Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

195. zk., 2019ko urriaren 14a, astelehena

N.º 195, lunes 14 de octubre de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD
4705
4705

ERABAKIA, 2019ko uztailaren 23koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluarena. Horren bidez arautzen dira kudeaketa klinikoko unitateen eraketa, egitura eta funtzionamendua, kudeaketa klinikoko kontratuak, erreferentziako unitateak eta kudeaketa klinikoko erabakiak.

ACUERDO de 23 de julio de 2019, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por el que se regula la constitución, estructura y funcionamiento de las unidades de gestión clínica, los contratos de gestión clínica, las unidades de referencia y los acuerdos de gestión clínica.

Administrazio Kontseiluak kudeaketa klinikoko unitateen arautzearen inguruan 2012ko maiatzaren 23an hartutako Erabakiak aukera eman zuen pazienteen premietara orientatuago leudekeen asistentzia-zerbitzuen antolaketa modu berriak sartzeko, asistentzia-integrazioaren testuinguruan.

El Acuerdo del Consejo de Administración 23 de mayo 2012 relativo a la regulación de las unidades de gestión clínica permitió introducir nuevas formas de organización de los servicios asistenciales más orientadas a una atención centrada en las necesidades de los pacientes en el contexto de entornos de integración asistencial.

Erabakia hartu zenetik bildutako esperientzia dela eta, zenbait aldagai sartzea komeni da, batez ere, bi erakunde edo gehiagoaren baliabideak batzen dituzten kudeaketa-unitateak direnean. Horrelakoetan, egin beharreko antolaketa-aldaketa hain da handia, administrazio-kontseiluak hartu behar baitu eraketa-erabakia, erakunde sanitario integratuak (aurrerantzean, ESI) sortzearen edo aldatzearen ardura duen erakundea den aldetik. Beraz, administrazio-kontseilua arduratuko da erakunde bateginen izenak eta zuzendaritza- nahiz kudeaketa-organoen funtzioak egokitzeaz, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua ente publikoaren erakunde sanitario integratuei buruzko uztailaren 3ko 100/2018 Dekretuaren azken xedapenetako hirugarrenari jarraikiz.

La experiencia acumulada desde la adopción del acuerdo aconseja introducir algunas variantes, especialmente cuando se trata de Unidades de Gestión que agrupan recursos de dos o más organizaciones. En estas situaciones, la trascendencia del cambio organizacional subsiguiente aconseja situar el acuerdo de constitución en el marco de la toma de decisiones del Consejo de Administración, como organismo responsable de la creación de organizaciones sanitarias integradas (en adelante, OSI) y/o modificación de las mismas, proceda a la adecuación de la denominación y funciones de los órganos de dirección y gestión de las organizaciones agrupadas, de acuerdo con la disposición final tercera del Decreto 100/2018, de 3 de julio, de las organizaciones sanitarias integradas del ente público Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Halaber, erakunde baten edo gehiagoren unitateak eta/edo zerbitzuak batzen dituzten kudeaketa klinikoko unitateak sortuta, komeni da koordinazio-batzorde bat sortzea, kudeaketa-zuzendaritzek, erakunde sanitarioen asistentzia-zuzendaritzek eta unitateburuak osatua, bere barnean koordinazioa eraginkorragoa izan dadin.

La creación de unidades de gestión clínica que agrupen unidades y/o servicios de más de una organización también aconseja, a su vez, la creación de una comisión de coordinación integrada por las direcciones gerencia, las direcciones asistenciales de las organizaciones sanitarias que la conforman y la persona que ejerce la jefatura de la unidad, para una más eficaz coordinación en el seno de la misma.

Bi lehen mailako arretako unitate eta/edo etengabeko arretako gune edo gehiagoz osatutako kudeaketa klinikoko unitateak eratzeko aukerak handitu dira.

Se amplía la posibilidad de constituir unidades de gestión clínica formadas por dos o más unidades de atención primaria y/o puntos de atención continuada.

Azkenik, erabakiaren aplikazio-eremuan, zentro lotuak aipatzen dira orain.

Finalmente, en el ámbito de aplicación del acuerdo se hace referencia ahora a los centros vinculados.

Maiatzaren 23ko erabakian egindako aldaketak puntualak badira ere, segurtasun juridikoaren printzipioa aplikatuta, erabaki berri bat onartu behar da, aurrekoa ordezkatu eta mahaigaineratutako aldaketak barne hartuko dituena.

A pesar de que las modificaciones operadas en el Acuerdo de fecha 23 de mayo son puntuales, la aplicación del principio de seguridad jurídica aconseja la aprobación de un nuevo acuerdo que, en sustitución del anterior, incorpore las modificaciones planteadas.

Hori dela eta, eta zuzendari nagusiaren proposamenez, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoko Administrazio Kontseiluak honako hau

En su virtud, y a propuesta del Director General, el Consejo de Administración del Ente Público de Osakidetza-Servicio vasco de salud,

ERABAKITZEN DU:
ACUERDA:

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

1.– Erabaki honen xedea kudeaketa klinikoko unitateen eraketa arautzea da, baita unitate horien egitura eta funtzionamendua arautzea ere.

1.– El presente acuerdo tiene por objeto la regulación de la constitución de las unidades de gestión clínica, así como su estructura y funcionamiento.

2.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren zerbitzu-erakunde guztietan aplikatuko da, baita horiei lotuta dauden zentroetan ere.

2.– El ámbito de aplicación es la totalidad de las Organizaciones de Servicios del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, así como a sus centros vinculados.

2. artikulua.– Kudeaketa klinikoko unitatearen definizioa.

Artículo 2.– Definición de la unidad de gestión clínica.

1.– Kudeaketa klinikoko unitatea kudeaketa klinikoa gauzatzen duen egitura da eta, nortasun juridikorik izan gabe, hari esleitutako giza baliabideak eta baliabide materialak hartzen ditu barnean, praktika kliniko integratuaren ereduaren araberako arreta sanitarioa emateko.

1.– La unidad de gestión clínica es la estructura organizativa en la que se materializa la gestión clínica y que, sin contar con personalidad jurídica propia, agrupa al conjunto de recursos humanos y materiales asignados a la misma con objeto de prestar atención sanitaria conforme un modelo de práctica clínica integrada.

2.– Kudeaketa klinikoko unitateak zerbitzu-erakundeetako ezaugarriak aintzat hartuz eta zerbitzuaren autonomia-, eraginkortasun-, efizientzia- eta kalitate-irizpideen arabera antolatzen dira.

2.– Las unidades de gestión clínica se organizan atendiendo a las características de las Organizaciones de Servicios y conforme a los criterios de autonomía, eficacia, eficiencia y calidad de servicio.

3.– Kudeaketa klinikoko unitateek haien edo beste zerbitzu-erakunde batzuen zerbitzu edo unitate osoak har ditzakete barnean. Unitate edo zerbitzu jakin bati atxikitako baliabideak ere barne har ditzakete, unitate edo zerbitzu osoa barne hartu gabe.

3.– Las unidades de gestión clínica podrán agrupar servicios o unidades completas pertenecientes a la misma o a distintas Organizaciones de Servicios. Podrán integrar también recursos adscritos a una determinada unidad o servicio sin que deba integrarse la unidad o servicio en su totalidad.

4.– Ezaugarrien arabera, bi lehen mailako arretako unitate eta/edo etengabeko arretako gune edo gehiagoz osatutako kudeaketa klinikoko unitateak eratu ahal izango dira.

4.– De acuerdo a sus características también se podrán constituir unidades de gestión clínica formadas por dos o más unidades de atención primaria y/o puntos de atención continuada.

3. artikulua.– Kudeaketa klinikoko unitatearen eraketa.

Artículo 3.– Constitución de las unidades de gestión clínica.

1.– Zerbitzu-erakunde bakar bati eragingo dioten kudeaketa klinikoko unitateak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez eratuko dira.

1.– Las unidades de gestión clínica que afecten a una única organización de servicios se constituirán por resolución del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Zerbitzu-erakunde bati baino gehiagori lotutako kudeaketa klinikoko unitateak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren Administrazio Kontseiluaren erabakiaren bidez eratuko dira, eragindako zerbitzu-erakundeetako zuzendari-kudeatzailearen hala proposatu, eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiak bideratuta.

Las unidades de gestión clínica que afecten a más de una organización de servicios se constituirán por Acuerdo del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, a propuesta del Director-Gerente de las Organizaciones de Servicios implicadas, vehiculizada por el Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

2.– Eratzeko ekimena profesional interesdunengandik edo zerbitzu-erakunde interesduneko zuzendari-kudeatzailearengandik sortu ahal izango da.

2.– La iniciativa para su constitución podrá surgir indistintamente de los profesionales interesados o del Director-Gerente de la Organización de Servicios interesada.

3.– Kudeaketa klinikoko unitateak eratzeko proposamenak honako hau hartu beharko du barne nahitaez:

3.– La propuesta de constitución de la unidad de gestión clínica comprenderá necesariamente:

– Proposatzen den zerbitzu-zorroa.

– La cartera de servicios que se propone.

– Barne hartutako asistentzia-prozesuen zerrenda.

– La relación de procesos asistenciales que comprende.

– Unitatean aurreikusitako paziente/jarduera bolumena.

– El volumen de pacientes/actividad previsto para la Unidad.

– Pazienteentzako abantailak eta desabantailak.

– Las ventajas e inconvenientes que se derivan para los pacientes.

– Eragindako zerbitzu-erakundearentzako abantailak eta desabantailak.

– Las ventajas e inconvenientes para la Organización de Servicios afectada.

– Proposatzen den unitate-antolaketa.

– La organización que se propone para la Unidad.

– Martxan jartzearen ondoriozko kostuak.

– Los costes derivados de su puesta en funcionamiento.

– Jarraipena egiteko eta ebaluatzeko aukera emango duen informazio-sistema.

– El sistema de información que permita su seguimiento y evaluación.

4.– Kudeaketa Klinikoko Unitateak dagokion zerbitzu-erakundearen zuzendari-kudeatzailearen mendekoak izango dira, maila organikoari eta funtzionalari dagokienez. Unitateak zerbitzu-erakunde bateko baino gehiagoko baliabideak hartzen baditu, unitatea eratzeko erabakiak xedatuko du haren mendetasuna zein izango den organikoki eta funtzionalki.

4.– Las Unidades de Gestión Clínica dependerán orgánica y funcionalmente del Director-Gerente de la Organización de Servicios implicada. Si la Unidad integra recursos de más de una Organización de Servicios, el acuerdo que establezca su constitución determinará su dependencia orgánica y funcional.

5.– Kudeaketa klinikoko unitateak formalki eratuta egongo dira kudeaketa klinikoaren lehen erabakia formalizatzen denean.

5.– Las unidades de gestión clínica quedarán formalmente constituidas cuando se formalice el primer acuerdo de gestión clínica.

4. artikulua.– Kudeaketa klinikoaren erabakia.

Artículo 4.– El acuerdo de gestión clínica.

1.– Kudeaketa klinikoaren erabakia, kudeaketa klinikoko unitatearen izenean, unitate horren arduradunak eta kasuan kasuko zerbitzu-erakundeko zuzendari-kudeatzaileak sinatutako agiria da eta bi alderdiek hartutako konpromisoak jasotzen ditu. Kudeaketa Klinikoko Unitateek (KKU) erakunde bati baino gehiagori eragiten dienean, eragindako erakundeetako kudeaketako zuzendaritzek sinatuko dute erabakia, eta mendetasun funtzionala zein Kudeaketako Zuzendaritzari esleitzen zaion zehaztuko da. Mendetasuna, unitatea eratzeko inguruabarren arabera, partekatua izan ahalko da.

1.– El acuerdo de gestión clínica es el documento suscrito entre la persona responsable de la unidad de gestión clínica, en nombre y representación de la misma, y el Director-Gerente de la Organización de Servicios implicada y que contiene los compromisos que adquieren ambas partes. En el caso de UGC que afectan a más de una organización, el acuerdo se firmará por las Direcciones Gerencias de las Organizaciones implicadas, detallándose la Dirección Gerencia a la que se asigna la dependencia funcional que, de acuerdo con las circunstancias que rodeen a la constitución de la unidad, podrá ser compartida.

2.– Kudeaketa klinikoaren erabakiak herritarrei arreta sanitario integrala eta kalitatezkoa bermatzea izango du xede, esleitutako baliabideen kudeaketa efizientearen esparruan.

2.– El acuerdo de gestión clínica estará orientado a asegurar a la ciudadanía una atención sanitaria integral y de calidad en el marco de una gestión eficiente de los recursos asignados.

3.– Kudeaketa klinikoaren erabakiak honakoa ezarriko du urteko ekitaldi bakoitzean:

3.– El acuerdo de gestión clínica deberá establecer para cada ejercicio anual:

a) Osasun-, asistentzia-, prestakuntza-, irakaskuntza-, ikerketa- eta berrikuntza-helburuak, eta bestelakoak, zerbitzu-erakundearen erabaki-programarekin bat etorriz.

a) Los objetivos de salud, asistenciales, formativos, docentes, de investigación, innovación, y de cualquier otro tipo en coherencia con el acuerdo-programa de la Organización de Servicios.

b) Indarraldirako esleitutako giza baliabideak, baliabide materialak eta teknologikoak.

b) Los recursos humanos, materiales y tecnológicos asignados para el periodo de vigencia.

c) Unitateko diru-sarreren eta gastuen aurrekontua.

c) El presupuesto de ingresos y gastos de la Unidad.

d) Kudeaketa klinikoaren erabakia ebaluatzeko adierazleak, baliabideak, irizpideak eta metodologia.

d) Los indicadores, recursos, criterios y metodología de evaluación del Acuerdo de Gestión clínica.

e) Kasuan-kasuan aurreikusitako pizgarriak banatzeko irizpideak eta mekanismoak.

e) Los criterios y mecanismos para el reparto de incentivos que, en su caso, se contemplen.

f) Erabakia indargabetzeko arrazoiak.

f) Las causas de resolución del Acuerdo.

4.– Erabakiak ESIko zuzendaritzak emandako deszentralizazio- eta autonomia-gradua esplizituki zehaztuko du.

4.– El acuerdo especificará de forma explícita el grado de descentralización y autonomía otorgado por la dirección de la OSI.

5.– Kudeaketa klinikoaren erabakiak unitatea osatzen duten pertsonei pizgarriak emateko metodologia jasoko du, betiere lortutako banakako eta taldeko helburuen arabera.

5.– El acuerdo de gestión clínica contemplará la metodología para la asignación de incentivos a las personas que integran la Unidad en función del grado de cumplimiento de los objetivos individuales y colectivos.

6.– Kudeaketa klinikoaren erabakia urtero ebaluatuko da, hurrengo urteko lehen seihilekoan, adierazitako helburuen betetze-maila zehazteko. Nork egingo du ebaluazioa:

6.– El acuerdo de Gestión clínica será objeto de evaluación anual, dentro del primer trimestre del año siguiente para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos señalados. La evaluación se efectuará por parte:

– Zerbitzu-erakundeko kudeaketa-zuzendaritzak, ESI bakarreko kudeaketa klinikoko unitatea denean.

– de la dirección gerencia de la organización de servicios cuando se trate de una unidad de gestión clínica de una sola OSI,

– Erabaki honen 8. artikuluak aipatzen duen koordinazio-batzordeak, kudeaketa klinikoko unitateak barnean hartzen baditu ESI bat baino gehiagoko unitateak eta/edo zerbitzuak.

– de la Comisión de Coordinación a la que hace referencia el artículo 8 de este acuerdo cuando la unidad de gestión clínica integre unidades y/o servicios de más de una OSI.

Lehenengo kasuan, Osakidetzako zuzendari nagusiari jakinaraziko zaio ebaluazioaren emaitza. Bigarren kasuan, berriz, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren Administrazio Kontseiluari.

Del resultado de la evaluación se dará cuenta, al Director General de Osakidetza en el primer caso y al Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, en el segundo caso.

5. artikulua.– Kudeaketa Klinikoko Unitateak kudeatzeko organoak.

Artículo 5.– Órganos de gestión de las Unidades de Gestión Clínica.

Honako hauek dira Kudeaketa Klinikoko Unitateak kudeatzeko organoak:

Los órganos de gestión de las Unidades de Gestión Clínica son:

– Kudeaketa Unitateko arduraduna.

– El Responsable de la Unidad de Gestión.

– Unitateko Zuzendaritza Batzordea.

– La Comisión de Dirección de la Unidad.

6. artikulua.– Kudeaketa Unitateko arduraduna.

Artículo 6.– El Responsable de la Unidad de Gestión.

1.– Kudeaketa Unitateko arduraduna izendatuko da:

1.– El Responsable de la Unidad de Gestión será designado:

a) Kudeaketa klinikoko unitateetarako, unitate horren eremua zerbitzu-erakunde bat denean. Zerbitzu-erakundeko zuzendari-kudeatzaileak izendatuko du arduraduna izendapen askeko prozeduraren bidez, lanpostuaren profila eta dagokion unitatearen arabera bete beharko diren konpetentziak eta trebetasunak zehaztuko dituen deialdi publikoa egin ostean.

a) Para las unidades de gestión clínica cuyo ámbito se circunscribe a una Organización de Servicios, por el director gerente de la propia Organización de Servicios mediante el procedimiento de libre designación tras convocatoria pública en la que se especificará tanto el perfil del puesto como las competencias y habilidades requeridas en función de la Unidad de la que se trate.

b) Zerbitzu-erakunde bati baino gehiagori lotutako kudeaketa klinikoko unitateetarako. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Ente Publikoko zuzendari nagusiak izendatuko du arduraduna izendapen askeko prozeduraren bidez, lanpostuaren profila eta dagokion unitatearen arabera bete beharko diren konpetentziak eta trebetasunak zehaztuko dituen deialdi publikoa egin ostean.

b) Para las unidades de gestión clínica que afecte a más de una Organización de Servicios, por el Director General del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, mediante el procedimiento de libre designación tras convocatoria pública en la que se especificará tanto el perfil del puesto como las competencias y habilidades requeridas en función de la Unidad de la que se trate.

Deialdiak berdintasun-, merezimendu-, gaitasun- eta publikotasun-printzipioak errespetatu beharko ditu eta izangaiak baloratzerakoan aurkeztutako kudeaketa-proiektua eta alegatutako merezimenduak aztertu eta ebaluatu beharko dira.

La convocatoria deberá respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y en la valoración de los aspirantes se deberá analizar y evaluar tanto el proyecto de gestión aportado como los méritos alegados.

2.– Unitateko arduradunak, dagokion asistentzia-jardueraz gain, eginkizun hauek izango ditu:

2.– El Responsable de la Unidad, además de la actividad asistencial que le compete, desarrollará las funciones siguientes:

a) Unitateak gauzatuko duen jarduera antolatzea eta kudeatzea, asistentziari, ekonomiari eta administrazioari dagokienez. Hura izango da solaskidea dagokion ESIko kudeaketa-zuzendaritzaren aurrean.

a) Organizar y gestionar la actividad a desarrollar por la Unidad en su vertiente asistencial, económica y administrativa, siendo el interlocutor ante la dirección gerencia de la OSI de la que depende.

b) Kudeaketa klinikoaren erabakiaren proposamena egitea, inplikatuta dauden profesional asistentzialen lankidetzarekin, eta zerbitzu-erakundeak sinatutako erabaki-programarekiko koherentea izanik.

b) Elaborar la propuesta de acuerdo de gestión clínica de la Unidad, contando con la colaboración de los profesionales asistenciales implicados, y en coherencia con el acuerdo-programa suscrito por la Organización de Servicios.

c) Kudeaketa klinikoaren erabakia sinatzea dagokion ESIko kudeaketa-zuzendaritzarekin.

c) Suscribir el acuerdo de gestión clínica con la dirección gerencia de la OSI correspondiente.

d) Hierarkian goian dagoen pertsona gisa, unitateko pertsonal guztiaren buruzagi izatea, beste organo batzuei esleitu gabeko eginkizunak betez.

d) Ejercer, como superior jerárquico, las funciones de jefatura, no atribuidas a otros órganos, de todo el personal integrado en la Unidad.

e) Unitateko Zuzendaritza Batzordeko buru izatea.

e) Presidir la Comisión de Dirección de la Unidad.

f) Informazio-sistema eraginkorra ezartzea eta kudeatzea.

f) Llevar a cabo la implantación y gestión de un sistema de información efectivo.

g) Lortutako emaitzak neurtu ahal izateko ebaluazio-sistema bat ezartzea eta kudeatzea.

g) Llevar a cabo la implantación y gestión de un sistema de evaluación que permita la medición de los resultados obtenidos.

h) Funtzionamendu-arauak ezartzea, edo, bestela, artatzeko estandarrak hobetzea xede duten beste edozein neurri.

h) Realizar la implantación de normas de funcionamiento o cualquier otra medida orientada a mejorar los estándares de atención.

i) Erabakiak hartzen parte hartzea, betiere unitateko jarduketa-esparrutik kanpo pazienteak bideratzea ekartzen badute, kudeaketa erabakian hitzartutako helburuak lortzeko asmoz.

i) Participar en la toma de decisiones que impliquen derivación de pacientes fuera del ámbito de actuación de la Unidad, con objeto de conseguir los objetivos pactados en el Acuerdo de Gestión.

j) Unitateak irakaskuntza- eta ikerketa-arloan gauzatu beharreko jarduerak kudeatzea. Jarduera horiek Zuzendaritza Batzordeak onartuko ditu.

j) Gestionar las actividades a desarrollar por la Unidad en materia de docencia e investigación, aprobadas por la Comisión de Dirección.

k) Unitateko profesionalen ekimenak sustatzea, betiere kudeaketa klinikoaren erabakia hobetzen badute.

k) Impulsar las iniciativas de los profesionales de la Unidad que redunden en la mejora del acuerdo de gestión clínica.

l) Unitatean hutsik dauden lanpostuak betetzeko profil eta baldintza egokienak proposatzea kudeaketa-zuzendaritzari, txosten arrazoituaren bidez.

l) Proponer a la dirección gerencia, mediante informe razonado, los perfiles y requisitos más adecuados para la cobertura de las vacantes de la unidad.

m) ESIko kudeaketa-zuzendaritzari kudeaketa klinikoaren erabakian aurreikusitako jarduera gauzatzeko behar den pertsonal-esleipena proposatzea, arrazoiak emanez.

m) Proponer razonadamente a la dirección gerencia de la OSI la dotación de personal necesaria para llevar a cabo la actividad prevista en el acuerdo de gestión clínica.

n) Unitateko ordutegiak eta txandak antolatzea, erakundearen irizpideekin bat, kudeaketa klinikoaren erabakian aurreikusitako jarduera garatzeko helburuarekin.

n) Organizar los horarios y turnos de la Unidad, de acuerdo con los criterios de la Organización al respecto, al objeto de desarrollar la actividad prevista en el acuerdo de gestión clínica.

ñ) Unitateko kideen baimenak eta lizentziak onartzea, erakundearen irizpideen arabera.

ñ) Autorizar, de acuerdo con los criterios de la Organización, los permisos y licencias de los miembros de la Unidad.

o) Unitateko pertsona guztien jarduera koordinatzea.

o) Coordinar la actividad de todas las personas integradas en la unidad.

p) Kudeaketa-zuzendaritzari proposatzea unitaterako ondasunak eta zerbitzuak kontrata ditzala, indarrean dagoen araudiarekin eta aurrekontu erabilgarriarekin bat etorriz.

p) Proponer a la dirección gerencia la contratación de bienes y servicios para la Unidad, de acuerdo con la normativa vigente y las disponibilidades presupuestarias.

q) Beste unitate edo zerbitzu batzuekin lankidetzarako harremanak ezartzea, unitateen eraginkortasuna eta efizientzia hobetzeko eta erabiltzaileak asebetetzeko.

q) Establecer relaciones de colaboración con otras unidades o servicios con el fin de mejorar la efectividad y la eficiencia de las Unidades y la satisfacción de los usuarios.

3.– Kudeaketa klinikoko unitateko arduraduna lankidetza estuan arituko da funtzionalki mende dagoen zentroetako asistentzia-zuzendaritzekin, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua ente publikoaren erakunde sanitario integratuei buruzko uztailaren 3ko 100/2018 Dekretuak xedatzen dizkien funtzioak garatzen laguntzeko.

3.– El responsable de la unidad de gestión clínica mantendrá una estrecha colaboración con las direcciones asistenciales de los centros de los que depende funcionalmente en el apoyo al desarrollo de las funciones que les otorga el Decreto 100/2018, de 3 de julio, de las organizaciones sanitarias integradas del ente público Osakidetza-Servicio vasco de salud.

7. artikulua.– Zuzendaritza Batzordea.

Artículo 7.– La Comisión de Dirección.

1.– Kudeaketa klinikoko unitate bakoitzak Zuzendaritza Batzorde bat izango du, unitateko jarduera/helburuen aholkularitza-, plangintza- eta jarraipen-funtzioak egingo dituena.

1.– Cada unidad de gestión clínica dispondrá de una Comisión de Dirección que desarrollará funciones asesoras, de planificación y de seguimiento de las actividades objetivos de la propia Unidad.

2.– Zuzendaritza Batzordeko kideak honako hauek izango dira:

2.– La Comisión de Dirección estará compuesta por.

a) Unitateko arduraduna, zeina presidentea izango baita.

a) El Responsable de la Unidad, que será su Presidente.

b) Batzordekide bat edo bi, unitatean egingo diren prozesu nagusien koordinatzaileen artean izendatuko dira.

b) Uno o dos vocales designados entre los coordinadores de los principales procesos que se desarrollen en la Unidad.

c) Batzordekide bat edo bi, unitateko profesionalen artean izendatuko dituzte profesionalek beraiek.

c) Uno o dos vocales designados entre y por los profesionales pertenecientes a la propia Unidad.

d) Erizain profila duen batzordekide bat izendatuko da. Unitateko profesionaletako bat izango da eta, egonez gero, unitateko erizaintzako hierarkian goian dagoena izango da.

d) Un vocal designado con perfil de enfermería entre los profesionales de la Unidad, y que coincidirá, en el caso que lo hubiere, con el superior jerárquico de la enfermería de la Unidad.

3.– Idazkari lanak egingo ditu ESIko kudeaketa-zuzendaritzak izendatutako batzordekide batek, Giza Baliabideen arlotik edo Ekonomia eta Finantza Zuzendaritzako arlotik etorriko da.

3.– Ejercerá como Secretario un vocal designado por la dirección gerencia de la OSI, proveniente del área de Dirección de Personas o del área de Dirección Económico Financiera.

4.– Erakundeko zuzendari-kudeatzaileak bi urterako izendatuko ditu batzordekideak eta berriz hautatu ahal izango dira.

4.– Los Vocales serán nombrados por el Director-Gerente de la Organización por periodos de dos años, pudiendo ser reelegidos.

5.– Honako hauek dira Zuzendaritza Batzordearen egitekoak:

5.– Son funciones de la Comisión de Dirección:

a) Batzordearen funtzionamendu-araudia onartzea.

a) La aprobación de la normativa de funcionamiento de la propia Comisión.

b) Unitateko funtzionamendu-prozedurak onartzea.

b) La aprobación de los procedimientos de funcionamiento de la Unidad.

c) Irakaskuntza- eta ikerketa-arloan proposatutako ekintzak onartzea.

c) La aprobación de las acciones propuestas en materia de docencia e investigación.

d) Kudeaketa klinikoaren erabakia onartu, jarraitu eta ebaluatzea.

d) La aprobación, seguimiento y evaluación del acuerdo de gestión clínica.

e) Unitateko arduradunari mahaigaineratzen zaizkion alderdi guztien inguruan aholku ematea.

e) El asesoramiento al Responsable de la Unidad en todas aquellas cuestiones que le sean planteadas.

8. artikulua.– Koordinazio-batzordea.

Artículo 8.– La comisión de coordinación.

1.– ESI bat baino gehiagoko unitateak eta/edo zerbitzuak barne hartzen dituzten kudeaketa klinikoko unitateen kasuan, koordinazio-batzorde bat formalizatuko da, kasuan kasuko kudeaketa-zuzendaritzek, asistentzia-zuzendaritzek (ESIetako medikoa, arreta integratukoa eta erizaintzakoa) eta kudeaketa klinikoko unitateburuak osatua.

1.– En el caso de las unidades de gestión clínica que agrupan unidades y/o servicios de más de una OSI se formalizará una comisión de coordinación integrada por las respectivas dirección gerencia y direcciones asistenciales (Médica, de Atención Integrada y de Enfermería de las OSI), así como por la persona que ejerce la jefatura de las unidades de gestión clínica.

2.– Batzordea hilero bilduko da eta honako zeregin hauek izango ditu:

2.– La comisión que se reunirá con una periodicidad mensual, tendrá como funciones:

a) Asistentzia-ibilbide eta -protokoloen jarraipena egitea, betiere horien izaera transbertsala dela-eta eragindako ESIetako profesionalen lankidetza behar denean.

a) El seguimiento de las rutas y protocolos asistenciales que por su carácter trasversal requieran de la colaboración de profesionales de las OSIs implicadas.

b) Eragindako ESIetako profesionalen partaidetza eta/edo koordinazioa behar duten batzorde kliniko-asistentzialak bermatzea.

b) Asegurar las comisiones y comités clínico-asistenciales que requieran la participación y/o coordinación de profesionales de las OSI implicadas.

c) Kudeaketa klinikoaren erabakia ebaluatzea.

c) La evaluación del acuerdo de gestión clínica.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko uztailaren 23a.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de julio de 2019.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluko lehendakaria,

La Presidenta del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud,

MIREN NEKANE MURGA EIZAGAECHEVARRIA.

MIREN NEKANE MURGA EIZAGAECHEVARRIA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común