Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

225. zk., 2019ko azaroaren 26a, asteartea

N.º 225, martes 26 de noviembre de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
LAN ETA JUSTIZIA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA
5476
5476

AGINDUA, 2019ko azaroaren 19koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuak eta Lan eta Justiziako sailburuak batera emandakoa, zeinaren bidez deialdia egiten baitute eta arautzen baitituzte lehen sektoreko gizarte-ekonomiako enpresak dimentsionatzeko laguntzak.

ORDEN de 19 de noviembre de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras y de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se convocan y regulan las ayudas para dimensionar las empresas de economía social del sector primario.

Txikiak dira EAEko nekazaritzako elikagaien enpresak, neurri batean berez delako txikia orokorrean lehenengo sektorea gure autonomia-erkidegoan, industria eta zerbitzuak baitira nagusi. Beraz, nahitaezkoa da jarduketa publiko bat enpresa horien integrazioa sustatzeko, jasangarriak eta lehiakorrak izango badira.

La reducida dimensión de las empresas agroalimentarias vascas, propiciada en parte por la propia dimensión global del sector primario en esta comunidad autónoma, primordialmente industrial y de servicios, exige una actuación pública que propicie su integración como condición de su sostenibilidad y competitividad.

Kooperatiba-ereduaren bitartez, gizarte-ekonomia izan da ekoizle txikien jarduera ekonomikoa errentagarri egiteko bidea; izan ere, indarrak batu, eta eskalako ekonomiak lortu dira, balio demokratiko eta elkartasuneko balioak gauzatu eta oinarritzat hartuta, enpresa egiteko modu berezi bat den aldetik.

La economía social, a través del modelo cooperativo, ha servido históricamente para rentabilizar la actividad económica de los pequeños productores, aunando esfuerzos y consiguiendo economías de escala, en base a la puesta en práctica de valores democráticos y solidarios, como una forma específica de hacer empresa.

Hala ere, argi ikus daitekeenez, lortu diren ekonomia- eta enpresa-unitate horiek ez dira nahiko egungo ekonomia- eta enpresa-testuinguru globalizatu honetan. Oro har, elikagaien industriak oso atomizatuta daude. Horregatik berritu behar da enpresa-integrazioaren aldeko ahalegina, funtsezko zutabea baita sektorearen jasangarritasunean bai enpresaren ikuspegitik bai landa-herriek bizirik irauteko eta garatzeko.

Sin embargo, las unidades económico empresariales logradas se evidencian, en el contexto económico empresarial globalizado actual, insuficientes. En general existe una elevada atomización de las industrias alimentarias. Es por lo que han de renovarse esfuerzos de integración empresarial, como pilar fundamental para la sostenibilidad del sector desde la perspectiva empresarial y para la propia pervivencia y desarrollo de poblaciones rurales.

Horrenbestez, Euskal Autonomia Erkidegoko 2018. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 22ko 5/2017 Legea onartu ostean –indarraldia 2019ko ekitaldira luzatuta–, deialdia finantzatzeko aurrekontu-kreditu nahikoa dagoela egiaztatuta, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren iritzia entzunda, eta dekretu hauek emandako eskumenez baliaturik: 159/2018 Dekretua, azaroaren 13koa, zeinaren bidez aldatzen baita Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen dekretua; eta 81/2019 Dekretua, maiatzaren 28koa, zeinaren bidez aldatzen baita Lan eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 84/2017 Dekretua; honako hau

En su virtud, habiéndose aprobado la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2018, prorrogada para el ejercicio 2019, comprobada la existencia de crédito presupuestario suficiente para financiar la convocatoria y oído el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, y de acuerdo a las competencias que nos atribuyen el Decreto 159/2018, de 13 de noviembre, de modificación del Decreto por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras y el Decreto 84/2017, de 11 de abril, modificado por Decreto 81/2019, de 28 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Justicia,

XEDATZEN DUGU:
DISPONEMOS:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da: gizarte-ekonomiako enpresak integrazioaren bitartez dimentsionatzeko, 2019ko ekitaldian zehar, Eusko Jaurlaritzak Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren eta Lan eta Justizia Sailaren bitartez emango dituen laguntzak arautzea eta deialdia egitea.

El objeto de la presente Orden es la regulación y convocatoria de las ayudas que el Gobierno Vasco, a través del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras y del Departamento de Trabajo y Justicia, podrá otorgar, durante el ejercicio 2019 para dimensionar las empresas de economía social del sector primario a través de la integración de las mismas.

2. artikulua.– Dirulaguntzarako jarduerak.

Artículo 2.– Actividades Subvencionables.

1.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzak dirulaguntzatzat hartuko dira, eta gastuak honako jarduera hauek finantzatzeko izango dira:

1.– Las ayudas previstas en la presente Orden tendrán la consideración de subvenciones cuyos gastos irán dirigidos a financiar las siguientes actuaciones:

a) Bat egiteko proiektuak landu eta egitea, aldez aurretik bestelako dirulaguntzarik izan ez badute.

a) La elaboración de proyectos de fusión y su ejecución, siempre que no hubieran sido previamente subvencionados.

b) Sozietate xurgatutik etorritako bazkideek sozietate bereganatzailearen kapital sozialari egindako ekarpenen harpidetza.

b) La suscripción de nuevas aportaciones al capital social de la sociedad absorbente por las personas socias procedentes de la sociedad absorbida.

2.– Aurten hasi behar dute agindu honen indarrez dirulaguntza izan dezaketen jarduerek , eta 2019ko abenduaren 31 baino lehenago amaitu.

2.– Las acciones objeto de ayuda según la presente Orden, deberán iniciarse durante el año en curso y deberán finalizar con anterioridad al 31 de diciembre de 2019.

3. artikulua.– Baliabide ekonomikoak eta mugak.

Artículo 3.– Recursos económicos y límite en la concesión.

1.– Agindu hau betetzeko, gehieneko zenbateko orokor bat jarriko da, seiehun mila (600.000) eurokoa, 2019rako hainbesteko ordainketa-kreditu baten bidez.

1.– A los efectos del cumplimiento del objeto de esta Orden, se destinará un importe global máximo de seiscientos mil (600.000) euros, mediante un crédito de pago para el ejercicio 2019 por dicho importe.

2.– Agindu honetan ezarritako baldintzak eta irizpideak betetzen dituzten eskabideek izango dute dirulaguntza. Agindu honetan zehaztutako irizpideez kalkulatutako dirulaguntza guztiak batuta, xede honetarako baimendutako aurrekontu-zuzkiduraren zenbatekoa gainditzen bada, murriztu egingo da dirulaguntzaren zenbatekoa, eta, horretarako, gutxitze proportzional bat aplikatuko zaie onartu diren eskabide guztiei.

2.– Se subvencionarán las solicitudes que cumplan los requisitos y criterios establecidos en esta Orden. En el caso de que la suma de las subvenciones calculadas atendiendo a los criterios señalados en esta Orden sea superior al importe de la dotación presupuestaria autorizada para este fin, la cuantía de la subvención correspondiente se reducirá aplicando una minoración proporcional entre todas las solicitudes que resulten estimadas.

4. artikulua.– Pertsona eta erakunde onuradunak.

Artículo 4.– Personas y entidades beneficiarias.

Batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan jarduten duten pertsonek eta erakundeek eskuratu ahal izango dituzte agindu honetako dirulaguntzak, zehaztapen hauei jarraikiz:

Podrán acogerse a las ayudas previstas en la presente Orden las personas y entidades que desarrollen su actividad principalmente en la Comunidad Autónoma Vasca, en los siguientes términos:

a) 2.1.a) artikuluko jarduerak: gizarte-ekonomiako enpresak.

a) Actividades del artículo 2.1.a): empresas que sean de economía Social.

b) 2.1 b) artikuluko jarduerak: 2.1.a) artikuluan adierazitako bat-egitetik sortutako enpresetan, eskubide osoko bazkide bihurtzen diren pertsonak behin betiko.

b) Actividades del artículo 2.1.b): personas que adquieran la condición de persona socia de pleno derecho, con carácter indefinido, en las empresas resultantes de la fusión recogida en el artículo 2.1.a).

5. artikulua.– Onuraduna izateko betekizunak.

Artículo 5.– Requisitos para obtener la condición de beneficiario.

1.– Oro har, agindu honetako laguntzak lortu ahal izateko, betekizun hauek bete behar dituzte erakunde edo pertsona onuradunek:

1.– Con carácter general, para acceder a las ayudas previstas en la presente Orden, las entidad o personas beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzea.

a) Cumplir las obligaciones tributarias y las obligaciones frente a la Seguridad Social.

b) Dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea galarazten duen zehapen penal edo administratiborik ez izatea, edo horretarako desgaitzen duen legezko debeku baten pean ez egotea. Orobat, agindu honetan aurreikusitako laguntzak eman eta, hala badagokio, ordaindu ahal izateko, erakunde edo pertsona onuradunek amaituta izan beharko dute itzulketa- nahiz zehapen-prozedura oro, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomiadunek eman dituzten –eta izaera berekoak diren– laguntza eta dirulaguntza publikoei loturikoa; hau da, prozedura horiek ezin dira oraindik izapide-aldian egon.

b) No estar sancionada penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvención o ayudas públicas, o no estar incursa en prohibición legal que la inhabilite para ello. La concesión y, en su caso, el pago a las entidades o personas beneficiarias de las ayudas previstas en la presente Orden quedará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, se halle todavía en tramitación.

c) Behar denean, Lan-segurtasun eta -osasunari buruzko arauek ezarritako betekizunak betetzea, Prebentzio Zerbitzuen Arautegia onartzen duen urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuak xedatutakoaren arabera.

c) En su caso, cumplir con las exigencias impuestas por la normativa de Seguridad y Salud Laborales, conforme a lo establecido en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

d) Egunean izatea itzulketa-betebeharrak, dirulaguntzak itzultzeko prozeduraren batean egonez gero.

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de reintegro en el caso que estuviera incurso en algún procedimiento de reversión de subvenciones.

e) Erakunde edo pertsona eskatzaileek erantzukizunez deklaratzea zer egoeratan dagoen administrazio honi edo beste administrazio publiko batzuei xede eta helburu berberaz eskatutako beste edozein laguntza (emanda, eskatuta nahiz izapidean).

e) Declarar responsablemente por parte de la Entidad o persona o persona solicitante la situación en que se encuentre (concedida, solicitada o en trámite), cualquier otra ayuda que para el mismo objeto y finalidad se haya solicitado a esta u otras Administraciones Públicas.

2.– Era berean, ezin izango dira agindu honetan araututako dirulaguntzen onuradunak izan Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aipatutako egoeraren batean dauden pertsonak edo erakundeak.

2.– Asimismo, no podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en esta orden las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

6. artikulua.– Erakunde edo pertsona eskatzaileek betekizunak egiaztatzea.

Artículo 6.– Acreditación de los requisitos de las entidades o personas solicitantes.

1.– Eskabidean sartutako erantzukizunpeko adierazpen baten bidez, erakunde edo pertsona eskatzaileek deklaratu behar dute bete egiten dituztela aurreko artikuluan adierazitako betekizunak eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan adierazitako gainerako betekizunak. Hala izanez gero, dirulaguntza emateko ebazpen-proposamena egin aurretik, eskatu beharko da aurkezteko adierazpenean adierazitako datuak benetakoak direla egiaztatzen duten agiriak 15 eguneko epean gehien jota.

1.– Mediante una declaración responsable incluida en la solicitud las entidad o personas solicitantes declararán el cumplimiento de los requisitos enumerados en el artículo anterior y los demás exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención, se deberá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días.

2.– Eskabidea aurkeztearekin batera, baimena ematen zaio Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzari zuzenean egiazta dezan eskatzaileak betetzen dituen ala ez zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak. Hala ere, baimena espresuki ukatu ahal izango da, eta, hala bada, erakunde edo pertsona eskatzaileak aurkeztu beharko ditu ogasun-agintaritzaren eta Gizarte Segurantzaren administrazio-instantziek eginiko ziurtagiriak. Betebehar horiek egunean izatea nahitaezkoa da onuradun izateko, baita onuradun gisa irauteko ere emandako dirulaguntza likidatu arte, eta, beraz, egiaztatuko da betebehar horiek betetzen direla dirulaguntza emateko eta ordainketak egiteko ere.

2.– La presentación de la solicitud comporta la autorización para que la Dirección de Economía Social obtenga de forma directa la acreditación de los requisitos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social. Se podrá denegar expresamente tal autorización, en cuyo caso la entidad o persona solicitante deberá aportar las correspondientes certificaciones expedidas por las instancias administrativas de la autoridad hacendística y de la Seguridad Social competentes. El hallarse al corriente de dichas obligaciones es requisito tanto para acceder a la condición de beneficiario como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida, y por tanto se verificará su cumplimiento al momento de efectuar la concesión y al realizar los pagos correspondientes.

3.– Administrazio publikoen egiaztatze-, kontrolatze- eta ikuskatze-ahalmenak gorabehera, eskabideek aukera emango dute laguntza jasotzen duen erakundeek edo pertsonek idatziz onar dezaten organo kudeatzaileek datuak lortu edo egiaztatu ahal izatea.

3.– Las solicitudes incluirán la posibilidad de que la entidad o persona beneficiaria de la ayuda consienta expresamente que los datos o documentos sean obtenidos o verificados por el órgano gestor, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tienen atribuidas las Administraciones Públicas.

4.– Halaber, erakunde edo pertsona eskatzaileak adierazi beharko du egiazkoak direla eskabidean eta harekin batera aurkeztutako dokumentuetan agertzen diren datuak, eta betetzen dituela indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak dirulaguntza hauen onuraduna izateko.

4.– Así mismo, la entidad o persona solicitante manifestará en la solicitud que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiario/a de estas ayudas.

7. artikulua.– Diruz laguntzeko moduko gastuak eta dirulaguntzen zenbatekoa.

Artículo 7.– Gastos subvencionables y cuantía de las subvenciones.

1.– Diruz laguntzeko moduko gastutzat hartuko dira Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan ezarritakora egokitzen direnak.

1.– Con carácter general, se considerarán como gastos subvencionables aquellos que se acomoden a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– 2.1.a) artikuluaren babespeko eskabideak badira, diruz laguntzeko moduko gastutzat hartuko dira enpresak bat egiteko akordioak egiteko aukerari edo bideragarritasunari loturikoak, esate baterako: lege- edo ekonomia-aholkularitzako ikerketak, aholkuak eta minutak; barnean hartuta notaritza- eta erregistro-kostuak, eta, oro har, dirulaguntzako jarduerari zalantza barik dagozkion kostu guztiak, zeinak behar-beharrezkoak baitira jarduera gauzatzeko.

2.– En el caso de las solicitudes presentadas para acogerse al artículo 2.1.a), se entenderán por gastos subvencionables los relativos a la posibilidad y viabilidad de la realización de acuerdos de fusión empresarial, tales como estudios, asesoramiento y minutas de asesoría legal y/o económica; asimismo, serán subvencionables los gastos necesarios para la formalización de las fusiones, incluidos los costes notariales y registrales; y, en general, todos aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios para su realización.

3.– 2.1.b) artikuluaren babespeko eskabideak badira, diruz laguntzeko moduko gastutzat hau baino ez da hartuko: erakunde xurgatutik datozen bazkideek 2019ko abenduaren 31 baino lehenago kapital sozialean egiten dituzten harpidetzak.

3.– En el caso de las solicitudes presentadas para acogerse al artículo 2.1.b), se considerará exclusivamente como gasto subvencionable las nuevas suscripciones de capital social realizadas antes del 31 de diciembre de 2019 por parte de las personas socias incorporadas provenientes de la entidad absorbida.

4.– Hauek izango dira dirulaguntza-zenbatekoak eta muga aplikagarriak:

4.– La cuantía de la subvención y los límites aplicables serán los siguientes:

a) 2.a) artikuluko jarduerak: dirulaguntzaren xedeko jarduerak egiteko gastu garbien % 50, hogeita hamar (30.000) mila euroraino.

a) Actividades del artículo 2.a): el 50% de los costes netos directamente relacionados con la realización de las actividades objeto de subvención hasta treinta mil (30.000) euros.

b) 2.b) artikuluko jarduerak: hiru mila (3.000) euro bazkide onuradun bakoitzeko.

b) Actividades del artículo 2.b): tres mil (3.000) euros por cada socio beneficiario.

5.– Emandako dirulaguntzak ezin izango du gainditu onuradunak kooperatiba- edo lan-sozietatean bazkide sartzeko harpidetutako kapitalaren % 100.

5.– En ningún caso la subvención otorgada podrá sobrepasar el 100% del capital suscrito por la persona beneficiaria en el momento de su incorporación como persona socia en la sociedad cooperativa o laboral correspondiente:

6.–Edonola ere, kapital-harpidetza horrek eskatzaileak egindako benetako diru-ekarpena izan behar du; izan ere, ez da kontuan hartuko lagapen, dohaintza edo doako bestelako formularen baten bidez egindako ekarpena edo ekarpen-zatia.

6.– En todo caso, la suscripción de capital debe suponer un desembolso económico efectivo para la persona solicitante, excluyéndose la aportación o aquella parte de la misma, obtenida por cesión, donación o por cualquier otra fórmula a título gratuito.

8. artikulua.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 8.– Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas.

1.– Deialdi honetan araututako dirulaguntzak bateratu daitezke beste edozein Administraziok edo erakunde publikok emandako laguntzekin, arrazoi eta xede bera izan nahiz eta. Nolanahi ere, dirulaguntzen zenbatekoak ezin izango du gainditu diruz lagundutako jardueraren kostu osoa, ezta aurreko artikuluan aurreikusitako gehieneko zenbatekoa ere.

1.– Las subvenciones reguladas en la presente convocatoria son compatibles con aquellas otras que, con el mismo objeto y finalidad, pudieran ser otorgadas por cualesquiera otras Administraciones o entes públicos. En cualquier caso, el importe de las subvenciones no podrá superar el coste total de la actividad objeto de subvención, ni los importes máximos previstos en el artículo precedente.

2.– Agindu honetako laguntzak batzen badira pertsona edo erakunde onuradunak beste Administrazio edo erakunde publiko batzuetatik arrazoi eta xede beragatik jasotzen dituen laguntzekin, eta laguntza horiek batera gainditzen badute laguntzako jardueraren kostu osoa, edo agindu honen 8. artikuluan adierazitako gehieneko zenbatekoa, bateraezintzat joko da gaindikina, eta, hala badagokio, murriztu egingo da Lan eta Justizia Sailak eman beharreko laguntzaren zenbatekoa.

2.– Cuando las ayudas de la presente Orden concurran con cualesquiera otras que por el mismo motivo y finalidad perciba la entidad o persona beneficiaria de otras Administraciones o entes públicos, si la suma de las mismas superare el coste total de la actividad objeto de subvención, o los importes máximos previstos en el artículo 8 de esta Orden, se declarará la incompatibilidad de dicho exceso, reduciéndose el importe de la ayuda a conceder por el Departamento de Trabajo y Justicia.

9. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 9.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Honako betebehar hauek izango dituzte dirulaguntza hauen onuradunek, hartara eragotzi gabe indarreko araudi aplikagarriek ezarritako beste batzuk ere, eta, batez ere, kontuan hartuta bai Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan adierazitako betebeharrak:

Sin perjuicio de otras señaladas por la normativa vigente que le resulten de aplicación, y, en particular, las obligaciones establecidas en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, las personas beneficiarias de las subvenciones previstas en esta Orden quedan obligadas a:

1.– Dirulaguntza eman zaiola jakinarazten zaion egunetik hamabost egunera, espresuki eta idatziz uko egiten ez badio onuradunak dirulaguntzari, dirulaguntza hori onartutakotzat joko da.

1.– Si en el plazo de quince días contados a partir de la notificación de la Resolución de concesión de la subvención solicitada la persona beneficiaria no renuncia expresamente y por escrito a la misma se entenderá que la ha aceptado.

2.– 2.1.b) artikuluaren babespeko laguntzen onuradunek honako hau egin beharko dute:

2.– En relación con las ayudas concedidas al amparo del artículo 2.1.b), las personas beneficiarias de la subvención quedarán obligadas a:

a) Onuradunaren kontuan dirua sartzen denetik, gehienez, 2 hilera, bazkideak berak egiaztatu beharko du benetan ordaindu duela harpidetutako kapitala, diruz lagundutako kopurua, gutxienez; horretarako, ordainketa errealaren egiaztagiria eman beharko du. Bazkide egin zen sozietateko organo eskudunak.egin behar du egiaztagiri hori.

a) En el plazo máximo de 2 meses desde el ingreso del dinero en la cuenta de la persona beneficiaria, la persona socia habrá de acreditar el desembolso efectivo y real del capital suscrito, al menos en la cantidad subvencionada, mediante certificación acreditativa del desembolso realmente efectuado emitida por el órgano competente de la sociedad a la que se incorporó.

b) Bazkide egiten denetik 3 urte betetzen direnean, dirulaguntzaren onuradunak justifikatu beharko du sartu zen erakundeko bazkide izaten jarraitzen duela, salbu eta onuradunaren borondateaz beste arrazoirik egiaztatzen bada, edo justifikatzen bada sozietatearen kapitalerako ekarpena egiten jarraitzen duela (diruz lagundutako zenbatekoa, gutxienez). Horretarako, bazkide egin eta hiru hilera, enpresan segitzen duela egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko du.

b) Cuando se cumplan 3 años desde que adquirió la condición de persona socia, la persona beneficiaria de la subvención deberá justificar su permanencia como tal en la entidad a la que se incorporó, excepto cuando se acrediten causas ajenas a la voluntad de la persona beneficiaria, o se justifique que su aportación al capital en la sociedad, al menos en la cantidad subvencionada, continua en la empresa. A tal efecto, en el plazo de tres meses desde que se cumplió tal condición, deberá remitir certificado acreditativo de dicha permanencia.

3.– Aldi berean, hasiera batean egindako ekarpenari eusten diola egiaztatu beharko du onuradunak; horretarako, aurreko apartatuan ezarritako epean, egoera horren egiaztagiria bidali beharko du. Ekarpena borondatez murriztu bada, dirulaguntza emateko ebazpena aldatuko da.

3.– Al mismo tiempo la persona beneficiaria deberá justificar el mantenimiento de la aportación inicial, debiendo remitir, en el mismo plazo establecido en el apartado anterior, certificado acreditativo de tal circunstancia. Si se hubiera producido una disminución voluntaria de la misma se procederá a la modificación de la resolución de concesión de la subvención.

4.– Edonola ere, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan xedatutakoa bete beharko da espresuki, han baitaude adierazita zein diren onuradunen betebeharrak.

4.– En todo caso, habrá de observarse expresamente lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativa a las obligaciones de las personas beneficiarias.

10. artikulua.– Eskabideak aurkezteko modua eta epea.

Artículo 10.– Presentación de solicitudes: forma y plazo.

1.– Eskabidea egoitza elektroniko honetan egongo da eskuragarri: http://www.euskadi.eus/ayudas-fusiones--economia-social-2019/web01-tramite/es

1.– La solicitud estará disponible en la sede electrónica siguiente: http://www.euskadi.eus/ayudas-fusiones-economia-social-2019/web01-tramite/es

2.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

2.– Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

3.– Pertsona edo erakunde eskatzaileek eskabidea eta dokumentazioa euskaraz edo gaztelaniaz aurkez dezakete, nork bere aukeran. Orobat, prozeduran zehar, pertsona edo erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 6.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

3.– Las entidad o personas solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona o entidad o persona solicitante, tal y como establece el artículo 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

11. artikulua.– Bitarteko elektronikoak erabiltzea.

Artículo 11.– Utilización de medios electrónicos.

1.– Pertsona juridikoek bitarteko elektronikoz egin beharko dituzte eskabideak, kontsultak eta deialdi honetako izapide guztiak. Pertsona fisikoek aurrez aurre zein bide elektronikoaz egin ahal izango dituzte.

1.– Las personas jurídicas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de esta convocatoria utilizando medios electrónicos. Las personas físicas podrán utilizar tanto el canal presencial como el canal electrónico.

2.– Modu presentzialean nahiz elektronikoan nola izapidetu jakiteko xehetasunak euskadi.eus egoitza elektronikoan eskuratu ahal izango dira –eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak–: http://www.euskadi.eus/ayudas-fusiones-economía-social-euskadi-2019/web01-tramite/es

2.– Las especificaciones sobre como tramitar, tanto por canal presencial como electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables, justificaciones y demás modelos estarán disponibles en la siguiente sede electrónica de euskadi.eus: http://www.euskadi.eus/ayudas-fusiones-economía-social-euskadi-2019/web01-tramite/es

3.– Bide elektronikoko eskaeraren osteko izapideak hemen egingo dira: https://euskadi.eus/nirekarpeta

3.– Los trámites posteriores a la solicitud por canal electrónico, se podrán realizar a través de: https://euskadi.eus/micarpeta

12. artikulua.– Nahitaezko dokumentazioa.

Artículo 12.– Documentación preceptiva.

Eskabidearen inprimakia bete beharko dute agindu honetan adierazitako onurak eskuratu nahi dituzten interesdunek, eta, horrekin batera, dokumentazio hau aurkeztu:

Los interesados en acogerse a los beneficios previstos en la presente Orden deberán cumplimentar el formulario de solicitud al que habrán de añadir la siguiente documentación:

a) 2.1.a) artikuluko erakundeak badira:

a) Para el caso de las entidades artículo 2.1.a):

– Bat-egitea azaltzeko memoria xehea, non adieraziko baita, besteak beste, zenbat bazkide sartu diren erakunde xurgatzailean eta zenbateko partaidetza izango duten erakundearen kapitalean.

– Memoria detallada explicativa de la fusión que incluya el número de personas socias integradas en la entidad absorbente y su participación en el capital de la misma.

– Formalizaziorako justifikatutako gastuak.

– Gastos justificados para su formalización.

– Bat egiteko eskritura.

– Escritura de fusión.

b) 2.1.b) artikuluko pertsona onuradunak badira:

b) En el supuesto de las personas beneficiarias del artículo 2.1.b):

– Bazkide-izaera egiaztatu behar da, administrazio-organoaren erabakiari buruzko ziurtagiriaren bidez, non zehaztuko baita noiz hartu den behin betiko eta eskubide osoko bazkide-izaera.

– Acreditación de la condición de persona socia mediante la certificación correspondiente del acuerdo del Órgano de Administración en la que se determine la fecha en la que adquiere la condición de persona socia de pleno derecho de duración indefinida.

– Sozietateak emandako ziurtagiria, non adieraziko baita zenbateko kapitala harpidetu duen eskatzaileak enpresan bazkide gisa sartzeko. Ziurtagiri horretan, kasuan-kasuan, banaka adierazi beharko dira sarrera-kuotari eta hasierako ekarpenari buruzko kopuruak.

– Certificado emitido por la Sociedad a la que se incorpora, del capital suscrito por la persona solicitante en el momento de su incorporación a la empresa en calidad de persona socia. Dicho certificado deberá desglosar, en su caso, las cantidades referidas a la cuota de ingreso y a la aportación inicial.

13. artikulua.– Eskabideko akatsak zuzentzea.

Artículo 13.– Subsanación de los defectos de la solicitud.

Dirulaguntzak lortzeko eskabideak oso-osorik bete ezean edo nahitaezko dokumentazioa aurkeztu ezean, interesdunari eskatuko zaio hamar eguneko epean akatsak zuzentzeko edo nahitaezko agiriak aurkezteko. Hori egin ezean, eskabideari uko egiten diola ulertuko da. Dena den, Administrazioak esanbidezko ebazpena eman eta jakinarazi behar du, hala xedatzen baitu Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 68.1 eta 21.1 artikuluetan.

Si las solicitudes de subvención no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la documentación preceptiva, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida en su petición, estando obligada la Administración a dictar resolución expresa sobre esta solicitud, así como a notificarla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.1 y 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

14. artikulua.– Kudeaketa, ebazpena, epea eta publikotasun-prozedura.

Artículo 14.– Gestión, resolución, plazo y procedimiento de publicidad.

1.– Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritza izango da agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak kudeatzeko organo eskuduna.

1.– El órgano competente para la gestión de las subvenciones reguladas en la presente Orden será la Dirección de Economía Social.

2.– Gizarte Ekonomiaren zuzendariak emandako ebazpen bakar baten bidez eman edo ukatuko dira agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak. Ebazpen bakar hori banaka jakinaraziko zaie eskatzaileei, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoaren arabera.

2.– La concesión y la denegación de las subvenciones previstas en la presente Orden se realizará mediante resolución única del Director de Economía Social. Dicha resolución única se notificará individualmente a los solicitantes según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ebazpen horrek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, haren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jar dakioke Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoa betetzeko.

Dicha resolución no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Agindu honen babesean egindako eskabideak esanbidez ebazteko eta jakinarazteko epea sei hilekoa izango da gehienez, aginduak ondorioak dituenetik kontatzen hasita. Epe horretan ebazpen espresurik ematen eta jakinarazten ez bada, eskabideei ezezkoa eman zaiela ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1 artikuluan ezarritakoa bete dadin, hartara eragotzi gabe Administrazioak espresuki ebazteko duen betebeharra.

3.– El plazo máximo para dictar y notificar resolución expresa sobre las solicitudes presentadas al amparo de esta Orden será de seis meses a contar desde que la misma surta efectos. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, las solicitudes se podrán entender desestimadas a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente.

4.– Publikotasun-printzipioa betetzeko, honako hau argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Gizarte Ekonomiaren zuzendariaren ebazpenaren bidez: alde batetik, agindu honen babesean, zer erakunde edo pertsonak jaso duten dirulaguntza, eta zenbateko laguntza jaso duten; bestetik, zer erakunderi aldatu zaizkien emandako dirulaguntzak. Nolanahi ere, ebazpena espresuki eta banan-banan ere jakinaraziko da.

4.– A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, y sin perjuicio de la notificación expresa e individualizada de la resolución de concesión, mediante resolución del Director de Economía Social se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las Entidades o personas que hayan resultado beneficiarias de las subvenciones concedidas al amparo de la presente disposición, con expresión de las cuantías percibidas, así como la de aquellas respecto de las que se haya procedido a modificar la subvención concedida.

15. artikulua.– Ordaintzeko era.

Artículo 15.– Forma de pago.

1.– Agindu honetan adierazitako dirulaguntzak ordainketa-agindu bakar batez emango dira dirulaguntza esleitu eta berehala.

1.– Las subvenciones contempladas en la presente Orden se harán efectivas mediante un libramiento único que se efectuará con carácter inmediato tras la concesión de la misma.

2.– Eskatzaileari dirulaguntzarako eskubidea onartzen bazaio, dirulaguntza horren abonua jasotzeko, Ogasun eta Ekonomia Saileko Hirugarrenen Erregistroan eman beharko du izena (emanda ez badauka edo datuak aldatu bahi baditu). Altak edo aldaketak helbide hauetan egin daitezke:

2.– En el caso de que a la persona solicitante se le reconozca el derecho a la ayuda, habrá de darse de alta en el Registro de Terceros del Departamento de Hacienda y Economía (en el caso de que no lo estuviera ya o quisiera modificar los datos existentes), para poder materializar el abono de la ayuda concedida, en alguna de las siguientes direcciones:

– Aurrez aurre eginez gero, hemen ezarritako inprimaki-ereduaren arabera: http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/

– por canal presencial: formulario según modelo establecido en http://www.euskadi.net/altaterceros

– Elektronikoki eginez gero: http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/

– Por canal electrónico: http://www.euskadi.net/altaterceros

16. artikulua.– Dirulaguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 16.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira, eta, batez ere, horrekin batera, eskuratzen badira beste Administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatuetatik dirulaguntzak edo bestelako laguntzak, edo, kasua bada, helburu bererako beste diru-sarrera edo baliabide batzuk, aldatu ahal izango da dirulaguntza emateko ebazpena; dena dela, arau honetan jarritako gutxieneko betekizunak betetzen jarraitu beharko da dirulaguntzen onuradun izateko. Hori dela eta, Gizarte Ekonomiaren zuzendariak emango du aldaketa egiteko ebazpen hori, zeinaren bidez, emandako dirulaguntzen zenbatekoak egokituko baitira, eta erakunde edo pertsona onuradunek itzuli egin beharko baitituzte soberakinak.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la norma subvencional para ser beneficiario de esta. A estos efectos, por la Dirección de Economía Social se dictará la oportuna resolución de modificación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas, quedando obligadas las entidades o personas beneficiarias a la devolución de los importes percibidos en exceso.

17. artikulua.– Arauak ez betetzea eta erantzukizunak.

Artículo 17.– Incumplimientos y responsabilidades.

1.– Erakunde edo pertsona onuradunak hauetan xedatutakoak bete behar ditu: dirulaguntzak emateko ebazpenean ezarritako arauak; Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikulua, eta erabilgarri diren gainerako xedapenak. Horiek betetzen ez baditu, edo aurkeztutako datuak egiazkoak ez badira, edo emandako dirua beste zerbaitetarako erabili bada, helbururako erabili beharrean; horren ondorioz, Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzak berariaz horretarako hasitako espedientea izapidetuko du, eta interesdunari hamabost eguneko epea emango dio esan behar duena entzuteko, eta, ondoren, hala badagokio, onuradunak dirulaguntza galduko du, eta, bi hileko epean, ordura arte jasotako dirulaguntzak (osorik edo partez) eta legez dagozkien berandutze-interesak itzuli beharko dizkio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari. Horretaz gainera, legez egin daitezkeen gainerako egintzak ere egingo dira. Hori guztia halaxe izango da honako hauek oinarri hartuta: abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoa, eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan ezarritakoa, horren bidez onartu baitzen Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina.

1.– El incumplimiento por parte de la entidad o persona beneficiaria de los términos establecidos en la resolución de concesión, en el artículo 37 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normas de aplicación, la falsedad de los datos presentados, la aplicación de la cantidad percibida para una finalidad distinta de la que motivó su concesión determinará previa tramitación del oportuno expediente incoado al efecto por la Dirección de Economía Social y audiencia a la entidad o persona interesada por un periodo de quince días, la pérdida de la subvención y la obligación de reintegrar a la Tesorería General del Gobierno Vasco en el plazo de dos meses las cantidades percibidas, en todo o en parte de las cantidades percibidas, más los correspondientes intereses de demora que correspondan, sin perjuicio de las demás acciones que procedan, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre y en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

2.– Dirulaguntzen arloko arau-hauste administratiboak dira hauek: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren IV. tituluan tipifikatutako ekintzak eta hutsegiteak; eta zehagarriak dira, zabarkeria arin gisa baino ez bada ere. Dirulaguntzen arloko arau-hausteak diruzko zigorren bidez zehatuko dira eta, hala badagokio, diruzkoak ez diren zigorren bidez.

2.– Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple negligencia. Dichas infracciones en materia de subvenciones se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias y, cuando proceda, de sanciones no pecuniarias.

18. artikulua.– Dirua itzultzeko prozedura.

Artículo 18.– Procedimiento de reintegro.

Aurreko artikuluan aurreikusitako ez-betetzeen kasuan, honako hau izango da jasotako laguntzak itzultzeko prozedura:

En los supuestos de incumplimiento previstos en el artículo anterior el procedimiento para el reintegro de las ayudas percibidas será el siguiente:

a) Gizarte Ekonomiaren zuzendariak ebazpen bidez jakinaraziko dio erakunde edo pertsona onuradunari dirua itzultzeko prozedura hasi dela eta zergatik hasi den prozedura hori; horretaz gainera, 15 eguneko epea emango dio, egoki iritzitako alegazioak egin ditzan.

a) El Director de Economía Social dictará la correspondiente resolución en la que se comunicará a la entidad o persona beneficiaria el inicio del procedimiento de reintegro y las causas que lo fundamentan, concediéndole un plazo de 15 días para que formule las alegaciones que estime oportunas.

b) Alegazioak jasota, edo batere aurkeztu gabe igaro bada epea, Gizarte Ekonomiaren zuzendariak ebazpena emango du, zeinean, beharrezkoa bada, xedatuko baitu kopuru egokiak EAEko Diruzaintza Nagusiari itzultzeko betebeharra; horretarako gehieneko epea bi hilekoa da, ebazpena jakinarazten denetik aurrera. Epe hori borondateko aldikoa izango da.

b) Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que se hubiesen formulado, el Director de Economía Social dictará Resolución por la que se declare la obligación, en su caso, de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades que procedan en un plazo máximo de dos meses a contar desde la notificación de esta resolución. Este plazo se considerará como plazo de período voluntario.

Itzultzeko prozedura, gehienez ere, hamabi hilean ebatzi behar da.

El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro será de doce meses.

c) Borondateko epean itzuli ezean, horren berri emango zaio Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetzari, premiamendu-bideari ekin diezaion, indarrean dauden xedapenetan ezarritakoari jarraikiz.

c) La falta de reintegro en periodo voluntario será puesta en conocimiento de la Viceconsejería de Economía, Finanzas y Presupuestos del Departamento de Hacienda y Economía a fin de que se proceda por la vía de apremio según establezcan las disposiciones vigentes.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– De minimis araua.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Regla de minimis.

Onuradunak kooperatiba-sozietateak edo lan-sozietateak direnean bakarrik, Europako Batzordeak ezarritako de minimis arauari lotuko zaio dirulaguntzen araudi hau (Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EE) Erregelamendua). Hortaz, Lan eta Justizia Sailak behar diren neurriak hartu beharko ditu, bermatzearren ez dezatela jaso de minimis laguntzetan 200.000 euro baino gehiago agindu honetan aurreikusitako laguntza-araubidearen onuradun diren erakundeek edo pertsonek, uneko zerga-ekitaldia eta aurreko bi zerga-ekitaldiak aintzat hartuta.

El presente régimen de ayudas, exclusivamente en el caso de que los beneficiarios sean sociedades cooperativas o sociedades laborales, queda sujeto a la regla de minimis establecida por la Comisión Europea [Reglamento (CE) n.º 1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre de 2013] y, por tanto, el Departamento de Trabajo y Justicia articulará los mecanismos necesarios para garantizar que las entidades o personas beneficiarias del régimen de ayudas previsto por la presente Orden no puedan recibir una cantidad superior a 200.000 euros en concepto de ayudas de minimis, tomando en cuenta el ejercicio fiscal en curso y el de los dos ejercicios fiscales anteriores.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Arau aplikagarriak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Normativa aplicable.

Agindu honetan adierazitako dirulaguntzetarako, honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. titulua –azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako testu bategina–; Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea, eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorreko oinarrizko arauak –Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan garatutako lege organikoa–.

Las subvenciones a que se refiere esta orden se sujetan a lo dispuesto en el Título VI del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a su vez desarrollada por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Errekurtsoak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Recursos.

Agindu honek administrazio-bidea agortzen du, eta interesdunek beronen aurkako aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango diote Lan eta Justiziako sailburuari, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik hilabeteko epera. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien salan, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik bi hileko epean.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Trabajo y Justicia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko azaroaren 19a.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

Lan eta Justiziako sailburua,

MARÍA JESÚS CARMEN SAN JOSÉ LÓPEZ.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de noviembre de 2019.

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

La Consejera de Trabajo y Justicia,

MARÍA JESÚS CARMEN SAN JOSÉ LÓPEZ.


Análisis documental

Euskadi, bien común