Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

179. zk., 2019ko irailaren 20a, ostirala

N.º 179, viernes 20 de septiembre de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
4279
4279

143/2019 DEKRETUA, irailaren 17koa, zeinaren bidez Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareari agintzen eta adskribatzen baitzaio Basurtu-Ariz linearen –2. bide-zatia: Rekalde-Irala– lurperatzean integratutako trenbide-azpiegituraren administrazioa. Linea hori Estatuko Administrazioak eskualdatu zion Euskal Autonomia Erkidegoari.

DECRETO 143/2019, de 17 de septiembre, por el que se encomienda y adscribe a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea la administración de la infraestructura ferroviaria integrada en el soterramiento de la línea Basurto-Ariz, Tramo 2: Rekalde-Irala, traspasada por la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma Vasca.

2015ean formulatu zen FOM/710/2015 Agindua, urtarrilaren 30ekoa, Interes Orokorreko Trenbide Sareko Lineen eta Bide-zatien Katalogoa onartzen duena. Agindu hori 2015eko apirilaren 23ko BOEn argitaratu zen.

En 2015 se formuló la Orden FOM/710/2015, de 30 de enero, mediante la que se aprueba el catálogo de líneas y tramos de la Red Ferroviaria de Interés General, que se publicó en el BOE de 23 de abril de 2015.

Konstituzio Auzitegiaren ekainaren 23ko 124/2016 Epaia betez –eskumen-gatazka positiboaren ondorioa–, irailaren 10eko FOM/925/2018 Aginduaren bidez, Basurtuko Ospitalea-Ariz eta Irauregi-Lutxana-Barakaldo trenbide-lineak interes orokorreko trenbide-saretik kanpo geratzen dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeko ahalmena deklaratzen da.

En cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional 124/2016, de 23 de junio, resultado de un conflicto positivo de competencia, por Orden FOM/925/2018, de 10 de septiembre, las líneas ferroviarias Basurto Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-Barakaldo quedan excluidas de la Red Ferroviaria de Interés General y se declara la facultad de poder ser traspasadas a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Ministro Kontseiluaren 2018ko abenduaren 7ko Erabakiaren bidez –Azpiegituren Idazkaritza Nagusiaren 2018ko abenduaren 10eko Ebazpenean argitaratu zen–, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatu zaizkio Basurtuko Ospitalea-Ariz eta Irauregi-Lutxana-Barakaldo trenbide-lineak (2018ko abenduaren 14ko BOEn argitaratua).

Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018, publicado en la Resolución de 10 de diciembre de 2018 de la Secretaría General de Infraestructuras, se traspasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco las líneas ferroviarias Basurto Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-Barakaldo (publicado en el BOE el día 14 de diciembre de 2018).

Abenduaren 7ko 1434/2018 Errege Dekretuaren bidez, onartu egin zen Basurtuko Ospitalea-Ariz eta Irauregi-Lutxana-Barakaldo trenbide-lineei dagokienez Estatuko Administrazio Orokorrak trenbideen eta trenbideko garraioaren arloetan dituen eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzea. 2018ko abenduaren 14an argitaratu zen BOEn eta EHAAn. Errege Dekretu honek jasotzen ditu Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkion ondasun, eskubide eta betebeharren zerrenda. Horien entrega formalizatzeko izenpetu zen entrega- eta harrera-akta Adif-en eta Eusko Jaurlaritzaren artean, Basurtuko Ospitalea-Ariz eta Irauregi-Lutxana-Barakaldo trenbide-lineei zegokienez, 2019ko martxoaren 15ean.

Mediante Real Decreto 1434/2018, de 7 de diciembre, se aprobó el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios de la Administración General del Estado en materia de ferrocarriles y transporte ferroviario en relación con las líneas ferroviarias Basurto Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana Barakaldo (publicado en el BOE y en el BOPV el día 14 de diciembre de 2018). Este Real Decreto incorpora la relación de bienes, derechos y obligaciones que se traspasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuya entrega se formalizó mediante la suscripción del Acta de Entrega y Recepción entre Adif y el Gobierno Vasco de las líneas ferroviarias Basurto Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-Barakaldo con fecha 15 de marzo de 2019.

Aipatutako aktaren bidez formalizatutako entregatik kanpo geratu ziren honako erakunde hauek 2010eko ekainaren 17an sinatu zuten hitzarmenetik eratorritako aktiboak: Sustapen Ministerioa, FEVE, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilboko Udala eta Bilbao Ría 2000, SA Hori guztia Estatuko Administrazioaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoak 2018ko azaroaren 26an egin zuen osoko bilkuran hartutako erabakian aurreikusitakoaren arabera. Erabaki horren arabera, hauek dira aipatutako aktiboak entregatzeko baldintzak (baldintza etenarazleak): hitzarmenetik etorritako betebeharrak beteko dira; hura likidatuko da, eta aurrez Adifek jasotako obrak Euskal Autonomia Erkidegoari entregatuko zaizkio.

De la entrega formalizada mediante el acta mencionada quedaron excluidos los activos derivados del Convenio firmado entre el Ministerio de Fomento, FEVE, la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y Bilbao Ría 2000, S.A. de fecha 17 de junio de 2010, según lo previsto en el Acuerdo del Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, celebrado el día 26 de noviembre de 2018. Dicho Acuerdo condiciona suspensivamente la entrega de los referidos activos al cumplimiento de las obligaciones dimanantes del Convenio, a su liquidación y a la posterior entrega de las obras, previamente recepcionadas por Adif, a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Horri dagokionez, akta hauek sinatu dira 2019ko ekainaren 26an: Entrega- eta harrera-akta Bilbao Ría 2000, SA eta Adif erakundeen artean, eta entrega- eta harrera-akta Adifen eta Eusko Jaurlaritzaren artean, Adifen Basurtu-Ariz linearen –2. bide-zatia: Rekalde-Irala, Bilbao– lurperatzean integratutako trenbide-azpiegiturari dagokionez.

A este respecto se han suscrito las siguientes actas con fecha 26 de junio de 2019: Acta de Entrega y Recepción entre Bilbao Ría 2000, S.A. y Adif, y Acta de Entrega y Recepción entre Adif y el Gobierno Vasco de la infraestructura ferroviaria integrada en el soterramiento de la línea de Adif Basurto-Ariz, Tramo 2: Rekalde-Irala en Bilbao.

Abenduaren 11ko 178/2018 Dekretuaren bidez onartu zen Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoak Basurtuko Ospitalea-Ariz eta Irauregi-Lutxana-Barakaldo trenbide-lineei dagokienez hartutako erabakia, Estatuko Administrazioak trenbideen eta trenbideko garraioaren arloetan dituen eginkizunak eta zerbitzuak eskualdatzeari buruzkoa. Horren bigarren artikuluaren arabera, eskualdatutako eginkizunak eta zerbitzuak eta horien baliabide materialak Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailari adskribatuta geratuko dira.

Mediante Decreto 178/2018, de 11 de diciembre, se aprobó el anteriormente citado Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco sobre traspaso de las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de ferrocarriles y transporte ferroviario en relación con las líneas ferroviarias Basurto Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-Barakaldo. De conformidad con su artículo segundo, las funciones y servicios transferidos, junto con sus medios materiales, quedan adscritos al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

Maiatzaren 21eko 6/2004 Legearen bidez, Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea Ente Publikoa sortu zen, eta haren helburua da gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenekoak diren edo etorkizunean izango diren trenbide-azpiegiturak eraikitzea, zaintzea, kudeatzea eta administratzea.

Por Ley 6/2004, de 21 de mayo, se creó el Ente Público Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea, siendo su objeto la construcción, conservación, gestión y conservación, gestión y administraciónadministración de las infraestructuras ferroviarias actuales o que en el futuro sean competencia de la Comunidad Autónoma Vasca y se le encomienden.

Lege horren lehenengo xedapen gehigarriak ezartzen duenez, dekretu bidez zehaztu behar dira, besteak beste, aginduaren xede den trenbide-azpiegituraren egoera juridiko desberdinak eta adskribatzen zaizkion ondasunak.

La Disposición Adicional primera de dicha Ley establece la necesidad de determinar por Decreto, entre otros extremos, los bienes que se le adscriban y las distintas situaciones jurídicas de la infraestructura ferroviaria objeto de encomienda.

Ondorioz, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuak proposatuta, Gobernu Kontseiluak 2019ko irailaren 17an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareari adskribatzea Basurtu-Ariz linea –2. bide-zatia: Rekalde-Irala– lurperatzetik eratorritako trenbide-azpiegiturako ondasunak, zeinak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren jabetzakoak baitira (eranskinean daude zehaztuta).

Articulo 1.– Adscribir a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea los bienes de la infraestructura ferroviaria resultantes del soterramiento del Tramo 2: Rekalde-Irala de la línea Basurto-Ariz y que son propiedad de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco (detallados en el Anexo).

Euskadiko Ondarearen Legearen testu bateginaren –azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua– 60. artikuluan jasota daude adskripzio honen ondorioak.

Los efectos de esta adscripción serán los recogidos en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre.

2. artikulua.– Adskripzioaren ondorioz, Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea subrogatu egingo da adskribatzen diren ondasun eta eskubideekin lotutako egoera juridiko subjektibo guztietan.

Artículo 2.– Como consecuencia de la adscripción, Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea se subrogará en todas las situaciones jurídicas subjetivas de cualquier índole relacionadas con los bienes y derechos objeto de la misma.

Subrogatzekoak diren egoera juridiko zehatzak Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren agindu baten bidez finkatuko dira.

La determinación de las concretas situaciones jurídicas sujetas a subrogación se realizará por Orden de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko irailaren 17an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 17 de septiembre de 2019.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MarÍa ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

ERANSKINA, IRAILAREN 17KO 143/2019 DEKRETUARENA
ANEXO AL DECRETO 143/2019, DE 17 DE SEPTIEMBRE
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común