Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

183. zk., 2019ko irailaren 26a, osteguna

N.º 183, jueves 26 de septiembre de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
4371
4371

EBAZPENA, 2019ko irailaren 19koa, Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren idazkari nagusiarena; horren bidez, giza eskubideen urraketen biktima-izaera eta osasun-laguntza aitor daitezela eskatzeko eredu normalizatua onartu da eta eskariok aurkezteko epea ireki da, uztailaren 28ko 12/2016 Legearen (Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1999 bitartean izandako motibazio politikoko indarkeria-egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa ematekoaren) arabera.

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2019, del Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, por la que se abre el plazo para la presentación de solicitudes, y se aprueba el modelo normalizado de solicitud, para la declaración de víctima de vulneraciones de derechos humanos y de asistencia sanitaria, al amparo de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos, en el contexto de la violencia de motivación política, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre 1978 y 1999.

Uztailaren 28ko 12/2016 Legearen (Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1999 bitartean izandako motibazio politikoko indarkeria-egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa ematekoa, apirilaren 4ko 5/2019 Legearen bidez aldatua) xedea da, hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoan 1978ko abenduaren 29tik 1999ko abenduaren 31ra bitartean motibazio politikoko indarkeria-egoera batean izandako giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimak errekonozitzeko eta, hala badagokio, erreparazioa emateko eskubideak eratzea, lege honetan aurreikusitako ondoreekin eta irismenarekin.

La Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre 1978 y 1999, modificada por Ley 5/2019, de 4 de abril, tiene por objeto la configuración de los derechos al reconocimiento y, en su caso, a la reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco, desde el 29 de diciembre de 1978 al 31 de diciembre de 1999, con los efectos y el alcance previstos en la misma.

Aipatu Legearen 13.2 artikuluaren arabera, interesdunek eskariak aurkeztea errazagoa izan dadin, giza eskubideen arloan eskumena duen idazkaritza nagusiko titularraren ebazpenak, eskariak aurkezteko epea zabalduko duenak, eskaera egiteko eredu normalizatua izango du. Era berean, 13.5 artikuluari jarraikiz, biktima-deklarazioa egiteko eskaerak bi urteko epean igorriko dira, giza eskubideen arloan eskumena duen idazkaritza nagusiko titularraren ebazpena, eskariak aurkezteko epea zabalduko duena, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.

El artículo 13.2 de la referida ley establece que, para facilitar la presentación de solicitudes por las personas interesadas, se emitirá una resolución de la persona titular de la Secretaría General competente en materia de derechos humanos, por la que se abrirá el plazo para la presentación de solicitudes, y contendrá un modelo normalizado de solicitud. Asimismo, el artículo 13.5 establece que, las solicitudes para la declaración de la condición de víctima, se presentarán en el plazo de dos años desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la correspondiente resolución de la persona titular de la Secretaría General competente en materia de derechos humanos, por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes.

Gainera, uztailaren 28ko 12/2016 Legearen bigarren xedapen gehigarriaren arabera, Lege hau atzeraeraginez eta salbuespen gisa betearaziko da 1960. urtera arte, lege honen 2.2 artikuluan ezarritako baldintzak bete baina ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuak (Euskal Autonomia Erkidegoan, 1960tik 1978ra bitartean, motibazio politikoko indarkeria-egoeran izandako giza eskubideen urraketen ondorioz sufrimendu bidegabeak jasan zituzten biktimak aitortzekoa eta biktima horiei ordainak ematekoak) babestu ez zituen giza eskubideen urraketen biktimak aitortzeko.

Además, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 12/2016, de 28 de julio, prevé la aplicación retroactiva y excepcional hasta 1960, para reconocer a aquellas víctimas de vulneraciones de derechos humanos en supuestos en los que, cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 2.2 de la Ley 12/2016, no estaban amparados por el Decreto 107/2012, de 12 de junio, de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978 en el contexto de la violencia de motivación política vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Apirilaren 11ko 70/2017 Dekretuan (Lehendakaritzaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoan) ezarritakoaren arabera, Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren idazkari nagusiari dagokio eskariak aurkezteko epea zabalduko duen ebazpena ezartzea, eta, bertan, eskaera egiteko eredu normalizatua jaso beharko da.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 70/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional de Lehendakaritza, corresponde al Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación dictar la Resolución por la que se abre el plazo para la presentación de solicitudes, que debe contener un modelo normalizado de solicitud.

Hori guztia dela eta, hau

Por todo lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Bi urteko epea zabaltzea, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, interesdunek eskariak aurkez ditzaten, uztailaren 28ko 12/2016 Legean ezarritakoari jarraikiz.

Primero.– Abrir un plazo de dos años, a partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, para que las personas interesadas puedan presentar solicitudes al amparo de lo establecido en la referida Ley 12/2016, de 28 de julio.

Bigarrena.– Eranskinean agertzen den eskaera-eredu normalizatua onartzea, interesdunek helbide honetan eskuratu dezaketena:

Segundo.– Aprobar el modelo normalizado de solicitud que figura en el anexo y que se encuentra a disposición de las personas interesadas en la siguiente dirección:

http://www.euskadi.eus/biktimei-errekonozimendua-prozedura-ohikoa-12/2016-legearen-arabera/web01-tramite/eu

http://www.euskadi.eus/declaracion-victima-vulneracion-ddhh-procedimiento-ordinario-ley-12/2016/web01-tramite/es

Hirugarrena.– Urriaren 1eko 39/2015 Legeak (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak) 14. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, pertsona fisikoek noiznahi erabaki dezakete beren eskubideak eta betebeharrak baliatzeko administrazio publikoekin komunikatzean bitarteko elektronikoak erabili edo ez. Ondore horietarako, eskariak elektronikoki aurkeztu ahal izango dira, honako helbide honetan:

Tercero.– De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas físicas podrán elegir, en todo momento, si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no. A estos efectos las solicitudes se podrán presentar de forma electrónica en la siguiente dirección:

http://www.euskadi.eus/biktimei-errekonozimendua-prozedura-ohikoa-12/2016-legearen-arabera/web01-tramite/eu

http://www.euskadi.eus/declaracion-victima-vulneracion-ddhh-procedimiento-ordinario-ley-12/2016/web01-tramite/es

Izapidetze presentziala egiteko, eskariak helbide honetara bidal daitezke: Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritza, Nafarroa kalea 2, 01007 Vitoria-Gasteiz; edo, bestela, Eusko Jaurlaritzako Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan aurkez daitezke, edota Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

Para la tramitación presencial puede dirigir la solicitud a la siguiente dirección: Dirección de Víctimas y Derechos Humanos, c/ Navarra, 2 01007 Vitoria-Gasteiz o bien la pueden presentar en las oficinas de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Laugarrena.– Giza eskubideen arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailburuordetzaren edo idazkaritza nagusiaren titularrak ebatzi beharko du planteatutako eskaria, bai eta ebazpena jakinarazi ere pertsona interesdunei, gehienez 24 hilabeteko epean, salbuespeneko arrazoirik ez badago. Salbuespen-kasuetan, izan ere, hogeita lau orduko epea luzatu egingo da, indarreko araudian ezartzen diren mugei jarraikiz.

Cuarto.– La persona titular de la secretaría general o viceconsejería del Gobierno Vasco competente en materia de derechos humanos deberá resolver la solicitud planteada y notificar la Resolución a las personas interesadas en el plazo máximo de 24 meses, salvo que concurrieran circunstancias excepcionales, en cuyo caso el plazo de veinticuatro meses quedará ampliado conforme a los límites que establece la normativa vigente.

Epe horretan ebazpenik jakinarazi ezean, eskaerak Administrazioaren isilbidez ezetsitzat jo direla pentsatu ahalko dute interesdunek.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la Resolución, la persona o personas interesadas podrán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

Bosgarrena.– Dagozkion konpentsazio ekonomikoak finantzatzeko 1.100.000 euroko zenbatekoa dago gordailututa Euskal Autonomia Erkidegoko 2019ko ekitaldirako aurrekontu orokorretan.

Quinto.– Para la financiación de las compensaciones económicas que correspondan existe consignado, en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2019, un importe de 1.100.000 euros.

Hurrengo ekitaldietarako, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Legeetan onartzen diren aurrekontu-esleipenetan agertzen dena izango da zenbatekoa. Eta behar bezala zabalduko da horren berri Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, giza eskubideen arloan eskumena duen idazkaritza nagusiko edo sailburuordetzako titularraren ebazpena argitaratuta.

Para ejercicios sucesivos la cantidad será la que conste en las consignaciones presupuestarias que se aprueben en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de la que se dará la oportuna publicidad en el Boletín Oficial del País Vasco, mediante publicación, en el mismo, de la correspondiente resolución de la persona titular de la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos.

Seigarrena.– Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta beronen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietako Salan, bi hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.

Sexto.– Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko irailaren 19a.

Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren idazkari nagusia,

JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ ERDOCIA.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de septiembre de 2019.

El Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación,

JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ ERDOCIA.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común