Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

240. zk., 2019ko abenduaren 18a, asteazkena

N.º 240, miércoles 18 de diciembre de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
5783
5783

AGINDUA, 2019ko abenduaren 10ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez Kultura Ondarea Sariaren deialdia egin eta sari hori arautzen baita 2020rako.

ORDEN de 10 de diciembre de 2019, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se convoca y regula el Premio «Kultura Ondarea Saria» para el año 2020.

Deialdi honen xedea da saritzea 2019-2020 ikasturtean Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan matrikulatuta dauden eta Euskal Kultura Ondarearen ezagutza hobekien zabaltzen laguntzen duten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren eta laugarren mailetako, Batxilergoko lehenengo mailako eta Lanbide Heziketako Erdi Mailako Heziketa Zikloetako lehenengo mailako ikasleak.

La finalidad de la presente convocatoria es premiar a estudiantes de tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, primero de Bachillerato y primero de Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional, matriculados/as en centros oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante el curso 2019-2020, que mejor contribuyan a la difusión del conocimiento del Patrimonio Cultural Vasco.

Sari honen bidez sustatuko da, batetik, ikasleen talde-lana, zeina ikastetxeetako irakasleek gidatuko baitute, eta, bestetik, kultura-ondarearen ezagutza zabaltzea sare sozialen bidez, zeinei euskarria eman nahi baitzaie Sariaren blogean (www.kulturaondareasaria.blog.euskadi.eus). Blog horretan artxibatuta geratuko dira aurkezten diren bideoak.

A través de este Premio se incentivará el trabajo en equipo del alumnado, que estará orientado por el profesorado de los centros, y la difusión del conocimiento del Patrimonio Cultural a través de las redes sociales, a las que quiere dar soporte el blog del Premio www.kulturaondareasaria.blog.euskadi.eus donde quedarán archivados los vídeos presentados.

Horrenbestez, Kultura Ondarea Sariaren 2020ko deialdia egin eta arautzen da, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren eskumen, egitura organiko eta eginkizunen esparruan, agindu hau egokituta Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretura (dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dira, eta haien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen) eta apirilaren 11ko 82/2017 Dekretura (dekretu horren bidez, Kultura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen da).

Por todo ello, en el marco de las competencias, estructura orgánica y funciones del Departamento de Cultura y Política Lingüística y desde la adecuación de la presente Orden al Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos; y al Decreto 82/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística, se procede a convocar y regular el Premio «Kultura Ondarea Saria» para el año 2020.

Hori dela eta, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea eta helburua.

Artículo 1.– Objeto y finalidad.

1.– Agindu honen xedea da Kultura Ondarea Sariaren deialdia egin eta sari hori arautzea. Sari horren helburua da saritzea Euskal Kultura Ondarearen ezagutza zabaltzen hobekien laguntzen duten ikasleak; zehazki, 2019-2020ko ikasturtean ikasketa eta maila hauetan ari direnak: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren eta laugarren maila, Batxilergoko lehenengo maila eta Lanbide Heziketako Erdi Mailako Heziketa Zikloetako lehenengo maila.

1.– El objeto de la presente Orden es convocar y regular el Premio «Kultura Ondarea Saria», cuya finalidad es premiar a estudiantes de tercero y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, primer curso de Bachillerato y primer curso de Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional del curso 2019-2020 que mejor contribuyan a la difusión del conocimiento del Patrimonio Cultural Vasco.

2.– Kultura Ondarea Sariaren helburua da ekimena, berrikuntza, ekintzailetza-gaitasuna, sormena eta gizarte-garapena bultzatzea hezkuntza-alorreko eremu guztietan, Euskal Kultura Ondare materialaren zein ez-materialaren forma guztiak ezagutuz eta horiei balioa emanez. Zehazki, honako hauek:

2.– El Premio «Kultura Ondarea Saria» pretende, fomentar la iniciativa, innovación, capacidad emprendedora, creatividad y el desarrollo social de la actividad educativa relacionada con el conocimiento y la valoración del Patrimonio Cultural Vasco en cualquiera de sus formas, tanto materiales como inmateriales. En concreto:

a) Kultura berritzailea eta Euskal Kultura Ondarearen gaineko ezagutza ikertu, berreskuratu eta eraikitzeko esfortzuaren aintzatespena bultzatzea.

a) Fomentar la cultura innovadora y el reconocimiento al esfuerzo por investigar, recuperar y construir el conocimiento sobre el Patrimonio Cultural Vasco.

b) Euskal Kultura Ondarea ezagutzera ematea, euskal hezkuntza-sistematik eta euskal hezkuntza-sistemarako.

b) Dar a conocer el Patrimonio Cultural Vasco desde y para el Sistema Educativo Vasco.

c) Hezkuntza alorrean ekimen berritzaileak martxan jartzea bultzatzea.

c) Apoyar la puesta en marcha de iniciativas educativas innovadoras.

d) Euskal Kultura Ondareari atxikitako ezagutzaren balorazioan eta eraikuntzan gazteek duten papera aitortzea.

d) Reconocer el papel de la juventud en la valorización y construcción del conocimiento vinculado al Patrimonio Cultural Vasco.

e) Gazteen artean tresna teknologikoen erabilera sustatzea jabari publikoko kultura- eta hezkuntza-edukiak sortzeko.

e) Fomentar entre la juventud la utilización de herramientas tecnológicas para crear contenidos culturales y educativos de dominio público.

2. artikulua.– Aurrekontu-zuzkidura.

Artículo 2.– Partida presupuestaria.

30.000 euro bideratuko dira deialdi honetara.

Se destinan 30.000 euros a la presente convocatoria.

3. artikulua.– Saria.

Artículo 3.– El premio.

Hiru bideorik onenak egin dituzten lantaldeetako kideei emango zaie saria, tutorea eta haien ikastetxea barne direla, eta hauek izango dira sariak:

El Premio será concedido a los/as integrantes de los equipos de trabajo que hayan elaborado los tres mejores vídeos, incluido el/la tutor/a así como el Centro Educativo del que forman parte y consistirá en:

a) Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak antolatutako Napolirako bisita kultural batean parte hartzeko eskubidea (7 egunekoa). Bertako gidari batek lagunduko ditu pertsona sarituak Napoliko toki enblematikoenetako zenbait bisitatzeko eta haien kulturako adierazpen esanguratsuak ezagutzeko ibilbidean. Bidaiak barne hartzen ditu hegaldia, ostatua, otorduak eta gidaria, eta ekainean egingo da, ikasturtea amaitu eta gero.

a) El derecho a participar en una visita cultural a Nápoles de 7 días de duración que organice el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco. Un/a guía local acompañará a las personas premiadas por un itinerario que permitirá visitar algunos de los lugares más emblemáticos de Nápoles y conocer manifestaciones significativas de su cultura. El viaje incluye vuelo, alojamiento, comidas, y guía, y se realizará en el mes de junio, una vez finalizado el curso escolar.

b) Diploma bat talde irabazlearen ikastetxearentzat.

b) Un Diploma para el centro educativo al que pertenecen los equipos ganadores.

c) Era berean, honako hau emango da:

c) Asimismo, se otorgará:

Plaka bat, zeinaren bidez edizio honetan bideorik gehien aurkezten duen ikastetxea aintzatetsiko baita.

Una placa de reconocimiento al Centro Educativo que, en esta edición, participe con el mayor número de vídeos.

4. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 4.– Obligaciones de los/as beneficiarios/as:

Saritutako ikasleek Gazte Txartela indarrean izan beharko dute bidaian parte hartu ahal izateko. Txartel honek arriskuak estaltzeko asegurua du. Gainerako parte-hartzaileek asegurua izateko eskubidea izango dute.

Los/as estudiantes premiados/as deberán tener la Gazte Txartela en vigor para poder participar en el viaje. Esta txartela contiene un seguro de cobertura de riesgos. El resto de los/as participantes tendrá derecho a seguro.

Talde irabazleen tutoreak edo tutoreek izango dute taldea osatzen duten adingabeen tutoretza, eta haien ardurapean egingo dute bidaia. Tutoreak edo tutoreek ezin badute bidaia antolatuan parte hartu, ikastetxeak, dagokien baimena bildu eta gero, pertsona bat izendatuko du haren ordez joan eta lan hori egiteko.

El/la tutor/a o tutores/as de los equipos ganadores ejercerán la tutoría de los/as menores que integren su equipo, que viajarán bajo su responsabilidad. En caso de que el/la tutor/a o tutores no puedan asistir al viaje organizado, el Centro Educativo, una vez recabada la autorización correspondiente, designará una persona que acudirá en sustitución y que ejercerá esa labor.

Onuradunek baimena emango diote Eusko Jaurlaritzari, aurkeztutako bideoen zabalkundea egiteko, zeinak jendearen esku jarriko baititu www.kulturaondareasaria.blog.euskadi.eus helbidean.

Los/as beneficiarios/as deberán autorizar la difusión de los vídeos presentados al Gobierno Vasco que pondrá los mismos a disposición del público en www.kulturaondareasaria.blog.euskadi.eus

5. artikulua.– Eskatzailea eta onuradunak.

Artículo 5.– Solicitante y personas beneficiarias.

1.– Ikasleak matrikulatuta dauden ikastetxeko tutorea izango da eskatzailea, eta bideoak aurkezten dituzten taldeetako kide diren ikasleen eta ikastetxearen ordezkaritzan jardungo du.

1.– El/la solicitante será un/a tutor o tutora perteneciente al centro donde estén matriculados/as, en representación del Centro y de los/as alumnos/as integrantes de los equipos que presenten los vídeos.

2.– Hobekien baloratutako hiru bideoak egin dituzten taldeetako kideak (ikasleak eta tutoreak) izango dira sariaren onuradunak, denak ere 2019-2020ko ikasturteko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren eta laugarren mailetako, Batxilergoko lehenengo mailako eta Lanbide Heziketako Erdi Mailako Heziketa Zikloetako lehenengo mailako ikasleak.

2.– Los/as beneficiarios/as del premio serán los/as integrantes de los equipos (estudiantes y tutores) que hayan elaborado los tres vídeos mejor valorados, que deberán ser estudiantes de tercero y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, primer curso de Bachillerato y primero de Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional del curso 2019-2020.

Sarian onuradun izan diren ikasleen ikastetxeei diploma bana emango zaie.

Los centros educativos donde estudien los/as beneficiarios/as del premio recibirán un Diploma acreditativo.

3.– Era berean, edizio honetan bideorik gehien aurkezten duen ikastetxea onuradun izango da.

3.– Asimismo, será beneficiario el Centro Educativo que, en esta edición, participe con el mayor número de vídeos.

6. artikulua.– Betekizunak.

Artículo 6.– Requisitos.

Pertsona eskatzaileek honako betekizun hauek bete beharko dituzte:

Las personas solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean edukitzea. Kultura Ondarearen Zuzendaritzak ofizioz egiaztatuko du baldintza hori betetzen dela.

a) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias, y para con la Seguridad Social. El cumplimiento de este requisito se verificará de oficio por la Dirección de Patrimonio Cultural.

b) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta edukitzea.

b) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

c) DLOren 13. artikuluko eta EONALTBren 50.4 artikuluko gainerako betekizun guztiak betetzea.

c) Reunir todos los demás requisitos del artículo 13 LGS y del artículo 50.1 y 50.4 TRLPOHGPV.

d) Sariketa honetatik bazter geratuko dira, eta, beraz, dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzeko aukerarik gabe geldituko, zigor administratibo edo penalak dituzten parte-hartzaileak edo horretarako gaitasuna kentzen dien legezko debekuak dituztenak, barnean direla Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2005eko apirilaren 18ko 4/2005 Legearen arabera sexu-bereizkeria dela-eta gertatu direnak.

d) Quedan excluidos/as del premio aquellos/as participantes que se encuentren sancionados/as administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o se hallen incursos en prohibición legal alguna que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

7. artikulua.– Parte-hartzea eta tutoretza.

Artículo 7.– Participación y tutoría.

1.– 2019-2020ko ikasturtean Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe ofizialetan matrikulatuta dauden ikasleek parte hartu ahal izango dute Kultura Ondarea Sarian, baldin eta ikasketa eta maila hauetakoak badira: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren eta laugarren maila, Batxilergoko lehenengo maila eta Lanbide Heziketako Erdi Mailako Heziketa Zikloetako lehenengo maila. Horretarako, gutxienez 3 ikaslek eta gehienez 6k osatutako talde batek prestatutako bi bideo aurkeztu beharko dituzte.

1.– Podrán participar en el Premio «Kultura Ondarea Saria» estudiantes de tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, primero de Bachillerato y primero de Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional del curso 2019-2020, matriculados/as en centros oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que presenten dos vídeos elaborados por un equipo compuesto por un mínimo de 3 y un máximo de 6 estudiantes.

2.– Ikasle parte-hartzaileak matrikulatuta dauden ikastetxeko tutore bat izango da haien ordezkari; hark beteko ditu ordezkaritza-egitekoak, eta, gainera, parte-hartzaileen lanaren lanketa motibatu, gidatu eta koordinatuko du, baina ez du inolaz ere lan horretan zuzenean parte hartuko.

2.– Los/as estudiantes participantes serán representados por un tutor/a perteneciente al centro donde estén matriculados/as, que desempeñará las funciones de representación y, además, motivará, guiará y coordinará el proceso de elaboración del trabajo de los/as participantes, pero en ningún caso tomará parte directa en la realización del mismo.

8. artikulua.– Lehiaketaren mekanika.

Artículo 8.– Mecánica del concurso.

1.– Sarian parte hartzeko, talde parte-hartzaile bakoitzak bere eskabidea aurkeztu beharko du agindu honen 10. artikuluan adierazi bezala. Eskabidean, parte hartzen duen taldeak edo ikastetxeak irekitako Youtube kanal baten URL helbidea adieraziko da, eta bertan egongo dira gerora Kultura Ondarea Sariaren webgunean (www.kulturaondareasaria.blog.euskadi.eus) sartuko diren bideoak.

1.– Para poder tomar parte en el Premio cada equipo participante deberá presentar la correspondiente solicitud según el artículo 10 de la presente Orden. En la solicitud se indicará una URL (localizador de recursos uniforme) que apunte a un canal de Youtube abierto por el equipo participante o por el centro, que contenga los dos vídeos que posteriormente se incluirán en la web del «Kultura Ondarea Saria» (www.kulturaondareasaria.blog.euskadi.eus).

Bideoak lurralde historikoka eta alfabetikoki ordenatuko dira.

Los vídeos quedarán ordenados por territorios históricos y orden alfabético.

Euskal kultura-ondarearen elementu bat izango da lehenengo bideoaren gaia, eta, ahal izanez gero, ikasleen ingurukoa.

El Vídeo 1.º versará sobre un elemento del Patrimonio Cultural Vasco, preferentemente del entorno del alumnado.

Bigarren bideoak, lehenengo bideoa egiteko jarraitutako prozesu osoa (making-of prozesua) jasoko du, eta bereziki azpimarratuko da zer helburu lortu nahi izan den eta zer metodologia erabili den.

En el Vídeo 2.º se recogerá todo el proceso que se ha seguido para elaborar el Vídeo 1 (making-of), haciendo especial hincapié en los objetivos perseguidos y en la metodología utilizada.

2.– Eskabideak aurkezteko eta beharrezko agiriak prestatzeko, parte hartzen duten taldeek Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzako teknikari baten laguntza teknikoa izango dute.

2.– Para la elaboración de las solicitudes y la preparación de la documentación necesaria, los equipos participantes contarán con el apoyo técnico de un técnico/a de la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco.

3.– Bideoaren gaia librea da, betiere zerikusia badu Euskal Kultura Ondarearekin, izan materiala zein ez-materiala.

3.– La temática del vídeo será libre, siempre que esté relacionada con el Patrimonio Cultural Vasco material e inmaterial.

4.– Bideoek, gainera, honako baldintza eta betekizun hauek bete beharko dituzte:

4.– Los vídeos deberán reunir, además, los siguientes requisitos y obligaciones:

1) Jatorrizko lan argitaragabea izatea.

1) Ser una obra original e inédita.

2) Gutxienez 3 minutu eta gehienez 10 minutu irautea.

2) Tener una duración mínima de 3 minutos y máxima de 10’.

3) Bereizmen handiko kalitatea izatea (gutxienez 720 p).

3) Disponer de una calidad de alta resolución (mínimo de 720 p).

4) Eskubideetatik libre dauden edukiak (idatzia, soinua edo irudia) erabiltzea, edo, bestela, jabeak edo ustiapen-eskubideen titularrak emandako berariazko baimena izatea. Kasu horietan, dagokion baimen-agiria helarazi beharko da inskripzio-eskabidearekin batera.

4) Utilizar contenidos (escritos, sonoros o visuales) que estén libres de derechos o, en caso contrario, que cuenten con la autorización del autor/a o titular de los derechos de explotación correspondiente. En estos casos deberá remitirse el correspondiente documento de autorización junto con la solicitud de inscripción.

5) Eskola-curriculumean jasotako edozein hizkuntza edo hizkuntza bat baino gehiago erabiltzea.

5) Emplear cualquier idioma, o varios idiomas, reconocidos en el currículo escolar.

6) Pertsonen oinarrizko eskubide guztiak errespetatzea; ez da onartuko indarkeriarekin, sexismoarekin edo arrazakeriarekin zerikusia duen indarkeriazko edukirik.

6) Respetar todos los derechos fundamentales de las personas, no siendo admisibles los contenidos relacionados con la violencia, el sexismo o el racismo, entre otros.

5.– Aurkeztutako bideo guztiak, bai eta saritutakoak ere, www.kulturaondareasaria.blog.euskadi.eus helbidean egongo dira ikusgai, lurralde historikoka eta alfabetikoki ordenatuta.

5.– Todos los vídeos presentados, así como los premiados estarán visibles en www.kulturaondareasaria.blog.euskadi.eus, ordenados por Territorios Históricos y orden alfabético.

9. artikulua.– Emateko prozedura.

Artículo 9.– Procedimiento de concesión.

Deialdi hau lehiaketa bidez ebatziko da. Horretarako, aurkeztutako eskabideak erkatuz emango dira sariak, eta, 12. artikuluan ezarritako balorazio-irizpideak kontuan hartuta, lehentasunen arabera ordenatuko dira. Hobekien baloratutako 2 bideoak aurkeztu zituzten 3 taldeetako partaideei bakarrik emango zaie saria.

La presente convocatoria se resolverá por el procedimiento de concurso. A estos efectos, la concesión de los premios se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas atendiendo a los criterios de valoración fijados en el artículo 12, concediéndose premio solo a aquellos integrantes de los 3 equipos que presentaron los 2 vídeos mejor valorados.

10. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea eta prozedura, eta aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 10.– Plazo, presentación de solicitudes y documentación, procedimiento.

1.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da eskabideak aurkezteko epea, eta 2020ko apirilaren 13an bukatuko da.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el 13 de abril del 2020.

Eskaerak telmatikoki edo aurrez aurre aurkeztu ahal izango dira, toki hauetako edozeinetan: Zuzenean zerbitzuan; EAEko erregistro osagarrietan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoetan), edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoetan.

Las solicitudes podrán presentarse telemáticamente y de forma presencial en Zuzenean, en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos) o ante los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Izapidetze elektronikorako, eskatzaileak identifikatzeko bitarteko elektronikoren bat izan beharko du, onartutakoa eta Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoan argitaratua (http://euskadi.eus/sede-electronica).

2.– Para la tramitación electrónica, el/la solicitante deberá disponer de un medio de identificación electrónica admitido y publicado en la sede electrónica del Gobierno Vasco, a través de: http://euskadi.eus/sede-electronica

Inprimakiak, eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainontzeko ereduak aurrez aurre nahiz elektronikoki nola izapidetu jakiteko xehetasunak euskadi.eus-en egoitza elektronikoan eskura daitezke, honako helbide elektroniko hauetan:

Las especificaciones sobre como tramitar, tanto por canal presencial como electrónico, los formularios de solicitudes, declaraciones responsables, justificaciones y demás modelos están disponibles en la sede electrónica de Euskadi.eus, accediendo a las siguientes direcciones electrónicas:

https://www.euskadi.eus/servicios/1051303

https://www.euskadi.eus/servicios/1051303

https://www.euskadi.eus/nirekarpeta/

https://www.euskadi.eus/micarpeta/

Eskaeraren osteko izapideak helbide honetan egingo dira, bide elektronikoz: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta/.

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de: https://www.euskadi.eus/micarpeta/

3.– 2020ko apirilaren 24an, Kulturako sailburuordearen ebazpena argitaratuko da, Eusko Jaurlaritzaren iragarki-taula elektronikoan, onartutako eta baztertutako eskabideen behin-behineko zerrenda jasoko duena, eta taldea osatzen duten ikasleak zein diren adieraziko da bertan. Eskabideetan akatsik edo omisiorik atzemanez gero, horien arrazoia eta konpontzeko epea ere jakinaraziko dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluari jarraikiz. Ikusiz gero falta direla eskabidea izapidetara onartzeko eskatzen diren agiri batzuk edo horietan forma-akatsak daudela, edo eskabidea balioesteko aurkeztutako agirietan akatsak aurkituz gero, hamar egun balioduneko epea emango zaio interesdunari huts-egitea konpontzeko edo aginduzko agiriak aurkezteko, eta jakinaraziko zaio, hori egin ezean, ulertuko dela haren eskabidean atzera egin duela edo izapidetzeko eskubidea galdu duela; betiere, aurrez dagokion ebazpena emango da.

3.– El día 24 de abril de 2020 se publicará en el tablón de anuncios electrónico del Gobierno Vasco la Resolución del Viceconsejero de Cultura con la relación provisional de solicitudes admitidas y excluidas con indicación del alumnado integrante del equipo, haciendo constar en este caso la causa y el plazo para subsanar posibles errores u omisiones, de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquellos, así como en el supuesto de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se le requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa resolución.

2020ko maiatzaren 18an, akats edo omisio posibleak konpontzeko epea amaituta, onartutako eta baztertutako eskabideen behin betiko zerrenda argitaratuko da Eusko Jaurlaritzako iragarki-taula elektronikoan, eta, hala badagokio, eskabideak baztertzeko arrazoiak ere azalduko dira.

El día 18 de mayo de 2020, finalizado el plazo de subsanación de los posibles errores u omisiones, se publicará en el tablón de anuncios electrónico del Gobierno Vasco la relación definitiva de solicitudes admitidas y excluidas con indicación, en su caso, de las causas que hayan motivado la exclusión.

4.– Kultura Ondarearen zuzendariari dagokio, deialdiaren organo kudeatzaile gisa, deialdi honetako dirulaguntzak kudeatzeko lanak egitea.

4.– Corresponderá al Director de Patrimonio Cultural, como Órgano Gestor de la convocatoria, la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente Orden.

11. artikulua.– Balorazio-batzordea.

Artículo 11.– Comisión de Valoración.

1.– Dirulaguntzaren helburu diren jarduerak baloratzeko, balorazio-batzorde bat eratuko da (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean xedatutakoa errespetatuz), aurkezteko epea amaituta, eta eskaerak onartu diren ala ez erabaki ondoren. Batzorde horrek, ezarritako esleipen-irizpideak kontuan hartuta, dagokion ebazpen-proposamena igorriko dio Kulturako sailburuordeari. Hauek izango dira balorazio-batzordeko kideak:

1.– Para la valoración de los proyectos que participan en el premio, una vez finalizado el plazo de presentación y resueltas las cuestiones de admisión e inadmisión, se constituirá una Comisión de Valoración (de conformidad con lo establecido en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres), que en base a los criterios de adjudicación establecidos elevará la oportuna propuesta de resolución al Viceconsejero de Cultura. Esta Comisión de Valoración estará compuesta por:

– Kultura Ondarearen zuzendaria. Batzordeburua izango da, eta boto-berdinketak gertatuz gero, bere kalitate-botoaz ebatziko ditu.

– El/La Director/a de Patrimonio Cultural que ejercerá las funciones del Presidente de la Comisión de Valoración y dirimirá, con su voto de calidad, los empates que pudieran producirse.

– Bokalak:

– Vocales:

– Hezkuntza Berriztatzeko zuzendaria.

– Director/a de Innovación Educativa.

Ordezkoa: Hezkuntza Berriztatzeko teknikari bat.

Sustituto/a: Técnico de Innovación Educativa.

– EITBko zuzendari nagusia.

– Director/a General de EITB.

Ordezkoa: EITBko Komunikazio Arloko teknikari arduraduna.

Sustituto/a: Técnico responsable del área de Comunicación de EITB.

– Gaian itzal handia duten bi aditu, Kultura Ondarearen zuzendariak hautatuak.

– Dos expertos/as de reconocido prestigio en la materia a elección del/la Director/a de Patrimonio Cultural.

– Kultura Ondarearen Zuzendaritzako teknikaria; idazkari-lanak egingo ditu, hau da: kide anitzeko organo horren jarduketen legezkotasun formala eta materiala zaintzea, haren jarduketak ziurtatzea eta eraketarako nahiz erabakiak hartzeko prozedura eta arauak errespetatzen direla bermatzea.

– Técnico de la Dirección de Patrimonio Cultural que realizará labores de Secretaría: velar por la legalidad formal-material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo, garantizar que, los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos, son respetados.

2.– Balorazio-batzordeak, egoki deritzonean, proiektuari dagokion gai zehatz eta espezifikoan aditu diren aholkularien laguntza eskatu ahal izango du.

2.– Cuando la Comisión de Valoración lo estime conveniente, podrá recabar la colaboración de personas asesoras, expertas conocedoras en la materia concreta y específica de que trate el Proyecto.

3.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da balorazio-batzorderen osaera, hala ezarritako baitago Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49.2 artikuluan.

3.– La composición de la Comisión de Valoración se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

4.– Balorazio-batzordearen eraketa baliozkoa izan dadin, beharrezkoa izango da batzordeburua eta idazkaria presente izatea.

4.– Para la válida constitución de la Comisión de Valoración se requerirá la presencia del presidente y secretario/a.

5.– Balorazio-batzordeko kideak abstenitu egingo dira, eta ezetsiak izan daitezke, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. eta 24. artikuluetan ezarritakoari jarraituz.

5.– Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse y podrán ser recusados, en los términos previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

6.– Batzorde horrek, agindu honen 12. artikuluan ezarritako balorazio-irizpideak kontuan hartuta, ebazpen proposamena emango dio Kulturako sailburuordeari.

6.– La Comisión, en base a los criterios de valoración establecidos en el artículo 12 de la presente Orden, elevará la oportuna propuesta de resolución al Viceconsejero de Cultura.

12. artikulua.– Balorazio-irizpideak.

Artículo 12.– Criterios de valoración.

1.– Aurkeztutako eskabideak irizpide hauei jarraikiz ebaluatuko ditu balorazio-batzordeak:

1.– La Comisión de Valoración realizará la evaluación de las solicitudes presentadas atendiendo a los siguientes criterios:

Ebaluatzeko eta barematzeko irizpideak:

Criterios para la evaluación y baremación:

– Edukiek berrikuntza dakarte kultura-ondarearen tratamenduan: ikuspegi eta «begirada» berriak: Sormena, bideoa egiteko prozesuari edo azken emaitzari originaltasuna eta freskotasuna emango dioten alderdiak. Gai berriak –herritarrentzat hain ezagunak ez direnak– lantzea baloratuko da.

– Los contenidos suponen una innovación en el tratamiento del Patrimonio Cultural, nuevos enfoques y «miradas»: creatividad, aspectos que aporten originalidad y frescura al proceso de elaboración del vídeo y/o al resultado final. Se valorará el tratamiento de temas nuevos, menos conocidos por la ciudadanía.

– Informazio-iturri ezberdinak erabiltzea: Dokumentazio-prozesua, aurkeztutako materiala lantzeko hautatutako gaiari buruzko informazioa biltzeko informazio-iturri ezberdinen bilaketa eta jarraipena.

– Utilización de diversas fuentes de información: proceso de documentación, búsqueda y seguimiento de distintas fuentes de información para documentarse sobre la temática elegida de cara a elaborar el material presentado.

– Proposamenaren interesa eta dibulgazio-izaera: Aurkeztutako materialaren argitasuna, interesa eta ahalegin komunikatiboa.

– Interés de la propuesta y carácter divulgativo de la misma: claridad, interés y esfuerzo comunicativo del material presentado.

– Ingurune sozialarekiko interakzioa bai informazioaren bilketan bai aurkeztutako grabaketaren materialean. Ikerketa-prozesuan, informazioaren bilketan eta grabaketan, inguruneko eta hautatutako gaiarekin zerikusia duten pertsona eta eragile garrantzitsuekin elkarreragitea.

– Interacción con el entorno social, tanto en la recogida de la información como la grabación del material presentado: que, en el proceso de investigación, recogida de información y grabación se interactúe con personas y agentes relevantes del entorno y relacionadas con el tema elegido.

– Sormena: Bideoa egiteko prozesuari edo azken emaitzari originaltasuna eta freskotasuna emango dioten alderdiak baloratuko dira.

– Creatividad: se valorarán aspectos que aporten originalidad al proceso de elaboración del vídeo y/o al resultado final:

– Irudiaren, soinuaren eta edizioaren kalitatea: Irudiaren, soinuaren eta edizioaren kalitate teknikoa baloratuko da, kontuan izanik, betiere, bideo ez-profesionalak direla.

– Calidad de la imagen, sonido y edición: calidad técnica, de imagen, sonido y edición, teniendo siempre presente que se trata de vídeos no profesionales.

– Bideoaren inpresio orokorra: Balorazio orokorra: bideoak ikus-entzuleengan uzten duen inpresio orokorra.

– Impresión general del vídeo: valoración general: la impresión que el vídeo deja en el/la espectador/a.

– Lehiaketan zehar izaniko parte-hartze jarrera, ideia berriak ekartzea: Parte-hartze prozesua, talde bat sortzea eta lan-dinamika anitza, zeinetan kide guztiek berdin eta aktiboki parte hartzen baitute lan-prozesuaren fase guztietan. Proiektua nola aurreratzen den jakinaraztea (irudiak bidaltzea, making-of prozesuari buruzko bideo txikiak...), ideia berriak eta iradokizunak aurkeztea; horretarako, Kultura Ondarea Sariaren sare sozialak zein erakundearekin kontaktu zuzena erabili ahal izango dira (kulturaondarea@gmail.com).

– Actitud participativa a lo largo del concurso, aportación de nuevas ideas: proceso participativo, creación de un equipo y dinámica de trabajo plural, en el que todos sus miembros participan equitativa y activamente en todas las fases del proceso de trabajo. Notificaciones sobre el avance del proyecto (envío de imágenes, pequeños vídeos sobre el making-of...), aportación de nuevas ideas y sugerencias, para lo cual podrán utilizarse tanto las redes sociales del Premio Kultura Ondarea Saria como el contacto directo con la organización (kulturaondarea@gmail.com).

– Bideoaren irisgarritasuna erraztea: azpitituluak.

– Facilitar la accesibilidad del vídeo: subtitulación.

2.– Ebaluatzeko eta barematzeko irizpideak:

2.– Criterios para la evaluación y baremación:

1) Edukia (40 puntu): % 40.

1) Contenido (40 puntos) 40%.

– Kultura-ondarearen tratamenduan berrikuntza dakarte edukiek: ikuspegi eta «begirada» berriak. % 10.

– Los contenidos suponen una innovación en el tratamiento del Patrimonio Cultural: nuevos enfoques y «miradas». 10%

– Informazio-iturri ezberdinen erabilera. % 10.

– Utilización de diversas fuentes de información. 10%.

– Proposamenaren interesa eta dibulgazio-izaera. % 10.

– Interés de la propuesta y carácter divulgativo de la misma.10%.

– Ingurune sozialarekiko interakzioa bai informazioaren bilketan bai aurkeztutako grabaketaren materialean. % 10.

– Interacción con el entorno social, tanto en la recogida de la información como la grabación del material presentado. 10%.

2) Forma (30 puntu): % 30.

2) Forma (30 puntos) 30%.

– Sormena. Gai berriak lantzea, herritarrentzat hain ezagunak ez direnak. % 10.

– Creatividad. Tratamiento de temas nuevos, menos conocidos por la ciudadanía. 10%.

– Irudiaren, soinuaren eta edizioaren kalitatea. % 10.

– Calidad de la imagen, sonido y edición. 10%.

– Azpitituluak. % 10.

– Subtitulación. 10%.

3) Proposamenaren balio erantsia (30 puntu): % 30.

3) Valor añadido de la propuesta (30 puntos) 30%.

– Bideoaren inpresio orokorra. % 15.

– Impresión general del vídeo. 15%.

– Lehiaketan zehar izaniko parte-hartze jarrera, ideia berriak ekartzea. % 15.

– Actitud participativa a lo largo del concurso, aportación de nuevas ideas, 15%.

13. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 13.– Resolución.

1.– Kulturako sailburuordeak emango du sariak emateko ebazpena, balorazio-batzordeak helarazitako proposamena aintzat harturik, eta, gehienez, sei hilabeteko epean argitaratuko da agindu honek eragina sortzen duenetik aurrera.

1.– La resolución de concesión de los premios será dictada por el Viceconsejero de Cultura, a la vista de la propuesta elevada por la Comisión de Valoración, y publicada en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha en que surta efectos la presente Orden.

2.– Ebazpen hori EHAAn eta Eusko Jaurlaritzako iragarki-taula elektronikoan argitaratuko da.

2.– Dicha Resolución será publicada en el BOPV y en el tablón de anuncios electrónico del Gobierno Vasco.

3.– Ebazpenak ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraz, haren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez daiteke Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren aurrean, hilabeteko epean, agindu hau argiratu eta hurrengo egunetik hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoari jarraituz.

3.– La Resolución no pone fin a la vía administrativa y, en consecuencia, cabría interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de esta Orden, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la LPACAP.

14. artikulua.– Sariak ematea.

Artículo 14.– Entrega de los premios.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak deituko duen jendaurreko aintzatespen-ekitaldian emango dira sariak. Ekitaldi horretan, bidaiari buruzko agiriak eta ikastetxearentzako, tutorearentzako eta saritutako ikasleentzako diplomak emango dira, bai eta bideorik gehien aurkezten duen ikastetxea aintzatesteko plaka bat.

La entrega de los premios se realizará en acto de reconocimiento público convocado por el Consejero de Cultura y Política Lingüística. Es en ese acto, donde se hará entrega de la documentación relativa al viaje, un Diploma para el centro escolar, tutor/a y estudiantes premiados/as así como una placa de reconocimiento al Centro Educativo que, en esta edición, participe con el mayor número de vídeos.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Datu pertsonalak babestearen arloko informazio-klausula.

Cláusula informativa en materia de protección de datos de carácter personal.

Arduraduna: Kultura eta Hizkuntza Politika Saila; Kultura Ondarearen Zuzendaritza.

Responsable: Departamento de Cultura y Política Lingüística; Dirección de Patrimonio Cultural.

Xedea: Kultura Ondarea Sariaren dirulaguntzak kudeatzea.

Finalidad: Gestión de las subvenciones destinadas al Premio «Kultura Ondarea Saria».

Legitimazioa: Interes publikoko edo tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoei loturiko egitekoren bat gauzatzeko behar den tratamendua (Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorra eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legea).

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley General de Subvenciones y Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).

Hartzaileak: Arlo honetan eskumenak dituzten administrazio publikoei eman ahal izango zaizkie datu pertsonalak.

Destinatarios/as: los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Eskubideak: Zuk eskubidea duzu zure datuak eskuratu, zuzendu eta ezerezteko, bai eta tratamendua mugatu zein aurkaratzeko ere. Ikus informazio gehigarria.

Derechos: ud. tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.

Informazio osagarria: Datuen babesari buruzko informazio gehiago duzu webgune honetan: http://www.euskadi.eus/dbao/1051303

Información adicional: podrá ampliar información en materia de protección de datos en la siguiente dirección web: http://www.euskadi.eus/rgdp/1051303

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honetan araututako laguntzek ez dituzte betetzen EBko Funtzionamendurako Tratatuaren 107.1 artikuluan ezarritako eskakizun guztiak, beraz, ez dira estatuaren laguntzak, ondorioz, ez da beharrezkoa Europako Batzordeari jakinarazpena helaraztea.

Las ayudas reguladas en esta Orden no cumplen todos los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE y por lo tanto no constituyen ayuda de Estado, no siendo necesaria la comunicación/notificación a la Comisión Europea.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura egiten diren gastu-espedienteen aurretiko izapidetzea araupetzen duen Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduaren 5.3 artikuluan jasotako ondorioetarako, agindu honetako dirulaguntzei buruzko ebazpena emateko garaian, kreditu egokiak eta behar bestekoak egon behar dira Euskal Autonomia Erkidegoaren 2020. urteko aurrekontu orokorretan.

A los efectos contemplados en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la resolución de las ayudas de la presente Orden queda supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek administrazio-bideari amaiera ematen dio, eta, beraren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete interesdunek Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko abenduaren 10a.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de diciembre de 2019.

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Análisis documental

Euskadi, bien común