Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

147. zk., 2019ko abuztuaren 6a, asteartea

N.º 147, martes 6 de agosto de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
3755
3755

118/2019 DEKRETUA, uztailaren 23koa, zeinaren bidez arautzen baitira bizitza osoan zehar egiten den ikaskuntzari buruzko jarduerak gauzatzeko dirulaguntzak.

DECRETO 118/2019, de 23 de julio, por el que se regulan ayudas para la realización de actividades referidas al aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatu zituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatu. Dekretu horren 11. artikuluak ezartzen du Hezkuntza Sailari dagokiola, besteak beste, goi-mailako hezkuntza, baita bizitzan zehar kualifikazioak eskuratu edo areagotzea dakarten ikaskuntza-jarduerak ere.

El Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, establece, en su artículo 11 que al Departamento de Educación, entre otras funciones y áreas de actuación, le corresponden aquellas actividades de aprendizaje que conlleven adquisición o incremento de las cualificaciones a lo largo de toda la vida.

Ondorioz, apirilaren 11ko 79/2017 Dekretuak, Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituenak, Lanbide Heziketako Sailburuordetzari esleitzen dio, besteak beste, jakintzaren gizartean konpetentzia berriak eskuratzeko beharrezkoak diren bizitza osoan zehar egiten den ikaskuntzarako ekintzak eremu ez-formaletan diseinatu, definitu eta aplikatzea. Era berean, Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzari esleitzen dio, besteak beste, esparru ez-formalean bizitza osoan zehar ikasketa erabilgarriak egiteko jardueren garapenerako beharrezkoak diren ekintzak planifikatzea.

En consecuencia, mediante el Decreto 79/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, asigna a la Viceconsejería de Formación Profesional, entre otras funciones, la de diseñar, definir y aplicar, en ámbitos no formales, acciones de aprendizaje a lo largo de la vida necesarias para la adquisición de nuevas competencias necesarias en la sociedad del conocimiento. Asimismo, atribuye a la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados entre otras funciones, la de planificar las acciones necesarias para el desarrollo de actividades, en el ámbito no formal, de aprendizaje útil a lo largo de toda la vida.

Bestalde, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen 4. artikuluak ezartzen du bizitza osoan zehar egiten den ikaskuntzaren euskal sistemak honako xedeak dituela:

Por otro lado, la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, en su artículo 4, establece que el sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida tiene los siguientes fines:

a) Euskal herritar guztiei bermatzea aukera izango dutela, berdintasunez, bizitza osoan zehar ikasteko, eta garapen pertsonala lortzeko eta gizarteratzeko beharrezkoak diren oinarrizko gaitasunak eskuratzeko.

a) Garantizar a toda la ciudadanía vasca el acceso universal, y en condiciones de igualdad, al aprendizaje a lo largo de la vida y a la adquisición de las competencias básicas que precisa para su desarrollo personal y para la inclusión e integración social.

b) Euskal herritarren ezagutzak eguneratu eta gaitasun profesionalak hobetu daitezen bultzatzea, horixe baita herritarrek enplegua lortzeko eta ongizate sozial eta ekonomiko handiagoa izateko bermerik hoberena.

b) Impulsar la actualización de los conocimientos y la mejora de las competencias profesionales de la población vasca, como mejor garantía de empleabilidad y de progreso en su bienestar social y económico.

c) Herritarrengan bizitza osoan zehar egiten den ikaskuntzaren kultura sendo bat sustatzea, etengabeko ikaskuntzaren garrantzia hedatuz eta pertsonak beren beharrizan eta interes pertsonalei egokitutako prestakuntza-ibilbideak konfigura ditzaten motibatuz.

c) Promover una sólida cultura del aprendizaje a lo largo de la vida en la ciudadanía, difundiendo la importancia que tiene el aprendizaje permanente y motivando a las personas para que configuren sus trayectorias de formación adaptadas a sus necesidades e intereses personales.

d) Beren ezagutzak landu eta handitzea nahi duten adineko pertsonentzako ikaskuntza-eskaintza global bat bultzatzea.

d) Impulsar una oferta global de aprendizaje para las personas mayores que deseen cultivar y ampliar sus conocimientos.

Halaber, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 5.1 artikuluak ezartzen du pertsona guztiek izan behar dutela bizitza osoan zehar ikasteko aukera, hezkuntza-sistemaren barnean zein hezkuntza-sistematik kanpo, beren pertsona- eta lanbide-garapenerako gaitasunak, ezagutzak, trebeziak, trebetasunak, eta konpetentziak lortzeko, eguneratzeko, osatzeko eta handitzeko. Lege horrek berak, 5.6 artikuluan, ezartzen du herri-administrazioei dagokiela etengabeko ikaskuntzarako eskaintzei eta horiek lortzeko aukerei buruzko informazioa eta orientabidea eskuratzeko aukera ematea.

Asimismo, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 5.1 que todas las personas deben tener la posibilidad de formarse a lo largo de la vida, dentro y fuera del sistema educativo con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes, y competencias para su desarrollo personal y profesional. Además, esa misma Ley en su artículo 5.6 establece que corresponde a las Administraciones públicas facilitar el acceso a la información y a la orientación sobre las ofertas de aprendizaje permanente y las posibilidades de acceso a las mismas.

Bestalde, Europar Batasuneko Kontseiluaren 2016ko abenduaren 19ko Gomendioak, gaitasunak hobetzeko ibilbideei buruzkoak –Helduentzako aukera berriak (2016/C 484/01)– gaitasun-, ezagutza- edo konpetentzia-maila baxua duten helduei behar-beharrezkoak diren konpetentziak lortzeko aukera emango dieten gaitasunak hobetzeko ibilbideak burutzeko aukera eskaintzen die.

Por su parte, la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 19 de diciembre de 2016, relativa a Itinerarios de mejora de las capacidades: Nuevas oportunidades para adultos (2016/C 484/01), contempla ofrecer a las personas adultas, con un bajo nivel de capacidades, conocimientos y competencias, un acceso a itinerarios de mejora de capacidades que les proporcione la oportunidad de adquirir competencias clave.

Testuinguru horretan, dekretu honetan jasotzen diren dirulaguntzen xedea da Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen 4. artikuluan aurreikusitako xedeak betetzen laguntzea, kualifikazio-maila baxuko helduentzako ikaskuntza-aukerak sustatuz.

En este contexto, las ayudas contempladas en este Decreto pretenden contribuir a los fines previstos en el artículo 4 de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, impulsando oportunidades de aprendizaje para personas adultas con bajo nivel de cualificación.

Dekretu honek dirulaguntzak jasotzen ditu bizialdi osoko ikaskuntza-jarduketa batzuetarako, ezagutzaren arloa edozein izanda ere. Halako jarduerak diruz laguntzea beharrezkotzat jo da, are gehiago aldaketa estrukturalen testuinguru batean eta ezagutzan oinarritutako ekonomia bat lortu nahi badugu; horretarako, gero eta garrantzitsuagoa da gizarteren ezagutzen, ahalmenen eta gaitasunen maila egokia eta askotarikoa izatea. Izan ere, pertsonek haien gaitasunak eta ahalmenak hobetzea, onuragarria da eskualdearen ekonomiarentzat, baita gizartearen kohesioarentzat ere, eta herritarrei lana bilatzen lagundu eta gizartean modu aktiboan parte hartzen laguntzen die.

La necesidad de que este Decreto recoja como subvencionable aquellas actuaciones de aprendizaje realizadas a lo largo de toda la vida en cualquier ámbito del conocimiento tiene su justificación en un contexto de cambio estructural y de evolución hacia una economía basada en el conocimiento, donde cada vez es más importante que la población adquiera unos niveles adecuados, variados y apropiados de conocimiento, aptitudes y competencias. La mejora de las competencias y habilidades de las personas tiene un impacto positivo en el rendimiento económico de la región y en la propia cohesión social, contribuyendo a la empleabilidad de las personas y a su vertiente de ciudadanía activa.

Azaroaren 27ko 248/2012 Dekretuak erregulazio bat ezarri zuen bizialdi osoko ikaskuntza-ekintzak aurrera eramateko jardueretarako dirulaguntzak emateko. Dekretu hori bost urtez garatu eta aplikatu ondoren, legegintza-aldaketak egon dira, esaterako, Toki Administrazioaren Arrazionalizazioari eta Iraunkortasunari buruzko abenduaren 27ko 27/2013 Legea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea, eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legea; horien indarrez, beharrezkoa da diruz lagun daitezkeen jardueren ezaugarriak eta betekizunak berriro definitzea izandako arau-aldaketei erantzuteko, eta, aldi berean, jarduera horiek berriro bideratzea, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen xedeak eta hezkuntzari eta prestakuntzari buruz Europar Batasunak emandako gomendioak betetzen laguntzeko.

El Decreto 248/2012, de 27 de noviembre, estableció una regulación para otorgar ayudas para la realización de actuaciones que desarrollen acciones de aprendizaje a lo largo de la vida. Tras cinco años de desarrollo y aplicación de dicho Decreto, se han producido cambios legislativos como la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, que hacen que sea preciso redefinir las características y requisitos de las actividades subvencionables a fin de responder a los cambios normativos producidos y, al mismo tiempo, reorientar dichas actividades para que contribuyan a los objetivos de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida y también a las Recomendaciones realizadas por el Consejo de la Unión Europea, relativas a la Educación y la Formación.

Helburuak horiek izanda, Hezkuntzako sailburuaren proposamenez, dagozkion kontsulta-organoen iritzia entzunda, Gobernu Kontseiluak 2019ko uztailaren 23an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

Con estos objetivos, a propuesta de la Consejera de Educación, oídos los órganos consultivos preceptivos, y previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 23 de julio de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da bizitza osoan zehar egiten den ikaskuntzari buruzko jarduerak garatzen dituzten jarduketak gauzatzeko laguntzak arautzea.

El objeto del presente Decreto es la regulación de las ayudas para la realización de actuaciones que desarrollen acciones de aprendizaje a lo largo de toda la vida.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

Dekretu honetan jasotako laguntzak aplikatuko zaizkie arau hau indarrean jarri eta gero Euskal Autonomia Erkidegoko esparru geografikoan gauzatzen diren jarduketei.

Las ayudas previstas en el presente Decreto serán de aplicación a aquellas acciones que se produzcan a partir de la entrada en vigor de esta norma y se realicen en el ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 3.– Entidades beneficiarias.

1.– Honako hauek izan daitezke dekretu honetan ezarritako laguntzen erakunde onuradunak, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoan legez eratu badira:

1.– Podrán ser beneficiarias de las ayudas establecidas en el presente Decreto las siguientes entidades, siempre que estén legalmente constituidas en la Comunidad Autónoma del País Vasco:

a) Udalak.

a) Los ayuntamientos.

b) Toki eta Eskualdeko Garapen agentziak, betiere nortasun juridiko independentea badute.

b) Las agencias de desarrollo local y comarcal, siempre que tengan personalidad jurídica independiente.

c) Udal-sozietateak, beraien gizarte-helburuen artean prestakuntza dutenak.

c) Las sociedades municipales que tengan entre sus fines sociales la formación.

d) Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden unibertsitateak, 4.2.c) artikuluan jasotako esperimentatze proiektuetarako bakarrik.

d) Las universidades sitas en el País Vasco, solo para los proyectos de experimentación establecidos en el artículo 4.2.c) de este Decreto.

e) Eusko Jaurlaritzaren Elkarte eta Fundazioen Erregistroan erroldaturiko irabazi-asmorik gabeko elkarteak, bizialdi osoko ikaskuntza-jarduerak garatzen dituztenak (herritarren parte-hartzea bultzatzen dituzten jarduketak, bereziki), eta haien helburuen artean prestakuntza dutenak.

e) Entidades sin ánimo de lucro, que desarrollen acciones en el ámbito del aprendizaje a lo largo de la vida y, especialmente, en el de promover la ciudadanía activa, y entre cuyos fines figure la formación.

f) Lanbide Heziketako edota Helduentzako Heziketako Ikastetxe pribatu baimendunak.

f) Centros Docentes privados autorizados que impartan enseñanzas de Formación Profesional o de Educación de Personas Adultas.

g) Merkataritzako edo gizarte-ekonomiako sozietateak, beraien helburuen artean prestakuntza dutenak.

g) Sociedades mercantiles o de economía social, que tengan entre sus fines la formación.

2.– Halere, udalei dagokienez, onuradun izateko, bikoiztasunik ezari eta finantza-iraunkortasunari buruzko aldeko txostenak eskuratu beharko dituzte, udal-eskumenen klausula unibertsalaren ondoriozko jardueren, zerbitzuen edo prestazioen egikaritzea arautzen duen ekainaren 25eko 93/2019 Dekretuaren arabera.

2.– No obstante, en el caso de los ayuntamientos, deberán obtener previamente los informes favorables de no duplicidad y de sostenibilidad financiera, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 93/2019, de 25 de junio, sobre el ejercicio de las actividades, servicios o prestaciones derivados de la cláusula universal de competencias municipales.

Txosten horietan adierazten denaren arabera emango da laguntza.

La ayuda quedará condicionada a lo señalado en dichos informes.

Udal-elkarteak osatzen dituzten udal guztiek lortu beharko dituzte aipatutako txostenak, goian ezarritako eran.

En caso de agrupaciones de ayuntamientos, habrán de obtenerse los citados informes en los términos arriba señalados respecto de la totalidad de ayuntamientos que las integren.

3.– Udal-sozietateei dagokienez, laguntza hauen onuradun izan daitezke tokiko enpresa-erakunde publikoak eta tokiko merkataritza-sozietateak, baldin eta haien kapital soziala osorik toki-erakundeari badagokio eta egiaztatuta geratzen bada, horretarako egindako justifikazio-txosten bidez, erakunde horiek iraunkorragoak eta eraginkorragoak direla toki-erakundeek eta toki-erakunde autonomoek berek egindako kudeaketa baino. Horretarako, aintzat hartuko dira errentagarritasun ekonomikoaren irizpideak eta inbertsioa berreskuratzekoak.

3.– En el caso de las sociedades municipales, podrán ser beneficiarias de estas ayudas, las entidades públicas empresariales locales y sociedades mercantiles locales cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local, cuando quede acreditado, mediante informe técnico elaborado al efecto, que resultan más sostenibles y eficientes que la gestión realizada por la propia Entidad Local y el organismo autónomo local, para lo que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión.

Horretaz gainera, jasotako aholkularitzari buruzko justifikazio-txostena erantsi behar zaio espedienteari. Txostenean, zerbitzuaren kostuari buruzko txostenak eta jasotako laguntza teknikoa bilduko dira, eta horien publizitatea egin beharko da. Ondoren, udalbatzari helaraziko zaio txosten hori, onartu dezan. Horretarako, kontu-hartzailearen txostena eskatuko da.

Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se incluirán los informes sobre el coste del servicio, así como, el apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del interventor local.

4. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen jarduerak.

Artículo 4.– Actividades subvencionables.

1.– Dekretu honetan jasotako dirulaguntzak erabiliko dira ezagutzaren edozein esparrutako ikaskuntza-jarduerak garatzen dituzten jardueretarako; jarduera horiek bizitzan zeharreko ikaskuntzaren testuinguruan kokatu behar dira, eta parte-hartzaileen ezagupenak, konpetentziak eta gaitasunak areagotzeko helburua izan behar dute, bai eta herritarren parte-hartzea sustatzeko helburua ere.

1.– Serán objeto de las ayudas contempladas en este Decreto aquellas actividades que desarrollen acciones de aprendizaje realizadas en cualquier ámbito del conocimiento, en el contexto del aprendizaje a lo largo de toda la vida, con la finalidad de incrementar el nivel de conocimientos, competencias y aptitudes de las personas adultas participantes y promover la ciudadanía activa.

2.– Dirulaguntzak izan ditzaketen bizialdi osoko ikaskuntza-jarduerak hiru motatakoak izan daitezke, baina, beti ere, aurreko atalean azaldutako helburua izan behar dute:

2.– Las actividades de aprendizaje a lo largo de la vida, que podrán ser objeto de financiación podrán ser de tres tipos, siempre que fehacientemente persigan la finalidad descrita en el apartado anterior:

a) Prestakuntzako jarduera espezifikoak, aurretiaz identifikatutako eta kuantifikatutako pertsona-multzo baten prestakuntza-arloko beharrizanei erantzuteko diseinatuak eta planifikatuak. Atal horretatik kanpo geratuko dira profesionaltasun-ziurtagiriekin lotutako prestakuntza, enplegurako prestakuntzaren esparruan, eta, ondorioz, Lanbideren deialdien bidez dirulaguntzak lortu ditzaketen jarduerak.

a) Actividades específicas de formación, diseñadas y planificadas para dar respuesta a las necesidades formativas de un colectivo concreto de personas previamente identificadas y cuantificadas, excluidas aquellas actividades vinculadas a certificados de profesionalidad, en el marco de la formación para el empleo y, por tanto, puedan ser objeto de financiación a través de las convocatorias de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

b) 5. artikuluak ezarritako funtzioak garatzen dituzten ikaskuntzako bitartekaritza-zerbitzuak. Dekretu honek arautzen dituen laguntzen kontura, zonalde bakoitzerako bitartekotza-zerbitzu bakarra finantzatu ahalko da, udalera zein eskualdera mugatua izan zonaldea.

b) Servicios de mediación de aprendizaje que desarrollen las funciones que se establecen en el artículo 5 siguiente. Con cargo a las ayudas reguladas en el presente Decreto solo podrá obtenerse financiación para un único servicio de mediación por zona, de alcance municipal o comarcal.

c) Gai hauei buruzko esperimentazio-proiektuak: bereziki kualifikazio txikiko pertsonei zuzendutako eduki irekiko ikaskuntza-gaiak lantzea, prestakuntza-ikaskuntzako metodologia berriak, ezagutzaren belaunaldi arteko transferentzia, prestakuntza hurbiltzeko eta ikastea sustatzeko trabak baztertzea edota bizitza osoan egiten den ikaskuntzarekin lotutako beste edozein.

c) Proyectos de experimentación sobre elaboración de objetos de aprendizaje de contenidos abiertos dirigidos fundamentalmente a personas con baja cualificación, nuevas metodologías de formación-aprendizaje, transferencia intergeneracional del conocimiento, remoción de los obstáculos para acercar la formación y potenciar el aprendizaje o cualquier otro aspecto del ámbito del aprendizaje a lo largo de la vida.

Ez dira esperimentazio-proiektutzat hartuko bi urte baino gehiagoz martxan daudenak. Halaber, ez dira esperimentazio-proiektutzat hartuko esperientzia zehatzik garatzen ez dituzten proposamenak, eta proposamen horietatik emaitza edo produktu zehatzik lortzen ez badira, ezta ere ikerketak egiteko proposamenak.

No tendrán la consideración de proyectos de experimentación aquellos que se lleven desarrollando durante un período superior a dos años. Asimismo, no serán considerados proyectos de experimentación aquellas propuestas que no desarrollen experiencias concretas de las que se obtengan resultados o productos concretos, ni las propuestas relativas a la realización estudios.

Esperimentazio-proiektu hauen bidez lortutako produktuak, bereziki eduki irekiko ikaskuntza-gaiak eta prestakuntza-ikaskuntzako metodologiak, Hezkuntza Sailaren eta hezkuntza-komunitatearen eskuetan utziko dira, eta bermatuko da jatorrizko lanaren egileak nortzuk izan diren ezagutaraztea.

Los productos obtenidos a través de estos proyectos de experimentación, en particular, los objetos de aprendizaje de contenidos abiertos y las metodologías de formación-aprendizaje, se podrán a disposición del Departamento de Educación y de la comunidad educativa, garantizando el reconocimiento de la autoría de la obra original.

3.– Dekretu honetan aurreikusitako dirulaguntzak jasotzen dituzten bizialdi osoko ikaskuntza-jarduerak doakoak izango dira bertan parte hartzen dutenentzat.

3.– Las actividades de aprendizaje a lo largo de la vida que obtengan ayuda económica al amparo del presente Decreto serán gratuitas para las personas destinatarias de las mismas.

5. artikulua.– Ikaskuntzako bitartekaritza zerbitzua.

Artículo 5.– Servicio de mediación de aprendizaje.

Ikaskuntza-bitartekaritza zerbitzuaren xedea da bizialdi osoko prestakuntza eta ikaskuntza euskal herritar guztiengana hurbiltzea, arreta berezia jarrita gizarte-egoera ahulean eta prestakuntza-zirkuituetatik urrun dauden pertsonengan. Horretarako, erakunde eskatzaileek honako apartatu hauetan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte:

El servicio de mediación de aprendizaje tiene por objeto acercar la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida a toda la ciudadanía vasca, con especial atención a las personas más desfavorecidas y alejadas de los circuitos formativos. Para ello, las entidades solicitantes deberán cumplir con las condiciones previstas en los apartados siguientes:

1.– Zerbitzua 3. artikuluan adierazitakoen arteko erakunde batek eskatu, kudeatu eta gauzatuko du; erakunde horrek, zerbitzua eman nahi duen zonaldean errotuta dagoela egiaztatu behar du eta zonalde hori udalerrira edota eskualdera mugatuko da.

1.– El servicio deberá ser solicitado, gestionado y ejecutado por entidades de entre las señaladas en el artículo 3 que acrediten su arraigo e implantación en la zona en la que pretende desarrollar el servicio, siendo esta de alcance municipal o comarcal.

2.– Zerbitzua ematea eskatzen duen erakundeak bi urtetik gorako esperientzia egiaztatzen duten langileak izatea bizitzan zeharreko ikaskuntzari buruzko informazio- eta aholkularitza-alorrean eta bitartekaritza-zerbitzua kudeatu eta gauzatzearen alorrean.

2.– Que la entidad solicitante cuente con personal que acredite una experiencia superior a dos años en el ámbito de la información y asesoramiento para la formación a lo largo de la vida para la gestión y ejecución del servicio de mediación.

3.– Zerbitzua ematea eskatzen duen erakundeak jarduketa-plan bat aurkeztu eta aurrera eraman beharko du. Plan horrek honako funtzio hauek garatzea aurreikusi beharko du, gutxienez:

3.– La entidad solicitante deberá presentar y llevar a cabo un plan de actuación que implique al menos el desarrollo de las siguientes funciones:

a) Bere jarduketa-eremuan ezagutzaren edozein esparrurekin lotutako ikaskuntzari buruzkoak diren prestakuntzako jarduera edo ekimenei buruzko informazio zehatza eta eguneratua izatea, bizitza osoan egiten den ikaskuntzaren testuinguruan; urrutiko prestakuntza-eskaintzak ere aintzat hartuko dira. Erakunde eskatzaileak informazio hori ikusgai jarriko du Hezkuntza Sailak bizitza osoan zehar egiten den ikaskuntzarako duen atarian: www.hiru.eus

a) Contar con información precisa y permanentemente actualizada sobre todas las actividades e iniciativas formativas que se lleven a cabo en su zona de actuación relacionadas con el aprendizaje en cualquier ámbito del conocimiento en el contexto del aprendizaje a lo largo de toda la vida, incluidas las ofertas de formación a distancia. La entidad solicitante pondrá esta información a disposición de toda la ciudadanía vasca a través del portal de Aprendizaje a lo largo de la vida del Departamento de Educación, www.hiru.eus.

b) Bere eremurako, Bizitza osoan zeharreko ikaskuntza-plan bat sustatzea eta, hala badagokio, haren jarraipena egitea, eremu horretan bizialdi osoko ikaskuntzari lotutako jarduerak egiten dituzten erakunde eta eragile guztiekin elkarlanean.

b) Impulsar la elaboración y en su caso el seguimiento de un Plan de Aprendizaje a lo largo de la vida para su zona de influencia, en cooperación con todas las instituciones y agentes que desarrollen actividades de Aprendizaje a lo largo de la Vida en la misma.

c) Lan egingo den zonalderako jarduketa-plan bat planifikatu eta garatzea, prestakuntza herritarrengana hurbiltzeko, bereziki talde zigortu eta prestakuntzatik aldenduen dauden taldeengana, eta generoaren baldintzapenik gabeko informazioa eta aholkularitza eskaintzea bere eremu geografikoko pertsona eta erakundeei.

c) Planificar y desarrollar un plan de actuación para la zona dónde se pretende actuar con el objetivo de acercar la formación a toda la ciudadanía, con especial atención a los colectivos más desfavorecidos y desligados de la formación, proporcionando información y asesoramiento, libres de condicionamiento de género, a las personas y entidades de su ámbito geográfico.

d) Erakundeekin, hezitzaileekin eta eremuko beste eragileekin lan proaktiboa egitea bizialdi osoko ikaskuntza-jarduerak sustatzeko, bereziki eremuan bete gabe geratu den eskaera dagoela antzematen bada.

d) Realizar una labor proactiva con las instituciones, proveedores de formación y otros agentes formativos de la zona para el impulso y estímulo de acciones de aprendizaje a lo largo de la vida, particularmente cuando se detecte demanda no cubierta en la zona.

e) Etengabeko ikaskuntzako jarduera zehatzak sustatzea, diseinatzea eta garatzea, tokiko edo eskualdeko esparruan alor horretan antzemandako beharrizanen arabera, eta jarduketa bakoitzaren onuradun izango diren pertsonen taldea zehaztuz.

e) Promover, diseñar y desarrollar actividades específicas de aprendizaje permanente, en función de las necesidades detectadas en este campo en el ámbito local o comarcal de que se trate, especificando el colectivo de personas destinatarias para cada actuación.

6. artikulua.– Dirulaguntzen zenbatekoa.

Artículo 6.– Cuantía de la subvención.

1.– Dekretu honetan jasotako jarduerak gauzatzeko dirulaguntzak ez itzultzekoak izango dira; dirulaguntza horiek erakunde publiko zein pribatuek emandako gainerako ekarpenei gehitu eta zenbatekoak, guztira, ez du onartutako aurrekontuaren % 100 gaindituko.

1.– La ayuda prevista para el ejercicio de las actividades a las que se hace referencia en este Decreto, consistirá en una subvención a fondo perdido cuya cuantía, sumada, en su caso, al resto de aportaciones públicas o privadas, no superará el 100% del presupuesto que resulte aprobado.

2.– Laguntzak emateko deialdian zehazten diren langileen gastuak eta funtzionamenduaren gastu arruntak baino ez ditu jasoko aurrekontu horrek.

2.– Este presupuesto solo contemplará gastos de personal y gasto corriente de funcionamiento que se determinen en la correspondiente convocatoria de estas ayudas.

Era berean, deialdi horretan ezarriko da jarduera-mota bakoitzari, gehienez ere, zein kopuru finantzatu ahal izango zaion.

Asimismo, en dicha convocatoria se establecerán las cantidades máximas a financiar por cada tipo de actividad.

7. artikulua.– Onuradunek diruz lagundutako jarduerak azpikontratatzea.

Artículo 7.– Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios

1.– Diruz lagundutako jarduerari dagokion zenbatekoaren % 50eraino azpikontratatu ahal izango du erakunde onuradunak.

1.– La entidad beneficiaria podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 50% del importe de la actividad subvencionada, con entidades y empresas que cumplan la normativa vigente en materia de igualdad.

2.– Dena den, diruz lagundutako jarduera gauzatzea hirugarren batekin hitzartzen bada, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan eta Dirulaguntzen Erregelamendu Orokorraren 68. artikuluan (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua) xedatutakoarekin bat etorriko da hitzarmena.

2.– En todo caso, la concertación con un tercero de la realización de la actividad subvencionada se ajustará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 68 del Reglamento General de Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio).

8. artikulua.– Dirulaguntza emateko baldintzak.

Artículo 8.– Requisitos para la concesión de la subvención.

Dirulaguntzak jaso ahal izateko, eskakizun hauek bete beharko dituzte erakunde eskatzaileek:

Para poder optar a esta subvención, las entidades solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Eskatzaileak ez duela dirulaguntzak edo laguntza publikoak jasotzeko debekurik zigor- eta administrazio-arloan, ez eta laguntzak jasotzeko legezko debekurik ere, sexu-bereizkeriaren ondoriozkoak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoarekin bat etorriz.

a) No hallarse sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas ni está incursa en alguna prohibición legal que inhabilite para ello con expresa referencia a las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

b) Dirulaguntza-itzultzeagatiko betebeharren ordainketa egunean izatea, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2.g) artikuluaren arabera.

b) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme a lo que establece el artículo 13.2.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

c) Laguntza hauen onuradun izateko, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsitako testu bategina) 50.5 eta 50.6 artikuluetan, eta, orokorrean, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu.

c) Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 50.5 y 6 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (Texto Refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre) y los que con carácter general se recogen en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, normativa vigente para ser beneficiario de estas ayudas.

d) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

d) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad Social.

Organo kudeatzaileak automatikoki eta behar beste aldiz egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela; horretarako, ez du zentro eskatzaileen baimenik behar izango, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren arabera.

Este requisito se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de las entidades solicitantes, en aplicación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Entitate onuradunak berariaz egin diezaioke uko baimen horri. Kasu horretan, dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko du, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 22. artikuluan ezarritako baldintzen arabera. Errege Dekretu horren bidez, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren erregelamendua onartu zen.

El centro beneficiario podrá denegar expresamente el consentimiento. En tal caso, deberá aportar la certificación correspondiente en los términos previstos en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

9. artikulua.– Beste dirulaguntza batzuekiko aldiberekotasuna.

Artículo 9.– Concurrencia con otras subvenciones.

1.– Dekretu honetan araututako dirulaguntzak bateragarriak dira xede edo helburu berarekin beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuek ematen dituzten bestelako laguntzekin. Edozein modutan, dirulaguntzen zenbatekoak ezingo du gainditu onartutako aurrekontuaren kostu osoa.

1.– Las subvenciones reguladas en el presente Decreto son compatibles con aquellas otras que, con el mismo objeto y finalidad, pudieran ser otorgadas por cualesquiera otras Administraciones o entidades públicas o privadas. En cualquier caso, el importe de las subvenciones no podrá superar el coste total del presupuesto que resulte aprobado.

2.– Dekretu honetako laguntzak eta beste administrazio batzuek edo beste entitate publiko edo pribatu batzuek helburu berberarekin eta zio berberagatik emandako laguntzak batera jasoz gero, eta horien guztien batura laguntzen helburu den jardueraren kostu totala baino handiagoa bada, soberakinaren bateraezintasuna ezarriko da eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren bidez emango duen laguntza txikitu egingo da.

2.– Cuando las ayudas del presente Decreto concurran con cualesquiera otras que por el mismo motivo y finalidad perciba la entidad beneficiaria de otras Administraciones o entidades públicas o privadas, si la suma de las mismas superara el coste total de la actividad objeto de subvención, se declarará la incompatibilidad de dicho exceso, reduciéndose el importe de la ayuda a conceder por el Gobierno Vasco a través del Departamento de Educación.

10. artikulua.– Eskaerak aurkeztea: nola aurkeztu, zein epetan eta publizitatea.

Artículo 10.– Presentación de solicitudes: forma, plazo y publicidad.

1.– Erakunde interesdunek bitarteko elektronikoz egin ahal izango dituzte eskabidea, kontsultak eta prozedura honetako izapide guztiak.

1.– Las entidades interesadas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos.

Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaz eta Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Ebazpenaz arautzen da izapidetze elektronikoa. Ebazpen horren bitartez, E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa –Platea– onartzen da.

La tramitación electrónica está regulada en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la plataforma Tecnológica para la E-Administración –Platea–.

Eskabidearekin, justifikazioarekin eta deialdiarekin zerikusia duten gainerako izapideak egiteko jarraibideak Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan egongo dira eskuragarri.

Las especificaciones sobre la presentación de solicitudes, la justificación y el resto de trámites relacionados con esta convocatoria estarán disponibles en la sede electrónica del Gobierno Vasco.

2.– Publizitatearen printzipioa betetzeko, Hezkuntza Sailak dagokion deialdia egingo du dekretu honetan xedatutako dirulaguntzen berri emateko. Deialdian honako hauek jasoko dira: aurrekontuan dirulaguntzetara bideratutako aurrekontu- eta jarduera-mota bakoitzari dagokiona; jarduera-mota bati esleitu ahal zaion gehieneko zenbatekoa zein den; eta 14. artikuluan finkatutako ebaluazio-irizpide xehatuak. Era berean, aipatutako deialdiak emandako dirulaguntzaren ehunekoak jasoko ditu, dekretu honen 18. artikuluan ezarritako ordainketetako bakoitzean gauzatuko direnak.

2.– A los efectos de dar cumplimiento al principio de publicidad, el Departamento de Educación, realizará la pertinente convocatoria para dar a conocer las ayudas previstas en este Decreto en el ejercicio correspondiente, con expresión de la dotación presupuestaria total y por tipo de actividad que corresponda, así como la cuantía máxima de la ayuda a otorgar por tipo de actividad y el desglose de los criterios de evaluación establecidos en el artículo 14. Asimismo, dicha convocatoria recogerá los porcentajes de la subvención otorgada que se harán efectivos en cada uno de los pagos establecidos en el artículo 18 del presente Decreto.

11. artikulua.– Nahitaez aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 11.– Documentación preceptiva.

1.– Eskabidearekin batera, honako agiri hauek aurkeztu behar dira:

1.– Las solicitudes de subvención deberán ir acompañadas necesariamente de la siguiente documentación:

a) Proiektuan aurreikusitako jarduera-multzoa deskribatzen duen txostena, honako hauek adieraziz: proiektuaren izena; proiektua egiteko eskatzen den diru-kopurua; gauzatu beharreko jardueren edukiak; helburuak; helburuen lorpena neurtzeko adierazleak; kokalekua; denbora-eremua; jarduketa zein pertsona-multzori zuzentzen zaion; jarduketan parte hartzen duten eragile eta interesdunen elkarteak; proposatutako metodologia; jardueraren kostua atalez atal (langileak eta funtzionamendua); aurreikusitako ekintzak eta proiektua definitzeko balio duten gainerako inguruabarrak.

a) Memoria descriptiva del conjunto de acciones previstas a realizar en el proyecto, especificando el nombre del proyecto, el importe solicitado para su realización, los contenidos de las actividades a desarrollar, los objetivos que se persiguen, los indicadores que permitirán medir la consecución de los objetivos, el ámbito geográfico y temporal, los colectivos a quienes se dirige la actuación, los agentes y agrupaciones de intereses que participen en la actuación, la metodología propuesta, el coste de la acción desglosado por conceptos (personal y funcionamiento) y acciones previstas, y demás circunstancias que sirvan para definir el proyecto.

Proiektua idatzi beharko da hizkuntza ez sexista erabiliz, indarrean dagoen araudia betetzean.

El proyecto deberá estar redactado en lenguaje no sexista, en cumplimiento de la normativa vigente.

b) Ikaskuntza-bitartekaritza emateko zerbitzurako finantzaketa eskatzen duten erakundeek bitartekaritza-zerbitzua emango duten pertsonek bizialdi osoko prestakuntzarako informazioa eta aholkularitza ematen eta bitartekaritza-zerbitzua kudeatzen eta exekutatzen gutxienez bi urteko lan-esperientzia dutela erakusten duten egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzte. Egiaztapena egiteko, langileak lanean aritutako erakundeetako titularrek emandako ziurtagiriak aurkeztu behar dira.

b) Las entidades que soliciten financiación para un servicio de mediación de aprendizaje deberán aportar justificación documental de que las personas de su organización que desarrollarán el servicio de mediación para el que solicitan la ayuda cuentan con experiencia profesional superior a 2 años en el ámbito de la información y asesoramiento para la formación a lo largo de la vida y para la gestión y ejecución del servicio de mediación. Esta justificación documental estará soportada en certificaciones expedidas por las personas titulares de las instituciones o entidades donde hayan desarrollado dicha experiencia.

Halaber, esandako entitateek, zerbitzua eman nahi duen zonaldean errotuta daudela egiaztatu beharko dute. Horretarako, aurreko urtean garatutako jarduera-memoria aurkez dezakete edo udalekin, udalaz gaindiko erakundeekin, prestakuntza arautuko zentroekin eta prestakuntzaren edo informazio eta orientazioaren alorreko elkarteekin eskaera aurkezten den aurreko urtean edo eskaera aurkezten den urte naturalean sinatutako prestakuntzaren, ikaskuntzaren eta orientazioaren alorreko akordioak edo lankidetza-hitzarmenak aurkeztuz.

Asimismo, dichas entidades, deberán acreditar su arraigo e implantación en la zona que pretende desarrollar el servicio, mediante la presentación de la memoria de actividades desarrollada el año anterior al que se presenta la solicitud o a través de acuerdos o convenios de colaboración suscritos, el año anterior o en el año natural en el que se presenta la solicitud, con ayuntamientos, entidades supramunicipales, centros de formación reglada, asociaciones en el ámbito de la formación o la información y asesoramiento para la formación, de dicha zona, en relación con la formación, el aprendizaje o la información y el asesoramiento para la formación.

c) Dekretu honen 3.2 artikuluaren arabera, udalek aurkeztu beharko dituzte bikoiztasunik dagoen edo ez dagoen txostenak eta finantza-jasangarritasunari buruzkoak, udal-eskumenen klausula unibertsalaren ondoriozko jardueren, zerbitzuen edo prestazioen egikaritzea arautzen duen ekainaren 25eko 93/2019 Dekretuak ezarritakoak.

c) Según lo dispuesto en el artículo 3.2 del presente Decreto, los ayuntamientos deberán presentar los informes de existencia o inexistencia de duplicidades y de sostenibilidad financiera establecidos en el Decreto 93/2019, de 25 de junio, sobre el ejercicio de las actividades, servicios o prestaciones derivados de la cláusula universal de competencias municipales.

Tokiko enpresa-erakunde publikoek eta tokiko merkataritza-sozietateek justifikazio-txostenak aurkeztu beharko dituzte, zehazki dekretu honen 3.3 artikuluan aipatzen direnak.

En el caso de entidades públicas empresariales locales y sociedades mercantiles locales se deberán presentar las memorias justificativas a las que se hace referencia en el artículo 3.3 del presente Decreto.

d) Ordezkaritza nahikoa egiaztatzeari buruzko espezifikazioak eta erakundea eratzearen eta erregistroan inskribatzekoak, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan zehaztuko dira.

d) Las especificaciones sobre la acreditación del suficiente poder de representación y de la constitución e inscripción de la entidad en el registro correspondiente se detallarán en la sede electrónica del Gobierno Vasco.

e) Era berean, honako hauek eskabide-inprimakiari erantsita dagoen erantzukizunezko aitorpen bidez egiaztatuko dira:

e) Asimismo, se acreditará mediante declaración responsable incluida en el formulario de la solicitud:

– Erakunde eskatzaileak ez duela dirulaguntza publikoak eskuratzeko aukera ukatzen duen zigor administratibo edo penalik, ez eta dirulaguntzak jasotzeko legezko debekurik ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen bidez zigortutako sexuagatiko bereizketak barne.

– Que la entidad solicitante no está incursa en sanción penal o administrativa con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o en prohibición legal que las inhabilite para ello, con inclusión de la discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

– Betetzen dituela laguntza hauen onuradun izateko eskakizunak, indarreko araudian jasotzen direnak (dekretu honen 8. artikulua).

– Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiario de estas ayudas (artículo 8 del presente Decreto).

– Egiazkoak direla eskabidean eta horrekin batera aurkeztutako agirietan adierazitako edukiak.

– Que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña.

– Ebazpenean kontuan hartutako inguruabarren edozein aldaketa jakinarazteko konpromisoa hartzen duela.

– Que adquiere el compromiso de notificar cualquier modificación de las circunstancias que se han tenido en cuenta en la resolución.

2.– Eskabidea aurkezteko unean egiaztatu beharko dute erakunde onuradunek eskakizunak betetzen dituztela.

2.– El cumplimiento de los requisitos por las entidades beneficiarias deberá acreditarse en el momento de presentación de la solicitud.

12. artikulua.– Eskabidean egindako akatsak zuzentzea.

Artículo 12.– Subsanación de los defectos de la solicitud.

Dirulaguntzak lortzeko eskabideak oso-osorik betetzen ez badira, edo eskabidearekin batera beharrezko dokumentazioa aurkezten ez bada, eskatzaileari eskatuko zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko, edo nahitaezko agiriak aurkezteko, eta, gainera, esango zaio aurrekoa egin ezean, eskabideari uko egiten diola ulertuko dela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluaren araberako ebazpena eman ondoren.

Si las solicitudes de subvención no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la documentación preceptiva, se requerirá a la entidad interesada para que, en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, estando obligada la Administración a dictar resolución expresa sobre esa solicitud en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Akatsak zuzentzeko jakinarazpena bitarteko elektronikoz egingo da. Jakinarazpenak Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren «Nire Kudeaketak» atalean kontsultatu beharko dira.

La notificación de subsanación de deficiencias se efectuará electrónicamente. Las notificaciones deberán consultarse en el apartado de «Mi Carpeta» de la sede electrónica del Gobierno Vasco.

Interesdunak jakinarazpenaren jasotze-agiria elektronikoki sinatzen duenean, jakinarazpena egintzat emango da. Jakinarazpena bidali eta hamar egun naturaleko epean interesduna ez bada edukira sartu, jakinarazpena ezetsitzat joko da, eta izapidea gauzatutzat. Prozedurak jarraitu egingo du, salbu eta ofizioz edo hartzaileak eskatuta egiaztatzen bada teknikoki edo materialki ezinezkoa izan dela edukira sartzea.

La notificación se entenderá practicada en el momento que la persona interesada firme electrónicamente la recepción de la misma. Cuando transcurran diez días naturales desde el envío de la notificación sin acceder a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento, salvo que de oficio o a instancia de persona destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Hori hala izanik ere, organo kudeatzaileak interesdunei jakinarazpen-abisuak bidaliko dizkie, eskabideetan jarri zituzten telefono mugikorretara eta helbide elektronikoetara SMSak edo mezu elektronikoak bidaliz. Abisu horiek ez dute inolaz ere jakinarazpen-baliorik izango.

Sin perjuicio de lo anterior, el órgano gestor remitirá a las personas interesadas avisos de las notificaciones realizadas mediante mensajes SMS o de correo electrónico, a los teléfonos móviles y cuentas de correo electrónico incluidas en el formulario de solicitud. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

13. artikulua.– Dirulaguntza edo laguntza esleitzeko prozedura.

Artículo 13.– Procedimiento de adjudicación de la subvención o ayuda.

Dirulaguntzak lehiaketa bidez emango dira. Ondorio horietarako, dirulaguntza emateko, mota bereko jarduerei dagozkien eskabideen ebaluazioa egingo da, 14. artikuluan ezarritako irizpideei jarraituta. Baloraziorik onena lortu duten eskabideei esleituko zaie laguntza, deialdian jarduera bakoitzerako kontsignatutako kreditua agortu arte; indarrean dagoen legeriarekin bat datozen aldaketak egiten badira aurrekontuetan, ordea, horiek aintzat hartuak izango dira.

Las ayudas económicas se concederán mediante el procedimiento de concurso. A estos efectos, la concesión se realizará mediante la evaluación de las solicitudes presentadas que correspondan al mismo tipo de actividad atendiendo a los criterios que se establecen en el artículo 14, adjudicando ayuda a quienes hayan obtenido mejor valoración hasta el agotamiento del crédito presupuestario disponible para el tipo de actividad que corresponda consignado al efecto en la correspondiente convocatoria, o del que resulte de su actualización, de acuerdo a las modificaciones presupuestarias realizadas de conformidad con la legislación vigente.

Dagokion deialdian, jarduera-mota baterako ezarritako aurrekontu-kredituan soberakinak badaude, horiek, lehendabizi 4.2 artikuluko a) atalean ezarritako jarduera-motarako zehaztutako aurrekontua osatzeko erabiliko dira, gehienez 14.5 artikuluan esandako puntuazioa edo altuagoa lortu duten eskaeren kopuru osoa estali arte. Oraindik soberakinak izanez gero, horiek, bigarrenik, 4.2 artikuluko b) atalean ezarritako jarduera-motarako zehaztutako aurrekontua osatzeko erabiliko dira.

Si el crédito presupuestario fijado en la correspondiente convocatoria para un tipo de actividad resultara excedentario, este excedente pasaría a engrosar, en primer lugar, el presupuesto disponible para el tipo de actividades fijado en el artículo 4.2 apartado a), hasta alcanzar a cubrir, como máximo, el importe total de todas las solicitudes con puntuación igual o superior a la señalada en el artículo 14.5. Si todavía hubiera crédito excedentario, en segundo lugar, el presupuesto disponible pasaría a engrosar el tipo de actividades fijado en el artículo 4.2, apartado b).

14. artikulua.– Eskaerak ebaluatzeko irizpideak.

Artículo 14.– Criterios de evaluación de las solicitudes.

Dekretu honek aurreikusitako laguntzak jasotzeko eskabideak ebaluatzeko irizpideak, garatu nahi den jardueraren arabera ezarriko dira.

Los criterios de evaluación de las solicitudes presentadas para la adjudicación de las ayudas previstas en el presente Decreto se establecen en función del tipo de actividad que se pretende desarrollar.

1.– Prestakuntzako jarduera espezifikoak ebaluatzeko irizpideak:

1.– Criterios de evaluación para las actividades específicas de formación:

a) Honako hauen zehaztasun-maila: prestakuntza-jarduera zuzentzen zaien pertsona-taldeen ezaugarriena; talde horren kuantifikazioarena eta ase nahi diren prestakuntza-beharrizanena; bete nahi diren helburuena –onuradunek gaitasunak eskuratzeari, haien kualifikazioa hobetzeari eta haien prestakuntza-ibilbidean aurreratzen jarraitzeari dagokionez– eta xedeen lorpena ebaluatzea ahalbidetzen duten adierazleena.

a) Grado de concreción de las características del colectivo de personas destinatarias de la actividad formativa, de la cuantificación del colectivo, así como de las necesidades de formación que se pretenden cubrir, de los objetivos que se pretenden lograr en términos de adquisición de competencias, de mejora de las cualificaciones de las personas destinatarias y de que las personas destinatarias continúen avanzando en su proceso formativo. Coherencia y validez de los indicadores propuestos para evaluar el logro de los objetivos perseguidos.

b) Erakunde eskatzailearen gaitasun teknikoa helduen prestakuntzaren alorrean, bereziki kualifikazio txikiko helduen prestakuntzan eta bere gaitasuna prestakuntza-jarduerak, euskaraz nahiz gaztelaniaz, garatu ahal izateko. Gaitasun teknikoa oinarrituko da garatu nahi den jarduera aurrera eramateko erabilitako baliabide materialen kalitatean eta esperientzian zein prestakuntzan, bai eta jarduera garatzeko erabiliko diren giza baliabideetan ere.

b) Solvencia técnica de la entidad solicitante en el ámbito de la formación de personas adultas, particularmente con personas de baja cualificación, y su capacidad para desarrollar las actividades específicas de formación tanto en euskera como en castellano. La solvencia técnica estará basada en la calidad de los recursos materiales y en la experiencia y formación de los recursos humanos que se pondrán a disposición de la actividad que se pretende desarrollar.

c) Garatuko den prestakuntza-jardueraren zehaztapena: edukiak, metodologia, ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak, irauten duen ordu-kopurua eta aurreikusitako programazioa. Proposatutako adierazleen koherentzia eta balioa aurreko a) atalean esandako helburu eta prestakuntza beharrekin alderatuta.

c) Concreción de la actividad formativa a desarrollar: contenidos, metodología, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, duración horaria y programación prevista. Coherencia de la actividad formativa propuesta en relación con los objetivos expresados y con las necesidades de formación que se pretenden cubrir, expresadas en el apartado a) anterior.

Lau irizpide horietako bakoitzari, gehienez ere, 25 puntu eman ahal izango zaio.

Estos tres criterios podrán ser valorados hasta un máximo de 25 puntos cada uno.

2.– Ikaskuntzako bitartekaritza-zerbitzuak ebaluatzeko irizpideak:

2.– Criterios de evaluación para los servicios de mediación de aprendizaje:

a) Erakunde eskatzaileak duen gaitasun teknikoa ikaskuntzako bitartekaritza-zerbitzuak edo prestakuntzarako orientabide zerbitzuak emateko eta zerbitzua euskaraz zein gaztelaniaz garatzeko gaitasuna. Gehienez ere, 25 puntu. Ikaskuntzako bitartekaritza-zerbitzuaren eskura jarritako pertsonek bizialdi osoko prestakuntzarako informazioaren eta aholkularitzaren alorrean egiazta dezaketen eskarmentuan oinarrituko da gaitasun teknikoa.

a) Solvencia técnica de la entidad solicitante en la prestación de servicios de mediación de aprendizaje o de información y asesoramiento para la formación, y su capacidad para desarrollar la actividad tanto en euskera como en castellano, hasta 25 puntos. La solvencia técnica estará basada en la experiencia en el ámbito de la información y asesoramiento a lo largo de la vida que puedan acreditar las personas que la entidad solicitante ponga a disposición del servicio de mediación de aprendizaje.

b) Bere zonalderako jarduketa-plan bat planifikatu eta garatzea, bizialdi osoko ikaskuntza sustatzeko, lortu nahi diren helburuak argi ezarriz eta haien lorpenaren ebaluazioa egitea ahalbidetzen duten adierazleekin. Gehienez ere, 20 puntu.

b) Planificación y desarrollo de un plan de actuación para la promoción del aprendizaje a lo largo de la vida en la zona, con indicación clara de los objetivos que se persiguen e indicadores que permitan evaluar el logro de los mismos, hasta 20 puntos.

c) Aurrera eraman nahi den bitartekaritza-zerbitzuaren edukiaren zehaztapen maila: zenbat pertsonari eman nahi dioten arreta; pertsona horien tipologia; arreta eman zaien pertsonen prestakuntzaren bilakaeraren jarraipena eta sustapen. Gehienez ere, 30 puntu.

c) Grado de concreción del contenido del servicio de mediación que pretende llevar a cabo, con indicación del número de personas a las que pretende atender, tipología de las mismas, seguimiento e impulso de la trayectoria formativa de las personas atendidas, hasta 30 puntos.

3.– Esperimentazio-proiektuak ebaluatzeko irizpideak:

3.– Criterios de evaluación para los proyectos de experimentación:

a) Proiektuaren zehaztasun-maila, honako hauek modu zehatzean adieraziz: aurrera eraman nahi den esperimentatze-plana; lortu nahi diren helburuak; ebaluatzeko adierazleak; egutegia; metodologia; zein kolektiborengan izango duen eragina, kolektibo horrek edo horiek zenbat eta zelakoak diren; eragingo zaien pertsonek, ustez, zer onura jasoko dituzten; proposatutako helburuak lortu diren ala ez ebaluatzea; eta erakunde eskatzaileak proiektua ulertzeko garrantzitsutzat jotzen duen beste edozein informazio. Gehienez ere, 45 puntu.

a) Grado de concreción del proyecto, con indicación concreta del plan de experimentación a llevar a cabo, objetivos a conseguir, indicadores de evaluación, calendario, metodología, colectivos sobre los que tendrá impacto, detallando tanto el número como la tipología del colectivo o colectivos, beneficios que se presumen para las personas sobre las que tendrá impacto, evaluación prevista sobre el logro de los objetivos propuestos, y cualquier otra información que la entidad solicitante considere relevante para la comprensión del proyecto, hasta 45 puntos.

b) Erakunde eskatzaileak proiektua aurrera eramateko dituen baliabide teknikoak eta giza baliabideak, proiektuaren egileek eta hura aurrera eramango dutenek zein kualifikazio eta esperientzia duten adieraziz. Gehienez ere, 30 puntu.

b) Medios técnicos y humanos de los que dispone la entidad solicitante para llevar a cabo el proyecto, con indicación de la cualificación y experiencia profesional de las personas responsables y ejecutoras del proyecto, hasta 30 puntos.

4.– Artikulu honen aurreko ataletan adierazitako baremazio xehatua laguntza horiei dagokien deialdian ezarriko da.

4.– La baremación desglosada de los criterios descritos en los apartados anteriores del presente artículo se establecerá en la correspondiente convocatoria de estas ayudas.

5.– Ez dira diruz lagunduko 30 puntu baino gutxiago lortu dituzten eskabideak.

5.– No obtendrán subvención las solicitudes que obtengan menos de 30 puntos.

15. artikulua.– Ebaluazio-batzordea.

Artículo 15.– Comisión evaluadora.

1.– Aurkezten diren eskabideak aztertu eta ebaluatzeko ebaluazio-batzorde bat osatuko da, honako kide hauek izango dituena:

1.– Para el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas se constituirá una Comisión evaluadora compuesta por los siguientes miembros:

– Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen zuzendaria.

– El o la Directora de Tecnología y Aprendizajes Avanzados.

– Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzako teknikari bat, zuzendaritza horretako zuzendariak izendatua.

– Una persona técnica de la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados designada al efecto por el Director o Directora.

– Hezkuntza Saileko lurralde-ordezkaritza bakoitzeko pertsona bat, Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen zuzendariak izendatua.

– Una persona designada al efecto por el Director o Directora de Tecnología y Aprendizajes Avanzados de cada una de las Delegaciones Territoriales de Educación.

2.– Ebaluazio-batzorkideak izendatzeko, euskaraz zein gaztelaniaz, hizkuntza-gaitasun nahikoa izatea kontuan hartuko da eta emakumeen eta gizonen partaidetza orekatua izaten ahaleginduko da.

2.– Para la designación de los miembros de la comisión evaluadora se tendrá en cuenta que tengan suficiente competencia lingüística tanto en euskera como en castellano y se procurará que haya una representación equilibrada de mujeres y hombres.

3.– 14. artikuluak zehazten dituen ebaluazio irizpideak eta dagokion deialdiak ezarritako irizpide xehatu horien balorazioa oinarri hartuta, Ebaluazio batzordeak eskaeren zerrenda egingo du, puntu gehien lortu duenetik hasi eta puntu gutxien lortu dituenarekin amaituta.

3.– Esta Comisión evaluadora, sobre la base de los criterios de evaluación detallados en el artículo 14 y el desglose de la valoración de los mismos fijada en la correspondiente convocatoria, establecerá una relación ordenada de las solicitudes, de mayor a menor puntuación.

16. artikulua.– Kudeaketa eta ebazpena.

Artículo 16.– Gestión y resolución.

1.– Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritza izango da dekretu honetan araututako laguntzak kudeatzeko organo eskuduna.

1.– El órgano competente para la gestión de las ayudas reguladas en el presente Decreto será la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados.

2.– Dekretu honetan araututako laguntzak Lanbide Heziketako sailburuordearen ebazpen bidez eman eta ukatuko dira, Ebaluazio batzordeak proposamena egin ondoren.

2.– La concesión y denegación de las ayudas descritas en el presente Decreto se determinará por resolución del Viceconsejero de Formación Profesional, a propuesta de la Comisión evaluadora.

3.– Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren iragarki-taulan argitaratuko da ebazpena, eta jakinarazi eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

3.– Dicha resolución se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco, y tendrá efectos de notificación a partir del día siguiente.

Hori hala izanik ere, organo kudeatzaileak interesdunei jakinarazpen-abisuak bidaliko dizkie, eskabideetan jarri zituzten telefono mugikorretara eta helbide elektronikoetara SMSak edo mezu elektronikoak bidaliz. Abisu horiek ez dute inolaz ere jakinarazpen-baliorik izango.

Sin perjuicio de lo anterior, el órgano gestor remitirá a las personas interesadas avisos de las notificaciones realizadas mediante mensajes SMS o de correo electrónico, a los teléfonos móviles y cuentas de correo electrónico incluidas en el formulario de solicitud. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

4.– Eskabideak ebatzi eta jakinarazteko epea, gehienez ere, sei hilekoa izango da, aurkezteko epea amaitu zen egunaren biharamunetik zenbatuta; epe horretan berariazko ebazpenik eman ez bada, dirulaguntza jasotzeko eskabidea ezetsi egin zaiola ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako ondoreetarako; nolanahi ere, hori gorabehera, Administrazioak berariazko ebazpena eman beharko du.

4.– El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes será de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la correspondiente convocatoria, transcurrido el cual se entenderá desestimada la solicitud de subvención si no recayera resolución expresa, a los efectos de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente.

5.– Erakunde onuradunei dirulaguntza horiek emateko –eta, bidezko denean, ordaintzeko– ezinbestekoa izango da amaiera ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, haren erakunde autonomoek eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoek emanda dituzten izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen arloan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozedura guztiei.

5.– La concesión y, en su caso, el pago de subvenciones y ayudas a las entidades beneficiarias quedarán condicionadas a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sus organismos autónomos y Entes Públicos de Derecho Privado, se halle todavía en tramitación.

17. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 17.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Instituzio eta erakunde onuradunek, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluak adierazitako betebeharrez gain, honako betebehar hauek ere izango dituzte:

Sin perjuicio de las obligaciones de las entidades beneficiarias señaladas en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, que en su caso resulten aplicables, las Instituciones y Entidades beneficiarias de las ayudas quedan obligadas a:

1.– Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, erakunde onuradunek, esleitzeko erabakia jakinarazi eta hurrengo hamar egun naturaleko epean berariaz eta idatziz dirulaguntzari uko egiten ez badiote, onartutzat joko da.

1.– Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de 10 días naturales tras la fecha de notificación de la concesión de la subvención, las personas beneficiarias no renunciaran expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ha sido aceptada.

2.– Dirulaguntzaren xede diren programa, jarduera, inbertsio edo jarduketen finantzaketaren izaera publikoari dagokion publikotasuna ematea, arauz ezarritako moduan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.4 artikuluan ezarritakoaren arabera.

2.– Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos reglamentariamente establecidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.– Diruz lagundutako jarduera guztietan, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren eta proiektua diruz lagundu duten gainerako erakunde publikoen babesa espresuki adierazi beharko dute.

3.– Hacer constar expresamente el patrocinio del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, y el del resto de instituciones públicas que hayan participado en la cofinanciación del proyecto, en todas aquellas actividades subvencionadas.

4.– Dirulaguntzak behar diren xedeetarako erabiliko direla bermatzea. Erakunde onuradunek, horretarako, harreman-bermeak jarri beharko dituzte, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoari jarraituta. Dekretu horrek, Euskadiko Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta itzulketei buruzko araubide orokorra arautzen du, eta bertan, dirulaguntzen kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen betekizunak, araubidea eta betebeharrak ezartzen dira.

4.– Garantizar el destino y aplicación de las ayudas mediante garantías relacionales, conforme a lo previsto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión.

5.– Dirulaguntza jasotako jardueren xedea edo izaera asko aldatzen duen edozein gorabeheraren berri ematea; era berean, Hezkuntza Sailari laguntzea jarduera horien egiaztapen-, jarraipen- eta kontrol-prozeduretan.

5.– Comunicar cualquier eventualidad que afecte sustancialmente el objeto o naturaleza de las actividades subvencionadas, así como colaborar con el Departamento de Educación en los procedimientos de comprobación, seguimiento y control de dichas actividades.

Hezkuntza Sailak beharrezko diren ikuskapen eta kontrolak egingo ditu, dekretu honen helburuak betetzen direla bermatzeko.

El Departamento de Educación realizará las acciones de inspección y control necesarias para garantizar el cumplimiento de las finalidades perseguidas por este Decreto.

6.– Eskatutako argibide guztiak ematea Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari, laguntzen helburua fiskalizatzeko lanetan dihardutela.

6.– Facilitar cuanta información le sea requerida al beneficiario por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

7.– Beste edozein administraziok, erakunde publikok edota pribatuk dirulaguntzak edota laguntzak emango balizkiete eskaera hau aurkeztu eta gero, hala jakinarazi beharko dute, idatziz.

7.– Comunicar por escrito la obtención de otras subvenciones y ayudas, procedentes de cualquiera otra administración, o entes públicos o privados, que hayan sido concedidas o percibidas, con posterioridad a la presentación de la solicitud.

8.– Sexuaren araberako datuak eduki beharko dituzte, hizkera ez dute modu sexistan erabiliko, zuzendaritza organoetan gizonen eta emakumeen kopurua orekatua egotea sustatuko dute eta, oro har, Gizonen eta Emakumeen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3. artikuluak ezarritako printzipio orokorrak errespetatuko dituzte.

8.– Disponer de datos desagregados por sexo, hacer un uso no sexista del lenguaje, promover una presencia equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de dirección y respetar los principios generales que en materia de igualdad de mujeres y hombres establece el artículo 3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

9.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

9.– Cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

18. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea eta justifikatzea.

Artículo 18.– Forma de pago y justificación de la subvención.

1.– Dekretu honen 4. artikuluan jasotako jarduerak egiteko emandako dirulaguntzak bi zatitan ordainduko dira:

1.– Las ayudas concedidas para la realización de las actividades previstas en el artículo 4 de este Decreto se harán efectivas en dos pagos:

a) Lehenengo ordainketa dirulaguntza ematen den unean egingo da, eta gehienez ere guztira emandako laguntzaren % 70ekoa izango da.

a) Un primer pago en el momento de la concesión de la subvención, por un porcentaje no superior al 70% de la ayuda total concedida.

b) Bigarren ordainketa, guztira emandako laguntzaren zenbatekoa osatu artekoa, ebazpenean jasotako ekintza guztiak amaitu ondoren egingo da, ekintzok amaitu eta bi hilabeteko epean honako agiri hauek bitarteko elektronikoz aurkeztu ondoren.

b) Un segundo pago, por la cantidad restante hasta completar como máximo la ayuda total otorgada, una vez finalizadas todas las acciones recogidas en la resolución y previa presentación por medios electrónicos en el plazo de dos meses desde la finalización de las mismas de la siguiente documentación:

1) Azken memoria bat, proiektuaren exekuzioaren deskribapena, non lagundutako pertsona-kopuruaren eta -tipologiaren gaineko datu estatistikoak adierazi, eta eskabidean proposatutako helburuen betetze-mailaren ebaluazioa jasoko baita.

1) Una memoria final que contendrá una descripción de la ejecución del proyecto, con indicación de los datos estadísticos que correspondan sobre el número y la tipología de las personas atendidas, una evaluación del logro de los objetivos propuestos en la solicitud.

2) Txosten ekonomikoa eta egindako gastuaren laburpena, zeinari fakturak edo emandako dirulaguntza edo zuzkidura ekonomikoari egotzi dakiokeen beste edozein egiaztagiri erantsiko baitzaizkio, betiere data, kontzeptua, guztizko zenbatekoa eta zenbateko egozgarria adierazita.

2) Un informe económico y un resumen del gasto realizado, adjuntando una relación de facturas y cualquier otro justificante que, legalmente admitido, sea imputable a la subvención o dotación económica concedida con expresión de fecha, concepto, importe total e importe imputable en su caso.

3) 60.000 euro baino gutxiagoko dirulaguntzei dagokienez, emandako dirulaguntzaren justifikazioa uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 75. artikuluan ezarritako baldintzen arabera egingo da. Errege-dekretu horren bidez, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartu zen.

3) Para las subvenciones concedidas por importe inferior a 60.000 euros, la justificación de la subvención otorgada se realizará conforme a lo establecido en el artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Dirulaguntzak ebatziko dituen organoak aztertuko ditu egokia iruditzen zaizkion egiaztagiriak, laginketa aleatorio sinplea erabiliz, arrazoizko ziurtasuna lortzeko emandako dirulaguntza egoki aplikatu dela. Horretarako, entitate onuradunak aukeratutako gastu guztien egiaztagiriak bidaltzea eskatu ahal izango du.

El órgano concedente comprobará, a través de muestreo aleatorio simple, los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir a la entidad beneficiaria la remisión de los justificantes de gasto seleccionados.

4) 60.000 euro edo hori baino gehiagoko dirulaguntzei dagokienez, emandako dirulaguntzaren justifikazioa uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 72. artikuluan ezarritako baldintzen arabera egingo da. Errege Dekretu horren bidez, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartu zen.

4) Para las subvenciones concedidas por importe igual o superior a 60.000 euros la justificación de la subvención otorgada se realizará conforme a lo establecido en el artículo 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Bigarren ordainketaren % 50 kontura ordain daiteke, erakunde onuradunak horretarako eskaera egiten badu. Horrelakoetan, garatutako jardueraren tarteko txostena egin beharko du erakunde onuradunak, genero-ikuspegitik landua. Txosten horretan, proiektuaren ordura arteko garapenari buruzko informazioa eman beharko da, bai eta gastuen egiaztagiriak aurkeztu ere.

2.– Podrá realizarse un pago a cuenta por importe equivalente al 50% del segundo pago, previa solicitud por parte de la entidad beneficiaria justificando la actividad desarrollada por medio de una memoria intermedia, realizada desde la perspectiva de género, que recoja el desarrollo del proyecto hasta ese momento y la justificación económica de los gastos.

Konturako ordainketa ezin izango da eskatu harik eta diruz lagundutako jardueraren bi herenak gutxienez garatu arte.

Este pago a cuenta no podrá solicitarse hasta no haber desarrollado al menos 2/3 de la actividad subvencionada.

3.– Laguntzen urteroko deialdian ezarriko da ordainketa bakoitzean ordaindu beharreko dirulaguntzaren ehuneko zehatza zein izango den.

3.– Los porcentajes precisos de la subvención total otorgada que deberán hacerse efectivos en cada pago serán establecidos en la correspondiente convocatoria de las ayudas.

19. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 19.– Recursos económicos.

1.– Dekretu honen xedea betetzera bideratutako diru-baliabideak Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan xede horretarako berariaz ezarritako aurrekontu-kredituetatik hartuko dira. Aurrekontu-ekitaldian guztira emango diren laguntzen zenbatekoak ez du diru-izendapen hori gaindituko. Dirulaguntzak dagozkien ordainketa-kredituei egotziko zaizkie, zatikako ordainketei aurre egiteko, ekitaldian aurrekontua ixteko aplikatu behar den arautegia beteta betiere.

1.– Los recursos económicos destinados al cumplimiento del objeto del presente Decreto procederán de los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El volumen total de las ayudas a conceder dentro de un ejercicio presupuestario no superará la citada consignación. Las ayudas se imputarán a los créditos de pago y de compromiso correspondientes a fin de hacer frente a los pagos fraccionados, todo ello sin perjuicio de la normativa sobre cierre presupuestario que resulte aplicable en el ejercicio.

2.– Dagokion deialdian, ekitaldi ekonomiko bakoitzerako ezarriko da dagoen aurrekontua guztira zenbatekoa den eta jarduketa bakoitzari gehienez ere eman ahal zaion kopurua zein den.

2.– El presupuesto total disponible, así como las cuantías máximas por tipo de actuación se fijarán para cada ejercicio económico en la correspondiente convocatoria.

20. artikulua.– Dirulaguntza aldatzea.

Artículo 20.– Modificación de la subvención.

Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen zuzendariak emandako dirulaguntza aldatu egingo du baldin eta dirulaguntza hori emateko kontuan hartutako inguruabarrak aldatzen badira, edota helburu bera lortze aldera beste edozein dirulaguntza edo laguntza eman dela jakiten bada eta dirulaguntza hori, sailak emandakoari gehituz gero, onartutako kostu guztia baino handiagoa bada. Nolanahi ere, dirulaguntzaren onuraduna izateko arauak ezarritako gutxieneko eskakizunak bete beharko dira eta dirulaguntza hori emateko irizpideak eta mugak aplikatuko dira.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, si se conociera la percepción de cualquier otra subvención o ayuda para la misma finalidad que añadida a la otorgada por el Departamento supere el coste total aprobado, dará lugar, por parte del Viceconsejero de Formación Profesional, a la modificación de la subvención concedida, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la norma subvencional para ser beneficiario de la ayuda, aplicándose los criterios y límites establecidos para su otorgamiento.

21. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 21.– Incumplimientos.

Dirulaguntzaren onuradun den erakundea Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.1 artikuluan ezarritako egoeraren batean badago, edo Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37 artikuluan ezarritako egoeraren batean badago, edo dekretu honetan eta aplika daitezkeen arauetan eta dirulaguntza ematearen aldeko ebazpenean ezarritako arauak bete gabe uzten baditu, Lanbide Heziketako sailburuordeak, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoa betez, ebazpen bat emango du, eta, ebazpen horren bidez, honako hau deklaratuko du: erakunde onuradunak ordaintzeko falta ziren kopuruak jasotzeko eskubidea galdu duela, eta, hala behar izanez gero, ordura arte jasotako diru-kopuruak eta dirulaguntza ordaintzen den unetik aurrera dagozkion arauzko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharra daukala, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak ezarritakoarekin bat etorriz eta bidezko beste zenbait ekintza bazter utzi gabe. Diru-kopuru horiek sarrera publikotzat hartuko dira, dagozkien legezko ondorioetarako, eta erantzukizunen erregimena Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 64. artikuluan ezarritakoa izango da.

En el supuesto que la Institución o Entidad beneficiaria de la subvención incurriese en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, o en cualquiera de los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o incumpliese cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Decreto y demás normas aplicables, así como en la resolución de concesión, el Viceconsejero de Formación Profesional, mediante la correspondiente resolución, declarará la pérdida del derecho a la percepción de las cantidades pendientes y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses que normativamente correspondan desde el momento del pago de la subvención, sin perjuicio de las demás acciones que procedan, de conformidad con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre. Las referidas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes, siendo el régimen de responsabilidades el previsto en el artículo 64 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes sobre los principios ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

22. artikulua.– Itzulketa-prozedura.

Artículo 22.– Procedimiento de reintegro.

Aurreko artikuluan aurreikusitako ez-betetzeen kasuetan, honako hau izango da jasotako laguntzak itzultzeko prozedura:

En los supuestos de incumplimiento previstos en el artículo anterior, el procedimiento para el reintegro de las ayudas percibidas será el siguiente:

a) Lanbide Heziketako sailburuordeak interesdunari jakinaraziko dio jasotako diru-kopurua itzultzeko prozedura hasiko dela eta horretarako zioak azalduko dizkio, eta 15 eguneko epea emango dio egoki deritzen alegazioak aurkeztu ditzan.

a) El Viceconsejero de Formación Profesional comunicará al interesado el inicio del procedimiento de reintegro y las causas que lo fundamentan, concediéndole un plazo de 15 días para que formule las alegaciones que estime oportunas.

Prozedura hasiz gero, eten egingo dira oraindik egiteke dauden ordainketak.

La iniciación del procedimiento suspenderá, en su caso, los pagos que aún queden pendientes.

b) Alegazioak jaso ondoren, edo horretarako emandako epea alegaziorik aurkeztu gabe igaro ondoren, Lanbide Heziketako sailburuordeak ebazpen bidez burutuko du prozedura.

b) Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que se hubiesen realizado, se pondrá fin al procedimiento por resolución del Viceconsejero de Formación Profesional.

Itzulketa-prozedura ebazteko epea, gehienez ere, hamabi hilekoa izango da.

El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro será de doce meses.

Ebazpenean jasotzen bada arauren bat bete gabe utzi dela, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdutzat emango da, eta, hala badagokio, ebazpena jakinarazten den egunetik hasita bi hilabeteko epean dagozkion diru-kopuruak Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharra deklaratuko da. Epe hori borondatezko epealditzat joko da.

Si la resolución estimase la existencia de incumplimiento, declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades que procedan en un plazo máximo de dos meses, desde la notificación de la resolución. Este plazo se considerará como plazo de período voluntario.

c) Borondatezko epealdian kopuruak ordaindu ezean, gertatutakoaren berri emango zaie betearazpenari dagokionez eskudunak diren organoei, hala badagokio, premiamendu-bidetik jardun dezaten, aplikagarri den legezko arautegiari jarraituta.

c) La falta de reintegro en período voluntario será puesta en conocimiento de los órganos competentes en materia ejecutiva, a fin de que se proceda, en su caso, por la vía de apremio, según lo dispuesto en la normativa legal aplicable.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetu egiten da azaroaren 27ko 248/2012 Dekretua, bizitza osoan zehar egiten den ikaskuntzari lotutako jarduerak egiteko laguntzak arautzen dituena.

Queda derogado el Decreto 248/2012, de 27 de noviembre, por el que se regulan ayudas para la realización de actividades referidas al aprendizaje a lo largo de toda la vida.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Bukatu gabeko espedienteak aipatutako azaroaren 27ko 248/2012 Dekretuaren arabera izapidetuko dira (bizitza osoan zehar egiten den ikaskuntzari lotutako jarduerak egiteko laguntzak arautzen dituena).

Los expedientes no concluidos se tramitarán con arreglo al mencionado Decreto 248/2012, de 27 de noviembre, por el que se regulan ayudas para la realización de actividades referidas al aprendizaje a lo largo de la vida.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Errekurtsoak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Recursos.

Dekretu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango dute Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salan, eta horretarako bi hileko epea izango dute Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera, Administrazioarekiko Auzietako Jurisdikzioa arautu duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10.1.b) eta 46.1 artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz.

Contra el presente Decreto, que agota la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, conforme a lo establecido en los artículos 10.1.b) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko uztailaren 23an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Hezkuntzako sailburua,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 23 de julio de 2019.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.


Análisis documental

Euskadi, bien común