas con dos decimales se ajustarán por defecto, si el tercer decimal es inferior a cinco, y por exceso, en caso contrario.

Lau edo sei hamartarreko tasen kasuan, txikiagora biribilduko dira bosgarren edo zazpigarren hamartarra, hurrenez hurren, bost baino txikiagoa bada; bestela, handiagora biribilduko dira.

En el caso de las tasas con cuatro o seis decimales, se ajustarán por defecto si el quinto o séptimo decimal, respectivamente, es inferior a cinco, y por exceso, en caso contrario.

Aurreko paragrafoetan aurreikusitakotik salbuesten dira lege honetan berariaz eguneratzen diren tasak.

Se exceptúan de lo previsto en los párrafos anteriores las tasas que sean objeto de actualización específica en esta ley.

IV. TITULUA
TÍTULO IV
KONTRATATZEKO ETA GASTUA BAIMENTZEKO ARAUAK
NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO Y DE CONTRATACIÓN

29. artikulua.– Gastua baimentzeko arauak.

Artículo 29.– Normas de autorización del gasto.

1.– Maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintza Dekretuak onetsi zuen Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bateginaren 113.1 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, egitekoa den gastuari dagokion kredituaren izaera edozein izanik ere, 5.000.000 eurotik gorako gastuek Gobernu Kontseiluaren baimena beharko dute, salbu eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan sartutako entitateetarako transferentziak direnean, edo Euskal Autonomia Erkidegoaren baliabide propiotzat eta zerbitzu teknikotzat hartzen diren entitateekiko enkarguak direnean, edo aurrekontuetan jasotako dirulaguntza izendunak direnean, kasu horietan ez baita baimenik beharko.

1.– A los efectos de lo dispuesto en el artículo 113.1 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, será precisa la autorización del gasto por el Consejo de Gobierno cuando aquel exceda de 5.000.000 de euros, cualquiera que sea la naturaleza del crédito a cuyo cargo se realice, salvo que se trate de transferencias a las entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, encargos a entidades que tengan atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o subvenciones nominativamente asignadas en los presupuestos, en cuyo caso no se precisará de tal autorización.

2.– Organismo autonomoetako aurrekontuen eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko partzuergoetako aurrekontuen kontura egiten diren gastuek dagokien sailburuaren aldez aurreko baimena beharko dute 1.000.000 euro baino gehiago direnean, edo, aurreko paragrafoaren kasuan, Gobernu Kontseiluarena.

2.– Los gastos realizados con cargo a los presupuestos de los organismos autónomos y de los consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi se autorizarán por el consejero o consejera del departamento al que estén adscritos cuando excedan de 1.000.000 de euros o, en el caso del párrafo anterior, por el Consejo de Gobierno.

30. artikulua.– Kontratatzeko arauak.

Artículo 30.– Normas de contratación.

1.– Kontratazioaren arloan, Gobernu Kontseiluari egokituko zaio aurreko artikuluko 1. paragrafoan adierazitako zenbatekoaren gainetik dagoen aurrekontua duten Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren, organismo autonomoen eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko partzuergoen kontratuak eta esparru-akordioak baimentzea. Kasu horretan, kontratuak eta esparru-akordioak baimentzearekin batera, gastua ere baimenduko da, baita pleguetan aurreikusitako aldaketei eta luzapenei dagokiena ere.

1.– En materia de contratación, corresponderá al Consejo de Gobierno la autorización de los contratos y acuerdos marco de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de los organismos autónomos y de los consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuyo presupuesto sea superior a la cuantía contemplada en el párrafo 1 del artículo anterior. En tal supuesto, dicha autorización llevará aparejada la del gasto, incluido el correspondiente a las eventuales modificaciones y prórrogas previstas en los pliegos.

2.– Esparru-akordioak baimentzearekin batera, baimenduko dira akordio horietatik eratorri eta aurreko artikuluko 1. paragrafoan azaldutako zenbatekoaren gainetik dauden kontratuak ere.

2.– La autorización de los acuerdos marco conllevará la autorización de sus contratos derivados cuyo importe sea superior, asimismo, a la cuantía contemplada en el párrafo 1 del artículo anterior.

V. TITULUA
TÍTULO V
LEGEBILTZARRARI EMAN BEHARREKO INFORMAZIOA
INFORMACIONES AL PARLAMENTO

31. artikulua.– Aldizkako informazioak.

Artículo 31.– Informaciones periódicas.

1.– Jaurlaritzak, maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintza Dekretuak onetsi zuen Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bateginak eskatutako informazioaz gainera, eragiketa hauen berri emango dio Eusko Legebiltzarreko Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari hiru hilean behin:

1.– El Gobierno, además de la información exigida por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, dará cuenta trimestralmente a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco de las siguientes operaciones:

a) Zuzenbide pribatuko ente publikoen, sozietate publikoen eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazioen ustiapen-aurrekontuak eta kapital-aurrekontuak zenbateraino bete diren, bai eta entitate haien egoera-balantzea, galeren eta irabazien kontua, eta esku-diru fluxuen egoera.

a) Grado de realización de los presupuestos de explotación y de capital, así como balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de flujos de efectivo de los entes públicos de derecho privado, de las sociedades públicas y de las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Aldi horretan emandako bermeen zerrenda, eta bermeen onuradunek bete beharrekoa bete izan ez dutelako aurre egin behar izan dien bermeei buruzko informazioa.

b) Garantías concedidas en el periodo e información de aquellas a las que haya tenido que hacer frente por causa de incumplimiento por parte de las personas beneficiarias de las garantías.

2.– Aurreko zenbakian aipatzen den informazioa hiruhileko natural bakoitzaren muga-egunean itxiko da eta aipatutako muga-egunaren hurrengo bigarren hileko 15a baino lehen igorriko da Legebiltzarrera.

2.– La información a que se refiere el número anterior se cerrará en la fecha de vencimiento de cada trimestre natural y se remitirá al Parlamento antes del día 15 del segundo mes siguiente a dicho vencimiento.

32. artikulua.– Bestelako informazioak.

Artículo 32.– Otras informaciones.

Jaurlaritzak Eusko Legebiltzarreko Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari hainbat eragiketaren berri emango dio, eragiketa horiek gertatzen diren hilaren hurrengoan. Hona hemen eragiketok:

Asimismo, el Gobierno dará cuenta a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco, dentro del mes siguiente a aquel en que se produzcan, de las siguientes operaciones:

a) Egindako zorpetze-eragiketak.

a) Operaciones de endeudamiento realizadas.

b) Gobernu Kontseiluak Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten entitateei emandako urtebeterako edo gutxiagorako kreditu eta aurrerakinak.

b) Créditos y anticipos concedidos por el Consejo de Gobierno, por plazo no superior a un año, a las entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

c) Itundutako zergetan foru-aldundi bakoitzak izandako diru-sarrerak, zergaka sailkatuak eta zehaztuak.

c) Ingresos de cada una de las diputaciones forales en tributos concertados, desglosados por impuestos.

XEDAPEN GEHIGARRIAK
DISPOSICIONES ADICIONALES
LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Etxebizitza eta lurzoru arloko finantza-neurriak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Medidas financieras en materia de vivienda y suelo.

Babes ofizialeko etxebizitzen araubideari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko araudian agindutakoa betetze aldera, deskontuen bidez 2020. urtean zehar egingo dituen finantza-eragiketen zenbatekoak ezin izango du 44.672.602 eurotik gora egin.

A los efectos de la normativa en vigor sobre régimen de viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, durante el ejercicio 2020 el importe de las operaciones financieras a través de líneas de descuento a formalizar no podrá exceder de la cantidad de 44.672.602 euros.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Sustapenerako neurriak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Medidas de fomento.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailek eta haren Administrazio instituzionaleko zuzenbide pribatuko ente publikoek hainbat egitasmo finantzatzeko laguntzak eman ahal izango dituzte, mailegu eta aurrerakin itzulgarri modura, ekonomia bultzatzeko, ikus-entzunezko produkzio-sektoreak sustatzeko, jasangarritasun energetikoaren alorreko ekintzak eta proiektuak sustatzeko, bai eta ikerketa, garapen eta berrikuntza sustatzeko ere.

1.– Los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y los entes públicos de derecho privado de su Administración institucional podrán conceder ayudas, consistentes en préstamos y anticipos reintegrables, para la financiación de proyectos de promoción económica, fomento de sectores productivos audiovisuales, fomento de acciones y proyectos de sostenibilidad energética, así como de investigación, desarrollo e innovación.

Kontuan hartu beharreko arauetan jartzen duen moduan eman beharko dira laguntza horiek. Eta, maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintza Dekretuak onetsi zuen Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bateginean ezarritakoa gorabehera, hartarako eskumena duen organoak gastu-konpromisoak hartu ahal izango ditu halako laguntzak eman ahal izateko, baldin eta konpromiso horiek berekin dakarten finantzaketa-kostua eta aurreikusitakoaren arabera Administrazioak aurre egin beharreko arriskua dagozkien aurrekontu-kredituek babestuta badaude.

La concesión de estas ayudas se realizará conforme a lo establecido en las correspondientes normas reguladoras. El órgano competente para su concesión podrá asumir compromisos de gasto, no obstante lo establecido en el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, siempre que el coste financiero asociado y la estimación del riesgo previsto al que deba hacer frente la Administración estén soportados financieramente en los correspondientes créditos presupuestarios.

2.– Laguntzen finantzaketa-kudeaketa Finantzen Euskal Institutuaren bidez egingo da edo, dagokionean, aplikatu beharreko arauetan zehaztutako kaudimen- eta eraginkortasun-baldintzak betetzen dituzten pertsona juridikoen bidez, eta arau horietan eta entitate horiekiko lankidetza-akordioetan xedatzen den moduan. Entitate horiek, halaber, entitate laguntzaile gisa jardun ahal izango dute, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak onetsi zuen Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginean 52. artikuluan eta hura garatzen duten arauetan ezarritakoaren ondorioetarako.

2.– La gestión financiera de las ayudas se realizará a través del Instituto Vasco de Finanzas o, en su caso, de las personas jurídicas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se determinen en las correspondientes normas reguladoras y del modo que se disponga en dichas normas y en los pertinentes acuerdos de colaboración con dichas entidades, que podrán actuar, asimismo, como entidades colaboradoras a los efectos de lo dispuesto en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y su normativa de desarrollo.

3.– Xedapen gehigarri honen eraginez aurrekontuetako gastuen eta sarreren egoera-orrietan egin beharreko egokitzapen teknikoak egiteko baimena ematen zaio Ogasun eta Ekonomia Sailari.

3.– Se autoriza al Departamento de Hacienda y Economía a efectuar, en los estados de gastos e ingresos de los presupuestos, las adaptaciones técnicas que sean precisas derivadas de la presente disposición adicional.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Zenbait ondare-sarreraren araubidea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Régimen de determinados ingresos patrimoniales.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio publikoak eta haren sozietate publikoek merkataritza-sozietate batzuetako partaidetzak besterendu ondoren –horiek eskuratzea eragin zuen xede estrategikoa jada betea dutela irizten delako– lortzen dituzten aurreikusi gabeko diru-sarrera eta finantza-baliabideak beste finantza-eragiketa batzuk egiteko aplikatu ahal izango dira, eta eragiketok Finantzen Euskal Institutuaren bidez egin ahal izango dira.

1.– Los ingresos y recursos financieros no previstos y obtenidos en virtud de la enajenación por la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi y por sus sociedades públicas de aquellas participaciones en sociedades mercantiles que se consideren que ya han cumplido la finalidad estratégica que motivó su adquisición podrán ser aplicados a la realización de operaciones financieras, que podrán llevarse a cabo a través del Instituto Vasco de Finanzas.

Ondorio horietarako, baimena ematen zaio Jaurlaritzari, 2020ko ekitaldian eta aurrekontu- eta ondare-araubideari buruzko indarreko lege-xedapenetako baldintzetan, bidezko ondare-eragiketak egin ditzan eta eragiketa horietatik lortutako funtsak aurreko paragrafoan azaldutako jardueretara aplikatu ditzan.

A estos efectos, se autoriza al Gobierno a que, durante el ejercicio 2020 y en los términos de las disposiciones legales vigentes sobre régimen presupuestario y patrimonial, pueda realizar las operaciones patrimoniales oportunas y aplicar los fondos obtenidos a la realización de dichas actuaciones.

2.– Xedapen honetan aurreikusitakoa betetzeko garatzen diren jarduerak, dena dela, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren finantza-politikaren zerbitzuan ezar daitezkeen gastu arloko baliabide, tresna eta beste ekimen batzuk arrazionalizatzeko eta optimizatzeko Ogasun eta Ekonomia Sailak ezartzen dituen jarraibideei atxiki beharko zaizkie.

2.– En todo caso, las actuaciones desarrolladas en ejecución de lo previsto en la presente disposición deberán sujetarse a las directrices que establezca el Departamento de Hacienda y Economía con el objetivo de racionalizar y optimizar los recursos, instrumentos y otras iniciativas de gasto que puedan establecerse al servicio de la política financiera del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Azpiegituretako proiektuak onura publikoko deklaratzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.– Declaración de utilidad pública de proyectos de infraestructuras.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoak irratiaren, telebistaren eta, oro har, gizarte-komunikabideen arloan dituen eskumenez baliatzeko beharrezko diren azpiegitura-proiektuak onartzeak, bai eta babes zibileko eta segurtasun publikoko zerbitzuen arloan dituenez baliatzeko beharrezko direnak onartzeak ere, inbertsioetarako kredituen kontura finantzatutako proiektuak baldin badira, berekin ekarriko dituzte kasuan kasuko onura publikoko deklarazioa eta ondasunen urgentziazko okupazioaren beharra nahiz ondasun horiei dagozkien eskubideak eskuratu beharra, nahitaezko desjabetzeari, aldi baterako okupazioari edo zortasunak ezarri edo aldatzeari ekin ahal izateko.

1.– La aprobación de los proyectos de infraestructuras necesarios para la ejecución de competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de radio, televisión y, en general, de medios de comunicación social, así como de servicios de protección civil y seguridad pública, financiados con cargo a los créditos para inversiones, llevará aparejada la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de expropiación forzosa, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres.

2.– Onura publikoko deklarazioak erreferentzia egingo die proiektuaren zuinketan eta ondoren onartu daitezkeen aldaketetan bilduta dauden ondasun eta eskubideei ere.

2.– La declaración de utilidad pública hará referencia asimismo a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones que puedan aprobarse posteriormente.

3.– Ondorio horietarako, azpiegituretako proiektuek eta proiektu horien aldaketek azaldu beharko dute azpiegituren definizioa eta zehaztu beharko dituzte azpiegiturak egiteko okupatzea eta eskuratzea beharrezko irizten diren lursailak, eraikuntzak eta beste ondasun edo eskubideak.

3.– A tales efectos, los proyectos de infraestructuras y sus modificaciones deberán comprender la definición de las mismas y la determinación de los terrenos, construcciones u otros bienes o derechos que se estime preciso ocupar o adquirir para su realización.

BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Sektore publikoko kontratuak aldatzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.– Modificación de los contratos del sector público.

1.– Sektore publikoko kontratuen legeriak xedatutakoaren ondorioetarako, 2020ko aurrekontu-ekitaldi honetan zehar kontratu administratiboetan egindako edozein aldaketa interes publikoko arrazoiengatik egiten dela ulertuko da, baldin eta haren xedea bada aurrekontu-egonkortasunaren helburua lortzea.

1.– A los efectos de lo dispuesto por la legislación de contratos del sector público, se considerará que se realiza por motivos de interés público cualquier modificación de contratos administrativos que se lleve a cabo durante el ejercicio presupuestario 2020 y que tenga como finalidad el logro del objetivo de estabilidad presupuestaria.

2.– Administrazio-klausulen orriek erantsi beharko dituzte sektore publikoko kontratuen legerian, aurrekontu-egonkortasuneko neurriak aplikatzearen ondorioz kontratuak aldatu beharrari begira, ezartzen diren arretak.

2.– Los pliegos de cláusulas administrativas deberán incorporar las previsiones requeridas por la legislación de contratos del sector público respecto de la eventual modificación contractual con motivo de la aplicación de las medidas de estabilidad presupuestaria que correspondan.

SEIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA. Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuan ezarritako prestazioen zenbatekoa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA.– Cuantía de las prestaciones previstas en el Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos.

2020ko ekitaldian, diru-sarrerak bermatzeko errentaren zenbatekoa, edozein modalitatetan, eta guraso bakarreko bizikidetza-unitateentzako hileko subsidio osagarriaren zenbatekoa 2019ko ekitaldian aplikatutakoak izango dira, % 4ko portzentajean gehituta.

Durante el ejercicio 2020, la cuantía de la renta de garantía de ingresos, en cualquiera de sus modalidades, así como la del subsidio mensual complementario para unidades de convivencia monoparentales, serán las aplicadas durante el ejercicio 2019, incrementadas en el porcentaje del 4 %.

ZAZPIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA.– Prestación complementaria de vivienda.

1.– 2020ko ekitaldian zehar, etxebizitza-alokairurako edo ohiko bizitokirako gastuak estaltzea xede duen etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriaren gehieneko zenbatekoa, hilean, 250 eurokoa izango da, errentamendu, azpierrentamendu, baterako errentamendu, ostatu-emate edo logela-alokairuaren modalitateetan, eta ez da gehikuntzarako aukerarik izango inolako gorabehera dela eta.

1.– Durante el ejercicio 2020, la cuantía máxima de la prestación complementaria de vivienda dirigida a cubrir los gastos de alquiler de vivienda o del alojamiento habitual, en cualquiera de sus modalidades de arrendamiento, subarriendo, coarriendo, hospedaje o alquiler de habitaciones, será de 250 euros mensuales, sin posibilidad de incremento alguno por ninguna circunstancia.

2.– Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legean etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarrirako aurreikusitako araubidea indarrean egongo da Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legearen 9. artikuluan aurreikusitako erregelamenduzko xedapenak, modu subsidiarioan prestazio ekonomikoen sistema bat ezartzeari buruzkoak, indarrean sartu arte. Araubide eta prozedura hori ezarriko zaie, aldi baterako, Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legearen laugarren xedapen iragankorrean aurreikusitakoarekin bat etorriz prestazio ekonomiko baten onuradun izan daitezkeen pertsonei.

2.– El régimen previsto para la prestación complementaria de vivienda en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, se mantendrá vigente hasta la entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias previstas en el artículo 9 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, en relación con el establecimiento, con carácter subsidiario, de un sistema de prestaciones económicas, aplicándose transitoriamente dicho régimen y procedimiento de concesión a aquellas personas que pudieran ser beneficiarias de una prestación económica de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda.

3.– Aurreko paragrafoan aipatutako erregelamenduzko xedapenak indarrean jartzen direnetik, ez da aitortuko Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduren 23ko 18/2008 Legearen araberako etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarri gehiagorik.

3.– Una vez en vigor las disposiciones reglamentarias a las que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, se dejarán de reconocer nuevas prestaciones complementarias de vivienda de conformidad con lo previsto en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

4.– Aurrekoa gorabehera, eutsi egingo zaio etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriak jasotzeko eskubidea aitortzeari, bat etorriz Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearekin, betiere aipaturiko araudi-xedapenak indarrean jarri aurretik emandakoak badira eta harik eta lege horren 43. artikuluan aurreikusitako arrazoiengatik iraungitzen diren arte. Prestazio horien kudeaketa eta ordainketa Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari dagokio.

4.– No obstante lo anterior, se mantendrá el reconocimiento del derecho a las prestaciones complementarias de vivienda concedidas, de conformidad con lo previsto en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, con anterioridad a la entrada en vigor de las referidas disposiciones reglamentarias hasta su extinción por las causas previstas en el artículo 43 de la citada ley, correspondiendo la gestión y pago de dichas prestaciones a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

5.– Edozein modutan, 2020ko ekitaldian, etxebizitzarako prestazio ekonomiko horren zenbatekoa 250 eurokoa izango da hilean.

5.– En todo caso, durante el ejercicio 2020, la cuantía de dicha prestación económica de vivienda será de 250 euros mensuales.

6.– Etxebizitzaren arloan eskumena duen sailak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua organismo autonomoak alokairurako prestazioen bi sistemen arteko eskualdaketa ordenatu bat antolatuko dute, bi sistemen alokairurako prestazioen onuradunen eskubideak bermatzeko, berme juridiko osoz eta lotutako prestazioen eskubideak eta betebeharrak bateratuta.

6.– El departamento competente en materia de vivienda y el organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo articularán un traspaso ordenado entre ambos sistemas de prestaciones al alquiler que garantice los derechos de las personas beneficiarias de prestaciones al alquiler de ambos sistemas, con plenas garantías jurídicas y conciliando los derechos y obligaciones de las prestaciones vinculadas.

ZORTZIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Funtzionarioen nahitaezko erretiroa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA.– Jubilación forzosa del personal funcionario.

1.– Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 38.1 artikuluko lehenengo paragrafoan ezartzen den nahitaezko lege-adina edozein dela ere, Gizarte Segurantzaren araubide orokorrean sartutako funtzionarioen nahitaezko erretirorako adina izango da, betiere, araubide hori erregulatzen duten arauek, kasu bakoitzean dagokion kotizaziopeko modalitatean, erretiro-pentsioa adinagatiko koefiziente murriztailerik gabe eskuratu ahal izateko aurreikusten dutena.

1.– Con independencia de la edad legal de jubilación forzosa establecida en el párrafo primero del artículo 38.1 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de Función Pública Vasca, la edad de la jubilación forzosa del personal funcionario incluido en el régimen general de la Seguridad Social será, en todo caso, la que prevean las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva sin coeficiente reductor por razón de edad.

2.– Etena mantendu egiten da 2020ko ekitaldian Euskal Funtzio Publikoari buruzko ekainaren 6ko 6/1989 Legearen 38.1 artikuluko bigarren paragrafoan zerbitzu aktiboan luzapena eskatzeko aukerari buruz jasotzen den xedapenaren aplikazioa.

2.– Durante el ejercicio 2020 se mantiene la suspensión de la aplicación de la previsión contenida en el párrafo segundo del artículo 38.1 de la Ley 6/1989, de 6 de junio, de la Función Pública Vasca, relativo a la posibilidad de solicitar la prórroga en el servicio activo.

Hala ere, eragindako langileak, 65 urte betetzen dituenean, gizarte-aurreikuspeneko araubide bakoitza arautzen duten arauekin bat etorrita, ez baditu egiaztatzen egoera bakoitzari dagokion erretiro-pentsio osoa sortzeko beharrezko diren zerbitzu- edo kotizazio-urteak, zerbitzu aktiboan irautea eskatu ahal izango dio bere erretiroa erabakitzeko eskumena duen organoari. Interesduna zerbitzu aktiborako gai izan beharko da, eta 70 urte bete arte egon ahal izango du bertan gehienez.

No obstante, si el personal afectado, a la edad de 65 años, de conformidad con las normas reguladoras de cada régimen de previsión social, no acredita los años de servicio o de cotización necesarios para generar el cien por cien de la pensión que corresponda en cada supuesto, podrá solicitar la permanencia en el servicio activo al órgano competente para acordar su jubilación. La persona interesada deberá ser considerada apta para el servicio activo y no podrá permanecer en el mismo más allá del cumplimiento de la edad de 70 años.

Inola ere ezin izango zaio zerbitzu aktiboa luzatu gehieneko erretiro-pentsioaren onuradun izateko baldintzak betetzen dituen interesdunari (urtero ezartzen da gehieneko hori aurrekontuen legerian), nahiz eta luzapen horrek eskubidea sortu pentsioa ehuneko osagarrien bitartez handitzeko.

En ningún caso procederá la prórroga en el servicio activo cuando la persona interesada reúna las condiciones para resultar beneficiaria de la pensión máxima de jubilación que se establezca anualmente en la legislación presupuestaria, con independencia de que dicha prórroga pudiera generar derecho a incrementar la misma con porcentajes adicionales.

Nolanahi ere, zerbitzu aktiboan egoteko luzapenak Funtzio Publikoko Zuzendaritzaren nahitaezko eta lotesle izaerako txostena beharko du, baimena berezia eman baino lehen.

La autorización excepcional de prórroga de la permanencia en el servicio activo precisará en todo caso de un informe previo preceptivo y vinculante de la Dirección de Función Pública.

BEDERATZIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Euskal administrazio publikoetako enplegatuen prestakuntzarako kredituen kudeaketa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA.– Gestión de los créditos para formación del personal empleado de las administraciones públicas vascas.

Euskal administrazio publikoetako enplegatuen enplegurako prestakuntzarako IVAP organismo autonomoaren aurrekontuetan agertzen diren kredituak organismo horrek kudeatuko ditu kasuan kasuko deialdien bidez.

Los créditos que para la formación para el empleo de las personas empleadas en las administraciones públicas vascas figuran en los presupuestos del organismo autónomo IVAP serán gestionados por este a través de las convocatorias correspondientes.

HAMARGARRENA XEDAPEN GEHIGARRIA.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko administrazio-berrantolaketak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA.– Reorganizaciones administrativas del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.– 2020. urterako bakarrik, edozein plan, programa, jarduketa garrantzitsuk edo lege mailako xedapenek eragindako administrazio-berrantolaketak direnean, Jaurlaritzak erregulatu eta xedatu ahal izango du subrogazioei buruzko guztia, kontratu-erlazioei dagokienez eta sektore publikoko edozein entitateren sorrera, azkentze edo eraldatzetik ondorioztatzen diren eskubide eta betebeharrei dagokienez, bereziki, bertako langileak sektore publikoko beste entitate bati adskribitzeari dagokionez, aplikatzekoa den lan-arloko legeriaren edo funtzio publikoko legeriaren arabera.

1.– Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2020, en el supuesto de reorganizaciones administrativas que vengan producidas por cualesquiera planes, programas, actuaciones significativas, así como por disposiciones con rango de ley, el Gobierno podrá regular y disponer cuanto sea necesario en relación con la subrogación en las relaciones contractuales y en cuantos derechos y obligaciones de cualquier género se deriven de la creación, extinción o transformación de cualquier entidad del sector público y, en particular, sobre la adscripción e integración del personal a su servicio en otra entidad del sector público, de conformidad con la legislación laboral o de función pública que le sea aplicable.

2.– Horretarako, Gobernu Kontseiluak, aurrekontuetako eta funtzio publikoko eskumena duten sailek proposatuta, aurrekontu-plantillak aldatzea baimendu ahal izango du, eta langile-zuzkidura berriak sortzea Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko entitateetan, baldin eta behar beste zuzkidura amortizatzen badira sektore publikoko beste entitate batzuetan, urteko kostu gordina handiagoa izan ez dadin.

2.– A tales efectos, el Consejo de Gobierno, a propuesta de los departamentos competentes en materia de presupuestos y de función pública, podrá autorizar la modificación de las plantillas presupuestarias y la creación de nuevas dotaciones de personal en las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, siempre que se proceda a la consiguiente amortización de las dotaciones necesarias en otras entidades del sector público de manera que no represente superior coste anual bruto.

HAMAIKAGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Ikerketa eta Irakaskuntzaren Laguntzarako zerbitzuen lanpostuak betetzeko ohiz kanpoko deialdia.
DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA.– Convocatoria extraordinaria para la provisión de los puestos de trabajo de los servicios de Investigación y de Apoyo a la Docencia.

2020ko ekitaldian, Hezkuntzak Sailak lekualdatze-lehiaketaren ohiz kanpoko deialdi baten bidez bete ahal izango ditu Ikerketa eta Irakaskuntzaren Laguntzarako zerbitzuen lanpostuak. Deialdi hori ebatzi ondoren hautatuko diren funtzionarioek, xede diren lanpostuen titulartasuna eta behin betiko destinoa eskuratuko dute, eta ezin izango zaie aplikatu, ondore horietarako, Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Unibertsitatekoez kanpoko Irakaskuntzako Irakasleen Kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Legearen 33. artikuluko 3 eta 4. paragrafoetan xedatutakoa. Ondorioz, jatorrizko lanpostua eta behin betiko destinoa gordetzeko aukera galduko dute. Nolanahi ere, irakaskuntza-lanpostuetara itzuli ahal izango dira, euren borondatez, lanpostuak betetzeko ohiko lehiaketen bitartez.

Durante el ejercicio 2020, el Departamento de Educación podrá proceder a la provisión de los puestos de trabajo de los servicios de Investigación y de Apoyo a la Docencia mediante una convocatoria extraordinaria de concurso de traslados. El personal funcionario seleccionado tras la resolución de dicha convocatoria obtendrá la titularidad y destino definitivo de los puestos de trabajo objeto de la misma, sin que le sea de aplicación, a estos efectos, lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del artículo 33 de la Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes de la Enseñanza no Universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ello implicará la pérdida de reserva de plaza y destino definitivo de procedencia. No obstante, podrá reincorporarse voluntariamente a puestos docentes a través de los concursos ordinarios de provisión.

HAMABIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Finkatuz finantza-partaidetzen funts estrategikoa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA.– Fondo estratégico de participaciones financieras Finkatuz.

1.– Finkatuz finantza-partaidetzen funts estrategikoa sortzen da, Finantzen Euskal Institutuaren aurrekontuetan ezarritako dotazio bereizi gisa. Funts hori erabiliko da Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa handietan epe luzeko partaidetza finantzarioko eragiketak egiteko, enpresa horiek Euskadiko errotuta jarrai dezaten eta Euskadiko ekoizpen-ehun osoaren eragile izan daitezen.

1.– Se crea el fondo estratégico de participaciones financieras Finkatuz como dotación diferenciada en los presupuestos del Instituto Vasco de Finanzas. El destino del citado fondo será la participación financiera a largo plazo en grandes empresas de la Comunidad Autónoma de Euskadi para garantizar que dichas empresas mantengan su arraigo en Euskadi y ejerzan un carácter tractor sobre el conjunto del tejido productivo vasco.

2.– Finkatuz funtsaren kargura egindako partaidetza-eragiketak gauzatu ahal izango dira hala zuzenean, Finantzen Euskal Institutuaren partetik, nola zeharka, kapital publikoko eta aipaturiko entearen titulartasuneko sozietate anonimo baten bidez, zeinaren xede bakarra aipaturiko finantza-partaidetzak eskuratzea, besterentzea eta kudeatzea izango baita. Sozietate hori sortzeko, Finantzen Euskal Institutuak, Finkatuz funtsa finantzatzeko aurreikusitako zuzkidurez gainera, beste ekarpen batzuk ere egin ahal izango ditu, hala nola: akzioak eta partaidetzak merkataritza-sozietateen kapitalean; lehentasunezko harpidetza-eskubideak; obligazioak; kredituak, eta bere titulartasuneko antzeko beste edozein eskubide, betiere aintzat hartuta hurrengo apartatuan xedatutakoaren arabera onartutako irizpideak eta jarduketa-printzipioak.

2.– La instrumentación de las tomas de participación con cargo al fondo Finkatuz podrá realizarse de manera directa por parte del Instituto Vasco de Finanzas o de manera indirecta a través de una sociedad anónima de capital íntegramente público y titularidad de dicho ente, cuyo único objeto será la adquisición, enajenación y gestión de las referidas participaciones financieras. En este último caso, a los efectos de proceder a la creación de dicha sociedad, el Instituto Vasco de Finanzas, además de las dotaciones previstas para la financiación del fondo Finkatuz, podrá aportar acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles, derechos de suscripción preferente, obligaciones, créditos y cualquier otro derecho similar de su titularidad, siempre que atiendan a los criterios y principios de actuación aprobados de conformidad con lo previsto en el apartado siguiente.

3.– Finantzen Euskal Institutuaren administrazio-kontseiluak, kasu eginez hala gardentasunaren eta gobernu onaren arauen printzipioei nola estatu-laguntzen arloan aplikatzekoa den Europako araudiari, funtsaren inbertsio finantzarioak hasi baino lehen inbertsio- eta desinbertsio-irizpideak onartu beharko ditu, baita partaidetzapeko sozietateetan gizarte-organoetan parte hartzeko eta erabakiak hartzeko pautak ere. Ondore horietarako, alabaina, sozietateen administrazioan ordezkaritza- eta bazkide-eskubideak baliatzeari dagokionez, ez dira aplikatuko Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bategina onartzeko den azaroaren 6ko 2/2007 Legegintza Dekretuko 111.2 artikuluan aurreikusitako xedapenak. Finkatuz funtseko finantza-partaidetzak kudeatzeko printzipio zuzentzaileak, irizpideak eta jarduketa-pautak publikoak izango dira eta eskuragarri egongo dira Finantzen Euskal Institutuaren webean eta gardentasun-atarian. Era berean, zeharkako kudeaketa hautatzen bada, sozietate anonimo publiko berriaren estatutuetan jasoko dira.

3.– El Consejo de Administración del Instituto Vasco de Finanzas, atendiendo a los principios de transparencia y normas de buen gobierno, así como a la normativa europea aplicable en materia de ayudas de estado, deberá aprobar, con carácter previo al inicio de las inversiones financieras del fondo, los criterios de inversión y desinversión, así como las pautas para la participación en los órganos sociales y para la adopción de acuerdos en las sociedades participadas. A estos efectos, sin embargo, no serán de aplicación las disposiciones previstas en el artículo 111.2 del Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi, aprobado por Decreto legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, en relación con el ejercicio de los derechos de socio y representación en la administración de las sociedades. Los principios rectores, criterios y pautas de actuación en la gestión de las participaciones financieras del fondo Finkatuz serán públicos y deberán estar disponibles en la página web y en el portal de transparencia del Instituto Vasco de Finanzas. Asimismo, si se opta por una gestión indirecta, deberán figurar en los estatutos de la nueva sociedad anónima pública.

4.– Zeharkako kudeaketa hautatzen den kasuan, partaidetza finantzarioak Finkatuz funtsaren bidez eskuratzeko eta besterentzeko finantza-politikaren arloan eskumena duen sailburuaren agindua beharko da.

4.– Las adquisiciones y enajenaciones de participaciones financieras a través del fondo Finkatuz, si se opta por una gestión indirecta, deberán ser autorizadas por orden del consejero o consejera competente en materia de política financiera.

5.– Finkatuz funtseko zuzkiduren kudeaketa Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 19ko 2/2017 Legearen III. tituluaren II. kapituluan aurreikusitako kontrol ekonomiko finantzarioaren eta kudeaketa-kontrolaren mende egongo da.

5.– La gestión de las dotaciones del fondo Finkatuz se sujetará al control económico-financiero y de gestión previsto en el capítulo II del título III del texto refundido de la Ley de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre.

6.– Finantzen Euskal Institutuak Eusko Legebiltzarreko Ogasun eta Aurrekontuen Batzordeari Finkatuz funtsaren kargura egindako eragiketei buruzko informazioa emango dio, eragiketak egin eta hiru hilabeteko epean, eta funtsaren kudeaketari buruzko urteko memoria argitaratuko du.

6.– El Instituto Vasco de Finanzas dará cuenta a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco de las operaciones realizadas con cargo a las dotaciones del fondo Finkatuz en el plazo de tres meses desde que se produzcan, y publicará una memoria anual sobre la gestión del mismo.

HAMAHIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Euskal Herriko Unibertsitateko langileei buruzko xedapenak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA.– Disposiciones relativas al personal de la Universidad del País Vasco.

2023ko abuztuaren 31ra arte luzatzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko 2011. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 5/2010 Legearen bederatzigarren xedapen gehigarriak ezarritako gehieneko epea.

Se prorroga el plazo máximo establecido por la disposición adicional novena de la Ley 5/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2011, hasta el 31 de agosto de 2023.

AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES
AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasei eta Prezio Publikoei buruzko Legearen testu bategina aldatzea; testu hori irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Modificación del texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre.

1.– 3. paragrafo bat gehitzen zaio testu bategin horren 1. artikuluari, xedea eta aplikazio-eremua zehazteko, eta honela idatzita geldituko da:

1.– Se añade un párrafo 3 al artículo 1 de dicho texto refundido, relativo al objeto y ámbito de aplicación, con la redacción siguiente:

«Lege honen aplikaziotik kanpo geratzen dira sektore publikoko kontratuen legeriaren arabera obra erabiltzeagatik edo zerbitzua jasotzeagatik erabiltzaileek obra- eta zerbitzu-emakidadunei ordaintzen dizkieten tarifak, izaera publiko ez-tributarioa duten ondare-prestazioak baitira».

«Quedan excluidas de la aplicación de esta ley las tarifas que abonen las personas usuarias por la utilización de la obra o por la prestación del servicio a los concesionarios de obras y de servicios conforme a la legislación de contratos del sector público, que son prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias».

2.– Aldatzen da testu bategin horren III. tituluko I. kapituluaren izenburua, eta honela idatzita geldituko da:

2.– Se modifica el título del Capítulo I del Título III de dicho texto refundido, que quedará con la redacción siguiente:

«I. KAPITULUA. LANGILEAK HAUTATZEKO DEIALDIETAN IZENA EMATEKO TASA».

«CAPÍTULO I. TASA POR LA INSCRIPCIÓN EN LAS CONVOCATORIAS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL»

3.– Aldatzen da testu bategin horren 36. artikuluaren lehen paragrafoa, langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasaren zerga-egitateari buruzkoa, eta honela idatzita geldituko da:

3.– Se modifica el primer párrafo del artículo 36 de dicho texto refundido, relativo al hecho imponible de la tasa por la inscripción en las convocatorias para la selección de personal, que quedará con la redacción siguiente:

«Tasa honen zerga-egitatea da Administrazioan sartzeko hautaketa-probak egiteko beharrezkoak diren zerbitzuak ematea Administrazioak; honako jarduera hauek, hain zuzen:».

«Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por la Administración de los servicios necesarios para la realización de pruebas selectivas de acceso a la Administración, que se manifiestan en las siguientes actividades:».

4.– Aldatzen da testu bategin horren 44. artikulua, administrazio-zerbitzuengatiko tasen salbuespenei dagokiena, eta honela idatzita geldituko da:

4.– Se modifica el artículo 44 de dicho texto refundido, relativo a las exenciones de la tasa por servicios administrativos, que quedará con la redacción siguiente:

«Tasa honetatik salbuetsita egongo dira:

«Gozarán de exención de esta tasa:

a) Administrazioko langileak, lanpostuak berak dakartzan beharrei buruzko ziurtagiriak edo pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga dela eta lansariak egiaztatzeko agiriak eskatzen dituztenean.

a) El personal de la Administración que solicite expedición de certificados respecto a necesidades propias del puesto de trabajo o a efectos de justificación de retribuciones en relación con el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

b) Partikularrak, Autonomia Erkidegoak emandako dirulaguntza, dohaintza edo bekak ordaintzearekin zerikusia duten zerbitzuak direnean.

b) Las personas particulares, por los servicios relacionados con el pago de subvenciones, donativos o becas percibidas de la Comunidad Autónoma.

c) Lizitatzaileak, kontratazio-espedienteekin zerikusia duten zerbitzuak direnean.

c) Las personas licitadoras, por los servicios relacionados con expedientes de contratación.

d) Enpresaburuak, Kontratisten Erregistro Ofizialak emandako zerbitzuak direnean.

d) Las personas empresarias, en relación con los servicios prestados por el Registro Oficial de Contratistas.

e) Pertsona fisiko edo juridikoak, publikoak zein pribatuak, atzerrian eragina izan behar duten dokumentuekin lotuta euskal administrazio publikoek egindako agintaritzen sinadurak Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak legeztatzeko eskatzen dutenean.

e) Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que soliciten la legalización por la Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento de la firma de las autoridades de las administraciones públicas vascas en relación con documentos que deben surtir efectos en el extranjero.

f) Erregistro eta errolda ofizialetan egindako inskripzioak, salbuespena izango direla Jabetza Intelektualaren Erregistroan eta inskribatzeagatik berariazko tasa bat araututa duten beste erregistro eta errolda ofizialetan egindako inskripzioak».

f) Las inscripciones en los distintos registros y censos oficiales, excepto en el Registro de la Propiedad Intelectual y en aquellos otros registros y censos oficiales para los que se regule una tasa específica por su inscripción».

5.– Aldatzen da testu bategin horren 60. artikulua, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren zerbitzuengatiko tasaren salbuespenei dagokiena, eta honela idatzita geldituko da:

5.– Se modifica el artículo 60 de dicho texto refundido, relativo a las exenciones de la tasa por los servicios del Boletín Oficial del País Vasco, que quedará con la redacción siguientes:

«1.– Lege honen 16. artikuluko 1. paragrafoan xedatutakoarekin bat etorriz, honako subjektu pasibo hauek baizik ez dira salbuetsiko tasa honetatik:

«1.– De acuerdo con la salvedad prevista en el apartado 1 del artículo 16 de esta ley, únicamente gozarán de exención de esta tasa los sujetos pasivos siguientes: de exención de esta tasa:

a) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariko II. sekzioan (Agintariak eta langileria) eta V. sekzioan (Iragarkiak) testuak txertatzen dituztenean, Euskal Autonomia Erkidego osorako erakundeak eta Euskadiko Ondareari buruzko testu bategina onartzen duen azaroaren 6ko 2/2007 Legegintza Dekretuaren 1.1 artikuluan aipatutako gainerako entitateak.

a) En la inserción de textos en la sección II (Autoridades y personal) y en la sección V (Anuncios) del Boletín Oficial del País Vasco, las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el resto de entidades mencionadas en el artículo 1.1 del Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi.

b) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariko IV. atalean (Justizia Administrazioa) testuak txertatzen dituzten subjektu pasiboak eta ordezkoak, organo judizialek beren kabuz emandako iragarkiak eta ediktuak direnean edo prozesu judizialean subjektu pasiboari doako laguntza juridikorako eskubidea aitortzen zaionean.

b) En la inserción de textos en la sección IV (Administración de Justicia) del Boletín Oficial del País Vasco, los sujetos pasivos y las personas que los sustituyan cuando se trate de anuncios y edictos dictados de oficio por los órganos judiciales o cuando en el proceso judicial se le haya reconocido al sujeto pasivo el derecho de asistencia jurídica gratuita.

2.– Salbuespenetik kanpo geratzen da, nolanahi ere, honako testu hauek txertatzea:

2.– Se exceptúa de exención, en todo caso, las siguientes inserciones de textos:

a) Administrazio-kontratazioari dagozkion prozedurak lizitatzeari buruzko xedapenak eta iragarkiak.

a) Disposiciones y anuncios relativos a la licitación de los procedimientos de contratación administrativa.

b) Legez, zerga-zama hirugarren bati aldatzea dagozkion kasuak».

b) Supuestos en los que proceda, legalmente, la traslación de la carga tributaria a un tercero».

6.– 8. zenbaki bat gehitzen zaio testu bategin horren 69. artikuluari, titulu eta ziurtagiri akademiko eta profesionalak emateagatik ordaindu behar den tasaren kuotari dagokiona, eta honela idatzita geldituko da:

6.– Se añade un número 8 en la tarifa contenida en el artículo 69 de dicho texto refundido, relativo a la cuota de la tasa por expedición de títulos y certificados académicos y profesionales, con la redacción siguiente:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

7.– Aipatutako testu bateginari 86 bis artikulua gehitzen zaio, «Gazte Txartela» txartela emateagatik ordaindu beharreko tasaren salbuespenari dagokiona, eta honela idatzita geldituko da:

7.– Se añade un artículo 86 bis a dicho texto refundido, relativo a las exenciones de la tasa por expedición del carné «Gazte Txartela», con la redacción siguiente:

«86 bis artikulua.– Salbuespenak.

«Artículo 86 bis.– Exenciones.

Tasa hau ordaintzetik salbuetsita egongo dira "Gazte-Txartela" txartela eman ez zaien subjektu pasiboak, eman dakiela lehenbizikoz eskatzen dutenak».

Gozarán de exención de esta tasa los sujetos pasivos para los que no se hubiera expedido el carné "Gazte Txartela" y lo soliciten por primera vez».

8.– Aldatzen da testu bategin horren IV. tituluko VIII. kapitulua, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziak ebaluazio-eskaerak izapidetzeagatiko tasari dagokiona, eta honela idatzita geldituko da:

8.– Se modifica el capítulo VIII del título IV de dicho texto refundido, relativo a la tasa por la tramitación de las solicitudes de evaluación por Unibasq-Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco, que quedará con la redacción siguiente:

«VIII. KAPITULUA. UNIBASQ-EUSKAL UNIBERTSITATE SISTEMAREN KALITATE AGENTZIAK EBALUAZIO-ESKAERAK IZAPIDETZEAGATIKO TASA

«CAPÍTULO VIII. TASA POR LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EVALUACIÓN POR UNIBASQ-AGENCIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO

95 bis artikulua.– Zerga-egitatea.

Artículo 95 bis.– Hecho imponible.

Tasa honen zerga-egitatea da Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziak ebaluazio-eskaera normalizatuak izapidetzeko behar diren zerbitzuak emateagatiko tasa.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de servicios necesarios para la tramitación de las solicitudes normalizadas de evaluación por Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco.

95 ter artikulua.– Subjektu pasiboa.

Artículo 95 ter.– Sujeto pasivo.

Tasa honen subjektu pasiboak dira zerga-egitatea diren zerbitzuak eskatzen dituzten edo jasoko dituzten pertsona fisiko edo juridikoak.

Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas que soliciten o sean receptoras de los servicios que constituyen el hecho imponible.

95 quater artikulua.– Sortzapena.

Artículo 95 quater.– Devengo.

Zerbitzua ematen denean sortuko da tasa. Hala ere, aurretiaz ordaindu beharko da, eskaera egiten den unean.

La tasa se devengará cuando se preste el servicio. No obstante, el pago se exigirá por anticipado en el momento en que se formule la solicitud.

95 quinquies artikulua.– Kuota.

Artículo 95 quinquies.– Cuota.

1.– Irakasleak egiaztatzeko zerbitzuak emateagatiko tasaren zenbatekoa 47,77 eurokoa izango da.

1.– La cuantía de la tasa para la prestación de servicios para la acreditación del profesorado será de 47,77 euros.

2.– Ordainsari osagarriak esleitzeko irakasleen eta ikerlarien ikerketako meritu indibidualak ebaluatzeko zerbitzuak emateagatiko tasaren zenbatekoa 47,77 eurokoa izango da.

2.– La cuantía de la tasa para la prestación de servicios de evaluación de los méritos individuales de investigación del personal docente e investigador para la asignación de complementos retributivos será de 47,77 euros.

3.– Unibertsitate berriak sortzeko proposamenak ebaluatzeko zerbitzuak emateagatiko tasaren zenbatekoa 8.383,00 eurokoa izango da».

3.– La cuantía de la tasa para la prestación de servicios de evaluación de propuestas de creación de nuevas universidades será de 8.383,00 euros».

9.– Aldatzen da testu bategin horren 192.5.1 artikulua, portu-tasen T-1 tasari (Itsasontziak) dagokiona, eta honela idatzita geldituko da:

9.– Se modifica el artículo 192.5.1 de dicho texto refundido, relativo a la tasa T-1 (Buques) de la tasas portuarias, que quedará con la redacción siguiente:

«5.1. Orokorrean:

«5.1. Con carácter general:

Itsasontziak 0,052834 euro ordaindu behar du GT erregistroko tonaje gordineko unitateko edo horren frakzioko, hiru orduko aldi edo frakzio bakoitzeko; gehienez ere lau aldi egon daitezke 24 orduko epe bakoitzeko.

El buque abonará la cantidad de 0,052834 euros por unidad de arqueo bruto (GT) o fracción por cada periodo de tres horas o fracción, con un máximo de cuatro periodos por cada 24.

Portura derrigorrezko porturatzean sartzen diren itsasontziei oro har aurreikusitako kuotaren % 50eko murrizketa aplikatuko zaie».

A los buques que entren en el puerto en arribada forzosa se les aplicará una reducción del 50 % de la cuota prevista con carácter general».

10.– Aldatzen da testu bategin horren 192.5.6 artikulua, portu-tasen T-1 tasari (Itsasontziak) dagokiona, eta honela idatzita geldituko da:

10.– Se modifica el artículo 192.5.6 de dicho texto refundido, relativo a la tasa T-1 (Buques) de la tasas portuarias, que quedará con la redacción siguiente:

«5.6. Bidaiari-ontziak ez diren eta barneko, badiako edo tokiko trafikorako erabiltzen diren itsasontziei, portuetan basea duten atoiontziei, dragei, ur-tangei, gangileei, gabarrei, pontoiei eta antzeko makinei oro har aurreikusitako kuotaren % 75eko murrizketa aplikatuko zaie».

«5.6. A los buques, que no sean de pasaje, destinados a tráfico interior, de bahía o local, remolcadores con base en los puertos, dragas, aljibes, gánguiles, gabarras, pontones y artefactos análogos se les aplicará una reducción del 75 % de la cuota prevista con carácter general».

11.– Aldatzen da testu bategin horren 193.5.1 artikulua, portu-tasen T-2 tasari (Bidaiariak) dagokiona, eta honela idatzita geldituko da:

11.– Se modifica el artículo 193.5.1 de dicho texto refundido, relativo a la tasa T-2 (Pasaje) de la tasas portuarias, que quedará con la redacción siguiente:

«5.1. Bidaiari bakoitzeko (eurotan):

«5.1. Por cada pasajero o pasajera (euros):

Bidaiari-kategoriak

Categoría de pasaje

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Badiako edo tokiko trafikoan, ontziratzean bakarrik ordainduko da kuota.

En el tráfico de bahía o local se abonará la cuota solo al embarque.

Lagun bakarrarentzako edo birentzako geletako bidaiariei I. multzoko kuota ezarriko zaie; II. multzokoa hiru edo gehiagorentzako geletan edo aretoko besaulkietan doazenei, eta III. multzokoa ontzigaineko bidaiariei».

Se aplicará la cuota del bloque I al pasaje de los camarotes de una o dos plazas; la del bloque II a quienes ocupen camarotes de tres o más plazas, o butacas de salón, y la del bloque III al pasaje de cubierta».

12.– Aldatzen da testu bategin horren 194.5.1 artikulua, portu-tasen T-3 tasari (Salgaiak) dagokiona, eta honela idatzita geldituko da:

12.– Se modifica el artículo 194.5.1 de dicho texto refundido, relativo a la tasa T-3 (Mercancías) de la tasas portuarias, que quedará con la redacción siguiente:

«5.1. Salgaien partida bakoitzari ezarri beharreko kuotak ondoko taulan agertzen dira (eurotan), pisu gordinaren tona edo horren frakzio bakoitzeko, eta indarrean dagoen salgaien sailkapenari jarraikiz dagokien multzoaren arabera:

«5.1. Las cuotas a aplicar a cada partida de mercancías serán, por tonelada métrica de peso bruto o fracción y en función del grupo a que pertenezcan de acuerdo con el repertorio de clasificación de mercancías vigente, las siguientes (euros):

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Salgaien artean, petrolio-gaiak eta horien eratorriak, T-3 tasa likidatze aldera, honela sailkatuko dira:

La inclusión de los productos petrolíferos y sus derivados dentro del repertorio de mercancías para la liquidación de la tasa T-3 se efectuará de la forma siguiente:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Salbuespenez, kabotaje-nabigaziorako gasolioari eta fuel-olioari 0,347198 euroko kuota aplikatuko zaie.

Excepcionalmente, al gasoil y fuel-oil en régimen de cabotaje se le aplicará la cuota de 0,347198 euros.

Itsasontzi eta ontziak hornitzearren portura lehorretik sartzen diren petrolio-gaiei ezarriko zaien kuotak % 50eko murrizketa izango du ontziratze-operazioan gai berberei aplikatzen zaien kuotaren gain.

La cuota a aplicar a los productos petrolíferos cuya entrada en el puerto tenga lugar por vía terrestre con el objeto de servir de suministro a buques y embarcaciones tendrá una reducción del 50 % sobre la prevista para los diferentes productos en la operación de embarque.

Ez dute ordaindu beharko T-3 tasa arrantza-kaietan edo arrantzarako egokitutako beste kai batzuetan haien kontsumorako ontziratzen dituzten hornidurarengatik, ontzi- eta arrantza-tresnengatik eta izotzarengatik eta gatzarengatik.

Estarán exentos del abono de la tasa T-3 los avituallamientos, efectos navales y de pesca, hielo y sal que embarquen para el propio consumo en muelles pesqueros o en muelles habilitados al efecto.

Guztira tona metriko bateko pisua izatera iristen ez diren partidei ezarriko zaien zenbatekoa (200 kg-ko edo hortik gorako frakzio bakoitzeko) tona bakoitzeko ordaindu beharko litzatekeenaren bostena izango da».

Para las partidas con un peso total inferior a una tonelada métrica la cuantía será, por cada 200 kg o fracción en exceso, la quinta parte de la que correspondiera pagar por una tonelada».

13.– Aldatzen da testu bategin horren 194.5.2 artikulua, portu-tasen T-3 tasari (Salgaiak) dagokiona, eta honela idatzita geldituko da:

13.– Se modifica el artículo 194.5.2 de dicho texto refundido, relativo a la tasa T-3 (Mercancías) de la tasas portuarias, que quedará con la redacción siguiente:

«5.2. Lurreko igaroaldiko lanetako salgaien partida bakoitzari ezarri beharreko kuotak ondoko taulan agertzen dira (eurotan), pisu gordinaren tona metriko edo horren frakzio bakoitzeko, eta indarrean dagoen salgaien sailkapenari jarraiki dagokien multzoaren arabera:

«5.2. Las cuotas a aplicar a cada partida de mercancías en operaciones de tránsito por vía terrestre serán, por tonelada métrica de peso bruto o fracción, en función del grupo a que pertenezcan de acuerdo con el repertorio de clasificación de mercancías vigente, las siguientes (euros):

Lehenengoa: 0,191146 euro.

Primero: 0,191146 euros.

Bigarrena: 0,256625 euro.

Segundo: 0,256625 euros.

Hirugarrena: 0,377388 euro.

Tercero: 0,377388 euros.

Laugarrena: 0,558534 euro.

Cuarto: 0,558534 euros.

Bosgarrena: 0,754776 euro».

Quinto: 0,754776 euros».

14.– Aldatzen da testu bategin horren 196.1 artikulua, portu-tasen T-5 tasari (Seigarren eta zazpigarren zerrendetako ontziak) dagokiona, eta honela idatzita geldituko da:

14.– Se modifica el artículo 196.1 de dicho texto refundido, relativo a la tasa T-5 (Embarcaciones de listas sexta y séptima) de la tasas portuarias, que quedará con la redacción siguiente:

«1.– Aisialdiko azpiegitura nautiko hauek jarraian azaldu bezala katalogatzen dira, kontuan hartuta nola egiten den kirol-amarratzeen kudeaketa, T-5 amarratze-tasa likidatzeko:

«1.– Según el modo en que se presten los servicios de gestión de amarres deportivos, se establece, a efectos de liquidación de la tasa de amarre T-5, la siguiente catalogación de infraestructuras náutico-recreativas:

– 1. taldea: Portuko zerbitzuetako langileak partekatzen dituzten aisialdiko azpiegitura nautikoak.

– Grupo 1: Infraestructuras náutico-recreativas con personal de servicio en puerto compartido.

– 2. taldea: Portuko zerbitzu esklusiboa duten aisialdiko azpiegitura nautikoak, 24 ordutik beherako txandetan. Zerbitzu-orduak astean bi edo hiru lanaldi osoren parekoak izango dira, goi-denboraldian salbu, orduan egunero emango baitira.

– Grupo 2: Infraestructuras náutico-recreativas con servicio exclusivo de servicio en puerto en turnos inferiores a 24 horas, que se prestarán durante el equivalente a entre dos y tres jornadas laborales completas a la semana, excepto en temporada alta, en que se prestarán todos los días.

– 3. taldea: Portuko zerbitzuetako langileen zerbitzu esklusiboa duten aisialdiko azpiegitura nautikoak, 24 ordutik beherako txandetan. Zerbitzu-orduak astean hiru lanaldi oso baino gehiagoren parekoak izango dira, goi-denboraldian salbu, orduan egunero emango baitira.

– Grupo 3: Infraestructuras náutico-recreativas con servicio exclusivo de personal de servicio en puerto en turnos inferiores a 24 horas, que se prestarán durante el equivalente a más de tres jornadas laborales completas a la semana, excepto en temporada alta, en que se prestarán todos los días.

– 4. taldea: Portuko zerbitzuetako langileen zerbitzu esklusiboa duten aisialdiko azpiegitura nautikoak, urtean 365 egunetan eta 24 orduetan».

– Grupo 4: Infraestructuras náutico-recreativas con servicio exclusivo de personal de servicio en puerto 24 horas y todos los días del año».

15.– Aldatzen da testu bategin horren 196.2 artikulua, portu-tasen T-5 tasari (Seigarren eta zazpigarren zerrendetako ontziak) dagokiona, eta honela idatzita geldituko da:

15.– Se modifica el artículo 196.2 de dicho texto refundido, relativo a la tasa T-5 (Embarcaciones de listas sexta y séptima) de la tasas portuarias, que quedará con la redacción siguiente:

«2.– Tasa honen zerga-egitatea da seigarren eta zazpigarren zerrendako ontziek portuko zerbitzuguneko urez baliatzea, bai eta itsasotik portura iristea ahalbidetzen duten eta adierazi zaien atrakaleku, amarratze-leku edo ainguratze-postuan egotea ahalbidetzen duten obrez eta portu-instalazioez baliatzea ere. Halaber, zerga-egitatea izango da eskifaiako kideek eta bidaiariek portuko kaiak, pantalanak, lehorreko sarbideak, igarobideak eta, baleude, Portuko Agintaritzaren egonlekuak eta harrera-tokiak erabiltzea, eskatzen dituzten berariazko zerbitzuak ordaindu beharko dituztela.

«2.– Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización por las embarcaciones de listas sexta y séptima de las aguas de la zona de servicio del puerto y obras e instalaciones portuarias que permitan el acceso marítimo al puerto y su estancia en el atraque, punto de amarre o puesto de fondeo que le haya sido asignado, y por sus tripulantes y pasajeros de los muelles y pantalanes del puerto, accesos terrestres, vías de circulación y de los centros de estancia y recepción de titularidad de la Autoridad Portuaria, si los hubiera, debiendo abonar los servicios específicos que soliciten.

Bertako baldintzek hala eskatzen duten dartsenetan, tasa honen zerga-egitatearen barruan sartzen da portuko langileek emandako zerbitzua (marineltza-, zaintza- edo administrazio- eta harrera-zerbitzuak)».

El hecho imponible de esta tasa incluye, en las dársenas cuyas circunstancias así lo precisen, los servicios de personal de servicio en puerto (marinería o vigilancia o administración/recepción)».

16.– Aldatzen da testu bategin horren 196.6.1.1 artikulua, portu-tasen T-5 tasari (Seigarren eta zazpigarren zerrendetako ontziak) dagokiona, eta honela idatzita geldituko da:

16.– Se modifica el artículo 196.6.1.1 de dicho texto refundido, relativo a la tasa T-5 (Embarcaciones de listas sexta y séptima) de la tasas portuarias, que quedará con la redacción siguiente:

«6.1.1. Aisialdiko azpiegitura nautikoetan amarratzeagatik ordaindu beharreko T-5 tasaren zenbatekoa honako hau izango da:

«6.1.1. En infraestructuras náutico-recreativas la cuantía de la tasa T-5 por atraque será la siguiente:

a) 1. taldea:

a) Grupo 1:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) 2. taldea:

b) Grupo 2:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

c) 3. taldea:

c) Grupo 3:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

d) 4. taldea:

d) Grupo 4:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

e) Iragaitzazko itsasontzietarako atrakalekuak:

e) Atraques destinados a embarcaciones en tránsito:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

17.– Aldatzen da testu bategin horren 196.6.1.4 artikulua, portu-tasen T-5 tasari (Seigarren eta zazpigarren zerrendetako ontziak) dagokiona, eta honela idatzita geldituko da:

17.– Se modifica el artículo 196.6.1.4 de dicho texto refundido, relativo a la tasa T-5 (Embarcaciones de listas sexta y séptima) de la tasas portuarias, que quedará con la redacción siguiente:

«6.1.4. Metro bat baino gutxiago sakonera duten guneetan –ekinokzio-egunetako gehienezko itsasbehera bizitik dagokion portuan neurtuta– ainguratuta edo atrakatuta dauden ontziei, oro har ezarritako kuotaren % 25eko murrizketa aplikatuko zaie.

«6.1.4. A las embarcaciones fondeadas o atracadas en zonas de calados inferiores a un metro, medidos desde la bajamar máxima viva equinoccial (BMVE) del puerto que se trate, se les aplicará una reducción del 25 % de la cuota establecida con carácter general.

Gainera, baldintza hauek bete behar dira:

Además, deberán concurrir las siguientes circunstancias:

– Ontziaren luzera 6 m baino laburragoa izatea.

– Que la eslora total de la embarcación sea inferior a seis metros.

– Motorraren indarra 25 HPkoa baino txikiagoa izatea.

– Que la potencia del motor sea inferior a 25 HP.

Murrizketa horiek ez zaizkie aplikatuko pantanaletan atrakatuta dauden ontziei, ez seigarren edo zazpigarren zerrendako ontzi bat baino gehiagoren jabe direnei ere».

Estas reducciones no serán aplicables a embarcaciones atracadas a pantalanes ni a las personas propietarias de más de una embarcación de listas sexta o séptima».

18.– Aldatzen da testu bategin horren 196.1.6 artikulua, portu-tasen T-5 tasari (Seigarren eta zazpigarren zerrendetako ontziak) dagokiona, eta honela idatzita geldituko da:

18.– Se modifica el artículo 196.6.1.6 de dicho texto refundido, relativo a la tasa T-5 (Embarcaciones de listas sexta y séptima) de la tasas portuarias, que quedará con la redacción siguiente:

«6.1.6. Erretiroa duten ontzien jabeek ez dute tasa hau ordaindu beharrik izango ontziengatik. Salbuespen hori aplikatzeari begira, erretirodunak direla egiaztatzeko, kasuan kasuko erakunde ofizialaren egiaztapena aurkeztu beharko dute, eta urtero dituzten diru-sarrerak lanbide arteko gutxieneko soldataren 1,5 bider baino txikiagoak direla erakutsi; horretarako, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren azken agiriaren kopia erakutsi beharko dute. Era berean, aurkeztu beharko dute atrakatzea eskatu duten ontzian nabigatzeko legez eskatzen den titulua.

«6.1.6. Las personas propietarias de embarcaciones que se encuentren en situación de pensionista estarán exentas del pago de esta tasa. A los efectos de la aplicación de dicha exención, deberán acreditar su condición de pensionista mediante certificación del organismo oficial correspondiente, así como justificar unos ingresos anuales totales inferiores a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional mediante la aportación de copia de la última declaración del impuesto de las personas físicas. Deberán presentar, asimismo, el título de navegación legalmente exigible según la embarcación para la que se solicite el atraque.

Salbuespen hori ez da aplikatuko seigarren edo zazpigarren zerrendetan erregistraturiko ontzi bat baino gehiagoren jabe direnekin, ez sei metrotik gorako luzerako ontziekin edo motorraren indarra 50 HPkoa baino handiagoa duten ontziekin».

Esta exención no será aplicable a las personas propietarias de más de una embarcación registrada en las listas sexta o séptima, ni a las de embarcaciones con eslora máxima superior a seis metros o cuya potencia de motor sea superior a 50 HP».

19.– 6.1.10 zenbakiko apartatu bat gehitzen zaio testu bategin horren 196. artikuluari, portu-tasen T-5 tasari (Seigarren eta zazpigarren zerrendetako ontziak) dagokiona, eta honela idatzita geldituko da:

19.– Se añade un apartado 6.1.10 al artículo 196 de dicho texto refundido, relativo a la tasa T-5 (Embarcaciones de listas sexta y séptima) de la tasas portuarias, con la redacción siguiente:

«6.1.10. Baimenaren titularrak Portuko Administrazioari jakinarazten badio aldi baterako ez duela okupatuko bere amarratze-lekua, Portuko Administrazioak baimena eman ahal izango du plaza hori beste batek okupa dezan aldi batez.

«6.1.10. En el supuesto de que la persona titular de la autorización notifique a la Administración portuaria la no ocupación de su plaza de amarre por un plazo determinado, la Administración portuaria podrá autorizar la ocupación temporal de dicha plaza.

Kasu horretan, amarratze-baimenaren titularrari hobari bat aplikatu ahal izango zaio, eta hobari hori dagokion ekitaldiaren amaieran ordainduko zaio. Berriz alokatzeagatik jasoko den urteko ordainketak ezingo du gainditu amarratze-baimenaren titularrak ordaindutako amarratze-tasaren urteko zenbatekoaren % 80».

En este caso, la persona titular de la autorización de amarre podrá aplicar una bonificación que se abonará en un único abono al final del ejercicio correspondiente. El abono anual en concepto de dicha bonificación por realquiler no podrá superar el equivalente al 80 % de la cuantía anual de la tasa por amarre (T-5) abonada por el titular de la autorización de amarre».

20.– Aldatzen da testu bategin horren 196.6.2 artikulua, portu-tasen T-5 tasari (Seigarren eta zazpigarren zerrendetako ontziak) dagokiona, eta honela idatzita geldituko da:

20.– Se modifica el artículo 196.6.2 de dicho texto refundido, relativo a la tasa T-5 (Embarcaciones de listas sexta y séptima) de la tasas portuarias, que quedará con la redacción siguiente:

«6.2. Uraren eta argindarraren zerbitzua eskura izateagatik dorretxo adimendunen bidez:

«6.2. Por disponibilidad de servicios de agua y energía eléctrica a través de torretas inteligentes:

6.2.1. Aurreko 6.1 apartatuan ezarritako tasa bider koefiziente hau egitearen ondoriozko emaitza izango da kuota:

6.2.1. La cuota será la cantidad resultante del producto de la tasa establecida en el apartado 6.1 anterior por el siguiente coeficiente:

Uraren eta energia elektrikoaren hargunea: 0,07.

Toma de agua y de energía eléctrica: 0,07.

6.2.2. Uraren eta energia elektrikoaren hornidurarako kirol-instalazioen erabilpena tasa honen likidazioa kontuan hartu gabe likidatuko da, eta 197 ter artikuluan ezarritakoaren arabera».

6.2.2. La utilización de las instalaciones portuarias para los suministros de agua y energía eléctrica se liquidará con independencia de la liquidación de esta tasa y de conformidad con lo establecido en el artículo 197 ter».

21.– Aldatzen da testu bategin horren 197.4 artikulua, portu-tasen T-6 tasari (Altxatze-zerbitzuak) dagokiona, eta honela idatzita geldituko da:

21.– Se modifica el artículo 197.4 de dicho texto refundido, relativo a la tasa T-6 (Servicios de elevación) de la tasas portuarias, que quedará con la redacción siguiente:

«4. Tasa honen zerga-oinarria tresneria erabilgarri dagoen denbora eta haren altxatzeko gaitasuna edo potentzia da, eta egingo den maniobra mota, garabi mota eta ontziaren neurriak».

«4.– Constituye la base imponible de esta tasa el tiempo de disponibilidad del equipo y su capacidad o potencia de elevación, así como el tipo de maniobras a realizar, el tipo de grúa y las dimensiones de la embarcación».

22.– Aldatzen da testu bategin horren 197.5 artikulua, portu-tasen T-6 tasari (Altxatze-zerbitzuak) dagokiona, eta honela idatzita geldituko da:

22.– Se modifica el artículo 197.5 de dicho texto refundido, relativo a la tasa T-6 (Servicios de elevación) de la tasas portuarias, que quedará con la redacción siguiente:

«5.– Hau da T-6 tasaren kuota:

«5.– La cuota de la tasa T-6 será la siguiente:

Arku garabi automotorra, altxatzea eta uretaratzea, luzera-metro bakoitzeko:

Pórtico automotor, izado y botadura por cada metro lineal de eslora total:

– 8 metro arteko ontziak: 10,69 euro.

– Embarcaciones hasta 8 metros: 10,69 euros.

– 8 eta 12 metro bitarteko ontziak: 13,74 euro.

– Embarcaciones de más de 8 metros hasta 12 metros: 13,74 euros.

– 12 metrotik gorako ontziak: 16,82 euro.

– Embarcaciones de más de 12 metros: 16,82 euros.

Beso-garabia, altxatzea eta uretaratzea: 42,05 euro.

Grúa pluma, izado y botadura: 42,05 euros.

Murrizketa hauek aplikatu ahal izango dira tasaren kuotaren zenbatekoan:

Podrán aplicarse las siguientes reducciones del importe de la cuota de la tasa:

a) Maniobra azkarrak, bermatu gabe eta 30 minutu baino gutxiago erabilita, % 50eko murrizketa izango du.

a) La maniobra rápida sin apoyar y menos de 30 minutos, reducción del 50 %.

b) Altxatzea edo uretaratzea, bietako bat bakarrik egiten bada, % 50eko murrizketa izango da.

b) Cuando se realiza solo izado o botadura, reducción del 50 %.

c) Arku-garabi automotorraren maniobra bi hilabetetik laura bitarteko negualdirako egiten bada, % 20ko murrizketa izango da.

c) La maniobra del pórtico automotor en caso de invernada entre dos y cuatro meses, reducción del 20 %.

d) Arku-garabi automotorraren maniobra lau hilabetetik zortzira bitarteko negualdirako egiten bada, % 40ko murrizketa izango da».

d) La maniobra del pórtico automotor en caso de invernada entre cuatro y ocho meses, reducción del 40 %».

23.– Aldatzen da testu bategin horren 197 bis artikuluko 5. apartatua, portu-tasen T-7 tasari (Aparkatzea) dagokiona, eta honela idatzita geldituko da:

23.– Se modifica el apartado 5 del artículo 197 bis de dicho texto refundido, relativo a la tasa T-7 (Aparcamiento) de la tasas portuarias, que quedará con la redacción siguiente:

«5. Ibilgailuak aparkatzeko zerbitzua arautzen den portuetan, honako kuota hauek ordainduko dira:

«5. En los puertos en los que se ordene la regulación del servicio de aparcamiento de vehículos, las cuotas serán las siguientes:

5.1. Oro har:

5.1. Con carácter general:

5.1.1. Portuko jarduerekin zerikusia duten egoiliarren eta erabiltzaileen ibilgailuak:

5.1.1. Vehículos de residentes y de personas usuarias que tengan relación con las actividades portuarias:

– Donostia: 66,27 euro urtean.

– Donostia / San Sebastián: 66,27 euros/año.

– Beste portu batzuk: 21,72 euro urtean.

– Otros puertos: 21,72 euros/año.

5.1.2. Portuko jarduerekin zerikusirik ez duten gainerako erabiltzaileen ibilgailuak:

5.1.2. Vehículos del resto de personas usuarias que no tengan relación con las actividades portuarias:

– Ibilgailu arinak: 1,03 euro orduko edo zatikiko, eta gehienez 10,25 euro eguneko.

– Vehículos ligeros: 1,03 euros/hora o fracción, hasta un máximo de 10,25 euros/día.

– Ibilgailu astunak: 3,08 euro orduko edo zatikiko, eta gehienez 30,75 euro eguneko.

– Vehículos pesados: 3,08 euros/hora o fracción, hasta un máximo de 30,75 euros/día.

5.1.3. Portuko amarratzaileek lehentasunez erabiltzeko aparkalekuak dituzten kirol-portuetan, honako diru kopuru hauek ordainduko dira aparkatzeagatik:

5.1.3. En los puertos deportivos donde existan zonas de aparcamiento para uso preferente de amarristas del puerto, las cuantías a cobrar por aparcamiento serán las siguientes:

– Donostia, Getaria, Bermeo eta Mutrikuko portuetan: 66,27 euro urtean.

– En los puertos de Donostia / San Sebastián, Getaria, Bermeo y Mutriku: 66,27 euros/año.

– Hondarribiko eta Orioko portuetan: 93,01 euro urtean.

– En los puertos de Hondarribia y Orio: 93,01 euros/año.

– Igaroaldian edo joan-etorrian dabiltzan amarratzaileen ibilgailuetarako: 5,21 euro eguneko.

– Para vehículos de amarristas en tránsito o de paso: 5,21 euros/día.

5.2. Portura sartzeko txartela egiteagatik edo, galdu edo hondatuz gero, berria egiteagatik:

5.2. Por la emisión de tarjeta de acceso al puerto o su posterior sustitución en caso de pérdida o deterioro:

– Txartel magnetikoa: 40,25 euro.

– Tarjeta magnética: 40,25 euros.

– Txartel ez-magnetikoa: 7,09 euro.

– Tarjeta no magnética: 7,09 euros.

5.3. Gaizki aparkatuta dauden automobilak kentzeagatik: 55,96 euro».

5.3. Por cada retirada de vehículos mal estacionados: 55,96 euros».

24.– Aldatzen da testu bategin horren 197 ter artikuluko 5. apartatua, portu-tasen T-8 tasari (Ura eta argindarra kontsumitzea) dagokiona, eta honela idatzita geldituko da:

24.– Se modifica el apartado 5 del artículo 197 ter de dicho texto refundido, relativo a la tasa T-8 (Tasa de suministros de agua y energía eléctrica) de la tasas portuarias, que quedará con la redacción siguiente:

«5. Hauek dira tasaren kuotak:

«5. Las cuotas de la tasa son las siguientes:

5.1. Ura: 1,80 euro metro kubiko bakoitza.

5.1. Agua: 1,80 euros por cada metro cúbico.

Energia elektrikoa: 0,35 euro kilowatt orduko.

Energía eléctrica: 0,35 euros por cada kilovatio/hora.

5.2. Kontagailurik ez badago, ura eta energia elektrikoa kontsumitzeagatik ordaindu behar den kuota 0,015 euro/m2/eguneko da. Kontsumoa karenatze-eremuan egiten bada, 10,15 euro/eguneko izango da kuota».

5.2. Si no existe contador, la cuota por el consumo de agua y energía eléctrica es de 0,015 euros/m2 y día. Si el consumo se realiza en el área de carenado, la cuota es de 10,15 euros/día».

25.– Aldatzen da testu bategin horren 197 quater artikuluko 5. apartatua, portu-tasen T-9 tasari (Askotariko zerbitzuak) dagokiona, eta honela idatzita geldituko da:

25.– Se modifica el apartado 5 del artículo 197 quater de dicho texto refundido, relativo a la tasa T-9 (Servicios diversos) de la tasas portuarias, que quedará con la redacción siguiente:

«5. Tasaren kuotak hauexek dira:

«5. Las cuotas de la tasa serán las siguientes:

5.1. Pisagailua:

5.1. Básculas:

Pisaldi bakoitzeko: 1,64 euro.

Por cada pesada: 1,64 euros.

5.2. Arranpa-karroak:

5.2. Carros varaderos:

5.2.1. Igotzeagatik edo jaisteagatik.

5.2.1. Por izada o bajada.

– 50 EGTraino. Luzera-metro bakoitzeko: 19,13 euro.

– Hasta 50 TRB, por cada metro de eslora total: 19,13 euros.

– 51 eta 150 EGT bitartekoa. Tona bakoitzeko: 2,20 euro.

– De 51 a 150 TRB, por cada tonelada: 2,20 euros.

– 150 EGTtik gora. Tona bakoitzeko: 1,68 euro.

– Más de 150 TRB, por cada tonelada: 1,68 euros.

5.2.2. Egonaldia, eguneko.

5.2.2. Estancia por día.

– 50 EGTraino. Luzera-metro bakoitzeko: 0,57 euro.

– Hasta 50 TRB, por cada metro de eslora total: 0,57 euros.

– 51 eta 150 EGT bitartekoa. Tona bakoitzeko: 0,30 euro.

– De 51 a 150 TRB, por cada tonelada: 0,30 euros.

– 150 EGTtik gora. Tona bakoitzeko: 0,51 euro.

– Más de 150 TRB, por cada tonelada: 0,51 euros.

Seigarren eta zazpigarren zerrendetako ontziak direnean, zenbateko hauek ordainduko dituzte egunean, luzerako metro bakoitzeko, egonaldi-egunen arabera:

En el caso de embarcaciones de listas sexta y séptima se abonarán las siguientes cuotas diarias por metro lineal de eslora total y días de estancia:

– 0 egunetik 7 egunera arte: 0,47 euro.

– De 0 a 7 días: 0,47 euros.

– 8 egunetik 10 egunera arte: 0,73 euro.

– De 8 a 10 días: 0,73 euros.

– 11 egunetik 20 egunera arte: 1,12 euro.

– De 11 a 20 días: 1,12 euros.

– 21 egunetik 60 egunera arte: 2,51 euro.

– De 21 a 60 días: 2,51 euros.

– 61 egunetik aurrera: 2,51 euro.

– De 61 días en adelante: 2,51 euros.

Irailaren 1etik apirilaren 30era egiten diren egonaldietan, bi egun horiek barne, murrizketa hauek egingo dira, 61. egunetik aurrera:

Para estancias que se realicen en el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de abril, ambos días inclusive, se aplicarán las siguientes reducciones desde el día 61:

– 61 egunetik 120 egunera arteko egonaldia: % 20.

– Estancia de 61 días a 120 días: 20 %.

– 121 egunetik 240 egunera arteko egonaldia: % 40.

– Estancia de 121 días a 240 días: 40 %.

5.2.3. Lehorreratze-arrapalak; erabiltzen diren bakoitzean: 12,48 euro.

5.2.3. Rampas de varada, por cada utilización: 12,48 euros.

5.2.4. Sehaska-jokoa:

5.2.4. Juego de cunas:

– Txikiak: 1,39 euro eguneko.

– Pequeñas: 1,39 euros/día.

– Ertainak: 2,58 euro eguneko.

– Medianas: 2,58 euros/día.

– Handiak: 3,74 euro eguneko.

– Grandes: 3,74 euros/día.

5.3. Garbitzeko makinak:

5.3. Máquinas de limpieza:

5.3.1. Ontzia harea-zorrotadarekin garbitzea. Eguneko edo zatikiko tasa: 77,72 euro.

5.3.1. Limpieza de embarcación con chorreo de arena, por día o fracción: 77,72 euros.

5.3.2. Presioz garbitzeko makina. Ordu-erdiko edo frakzioko tasa: 7,36 euro.

5.3.2. Máquina de limpieza a presión, por cada media hora o fracción: 7,36 euros.

5.3.3. Makina hidrogarbitzailea. 3,16 euro/12 minutu».

5.3.3. Máquina hidrolimpiadora, 3,16 euros/12 minutos».

26.– Aldatzen da testu bategin horren 197 quinquies artikuluko 4. apartatua, portuko jabari publikoaren okupazio pribatiboagatiko eta erabiltzeagatiko tasari dagokiona, eta honela idatzita geldituko da:

26.– Se modifica el apartado 4 del artículo 197 quinquies de dicho texto refundido, relativo a la tasa por ocupación privativa y utilización del dominio público portuario, que quedará con la redacción siguiente:

«4.– Tasa honen zerga-oinarria portuko jabari publikoan okupatu den azalera (metro karratuetan neurtuta) eta okupazioaren iraupena dira».

«4.– Constituye la base imponible de esta tasa la superficie de dominio público portuario ocupada medida en metros cuadrados y la duración de la ocupación».

27.– Aldatzen dira testu bategin horren 197 quinquies artikuluko 5.1.1 apartatuaren a), b) eta c) letrak, portuko jabari publikoaren okupazio pribatiboagatiko eta erabiltzeagatiko tasari dagokiona, eta honela idatzita geldituko dira:

27.– Se modifican las letras a), b) y c) del apartado 5.1.1 del artículo 197 quinquies de dicho texto refundido, relativo a la tasa por ocupación privativa y utilización del dominio público portuario, que quedarán con la redacción siguiente:

«a) Eraiki gabeko eremua: 12,88 euro/m2/urtea.

«a) Superficie no edificada: 12,88 euros/m2/año.

b) Eraikitako eremua: 25,71 euro/m2/urtea.

b) Superficie edificada: 25,71 euros/m2/año.

c) Aisialdiko erabilera nautikoa duten portu-eremuetan eraikitako azalera: 7,09 euro/m2/hilabetea».

c) Superficie edificada en áreas portuarias de uso náutico recreativo: 7,09 euros/m2/mes».

28.– Aldatzen da testu bategin horren 197 quinquies artikuluko 5.1.3 apartatua, portuko jabari publikoaren okupazio pribatiboagatiko eta erabiltzeagatiko tasari dagokiona, eta honela idatzita geldituko da:

28.– Se modifica el apartado 5.1.3 del artículo 197 quinquies de dicho texto refundido, relativo a la tasa por ocupación privativa y utilización del dominio público portuario, que quedará con la redacción siguiente:

«5.1.3. Okupazioaren xedea merkataritza edo industriako jarduerak garatzea denean, eta ez badute zuzeneko loturarik portuko eginkizunekin, 5.1.1 apartatuan ezarritako kuotak aplikatuko dira % 50eko gehikuntzarekin.

«5.1.3. Cuando el destino de la ocupación sea el desarrollo de una actividad comercial o industrial no relacionada directamente con la prestación de actividad portuaria, se aplicarán las cuotas establecidas en el apartado 5.1.1 con un incremento del 50 %.

Hala ere, igoera hori % 20koa izango da Hondarribiko portuan nautika- eta kirol-erabilera duten eremuetan merkataritza-erabilerako eraikitako azalerak direnean».

No obstante, este incremento será del 20 % cuando se trate de superficies edificadas para uso comercial en áreas portuarias náutico deportivas en el puerto de Hondarribia».

29.– Aldatzen da testu bategin horren 197 quinquies artikuluko 5.2.1 apartatua, portuko jabari publikoaren okupazio pribatiboagatiko eta erabiltzeagatiko tasari dagokiona, eta honela idatzita geldituko da:

29.– Se modifica el apartado 5.2.1 del artículo 197 quinquies de dicho texto refundido, relativo a la tasa por ocupación privativa y utilización del dominio público portuario, que quedará con la redacción siguiente:

«5.2.1. Merkataritza- edo industria-jarduera baterako denean:

«5.2.1. Ejercicio de una actividad comercial o industrial:

a) Portuko jarduerekin zerikusia badu: 0,240928 euro m2-ko eta eguneko.

a) Relacionada con las actividades portuarias: 0,240928 euros/m2/día.

b) Portuko jarduerekin zerikusirik ez badu: 0,472920 euro m2-ko eta eguneko».

b) No relacionada con las actividades portuarias: 0,472920 euros/m2/día».

30.– Aldatzen da testu bategin horren 197 quinquies artikuluko 5.2.2 apartatua, portuko jabari publikoaren okupazio pribatiboagatiko eta erabiltzeagatiko tasari dagokiona, eta honela idatzita geldituko da:

30.– Se modifica el apartado 5.2.2 del artículo 197 quinquies de dicho texto refundido, relativo a la tasa por ocupación privativa y utilización del dominio público portuario, que quedará con la redacción siguiente:

«5.2.2. Merkataritza- edo industria-jarduera baterako ez denean: 0,240928 euro m2-ko eta eguneko».

«5.2.2. Ejercicio de una actividad no comercial o industrial: 0,240928 euros/m2/día».

31.– 5.5 zenbakiko apartatu bat gehitzen zaio testu bategin horren 197 quinquies artikuluari, portuko jabari publikoaren okupazio pribatiboagatiko eta erabiltzeagatiko tasari dagokiona, eta honela idatzita geldituko da:

31.– Se añade un nuevo apartado 5.5 al artículo 197 quinquies de dicho texto refundido, relativo a la tasa por ocupación privativa y utilización del dominio público portuario, que quedará con la redacción siguiente:

«5.5. Baimenaren xedea kirol- eta jolas-ekitaldiak egitea denean, honako hau izango da tasaren zenbatekoa: ekitaldiak egiten diren egunean izandako benetako okupazio-orduei eta artikulu honen aurreko apartatuen arabera ateratako emaitzari proportzioan dagokiena. Ondorio horietarako, lurralde-ordezkaritzako langileek bidalitako aktak zehaztuko ditu benetan egin den okupazioaren hasiera-ordua eta amaiera-ordua».

«5.5. Cuando la autorización tenga por objeto la realización de eventos deportivos y lúdicos, la determinación de la cuantía de la tasa será proporcional a las horas de ocupación efectiva durante el día que se celebren, aplicándose el prorrateo correspondiente al importe obtenido según los apartados anteriores de este artículo. A estos efectos, el acta remitida por el personal de la delegación territorial determinará la hora de comienzo y finalización de la ocupación real».

32.– Aldatzen da testu bategin horren 197 quinquies artikuluko 6. apartatua, portuko jabari publikoaren okupazio pribatiboagatiko eta erabiltzeagatiko tasari dagokiona, eta honela idatzita geldituko da:

32.– Se modifica el apartado 6 del artículo 197 quinquies de dicho texto refundido, relativo a la tasa por ocupación privativa y utilización del dominio público portuario, que quedará con la redacción siguiente:

«6.– Toki-korporazioek ez dituzte ordaindu beharko emakiden eta baimenen tasak, baldin eta baimen eta emakida horiek zuzenean edo hirugarrenen aldetik irabazteko asmoz ustiatzen ez badira.

«6.– Las corporaciones locales gozarán de exención en las concesiones y autorizaciones que se les otorguen, siempre que estas no sean objeto de explotación lucrativa por sí o por terceras personas.

Arrantzale-kofradiak eta ekoizleen organizazioak baimenetatik salbuetsita egongo dira baldin eta portu-jabari publikoko lursailak okupatzeko baimena eskatzen badute eta lursail horietan sareak maneiatzeko erakinak eta tinak edo kutxak garbitzeko instalazioak, izotz-fabrikak, arrainak jaso, erakutsi, maneiatu edo saltzeko lonjak, arraina izozteko edo biltegiratzeko plantak edo lanabesak gorde eta konpontzeko sotoak eraiki eta ustiatu nahi badituzte».

Las cofradías de pescadores y las organizaciones de productores gozarán de exención de las autorizaciones cuando soliciten ocupación de terrenos en dominio público portuario para destinarlo a la construcción y posterior explotación de edificios para la manipulación de redes, instalaciones para la limpieza de tinas o cajas, fábricas de hielo, lonjas de recepción, exposición, manipulación o venta de pescado o plantas congeladoras y de almacenamiento de pescado y sotos de almacenamiento y reparación de pertrechos».

33.– Berrizendatzen da testu bategin horren xedapen gehigarria eta lehenengo xedapen gehigarri izatera pasatzen da.

33.– Se renumera la disposición adicional de dicho texto refundido como disposición adicional primera.

34.– Bigarren xedapen gehigarria gehitzen zaio testu bategin horri, eta honela idatzita geldituko da:

34.– Se añade una disposición adicional segunda a dicho texto refundido, con la redacción siguiente:

«BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Euskadiko Kirol Portuak zuzenbide pribatuko ente publikoaren izaera publiko ez-tributarioa duten ondare-prestazioak (tarifak).

«DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias (tarifas) del ente público de derecho privado Euskadiko Kirol Portuak.

A) Seigarren eta zazpigarren zerrendetako ontziengatiko tarifa.

A) Tarifa por embarcaciones de listas sexta y séptima.

1. Aisialdiko azpiegitura nautiko hauek jarraian azaldu bezala katalogatzen dira, kontuan hartuta nola egiten den kirol-amarratzeen kudeaketa, izaera publiko ez-tributarioa duten ondare-prestazioak (tarifak) likidatzeko:

1. Según el modo en que se presten los servicios de gestión de amarres deportivos, se establece, a efectos de liquidación de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias (tarifas), la siguiente catalogación de infraestructuras náutico-recreativas:

– 1. taldea: Portuko zerbitzuetako langileak partekatzen dituzten aisialdiko azpiegitura nautikoak.

– Grupo 1: Infraestructuras náutico-recreativas con personal de servicio en puerto compartido.

– 2. taldea: Portuko zerbitzu esklusiboa duten aisialdiko azpiegitura nautikoak, 24 ordutik beherako txandetan. Zerbitzu-orduak astean bi edo hiru lanaldi osoren parekoak izango dira, goi-denboraldian salbu, orduan egunero emango baitira.

– Grupo 2: Infraestructuras náutico-recreativas con servicio exclusivo de servicio en puerto en turnos inferiores a 24 horas, que se prestarán durante el equivalente a entre dos y tres jornadas laborales completas a la semana, excepto en temporada alta, en que se prestarán todos los días.

– 3. taldea: Portuko zerbitzuetako langileen zerbitzu esklusiboa duten aisialdiko azpiegitura nautikoak, 24 ordutik beherako txandetan. Zerbitzu-orduak astean hiru lanaldi oso baino gehiagoren parekoak izango dira, goi-denboraldian salbu, orduan egunero emango baitira.

– Grupo 3: Infraestructuras náutico-recreativas con servicio exclusivo de personal de servicio en puerto en turnos inferiores a 24 horas, que se prestarán durante el equivalente a más de tres jornadas laborales completas a la semana, excepto en temporada alta, en que se prestarán todos los días.

– 4. taldea: Portuko zerbitzuetako langileen zerbitzu esklusiboa duten aisialdiko azpiegitura nautikoak, urtean 365 egunetan eta 24 orduetan.

– Grupo 4: Infraestructuras náutico-recreativas con servicio exclusivo de personal de servicio en puerto 24 horas y todos los días del año.

2. Tarifa honen xedea da kirol eta aisialdiko ontziek itsasotik portura iristea ahalbidetzen duten eta adierazi zaien atrakaleku, amarratze-leku edo ainguratze-postuan egotea ahalbidetzen duten obrez eta portu-instalazioez baliatzea. Halaber, xedea izango da eskifaiako kideek eta bidaiariek portuko kaiak, pantalanak, lehorreko sarbideak, igarobideak eta, baleude, Portuko Agintaritzaren egonlekuak eta harrera-tokiak erabiltzea, eskatzen dituzten berariazko zerbitzuak ordaindu beharko dituztela.

2. Constituye el objeto de esta tarifa la utilización por las embarcaciones deportivas y de recreo de las obras e instalaciones portuarias que permitan el acceso marítimo al puerto y su estancia en el atraque, punto de amarre o puesto de fondeo que le haya sido asignado, y por sus tripulantes y pasajeros de los muelles y pantalanes del puerto, accesos terrestres, vías de circulación y de los centros de estancia y recepción de titularidad de la Autoridad Portuaria, si los hubiera, debiendo abonar los servicios específicos que soliciten.

Bertako baldintzek hala eskatzen duten dartsenetan, tarifa honen xedearen barruan sartzen da portuko langileek emandako zerbitzua (marineltza-, zaintza- edo administrazio- eta harrera-zerbitzuak).

El objeto de esta tarifa incluye, en las dársenas cuyas circunstancias así lo precisen, los servicios de personal de servicio en puerto (marinería o vigilancia y/o administración/recepción).

3. Hauek izango dira tarifa modu solidarioan ordaindu beharko dutenak:

3. Deberán abonar la tarifa con carácter solidario:

a) Baimena izanez gero, baimenaren titularra.

a) En el supuesto de que exista autorización, la persona titular de la autorización.

b) Titulurik gabeko okupazioetan, ontzi okupatzailearen jabea, enpresa kontsignatarioa eta ontziko kapitaina edo patroia.

b) En el supuesto de ocupación sin título, la persona propietaria de la embarcación ocupante, la empresa consignataria y la capitana o capitán o la patrona o patrón de la embarcación.

4. Ontzia portuko zerbitzuguneko uretan sartzen denean sorrarazten da tarifa. Baimena duten ontzien kasuan, gaikuntza ematen duen titulua lortzean sortuko da tarifa.

4. La tarifa se devengará cuando la embarcación entre en las aguas de la zona de servicio del puerto. En el caso de embarcaciones con autorización, el devengo se producirá cuando se otorgue el título habilitante.

Pasoko itsasontziek portura iritsitakoan egin beharko dute tarifaren likidazioa, zeina deklaratzen duten egonaldiaren iraupenaren araberakoa izango baita.

Para las embarcaciones de paso en el puerto, la liquidación de la tarifa se realizará a su llegada al puerto, en función de los días de estancia que se declaren.

Portuan basea duten ontziek aurretik eta ezarritako aldien arabera egingo dute tarifaren likidazioa, eta, hala eskatzen bazaie, banku-erakunde batean helbideratu beharko dute tarifaren ordainketa.

Para las embarcaciones con base en el puerto, la liquidación de la tarifa se realizará por adelantado y por los periodos de tiempo que se determinen, debiendo domiciliar el pago de la tarifa en una entidad bancaria si así fueran requeridos para ello.

5. Tarifaren kuoten zenbatekoa kalkulatzeko, ontziaren guztizko luzera eta gehieneko zabalera biderkatuta ateratzen den azalera, metro karratutan, baita kaian atrakatuta edo aingura botata emandako aldia ere.

5. El importe de las cuotas de la tarifa se calculará en función de la superficie en metros cuadrados resultante del producto de la eslora total de la embarcación por la manga máxima y el tiempo de estancia en fondeo o atraque.

6. Hauek dira tarifaren kuotak:

6. Los importes de las cuotas de la tarifa son las siguientes:

6.1. Ontziek portuko zerbitzuguneko urak erabiltzeagatik eta itsasotik portura iristea eta atrakalekura edo ainguralekura iristea ahalbidetzen duten obrez eta instalazioez baliatzeagatik, eta horietan egoteagatik:

6.1. Por la utilización por las embarcaciones de las aguas de la zona de servicio del puerto y obras e instalaciones portuarias que permitan el acceso marítimo al puesto de atraque o de fondeo asignado y su estancia en los mismos:

6.1.1. Aisialdiko azpiegitura nautikoetan atrakatzeagatik ordaindu beharreko T-5 tarifaren zenbatekoa honako hau izango da:

6.1.1. En infraestructuras náutico-recreativas la cuantía de la tarifa T-5 por atraque será la siguiente:

a) 1. taldea:

a) Grupo 1:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) 2. taldea:

b) Grupo 2:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

c) 3. taldea:

c) Grupo 3:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

d) 4. taldea:

d) Grupo 4:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

e) Iragaitzazko itsasontzietarako atrakalekuak:

e) Atraques destinados a embarcaciones en tránsito:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

6.1.2. Ontzia instalazio finko batean (lurrari atxikitako obra zibila) edo instalazio flotatzaile batean amarratzea edo atrakatzea moilan atrakatzearen pareko izango da, baldin eta instalazioak ontziak bereizteko fingerrik ez badu, eta ez badago ez ur- ez argindar-zerbitzurik.

6.1.2. El amarre o atraque de una embarcación en una instalación fija (obra civil unida a tierra) o flotante que no cuente con fingers que permitan la separación entre embarcaciones y carezcan de los servicios de agua y electricidad tendrá la consideración de atraque a muelle.

6.1.3. Moilaren edo pantalan flotatzaileen kontra luzeran atrakaturiko ontziei saihetsez saihets jartzen zaizkienek, edo saihetsez saihets dauden beste ontzi batzuei jartzen zaizkienek, 6.1.1 apartatuan oro har ezartzen den kuotaren % 50eko murrizketa izango dute.

6.1.3. Aquellas embarcaciones abarloadas a otras ya atracadas de costado a muelle o pantalán flotante, o a otros barcos abarloados, tendrán una reducción del 50 % de la cuota establecida con carácter general en el apartado 6.1.1.

6.1.4. Metro bat baino gutxiagoko sakonera duten guneetan –ekinokzio-egunetako gehienezko itsasbehera bizi dagokion portuan neurtuta– ainguratuta edo atrakatuta dauden ontziei, oro har ezarritako kuotaren % 25eko murrizketa aplikatuko zaie.

6.1.4. A las embarcaciones fondeadas o atracadas en zonas de calados inferiores a un metro, medidos desde la bajamar máxima viva equinoccial (BMVE) del puerto que se trate, se les aplicará una reducción del 25 % de la cuota establecida con carácter general.

Gainera, baldintza hauek bete behar dira:

Además, deberán concurrir las siguientes circunstancias:

– Ontziaren luzera 6 m baino laburragoa izatea.

– Que la eslora total de la embarcación sea inferior a seis metros.

– Motorraren indarra 25 HPkoa baino txikiagoa izatea.

– Que la potencia del motor sea inferior a 25 HP.

Murrizketa horiek ez zaizkie aplikatuko pantanaletan atrakatuta dauden ontziei, ez seigarren edo zazpigarren zerrendako ontzi bat baino gehiagoren jabe direnei ere.

Estas reducciones no serán aplicables a embarcaciones atracadas a pantalanes ni a las personas propietarias de más de una embarcación de listas sexta o séptima.

6.1.5. Portuaren kanpoaldean edo portuaren ondoko aldean geratzen diren ontziek 6.1.1 apartatuan ezarritako kuotaren % 60ko murrizketa izango dute, portuko zerbitzuen hurbiltasunetik edo erabileratik ateratzen duten onuragatik; baina, murrizketa hori bateraezina izango da artikulu honetan jasotzen den beste edozeinekin.

6.1.5. Las embarcaciones que utilicen la zona exterior y aneja a la específica portuaria y que se beneficien de la proximidad o uso de los servicios existentes en el puerto tendrán una reducción del 60 % de la cuota establecida en el apartado 6.1.1, siendo incompatible esta reducción con cualquier otra contemplada en este artículo.

6.1.6. Erretiroa duten ontzien jabeek ez dute tarifa hau ordaindu beharrik izango ontziengatik. Salbuespen hori aplikatzeari begira, erretirodunak direla egiaztatzeko, kasuan kasuko erakunde ofizialaren egiaztapena aurkeztu beharko dute, eta urtero dituzten diru-sarrerak lanbide arteko gutxieneko soldataren 1,5 bider baino txikiagoak direla erakutsi; horretarako, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren azken agiriaren kopia erakutsi beharko dute. Era berean, aurkeztu beharko dute atrakatzea eskatu duten ontzian nabigatzeko legez eskatzen den titulua.

6.1.6. Las personas propietarias de embarcaciones que se encuentren en situación de pensionista estarán exentas del pago de esta tarifa. A los efectos de la aplicación de dicha exención, deberán acreditar su condición de pensionista mediante certificación del organismo oficial correspondiente, así como justificar unos ingresos anuales totales inferiores a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional mediante la aportación de copia de la última declaración del impuesto de las personas físicas. Deberán presentar, asimismo, el título de navegación legalmente exigible según la embarcación para la que se solicite el atraque.

Salbuespen hori ez da aplikatuko seigarren edo zazpigarren zerrendetan erregistraturiko ontzi bat baino gehiagoren jabe direnekin, ez sei metrotik gorako luzerako ontziekin edo motorraren indarra 50 HPkoa baino handiagoa duten ontziekin.

Esta exención no será aplicable a las personas propietarias de más de una embarcación registrada en las listas sexta o séptima, y a las de embarcaciones con eslora máxima superior a seis metros o cuya potencia de motor sea superior a 50 HP.

6.1.7. Bai ainguratzea bai atrakatzea ere Portuko Administrazioari eskatu behar zaio. Hori egin ezean, pantalanean atrakatzeko dagoen kuotaren % 100 gehiago ordaindu beharko da, eta, horrez gain, zehapena jartzea ere egongo da, indarrean dauden xedapenak hausteagatik.

6.1.7. Tanto el fondeo como el atraque deben ser solicitados a la Administración portuaria. Si no se hiciese así, se devengará la cuota para atraque a pantalán incrementada en un 100 %, todo ello independientemente de la sanción que pueda proceder por infracción de las disposiciones vigentes.

Kuota hori ordaintzeak ez du kentzen ontzia desatrakatzeko betebeharra, amarratze-lekuz edo ainguralekuz aldatzekoa edo, areago, portutik ateratzekoa, agintaritza eskudunak beharrezkotzat jo eta hala agintzen badu.

El abono de esta cuota no releva de la obligación de desatracar la embarcación, de cambiar de lugar de amarre o fondeo o incluso de abandonar el puerto si así fuera ordenado, por estimarlo necesario la autoridad competente.

6.1.8. Desatrakatzeko edo atrakatzea aldatzeko agindua jaso duen ontziak maniobra horiek atzeratzen baditu, agintaritza eskudunak ezar diezazkiokeen zehapenez gain, beste zenbateko hauek ere ordaindu beharko ditu:

6.1.8. El barco que después de haber recibido orden de desatraque o de enmienda de atraque demore estas maniobras abonará, con independencia de las sanciones que en su caso imponga la autoridad competente, las siguientes cantidades:

– Lehenengo hiru egunetako bakoitzagatik edo zatikiagatik: berez dagokion kuota, % 50ean gehituta.

– Por cada uno de los tres primeros días o fracción: el importe de la cuota que le corresponda, incrementado en un 50 %.

– Gainerako egun bakoitzagatik: berez dagokion kuota, % 100ean gehituta.

– Por cada uno de los días restantes: el importe de la cuota que le corresponda, incrementado en un 100 %.

6.1.9. Tarifa hau ordaindu behar duten ontziek ez dute ordaindu beharko T-1 tasa (irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen Testu Bateginean dago araututa).

6.1.9. Las embarcaciones sujetas a esta tarifa estarán exentas de abonar la tasa T-1, regulada en el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre.

6.1.10. Baimenaren titularrak Portuko Administrazioari jakinarazten badio epe jakin batean ez duela okupatuko bere amarratze-lekua, Portuko Administrazioak baimena eman ahal izango du plaza hori beste batek okupa dezan aldi batez.

6.1.10. En el supuesto de que la persona titular de la autorización notifique a la Administración portuaria la no ocupación de su plaza de amarre por un plazo determinado, la Administración portuaria podrá autorizar la ocupación temporal de dicha plaza.

Kasu horretan, amarratze-baimenaren titularrari hobari bat aplikatu ahal izango zaio, eta hobari hori dagokion ekitaldiaren amaieran ordainduko zaio. Berriz alokatzeagatik jasoko den urteko ordainketak ezingo du gainditu amarratze-baimenaren titularrak ordaindutako amarratze-tarifaren urteko zenbatekoaren % 80.

En este caso, la persona titular de la autorización de amarre podrá aplicar una bonificación que se abonará en un único abono al final del ejercicio correspondiente. El abono anual en concepto de dicha bonificación por realquiler no podrá superar el equivalente al 80 % de la cuantía anual de la tarifa por amarre (T-5) abonada por el titular de la autorización de amarre.

6.2. Uraren eta argindarraren zerbitzua eskura izateagatik:

6.2. Por disponibilidad de servicios de agua y energía eléctrica:

6.2.1. Aurreko 6.1 apartatuan ezarritako tarifa bider koefiziente hau egitearen ondoriozko emaitza izango da kuota:

6.2.1. La cuota será la cantidad resultante del producto de la tarifa establecida en el apartado 6.1 anterior por el siguiente coeficiente:

Uraren eta energia elektrikoaren hargunea: 0,07.

Toma de agua y de energía eléctrica: 0,07.

6.2.2. Uraren eta energia elektrikoaren hornidurarako kirol-instalazioen erabilpena tarifa honen likidazioa kontuan hartu gabe likidatuko da, eta irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen testu bateginean araututa dagoen uraren eta energia elektrikoaren horniduragatiko tasan ezarritakoaren arabera.

6.2.2. La utilización de las instalaciones portuarias para los suministros de agua y energía eléctrica se liquidará con independencia de la liquidación de esta tarifa y de conformidad con lo establecido en la tasa de suministros de agua y energía eléctrica regulada en el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre.

6.3. Baimenaren titularrak jakinarazten badu aldi baterako ez duela okupatuko bere amarratze-lekua, Administrazioak baimena eman ahal izango du beste ontzi batek hura okupatzeko.

6.3. En el supuesto de que la persona titular de la autorización notifique la no ocupación de su plaza de amarre por un plazo determinado, la Administración podrá autorizar la ocupación de dicha plaza por otra embarcación.

Kasu horretan, amarratze-lekuaren titularraren hurrengo tarifaren likidazioan hobari bat egingo da, bigarren okupazio horrek ordaindu duen zenbatekoaren % 60koa.

En dicho caso se procederá a realizar, en la próxima liquidación de la tarifa a la persona titular del amarre, una bonificación por un importe equivalente al 60 % de la cuantía abonada por esta segunda ocupación.

B) Aparkatzeagatiko tarifa.

B) Tarifa por aparcamiento.

1. Tarifa honen xedea da ibilgailuak aparkatzeko portuko zerbitzua eskaintzea, Euskadiko portuen zerbitzuguneetan.

1. Constituye el objeto de esta tarifa la prestación del servicio portuario de aparcamiento de vehículos en las zonas de servicio de los puertos autonómicos.

2. Hauek izango dira tarifa modu solidarioan ordaindu beharko dutenak: aparkaleku-zerbitzuaren erabiltzailea edo onuraduna eta ibilgailuaren jabea.

2. Deberán abonar la tarifa con carácter solidario la persona usuaria o beneficiaria de la utilización del servicio de aparcamiento y la propietaria del vehículo.

3. Ibilgailua portuko aparkaleku-gunean sartzen denean sorrarazten da tarifa. Baimena duten pertsonen kasuan, habilitazioa ematen duen titulua lortzean sortuko da tarifa.

3. La tarifa se devengará cuando el vehículo entre en la zona de aparcamiento del puerto. Para el caso de personas con autorización, el devengo se producirá cuando se otorgue el título habilitante.

4. Tarifaren kuoten zenbatekoa kalkulatzeko, portuko aparkaleku-gunean emandako denbora hartuko da kontuan.

4. El importe de las cuotas de la tarifa se calculará en función del tiempo de estancia en la zona de aparcamiento del puerto.

5. Ibilgailuak aparkatzeko zerbitzua arautzen den portuetan, honako kuota hauek ordainduko dira:

5. En los puertos en los que se ordene la regulación del servicio de aparcamiento de vehículos, las cuotas serán las siguientes:

5.1. Oro har:

5.1. Con carácter general:

5.1.1. Portuko jarduerekin zerikusia duten egoiliarren eta erabiltzaileen ibilgailuak:

5.1.1. Vehículos de residentes y de personas usuarias que tengan relación con las actividades portuarias:

– Donostia: 66,27 euro urtean.

– Donostia / San Sebastián: 66,27 euros/año.

– Beste portu batzuk: 21,72 euro urtean.

– Otros puertos: 21,72 euros/año.

5.1.2. Portuko jarduerekin zerikusirik ez duten gainerako erabiltzaileen ibilgailuak:

5.1.2. Vehículos del resto de personas usuarias que no tengan relación con las actividades portuarias:

– Ibilgailu arinak: 1,03 euro orduko edo zatikiko, eta gehienez 10,25 euro eguneko.

– Vehículos ligeros: 1,03 euros/hora o fracción, hasta un máximo de 10,25 euros/día.

– Ibilgailu astunak: 3,08 euro orduko edo zatikiko, eta gehienez 30,75 euro eguneko.

– Vehículos pesados: 3,08 euros/hora o fracción, hasta un máximo de 30,75 euros/día.

5.1.3. Portuko amarratzaileek lehentasunez erabiltzeko aparkalekuak dituzten kirol-portuetan, honako diru kopuru hauek ordainduko dira aparkatzeagatik:

5.1.3. En los puertos deportivos donde existan zonas de aparcamiento para uso preferente de amarristas del puerto, las cuantías a cobrar por aparcamiento serán las siguientes:

– Donostia, Getaria, Bermeo eta Mutrikuko portuetan: 66,27 euro urtean.

– En los puertos de Donostia / San Sebastián, Getaria, Bermeo y Mutriku: 66,27 euros/año.

– Hondarribiko eta Orioko portuetan: 93,01 euro urtean.

– En los puertos de Hondarribia y Orio: 93,01 euros/año.

– Iragaitzazko edo pasaerako amarratzaileen ibilgailuetarako: 5,21 euro eguneko.

– Para vehículos de amarristas en tránsito o de paso: 5,21 euros/día.

5.2. Portura sartzeko txartela egiteagatik edo, galdu edo hondatuz gero, berria egiteagatik:

5.2. Por la emisión de tarjeta de acceso al puerto o su posterior sustitución en caso de pérdida o deterioro:

– Txartel magnetikoa: 40,25 euro.

– Tarjeta magnética: 40,25 euros.

– Txartel ez-magnetikoa: 7,09 euro.

– Tarjeta no magnética: 7,09 euros.

5.3. Gaizki aparkatuta dauden automobilak kentzeagatik: 55,96 euro.

5.3. Por cada retirada de vehículos mal estacionados: 55,96 euros.

C) Ura eta energia elektrikoa hornitzeagatiko tarifa.

C) Tarifa por suministro de agua y energía eléctrica.

1. Tarifa honen xedea da portu-instalazioak erabiltzea uraren eta energia elektrikoaren hornidurarako, nahitaez hartu beharrekoak baitira atrakatze- eta amarratze-zerbitzuekin batera.

1. Constituye el objeto de esta tarifa la utilización de las instalaciones portuarias para los suministros de agua y energía eléctrica, de recepción obligatoria, vinculados a los servicios de atraques y amarres.

2. Hauek izango dira tarifa modu solidarioan ordaindu beharko dutenak: ontziaren jabea, baimenaren jabe titularra, ontziaren armadorea den enpresa, ontzi-konpainia, eta ontziko kapitain edo patroia.

2. Deberán abonar la tarifa con carácter solidario la persona propietaria de la embarcación, la propietaria titular de la autorización, la empresa armadora del buque, la naviera, y la capitana o capitán o la patrona o patrón de la embarcación.

Itsasontzia kontsignatuta badago, zergaduna ordeztuko duen subjektu pasiboa izango da ontziaren kontsignatarioa den enpresa.

Si el buque se encuentra consignado, será sujeto pasivo sustituto la empresa consignataria del buque.

3. Tarifaren sortzapena bat etorriko da tasaren sortzapenarekin, zeina sortuko baita itsasontziek edo ontziek portuko zerbitzuguneko urak erabiltzeagatik eta atrakatzeko nahiz ainguratzeko lekura itsasotik sartzeko aukera ematen duten portuko obrak eta instalazioak erabiltzeagatik, eta haietan egoteagatik. Tarifa eta tasa batera likidatuko dira.

3. El devengo de la tarifa coincidirá con el devengo de la tasa correspondiente por la utilización, por los buques o embarcaciones, de las aguas de la zona de servicio del puerto y de las obras e instalaciones portuarias que permiten el acceso marítimo al puesto de atraque y fondeo y su estancia en ellos. La tarifa y la tasa se liquidarán simultáneamente.

4. Tarifaren kuoten zenbatekoa kalkulatzeko, eskuratutako unitate kopurua hartuko da kontuan, kontagailua dagoen kasuetan. Bestela, ontziaren guztizko luzera bider gehieneko zabalera ateratzen den azalera, metro karratutan, kaian atrakatuta edo aingura botata emandako aldiarekin biderkatuta.

4. El importe de las cuotas de la tarifa se calcularán, en el caso de que exista contador, en función del número de unidades suministradas. En caso contrario, según la superficie en metros cuadrados resultante del producto de la eslora total de la embarcación por la manga máxima, multiplicado a su vez por el tiempo de estancia en fondeo o atraque.

5. Hauek dira tarifaren kuotak:

5. Las cuotas de la tarifa son las siguientes:

5.1. Ura: 1,80 euro metro kubiko bakoitza.

5.1. Agua: 1,80 euros por cada metro cúbico.

Energia elektrikoa: 0,35 euro kilowatt orduko.

Energía eléctrica: 0,35 euros por cada kilovatio/hora.

5.2. Kontagailurik ez badago, ura eta energia elektrikoa kontsumitzeagatik ordaindu behar den kuota 0,015 euro/m2/eguneko da.

5.2. Si no existe contador, la cuota por el consumo de agua y energía eléctrica es de 0,015 euros/m2 y día.

Kontsumoa karenatze-eremuan egiten bada, 10,15 euro/eguneko izango da kuota».

Si el consumo se realiza en el área de carenado, la cuota es de 10,15 euros/día».

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legea aldatzea, uraren kanona arautzeari dagokionez.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Modificación de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, en relación con la regulación del canon del agua.

1.– Aldatzen da lege horren 43.1.d artikulua, zergaren helburuari dagokiona, eta honela idatzita geldituko da:

1.– Se modifica el artículo 43.1.d de dicha ley, relativo al destino del tributo, que quedará con la redacción siguiente:

«d) Tokiko korporazioei, beste erakunde batzuei eta partikularrei laguntzak edo baliabide ekonomikoak ematea, uraren erabileraren efizientzia hobetzeko plangintza hidrologikoko helburuak lortzeko; eta ur-zerbitzu desberdinen kostuak berreskuratzeko, batez ere banaketa-sareetan ahalik eta ur gutxien gal dadin saiatuz».

«d) La atribución de ayudas o recursos económicos para inversiones destinadas a mejorar la eficiencia del uso del agua para el cumplimiento de los objetivos de la planificación hidrológica a corporaciones locales, a otras entidades y a particulares que tiendan a garantizar la recuperación de costes de los diversos servicios de agua, con incidencia en la minimización de las pérdidas en las redes de distribución».

2.– Aldatzen da lege horren 44. artikulua, eta honela idatzita geldituko da:

2.– Se modifica el artículo 44 de dicha ley, que quedará con la redacción siguiente:

«44. artikulua.– Sortzapena.

«Artículo 44.– Devengo.

Ura hartzen den unean edo sarrera-unean sortzen da kanona ordaindu beharra, nahiz eta ordaindu beharreko zenbatekoa eta lege honetako 52. artikuluan aurreikusitako aldizkako likidazioak aldi berean eskatzen diren».

El devengo del canon del agua se producirá en el momento de la captación o entrada del agua, independientemente de que la cantidad a ingresar sea exigible al mismo tiempo de la presentación de las liquidaciones periódicas previstas en el artículo 52 de esta ley».

3.– Aldatzen da lege horren 45. artikulua, eta honela idatzita geldituko da:

3.– Se modifica el artículo 45 de dicha ley, que quedará con la redacción siguiente:

«45. artikulua.– Zerga-egitatea.

«Artículo 45.– Hecho imponible.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean ur kontinentalak hartzea da zerga-egitatea, Euskal Autonomia Erkidegoan erabiltzeko edo kontsumitzeko, lege honek ezartzen duen eran eta moduan, ura erabiltzeak ingurunean sor dezakeen eraginari erreparatuta.

1.– Constituye el hecho imponible la captación de aguas continentales en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para su utilización o consumo en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en los términos establecidos en la presente ley, por la afección al medio que su utilización pudiera producir.

2.– Zerga-egitatearen barruan egongo da Euskal Autonomia Erkidegoan bere lurraldetik kanpokoak diren ur kontinentalen sarrera, Euskal Autonomia Erkidegoan erabiltzeko edo kontsumitzeko badira».

2.– Se incluirá dentro del hecho imponible la entrada en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco de aguas continentales procedentes de fuera del territorio de la misma para su utilización o consumo en la Comunidad Autónoma del País Vasco».

4.– Aldatzen da lege horren 46. artikulua, eta honela idatzita geldituko da:

4.– Se modifica el artículo 46 de dicha ley, que quedará con la redacción siguiente:

«46. artikulua.– Zergapean ez dauden kasuak.

«Artículo 46.– Supuestos de no sujeción.

Kanona ordaindu beharretik salbuetsita daude uraren hartze edo sarrera hauek:

No estarán sujetas al canon del agua las captaciones o entradas de aguas siguientes:

a) Itsasoko urak.

a) Aguas marinas.

b) Euri-urak edo ur-isurketak.

b) Aguas pluviales o escorrentías.

c) Ura berriro erabiltzea industriarako edo beste erabilera batzuetarako. Halakoetarako, ura berriro erabiltzearen kontzeptua azaltzeko, ur araztuak berrerabiltzeko araubide juridikoa ezartzen duen abenduaren 7ko 1620/2007 Errege Dekretuak jasotakoa hartuko da kontuan».

c) Reutilización del agua en usos industriales u otros usos. A estos efectos se entenderá por reutilización de las aguas, el concepto definido en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas».

5.– Aldatzen da lege horren 47. artikulua, eta honela idatzita geldituko da:

5.– Se modifica el artículo 47 de dicha ley, que quedará con la redacción siguiente:

«47. artikulua.– Salbuespenak eta hobariak.

«Artículo 47.– Exenciones y bonificaciones.

1.– Kanona ordaindu beharretik salbuetsita daude ur kontinentalen hartze edo sarrerak erabilera edo kontsumo hauetarako:

1.– Quedan exentos del pago del canon las captaciones y entradas de aguas continentales para su utilización o consumos siguientes:

a) Kontsumitu gabe, energia edo indar eragilea lortzeko baliatzea.

a) La utilización no consuntiva para la obtención de energía o el uso de fuerza motriz.

b) Ingurunera itzultzen den hartutako ur-bolumena, ur-hartze gunetik gertu, errespetatu beharreko emari ekologikoaren zati legez, eta erregelamendu bidez ezarritakoarekin bat.

b) El volumen de agua detraído que retorna al medio, en un punto próximo al de detracción, como parte del caudal ecológico a respetar, conforme se determine reglamentariamente.

c) Urtean 200 metro kubiko baino txikiagoko ur-bolumenaren hartze edo sarrerak.

c) Las captaciones y entradas con un volumen anual inferior a 200 metros cúbicos.

2.– Zerga-oinarrian % 90eko hobaria izango du nekazaritzan eta abeltzaintzan erabiliko den uraren hartze edo sarrerak, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-sektoreko organo eskudunak Lurlangintzarako Egokirako Araudia betetzen dela egiaztatzen badu edota ustiapen-koadernoa, Ingurumen arloko kontratua edo antzeko egiaztagiriak baditu.

2.– Se bonificará en el 90 % de la base imponible la captación o entrada de agua para el uso agropecuario, siempre y cuando se acredite por el órgano sectorial agrario competente de la Comunidad Autónoma del País Vasco el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Agrarias del País Vasco, cuaderno de explotación, contrato ambiental u otras acreditaciones similares.

Hobari hori aplikatzeko, azaleratzearen ustiapenerako Administrazioaren baimena edo emakida eduki beharko da, uraren erabilera abeltzaintzarako eta ureztatzeetarako dela jasoko duena».

La aplicación de esta bonificación requerirá la disposición de una autorización o concesión administrativa de la explotación del alumbramiento en la cual figure como destino del agua el uso ganadero o el riego».

6.– Aldatzen da lege horren 48.2 artikulua, zergaren subjektuei dagokiena, eta honela idatzita geldituko da:

6.– Se modifica el artículo 48.2 de dicha ley, relativo a los sujetos del tributo, que quedará con la redacción siguiente:

«2.– Subjektu pasiboak dira, zergadun gisa, Euskal Autonomia Erkidegoan erabiltzeko edo kontsumitzeko Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean ur kontinentalen hartze edo sarrerak egiten dituzten pertsona fisikoak edo juridikoak eta Tributuen Lege Orokorreko 35.4 artikuluak aipatzen dituen entitateak».

«2.– Son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que hace referencia el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que realicen captaciones o entradas de aguas continentales en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco para su utilización o consumo en la Comunidad Autónoma del País Vasco».

7.– Aldatu egiten da lege horren 49. artikulua, eta honela idatzita geldituko da:

7.– Se modifica el artículo 49 de dicha ley, que quedará con la redacción siguiente:

«49. artikulua.– Zerga-oinarria.

«Artículo 49.– Base imponible.

1.– Ur kontinentalen hartze edo sarreren ur-bolumena da zerga-oinarria. Metro kubikotan adierazi beharko da.

1.– Constituye la base imponible el volumen de las captaciones y entradas de aguas continentales, expresado en metros cúbicos.

2.– Honela zehaztuko da zerga-oinarria:

2.– La base imponible se determinará de la siguiente manera:

a) Orokorrean, zerga-oinarria zuzeneko kalkuluaren bidez zehaztuko da, hau da, hartutako edo sartutako ur kontinentalaren bolumena kontagailu homologatuen bidez neurtuta. Hori dela-eta, zergadun gisa subjektu pasiboak direnak behartuak daude hartutako edo sartutako ura zuzenean neurtzeko tresna homologatu bat instalatu eta mantentzera beren kontura.

a) En general, la base imponible se determinará por el sistema de estimación directa a través de la medición del volumen de agua continental captado o introducido por medio de contadores homologados. A estos efectos, quienes tengan la consideración de sujetos pasivos contribuyentes quedan obligados a instalar y mantener, a su cargo, un mecanismo homologado de medición directa del agua captada o introducida.

Euskal Autonomia Erkidegoan bere lurraldetik kanpokoak diren ur kontinentalak sartzen badira Euskal Autonomia Erkidegoan erabiltzeko edo kontsumitzeko, zergadunek, beren kontura, aipatutako jatorria duen ura zuzenean neurtzeko tresna bat instalatu eta mantendu behar dute, hain zuzen, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean sartzen den tokian edo gune horretatik ahalik eta gertuen, hura instalatzea teknikoki posible den tokian.

En el caso de la entrada en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco de aguas continentales procedentes de fuera del territorio de la misma para su utilización o consumo en la Comunidad Autónoma del País Vasco, las personas contribuyentes han de instalar y mantener, a su cargo, un mecanismo de medición directa del agua de este origen a su entrada en territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco o en el punto más cercano a este en el que sea técnicamente posible su instalación.

b) Zuzenean neurtzeko tresnarik ez badago, kalkulu objektiboaren sistema erabil daiteke zerga-oinarria zehazteko. Kontuan izanda hartutakoaren mota eta bolumena, baita aprobetxamenduaren ezaugarriak eta inguruabarrak ere, erregelamendu bidez adieraziko dira kalkulu objektiboaren sisteman zerga-oinarria zehazteko moduak.

b) En los casos de inexistencia de un mecanismo de medición directa, se podrá determinar la base imponible por el sistema de estimación objetiva. Atendiendo al tipo y volumen de la captación que se realice, y teniendo en cuenta las características y las circunstancias del aprovechamiento, se determinarán reglamentariamente las modalidades de cálculo de la base imponible del sistema de estimación objetiva.

Zergadunek, hala eskatzen badute, kalkulu objektiboaren sistema erabil dezakete uraren kanona likidatzeko hurrengo aldira bitarteko trantsizio-epealdian, betiere ur-bolumenen kontrol-sistemak arautzen dituen araudia bete ondoren. Kasu horretan, oinarria kalkulatzeko sistema hori aplikatzeak sor ditzakeen gastuak beren kontura ordaindu beharko dituzte.

Las personas contribuyentes que lo soliciten podrán utilizar el sistema de estimación objetiva durante el periodo transitorio que transcurra hasta el siguiente periodo de liquidación del canon del agua, para el cual deberán haber dado cumplimiento a la normativa en vigor que regula los sistemas de control de volúmenes, en cuyo caso estarán a su cargo los gastos que la aplicación de este sistema de cálculo de la base pueda generar.

c) Zeharkako kalkulua erabiliko da baldin eta Administrazioak zerga-oinarria aurreko sistema horien bidez zehaztu ezin badu hauetako arrazoiren batengatik:

c) Por estimación indirecta, cuando la Administración no pueda determinar la base imponible por medio de ninguno de los sistemas de estimación anteriores a causa de alguno de estos hechos:

1) Apartatu honetako a) letran agindutako neurketa-tresna instalatu ez delako, aurretiaz kalkulu objektiboaren sistemaren aldeko hautua egin ez bada behintzat.

1) El incumplimiento de la obligación de instalar aparatos de medición establecida por la letra a), siempre que no se haya podido calcular por el sistema de estimación objetiva.

2) Derrigorrezko adierazpenak aurkeztu ez direlako, edo aurkeztutakoak behar bezain zehatz edo osoak ez direlako edo gezurra diotelako.

2) La falta de presentación de declaraciones exigibles, o la insuficiencia o falsedad de las presentadas.

3) Ikuskatze-lanari aurka egin zaiolako, aitzakiak jarri direlako edo uko egin zaiolako.

3) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación inspectora.

4) Kontularitzako edo erregistroko betebeharretan funtsezko ez-betetzerik izan delako.

4) El incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales.

5) Kontularitzako liburu eta erregistroak edota horietan idatzitako eragiketen ziurtagiriak desagertu edo suntsitu direlako, ezinbestean gertatu bada ere.

5) La desaparición o destrucción, aun por causa de fuerza mayor, de los libros y registros contables o de los justificantes de las operaciones anotadas en los mismos.

Zerga-oinarria zeharka kalkulatzeko, eskura dauden datu eta aurrekari esanguratsuak erabili ahal izango dira, eta dagokion ekonomia-sektorean normalak diren parametroen arabera zergapeko egitatea zeharka egiaztatuko duten elementuak, baita subjektu pasiboek dituzten magnitude, indize, modulu edo datuak ere, dituzten antzeko kasuen edo kasu baliokideen datu edo aurrekarien arabera».

Para la estimación indirecta de la base imponible podrán utilizarse los datos y antecedentes relevantes disponibles, así como aquellos elementos que indirectamente acrediten el hecho imponible conforme a los parámetros normales en el respectivo sector económico, y las magnitudes, índices, módulos o datos que concurran en los sujetos pasivos, según los datos o antecedentes que se posean de supuestos similares o equivalentes».

8.– Aldatzen da lege horren 50.1 artikulua, karga-tasari eta kuotari dagokiena, eta honela idatzita geldituko da:

8.– Se modifica el artículo 50.1 de dicha ley, relativo al tipo de gravamen y cuota, que quedará con la redacción siguiente:

«1.– Aplikatu beharreko karga-tasa honako hau da:

«1.– El tipo de gravamen aplicable se establece en:

Hiru euro-zentimo ur metro kubikoko».

Tres céntimos de euro por metro cúbico de agua».

9.– Aldatzen da lege horren 51. artikulua, eta honela idatzita geldituko da:

9.– Se modifica el artículo 51 de dicha ley, que quedará con la redacción siguiente:

«51. artikulua.– Kudeaketa.

«Artículo 51.– Gestión.

1.– Uraren Euskal Agentziaren ardura da uraren kanona kudeatzea. Zuzenean jasoko du subjektu pasibo zergadunengandik eta lege honetan ezarritako baldintzen arabera.

1.– La gestión del canon del agua corresponde a la Agencia Vasca del Agua, que lo percibe directamente de los sujetos pasivos contribuyentes y en los términos de lo establecido en esta ley.

2.– Uraren Euskal Agentziak zergaren kudeaketan burutzen dituen kudeatze-, likidatze- eta ikuskatze-egintzak, lege honek xedatzen ez dituenetarako, zergei buruzko Euskal Autonomia Erkidegoko araubide orokorraren menpe egongo dira.

2.– Los actos de gestión, liquidación e inspección de la Agencia Vasca del Agua en la gestión del impuesto quedan sujetos, en lo no previsto en esta ley, a la normativa general de tributos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– Erabiltzaileei ur-hornidurak egiten dizkien subjektu pasibo zergadunek erabiltzaileei bidaliko dieten fakturan uraren kanonak duen eraginaren berri eman beharko dute».

3.– Los sujetos pasivos contribuyentes que realicen suministros de agua a usuarias y usuarios deberán aportar información relativa al impacto del canon del agua en la factura que emitan a estos usuarios y usuarias».

10.– Aldatzen da da lege horren 52. artikulua, eta honela idatzita geldituko da:

10.– Se modifica el artículo 52 de dicha ley, que quedará con la redacción siguiente:

«52. artikulua.– Deklaratzea eta likidatzea.

«Artículo 52.– Declaración y liquidación.

1.– Subjektu pasibo zergadunek uraren kanona deklaratu eta likidatu beharko diote, eta dagozkion informazio-ereduak aurkeztu, Uraren Euskal Agentziari erregelamenduz zehaztutako epeetan.

1.– Los sujetos pasivos contribuyentes vendrán obligados a declarar y liquidar el canon del agua, así como a presentar los modelos informativos correspondientes, a la Agencia Vasca del Agua en los plazos que se determinen reglamentariamente.

Subjektu pasibo zergadunek emandako informazioari esker, hartutako edo sartutako ur-bolumen osoa jakin ahal izango da, erabilera desberdinetan erabilitako edo kontsumitutako ur-bolumena eta uraren kanonarekin zergapetutako ur-bolumena ere bai.

La información aportada por los sujetos pasivos contribuyentes ha de permitir conocer el volumen total de agua captada o entrada, así como el volumen de agua utilizado o consumido por los diferentes usos y el volumen de agua gravado por el canon del agua.

2.– Uraren Euskal Agentziak, egoki iritziz gero, zuzenean likidatu ahal izango die uraren kanona subjektu pasibo zergadunei».

2.– La Agencia Vasca del Agua podrá, si se considera conveniente, liquidar directamente el canon del agua a los sujetos pasivos contribuyentes».

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA. Bingo jokoaren gaineko zergari eta zoripeko jokoak egiteko bide ematen duten makinez eta gailu automatikoz baliatuz egiten diren jokoen gaineko tasaren errekargoari buruzko urriaren 16ko 6/1992 Legea aldatzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Modificación de la Ley 6/1992, de 16 de octubre, del impuesto sobre el juego del bingo y del recargo de la tasa sobre el juego que se desarrolla mediante máquinas o aparatos automáticos aptos para la realización de juegos de azar.

Aldatzen da Bingo jokoaren gaineko zergari eta zoripeko jokoak egiteko bide ematen duten makinez eta gailu automatikoz baliatuz egiten diren jokoen gaineko tasaren errekargoari buruzko urriaren 16ko 6/1992 Legearen 13. artikulua, eta honela idatzita geldituko da:

Se modifica el artículo 13 de la Ley 6/1992, de 16 de octubre, del impuesto sobre el juego del bingo y del recargo de la tasa sobre el juego que se desarrolla mediante máquinas o aparatos automáticos aptos para la realización de juegos de azar, que quedará con la redacción siguiente:

«13. artikulua.– Karga-tasa.

«Artículo 13.– Tipo de gravamen.

Karga-tasa % 12koa izango da».

El tipo de gravamen es el 12 %».

AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA.– Goi-kargudunen Ordainsariei buruzko urriaren 28ko 14/1988 Legea aldatzea.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.– Modificación de la Ley 14/1988, de 28 de octubre, de Retribuciones de Altos Cargos.

Goi-kargudunen Ordainsariei buruzko urriaren 28ko 14/1988 Legearen 2. artikuluan 4. paragrafo bat gehitzen da, eta honela idatzita geldituko da:

Se añade un nuevo párrafo 4 al artículo 2 de la Ley 14/1988, de 28 de octubre, de Retribuciones de Altos Cargos, con la redacción siguiente:

«4.– Halaber, Gobernuko kideek, Administrazioko goi-kargudunek eta konfiantzako edo behin-behineko langileek, aurreko paragrafoetan adierazitako ordainsariaz gain, eskubidea izango dute antzinatasunagatiko ordainsariak ere jasotzeko; hala ere, salbuespena izango dira edozein administrazio publikotako funtzionario, estatutupeko langile edo langile lan-kontratudunak direlako hirurtekoak jasotzeko eskubidea aitortuta daukaten pertsonak.

«4.– Asimismo, los miembros del Gobierno, altos cargos de la Administración y el personal de confianza o eventual, además de la retribución prevista en los párrafos anteriores, tendrán derecho al percibo de retribuciones en concepto de antigüedad, con excepción de aquellas personas que tuvieran reconocida la percepción de trienios por su condición de personal funcionario, estatutario o laboral de cualquier administración pública.

Antzinatasunagatiko ordainsari hori zerbitzuan emandako hiru urteko aldi bakoitzari dagokion zenbateko edo hirurteko bat izango da. Ondorio horietarako, zenbatzean kontuan hartuko dira bitarteko funtzionario gisa, aldi baterako estatutupeko langile gisa edo edozein administrazio publikotan edo haren mendeko entitate batean lan-kontratu finkoa edo aldi baterakoa duen langile gisa zerbitzu aktiboan emandako zerbitzuak. Era berean, ordainsari hori emango da, erretiroaren egunean kontsolidatuta dauden hirurtekoen kopuruaren arabera, karrerako funtzionario, estatutupeko funtzionario edo langile lan-kontratudun finko gisa erretiroa hartu dela-eta aurretiazko baldintza hori amaitu denean.

Esta retribución por antigüedad consistirá en una cantidad o trienio por cada tres años de servicio. A estos efectos, se computarán los servicios prestados en servicio activo como personal funcionario interino, estatutario de carácter temporal o personal laboral fijo o temporal en cualquier administración pública, o en una entidad dependiente de la misma. Asimismo, se reconocerá dicha retribución cuando se hubiere extinguido la condición previa por jubilación como funcionario de carrera, estatutario o personal laboral fijo, por el número de trienios consolidados a la fecha de la jubilación.

Hirurtekoak horiek osatzen diren unean langileak zerbitzuak ematen zituen administrazio publikoetan zuen lanbide-sailkapeneko azpitaldeari dagokion zenbatekoarekin sorraraziko eta ordainduko dira, ekitaldi bakoitzerako ezarriko diren oinarrizko ordainsarien arabera».

Los trienios se devengarán y harán efectivos por la cuantía correspondiente al subgrupo de clasificación profesional en el que se hayan prestado los servicios como empleada o empleado público en las distintas administraciones públicas en el momento de su perfeccionamiento, de acuerdo con las retribuciones básicas que se fijen para cada ejercicio».

AZKEN XEDAPENETAKO BOSGARRENA.– Garapena eta gauzatzea.
DISPOSICIÓN FINAL QUINTA.– Desarrollo y ejecución.

1.– Baimena ematen zaio Jaurlaritzari lege hau garatzeko behar diren xedapenak, Ogasun eta Ekonomiako sailburuak proposatuta, emateko.

1.– Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del consejero de Hacienda y Economía, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.

2.– Baimena ematen zaio Gobernu Kontseiluari Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko langileen ordainsari-araubidea eta -baldintzak egokitzeko, Ogasun eta Ekonomia Sailak eta Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailak proposatuta, 2020ko ekitaldian sektore publikoko langileen gastuei dagokienez eman daitezkeen oinarrizko xedapenen arabera.

2.– Se autoriza al Consejo de Gobierno para, a propuesta de los departamentos de Hacienda y Economía, y de Gobernanza Pública y Autogobierno, proceder a adecuar el régimen y condiciones retributivas del personal al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi a las disposiciones que con carácter básico se puedan dictar en relación con los gastos del personal al servicio del sector público durante el ejercicio 2020.

3.– Organismo autonomoen, zuzenbide pribatuko ente publikoen, sozietate publikoen eremuan, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazio eta patzuergoen eremuan ere, bakoitzaren gobernu-organoaren eginkizuna izango da lege honen 19. artikuluan eta hurrengoetan eta lege hau garatzeko egiten den araudian jasotzen diren neurriak aplikatzea.

3.– En el ámbito de los organismos autónomos, entes públicos de derecho privado, sociedades públicas, así como en fundaciones y consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, corresponderá a los respectivos órganos de gobierno la aplicación de las medidas contempladas en los artículos 19 y siguientes de la presente ley y en la normativa dictada en desarrollo de la misma.

AZKEN XEDAPENETAKO SEIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEXTA.– Entrada en vigor.

Lege hau 2020ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean. Nolanahi ere, azken xedapenetako bigarrenean xedatutako aldaketa 2021eko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean.

La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2020. No obstante, la modificación prevista en la disposición final segunda entrará en vigor el 1 de enero de 2021.

I. ERANSKINA
ANEXO I
KONPROMISO-KREDITUAK
CRÉDITOS DE COMPROMISO

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta organismo autonomoen aurrekontuko gastuen egoera-orriaren konpromiso-kredituak, eta zuzenbide pribatuko ente publikoen, sozietate publikoen eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazioen gerorako konpromisoak, 2020. urteari dagozkionak.

Créditos de compromiso del estado de gastos del presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y organismos autónomos, y compromisos futuros de entes públicos de derecho privado, sociedades públicas y fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi correspondientes al 2020..

(IKUS .PDF)
(VÉASE EL .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
SOZIETATE PUBLIKOEN AURREKONTUAK
PRESUPUESTOS DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS
(IKUS .PDF)
(VÉASE EL .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
KREDITU ZABALGARRIAK
CRÉDITOS AMPLIABLES

1.– I. kapituluko kredituetatik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan, bere organismo autonomo administratiboetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko partzuergoetan diharduten langileei ordaintzeko direnak, horrela bete egingo baitira Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legean ezarritako lansarien arauak.

1.– Los créditos pertenecientes al capítulo I con destino al pago del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de sus organismos autónomos administrativos y de los consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi para dar cumplimiento a la aplicación del régimen retributivo establecido en la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.

2.– Benetan egindako zerbitzalditik eta Herri Administrazioan egindako zerbitzuak aitortzeari buruzko abenduaren 26ko 70/1978 Legean xedatutakotik eratorritako hirurtekoak ordaintzeko kredituak.

2.– Los créditos destinados al abono de trienios derivados del cómputo del tiempo de servicios realmente prestados y de la aplicación de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, sobre reconocimiento de servicios prestados en la Administración Pública.

3.– Dauden lanpostu hutsak direla eta urritu diren langile-zuzkiduren kredituak, baldin eta ezargarria den legediaren arabera betetzen badira lanpostu huts horiek.

3.– Las dotaciones de personal que hayan sido minoradas en los respectivos créditos por las vacantes existentes, en la medida en que estas sean cubiertas de acuerdo con la legislación aplicable.

4.– Klase pasiboetako kredituak, betiere kredituok sortu ziren urtean zeuden betebehar espezifikoen aitortze mailaren arabera eta indarrean dagoen araubideak ezarritakoari jarraiki.

4.– Los relativos a clases pasivas en función del reconocimiento de obligaciones específicas del ejercicio en que se devengaron, según lo establecido en la normativa en vigor.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak jaulkitako mota guztietako zor publikoaren beharkizunak betetzeko kredituak. Hona hemen beharkizunen jatorria: batetik, kapitalaren korrituak eta amortizazioa, eta, bestetik, zor publikoa jaulki, bihurtu, trukatu edo amortizatzeko eragiketek dakartzaten gastuak, langileria-gastuak izan ezik.

5.– Los créditos destinados a satisfacer obligaciones derivadas de la deuda pública, en sus distintas modalidades, emitida por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, tanto por intereses y amortización de principal como por gastos derivados de operaciones de emisión, conversión, canje o amortización de la misma, excepto los de personal.

6.– Hezkuntza arloan itundutako konpromisoak bermatzeko kredituak, bai eta konpromisoak finantzatzeko kredituak ere.

6.– Los créditos destinados a garantizar los compromisos pactados en materia educativa así como la financiación derivada de los mismos.

7.– Lanbide Heziketako Euskal Plana garatzeko kredituak.

7.– Los créditos destinados al desarrollo del Plan Vasco de Formación Profesional.

8.– Indarrean dagoen legediaren arabera, beste toki batean bizitzeagatik langileak sortzen duen kalte-ordaina ordaintzeko kredituak, baldin eta kalte-ordain hori jasotzeko eskubidea aitortu bada lanpostu horretarako.

8.– Los créditos destinados a satisfacer la indemnización por residencia que devengue el personal en los puestos en que se haya reconocido este derecho, conforme a la legislación vigente.

9.– Osasun Saileko aurrekontuan ospitalez kanpoko farmazia-laguntza, protesiak eta elbarrientzako ibilgailuak ordaintzeko izendatuta dauden kredituak.

9.– Los créditos destinados a satisfacer los gastos en asistencia farmacéutica extrahospitalaria, prótesis y vehículos para inválidos consignados en el presupuesto del Departamento de Salud.

10.– Indarrean dagoen legediaren arabera terrorismoaren biktimei dirulaguntzak eta laguntzak ordaintzeko kredituak.

10.– Los créditos destinados a satisfacer subvenciones y ayudas a víctimas del terrorismo de conformidad con la legislación vigente.

11.– Mehatxatutako pertsonak eta ondasunak zaintzeko eta horien segurtasuna bermatzeko zerbitzu osagarriak garatzeko kredituak.

11.– Los créditos destinados al desarrollo de los servicios complementarios de vigilancia y seguridad de personas y bienes amenazados.

12.– Indarrean dagoen legediaren arabera genero-indarkeriaren biktimentzako dirulaguntzak eta laguntzak ordaintzeko kredituak.

12.– Los créditos destinados a satisfacer subvenciones y ayudas a víctimas de violencia de género de conformidad con la legislación vigente.

13.– Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legeak ezarritako diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria ordaintzeko kredituak.

13.– Los créditos destinados a satisfacer la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda establecidas por la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

14.– Ardurapean seme-alabak dituzten familiei laguntzeko dirulaguntzak eta familia eta lana bateratzen laguntzeko dirulaguntzak, Familiei Laguntzako abenduaren 12ko 13/2008 Legeak ezartzen dituenak, ordaintzeko bideratzen diren kredituak.

14.– Los créditos destinados a satisfacer las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo y las ayudas económicas para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral establecidas por la Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias.

15.– Enpresek enplegua sustatzeko eta sortzeko neurriengatik eta langileen prestakuntzagatik Gizarte Segurantzaren kuotetan aplikatzen dituzten hobarietarako kredituak, bai eta Lehen Aukera programa finantzatzera bideratutakoak ere.

15.– Los créditos destinados a las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social que se apliquen las empresas por las medidas de incentivación y creación de empleo y por formación de trabajadores, así como los destinados a financiar el programa Lehen Aukera.

16.– Haur Hezkuntzako lehenengo zikloa ezartzeko kredituak.

16.– Los créditos destinados a la implantación del primer ciclo de la Educación Infantil.

17.– Abokatu eta prokuradoreek atxilotuari legelari-laguntza emateko ofiziozko txandari dagozkion kredituak, eta etxeko indarkeriako txandari dagozkionak.

17.– Los créditos referidos al turno de oficio y asistencia letrada a las personas detenidas de las y los abogados y procuradores y el de violencia doméstica.

18.– Zenbait biztanle-talde agindutako mediku-tratamenduetara atxikitzeko bideratutako laguntzak ordaintzeko kredituak.

18.– Los créditos destinados a satisfacer las ayudas a determinados grupos de población con el fin de facilitar su adherencia a tratamientos médicos prescritos.

19.– Etxebizitza izateko eskubide subjektiboa betetzeko prestazio ekonomikoak ordaintzeko kredituak. Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legeak ezarrita daude prestazio ekonomiko horiek.

19.– Los créditos destinados a satisfacer las prestaciones económicas del derecho subjetivo a la vivienda, establecidas por la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda.

20.– Gastuen egoera-orriaren azalpen xehekatuan zabalgarri-izaerarekin zehazten diren kredituak eta jarraian zehazten direnak.

20.– Los créditos que se especifican en el pormenor del estado de gastos con el carácter de ampliables y que se relacionan a continuación.

(IKUS .PDF)
(VÉASE EL .PDF)
IV. ERANSKINA
ANEXO IV
ITUNPEKO IKASTETXEEN GASTUEI AURRE EGITEKO EKONOMIAMODULUA
MÓDULO ECONÓMICO DE SOSTENIMIENTO DELOS CENTROS CONCERTADOS

1.– Lege honen 25. artikuluak ezartzen duenaren arabera, itunpeko ikastetxeen ikasgela bakoitzeko ekonomia-moduluen osagaien urteko zenbatekoak eranskin honetan ezarritakoaren arabera geratuko dira hezkuntza-maila guztietarako, modulu betea daukaten gela itunduei dagokienez.

1.– Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de esta ley, los importes anuales de los componentes de los módulos económicos por unidad escolar en los centros concertados, en lo que se refiere a las aulas concertadas con módulo pleno, en los distintos niveles educativos quedan establecidos de la forma prevista en el presente anexo.

2.– Zati-moduluak honako irizpide honen arabera eguneratuko dira: erreferentziako modulu betearen gainean ikasgela bakoitzarengatik, eta moduluari jarraiki, aplikatu beharreko finantzaketa-ehunekoari eutsi egingo zaio lege honen bidez onartzen diren modulu beteak ezarri ondoren.

2.– Los módulos parciales serán actualizados siguiendo el criterio de que el porcentaje de financiación por aula que supone cada uno de ellos sobre su módulo pleno de referencia se mantenga tras la implantación de los diferentes módulos plenos que se aprueban con esta ley.

3.– HLO heziketa-zikloren bat ezartzen baldin bada eta ziklo horren modulua lege honetan onartuta ez balego, Hezkuntza Administrazioak lege honen IV. eranskinean agertzen den pareko ziklo baten modulua aplikatuko dio, betiere honekin lotuta eta Administrazioaren ustez bidezkoa dena.

3.– En el supuesto de implantarse algún ciclo formativo LOE que no se encuentre modulado en la presente ley, la Administración educativa le aplicará por analogía el módulo del ciclo incluido en el anexo IV de esta ley que considere proceda asimilarlo a estos efectos.

(IKUS .PDF)
(VÉASE EL .PDF)

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardar.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko abenduaren 27a.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Vitoria-Gasteiz, a 27 de diciembre de 2019.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

LABURPENAK
RESÚMENES
(IKUS .PDF)
(VÉASE el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común