Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

195. zk., 2019ko urriaren 14a, astelehena

N.º 195, lunes 14 de octubre de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
4698
4698

87/2019 EBAZPENA, urriaren 1ekoa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara ematea Euskal Herriko Unibertsitatearekin hezkuntza-arloko sinatutako lankidetza-hitzarmena, UPV/EHUko Zuzenbide Fakultateko gradu eta graduondoko ikasleek kanpo-praktika akademikoak egiteko.

RESOLUCIÓN 87/2019, de 1 de octubre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio de cooperación educativa suscrito con la Universidad de País Vasco para la realización de prácticas académicas externas del alumnado de la titulación de Grado y Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak hitzarmena sinatu duenez gero, zabalkunde egokia izan dezan, honako hau

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco el Convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea UPV/EHUko Zuzenbide Fakultateko gradu eta graduondoko ikasleek kanpo-praktika akademikoak egiteko Euskal Herriko Unibertsitatearekin sinatutako lankidetza-hitzarmena. Eranskinean dago testua.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Convenio de cooperación educativa colaboración suscrito con la Universidad de País Vasco para la realización de prácticas académicas externas del alumnado de la titulación de Grado y Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko urriaren 1a.

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de octubre de 2019.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN, URRIAREN 1EKO 87/2019 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 87/2019, DE 1 DE OCTUBRE, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
UPV/EHU EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAREN ETA LAN ETA JUSTIZIA SAILAREN ARTEKO HEZKUNTZA-LANKIDETZAKO HITZARMENA, UNIBERTSITATEKO IKASLEEK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LANEKO ETA GIZARTE SEGURANTZAKO IKUSKARITZAN EGINGO DITUZTEN KANPOKO PRAKTIKA AKADEMIKOAK ARAUTZEKO
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA REGULADOR DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE ALUMNOS/AS UNIVERSITARIOS/AS EN LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PAÍS VASCO CONCERTADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) Y EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA

Gasteizen, 2019ko irailaren 1ean.

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de septiembre de 2019.

BILDURIK:
REUNIDOS:

Alde batetik, M.ª Jesús San José López andrea, Eusko Jaurlaritzako Lan eta Justiziako sailburua, arau hauek ematen dizkioten eskumenak baliatuta: 36/2016 Dekretua, Lehendakariarena, arazoaren 26koa, Lan eta Justiziako sailburua izendatzeko dena, eta 84/2017 Dekretua, apirilaren 11koa, Lan eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena (apirilaren 11ko EHAA).

De una parte, D.ª M.ª Jesús San José López, Consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco, en virtud de las competencias atribuidas en el Decreto 36/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de nombramiento de la Consejera de Trabajo y Justica y en el Decreto 84/2017, de 11 de abril (BOPV de 21 de abril), por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Justicia.

Beste alde batetik, Juana Goizueta Vértiz andrea, dekanoa, UPV/EHUko Zuzenbide Fakultatearen izenean eta ordezkaritzan, praktiken araudiaren 27.4 artikuluarekin bat etorrita. Araudia Euskal Herriko Unibertsitateko ikasketen antolamendurako errektoreordearen 2012ko urriaren 16ko ebazpenean jasota dago. Ebazpen horrek argitara eman ditu unibertsitateko ikasleen kanpoko praktika akademikoen arautegia, Gobernu Kontseiluak 2012ko irailaren 27ko bileran onartu baitzuen.

Y de otra parte, Da Juana Goizueta Vértiz, Decana, en nombre y representación de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU conforme al artículo 27.4 de la normativa de prácticas contenida en la Resolución de 16 de octubre de 2012, del Vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se procede a la publicación de la Normativa Reguladora de las Prácticas Académicas Externas del Alumnado, aprobada en el Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2012.

HAU AZALTZEN DUTE:
EXPONEN:
I.
I.

Alderdi biek lankidetza-hitzarmen hau izenpetzeko eskumena daukate, eta segidan zehazten da eskumen horren lege-oinarria, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak (SPAJL) 49.b) artikuluan ezarritakoa betetzeko. Lege horretan ezartzen da hitzarmenetan gutxienez hauxe jaso behar dela: «b) Zer eskumenetan oinarritzen den administrazio publikoaren, hari lotutako edo haren mendeko organismo publikoen eta zuzenbide publikoko entitateen edo unibertsitate publikoen jarduketa».

Ambas partes ostentan la respectiva competencia para la firma del presente convenio y a continuación se indica la base legal de la misma en cumplimiento del artículo 49.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) que indica que los convenios deben contener como mínimo, entre otras: «b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración Pública, de los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes de ella o de las Universidades públicas».

Lan eta Justizia Sailaren eskumena Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuaren 16.1 artikuluan ezarritakoan oinarritzen da (dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko Sailak sortu, ezabatu eta aldatzen ditu, eta haien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen ditu). Artikulu horren arabera, Lan eta Justizia Sailari dagozkio, besteak beste, honako egiteko eta jardun-arlo hauek: a) Lan-arloko legeriak lan-harremanei buruz ezartzen duena egikaritzea.

La competencia del Departamento de Trabajo y Justicia tiene en base a lo establecido en el artículo 16.1 del Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, corresponde al Departamento de Trabajo y Justicia, entre otras, las siguientes funciones y áreas de actuación: a) Ejecución de la legislación laboral en materia de relaciones laborales.

Bestalde, Lan eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 84/2017 Dekretuaren 8.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, sail horretako Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuordetzari dagozkio Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren goi-mailako koordinazioa eta zuzendaritza bere gain hartzea, eta haren funtzionamendua zaintzea, Euskal Autonomia Erkidegoan.

Por otra parte, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 del Decreto 84/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Justicia, corresponde a la Viceconsejería de Trabajo y Seguridad Social del citado Departamento ostentar la dirección y coordinación superior y velar por el funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Sailburuordetzaren barruan dago Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza, eta apirilaren 11ko 84/2017 Dekretuaren 9.1 artikuluaren arabera, hari dagozkio Euskal Autonomia Erkidegoko Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren jarduera eta funtzionamendua zuzendu, koordinatu eta gainbegiratzea, baita ikuskatze-jardueraren planak eta programak ezartzea ere.

Dentro de la Viceconsejería se encuentra la Dirección de Trabajo y Seguridad Social a la que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9.1 del citado Decreto 84/2017, de 11 de abril, corresponde la función relativa a la dirección, coordinación y supervisión la actuación y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad Autónoma del País Vasco y establecer los planes y programas de la actuación inspectora.

Bestalde, Juana Goizueta Vértiz andreari dagokio –Euskal Herriko Unibertsitatea (aurrerantzean, UPV/EHU) ordezkatuz, Zuzenbide Fakultateko dekano den aldetik eta Ikasleen Kanpoko Praktika Akademikoen Araudiak 27.4 artikuluan ezarritakoaren arabera (2012ko azaroaren 12ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen araudi hori)– kanpoko ikasketen hitzarmenak sinatzea UPV/EHUko ikastegi bateko ikasleei baino eragiten ez dietenean.

De otra parte, corresponde a Dña. Juana Goizueta Vértiz, en representación de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (en adelante UPV/EHU), en su condición de Decana de la Facultad de Derecho y en virtud de lo establecido en el artículo 27.4 de la Normativa Reguladora de las Prácticas Externas del Alumnado, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco el 12 de noviembre de 2012, la suscripción de los Convenios de Prácticas Externas que afectan al alumnado de un único centro de la UPV/EHU.

II.
II.

Euskal Autonomia Erkidegoko Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak interesa dauka UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetzan aritzeko, praktika akademikoen bidez. Interes horren xede bakarra unibertsitateko ikasleen prestakuntza osatzea da.

Que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del País Vasco tiene interés en colaborar activamente con la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) a través de su participación en las prácticas académicas con el único fin de servir como complemento a la formación de los/as alumnos/as de la Universidad.

III.
III.

Ikasleek gauzatzen eta unibertsitateek gainbegiratzen dituzten prestakuntza-jarduerak dira kanpoko praktika akademikoak, eta ikasleei prestakuntza akademikoan jaso dituzten ezagutzak garatzeko eta osatzeko bidean laguntzea da haien helburua, jarduera profesionalerako prestatzen, lan-merkatuan egokitzen eta ekimenerako gaitasuna sustatzen lagunduko dieten gaitasunez ahalik eta errazkien jabe daitezen.

Que las prácticas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa realizadas por los/as alumnos/as universitarios/as y supervisadas por las universidades cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.

IV.
IV.

Erakunde sinatzaileek, euren helburuei iritzita hein batean bat datozela eta elkarren osagarriak direla, euren egitekoen garapena hobetu ahal dute elkarrekiko lankidetzaren eta laguntzaren bidez, indarreko legeen esparruan. Egin-eginean ere, unibertsitate-praktikak funtsezkoak dira ikasleen prestakuntza osoa gauzatzeko eta ikasleak behar bezala laneratzeko.

Que las entidades firmantes, considerando que tienen unos objetivos en parte coincidentes y complementarios, pueden mejorar el desarrollo de sus respectivos cometidos mediante la colaboración y la ayuda mutua en el marco de la legislación vigente, constituyendo las prácticas universitarias uno de los fundamentos básicos que permiten la formación integral del alumnado universitario y su adecuada inserción en el mercado laboral.

Hitzarmen honek ez du inolako lan-harremanik ezartzen ikaslearen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lan eta Justizia Saileko Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren artean, bien arteko harremana, berez, erabat akademikoa baita. Era berean, hitzarmen honen edukiak ezin du berekin ekarri lanpostuen berezko lan-prestazioa ordezkatzea.

El presente Convenio no establece relación laboral alguna entre el/la alumno/a y el Departamento de Trabajo y Justicia (Inspección de Trabajo y Seguridad Social del País Vasco), toda vez que, por su naturaleza, esta es estrictamente académica. Tampoco su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo.

Hori dela eta, Kanpoko praktika akademikoak arautzeko hezkuntza-lankidetzako hitzarmen hau sinatzea adosten da, indarreko legeetan ezarritako baldintzen arabera. Hartzaileak UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateko graduko eta graduondoko ikasleak dira. Honako klausula hauek ezartzen dira:

En consecuencia, se acuerda concertar el presente Convenio de cooperación educativa regulador de las prácticas académicas externas en los términos previstos en la legislación vigente, que tendrá como destinatario al alumnado de Grado y Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) con las siguientes:

KLAUSULAK
CLÁUSULAS.

Lehenengoa.– Hitzarmenaren xedea.

Primera.– Objeto del convenio.

Hitzarmen honen xedea da UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleek prestakuntza hobea jaso dezaten laguntzea, erraztasunak emanez kanpoko praktika akademikoak egin ditzaten, curriculum barrukoak zein kanpokoak, Euskal Autonomia Erkidegoko Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzan.

El objeto de este Convenio es contribuir a la mejor formación de los/as alumnos/as de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), facilitando la realización de las prácticas académicas externas, curriculares y extracurriculares, mediante la realización de estas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del País Vasco.

Hitzarmen honetan jasotako praktika akademikoak egiteak helburu hauek ditu:

La realización de las prácticas académicas recogidas en este Convenio tiene como finalidad:

a) Ikasleei prestakuntza osoa bereganatzen laguntzea, ikasketa teorikoak eta praktikoak osa ditzaten.

a) Contribuir a la formación integral del alumnado complementando su aprendizaje teórico y práctico.

b) Ikasleei laguntzea etorkizunean erabili beharko duten lanbideko lan-metodologia egokia ezagutzen, metodologia hori eta haiek jada eskuratutako ezagutzak erkatu eta ezagutza horiek ere aplikatu ahal ditzaten.

b) Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realización profesional en que los/as alumnos/as habrán de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos.

c) Konpetentzia teknikoak, metodologikoak, pertsonalak eta parte-hartzaileak garatzen laguntzea.

c) Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas.

d) Esperientzia praktikoa hartzea, etorkizunean lan-merkatuan errazago sartu eta lanera daitezen.

d) Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejora de la empleabilidad futura.

e) Balio hauek bultzatzea: berrikuntza, sormena eta ekintzailetza.

e) Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento.

Bigarrena.– Hitzarmenaren izaera.

Segunda.– Naturaleza del convenio.

1.– Hitzarmen honek administrazio-izaera du, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 47. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoaren arabera. Bestalde, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen aplikazio-esparrutik kanpo geratzen da.

1.– El presente convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

2.– Hitzarmen honetatik auzirik etorriz gero, administrazioarekiko auzien jurisdikzioko organo eskudunak arduratuko dira ebazteaz, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioaren uztailaren 13ko 29/1998 Legean ezarritakoaren arabera.

2.– Las cuestiones litigiosas que se deriven del presente convenio serán conocidas y resueltas por los órganos competentes de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la misma.

Hirugarrena.– Prestakuntza-proiektua.

Tercera.– Proyecto formativo.

Kanpoko praktika akademiko bakoitzean beteko den prestakuntza-proiektua I. eranskinean ezarritako ereduari egokituko zaio, eta hezkuntza-helburuak eta garatu behar diren jarduerak ezarriko ditu. Helburuak ezartzeko, kontuan hartuko dira ikasleek bereganatu behar dituzten oinarrizko konpetentziak, konpetentzia generikoak edota espezifikoak.

El Proyecto Formativo en que se concreta la realización de cada práctica académica externa se ajustará al modelo establecido en el Anexo I y deberá fijar los objetivos educativos y las actividades a desarrollar. Los objetivos se establecerán considerando las competencias básicas, genéricas y/o específicas que debe adquirir el/la estudiante.

Era berean, praktikaren edukiak halako eran definituko dira, non bereganatu beharreko konpetentzien eta egindako ikasketen arteko zuzeneko harremana ziurtatuko den. Prestakuntza-proiektua hitzarmen honi erantsiko zaio. Jarraipenari eta kontrolari dagokienez, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak egoki irizten dien pertsonak (kanpoko instruktoreak) eta unibertsitateko tutore bat (tutore akademikoa) arduratuko dira.

Asimismo, los contenidos de la práctica se definirán de forma que aseguren la relación directa de las competencias a adquirir con los estudios cursados. El Proyecto Formativo se anexará al presente Convenio. Su seguimiento y control será realizado por las personas (Instructores/as externos) que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social estime oportuno y por un/a Tutor/a de la Universidad (Tutor/a académico).

Praktiken edukia eta modua ikasleen prestakuntzaren premiei egokituko zaizkie. Praktikak Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzan egiteko ordutegia bateragarria izango da programaren irakaskuntza teorikoarekin. Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak beti errespetatuko ditu ikaslearen konpromiso akademikoak; batez ere, azterketa-egunetan. Ikasleek, bere aldetik, praktika programatu bakoitzaren betebeharrak beteko dituzte.

El modo y contenido de las prácticas se ajustará en todo caso a las necesidades de formación del/de la alumno/a. El horario de realización de las prácticas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social deberá resultar compatible con la enseñanza teórica del programa. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social respetará en todo momento los compromisos académicos del/la alumno/a, especialmente las fechas de exámenes. Por su parte, el/la alumno/a cumplirá con las obligaciones correspondientes a cada práctica programada.

Laugarrena.– Praktika motak.

Cuarta.– Tipos de prácticas.

Kanpoko praktika akademikoen modalitatea hauetako bat izan daiteke, eta batzuk batera ere antola daitezke:

Las citadas prácticas académicas podrán adoptar una de las siguientes modalidades que, a su vez, podrán ser concurrentes:

a) Curriculum barruko praktikak: dagokion ikasketa-planean sartzen diren jarduera akademikoak dira.

a) Prácticas curriculares: serán aquellas que se configuran como actividades académicas integrantes del Plan de Estudios de que se trate.

b) Curriculumetik kanpoko praktikak: ikasleek borondatez egin ahal dituzte prestakuntza-aldian eta, curriculum barruko praktiken xede bera badute ere, ez daude jasota ikasketa-planean. Tituluaren gehigarri europarrean aipatuko dira gero, indarreko araudiarekin bat etorrita.

b) Prácticas extracurriculares: serán aquellas que los/as alumnos/as podrán realizar con carácter voluntario, durante su período de formación y que, aun teniendo los mismos fines que las prácticas curriculares, no forman parte del correspondiente Plan de Estudios. Serán objeto de mención posterior en el Suplemento Europeo al Título conforme determine la normativa vigente.

Bosgarrena.– Iraupena eta ordutegia.

Quinta.– Duración y horarios.

a) Curriculum barruko kanpo-praktiken iraupena ikasketa-planean zehaztuko da.

a) Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el Plan de Estudios correspondientes.

b) Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzan praktikak egingo dituzten ikasleen kopurua Ikuskaritzaren bitartekoen araberakoa izango da. Euskal Autonomia Erkidegoko Laneko Ikuskaritzako Zuzendariordetzak balioetsiko du norainoko baliabideak dauden.

b) El número de alumnos/as que realizarán las prácticas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social dependerá de la disponibilidad de esta. Será la Subdirección de la Inspección de Trabajo del País Vasco quien aprecie esta disponibilidad.

c) Praktika bakoitzaren iraupena I. eranskinean zehaztuko da. Oro har, praktikek 200 ordu iraungo dute.

c) La duración de cada práctica será la fijada en el Anexo I; como regla general las prácticas tendrán una duración de 200 horas.

d) Oro har, praktiken ordutegia I. eranskinean zehaztuko da, eta 09:00etatik 14:00etara, bitartekoa izango da, hargatik eragotzi gabe ordu-berezitasunak zehaztu ahal izatea.

d) Con carácter general, el horario de las prácticas, que será determinado en el Anexo I, será de 9 a 14 horas, sin perjuicio de las particularidades horarias que puedan establecerse.

Seigarrena.– Azpiegiturak eta baliabideak.

Sexta.– Instalaciones y recursos.

Euskal Autonomia Erkidegoko Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak bermatzen du bere azpiegituren eta baliabideen erabilera, beharrezkoak direnean.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social del País Vasco garantiza la utilización de sus instalaciones y recursos necesarios para la realización de las prácticas.

Erakunde horrek ez du jasoko diru kopururik bere bulegoetan egiten diren jarduera praktikoen truke.

Dicha entidad no percibirá cantidad económica alguna en compensación por las actividades prácticas que se realicen en sus dependencias.

Zazpigarrena.– Praktiken hartzaileak eta eskakizunak.

Séptima.– Destinatarios/as de las prácticas y requisitos.

Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzan kanpoko praktika akademikoak egin ahal izateko, honako eskakizun hauek bete beharko dituzte ikasleek:

Podrán realizar las prácticas académicas externas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del País Vasco los/as alumnos/as que reúnan los siguientes requisitos:

a) UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateko eskakizun bereziak.

a) Los particulares exigidos por la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

b) UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultatean matrikulatuta egotea, praktikak fakultate horri lotzen baitzaizkio.

b) Estar matriculados/as en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) a la que se vincula la realización de la práctica.

c) Ikasketa-plana zein den, praktikei lotutako irakasgaian matrikulatuta egotea, curriculum barruko praktikak direnean.

c) Estar matriculados/as en la asignatura vinculada, según el Plan de Estudios de que se trate, en el caso de las prácticas curriculares.

d) Eusko Jaurlaritzarekiko kontratu-harremanik ez izatea, UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitateak berariaz baimendu ezean.

d) No mantener relación contractual con el Gobierno Vasco salvo autorización expresa de la Universidad del País Vasco.

Zortzigarrena.– Praktiketako ikasleen eskubideak eta eginbeharrak.

Octava.– Derechos y deberes de los/las estudiantes en prácticas.

1.– Honako eskubide hauek izango dituzte ikasleek, kanpoko praktika akademikoak egiten dituzten bitartean:

1.– Durante la realización de las prácticas académicas externas los/as estudiantes tendrán los siguientes derechos:

a) Praktikaldian tutoretza jasotzeko eskubidea. Horretaz arduratuko dira: batetik, unibertsitateko irakasle bat; eta, bestetik, Laneko eta Gizarte Segurantzako ikuskatzaile bat, dagokion Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzako Unitatean zerbitzua ematen duena.

a) A la tutela, durante el periodo de duración de la correspondiente práctica, por un/a profesor/a de la Universidad y por un/a Inspector/a de Trabajo y Seguridad Social que preste servicios en la Unidad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de que se trate.

b) Unibertsitateak ezarritako irizpideen araberako ebaluazioa jasotzeko eskubidea.

b) A la evaluación de acuerdo con los criterios establecidos por la Universidad.

c) Praktikak non egin dituen, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzako Unitate horretako txosten bat jasotzeko eskubidea. Txostenean berariaz adierazi beharko dute zer jarduera egin den, jardueraren iraupena eta, hala dagokionean, errendimendua. Horretarako, hitzarmen honetako II. eranskina erabili beharko da.

c) A la obtención de un informe por parte de la Unidad correspondiente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social donde ha realizado las prácticas, con mención expresa de la actividad desarrollada, su duración y, en su caso, su rendimiento, que se concretará según el modelo de Anexo II del presente convenio.

d) Jabetza intelektualerako eta industrialerako eskubidea, arlo hori arautzen duten legeetan ezarritakoaren arabera.

d) A la propiedad intelectual e industrial en los términos establecidos en la legislación reguladora de la materia.

e) Segurtasuneko eta lan-arriskuen prebentzioko arauei buruzko informazioa jasotzeko eskubidea. Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak eman behar die informazio hori.

e) A recibir, por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, información de la normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales.

f) Ikasleak bere lan akademikoa, prestakuntzakoa, eta ordezkapenekoa nahiz partaidetzakoa betetzeko eskubidea du, behar bezalako aurrerapenez jakinarazita Laneko Ikuskaritzari.

f) A cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y participación, previa comunicación con antelación suficiente a la Inspección de Trabajo.

g) Desgaitasunen bat duten ikasleek praktikak egiteko, haien zereginetarako behar dituzten baliabideak eskuratzeko eta tutoretza, informazioa eta ebaluazioa jasotzeko eskubideak dituzte.

g) A disponer de los recursos necesarios para el acceso de los/as estudiantes con discapacidad a la tutela, a la información, a la evaluación y al propio desempeño de las prácticas.

h) Desgaitasunen bat duten ikasleek hauek uztartzeko eskubidea dute, halaber: praktikak eta desgaitasun-egoeraren ondoriozko jarduera eta egoera pertsonalak.

h) A conciliar, en el caso de los/as estudiantes con discapacidad, la realización de las prácticas con aquellas actividades y situaciones personales derivadas o conectadas con la situación de discapacidad.

i) Indarreko arauetan aurreikusitako gainerako eskubideak.

i) Aquellos otros derechos previstos en la normativa vigente.

2.– Halaber, kanpoko praktika akademikoak egiten dituzten bitartean, honako eginbehar hauek bete behar dituzte ikasleek:

2.– Asimismo y durante la realización de las prácticas académicas externas los/as estudiantes deberán atender al cumplimiento de los siguientes deberes:

a) Unibertsitateak kanpoko praktiketarako indarrean duen araudia bete.

a) Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por la Universidad.

b) Praktiken prestakuntza-proiektua ezagutu eta bete, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak izendatutako instruktorearen gidalerroen arabera, Unibertsitateko tutoreak gainbegiratuta.

b) Conocer y cumplir el Proyecto Formativo de las prácticas siguiendo las indicaciones del/la instructor/a asignado/a por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social bajo la supervisión del/la tutor/a académico/a de la Universidad.

c) Unibertsitateko tutore akademikoarekiko harremanari eutsi praktikak egin bitartean, eta, intzidentzia edo gorabeherarik sortuz gero, hari adieraztea. Hari entregatu behar dizkiote, era berean, eskatzen zaizkien tarteko jarraipen-txostenak eta -agiriak, baita amaierako memoria ere.

c) Mantener contacto con el/la tutor/a académico/a de la Universidad durante el desarrollo de la práctica y comunicarle cualquier incidencia que pueda surgir en el mismo, así como hacer entrega de los documentos e informes de seguimiento intermedio y la memoria final que le sean requeridos.

d) Adostutako egunean joan Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzako Unitatera, hezkuntza-proiektuan adierazten den ordutegia bete, eta unitate horretako funtzionamendu-arauak, segurtasunekoak eta laneko arriskuak prebenitzekoak errespetatu.

d) Incorporarse a la Unidad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de que se trate en la fecha acordada, cumplir el horario previsto en el proyecto educativo y respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales de la misma.

e) Prestakuntza-proiektua garatu, eta prestutasunez bete Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzarekin hitzartutako jarduerak, proiektuan ezarritako ildoen arabera.

e) Desarrollar el Proyecto Formativo y cumplir con diligencia las actividades acordadas con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social conforme a las líneas establecidas en el mismo.

f) Praktiken amaierako memoria egin (indarreko legeetan ezarrita baitago) eta, hala dagokionean, tarteko txostena ere.

f) Elaboración de la memoria final de las prácticas, prevista en la legislación vigente y, en su caso, del informe intermedio.

g) Isilpean gorde Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren barne-informazioa eta jarduerei buruzko sekretu profesionalari eutsi, praktikak egiten ari diren bitartean eta amaitu ostean. Bereziki, eta kontuan hartuta Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren bitartez eskuratu eta ikus daitezkeen datuen konfidentzialtasuna eta babes-maila altua, ikasleek zorroztasun handiz bete beharko dute informazio hori isilpean gordetzeko agindua, Ikuskaritza Sistemari eta Ikuskaritzari atxikitako funtzionarioek eta langile guztiek egin behar duten modu berean, arau hauek kontuan hartuta: 23/2015 Legea, uztailaren 21ekoa, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza Sistema antolatzekoa, eta Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Antolakuntzaren eta Funtzionamenduaren Erregelamendua, otsailaren 4ko 138/2000 Errege Dekretuak onartua.

g) Guardar confidencialidad en relación con la información interna de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y guardar secreto profesional sobre sus actividades, durante su estancia y finalizada esta. Especialmente, y dado el alto nivel de sensibilidad y elevado grado de protección propios de los datos e información disponibles y accesibles en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los/as alumnos/as deberán guardar de forma extrema el deber de sigilo en los mismos términos que obliga a los/as funcionarios/as del Sistema de Inspección y resto del personal afecto a esta, en derivación de lo dispuesto por la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y por el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social aprobado por Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero.

h) Errespetuzko jarrera erakutsi beti Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren politikarekiko, unibertsitatearen izen ona ere behar bezala babestuta.

h) Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, salvaguardando el buen nombre de la Universidad a la que pertenece.

i) Indarreko arauek agintzen dituzten gainerako betebeharrak.

i) Cualquier otro deber previsto en la normativa vigente.

3.– Praktika egin behar duen ikasleak III. eranskineko eredua sinatu beharko du, ados dagoela adierazteko.

3.– El alumno o alumna que vaya a efectuar la práctica suscribirá, en prueba de conformidad, el documento correspondiente conforme al modelo del Anexo III.

Bederatzigarrena.– Tutoretza.

Novena.– Tutorías.

Kanpoko praktikak egiteko, ikasleek lagun izango dituzte Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzako instruktore bat eta UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateko tutore akademiko bat.

Para la realización de las prácticas externas los/as estudiantes contarán con un/a instructor/a de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y un/a tutor/a académico/a de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak izendatutako instruktoreak EAEko Ikuskaritzari atxikitako Laneko eta Gizarte Segurantzako ikuskatzailea izan behar du.

El/la instructor/a designado/a por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social será un/a Inspector/a de Trabajo y Seguridad Social adscrito/a a la Inspección del País Vasco.

Unibertsitateko tutore akademikoa Unibertsitateak ezarritako prozeduren arabera izendatuko dute.

La designación de tutor/a académico/a de la Universidad se hará de acuerdo con los procedimientos establecidos por la misma.

Hamargarrena.– Tutoreen eta instruktoreen eskubideak eta eginbeharrak.

Décima.– Derechos y deberes de los tutores/as e instructores/as.

1.– Honako eskubide hauek izango ditu Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzako instruktoreak:

1.– El/la instructor/a de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá los siguientes derechos:

a) Unibertsitateak haren jarduera laguntzailea aintzat har dezan.

a) Al reconocimiento de su actividad colaboradora, por parte de la Universidad.

b) Kanpoko praktiken araubideari buruzko informazioa jasotzekoa, baita prestakuntza-proiektuari eta hura egiteko baldintzei buruzko informazioa jasotzekoa ere.

b) A ser informado/a acerca de la normativa que regula las prácticas externas, así como del Proyecto Formativo y de las condiciones de su desarrollo.

c) Unibertsitaterako sarbidea izatekoa, bere eginkizunak betetzeko behar dituen informazioa eta laguntza eskuratzeko.

c) Tener acceso a la Universidad para obtener la información y el apoyo necesarios para el cumplimiento de los fines propios de su función.

d) Unibertsitateak ezar ditzakeen beste baldintza espezifiko batzuk.

d) Aquellas otras consideraciones específicas que la Universidad pueda establecer.

2.– Halaber, honako eginbehar hauek izango ditu:

2.– Asimismo, tendrá los siguientes deberes:

a) Ikasleari harrera egin, eta jarduera garatu prestakuntza-proiektuan ezarritakoaren arabera.

a) Acoger al/la estudiante y organizar la actividad a desarrollar con arreglo a lo establecido en el Proyecto Formativo.

b) Ikaslearen lanak ikuskatu, praktiken garapena orientatu eta kontrolatu, elkarrekiko errespetuan eta ikaskuntzarekiko konpromisoan oinarritutako harremanean.

b) Supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la práctica con una relación basada en el respeto mutuo y el compromiso con el aprendizaje.

c) Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko informazioa eman ikasleari, bai eta jakin behar dituen arauen berri ere; bereziki, laneko arrisku eta segurtasuneko arauei dagokienean.

c) Informar al/la estudiante de la organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de la normativa de interés, especialmente la relativa a la seguridad y salud laborales.

d) Unibertsitateko tutore akademikoarekin koordinatu hezkuntza-lankidetzarako hitzarmen honetan hitzartutako jardueren garapena, barnean hartuta prestakuntza-proiektuaren aldaketak, beharrezkoak badira praktikak behar bezala egiteko; praktikak egin bitartean intzidentzia edo gorabeherarik sortuz gero, haien berri eman eta haiek konpontzea, eta azterketak egiteko baimenen kontrola.

d) Coordinar con el/la tutor/a académico/a de la Universidad el desarrollo de las actividades establecidas en el Convenio de cooperación educativa, incluyendo aquellas modificaciones del Plan Formativo que puedan ser necesarias para el normal desarrollo de la práctica, así como la comunicación y resolución de posibles incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de la misma y el control de permisos para la realización de exámenes.

e) Tarteko txostenak egin, hala dagokionean, bai eta amaierako txostena ere, indarreko legeetan ezarritakoarekin bat.

e) Emitir los informes intermedios, si así fuese necesario, y final a que se refiere la legislación vigente.

f) Ikasleek praktikak egiteko behar duten prestakuntza osagarria eman.

f) Proporcionar la formación complementaria que precise el/la estudiante para la realización de las prácticas.

g) Praktika egiteko ezinbesteko baliabide materialak eman ikasleari.

g) Proporcionar al/la estudiante los medios materiales indispensables para el desarrollo de la práctica.

h) Erraztasunak eta bultzada eman ikasleek berrikuntzako, hobekuntzako eta ekintzarako proposamenak egin ditzaten.

h) Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación, mejora y emprendimiento por parte del/la estudiante.

i) Erakunderako irispidea erraztu tutore akademikoari, hari dagozkion eginkizunak bete ditzan.

i) Facilitar al/la tutor/a académico/a de la Universidad el acceso a la Entidad para el cumplimiento de los fines propios de su función.

j) Isilpean gorde tutore-lanak egitean ikasleengandik jakiten duen informazio oro.

j) Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca del/la estudiante como consecuencia de su actividad como tutor/a.

k) Erakundean dagoen bitartean, ikasleari lagundu lanbide-zalantzak edo -galderak argitzen, ikasleak erakundean egin behar dituen jarduerak behar bezala egin ahal ditzan.

k) Prestar ayuda y asistencia al/la estudiante, durante su estancia en la Entidad, para la resolución de aquellas cuestiones de carácter profesional que pueda necesitar en el desempeño de las actividades que realiza en la misma.

3.– Honako eskubide hauek izango ditu unibertsitateko tutore akademikoak:

3.– El/la tutor/a académico/a de la Universidad tendrá los siguientes derechos:

a) Jarduera akademikoaren aintzatespen efektiboa jasotzekoa, unibertsitateak bere barne-araudian ezarritakoaren arabera.

a) Al reconocimiento efectivo de su actividad académica en los términos que establezca la Universidad, de acuerdo con su normativa interna.

b) Kanpoko praktiken araubideari buruzko informazioa jasotzeka, baita tutoretzapeko ikaslearen egonaldiari lotutako prestakuntza-proiektuari eta hura egiteko baldintzei buruzko informazioa jasotzekoa ere.

b) A ser informado/a acerca de la normativa que regula las prácticas externas, así como del Proyecto Formativo y de las condiciones bajo las que se desarrollará la estancia del/la estudiante a tutelar.

c) Dagokion unitaterako sarbidea izatekoa, bere eginkizunak betetzeko behar dituen informazioa eta babesa eskuratzeko.

c) Tener acceso a la Unidad correspondiente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el cumplimiento de los fines propios de su función.

4.– Halaber, honako eginbehar hauek izango ditu:

4.– Asimismo, tendrá los siguientes deberes:

a) Prestakuntza-proiektua behar bezala garatzea begiratu, eta bateragarritasuna bermatu praktiken ordutegiari eta ikasketa-, prestakuntza-, ordezkaritza- eta parte hartzeko eginbeharrei dagokienez.

a) Velar por el normal desarrollo del Proyecto Formativo, garantizando la compatibilidad del horario de realización de las prácticas con las obligaciones académicas, formativas y de representación y participación del/la estudiante.

b) Praktiken jarraipen efektiboa egin. Horretarako, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzako instruktorearekiko koordinazioa egin beharko du, eta, hala dagokionean, jarraipen-txostenak egin.

b) Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas coordinándose para ello con el/la instructor/a de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y vistos, en su caso, los informes de seguimiento.

c) Prestakuntza-proiektuan aldaketarik izanez gero, baimena eman.

c) Autorizar las modificaciones que se produzcan en el Proyecto Formativo.

d) Tutoretzapeko ikaslearen praktikak ebaluatzeko prozesua.

d) Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas del/de la estudiante tutelado/a.

e) Isilpean gorde tutore-lanak egitean jakiten duen informazio oro.

e) Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca como consecuencia de su actividad como tutor/a.

f) Intzidentzia edo gorabeherarik sortuz gero, horren berri ematea Unibertsitatean kanpoko praktikez arduratzen den organoari.

f) Informar al órgano responsable de las prácticas externas en la Universidad de las posibles incidencias surgidas.

g) Beharrezko diren laguntza-bitarteko egokiak gainbegiratu, eta, hala dagokionean eskatu, hau bermatze aldera: desgaitasunen bat duten ikasleek praktikak egitea baldintza-berdintasunean, diskriminaziorik gabe eta irisgarritasun unibertsalarekin.

g) Supervisar, y en su caso solicitar, la adecuada disposición de los recursos de apoyo necesarios para asegurar que los/las estudiantes con discapacidad realicen sus prácticas en condiciones de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

Hamaikagarrena.– Laneko eta gizarte segurantzako ikuskaritzaren instruktorearen txostena.

Undécima.– Informe del/la instructor/a de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

1.– Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzako instruktoreak praktiken amaierako txostena egin eta bidaliko dio unibertsitateko tutore akademikoari, eta II. eranskineko eredua erabili beharko du txosten hori egiteko. Txostenean jasoko ditu ikasleak praktikaldian egin duen ordu kopurua eta, honako alderdi hauek ere baloratu ahalko ditu, prestakuntza-proiektuan jasotako konpetentzia espezifikoei eta generikoei buruz:

1.– El/la instructor/a de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizará y remitirá al/la tutor/a académico/a de la Universidad un informe final, a la conclusión de las prácticas, que se ajustará al modelo del Anexo II, en el que se recogerá el número de horas realizadas por el/la estudiante y en el cual podrá valorar los siguientes aspectos referidos, en su caso, tanto a las competencias genéricas como a las específicas, previstas en el correspondiente Proyecto Formativo:

a) Gaitasun teknikoa.

a) Capacidad técnica.

b) Ikasteko gaitasuna.

b) Capacidad de aprendizaje.

c) Lanen administrazioa.

c) Administración de trabajos.

d) Ahozko eta idatzitako komunikazio-trebetasunak. Desgaitasunen bat duten ikasleek mintzatzeko zailtasunak baldin badituzte, trebetasun horretan duten autonomia-maila adierazi beharko da, bai eta horretarako baliabide teknikorik edota giza baliabiderik behar duten ere.

d) Habilidades de comunicación oral y escrita. En el caso de estudiantes con discapacidad que tengan dificultades en la expresión oral, deberá indicarse el grado de autonomía para esta habilidad y si requiere de algún tipo de recurso técnico y/o humano para la misma.

e) Erantzukizun-sena.

e) Sentido de la responsabilidad.

f) Egokitzeko erraztasuna.

f) Facilidad de adaptación.

g) Sormena eta ekimena.

g) Creatividad e iniciativa.

h) Inplikazio pertsonala.

h) Implicación personal.

i) Motibazioa.

i) Motivación.

j) Kritikak ondo hartzeko jarrera.

j) Receptividad a las críticas.

k) Puntualtasuna.

k) Puntualidad.

l) Lan-inguruarekiko harremana.

l) Relaciones con su entorno laboral.

m) Talde-lanean jarduteko gaitasuna.

m) Capacidad de trabajo en equipo.

n) Egokitzat jotzen diren beste alderdi batzuk.

n) Aquellos otros aspectos que se consideren oportunos.

2.– Praktikaldien erdia igaro ondoren, tarteko jarraipen-txostena egin ahalko da, hala erabakiz gero unibertsitatearen araudiarekin bat etorrita.

2.– Una vez transcurrida la mitad del período de duración de las prácticas, podrá elaborarse un informe intermedio de seguimiento, cuando así se establezca, de acuerdo con la normativa de la Universidad.

3.– Txosten horiek ez dute froga-baliorik izango, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzarekin lan-loturarik edo administrazio- edo negozio-harremanik frogatzeko, ezta UPV/EHUrekin ere.

3.– Estos Informes carecerán de cualquier valor probatorio a efectos de reconocimiento de vínculo laboral o de relación administrativa o negocial, tanto con la UPV/EHU como con la Inspección de Trabajo y Seguridad social.

Hamabigarrena.– Lan-harremanik eza eta gizarte-segurantzaren araubide orokorrean sartzeko betebeharra.

Duodécima.– Inexistencia de relación laboral y obligatoriedad de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social.

1.– Lan-harremanik eza.

1.– Inexistencia de relación laboral.

Kanpoko praktika akademikoak prestakuntzaren osagarri direnez, praktikak egitearen ondorioz ez da inola ere sortuko lan-harremanari berezko zaion betebeharrik. Ikasleek ez dute ordainsaririk jasoko egiten dituzten jardueren truke.

Dado el carácter formativo de las prácticas académicas externas, de su realización no se derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral. Los/as alumnos/as no percibirán retribución alguna por las actividades realizadas.

Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak inoiz eta inola ere ezingo du lanposturik bete ikasleekin, ez eta behin-behinean edo bitarteko moduan ere, praktikaldirako ezarritako denboran.

En ningún caso y bajo ningún concepto la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá cubrir un puesto de trabajo con los/las alumnos/as, ni siquiera con carácter eventual o interino, durante el tiempo establecido para la realización de la práctica.

Etorkizunean ikasleren bat erakunde laguntzailearen plantillan sartuko balitz, praktikaldiko denbora ez litzateke zenbatetsiko antzinatasunaren eta probaldiaren ondorioetarako, salbu eta hitzarmen kolektibo aplikagarrian bestelakorik hitzartu denean beren-beregi.

En el supuesto de una futura incorporación a la plantilla de la entidad colaboradora, el tiempo de prácticas no se computará a efectos de antigüedad ni como periodo de pruebas salvo que en el oportuno convenio colectivo aplicable estuviera expresamente estipulado algo distinto.

2.– Gizarte Segurantzaren araubide orokorrean sartzea.

2.– Inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social.

Urriaren 24ko 1493/2011 Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat etorrita (urriaren 27ko BOE), hitzarmen honen bidez arautzen diren praktikek ez dute sortzen prestakuntza-programan parte hartzen dutenak Gizarte Segurantzaren sisteman sartzeko betebeharra, ezta kotizatzekoa ere. Errege-dekretu horrek arautzen ditu prestakuntza-programetan parte hartzen duten pertsonak Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean sartzeko modua eta baldintzak, eta garapena ematen dio Gizarte Segurantzako Sistema eguneratu, egokitu eta berritzeko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hirugarren xedapen gehigarrian jasotakoari.

Conforme al Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre (BOE de 27 de octubre), por el que se regula los términos y las condiciones de inclusión en el régimen general de la Seguridad Social de las personas que participan en programas de formación en desarrollo de la previsto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, las prácticas reguladas en este convenio al ser gratuitas no generan inclusión en el sistema de Seguridad Social ni obligación de cotización.

Arau orokor hori aldatzera etorri da oraintsu abenduaren 28ko 28/2018 Errege Dekretuaren bosgarren xedapen gehigarria (Errege-dekretua pentsio publikoak handitu eta gizarte-, lan- eta enplegu-alorrean presako beste neurri batzuk hartzekoa da, eta abenduaren 29ko BOEn argitaratu da). Xedapen horretan adierazitakoaren arabera, hitzarmen honetan arautzen diren praktikek, doakoak izanda ere, ikasleak gizarte-segurantzaren araubide orokorrean sartu beharra dakarte, inoren konturako langileekin parekatuta.

Esta norma general ha sido modificada recientemente por la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes (BOE del 29 de diciembre), que indica que las prácticas reguladas en este Convenio, aun siendo gratuitas dan lugar a la inclusión en el régimen general de la Seguridad Social, como asimilados a trabajadores por cuenta ajena.

Hala eta guztiz ere, bosgarren xedapen gehigarri horrek gobernuari agintzen dio bertan jasotakoa garatzeko eta arlo horretako erregelamendu-arauak xedapen horretara egokitzeko.

Sin embargo, esta Disposición Adicional Quinta encomienda al Gobierno el desarrollo de lo previsto en ella y la adecuación a la misma de las normas reglamentarias sobre la materia.

Xedapen horretan ezarritakoaren arabera, bertan ezarritakoa aplikatuko zaie hurrengo apartatuan aipatzen den erregelamenduzko garapen-araua indarrean jarri eta hurrengo hilabeteko lehen egunetik aurrera prestakuntza-programak edo lanez kanpoko praktika edota praktika akademiko ordaindu gabeak egiten hasten diren pertsonei.

Igualmente, establece que lo previsto en esta disposición resultará de aplicación a las personas cuya participación en programas de formación o realización de prácticas no laborales y académicas, de carácter no remunerado, comience a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la norma reglamentaria de desarrollo a que se refiere el apartado siguiente.

Araudi hori aplikatze aldera, hitzarmen honen xede diren praktikek ez dute sortuko ikasleak gizarte-segurantzaren sisteman sartzeko betebeharra, harik eta arau hori aplikagarria den arte, aurreko paragrafoan ezarritakoari jarraikiz.

En aplicación de la citada normativa, las prácticas objeto de este convenio no generarán inclusión en el sistema de Seguridad Social hasta el momento que sea de aplicación, según lo establecido en el anterior párrafo.

Hori guztia, ezertan galarazi gabe eskola-aseguruaren estaldura, Unibertsitateak horren berri emango baitio ikasleari.

Todo ello sin perjuicio, en su caso, de la cobertura por el Seguro Escolar, de lo que se informará al/la alumno/a por parte de la Universidad.

Eta, era berean, Unibertsitateak beste aseguru batzuk hitzartu ahalko ditu.

Ello sin perjuicio igualmente de otros seguros que pueda suscribir la Universidad.

Hamahirugarrena.– Erantzukizunak eta aseguruak.

Decimotercera.– Responsabilidades y seguros.

1.– UPV/EHUk badu erantzukizun zibileko aseguru-kontratu bat, ikasleek praktikak egitean kalterik egiten badute edo.

1.– La UPV/EHU tiene concertada una póliza de responsabilidad civil para cubrir los daños que el alumnado pueda ocasionar por la realización de las prácticas.

2.– UPV/EHUk eta Eusko Jaurlaritzak ez dute erantzukizunik, lankidetza-hitzarmen honen xede den praktikaldian ikasleak kalte pertsonalik jasoz gero.

2.– La UPV/EHU y el Gobierno Vasco se exoneran de la responsabilidad de los posibles daños personales que pudiera padecer el alumno en la realización de la práctica objeto del presente acuerdo de colaboración.

3.– Praktikak egiteko, 28 urtetik gorako ikasleek ezinbestean kontratatu beharko dute aseguru bat. Aseguru osagarri hori izan daiteke UPV/EHUk hitzartuta daukan Cum Laude istripu-poliza kolektiboa, edo beste erakunde batek eskaintzen duena, baldin eta aseguru horrek gutxienez UPV/EHUk eskaintzen dituen kontzeptuak estaltzen baditu (Cum Laude). Egokitzat jotzen baldin badu, aipatutako adina bete baino lehen hitzartu ahalko du.

3.– Será imprescindible para realizar prácticas que cada alumno o alumna mayor de 28 años suscriba un seguro. Dicho seguro complementario podrá ser la póliza colectiva de accidentes Cum Laude que la UPV/EHU tiene concertada o alguno de los ofertados por cualquier entidad que cubra, como mínimo, los conceptos ofertados a través de la UPV/EHU (Cum Laude). Si lo considera oportuno, podrá suscribirla, de forma complementaria, antes de cumplir la citada edad.

4.– Atzerriko unibertsitateetako ikasleek UPV/EHUrekiko hitzarmen bat baldin badute, eta praktikak erakundean egiten badituzte, istripu-aseguru bat izan beharko dute, eta estaldurak gutxienez Cum Laude polizarena izan beharko du.

4.– El alumnado procedente de Universidades extranjeras que tenga convenio con la UPV/EHU y realice sus prácticas en la entidad, deberá tener suscrita una póliza de accidentes que tenga una cobertura mínima similar a la póliza Cum Laude.

5.– Instruktoreak prestakuntza-programako jarduerez kanpoko agindu edo jarraibiderik eman, eta horren ondorioz kalterik sortuz gero, UPV/EHUk eta praktiketako ikasleak ez dute erantzunik izango.

5.– La UPV/EHU y el alumnado en prácticas no serán responsables de los daños que se puedan derivar de órdenes o instrucciones dadas por el/la instructor/a que no figuren entre las actividades del Programa Formativo de prácticas.

Hamalaugarrena.– Praktikaldia etetea.

Decimocuarta.– Interrupción de las prácticas.

Alderdietako edozeinek eten dezake praktikaldia, arrazoi justifikaturik bada. Idatziz eman beharko dio horren berri beste alderdiari, gehienez ere hamar eguneko epean, etenaldiaren hasieratik zenbatuta.

La práctica podrá interrumpirse por motivo justificado por cualquiera de las partes, circunstancia que será comunicada por escrito a la otra parte en el plazo máximo de diez días desde su interrupción.

Hamabosgarrena.– Datuen babesa.

Decimoquinta.– Protección de datos.

Ikasleen datu pertsonalak Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzari lagako zaizkio hitzarmen honetan jasotako xedeetarako, hitzarmenera bildutako ikaslearen edo ikasleen prestakuntza-praktikak garatzeari dagokionez. Hortaz, datuok ezin dira bestelako xedeetarako erabili.

Los datos personales de los/as alumnos/as son cedidos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para las finalidades previstas en este Convenio relacionadas con el desarrollo de prácticas formativas del/la alumno/a o alumnos/as acogidos/as al mismo. En ningún caso podrán ser utilizados para finalidad distinta.

Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat etorrita eskuratu eta lagako ditu unibertsitateak datu horiek. Lege horretan ezarritakoa bete beharko du lagapenaren hartzaileak lagapenaren xedeko datuen tratamenduan. Horrez gain, araudi hori betez, EAEko Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak neurri tekniko eta antolaketa-neurri egokiak hartu behar ditu, datu horien segurtasuna bermatzeko.

La Universidad obtendrá y cederá estos datos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El cesionario realizará el tratamiento de los datos de carácter personal objeto de cesión con arreglo a lo establecido en la normativa citada. Además, y en cumplimiento de dicha normativa, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del País Vasco está obligada a adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de dichos datos.

Hamaseigarrena.– Informazioa.

Decimosexta.– Información.

Alderdi biek elkarri aitortzen diote hitzarmen honen sinadura eta hitzarmenaren ondorioak euren web-orriaren edo beste baliabide baten bitartez jakinarazteko aukera.

Ambas partes se reconocen la posibilidad de informar a través de su página web o por cualquier otro medio de la firma de este Convenio y de las consecuencias que del mismo se desprenden.

Hamazazpigarrena.– Indarraldia eta luzapena.

Decimoséptima.– Vigencia y prórroga.

Kanpoko Praktikak Arautzeko Hezkuntza Lankidetzako Hitzarmen hau indarrean egongo da UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak urtez urte onartzen duen ikasturtean. Indarraldia 2019-2020 ikasturtean hasiko da (zehazki, 2019ko irailetik 2020ko uztailera), eta ikasturte bakoitzean automatikoki luzatuko da, gehienez ere lau urtean, SPAJLren 49.h.2 artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita, salbu eta epe hori baino lehen suntsiarazten bada alderdietako batek salatuta. Salaketarik izanez gero, idatziz komunikatu beharko zaio beste alderdiari, ekainaren lehena baino lehen, ondorioak hurrengo ikasturtean izan ditzan.

El presente Convenio de Cooperación Educativa Regulador de las Prácticas Externas estará vigente durante el curso académico aprobado anualmente por el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU. Comienza en el curso académico vigente 2019-2020 (desarrollado entre septiembre de 2019 y julio del 2020) y se prorrogará automáticamente por cada curso con un máximo de cuatro años como exige el artículo 49.h.2 LRJSP, salvo que se resuelva con antelación a este plazo por denuncia de alguna de las partes, que será comunicada por escrito a la otra parte antes del primero de junio, con efecto para el curso académico siguiente.

Hitzarmen honetan aurreikusitako praktikak EAEko Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren baliabide edo eskuarteen mende daude. Ikuskaritza horretako zuzendariordetzari dagokio halakorik dagoen zehaztea, eta UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateari komunikatzea.

Las prácticas previstas en este Convenio están condicionadas a la disponibilidad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del País Vasco que será apreciada en cada caso por la Subdirección de la misma y comunicada a la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

Hemezortzigarrena.– Suntsiarazpena.

Decimoctava.– Resolución.

Alderdi bakoitzari dagozkion betebeharretatik edozein betetzen ez bada, beste alderdiak eskubidea izango du hitzarmena suntsiarazteko. Hori egiteko, beste alderdiari komunikatu beharko dio, komunikazioa hartu izana jasota uzteko moduan. Suntsiarazpenaren inguruabar zehatzak adierazi beharko dira komunikazioan, baita ondorioak noiztik aurrera izango dituen ere.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que a cada parte corresponden dará derecho a la otra parte a proceder a la resolución del Convenio, lo que deberá efectuarse mediante comunicación, en forma que quede constancia de su recepción, en la que se expresen las circunstancias concretas motivadoras de la resolución y la fecha de efecto de esta.

Hemeretzigarrena.– Finantzaketa.

Decimonovena.– Financiación.

Hitzarmen honek ez dauka eduki ekonomikorik. Alderdi sinatzaileek hitzarmena betearazteko egiten dituzten jarduketak euren aurrekontu korronteen kontura egingo dituzte, kosturik sortu gabe, eta haien arteko kontraprestaziorik sortu gabe.

El presente Convenio no tiene contenido económico. Las actuaciones que desarrollen las partes firmantes en su ejecución se desarrollarán con cargo a sus propios presupuestos corrientes, sin generar costes ni dar lugar a contraprestaciones financieras entre ellas.

Hogeigarrena.– Jarraipena, zaintza eta kontrola.

Vigésima.– Seguimiento, vigilancia y control.

SPAJLren 49.f) artikuluak hitzarmenaren gutxieneko edukien artean sartu ditu jarraipen, zaintza eta kontrolerako mekanismoak, hitzarmenaren betearazpenari eta sinatzaileek beren gain hartutako konpromisoei aplikatzekoak.

El artículo 49.f) de la LRJSP determina como contenido mínimo del convenio, entre otras, mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes.

Hitzarmen hau dela eta interpretazio- eta betetze-arazorik sortuz gero, lege-xedapen hori betetze aldera:

Con el objetivo de resolver problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto del presente convenio y en cumplimiento de este precepto legal:

1.– Jarraipen-batzorde bat eratuko da gorabehera edo intzidenteak ebazteko, halakorik gertatzen bada-edo praktikak egitean edo hitzarmena betetzean. Alderdi bakoitzeko bi kidek osatuko dute, eta alderdi bakoitzak izendatuko ditu.

1.– Para la resolución de las incidencias que, en su caso, puedan plantearse en el desarrollo de las prácticas o en el cumplimiento del convenio, se establecerá una Comisión de Seguimiento, formada por dos representantes de cada una de las partes firmantes, designados por ellas.

2.– Jarraipen-batzordea eratu ondoren, hitzarmenaren alderdi sinatzaileek txandaka izango dute haren burutza, eta UPV/EHUk izango du hasierako txanda.

2.– Al constituirse esta Comisión, su presidencia se desempeñará alternativamente por las partes firmantes, asignando a la UPV/EHU el turno inicial.

Eta bidezko ondorioetarako jasota gera dadin, alderdiek hitzarmenaren hiru ale sinatzen dituzte, Eta bidezko ondorioetarako jasota gera dadin, alderdiek hitzarmenaren hiru ale sinatzen dituzte, ondore bakarrarekin.

Y para que conste a los efectos oportunos, las partes firman, por triplicado y a un solo efecto el presente documento.

Lan eta Justizia Saila,

Por el Departamento de Trabajo y Justicia,

Lan eta Justiziako sailburua,

La Consejera de Trabajo y Justicia,

MARÍA JESÚS CARMEN SAN JOSÉ LÓPEZ.

MARÍA JESÚS CARMEN SAN JOSÉ LÓPEZ.

Euskal Herriko Unibertsitatea,

Por la Universidad del País Vasco,

Zuzenbide Fakultateko dekanoa,

JUANA GOIZUETA VÉRTIZ.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

La Decana de la Facultad de Derecho,

D.ª JUANA GOIZUETA VERTIZ.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común