Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

204. zk., 2019ko urriaren 25a, ostirala

N.º 204, viernes 25 de octubre de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

HEZKUNTZA SAILA
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4935
4935

166/2019 DEKRETUA, urriaren 22koa, Hezkuntza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen Dekretua eta HABEren arau organikoak onartzen dituen Dekretua aldatzen dituena.

DECRETO 166/2019, de 22 de octubre, de modificación del Decreto por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación y del Decreto por el que se aprueban las normas orgánicas de HABE.

Apirilaren 11ko 79/2017 Dekretuak Hezkuntza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen du (apirilaren 21eko EHAA). Dekretu horren 13.1.i) artikuluak Hezkuntza Sailburuordetzari esleitzen dio, besteak beste, euskararen ezagutzari buruzko egiaztagiriak emateko prozedurak definitzeko eta koordinatzeko zeregina, EGA tituluari dagokionez (Euskararen Gaitasun Agiria).

El Decreto 79/2017, de 11 de abril, establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación (BOPV de 21 de abril). El artículo 13.1.i) del mencionado decreto atribuye a la Viceconsejería de Educación, entre otras funciones, la definición y coordinación de los procedimientos para la expedición de certificados de conocimiento de euskera relativos al título EGA (Título de Aptitud de Conocimiento de Euskera).

Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) Hezkuntza Sailak sortu zuen 1982ko apirilaren 22ko Agindu baten bitartez (maiatzaren 4ko EHAA), iritzita beharrezkoa zela ziurtagiri bat izatea euskararen ezagutza eta erabilera zehaztasunez egiaztatzeko, jarduera profesional eta sozialei begira. Agindu horren 1. artikuluko 2. apartatuak dioenez, «Gaitasun agiri honen bidez zera adieraziko da: kasuan kasuko agiridunak euskara behar adinbateko trebetasunez erabiltzen dakiela, ahoz eta idatziz.»

El Certificado de Aptitud de Conocimiento de Euskera (EGA) fue creado por el Departamento de Educación mediante la Orden de 22 de abril de 1982 (BOPV de 4 de mayo), consciente de la necesidad de una certificación que acredite de forma precisa el nivel de conocimiento y uso del euskera para las diferentes actividades profesionales y sociales, y señala el apartado 2 del artículo 1 que «Este certificado de aptitud acreditará que el poseedor de dicho certificado sabe utilizar el euskera con suficiencia, tanto oralmente como por escrito».

Geroago, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea sortu eta euskaltegiak araupetzen dituen 29/1983 Legearen bitartez, zuzenbide publikoko erakunde publiko hori (HABE) sortu zen; legearen zioen adierazpenetik eta artikuluetatik eratortzen denez, nagusiki helduei euskara irakasteko hezkuntza sistematik kanpo, kultura ondarea denez gero. Ildo horretatik, legeak euskaltegiak arautzen ditu, eta 20. artikuluan adierazten du orduko Hezkuntza eta Kultura Sailari dagokiola alfabetatze eta euskalduntzeko irakaskuntzetan ezarritako maila bakoitzaren bukaeran eman beharreko diplomak eta egiaztagiriak arautzea.

Posteriormente, la Ley 29/1983, de creación del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos de Regulación de los Euskaltegis creó dicho ente público de derecho público (HABE) con la finalidad principal, según se extrae de su exposición y articulado, de divulgar la enseñanza del euskera a adultos, como patrimonio cultural y al margen del sistema educativo, para ello regula los Euskaltegis o centros de enseñanza de euskera a adultos y establece, en su artículo 20, que compete al, entonces, Departamento de Educación y Cultura la regulación de los diplomas y certificados a expedir al final de cada uno de los niveles que se establezcan en las enseñanzas de alfabetización y euskaldunización.

Lege horren 2. artikuluan, HABEren zereginen artean aipatzen dira helduei euskara irakastea eta Euskal Autonomia Erkidegoan euskalduntzea eta alfabetatzea bultzatzea eta sustatzea; betiere, hizkuntza-politikaren alorreko Jaurlaritzako organo eskudunak emandako irizpideekin bat. Artikulu berberean, HABEren zereginen artean sartzen da euskaltegietako euskalduntze eta alfabetatze ikastaroak gainditzen dituztenei egiaztagiriak edo diplomak emateko proposamena egitea orduko Hezkuntza eta Kultura Sailari.

Y, en su artículo 2, señala entre las funciones de HABE la enseñanza del euskera a la población adulta así como el impulso y la promoción de la euskaldunización y alfabetización de la misma en el País Vasco, de acuerdo con las directrices emanadas del órgano competente del Gobierno en materia de política lingüística, la propuesta al, entonces, Departamento de Educación y Cultura de expedición de certificados o diplomas de aptitud para los que superen los cursos de euskaldunización y alfabetización de adultos en los euskaltegis.

Ordutik hona, batera ibili dira, batetik, Euskararen Gaitasun Agiria (EGA), hezkuntza alorrean eskudun izan den sailak emana, sail horren deialdietako proba idatzi eta ahozkoak gainditu ondoren, eta, bestetik, kultura alorrean eskudun izan den sailak prestakuntza-ikastaro homologatuak eta HABEk antolatutako egiaztatze-probak gainditu ondoren emandako egiaztagiriak.

Desde aquellas fechas, han convivido el Certificado de Aptitud de Conocimiento de Euskera (EGA) expedido por el Departamento competente en materia de educación tras la superación de las pruebas orales y escritas convocadas por dicho Departamento, con los certificados expedidos por el Departamento competente en materia de cultura tras la superación de los cursos homologados de formación y las pruebas de acreditación organizadas por HABE.

XI. Legegintzaldiko Gobernu Programak, Euskararen 2017-2020 Agenda Estrategikoaren ildotik, helduen euskalduntzea kudeatzeko sistema bakarra bultzatzea jasotzen du 116. konpromisoko 2. ekimenean. Kudeaketa-sistema horrek euskararen ikaskuntza sustatzearekin zerikusia duten alderdi guztiak bildu beharko lituzke. Konpromiso horretako 4. ekimenak, berriz, tituluak edo egiaztagiriak lortzeko sistemaren hobekuntza jasotzen du.

El Programa de Gobierno de la XI.ª Legislatura en relación con la Agenda Estratégica del Euskera 2017-2020 recoge: en la iniciativa 2 del compromiso 116, el impulso de un sistema único de gestión de euskaldunización de personas adultas que comprenda todos los aspectos relacionados con la promoción del aprendizaje del euskera y, la iniciativa 4 de dicho compromiso, incluye como parte del compromiso la mejora del sistema de obtención de títulos o certificados.

Horren guztiaren ondorioz, Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) sistema bateratu horretan integratu behar da eta, beraz, Hezkuntza Sailak ez du eskumenik izango euskararen ezagutza egiaztatzeko tituluak eta egiaztagiriak emateko, salbuespen direlarik hezkuntza-sistemaren parte diren eta sistema horretako irakasleei eta langileei eragiten dieten eskumenak. Hori gauzatzeko, nahitaezkoa da Hezkuntza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 79/2017 Dekretua aldatzea, sail horrek Euskararen Gaitasun Agiriaren (EGA) esparruan duen eskumena kentzeko, eta HABEren arau organikoak onartzen dituen otsailaren 13ko 34/1996 Dekretua ere aldatzea, eskumen hori bereganatzeko.

Como consecuencia de ello, el Certificado de Aptitud de Conocimiento de Euskera (EGA) habrá de integrarse en aquel sistema unificado y, por tanto, el Departamento de Educación dejará de ser competente para la expedición de títulos o certificados acreditativos del conocimiento de euskera más allá de las competencias que forman parte del sistema educativo y afectan al profesorado y personal que forma parte de dicho sistema, lo que hace necesaria la modificación del Decreto 79/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, en el sentido de suprimir la competencia de este departamento en materia del Certificado de Aptitud de Conocimiento de Euskera (EGA), y del Decreto 34/1996, de 13 de febrero, por el que se aprueban las normas orgánicas de HABE, en el sentido de asumir dicha competencia.

Hezkuntza Sailak 2019ko uztailaren 1erako egin du egiaztagiri hori lortzeko bere azken deialdia. Hortik aurrera, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak izango du eskumena egiaztagiri hori arautzeko eta emateko, eta Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE) arduratuko da egiaztagiria lortzeko probak egiteaz.

El Departamento de Educación realizó su última convocatoria para la obtención de dicho certificado con anterioridad al 1 de julio de 2019 y, a partir de dicha fecha, será el Departamento de Cultura y Política Lingüística el competente en relación con la regulación y expedición del referido certificado y Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea / Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE) se encargará de la realización de las pruebas para su obtención.

Ondorioz, Hezkuntzako sailburuak eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak batera proposatuta, lehendakariak onartu ondoren eta Gobernu Kontseiluak 2019ko urriaren 22an egindako bileran gaia aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta conjunta de la Consejera de Educación y del Consejero de Cultura y Política Lingüística, previa aprobación del Lehendakari, y deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 22 de octubre de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Lehenengo artikulua.– Hezkuntza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 79/2017 Dekretuaren aldaketa.

Artículo primero.– Modificación del Decreto 79/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación.

Hezkuntza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 79/2017 Dekretuko 13. artikuluko 1. apartatuko i) letra aldatzen da. Horrela gelditzen da idatzita:

Se modifica la letra i) del apartado 1 del artículo 13 del Decreto 79/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, que queda redactado como sigue:

«i) Lanbide Heziketako Sailburuordetzarekin koordinatuta, unibertsitatez kanpoko hezkuntza-sistemaren eta Eskola Publikoari buruzko Legeko III. tituluaren esparruan, Euskararen erabilera arautzeko Legea garatzeko jarduerak definitu eta koordinatzea; eta euskararen jakite-maila egiaztatzeko honako agiri hauek emateko prozedurak definitu eta koordinatzea: irakaskuntzako 1. eta 2. hizkuntz eskakizunak eta Hezkuntzako Langileen Euskara Agiria hizkuntz eskakizuna (HLEA).»

«i) En colaboración con la Viceconsejería de Formación Profesional, la definición y la coordinación de las actividades relativas al desarrollo de la Ley básica de normalización del uso del Euskera, en el marco del sistema educativo no universitario, y del Título III de la Ley de la Escuela Pública Vasca, así como, de los procedimientos para la expedición de certificados de conocimiento de euskera relativos a los perfiles lingüísticos 1 y 2 de los puestos de trabajo docentes y al perfil Hezkuntzako Langileen Euskara Agiria (HLEA)».

Bigarren artikulua.– HABEren arau organikoak onartzen dituen otsailaren 13ko 34/1996 Dekretuaren aldaketa.

Artículo segundo.– Modificación del Decreto 34/1996, de 13 de febrero, por el que se aprueban las normas orgánicas de HABE.

HABEren arau organikoak onartzen dituen otsailaren 13ko 34/1996 Dekretuan aldaketa hauek egiten dira:

Se introducen las siguientes modificaciones en el Decreto 34/1996, de 13 de febrero, por el que se aprueban las normas orgánicas de HABE:

Bat.– Kendu egiten da 4.4 artikuluko f) apartatua, eta apartatu horretako g) letra f) letra izatera pasatzen da.

Uno.– Se suprime el apartado f) del artículo 4. 4, pasando el apartado g) de dicho artículo a ser el apartado f) del mismo.

Bi.– Aldatu egiten da 6.1 artikuluko g) letra. Honela gelditzen da idatzita:

Dos.– Se modifica el apartado g) del artículo 6.1, que queda redactado en los siguientes términos:

g) Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko organo titularrari proposamena egitea HABEk kudeatutako egiaztatze-prozesuetan eman beharreko euskarazko komunikazio-gaitasunaren inguruko egiaztagiriak eman ditzan.

g) Proponer al órgano titular del Departamento de Cultura y Política Lingüística la emisión de los certificados relativos a la capacidad comunicativa en euskera a otorgar en los procesos de acreditación gestionados por HABE.

Hiru.– 6. artikuluko 1. apartatuari h) letra eransten zaio. Testu hau izango du:

Tres.– Se adiciona una letra h) al apartado 1 del artículo 6, con el siguiente texto:

h) Zuzendaritza Batzordeak edo batzordeburuak agindu diezaiokeen beste zernahi.

h) Cuantas otras le sean encomendadas legalmente por el Patronato Rector o por quien ostente la presidencia de HABE.

Lau.– Aldatu egiten da 8. artikuluko h) apartatua. Honela gelditzen da idatzita:

Cuatro.– Se modifica el apartado h) del artículo 8, que queda redactado en los siguientes términos:

g) Helduen euskarazko komunikazio-gaitasuna egiaztatzeko eta ebaluatzeko prozesu didaktikoen jarraipena antolatzea, kudeatzea eta gauzatzea, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean ezarritako irizpideen arabera, eta HABEren Zuzendaritza Nagusiari dagokion proposamena egitea, hortik kanpo gelditzen direlarik hezkuntza-sistemako langileentzat edo administrazio publikoetako langileentzat bakarrik diren deialdiak; halaber izango dira bere zereginak helduen esparruan ematen diren edo dekretu hau indarrean sartu aurretik eman diren tituluak eta egiaztagiriak kudeatzea eta titulu eta egiaztagiri horien inguruko beste edozein jarduera bideratzea.

g) Organizar, gestionar y realizar el seguimiento de los procesos didácticos de la acreditación y evaluación de la capacidad comunicativa en euskera de la población adulta, salvo las convocatorias dirigidas exclusivamente al personal del sistema educativo y aquellas que se dirigen al personal de las administraciones públicas, conforme a los criterios establecidos en el Currículo Básico de Enseñanza del Euskera a las Personas Adultas y su correspondiente propuesta a la Dirección General de HABE, así como la gestión de los títulos y certificados que se emitan o hayan sido emitidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto en el mencionado ámbito de actuación referido a la población adulta, y cualesquiera otras actuaciones relativas a dichos títulos y certificados.

Bost.– 8. artikuluari i) letra eransten zaio. Testu hau izango du:

Quinto.– Se adiciona el apartado i) del artículo 8, con el siguiente texto:

i) HABEren batzordeburuak edo zuzendariak eman diezaion beste edozein.

i) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por quien ostente la presidencia de HABE o su dirección.

XEDAPEN IRAGANKORRA.– Euskararen Gaitasun-Agiria (EGA).
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Certificado de Aptitud de Conocimiento de Euskera (EGA).

Dekretu hau indarrean jarri eta hurrengo hiru hilabeteetan EGA Euskararen Gaitasun Agiria lortzeko egin daitezkeen deialdiek agiri honen egungo izenari eta araubideari eutsiko diote. Epe hori iragan eta gero, EGA agiria zedarritzen duen komunikagaitasun-maila, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOC) ezartzen duen 2015eko uztailaren 22ko Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren Aginduan (EHAA- 2015eko uztailak 31, 144 zk) zedarritutako C1 mailan txertatuko da, eta maila hori egiaztatzearen ondorioz lortutako agiria Curriculum horretan ezarritako mailarena izango da.

Las convocatorias para la obtención del Certificado de Aptitud de Conocimiento de Euskera (EGA) que, en su caso, se realicen durante los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, mantendrán la denominación y régimen actual del certificado. Transcurrido dicho plazo, el nivel de competencia comunicativa definido para el EGA quedará integrado en el nivel C1 del Curriculum Básico para la Enseñanza de Euskera a Personas Adultas establecido mediante Orden de la Consejera de Cultura de 22 de julio de 2015 (B.O.P.V. de 31 de julio de 2015), y el certificado consiguiente a su acreditación será el correspondiente al nivel establecido en el mencionado Curriculum.

Halaber, aurreko paragrafoan aipatutako hiru hilabeteko epea iragan eta gero, indarrean dagoen Dekretu honen maila arauemaile berbereko edota beheragoko araudian EGAri eta Hezkuntza sailak EGAri buruz duen eskumenari egindako aipamenak Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumaren C1 mailari eta Kultura eta Hizkuntza Politikaren esparruko eskumena duen sailari eginda daudela ulertuko da, hurrenez hurren.

Asimismo, transcurrido el plazo de tres meses previsto en el párrafo anterior, todas las referencias realizadas al certificado EGA y al departamento de Educación en normas del mismo o inferior rango normativo al del presente Decreto, se entenderán realizadas al nivel C1 del Currículo Básico de Enseñanza de Euskera a Personas Adultas y al departamento que ostente la competencia en materia de Cultura y Política Lingüística, respectivamente.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Euskararen Gaitasun Agiriaren dokumentu-funtsa.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Fondo documental del Certificado de Aptitud del Conocimiento de Euskara (EGA).

Tituluen eta egiaztagirien esparruan bigarren artikuluko 4. apartatuan aurreikusten den kudeaketa egiteko, Hezkuntza Sailak HABEren esku utziko du Euskararen Gaitasun Agiriaren (EGA) programari buruzko dokumentu-funtsa, dekretu hau indarrean sartu eta hiru hilabeteko epean.

A los efectos de la gestión de títulos y certificados prevista en el apartado Cuatro del artículo 2, en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de este Decreto, el departamento de Educación traspasará a HABE el fondo documental referido al programa del Certificado de Aptitud de Conocimiento de Euskera (EGA).

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– EGAren baliokidetasunak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Equivalencias del Certificado de Aptitud de Conocimiento de Euskera (EGA).

Dekretu honen Xedapen Iragankorrean aurreikusitako hiru hilabeteko epea iragan eta gero, urriaren 6ko 263/1998 Dekretuan eta azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuan, uztailaren 4ko 187/2017 Dekretuaren bidez aldatutakoan, ezarritako EGAren baliokidetasunak Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumeko C1 mailari lotuko zaizkio ondorio guztietarako.

Transcurrido el plazo de tres meses previsto en la Disposición Transitoria del presente Decreto, las equivalencias del EGA reguladas en el Decreto 263/1998, de 6 octubre y en el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, modificado mediante Decreto 187/2017, de 4 de julio, se entenderán referidas, a todos los efectos, al nivel C1 del Curriculum Básico para la Enseñanza de Euskera a Personas Adultas.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Indarrean sartzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu, eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko urriaren 22an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 22 de octubre de 2019.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Hezkuntzako sailburua,

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común