Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

202. zk., 2019ko urriaren 23a, asteazkena

N.º 202, miércoles 23 de octubre de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4907
4907

AGINDUA, 2019ko urriaren 15ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez arauak ezartzen eta deialdia egiten baita 2019. urtean Euskadin Kultura arloko ikuslegoa sortzeko, fidelizatzeko eta ugaritzeko proiektu eta jarduerak gauzatzeko dirulaguntzak emateko.

ORDEN de 15 de octubre de 2019, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2019 para la realización de proyectos y actividades que tengan como objetivo la creación, la fidelización o el incremento de públicos culturales en Euskadi.

Sorkuntza sustatzeko eta hari laguntzeko politikek ahalegin irmoa behar dute, gure herrian sortzen ari den horren kemena, indarra eta kalitatea ikusgarri, erakargarri eta irisgarri egiteko. Sorleku duen bilbe soziala aberasten duenean hartzen du kulturak bere zentzu osoa. Azken batean, sorkuntza eta produktu kulturalen zentzua bizitza sozialari eta herritar bakoitzaren bizi-esperientziari egiten dioten ekarpenean datza.

Las políticas de apoyo y fomento de la creación requieren de un decidido esfuerzo por hacer visible, atractiva y accesible la vitalidad, la potencia y la calidad de aquello que se está creando en el país. La cultura adquiere pleno sentido cuando enriquece el tejido social en el que se produce. El sentido de las creaciones y productos culturales reside, en última instancia, en su aportación a la vida social y a la experiencia vital de cada una de las ciudadanas y ciudadanos.

Kultura eta sorkuntza sustatzen eta laguntza ematen dioten erakunde publikoek, beraz, kultura-sorkuntzaren eta ikusleen artean diren oztopoak gainditzeko lanari ekin behar diote. Bereziki zeregin konplexua da, jardun kulturalak aldakuntza betean, produktu global handiek gure arreta-ahalmen guztia xurgatu nahian, kultura deskubritzeko bizipena gauza berdinen kontsumo errazak, entretenimendu errazak ordezten duenean eta horren guztiaren testuingurua, gainera, gizartearen geruza askotan behintzat, estutasun ekonomiko larria izanik. Konplexua izanagatik ere, beharrezkoa da zeregin hori.

Por tanto, las instituciones públicas que fomentan y apoyan la creación y la cultura deben afrontar, la tarea de superar las barreras que dificultan el encuentro entre las creaciones culturales y los públicos. Resulta una tarea de especial complejidad en un momento en que las prácticas culturales se encuentran en plena mutación, en que los grandes productos globales pretenden absorber toda nuestra capacidad de atención, en que la experiencia del descubrimiento de la cultura se ve sustituida por el consumo fácil de lo idéntico, por el entretenimiento fácil, y todo ello en un contexto de graves dificultades económicas para muchas capas de la sociedad. Es una tarea compleja, pero necesaria.

Horri heltzeko, baliabideak ez ezik, ideiak eta proposamen berriak ere behar dira, transformazio betean den testuinguru honetan jardunbide berriak probatzeko aukera ematen dutenak. Praktika kulturalak sendotzen eta bultzatzen dituzten proiektuak, kultura ikusle berriei erakusten dietenak eta dagoeneko ikusle diren horiek sendotu eta fidelizatu egiten dituztenak behar dira. Kulturaren kontsumoari zuzenean laguntzeko neurri ekonomikoetatik harago, deialdi honen xedea da gure kulturaren ikusgarritasunaren alde jokatzeko modu berriak aurkitzea eta probatzea, hartara hura erakargarria egiteko eta sortzaileen eta ikusleen arteko zubiak eraikitzeko. Jakinda, gainera, ikusleek, sorkuntza-lanen hartzaileek hain zuzen, obrak aldatu ere egiten dituztela beren egiten dituztenean, eta, hala, sortzaileak berak aberastu ere bai.

Para abordarla se necesitan no solo recursos, sino ideas, nuevas propuestas, que permitan explorar nuevas vías de acción en un contexto en plena transformación. Proyectos que refuercen y alienten las prácticas culturales, que descubran la cultura a nuevos públicos, que consoliden y fidelicen los públicos existentes. Más allá de las medidas de apoyo económico directo al consumo cultural, esta convocatoria pretende descubrir y testar nuevas maneras de incidir positivamente en la visibilidad de nuestra cultura, haciéndola atractiva, y estableciendo puentes entre la creación y sus públicos. Sabiendo además que los públicos, los receptores de una obra de creación, también la transforman al hacerla suya, enriqueciendo a las y los creadores.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuaren 14. artikuluaren arabera, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari dagozkio, besteak beste, arte- eta kultura-jardueren eta haien zabalkundearen gaineko eskumenak.

De conformidad con el artículo 14 del Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, corresponden al Departamento de Cultura y Política Lingüística, entre otras, las competencias relativas a las actividades artísticas y culturales y su difusión.

Bestalde, Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 82/2017 Dekretuaren 12. artikuluan ezarritakoaren bidez, Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari esleitu zitzaion musika, antzerkia, dantza, liburugintza, ikus-entzunezkoa eta ikusizko arteen beharrak aztertzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoan haien jarduna sustatzeko, sendotzeko eta hedatzeko hartu beharreko neurri administratiboak hartzeko eginkizuna.

Por su parte, el artículo 12 del Decreto 82/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística, atribuye a la Dirección de Promoción de la Cultura la función de analizar las necesidades existentes en las áreas de música, teatro, danza, libro, audiovisual y artes visuales y adoptar las medidas administrativas que considere adecuadas en orden al impulso, consolidación y difusión de la actividad que en las mismas se desarrolle en Euskadi.

Halaber, arau hauek dira indarrean Euskal Autonomia Erkidegoan, laguntza eta dirulaguntzetarako: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginaren VI. tituluan - EONALTB- (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartua), Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta lege horren Araudia onartu duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua.

Asimismo, la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de subvenciones y ayudas está contenida en el Título VI del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco -TRLPOHGPV-, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.

Europar Batasunaren kultura arloko estatu-laguntzei buruzko arauetan aldaketak egin berri dira, 2014ko uztailaren 1etik aurrera jarri baitzen indarrean 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamendua, zenbait laguntza-kategoria barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen dituena Itunaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzearen ondorioz (2014-06-26ko AO, L 187). Erregelamendu horren nobedade nagusietariko bat izan da Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Itunaren (EBFI) 108. artikuluaren 3. apartatuan agertzen diren jakinarazpen beharrik ez daukaten estatu-dirulaguntzen kategoriak zabaltzea. Ondare eta kulturako dirulaguntzak eta, zehatzago, gune edo espazio artistiko eta kulturaletarakoak dira kategoria berrien artean.

El Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DO, L 187, de 26-06-2014) en adelante Reglamento general de exención n.º 651/2014, incluye entre las categorías de ayudas exentas de la obligación de notificación prevista en el apartado 3 del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), las ayudas a la cultura y a la conservación del patrimonio, y más concretamente a centros o espacios artísticos y culturales.

Horregatik egokituko zaizkio agindu honen bidez araututako dirulaguntzak aipatu 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduari. Erregelamendu horren bidez, zenbait laguntza-kategoria barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen dira Itunaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzearen ondorioz.

Es por ello que las subvenciones reguladas en esta Orden se acogerán al Reglamento general de exención (UE) n.º 651/2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

Deialdi hau Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak 2018ko urtarrilaren 31n onartu duen eta sailaren beraren webgunean (http://www.euskadi.eus/sail-plana/sailaren-dirulaguntzen-plan-estrategikoa-2018-2020/web01-s2hhk/eu/ helbidean) argitaratua den Kultura eta Hizkuntza Politikako Sailaren 2018-2020 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan aurreikusita dago.

La presente convocatoria se halla prevista en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Cultura y Política Lingüística para el año 2018-2020, aprobado el 31 de enero de 2018 por Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística y publicado en la web del citado Departamento, en http://www.euskadi.eus/plan-departamental/plan-estrategico-de-subvenciones-del-departamento-2018-2020/web01-s2hhk/es/, así como en el Plan Anual de Subvenciones, aprobado en fecha 31 de mayo de 2019.

Bada nahiko aurrekontu-kreditua agindu honetan arautzen diren dirulaguntzetarako, abenduaren 22ko 5/2017 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko 2018 ekitaldirako eta 2019ra luzatutako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituenak, dioenez.

Existe crédito suficiente y adecuado para la presente convocatoria por aplicación de la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2018, prorrogados para el ejercicio 2019.

Horren ondorioz, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Articulo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da 2019. urtean Euskadin kultura arloko ikuslegoa areagotzeko, fidelizatzeko eta ugaritzeko proiektuak eta jarduerak gauzatzeko dirulaguntzak emateko arauak ezartzea eta haien deialdia egitea.

Constituye el objeto de la presente Orden la convocatoria y regulación de las condiciones de concesión de subvenciones durante el ejercicio 2019 para la realización de proyectos y actividades singulares y específicas que tengan como objetivo la potenciación e intensificación de la creación, fidelización o incremento de públicos culturales.

2. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak, baldintzak eta diru kopurua.

Articulo 2.– Actuaciones subvencionables, requisitos y dotación económica,

1.– Jarduerek, dirulaguntza jaso ahal izateko, artikulu honen 2. puntuan zehaztutako baldintzak bete behar dituzte eta 1. artikuluan zehaztutako helburua izan.

1.– Serán subvencionables aquellas actividades que, cumpliendo los requisitos enumerados en el punto 2 de este mismo artículo, persigan el objeto definido en el artículo 1.

2.– Jarduerek baldintza hauek bete beharko dituzte, diruz lagunduak izateko:

2.– Las actividades subvencionables deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Proiektuak edo jarduerak Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean garatu beharko dira, 2019ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra bitartean. Proiektuak 2019an hasi beharko dira.

a) Los proyectos o actividades se desarrollarán en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. Los proyectos deberán iniciarse en 2019.

b) Diruz lagundu beharreko jarduerek herritar guztiei irekita egon beharko dute.

b) Las actividades subvencionables deberán celebrarse de forma abierta a la ciudadanía en general.

c) Onartutako guztizko aurrekontuaren % 20ko autofinantziazio-maila izatea gutxienez. Deialdi honetan iturri publikoetatik ez bestetatik jasotakoa hartuko da autofinantzaketatzat, eta, onartutako guztizko aurrekontua, berriz, hala behar den kasuetan, 10. artikuluan zehaztutakoaren arabera araztutakoa.

c) Contar con un porcentaje mínimo de autofinanciación del 20% del presupuesto total aceptado. A los efectos de la presente convocatoria, se entenderá como autofinanciación la fracción de los ingresos no procedente de fuentes públicas y como presupuesto total aceptado el presupuesto depurado, en su caso, en base al artículo 10.

d) Euskara jardueren komunikazio-hizkuntza izatea % 50ean behintzat.

d) Utilizar el euskera como lengua vehicular de las actividades como mínimo en un 50%.

3.– Deialdi honen xedetik kanpo geratuko dira:

3.– Se excluyen del objeto de estas bases:

a) Artikulu honetako 2. puntuak jasotakoa betetzen ez duten proposamenak.

a) Las propuestas que no satisfagan los requisitos del punto 2 de este artículo.

b) Kultura-programazioa eta ikuskizunak kontratatzea.

b) La programación cultural o la contratación de espectáculos.

c) Publikoak garatzen laguntzen duten sari eta lehiaketa sektorialak.

c) Los premios y los concursos de carácter sectorial que contribuyan al desarrollo de públicos.

d) Irakaskuntza arautu zein ez-arautuaren esparruan gauzatzen diren jarduerak.

d) Las actividades desarrolladas en el marco de la enseñanza reglada y no reglada.

e) Jaialdi, erakustaldi nahiz zikloen barruan antolatutako jarduerak, baldin eta jarduera antolatzailea jaialdia, erakustaldia edo zikloa antolatzen duena bera bada.

e) Las actividades organizadas en el marco de festivales, muestras o ciclos que sean organizadas por el mismo sujeto organizador del festival, la muestra o el ciclo.

f) Ikastegi eta aisialdi-zentroetako programazioaren barruan antolatutako jarduerak.

f) Las actividades organizadas en el marco de la programación de los centros de aprendizaje u ocio.

g) Txostenak, planak eta azterlanak egitea.

g) La realización de informes, planes o estudios.

h) Kultura eta artearen sektoreetako profesionalentzako prestakuntza-jarduerak.

h) La formación de profesionales de los sectores culturales y artísticos.

i) Ikastetxeekin eta arte-, musika, dantza eta bestelako arte-diziplinetarako ikastegiekin lotura duten jarduerak.

i) Las actividades vinculadas a los centros educativos o de enseñanzas artísticas, escuelas y academias de música, danza y otras disciplinas artísticas.

4.– Agindu honen babespean ematen diren dirulaguntzak finantzatzeko kredituaren guztizko zenbatekoa hirurehun eta hogei mila eurokoa da (320.000), horietatik 160.000 euro izanik 2019ko ekitaldiko eta beste 160.000 euroko konpromiso-kreditua 2020rako.

4.– El importe global destinado a financiar las subvenciones que se concedan al amparo de esta orden es de trescientos veinte mil (320.000) euros, 160.000 euros para el ejercicio 2019 y un crédito de compromiso de 160.000 euros para el 2020.

3. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 3.– Personas beneficiarias.

1.– Agindu honen arabera, honako hauek jaso ahal izango dute dirulaguntza, baldin eta beren jarduera kultura-eskaintzari lotuta badago:

1.– Podrán acceder a las subvenciones con arreglo a esta Orden, siempre que su actividad esté relacionada con la oferta cultural:

a) Pertsona fisikoek.

a) Personas físicas.

b) Erakunde pribatuek. Baldin eta erakunde batek partaidetza publikorik badu, deialdian parte hartzeko partaidetza % 50 baino gutxiagokoa izan behar da.

b) Entidades privadas. Si la entidad cuenta con participación pública, para poder tomar parte en la convocatoria dicha participación habrá de ser inferior al 50%.

c) Erakunde publikoek, betiere kapitalean erakunde publikoen partaidetzarik ez duten erakunde pribatuekin batera antolatutako jarduerak baldin badira. Halakoetan, berariaz adierazi beharko dute, eskaria aurkeztearekin batera, partaide bakoitzak proiektua gauzatzeko zer diru kopuru jarri duen eta zer konpromiso hartzen dituen bere gain. Halaber, taldearen ordezkari edo ahaldun bakarra izendatu behar izango dute, taldeak esleipendun gisa bete beharrekoak betetzeko adinako ahalmenarekin eta taldeak ezin izango da desegin EONABLTBren 44. artikuluan jasotako preskripzio epea igaro arte.

c) Entidades de carácter público, siempre que se sean actividades organizadas conjuntamente con entidades privadas carentes de participación pública en su capital. En tal caso, deberán hacer constar expresamente, al formalizar la solicitud, el importe presupuestario atribuido a cada partícipe, así como los compromisos de ejecución asumidos por cada uno de ellos. Así mismo deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación, y esta no podrá disolverse hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en el artículo 44 del TRLPOHGPV.

2.– Deialditik kanpo geratuko dira Eusko Jaurlaritzaren Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak helburu bererako emandako dirulaguntza izendunaren onuradunak.

2.– Quedarán excluidas las entidades que, para el mismo fin, sean beneficiarias de subvenciones nominativas del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco.

3.– Orobat, geratuko dira bazterturik:

3.– Quedarán igualmente excluidas:

a) Krisian diren enpresak, krisian diren enpresa ez finantzarioak salbatu eta berregituratzeko laguntza estatalei buruzko zuzentarauen definizioaren arabera (DO C249, 2014-07-31).

a) Las empresas que se encuentren en crisis de acuerdo con la definición de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO, C249, 31-07-2014).

b) Dirulaguntza bat legez kanpokoa eta merkatu erkidearekin bateraezina dela adierazi duen Europar Batasuneko Batzordearen aurretiazko erabaki baten ondorioz berreskuratzeko agindu baten mende dauden enpresak.

b) Las empresas o entidades sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea, que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

4. artikulua.– Eskatzaileek bete beharreko baldintzak.

Artículo 4.– Requisitos de las personas solicitantes.

a) Hala dagokienean, egokitzen zaien Erregistroan izena emana izatea (elkarte zibilen eta pertsona fisikoen kasuan izan ezik).

a) Estar inscrito, en su caso, en el Registro correspondiente (excepto sociedades civiles y personas físicas).

b) Ez izatea laguntza publikoak lortzeko zigor administratibo edo penalik, ez eta horretarako gaitasuna kentzen dien legezko debekurik ere. Halaber, ezin izango dute dirulaguntzarik lortu, zehapenak ezarritako epean zehar, sexu-bereizkeria dela-eta zigor administratibo edo penalen bat dutenek, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak azken xedapenetako seigarrenean ezarritakoaren arabera.

b) No estar sancionado administrativa o penalmente con la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, ni incursas en prohibición legal que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, durante el periodo que establezca dicha sanción.

c) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritako betebeharrak.

c) Reunir los requisitos recogidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) Agindu honen bidez ematen diren laguntzak jaso ahal izateko, beharrezkoa da zerga eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatea. Baldintza hori betetzea nahitaezkoa izango da onuradun izaten jarraitzeko, eta, hortaz, laguntza emateko unean eta ordainketak egiterakoan egiaztatuko da betetzen ote den.

d) Es requisito para acceder a las subvenciones concedidas al amparo de esta Orden estar al corriente de las obligaciones tributarias, así como en el pago de la Seguridad Social. El cumplimiento de dicho requisito será obligatorio para mantenerse en la condición de beneficiario y, por tanto, se verificará su respectivo cumplimiento en el momento de efectuar la concesión y en el momento de realizar los pagos.

e) Nolanahi ere, onuradunei dirulaguntzak eta laguntzak eman eta, hala badagokio, ordaintzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta hauen erakunde autonomiadunek ematen dituzten izaera bereko laguntza edo dirulaguntzen arloan hasi eta oraindik ere izapidean den itzultze- edo zehapen-prozedura orok amaituta beharko du.

e) La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a las personas beneficiarias de estas quedarán condicionadas a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halla todavía en tramitación.

5. artikulua.– Betekizunak egiaztatzea eta eskatzen den dokumentazioa.

Artículo 5.– Acreditación de requisitos y documentación requerida.

Dirulaguntzarekin batera honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

A la solicitud de subvención habrá de acompañarse la siguiente documentación:

1.– Eskatzaileari buruzko dokumentazioa:

1.– Documentación relativa a la persona solicitante:

1.1.– Pertsona fisiko eta juridikoaren legezko ordezkariaren nortasuna eta honek daukan legezko ordezkaritzako ahalmena egiaztatzea.

1.1.– Acreditación de la identidad del representante legal de la persona física o jurídica así como acreditación del poder de representación que ejerza.

1.2.– Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzako baldintzak betetzea.

1.2.– Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Deialdi honen organo kudeatzaileak egiaztatuko ditu, automatikoki, dirulaguntza eskatu dutenek zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko baldintzak betetzen dituztela, eta horretarako ez du eskatzaileen oniritzirik behar izango, hala xedatzen du-eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak. Hala eta guztiz ere, pertsona fisikoek baimen hori berariaz ukatu dezake, baina, hala egiten badute, dagozkion egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzte.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte de las personas solicitantes de las subvenciones se verificará automáticamente por el órgano gestor de la presente convocatoria, sin necesidad de consentimiento de los mismos, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. No obstante, las personas físicas podrán denegar expresamente el consentimiento a que se lleve a cabo dicha verificación, en cuyo caso aportará la certificación correspondiente.

1.3.– Pertsona juridikoak izanez gero: Administrazio honetako erregistroetan inskribatutako entitateak eskaeran zein erregistrotan den inskribaturik adierazi behar izango dute eta ez da beharrezkoa izango horren inguruko dokumentaziorik.

1.3.– Cuando se trate de personas jurídicas: las entidades inscritas en los registros correspondientes a esta administración indicarán en la solicitud en que registro se encuentran inscritas, no siendo necesaria la aportación acreditativa de la inscripción.

Beste administrazioetako erregistroetan inskribatutako entitateek egiaztatu beharko dute sortze-eskritura eta estatutuak eta dagozkien erregistro publikoetan izena emanda dagoela egiaztatzen duen agiria eta ordezkaria den pertsonaren identitatea, eta honek daukan legezko ordezkaritza ahalmena.

Las entidades inscritas en registros diferentes a esta administración deberán acreditar escritura de constitución y estatutos, así como acreditación de su inscripción en los Registros Públicos correspondiente.

1.4.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluarekin bat etorriz, interesdunek eskubidea dute ez aurkezteko Administrazio jardulearen esku diren edo beste edozein Administraziok egindakoak diren eskatutako dokumentuak. Horrela, Administrazioak kontsultatu edo eskuratu ahal izango ditu dokumentu horiek, interesdunak aurka egin ezean.

1.4.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, por la que la Administración podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello.

1.5.– Eskatzaileek justifikatu beharko dute beren jarduerak kultura-eskaintzarekin lotura zuzena duela.

1.5.– Las personas solicitantes deberán justificar la relación directa de su actividad con la oferta cultural.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak xedatutakoarekin bat, eskabideko erantzukizunpeko adierazpen baten bidez honako hauek egiaztatu beharko dira:

2.– En aplicación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de principios ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, mediante declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditarán las siguientes circunstancias:

– Xede bera duten eta bestelako administrazio edo erakunde publikoei zein pribatuei eskatutako eta, hala badagokio, haietatik jasotako dirulaguntzen, laguntzen, diru-sarreren edo baliabideen berri emango da.

– Se comunicará la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos como privados.

– Halaber, eskatzaileak adierazi beharko du egiazkoak direla eskabidean eta harekin batera aurkeztutako dokumentuetan agertzen diren datuak, eta betetzen dituela laguntza hauek jasotzeko indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak.

– Asimismo, la persona o solicitante manifestará que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que la acompaña, y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas ayudas.

3.– Jarduerari buruzko dokumentazioa:

3.– Documentación relativa a la actividad:

a) Proposamena aginduaren 11. artikuluaren 1. apartatuan xedatutako irizpideen arabera egoki balioztatzeko behar diren alderdiak zehaztu eta garatzen dituen proiektu- edo jarduera-oroitza argitzailea, bai eta aurreikusitako hasiera- eta amaiera-egunak. Halaber, adieraziko da oroitzan berariaz:

a) Memoria explicativa del proyecto o la actividad, en la que se especifiquen y se desarrollen los aspectos necesarios para la correcta valoración de la propuesta conforme a los criterios fijados en el apartado 1 del artículo 11 de la presente Orden, así como las fechas de inicio y finalización previstas. Además, esta Memoria, deberá contemplar de forma expresa:

– Proiektuaren helburuak.

– Objetivos que persigue el proyecto.

– Non gauzatuko den proiektua.

– Lugar donde se llevará a cabo.

– Proiektu edo jardueraren xede-populazioak parte hartzeko sistema.

– Sistema de participación del público destinatario del proyecto o la actividad.

– Zein den xede-populazioa, haren deskribapena eta aurreikuspen kuantitatiboa eta lurraldearen araberakoa.

– Público objetivo, que incluya su descripción y su previsión cualitativa, cuantitativa y territorial.

– Sustatze-, hedatze- eta marketin-kanpainaren estrategia, non azalduko baita zer bitarteko eta bide erabiliko dituen eta zer eragin aurreikusten duen proiektu eta jardueren xede-populazioarengan lurraldearekiko.

– Estrategia de la campaña de promoción, difusión y marketing, que incluya los medios y los canales por los que se desarrollará, así como la previsión de impacto en el público destinatario de los proyectos y las actividades en relación con el territorio.

– Proiektu edo jarduerak berrikuntzarik baldin badakar, deskribatu.

– Descripción, en su caso, de cómo innova el proyecto o la actividad.

– Erabiliko diren metodologia eta materialak, halakorik bada.

– Metodología empleada y material empleado, en su caso.

– Emaitzak ebaluatzeko erabiliko diren sistema zein tresnak.

– Sistemas o herramientas que se establecerán para evaluar los resultados.

b) Jardueran zer komunikazio-hizkuntza erabiliko den adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena.

b) Declaración responsable sobre la lengua vehicular de las actividades.

c) Proiektu edo jarduera gauzatuko duten profesional eta langileek dirulaguntza gai den proiektuaren antzeko jardueretan duten ibilbide profesionala.

c) Trayectoria profesional de los profesionales y el personal responsable de la ejecución del proyecto o actividad en actividades relacionadas con aquella que sea objeto de la ayuda.

d) Jardueraren gastu eta diru-sarrera aurrekontu orekatua, banakatua eta xehea. Baldin eta aurkeztutako eskaerako aurrekontuan 10. artikuluaren arabera ez-lagungarritzat jotako gasturik aurreikusten bada, gastu-aurrekontua araztu egingo da halakoak kenduaz, eta arazketaren ondoren onartzen den guztizko aurrekontu baizik ez da hartuko aintzat eta dirulaguntza kalkulatzeko oinarri berau izango da.

d) Presupuesto equilibrado, desglosado y detallado de gastos e ingresos de actividad. En el caso de que el presupuesto presentado por la persona solicitante incluya gastos considerados no subvencionables según el artículo 10, procederá a su depuración al objeto de determinar el presupuesto total aceptado, que servirá de base para la determinación del importe de la subvención.

e) Erakunde publikoek eta pribatuek batera antolatutako jardueren kasuan, dokumentu batean zehaztu beharko dituzte lankidetzaren nondik norakoak, partaideak eta horien ordezkariak identifikatu, zein partaidek aurkeztuko duen eskaera guztien izenean, partaide bakoitzak zer jarduera hartuko dituen bere gain eta bakoitzaren gastu eta sarrera aurrekontua. Dokumentua partaide guztiek sinatu behar izango dute.

e) En el caso de actividades realizadas conjuntamente por entidades públicas y privadas, deberá detallarse en un documento el carácter de la colaboración, la identificación de los partícipes y sus representantes, cuál de los partícipes presentará la solicitud en nombre de todos, las actividades asumidas por cada uno de los partícipes y el presupuesto de ingresos y de gastos de cada uno de ellos. Este documento deberá ser firmado por todos los partícipes.

4.– Eskatzailea ez badago erregistratuta Eusko Jaurlaritzako Ogasuna eta Ekonomia Saileko Hirugarrenen Erregistroan, edo han dituen banku-datuak aldatu nahi baditu, berari ordaindu ahal izateko hirugarrenaren alta izeneko agiria aurkeztua izan beharko du, dela eskabidearekin batera, dela prozeduraren beste une batean.

4.– En el caso de que la persona solicitante de la ayuda no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de Terceros del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, para poder recibir el pago deberá haber presentado, sea junto con la solicitud, sea en otra fase del procedimiento, impreso de alta de tercero interesado del Gobierno Vasco.

5.– Aurkezten diren agiri elektronikoek ezaugarri hauek bete behar izango dituzte:

5.– Los documentos electrónicos que se presenten deberán tener las siguientes características:

a) Deskarga daitezkeen ereduak erabiliko dira, hala eskatzen den kasu guztietan eta ereduak duen formatu berean.

a) Se utilizarán los modelos descargables siempre que se exijan, y se presentarán en el mismo formato del modelo.

b) Gainerako dokumentazioa, ahal delarik, PDF formatuan aurkeztuko da.

b) El resto de la documentación se presentará, preferentemente, en formato PDF.

c) Dokumentazio elektroniko guztien tamaina 30 Mb-ekoa izango da gehienez ere.

c) El tamaño máximo de toda la documentación electrónica presentada será de 30 Mb.

d) Bideoak dagokion dokumentuan web helbidea jarrita aurkeztu ahal izango dira.

d) Los videos podrán presentarse proporcionando una dirección web para su consulta, en el documento que corresponda.

6. artikulua.– Dirulaguntzak kudeatzea.

Artículo 6.– Gestión de las ayudas.

Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari dagokio deialdi honetan aurreikusitako laguntzen kudeaketa-zereginak betetzea.

Corresponderá a la Dirección de Promoción de la Cultura del Departamento de Cultura y Política Lingüística la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria.

7. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 7.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita.

1.– El plazo de presentación de solicitudes de ayuda al amparo de la presente convocatoria será de un mes, a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la misma.

2.– Pertsona fisikoek aurrez aurre nahiz telematikoki aurkeztu ahal izango dituzte eskabideak:

2.– Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes tanto de forma presencial como electrónica:

– Aurrez aurreko kanala: eskabideak Zuzenean zerbitzuko bulegoetan aurkeztuko dira, EAEko erregistro laguntzaileetan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoak) edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 16.4 artikuluan aurreikusitako organoen aurrean.

– Canal presencial: las solicitudes se presentarán en Zuzenean, en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos) o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Kanal elektronikoa: euskadi.eus egoitza elektronikora sartuta aurkeztuko dira eskabideak, artikulu honetako 6. atalean adierazten diren helbideetan nahiz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako erregistro elektronikoetan.

– Canal electrónico: las solicitudes se presentarán accediendo a la sede electrónica de euskadi.eus a través de las direcciones indicadas en el apartado 6 del presente artículo o en los registros electrónicos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Eskabidea egiteko eta dokumentazioa aurkezteko bide horietako bat –presentziala nahiz elektronikoa– hautatzeak ez dakar berekin prozeduraren hurrengo izapideetan ere hartaz baliatu behar izatea; alegia, noiznahi aldatu daiteke bidez.

El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse la opción inicial en cualquier momento.

3.– Pertsona juridikoek bide elektronikoa erabiliz baino ezin izango dituzte aurkeztu eskabideak.

3.– Las personas jurídicas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de esta convocatoria utilizando medios electrónicos.

4.– Eskatzaileek eskabide bana besterik ezin izango dute aurkeztu. Baldin eta eskatzaile batek proiektu bat baino gehiago aurkezten badu, balorazioa egin aurretik bat hauta dezan eskatuko zaio. Hala egin ezean, eskatzailearen eskabide guztiak indargabetu egingo dira.

4.– Solo se podrá presentar un proyecto por solicitante. En caso de que un solicitante presente más de un proyecto, se le requerirá que designe uno de ellos antes de la valoración. Si no lo hace así, se eliminarán todas las solicitudes del solicitante.

5.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak bai bide presentziala erabiliz bai bide elektronikoa erabiliz, nola izapidetu behar diren azaltzen duten jarraibideak, euskadi.eus egoitza elektronikoaren helbide elektroniko honetan izango dira eskuragarri: https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2018/ikuslegoa/y22-izapide/eu/, eta baita Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 2.1 artikuluan aurreikusitako edozein subjekturen aurrean ere.

5.– El impreso de solicitud junto con las especificaciones sobre como tramitar, tanto por canal presencial como electrónico las solicitudes, las declaraciones responsables y, demás modelos están disponibles en la sede electrónica del Gobierno Vasco, en la siguiente dirección: www.euskadi.eus/servicios/1069002, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Eskaeraren ondorengo izapide elektronikoak, berriz, hemen egingo dira: http://www.euskadi.eus/nireizapideak

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de https://www.euskadi.eus/micarpeta

6.– Eskatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako batean zein bestean aurkeztu ahal izango dituzte beren eskaera eta hari atxikitako dokumentazioa. Halaber, eskatzaileak aukeratzen duen hizkuntza hori erabiliko da prozedura osoan, Euskararen erabilera normalizatzeko 1982ko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluek xedatzen duten moduan.

6.– Las personas solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con las acreditaciones que se acompañe, en cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, tal y como establece el artículo 5.2 a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera.

7.– Eskabideak aurkezteak deialdi honetako oinarriak definitzen dituzten baldintzak berariaz eta formalki onartu direla adierazten du, inpugnaziorako bidea itxi gabe.

7.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria, sin perjuicio de que puedan ser objeto de impugnación.

8. artikulua.– Akatsak zuzentzea.

Artículo 8.– Subsanación de defectos.

Eskabideak izapidera onartzeko agiriak falta edota agirietan akats formalak dituela hautemanez gero, orobat hura baloratzeko aipatutako agiriei akatsik antzemanez gero, hamar egun balioduneko epea emango zaio interesdunari, beharrezko agiriak aurkez ditzan edo hautemandako akatsak zuzen ditzan; horrekin batera, ohartarazi egingo zaio hala egin ezean eskabidean atzera egin duela edo izapide horretarako eskubidea galdu duela ulertuko dela, eta horren berri ebazpen bidez jakinaraziko zaio.

En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquellos, así como en el supuesto de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se le requerirá a la persona interesada para que en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa resolución.

Pertsona juridikoek, beren eskabidea elektronikoki aurkeztu behar dutenek, aurrez aurre aurkezten baldin badute, akatsa zuzen dezaten eskatuko zaie eskabidea elektronikoki aurkeztuta. Horretarako, zuzenketa egiten den eguna hartuko da eskabidearen aurkezte-eguntzat.

Si alguno de los sujetos obligados a presentar la solicitud electrónicamente lo hace presencialmente, se le requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica, y a estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

9. artikulua.– Dirulaguntzen muga eta bateragarritasuna.

Artículo 9.– Límite y compatibilidad de las subvenciones.

1.– Agindu honetara biltzen diren jarduerek jasoko duten dirulaguntzaren guztizko zenbatekoa ez da izango guztizko aurrekontu onartuaren % 50etik gorakoa.

1.– La cantidad total con la que se subvencione una actividad al amparo de esta Orden no superará el 50% del presupuesto total aceptado.

2.– Diruz laguntzen diren proiektuek gehienez 80.000 euro jasoko dituzte.

2.– Los proyectos que se subvencionen recibirán como máximo 80.000 euros.

3.– Proiektu bati esleitutako dirulaguntza ez da eskatutako kopurua baino handiagoa izango.

3.– La subvención que reciba un proyecto no superará el importe solicitado por el beneficiario.

4.– Agindu honetan ezarritako mugei kalterik egin gabe, deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak eta beste edozein erakunde publikok edo pribatuk emandakoak batera erabil daitezke helburu bererako; betiere, horrek gainfinantzatzea ez badakar. Horrelakorik gertatuz gero, gehienez murritz dakiokeen kopurura arte murriztuko zaio emandako dirulaguntzaren zenbatekoari.

4.– Sin perjuicio de los límites establecidos en la presente Orden, las ayudas previstas en la presente convocatoria son compatibles con aquellas otras que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra entidad pública o privada, siempre que de ello no se derive sobrefinanciación. Caso de producirse esta se reducirá el importe de la ayuda concedida hasta el límite máximo que corresponda.

10. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 10.– Gastos subvencionables.

1.– Europar Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (CE) Araudiaren 53. artikuluak eta Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluak xedatzen duen bezala, gastu hauek lagundu ahal izango dira diruz:

1.– En aplicación del artículo 53 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 y del artículo 31 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, serán subvencionables los siguientes gastos:

a) Proiektu edo jarduera gauzatzen duten profesional eta langileen diru-ordainak. Eskatzaileek gehienez ere onartutako guztizko gastuaren % 15 erabil lezakete pertsonal gastuetarako. Halakoetan, xehe adierazi beharko da aurrekontuan zer lan egingo duen pertsonal horrek proiektuan.

a) Los honorarios o las retribuciones de los y las profesionales y del personal que lleva a cabo el proyecto o la actividad. Las personas solicitantes podrán imputar como gasto de personal como máximo, el 15% del presupuesto total aceptado. Se deben detallar en el presupuesto de los trabajos realizados por dicho personal en el proyecto.

b) Proiektu edo jardueran parte hartuko duten ikusleentzako material didaktiko zein komunikatiboa ekoiztea.

b) La producción del material comunicativo o didáctico dirigido a las personas que participen en el proyecto o la actividad.

c) Proiektu zein jarduerak gauzatzen diren espazioak alokatzea, nork ez baditu ez bereak, ez eta proiektuko bazkideren batenak.

c) El alquiler de los espacios donde se realizan las actividades o los proyectos, si no son propios o coordinados con socios del proyecto.

d) Nork bererik ez badu, ekipamendua, makinak eta altzariak alokatzea.

d) El alquiler de equipamiento, maquinaria y mobiliario, si no son propios.

e) Sustapena eta publizitatea.

e) Los gastos de promoción y publicidad.

f) Proiektu zein jardueretako parte-hartzeari buruzko informazioa biltzeko zerbitzuak.

f) Los gastos de servicios destinados a obtener información de los participantes en los proyectos o las actividades.

g) Proiektu zein jardueran zuzenean parte hartzen duten profesionalen joan-etorriak eta ostatu-gastuak ezin izango dira guztizko aurrekontu onartuaren % 5 baino handiagoak izan.

g) Los gastos de desplazamiento y alojamiento del personal o la que participen directamente en el proyecto o la actividad no superarán el 5% del presupuesto total aceptado.

2.– Onuradunak hirugarren batzuekin azpikontratatu ahal izango du jarduera, azpikontratu guztien prezioak batuta diruz lagundutako jardueraren % 90ra arte. Kontzeptu honetatik kanpo geratzen da onuradunak diruz lagundu den jarduera bere kabuz egiteko egin behar dituen gastuen kontratazioa.

2.– La persona beneficiaria podrá concertar con terceros la ejecución de la actividad subvencionada hasta un 90% del importe de la misma, sumando los precios de todos los subcontratos. Queda fuera la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir la persona beneficiaria para la realización por sí misma de la actividad subvencionada.

Diruz lagundutako jarduerak gauzatzeko, ezin izango dira azpikontratatu zerbitzu profesional independienteak jasotako dirulaguntza kopuruaren % 50ean baino gehiagoan.

No se podrán subcontratar servicios de profesionales independientes para la ejecución de la actividad subvencionada por más de un 50% del importe de la misma.

Edonola ere azpikontratu bakoitzak garatutako lana edo eskainitako zerbitzua jasoko du eta horiek aurrekontuko ataletan jasotako kontzeptuekin bat etorri behar dute.

En cualquier caso, cada uno de los subcontratos recogerá el trabajo o prestación desarrollados que deberán corresponder con los conceptos indicados en los epígrafes del presupuesto.

3.– Diruz lagundu litekeen gastu batek Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2007 Legeak kontratu txikiei ezartzen dizkien mugak gainditzen baditu, onuradunak gutxienez hiru hornitzaileri eskatu beharko dizkie eskaintzak, obra egiteko, zerbitzua emateko edo ondasuna entregatzeko konpromisoa lotu baino lehen betiere, salbu eta haien ezaugarriak bereziak izanik, merkatuan hornitzaile nahiko ez bada edo gastua dirulaguntza jaso aurretik eginda badago.

3.– Cuando el importe de un gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

4.– Ezin izango da diruz laguntzeko moduko gastutzat hartu BEZ kengarriaren zenbatekoa, eskatzaileak zerga horren aitorpena egin beharra duenean. Halako kasuetan, justifikazio-agirien zerga-oinarriari dagokion kopurua bakarrik egotzi ahal izango da gastu gisa.

4.– No se podrá incluir como gasto subvencionable el importe del IVA deducible cuando la persona o entidad beneficiaria esté obligada a realizar declaración del mencionado impuesto. En este supuesto, la cantidad imputable como gasto será la correspondiente a la base imponible de los justificantes.

11. artikulua.– Balorazio-irizpideak.

Artículo 11.– Criterios de valoración.

1.– Irizpide hauen arabera baloratuko dira dirulaguntza-eskabideak:

1.– Las solicitudes de subvenciones se valoran de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Herritarrengan eragina izateko gaitasuna. Gehienez, 8 puntu. Honako hauek hartuko dira aintzat:

a) Capacidad de impacto en la ciudadanía. Hasta 8 puntos. Se valora:

a.1.– Elkarlana beste eragile kultural batzuekin, sare-lana, zehazki. Gehienez, 2 puntu.

a.1.– Colaboración con otros agentes culturales, en concreto el trabajo en red. Hasta 2 puntos.

a.2.– Jarduera edo proiektuak haur eta gazteengan zer eragin duen eremu ez-arautuetan. Gehienez, 2 puntu.

a.2.– Impacto de la actividad o del proyecto en la población infantil y juvenil en ámbitos no reglados. Hasta 2 puntos.

a.3.– Proiektuak duen lurralde-eragina edo aplikagarritasuna. Proiektuak zer eragin edo aplikagarritasun duen bestelako lurralde edo sektoreetan garatzeko. Gehienez, 2 puntu.

a.3.– Impacto territorial o aplicabilidad. Impacto o aplicabilidad del proyecto para su desarrollo en otros contextos territoriales o sectoriales. Hasta 2 puntos.

a.4.– Irauteko bokazioa. Proiektuak epe ertain nahiz luzean garatzeko duen bokazioa. Gehienez, 2 puntu.

a.4.– Vocación de continuidad. Vocación del proyecto para ser desarrollado a medio o largo plazo. Hasta 2 puntos.

b) Proposamenak duen interes kulturala, kalitatea eta berrikuntza-maila. Gehienez, 7 puntu. Ondorengo hauek hartuko dira aintzat:

b) Interés cultural, calidad e innovación de la propuesta. Hasta 7 puntos. Se valora:

b.1.– Diruz laguntzen den jardueraren sektoreko sortzaileek parte hartzea eta beroriek duten esperientzia. Gehienez ere 2 puntu.

b.1.– La experiencia y la participación de creadores y creadoras del ámbito de la actividad objeto de la ayuda. Hasta 2 puntos.

b.2.– Proiektuak duen berrikuntza-maila eta garapen-eremuan zer kalitate eta koherentzia duen. Proiektuak lantzen dituen sektoreen testuinguruari zer ekarpen egiten dion. Gehienez, 3 puntu.

b.2.– El nivel de innovación del proyecto y su calidad y coherencia en el ámbito de desarrollo. Aportación del proyecto al contexto sectorial o intersectorial sobre el que trabaja. Hasta 3 puntos.

b.3.– Herritarrek duten protagonismoa eta parte-hartze aktiboa aurkezten diren proiektu eta jardueretan. Kultura aniztasuna eta berdintasun testuinguruak aintzat hartzen dituzten proiektuak baloratuko dira bereziki. Gehienez, 2 puntu.

b.3.– Protagonismo y participación activa de la ciudadanía en los proyectos y actividades presentados. Se valorarán especialmente aquellas acciones que tengan en cuenta cuestiones de diversidad cultural y de generación de contextos de igualdad. Hasta 2 puntos.

c) Proiektuak duen bideragarritasuna. Gehienez, 5 puntu. Ondorengoak hartuko dira aintzat:

c) La viabilidad del proyecto. Hasta 5 puntos. Se valora:

c.1.– Aurrekontua proiektuari egokitua izatea. Gehienez, 3 puntu.

c.1.– Adecuación del presupuesto al proyecto. Hasta 3 puntos.

c.2.– Dirulaguntza honetaz aparteko finantzaketa-maila. % 20tik gorako autofinantzaketa maila baloratuko da, gehienez 2 puntu.

c.2.– Grado de financiación previsto al margen de la ayuda. Se valorará hasta 2 puntos el grado de autofinanciación superior al 20%.

2.– Dirulaguntza jasoko badu, eskatzaileak 10 puntu atera behar izango ditu gutxienez aurreko irizpide guztiak aintzat hartutako balorazioaren ondorioz.

2.– Para poder obtener una subvención, la persona o entidad solicitante deberá conseguir una puntuación mínima de 10 puntos en la valoración global de los criterios anteriores.

12. artikulua.– Proiektuak hautatzea eta dirulaguntzen zenbatekoa zehaztea.

Artículo 12.– Selección de proyectos y determinación del importe de las subvenciones.

1.– Agindu honetan aurreikusten diren dirulaguntzak norgehiagoko lehia bidez ebatziko dira, horretarako balorazio-batzordea eratuta, zeinak aurkezten diren eskabideak aztertuko baititu, eta 11. artikuluan xedatutako balorazio-irizpideetan oinarrituta, haien lehentasun-hurrenkera antolatuko baitu. Artikulu horretan xedatzen den puntuazioa edo hortik gorako puntuazioa lortzen duten eskaerei baizik ezin izango zaie dirulaguntza eman.

1.– Las subvenciones contempladas en la presente Orden se otorgarán por el procedimiento de concurrencia competitiva, mediante la constitución de una Comisión de Valoración que procederá a la valoración de solicitudes presentadas, atendiendo a los criterios de valoración establecidos en el artículo 11, con el fin de establecer una prelación de las mismas, de modo que únicamente las que obtengan en fase de valoración una puntuación total igual o superior a la puntuación señalada en dicho artículo accederán a las subvenciones.

2.– Ematen den laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, ehuneko bat aplikatuko zaio aurkeztutako jardueraren guztizko aurrekontu onartuari, puntuaziorik handiena ateratzen duen proiektutik hasita eta lehentasun-hurrenkerari jarraituta gero, ehunekoa izanik zuzenki proportzionala eskatzaileak lortutako puntuazioarekiko, halako arrazoiaz non guztira deialdiaren zuzkidura ahitu egiten baita hura gainditu gabe. Dirulaguntza bakoitzaren behin betiko zenbatekoa ez da inola ere 9. artikuluaren 1., 2. eta 3. apartatuetan xedatutako mugak baino handiagoa izango. Baldin eta muga horiek gainditzen badira, horiek guztiak betetzen duen kopurura arte gutxituko da zenbatekoa. Errepikatu egingo da prozedura hori, harik eta hautatutako proiektu guztiak aztertu arte edo 2.4 artikuluan deialdiari esleitutako zuzkidura ekonomikoa ahitu arte.

2.– El importe de la subvención concedida se obtendrá de la aplicación de un porcentaje sobre el presupuesto total aceptado de la actividad presentada, comenzando por el proyecto que haya recibido la puntuación más alta y siguiendo según el orden de prelación. El porcentaje mencionado será directamente proporcional a la puntuación obtenida por cada solicitante, en una razón tal que en conjunto se agote, si es posible, pero no se supere, la dotación económica de la convocatoria. El importe definitivo de cada subvención nunca superará los límites establecidos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 9. Si la cantidad calculada supera dichos límites, se minorará el resultado hasta la mayor cifra que respete todos los límites. El proceso descrito se repetirá hasta atender a todos los proyectos seleccionados o hasta agotar la dotación económica asignada a la convocatoria en el artículo 2.4.

13. artikulua.– Balorazio-batzordea.

Artículo 13.– Comisión de Valoración.

1.– Kide hauek izango ditu:

1.– Estará compuesta por los siguientes miembros:

Batzordeburua: Kultura Sustatzeko zuzendaria, eta berau falta denean batzordekide zaharrenak ordezkatuko du.

Presidenta: La Directora de Promoción de la Cultura, quien en caso de ausencia será sustituida por el miembro de la Comisión de mayor edad.

Aditu-profesionalak gutxienez hiru eta gehienez bost izango dira, eta Kulturako sailburuordeak izendatuko ditu. Kultura alorreko profesionalen artetik aukeratuko dira, dela independenteak, dela Euskal Autonomia Erkidegoko sektore erakundeetako kide esanguratsuak.

Tres expertos o expertas-profesionales como mínimo y cinco como maximo, designados por el Viceconsejero de Cultura entre profesionales vinculados a la cultura, independientes o integrados en entidades de la Comunidad Autónoma de Euskadi, representativas de los diferentes sectores.

Batzordeko idazkari gisa, hitzarekin baina botorik gabe, Kultura Sustatzeko Zuzendaritzako teknikari bat ibiliko da, bertoko zuzendariak izendaturik.

Actuará como Secretario/a de la Comisión con voz pero sin voto, una persona técnica de la Dirección de Promoción de la Cultura designada por la Directora de la misma.

2.– Balorazio-batzordeetako kideak izendatzerakoan Gizonen eta Emakumeen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3.7 artikuluan xedatutakoa beteko da.

2.– Al momento de conformarse la Comisión de Valoración, se cumplirá con lo establecido en el artículo 3.7 de la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

3.– Balorazio-batzordearen behin betiko osaera EHAAn argitaratuko da, Kulturako sailburuordearen ebazpen baten bidez, eratu aurretik. Horrela, interesdunek errefusatze-eskubidea erabili ahal izango dute, legez ezarritako zehaztapen eta baldintzetan.

3.– La composición efectiva de la Comisión de Valoración se hará pública mediante Resolución del Viceconsejero de Cultura en el BOPV con carácter previo a su constitución, a fin de que cualquier interesado pueda ejercer su derecho a recusación en los supuestos y términos legalmente establecidos.

4.– Balorazio-batzorde horretarako izendatutako aditu-profesionalek erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko dute, honako hauek frogatzeko: Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean ezartzen diren abstentziorako ezein arrazoitan ez direla; eskatzaileek aurkeztutako agiriak proiektuak baloratzeko baino ez direla erabiliko eta hori deialdi honetan ezarritako irizpideekin bat etorriz egingo dela; eta, ebazpen-proposamena eman ondoren, espedienteetako agiri guztiak deialdia kudeatzen duen organoari itzuliko zaizkiola.

4.– Los expertos-profesionales de las Comisiones de Valoración designados deberán presentar declaración responsable de no resultar incursos en las causas de abstención previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de garantizar su confidencialidad, de no utilizar la documentación presentada por los solicitantes para otro fin distinto al de la valoración de los proyectos de acuerdo con los criterios establecidos en esta convocatoria y de devolver, una vez emitida la propuesta de resolución, toda la documentación de los expedientes al órgano gestor de la convocatoria.

5.– Balorazio-batzordeari egokituko zaio aurkezten diren eskabideek 2.2 artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituztela baieztatzea; 9. artikuluak ezarritako mugak aintzat hartuz aurrekontua aztertzea eta hala badagokio guztizko aurrekontu onartua zehaztea eta 11. artikuluan xedatutako balorazio-irizpideen araberako azterketa egitea eta ebaluatzea.

5.– Corresponderá a la comisión de valoración la verificación del cumplimiento de los requisitos del artículo 2.2, el análisis del presupuesto presentado en base a los límites establecidos en el artículo 9 y determinar, en su caso, el presupuesto total aceptado; el análisis y la evaluación de las solicitudes presentadas según los criterios de valoración establecidos en el artículo 11.

6.– Batzordeak, adostasunez erabakiko du eta Kulturako sailburuordeari aurkeztuko dizkio onartzeko/ez onartzeko proposamenak, eta ezarritako esleipen-irizpideetan oinarrituta, dirulaguntzak emateko/ez emateko proposamenak.

6.– Dicha Comisión, acordará de manera consensuada las propuestas de admisión/inadmisión y, en base a los criterios de adjudicación, las propuestas de concesión/denegación de la subvención que elevarán al Viceconsejero de Cultura.

7.– Balorazio Batzordeak, beharrezkotzat jotzen badu, nahi beste argibide azaltzeko eskatu ahal izango die eskatzaileei, bai eta proiektuen arduradunekin elkarrizketak adostu ere.

7.– La Comisión, si lo estima necesario, podrá requerir a las personas solicitantes cuantas aclaraciones entienda oportunas, pudiendo incluso concertar entrevistas con los responsables de los proyectos.

14. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 14.– Resolución.

1.– Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak esleitzeko prozedura Kulturako sailburuordeak ebatziko du, Balorazio-batzordeak egindako proposamena ikusi ondoren.

1.– El procedimiento de concesión de las subvenciones previsto en esta convocatoria será resuelto, a la vista de la propuesta elevada por la Comisión de Valoración, por el Viceconsejero de Cultura.

2.– Ebazpen hori sei hilabeteko epean jakinaraziko zaie banan-banan interesdunei. Horretaz gainera, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, denek horren berri izan dezaten.

2.– Dicha Resolución se notificarán individualmente a las personas interesadas en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha en que surta efectos la presente Orden. Independientemente de esta notificación, el contenido de estas resoluciones se hará público en el Boletín Oficial del País Vasco.

3.– Ebazteko epea igarota interesdunari ebazpena jakinarazten ez bazaio, dagokion eskabidea ezetsi egin dela ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritakoaren ondorioetarako. Horrek ez du Administrazioa salbuesten, ordea, ebazpen adierazia emateko duen obligaziotik.

3.– Transcurrido el plazo indicado sin que se haya notificado resolución alguna, los interesados podrán entender desestimadas sus pretensiones, a los efectos de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente.

Nolanahi ere, onuradunei dirulaguntzak eta laguntzak eman eta, hala badagokio, ordaintzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta hauen erakunde autonomiadunek ematen dituzten izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen arloan hasi eta oraindik ere izapidean den itzultze- edo zehapen-prozedura orok amaituta beharko du. Orobat, eta dagokionean, ezinbestekoa izango da dirulaguntzak itzultzearen ondoriozko obligazioak ordainduta izatea borondatez ordaintzeko epea igarota.

En todo caso, la concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a los beneficiarios de estas quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación, y en su caso, al pago de obligaciones por reintegro de subvenciones transcurrido el plazo voluntario de pago.

15. artikulua.– Jakinarazpenak izapidetze presentzialean eta telematikoan.

Artículo 15.– Práctica de la notificación en la tramitación presencial y telemática.

1.– Izapideak bertaratuta eginez gero, jakinarazpena egindakotzat joko da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 42. artikuluan xedatutakoaren arabera.

1.– En el caso de tramitación presencial, la notificación se entenderá practicada de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Izapidetze telematikoaren kasuan, aldiz, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan xedaturikoari jarraikiz, jakinarazpena egindakotzat joko da pertsona interesdunak edo, kasuan-kasuan, legezko ordezkariak edo baimenduriko pertsonak jaso duela elektronikoki sinatzen duenean, eta kasu bakoitzean ezarritako epea hark jakinarazpeneko egintza jaso izana elektronikoki sinatzearen biharamunetik aurrera hasiko da zenbatzen. Interesdunari abisatu ahal zaio edozein euskarri elektroniko erabilita jakinarazpena duela helbide elektronikoan. Abisu hori aukerakoa da, eta balio informatiboa baino ez du, eta abisurik ez badago horrek ez du eraginik jakinarazpen zuzentasunean.

2.– En el caso de la tramitación telemática, conforme a lo dispuesto en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, la notificación se entenderá practicada en el momento en el que la persona interesada o, en su caso, su representante legal o persona autorizada, firme electrónicamente su recepción, y el plazo establecido en cada caso comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma electrónica de la recepción del acto objeto de notificación por parte de aquella. Se podrá avisar a la persona interesada, por cualquier medio electrónico, de la existencia de notificaciones en la dirección electrónica. Este aviso tendrá valor informativo, sin que su omisión afecte a la corrección de la notificación.

Jakinarazitako egintza aipatutako dekretuan aipatzen den helbide elektronikoan interesdunaren edo haren legezko ordezkariaren edo baimendutako pertsonaren esku jartzen denetik hamar egun naturaleko epea igaro eta gero, interesdunak haren edukia eskuratzen ez badu, jakinarazpena ezetsitzat joko da. Horrela, izapidea egindakotzat joko da, eta prozedurak aurrera egingo du, salbu eta ofizioz edo hartzaileak jakinarazita, jakinarazpena ikustea teknikoki edo materialki ezinezkoa izan dela egiaztatzen bada.

Transcurrido el plazo establecido de diez días naturales desde la puesta a disposición de la persona interesada o, en su caso, de su representante legal o persona autorizada, del acto objeto de notificación en la dirección electrónica a que se refiere el mencionado Decreto, sin que aquella acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada. En este caso, se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento, salvo que de oficio o a instancia de la persona destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

16. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 16.– Obligaciones de los beneficiarios.

Agindu honetan araututako laguntzak jasotzen dituztenek betebehar hauek izango dituzte:

Las personas beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente Orden deberán cumplir las siguientes obligaciones:

1.– Komunikaziorako euskarri guztien edizioak euskaraz, behintzat, izango dira (Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 26. artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz).

1.– La edición de cualquier soporte de comunicación deberá en todo caso realizarse al menos en euskera (conforme a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera).

2.– Eusko Jaurlaritzaren Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren laguntza jaso dutela berariaz eta nabarmen agertu behar dute, diruz lagundutako jarduera dela-eta argitara ematen diren katalogo, programa, iragarki-kartel, webgune, argazki eta gainerako, material, grafiko eta entzunezkoetan, jasotako dirulaguntzen berri eta finantzaketaren izaera publikoaren berri emanez. Betebehar hori laguntza eman izanaren ebazpena jasotzen duten egunetik aurrera hasiko da indarrean. Material hori euskaraz zabaldu beharko dute, hargatik eragotzi gabe beste hizkuntza batzuetan ere zabaltzea.

2.– Establecer de forma clara, a partir de la fecha de recepción de la resolución de concesión, en los ejemplares de los catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico o sonoro que se edite con motivo de la actividad subvencionada, mención expresa del patrocinio del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco. Dicho material deberá ser divulgado en euskera sin perjuicio de las demás lenguas.

3.– Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, dirulaguntza eman dela adierazten duen jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean pertsona/erakunde onuradunek berariaz uko egiten ez badiote, laguntza onartutzat emango da.

3.– Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la ayuda las personas beneficiarias no renuncian expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

4.– Onuraduna erregistratu gabe badago Eusko Jaurlaritzako Ogasuna eta Ekonomia Saileko Hirugarrenen Erregistroan, edota Erregistroan dauden bankuko datuak aldatu nahi baditu, Eusko Jaurlaritzako hirugarrenaren altari buruzko inprimakia aurkeztea.

4.– Deberá presentar impreso de alta de tercero interesado del Gobierno Vasco en el caso de que la persona beneficiaria de la ayuda no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de terceros del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco.

5.– Dirulaguntzari eman zaion xede horretarako erabiltzea.

5.– Utilizar la ayuda para el concreto destino para el que ha sido concedida.

6.– Ogasuna eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dirulaguntzen fiskalizazio-lanetan behar duten informazio guztia ematea.

6.– Facilitar a la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas cuanta información le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

7.– Diruz lagundutako proiektua deialdirako aurkeztu diren baldintzetan garatzea. Aldaketak idatziz jakinaraziko zaizkio Kulturako sailburuordeari, eta honek jakinarazpena jasotzen duen egunetik hamabost egun balioduneko epea izango du horiek onartu edo gaitzesteko. Epea inolako jakinarazpenik gabe igaroz gero, aurkeztu den aldaketa onartu dela ulertuko da. Inola ere ezingo da aldaketa horien bidez dirulaguntzaren kopurua igo.

7.– Ejecutar el proyecto subvencionado en los términos presentados a la convocatoria. Los cambios introducidos deberán notificarse por escrito al Viceconsejero de Cultura, el cual tendrá un plazo de quince días a partir de la fecha de recepción de la notificación para su aceptación o no. Transcurrido dicho plazo sin notificación expresa, la modificación planteada se entenderá aceptada. En ningún caso las modificaciones podrán dar lugar a un incremento de la subvención concedida.

8.– Laguntza ematen duen organoari Estatuko nahiz mundu mailako beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatuek xede bererako ematen dituzten bestelako laguntza edo dirulaguntzak jasotzen diren jakinaraztea.

8.– Comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

9.– Argitaratutako promozio-material guztien ale bana Kultura Sustatzeko Zuzendaritzan aurkeztea.

9.– Entregar a la Dirección de Promoción de la Cultura un ejemplar de todos los materiales promocionales editados.

17. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea eta justifikatzea.

Artículo 17.– Pago y justificación de la subvención.

1.– Agindu honen pentzutan ematen diren dirulaguntzak honela ordainduko dira:

1.– Las subvenciones concedidas con cargo a la presente Orden se abonarán en los términos que a continuación se expresan:

a) Emandako dirulaguntzaren % 50 lehen ordainketan, behin emate-ebazpena jaso ondoren eta hamabost egun balioduneko epean uko egin ez bada.

a) El primer 50% de la cuantía subvencionada se hará efectivo una vez dictada la Resolución de adjudicación y transcurrido el plazo de quince días hábiles desde la misma sin que haya mediado renuncia expresa.

b) Emandako dirulaguntzaren % 30 bigarren ordainketan, Eusko Jaurlaritzaren 2020ko aurrekontuaren kontura: 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera, betiere lehenengo ordainketatzat jasotako (% 50) dirulaguntzari dagozkion gastuak zuritu badira era honetan:

b) El segundo 30% de la ayuda, y siempre a partir del 1 de enero de 2020, se hará efectivo previa justificación de los gastos correspondientes al importe recibido como primera parte de la ayuda concedida (50%) en los siguientes términos:

– Oroitza xehatua: diruz lagundutako jarduera dela eta 2019ko gauzatze-memoria, betetze maila eta jardueraren ebaluazioa jasotzen duena.

– Memoria detallada relativa a la ejecución, grado de cumplimiento y evaluación de la actividad subvencionada relativa al año 2019.

– Erantzukizun-aitorpena: diruz lagundutako jarduerarako 2019an gauzatutako aurrekontua (irteerak eta sarrera), ahalik eta xehetuena.

– Mediante declaración responsable presupuesto de ejecución (gastos e ingresos), lo más desglosado posible, de la actividad realizada en el año 2019.

– Diruz lagundutako jarduera garatzean izandako gastuen justifikazio agirien zerrenda argia.

– Relación comprensiva de todos los documentos justificativos de gasto efectuados con motivo de la ejecución del proyecto o actividad subvencionada.

– Onartutako guztizko aurrekontuaren % 50 zuritzeko agiri eta fakturak. Ez da tiketik onartuko zuriketa egiteko.

– Justificantes y facturas de los gastos realizados, por el 50% del importe del presupuesto admitido. No se admitirá la justificación con de tickets.

Zuriketarako erabiliko den dokumentazioak 5. artikuluaren 5. puntuaren ezaugarriak bete behar izango ditu.

La documentación relativa a la justificación deberá reunir las características del artículo 5. punto 5.

c) Emandako dirulaguntzaren % 20 azken ordainketa, jarduerak amaitu ondorengo bi hilabeteko epean, edonola ere, 2020ko martxoaren 31 baino lehen, beherago adierazi bezala zuritu behar izango da dirulaguntza:

c) Un último abono por el 20% restante previa justificación de la subvención en los dos meses siguientes a la fecha de finalización de la actividad subvencionada, y siempre antes del 31 de enero de 2021, en los siguientes términos:

– Oroitza xehatua: 2020an diruz lagundutako jarduerari buruzko gauzatze-memoria, betetze maila eta jardueraren ebaluazioa jasotzen duena.

– Memoria detallada relativa a la ejecución, grado de cumplimiento y evaluación de la actividad subvencionada relativa al año 2020.

– Diruz lagundutako jarduerarako 2020an gauzatutako behin betiko aurrekontua (gastuak eta sarrerak), ahalik eta xehetuena.

– Presupuesto definitivo de ejecución (gastos e ingresos) lo más desglosado posible de la actividad subvencionada referente al año 2020.

– Diruz lagundutako jarduera garatzean 2020an izandako gastuen justifikazio agirien zerrenda argia.

– Relación comprensiva de todos los documentos justificativos de gasto efectuados con motivo de la ejecución del proyecto o actividad subvencionada relativo al año 2020.

– Guztizko aurrekontu onartuaren gainerako % 50 zuritzeko agiri eta fakturak. Ez da tiketik onartuko zuriketa egiteko.

– Justificantes y facturas que justifiquen los gastos realizados en 2020, por el 50% del importe del presupuesto admitido. No se admitirá la justificación con de tickets.

– Eskabidea aurkeztu zuten unean onuradunak eskatutako eta geroago jasotako xede bereko beste edozein laguntzen zerrenda. Onuradunak Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaz beste inolako dirulaguntzarik jaso ez badu, erantzukizun-aitorpena erantsi behar izango du.

– Se deberá incluir entre otras la aportación definitiva de la entidad beneficiaria y las aportaciones de otras administraciones o entidades ya sean públicas o privadas. En el caso de que la persona beneficiaria no hubiera recibido otra subvención que la del Departamento de Cultura y Política Lingüística, se deberá adjuntar declaración responsable efectuada a tal efecto.

– Azpikontrataziorik egin bada, hornitzaileek egindako eskaintzak eta esleipena ez bazaio eskaintza ekonomikorik onenari egin aukeraketa hori zuritzeko oroitza.

– En caso de subcontratación, las ofertas de los proveedores, y cuando la elección no haya recaído en la propuesta económica más ventajosa, memoria que justifique expresamente dicha elección.

– Jardueraren karietara argitaratutako katalogo, programa, iragarki-kartel, argazki eta gainerako, material, grafiko eta entzunezkoen hizkuntza-bertsio bakoitzaren ale bana; halakoetan, bestalde, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren babesaren aipamena berariaz adierazita agertu behar da.

– Ejemplares de las diversas versiones lingüísticas de los catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico o sonoro, donde conste expresamente la mención al patrocinio del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Zergei buruzko araudia aplikatzerakoan Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari (PFEZ) dagozkion atxikipenak eta ordainketak kenduko zaizkio laguntza edo dirulaguntzaren zenbatekoari.

Del importe de la ayuda o subvención se detraerán en su caso las retenciones y pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que pudieran corresponder en aplicación de la normativa del Impuesto.

2.– Pertsona fisikoek justifikazioak aurrez aurre nahiz bide elektronikoa erabiliz aurkeztu ahal izango dituzte:

2.– Las personas físicas podrán presentar las justificaciones tanto de forma presencial como electrónica:

– Aurrez aurre, Zuzenean zerbitzuan, EAEko erregistro osagarrietan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan daude zerrendatuta) edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoen aurrean aurkeztu ahal izango dituzte justifikazioak.

– Las justificaciones podrán presentarse de forma presencial en Zuzenean, en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos) o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Justifikazioak bide elektronikoz aurkeztu ahal izango dituzte, https://www.euskadi.eus//nirekudeaketak webgunean, bai eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako erregistro elektronikoetan ere.

– Asimismo, las justificaciones podrán presentarse por medios electrónicos en http://www.euskadi.eus/micarpeta, así como en los registros electrónicos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Pertsona juridikoek bide elektronikoa erabiliz baizik ez dituzte aurkeztuko justifikazioak, lehenago adierazitako helbide elektronikoan.

3.– Las personas jurídicas deberán presentar las justificaciones por medios electrónicos accediendo a la dirección electrónica señalada anteriormente.

4.– Justifikazioak bide presentziala nahiz elektronikoa erabiliz nola tramitatu behar diren azaltzen duten argibideak euskadi.eus egoitza elektronikoan egongo dira eskura, agindu honen 7.5 artikuluan adierazitako helbidean.

4.– Las especificaciones sobre como tramitar las justificaciones, tanto por canal presencial como electrónico están disponibles en la sede electrónica de euskadi.eus en la dirección indicada en el artículo 7.5 de la presente Orden.

5.– Ez da ordainketarik egingo baldin eta onuraduna ez badago egunean zergei eta Gizarte Segurantzari egin beharreko ordainketetan, ez eta jaso duen dirua itzultzea bidezkoa dela dioen ebazpen baten ondorioz zorduna baldin bada.

5.– No se efectuará ningún pago en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

18. artikulua.– Kitapen-ebazpena.

Artículo 18.– Resolución de liquidación.

Laguntza emateko orduan kontuan izan ziren baldintzetako bat aldatu delako –baina helburua beteta–, aldi berean beste edozein entitate publiko eta pribatuk emandako dirulaguntza jasotzea izan badu, dirulaguntzak emateko ebazpena aldatu ahal izango da. Dirulaguntza esleitzeko orduan kontuan hartu den aurrekontuaren justifikazioa % 75 baino txikiagoa baldin bada, dirulaguntzaren kopurua gutxituko da proportzionalki. Horretarako, Kulturako sailburuordeak kitapen-ebazpena emango du, eta esleitu diren laguntzen zenbatekoak berregokituko dira bertan.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta, y en su caso, la obtención concurrente de otras ayudas y subvenciones concedidas por cualquier entidad pública o privada, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de las ayudas. Si la justificación de la ayuda no alcanza el 75% del presupuesto tenido en cuenta para la concesión de la ayuda, esta se reducirá proporcionalmente. A estos efectos, por el Viceconsejero de Cultura se dictará la oportuna Resolución de liquidación, en la que se reajustarán los importes de las ayudas concedidas.

19. artikulua.– Ez-betetzeei buruzko araubidea.

Artículo 19.– Incumplimientos.

1.– Hauek izango dira ez-betetzeak:

1.– Constituirán supuestos de incumplimiento:

a) Jasotako laguntzak agindu honetan aurreikusitako jardueretarako osorik zein zatika erabili beharrean, beste zerbaitetarako erabiltzea.

a) La aplicación total o parcial de las ayudas percibidas para actividades distintas de las previstas en la presente Orden.

b) Agindu honetan ezarritako betebeharrak edo, hala badagokio, laguntza ematerakoan ezartzen direnak ez betetzea.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden o, en su caso, de las que se establezcan en el acto de concesión.

c) Hala badagokio, dirulaguntzaren likidazio-ebazpenean zehaztutako diru kopurua ez itzultzea, horretarako emandako epearen barruan.

c) La no devolución de la cuantía que, en su caso, se señale en la Resolución de Liquidación de la ayuda, en el plazo para ello establecido.

d) Aurkeztutako proiektuan, Kulturako sailburuordeak baimendu gabeko aldaketaren bat egitea.

d) La realización en el proyecto presentado de cualquier modificación no autorizada por el Viceconsejero de Cultura.

e) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.1 artikuluaren b, c, d, e, f eta g apartatuetan aurreikusitakoak.

e) Cualquiera de las causas contenidas en los apartados b, c, d, e, f y g del artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Horrelako kasuren bat gertatu dela egiaztatzen bada, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena, eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzudan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten Erakunde Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena, aurreikusi bezala eta bertan ezarritakoa bete ondoren, Euskal Herriko Diruzaintza Orokorrari itzuli beharko zaizkio jasotako diru kopuruak eta legez dagozkien interesak.

2.– La constatación de la existencia de alguno de estos supuestos determinará, en los términos y previo cumplimiento de lo previsto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses legales que procedan.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Agindu honetan aurreikusten diren dirulaguntzak Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (CE) Araudiaren mende egongo dira; araudi horrek zenbait laguntza-kategoria jakin Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Itunaren 107. eta 108. artikuluen arabera barne-merkatuarekin bateragarriak direla xedatzen du.

Las subvenciones contempladas en esta Orden estarán sujetas al Reglamento (UE) 651/2014, de 17 de junio de 2014, de la Comisión Europea, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Izaera Pertsonaleko Datuen Babesaren Arloko Informazio Klausula.

Cláusula informativa en materia de protección de datos de carácter personal.

Arduraduna: Kultura eta Hizkuntza Politika Saila; Kultura Sustatzeko Zuzendaritza.

Responsable: Departamento de Cultura y Política Lingüística; Dirección de Promoción de la Cultura.

Helburua: 2019. urtean Euskadin ikuslegoa sortzeko, fidelizatzeko eta ugaritzeko proiektuak eta jarduerak gauzatzeko dirulaguntzak kudeatzea.

Finalidad: gestión de las subvenciones para la realización de proyectos y actividades que tengan como objetivo la creación, la fidelización o el incremento de públicos culturales en Euskadi en 2019.

Lege-oinarria: interes publikoaren mesedetan zein tratamenduaren arduradunari esleitutako ahal publikoak gauzatzean egindako zeregina betetzeko beharrezkoa suertatzen den tratamendua da (Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorra eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legea).

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley General de Subvenciones y de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).

Jasotzaileak: gaiaren gaineko eskumena duten Administrazioei jakinarazi ahal izango zaizkie datu pertsonalak.

Destinatarios: los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Eskubideak: zure datuak ikusteko, zuzentzeko zein ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta haien tratamendua mugatzeko nahiz haren aurka egiteko ere, informazio gehigarrian adierazten den moduan.

Derechos: la persona solicitante tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.

Informazio gehigarria: webgune honetan aurkitu ahal izango duzu datu pertsonalen babesari buruzko informazioa gehiago: https://www.euskadi.eus/rgpd/0082506

Información adicional: podrá ampliar información en materia de protección de datos en la siguiente dirección web: https://www.euskadi.eus/rgpd/1069002

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Agindu honetan arautzen diren dirulaguntzak lege-arau hauen mende daude: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. Titulua eta VII. Tituluaren III. Kapitulua (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartuak). Halaber, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta lege horren Araudia onartu zuen 887/2006 Errege Dekretuan ezarritako oinarrizko arauen mende daude dirulaguntzak.

Las subvenciones a que se refiere esta Orden se sujetan a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Título VI y Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y a la regulación básica recogida en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de esta última.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez diezaiokete interesdunek Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik Aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian eskumen hori duen salaren aurrean, bi hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra esta Orden podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Esta orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el BOPV.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko urriaren 15a.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de octubre de 2019.

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Análisis documental

Euskadi, bien común