Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

184. zk., 2019ko irailaren 27a, ostirala

N.º 184, viernes 27 de septiembre de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
4413
4413

AGINDUA, 2019ko irailaren 24koa, Hezkuntzako sailburuarena, unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta -laguntzetarako deialdia egiten duena 2019-2020 ikasturterako.

ORDEN de 24 de septiembre de 2019 de la Consejera de Educación, por la que se convocan becas y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2019-2020.

Euskal Herriko Autonomia Estatutuak –abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren bidez onartuak– 16. artikuluan ezartzen duenez, «Konstituzioaren lehen xedapen gehigarrian xedatutakoa betetze aldera, Euskal Herriko Autonomia Erkidegoaren eskumenekoa da irakaskuntza bere luze-zabalean, maila eta gradu guztietan, molde eta espezialitate orotan, Konstituzioaren 27. artikuluaren eta bera gara dezaten lege organikoei kalterik egin gabe, Konstituzioaren 149.1.30 artikuluak Estatuari aitortzen dizkion ahalmenei kalterik egin gabe eta hori betearazteko eta bermatzeko beharrezko den goi-ikuskaritzari kalterik egin gabe».

El Estatuto de Autonomía aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, establece en su artículo 16 que, en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional primera de la Constitución, es de la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 de la Constitución y de la Alta Inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.

Halaber, herritar guztiek dute hezkuntzarako eskubidea eta irakaskuntzako askatasuna, eta botere publikoen zeregina da dauden mugak edo desorekak berdintzera bideratutako neurriak hartzea, hezkuntzara berdintasun egoeran iritsi ahal izateko.

Asimismo, el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza asiste a toda la ciudadanía, y es obligación de los poderes públicos arbitrar medidas dirigidas a compensar las limitaciones o desequilibrios existentes para acceder a la educación en situación de igualdad.

Horregatik, aintzat hartuta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legea; Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren erregelamendua onesten duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua; dirulaguntzei buruz indarrean dagoen legeria, hain zuzen ere azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onesten duen Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua, eta Euskal Autonomia Erkidegoko 2018. urteko Aurrekontu Orokorrak –2019ko ekitaldirako luzatuak– onartzen dituen abenduaren 22ko 5/2017 Legea, hauxe

Por todo ello, de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y de conformidad con la legislación vigente en materia de subvenciones recogida en el Título VI y en el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre y en la Ley de 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2018, prorrogados para el ejercicio 2019,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da honako beka eta laguntza hauen oinarriak iragartzea eta onartzea:

La presente Orden tiene por objeto convocar y aprobar las bases de las siguientes becas y ayudas:

1.– Maila hauetako ikasleak eskolatzeko ikasketa-bekak eta -laguntzak, agindu honen I. kapituluan jasotako oinarrien arabera: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta musikako eta dantzako oinarrizko irakaskuntzak 2019-2020 ikasturterako.

1.– Becas y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, y Enseñanzas elementales de música y danza para el curso académico 2019-2020, conforme a las bases contenidas en el Capítulo I de esta Orden.

2.– Maila hauetako ikasleak eskolatzeko ikasketa-bekak eta -laguntzak, agindu honen II. kapituluan jasotako oinarrien arabera: derrigorrezko hezkuntzaren ondoren egiten diren unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzak, 2019-2020 ikasturterako.

2.– Becas y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles de Enseñanzas postobligatorias no universitarias para el curso académico 2019-2020, conforme a las bases contenidas en el Capítulo II de esta Orden.

3.– Agindu honen xede diren beka eta laguntzei aplikatu beharreko prozedura erkideari buruzko artikuluak III. kapituluan jasota daude.

3.– Los artículos referidos al procedimiento común de aplicación a las becas y ayudas objeto de esta Orden se recogen en el Capítulo III.

2. artikulua.– Kreditu erabilgarria.

Artículo 2.– Crédito disponible.

Xede horretarako, 55.000.000 euro bideratuko dira, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan horretarako ezarritako aurrekontu-partiden kontura; horietatik, 43.500.000 euro 2019ko ekitaldiko ordainketa-kredituarekin ordainduko dira, eta, 11.500.000 euro, 2020ko ekitaldiko konpromiso-kredituarekin.

A este fin se destinará la cantidad de 55.000.000 de euros con cargo a las partidas presupuestarias establecidas al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de los que 43.500.000 euros se financiarán con crédito de pago del ejercicio 2019, y 11.500.000 euros con crédito de compromiso para el ejercicio 2020.

Behar izanez gero, adierazitako zenbatekoak handitu ahal izango dira, kontuan harturik ebazteko dauden eta ebazpen-proposamena duten eskabideen zenbatekoa, eta horiek ebatzi baino lehenago. Horren berri, Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeak emango du ebazpen baten bitartez.

Los citados importes podrán ser incrementados en caso de que fuera necesario teniendo en cuenta la cuantía que supongan las solicitudes con propuesta de concesión pendientes de resolver, previo a la resolución de aquellas. De tal circunstancia se dará publicidad mediante resolución de la Viceconsejera de Administración y Servicios.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango diote interesdunek Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, agindua aipatutako aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el mismo diario oficial.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko irailaren 24a.

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de septiembre de 2019.

Hezkuntzako sailburua,

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

I. ERANSKINA
ANEXO I
I. KAPITULUA
CAPITULO I
IRAKASKUNTZA-MAILA HAUETARAKO IKASKETA-BEKAK ETA -LAGUNTZAK: HAUR HEZKUNTZA, LEHEN HEZKUNTZA, DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA ETA MUSIKAKO ETA DANTZAKO OINARRIZKO IRAKASKUNTZAK
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA NIVELES DE ENSEÑANZA DE EDUCACION INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA Y DANZA

1. artikulua.– Laguntza jaso dezaketen ikasketak.

Artículo 1.– Estudios para los que se puede solicitar ayuda.

Kapitulu honetako ikasketa-bekak eta -laguntzak unibertsitateaz kanpoko ikasketa hauetakoren bat egiten duten ikasleei bideratuta daude:

Las becas y ayudas al estudio del presente Capítulo están destinadas al alumnado que realice alguno de los siguientes niveles de estudios no universitarios.

a) Haur Hezkuntza;

a) Educación Infantil.

b) Lehen Hezkuntza;

b) Educación Primaria.

c) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza;

c) Educación Secundaria Obligatoria.

d) Musikako eta dantzako oinarrizko ikasketak.

d) Enseñanzas elementales de música y danza.

2. artikulua.– Bekaren edo laguntzaren osagaiak.

Artículo 2.– Componentes de la beca o ayuda.

Deialdi honetan araututako ikasketa-beka edo -laguntzek osagai hauetakoren bat edo gehiago eduki ahal izango dute:

Las becas o ayudas al estudio reguladas en esta convocatoria podrán tener uno o varios de los siguientes componentes:

a) Kuota-osagaia, 0 eta 1 urte bitarteko ikasleak.

a) Componente de Cuota, alumnado de 0 y 1 años.

b) Irakaskuntza-osagaia.

b) Componente de Enseñanza.

c) Joan-etorrien osagaia.

c) Componente de Desplazamiento.

d) Eskola-materialen osagaia.

d) Componente de Material escolar.

e) Jantoki-osagaia.

e) Componente de Comedor.

3. artikulua.– Kuota-osagaia, 0 eta 1 urte bitarteko ikasleak.

Artículo 3.– Componente de Cuota, alumnado de 0 y 1 años.

Haur Hezkuntzako lehenengo zikloko 0 eta 1 urte bitarteko ikasleek ordaindu behar duten kuota murrizteko da osagai hau.

Este componente está destinado a reducir la cuota que tiene que abonar el alumnado de 0 y 1 años de primer ciclo de Educación Infantil.

Gehieneko zenbatekoak hilean 90 eurokoak izango dira.

Las cuantías máximas serán de 90 euros mensuales.

4. artikulua.– Irakaskuntza-osagaia.

Artículo 4.– Componente de Enseñanza.

1.– Osagai honek ezin izango du inoiz gainditu 2019-2020 ikasturtean matrikulatuta dadoen ikastetxean ikasleak gehienez ere ordaindu behar duen kuota.

1.– Este componente no podrá superar, en ningún caso, la cuota máxima a abonar por el alumno o alumna al centro docente donde se encuentre matriculado durante el curso escolar 2019-2020.

2.– Kasu hauetan ez da laguntzarik emango:

2.– No procederá en los siguientes casos:

a) Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoak.

a) Centros públicos dependientes del Departamento de Educación.

b) Hezkuntza-itun osoko ikastetxe edo mailak.

b) Centros o niveles con concierto educativo pleno.

c) Kontzeptu honengatik kuotarik ordaintzen ez duten ikastetxeak.

c) Centros en los que no se abone cuota por este concepto.

d) 0 eta 1 urte bitarteko ikasleak.

d) Alumnado de 0 y 1 años.

e) Toki-korporazioen ikastetxeetako 2 urteko ikasleak.

e) Alumnado de 2 años cuyo centro pertenezca a corporaciones locales.

3.– Hauek izango dira gehieneko zenbatekoak:

3.– Las cuantías máximas serán:

a) Haur Hezkuntzako 2 urteko ikasleak: 200 euro.

a) alumnado de 2 años de educación infantil: 200 euros.

b) Musikako eta dantzako oinarrizko irakaskuntzetako ikasleak: 295 euro.

b) alumnado de enseñanzas elementales de música y danza: 295 euros.

5. artikulua.– Joan-etorrietako osagaia.

Artículo 5.– Componente de Desplazamiento.

1.– Musikako eta dantzako oinarrizko irakaskuntzetako ikasleentzat eta hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzat, joan-etorrietarako diruz lagundu gabeko garraioa erabiltzen denean eta joan-etorriok 5 km edo gehiagokoak direnean.

1.– Destinado al alumnado de enseñanzas elementales de música y danza y al alumnado con necesidades educativas especiales que utilice transporte no subvencionado para su desplazamiento y este sea de 5 km o más.

2.– Osagai hau emateko, ikasleen bizilekutik ikastetxera dagoen distantzia hartuko da kontuan kalkulua egiteko, eta eskala honen eta zenbateko hauen arabera banatuko da:

2.– La distancia, a efectos de concesión de este componente, se calculará desde domicilio del alumnado al centro docente y se diversificará con arreglo a la siguiente escala y cuantías:

a) 5 eta 10 km bitarteko distantzia, 192 euro.

a) De 5 a 10 km, 192 euros.

b) 10 km baino gehiago eta 30 km bitarteko distantzia, 385 euro.

b) De más de 10, a 30 km, 385 euros.

c) 30 km baino gehiago eta 50 km bitarteko distantzia, 762 euro.

c) De más de 30, a 50 km, 762 euros.

d) 50 km-tik gorako distantzia, 993 euro.

d) De más de 50 km, 993 euros.

3.– Osagai honen zenbatekoa zein den jakiteko, kontuan hartuko da astean zenbat egunetan bertaratu behar duen.

3.– El importe de este componente estará en función del número de días de asistencia semanales.

6. artikulua.– Eskola-materialen osagaia:

Artículo 6.– Componente de Material escolar:

1.– Osagai hau maila guztiei emango zaie, Haur Hezkuntzako lehenengo zikloari izan ezik.

1.– Se concederá este componente en todos los niveles excepto en el primer ciclo de Educación Infantil.

2.– Ezingo dute osagai hau eskuratu baldin eta Lehen Hezkuntzan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenengo eta bigarren mailan ari diren ikasleek uko egiten badiote «Curriculuma garatzeko material didaktikoaren eta bitartekoen programari».

2.– Este componente es incompatible con la renuncia al «Programa de materiales didácticos y recursos de desarrollo curricular» para el alumnado de educación primaria, y primer y segundo curso de educación secundaria obligatoria en centros públicos.

3.– Hauek izango dira zenbatekoak:

3.– Las cuantías serán las siguientes:

a) Haur Hezkuntza (2. zikloa), 78 euro.

a) Educación Infantil (2.º ciclo), 78 euros.

b) Lehen Hezkuntza, 117 euro.

b) Educación Primaria 117 euros.

c) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, 159 euro.

c) Educación Secundaria Obligatoria, 159 euros.

d) Gainerako mailak: 202 euro.

d) Resto de niveles, 202 euros.

4.– Egoera hauetan ez dira zenbateko horiek emango:

4.– Se exceptúan de las cuantías señaladas, los siguientes supuestos:

a) Lehen Hezkuntzako ikasleak, baldin eta ikastetxe publikoetan ikasten badute; halakoetan, 38 euro emango dira lehen eta bigarren mailetarako, eta 50 euro hirugarren, laugarren, bosgarren eta seigarren mailetarako.

a) Estudiantes de Enseñanza Primaria, que estudien en centros docentes públicos cuya cuantía será de 38 euros para los cursos primero y segundo y 50 euros para los cursos tercero, cuarto, quinto y sexto.

b) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen eta bigarren mailako ikasleak, baldin eta ikastetxe publikoetan ikasten badute; halakoetan, 60 euro emango dira.

b) Estudiantes de primer y segundo curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria, que estudien en centros docentes públicos cuya cuantía será de 60 euros.

7. artikulua.– Jantoki-osagaia.

Artículo 7.– Componente de Comedor.

1.– Osagai hau emango zaie Haur Hezkuntzako lehen zikloko 2 urteko haurrei, Haur Hezkuntzako 2. ziklokoei, Lehen Hezkuntzako ikasleei, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzakoei eta hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei, baldin eta jantokia erabiltzen badute.

1.– Este componente se concederá al alumnado del aula de 2 años del primer ciclo de Educación Infantil, 2.º Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y al alumnado con necesidades educativas especiales que haga uso del comedor escolar.

2.– Osagai hau baliatzeko eskubidea izateko, ikasturtean jantokira 20 egun baino gehiagotan joan izana justifikatu beharko du ikasleak. Kasu guztietan, betekizun hauek egiaztatu beharko dira:

2.– Para tener derecho a este componente el alumnado deberá justificar una asistencia al comedor superior a 20 días por curso. En todos los casos se deben acreditar los siguientes requisitos:

a) Ikasleak jantoki-zerbitzua baliatzen duela eguerdietan.

a) Que el estudiante utilice servicio de comedor al mediodía.

b) Administrazioari ez zaiola kostua bikoizten.

b) Que no suponga duplicidad de coste para la Administración

3.– Osagai honen zenbatekoa honela kalkulatuko da: jantokira doan egun-kopurua –gehienez ere 178 egun– bider ordaindutako prezioa, betiere egunean 4 eurotik beherakoa bada. Hortik gorakoa izanez gero, azken kopuru hori hartuko da erreferentziatzat osagai honen zenbatekoa kalkulatzeko.

3.– La cuantía de este componente será la cantidad resultante de multiplicar el número de días de asistencia al comedor, con un máximo de 178 días, por el precio abonado siempre que sea inferior a 4 euros/día. Si fuera superior, será esta última la cantidad que se tome como referencia para el cálculo de la cuantía de este componente.

4.– Edonola ere, osagai honegatik eman beharreko gehieneko kopurua 712 euro-koa da.

4.– En todo caso, la cuantía máxima a conceder por este componente es de 712 euros.

8. artikulua.– Errenta-mugak.

Artículo 8.– Umbrales de renta.

Honako errenta-muga hauek aplikatuko dira kapitulu honetako hezkuntza-mailak ikasteko beka eta laguntzen osagaiak emateko:

Los umbrales de renta aplicables para la concesión de los componentes de becas y ayudas al estudio de los niveles educativos del presente Capítulo son los siguientes:

– Haur Hezkuntzako mailan (1. zikloan), familiaren errentak ezin izango du 1. muga gainditu.

– En el nivel de Educación Infantil (Ciclo 1.º) la renta familiar no podrá superar el umbral 1.

– Haur Hezkuntzako mailan (2. zikloan), familiaren errentak ezin izango du 2. muga gainditu.

– En el nivel de Educación Infantil (Ciclo 2.º) La renta familiar no podrá superar el umbral 2.

– Gainerako mailetan:

– En el resto de niveles:

* Eskola-materialen osagairako, familiaren errentak ezin izango du 3. muga gainditu.

* Para el componente de material escolar la renta familiar no podrá superar el umbral 3.

* Gainerako osagaietarako, familiaren errentak ezin izango du 2. muga gainditu.

* Para el resto de componentes la renta familiar no podrá superar el umbral 2.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

– 8tik gorako kide konputagarri bakoitzeko, errenta-mugetan (+1) gisa ezarri diren kopuruak gehituko dira.

– Por cada miembro computable superior a 8 se añadirán las cantidades establecidas como (+1) en los diferentes umbrales de renta.

9. artikulua.– Bizikidetza- edo familia-unitatearen errentaren kalkulua.

Artículo 9.– Cálculo de renta de la unidad convivencial/familiar.

1.– 2018ko ekitaldian PFEZaren aitorpena aurkeztu duten kide konputagarrien errenta zehazteko, zerga-oinarri orokorra eta aurrezkiaren zerga-oinarria batuko dira. Zerga-oinarri orokor osoak edo zati batek jarduera ekonomikoen etekinak baditu, eta etekin horiek zeinu negatiboa badute, emaitza 0 izango da. Gainerako zenbatekoari kuota likidoa kenduko zaio. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan kontuan hartzen ez diren diru-sarrerak eta zerga horretatik salbuetsita daudenak gehitu egingo zaizkio aurreko formularekin ateratako emaitzari.

1.– Para la determinación de la renta de los miembros computables que hayan presentado Declaración por el IRPF en el ejercicio 2018, se sumará la base imponible general y la base imponible del ahorro. Si parte o toda la base imponible general contiene rendimientos de actividades económicas y estos rendimientos tienen signo negativo, computarán con el valor 0. Del importe resultante se restará la cuota líquida. Los ingresos no sujetos a gravamen o exentos del IRPF se sumarán al resultado obtenido mediante la fórmula anterior.

2.– Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena egiteko obligaziorik izan ez, eta halakorik aurkeztu ez duten kide konputagarrien errenta honela kalkulatuko da:

2.– La renta de los miembros computables que no tengan obligación y no hayan presentado declaración por el IRPF se calculará de la siguiente manera:

a) 2018ko ekitaldian edozein kontzeptu dela-eta lortutako diru-sarrera guztiak batuko dira (lan-etekina, langabezia-prestazioak eta -laguntzak, pentsioak, gizarte-laguntzak, salbuetsitako errentak...), baita ohiko etxebizitza ez diren hiri-ondasunen etekina ere –PFEZaren ondorioetarako konputagarria–, betiere 2018ko ekitaldian aplikatzekoa den zerga-araudiaren arabera.

a) Se sumará la totalidad de los ingresos obtenidos en el ejercicio 2018 por cualquier concepto (rendimientos de trabajo, prestaciones o subsidios de desempleo, pensiones, ayudas sociales, rentas exentas...) incluyendo el rendimiento de los bienes de naturaleza urbana que no sean vivienda habitual computable a efectos de IRPF, según la normativa tributaria de aplicación para el ejercicio 2018.

b) Batura horretatik kendu beharko da aplikatzeko diren gastu kengarriek (Gizarte Segurantza, etab.) eta konturako atxikipenek sortutako zenbatekoa.

b) De esta suma se restará el importe a que ascienden las retenciones a cuenta, y todos los gastos deducibles (Seguridad Social, etc.) aplicables.

3.– Ez da diru-sarreratzat hartuko administrazio publikoek emandako ikasketa-beken edo laguntzen zenbatekoa.

3.– Las cantidades percibidas en concepto de becas o ayudas al estudio concedidas por las Administraciones Públicas no computarán como ingreso.

4.– Harrera-familietan diren ikasleei dagokienez, honako hau joko da errenta garbitzat: ikasleak jasotzen dituen diru-sarrerak, hots, Foru Aldundiak emandako laguntzak. Kasu horietan, harrerari buruzko agindua eta aldundiak erabakitako harrerako baldintzak aurkeztu beharko dira.

4.– En el caso de estudiantes que se encuentren en situación de acogida familiar, la renta neta estará compuesta exclusivamente por los ingresos que perciba el alumno o alumna, entendiéndose como tales las ayudas que reciba de la Diputación. En estos casos deberá presentarse la Orden de acogida, y las condiciones de acogida acordadas por la correspondiente Diputación.

10. artikulua.– Kenkariak.

Artículo 10.– Deducciones.

Bizikidetza-unitatearen errenta zehaztu ondoren, aurreko artikuluan xedatutakoaren arabera, honako kontzeptuengatik dagozkion zenbatekoak kenduko dira:

Una vez obtenida la renta de la unidad convivencial, según lo dispuesto en el artículo anterior, se deducirán de ella las cantidades que correspondan por los conceptos siguientes:

1.– Bizikidetza-unitatearen kide konputagarriaren errentaren % 10, eskatzailea guraso bakarreko familia bateko kide bada eta familia-unitateak diru-iturri bakarra badu: aitak edo amak besteren kontura egiten duen lana edo/eta jasotzen duen pentsioa (ezintasun-pentsioa, alargun-pentsioa, zurztasun-pentsioa). Eskatzaileak edo neba-arrebaren batek diru-sarrerak izanez gero, kenkari hau aplikatuko da, betiere diru-sarrerak dituzten kide horietako bakoitzak urtean lortutako guztizko zenbatekoa 2.000 eurotik beherakoa bada.

1.– El 10% de la renta de los miembros computables de la unidad convivencial cuando la persona solicitante sea miembro de una familia monoparental, y la única fuente de ingresos sea el trabajo por cuenta ajena del padre o de la madre y/o las pensiones devengadas (pensión por incapacidad, pensión de viudedad, pensión de orfandad). En el caso de que existan ingresos de la persona solicitante o de algún hermano o hermana no se dejará de aplicar esta deducción siempre que el importe total anual obtenido por cada uno de estos miembros con ingresos sea inferior a 2.000 euros.

2.– Familiako kide konputagarri guztiek ekarritako diru-sarreren % 50. Familiaren sostengatzaile nagusiaren eta haren ezkontidearen diru-sarrerak ez dira horretan sartzen.

2.– El 50% de los ingresos aportados por todos los miembros computables, excepción hecha de los aportados por el sustentador principal y su cónyuge.

3.– Familia ugarikoa izateagatik aplikatuko den kenkaria

3.– Deducción por familia numerosa.

Kide konputagarria den neba-arreba bakoitzarengatik 525 euroko kenkaria egingo da bizikidetza/familia unitatearen errentaren gainean, familia-egoitzan bizi bada, eskatzailea barnean dela, baldin eta kategoria orokorreko familia ugariak badira; kopuru hori 800 eurokoa izango da kategoria bereziko familia ugarietan. Eskatzailea bera bada familia ugariaren titularra, aipatutako kopuruak familia osatzen duen seme-alaba bakoitzarengatik kenduko dira.

Se hará una deducción sobre la renta de la unidad convivencial/familiar de 525 euros por cada hermano o hermana que tenga la condición de miembro computable, incluida la persona solicitante, que conviva en el domicilio familiar, cuando se trate de familias numerosas de categoría general y 800 euros cuando sean familias numerosas de categoría especial. Cuando sea el propio solicitante el titular de la familia numerosa, las cantidades señaladas serán deducidas por cada hijo/a que la componga.

4.– Desgaitasunen bat duen kide konputagarri bakoitzarengatik aplikatuko den kenkaria:

4.– Deducción por miembros computables con discapacidad:

Bizikidetza- edo familia-unitatearen errentari kenkari bat aplikatuko zaio desgaitasuna legez aitortua izan eta lan-errentarik edo antzekorik ez duen kide konputagarri bakoitzarengatik. Kenkari hori 1.811 eurokoa izango da legez kalifikatutako % 33ko edo gehiagoko eta % 65etik beherako desgaitasunen bat duen bizikidetza-unitateko kide konputagarri bakoitzarengatik, eskatzailea barnean dela. Kenkaria 2.881 eurokoa izango da desgaitasuna % 65ekoa edo handiagoa denean. Ikasleak berak badu % 33 eta % 65 arteko desgaitasuna eta mugikortasuna mugatuta badu, edo % 65eko edo goragoko desgaitasuna badu, kenkaria 4.000 eurokoa izango da.

Se hará una deducción sobre la renta de la unidad convivencial/familiar por cada miembro computable que esté afectado de discapacidad legalmente calificada y no obtenga rentas de trabajo. Esta deducción será de 1.811 euros por cada miembro computable de la unidad convivencial, incluido el solicitante, que esté afectado de discapacidad legalmente calificada, de grado igual o mayor al 33% e inferior al 65%. Esta deducción será de 2.881 euros cuando la discapacidad sea de grado igual o superior al 65%. En el caso de que sea el propio o la propia estudiante el o la afectada con un grado de discapacidad de entre el 33% y el 65% y que se encuentre en estado carencial de movilidad reducida, o con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, esta deducción será de 4.000 euros.

5.– 1.176 euro, unibertsitateko ikasketak egiten ari den eta ikasketak direla-eta familiaren egoitzatik kanpo bizi den 25 urte baino gutxiagoko neba-arreba bakoitzeko.

5.– 1.176 euros por cada hermano o hermana menor de 25 años que curse estudios universitarios y resida fuera del domicilio familiar por razón de estudios.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
IRAKASKUNTZA-MAILA HAUETARAKO IKASKETA-BEKAK ETA -LAGUNTZAK: BATXILERGOA, LANBIDE HEZIKETARAKO SARBIDE ETA PRESTAKUNTZA IKASTAROAK, OINARRIZKO LANBIDE-HEZIKETA, ERDI-MAILAKO ETA GOI-MAILAKO LANBIDE HEZIKETA, MUSIKA ETA DANTZAKO IRAKASKUNTZA PROFESIONALAK, ARTE PLASTIKOETAKO ETA DISEINUKO HEZIKETA-ZIKLOAK, KIROL-IRAKASKUNTZAK ETA HIZKUNTZA-IRAKASKUNTZAK
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA NIVELES DE ENSEÑANZA DE BACHILLERATO, CURSOS DE ACCESO Y PREPARACIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL, CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR, ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA Y DANZA, CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO, ENSEÑANZAS DEPORTIVAS Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

11. artikulua.– Beka edo laguntza jaso dezaketen ikasketak.

Artículo 11.– Estudios para los que se puede solicitar la beca o ayuda.

Kapitulu honetako ikasketa-bekak eta -laguntzak unibertsitateaz kanpoko ikasketa hauetakoren bat egiten duten ikasleei bideratuta daude:

Las becas y ayudas al estudio del presente Capítulo están destinadas al alumnado que realice alguno de los siguientes niveles de estudios no universitarios:

a) Batxilergoa.

a) Bachillerato.

b) Lanbide Heziketako zikloak, erdi-mailakoak eta goi-mailakoak.

b) Ciclos de Formación Profesional de grado medio y superior.

c) Arte plastikoak eta diseinua. Heziketa-zikloak.

c) Artes plásticas y diseño. Ciclos Formativos.

d) Musikako eta dantzako irakaskuntza profesionalak.

d) Enseñanzas profesionales de música y danza.

e) Kirol-irakaskuntzak.

e) Enseñanzas deportivas.

f) Hezkuntza-administrazioaren titulartasuneko eskola ofizialetan egiten diren hizkuntza-irakaskuntzak.

f) Enseñanzas de idiomas en escuelas oficiales de titularidad de la administración educativa

g) Lanbide Heziketara sartzeko probetarako prestakuntza-ikastaroak eta sarbide-ikastaroak, eta erdi-mailako eta goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoak, Lanbide Heziketako irakaskuntzak emateko baimena duten ikastetxe publikoetan eta ikastetxe pribatu itunduetan emanak.

g) Cursos de acceso y cursos de preparación para las pruebas de acceso a la Formación Profesional y cursos de formación específicos para el acceso a los Ciclos Formativos de grado medio y de grado superior impartidos en centros públicos y en centros privados concertados que tengan autorizadas enseñanzas de Formación Profesional.

h) Oinarrizko Lanbide Heziketa.

h) Formación Profesional Básica.

12. artikulua.– Bekaren edo laguntzaren osagaiak.

Artículo 12.– Componentes de la beca o ayuda.

Deialdi honetan araututako ikasketa-beka edo -laguntzek osagai hauetakoren bat edo gehiago eduki ahal izango dute:

Las becas o ayudas al estudio reguladas en esta convocatoria podrán tener uno o varios de los siguientes componentes:

a) Eskatzailearen errentari lotutako zenbateko finkoko osagaia.

a) Componente de cuantía fija ligada a la renta del solicitante.

b) Eskatzaileak ikasturtean duen bizilekuari lotutako zenbateko finkoko osagaia.

b) Componente de cuantía fija ligada a la residencia del solicitante durante el curso.

c) Oinarrizko bekaren osagaia.

c) Componente de beca básica.

d) Errendimendu akademikoan izandako bikaintasunari lotutako zenbateko finkoko osagaia.

d) Componente de cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico.

e) Zenbateko aldakorreko osagaia.

e) Componente de cuantía variable.

13. artikulua.– Eskatzailearen errentari lotutako zenbateko finkoko osagaia.

Artículo 13.– Componente de cuantía fija ligada a la renta del solicitante.

1.– Kapitulu honen 11. artikuluaren a) letratik e) letrara bitartean zerrendatutako ikasketetan matrikulatuta dauden ikasleek jaso ahal izango dute zenbateko hau.

1.– Podrá beneficiarse de esta cuantía el alumnado matriculado en los estudios enumerados en las letras a) a la e) del artículo 11 de este Capítulo.

2.– Zenbatekoa 1.600 eurokoa izango da.

2.– La cuantía será de 1.600 euros.

14. artikulua.– Eskatzaileak ikasturtean duen bizilekuari lotutako zenbateko finkoko osagaia.

Artículo 14.– Componente de cuantía fija ligada a la residencia del solicitante durante el curso.

1.– Kapitulu honen 11. artikuluaren a) letratik e) letrara bitartean zerrendatutako ikasketetan matrikulatuta dauden ikasleek jaso ahal izango dute zenbateko hau.

1.– Podrá beneficiarse de esta cuantía el alumnado matriculado en los estudios enumerados en las letras a) a la e) del artículo 11 de este Capítulo.

2.– Zenbatekoa 1.500 eurokoa izango da. Halere, zenbateko hori ez da inoiz izango prestazioaren benetako kostua baino handiagoa.

2.– La cuantía será de1.500 euros. No obstante, en ningún caso dicha cuantía podrá superar al coste real de la prestación.

3.– Osagai hau emateko orduan, asteko eskola-orduak ez dira 20 baino gutxiago izango, eta kontuan izango da ikaslea bizi den udalerrian edo bizilekutik distantzia txikiagora ba ote den ikasleak egin nahi duen maila, eredu eta lansaio bereko ikasketarik ematen duen ikastetxerik, eta ikastetxe horrek ba ote duen plaza librerik. Era berean, ikasleak egiaztatu beharko du etxetik kanpo bizi beharra duela, dela familiaren etxetik ikastetxera dagoen distantziagatik, dela diren garraiobideengatik.

3.– Para la concesión de este componente las horas lectivas no podrán ser inferiores a 20 horas semanales; se tendrá en cuenta la existencia o no de centro docente que imparta el mismo nivel, modelo y jornada que el alumno o alumna desee cursar, así como, la disponibilidad de plazas, en la localidad donde el estudiante resida, o a menor distancia de su domicilio. Asimismo, el estudiante deberá acreditar que, por razón de la distancia entre el domicilio familiar y el centro docente, y los medios de transporte existentes, tiene que residir fuera de su domicilio.

15. artikulua.– Oinarrizko bekaren osagaia.

Artículo 15.– Componente de beca básica.

1.– Kapitulu honen 11. artikuluan zerrendatutako ikasketetako edozeinetan matrikulatuta dauden ikasleek jaso ahal izango dute zenbateko hau.

1.– Podrá beneficiarse de esta cuantía el alumnado matriculado en cualquiera de los estudios enumerados en el artículo 11 de este Capítulo.

2.– Zenbatekoa 200 eurokoa izango da.

2.– La cuantía será de 200 euros.

3.– Osagai hau bateraezina izango da errentari lotutako zenbateko finkoko osagaiarekin.

3.– Este componente será incompatible con el de la cuantía fija ligada a la renta.

16. artikulua.– Errendimendu akademikoan izandako bikaintasunari lotutako zenbateko finkoko osagaia.

Artículo 16.– Componente de cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico.

1.– Kapitulu honen 11. artikuluaren a) letratik e) letrara bitartean zerrendatutako ikasketetan matrikulatuta dauden ikasleek jaso ahal izango dute zenbateko hau.

1.– Podrá beneficiarse de esta cuantía el alumnado matriculado en los estudios enumerados en las letras a) a la e) del artículo 11 de este Capítulo.

2.– Zenbatekoa 50 eta 125 euro bitartekoa izango da, aurreko ikasturtean lortutako batez besteko notaren araberakoa, honela banatuta:

2.– La cuantía será de entre 50 y 125 euros, en función de la nota media obtenida el curso anterior, con la siguiente distribución:

Ikaslearen batez besteko nota Zbko (€)

Nota media del estudiante Cuantía (€)

8,00 eta 8,49 puntu bitartean 50 euro

Entre 8,00 y 8,49 puntos 50 euros

8,50 eta 8,99 puntu bitartean 75 euro

Entre 8,50 y 8,99 puntos 75 euros

9,00 eta 9,49 puntu bitartean 100 euro

Entre 9,00 y 9,49 puntos 100 euros

9,50 puntu edo gehiago 125 euro

9,50 puntos o más 125 euros

3.– Osagai hau emateko, aurreko ikasturteko batez besteko nota hartuko da kontuan. Bitartean urte akademikoren bat igaro bada ikasketarik egin gabe, eginiko azken ikasturteko batez besteko nota hartuko da kontuan.

3.– Para la concesión de este componente se tendrá en cuenta la nota media del curso anterior, y en el caso de haber dejado transcurrir algún año académico sin realizar estudios, la nota media a tener en cuenta será la del último curso realizado.

17. artikulua.– Zenbateko aldakorreko osagaia.

Artículo 17.– Componente de cuantía variable.

1.– Kapitulu honen 11. artikuluan zerrendatutako ikasketetako edozeinetan matrikulatuta dauden ikasleek jaso ahal izango dute zenbateko hau.

1.– Podrá beneficiarse de esta cuantía el alumnado matriculado en cualquiera de los estudios enumerados en el artículo 11 de este Capítulo.

2.– Gutxieneko zenbatekoa 60 eurokoa izango da.

2.– La cuantía será de un importe mínimo de 60 euros.

18. artikulua.– Errenta-mugak.

Artículo 18.– Umbrales de renta.

1.– Honako errenta-muga hauek aplikatuko dira kapitulu honetako hezkuntza-mailak ikasteko beka eta laguntzen osagaiak emateko:

1.– Los umbrales de renta aplicables para la concesión de los componentes de becas y ayudas al estudio de los niveles educativos del presente Capítulo son los siguientes:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

– 8tik gorako kide konputagarri bakoitzeko, errenta-mugetan (+1) gisa ezarri diren kopuruak gehituko dira.

– Por cada miembro computable superior a 8 se añadirán las cantidades establecidas como (+1) en los diferentes umbrales de renta.

2.– Bekaren edo laguntzaren zenbatekoak emateko, muga hauek aplikatuko dira:

2.– Para la concesión de los importes de la beca o ayuda se aplicarán los siguientes umbrales:

a) 1. muga, errentari lotutako zenbateko finkoa emateko.

a) Umbral 1 para la concesión de la cuantía fija ligada a la renta.

b) 2. muga, bizilekuari lotutako zenbateko finkoa eta zenbateko aldakorra emateko.

b) Umbral 2 para la concesión de la cuantía fija ligada a la residencia y de la cuantía variable.

c) 3. muga, oinarrizko bekaren zenbatekoa eta errendimendu akademikoan izandako bikaintasunari lotutako zenbateko finkoa emateko.

c) Umbral 3 para la concesión de la cuantía de la beca básica y de la cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico.

19. artikulua.– Bizikidetza- edo familia-unitatearen errentaren kalkulua.

Artículo 19.– Cálculo de renta de la unidad convivencial/familiar.

1.– 2018ko ekitaldian PFEZaren aitorpena aurkeztu duten kide konputagarrien errenta zehazteko, zerga-oinarri orokorra eta aurrezkiaren zerga-oinarria batuko dira. Zerga-oinarri orokor osoak edo zati batek jarduera ekonomikoen etekinak baditu, eta etekin horiek zeinu negatiboa badute, emaitza 0 izango da. Gainerako zenbatekoari kuota likidoa kenduko zaio.

1.– Para la determinación de la renta de los miembros computables que hayan presentado Declaración por el IRPF en el ejercicio 2018, se sumará la base imponible general y la base imponible del ahorro. Si parte o toda la base imponible general contiene rendimientos de actividades económicas y estos rendimientos tienen signo negativo, computarán con el valor 0. Del importe resultante se restará la cuota líquida.

2.– Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena egiteko obligaziorik izan ez, eta halakorik aurkeztu ez duten kide konputagarrien errenta honela kalkulatuko da:

2.– La renta de los miembros computables que no tengan obligación y no hayan presentado declaración por el IRPF se calculará de la siguiente manera:

a) 2018ko ekitaldian edozein kontzeptu dela-eta lortutako diru-sarrera guztiak batuko dira (lan-etekina, langabezia-prestazioak eta -laguntzak, pentsioak, gizarte-laguntzak...), baita ohiko etxebizitza ez diren hiri-ondasunen etekina ere –PFEZaren ondorioetarako konputagarria–, betiere 2018ko ekitaldian aplikatzekoa den zerga-araudiaren arabera.

a) Se sumará la totalidad de los ingresos obtenidos en el ejercicio 2018 por cualquier concepto (rendimientos de trabajo, prestaciones o subsidios de desempleo, pensiones, ayudas sociales,...) incluyendo el rendimiento de los bienes de naturaleza urbana que no sean vivienda habitual computable a efectos de IRPF, según la normativa tributaria de aplicación para el ejercicio 2018.

b) Batura horretatik kendu beharko da aplikatzeko diren gastu kengarriek (Gizarte Segurantza, etab.) eta konturako atxikipenek sortutako zenbatekoa.

b) De esta suma se restará el importe a que ascienden las retenciones a cuenta, y todos los gastos deducibles (Seguridad Social, etc.) aplicables.

3.– Harrera-familietan diren ikasleei dagokienez, honako hau joko da errenta garbitzat: ikasleak jasotzen dituen diru-sarrerak, hots, Foru Aldundiak emandako laguntzak. Kasu horietan, harrerari buruzko agindua eta aldundiak erabakitako harrerako baldintzak aurkeztu beharko dira.

3.– En el caso de estudiantes que se encuentren en situación de acogida familiar, la renta neta estará compuesta exclusivamente por los ingresos que perciba el alumno o alumna, entendiéndose como tales las ayudas que reciba de la Diputación. En estos casos deberá presentarse la Orden de acogida, y las condiciones de acogida acordadas por la correspondiente Diputación.

20. artikulua.– Kenkariak.

Artículo 20.– Deducciones.

Bizikidetza-unitatearen errenta zehaztu ondoren, aurreko artikuluan xedatutakoaren arabera, honako kontzeptuengatik dagozkion zenbatekoak kenduko dira:

Una vez obtenida la renta de la unidad convivencial, según lo dispuesto en el artículo anterior, se deducirán de ella las cantidades que correspondan por los conceptos siguientes:

1.– Familiaren errentaren % 20, eskatzailea umezurtz absolutua eta 25 urtetik beherakoa bada.

1.– El 20% de la renta familiar cuando el solicitante sea huérfano absoluto y menor de 25 años.

2.– Familiako kide konputagarri guztiek ekarritako diru-sarreren % 50. Familiaren sostengatzaile nagusiaren eta haren ezkontidearen diru-sarrerak ez dira horretan sartzen.

2.– El 50% de los ingresos aportados por todos los miembros computables, excepción hecha de los aportados por el sustentador principal y su cónyuge.

3.– Familia ugarikoa izateagatik aplikatuko den kenkaria

3.– Deducción por familia numerosa.

Kide konputagarria den neba-arreba bakoitzarengatik 525 euroko kenkaria egingo da bizikidetza/familia unitatearen errentaren gainean, familia-egoitzan bizi bada, eskatzailea barnean dela, baldin eta kategoria orokorreko familia ugariak badira; kopuru hori 800 eurokoa izango da kategoria bereziko familia ugarietan. Eskatzailea bera bada familia ugariaren titularra, aipatutako kopuruak familia osatzen duen seme-alaba bakoitzarengatik kenduko dira.

Se hará una deducción sobre la renta de la unidad convivencial/familiar de 525 euros por cada hermano o hermana que tenga la condición de miembro computable, incluida la persona solicitante, que conviva en el domicilio familiar, cuando se trate de familias numerosas de categoría general y 800 euros cuando sean familias numerosas de categoría especial. Cuando sea el propio solicitante el titular de la familia numerosa, las cantidades señaladas serán deducidas por cada hijo/a que la componga.

4.– Desgaitasunen bat duen kide konputagarri bakoitzarengatik aplikatuko den kenkaria:

4.– Deducción por miembros computables con discapacidad:

Bizikidetza- edo familia-unitatearen errentari kenkari bat aplikatuko zaio desgaitasuna legez kalifikatua duen eskatzailearengatik edo eskatzailearen neba-arreba edo seme-alaba bakoitzarengatik. Kenkari hori 1.811 eurokoa izango da legez kalifikatutako % 33ko edo gehiagoko eta % 65etik beherako desgaitasunen bat duen bizikidetza-unitateko kide konputagarri bakoitzarengatik, eskatzailea barnean dela. Kenkaria 2.881 eurokoa izango da desgaitasuna % 65ekoa edo handiagoa denean. Eskatzailea bera denean % 65eko edo hortik gorako desgaitasun-maila duena, kenkaria 4.000 eurokoa izango da.

Se hará una deducción sobre la renta de la unidad convivencial/familiar por cada hermano o hijo del solicitante o el propio solicitante que esté afectado de discapacidad legalmente calificada. Esta deducción será de 1.811 euros por cada miembro computable de la unidad convivencial, incluido el solicitante, que esté afectado de discapacidad legalmente calificada, de grado igual o mayor al 33% e inferior al 65%. Esta deducción será de 2.881 euros cuando la discapacidad sea de grado igual o superior al 65%. En el caso de que sea el propio solicitante el afectado con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, esta deducción será de 4.000 euros.

5.– 1.176 euro, unibertsitateko ikasketak egiten ari den eta ikasketak direla-eta familiaren egoitzatik kanpo bizi den 25 urte baino gutxiagoko neba-arreba bakoitzeko.

5.– 1.176 euros por cada hermano o hermana menor de 25 años que curse estudios universitarios y resida fuera del domicilio familiar por razón de estudios.

III. KAPITULUA
CAPITULO III
UNIBERTSITATEAZ KANPOKO MAILETAKO IKASLEAK ESKOLATZEKO IKASKETA-BEKA ETA -LAGUNTZEN PROZEDURA ERKIDEAK
PROCEDIMIENTOS COMUNES A LAS BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA LA ESCOLARIZACIÓN DE ESTUDIANTES DE NIVELES NO UNIVERSITARIOS

21. artikulua.– Betekizun orokorrak.

Artículo 21.– Requisitos de carácter general.

1.– Deialdi honetan jasotzen diren ikasketek onarpen ofiziala izan behar dute, eta hezkuntza-administrazioak onartutako ikasketa-planekin bat etorri.

1.– Los estudios comprendidos en la presente convocatoria tendrán que gozar de reconocimiento oficial, y ajustarse a planes de estudios aprobados por la administración educativa.

2.– Agindu honetan ezarritako ikasketaren bat egin beharko dute ikasleek, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe baimenduetan.

2.– Los estudiantes deberán cursar alguno de los estudios establecidos en la presente Orden, en centros autorizados y ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– Ikasleak profesional gisa aritzeko gaitzen duen titulu akademikoren bat baldin badu, laguntza jaso ahal izateko ezinbestekoa izango da egin nahi dituen ikasketak duen tituluaren jarraipena izatea.

3.– A los estudiantes que estén en posesión de un título académico que les habilite para realizar actividades profesionales, únicamente se les podrá conceder beca en el caso de que el título de referencia suponga un grado inferior dentro de los estudios que se pretende seguir.

22. artikulua.– Ukapenak.

Artículo 22.– Exclusiones.

Egoera hauetan, beka edo laguntza ukatu egingo da:

Se denegará la beca o ayuda siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Baimendu gabeko ikastetxe pribatuetako ikasleek ez dute ikasketa-laguntzarik jasotzerik izango, ikastetxean zein ikasketa egiten den gorabehera. Hala ere, ikasketa horietako irakasgai guztietako azterketak ikastetxe ofizialetan egiten badituzte, onartu egingo dira.

a) Estudiantes de centros privados no autorizados, cualesquiera que sean los estudios que en ellos se cursen, a menos que se examinen en centros oficiales para todas y cada una de las asignaturas de que consten dichos estudios.

b) Baimendu gabeko ikastetxeetako edo Haur Hezkuntzako lehen zikloa irakasteko ikastetxeen erroldan inskribatu gabeko haur-eskoletako ikasleak.

b) Estudiantes de centros y escuelas infantiles que no estén autorizados o inscritos en el registro de centros escolares para impartir primer ciclo de Educación Infantil.

c) Haurreskolak Partzuergoko neska-mutilak.

c) Niños y niñas del «consorcio Haurreskolak»

d) Dirulaguntzen onuradun izateko ezgaitzen duen legezko edozein arrazoi izatea edo deialdi honetan eskatzen diren betekizunak ez betetzea.

d) Las personas que se hallen incursas en cualquier causa legal que las inhabilite para ser beneficiarias de subvenciones o incumplan los requisitos exigidos por esta convocatoria.

23. artikulua.– Beken eta laguntzen zenbatekoa.

Artículo 23.– Cuantía de las becas y ayudas.

1.– Ikasleak jaso ditzakeen osagai guztien baturak emango du beka edo laguntzaren zenbatekoa, betiere agindu honetan ezartzen diren arauen arabera. Zenbatekoa, gehienez, zerbitzu bakoitzaren benetako kostuaren parekoa izango da, inoiz ere ez hortik gorakoa.

1.– La cuantía total de la beca o ayuda será igual a la suma de componentes a que tenga derecho cada estudiante, según las normas contenidas en la presente Orden. En ningún caso la cuantía será superior al coste real de cada servicio.

2.– Inork ezin dezake jaso agindu honetan arautzen diren beka edo laguntzetariko bat baino gehiago, nahiz eta aldi berean agindu honetan aipatzen diren beste ikasketa batzuk egin.

2 – Ningún estudiante podrá percibir más de una beca o ayuda de las reguladas en esta Orden, aunque simultáneamente realice varios tipos de los estudios relacionados en la misma.

24. artikulua.– Hezkuntza-laguntzaren behar espezifikoa duten ikasleentzako laguntzak.

Artículo 24.– Ayudas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

1.– Desgaitasunen baten edo jokabidearen nahasmendu larriaren ondorioz edo adimen-gaitasun handiarekin lotuta hezkuntza-laguntzaren behar espezifikoa duten ikasleei zuzenduko zaizkie ikasketa-laguntzak eta sorospenak, maila hauetako ikasketak egiten ari badira: Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa, erdi-mailako eta goi-mailako heziketa-zikloak, Oinarrizko Lanbide Heziketa, eta hezkuntza-behar espezifikoak dituzten ikasleentzako lanbide-heziketako beste heziketa-programa batzuk.

1. Las ayudas al estudio y subsidios atenderán al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapacidad o trastorno grave de conducta o asociada a alta capacidad intelectual que curse estudios en los niveles de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior, Formación Profesional Básica así como otros programas formativos de formación profesional para los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especficas

2.– Sorospenak eskolako jantokiaren gastuetarako eta eskola-garraioaren gastuetarako izango dira, eta familia ugarikoak diren eta hezkuntza-behar bereziak dituzten ikasleei emango zaizkie. Sorospenak emateko, ez dira kontuan hartuko familiaren errenta eta ondarea.

2.– Los subsidios atenderán tanto a los gastos de comedor escolar, como a los de transporte escolar y se concederán al alumnado con necesidades educativas especiales que pertenezcan a familias numerosas. Para la concesión de los subsidios no se atenderá a la renta ni al patrimonio familiar.

3.– Desgaitasunen baten edo jokabidearen nahasmendu larriaren ondorioz hezkuntza-laguntza espezifikoa behar duten ikasleentzako laguntza eta sorospenen zenbatekoak eta osagaiak hauek izango dira:

3.– Los componentes y cuantías de las ayudas y subsidios para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapacidad o trastorno grave de conducta serán los siguientes:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Garraiorako laguntza edo sorospenetarako aurreko taulan ezarritako zenbatekoak % 50eraino handituko dira ikasleek % 65etik gorako mugitzeko desgaitasun aitortua badute.

Las cuantías establecidas en la tabla anterior para las ayudas o subsidios de transporte se incrementarán hasta en un 50% cuando el alumnado presente una discapacidad motora reconocida superior al 65%.

Zerbitzu edo funts publikoek edo, hala badagokio, ikastetxeei zerbitzu hori finantzatzeko emandako laguntzek behar bezala estaltzen badituzte gastuak, ez da laguntza edo sorospenik emango. Haur Hezkuntzan ez da emango eskola-materialerako laguntzarik.

No se concederán ayudas ni subsidios cuando los gastos a los que atienden se hallen cubiertos suficientemente por servicios o fondos públicos o, en su caso, por ayudas concedidas a los centros para financiar el correspondiente servicio. En el nivel de Educación Infantil no se concederán ayudas para material escolar.

4.– Adimen-gaitasun handiko ikasleek 913 euroko laguntza –gehienez– jaso ahal izango dute talde horrentzako programa espezifikoetan izena eman eta horietara joateko gastuak ordaintzeko. Programa horiek doakoak badira, ezin izango da laguntza hori eman. Osagai hori emateko, gaitasun handi hori egiaztatu beharko dute behar bezalako kualifikazioa duten langileek, eta hezkuntza-administrazioak ezarritako baldintzetan.

4.– El alumnado con altas capacidades intelectuales podrá obtener, una ayuda de hasta 913 euros para el pago de los gastos derivados de la inscripcion y asistencia a programas especificos para este colectivo y no podrá concederse cuando dicha asistencia se preste de forma gratuita. Para la concesión de este componente se requerirá ser identificado como tal por el personal con la debida cualificacion y en los terminos establecidos por la Administración educativa.

5.– Errenta-muga hauek aplikatuko dira hezkuntza-laguntza espezifikoa behar duten ikasleentzako ikasketa-laguntzen osagaiak emateko:

5.– El umbral de renta aplicable para la concesión de los componentes de las ayudas al estudio para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo será el siguiente:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Zortzigarren kidetik aurrera, 3.672 euro gehituko dira familiako kide konputagarri berri bakoitzeko.

A partir del octavo miembro se añadirán 3.672 euros por cada nuevo miembro computable de la familia.

25. artikulua.– Bizikidetza-unitateko kide konputagarriak zehaztea.

Artículo 25.– Determinación de los miembros computables de la unidad convivencial.

1.– Bekaren ondorioetarako, hauek dira kide konputagarriak:

1.– Son miembros computables a efectos de beca:

a) Eskatzailea.

a) La persona solicitante.

b) Aita, ama, tutorea edo adin txikikoa jagon eta babesten duena.

b) El padre, la madre, el tutor, la tutora o persona encargada de la guarda y protección del menor.

c) 2018ko abenduaren 31n hogeita bost urte baino gutxiago dituzten neba-arreba ezkongabeak (neba-arrebek ahalmen urritasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala badute, hogeita bost urtetik gorakoak izan daitezke), ohiko bizilekuan bizi direnak.

c) Las y los hermanos solteros menores de veinticinco años a fecha 31 de diciembre de 2018, y los de mayor edad cuando se trate de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial que dependan de sus progenitores y que convivan en el domicilio habitual.

d) Gurasoen aurreko ahaideak, baldin eta bizileku berean bizi badira.

d) Los y las ascendientes de la madre o del padre que convivan en el domicilio habitual.

e) Aplikatu beharreko araudian onartuta dauden harrera-egoeretako batean dauden pertsonak; inguruabar hori behar bezala alegatu eta egiaztatu beharko da.

e) Las personas que se encuentren en alguna de las situaciones de acogimiento contempladas por la normativa que les sea de aplicación, circunstancia que deberá ser alegada y suficientemente acreditada.

f) Eskatzailearen aitaren edo amaren ezkontide berria edo izatezko bikotekide edo antzeko bikotekide berria, ohiko bizilekuan bizi dena.

f) La persona que conviva en el domicilio habitual, por razón de nuevo matrimonio o por convivencia en situación de unión de hecho o análoga relación, con el padre o la madre de la persona solicitante.

g) Aparteko zirkunstantziengatik eskatzaileari harrera ematen dioten beste senide edo familia-loturarik gabeko beste pertsona batzuk.

g) Otros familiares u otras personas sin vínculo familiar que acogen a la persona solicitante por circunstancias excepcionales.

Beraz, kasu horietan guztietan, horien errentak eta ondarea zenbatuko dira.

En todos estos casos se computarán, por tanto, sus rentas y su patrimonio.

Salbuespen gisa, kide konputagarritzat jo ahal izango dira eskatzailearekin bizi diren beste senide batzuk, eskatzailea zurtza baldin bada, eta, betiere, eskatzaileak behar bezala egiaztatzen badu ekonomikoki haien mende dagoela eta 2018. urtean ez zuela beste sostengatzailerik izan.

Excepcionalmente, se considerarán miembros computables otros familiares con los que conviva la persona solicitante, si esta es huérfana, siempre que quede debidamente acreditado que depende económicamente de ellos y que no hubo otros sustentadores en el año 2018.

2.– Gurasoak legez dibortziatuta edo bananduta badaude, bekaren eskatzailearekin bizi ez dena ez da kide konputagarritzat joko; halere, mantenu-pentsio eta/edo konpentsazio-pentsio gisa ordaintzen diren kopuruak bizikidetza-unitatearen diru-sarreratzat zenbatuko dira, judizialki onartutako neurrien arabera.

2.– En caso de divorcio o separación legal de los padres, no se considerará miembro computable aquel que no conviva con la persona solicitante de la beca; no obstante, las cantidades que abone como pensión de alimentos y/o compensatoria, según las medidas judicialmente aprobadas, se computarán como ingresos de la unidad convivencial.

3.– Seme-alaben zaintza-araubidea zaintza partekatua denean, hauek hartuko dira kide konputagarritzat: bekaren eskatzailearen gurasoak, horien seme-alaba komunak eta baita aipatutakoen bizileku berean bizi diren gurasoen aurreko ahaideak ere, betiere udalaren ziurtagiriaren bidez egiaztatzen badute.

3.– Cuando el régimen de custodia de los hijos sea el de custodia compartida, se considerarán miembros computables el padre y la madre del solicitante de la beca, sus hijos comunes y los ascendientes del padre y de la madre que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que los anteriores con el certificado municipal correspondiente.

4.– Eskatzailea jatorrizko familiatik independizatu bada, eta bere bizikidetza- edo familia-unitatea osatu baldin badu, eta unitate berri horretan bere ohiko bizilekua baldin badauka, honako hauek izango dira kide konputagarriak, bekaren ondorioetarako:

4.– En el caso de que la persona solicitante se haya independizado de su familia de origen y haya constituido su propia unidad convivencial/familiar en la que convive en el domicilio habitual, serán miembros computables, a efectos de beca, los siguientes:

a) Eskatzailea.

a) La persona solicitante.

b) Bere ezkontidea edo izatezko bikotekidea, erregistratua zein ez.

b) Su cónyuge o pareja de hecho, registrada o no.

c) Hogeita bost urtetik beherako seme-alabak (seme-alabek desgaitasun funtzional fisikoa, psikikoa edo sentsoriala badute, hogeita bost urtetik gorakoak izan daitezke, gurasoen mende bizi badira).

c) Sus hijos y/o hijas menores de veinticinco años, y los de mayor edad cuando se trate de personas con discapacidad funcional tanto física, psíquica como sensorial que dependan de sus progenitores.

d) Foru-araudian onartutako harrera-egoera batean dauden pertsonak; eta inguruabar hori behar bezala alegatu eta egiaztatu beharko da;

d) Las personas que se encuentren en alguna de las situaciones de acogimiento contempladas por la normativa foral que les sea de aplicación, circunstancia que deberá ser alegada y suficientemente acreditada.

e) Eskatzailearen ahaideak, edo beraren ezkontide edo izatezko bikotekidearenak, ohiko bizilekuan bizi badira.

e) Los ascendientes de la persona solicitante, o de su cónyuge o pareja, en su caso, con los que conviva en el domicilio habitual.

f) Kide konputagarritzat joko da 2018ko abenduaren 31n eskatzailearekin etxe berean bizi den pertsona –diru-sarrera propioak dituena–, nahiz eta haien artean ez izan ahaidetasun-harremanik eta ezin justifikatu alokairuzko etxebizitza partekatzen dutela.

f) La persona con ingresos propios que, a 31 de diciembre de 2018, conviva en el domicilio con el solicitante cuando no medie relación de parentesco y no se pueda justificar un alquiler de piso compartido.

5.– Eskatzailea jatorrizko familiatik independizatu bada edo zurtza baldin bada, eta pertsona bateko bizikidetza-unitate bat osatzen badu, independentetzat jo ahal izateko, honela ziurtatu beharko du ekonomikoki independentea dela eta gurasoen etxetik irten dela:

5.– En los casos en los que la persona solicitante se haya independizado de su familia de origen o sea huérfana y constituya una unidad convivencial unipersonal, para que sea considerada independiente, deberá acreditar su independencia económica y familiar de la siguiente manera:

a) Gurasoen etxetik irten dela egiaztatzeko, eskatzaileak bere bizilekuan, eta ez gurasoen etxean, erroldatua egon beharko du (erositako edo alokatutako etxebizitza batean, bakarrik edo pisu partekatu batean; eta bizilekua ezin da senide batena izan, 4. mailara arteko ahaidetasuna odol bidez edo 2. mailara arteko ahaidetasuna ezkontza bidez). Halere, alokairuaren zerga-aitorpena egiaztatzen bada, odol bidezko eta ezkontza bidezko ahaidetasun-maila horiek ere onartuko dira.

a) La independencia familiar se acreditará mediante un padrón distinto al de sus progenitores en un domicilio propio, en propiedad o alquiler, solo o compartido, y que no pertenezca a ningún familiar hasta 4. º Grado de consanguinidad y 2. º de afinidad, salvo que se acredite la declaración fiscal del alquiler, en cuyo caso será admitido aun dentro de los citados grados de consanguinidad y afinidad.

Edo, hala badagokio, zurztasun-egiaztagiria.

O, en su caso, certificación de su situación de orfandad.

b) Ekonomikoki independente dela egiaztatu beharko du, gastuak (janaria, arropa, etxebizitza, garraioa) ordaintzeko behar beste ekonomia-baliabide dituela ziurtatuz. Ondorio horietarako, eskatzailearen baliabide ekonomikoak kalkulatzeko, haren diru-sarrerak batuko dira eta ez dira kontuan hartuko ohiko bizilekuan bizi den beste pertsona batenak. Diru-sarrerak 1. mugaren parekoak edo txikiagoak baldin badira, pertsona horrek Lanbidek kudeatutako diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako dirulaguntza osagarria eskatu ahalko ditu, bai eta beste laguntza batzuk ere. Hortaz, dirulaguntza horiek eskatu dituela eta zer egoeratan dauden egiaztatzeko agiriak aurkeztu beharko ditu. Diru gastuak ordaintzeko beste diru-sarrera dagoela egiaztatzeko xedez, honako hauek aztertuko dira:

b) La independencia económica, mediante la acreditación de medios económicos suficientes para hacer frente a sus gastos (alimentación, vestido, vivienda, transporte). A estos efectos, para el cálculo de estos medios económicos se aplicará única y exclusivamente la suma de ingresos de la persona solicitante, sin tener en cuenta los ingresos de cualquier otra persona que conviva en su domicilio habitual. En casos de ingresos iguales o por debajo del umbral 1, dado que una persona en esta situación económica podría solicitar la ayuda de Lanbide (RGI y PCV) y otras, deberá presentar documentación que acredite haber solicitado estas ayudas y cuál es su situación al respecto. Para determinar si se acreditan suficientes ingresos para hacer frente a los gastos se tendrá en cuenta:

– Eskatzaileak aurkeztu dituen diru-sarreren eta gastuen arteko balantzea, hori ziurtatzeko agiriekin batera. Administrazioak beharrezkotzat jotzen dituen dokumentu guztiak eskatu ahal ditu.

– Balance de ingresos/gastos presentado por la persona solicitante, acompañado de documentación que los acredite. La Administración podrá solicitar cuanta documentación complementaria estime oportuno.

– Zerga-egiaztagiria, gurasoek berarengatik ez dutela zerga-kenkaririk egiten berresteko.

– Certificación fiscal confirmando que ninguno de sus progenitores realiza ninguna desgravación fiscal por su persona.

Eskatzaile bat ekonomikoki independentea dela jo ahal izateko, gurasoek edo legezko tutoreek ezin dute eskatzaileari lotutako zerga-kenkaririk egin PFEZaren aitorpen-likidazioan.

Para que un solicitante sea considerado independiente económicamente, ninguno de los progenitores o tutores legales del solicitante puede estar desgravando fiscalmente por el mismo en su declaración-liquidación del IRPF.

Eskatzaileak emantzipazio-programa baten laguntza jasotzen badu, eta horretan janaria eta ostatua sartuta baldin badaude, independentzia familiarraren betekizuna betetzetik salbuetsita egongo da, baina independentzia ekonomikoari lotutako agiriak aurkeztu beharko ditu.

Cuando la persona solicitante acredite estar incluida en un programa de ayuda a la emancipación que incluya alojamiento y manutención, se le eximirá de cumplir el requisito de la independencia familiar, aunque sí deberá presentar la documentación correspondiente a la independencia económica.

6.– Ikasle independenteen kasuan, familiaren egoitzatzat joko da ikaslea ikasturtean bizi dena; beraz, ez da egoitza-osagaia emango.

6.– Tratándose de estudiantes independientes, se entenderá por domicilio familiar el que el alumnado habite durante el curso escolar por lo que no procederá la concesión del componente de residencia.

26. artikulua.– Ondare-mugak.

Artículo 26.– Umbrales patrimoniales.

Kide konputagarrien errenta edozein delarik ere, eskatutako beka edo laguntza ukatu egingo da honako kasu honetan: 2018ko abenduaren 31n, kide konputagarri guztien ondarea adierazten duten elementuen balioak muga hauetakoren bat gainditzen badu:

Cualquiera que sea la renta de los miembros computables, se denegará la beca y/o ayuda al estudio solicitada cuando el valor de los elementos indicativos del patrimonio del conjunto de miembros computables a 31 de diciembre de 2018 supere alguno o algunos de los umbrales siguientes:

1.– Hiri-finkak.

1.– Fincas urbanas.

a) Kide konputagarrien hiri-finken katastro-balioen batura, gehienez ere, 42.900 eurokoa izango da.

a) La suma de los valores catastrales de las fincas urbanas que pertenezcan a los miembros computables no podrán superar los 42.900 euros.

Gehienezko katastro-balioaren ondorioetarako, ez dira kontuan hartuko sostengatzaile ekonomiko nagusien diru-sarreren iturria den norberaren konturako jarduera ekonomikoa egiteko erabiltzen diren eraikinak. Salbuespen hau aplikatu ahal izateko, jarduera ekonomikoa 2018ko zerga-ekitaldian higiezin horretan helbideratuta dagoela egiaztatu beharko da.

No se tendrán en cuenta a efectos de valor catastral máximo permitido los inmuebles que constituyan el lugar en el que se realiza la actividad económica por cuenta propia que constituya la fuente de ingresos de los sustentadores económicos principales. Para poder aplicar esta excepción se deberá acreditar que la actividad económica está domiciliada en dicho inmueble durante el ejercicio fiscal 2018.

b) Konputu hori egiterakoan ez da kontuan hartuko ohiko etxebizitza den hiri-finkaren katastro-balioa.

b) A efectos de dicho cómputo, no se tendrá en cuenta el valor catastral de la finca urbana que constituya la vivienda habitual.

c) Eskatutako laguntza ukatu egingo da kide konputagarriek, ohiko etxebizitzaz aparte, beste bi etxebizitzaren edo gehiagoren jabetza erabatekoa badute. Zifra hori zenbatesteko, kide konputagarrien jabetzakoak izan daitezkeen etxebizitzetako titulartasun-ehunekoak batuko dira.

c) Se denegará la ayuda solicitada cuando los miembros computables sean titulares en plena propiedad de más de dos viviendas incluida la vivienda habitual. Para calcular esta cifra se sumarán los porcentajes de titularidad de las diferentes viviendas que puedan ser propiedad de los miembros computables

d) Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri batean dauden hiri-higiezinen katastro-balioa kalkulatzeko, katastro-balioa bider 0,36 egingo da.

d) Para el cálculo del valor catastral de los inmuebles urbanos situados en algún municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se multiplicará el valor catastral por 0,36.

e) Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo dauden hiri-finken katastro-balioa kalkulatzeko, honako arau hauek aplikatuko dira:

e) Para el cálculo del valor catastral de las fincas urbanas situadas en municipios ubicados fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco:

Katastroko azken berrikuspenaren data eraginkorra 1990eko urtarrilaren 1etik 2002ko abenduaren 31ra artekoa baldin bada, katastro-balioak 0,49 koefizienteaz biderkatuko dira. Berrikuspen horren eguna 2002ko abenduaren 31ren ostekoa baldin bada, honako koefiziente hauek erabiliko dira katastro-balioak biderkatzeko:

En caso de inmuebles en los que la fecha de efecto de la última revisión catastral estuviera comprendida entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 2002 se multiplicarán los valores catastrales por 0,49. En el caso de que la fecha de la mencionada revisión fuera posterior al 31 de diciembre de 2002, los valores catastrales se multiplicarán por los coeficientes siguientes:

0,43 koefizientea, 2003an berrikusi direnetarako;

Por 0,43 los revisados en 2003.

0,37 koefizientea, 2004an berrikusi direnetarako;

Por 0,37 los revisados en 2004.

0,30 koefizientea, 2005ean berrikusi direnetarako;

Por 0,30 los revisados en 2005.

0,26 koefizientea, 2006an berrikusi direnetarako;

Por 0,26 los revisados en 2006.

0,25 koefizientea, 2007an berrikusi direnetarako;

Por 0,25 los revisados en 2007.

0,25 koefizientea, 2008an berrikusi direnetarako;

Por 0,25 los revisados en 2008.

0,26 koefizientea, 2009an berrikusi direnetarako;

Por 0,26 los revisados en 2009.

0,28 koefizientea, 2010ean berrikusi direnetarako;

Por 0,28 los revisados en 2010.

0,30 koefizientea, 2011n berrikusi direnetarako;

Por 0,30 los revisados en 2011.

0,32 koefizientea, 2012an berrikusi direnetarako;

Por 0,32 los revisados en 2012.

0,34 koefizientea, 2013an berrikusi direnetarako;

Por 0,34 los revisados en 2013.

0,36 koefizientea, 2014an berrikusi direnetarako;

Por 0,36 los revisados en 2014.

0,36 koefizientea, 2015ean berrikusi direnetarako;

Por 0,36 los revisados en 2015.

0,36 koefizientea, 2016an berrikusi direnetarako.

Por 0,36 los revisados en 2016.

0,36 koefizientea, 2017an berrikusi direnetarako;

Por 0,36 los revisados en 2017.

0,36 koefizientea, 2018an berrikusi direnetarako;

Por 0,36 los revisados en 2018

Nafarroako Foru Komunitateko higiezinen katastro-balioa 0,50 koefizienteaz biderkatuko da.

En los inmuebles enclavados en la Comunidad Foral de Navarra, el valor catastral se multiplicará en todo caso por 0,50.

2.– Landa-finkak.

2.– Fincas rústicas.

a) Landa-finketan dauden eraikinen katastro-balioen batura –kanpoan utzita familiaren ohiko etxebizitza den eraikinaren katastro-balioa– ezin izango da 42.900 eurotik gorakoa izan. Eraikin horiei aurreko apartatuan ezartzen diren koefiziente biderkatzaileak aplikatuko zaizkie, eginiko azken katastro-berrikusketaren urtearen arabera.

a) La suma de los valores catastrales de las construcciones situadas en fincas rústicas, excluido el valor catastral de la construcción que constituya la vivienda habitual de la familia, no podrá superar los 42.900 euros, siendo aplicables a dichas construcciones los coeficientes multiplicadores, en función del año en que se hubiera efectuado la última revisión catastral, que se establecen en el apartado anterior.

b) Landa-finken katastro-balioen batura, kanpoan utzita familiako kide konputagarrienak diren eraikinen katastro-balioak, ezin izango da 13.130 eurotik gorakoa izan kide konputagarri bakoitzeko.

b) La suma de los valores catastrales de las fincas rústicas excluidos los valores catastrales de las construcciones que pertenezcan a los miembros computables de la familia no podrá superar 13.130 euros por cada miembro computable.

3.– Balio higigarriak.

3.– Valores mobiliarios.

Eskatutako laguntza ukatu egingo da, baldin eta bizikidetza-unitatearen aurrezkien zerga-oinarria 1.700 eurotik gorakoa bada, edo kantitate horretakoa bada higigarrien kapitalaren etekin garbia gehi ondareen irabazi eta galera garbien arteko aldearen batura, kasu honetan izan ezik: bizikidetza-unitatearen errenta garbiak ez gainditzea irakaskuntza-maila bakoitzerako ezarritako 1. muga.

Se denegará la ayuda solicitada cuando la base imponible de ahorro, o, la suma de los rendimientos netos reducidos del capital mobiliario más el saldo neto positivo de ganancias y pérdidas patrimoniales pertenecientes a la unidad convivencial, sea superior a 1.700 euros, excepto en los casos en que la renta neta de la unidad convivencial no supere el umbral 1 establecido para cada nivel de enseñanza.

Hortik kanpo geratuko dira ohiko etxebizitza erosi edo konpontzeko jasotzen diren dirulaguntzak.

Se excluyen de este cómputo las subvenciones recibidas para adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual.

4.– Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren araudian xedatutakoaren arabera zehaztuko da ondarea adierazteko elementuen balioa.

4.– El valor de los elementos indicativos de patrimonio se determinará de conformidad con lo dispuesto en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Familiako kide konputagarriek aurreko apartatuetan deskribatutako ondarea adierazteko elementu bat baino gehiago dutenean, elementu bakoitzaren balioaren ehunekoa kalkulatuko da dagokion mugarekiko.

Cuando sean varios los elementos indicativos del patrimonio descritos en los apartados anteriores de los que dispongan los miembros computables de la familia, se calculará el porcentaje de valor de cada elemento respecto del umbral correspondiente.

Aipatutako ehunekoen batuketak ehun gainditzen duenean, ukatu egingo da beka.

Se denegará la beca cuando la suma de los referidos porcentajes supere el valor cien.

5.– Merkataritza-, industria- edo lanbide-jarduerak.

5.– Actividades comerciales, industriales o profesionales.

Ikasteko eskatutako beka edo laguntza ukatu egingo da, baita ere, egiaztatzen bada familiako kide konputagarri guztiek lortutako diru-sarrerak –jarraian adierazitakoak– 155.500 eurotik gorakoak badira.

También se denegará la beca o ayuda al estudio solicitada cuando se compruebe que la suma de los ingresos que se indican a continuación obtenida por el conjunto de los miembros computables de la familia supere la cantidad de 155.500 euros:

a) Ekonomia-jardueretatik datozen diru-sarrerak, zuzeneko zenbatespenean edo zenbatespen objektiboan.

a) Ingresos procedentes de actividades económicas en estimación directa o en estimación objetiva.

b) Nortasun juridikorik gabeko erakundeen edo bestelako erakunde juridikoen bidez garatutako ekonomia-jardueretan kide konputagarriek duten ehuneko berrogeita hamarreko edo hortik gorako partaidetzatik datozen diru-sarrerak, jardueren guztizko diru-sarrerei erakunde horietako partaidetza-ehunekoa aplikatu ostean.

b) Ingresos procedentes de una participación de los miembros computables igual o superior al cincuenta por ciento en actividades económicas desarrolladas a través de entidades sin personalidad jurídica o cualquier otra clase de entidad jurídica, una vez aplicado a los ingresos totales de las actividades el porcentaje de participación en las mismas.

Kide konputagarriek dituzten ondare-elementuen balioari % 50eko murrizketa aplikatuko zaio; kasu horretan ez dira sartzen sostengatzaile nagusiak.

Será de aplicación una reducción del 50% del valor de los elementos patrimoniales que pertenezcan a los miembros computables excluidos los sustentadores principales.

27. artikulua.– Datuak egiaztatzea.

Artículo 27.– Verificación de datos.

1.– Eskatzaile guztien datuak automatikoki ekarri ahal izateko interkomunikazio-sistema elektronikoak erabilgarri ez dauden bitartean, eskatzaileek, eskabidearekin batera, kasu bakoitzean aipatzen diren agiriak aurkeztu beharko dituzte. Hori horrela izanda ere, sailak zuzenean egiaztatu ahal izango du administrazio eskudunarekin, beharrezkotzat jotzen badu.

1.– En tanto no estén operativos sistemas electrónicos de intercomunicación que permitan la aportación automatizada de los datos del conjunto de las personas solicitantes, estas deberán aportar, junto con la solicitud, los documentos que en cada caso se señalan, sin perjuicio de la verificación que, en caso de considerarlo necesario, el departamento pueda realizar directamente con la Administración competente.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1.c) eta e) artikuluaren arabera –datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa da erregelamendu hori–, Hezkuntza Sailak datu hauek egiaztatuko ditu administrazio eskudunarekin:

De conformidad con el artículo 6.1.c) y e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el Departamento de Educación comprobará en la Administración competente los siguientes datos:

Nortasun-datuak (Polizia Zuzendaritza Nagusia).

Datos de identidad (DGP).

Zerga-egoitzari buruzko datuak (foru-aldundiak).

Datos de domicilio fiscal (DDFF).

Errolda-datuak (udalak).

Datos de Padrón (Ayuntamientos).

Errenta-mailari buruzko datuak (foru-aldundiak).

Datos de nivel de renta (DDFF).

Katastro-datuak (Katastroko Zuzendaritza Nagusia).

Datos catastrales (DGC).

Unibertsitateaz kanpoko eta unibertsitateko tituluei buruzko datuak (Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa).

Datos de títulos no universitarios y universitarios (MEC).

Prestazio sozial publikoei buruzko datuak (Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala).

Datos de prestaciones sociales públicas (INSS).

Langabezia-egoerari buruzko datuak (Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa).

Datos de situación de desempleo (SPEE).

Etxebideko datuak (Eusko Jaurlaritza).

Datos de Etxebide (GV).

Familia ugarien tituluei buruzko datuak (Eusko Jaurlaritza).

Datos de títulos de familias numerosas (GV).

Izatezko Bikoteen Erregistroko inskripzio-datuak (Eusko Jaurlaritza).

Datos de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho (GV).

Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko datuak (Eusko Jaurlaritza).

Datos de Renta de Garantía de Ingresos (GV).

2.– Ikusten bada beka edo laguntza emateko beharrezkoak diren betekizunak faltsutu direla edo laguntza ukatzeko arrazoi diren gorabeherak ezkutatu direla, ukatu egingo da eskatutako beka edo laguntza.

2.– En caso de apreciarse la existencia de falseamiento de los requisitos necesarios para la concesión de la beca o ayuda, o de ocultación de las circunstancias que hubieran determinado su denegación, se procederá a denegar la beca o ayuda solicitada.

3.– Errenta-iturriak ezkutatuz gero, eskatutako laguntza ukatu egingo da. Berdin dio iturri horiek norberaren konturako lana, besteren konturako lana, pentsioak, lanbide liberaleko jardunak, nekazaritza, abeltzaintza, industria edo merkataritza ustiapenak, kapital higigarriak, finkak, ibilgailuak, aparatuak edo bestelako ondare-elementuak diren. Horrek ez du esan nahi bidezko diren gainerako egintzetatik libre geratzen denik.

3.– La ocultación de fuentes de renta, tanto si consisten en trabajo por cuenta propia o ajena, en pensiones, en el ejercicio de profesiones liberales, en explotaciones agropecuarias, industriales o comerciales, como en capital mobiliario, fincas, vehículos, aparatos u otros elementos patrimoniales, dará lugar a la denegación de la beca o ayuda solicitada, sin perjuicio de otras actuaciones a las que hubiera lugar.

4.– Administrazioak, aurreko atalean aipatutako ezkutatze hori gertatzen dela egiaztatzeko, edozein froga mota erabili ahal izango du eta, bereziki, Foru Aldundietako Ogasun Departamentuetan eta Ogasun Ministerioan dauden datuak.

4.– La Administración podrá acordar que se da la ocultación a que se refiere el apartado anterior por cualquier medio de prueba, y en particular, mediante los datos que obren en poder de los Departamentos de Hacienda de las Diputaciones Forales y del Ministerio de Hacienda.

5.– Egiaztatu beharreko datu ekonomikoak atzerrikoak badira eta/edo Euskal Autonomia Erkidegoko foru-ogasunen esku ez badaude, eskatzaileak eman egin beharko du ondorio horietarako beharrezkotzat jotzen den dokumentazioa, eta beka edo laguntza ukatu egingo da datuok behar bezala egiaztatzen ez badira.

5.– Cuando los datos económicos a acreditar procedan de un país extranjero y/o no estén a disposición de las Haciendas Forales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el solicitante deberá aportar la documentación que se considere necesaria a dichos efectos, procediéndose a la denegación de la beca o ayuda de no quedar aquellos suficientemente acreditados.

6.– Matrikula ezeztatzen badu edo ikasketak uzten baditu, ukatu egingo dira eskatutako beka edo laguntzak.

6.– Serán denegadas las becas o ayudas solicitadas en caso de anulación de matrícula o abandono de estudios.

7.– Beka edo laguntza ukatu ahal izango da, baldin eta bizikidetza-unitateek justifikatzen badituzte objetiboki gastu-maila horretatik beherago dauden diru-sarrerak baina ez badute egiaztatzen zer baliabide duten bizitzeko.

7 – Podrá denegarse la beca o ayuda cuando las unidades convivenciales justifiquen unos ingresos que objetivamente están por debajo de su nivel de gasto, si no acreditan los medios de vida con los que cuentan.

8.– Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzek beharrezko ikusten dituzten agiri osagarriak eskatu ahal izango dituzte, kasu bakoitzaren gorabehera bereziak behar bezala jakiteko.

8.– Las Delegaciones Territoriales de Educación podrán reclamar los documentos complementarios que se estimen precisos para un adecuado conocimiento de las circunstancias peculiares de cada caso.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa enpresa txiki eta ertainen kasuan ere aplikatuko da, baldin eta horien titularrak merkataritza-sozietateak badira, kide konputagarrietakoren bat sozietate horietako bazkide, partaide... bada, eta, aldi berean, sozietate horietan langile bada.

Se actuará según lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de pequeñas y medianas empresas cuyos titulares sean sociedades mercantiles de las que sean socios y socias, partícipes etc. cualquier miembro computable que, a su vez, sea trabajador o trabajadora de las mismas.

28. artikulua.– Betekizun akademikoak.

Artículo 28.– Requisitos académicos.

1.– Lehenengo kapituluan jasotako irakaskuntza-mailetan, soilik egiaztatu beharko da ikaslea 2019-2020 ikasturterako matrikulatuta dagoela.

1.– En los niveles de enseñanza recogidos en el Capítulo I se deberá acreditar exclusivamente que el alumnado se encuentre matriculado en el curso escolar 2019-2020.

2.– Bigarren kapituluan jasotako irakaskuntza-mailetan, 2019-2020 ikasturtean matrikulatuta egoteaz gain, betekizun hauek ere eskatuko dira:

2.– En los niveles de enseñanza recogidos en el Capítulo II además de estar matriculados en el curso 2019-2020, se exigirán los siguientes requisitos:

a) Mailarik errepikatu ez izana.

a) No haber repetido curso.

b) Ikasturteren bat ikasketarik egin gabe igaroz gero, egin den azken ikasturteari dagokionez eskatuko dira adierazi diren betekizunak.

b) En el caso de haber dejado transcurrir algún año académico sin realizar estudios, los requisitos que quedan señalados se exigirán respecto del último curso realizado.

c) Ikasketa guztiak edo zatiren bat beka baten bitartez egin badira eta ikasketak aldatzen badira, ezin izango da bekarik jaso aldaketa horrek hezkuntza-prozesuaren barruan urte bat edo gehiago galtzea badakar. Ez da laguntza galduko bakarrik baldin eta indarrean dagoen legedian aurreikusten bada irakaskuntzako beste maila edo gradu batera pasatzea aurretik egindako ikasketen jarraipena izan daitekeela. Autonomia-erkidego honetatik kanpo bekadun izan diren ikasleek bekadun-izaera egiaztatu beharko dute. Gainerako ikasleen kasuan, automatikoki egiaztatuko da hori.

c) En el caso de cambio de estudios cursados total o parcialmente con condición de becario, no podrá obtenerse ninguna beca mientras dicho cambio entrañe pérdida de uno o más años en el proceso educativo. Se considerará que no concurre tal pérdida únicamente cuando el paso a otro nivel o grado de enseñanza esté previsto en la legislación vigente como una continuación posible de los estudios realizados anteriormente. En el caso del alumnado que haya sido becario fuera de esta Comunidad Autónoma, deberá acreditar la condición de becario. En el resto del alumnado, esta comprobación se hará automáticamente.

d) Oso-osoan bekarik gabe egindako ikasketak aldatzen badira, ikasketa berrietan beka lortzeko, eskatzaileak utzitako ikasketetako azken ikasturtean lortu beharreko errendimendu akademikoa hartuko da betekizuntzat.

d) En el supuesto de cambio de estudios cursados totalmente sin condición de becario, se considerará a estos efectos como rendimiento académico que debe cumplir el solicitante para obtener beca en los nuevos estudios, el requisito académico que hubiera debido obtener en el último curso de los estudios abandonados.

e) Lanbide Heziketako goi-mailako graduko ikasketetako, Arte Plastiko eta Diseinuko ikasketetako eta Kirol-ikasketetako bigarren mailarako, eskatzaileak 2018-2019 ikasturtean egindako ikasketen ehuneko laurogei eduki beharko du gaindituta, gutxienez.

e) Para el segundo curso de las enseñanzas de Grado Superior de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas la persona solicitante deberá haber superado como mínimo el ochenta por ciento de las enseñanzas cursadas en el 2018-2019.

f) Aurreko ikasturtean lortutako batez besteko nota 8 edo handiagoa izatea agindu honen 11. artikuluaren a) letratik e) letrara bitartean jasotako mailen artean, errendimendu akademikoan izandako bikaintasunari lotutako zenbateko finkoko osagaia lortzeko.

f) Haber obtenido el curso anterior una nota media igual o mayor de 8 de entre los niveles recogidos en las letras a) a la e) del artículo 11 de esta Orden para obtener el componente de cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico.

g) Urruneko batxilergoko ikasleen kasuan, ikasketa-planean ezarritakoak baino ikasturte bat gehiagorako lortu ahal izango da beka.

g) Solo se podrá obtener beca durante un curso más de los establecidos en el plan de estudios, en el caso del alumnado de Bachillerato a Distancia.

h) Hizkuntza-ikasketetan, beka lortu ahal izango da dagokion ikasketa-planean ezarritako urte-kopuruan eta gehienez ere 2 hizkuntzatarako, betiere aldi berean egiten ez badira.

h) En los estudios de Idiomas se podrá obtener la beca durante el número de años establecido en el correspondiente plan de estudios y para un máximo de 2 idiomas, siempre que no se realicen de forma simultanea.

3.– Musika-ikasketetan, hezkuntza-prozesuan bekadun gisa jarraitzeko, ikasleak landutako musika-tresna edo emandako jakintzagaia hartuko da kontuan, maila goragokoa denean.

3.– En los estudios de Música, a la hora de considerar la continuación como alumnado becario en el proceso educativo, se considerará aquel instrumento o materia realizada cuyo curso sea superior.

4.– Ikasleak genero-indarkeria jasan duten bizikidetza-unitatekoak badira, eta aipatutako egoera justifikatzeko urruntzeko agindu judiziala, kondena-epai judiziala edo oinarrizko gizarte-zerbitzuen txostena aurkezten bada, betekizun akademikoak bete barik ere eman egingo dira laguntzak.

4.– Cuando el alumnado pertenezca a unidades convivenciales en las que alguno de sus miembros haya sufrido violencia de género y dicha circunstancia se justifique mediante orden judicial de alejamiento, sentencia judicial condenatoria o informe de los servicios sociales de base, se concederán las ayudas, aunque no se cumplan los requisitos académicos.

29. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 29.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskaera adin nagusiko ikasleak edo adingabe emantzipatuak egingo du; adingabe emantzipatu gabeen kasuan, berriz, aitak, amak edo legezko ordezkariak.

1.– La solicitud será realizada por el alumnado mayor de edad o menor emancipado, y si fuere menor no emancipado por el padre, madre o representante legal.

2.– Eskaera egiteko, eskaera-formulario telematikoa bete beharko da Hezkuntza Sailaren egoitza elektronikoan, helbide elektroniko honetan: www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion / www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/

2.– La solicitud se rellenará mediante el formulario de solicitud que será accesible por vía telemática a través de la sede electrónica del Departamento de Educación en la dirección electrónica www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion / www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/

Deialdiaren II. eranskinean dago eskabidearen eredua.

En el Anexo II de la presente convocatoria figura el modelo de solicitud.

Formularioan «telefono mugikorra» eta «helbide elektronikoa» atalak betetzeko aukera ageri da. Bete ostean, ulertzen da eskatzaileak baimena ematen diola Hezkuntza Sailari agindu honetako I. eranskineko 34. artikuluan aurreikusitako ohar osagarriak helarazteko.

En el formulario se contempla la posibilidad de rellenar los apartados «teléfono móvil» y «correo electrónico». Con su cumplimentación, se entiende que la persona solicitante habilita al Departamento de Educación a efectos de avisos adicionales a los contemplados en el artículo 34 del Anexo I de la presente Orden.

3.– 2018-2019 ikasturtean beka eskatu zuten eta matrikula kudeatzeko aplikazioan jasota dauden mailetan ikasketak egiten ari diren ikasleei beteta emango zaie eskaera-formularioa. Formulario hori:

3.– Al alumnado que solicitó beca en el curso 2018-2019 y curse estudios en niveles incluidos en la aplicación de gestión de matrícula, se le facilitará un formulario de solicitud ya cumplimentado. Este formulario:

– Ikastetxean jaso ahal izango da paper-formatuan, edo bide telematikotik eskuratu ahal izango da helbide elektroniko honetan: www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion / www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/

– Se podrá recoger en formato papel en el centro docente, o se podrá acceder al mismo vía telemática a través de la dirección electrónica www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion / www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/

Horretarako, eskatzaileek aurreko ikasturteko pasahitzak baliatu ahal izango dituzte, hurrengo 4. puntuan zehaztutako prozedurari jarraikiz erregistratu beharko dute edota ikastetxean jasotzeko eskaera-formularioan ageri den URL helbidearen bidez.

Para ello las personas solicitantes podrán usar las claves del curso anterior, registrarse siguiendo el procedimiento detallado en el punto 4 siguiente, o a través de la dirección (url) que consta en el formulario de solicitud recogido en el centro.

Formularioan ageri diren datuak zuzenak direla egiaztatu ostean, edota egin beharreko aldaketak egin ondoren, eskabidea aurkeztuko da.

Una vez comprobado que los datos que constan en el formulario son correctos, o realizadas las modificaciones pertinentes, se presentará la solicitud:

– Bide telematikoz, aplikazioan eskaera-formularioa elektronikoki sinatuta edota ikastetxean jasotako formularioan ageri den pasahitzaren bidez.

– Vía telemática, validando en el aplicativo el formulario de solicitud con firma electrónica o bien mediante la clave que consta en el formulario recogido en el centro.

– Formularioa paperean sinatuta, eta honako toki hauetakoren batean aurkeztuta:

– Firmando el formulario en papel, que deberá presentarse en los siguientes lugares:

● Beka-eskaeraren xede diren ikasketak egiteko ikastetxeetan.

● Los centros donde se vayan a cursar los estudios para los que se solicita la beca.

● Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen (urriaren 1eko 39/2015 Legea) 16. artikuluak zehaztutako tokietan, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko Dekretuan (apirilaren 29ko 72/2008 Dekretua) adierazitakoetan.

● En las dependencias a las que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y Organismos Autónomos.

4.– Gainerako ikasleak:

4.– El resto del alumnado:

a) Eskaera modu elektronikoan egiteko, www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion / www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/ helbidera sartu behar da, eta honela jardun:

a) Para realizar la solicitud de forma electrónica, deberá acceder a www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion / www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/ y proceder de la forma siguiente:

– Ziurtagiri digitala baliatuta sartu (NAN, Izenpe txartela...) edota itsasontzien jokoa erabilita (B@kq); edo, halakorik izan ezean,

– Acceder mediante certificado digital (DNI, Tarjeta Izenpe,) o Juego de Barcos (B@kq), o en su defecto

– Sisteman erregistratuta, helbide elektroniko baten bidez eta honako bide hauetako bati jarraituta:

– Registrarse en el sistema, mediante un Correo Electrónico, y uno de los elementos siguientes:

● HNA (Hezkuntza Nortasun Agiria) eta ikaslearen jaioteguna.

● DIE (Documento Identificativo de Educación), y fecha de nacimiento del alumno o alumna.

● Nortasun Agiri Nazionala (NAN), haren iraungitze-data zehaztuta. Eskatzailea atzerritarra baldin bada, atzerritarren identifikazio-zenbakia (AIZ) eta jaioteguna adierazi beharko ditu, eta, hala badagokio, atzerritarren identifikazio-txartelaren zenbakia (AIT). Kasu batean eta bestean, eskatzailearen nortasuna egiaztatu egingo da, datuak egiaztatzeko zerbitzuaren bitartez. Zerbitzu hori Administrazio Elektronikoari buruzko 21/2012 Dekretuaren bigarren xedapen gehigarrian jasota dago.

● Documento Nacional de Identidad (DNI), junto la fecha de caducidad del mismo. Las personas de nacionalidad extranjera se identificarán mediante su Número de Identificación de Extranjeros (NIE), fecha de nacimiento, y en su caso, el número de su Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE). En ambos casos la identidad de la persona solicitante se verificará a través del servicio de verificación de datos contemplado en la disposición adicional segunda del Decreto 21/2012, de Administración Electrónica.

Eskatzaileak ez baldin badauka eskabide telematikoa egiteko bitartekorik, ikaslea matrikulatuta dagoen ikastetxean bertan egin ahal izango du.

En el caso de que la persona solicitante no disponga de medios para presentar la solicitud por vías telemáticas, podrá realizarla en el propio centro donde esté matriculado el alumno o alumna.

b) Eskabide elektronikoa erabat beteta dagoenean, izapidetze telematikoa egiten jarraitu edo paperean aurkeztu aukeratu beharko du.

b) Una vez que la solicitud electrónica esté rellenada en todos sus términos se deberá optar por continuar con la tramitación telemática o en formato papel.

c) Aurkezpen telematikoa egitea aukeratuz gero, ezinbestekoa izango da sinadura elektronikoa izatea indarrean den ziurtagiri digitalarekin (NAN; Izenpe txartela...) edota itsasontzien jokoa (B@kq), eta Agindu honetako I. eranskineko 31. artikuluan zerrendatutako dokumentuak aurkeztu beharko dira eskaneatuta, baita eskaera elektronikoki sinatu ere. Orduantxe geratuko da eskabidea erregistratuta.

c) Si se opta por la presentación telemática, para lo que es necesario disponer de firma electrónica con certificado digital en vigor (DNI, Tarjeta Izenpe) o Juego de Barcos (B@kq), se deberán adjuntar los documentos escaneados que se relacionan en el artículo 31 del Anexo I de la presente Orden y firmar electrónicamente la solicitud. Solo entonces quedará registrada la solicitud.

d) Paperean aurkeztea erabakiz gero, aplikazioak sortuko duen eskabide-formularioa inprimatu beharko da; ondoren, sinatu eta honako toki hauetakoren batean aurkeztu beharko da, Agindu honetako I. eranskineko 31. artikuluan zerrendatutako dokumentuekin batera:

d) Si se opta por la presentación en formato papel, deberá imprimir el formulario de solicitud que generará la aplicación, firmarlo y adjuntar los documentos referidos en el artículo 31 del Anexo I de la presente Orden y presentarlo en alguno de los lugares siguientes:

– Beka-eskaeraren xede diren ikasketak egiteko ikastetxeetan.

– Los centros donde se vayan a cursar los estudios para los que se solicita la beca.

– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen (urriaren 1eko 39/2015 Legea) 16. artikuluak zehaztutako tokietan, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko Dekretuan (apirilaren 29ko 72/2008 Dekretua) adierazitakoetan.

– En las dependencias a las que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y Organismos Autónomos.

30. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea.

Artículo 30.– Plazo de presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak eta beharrezko dokumentazioa aurkezteko epea 2019ko irailaren 30ean hasiko da, eta urte bereko urriaren 29an amaituko.

1.– El plazo para la presentación de las solicitudes y documentación necesaria comenzará el 30 de septiembre y finalizará el 29 de octubre de 2019.

2.– Beka- edo laguntza-eskabideak epe horretatik kanpo aurkeztu ahal izango dira kasu hauetan:

2.– Podrán presentarse solicitudes de beca o ayuda fuera de los plazos señalados en los siguientes casos:

a) Eskabideak aurkezteko epea amaitu eta gero aurkeztutako matrikulak badira, betiere matrikula-eskabidearen kopiarekin batera egiten bada eskabidea, matrikula egin eta gehienez ere hilabeteko epean.

a) Si se trata de matriculaciones posteriores al plazo de finalización de presentación de solicitudes, siempre que la petición se realice junto con copia de la solicitud de matrícula en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de realización de la matrícula.

b) Aipatutako epeak igaro ostean familiaren sostengatzaile nagusia hiltzen bada, edo arauzko adina betetzeagatik ez den bestelako arrazoirengatik nahitaezko erretiroa hartzen badu.

b) Fallecimiento de la persona sustentadora principal de la familia, o jubilación forzosa de la misma que no se produzca por cumplir la edad reglamentaria, ocurridos después de transcurridos dichos plazos.

c) justifikatutako arrazoi larriren bat dela eta, ikaslearen familiaren egoera ekonomikoak kalte larriak izan baditu.

c) Estudiantes cuya situación económica familiar se viera gravemente afectada por causa justificada.

Nolanahi ere, eskaera berriak 2020ko apirilaren 30era arte soilik onartuko dira.

En cualquier caso, solo se admitirán nuevas solicitudes hasta el, 30 de abril de 2020.

31. artikulua.– Aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 31.– Documentación a aportar.

1.– Beka-eskabidearekin batera, agiri hauek aurkeztu behar dira:

1.– La solicitud de la beca deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Dibortzioa, banantzea, erregistratutako izatezko bikotearen desegitea edo antzeko egoerak egonez gero, hitzarmen arautzailearen fotokopia, baldin eta lehenago aurkeztu ez bada. Konpentsazio-pentsioaren egiaztagiri eguneratua, beharrezkoa bada, eta seme-alabentzako mantenu-pentsioarena. (Diru-sarreraren fotokopia.) Familiaren egoitzan bizi diren kideen errolda-agiria eta, hala badagokio, aitaren edo amaren ezkontidearen edo bikotearen diru-sarreren ziurtagiria.

a) En caso de divorcio, separación, disolución de pareja de hecho registrada u otras situaciones análogas: fotocopia del convenio regulador, siempre que no haya sido aportado anteriormente. Justificante actualizado de pensión compensatoria, en su caso, y de la pensión por alimentos a favor de los hijos. (Fotocopia del ingreso). Volante de empadronamiento de los miembros que conviven en el domicilio familiar y justificante de los ingresos del cónyuge o pareja del padre o de la madre, en su caso.

b) Laguntza sozialen jasotzaileen kasuan, dagokion erakundeak emandako ziurtagiria.

b) En caso de perceptores de ayudas sociales: certificado expedido por el organismo correspondiente.

c) Salbuetsitako diru-sarreren kasuan: ezintasun iraunkor absolutuaren edo baliaezintasun handiko pentsioaren ziurtagiria, zurztasun-pentsioarena, kaleratzearengatiko kalte-ordainena eta abar.

c) En caso de ingresos exentos: certificado de la pensión de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, pensión de orfandad, indemnizaciones por despido, etc.

d) Agindu honen 10. eta 20. artikuluetan aurreikusitako kenkariak sorraraz ditzaketen kasuak egiaztatzeko agiriak.

d) Situación acreditativa de los supuestos que puedan dar lugar a las deducciones contempladas en los artículos 10 y 20 de la presente Orden.

e) Deialdi honen II. kapituluak aipatzen dituen irakaskuntzen kasuan, 2018-2019 ikasturtean lortutako batez besteko notaren ziurtagiria.

e) Justificante de la nota media obtenida el curso anterior 2018-2019, en el caso de las enseñanzas a que se refiere el Capítulo II de esta convocatoria.

f) Honako hauek izan ezean, ikaslearen eta eskaera egiten duenaren nortasuna egiaztatzeko agiria aurkeztu beharko da: sailaren identifikazio-zenbakia, nortasun-agiri nazionala, atzerritarren identifikazio-zenbakia edo atzerritarren identifikazio-txartela.

f) En el caso, de no disponer del número de identificación del departamento (DIE), o Documento Nacional de Identidad (DNI), o número de Identificación de Extranjeros (NIE), o Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE), deberá presentarse el documento acreditativo de la identidad del alumnado y de quien realiza la solicitud.

g) Gurasoen etxetik irten dela eta ekonomikoki independentea dela egiaztatzeko, eskatzaileak egiaztatu beharko du bere bizileku propioan –ez gurasoen etxean– erroldatuta dagoela –erositako zein alokatutako etxebizitza batean, bakarrik zein partekatua–; edota zurztasun-egiaztagiria eta bizitzeko zer baliabide dituen egiaztatu beharko du.

g) Las situaciones de independencia familiar y económica se acreditarán mediante un padrón distinto al de sus progenitores en un domicilio propio (en propiedad o alquiler, solo o compartido), o certificación de su situación de orfandad y los medios de vida con los que cuenta la persona solicitante.

h) Familia-harreran diren ikasleen kasuan, harrerari buruzko aginduaren eta dagokion aldundiak erabakitako harrera-baldintzen fotokopia, aldez aurretik aurkeztu ez bada.

h) En el caso de alumnos o alumnas en acogida familiar, fotocopia de la Orden de acogida y de las condiciones de acogida acordadas por la correspondiente Diputación, siempre y cuando no se haya presentado anteriormente.

i) Bizikidetza- edo familia-unitatearen diru-sarrerak eta ekonomia-egoera adierazteko, eskatzaileak garrantzitsutzat jotzen dituen edozein agiri: kaleratze-kitapenak, enplegu-erregulazioko espedienteak, behar bezala erregistratutako dohaintzak eta abar.

i) Cualesquiera otros documentos que estime importantes para reflejar los ingresos y la situación económica de la unidad convivencial como: liquidaciones de despidos, EREs, donaciones debidamente registradas, etc.

j) Eskatzailea izango da eskabidean ematen duen informazio ekonomikoaren erantzule; hala, legez behartuta egongo da bizikidetza- edo familia-unitatearen diru-sarrera eta ondare guztiak egiaztatzeko agiriak aurkeztera. Eskatu den laguntza ukatu ahal izango da, baldin eta bizikidetza- edo familia-unitatearen bizi-baliabide guztiak egiaztatzeko agiriak aztertuta, Administrazioak uste badu egiaztatu diren diru-sarrerak bizikidetza- edo familia-unitatearen gastuak baino txikiagoak direla, aurkeztu den informazioaren edo kanpoko datu batzuen arabera.

j) La persona solicitante es la responsable de cuanta información de carácter económico facilite en la solicitud y tiene la obligación legal de presentar documentación que justifique la totalidad de los ingresos y patrimonio de su unidad convivencial/familiar. Se podrá denegar la concesión de la ayuda solicitada cuando a la luz de la documentación presentada para justificar la totalidad de los medios de vida con los que cuenta la unidad convivencial/familiar, la Administración estime que se justifican unos ingresos que están por debajo del nivel de gastos de la unidad convivencial/familiar, en función de la información presentada en la solicitud y otros signos externos.

2.– Errenta-aitorpena beste autonomia-erkidegoren batean aurkeztu duten bizikidetza-unitateek edota aurkeztutako aitorpenak diru-sarrera guztiak ez baditu, esandakoaz gain, honako hauek ere aurkeztu beharko dituzte:

2.– Las unidades convivenciales que hayan presentado la Declaración de la Renta en otra comunidad autónoma o que la misma no contuviera la totalidad de los ingresos deberán adjuntar, además de lo mencionado:

a) Sostengatzaile nagusiaren 2018ko ekitaldiko errenta-aitorpenen (PFEZ) fotokopia guztiak eta, hala badagokio, zerga horren aitorpena egin beharra duten gainerako kide konputagarrienak. Langile autonomoak izanez gero, jardueraren etekinak kalkulatzeko aitorpenaren orria ere aurkeztu beharko da.

a) Fotocopias completas de las Declaraciones de la Renta (IRPF), ejercicio 2018, del sustentador principal y, en su caso, de todas y todos los demás miembros computables con obligación de presentar declaración de dicho impuesto. En el caso de trabajadores autónomos se incluirá la hoja de la Declaración en la que se calculan los rendimientos de la actividad.

b) Kide konputagarri guztiek lortutako diru-sarrerak egiaztatzen dituzten agiriak: gizarte-laguntzak jasotzen badituzte, dagokion erakundeak egindako ziurtagiria; diru-sarrera salbuetsiak, zenbatekoak direla-eta aitortu gabeko diru-sarrerak, balore higigarrien errendimenduak, banku-gordailuak, kontu-korronteen interesak...

b) Documentos acreditativos de todos los ingresos obtenidos por todos los miembros computables (certificado expedido por el organismo correspondiente en caso de perceptores de Ayudas sociales, ingresos exentos, ingresos no declarados por razón de cuantía, rendimientos de valores mobiliarios, depósitos bancarios, intereses de cuentas corriente...).

c) Profesional eta enpresaburuek aurkeztutako ordainketa zatikatuen aitorpenen fotokopiak.

c) Fotocopias de las declaraciones por pagos fraccionados presentados por profesionales y empresarios.

3.– Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga (PFEZ) aurkezteko obligaziorik izan ezean, kide konputagarri guztiek eskuratutako diru-sarreren egiaztagiri guztiak aurkeztu beharko dira (gizarte-laguntzak jasotzeko dagokion erakundeak emandako ziurtagiria, salbuetsitako diru-sarrerak, zenbatekoa dela-eta aitortu gabeko diru-sarrerak, balio higigarrien errendimenduak, banku-gordailuak, kontu korronteko interesak...); era berean, profesionalek eta enpresaburuek aurkeztutako ordainketa zatikatuengatiko aitorpenen fotokopiak ere aurkeztu beharko dira, baita artikulu honetako lehen zenbakian jasotako informazioa ere.

3.– En el caso de que no existiera la obligación de presentar la Declaración del IRPF, deberá aportar los documentos acreditativos de todos los ingresos obtenidos por todos los miembros computables (certificado expedido por el organismo correspondiente en caso de perceptores de ayudas sociales, ingresos exentos, ingresos no declarados por razón de cuantía, rendimientos de valores mobiliarios, depósitos bancarios, intereses de cuentas corriente...), fotocopias de las declaraciones por pagos fraccionados presentados por profesionales y empresarios; así como la información recogida en el primer apartado del presente artículo.

32. artikulua.– Eskatzaileen betebeharrak.

Artículo 32.– Obligaciones de los solicitantes.

1.– Ikasleak eskabide-eredua sinatuta aurkezteak, edo hura adinez txikia izanez gero haren ordez eskatzailearen legezko ordezkariak sinatzeak, esan nahi du sinadura horrekin erantzukizun solidariopean hau aitortzen duela:

1.– La presentación de la solicitud firmada por el alumnado, y en el caso de que sea menor de edad no emancipado por su representante legal, implica que con dicha firma declaran bajo responsabilidad solidaria lo siguiente:

a) Beka edo laguntzaren deialdiaren oinarriak onartzen dituela.

a) Que aceptan las bases de la convocatoria para la que solicitan la beca o ayuda.

b) Eskabidean jarritako datu guztiak egiazkoak direla.

b) Que todos los datos incorporados a la solicitud se ajustan a la realidad.

c) Beste edozein administrazio edo erakunde publiko edo pribaturen partetik bestelako beka edo laguntzarik eskuratuz gero, Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzako beka atalari jakinarazi beharko diola.

c) Que, en caso de obtener otra ayuda procedente de cualquier otra administración o entidad pública o privada, deberá comunicarlo a la unidad de becas de la Delegación Territorial de Educación.

d) Beka edo laguntza jaso eta baliatu ahal izateko ezarritako baldintzak eta betekizunak betetzen dituela egiaztatuko duela, eta adierazten duela ez dagoela dirulaguntzen onuradun izateko gaitasunik gabe uzten duen inolako lege-auzitan sartuta.

d) Que acreditarán el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos para la concesión y disfrute de la beca o ayuda y que declaran que no están incursos en ninguna causa legal que les inhabilite para ser beneficiarios de subvenciones.

e) Beka ematea bideratu zuten baldintzak bete direla egiaztatzeko beharrezko frogatze-jarduerei men egingo diela, eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, dirulaguntzen nondik norakoak fiskalizatzean, eskatuko dioten informazio guztia emango duela.

e) Que se someterán a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su caso, el cumplimiento de las condiciones que determinaron la concesión de la beca, y facilitarán cuanta información les sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las subvenciones.

f) Adieraztea, berariaz ikasketak edo ikastetxea aldatu baditu, aurreko urteetan bekadun izan dela.

f) Declarar, específicamente en los supuestos de cambio de estudios o de centro docente, el hecho de haber sido becario en años anteriores.

g) Laguntza eman duen erakundeari jakinaraztea matrikula ezeztatu dela edo laguntza emateko kontuan hartutako beste edozein baldintza aldatu dela.

g) Poner en conocimiento de la entidad concedente la anulación de la matrícula, así como cualquier otra alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión.

h) Beka zertarako eman den, hartarako erabiliko duela. Egoera hauetakoren bat gertatzen bada, ulertuko da beka ez dela erabili jatorrian zuen xederako:

h) Que destinarán la beca a la finalidad para la que se concede; se entenderá que no han destinado la beca para dicha finalidad quienes hayan incurrido en alguna o algunas de las siguientes situaciones:

a) Ikastetxean baja ematea 2019-2020 ikasturtea amaitu baino lehen.

a) Haber causado baja de hecho en el centro, antes de final del curso 2019-2020.

b) Eskola-orduen % 80ra edo gehiagora joan ez izana, horretarako baimen edo lekapenik izan ez badu.

b) No haber asistido a un 80% o más de las horas lectivas, salvo dispensa o autorización.

c) Matrikulatutako ordu edo irakasgaien % 50 gainditu ez izana, ohiko edo ezohiko deialdian.

c) No haber superado el 50% de las asignaturas u horas matriculadas, en convocatoria ordinaria ni extraordinaria.

2.– Eskatzaileen datu pertsonalak Unibertsitateaz Kanpoko Bekak eta Laguntzak fitxategian sartu eta tratatuko dira.

2.– Los datos de carácter personal de las personas solicitantes serán tratados e incorporados en el fichero de Becas y Ayudas no Universitarias.

Datu pertsonalen tratamendua honako hauetan ezarritakoaren arabera egingo da: 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa; eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa.

El tratamiento de los datos personales se llevará a cabo según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Personales y garantía de los derechos digitales, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

33. artikulua.– Eskaerak kudeatzea.

Artículo 33.– Gestión de solicitudes.

1.– Bekaren edo laguntzaren xede den ikasketa eskaintzen duen ikastetxeak honako funtzio hauek egingo ditu:

1.– El centro docente que presta el servicio educativo para el que se solicita la beca o ayuda realizará las siguientes funciones:

a) Ikastetxeko ikasleei eta familiakoei deialdiaren berri ematea; ikasketetarako laguntza edo beka bat eskuratu nahi badute, jarraitu beharreko prozeduraz eta aurkeztu beharrezko dokumentazioaz informatzea.

a) Difusión de la convocatoria al alumnado del centro y sus familiares, facilitando información sobre el procedimiento a seguir y documentación a presentar para obtener una beca o ayuda al estudio.

b) Prozesuaren segimendua egitea, eskatzaileei behar beste informazio emanez.

b) Seguimiento del proceso, a fin de mantener informadas a las personas solicitantes.

c) Eskabideak aurkezteko epea amaitu eta gero, ikastetxeko zuzendariak edota, hala badagokio, idazkariak egiaztatuko du datuak egiazkoak direla; hain zuzen ere, laguntza edo beka eskatzeko aplikazioko konfigurazio-tauletan bete dituztenak.

c) Finalizado el plazo de presentación de solicitudes la persona que ocupa la dirección del centro, o en su caso la secretaría, certificará la veracidad de los datos que, para completar la solicitud de ayuda o beca, han cumplimentado en las tablas de configuración del aplicativo

d) Ikastetxeek eskabideak eta horiei erantsitako dokumentazioa bideratu eta prestatuko dituzte; hain zuzen, alfabetikoki antolatutako zerrendetan prestatuko dituzte, eta, ondoren, lurralde-ordezkaritzari dagokion Zuzenean zerbitzuan aurkeztuko dituzte, edo mezulariz bidali Hezkuntza Sailera.

d) Las solicitudes, una vez diligenciadas por los centros, junto con la documentación, serán preparadas en relaciones ordenadas alfabéticamente, y presentadas por los centros en el Servicio de Zuzenean correspondiente a cada Delegación Territorial o a través del servicio de mensajería que envía el Departamento de Educación.

2.– Lurralde-ordezkaritzak eskabide guztiak eta aurkeztutako dokumentazioa jasoko ditu, eta espedienteak aztertuko ditu. Horrela, baloratuko du bekaduntzat hartzeko betekizun guztiak betetzen dituzten edo ez, eta zer osagaitarako eskubidea izango luketen, betiere Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritzarekin koordinatuta; izan ere, azken organo horrek bere gain hartzen du agindu honetan araututako bekak eta laguntzak kudeatzeko ardura.

2.– La Delegación Territorial, recepcionará todas las solicitudes y la documentación presentada y analizará los expedientes, valorando si reúnen o no todos los requisitos para ser consideradas personas becarias, así como los componentes a los que tendrían derecho, siempre en coordinación con la Dirección de Gestión Económica que es el órgano que asume la gestión de las becas y ayudas reguladas en la presente Orden.

Lurralde-ordezkaritzak, hala badagokio, aurkeztu ez duen dokumentazioa eskatuko dio eskatzaileari, gehienez ere 10 egun naturaleko epean.

En su caso, la Delegación Territorial requerirá a la persona solicitante la documentación no presentada, en un plazo máximo de 10 días naturales.

34. artikulua.– Ebazpen-prozedura.

Artículo 34.– Procedimiento de resolución.

1.– Lurralde-ordezkaritzetan eskabideak jaso eta gero, horiek bekaren edo laguntzaren behin-behineko ebazpen-proposamenak egingo dituzte.

1.– Recibidas las solicitudes en las Delegaciones Territoriales, estas formularán las propuestas de resolución provisional de la beca o ayuda.

Lurralde-ordezkaritzek eginiko proposamenen arabera, Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritzak emango ditu bekari edo laguntzari buruzko behin-behineko ebazpen partzialak eta ondoz ondokoak.

De acuerdo con las propuestas realizadas por las Delegaciones Territoriales, la Dirección de Gestión Económica emitirá las correspondientes resoluciones provisionales parciales y sucesivas de la beca o ayuda.

2.– Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendariak onartu dituen behin-behineko ebazpenen jakinarazpena Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratuko da, honako webgune honetan: https://euskadi.eus. Horrez gainera, Hezkuntza Sailaren web-orrian ere argitaratuko dira: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus

2.– La notificación de las resoluciones provisionales aprobadas por la Directora de Gestión Económica se realizará mediante su publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco en la dirección web https://euskadi.eus. Además, se publicará en la página web del Departamento de Educación, http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus

Emandako dirulaguntzetan, osagaiak eta emandako zenbatekoak zehaztuko dira, eta, hala badagokio, ukatutako osagaiak eta horretarako arrazoiak ere bai.

En las solicitudes concedidas se indicarán los componentes y cuantías concedidas; y, en su caso, los componentes denegados y sus motivos.

Alegazioak aurkezteko 15 egun naturaleko epea hasiko da, jakinarazpenaren datatik aurrera.

A partir de la notificación se dará un plazo de 15 días naturales para realizar alegaciones.

3.– Alegazioak aztertu ondoren eta epea igarotakoan, aurretik egin beharreko egiaztapenak eta izapideak eginda, Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendariak behin betiko ebazpena emango du.

3.– Tras estudiar las alegaciones, una vez transcurrido el plazo, previas la comprobación y trámites precisos, la Directora de Gestión Económica dictará la resolución definitiva.

Emandako dirulaguntzetan, osagaiak eta emandako zenbatekoak zehaztuko dira, eta, hala badagokio, ukatutako osagaiak eta horretarako arrazoiak ere bai.

En las solicitudes concedidas, se indicarán los componentes y cuantías concedidas; y en su caso los componentes denegados y sus motivos.

Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendariak onartu dituen behin betiko ebazpenen jakinarazpena Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratuko da, honako webgune honetan: https://euskadi.eus. Prozedura-ebazpen horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Administrazio eta Zerbitzuetako sailburuordeari, hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Horrez gainera, Hezkuntza Sailaren web-orrian ere argitaratuko dira: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus

La notificación de las resoluciones definitivas aprobadas por la Directora de Gestión Económica se realizará mediante su publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco en la dirección https://euskadi.eus. Contra esta resolución del procedimiento podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejera de Administración y Servicios en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación. Además, se publicará en la página web del Departamento de Educación, http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus

4.– Sei hilabeteko epean ebatzi eta jakinaraziko dira laguntza guztiak, deialdia argitaratzen denetik aurrera zenbatuta. Epe hori bukatu eta ebazpen espresurik eman eta jakinarazten ez bada, interesdunek ezetsitzat jo beharko dituzte eskabideak, hala ezartzen baita Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 24. artikuluan (urriaren 1eko 39/2015 Legea), hargatik eragotzi gabe gerora espresuki ebaztea.

4.– La resolución y notificación de todas las ayudas se realizará en un plazo de seis meses a partir de la publicación de la convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa las y los interesados podrán entender desestimada su solicitud a efectos de lo previsto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que, con posterioridad, sea resuelta de forma expresa.

5.– Hori hala izanik ere, organo kudeatzaileak beste aukera bat ere badu: interesdunei jakinarazpenen abisuak bidaltzea, SMSak edo mezu elektronikoak igorriz, eskabideetan jarri zituzten telefono mugikorretara eta helbide elektronikoetara. Abisu horiek ez dute, inolaz ere, egindako jakinarazpen balioa izango.

5.– Sin perjuicio de lo anterior, el órgano gestor podrá remitir a las personas interesadas avisos de las notificaciones realizadas mediante mensajes SMS o de correo electrónico, a los teléfonos móviles y cuentas de correo electrónico incluidas en el formulario de solicitud. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

6.– Beken behin betiko ebazpenean, jantoki-osagaiari dagokion zenbatekoa kalkulatzeko, data horretan dauden datuak erabiliko dira. Ondoren, maiatzaren azken astean, aldatu egin badira jantokira bertaratutako egunak edo beka hori emateko kontuan hartu ziren baldintzak, beka berriz kalkulatuko da, deialdi honen 38. artikuluaren arabera.

6.– En la resolución definitiva de las becas, el importe correspondiente al componente de comedor se calculará con los datos que a esa fecha se dispongan. Posteriormente, la última semana del mes de mayo, en el caso de existir modificaciones de los días de asistencia al comedor o de las condiciones tenidas en cuentas para su concesión, se procederá al recálculo de la misma, de acuerdo al artículo 38 de esta convocatoria.

35. artikulua.– Gerora sortutako egoera berriak.

Artículo 35.– Nuevas situaciones sobrevenidas.

1.– Eskatzaileak alegatzen duenean kide konputagarrien ekonomia-egoera nabarmen aldatu dela 2018. urtetik aurrera (erreferentzia-urtea), kasu horiek kontuan izango dira.

1.– Se tendrán en cuenta los casos en los que la persona solicitante alegue que la situación económica de los miembros computables ha variado sensiblemente con posterioridad al año 2018 que es el año de referencia.

a) Familiaren ekonomia-egoera berria kontuan hartzeko, ezinbestekoa izango da egoera sorrarazi duten gertakariak eta horien nondik norakoak adieraztea eta agiri bidez egiaztatzea.

a) Para que la nueva situación económica pueda ser tenida en cuenta, será preciso que se expongan y acrediten documentalmente los hechos causantes de la situación y las circunstancias de la misma.

b) Bide beretik, beka edo laguntza ematerakoan edo ukatzerakoan, familiaren ondarea osatzen duten ondasunen izaera haztatuko da, bai eta errenta osatzen duten diru-sarrerena ere, batez ere kaleratzeengatiko kalte-ordainen edo kide konputagarrien ekonomia-egoeran kalte larriak eragiten dituzten bestelako gorabeheren kasuan.

b) Asimismo, se ponderará la naturaleza de los bienes que constituyen el patrimonio y los ingresos que integran la renta, especialmente en el caso de indemnizaciones por despido u otras contingencias que afecten gravemente a la situación económica de los miembros computables, para conceder o denegar la beca o ayuda.

c) Bizikidetza-unitatearen sostengatzailea hiltzen edo ezinbestean erretiratzen bada, edota ikaslearen familiaren egoera ekonomikoak kalte handiak izaten baditu –betiere justifikatutako arrazoiren bat dela eta–, aintzat hartu ahal izango dira inguruabar horiek, baita unitatearen ekonomian duten eragina ere, sortutako egoera berria kontuan hartuta.

c) En los casos de fallecimiento o jubilación forzosa de la persona sustentadora de la unidad convivencial, o de estudiantes cuya situación económica se viera gravemente afectada por causa justificada, se podrá considerar estas circunstancias y su repercusión en la economía de la unidad, teniendo en cuenta la nueva situación sobrevenida.

2.– Gerora sortutako egoera berri horiek, artikulu honen aurreko apartatuan ezarritakoaren arabera justifikatuak, kontuan hartuko dira ikasteko beka eta laguntzen behin betiko ebazpena ematen den arte.

2.– Estas nuevas situaciones sobrevenidas, justificadas según lo establecido en el apartado anterior de este artículo, serán tenidas en cuenta hasta que se dicte la resolución definitiva de las becas y ayudas al estudio.

36. artikulua.– Beste erakunde batzuekin elkarlana.

Artículo 36.– Colaboración con otras entidades.

Hezkuntza Sailak foru-aldundietako ogasun-departamentuekin lankidetza kudeatuko du, baita administrazio publikoetako beste edozer erakunderekin ere, honako xede hauek lortzeko:

El Departamento de Educación gestionará la colaboración con los Departamentos de Hacienda de las Diputaciones Forales, o de cualquier otro órgano de las administraciones públicas, en orden a la consecución de los fines siguientes:

1.– Baliabide tekniko fiskalak erabiltzea, eskatzaileen familien errenten eta ondarearen benetako balioak neurtu ahal izateko.

1.– Utilización de los medios técnicos fiscales para la estimación de los valores reales de las rentas y patrimonio de las familias a las que pertenezcan las personas solicitantes.

2.– Kasu jakin batzuetan egiaztatze eta kontrol lanetarako laguntza teknikoa jasotzea. Eragiketa horietan eraginkortasun handiagoa lortzeko, Hezkuntza Sailak foru-aldundietako ogasun-departamentuetako Datuak Prozesatzeko Zentroei eskatuko die banaka edo bereziki ikertu behar diren kasuen zerrenda.

2.– Prestación de asistencia técnica en las tareas de verificación y control en casos concretos. Para la mayor eficacia de estas operaciones el Departamento de Educación solicitará del Centro de Proceso de Datos de los Departamentos de Hacienda de las Diputaciones Forales, el listado de los casos que deban ser objeto de investigación individual o especial.

37. artikulua.– Laguntzak ordaintzea.

Artículo 37.– Abono de las ayudas.

1.– Laguntza dena batera ordainduko da, hilabeteko epean, Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendariak behin betiko ebazpena ematen duenetik aurrera.

1.– El pago de las ayudas, se hará de una sola vez en el plazo de un mes contado a partir de la correspondiente resolución definitiva por parte de la Directora de Gestión Económica.

Organo kudeatzaileak ordainketak egin direla jakinarazteko abisuak bidali ahal izango dizkie interesdunei, SMSak edo mezu elektronikoak igorriz eskabideetan jarri zituzten telefono mugikorretara eta helbide elektronikoetara.

El órgano gestor podrá remitir a las personas interesadas avisos de la efectividad de los pagos mediante mensajes SMS o de correo electrónico, a los teléfonos móviles y cuentas de correo electrónico incluidas en el formulario de solicitud.

2.– Eskatzaileak eskaera-formularioan jartzen duen kontu korrontean sartuko da laguntzaren zenbatekoa. Ez dira hala ordainduko, ordea, kudeaketa zuzeneko jantoki-zerbitzua duten ikastetxe publikoetan ikasten duten ikasleen laguntzak; izan ere, laguntza horiek zuzenean sartuko dira ikastetxe horien kontuan.

2.– El importe de la ayuda se ingresará en la cuenta corriente consignada por la persona solicitante en la solicitud, a excepción de la ayuda de comedor de los alumnos y alumnas que estudien en centros docentes públicos con servicio de comedor en régimen de gestión directa, que se ingresará directamente en la cuenta de los citados centros.

3.– Jarritako gora jotzeko errekurtsoen ondorioz gorantz aldatu beharko balitz emandako laguntzen zenbatekoa, ordainketa osagarri bat egin beharko da hilabeteko epean, aipatutako errekurtsoak osorik edo zati batean onesten dituen ebazpena ematen den egunetik kontatzen hasita.

3.– Si como consecuencia de los recursos de alzada interpuestos se hubiera de modificar al alza el importe de las ayudas concedidas, deberá procederse a realizar un pago adicional en el plazo de un mes a partir de la fecha de la resolución que estima total o parcialmente los citados recursos.

38. artikulua.– Aldatzea, errebokatzea eta itzultzea.

Artículo 38.– Modificación, revocación y reintegro.

1.– Aldaketa gauzatzea adostu daiteke baldin eta beka edo laguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira, bestelako laguntzak edo dirulaguntzak pilatuta eskuratzen badira eta helburu bera duten bestelako diru-sarrera edo baliabideak jasotzen badira. Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 49.12 artikuluari jarraituz (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua), bekak emateko ebazpena aldatzeko, beka edo laguntzaren onuradun izateko ezarritako gutxieneko betekizunak babestu behar dira.

1.– La modificación podrá acordarse por alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la beca o ayuda, por la obtención concurrente de otras ayudas o subvenciones y por la percepción de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad. De conformidad con el artículo 49.12 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre), la modificación de la resolución de concesión requiere que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos para ser beneficiario de la beca o ayuda.

Beka eman izana aldatzeko ebazpenak espedientearen entzunaldi- eta ikustaldi-izapidea izan behar du aldez aurretik, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak (urriaren 1eko 39/2015 Legea) 82. artikuluan aurreikusten duen moduan.

La resolución modificando la concesión requiere el previo ofrecimiento del trámite de audiencia y vista del expediente previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Errebokatu eta, hala badagokio, itzuli egingo da beka edo laguntza emandako helburu espezifikorako erabiltzen ez denean, laguntza eskuratzeko eskatutako baldintzak betetzen ez direla egiaztatzean eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluan jasotako gainerako kasuetan (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua). Errebokatzea erabaki ondoren, emandako zenbatekoa oraindik ordaindu ez bada, ezingo da ordainketa eskatu, eta, ordainduta egonez gero, jasotako zenbatekoak eta horien legezko interesak itzuli beharko dira.

2.– La revocación y, en su caso, reintegro procederá en los casos en que la beca o ayuda no se utilice para el destino específico para el que se concedió, se compruebe el incumplimiento de las condiciones requeridas para su obtención y, en los demás casos contemplados en el artículo 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre). Dictada la revocación si la cuantía concedida no hubiera sido aún abonada no será exigible su abono y, en caso de que esta hubiera sido abonada, procederá el reintegro de las cantidades percibidas más los intereses legales.

Itzultzeko prozedura, berriz, aipatutako Legearen 53.4 artikuluan eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren 4. eta 5. artikuluetan xedatzen da.

El procedimiento de reintegro será el establecido en el artículo 53.4 de la citada Ley y en los artículos 4 y 5 del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre.

Itzulketa agintzen duen ebazpenean, beharrezko informazioa jasoko da, itzulketa egiteko betebeharra bete dezan, legezko diruz edo txekez edo Ogasun eta Ekonomiako sailburuak baimendutako beste edozein bide erabiliz. Horretarako, bi hilabeteko epea emango zaio, dirua itzuli behar duela dioen ebazpena jakinarazten zaionetik aurrera.

La resolución que ordene el reintegro contendrá, en todo caso, la información necesaria para cumplir la obligación de reintegrar, mediante dinero de curso legal, cheque o cualesquiera otras que se autoricen por el Consejero de Hacienda y Economía, dentro del plazo de dos meses a contar desde la notificación de la resolución acordando el reintegro.

Itzuli beharreko diruaren zenbatekoaren eta ikaslearen bizikidetza-unitatearen kaudimen ekonomikoaren arabera, Ogasun eta Ekonomia Sailak ordainketa gehienez hiru zatitan eta urtebeteko epean egitea onar dezake, interesdunak hala eskatuz gero, betiere Euskal Autonomia Erkidegoan diru-bilketaren inguruan indarrean dagoen araudiak xedatutakoari jarraituz.

En función de la importancia de la cantidad y de la solvencia económica de la unidad convivencial, el Departamento de Hacienda y Economía podrá conceder, a instancia de la persona interesada, su fraccionamiento en tres plazos como máximo, en el término de un año, siempre de conformidad con la normativa vigente en materia de recaudación en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Eskuratutako zenbatekoak borondatez itzultzen ez badira, premiamendu-bideari ekingo zaio.

En defecto del reintegro voluntario de las cantidades recibidas se procederá a dar inicio a la vía de apremio.

3.– Ikasketa-laguntzak aldatzeko, errebokatzeko edo itzultzeko ebazpenen berri eman ahal izango zaie agintari fiskal, akademiko edo, hala badagokio, judizialei, sor daitezkeen gainerako erantzukizunak eskatzeko.

3.– De las resoluciones de modificación y de revocación o reintegro de ayudas al estudio podrá darse traslado a las autoridades fiscales, académicas o judiciales, en su caso, para la exigencia de las demás responsabilidades que pudieran derivarse.

39. artikulua.– Bateragarritasuna.

Artículo 39.– Compatibilidad.

1.– Haur Hezkuntzako lehenengo zikloko laguntzak bateragarriak izango dira erakunde publiko edo pribatuetatik helburu bererako jaso daitekeen beste edozein onurarekin, betiere horiek guztiak batuta ez bada gainditzen laguntzaren xede den gastuaren % 100. Kasu horretan, dagokion zenbatekoa murriztu egingo da.

1.– Las ayudas correspondientes al primer ciclo de Educación Infantil serán compatibles con cualquier beneficio para la misma finalidad que pueda recibirse de otras entidades públicas o privadas, siempre que la suma de todas ellas no supere el 100% del gasto objeto de la ayuda. En tal supuesto se reducirá el importe correspondiente.

2.– Deialdi honen I. eranskinean araututako gainerako ikasketa-laguntzak bateraezinak izango dira helburu bererako beste erakunde publiko edo pribatuetatik jaso daitezkeenekin.

2.– El resto de las ayudas al estudio reguladas en el Anexo I de esta Convocatoria serán incompatibles con cualquier otro beneficio para la misma finalidad que pueda recibirse de otras entidades públicas o privadas.

40. artikulua.– Ikuskatzea.

Artículo 40.– Inspección.

Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak datuak benetakoak direla egiaztatzeko egintzak abiarazteko eta abiaraztea eskatzeko ahala izango du, bai eta agindu honen I. eranskinean araututakoa betearazteko ere.

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco se reserva la facultad de desarrollar acciones que permitan exigir y comprobar la veracidad de los datos y el cumplimiento de lo regulado en el Anexo I de la presente Orden.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común