Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

152. zk., 2019ko abuztuaren 13a, asteartea

N.º 152, martes 13 de agosto de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
3867
3867

AGINDUA, 2019ko uztailaren 30ekoa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira, 2019ko eta 2020ko ekitaldietarako, Euskal Autonomia Erkidegoko industria-sektoreko ETEetan eta enpresa handietan efizientzia energetikorako jarduketetarako laguntzen deialdiaren oinarriak.

ORDEN de 30 de julio de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se aprueban, para los ejercicios 2019 y 2020, las bases de la convocatoria de ayudas a las actuaciones de eficiencia energética en PYMEs y grandes empresas del sector industrial en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Efizientzia energetikoari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012ko urriaren 25eko 2012/27/EB Zuzentarauaren bidez, 2009/125/EE eta 2010/30/EB zuzentarauak aldatu eta 2004/8/EE eta 2006/32/EE zuzentarauak indargabetu ziren; 2012/27/EB zuzentarauak baterako esparru bat ezartzen du Europar Batasunaren barnean efizientzia energetikoa sustatzeko neurrietarako, EBn efizientzia energetikorako helburu nagusia (2020rako, % 20 aurreztea) erdietsiko dela bermatzeko, eta 2020tik aurrera efizientzia energetikoaren alorrean hobekuntzak gauzatzeko bidea prestatze aldera.

La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, establece un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión a fin de asegurar la consecución del objetivo principal de eficiencia energética de la Unión de un 20% de ahorro para 2020, y a fin de preparar el camino para mejoras ulteriores de eficiencia energética más allá de ese año.

Bertan arau batzuk ezartzen dira, energiaren merkatuko trabak ezabatzeko eta merkatuak dituen eta energia-hornikuntzaren eta -kontsumoaren efizientzia oztopatzen duten gabeziak gainditzeko neurriak, hain zuzen ere.

En ella se establecen normas destinadas a eliminar barreras en el mercado de la energía y a superar deficiencias del mercado que obstaculizan la eficiencia en el abastecimiento y el consumo de energía.

Haren 7. artikuluan honako hau ezartzen da: «Estatu kide bakoitzak efizientzia energetikorako betekizun-sistema bat ezarriko du. Sistema horrek zainduko du energia-banatzaileek eta/edo energia-salmentako txikizkako enpresek –4. apartatuaren arabera alderdi derrigortu gisa zehaztuta egonik estatu kide bakoitzaren lurraldean dihardutenek– energia-aurrezte metatua lortzeko helburua bete dezaten, azken erabiltzailearen mailan, 2020ko abenduaren 31 baino lehen. Helburu hori, gutxienez, urtero aurrezte berri bat lortzearen baliokidea izango da, 2014ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra, urteroko aurreztea hau izanik: energia-banatzaile edo energia-salmentako txikizkako enpresa guztiek azken bezeroei urtean egindako salmenten % 1,5 bolumenean, 2013ko urtarrilaren 1aren aurreko azken hiru urteetako batezbesteko gisa. Kalkulu horretatik kanpo utz daitezke, partzialki edo osorik, bolumenean, garraiorako baliatutako energiaren salmentak».

Su artículo 7 establece que «Cada Estado miembro establecerá un sistema de obligaciones de eficiencia energética. Dicho sistema velará por que los distribuidores de energía y/o las empresas minoristas de venta de energía que estén determinados como partes obligadas con arreglo al apartado 4, que operen en el territorio de cada Estado miembro alcancen un objetivo de ahorro de energía acumulado, a nivel de usuario final, antes del 31 de diciembre de 2020. Dicho objetivo será al menos equivalente a la consecución de un nuevo ahorro cada año, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020, del 1,5% de las ventas anuales de energía a clientes finales de todos los distribuidores de energía o empresas minoristas de venta de energía, en volumen, como promedio de los últimos tres años previos al 1 de enero de 2013. Se podrán excluir total o parcialmente de este cálculo las ventas de energía, en volumen, empleada para el transporte.»

Zuzentarauak, batetik, ahalbidetu egiten die estatu kideei Efizientzia Energetikoko Funts Nazional bat sortzea, efizientzia energetikoko ekimen nazionalak babesteko, eta bestetik, derrigortu egiten ditu estatu kideak hiru urtean behin «Efizientzia Energetikoko Ekintza Plan Nazionalak (NEEAP)» egitera, gutxi gorabeherako energia-kontsumoa, efizientzia energetikorako planifikatutako neurriak, eta EBko herrialdeek lortzea esperotako hobekuntzak ezar ditzaten.

La Directiva, por una parte, permite a los Estados miembros crear un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, como respaldo de las iniciativas nacionales de eficiencia energética, y por otra obliga a los Estados a elaborar, cada tres años, «Planes de Acción Nacionales de Eficiencia Energética (NEEAP)» que establezcan el consumo de energía estimado, las medidas de eficiencia energética planificadas y las mejoras que los países de la UE esperan lograr.

Arestian aipaturiko zuzentarauaren transposizioari dagokionez, Hazkuntza, lehiakortasuna eta efizientzia sustatzeko urgentziazko neurriak onartzen dituen urriaren 15eko 18/2014 Legearen bitartez egin zen hori; lege hartan, besteak beste, Energia Efizientziako Betebeharren Sistema Nazionala eta Energia Efizientziaren Funts Nazionala sortu ziren.

La transposición al derecho nacional de la precitada Directiva se llevó a cabo mediante la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y en ella, entre otras cuestiones, se crea el Sistema Nacional de Obligaciones de eficiencia energética y el Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Halaber, eta zuzentarau hori betez, Espainiako estatuak «2017-2020 aldirako Efizientzia Energetikorako Ekintza Plan Nazionala» onetsi eta apirilean Bruselara igorri zen.

Así mismo, en cumplimiento de la precitada Directiva, el Estado aprobó el «Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2017-2020», remitido a Bruselas en el mes de abril.

Esparru horretan, apirilaren 12ko 263/2019 Errege Dekretua argitaratu zen 2019ko apirilaren 13an; Dekretu horren bidez, industria-sektoreko ETEetan eta enpresa handietan efizientzia energetikoa lortzeko jarduketetarako laguntzen programak arautzen dira, eta helburua honako hau da: «Industria-sektoreko ETEetan eta enpresa handietan efizientzia energetikoaren hobekuntzaren bitartez karbono dioxidoaren emisioak eta azken energia-kontsumoa murrizteko jarduketak piztu eta sustatzeko laguntzen emakida erregulatzeko arau bereziak ezartzea; horien bitartez, Efizientzia energetikoari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012ko urriaren 25eko 2012/27/EB Zuzentarauak –2009/125/EE eta 2010/30/EB zuzentarauak aldatu eta 2004/8/EE eta 2006/32/EE zuzentarauak indargabetzen dituenak– finkatutako azken energia-kontsumoa murrizteko helburuak lortzen lagunduko litzateke, oinarri hauetan ezarritako baldintzen arabera eta FEDER Espainiako Eskualde Anitzetarako 2014-2020 Programa Operatiboa eraentzeko arauei jarraikiz. Horren ondorioetarako, "azken energia-kontsumotzat" hartzen da industriari azkenean emandako energiaren guztizko kantitatea, barne hartu gabe energia-transformazioaren sektoreko hornikuntzak eta energia-industria.

En ese ámbito el 13 de abril de 2019, se publicó el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, cuyo objeto es «establecer las normas especiales reguladoras para la concesión de ayudas cuya finalidad es incentivar y promover la realización de actuaciones en PYME y gran empresa del el sector industrial que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final, mediante la mejora de la eficiencia energética, contribuyendo a alcanzar con ello los objetivos de reducción del consumo de energía final que fija la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, conforme a las condiciones establecidas por estas bases, y conforme a las normas que rigen el Programa Operativo FEDER Plurirregional de España 2014-2020. A estos efectos se entiende como "consumo de energía final" toda la energía final suministrada a la industria, no incluyendo los suministros del sector de transformación de la energía y a las industrias de la energía propiamente dichas».

Aipatu arauaren bidez, autonomia-erkidegoei laguntzak zuzenean esleitzea erabaki zen, dagokien lurralde-eremuan programa hori abiaraz zezaten, eta Euskal Autonomia Erkidegoari 15.321.804,01 euroko zuzkidura eman zitzaion; Espainiako estatuak –zehazki, Trantsizio Ekologikorako Ministerioari atxikitako Energia Efizientziaren Funts Nazionalak– eta Eskualde Garapenerako Europako Funtsak (FEDER) 2014-2020 aldian batera finantzatutako Espainiako Eskualde Anitzetarako Programa Operatibotik dator arestian aipaturiko zenbateko hori».

En la citada norma, se acuerda la concesión directa de ayudas a las Comunidades Autónomas, para que, en su ámbito territorial, pongan en marcha el citado Programa, dotando a la Comunidad Autónoma del País Vasco con 15.321.804,01 euros, procedentes del Programa Operativo Plurirregional de España, cofinanciadas con aportaciones del Estado, en concreto del Fondo Nacional de Eficiencia Energética adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 2014-2020.

Eskualde Garapenerako Europako Funtsarekin (FEDER) finantzatuko dira oinarri hauetan araututako laguntzak, Espainiako Eskualde Anitzetarako 2014-2020 Programa Operatiboaren barnean, salbu eta jarduketak ezin badira aukeratu programa horren barnean.

Las ayudas reguladas por estas bases serán cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020, excepto en los casos de las actuaciones que no sean elegibles dentro de dicho programa.

Eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearekin bat etorriz (lege horren 26.4 artikuluaren arabera, Jaurlaritzako kide gisa dagozkien eskumenak ezertan eragotzi gabe, sailburuek beren sailari dagozkion gaietan administrazio-xedapen orokorrak eta ebazpenak emateko eskumena izango dute), honako hau

En aplicación de la Ley 7/1981, de 30 de junio, Ley de Gobierno, que en su artículo 26.4 dispone que, sin menoscabo de las competencias que les corresponden como miembros del Gobierno, los Consejeros están investidos, entre otras, de la atribución de dictar disposiciones administrativas generales y resoluciones en materias propias de su Departamento.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Deialdia.

Artículo único.– Convocatoria.

2019rako eta 2020rako, Industria-sektoreko ETEetan eta enpresa handietan efizientzia energetikoa lortzeko jarduketetarako laguntzen programak arautzen dituen apirilaren 12ko 263/2019 Errege Dekretuan babestutako laguntzetarako deialdiaren oinarriak onestea, Euskal Autonomia Erkidegoko ETEetan eta enpresa handietan efizientzia energetikoaren hobekuntzaren bitartez karbono dioxidoaren emisioak eta azken energia-kontsumoa murrizteko jarduketak piztu eta sustatzeko.

Aprobar, para los años 2019 y 2020, las bases de la convocatoria de ayudas amparadas en el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYMEs y grandes empresas del sector industrial, dirigido a estimular e incentivar la realización de actuaciones en dichas empresas del sector industrial que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final, mediante la mejora de la eficiencia energética en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Errekurtsoak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Recursos.

Agindu honen aurka, interesdunek berraztertze-errekurtsoa jar diezaiokete Ekonomiaren Garapen eta Azpiegituretako sailburuari, hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik hasita; edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Contra la presente Orden podrán las personas interesadas interponer recurso de reposición ante la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Efectos.

Agindu honek ondorioak izango ditu Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko uztailaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de julio de 2019.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

ERANSKINA
ANEXO

1. oinarria.– Xedea eta helburua.

Base 1.– Objeto y finalidad.

1.– Agindu honen helburua da Industria-sektoreko ETEetan eta enpresa handietan efizientzia energetikoa lortzeko jarduketetarako laguntzen programak arautzen dituen apirilaren 12ko 263/2019 Errege Dekretuan ezarritako laguntzetarako deialdia egitea, Euskal Autonomia Erkidegoko ETEetan eta enpresa handietan efizientzia energetikoaren hobekuntzaren bitartez karbono dioxidoaren emisioak eta azken energia-kontsumoa murrizteko jarduketak piztu eta sustatzeko.

1.– Es objeto de la presente Orden convocar las ayudas establecidas por el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYMEs y grandes empresas del sector industrial, dirigido a estimular e incentivar la realización de actuaciones que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final, mediante la mejora de la eficiencia energética en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Kudeaketa energetikorako sistema bat ezarri eta efizientzia energetikoa hobetzeko prozesuak beharrezkoak diren jarduketak bildu behar ditu, dela energia-kontsumoaren aldagaiak neurtzeko, dela analisi, erregulazio eta kontrolerako sistema informatikoen prozesurako eta ezarpenerako parametroak erregulatzeko eta kontrolatzeko elementuak instalatzeko, dela instalazioaren funtzionamendu ezin hobea lortzeko, azken energia-kontsumoak eta kostuak murrizteko, emisioak txikiagotzeko eta informazio bizkor eta zehatza emateko, jarduketa horiek guztiek instalazioaren kudeaketa energetikorako ezinbestekoak izanik.

La mejora de la eficiencia energética, por la implantación de un sistema de gestión energética, debe comprender las actuaciones necesarias, tanto a nivel de medición de las variables de consumo de energía, como para la instalación de los elementos de regulación y control de los parámetros de proceso e implementación de los sistemas informáticos para el análisis, regulación y control, así como para el funcionamiento óptimo de la instalación, reducción de los consumos de energía final y de costes, disminución de emisiones y para proporcionar la información de forma rápida y precisa, necesaria para la gestión energética de la instalación.

2.– Laguntza horien helburua zera da, Efizientzia energetikoari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012ko urriaren 25eko 2012/27/EB Zuzentarauak –2009/125/EE eta 2010/30/EB zuzentarauak aldatu eta 2004/8/EE eta 2006/32/EE zuzentarauak indargabetzen dituenak– finkatutako azken energia-kontsumoa murrizteko helburuak lortzen laguntzea, oinarri hauetan ezarritako baldintzen arabera eta FEDER Espainiako Eskualde Anitzetarako 2014-2020 Programa Operatiboa arautzen duten arauei jarraikiz.

2.– Estas ayudas tienen por finalidad contribuir a alcanzar los objetivos de reducción del consumo de energía final que fija la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, conforme a las condiciones establecidas por estas bases, y conforme a las normas que rigen el Programa Operativo FEDER Plurirregional de España 2014-2020.

3.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzek jakinarazi beharretik salbuetsita dauden laguntzen tratamendu bera izango dute, Europako Batzordearen ekainaren 17ko 651/2014 EB Erregelamenduaren indarrez, zeinak merkatu erkidearekin bateragarri diren zenbait kategoria bereizten baititu, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuta (kategorien araberako salbuespenen erregelamendu orokorra) (EBAO L187, 2014-06-26).

3.– Las ayudas previstas en la presente Orden recibirán el tratamiento reservado para las ayudas exentas de la obligación de notificación en virtud del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías) (DOUE L187, de 26-06-2014).

4.– Inbertsioak eta gastuak urterokoak edo hainbat urtetarako izango dira, aurkezten diren proiektuak burutzeko denboraren arabera.

4.– Las inversiones y gastos serán de carácter anual o plurianual, dependiendo del período de ejecución de los proyectos presentados.

2. oinarria.– Definizioak.

Base 2.– Definiciones.

Agindu honen ondorioetarako, honela ulertuko dira jarraian datozen definizioak:

A efectos de la presente Orden, se entiende de la manera que figuran a continuación las siguientes definiciones:

a) Azken energia-kontsumoa: industriari azkenean emandako energiaren guztizko kantitatea, barne hartu gabe energia-transformazioaren sektoreko hornikuntzak eta energia-industriak.

a) Consumo de energía final: toda la energía final suministrada a la industria, no incluyendo los suministros del sector de transformación de la energía y a las industrias de la energía propiamente dichas.

b) Enpresa: jarduera ekonomiko bat garatzen duen erakundea, edozein dela ere haren forma juridikoa.

b) Empresa: toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica.

c) Krisian dagoen enpresa: Europako Batzordearen ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren 2. artikuluaren 18. zenbakian jasotzen diren egoeraren batean gutxienez dagoen enpresa.

c) Empresa en crisis: empresa en la que concurran al menos una de las circunstancias recogidas en el párrafo 18 del artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio.

d) Enpresa txiki eta ertainak: mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen definizioari buruzko Batzordearen ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren I. eranskinean halako gisa definituta dagoena.

d) Pequeña y mediana empresa: la que se define como tal conforme al Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

e) Enpresa handiak: enpresa txiki eta ertainen definiziotik kanpo geratzen direnak.

e) Gran empresa: la no contemplada en la definición de pequeña y mediana empresa.

f) Enpresa energia-kontsumitzaile handiak: 500 tona petrolio baliokiderik (tep) gorako urteko azken energia-kontsumoa izanik Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren (CNAE-2009) arabera B, C, D, E edota F taldekoak diren enpresak, hori guztia Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 Legearen III. tituluari jarraikiz.

f) Empresas grandes consumidoras de energía: aquellas que tengan un consumo energético final superior a 500 toneladas equivalentes de petróleo (tep) anuales y que pertenezcan a los grupos B, C, D, E y F, de acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), todo ello según el título III de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma Vasca.

g) Itzulketa: jasotako laguntza itzultzea, pertsona edo erakunde onuradunak bere betebeharrak bete ez izanaren ondorioz.

g) Reintegro: Devolución de la ayuda percibida, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte de la persona o entidad beneficiaria.

3. oinarria.– Aukeratu daitezkeen jarduketak.

Base 3.– Actuaciones elegibles.

Hauek dira aukeratu daitezkeen jarduketak:

Las actuaciones elegibles, son las siguientes:

1.– 1. jarduketa: Teknologia hobetzea ekipo eta prozesu industrialetan.

1.– Actuación 1: mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales.

a) Helburua: neurri horren helburua da industria-sektoreko ETEetan eta enpresa handietan azken energia-kontsumoa murriztea, teknologia hobetuz ekipo eta prozesu industrialetan.

a) Objetivo: el objetivo de esta medida es reducir el consumo de energía final en PYME y gran empresa del sector industrial, mediante la mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales.

b) Deskribapena: jarduketa horren bidez ordezkapen inbertsioak sustatu nahi dira, ekipoak, instalazioak eta sistema osagarri energia-kontsumitzaileak efizientzia energetiko handiko teknologiak edota Eskuragarri dagoen Teknologiarik Onena baliatzen dituzten beste batzuekin ordezteko inbertsioak, hain zuzen ere; horren guztiaren helburua da CNAE-2009 sailkapeneko 4. oinarriaren 1. puntuan bildutako jarduera multzoetako instalazio industrialen azken energia-kontsumoa eta karbono dioxidoaren emisioak murriztea.

b) Descripción: con esta actuación se pretende promover inversiones en sustitución de equipos e instalaciones, así como sistemas auxiliares consumidores de energía, por otros que utilicen tecnologías de alta eficiencia energética o la mejor tecnología disponible con objeto de reducir el consumo de energía final y las emisiones de CO2 de las instalaciones industriales de las agrupaciones de actividad cuyo CNAE 2009 se encuentre dentro de los recogidos en el punto 1 de la base 4.

c) Efizientzia energetikorako betekizunak: dagokien indarreko legeria bete behar dute jarduketek, efizientzia energetikorako neurriak kalkulatzeko eta garatzeko. Araudi edo legeria aplikagarririk ez badago, aurrezte eta efizientzia energetikorako Teknologia Erabilgarri Onena (TEO) baliatuko da. Gehieneko ratio ekonomiko-energetikoa 14.379 euro (aukeratu daitekeen inbertsioa)/tep (urtebeteko azken energia-aurreztea) izango da. 2012ko urriaren 25eko 2012/27/EB Zuzentarauaren V. eranskinean adierazitako kalkulu-metodologiari jarraikiz kalkulatuko da programa honen aplikazio bidez lorturiko energia-aurreztearen neurketa.

c) Requisitos de eficiencia energética: las actuaciones deben cumplir la legislación vigente que les afecte para el cálculo y desarrollo de las medidas de eficiencia energética. En el caso de no existir normativa o legislación aplicable se utilizará la Mejor Tecnología Disponible (MTD) de ahorro y eficiencia energética. El ratio económico-energético máximo será de 14.379 euros (inversión elegible)/tep (ahorro energía final en un año). La medición del ahorro energético obtenido por la aplicación de este Programa se calculará siguiendo la metodología de cálculo indicada en el Anexo V de la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012.

2.– 2. jarduketa: energia-kontsumitzaile handiak ez diren enpresetan kudeaketa energetikoa gauzatzeko sistema ziurtatuak ezartzea.

2.– Actuación 2: implantación de sistemas certificados de gestión energética en empresas que no sean grandes consumidores de energía.

a) Helburua: Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 Legeari jarraikiz enpresa energia-kontsumitzaile handitzat hartzen ez diren EAEko ETE eta enpresa handietan –industria-sektorekoetan– azken energia-kontsumoa murriztea da neurri honen helburua.

a) Objetivo: el objetivo de esta medida es reducir el consumo de energía final en PYMEs y grandes empresas del sector industrial que no tengan la consideración de empresas grandes consumidoras de energía de acuerdo con la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca.

b) Deskribapena: jarduketa honen bitartez kudeaketa energetikorako sistemak ezartzeko inbertsioak sustatu nahi dira, hau lortze aldera: CNAE-2009 sailkapeneko 4. oinarriaren 1. puntuan bildutako jarduera multzoetako instalazio industrialen azken energia-kontsumoa eta karbono dioxidoaren emisioak murriztea, baldin eta instalazio industrial horiek ez badira hartzen enpresa energia-kontsumitzaile handitzat, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 Legearen III. tituluari jarraikiz. Kudeaketa energetikorako sistema bat ezarri eta efizientzia energetikoa hobetzeko prozesuak beharrezkoak diren jarduketak bildu behar ditu, dela energia-kontsumoaren aldagaiak neurtzeko, dela analisi, erregulazio eta kontrolerako sistema informatikoen prozesurako eta ezarpenerako parametroak erregulatzeko eta kontrolatzeko elementuak instalatzeko, dela instalazioaren funtzionamendu ezin hobea lortzeko, azken energia-kontsumoak eta kostuak murrizteko, emisioak txikiagotzeko eta informazio bizkor eta zehatza emateko, jarduketa horiek guztiek instalazioaren kudeaketa energetikorako ezinbestekoak izanik.

b) Descripción: con esta actuación se pretenden promover inversiones para la implantación de sistemas de gestión energética con objeto de reducir el consumo de energía final y las emisiones de CO2 de las instalaciones industriales de las agrupaciones de actividad cuyo CNAE 2009 se encuentre dentro de los recogidos en el punto 1 de la base 4, que no tengan la consideración de empresa gran consumidora de energía de acuerdo con la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, en su Título III. La mejora de la eficiencia energética, por la implantación de un sistema de gestión energética, debe comprender las actuaciones necesarias, tanto a nivel de medición de las variables de consumo de energía, como para la instalación de los elementos de regulación y control de los parámetros de proceso e implementación de los sistemas informáticos para el análisis, regulación y control, así como para el funcionamiento óptimo de la instalación, reducción de los consumos de energía final y de costes, disminución de emisiones y para proporcionar la información de forma rápida y precisa, necesaria para la gestión energética de la instalación.

c) Efizientzia energetikorako betekizunak. Kudeaketa energetikorako ezarriko diren sistemek efizientzia energetikoan bete behar dituzten baldintzak hauek dira:

c) Requisitos de eficiencia energética. Los requisitos de eficiencia energética que deben cumplir los sistemas de gestión energética que se implementen son:

– Gehieneko ratio ekonomiko-energetikoa 14.501 euro (aukeratu daitekeen inbertsioa)/tep (urtebeteko azken energia-aurreztea) izango da.

– El ratio económico-energético máximo será de 14.501 euros (inversión elegible)/tep (ahorro energía final en un año).

– UNE-EN ISO 50001 Araua –kudeaketa energetikorako sistemei buruzkoa– edo hura ordezkatzen duena betetzea.

– Cumplir con la Norma UNE-EN ISO 50001 relativa a los sistemas de gestión energética o la que en su lugar la sustituya.

– Dagokien indarreko legeria bete behar dute jarduketek, efizientzia energetikorako neurriak kalkulatzeko eta garatzeko. Araudi edo legeria aplikagarririk ez badago, aurrezte eta efizientzia energetikorako Teknologia Erabilgarri Onena (TEO) baliatuko da.

– Las actuaciones deben cumplir la legislación vigente que les afecte para el cálculo y desarrollo de las medidas de eficiencia energética. En el caso de no existir normativa o legislación aplicable se utilizará la Mejor Tecnología Disponible (MTD) de ahorro y eficiencia energética.

– 2012ko urriaren 25eko 2012/27/EB Zuzentarauaren V. eranskinean adierazitako kalkulu-metodologiari jarraikiz kalkulatuko da programa honen aplikazio bidez lorturiko energia-aurreztearen neurketa.

– La medición del ahorro energético obtenido por la aplicación de este programa se calculará siguiendo la metodología de cálculo indicada en el Anexo V de la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012.

4. oinarria.– Onuradunak.

Base 4.– Beneficiarias.

1.– Jarduketa mota bakoitzeko, 3. oinarrian bildutako irizpideen arabera, behean adierazitako enpresak izan daitezke programa honetan aurreikusitako laguntzen onuradunak, baldin eta Espainian badute egoitza fiskala eta laguntzaren eraginpeko jarduketa Euskal Autonomia Erkidegoan badago:

1.– Para cada tipo de actuación, según los criterios de la base 3, podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en este programa, siempre que tengan residencia fiscal en España y que la actuación objeto de ayuda esté ubicada en la Comunidad Autónoma de Euskadi, las siguientes empresas:

a) Industria-sektoreko ETE edo enpresa handitzat hartzen diren enpresak, baldin eta honako hauetako baten barnekoa bada CNAE-2009 sailkapenaren arabera:

a) Las empresas que tengan la consideración de PYME, o de Gran Empresa del sector industrial, cuyo CNAE 2009 se encuentre dentro de los siguientes:

07 – Mineral metalikoen erauzketa.

07 – Extracción de minerales metálicos.

08 – Beste erauzketa-industria batzuk.

08 – Otras industrias extractivas.

09 – Erauzketa-industriari laguntzeko jarduerak.

09 – Actividades de apoyo a la industria extractiva.

10 – Elikagaien industria.

10 – Industria de la alimentación.

11 – Edarien fabrikazioa.

11 – Fabricación de bebidas.

13 – Ehunen industria.

13 – Industria textil.

14 – Jantzigintza.

14 – Confección de prendas de vestir.

15 – Larrugintza eta oinetakogintza.

15 – Industria del cuero y del calzado.

16 – Zuraren eta kortxoaren industria (altzariak izan ezik); saskigintza eta espartzugintza.

16 – Industria de la madera y corcho, excepto muebles, cestería y espartería.

17 – Papergintza.

17 – Industria del papel.

18 – Arte grafikoak eta grabatutako euskarrien erreprodukzioa.

18 – Artes gráficas y reproducción de soportes grabados.

19 – Kokeriak eta petrolio-finketa.

19 – Coquerías y refino de petróleo.

20 – Industria kimikoa.

20 – Industria química.

21 – Farmazia-produktuen fabrikazioa.

21 – Fabricación de productos farmacéuticos.

22 – Kautxuzko produktuen eta plastikoen fabrikazioa.

22 – Fabricación de productos de caucho y plásticos.

23 – Beste mea-produktu ez-metalikoen fabrikazioa.

23 – Fabricación de otros productos minerales no metálicos.

24 – Metalurgia; Burdinaren, altzairuaren eta ferroaleazioaren fabrikazioa.

24 – Metalurgia; Fabricación de hierro, acero y ferroaleaciones.

25 – Produktu metalikoen fabrikazioa, makineriarena eta ekipoena izan ezik.

25 – Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.

26 – Produktu informatikoen, elektronikoen eta optikoen fabrikazioa.

26 – Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos.

27 – Material eta tresneria elektrikoen fabrikazioa.

27 – Fabricación de material y equipo eléctrico.

28 – Beste ezein lekutan sailkatu gabeko makineriaren eta ekipoen fabrikazioa.

28 – Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

29 – Ibilgailu motordunen, atoien eta erdi-atoien fabrikazioa.

29 – Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques.

30 – Garraiorako bestelako materiala fabrikatzea.

30 – Fabricación de otro material de transporte.

31 – Altzarigintza.

31 – Fabricación de muebles.

32 – Beste manufaktura-industria batzuk.

32 – Otras industrias manufactureras.

33 – Makineriaren eta ekipoen konponketa eta instalazioa.

33 – Reparación e instalación de maquinaria y equipo.

35 – Energia elektrikoaren, gasaren, lurrunaren eta aire girotuaren hornikuntza.

35 – Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado.

36 – Uraren bilketa, arazketa eta banaketa.

36 – Captación, depuración y distribución de agua.

37 – Hondakin-uren bilketa eta tratamendua.

37 – Recogida y tratamiento de aguas residuales.

38 – Hondakinak biltzea, tratatzea eta deuseztatzea; balorizazioa.

38 – Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización.

39 – Deskutsatzeko jarduerak eta hondakinak kudeatzeko beste zerbitzu batzuk.

39 – Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos.

b) Zerbitzu energetikoen enpresak, mota horretako zerbitzuak ematen dituzten erakundeen definiziorik zabalena hartuta. Zerbitzu energetikoen hornitzaile gisa erregistratuta egon behar dute enpresek (www.idae.es webgunean eskuragarri), zerbitzu energetikoetarako kontratu baten arabera jarduteaz gain, a) letran bildutako enpresetako baten laguntzarekin eta, nolanahi ere, programa honetan aurreikusitako laguntzak proiektua gauzatuko den enpresan izan behar du eragina.

b) Las empresas de servicios energéticos, entendiendo como tal la definición más amplia posible de las organizaciones que aporten este tipo de servicios. Estas empresas deberán estar reglamentariamente inscritas como proveedoras de servicios energéticos (listado disponible en www.idae.es) y actuar en función de un contrato de servicios energéticos con alguna de las empresas que se indican en el apartado a), repercutiendo en todo caso la ayuda prevista en este programa a la empresa donde se ejecute el proyecto.

2.– Pertsona juridikoek espainiar lurraldean jardungo dute eta, nolanahi ere, nortasun juridiko propiorik gabeko entitate-elkarteak badira, idatziz eta berariaz adieraziko dira, eskabidean, entitate-elkarteko kide bakoitzak proiektua gauzatzeko hartzen dituen konpromisoak eta bakoitzari aplikatu beharreko dirulaguntza-zenbatekoa. Dena den, taldearen ordezkari edo ahaldun bakar bat izendatu beharko dute, zeinak nahikoa botere izango baitu, onuradun gisa, taldeari dagozkion egitekoak betetzeko, eta kide bat izendatu beharko dute funtsen hartzaile izateko, zeinak banatuko baitizkie funtsok taldeko gainerako kideei. Elkarteak ezin dira desegin Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuko 44. artikuluak, 32.m) artikuluarekin batera, finkatzen duen preskripzio-epea igarotzen den arte.

2.– Las personas jurídicas tendrán actividad en territorio español y, en el caso de agrupaciones de entidades que carezcan de personalidad jurídica propia, deberán hacer constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos. En cualquier caso, deberán nombrar un representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación, así como designar a un miembro como destinatario de los fondos que será quien los distribuya entre el resto de miembros de la agrupación. La agrupación no podrá disolverse hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en el artículo 44 en relación con el artículo 32.m) del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

5. oinarria.– Aukeratu daitezkeen inbertsioak eta kostuak.

Base 5.– Inversiones y costes elegibles.

1.– Aukeratu daitekeen inbertsiotzat hartuko da aurrezte eta efizientzia energetikoarekin zuzenean loturikoa edo, beste modu batean esanda, guztizko inbertsioaren barnean teknologia efizientea ezartzera bideratuta dagoena. Inbertsio hori banakaturiko aurrekontu baten bidez justifikatu beharko da (egin beharreko hornikuntzen eskaintzak, instalatu beharreko ekipoen erabateko deskribapenarekin).

1.– Se considerará inversión elegible, aquella directamente relacionada con el ahorro y eficiencia energética, es decir, la parte de la inversión total dedicada a implantar tecnología eficiente. Esta inversión debe justificarse mediante un presupuesto desglosado (ofertas de los suministros a realizar con descripción total de los equipos a instalar).

Inbertsio erreferentetzat hartuko da proiektu erreferentearen kostua (ekoizpen-maila bereko proiektua, baina ingurumen-hobekuntzarik eta energia-aurrezterik gabe) edo, beste modu batean esanda, teknologia ez-efizientean edo indarreko legeriak eskatutako gutxieneko efizientzia duen teknologian egindako inbertsioa, behar bezala justifikatua.

Se considerará inversión de referencia, el coste del proyecto de referencia (proyecto con mismo nivel de producción, pero sin mejora ambiental ni ahorro de energía), es decir, la inversión debidamente justificada en tecnología no eficiente o en tecnología con la eficiencia mínima exigida por la legislación vigente.

2.– Inbertsio bakoitzerako diruz lagun daitekeen gutxieneko zenbatekoa 3.000 euro izango da, bai 1. tipologiakoentzat, bai 2. tipologiakoentzat.

2.– El importe mínimo subvencionable para cada inversión, tanto para las de tipo 1 como para las de tipo 2, será de 3.000 euros.

3.– Aukeratu daitekeen kostutzat hartuko dira programa honetan helburu energetikoak lortzeko ezinbestean egin behar diren gastuak; honako kontzeptu hauek barne hartu ahalko dituzte, besteak beste:

3.– Se considerará coste elegible aquellos gastos necesarios para conseguir los objetivos energéticos de este programa que podrán incluir, entre otros, los siguientes conceptos:

a) Jarduketekin lotutako proiektu teknikoak sortzea, zuzendaritza fakultatiboko kostuak.

a) La elaboración de los proyectos técnicos relacionados con las actuaciones, los costes de dirección facultativa.

b) Obra zibila gauzatzeko kostuak, betiere obra zibilak ez badu gainditzen aukeratu daitekeen inbertsioaren % 20.

b) Los costes de ejecución de la obra civil siempre que no supere el 20% de la inversión elegible.

c) Hala badagokio, instalazioak muntatzeko kostuak.

c) Los de montaje de las instalaciones, en su caso.

d) Beharrezkoak diren ekipo, material eta instalazio osagarriak.

d) Los equipos, materiales e instalaciones auxiliares necesarias.

e) Garraio-kostuak.

e) Los costes de transporte.

f) Laguntza teknikoagatiko kostuak.

f) Los costes de asistencia técnica.

g) Beharrezkoak diren kostu guztiak, proiektua gauzatzearekin zuzenean lotuta daudela frogatzen badute, eta indarreko legeriari jarraikiz.

g) los costes necesarios, según establezca la normativa vigente, que demuestren estar vinculados directamente a la ejecución del proyecto,

h) Instalazioak legezkotzeko eta proiektuaren fase guztietan behar diren lizentziak –dela profesionalen elkargoenak dela eraginpeko administrazioenak– lortzeko behar diren kostuak.

h) los costes necesarios para la legalización de las instalaciones y la obtención de las licencias requeridas en las diferentes fases del proyecto, tanto de los colegios profesionales como de las diferentes administraciones afectadas,

i) Jasandako BEZa, ezin dena berreskuratu edo konpentsatu.

i) el IVA soportado que no sea susceptible de recuperación o compensación.

4.– Hauek ezingo dira aukeratu:

4.– No se considerarán elegibles:

a) Kostu propioak (langileak, funtzionamendua edo gastu orokorrak).

a) Los costes propios (personal, funcionamiento o gastos generales).

b) Jarduketa gauzatzeko helburua duen baina onuradunari laguntza eskatu baino lehen fakturatu zaion ezein kostu; eskabidea Agindu honen 8. oinarrian adierazitako aplikazio informatikoan erregistratu zen eguna hartuko da laguntza eskatu zen eguntzat.

b) Ningún coste de ejecución de la actuación que haya sido facturado al beneficiario de las ayudas con anterioridad a la fecha de solicitud de la ayuda entendiendo por tal la fecha de registro de la solicitud en la aplicación informática a la que se alude en la base 8 de la presente Orden.

Aurrekoa gorabehera, programaren barnean hartu ahalko dira jarduketa prestatzeko jarduketei dagozkien kostuak, baldin eta eskabidea aurkezteko beharrezkoak badira (besteak beste, proiektua, memoria teknikoak edo ziurtagiriak), eta nolanahi ere, jarduketa horiek deialdia indarrean hasitako eguna baino geroago gauzatu badira.

No obstante lo anterior, sí podrán acogerse al programa los costes correspondientes a actuaciones preparatorias de la actuación que sean necesarios para presentar la solicitud como pueden ser, entre otros, proyecto, memorias técnicas o certificados siempre que, en todo caso, estas actuaciones se hayan llevado a cabo con fecha posterior a la fecha de entrada en vigor de la convocatoria.

c) Egungo instalazio industrialen ekoizpen-ahalmena handiagotzearekin lotutako inbertsioak, ekoizpen industrialerako instalazio berrietan egindako inbertsioak, salbu eta beste instalazio batzuk ordezkatzen badituzte eta haien gaitasun industrial berbera izanik produktu berak ekoizteko badira; gaitasun industrial handiagoaren kasuan, ordezkatu den instalazioaren gaitasun industrialari dagokion zati proportzionala baino ezingo da aukeratu.

c) Las inversiones asociadas a aumentos de capacidad productiva de plantas industriales existentes, ni las inversiones en nuevas instalaciones de producción industrial, salvo que las nuevas instalaciones sustituyan a otras existentes para el mismo producto y la misma capacidad industrial, y en el caso de mayor capacidad industrial, solo será elegible la parte proporcional correspondiente a la capacidad industrial de la instalación existente sustituida.

d) Kogenerazio-instalazioak ere ezingo dira aukeratu.

d) Tampoco se considerarán elegibles las instalaciones de cogeneración.

e) ETEak ez diren enpresen kasuan, 2012ko urriaren 25eko 2012/27/EB Zuzentarauaren 8. artikuluaren bitartez ezarritako eginbeharraren –56/2016 Errege Dekretu bidez egin zen transposizioa– ondorioz egindako energia-auditoretza; betebehar horrek ezartzen du 2015eko abenduaren 5a baino lehen egin behar dela energia-auditoretza eta, hortik aurrera, egindako egunetik aurrera lau (4) urtean behin, gutxienez.

e) En el caso de empresas que no sean PYME, la auditoria energética que hayan realizado como consecuencia de la obligación impuesta por el artículo 8 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, transpuesta por Real Decreto 56/2016, que obliga a su realización a más tardar el 5 de diciembre de 2015 y como mínimo cada cuatro (4) años a partir de la fecha de su realización.

Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 Legearen III. tituluari jarraikiz energia-kontsumitzaile handitzat hartutako enpresetan kudeaketa energetikorako sistemak ezartzeko kostuak.

f) Los costes de implantación de sistemas de gestión energética en aquellas empresas que tengan la consideración de empresa gran consumidora de energía de acuerdo con la Ley 4/2019, de 21 de febrero de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma Vasca, en su Título III.

5.– Diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean –horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten da Espainiako ordenamendu juridikora– kontratu txikirako ezarritako zenbatekoak gainditzen dituenean, gutxienez hiru eskaintza –zenbait hornitzailerenak– eskatu beharko ditu onuradunak, obrarako konpromisoa kontratatu aurretik, zerbitzua eman aurretik edo ondasuna entregatu aurretik, non eta, haien ezaugarri bereziak direla-eta, merkatuan ez den aski erakunde haiek egin, eman edo entregatzeko, edo non eta dirulaguntzaren aurretik ez den egin gastua.

5.– Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

Eraginkortasun- eta ekonomia-irizpideen arabera hautatuko da eskaintzen artean, eta berariaz justifikatu beharko da hautu hori, memoria batean, proposamen ekonomiko merkeena ez denean. Eskaintza horiek justifikazioarekin batera aurkeztu beharko dira, edo, bestela, dirulaguntzaren eskabidearekin batera.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

6. oinarria.– Programaren indarraldia eta finantzaketa.

Base 6.– Vigencia y financiación del programa.

1.– Laguntza-programa honek izango ditu ondorioak EHAAn argitaratu eta hurrengo egunean, eta indarrean egongo da 2020ko abenduaren 31ra arte, edo, bestela, aurrekontu erabilgarria agortu arte.

1.– Este programa de ayudas surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el BOPV hasta el 31 de diciembre de 2020, o, en su caso, hasta que se agote el presupuesto disponible.

Behin deialdi honen indarraldia amaitzean, ez da eskabiderik onartuko.

A la finalización del período de vigencia de esta convocatoria no serán admitidas más solicitudes.

2.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzak finantzatzeko, 15.321.804,01 euroko zenbatekoa bideratzen da; Espainiako estatuak –zehazki, Trantsizio Ekologikorako Ministerioari atxikitako Energia Efizientziaren Funts Nazionalak– eta Eskualde Garapenerako Europako Funtsak (FEDER) 2014-2020 aldian batera finantzatutako Espainiako Eskualde Anitzetarako Programa Operatibotik dator arestian aipaturiko zenbateko hori.

2.– Para la financiación de las ayudas previstas en la presente Orden, se destina la cantidad de 15.321.804,01 euros, procedentes del Programa Operativo Plurirregional de España, cofinanciadas con aportaciones del Estado, en concreto del Fondo Nacional de Eficiencia Energética adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 2014-2020.

3.– Behin dagozkion zeharkako gastuak kendu direla, apirilaren 12ko 263/2019 Errege Dekretuaren II. eranskinaren B letran ezarrita dagoen bezala, laguntzen onuradunentzat bideratutako gehieneko zenbatekoa 15.000.000 eurokoa izango da:

3.– Una vez detraídos los costes indirectos correspondientes, en los términos establecidos en el apartado B del Anexo II del Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, el importe máximo destinado a las beneficiarias de las ayudas será de 15.000.000 de euros.

2020ko ekitaldian laguntzarik emango bada, kreditu egokia eta nahikoa egon beharko da 2010erako auerrekontuetan, eta horretarako, aurrekontuetan dagokion aldaketa egitea proposatu beharko da.

Las concesiones que, en su caso, se efectúen en el ejercicio 2020, deberán contar con crédito adecuado y suficiente en los presupuestos para 2020, para lo cual se propondrá la realización de la modificación presupuestaria correspondiente.

4.– Aurrekontua agortutzat joko da azkeneko laguntza-eskabidea erregistratu eta oinarri honen 3. paragrafoan aurreikusitako aurrekontuaren guztizkora iristen denean.

4.– Se considerará agotado el presupuesto cuando se efectúe el registro de la última solicitud de ayuda que totalice el presupuesto previsto en el párrafo 3 de la presente base.

Dirulaguntzak emateko ezarritako zenbatekoa agortuz gero, Industriako sailburuordeak egoera horren berri emango du ebazpen baten bidez, eta ebazpen horretan zenbatekoa noiz agortu den azaldu beharko du. Ebazpen hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

Si se agota el importe consignado, al objeto de dar publicidad a esta circunstancia, el Viceconsejero de Industria emitirá Resolución en la que se señalará la fecha en que se ha producido el agotamiento del importe, publicándose la misma en el Boletín Oficial del País Vasco.

7. oinarria.– Eskakizun orokorrak.

Base 7.– Requisitos generales.

Agindu honetan iragarritako laguntzen onuradun izateko, oinarri honetan ezarritako eskakizunak bete behar dira. Izan ere, oinarri honek jasotzen ditu honako hauetan dauden betekizunak: Dirulaguntzei buruzko abenduaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan. Hauek dira horiek guztiak:

Para poder tener la condición de persona beneficiaria de cualquiera de las ayudas convocadas en la presente Orden, se deben cumplir los requisitos establecidos en la presente base, que recogen los requisitos del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, los del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y que son los siguientes:

1.– Enpresa eskatzailearenak:

1.– De la empresa solicitante:

a) Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak. Eskakizun hori bete beharko da hala onuradun izateko nola izaera horri eusteko dirulaguntzaren likidazioa egin arte. Beraz, alde horretatik, egiaztapenak egingo dira bai dirulaguntza ematen denean bai ordainketak egiten direnean.

a) Estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Este requisito lo será tanto para acceder a la condición de beneficiaria como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida y, por tanto, se verificará su cumplimiento al momento de efectuar la concesión y de realizar los pagos.

b) Dirulaguntzaren onuradun den pertsona fisikoa edo juridikoa krisian dagen enpresa ez izatea, estatuek krisian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko ematen dituzten laguntzei buruzko zuzentarauetan ezarritako definizioaren arabera (2014/C 249/01).

b) Que la empresa beneficiaria de la subvención no tenga la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01).

c) Jakinaraztea gastu diruz lagungarri bera ordaintzeko beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide ekonomikorik eskatu dioten administrazio publiko edo erakunde publiko edo pribaturen bati, eta ea eskuratu duten ala ez.

c) Comunicar, si ha solicitado o no y si ha obtenido o no, subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos económicos para el mismo gasto subvencionable, procedentes de cualesquiera administración pública o entes, tanto públicos como privados.

d) Jakinaraztea ea sartuta dauden ala ez Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasiera eman zaion edozein itzulketa- edo zehapen-prozeduratan, eta zeintzuk diren zehaztea.

d) Comunicar si se encuentra incurso o no, en cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que se haya podido iniciar en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, especificando cual o cuales.

e) EAEko Administrazioak edo haren menpeko erakundeek emandako laguntzen edo dirulaguntzen esparruan, itzultze- edo zehapen-prozeduretako kantitate zehatzen ordainketari dagokionez egunean egotea. Betebehar horien ordainketak egunean dituztela ulertuko da baldin eta zorrak atzeratuta eta zatituta badaude, edo dagokion itzultze-ebazpena dela-eta bertan behera uztea erabaki bada. Eskakizun hori bete beharko da hala onuradun izateko nola izaera horri eusteko dirulaguntzaren likidazioa egin arte. Beraz, alde horretatik, egiaztapenak egingo dira bai dirulaguntza ematen denean bai ordainketak egiten direnean.

e) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por cantidades determinadas en un procedimiento de reintegro o sancionador en el marco de ayudas o subvenciones concedidas por la Administración de la CAE y entes de ella dependientes. Se considerará que se encuentran al corriente en el pago de esas obligaciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas, o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la correspondiente resolución de reintegro. Este requisito lo será tanto para acceder a la condición de beneficiaria como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida y, por tanto, se verificará su cumplimiento al momento de efectuar la concesión y de realizar los pagos.

f) Dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik edo penalik ez izatea, ezta horretarako legezko inolako debekurik ere, sexu-diskriminazioagatiko debekuak barnean hartuta, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoari jarraikiz.

f) No encontrarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni hallarse incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

g) Konkurtso-deklaraziorik ez duela eskatu, edozein prozeduratan kaudimengabetzat jota ez dagoela, konkurtsoan deklaratuta ez dagoela, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren eraginpean ez dagoela edo desgaitua ez dagoela Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaitze-aldia amaitu gabe.

g) No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse declarado en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujeto a intervención judicial o no haber sido inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

h) Dirulaguntzak lortzeko aukera galduta ez izatea ebazpen irmo baten bidez ezarritako zehapena dela-eta, edo honako delitu hauetakoren bat egin izanagatik: prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea, eragimen-trafikoa, iruzurrak eta legearen aurkako ordainarazpenak edo hirigintza-delituak.

h) No haber sido sancionado, mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

i) Kausaren batean errudun deklaratua izateagatik, Administrazioarekin egindako edozein kontraturen amaiera irmoa ebatzita ez izatea.

i) No haber dado lugar, por causa por la que hubieran sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

j) Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateen administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak ez egotea Kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legean ezarritako kasuren batean, edo Hauteskunde Araubide Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautapen bidezko karguren bat ez izatea, lege horretan edo arlo hau arautzen duen araudi autonomikoan ezarritako baldintzetan.

j) No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regula esta materia.

k) Zerga-egoitza erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean ez izatea.

k) No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

l) Elkarteen kasuan, horiek ez egotea Elkartzeko Eskubidea arautzen duen Lege Organikoaren (martxoaren 22ko 1/2002) 4. artikuluko 5. eta 6. zenbakietan aurreikusitako debeku-kausetan. Ez-zilegitasun penalaren zentzuzko zantzuak egoteagatik, administrazio-prozedura ez etetea, 1/2002 Lege Organikoaren 30.4 artikuluan xedatutakoari jarraikiz, betiere ebazpen judizial sendorik esleitzen ez bada, haren arabera, kasuan kasuko inskripzioa egin ahal izango baita dagokion erregistroan.

l) En el supuesto de las asociaciones, que estas no se hallen incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Y que no se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

m) Berreskuratze agindu baten pean ez egotea, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela.

m) No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

2.– Aukeratu daitekeen jarduketarenak.

2.– De la actuación elegible.

a) Diruz laguntzekoak diren jarduerak Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan egitea.

a) Que las actividades subvencionables se realicen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Jarduketen bidez lortu egin behar da karbono dioxidoaren emisioak eta azken energia-kontsumoa murriztea, efizientzia energetikoa hobetuz, abiapuntu-egoerarekin alderatuta, eta oinarri hauetan ezarritako baldintzak betetzea, aurrezte energetikoa eta karbono dioxidoaren emisioen murrizketa justifikatuta.

b) Que las actuaciones habrán de conseguir una reducción de las emisiones de dióxido de carbono y del consumo de energía final, mediante la mejora de la eficiencia energética, con respecto a su situación de partida, y cumplir con las condiciones establecidas por estas bases, justificando el ahorro energético y la reducción de las emisiones de CO2.

c) Aurrezte eta efizientzia energetikoko jarduketek betetzea 3. oinarrian ezarritako eskakizunak, eta bertan bildutako mota batekoak edo gehiagokoak izatea.

c) Que las actuaciones de ahorro y eficiencia energética cumplan con los requisitos que se establecen en la base 3 y encuadrarse en una o varias de sus tipologías.

d) Diruz laguntzekoak diren gastuak ez daitezela eskabidea egin baino lehenagokoak izan. Horretarako, «lanen hasieratzat» hartzen da inbertsioaren bidez finantzatutako eraikuntza-obrak hasitako eguna edota ekipoen eskaerarako lehen konpromiso finkoaren edota inbertsioa atzeraezin egiten duen beste konpromiso baten eguna; bi data horien artean, antzinakoena. Prestatzeko lanak, hala nola baimenak lortzea eta aldez aurreko bideragarritasun-azterlanak egitea, ez dira hartuko «lanen hasieratzat».

d) Que los gastos subvencionables no hayan sido efectuados con anterioridad a la presentación de la solicitud. A estos efectos se entiende por «inicio de los trabajos» la fecha de inicio de las obras de construcción financiadas por la inversión o la fecha del primer compromiso en firme para el pedido de equipos u otro compromiso que haga irreversible la inversión, de ambas fechas la más antigua. Los trabajos preparatorios como la obtención de permisos y la realización de estudios previos de viabilidad no se considerarán como «inicio de los trabajos».

e) Jarduketek indarreko araudi aplikagarria bete beharko dute eta, horretaz gain, derrigorrezko administrazio-lizentziak eta -baimenak ere izan beharko dituzte, beharrezkoa izanez gero.

e) Las actuaciones deberán cumplir con la normativa vigente que les sea de aplicación, así como contar con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas en el caso de que las mismas lo requieran.

8. oinarria.– Programaren indarraldia, epea eta eskabideak aurkeztea.

Base 8.– Vigencia del programa, plazo y presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea 2019ko irailaren 30ean hasiko da.

1.– El plazo para la presentación de las solicitudes se iniciará el 30 de septiembre de 2019.

2.– Epe hori agindu honen 6. oinarrian bildutako funtsak erabat agortzen direnean amaituko da; bestela, 2020ko abenduaren 31ra heldu baina eskuragarri den aurrekontua agortzeko behar adina eskabide bideratu ez badira ere amaituko da epe hori.

2.– Dicho plazo finalizará con el agotamiento total de los fondos recogidos en la base 6 de la presente Orden, o se llegue al 31 de diciembre de 2020 sin haberse cursado solicitudes suficientes para agotar el presupuesto disponible.

Aurrekoa gorabehera, aurrekontu erabilgarria agortzen bada eta, betiere, programa indarrean dagoen bitartean, eskabideak aurkezten jarraitu ahal izango da. Eskabide horiek behin-behineko itxaron-zerrenda batean jarriko dira eta sarrera-hurrenkeraren arabera aztertuko dira, aurreko eskabideren bat ezetsi edo errebokatu, eta, ondorioz, dirua berriro erabilgarri badago ere, edo deialdirako diru gehiago jartzen bada ere.

No obstante lo anterior, en caso de agotamiento del presupuesto disponible y mientras se mantenga la vigencia del programa, podrán seguir registrándose solicitudes en lista de reserva provisional que serán atendidas por riguroso orden de entrada, supeditadas a que se produzcan desestimaciones o revocaciones de las solicitudes de ayuda previas que pudieran liberar presupuesto o bien se incorpore nuevo presupuesto en la convocatoria.

3.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikuluan eta Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan xedatutakoa aplikatuz, eskatzaile guztiek elektronikoki aurkeztuko dute euren eskabidea, kanal elektronikoaren bitartez.

3.– En aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero de Administración Electrónica, todas las personas solicitantes, presentarán su solicitud de forma electrónica, a través del canal electrónico.

4.– Eskabideak euskadi.eus egoitza elektronikoan aurkeztu beharko dira, eskatutako datuak bete eta gainerako izapideak eginda (euskaraz: https://www.euskadi.eus/informazioa/laguntzakefen201920 ; gaztelaniaz: https://www.euskadi.eus/informacion/ayudasefen201920). Eskabidearekin batera deialdian eskatutako dokumentazio guztia aurkeztu beharko da.

4.– Las solicitud se presentará accediendo a la sede electrónica de euskadi.eus y cumplimentando los datos necesarios y demás trámites en https://www.euskadi.eus/informacion/ayudasefen201920, en castellano, o en https://www.euskadi.eus/informazioa/laguntzakefen201920, en euskera. Se acompañará de toda la documentación requerida en esta convocatoria.

5.– Kanal elektronikoaren bitartez izapidetzeko zehaztapenak, baita eskaerak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako epigrafeak ere egoitza elektroniko horretan egongo dira eskura.

5.– Las especificaciones sobre cómo tramitar por el canal electrónico, así como las solicitudes, declaraciones responsables y demás epígrafes estarán disponibles en la citada sede electrónica.

6.– Espedienteetarako irispidea, bai eta errekerimenduak, jakinarazpenak eta eskaeraren ondorengo gainerako izapide guztiak ere, honako helbide honen bitartez egiten dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta, euskeraz; https://www.euskadi.eus/micarpeta gaztelaniaz.

6.– El acceso al expediente, los requerimientos, notificaciones y demás trámites posteriores se realizarán accediendo a la sede electrónica de euskadi.eus, en https://www.euskadi.eus/micarpeta, en castellano, y en https://www.euskadi.eus/nirekarpeta, en euskera.

7.– Eskabidea ordezkari baten bitartez egiten bada, artikulu hauetan xedatutakoaren arabera egiaztatu beharko da ordezkaritza: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluak.

7.– Si la solicitud se realiza mediante representante, se deberá acreditar la representación conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8.– Eskabidearekin batera, honako dokumentazio hauek aurkeztu beharko dira:

8.– Junto con la solicitud se presentará la documentación siguiente:

a) Pertsona juridikoen kasuan, erakundearen eraketa-eskrituraren eta estatutuen edo dagozkion fundazio-dokumentuen kopia (behar bezala erregistratuta egon behar dute, hala badagokie, erregistro publikoetan), non jasota baitaude erakundearen jarduerak erregulatzeko arauak.

a) En el supuesto de ser persona jurídica, copia de la escritura de constitución y los estatutos de la entidad o documentos fundacional correspondiente, en el que consten las normas por las que regulan sus actividades, debidamente registrados, en su caso, en los registros públicos correspondientes.

b) Enpresaren eskatzailearen edo eskatzaileen ordezkariaren ordezkaritza-ahalmenaren egiaztagiriaren kopia (behar bezala erregistratuta egon behar du, hala badagokio, erregistro publikoetan).

b) Copia de documento acreditativo de las facultades de representación del representante de la empresa o empresas solicitantes, debidamente inscrito, en su caso, en los registros públicos correspondientes.

c) 4. oinarriaren 2. paragrafoan aipaturiko enpresa-elkarteen kasuan, lankidetza-dokumentua edo tresna analogoa, enpresa horien ordezkariak –behar bezala ahaldunduak– formalizatua, non zehazten baita enpresa horien guztien ordezkari bakarraren esanbidezko izendapena eta onarpena, jakinda ordezkari horrek aurkeztu behar duela eskabidea eta berak jasoko duela emandako laguntzaren guztizko zenbatekoa (haren ordezkapen-ahalmenen egiaztagiriaren kopiaren aurkezpena gorabehera); halaber, enpresa guztiek deialdi honetan ezarritako laguntza-programan parte hartzen dutela eta haren ondoriozko konpromiso eta obligazio guztiak euren gain hartzen dituztela ere jaso beharko da dokumentu edo tresna hartan, elkarteko enpresa bakoitzak hartzen dituen konpromisoak eta bakoitzari aplikatu beharreko laguntzaren zenbatekoa xehatzeaz gain.

c) En el caso de agrupación de empresas solicitantes a que se refiere el párrafo 2 de la base 4, documento de colaboración o instrumento análogo formalizado por el representante debidamente facultado de las mismas que especifique la aceptación y designación expresa del representante único de todas ellas, que formule la solicitud y reciba el importe total de la ayuda otorgada (no obstante la aportación de copia del documento acreditativo de las facultades de representación del mismo), así como la aceptación expresa de participación de todas ellas en el Programa de ayudas establecido por esta convocatoria, asumiendo la totalidad de compromisos y obligaciones derivados del mismo, con detalle de los compromisos de ejecución correspondientes a cada miembro de la agrupación así como importe de la ayuda a aplicar a cada uno de ellos.

d) Eskatzailea zerbitzu energetikoen enpresa bat bada, jarduketa egiteko erabiliko diren industria-bulegoen jabe den enpresaren edo enpresen kontratuaren edo kontratuen kopiak ere erantsi behar dira; bertan, ziurtatuta geratu beharko du zerbitzu energetikoen enpresa gisa diharduela eskatzaileak, eta dagokion inbertsioa egiteko ardura duela eskatzaileak.

d) En el caso de que el solicitante sea una empresa de servicios energéticos deberá aportarse adicionalmente copia del contrato o contratos formalizados con la empresa o empresas propietarias de las dependencias industriales donde se vaya a realizar la actuación, en el que se acredite la actuación como empresa de servicios energéticos y la responsabilidad a cargo del solicitante de la realización de la inversión correspondiente.

e) IDAEren webgunean eskuragarri egongo den ereduari eta formatuari jarraikiz egin beharreko jarduketen deskribapen-memoria, honako hauek jaso beharko dituena, gutxienez:

e) Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer de acuerdo con el formato y modelo, que estará disponible en la página web del IDAE, y que contendrá como mínimo la siguiente información:

– Jarduketaren identifikazioa.

– Identificación de la actuación.

– Aurrezte eta efizientzia energetikorako proposatutako neurriaren deskribapen teknikoa.

– Descripción técnica de la medida de ahorro y eficiencia energética propuesta.

– Datu energetikoak, ekonomikoak eta ekoizpenekoak.

– Datos energéticos, económicos y de producción.

– Jarduketaren aurrezte energetikoaren eta karbono dioxidoaren emisioen murrizketaren justifikazioa.

– Justificación del ahorro energético de la actuación y de la reducción de emisiones de CO2.

– Aukeratu daitekeen inbertsioaren eta jarduketaren aurrekontua, guztizkoa eta banakatua.

– Presupuesto total y desglosado de la actuación e inversión elegible.

– Jarduketa gauzatzeko epea.

– Calendario de ejecución de la actuación.

– Eskatutako laguntzaren eta haren zenbatekoaren kalkulua.

– Cálculo de la ayuda solicitada y su cuantía.

f) Erantzukizunpeko adierazpena, eskatzaileak agindu honetako betekizun guztiak betetzen dituela, aurkezten dituen agiri guztiak egiazkoak direla eta 7. oinarrian –b) letratik m) letrara bitartean– ezarritako betekizunak betetzen dituela adierazteko. Gainera, e) letrako edukiari dagokionez, adieraziko du hori egiaztatzen duen dokumentazioa baduela eta Administrazioaren esku jarriko duela horrela eskatzen zaionean.

f) Declaración responsable de que reúne los requisitos exigidos en la presente Orden, respecto de la veracidad de todos los documentos presentados, y respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos en la base 7, párrafos b) a m) incluidos. Además, respecto al contenido en el párrafo e) declarará que dispone de la documentación que así lo acredita, y que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida.

g) Eskatzailea ez badago derrigortuta zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatera, esanbidez aipatzea salbuespen haren lege-funtsa eta haren betearazpena egunean edukitzearen erantzukizunpeko adierazpena.

g) En el supuesto que la persona solicitante no tenga la obligación de estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, mención expresa del fundamento legal de dicha exención y declaración responsable de que se encuentran al corriente en su cumplimiento.

h) Ogasun eta Ekonomia Sailaren Hirugarrenen Erregistroan inskribatu izanaren agiria.

h) Inscripción en el Registro de Terceros del Departamento de Hacienda y Economía.

9.– Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritzak modu automatikoan egiaztatuko ditu NANa, IFK, eta zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean edukitzearen ziurtagiriak. Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake laguntza-eskabidean inplizituki dagoen baimen hori, eta, hala egiten badu, ziurtagiria edo eskatzen zaion agiria aurkeztu beharko du, betiere urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluaren 2. paragrafoan xedatutakoaren arabera.

9.– La Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial, verificará de forma automática el DNI, el CIF, los certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de hallarse al corriente de los pagos con la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente este consentimiento implícito en la solicitud de ayuda, en cuyo caso deberá aportar la correspondiente certificación o el documento requerido, todo ello conforme lo dispuesto en el artículo 28 párrafo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

10.– Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluaren 3. paragrafoan ezarritakoarekin arabera, oinarri honen 8. paragrafoan eskatutako dokumentazioa administrazio honetan edo beste batean entregatzen denean eta eskatzaileak berariaz deklaratzen badu dokumentu horietan ez dela aldaketarik egin, horiek aurkeztutzat joko dira.

10.– Conforme lo dispuesto en el artículo 28 párrafo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la documentación requerida en el párrafo 8 de la presente base haya sido entregada en esta o en cualquier otra Administración y siempre que el solicitante declare expresamente que no ha existido modificación alguna en los citados documentos, estos se considerarán como presentados.

Eskatzaileak zer Administraziotan eta noiz aurkeztu dituen adierazi beharko du. Ostean, Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritzak jasoko ditu, modu elektronikoan, korporazio-sareen bitartez.

El solicitante deberá indicar la Administración donde hayan sido presentados, y el momento en que se hayan presentado, siendo estos recabados de forma electrónica a través de sus redes corporativas por la Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial.

Eskatzaileak ez badu nahi oinarri honen dokumentazioa biltzea, berariaz agertu beharko da horren aurka, eta dokumentazioa aurkeztu beharko du.

Si el solicitante no desea que se recabe la documentación de la presente base, deberá oponerse de forma expresa a ello, y aportar la documentación.

11.– Laguntza jasotzeko eskabidea nahi den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango da, eskatutako dokumentazioarekin batera. Ildo horretatik, eskatzaile bakoitzak hautatutako hizkuntza erabiliko da eskabidea aurkeztu ondoko jardueretan, prozedurak irauten duen bitartean, Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeari jarraikiz.

11.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

12.– Eskabideak oinarri hauetan eskatutako eskakizunak betetzen ez baditu, osorik ez badago edo akastuna bada, interesdunari jakinaraziko zaio hamar egun balioduneko epea duela hutsa zuzentzeko edo beharrezkoak diren agiriak eransteko. Halaber, adieraziko zaio horrela egin ezean atzera egin duela ulertuko dela, Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren zuzendariak ebazpena eman ondoren eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

12.– Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos por las presentes bases, estuviera incompleta o fuera defectuosa, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa Resolución del Director de Energía, Minas y Administración Industrial, dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

13.– Jarduketak gauzatu baino lehen, ordezkatu beharreko ekipo eta/edo instalazio nagusien argazki-erreportajea eta identifikazioa egin behar da, baita hasierako instalazioetako ezaugarrien plakak ere –16. oinarriaren 1. zenbakiaren g) letran ematen da horren berri–, gastua justifikatzeko izapiderako aplikazio informatikoan txertatu ahal izateko.

13.– Antes de la ejecución de las actuaciones, se debe realizar el reportaje fotográfico y la identificación de equipos y/o instalaciones principales a sustituir, así como de las placas de características de los mismos de las instalaciones iniciales, que se menciona en el párrafo g) del punto 1 de la base 16, para poderlo incorporar a la aplicación informática en el trámite de justificación del gasto.

14.– Enpresa txiki eta ertainek (ETE) izaera hori egiaztatu beharko dute, agiri hauek aurkeztuta:

14.– Las PYMEs deberán acreditar su condición, mediante la presentación de la siguiente documentación:

– Enpresa eskatzailearen eta elkartutako edo lotutako enpresen urteko kontuak, itxitako azken kontabilitate ekitaldikoak, dagokien erregistroan gordailutu izanaren justifikazioarekin.

– Cuentas anuales de la empresa solicitante, y de las empresas asociadas o vinculadas, correspondientes al último ejercicio contable cerrado, con el justificante de haber sido depositadas en el Registro correspondiente.

– Erantzukizunpeko adierazpena, enpresaren ordezkariak emandakoa, enpresak eta elkartutako edo lotutako enpresek zenbat langile dituzten zehazten duena.

– Declaración responsable emitida por el representante de la empresa en la que se refleje el número de empleados de la empresa, así como los de las empresas asociadas o vinculadas.

– Erantzukizunpeko adierazpena, enpresaren ordezkariak emandakoa, enpresa autonomoaren kalifikazioa adierazten duena edo elkartutako edo lotutako enpresak zehazten dituena, bakoitzari dagokion partaidetza-datuak barne.

– Declaración responsable emitida por el representante de la empresa en la que se indique la calificación como empresa autónoma, o bien se indique las empresas asociadas o vinculadas, incluyendo los datos de participación respectivos.

– Dokumentazioan jasota dagoen egoera aldatu ez dela dioen adierazpena.

– Declaración de que la situación que refleja la documentación no ha variado.

15.– Edonola ere, beharrezkoak diren bestelako argibide eta/edo agiri osagarriak eskatu ahal izango dizkio eskatzaileari Erakunde Laguntzaileak, aurkeztutako eskabidean adierazitakoa egoki ulertzeko, ebaluatzeko eta eskabidea izapidetzeko.

15.– En cualquier caso, la Entidad Colaboradora podrá requerir a la persona solicitante cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada.

9. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

Base 9.– Cuantía de la ayuda.

Onuradun bakoitzak jasoko duen laguntzak ezingo du gainditu, aurkeztutako eskabideen multzoarengatik, 1.000.000 euroko guztizko zenbatekoa.

Cada beneficiaria no podrá superar por el conjunto de solicitudes presentadas la cuantía total de ayuda de 1.000.000 de euros.

Laguntzaren gehieneko zenbatekoa, eskabide bakoitzerako, honako hiru hauetako txikiena izango da:

La cuantía máxima de la ayuda será, para cada una de las solicitudes, la menor de las tres siguientes:

a) Proiekturako aukeratu daitekeen inbertsioaren % 30, eta agindu honen 3. oinarriko 1. eta 2. zenbakien c) letran bildutako jarduketa-tipologia bakoitzerako muga zehatzekin.

a) El 30% de la inversión elegible del proyecto, y con los límites particulares que para cada tipología de actuación se indican en los apartados c) de los puntos 1 y 2 de la base 3 de la presente Orden.

b) 651/2014 Erregelamenduko 38. artikuluan efizientzia energetikoa lortzeko jarduketetarako ezartzen den gehieneko zenbatekoa. Muga horretarako, helburu bererako jasotako beste edozein laguntza kontuan hartuko da. Diruz lagundu daitekeen kostuaren gainean aplikatuko diren ehunekoak hauek izango dira: % 30 enpresa handietarako, % 40 enpresa ertainetarako eta % 50 enpresa txikietarako.

b) La cuantía máxima que se establece para actuaciones de eficiencia energética en el artículo 38 del Reglamento 651/2014. Para este límite se tendrán en cuenta cualesquiera otras ayudas percibidas para la misma finalidad. Los porcentajes aplicables que se aplicarán sobre el coste subvencionable serán del 30% para grandes empresas, del 40% para medianas empresas y del 50% para pequeñas empresas.

c) Eskabide bakoitzerako, eta jarduketa-tipologiaren arabera, gehieneko laguntza-zenbatekoa 1.000.000 eurokoa izango da 1. tipologiarako («Teknologia hobetzea ekipo eta prozesu industrialetan») eta 30.000 eurokoa, berriz, 2. tipologiako jarduketetarako («Energia-kontsumitzaile handiak ez diren enpresetan kudeaketa energetikoa gauzatzeko sistemak ezartzea»).

c) La cuantía máxima de ayuda por cada solicitud y en función de la tipología de la actuación será de 1.000.000 de euros para actuaciones tipo 1 de «Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales» y de 30.000 euros para las actuaciones tipo 2 de «Implantación de sistemas de gestión energética en empresas que no sean grandes consumidoras de energía».

10. oinarria.– Laguntzak esleitzeko prozedura.

Base 10.– Procedimiento de adjudicación de las ayudas.

1.– Agindu honetan araututako laguntzak esleitzeko, ondoz ondoko konkurrentziaren prozedura erabiliko da; beraz, laguntzak esleitzeko, eskabideak eta dokumentazioa aurkezteko unearen hurrenkerari erreparatuko zaio, eta, Agindu honetako 6. oinarrian aurreikusita dauden funtsak amaitzen diren arte edota Programa honen indarraldia amaitzen denera arte esleituko zaizkie laguntzak agindu honetan xedatutakoa betetzen duten eskatzaile guztiei.

1.– Para la adjudicación de las ayudas reguladas en la presente Orden, el procedimiento a utilizar será el de concurrencia sucesiva, que supone la adjudicación, de forma ordenada, en función del momento de la presentación de la solicitud junto con la documentación completa, a todos los solicitantes que cumplan con lo dispuesto en la presente Orden, hasta el agotamiento total de los fondos previstos en la base 6, o hasta que expire la vigencia del Programa.

2.– Dokumentazioarekin osatuta egonik izapidetzen ari diren baina funtsak agortu direlako erantzun ezin zaien eskabideak, eta betiere programaren indarraldia ez bada iraungi, ukatu egingo dira arrazoi horrengatik, Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren zuzendariak emandako Ebazpen bidez; nolanahi ere, behin-behineko itxarote-zerrendan geratuko dira, edota emandako laguntzen minorazioen, uko-egiteen, itzulketen edo baliogabetzeen ondorioz funtsak noiz libratuko zain, edo aurrekontu-areagotzeren bat noiz gertatuko zain; hala bada, eskabideei eskabideak osatu direneko ordena zorrotzaren arabera erantzungo zaie.

2.– Las solicitudes que estuvieran completas con toda la documentación, y en tramitación, y que no pudieran ser atendidas por agotamiento de los fondos y siempre que no hubiera expirado la vigencia del programa, serán denegadas por tal motivo, mediante Resolución del Director de Energía, Minas y Administración Industrial, si bien permanecerán en una lista de espera provisional supeditadas a que se puedan liberar fondos, producto de las minoraciones, renuncias, reintegros o revocaciones de las ayudas concedidas, o bien que se produzca un incremento presupuestario, en cuyo caso las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de la solicitud completa.

11. oinarria.– Laguntzen kudeaketa.

Base 11.– Gestión de las ayudas.

Agindu honetan deituriko laguntzen kudeaketa Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritzak eta erakunde laguntzaileak koordinatu eta gauzatuko dute.

La gestión de las ayudas convocadas en la presente Orden será realizada de manera coordinada por la Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial y la Entidad Colaboradora.

12. oinarria.– Erakunde laguntzailea.

Base 12.– Entidad colaboradora.

1.– Agindu honi jarraikiz, erakunde laguntzailetzat aitortzen da EEE (Energiaren Euskal Erakundea); betiere, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean, Euskal Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan, eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan ezarritakoari jarraikiz. Horrez gain, arau honetan jasotako zehaztasunak beteko dira, lankidetza-hitzarmen egokia izenpetuz.

1.– A los efectos de la presente Orden se declara al Ente Vasco de la Energía (EVE) como Entidad Colaboradora, en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, sobre garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi; y en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y con las especificaciones que se recogen en esta norma, debiendo suscribirse, a estos efectos, el oportuno Convenio de Colaboración.

2.– EEE, Energiaren Euskal Erakundeak honako eginkizun hauek izango ditu:

2.– El Ente Vasco de la Energía (EVE) se encargará de las siguientes funciones:

a) Dirulaguntza emateko eskatutako baldintza edo eskakizunak betetzen direla egiaztatzea.

a) Comprobar el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para el otorgamiento de la subvención.

b) Eskatzaileek proposatutako inbertsio eta gastuak aztertu eta kalifikatzea, dirulaguntza eman edo ukatu erabaki baino lehen.

b) Analizar y calificar las inversiones y gastos propuestos por los solicitantes con carácter previo a la concesión o denegación de la ayuda solicitada.

c) Dirulaguntza ordaintzeko justifikazio-agiriak aztertzea.

c) Analizar la documentación justificativa para el abono de la ayuda concedida.

d) Dirulaguntza emateko erabakigarri izan den jarduera burutu dela eta helburua lortu dela egiaztatzea, analisi teknikoa egitea, eta eta inbertsioak eta gastuak ebaluatzea.

d) Verificar la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión de la subvención y realizar el correspondiente análisis técnico y la evaluación de las inversiones y gastos.

e) Egiaztatu diren inbertsio eta gastuen inguruko txosten teknikoa egitea.

e) Emitir informe técnico acerca de las inversiones y gastos acreditados.

f) Jarduketen multzo adierazgarri bat landan egiaztatzea.

f) Verificar sobre el terreno de un conjunto representativo de actuaciones.

g) Dirulaguntzak emateko erabakia hartzeko eskumena duen organoari dirulaguntza emateko, ukatzeko, ordaintzeko edo espedientea ixteko beharrezko den beste edozertarako proposamenak igortzea.

g) Elevar al órgano competente para la resolución las propuestas de concesión, denegación, pago, así como cualquier otra propuesta que proceda para la finalización del expediente.

h) Eskatzaileek egiten dituzten kontsultei erantzuteko zerbitzua ematea.

h) Realizar servicios de atención a consultas de los solicitantes.

3.– Agindu honetan arautzen diren laguntzak kudeatzen laguntzeko erakunde laguntzaileek ezinbestean bete behar dituzte Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorreko 15. eta 46. artikuluetan eta horiek garatzeko araudietan ezartzen zaizkien betebeharrak eta erantzukizunak.

3.– La entidad colaboradora en la gestión de las ayudas reguladas en esta Orden quedan sujetas a las obligaciones y responsabilidades que, para las mismas, previenen los artículos 15 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sus normas de desarrollo.

13. oinarria.– Ebazpena, ebazteko eta jakinarazteko epeak, jakinarazteko era eta errekurtsoak.

Base 13.– Resolución, plazos para resolver y notificar, modo de notificación y recursos.

1.– Aurkeztutako eskabideak eta agiriak aztertu ondoren, erakunde laguntzaileak egiten duen proposamena ikusirik, Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren zuzendariak emango du deialdiaren ebazpena, eskatutako laguntzak eman ala ez eman ebazteko.

1.– Tras el examen de las solicitudes y documentación presentadas, a la vista de la propuesta elevada por la Entidad Colaboradora, corresponderá al Director de Energía, Minas y Administración Industrial dictar la resolución de la convocatoria, concediendo o denegando las ayudas solicitadas.

2.– Ebazpenak informazio hau jaso beharko du, gutxienez:

2.– La Resolución deberá contener como mínimo la siguiente información:

a) Aintzat hartutako eskabideei dagokienez:

a) Respecto de las solicitudes estimadas:

– Onuradunaren izena edo izen soziala, eta IFK edo NANa.

– Nombre o denominación social de la beneficiaria, CIF o DNI.

– Diruz lagundutako proiektuaren izena.

– Denominación del proyecto subvencionado.

– Diruz lagundutako zenbatekoa, hauek adierazita: funtsen jatorria –zehazki, Energia Efizientziaren Funts Nazionala eta Trantsizio Ekologikorako Ministerioa aipatu dira–; eta Eskualde Garapenerako Europako Funtsarekiko (FEDER) finantzaketa, 2014-2020 aldikoa.

– Cantidad subvencionada, con indicación de la procedencia de los fondos, en concreto se citará al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, al Ministerio para la Transición Ecológica, y de la cofinanciación con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 2014-2020.

– Diruz lagun daitekeen inbertsioa.

– Inversión subvencionable,

– Proiektua gauzatzeko epea eta proiektua gauzatzeko epearen amaiera-data.

– Plazo de ejecución del proyecto y fecha de finalización del plazo de ejecución.

b) Aintzat hartu ez diren eskabideei dagokienez:

b) Respecto de las solicitudes desestimadas:

– Eskatzailearen izena edo izen soziala, eta IFK edo NANa.

– Nombre o denominación social de la solicitante, CIF o DNI.

– Laguntza ez emateko arrazoiak.

– Los motivos que fundamentan la denegación.

3.– Zehapen-prozeduraren batean edo dirulaguntzen itzultze-prozeduraren batean egonez gero, hura amaituta izan beharko da dirulaguntza eman ahal izateko. Prozeduraren ondorioz laguntza publikoak jasotzeko desgaikuntza edo itzultzeko betebeharra ezartzen bada, baldintzapean emandako laguntza indargabetu egingo da, itzulketa ez bada borondatezko aldian egiten, onuradun izateko debekua dakarten egoeretako batean egoteagatik.

3.– En el caso de hallarse incurso en algún procedimiento sancionador o de reintegro de subvenciones, la concesión de la ayuda estará condicionada a la finalización del mismo. Si el procedimiento concluyese con la imposición consistente en inhabilitación para la percepción de ayudas públicas o imponiendo una obligación de reintegro, la subvención concedida condicionalmente decaerá, si el reintegro no fuera materializado en el período voluntario de ingreso, por incurrir en una prohibición para el acceso a la condición de beneficiario.

4.– Ebazpena eskabide bakoitza eta horri dagokion dokumentazioa aurkeztu eta gehienez ere sei hileko epean eman eta jakinaraziko da. Epe hori igaro eta berariazko ebazpenik ez badago, eskabideak onetsi direla ulertu ahalko dute interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24. artikuluan xedatutakoaren arabera.

4.– La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de seis meses contados desde la fecha de presentación de cada solicitud, junto con la documentación completa, trascurridos los cuales, sin resolución expresa, las interesadas podrán entender estimadas sus solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Prozeduraren ebazpenaren aurka, gorako errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Industriako sailburuordeari hilabeteko epean, ebazpenaren jakinarazpena jasotzen dutenetik aurrera, edo edozein unetan administrazio-isiltasunaren ondorioak gertatu eta hurrengo egunetik aurrera, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluei jarraikiz.

5.– Contra la resolución del procedimiento, podrá la persona interesada interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Industria, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de dicha resolución, o en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

14. oinarria.– Onuradunen betebeharrak.

Base 14.– Obligaciones de las beneficiarias.

Agindu honek arautzen dituen dirulaguntzen onuradunek oinarri honetan ezarritako baldintzak bete behar dituzte. Baldintza horiek baldintza hauek guztiak jasotzen dituzte: dirulaguntzei buruzko 2003ko abenduaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetako baldintzak, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikuluko baldintzak eta laguntza ezberdinen baldintza espezifikoak; hauek dira horiek guztiak:

Las beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente Orden deberán cumplir, las obligaciones establecidas en la presente base, que recogen las obligaciones incluidas en el artículo 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones y el artículo 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y que son las siguientes:

a) Laguntza emateko ebazpenak eta, hala badagokio, laguntza luzatzekoak xedatzen duen epean egitea diruz laguntzen den jarduera.

a) Realizar la actividad objeto de la ayuda en el plazo establecido en la resolución de concesión, y en su caso en la resolución de prórroga.

b) Dirulaguntza zein helburutarako eman zen, hartarako erabiltzea.

b) Utilizar la ayuda para el concreto destino para el que ha sido concedida.

c) Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, baldin eta dirulaguntza eman izanaren jakinarazpena hartu eta hamabost egunean onuradunek ez badiote berariaz uko egiten, onartu egiten dutela ulertuko da.

c) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días desde la fecha de la notificación de la concesión de la subvención la persona beneficiaria de la subvención no renuncia expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

d) Bereizitako kontabilitate-sistema bat mantentzea laguntzaren xede diren jarduketekin lotutako transakzioetarako edo, gutxienez, kontabilitate-kodifikazio egoki bat edukitzea, transakzio horiek modu argian identifikatzeko modua ematen duena.

d) Mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las transacciones relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda contando, al menos, con una codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones.

e) Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritzari jakinaraztea jarduera edo proiektua osorik gauzatu dela eta haren esku jartzea hala egin dela egiaztatzeko beharrezkoak diren dokumentu guztiak.

e) Comunicar a la Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial la ejecución total de la actividad o proyecto y poner a su disposición toda la documentación necesaria para que pueda verificarse dicha ejecución.

f) Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailari, Ogasun eta Ekonomia Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoari, Herri-kontuen Euskal Epaitegiari, IDAEri, Europako Funtsen Zuzendaritza Nagusiari, Estatuko Administrazioko Esku-hartzailetza Nagusiari, Estatuaren Kontuen Auzitegiari eta Europako Batzordeari igorri zaizkie egiaztapenerako eta/edo finantza-kontrolerako jarduketak, Europar Batasuneko funtsekin finantzatutako laguntzen kudeaketari aplikatzekoa zaion araudian ezarritakoari jarraikiz; horretarako, beharrezkoak den informazio guztia aurkeztu beharko da, jasotako laguntzen jomugaren fiskalizazio-eginkizunak gauzatuz, eta laguntzak eman ziren xedeak betez.

f) Facilitar al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, a la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía, y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas IDAE, la Dirección General de Fondos Europeos, a la Intervención General de la Administración del Estado, al Tribunal de Cuentas del Estado, a los órganos de control de la Comisión Europea las actuaciones de comprobación y/o control financiero que puedan realizar, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios, aportando para ello cuanta información le sea requerida, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas recibidas y el cumplimiento de los fines para los que fueron concedidas.

g) Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritzari idatziz jakinaraztea diruz laguntzen den ekintza bera finantzatzeko beste dirulaguntza edo laguntza batzuk eskatu dizkiotela administrazioren bati edo beste erakunde publiko edo pribaturen bati eta, hala badagokio, laguntza horiek eskuratu dituztela, hori gertatu eta hamabost eguneko epean, hargatik eragotzi gabe agindu honen 7. oinarriaren 1. zenbakiko c) letran xedatzen dena.

g) Sin perjuicio de lo dispuesto en la base 7 párrafo 1, apartado c) de la presente convocatoria, comunicar por escrito a la Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial la solicitud y la obtención, en su caso, de otras subvenciones y ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados, en los quince días siguientes a aquel en que se ha tenido conocimiento de dicha circunstancia.

h) Dirulaguntza emateko kontuan hartutako edozein gorabehera objektiboren zein subjektiboren aldaketa jakinaraztea Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritzari, idazki bidez.

h) Comunicar por escrito a la Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial, la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que hubiese tenido en cuenta para la concesión de la subvención.

i) Eragiketen zerrenda publiko baten barnean sartzea; 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 zenbakiko Erregelamenduaren (EB) 115. artikuluan aurreikusitako XII. eranskinean –«Aceptación y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos» izenekoan– xedatutakoaren araberako bestelako baliabide batzuen bidez edota elektronikoki argitaratuko da zerrenda publiko hori.

i) Aceptar su inclusión en una lista pública de operaciones que será objeto de publicación electrónica o por otros medios según lo previsto en el Anexo XII «Aceptación y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos» previsto en el artículo 115 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013.

j) Merkataritza-legeriak eskatutako terminoetan ikuskatutako kontabilitate-liburuak, erregistro izapidetuak eta gainerako dokumentu guztiak izatea, eta deialdi bakoitzean finantzatutako inbertsioarekin lotutako inbertsio eta gastu guztietarako kontabilitate-kode egoki bat edo kontabilitate-sistema bereizi bat mantentzea, araudiak finkatzen dituen kontrolak egin ahal izateko. Dokumentuen eskuragarritasuna 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 zenbakiko Erregelamenduaren (EB) 140. artikuluan xedatutakoaren araberakoa izango da.

j) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil, y mantener un sistema de contabilidad separada o un código contable adecuado para todas las inversiones y gastos relacionados con la inversión financiada en cada convocatoria, con el objetivo de que puedan realizarse los controles que establezca la normativa. La disponibilidad de los documentos se ajustará a lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013.

k) Jasotako funtsak zertan erabili diren justifikatzen duten dokumentuak gordetzea, agiri elektronikoak barne, egiaztatzeko eta kontrolatzeko ekintzak gauzatzeko erabil baitaitezke.

k) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

l) Oinarri hauetan ezarritako hedapen- eta publizitate-eginbeharrak betetzea, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 18.4 artikuluan ezarritakoari jarraikiz; laguntzaren onuradunari dagozkion informazio- eta komunikazio-eginbeharrak betetzea, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 Erregelamenduan (EB) ezarritakoari jarraikiz; 1303/2013 zenbakiko Erregelamenduan, Eskualde Garapenerako Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari, Kohesio Funtsari, Landa Garapenerako Nekazaritzako Europako Funtsari eta Itsaso eta Arrantzako Europako Funtsari buruzko xedapen komunak ezartzen dira, baita Eskualde Garapenerako Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari, Kohesio Funtsari eta Itsaso eta Arrantzako Europako Funtsari buruzko xedapen orokorrak ere, eta Kontseiluaren 1083/2006 Erregelamendua (EE) indargabetzen da. Bereziki honako hauek:

l) Cumplir con los requisitos de difusión y publicidad establecidos en estas bases, conforme a lo establecido en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; y con los deberes de información y comunicación que corresponden a la persona beneficiaria de la ayuda conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo. En particular:

– Laguntzen xede den jarduketa edozein hedabidetan aipatzeko, IDAEren webgunean (www.idae.es) eskuragarri egongo den «Manual de Imagen del Programa» izeneko eskuliburuan bildutako baldintzak bete beharko dira.

– Toda referencia en cualquier medio de difusión a la actuación objeto de las ayudas deberá cumplir con los requisitos que figuren en el Manual de Imagen del Programa que estará disponible en la dirección de Internet del IDAE (www.idae.es).

– Halaber, kartel bat instalatu eta mantendu beharko da, behin betiko, proiektuaren lekuan bertan, eta jendeak ezin hobeki ikusteko eta irakurtzeko moduan egon beharko du kartelak; gainera, proiektuaren izena ez ezik, programaren izena eta irudia ere argi eta garbi agertu beharko dira, Energia Efizientziaren Funts Nazionalak eta hala badagokio, Europar Batasunak emandako laguntza aipatzeaz gain, EBren logotipoa eta «Una manera de hacer Europa» (Europa egiteko modu bat) goiburua ere gehituta. Kartelaren diseinu grafikoak eta hedapen-euskarriek IDAEk ezarritako baldintzak bete beharko dituzte; IDAEren webguneko (www.idae.es) «Manual de Imagen del Programa» izeneko eskuliburuan egongo dira baldintza horiek eskuragarri.

– Asimismo se deberá instalar y mantener un cartel, de carácter permanente, en un lugar visible para el público general en la localización del proyecto, de tamaño suficiente para que sea perfectamente visible y legible en el que conste claramente el título del proyecto y la denominación e imagen del Programa y que mencione la ayuda económica otorgada por el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y, en su caso, de la Unión Europea incluyendo el logo de la UE y el lema «Una manera de hacer Europa». El diseño gráfico del cartel y soportes de difusión que se realicen cumplirán con los requisitos que establezca el IDAE y que estarán disponibles en el Manual de Imagen del Programa en la página web del IDAE.

– Eskualde Garapenerako Europako Funtsetik (FEDER) jasotako laguntzaren berri emango da publikoki, eragiketaren deskribapen labur bat egingo du Interneteko webgunean, halakorik badu, emandako laguntza-mailaren neurrikoa; haren helburuak eta emaitzak zehaztuko ditu bertan, eta Europar Batasunaren finantza-laguntza nabarmenduko du.

– Se informará al público del apoyo obtenido de los Fondos FEDER haciendo una breve descripción de la operación en su sitio de Internet, en caso de que disponga de uno, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión.

15. oinarria.– Gauzatzeko gehieneko epeak.

Base 15.– Plazos máximos de ejecución.

Laguntzaren xede diren jarduketak gauzatzeko gehieneko epea 24 hilabetekoa izango da laguntza-emakidaren ebazpena jakinarazten denetik aurrera zenbatzen hasita, luzapena eman daitekeela alde batera utzi gabe, 18. oinarriaren 3. paragrafoan xedatutakoari jarraikiz; edozelan ere, luzatutako proiektuetarako gehieneko epea 30 hilabetekoa izanik, laguntza-emakidaren ebazpena jakinarazten denetik aurrera zenbatzen hasita.

El plazo máximo para la ejecución de las actuaciones objeto de la ayuda será de 24 meses a contar desde la fecha de notificación de la resolución de concesión de la ayuda, sin perjuicio de la posible concesión de prórroga, conforme lo dispuesto en el párrafo 3 de la base 18, siendo el plazo máximo de ejecución de los proyectos prorrogados de 30 meses a contar desde la fecha de notificación de la resolución de concesión de la ayuda.

16. oinarria.– Gastua justifikatzea.

Base 16.– Justificación del gasto.

1.– Dirulaguntzei buruzko abenduaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 30. artikuluari jarraikiz, dirulaguntza jaso duen inbertsio- edo gastu-proiektuaren gauzatzea eta onuradun izateko eskatutako betekizun eta baldintzak betetzen direla justifikatzeko, dokumentu hauek aurkeztu beharko zaizkio erakunde laguntzaileari:

1.– En cumplimiento del artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, la obligación de justificación de la ejecución del proyecto de inversión o gasto objeto de la ayuda concedida y del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos para ser beneficiario, se realizará mediante la presentación, ante la Entidad Colaboradora, de la siguiente documentación:

a) Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren zuzendariari jakinarazpen bat igortzea, jarduketak amaitzeko epea adierazita, baita horren ondorioz aurkeztutako dokumentazioa ere.

a) Comunicación dirigida al Director de Energía, Minas y Administración Industrial, indicando la fecha de la conclusión de las actuaciones, así como la documentación aportada en consecuencia.

b) Jarduketen gauzatze teknikoaren justifikazio dokumentala, laguntza-emakidan ezarritako kondizioen betearazpena justifikatzeko memoria teknikoa aurkeztuta, eta egindako jarduketen eta lortutako emaitzen egokitasuna adierazita, IDAEren webgunean eskuragarri egongo den ereduari eta formatuari jarraikiz. Proiektua egin duen teknikari tituludun eskudunak sortu eta sinatu beharko du, edo jarduketa gauzatzeko prozesuaren zuzendaritzan eskumena duenak.

b) Justificación documental de la realización técnica de las actuaciones, mediante la aportación de una memoria técnica justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la ayuda, con indicación de la adecuación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, siguiendo el formato y modelo que estará disponible en la página web del IDAE. Será realizada y suscrita por un técnico titulado competente autor del proyecto o de la dirección de la ejecución de la actuación.

c) Emandako laguntzaren xede diren jarduketak behar bezala gauzatu direla egiaztatzeko kontrol-erakundeak egindako txostena, hark emandako aldeko ebazpenari –IDAEren webgunean eskuragarri egongo den ereduaren araberakoari– jarraikiz.

c) Informe emitido por un organismo de control que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda concedida, de acuerdo con su resolución favorable de concesión según modelo que estará disponible en la página web del IDAE.

d) Egindako jarduketen gaineko eskaeren eta/edo kontratuen zerrenda ziurtatua eta kopia.

d) Relación certificada y copia de los pedidos y/o los contratos relativos a las actuaciones realizadas.

e) Zerrenda zenbakiduna eta egiaztatua, baita fakturen eta froga gisa balio bera duten gainerako agirien kopiak ere, merkataritzako trafiko juridikoan balio dutenak edo administrazio-eraginkortasuna dutenak, faktura jaulkitzeko beharrik ez dagoen kasuetan, Fakturazio-betebeharrak arautzeko Erregelamendua onartzen duen azaroaren 30eko 1619/2012 Errege Dekretuaren 3. artikuluarekin bat etorriz betiere, eta dagokien ordainketa-frogagiria; horien zerrenda zenbakiduna ere erantsi beharko da.

e) Relación numerada y certificada, así como copia de las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el trafico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, para los casos en que no hay obligación de expedir factura, conforme al artículo 3 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y el correspondiente justificante de pago, adjuntando una relación numerada de ellas.

f) Justifikazio-kontua, auditoretza-txostenarekin, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 74. artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz.

f) Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

g) Jarduketak egin diren hasierako instalazioen argazki-erreportajea, ordezkatu beharreko instalazio eta/edo ekipo garrantzitsuenak identifikatuta, baita horien ezaugarrien plakak ere. Jakina, jarduketak gauzatu aurretik egin behar da erreportaje hori.

g) Reportaje fotográfico de las instalaciones iniciales sobre las que se han realizado las actuaciones, identificando equipos y/o instalaciones principales a sustituir, así como de las placas de características de los mismos. Obviamente debe ser realizado antes de las actuaciones.

h) Laguntzaren xede diren azken instalazio eta ekipo nagusien argazki-erreportajea, ekipoak eta/edo instalazioak identifikatuta, baita horien ezaugarrien plakak ere, non jarduketaren publizitate-kartela adierazi behar baita. Laguntzen onuradunaren webgunearen informazioa eta esteka, non Eskualde Garapenerako Europako Funtsetik (FEDER) jasotako laguntza posiblearen berri eman beharko baituen onuradunak publikoki; halaber, eragiketaren deskribapen labur bat ere egin beharko du, emandako laguntzaren mailarekiko proportzioari eutsita, helburuak eta emaitzak bilduta, eta Europar Batasunaren laguntza finantzarioa nabarmenduta.

h) Reportaje fotográfico de los equipos e instalaciones principales finales objeto de la ayuda, identificando equipos y/o instalaciones, así como de las placas de características de los mismos, y donde se muestre el cartel publicitario de la actuación. Información y enlace al sitio de Internet de la beneficiaria de las ayudas, en caso de que disponga de uno, donde la persona beneficiaria de las ayudas informará al público del posible apoyo obtenido de los Fondos Comunitarios FEDER haciendo una breve descripción de la operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión Europea.

i) Jarduketen kontratazio-prozesuari buruzko justifikazio-dokumentazioa.

i) Documentación justificativa sobre el proceso de contratación de las actuaciones.

j) Lotutako transakzio guztietarako kontabilitate bereizi eta banandu bat dagoela justifikatzeko dokumentazioa (diru-sarrerak eta ordainketak, eta hala badagokio, baita laguntzen diru-sarrerak eta hornitzaileei egindako ordainketak ere, besteak beste).

j) Documentación justificativa de la existencia de una contabilidad separada o diferenciada para todas las transacciones relacionadas (ingresos y pagos, incluido, en su caso, el ingreso de ayudas, pagos a proveedores, etc.)

k) Erantzukizunpeko adierazpena (euskaraz http://www.euskadi.eus/laguntzakefen201920 eta gaztelaniaz http://www.euskadi.eus/ayudasefen201920 guneetan), eta adierazpen horretan:

k) Declaración responsable incluida en http://www.euskadi.eus/ayudasefen201920, o en http://www.euskadi.eus/laguntzakefen201920 en euskera, en la que la beneficiaria:

– egiaztatuko du Laguntzen Programa honen testuinguruan eskatutako jarduketa edo helburu bererako beste dirulaguntza edo laguntza batzuk kobratu dituela edo ez dituela kobratu, beste dirulaguntza edo laguntza horiek edozein administrazio erakunde edo entitate publikorena izanik –nazionala nahiz nazioartekoa–;

– acredite la existencia o no de otras subvenciones o ayudas cobradas para la misma actuación o finalidad que la solicitada en el contexto de este Programa de ayudas, de cualquier Administración, organismo o entidad pública, nacional o internacional,

– bermatuko du jarduketen kontratazio-prozesua, baita lotutako transakzio guztietarako bereizitako edo banandutako kontabilitate bat dagoela ere;

– garantice el proceso de contratación de las actuaciones, la existencia de una contabilidad separada o diferenciada para todas las transacciones relacionadas,

– bermatuko du aukera-berdintasunerako eta diskriminaziorik ezerako baldintzei buruzko arauak –nazionalak eta EBkoak–, mota horretako jarduketetarako aplikatzekoak, betetzen dituela;

– garantice el cumplimiento de las normas nacionales y comunitarias sobre requisitos de igualdad de oportunidades y no discriminación, aplicables a este tipo de actuaciones,

– bermatuko du ingurumenaren eta garapen jasangarriaren alorreko arauak –nazionalak eta EBkoak– betetzen dituela eta iruzurraren aurkako neurri eraginkor eta egokiak aplikatzen dituela laguntzaren xede den proiektuaren kudeaketa-esparruan;

– garantice el cumplimiento de las normas medioambientales nacionales y comunitarias, y sobre desarrollo sostenible y la aplicación de medidas antifraude eficaces y proporcionadas en el ámbito de gestión del proyecto objeto de ayuda,

– zehaztuko du fakturak eta ordainketak justifikatzeko gainerako egiaztagiriak ez direla aurkeztu diruz lagundu daitezkeen beste programa batzuk justifikatzeko edo, hartarako aurkeztu badira, zer programa justifikatzeko aurkeztu diren eta faktura edo egiaztagiri bakoitzaren zer ehuneko lagundu den diruz;

– explicite que las facturas y demás documentos justificativos de los pagos no han sido presentados para la justificación de otros programas subvencionales, o en el caso de que hayan sido presentados para la justificación de otros programas subvencionales, el programa o programas subvencionales al que han sido atribuidos y el porcentaje de subvención recibido respecto de cada factura o documento justificativo del pago,

– dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta dituela adierazi behar du.

– se halla al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

Aurrekoa alde batera utzita, ziurtatzeko eta justifikatzeko instrukzio osagarriak sortu ahalko dira baldin eta beharrezkotzat jotzen baditu, jarduketa konplexua delako edo laguntzaren zenbatekoa handia delako.

Con independencia de lo anterior, se podrán elaborar instrucciones de acreditación y justificación complementarias para los casos en los que la complejidad de la actuación o el importe elevado de la ayuda así lo requirieran.

2.– Foru-ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko zerga-betebeharrak egunean dauden, Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritzak egiaztatuko du, automatikoki eta ofizioz. Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake laguntza-eskabidean inplizituki dagoen baimen hori, eta, hala egiten badu, ziurtagiria edo eskatzen zaion agiria aurkeztu beharko du, betiere urriaren 1eko 39/2015 Legearen 2. paragrafoaren 28. artikuluan xedatutakoaren arabera.

2.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, se verificará automáticamente y de oficio por parte de la Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente este consentimiento implícito, en cuyo caso deberá aportar la correspondiente certificación o el documento requerido, todo ello conforme lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3.– Behar izanez gero, agiri gehiago ere eskatu ahal izango da. Eskabide hori arrazoitu egin beharko da.

3.– Se podrá solicitar documentación adicional en caso de estimarlo oportuno. Dicha petición deberá estar motivada.

4.– Laguntzen kudeaketa eta ordainketa egokia bermatzeko helburuarekin, hiru hilabetekoa izango da egindako gastuaren justifikazio-agiriak entregatzeko gehieneko epea, jarduketak gauzatzeko ezarritako epea bukatzen denetik hasita, edo, dagokion kasuan, luzapenetik hasita.

4.– Con el fin de garantizar la adecuada gestión y pago de las ayudas, el plazo máximo para entregar la documentación justificativa del gasto realizado, será de tres meses desde la finalización del plazo concedido para la ejecución de las actuaciones, o en su caso el de la prórroga.

17. oinarria.– Ordainketa eta bermeak.

Base 17.– Pago y garantías.

1.– Aurreko paragrafoetan aipatutako agiriak aurkeztu ondoren, proiektuaren azken ebaluazioa egingo du erakunde laguntzaileak, eta proiektuak berarekin soilik inbertsioa edo soilik gastua badakar, edo inbertsioa eta gastua elkarrekin, proiektua gauzatu dela adierazten duen azken ziurtagiria egingo dute.

1.– Con posterioridad a la presentación de la documentación enumerada en los párrafos anteriores, la Entidad Colaboradora procederá a la evaluación final del proyecto y, tanto en el supuesto de que el proyecto lleve aparejado exclusivamente inversión, o exclusivamente gasto o conjuntamente inversión y gasto, realizará una Certificación final de la ejecución del proyecto.

2.– Laguntzen ordainketarako, zeina ordainketaldi bakar batean egingo baita, ezinbestean bete beharko dira hauek:

2.– Para proceder al pago de las ayudas, que se efectuará de una sola vez, será necesario que:

a) Inbertsioa edo gastua justifikatu beharko da, aurreko oinarrian aipatutako dokumentuak aurkeztuta.

a) Se justifique la inversión o gasto mediante la presentación de los documentos a los que hace referencia la base anterior.

b) Erakunde laguntzaileak administratiboki egiaztatu eta baliozkotu egin beharko du onuradunek aitortutako kostuaren % 100, landako jarduketak ezarritako ehunekoan egiaztatzeaz gain.

b) La Entidad Colaboradora verifique y valide administrativamente el 100% del coste declarado por las beneficiarias y verifique actuaciones sobre el terreno en el porcentaje que se establezca.

c) Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritzak landako ikuskapenak egin ahalko ditu, egindako jarduketen eta eragiketen multzo adierazgarri batean.

c) La Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial podrá realizar inspecciones sobre el terreno, en un conjunto representativo de las actuaciones y operaciones realizadas.

3.– Zehapen-prozeduraren batean edo dirulaguntzen itzultze-prozeduraren batean egonez gero, laguntza jasotzeko, lehenik hura amaitu beharko da. Prozeduraren ondorioz laguntza publikoak jasotzeko desgaikuntza edo itzultzeko betebeharra ezartzen bada, itzulketa ez bada borondatezko aldian egiten, baldintzapean emandako laguntza indargabetu egingo da, onuradun izateko debekua dakarten egoeretako batean egoteagatik. Hala dagokionean, dirulaguntza hauek onuradunei ordaintzeko, dirulaguntzak itzultzeko betebeharren ordainketak egunean izan beharko dira.

3.– En el caso de hallarse incurso en algún procedimiento sancionador o de reintegro de subvenciones, el pago de la ayuda estará condicionada a la finalización del mismo. Si el procedimiento concluyese con la imposición consistente en inhabilitación para la percepción de ayudas públicas o imponiendo una obligación de reintegro, si el reintegro no fuera materializado en el período voluntario de ingreso, la subvención concedida condicionalmente decaerá por incurrir en una prohibición para el acceso a la condición de beneficiario. En su caso, el pago de estas subvenciones a los beneficiarios también quedará condicionada a hallarse al corriente del pago de las obligaciones por reintegro.

4.– Jarduketak ez badira egiten ezarritako gehieneko epeen barruan, ezta epeen luzapenean ere, edo jarduketak egin izana egiaztatzeko dokumentazioa ez bada aurkezten epearen barnean, onuradunek dirulaguntza hartzeko eskubidea galduko dute eta, hala badagokio, agindu honen 20. oinarrian aurreikusitako itzulketa-prozedura jarriko da abian.

4.– La no realización de las actuaciones dentro de los plazos máximos establecidos, incluidas las prórrogas, o la falta de presentación en el plazo establecido de la documentación acreditativa de la realización de las actuaciones, supondrá la pérdida del derecho a la percepción de la subvención, y en su caso, la iniciación del procedimiento de reintegro previsto en la base 20 de la presente Orden.

5.– Izaera juridikorik ez duten pertsona fisiko edo juridiko pribatuen taldeei eta ondasun-erkidegoei dagokienez, funtsen hartzaile izateko izendatu den kideari egingo zaio ordainketa, eta hark banatuko ditu taldeko gainerako kideen artean.

5.– Respecto de las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas sin personalidad jurídica y las comunidades de bienes, el pago se realizará al miembro designado como destinatario de los fondos que será quien los distribuya entre el resto de miembros de la agrupación.

18. oinarria.– Dirulaguntzak emateko baldintzak aldatzea eta inbertsioa edo gastuak gauzatzeko epeak luzatzea.

Base 18.– Alteración de las condiciones de la subvención y aplazamiento en la ejecución de la inversión o gasto.

1.– Beste erakunde publiko nahiz pribatu batetik beste laguntza edo dirulaguntzaren bat jasoz gero, idatziz justifikatu eta jakinarazi beharko zaio Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritzari, eta horren ondorioz, gerta liteke dirulaguntza emateko ebazpena aldatzea; kasu horretan, dena dela, agindu honetan ezarritako gutxieneko betekizunak eta laguntza ematea eragin zuen xedea gorde behar izango dira. Horretarako, Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren zuzendariak dagokion aldaketa-ebazpena emango du, hala egokituz gero emandako dirulaguntzaren zenbatekoak oinarri berriaren arabera doitzeko. Hala bada, 1991ko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan jasotako itzulketa-prozedurari ekingo zaio.

1.– La obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, deberá ser notificada y justificada a la Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial, y podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de la subvención, siempre y cuando se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en la presente Orden y la finalidad para la que se concedió la ayuda. A estos efectos, la persona titular de la Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial, dictará la oportuna resolución de modificación en la que se reajustarán, en su caso, los importes de la subvención concedida sobre la nueva base, iniciándose, en su caso, el procedimiento de reintegro previsto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre.

2.– Baldin eta egindako inbertsio edo gastuaren behin betiko benetako kostua onartutako dirulaguntza baino txikiagoa bada dirulaguntza emateko erreferentziatzat hartutakoa baino, eta beti ere laguntza helburu bererako erabiltzen bada, emandako dirulaguntzaren zenbatekoa txikitu egingo da, dagokion proportzioan, Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren zuzendariaren likidazio-ebazpen baten bidez, eta gero, oinarri berriari aplikatuko zaio dirulaguntzaren ehunekoa.

2.– En el supuesto de que el coste definitivo real de la inversión o gasto realizada fuera inferior al que se concedió la ayuda, y siempre y cuando se mantenga la finalidad para la que se concedió la ayuda, la cuantía de la subvención concedida será minorada mediante resolución de liquidación del Director Energía, Minas y Administración Industrial, en la proporción que resulte, aplicándose entonces el porcentaje de la subvención sobre la nueva base.

3.– Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren zuzendariak, ebazpen bidez, proiektua gauzatzeko epea luzatu ahalko du baldin eta onuradunak idazki bidez eskatzen eta justifikatzen badu aldez aurretik; beranduenez ere, emandako laguntzaren xede den proiektuaren gauzatzeko azken eguna baino 30 egun lehenago egin behar da eskabide eta justifikazio hori, eta soil-soilik baldin eta aurretik ikusi ezin ziren eta horiek betetzea erabat galarazten duten zirkunstantziak badaude eta zirkunstantzia horiek behar bezala justifikatzen badira, betiere, laguntzen onuradunek eskatzen zitzaizkien gutxieneko neurri teknikoak eta plangintzakoak hartu badituzte. Proiektuak gauzatzeko gehieneko epea ez da inolaz ere izango agindu honen 15. oinarrian ezarritakoa baino handiagoa.

3.– Previa solicitud y justificación por escrito por parte de la persona beneficiaria, a realizar, a más tardar 30 días antes de la fecha en la que deba estar finalizada la ejecución del proyecto objeto de la ayuda concedida, y de forma exclusiva cuando obedezca a circunstancias imprevisibles, debidamente justificadas, que hagan imposible el cumplimiento de las mismas, pese a haberse adoptado, por parte de las beneficiarias de las ayudas, las medidas técnicas y de planificación mínimas que les resultaban exigibles, el Director de Energía, Minas y Administración Industrial podrá conceder, mediante resolución, el aplazamiento o aplazamientos en la ejecución del proyecto. En ningún caso el plazo máximo de ejecución de los proyectos pueda ser superior al plazo establecido en la base 15 de la presente Orden.

19. oinarria.– Atzera egitea eta uko egitea.

Base 19.– Desistimiento y renuncia.

1.– Laguntzaren eskatzaileak atzera egin ahalko du eskabidean, baina atzera-egite hori eskatutako laguntza emateko edo ukatzeko ebazpena baino lehen egin beharko da. Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren zuzendariak, ebazpen bidez, bete-betean onartuko du atzera egitea eta bukatutzat joko du horretarako prozedura.

1.– La persona solicitante de la ayuda podrá desistir de su solicitud, desistimiento que deberá realizarse con anterioridad a la notificación de la Resolución de concesión o denegación de la ayuda solicitada. El Director de Energía, Minas y Administración Industrial, mediante resolución, aceptará, de plano, el desistimiento y declarará concluso el procedimiento para ella.

2.– Onuradunak laguntzari uko egin ahal izango dio, laguntza onartu ondoren (agindu honen 15. oinarriko 3. zenbakian ezarritako betebeharrari jarraikiz, emandako laguntza onartzeko betebeharra dute onuradunek), baina nolanahi ere, inbertsioa amaitu aurretik, eta baldin eta Administrazioak inolako ordainketarik egin ez badu. Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren zuzendariak, ebazpen bidez, bete-betean onartuko du uko egitea eta bukatutzat joko du horretarako prozedura.

2.– La persona beneficiaria de la ayuda podrá presentar la renuncia a la ayuda concedida, que podrá realizarse con posterioridad a la aceptación de la subvención concedida, conforme a la obligación establecida base 15, apartado 3 y antes de la finalización de la inversión, siempre y cuando no se haya efectuado pago alguno por parte de la Administración. Será el Director de Energía, Minas y Administración Industrial, quien mediante resolución aceptará de plano la renuncia y declarará concluso el procedimiento para ella.

Ukoa onartuta, onuradunak automatikoki galduko du ebazpen bidez onartutako eskubidea, baita emandako laguntza kobratzeko eskubidea ere.

Una vez aceptada la renuncia, la persona beneficiaria perderá automáticamente el derecho reconocido mediante resolución, así como el derecho al cobro de la ayuda concedida.

20. oinarria.– Ez-betetzeak.

Base 20.– Incumplimientos.

1.– Ez-betetzeen kausak izango dira, gutxienez, hauek guztiak:

1.– Son causas de incumplimiento, al menos, las siguientes:

a) Agindu honetan ezarritako betebeharretako edozein ez betetzea.

a) Incumplir cualesquiera de las obligaciones establecidas en la presente Orden.

b) Dirulaguntza emateko ebazpenean ezartzen diren baldintzak, halakorik izanez gero, ez betetzea.

b) Incumplir las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de la subvención.

c) 16. oinarrian aurreikusitako gastuaren justifikazioa aurkezteko eskakizuna ez betetzea.

c) Incumplir con la presentación de la justificación del gasto previsto en la base 16.

d) Laguntza emateko xedea ez betetzea.

d) No cumplir la finalidad para la que se concedió la ayuda.

e) Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko 2003ko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan aurreikusitako itzulketa-kausaren bat denean.

e) Incurrir en cualquiera de las causas de reintegro previstas en el artículo 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Onuraduna aurreko atalean zerrendatutako ez-betetzeen kausetako baten egoeran badago, Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritzak, 15 eguneko epean, interesdunari entzunaldia emango dion ez-betetze espedientea egin ondoren, egokitzat jotzen dituen alegazioak egin ditzan, ebazpen baten bidez, dirulaguntza jasotzeko eskubidea kenduko dio onuradunari, zati bat edo osorik, eta, hala badagokio, kobratu dituen laguntzak eta dirulaguntzen arloan aplikatu beharreko berandutze-interesak itzuli beharko ditu onuradunak, zati bat edo osorik, proiektuaren gauzatze-mailaren proportzioan, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 53. artikuluan eta 2003ko Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan xedatuari jarraikiz. Gainera, dagozkion gainerako neurriak hartuko dira. Ez-betetzea inbertsioei eusteko epeari badagokio (gutxienez hamar urte), emandako dirulaguntzaren itzulketa pro rata temporis egingo da.

2.– Si la persona beneficiaria incurriera en cualesquiera causas de incumplimiento enumeradas en el apartado anterior, la Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial, previo expediente de incumplimiento en el que se dará audiencia al interesado, por un plazo de 15 días, para que formule las alegaciones que estime oportunas, declarará mediante resolución la pérdida del derecho total o parcial a la subvención, según proceda, y en su caso, la obligación de reintegrar total o parcialmente, en proporción al grado de ejecución del proyecto, las ayudas percibidas y en su caso, el interés de demora aplicable en materia de subvenciones, conforme a lo dispuesto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, sobre garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el citado artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Cuando el incumplimiento haga referencia al plazo de mantenimiento de las inversiones, que deberá ser al menos de diez años, el reintegro de la subvención concedida se realizará «pro rata temporis».

Aipatutako zenbatekoak diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondorio guztietarako.

Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

3.– Arau-hauste administratibotzat har daitezkeen gertakarien ondorioz hasten bada itzulketa-prozedura, organo eskudunari jakinaraziko zaizkio gertakari horiek, dagokion zehapen-prozedura has dezan.

3.– Si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del órgano competente para la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.

21. oinarria.– Bateragarritasunak.

Base 21.– Compatibilidades.

Agindu honen aplikazioaren ondorioz emandako laguntzak bateragarriak izango dira edozein administrazio publiko edo erakunde publiko nazional nahiz nazioartekok helburu bererako emandako beste laguntza batzuekin, baldin eta bi baldintza hauek betetzen badira:

Las ayudas concedidas en aplicación de la presente Orden serán compatibles con otras ayudas concedidas, para la misma finalidad, por cualesquiera Administraciones públicas u organismos o entes públicos, nacionales o internacionales, siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes:

1.– Modu metatuan ez gainditzea ekainaren 17ko 651/2014 (EB) zenbakiko Erregelamenduan ezarritako mugak.

1.– Que, de forma acumulada, no se superen los límites establecidos por el Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio.

2.– Beste administrazio batzuek jarduketa bererako emandako laguntzek ez izatea Europako Funtsen baterako finantzaketarik.

2.– Que las ayudas otorgadas por las otras Administraciones, para la misma actuación, no cuenten con cofinanciación de Fondos Europeos.

22. oinarria.– Datuen babesa.

Base 22.– Protección de datos.

Agindu hau aplikatuta biltzen diren izaera pertsonaleko datuak Datu pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta gainerako lege aplikagarrietan xedatutakoaren arabera tratatuko dira.

Los datos de carácter personal recogidos en la aplicación de la presente Orden, serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa aplicable al efecto.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común