Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

237. zk., 2019ko abenduaren 13a, ostirala

N.º 237, viernes 13 de diciembre de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
5710
5710

EBAZPENA, 2019ko abenduaren 3koa, Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko sailburuordearena, zeinaren bidez publikotasuna ematen baitzaio Emaitek Plus laguntza-programarako 2019ko ekitaldiko deialdia finantzatzera bideratutako baliabide ekonomikoak handitzeari.

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2019, de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad, por la que se hace público el aumento de los recursos económicos destinados a la convocatoria, para el ejercicio 2019, del programa de ayudas Emaitek Plus.

Lehenengoa.– Ekonomiaren Garapeneko eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2015eko irailaren 16ko Aginduaren bitartez (2015eko urriaren 7ko EHAA, 191. zk.) arautzen da Emaitek Plus laguntza-programa. Agindu hori Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2017ko uztailaren 27ko Aginduak (2017ko abuztuaren 18ko EHAA, 157. zk.) eta 2019ko uztailaren 18ko Aginduak (2019ko abuztuaren 1eko EHAA, 145. zk.) aldatu dute.

Primero.– La Orden de 16 de septiembre de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, (BOPV 191, de 7 de octubre de 2015) modificada por la Orden de 27 de julio de 2017 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras (BOPV n.º 157, de 18 de agosto de 2017), y por la Orden de 18 de julio de 2019 (BOPV 145, de 1 de agosto de 2019) regula el programa de ayudas Emaitek Plus.

Bigarrena.– Emaitek Plus programa agindu arautzailearen 11. artikuluan xedatutakoaren arabera, Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko sailburuordearen 2019ko irailaren 11ko Ebazpenaren bidez, 2019ko ekitaldirako laguntzetarako deialdi publikoa egin zen.

Segundo.– De conformidad a lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden reguladora del programa Emaitek Plus, mediante Resolución de 11 de septiembre de 2019, de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad, se procedío a realizar la convocatoria pública anual de las ayudas para el ejercicio 2019.

Hirugarrena.– Aipatutako ebazpenaren 2. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, 61.260.000,00 euro bideratuko dira iragarritako laguntzak finantzatzeko, eta, agindu arautzailearen 2. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, urteko deialdiko guztizko aurrekontu-zuzkidura bi zenbateko bereizitan banatuko da:

Tercero.– En el artículo 2 de la citada Resolución se establece que a la financiación de las ayudas convocadas, se destinará un importe de 61.260.000,00,00 euros, y según lo dispuesto en el artículo 2 de la orden reguladora, esa dotación presupuestaria total se dividió en dos importes separados:

– Foku anitzeko teknologia-zentroentzat: 45.945.000,00 euro; kopuru hori, bestalde, honela zatituta:

– Para los Centros Tecnológicos Multifocalizados 45.945.000,00 euros, que a su vez se subdivide como a continuación se especifica:

● Emaitzetara bideratutako zentroaren modeloarekiko egokitzapen-gradua, 44.567.000,00 euro.

● Grado de adecuación al Modelo de Centro Orientado a Resultados, 44.567.000,00 euros.

● 2020rako finkatutako adierazleen aginte-koadroaren helburuak lortzeko, zentroen jarduera-planak, 1.378.000,00 euro.

● Planes de Actuación de los Centros para alcanzar los objetivos del Cuadro de Mando de indicadores fijados para 2020, 1.378.000,00 euros.

– Ikerketa kooperatiboko zentroentzat: 15.315.000,00 euro; kopuru hori, bestalde, honela zatituta:

– Para los Centros de Investigación Cooperativa, CICs, 15.315.000,00 euros, que a su vez se subdivide como a continuación se especifica:

● Emaitzetara bideratutako zentroaren modeloarekiko egokitzapen-gradua, 14.856.000,00 euro.

● Grado de adecuación al Modelo de Centro Orientado a Resultados, 14.856.000,00 euros.

● 2020rako finkatutako adierazleen aginte-koadroaren helburuak lortzeko, zentroen jarduera-planak, 459.000,00 euro.

● Planes de Actuación de los Centros para alcanzar los objetivos del Cuadro de Mando de indicadores fijados para 2020, 459.000,00 euros.

Beti 2019ko irailaren 11ko Ebazpenaren 2. artikulu horren arabera, eskatutako laguntzen guztizko zenbatekoa kontuan izanik, eta haiek ebatzi baino lehen, zenbateko horiek aldatu ahal izango dira, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren beste laguntza-programa batzuk exekutatu eta agortu gabe geratzen diren aurrekontu-baliabideen arabera, betiere. Aldaketarik izanez gero, Berrikuntza, Teknologia eta Lehiakortasuneko sailburuordeak ebazpena emango du, aurreko guztiaren berri emateko.

En ese mismo artículo 2 de la Resolución de 11 de septiembre de 2019, se contempla que estos importes podrán ser modificados, teniendo en cuenta la cuantía total de las ayudas solicitadas y con carácter previo a la resolución de las mismas, en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución de otros programas de ayudas del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. En tal caso se dará publicidad mediante la correspondiente resolución de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad

Horiek Emaitek Plus programa laguntzen 2019ko deialdia arautzen duen 2019ko irailaren 11ko Ebazpenaren 2. artikuluan xedatutakoaren arabera, hau

En virtud de todo ello y de conformidad a lo señalado en el artículo 2 de la Resolución de 11 de septiembre de 2019, por que se realiza la convocatoria pública anual de las ayudas del programa Emaitek Plus para el ejercicio 2019,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Publikotasuna ematea Emaitek Plus laguntza-programarako 2019ko ekitaldiko deialdia finantzatzera bideratutako baliabide ekonomikoak 4.000.000 euro handitzeari, xahutu gabe geratu diren aurrekontu baliabideen arabera. Deialdi hori Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko sailburuordearen 2019ko irailaren 11ko Ebazpenaren bidez argitaratu zen. Horrela, 65.260.000,00 eurokoak dira Emaitek Plus laguntza-programaren 2019ko ekitaldia finantzatzera bideratutako baliabide ekonomikoak.

Primero.– Dar publicidad al incremento en la cuantía de 4.000.000,00 euros, de los recursos económicos previstos para la convocatoria 2019 del programa de ayudas Emaitek Plus, publicada mediante Resolución de 11 de septiembre de 2019, de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad, en función de las disponibilidades presupuestarias. Con ello, los recursos económicos destinados a financiar la convocatoria 2019 del programa de ayudas Emaitek Plus alcanzan un total de 65.260.000,00 euros.

Agindu arautzailearen 2. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, urteko deialdiko guztizko aurrekontu-zuzkidura bi zenbateko bereizitan banatuko da:

Según lo dispuesto en el artículo 2 de la orden reguladora, la dotación presupuestaria de la ampliación se divide en dos importes separados:

– Foku anitzeko teknologia-zentroentzat: 3.740.000,00 euro; kopuru hori, bestalde, honela zatituta:

– Para los Centros Tecnológicos Multifocalizados 3.740.000,00 euros, que a su vez se subdivide como a continuación se especifica:

● Emaitzetara bideratutako zentroaren modeloarekiko egokitzapen-gradua, 3.627.000,00 euro.

● Grado de adecuación al Modelo de Centro Orientado a Resultados, 3.627.000,00 euros.

● 2020rako finkatutako adierazleen aginte-koadroaren helburuak lortzeko, zentroen jarduera-planak, 113.000,00 euro.

● Planes de Actuación de los Centros para alcanzar los objetivos del Cuadro de Mando de indicadores fijados para 2020, 113.000,00 euros.

– Ikerketa kooperatiboko zentroentzat: 260.000,00 euro; kopuru hori, bestalde, honela zatituta:

– Para los Centros de Investigación Cooperativa, CICs, 260.000,00 euros, que a su vez se subdivide como a continuación se especifica:

● Emaitzetara bideratutako zentroaren modeloarekiko egokitzapen-gradua, 252.000,00 euro.

● Grado de adecuación al Modelo de Centro Orientado a Resultados, 252.000,00 euros.

● 2020rako finkatutako adierazleen aginte-koadroaren helburuak lortzeko, zentroen jarduera-planak, 8.000,00 euro.

● Planes de Actuación de los Centros para alcanzar los objetivos del Cuadro de Mando de indicadores fijados para 2020, 8.000,00 euros.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea.

Segundo.– Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko abenduaren 3a.

Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko sailburuordea,

ESTÍBALIZ HERNÁEZ LAVIÑA.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de diciembre de 2019.

La Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad,

ESTÍBALIZ HERNÁEZ LAVIÑA.


Análisis documental

Euskadi, bien común