Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

170. zk., 2019ko irailaren 9a, astelehena

N.º 170, lunes 9 de septiembre de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
4115
4115

EBAZPENA, 2019ko abuztuaren 30ekoa, Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko sailburuordearena, zeinaren bidez iragartzen baita, 2019ko ekitaldirako, enpresa I+G bultzatzeko Hazitek programaren II. fasearen deialdia.

RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2019, de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad, por la que se hace pública la convocatoria de la fase II, para el ejercicio 2019, del programa de apoyo a la I+D empresarial-Hazitek.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2017ko urtarrilaren 31ko Aginduaren bidez arautzen da enpresa I+G bultzatzeko Hazitek programa (2017ko martxoaren 2ko EHAA, 43. zk.). Agindu hori Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2018ko abenduaren 17ko Aginduak aldatu du (2018ko abenduaren 27ko EHAA, 248. zk.).

La Orden de 31 de enero de 2017 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, modificada por la Orden de 17 de diciembre de 2018, regula el Programa de Apoyo a la I+D empresarial Hazitek (BOPV n.º 43 de 2 de marzo de 2017 y n.º 248 de 27 de diciembre de 2018).

Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko sailburuordearen 2018ko abenduaren 18ko Ebazpenaren bidez (2018ko abenduaren 28ko EHAA, 249. zk.) iragarritako I. fasea amaitu ostean, eta aipatutako agindu arautzailearen 12.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, II. fasearen deialdia egiten da, I. fasean onartu diren proiektuei laguntzak adjudikatzeko, 2019ko ekitaldian, eta, horretarako, behar diren arauak eman behar dira.

Finalizada la Fase I convocada mediante Resolución de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad de 18 de diciembre de 2018 (BOPV n.º 249 de 28 de diciembre de 2018), y de conformidad con lo establecido en el artículo 12.3 de la citada Orden reguladora, procede realizar la convocatoria de la Fase II, para la adjudicación de las ayudas a los proyectos previamente aprobados en Fase I, en el ejercicio 2019, dictando a tal objeto las normas necesarias.

Horiek horrela, aipatutako aginduaren 12.3 artikuluan ezarritako eskumenaz baliatuz, honako hau

Por lo expuesto, en virtud de la facultad establecida en el artículo 12.3 de la orden de referencia,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen xedea hauxe da: II. fasearen deialdia egitea, I. fasean onartutako proiektuetarako laguntzak adjudikatzeko. I. fasea Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2017ko urtarrilaren 31ko Aginduan aurreikusi zen, eta horretarako deialdia 2018ko abenduaren 18ko Ebazpenaren bitartez egin zen (2018ko abenduaren 28ko EHAA, 249. zk.). Aipatutako agindu horren bitartez, enpresa arloko I+G bultzatzeko Hazitek laguntza-programa arautzen da, 2019ko ekitaldiari dagokionez.

Es objeto de la presente Resolución, la convocatoria de la Fase II, para la adjudicación de las ayudas a los proyectos previamente aprobados en Fase I, convocada mediante Resolución de 18 de diciembre de 2018 (BOPV n.º 249 de 28 de diciembre de 2018) y prevista en la Orden de 31 de enero de 2017 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras reguladora del Programa de Apoyo a la I+D empresarial Hazitek, para el ejercicio 2019.

2. artikulua.– Diru-baliabideak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

Deialdiko laguntzak finantzatzeko, 79.675.150,00 euro erabiliko dira. Erabilera horrek bat etorri beharko du Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren 2018ko ekitaldiko aurrekontu-kredituekin, zeinak 2019ko ekitaldirako luzatu baitira.

A la financiación de las ayudas objeto de la convocatoria, según los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al respecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2018, prorrogados para el ejercicio 2019, se destinará un importe de 79.675.150,00 euros.

Deialdiaren guztizko zenbatekoko 39.000.000,00 euro bideratzen dira izaera lehiakorreko I+G proiektuak finantzatzera, eta, 40.675.150,00 euro, izaera estrategikoko proiektuak finantzatzera.

Del importe total de la convocatoria se destinan 39.000.000 euros para la financiación de los proyectos de carácter competitivo y 40.675.150 euros para la financiación de los proyectos de carácter estratégico.

Eskatutako laguntzen guztizko zenbatekoa kontuan izanik eta haiek ebatzi baino lehen, zenbateko horiek aldatu ahal izango dira; betiere Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren beste laguntza-programa batzuk gauzatzearen ondorioz agortu gabe geratzen diren aurrekontu-baliabideen arabera. Aldaketarik izanez gero, Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko sailburuordeak ebazpena emango du, aurreko guztiaren berri emateko.

Estos importes podrán ser modificados, teniendo en cuenta la cuantía total de las ayudas solicitadas y con carácter previo a la resolución de las mismas, en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución de otros programas de ayudas del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. En tal caso se dará publicidad mediante la correspondiente resolución de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad.

3. artikulua.– Betekizunak.

Artículo 3.– Requisitos.

Deialdi honetako laguntzak eskuratu ahal izateko, egiaztatu beharko da Hazitek programa arautzen duen Aginduaren 3. eta 20. artikuluetan proiektuei eta entitate eskatzaileei buruz ezarritako betekizunak betetzen direla.

Para poder acceder a las ayudas objeto de convocatoria deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos, en relación con los proyectos y entidades solicitantes, en los artículos 3 y 20 de la Orden que regula el programa Hazitek.

4. artikulua.– Eskabideak: aurkeztea eta epea.

Artículo 4.– Solicitudes: presentación y plazo.

1.– Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2017ko urtarrilaren 31ko Aginduaren 20. artikuluan ezarritako zehaztapenekin bat etorriz egin beharko da eskabidea; agindu horren bidez arautzen da enpresa I+G bultzatzeko Hazitek programa.

1.– La solicitud deberá realizarse en los términos establecidos por el artículo 20 de la Orden de 31 de enero de 2017 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras reguladora del Programa de Apoyo a la I+D empresarial Hazitek.

2.– Eskabidea lortzeko eta hori betetzeko, ondoren adierazten den egoitza elektronikoan bakarrik egin ahal izango da:

2.– El acceso a la solicitud y su cumplimentación se realizará exclusivamente través de la sede electrónica que se señala a continuación:

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/es/ (gaztelania).

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/es/ (castellano).

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/eu/ (euskara).

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/eu/ (euskera).

3.– Eskabideak aurkezteko epea ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, 09:00etan; amaitu, berriz, argitaratzen denetik hilabete igaro eta hurrengo eguneko 12:00etan amaituko da.

3.– El plazo de presentación de solicitudes, se iniciará a las 09:00 horas del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará a las 12:00 horas del día siguiente al cumplimiento del mes de su publicación.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Eskabideak aztertu eta ebaluatzeko, eta laguntzak emateko proposamena egiteko, ebaluazio-organo bat eratzen da, zeinaren osaera hauxe izango baita:

Para el análisis y evaluación de las solicitudes, así como para elaborar la propuesta de concesión de las ayudas, se constituye el Órgano de Evaluación cuya composición será la siguiente:

Lehendakaria: teknologiaren arloan eskuduna den zuzendaritzako titularra, Iosu Madariaga Garamendi; eta ordezkoa: teknologiaren arloan eskuduna den sailburuordetzako titularra, Estíbaliz Hernáez Laviña.

Estará presidido por la persona titular de la Dirección competente en materia de Tecnología, Iosu Madariaga Garamendi, y como suplente la persona titular de la Viceconsejería en materia de Tecnología, Estíbaliz Hernáez Laviña.

Honako kide hauek izango dira bokalak:

Serán vocales los siguientes miembros:

– Industriaren garapenaren arloan eskumenak dituen zuzendaritzako titularra; eta ordezkoa: industriaren garapenaren arloan eskumenak dituen zuzendaritzako teknikari bat, Agustín García Pérez.

– La persona titular de la Dirección competente en materia de Desarrollo Industrial, y como suplente un técnico de la Dirección competente en materia de Desarrollo Industrial, Agustín García Pérez.

– SPRIren ordezkari bat, Alberto Fernández González; eta ordezkoa: Miguel García.

– Un representante de SPRI, Alberto Fernández González y como suplente, Miguel García.

– Teknologiaren arloan eskumenak dituen zuzendaritzako teknikari bat, Larraitz Segurola Bereciartua; eta ordezkoa: Natividad Niño Bartolomé, zeinak idazkari-eginkizunak egingo baititu.

– Un técnico/a de la Dirección competente en materia de Tecnología, Larraitz Segurola Bereciartua y como suplente Natividad Niño Bartolomé, que realizará las funciones de Secretaría.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko abuztuaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de agosto de 2019.

Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko sailburuordea,

La Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad,

ESTÍBALIZ HERNÁEZ LAVIÑA.

ESTÍBALIZ HERNÁEZ LAVIÑA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común