Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

145. zk., 2019ko abuztuaren 1a, osteguna

N.º 145, jueves 1 de agosto de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
3680
3680

115/2019 DEKRETUA, uztailaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzaren eta Erregistroaren Erregelamendua onartzen duena.

DECRETO 115/2019, de 23 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Protectorado y del Registro de Fundaciones del País Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletza eta Erregelamendua onartzen duen Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legea garatzea du xede, haren azken xedapenetatik lehenengoan aurreikusitakoa betez. Era berean, garatu, zehaztu eta interpretatu nahi den Lege horrek sartu dituen aldaketa eta berrikuntzen ondorio ere badira hura onartzeko beharrizana eta aukera.

El Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Protectorado y del Registro de Fundaciones del País Vasco tiene como objeto el desarrollo de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco, en ejecución de lo previsto en su Disposición Final primera. Así mismo, la necesidad y oportunidad de su aprobación derivan de las modificaciones y novedades introducidas por la citada Ley que se prevé desarrollar, concretar e interpretar.

Dekretua honako hauek osatzen dute: azalpenen zatia, Artikulu Bakarra, Xedapen Gehigarri Bat, Xedapen Iragankor Bat, Xedapen Indargabetzaile Bat, Azken Xedapen Bat eta Eranskin bat, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzari eta Erregistroari buruzkoa.

El Decreto consta de una parte expositiva, un artículo único, una Disposición Adicional, una Disposición Transitoria, una Disposición derogatoria, una Disposición Final y un Anexo correspondiente al Reglamento del Protectorado y del Registro de Fundaciones del País Vasco.

Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzaren eta Erregistroaren Erregelamenduak berrogeita hamazortzi artikulu ditu, hiru kapitulutan banatuta, xedapen orokorrei buruzkoa, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzari eta Erregistroari buruzkoak, hurrenez hurren. Xedapen gehigarri bat ere badauka, xedapen iragankor bat eta eranskin bat, jarduera-kodeen zerrendari buruzkoa.

El Reglamento del Protectorado y del Registro de Fundaciones del País Vasco por su parte, contiene cincuenta y ocho artículos divididos en tres capítulos, referentes a las disposiciones generales, así como al Protectorado y Registro de Fundaciones del País Vasco, respectivamente, una disposición adicional y una disposición transitoria, así como un anexo en el que se determina el listado de códigos de actividades.

Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroa eta Babesletza administrazio-organo independenteak dira beren artean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren barruan fundazioen gaietan eskumena duen Sailarekiko bakoitzak duen harreman organikoa eta funtzionala gorabehera. Komunikazioaren eta elkarrekiko etengabeko lankidetzaren printzipioak izango dira bi organo horien arteko harremanaren ardatz.

El Registro y el Protectorado de Fundaciones del País Vasco se configuran como dos órganos administrativos independientes entre sí, sin perjuicio de la respectiva relación orgánica y funcional con el Departamento que tenga atribuidas las competencias en materia de fundaciones dentro de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La relación entre ambos órganos se rige por los principios de comunicación y colaboración mutua y permanente.

Erregelamendu honek apurtu egiten du orain arteko antolamendu eredua, bi organo horiek, Babesletza eta Erregistroa, testu bakar baten bidez arautzea aurreikusten baitu. Errespetatu egiten du, horrela, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legea inspiratu zuen gogoa, alegia, testu bakar batean biltzea Euskal Autonomia Erkidegoko fundazioei buruzko araudi osoa, eta, hala, gaia ulertzeko erraztasunak eta informazioa ematea.

El presente Reglamento rompe con el modelo de ordenación vigente hasta la fecha y prevé que la regulación de ambos órganos se realice a través de un solo texto normativo, continuando, de este modo, con el espíritu que inspiraba a la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco, de recoger en un solo texto toda la normativa referente a las fundaciones del País Vasco, facilitando la comprensión e información global de la materia.

I. kapituluak, xedapen orokorren izenburu pean, Erregelamenduaren xedea, aplikazio-eremua eta fundazioen gaineko eskumenen banaketa ezartzen ditu. Era berean, berariaz adierazten du izapidetze administratiboa bitarteko telematikoen bidez baino ez dela egingo, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean jasotako betebeharra kontuan hartuta. Azkenik, notariotzekiko harremana eta elkarreragingarritasuna aipatzen dira, elkarrekin aritzeko. Hartara, administrazioan izapideak egin eta komunikatzeko modurik aurreratuenak erabiliko dira, eta, beraz, administrazio-izapideak erraztu egingo dira eta zerbitzu publikoak arrazionalizatu.

El Capítulo I establece, bajo la rúbrica de disposiciones generales, el objeto del Reglamento, su ámbito de aplicación y la atribución de competencias en materia de fundaciones. Así mismo, se establece de forma expresa que la gestión administrativa se llevará a cabo exclusivamente a través de medios telemáticos, teniendo como referencia la obligación contenida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por último, se hace mención a la relación con las notarías y la interoperabilidad, como forma de interactuación, utilizando las formas más avanzadas de comunicación y tramitación administrativa, lo cual redundará en la simplificación de trámites administrativos y la racionalización de los servicios públicos.

II. eta III. kapituluetan Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzaren eta Erregistroaren zereginak eta oinarrizko printzipioak arautzen dira, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legeak sartzen dituen eskumen berriak garatu ere.

En los capítulos II y III se regulan las funciones y principios básicos del Protectorado y Registro de Fundaciones del País Vasco, desarrollándose las nuevas competencias introducidas por la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco.

II. kapituluak, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzari buruzkoak, haren egiturari eta funtzionamenduari buruzko bi atal ditu. I. atalak, Babesletzaren egitura arautzen du, eta nabarmentzekoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzaren Aholku Batzordearen erregulazioa. Kontsulta-organoa da eta bere txostenak nahitaezkoak dira, baina ez, ordea, lotesleak, bai fundazioen osaera inskribatzeko espedienteak izapidetzean, bai fundazioen gaineko xedapen orokorren proiektuetan parte hartzean.

El Capítulo II, referente al Protectorado de Fundaciones del País Vasco, incluye dos secciones referentes a su estructura y funcionamiento. La Sección I ordena la estructura del Protectorado, pudiéndose destacar la regulación que se realiza de la comisión asesora del Protectorado de Fundaciones del País Vasco, como órgano consultivo cuyos informes tienen carácter preceptivo, pero no vinculante, tanto en la tramitación de los expedientes de inscripción de la constitución de las fundaciones, como respecto a su participación en los proyectos de disposiciones generales que versen sobre la materia de fundaciones.

II. kapituluko II. atalean aurkituko ditugu Erregelamendu honek ordezten duen araudiarekiko berritasun handienak. II. atal horrek lau azpiatal ditu. Lehenengoan daude jasota Babesletzak fundazioekiko duen aholkularitza orokorreko eginkizunak; bigarrenean, Babesletzak fundazioaren gobernu-organoekiko dituen ahalmenak. Horien artean daude patronatukideen ordainsariak baimentzeko prozedura arautzea edo autokontratazioa.

Es en la Sección II del Capítulo II donde se concentran las mayores novedades respecto de la normativa que sustituye el presente Reglamento. Esta Sección está dividida en cuatro subsecciones. La primera, regula las funciones de asesoramiento general que tiene el Protectorado respecto de las fundaciones; la segunda, contempla las facultades que tiene el Protectorado respecto del órgano de gobierno de la fundación donde se incluye la regulación del procedimiento de autorización para la retribución de los miembros del patronato o autocontratación.

Hirugarren azpiatalean, «Fundazioen jardueretan eta helburuetan esku hartzea» izenburu pean garatzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legeak bildutako berritasunetako bat, hau da, bere jardun-eremuan sartuta dauden fundazioekiko Babesletzari dagokion ikuskapen-ahala. Ikuskapen-ahalmenak osorik arautzen ditu: urteko ikuskapen-planaren helmena eta edukia, jarduerak egiaztatzeko prozeduraren erregulazioa eta ikuskapen-mota edo -modalitate bietarako arau erkideen finkatzea, baita ikuskatze-ahalmenen edo ikuskatzaileek dituzten gaitasun eta ahalmenen zehaztapena ere. Azpiatal honetan nabarmentzekoa da, halaber, Babesletzak fundazio baten behin-behineko kudeaketa bere gain hartzeko egoerei buruz egiten duen garapena.

En la subsección tercera que lleva por título «De la intervención en las actividades y fines fundacionales» se desarrolla una de las novedades introducidas por la Ley 9/2016, 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco, que no es otra que la potestad inspectora que se atribuye al Protectorado respecto de aquellas fundaciones que están incluidas en su ámbito de actuación. La regulación que se realiza de las facultades de inspección es completa y alcanza desde el alcance y contenido del plan de inspección anual, la regulación del procedimiento de verificación de actividades, así como la fijación de unas normas comunes a ambos tipos o modalidades de inspección, sin olvidar la determinación de las facultades inspectoras o las cualidades y facultades que ostenta el personal inspector. En esta subsección, igualmente, merece destacarse el desarrollo que se hace de los supuestos que posibilitan la gestión provisional de una fundación por parte del Protectorado.

Azkenik, laugarren azpiatalean, «Jarduera ekonomikoetan esku hartzea» izenburu pean, kontuak aurkezteko izapideak arautzen dira. Hala, Eusko Jaurlaritzaren web-orrian jasotako inprimakien bidez beteko dira, eta zerbitzu publiko garden, erraz eta teknologikoki aurreratua eratuko da, erregistroko informazioa modu erraz, fidagarri eta kalitatekoan eskuratzeko, segurtasun juridikoa bermatuta. Azpiatal honetan beste hainbat alderdi ere garatzen dira: xedatze- eta kargatze-egintzei buruzko erantzukizunpeko adierazpenaren edukia, hasierako fundazio-horniduraren araudia, fundazioen helburuetara bideratu behar diren diru-sarreren portzentajearen kalkulua, administrazio-gastuen zehaztapena eta merkataritza-sozietateetako partaidetza, besteak beste. Azkenik, kontuak aurreikusitako epean aurkezten ez direnerako Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroa ixteko irizpideak ere ezartzen dira.

Por último, dentro de la subsección cuarta titulada «De la intervención en las actividades económicas», se encuentra la regulación que se realiza de la tramitación de la presentación de las cuentas, estableciéndose su cumplimentación a través de los formularios incluidos en la página web del Gobierno Vasco, configurándose un servicio público transparente, ágil y tecnológicamente avanzado, y favoreciendo la accesibilidad a la información registral completa, fiable y de calidad, como garantía para la seguridad jurídica. Asimismo, se desarrollan en esta subsección aspectos como el contenido de la declaración responsable referente a los actos de disposición y gravamen, la regulación de la dotación fundacional inicial, el cálculo del porcentaje de ingresos que han de destinarse a los fines fundacionales, la determinación de los gastos de administración y la participación en sociedades mercantiles, entre otros. Por último, se establecen criterios respecto al cierre del Registro de Fundaciones del País Vasco por la falta de presentación de cuentas en el plazo legalmente previsto.

Era berean, fundazioen datu eguneratuen urteko ziurtagiriak gutxienez jaso behar duen edukia garatzen da. Ziurtagiri hori, zehazki, urteko kontuekin batera aurkeztu behar da, eta, bertan, ekitaldi ekonomiko bakoitzaren amaieran dauden erregistro-datu nagusiak jasotzeaz gain, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroak segidako traktua betetzen dela egiazta dezan, Erregelamendu honetan aipatutako datuak ere jaso behar dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzak balora dezan diru-sarrerak fundazioaren helburuetara bideratzeko betebeharra betetzen dela eta administrazio-gastuen muga zaintzen dela, bai eta erabilitako baliabideen, egindako jardueren eta lortutako xedeen artean proportzionaltasun egokia dagoela ere.

Así mismo, se desarrolla el contenido mínimo del certificado anual de datos actualizados de las fundaciones, que ha de presentarse junto con las cuentas anuales, en el que además de recogerse los principales datos registrales obrantes al final de cada ejercicio económico, a los efectos de la comprobación por el Registro de Fundaciones del País Vasco del cumplimiento del tracto sucesivo, han de incluirse los datos señalados en el presente Reglamento, al objeto de que el Protectorado de Fundaciones del País Vasco pueda valorar el cumplimiento del deber de destino de ingresos a fines fundacionales y el límite de gastos de administración, así como la adecuada proporcionalidad entre los recursos empleados, las actividades realizadas y los fines conseguidos.

III. kapituluak Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroa arautzen du. Lau atalek osatzen dute kapitulua. Lehen atalean xedapen orokorrak azaltzen dira, erregistroaren xedea eta eginkizunak zehazteko. Bigarren atalak nahitaez inskribatu behar diren egintzak zehazten ditu, baita erregistro-idazpenen eta -inskripzioen izaera ere. Hirugarren atalak egintza inskribagarri bakoitzaren prozedura azaltzen du. Azkenik, laugarren atalak Erregistroaren beste eginkizun batzuk garatzen ditu. Kapitulu honetan nabarmentzekoak dira ondorengo nobedadeak:

El Capítulo III, compuesto por cuatro secciones, regula el Registro de Fundaciones del País Vasco. Las Disposiciones Generales, establecidas en la sección primera, determinan el objeto y funciones del Registro. La sección segunda especifica los actos objeto de inscripción obligatoria, así como el carácter de las inscripciones y asientos registrales. La sección tercera hace referencia al procedimiento de cada acto inscribible. Por último, en la sección cuarta se desarrollan otras funciones del Registro. En este capítulo cabe destacar las siguientes novedades:

Fundazioa eratzeko eskritura publikoan nahitaez jaso behar den izenaren ziurtagiria aipatzen da. Izen hori urtebeteko epean erreserbatzeko aukera ere badago.

Se hace referencia al certificado de reserva de denominación que ha de incluirse en la escritura pública de constitución con carácter preceptivo, manteniéndose la posibilidad de reservar el nombre por el plazo de un año.

Erregelamenduan zehar beste alderdi batzuk ere garatzen dira: erregistroko publizitatea eta nahitaezko liburuak legeztatzea. Bestalde, Legean aurreikusitako fundazioen bereizketa edo eraldaketa espedienteak izapidetzeko prozedura ere arautzen da, azken hau era berritzaile batean.

A lo largo del Reglamento se desarrollan otros aspectos como la publicidad registral o la legalización de los libros obligatorios. Se regula también el procedimiento de los expedientes de escisión y transformación de fundaciones previstos en la Ley, esta última de modo novedoso.

Azkenik, Erregelamenduaren xedapen gehigarriaren edukia nabarmentzekoa da, estatutuen ez-egokitzeari buruzkoa, ez-egokitzearen ondorioei buruzkoa eta fundazioek jarduerarik ez dutela edo funtzionamendu-egoeran daudela zehaztera bideratutako jarduerei buruzkoa.

Destacar por último el contenido de la disposición adicional única del Reglamento relativa a la falta de adaptación estatutaria, sus consecuencias y todas aquellas actuaciones tendentes a determinar si las fundaciones se encuentran inactivas o en funcionamiento.

Ondorioz, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren adostasunarekin eta Gobernu Kontseiluak 2019ko uztailaren 23an egindako bilkuran gaia aztertu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el 23 de julio de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzaren eta Erregistroaren Erregelamendua onartzea. Dekretu honetan jasotzen da eranskin gisa haren testua.

Artículo único.– Aprobar el Reglamento del Protectorado y del Registro de Fundaciones del País Vasco, cuyo texto se inserta como Anexo al presente Decreto.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Aplikazio ordeztailea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Aplicación supletoria.

Erregelamendu honetan aurreikusten ez diren kasuetan, administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidea arautzen duten arauak aplikatuko dira.

En lo no previsto expresamente en este Reglamento se aplicará la normativa reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

XEDAPEN IRAGANKORRA.– Inskripzio-prozesuan dauden fundazioak, eta inskribatutako fundazioen egintzak, inskribatzeko daudenak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Fundaciones en proceso de inscripción y actos pendientes de inscripción de fundaciones ya inscritas.

Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan fundazioen eraketa inskribatzeko eskaerak eta dagoeneko inskribatutako fundazioen egintzak inskribatzekoak, erregelamendu hau indarrean jarri aurretik aurkeztu baldin badira, aurkezteko unean indarrean dagoen araudiari jarraikiz izapidetu eta ebatziko dira.

Las solicitudes de inscripción de constitución de fundaciones y de inscripción de actos de fundaciones ya inscritas en el Registro de Fundaciones del País Vasco, presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento, se tramitarán y resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su presentación.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Dekretu hau indarrean jartzean, indargabetu egingo dira 100/2007 Dekretua, ekainaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletza onartzen duena, eta 101/2007 Dekretua, ekainaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroa onartzen duena, bai eta, oro har, dekretu honetan xedatutakoaren aurka doazen maila bereko edo apalagoko xedapen guztiak ere.

A la entrada en vigor del presente Decreto quedan derogados los Decretos 100/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Protectorado de Fundaciones del País Vasco y el 101/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones del País Vasco y, en general, cuantas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el mismo.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean sartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean Dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko uztailaren 23an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 23 de julio de 2019.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

El Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

ERANSKINA, UZTAILAREN 23ko 115/2019 DEKRETUARENA
ANEXO AL DECRETO 115/2019, DE 23 DE JULIO
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FUNDAZIOEN BABESLETZAREN ETA ERREGISTROAREN ERREGELAMENDUA
REGLAMENTO DEL PROTECTORADO Y DEL REGISTRO DE FUNDACIONES DEL PAÍS VASCO
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

1.– Erregelamendu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legea garatzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzari eta Erregistroari dagokienez. Era berean, fundazioen gobernu-organoari buruzko hainbat alderdi arautzen dira, baita fundazioen ondarearekin, funtzionamenduarekin eta jarduerekin lotutako funtsezko beste gai batzuk ere.

1.– El presente reglamento tiene por objeto el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones de País Vasco, en lo relativo al Protectorado y Registro de Fundaciones del País Vasco. Asimismo, se regulan diversos aspectos relativos al órgano de gobierno de las fundaciones y otras cuestiones de naturaleza más sustantiva relacionadas con el patrimonio, funcionamiento y actividades de aquellas.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatuta dauden fundazioei eta fundazioen ordezkaritzei aplikatuko zaie Erregelamendua, bai eta hartan inskribatzeko izapideak egiten ari direnei ere, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko Legean ezarritako eran.

2.– El reglamento será de aplicación a las fundaciones y delegaciones de fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones del País Vasco, o en trámite de inscripción en el mismo en los términos previstos en la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco.

2. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletza eta Erregistroa. Izaera eta helburua.

Artículo 2.– Protectorado y Registro de Fundaciones del País Vasco. Naturaleza y finalidad.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, fundazioei buruzko araudia betearazteko, Fundazioen Erregistroaren eta Babesletzaren bidez jarduten du. Alde horretatik, zerbitzu publikoa ematen diete Babesletzak eta Erregistroak bai herritarrei, bai haietara jo behar edo nahi duten erakundeei.

1.– La Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco actúa a través del Registro y del Protectorado de Fundaciones con el objetivo de velar por el cumplimiento de la normativa fundacional, configurándose ambos como un servicio público para los ciudadanos y las ciudadanas, así como para las entidades obligadas o interesadas en acceder al mismo.

2.– Bata bestetik administrazio-organo independenteak dira Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletza eta Erregistroa. Haien artean koordinatuta betetzen dituzte fundazioei aholku emateko eta haiek kontrolatzeko eginkizunak, Erregistroan jaso beharreko egintza eta negozio juridikoak inskribatzekoak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Legean bildutako gainerako eginkizunak.

2.– El Protectorado y el Registro de Fundaciones del País Vasco son dos órganos administrativos independientes entre sí, que ejercen de forma coordinada las funciones de asesoramiento y control de las fundaciones, así como las relativas a la inscripción de los actos y negocios jurídicos que deban acceder al Registro y demás funciones establecidas en la Ley de Fundaciones del País Vasco.

3. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletza eta Erregistroari lotutako eginkizunak.

Artículo 3.– Funciones en relación al Protectorado y Registro de Fundaciones del País Vasco.

1.– Honako eginkizun hauek dagozkio fundazioen arloko eskumenak dituen saileko sailburuari, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzari eta Erregistroari dagokienez:

1.– Corresponden al consejero o consejera titular del departamento que tenga atribuidas las competencias en materia de fundaciones, las siguientes funciones referentes al Protectorado y Registro de Fundaciones del País Vasco:

a) Agindu bidez ebaztea Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskripzioak egiteko espedienteak eta fundazioak eratzeko, estatutuak aldatzeko, bat egiteko, bereizteko, aldatzeko, azkentzeko eta likidatzeko espedienteak.

a) Resolución mediante orden de los expedientes de inscripción en el Registro de Fundaciones del País Vasco de los acuerdos de constitución, modificación de estatutos, fusión, escisión, transformación, extinción y liquidación de fundaciones.

b) Gobernu Kontseiluari proposatzea antolamendu juridikoan ezarritakoaren arabera bidezko diren egintza judizialez baliatzea.

b) Proposición al Consejo de Gobierno del ejercicio de las acciones judiciales que procedan conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico.

c) Fundazioen arloko xedapen orokorretarako proposamenak aurkeztea Gobernu Kontseiluari.

c) Elevación al Consejo de Gobierno de las propuestas de disposiciones generales en materia de fundaciones.

2.– Fundazioen arloko eskumena duen zuzendaritzaren titularrari dagozkio fundazioen Erregistroaren eta Babesletzaren gainerako eginkizunak.

2.– Corresponden a la persona titular de la dirección que tenga atribuida la competencia en materia de fundaciones las demás funciones correspondientes al Registro y Protectorado de fundaciones.

4. artikulua.– Baliabide telematikoen bidezko kudeaketa administratiboa.

Artículo 4.– Gestión administrativa a través de medios telemáticos.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroak eta Babesletzak informazioaren eta komunikazioaren teknologietan oinarritutako sistemak erabiliko dituzte prozedurak kudeatzeko, erregistro-idazpenak egiteko, informazioa biltzeko, bai eta herritarrekin eta fundazioekin berekin harremanak izateko ere, administrazio-prozedura erkidearen araudian xedatutakoarekin bat etorriz.

1.– El Registro y el Protectorado de Fundaciones del País Vasco utilizarán sistemas basados en las tecnologías de la información y las comunicaciones para la gestión de los procedimientos, la práctica de los asientos registrales y el almacenamiento de la información, así como en sus relaciones con las ciudadanas y ciudadanos y las propias fundaciones, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de procedimiento administrativo común.

2.– Sistema horiek elkarreragingarritasuna ahalbidetu behar dute Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroaren eta Babesletzaren eta administrazio publiko eta organo judizialen artean, administrazio eta organo horiek beren eskumenak baliatzen dihardutela eta beren erantzukizunpean, Erregistroko datuetara irispidea izateari dagokionez. Datuetara irispidea izateko, prozedura elektronikoak erabiliko dira, eta Elkarreragingarritasun eta Segurtasun Eskema Nazionaletan ezarritako baldintzak eta preskripzio teknikoak bete beharko dira.

2.– Estos sistemas deberán permitir la interoperabilidad entre el Registro y el Protectorado de Fundaciones del País Vasco y las Administraciones Públicas y los órganos judiciales, en el ejercicio de sus competencias y bajo su responsabilidad, en cuanto al acceso a los datos del Registro se refiere. Dichos accesos se realizarán mediante procedimientos electrónicos y con los requisitos y prescripciones técnicas que sean establecidos dentro de los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad.

3.– Betiere, bereziki babestutako datuei buruzko salbuespenak errespetatu beharko dira, bai eta datu pertsonalak babesteko araudian xedatutako beste edozein muga ere.

3.– Deberán, en todo caso, respetarse las excepciones relativas a los datos especialmente protegidos, así como cualquier otra limitación establecida en la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

5. artikulua.– Notariotzekiko harremanak.

Artículo 5.– Relación con las notarías.

1.– Notariotzek Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan edo Babesletzan egin beharreko jarduketa guztiak baliabide telematikoen bidez egin beharko dira, indarrean dagoen araudian xedatutakoarekin bat etorriz.

1.– Todas las actuaciones de las notarías ante el Registro y el Protectorado de Fundaciones del País Vasco se realizarán por medios telemáticos conforme a lo establecido en la normativa vigente.

2.– Fundazioei buruz indarrean dagoen araudiarekin bat etorriz, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatzeko aurkeztu behar diren dokumentu publikoak baimentzen badituzte notarioek, kopia baimendu telematikoa igorri beharko dute, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legearen hirugarren xedapen gehigarrian eta Notariotzaren antolaketa eta araubidearen Erregelamendua behin betiko onartzen duen 1944ko ekainaren 2ko Dekretuan (urtarrilaren 19ko 45/2007 Errege Dekretu bidez aldatua), edo horren ordezko arauan xedatutakorekin bat etorrita. Interesdunak kontrakoa adierazten badu, kopia baimendu hori ez da igorriko.

2.– Los notarios y notarias que autoricen documentos públicos que, conforme a la normativa vigente en materia de fundaciones deban presentarse para su inscripción en el Registro de Fundaciones del País Vasco, deberán remitir copia autorizada telemática, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco y en el Decreto de 2 junio de 1944, por el que se aprueba con carácter definitivo el Reglamento de la organización y régimen del Notariado, modificado por el Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, o norma que lo sustituya. Dicha remisión no se realizará cuando la persona interesada manifieste su oposición.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FUNDAZIOEN BABESLETZA
EL PROTECTORADO DE FUNDACIONES DEL PAÍS VASCO
1. ATALA
SECCIÓN 1
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FUNDAZIOEN BABESLETZAREN EGITURA
ESTRUCTURA DEL PROTECTORADO DE FUNDACIONES DEL PAÍS VASCO

6. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzaren izaera eta antolaketa orokorra.

Artículo 6.– Naturaleza y organización general del Protectorado de Fundaciones del País Vasco.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletza fundazioei aholkua eta laguntza teknikoa emateko administrazio-organo gisa osatzen da. Fundazio-eskubidea behar bezala balia dadin erraztu eta sustatu beharko du, zainduz legearen araberakoa dela fundazioen eraketa eta funtzionamendua eta benetan betetzen direla fundatzailearen edo fundatzaileen borondatea eta fundazioaren helburuak.

1.– El Protectorado de Fundaciones del País Vasco se configura como un órgano administrativo de asesoramiento y apoyo técnico de las fundaciones, que deberá facilitar y promover el correcto ejercicio del derecho de fundación, velando por la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones, así como por el efectivo cumplimiento de la voluntad de la persona o personas fundadoras y de los fines fundacionales.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletza arau honen 3. artikuluan zehaztutako organoek beteko dute.

2.– El Protectorado de Fundaciones del País Vasco será ejercido por los órganos establecidos en el artículo 3 de la presente norma.

Organo horiek eginkizun betearazleak dituzte eta ondorengo artikuluetan adierazitako Babesletzaren aholku-batzordearen laguntza izango dute.

Dichos órganos, con funciones de naturaleza ejecutiva, serán asistidos por la comisión asesora del Protectorado a la que se refieren los artículos siguientes.

3.– Babesletzaren eginkizunei dagokionez, oro har, kapitulu honetako bigarren atalean zehaztutakoak izango dira, legeak eman ahal dizkien beste eginkizun batzuk alde batera utzi gabe.

3.– Con carácter general, las funciones que desempeñará el Protectorado serán aquellas que se desarrollan en la Sección Segunda de este capítulo, sin perjuicio de cualesquiera otras que pudiera otorgarle la ley.

7. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzaren aholku-batzordea.

Artículo 7.– La comisión asesora del Protectorado de Fundaciones del País Vasco.

1.– Aholku-batzordea kontsultarako organoa da eta honako hauek dira haren eginkizunak: laguntza ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzari, txostenak egitea fundazioen eraketa inskribatzeko espedienteei buruz, haien helburuen zilegitasunari eta interes orokorrari dagokienez eta fundazioen bideragarritasunari dagokionez, baita txostenak egitea nahitaez fundazioen arloko xedapen orokorren proiektuei buruz.

1.– La comisión asesora es un órgano de carácter consultivo que tiene como funciones la asistencia al Protectorado de Fundaciones del País Vasco, la emisión de informe sobre los expedientes de inscripción de la constitución de fundaciones en lo referente a la licitud e interés general de sus fines y la viabilidad de las mismas, así como la de informar con carácter preceptivo los proyectos de disposiciones generales en materia de fundaciones.

2.– Aholku-batzordearen araubide juridikoak, erregelamendu honetan aurreikusita ez dagoen guztian, administrazio publikoen kide anitzeko organoen erregulazioa bete beharko du, dagokion araudian jasota dagoena.

2.– El régimen jurídico de la comisión asesora se ajustará, en lo no previsto en el presente Reglamento, a la regulación relativa a los órganos colegiados de las Administraciones Públicas contenida en la normativa correspondiente.

8. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzaren aholku-batzordearen egitura eta funtzionamendua.

Artículo 8.– Estructura y funcionamiento de la comisión asesora del Protectorado de Fundaciones del País Vasco.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzaren aholku-batzordea kide anitzeko organoa da eta kide hauek osatzen dute: lehendakariak, lehendakariordeak eta Eusko Jaurlaritzako sailetako kide ordezkari banak. Idazkari bat ere egongo da; ez da kide izango, eta hitza izango du baina botorik ez.

1.– La comisión asesora del Protectorado de Fundaciones del País Vasco es un órgano de naturaleza colegiada compuesto por los siguientes miembros: un presidente o presidenta, un vicepresidente o vicepresidenta y un vocal representante de cada uno de los departamentos del Gobierno Vasco. Contará también con un secretario o secretaria, no miembro, que actuará con voz y sin voto.

2.– Fundazioen arloko eskumenak dituen zuzendaritzako titularra izango da batzordeko lehendakaria. Batzordearen zuzendaritza- eta ordezkaritza-lanak egingo ditu, bai eta gai-zerrenda ezarri, bilkuren deialdia egin eta haietan buru izan eta erabakiak betearazi ere. Kalitateko botoa ere izango du, berdinketa gertatuz gero bozketak erabakitzeko.

2.– Será presidenta o presidente de la comisión, la persona titular de la dirección competente en materia de fundaciones. Ejercerá la dirección y representación de la misma, fijará el orden del día, convocará y presidirá las sesiones y velará por la ejecución de sus acuerdos. Tendrá asimismo atribuido el voto de calidad para dirimir las votaciones en caso de empate.

3.– Lehendakariordearen eginkizunak, berriz, fundazioen arloko eskumenak dituen zuzendaritzako aholkularitza juridikoaren arduradunak izango ditu. Lehendakaria ordeztuko du, hura ez dagoenean edo absente edo gaixorik dagoenean, eta hark eskuordetzen dizkion eginkizunak beteko ditu.

3.– Asumirá las funciones de la vicepresidencia la persona responsable de la asesoría jurídica de la dirección competente en materia de fundaciones, sustituyendo a la persona que ostente la presidencia en casos de vacante, ausencia o enfermedad, además de ejercer las funciones que le sean delegadas.

4.– Sailetako kideak dagokion saileko titularrak izendatuko ditu lau urterako, eta berriz ere aukeratuak ahal izango dira epe-mugarik gabe.

4.– Los vocales de los departamentos serán nombrados por el titular del departamento correspondiente por un periodo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos de forma indefinida.

5.– Batzordeko idazkari-lanetan, fundazioen arloko eskumenak dituen zuzendaritzako teknikari bat arituko da. Bilkuren akta eta deialdiak egingo ditu, bai eta dokumentazioa kudeatu eta batzordearen funtzionamendu egokirako beharrezkoa den guztia artxibatu ere.

5.– La secretaría de la comisión será ejercida por una persona técnica de la dirección competente en materia de fundaciones que extenderá el acta de las sesiones y gestionará las convocatorias, así como la documentación y el archivo de toda la que sea necesaria para su adecuado funcionamiento.

6.– Batzordeko kideak izendatzeko orduan, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan moldatzeko gaitasuna hartuko kontuan, bai eta genero-parekotasuna ere.

6.– A la hora de efectuar el nombramiento de las personas miembros de la comisión se tendrá en cuenta, tanto la capacidad de desenvolvimiento en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, como el mantenimiento de la paridad de género.

7.– Lehendakariak hala erabakiz gero, dagokion gaian espezialista edo aditu direnek parte hartu ahal izango dute bilkuretan, bai eta fundazioen kontuen auditoretza- eta kontrol-lanak egiten dituzten pertsonek ere, eta hitza izango dute, baina botorik ez.

7.– Por decisión de la presidencia podrán asistir a las reuniones, con voz y sin voto, especialistas o personas expertas en la materia de que se trate, así como las que ejerzan las funciones de auditoría y control de las cuentas de las fundaciones.

8.– Batzordea balio osoz eratzeko, bilkuran egon beharko dute lehendakariak eta idazkariak (edo, bestela, haien ordezkoak), bai eta fundazioaren helburuekin lotutako gaiaren araberako kideak ere.

8.– Se constituirá válidamente con la asistencia de la presidenta o presidente y de la secretaria o secretario o en su caso de quienes les suplan, así como del vocal o vocales, que en función de la materia relacionada con los fines fundacionales corresponda en cada caso.

9.– Bilkuretarako deialdia, bost egun baliodun lehenago egingo da, eskuarki, edo bi egun baliodun lehenago, urgentzia-arrazoiak tarteko direnean. Deialdian, hauek jasoko dira: gai-zerrenda, bilkuraren eguna eta tokia eta, hala badagokio, gaiak aztertzeko beharrezkoa den dokumentazioa.

9.– La convocatoria, se realizará de ordinario con cinco días hábiles de antelación y dos días hábiles, si existieran razones de urgencia. Deberá contener el orden del día, la fecha y lugar de su celebración, acompañada, en su caso de la documentación suficiente en orden al conocimiento de los asuntos a tratar.

Batzordekideek Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetatik edozein erabili ahal izango dute. Euskararen erabilera normalizatze aldera, batzordeak euskaraz idatzi ahal izango ditu deialdiak, gai-zerrendak, aktak, ziurtagiriak eta gainerako dokumentazioa. Edonola ere, bermatuko egingo da Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialen erabilera.

Las personas miembros de la comisión podrán utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma. Con el objetivo de normalizar el uso del euskera, la comisión, podrá realizar en euskera las convocatorias, órdenes del día, actas, certificados y demás documentación. Se garantizará en todo caso el uso de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

10.– Bertaratutakoen botoen gehiengo soilez hartuko dira erabakiak. Kide guztiek eska dezakete aktan berariaz jaso dadin gehiengoak hartutako erabakiaren aurka agertu direla. Gainera, boto partikularra aurkez dezakete gehiengoaren erabakien aurka, edo boto horren berri jakinarazi, bilkura amaitu aurretik. Hala eginez gero, idatziz helarazi beharko diote botoa lehendakariari, bi eguneko epean. Boto partikular horrekin bat egin dezakete batzordeko gainerako kideek ere, edo beren botoa idatzi, betiere bilkura amaitu aurretik eskubide hori baliatu baldin badute.

10.– Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos de los asistentes. Cualquier miembro podrá requerir que conste expresamente en acta su parecer contrario al acuerdo de la mayoría. Asimismo, podrá presentar voto particular contra el acuerdo de la mayoría o anunciarlo, antes de levantarse la sesión, remitiéndolo por escrito, dentro del plazo de dos días, a la presidencia. A dicho voto particular podrán adherirse el resto de componentes de la comisión o redactar el suyo propio, siempre que se hubiesen reservado este derecho antes de concluir la sesión.

11.– Batzordeak bere jarduerei buruzko memoria bat prestatu beharko du urtero, eta, han, zehaztuko du zenbat fundazio eratu diren, zer izaera eta helburu mota duten, bai eta batzordearen beraren funtzionamenduari buruzko informazio garrantzizkoa ere. Memoria hori Eusko Jaurlaritzaren web-orrian argitaratu beharko da.

11.– La comisión deberá elaborar con carácter anual una memoria sobre sus actividades en la que se indicarán, específicamente, el número de entidades fundacionales constituidas, su naturaleza y tipología de fines; así como aquella otra información relevante sobre el funcionamiento de la propia comisión. Dicha memoria deberá hacerse pública en la página web del Gobierno Vasco.

2. ATALA
SECCIÓN 2
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FUNDAZIOEN BABESLETZAREN EGINZUNAK
FUNCIONES DEL PROTECTORADO DE FUNDACIONES DEL PAÍS VASCO
1. AZPIATALA
SUBSECCIÓN 1.ª
AHOLKULARITZA OROKORREKO EGINKIZUNAK
FUNCIONES DE ASESORAMIENTO GENERAL

9. artikulua.– Laguntza, sustapen eta aholkularitza eginkizunak.

Artículo 9.– Funciones de apoyo, impulso y asesoramiento.

Honako hauek izango dira Babesletzaren laguntza, sustapen eta aholkularitza eginkizunak:

Se consideran funciones de apoyo, impulso y asesoramiento del Protectorado las siguientes:

a) Eratze-prozesuan dauden fundazioei aholkularitza eman, prozesu horri aplikatu beharreko araudiari buruz, eta bereziki, zuzkidura, interes orokorreko helburuak eta estatutuak egiteari buruz, baita dagozkion administrazio-izapideei buruz ere. Horretarako, Babesletzak eredu orientagarriak emango dizkie interesdunei izapide horiek egiteko, eta Eusko Jaurlaritzaren web-orrian egongo dira eskuragarri.

a) Asesorar a las fundaciones en el proceso de constitución en relación con la normativa aplicable a dicho proceso, en particular sobre aspectos relacionados con la dotación, los fines de interés general y la elaboración de estatutos, así como sobre la tramitación administrativa correspondiente. A tal efecto, el protectorado facilitará a las personas interesadas modelos orientativos para la realización de dichos trámites, que estarán disponibles a través de la página web del Gobierno Vasco

Era berean, Eusko Jaurlaritzaren web-orriak mekanismo bat eskainiko du fundazioen araudiari buruz kontsultak egiteko. Kontsulta horiei emandako erantzunak argibideak emateko izango dira, kontsultetan azaldutako kasuetan aplikatu ahal izango dira, eta oinarri izango dute kontsulta egin duen pertsonak edo erakundeak emandako informazioa. Ezin izango dira erabili, ordea, interpretazioak egiteko irizpide orokor gisa.

Asimismo, dicha página web habilitará un mecanismo para la formulación de consultas relacionadas con la regulación relativa a las fundaciones. La respuesta a dichas consultas, tendrá carácter informativo y será de aplicación al supuesto de hecho planteado basándose en la información facilitada por la persona o entidad para la formulación de la misma, sin que sirva de criterio general interpretativo.

b) Inskribatuta dauden fundazioei laguntza eman haien araubide juridiko, ekonomiko-finantzario eta kontableari buruz.

b) Asesorar a las fundaciones ya inscritas en relación a su régimen jurídico, económico-financiero y contable.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko fundazioen hainbat alderdiri buruzko argitalpenak eta estatistika-azterlanak egitea sustatu.

c) Promover la realización de publicaciones y estudios estadísticos, así como otros relativos a los diversos aspectos de la realidad fundacional vasca.

d) Fundazioen eta haien jardueren berri eman, Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroari dagokion erregistroko publizitatearen eginkizuna gorabehera.

d) Dar a conocer la existencia y actividades de las fundaciones, sin perjuicio de la función de publicidad registral correspondiente al Registro de Fundaciones del País Vasco.

2. AZPIATALA
SUBSECCIÓN 2.ª
JARDUKETA-EGINKIZUNAK GOBERNU-ORGANOAN.
FUNCIONES DE ACTUACIÓN EN EL ÓRGANO DE GOBIERNO

10. artikulua.– Fundazioen patronatuarekin lotutako eginkizunak.

Artículo 10.– Funciones en relación con el patrimonio de las fundaciones.

1.– Babesletzak, oro har, zaindu egingo du fundazioen araudia eta estatutuak betetzen direla honako alderdi hauei dagokienez: fundazioen patronatuaren osaera, patronatukideak izendatu eta ordezteko arauak, patronatukideek kargua uzteko arrazoiak, haien eginkizunak eta eztabaidatzeko eta erabakiak hartzeko modua.

1.– Con carácter general, el Protectorado controlará que la composición del patronato de las fundaciones, así como las reglas para la designación y sustitución de sus integrantes, las causas de su cese, sus atribuciones y la forma de deliberar y adoptar acuerdos sean conformes a la normativa de fundaciones y a los estatutos de la entidad fundacional.

2.– Fundazioaren estatutuetan, berariaz arautu beharko dira aurreko paragrafoan adierazitako alderdiak, edo, bestela, artikulu honetan ezarritakoa aplikatu, non ezartzen baitira fundazioen patronatuaren osaera eta funtzionamendurako ordezko arau hauek:

2.– En los estatutos de la fundación se deberán regular expresamente los extremos señalados en el párrafo anterior, o bien realizar una remisión al presente artículo, en el que se establecen las siguientes reglas de carácter supletorio de composición y funcionamiento del patronato de las fundaciones:

a) Lehendakari bat egongo da, fundazioa ordezkatuko duena, salbu eta patronatuak berariaz beste kide bati esleitu badio eginkizun hori. Lehendakariak, halaber, patronatuaren bilkuretara deituko du eta haietan buru izango da, eztabaidak bideratuko ditu eta hartutako erabakiak betearaziko.

a) Existirá un presidente o presidenta que ejercerá la representación de la fundación, salvo que el patronato se la haya atribuido expresamente a otro de sus miembros. Así mismo, convocará y presidirá las reuniones del patronato, dirigirá sus deliberaciones y velará por la ejecución de los acuerdos adoptados.

b) Idazkari bat izendatuko du patronatuak, kideen artean, hitza eta botoa izango duena, edo kanpoko bat, baina, hala eginez gero, ez du botorik izango. Idazkariak bilkuren aktak egin, fundazioaren agiriak zaindu eta egiaztagiriak emango ditu, lehendakariaren oniritziarekin.

b) El patronato designará a un Secretario o Secretaria de entre sus miembros, con voz y voto, o persona externa al mismo, en cuyo caso carecerá de derecho de voto. La persona que ejerza la Secretaría ha de levantar acta de las reuniones, custodiar la documentación de la fundación y expedir certificaciones con el visto bueno del presidente o presidenta.

c) Lehendakariaren kargua hutsik badago, absente edo gaixorik badago, lehendakariordea arituko da haren ordez eta, bestela, patronatukide zaharrena. Idazkariaren ordez, aldiz, kide gazteena arituko da.

c) En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del presidente o Presidenta será sustituido por la persona que ejerza la Vicepresidencia o, en su defecto, por el miembro del patronato de mayor edad, y el Secretario o Secretaria por la persona más joven.

d) Patronatua balio osoz eratzeko lehen deialdian, beharrezkoa izango da kideen erdia gehi bat bertan egotea. Bigarren deialdian, berriz, ez da baldintza hori bete beharko. Bi deialdietan, patronatuko hiru kide bertaratu beharko dira gutxienez, eta han beharko dira, orobat, lehendakaria eta idazkaria, edo eurek berariaz izendatutako ordezkoak.

d) Para la válida constitución del patronato en primera convocatoria será necesario que concurran la mitad más uno de sus miembros. En la segunda convocatoria, no será necesario dicho requisito. En ambas convocatorias deberían acudir como mínimo tres miembros del patronato, y estar presentes el presidente o presidenta y el secretario o secretaria, o personas en quienes deleguen expresamente.

e) Botoen gehiengoz hartuko dira erabakiak, eta berdinketa gertatuz gero, lehendakariaren botoak ebatziko du. Nolanahi ere, fundazioaren estatutuak aldatzeko, fundazioek bat egiteko, bereizteko, eraldatzeko edo azkentzeko, ezinbestekoa izango da bertaratutakoen bi herenen aldeko botoa.

e) Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, siendo dirimente en caso de empate el voto de la presidencia. No obstante, será necesario el voto favorable de las dos terceras partes de los asistentes para la adopción de los acuerdos de modificación de estatutos, fusión, escisión, transformación y extinción de la fundación.

f) Patronatuko kideek ordezkatzeko baimena eman ahal izango diote gainerako beste edozein kideri bilkuretara bertaratu daitezen, lehendakariari lau egun lehenago zuzendutako jakinarazpen-idazki baten bidez. Bilkura bakoitzerako egin beharko da berariaz. Patronatuko berezko kide direnak, halaber, behin betiko ordeztuak izan daitezke, beren kargu publiko edo pribatua dela eta.

f) Los miembros del patronato podrán conferir a cualquiera de los restantes miembros la representación para actuar en reuniones del mismo, mediante comunicación escrita dirigida al presidente, remitida con cuatro días de antelación, y con carácter específico para cada reunión. Así mismo, los miembros natos del patronato, por razón de su cargo público o privado, podrán ser sustituidos de forma permanente.

g) Patronatuak hartutako erabakiak akta-liburuan transkribatuko dira. Lehendakariak eta idazkariak izenpetuko dute bilkura bakoitzeko akta, eta, han, honako hauek jasoko dira: hartutako erabaki guztiak, bilkurara dei egindakoak eta bertaratutakoak, bozketen emaitzak, boto partikularrak eta parte-hartzaileen adierazpen esanguratsuak.

g) Los acuerdos del patronato se transcribirán en el libro de actas. El acta de cada reunión, firmada por el presidente o presidenta y el secretario o secretaria, expresará todos los acuerdos adoptados, así como la relación de convocados y asistentes, el resultado de las votaciones, los votos particulares y las manifestaciones esenciales de los participantes.

3.– Patronatuko kideak gutxiago baldin badira legedian eta estatutuetan ezarritako gutxieneko kopurua baino, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzak kide gehiago izendatzeko eskatuko dio patronatuari, eta, horretarako, bi hilabeteko epea emango dio. Epe hori luzatu ahal izango da, fundazioaren patronatuak eskaera arrazoitua eginez gero. Epea amaitu eta izendapena ez bada egin, Babesletzak beste epe bat eman ahal izango dio kopurua osatzeko, gutxieneko patronatukide kopurua berak osatu, jarduerak egiaztatzeko espedientea ireki, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legearen 53. artikuluaren arabera, edo fundazioa azkentzea eskatu, bideragarria ez dela irizten bazaio.

3.– En el supuesto de que el número de miembros del patronato sea inferior al mínimo legal y estatutariamente establecido, el Protectorado de Fundaciones del País Vasco requerirá a la fundación para que proceda al nombramiento de nuevos componentes del patronato, otorgándole el plazo de dos meses para su cumplimentación. Dicho plazo podrá ser prorrogado tras la solicitud motivada del patronato de la fundación. Una vez finalizado el plazo otorgado sin haberse producido tal nombramiento, el Protectorado podrá, conceder un nuevo plazo para que se complete, completar por sí mismo el número mínimo de patronos o patronas, incoar el expediente de verificación de actividades conforme al artículo 53 de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco, o instar la extinción de la fundación, si se apreciase que la misma no es viable.

4.– Fundazioak patronaturik ez badu, edo epailearen ebazpenez patronatua bere eginkizunez gabetuta baldin badago, Babesletzak bere gain hartuko du, behin-behinean, fundazioaren jarduera kudeatzeko ardura, fundazioa gobernu-organoz hornitzeko, Erregelamendu honen 20. artikuluan aurreikusita dagoen bezala.

4.– Asimismo, si la fundación careciera de patronato o este ha sido suspendido en sus funciones por decisión judicial, el Protectorado asumirá provisionalmente la gestión de la actividad fundacional con la finalidad de dotar a la fundación del órgano de gobierno, en los términos previstos en el artículo 20 del presente Reglamento.

5.– Patronatuaren berrosaketaren berri agintaritza judizialari emango zaio. Era berean, patronatua berrosatzeko modurik ez badago estatutuetan aurreikusitakoa betez, agintaritza judizialari jakinaraziko zaio, fundazio azkentzeko eta likidatzeko prozedura abiarazteko eskatuz.

5.– En ambos supuestos se dará cuenta a la autoridad judicial de la recomposición del patronato, comunicando, asimismo, en su caso, la imposibilidad de hacerlo conforme a lo estatutariamente previsto, solicitando que se inicie el procedimiento de extinción y liquidación de la fundación.

11. artikulua.– Patronatukideen autokontratazioa eta haien ordainsariak baimentzeko prozedura.

Artículo 11.– Procedimiento de autorización para la autocontratación de los miembros del patronato y su retribución.

1.– Patronatukideek doan jardungo dute. Hala ere, fundatzaileek kontrakorik zehaztu ez bazuten eta Babesletzak baimena emanez gero, patronatuak erabaki dezake ordainsari bat ematea beren eginkizunei dagozkien zerbitzuez gainera fundazioan beste zerbitzu batzuk ematen dituzten patronatukideei.

1.– El ejercicio del cargo de patrono o patrona es gratuito. No obstante, salvo que las personas fundadoras hubiesen dispuesto lo contrario y previa autorización del Protectorado, el patronato podrá establecer una retribución a aquellos o aquellas que presten a la fundación servicios distintos a los correspondientes a sus funciones como patrono o patrona.

2.– Baimen-eskaera Euskal Autonomia Erkidegoko Babesletzari aurkeztuko zaio, eta eskaerarekin batera, autokontrataziorako baimen-eskaera egiteko patronatuak hartutako akordioa eta ordainsaria ezarri behar zaizkien zerbitzuen izaera justifikatzeko dokumentazioa aurkeztuko dira. Honako hauek adierazi beharko dira, gutxienez:

2.– La solicitud de autorización deberá presentarse ante el Protectorado de Fundaciones del País Vasco, junto con el acuerdo adoptado por el patronato solicitando la autorización para la autocontratación y la documentación necesaria que justifique la naturaleza de los servicios por los que se considera establecer una retribución. Deberá indicarse como mínimo:

a) Patronatuko zer kide kontratatu nahi den, eta zer kontratu mota egin nahi den, bai eta haren ezaugarriak eta datuak ere.

a) El nombre del miembro del patronato cuya contratación se solicita, así como el tipo, características y datos del contrato que se desea realizar.

b) Interes-gatazkarik ez dagoela patronatuko kidearen edo haren ordezkariaren eta fundazioaren artean.

b) La inexistencia de conflicto de intereses entre el miembro del patronato o su representante y la fundación.

c) Fundazioaren bideragarritasun ekonomikoa ez duela arriskuan jartzen.

c) La ausencia de peligro para la viabilidad económica de la fundación.

d) Kontratazioak lagundu egingo duela fundazioaren helburuak hobeto lortzen.

d) Que la contratación es favorable al mejor logro de los fines fundacionales.

e) Kontratazioaren helburu diren zerbitzuengatik ordaina emango dela, merkatuak ezarritako baldintzetan egiten dela kontratazioa, eta proportzionala eta orekatua dela, kontuan hartuta zein diren egindako jarduerak eta lortu nahi diren helburuak.

e) Que corresponde una contraprestación por los servicios objeto de contratación, que la misma se realiza en términos de mercado, y es proporcional y equilibrada respecto de las actividades realizadas y los fines perseguidos.

3.– Interes-gatazka egongo da, patronatuko kide den pertsona bat edo pertsona horren ordezkari bat kontratatu nahi denean, baldin eta, kolokan jar badezake haren inpartzialtasuna eta objektibotasuna eginkizunak betetzerakoan edo fundazioari kalte egin badiezaioke, pertsona horrek interes pertsonala, lan-arlokoa, profesionala, familiakoa edo negozioen esparrukoa edukitzeagatik; era berean, interes-gatazka egongo da, baldin eta arestian aipaturiko loturak ematen badira patronatuko kide denaren artean eta kontratatu nahi den hirugarren baten artean

3.– Existirá conflicto de intereses cuando se pretenda la contratación de la persona miembro del patronato o su representante que pueda afectar al desempeño imparcial y objetivo de sus funciones o perjudique a la fundación por concurrir en él un interés laboral, personal, profesional, familiar o de negocios, así como cuando se pretenda la contratación con un tercero con quien el patrono o patrona tenga la referida vinculación.

4.– Halaber, fundazioarekin kontratu bidez lotura duen pertsona fisiko edo juridiko batek fundazioaren patronatuko kide izan nahi badu, autokontrataziorako baimena eskatu eta lortu beharko du izendapena jaso baino lehen. Bestela, ezin izango dute patronatuko kide izendatu.

4.– Asimismo, en el supuesto de que una persona física o jurídica vinculada contractualmente con la fundación pretenda formar parte del patronato de la misma, deberá solicitar y obtener, con carácter previo a su nombramiento, la autorización de la autocontratación. En caso contrario, no podrá ser nombrado miembro del patronato.

5.– Fundazioen Babesletzak ebatziko du autokontratazio-espedientea, ebazpen arrazoitu bidez, eta, horretarako, hiru hileko epea izango du. Epe horretan ebazpenik eman ezean, baimena eman dela ulertu beharko da.

5.– El Protectorado de Fundaciones resolverá el expediente de autorización mediante resolución motivada en el plazo de tres meses. De no dictarse resolución en el referido plazo la autorización se estimará concedida.

3. AZPIATALA
SUBSECCIÓN 3.ª
ESKU-HARTZE EGINKIZUNAK FUNDAZIOEN JARDUERETAN ETA HELBURUETAN
FUNCIONES DE INTERVENCIÓN EN LAS ACTIVIDADES Y FINES FUNDACIONALES

12. artikulua.– Esku-hartze eginkizunak fundazioen jardueretan eta helburuetan.

Artículo 12.– Funciones de intervención en las actividades y fines fundacionales.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzak fundazioen jardueretan eta helburuetan dituen esku-hartze eginkizunen helburu nagusia da fundazioen helburuak betetzen direla zaintzea eta helburu horiek gauzatzeko jarduerak egiten direla zaintzea.

1.– Las funciones de intervención en las actividades y fines fundacionales del Protectorado de Fundaciones del País Vasco tienen como objetivo principal el de velar por el cumplimiento de los fines y la ejecución de las actividades encaminadas a materializarlos.

2.– Horretarako, Babesletzak kontrolatu egingo du fundazioak diru-sarreren portzentaje egokia bideratzen duela estatuetan finkatutako interes-orokorreko helburuetara eta administrazio-gastuetara, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 2/2016 Legean eta irabazi asmorik gabeko erakundeentzako kontabilitate-arauetan ezarritakoari jarraituz.

2.– A tal efecto, el Protectorado controlará que la entidad fundacional destina a los fines de interés general previstos en sus estatutos y a los gastos de administración el porcentaje de ingresos establecido en la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco, y en la correspondiente normativa contable para entidades sin ánimo de lucro.

3.– Helburu horiek gauzatzeko, jarduera-plana, urteko kontuak eta beharrezkoa den gainerako informazioa egiaztatu eta aztertuko dira, eta ikuskapen-modalitate hauek ere burutuko dira:

3.– La materialización de tales objetivos se realizará, mediante la comprobación y examen del plan de actuación, las cuentas anuales y el resto de la información que resulte necesaria para dicho propósito, así como a través de las siguientes modalidades de inspección:

a) Urteko ikuskapen-planaren araberako egiaztatze-jarduketak.

a) Actuaciones de comprobación derivadas del plan de inspección anual.

b) Fundazioen jarduerak egiaztatzeko ikuskapenak, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legearen 53.1 artikuluak jasotako kasuetarako.

b) Inspecciones destinadas a la verificación de actividades de las fundaciones en los supuestos del artículo 53.1 de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco.

Ikuskapenak erregelamendu honetako 19. artikuluan jasotako prozedura erkidearen arabera egingo dira.

Las inspecciones se llevarán a cabo a través del procedimiento común recogido en el artículo 19 de la presente norma.

4.– Neurri horiek osatzeko, Babesletzak, behin behinean, fundazioaren kudeaketa hartu ahal izango du bere gain, agintaritza judizial eskudunak hala baimentzen badu.

4.– Estas medidas podrán completarse con la asunción de la gestión provisional de la fundación por parte del Protectorado, cuando así lo autorice la autoridad judicial competente.

13. artikulua.– Urteko ikuskapen-planaren helmena eta edukia.

Artículo 13.– Alcance y contenido del plan de inspección anual.

1.– Urtero egingo ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzak ohiko prebentzio-ikuskapenak, fundazioen araudia betetzen dela egiaztatzeko eta fundatzaileen interes orokorreko helburua eta fundazioen bideragarritasun ekonomikoa babesteko.

1.– El Protectorado de Fundaciones del País Vasco realizará anualmente inspecciones de carácter preventivo y ordinario, al objeto de verificar el cumplimiento de la normativa de fundaciones, y proteger el fin de interés general perseguido por las personas fundadoras y la viabilidad económica de las fundaciones.

2.– Horretarako, urteko ikuskapen-plan bat onartuko da, publikoak izango diren irizpide objektiboen arabera formulatutakoa.

2.– A tal efecto se aprobará un plan de inspección anual formulado de acuerdo con criterios objetivos, que serán públicos.

Isilpean gordeko dira, ordea, ikuskatutako entitateen identifikazioa, informazioaren tratamendurako baliabide informatikoak eta entitateak hautatzeko gainerako sistemak. Ez dira argitaratuko eta ez zaizkie jakinaraziko ukitutako fundaziokoak ez diren kanpoko entitateei.

No obstante, tendrá carácter reservado la identificación de las entidades inspeccionadas, así como los medios informáticos de tratamiento de la información y los demás sistemas de selección de aquellas, que no serán objeto de publicidad o de comunicación a entidades ajenas a la propia fundación afectada.

3.– Organo eskudunak hala erabakita, ofizioz, urteko ikuskapen-planean sartuta ez dauden ikuskapenak egin ahal izango dira, izan bere ekimenez edo izan goragoko agindu baten indarrez, edota eskaera arrazoituaren ondorioz edo salaketa baten ondorioz.

3.– Asimismo, podrán realizarse de oficio inspecciones no incluidas en el plan de inspección anual, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, así como a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

4.– Fundazioak urteko ikuskapen-planean sartzeko arrazoiak izango dira erregistratzearen inguruko betebeharrak ez betetzeari buruzkoak, baita, indarrean dagoen araudian aurreikusitakoaren arabera, Babesletzari dagokionez dauden betebeharrak ez betetzeari buruzkoak ere.

4.– Será causa de inclusión de las fundaciones en el plan de inspección anual las relativas al incumplimiento de las obligaciones de naturaleza registral, así como las que, de conformidad con la normativa vigente, deben ser cumplidas respecto al Protectorado.

Ikuskatzeko arrazoiak izango dira, besteak beste:

Así serán causas de inspección, entre otras, las siguientes:

a) Urteko kontuak eta, hala dagokionean, kanpoko auditoretza ez aurkeztea legez ezarritako epean, salbu eta indarrean dagoen araudiaren arabera, jarduerak egiaztatzeko espedientea egin ahal bada.

a) No presentación de las cuentas anuales, así como, cuando corresponda, la auditoría externa, en los plazos legalmente establecidos, salvo que este hecho pueda, conforme a lo previsto en la normativa vigente, ser objeto de expediente de verificación de actividades.

b) Jarduera-plana ez aurkeztea.

b) No presentación del plan de actuación.

c) Babesletzarekiko legez ezarritako informazio- eta komunikazio-betebeharrak ez betetzea.

c) El incumplimiento de las obligaciones de información y comunicación al Protectorado previstas legalmente.

d) Eragiketak egitea aldez aurretik Babesletzak baimena eman gabe, baimena izatea derrigorrezkoa izan arren, edo erantzukizunpeko adierazpena behar duten eragiketak egitea hura egin gabe edota exijitutako azterlan ekonomikoa egin gabe, baita Babesletzaren aurrean dagozkion egintza edo kontratuaren burutzea egiaztatzeko betebeharra ez betetzea ere.

d) La realización de operaciones sin la autorización previa del Protectorado en los casos en que esta sea preceptiva, o la realización de operaciones sujetas a declaración responsable sin haberla realizado o sin haber realizado el estudio económico exigido, así como el incumplimiento de la obligación de acreditación ante el Protectorado de la perfección del acto o contrato correspondiente en el plazo establecido legalmente.

e) Babesletzaren errekerimenduei jaramonik ez egitea behin eta berriz, edo erantzun nabarmen urria aurkeztea.

e) Desatender reiteradamente los requerimientos del Protectorado o presentar una respuesta notoriamente insuficiente.

f) Erregistroan inskribatzeko betebeharrak ez betetzea, erregistratzea beharrezkoa den jarduketen kasuan.

f) El incumplimiento de las obligaciones de inscripción en el Registro de las actuaciones sometidas a la misma.

g) Patronatuko postu hutsak betetzeko beharra ez betetzea, horrek akordioak hartzea eta fundazioaren jarduerak gauzatzea eragozten badu.

g) Incumplimiento del deber de cubrir las vacantes que se produzcan en el patronato, de modo que se dificulte la adopción de acuerdos y la realización de las actividades fundacionales.

h) Legez ezarritako portzentajea ez bideratzea fundazioaren helburuak betetzera, akats hori zuzentzeko Babesletzak errekerimendua egin izan arren.

h) No destinar el porcentaje legalmente establecido al cumplimiento de las finalidades de la fundación, a pesar de haber sido requerida para enmendar el defecto por el Protectorado.

i) Fundazioaren helburuak betetzea ezinezko egingo duen funts propioen narriadura, akats hori zuzentzeko Babesletzak errekerimendua egin izan arren.

i) Sufrir un deterioro de los fondos propios que incapacite a la fundación para cumplir las finalidades fundacionales a pesar de haber sido requerida para enmendar el defecto por el Protectorado.

j) Fundazioaren helburuarekin zuzenean lotuta ez dauden gastuetara bideratzea baliabideak, edota sarreren bolumenarekiko neurriz kanpokoak diren gastuetara.

j) Destinar recursos a gastos no relacionados directamente con el objeto fundacional o desproporcionados respecto al volumen de ingresos.

k) Patronatuko edo fundazioan zuzendaritzako erantzukizunak dituzten pertsonen edozein jarduketa, entitatearen interesen edo haren helburuen kontrako jardueratzat har daitekeena.

k) Cualquier actuación del patronato o personas con responsabilidades directivas de la fundación que ponga de manifiesto una actuación contraria a los intereses de la entidad o a sus finalidades.

14. artikulua.– Jarduerak egiaztatzeko espedientea.

Artículo 14.– Expediente de verificación de actividades.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzak jarduerak egiaztatzeko espedientea irekiko du Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko Legeak 53.1 artikuluan aurreikusitako kasuetako bat gertatzen denean.

1.– El Protectorado de Fundaciones del País Vasco incoará expediente de verificación de actividades cuando se produzca alguno de los supuestos previstos en el artículo 53.1 de la Ley de Fundaciones del País Vasco.

2.– Espedientea irekiko dela Patronatuari jakinarazi eta sei hilabeteko epean amaitu beharko da espedientea berariazko ebazpenaren bidez. Ebazpen horretan Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko Legeak 53.2 artikuluan adierazitako erabakietako bat hartuko da.

2.– El expediente deberá concluir en el plazo de seis meses desde la notificación al patronato del inicio del mismo, mediante resolución expresa en la que se adoptará alguno de los acuerdos señalados en el apartado 2 del artículo 53 de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco.

3.– Jarduerak egiaztatzeko jarduketak dokumentatu egingo dira akta, txosten edo egiaztagiri bidez, eta agiri horiek dokumentu publikoaren izaera izango dute.

3.– Las actuaciones de verificación de actividades serán documentadas mediante actas, informes o certificaciones, que tendrán el carácter de documento público.

15. artikulua.– Ikuskapen ahalmenak.

Artículo 15.– Facultades inspectoras.

Fundazioak ikuskatzeko eginkizunen barruan daude, gutxienez, honako ahalmen hauek:

El ejercicio de las funciones de inspección de las fundaciones comprende, al menos, las siguientes facultades:

a) Fundazioaren datuetara, erregistroetara eta liburuetara irispidea izatea, baita fundazioaren jarduerarekin eta egiaztatuak izan behar diren egintzekin lotutako dokumentaziora ere, euskarria edozein dela, euskarri informatikoa barne. Ikuskatzaileak eskubidea izango du dokumentazio horren kopia eskuratzeko.

a) El acceso a datos, registros y libros de la fundación, así como a la documentación contenida en cualquier tipo de soporte incluso el informático, que esté relacionada con la actividad fundacional y los actos que deben ser verificados. Además, el personal inspector tendrá derecho a obtener copia de la referida documentación.

Era berean, fundazioaren patronatuari eta zuzendaritza-eginkizunak dituzten pertsonei eskatu ahal izango zaie fundazioaren ondarearen eta baliabideen xedea eta erabilera egokiak direla egiaztatzeko beharrezkoa den informazioa eskura jartzeko.

Asimismo, podrá requerirse al patronato y a las personas con funciones de dirección de la fundación la puesta a disposición de aquella información que sea necesaria, para una adecuada labor de verificación del destino y uso adecuados del patrimonio y de los recursos fundacionales.

b) Fundazioaren jarduera gauzatzen den lokaletara eta establezimenduetara sartzea eta ikuskatzea. Ikuskatze jarduketetarako Konstituzioak babestutako bizileku batera sartzea beharrezkoa dela iritziz gero, fundazioaren adostasuna edo dagokion baimen judiziala lortu beharko da.

b) La entrada y reconocimiento de los locales y establecimientos donde se ejerza la actividad fundacional. Cuando se considere que para el desarrollo de las actuaciones inspectoras es necesaria la entrada en un domicilio constitucionalmente protegido, se deberá obtener el consentimiento de la fundación o la oportuna autorización judicial.

16. artikulua.– Ikuskatzaileak.

Artículo 16.– Personal inspector.

1.– Aurreko apartatuan adierazitako ikuskatze-eginkizunak fundazioen arloko eskumenak dituen organoaren zerbitzura dauden funtzionarioek beteko dituzte.

1.– Las funciones de inspección señaladas en el apartado anterior serán ejercidas por el personal funcionario al servicio del órgano que ostente las competencias en materia de fundaciones.

2.– Eginkizun horiek betetzeko, ikuskatzaileak agintaritzaren agente izaera izango dute eta gainerako agintari publikoek laguntza, sorospena eta babesa eman beharko dizkiete.

2.– Para el cumplimiento de dichas funciones el personal inspector será considerado agente de la autoridad debiendo prestarle el resto de autoridades públicas el apoyo, auxilio y protección que sean necesarios.

Bulego publikoetatik kanpo jarduten dutenean, agintaritzaren agente izaera hori egiaztatu beharko dute, hala eskatzen bazaie.

Asimismo, deberán acreditar su condición cuando actúen fuera de las oficinas públicas si son requeridos para ello.

3.– Aurrekoa gorabehera, ikuskatze lanak prestatzeko eta funtsezkoak diren gertakariak edo inguruabarrak egiaztatzeko edo frogatzeko lanak fundazioen alorreko organo eskudunaren zerbitzura diharduten langile ez-funtzionarioei agindu ahal izango zaizkie.

3.– No obstante lo anterior, las actuaciones preparatorias y las de comprobación o prueba de hechos o circunstancias sustanciales para la actividad inspectora podrán ser encomendados a personal no funcionario al servicio del órgano competente en la materia.

17. artikulua.– Ikuskapen-organoei laguntzea.

Artículo 17.– Colaboración con los órganos de inspección.

1.– Patronatuko kideek eta fundazioetan zuzendaritza-eginkizunak dituzten pertsonek lagundu egin beharko diote Babesletzari, eta errekerimendua egiten bazaie, dagozkion jarduketak egiteko adierazitako tokian, egunean eta orduan aurkeztu beharko dira eta eskatutako dokumentazioa ekarri.

1.– Los miembros del patronato, así como las personas con funciones de dirección de las fundaciones, tienen el deber de colaborar con el Protectorado y, si son requeridas, deberán presentarse en el lugar, el día y la hora señalados para practicar las correspondientes actuaciones, y aportar la documentación que les sea solicitada.

2.– Beste edozein organo edo entitatek ere lagundu egin beharko du ikuskatze-jarduketetan, beharrezkoa izanez gero.

2.– Cualquier otro órgano o entidad deberá colaborar en las actuaciones inspectoras, en el supuesto de que sea necesario.

18. artikulua.– Fundazioen kontuen erregistroko publizitatea etetea.

Artículo 18.– Suspensión de la publicidad registral de las cuentas de las fundaciones.

1.– Babesletzak, ebazpen arrazoituaren bidez, fundazioaren kontuen erregistroko publizitatea eten ahal izango du ikuskatze-prozeduraren jarduketak amaitu arte, emango den azken ebazpena eraginkorra izango dela ziurtatzeko.

1.– El Protectorado, mediante resolución motivada, podrá suspender la publicidad registral de las cuentas de la fundación hasta que concluyan las actuaciones del procedimiento inspector con el fin de asegurar la eficacia de la resolución final que pueda dictarse.

2.– Etete hori emango da ikuskatze-prozeduran zehar ikusten bada ikuskatzearen helburua egoki lortzea eragotziko duten inguruabarrak ematen direla, eta betiere erabakiak uki ditzakeen interesak haztatu ondoren.

2.– Se producirá tal suspensión siempre que, durante el procedimiento inspector, se apreciaran circunstancias que impidan alcanzar adecuadamente la finalidad de la actuación inspectora y previa ponderación de los intereses que puedan resultar afectados.

19. artikulua.– Ikuskapenak izapidetzeko prozedura erkidea.

Artículo 19.– Procedimiento común a la tramitación de las inspecciones.

1.– Ikuskapen-prozedura ofizioz has daiteke edo pertsona fisiko edo juridiko batek modu arrazoituan eskatuta.

1.– El procedimiento de inspección puede ser iniciado de oficio o a instancia de una persona física o jurídica que lo solicite de forma motivada.

2.– Ikuskapen-prozedura abiarazteko ebazpena fundazioari jakinaraziko zaio, jarduketen hasiera-eguna berariaz adierazita.

2.– La resolución de inicio del procedimiento de inspección debe notificarse a la fundación con expresa indicación de la fecha de inicio de las actuaciones.

Hala ere, jarduketak modu egokian gauzatzeko beharrezkoa balitz, ikuskapen-prozedura aldez aurretik jakinarazi gabe abiarazi ahal izango da, fundazioaren egoitzetan edo lokaletan bertan azalduta. Kasu horretan, entitateko arduradunak bertan ez badaude, egoitza edo lokal horietako arduradunen bitartez bideratuko dira jarduketak.

No obstante, cuando la adecuada práctica de las actuaciones así lo exija, el procedimiento de inspección podrá iniciarse, sin previa comunicación, mediante personación en las dependencias o locales de la fundación. En este supuesto, y de no estar presentes las personas responsables de la entidad, se entenderán las actuaciones con las personas encargadas o responsables de dichas dependencias.

3.– Ikuskapenaren emaitza txosten batean formalizatuko da. Egindako ikerketaren ondorioetan oinarrituko da txostena eta honako datu hauek bilduko ditu:

3.– El resultado de la inspección se formalizará en un informe que se basará en las conclusiones de las investigaciones llevadas a cabo y que contendrá los siguientes datos:

a) Ikuskapenaren tokia, data eta ordua, fundazioaren egoitza sozialean azalduta egin bada.

a) El lugar, la fecha y la hora de la inspección, en el caso de que se produjera una personación en el domicilio social de la fundación.

b) Ikuskatutako entitatearen identifikazio-datuak.

b) Los datos identificativos de la entidad inspeccionada.

c) Ikuskatzailearen eta jarduketan parte hartu duten gainerako pertsonen identifikazioa.

c) La identificación del personal inspector y de las demás personas que han intervenido en la actuación.

d) Ikuskapen-egintzen deskripzioa.

d) La descripción de los actos de inspección.

e) Ustezko arau-haustea edo irregulartasuna eragin duten gertakarien deskripzioa. Ezagutzen badira, ustezko arduradunak diren pertsona fisiko eta juridikoak adieraziko dira, baita ustez urratu diren legezko edo arauzko manuak ere.

e) La descripción de los hechos causantes de la presunta infracción o irregularidad, con la indicación de las personas físicas o jurídicas presuntamente responsables, siempre que se conozcan y de los preceptos legales y normativos que se consideren infringidos.

4.– Ikuskatze-jarduketak amaitu ondoren eta jarduketa horiei amaiera emango dien ebazpena eman aurretik, ebazpen-proposamena igorriko zaio fundazioaren patronatuari, hamabost eguneko epean alegazioak egiteko eta egoki iritzitako dokumentuak eta justifikazioak aurkezteko.

4.– Una vez finalizadas las actuaciones inspectoras e inmediatamente antes de dictar la resolución que ponga fin a las mismas debe enviarse la propuesta de resolución al patronato de la fundación, para que formule alegaciones y presente los documentos y las justificaciones que estime pertinentes en un plazo de quince días.

Horrela bada, ebazpenean jaso egin beharko da prozeduran zehar edo entzunaldian alegazioak aurkeztu diren edo ez, eta aurkeztu badira, proposamena sinatzen duen funtzionarioaren balorazio juridikoa jaso beharko da.

En consecuencia, deberá hacerse constar en la resolución a presentación o no de alegaciones durante el procedimiento o en el trámite de audiencia y, en el caso de que las hubiere efectuado, la valoración jurídica de las mismas por el funcionario o funcionaria que suscribe la propuesta.

5.– Aurreko apartatuan adierazitako entzunaldia igarota, Babesletzak ikuskapen-prozedurari buruzko ebazpena eman beharko du eta, hala badagokio, egindako irregulartasunak zuzentzeko eta fundazioaren borondatearekiko errespetua berrezartzeko hartu beharreko neurriak zehaztu, baita akzio judizialak egikaritu ere, bidezkoak izanez gero. Ebazpen hori interesdunei jakinarazi beharko zaie.

5.– El Protectorado, una vez transcurrido el trámite de audiencia a que se refiere el apartado anterior, debe dictar la correspondiente resolución sobre el procedimiento de inspección y determinar, si procede, las medidas que deben adoptarse para enmendar las irregularidades cometidas, restablecer el respeto de la voluntad fundacional y ejercer acciones judiciales, si proceden. Dicha resolución deberá ser notificada a las entidades interesadas.

6.– Era berean, ikuskapen-prozeduraren eraginkortasuna bermatzeko eta interes orokorra babesteko, behin-behineko kautela-neurriak hartu ahal izango dira.

6.– Asimismo, podrán adoptarse medidas cautelares de carácter provisional para asegurar la efectividad del procedimiento de inspección y la protección del interés general.

Ekidin nahi den kaltearekiko proportziodunak izan beharko dute neurri horiek eta inoiz ez dira hartuko kalte konpongaitz edo konponezina eragin dezaketenak.

Tales medidas habrán de ser proporcionadas al daño que se pretenda evitar y en ningún caso podrán adoptarse aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación.

Neurriak bertan behera geratuko dira neurriak hartzea eragin zuen dena delako egoera desagertzen den unean bertan edo gehienez ere sei hilabeteko epean, baldin eta ez bada beste sei hilabetez luzatzen.

El cese de estas medidas se producirá en el mismo momento en el que desaparezcan las circunstancias que motivaron su adopción o en el plazo máximo de seis meses, plazo que podrá ser prorrogado por idéntico periodo.

20. artikulua.– Fundazioaren behin-behineko kudeaketa.

Artículo 20.– Gestión provisional de la fundación.

1.– Baldin eta fundazioaren biziraupena arriskuan jartzen duen irregulartasun larri bat nabaritzen badu Babesletzak haren kudeaketa ekonomikoan, edota desbideratze larri bat fundazioaren helburuen eta egindako jardueren artean, errekerimendua egingo du egoera erregularizatzeko eskatuz.

1.– Cuando el Protectorado de Fundaciones del País Vasco advierta una grave irregularidad en su gestión económica, con peligro de subsistencia de la fundación o una desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada, realizará un requerimiento solicitando la regularización de la situación.

Babesletzaren errekerimendua jaso eta hilabeteko epea igarota jaramonik egin ez bada, Babesletzak hartuko du bere gain fundazioaren behin-behineko kudeaketa.

Transcurrido el plazo de un mes desde la recepción del requerimiento del Protectorado sin que este haya sido atendido, este asumirá la gestión provisional de la fundación.

2.– Era berean, fundazioak patronaturik ez badu, edo epailearen ebazpenez patronatua bere eginkizunez gabetuta baldin badago, Babesletzak bere gain hartuko du fundazioaren behin-behineko kudeaketa, fundazioa gobernu-organoz hornitzeko, batez ere.

2.– Igualmente, el Protectorado asumirá la gestión provisional de la fundación con la finalidad principal de dotar a la fundación del órgano de gobierno cuando la fundación carezca de patronato o este haya sido suspendido en sus funciones por decisión judicial.

Fundazioak patronaturik ez duela ulertuko da, baldin eta hura kiderik gabe geratu bada, edo bete gabeko karguen hutsuneek erabateko eragina badaukate eguneroko jardunean.

Se considerará que la fundación carece de patronato cuando se haya quedado sin ninguno de sus miembros o cuando las vacantes existentes en su seno afecten de manera determinante a su normal funcionamiento.

4. AZPIATALA
SUBSECCIÓN 4.ª
ESKU-HARTZE EGINKIZUNAK JARDUERA EKONOMIKOETAN
FUNCIONES DE INTERVENCIÓN EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

21. artikulua.– Fundazioen jarduera ekonomikoekin lotutako eginkizunak.

Artículo 21.– Funciones relacionadas con las actividades económicas de las fundaciones.

1.– Fundazioen jarduera ekonomikoak kontrolatuko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzak, xedatze- edo kargatze-egintzen eta merkataritza-sozietateetan parte hartzeko egintzen jarraipenaren bidez eta gordailutzeko aurkeztutako urteko kontuen bidez.

1.– El Protectorado de Fundaciones del País Vasco realizará un control de las actividades económicas que realicen las fundaciones, mediante el estudio y verificación de los actos de disposición o gravamen, participación en sociedades mercantiles y presentación para su depósito de las cuentas anuales.

2.– Ondoz ondoko bi ekitalditan funts propioen murrizketa larria hautematen bada fundazioaren urteko kontuetan, helburuak lortzea arriskuan jartzen duena, Babesletzak fundazioaren patronatuari eskatu ahal izango dio bideragarritasun-plan baten bidez egiaztatzea egoera zuzentzeko beharrezkoak diren neurriak hartu dituela. Beste neurri batzuk ere hartu ahal izango dira, hala nola fundazioa urteko ikuskapen-planean sartzea edo jarduerak egiaztatzeko prozedura irekitzea.

2.– Cuando durante dos ejercicios consecutivos se aprecie en las cuentas anuales de una fundación una reducción grave de sus fondos propios que ponga en riesgo la consecución de sus fines podrá requerirse por parte del Protectorado al patronato de la fundación la acreditación mediante un plan de viabilidad de la adopción de las medidas oportunas para revertir la situación, sin perjuicio de la adopción de otro tipo de medidas como la inclusión de la fundación en el plan de inspección anual o la incoación del procedimiento de verificación de actividades.

22. artikulua.– Xedatze- eta kargatze-egintzak.

Artículo 22.– Actos de disposición y gravamen.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzari jakinarazi beharko dizkio fundazioak beraren ondarea osatzen duten ondasun edo eskubideen kostu bidezko edo doako xedatze-egintzak, baita kargatze-egintzak ere. Honako hauek, hain zuzen:

1.– Las fundaciones deberán notificar al Protectorado de Fundaciones del País Vasco los siguientes actos de disposición onerosa o gratuita, así como de gravamen de bienes o derechos que formen parte del patrimonio de la fundación:

a) Ondare-zuzkidura osatzen duten ondasun edo eskubideei buruzkoak edota fundazioaren helburuak betetzearekin lotuta daudenei buruzkoak, hau da, zuzenean lotuta nahiz zeharka, fundazioak dituen partaidetza nagusien bitartez.

a) Los relativos a los bienes o derechos que formen parte de la dotación fundacional o estén vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, bien directamente o indirectamente a través de las participaciones mayoritarias que posea la fundación.

b) Zuzkidura alde batera utzita, fundazioaren ondarearen zati bat xedatzeko edo kargatzeko direnak, baldin eta onetsitako azken balantzearen arabera fundazioaren aktiboaren ehuneko hogeia gainditzen badute, kontu-ikuskapena aurkeztera behartuta dauden fundazioen kasuan, eta ehuneko berrogeia gainerako fundazioen kasuan.

b) Los que consistan en la disposición o gravamen de parte del patrimonio de la fundación, excepto la dotación, que supere el veinte por ciento del activo de la fundación que resulte del último balance aprobado, en el supuesto de fundaciones obligadas a la presentación de auditoría de cuentas, y el cuarenta por ciento para el resto de las fundaciones.

2.– Xedatze- eta kargatze-egintza egin eta hogeita hamar egun naturaleko epean jakinarazi beharko zaio Babesletzari administrazio-prozedura erkidearen araudian aurreikusitako erantzukizunpeko adierazpenaren bitartez.

2.– La notificación al Protectorado mediante la declaración responsable prevista en la normativa de procedimiento administrativo común se realizará en el plazo de treinta días naturales desde que el acto de disposición o gravamen haya tenido lugar.

3.– Aurreko apartatuan aipatutako erantzukizunpeko adierazpenean alderdi hauei buruzko erreferentzia egingo da:

3.– La declaración responsable mencionada en el apartado anterior hará referencia a los siguiente extremos.

a) Besterendutako ondasunen jatorria eta destinoa. Ondasunen eta eskubideen zenbatekoa eta balorazioa eta haien baldintza esanguratsuak.

a) Origen y destino de los bienes enajenados. Importe o valoración de los bienes y derechos y condiciones esenciales de los mismos.

b) Jakinarazitako xedatze- edo kargatze-egintzak arau honetako hurrengo artikuluan bildutako irizpideak betetzen dituela adieraziko duen memoria.

b) Memoria en la que se ponga de manifiesto que el acto de disposición o gravamen objeto de comunicación, cumple con los criterios contenidos en el artículo siguiente de la presente norma.

23. artikulua.– Xedatze- eta kargatze-egintzak egiteko irizpideak.

Artículo 23.– Criterios para la realización de actos de disposición y gravamen.

1.– Fundazioaren ondasunak edo eskubideak besterentzerakoan, bai eta fundazioak merkataritza- edo industria-establezimenduetan dituen edozein eratako partaidetzak besterentzerakoan ere, irizpide ekonomiko eta finantzarioak eta merkatukoak aplikatuko dira, eta lehia publikoa eta inpartzialtasuna bermatuko dira. Gainera, ziurtatuko da eragiketa ez dela kaltegarria eta ez duela arriskuan jartzen fundazioaren bideragarritasun ekonomikoa.

1.– La enajenación de bienes o derechos de la fundación, entre los que también se incluyen las enajenaciones de participaciones de cualquier tipo en establecimientos mercantiles, industriales o comerciales, deberá responder a criterios económico-financieros y de mercado, garantizando la concurrencia pública y la imparcialidad, así como que la operación no sea perjudicial ni ponga en peligro la viabilidad económica de la fundación.

2.– Ondare-zuzkidura osatzen duten ondasun edo eskubideak edota fundazioaren helburuak lortzearekin zuzenean edo fundazioak dituen partaidetza nagusien bitartez zeharka lotuta daudenak besterentzeko edo zergapetzeko, fundatzaileek edo ekarpenak egin dituztenek jarritako baldintzak bete beharko dira. Ondasun edo eskubide horiek besterendu edo kargatuta lortutako produktua fundazioaren helburuari lotutako beste ondasun edo eskubide batzuk erosten edo hobetzen inbertitu beharko da berriz ere. Zuzkidurara atxikitzen diren edo ez adierazi beharko da.

2.– Los bienes o derechos que integran la dotación fundacional o que estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales o indirectamente a través de las participaciones mayoritarias que la fundación posea, solo pueden ser enajenados o gravados respetando las condiciones establecidas por las personas fundadoras o las personas aportantes. El producto obtenido con la enajenación o gravamen de los mismos deberá reinvertirse en la adquisición o la mejora de otros bienes o derechos vinculados a la finalidad fundacional señalando, en su caso, su adscripción o no a la dotación.

3.– Xedatze- edo kargatze-egintzen xede diren ondasun edo eskubideek merkatuan duten balioa fundazioaren aktiboaren ehuneko hirurogei baino handiagoa bada, patronatuak azterlan ekonomiko bat erantsi beharko dio erantzukizunpeko adierazpenari, profesional independente batek egina. Salbuetsita daude merkatu ofizialetan negoziaturiko ondasunak besterentzeko egintzak, baldin eta horiek gutxienez kotizazio-prezioa erdiesten badute.

3.– Si el valor de mercado de los bienes o derechos objeto de los actos de disposición o gravamen supera el sesenta por cien del activo de la fundación, el patronato deberá presentar junto con la declaración responsable un estudio económico realizado por profesional independiente que lo avale. Se exceptúan los actos de enajenación de bienes negociados en mercados oficiales si los mismos se efectúan, al menos, por el precio de cotización.

24. artikulua.– Erantzukizunpeko adierazpen baten edukiaren egiaztatutako faltsutasun kasuak eta horien ondorioak.

Artículo 24.– Supuestos de falsedad acreditada del contenido de una declaración responsable y sus consecuencias.

1.– Babesletzari aurkeztutako erantzukizunpeko adierazpenetan azaldutako baldintzak eta inguruabarrak egiaztatuta, edukia gezurrezkoa dela egiaztatzen bada, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legeak eta arau honetako 22. artikuluak xedatutakoaren arabera Fundazioen Babesletzari jakinarazi beharrekoak diren xedatze-edo kargatze-egintzak egiteko, fundazioak, aurrerantzean, baimena eskatu beharko dio aurretik Babesletzari.

1.– Si como consecuencia de la comprobación de las condiciones y circunstancias expuestas en las declaraciones responsables remitidas al Protectorado, se constatara la falsedad de su contenido, en adelante, se someterán a autorización previa del Protectorado los actos de disposición o gravamen que lleve a cabo dicha fundación y que conforme al régimen establecido en la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco y en el artículo 22 de la presente norma, tuvieran que ser sometidos a comunicación al Protectorado de Fundaciones.

Edukia gezurrezkoa dela ulertuko da adierazitakoaren eta egiaztatze-jarduketen ondorioz egiaztatutakoaren artean desadostasun nabarmenak daudenean.

La falsedad en el contenido se presumirá cuando existan divergencias relevantes entre lo manifestado y lo constatado como consecuencia de las actuaciones de comprobación.

Babesletzak fundazioari jakinaraziko dio Erregelamendu honen 22. artikuluan bildutako eragiketak egiteko, aurrerantzean, jakinarazi ordez, baimena eskatu beharko duela aurretik.

El Protectorado comunicará a la fundación que, en adelante, deberá someter a autorización previa y no a comunicación, las operaciones recogidas en el párrafo primero del artículo 22 del presente Reglamento.

2.– Neurria bertan behera geratuko da adierazpen hori egin zuten patronatuko idazkaria eta lehendakaria kargutik kentzen dituztenean.

2.– La medida revertirá en cuanto sean sustituidos de sus cargos el secretario o secretaria del patronato y el presidente o la presidenta que emitieron dicha declaración.

25. artikulua.– Fundazioaren hasierako zuzkidura.

Artículo 25.– Dotación fundacional inicial.

1.– Fundazioaren hasierako zuzkidura, oro har, ezin izango da diru-sarrera gisa erabili.

1.– Con carácter general, la dotación fundacional inicial no podrá ser utilizada como ingreso.

2.– Salbuespenez, eta ekitaldi ekonomiko jakin baterako, fundazioaren hasierako zuzkidura hogeita hamar mila eurotik gorakoa bada, eta aurrekontuetan jasotako diru-sarrerak lortu ez badira, edo jarduerak gauzatzeko eta helburuak betetzeko aurreikusi gabeko gastuak egin behar badira, fundazioaren patronatuak erabaki dezake hasierako zuzkiduraren zati bat erabiltzea fundazioaren helburuaren berezko jarduerak egiteko. Zati hori ez da inoiz izango zuzkiduraren erdia baino gehiago.

2.– Excepcionalmente, y para un determinado ejercicio económico, cuando la dotación fundacional inicial sea superior a treinta mil euros, y no se hayan obtenido los ingresos presupuestados, o se produzcan gastos imprevistos necesarios para la realización de las actividades y cumplimiento de los fines, el patronato de la fundación podrá acordar que se destine parte de la dotación fundacional inicial, que no podrá superar la mitad de la misma, a la realización de las actividades propias del objeto fundacional.

3.– Fundazioak urtebeteko epea izango du diru-sarrera gisa erabilitako hasierako zuzkiduraren zatia itzultzeko. Babesletzak, salbuespenez, epe hori luzatu ahal izango du, baldin eta fundazioak behar bezala justifikatzen badu eta fundazioaren bideragarritasun ekonomikoa arriskuan jartzen ez bada.

3.– La fundación deberá reintegrar en el plazo de un año la parte de la dotación fundacional inicial utilizada como ingreso. Excepcionalmente, el Protectorado podrá prorrogar el plazo siempre que la fundación lo justifique debidamente y no se ponga en peligro la viabilidad económica de la fundación.

4.– Hasierako diru zuzkiduraren ekarpena dena delako kreditu-entitatean jarritako diru-kopuruen ziurtagirien bidez egiaztatuko da eta baimena ematen duen notarioari emango zaio fundazioaren eratze-eskrituran sartzeko.

4.– El desembolso de la aportación dineraria en concepto de dotación inicial se acreditará mediante certificación de las cantidades depositadas en la entidad de crédito de que se trate, que se entregará a la notaria o notario autorizante para que la incorpore a la escritura de constitución fundacional.

5.– Hasierako zuzkiduraren ekarpenak diruzkoak ez direnean, ekarpenaren xede diren ondasunak edo eskubideak fundazioaren eratze-eskrituran jaso beharko dira, eta bakoitzaren balioa ere jasoko da. Aditu independentearen txosten bidez egiaztatu beharko da kontsignatutako balioa. Txosten horretan, bazkide sortzaile bakoitzak jartzen dituen ondasun eta eskubideak deskribatu behar dira, erregistro-datuekin, hala badagokio, eta ekarpenaren titulua edo kontzeptua.

5.– Cuando las aportaciones en concepto de dotación inicial sean no dinerarias, deberán consignarse en la escritura de constitución fundacional los bienes o derechos objeto de aportación, así como el valor de cada uno de ellos. El valor consignado deberá acreditarse a través de informe de experto independiente, que describirá los bienes y derechos que aporta cada fundador, con sus datos registrales, en su caso, y el título o concepto de la aportación.

6.– Ekarpena ondoz ondoko zatietan egingo bada, egin gabe dauden ordainketak egiteko modua eta gehieneko epea adieraziko dira.

6.– Si la aportación se hiciera de forma sucesiva, se indicará el modo y el plazo máximo en que hayan de satisfacerse los desembolsos pendientes.

Ondoz ondoko epeetan egindako diruzkoak ez diren ekarpenen kasuan, haien izaera, balioa eta edukia zehaztuko dira aditu independente baten txosten bidez, bai eta ekarpenak egiteko modua eta epea ere.

Si se tratara de aportaciones no dinerarias realizadas en forma sucesiva se determinará su naturaleza, valor y contenido, mediante informe de experto independiente, y la forma y plazo para su realización.

Kasu batean zein bestean, Babesletzak fundazioa ekonomikoki bideragarria izan dadin zainduko du.

En ambos casos, el Protectorado velará por el mantenimiento de la viabilidad económica de la fundación.

26. artikulua.– Urteko kontuak.

Artículo 26.– Cuentas anuales.

1.– Fundazioen urteko kontuak argiro idatziko dira, eta ondarearen, emaitzen, finantza-egoeraren eta azken ekitaldian ondare garbian izandako aldakuntzen irudi zehatza erakutsi behar dute, bai eta garatutako jarduerarena ere, betiere legezko xedapenekin bat etorriz.

1.– Las cuentas anuales de las fundaciones, deben redactarse con claridad, debiendo mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados, de la situación financiera y de las variaciones originadas en el patrimonio neto durante el ejercicio, así como de la actividad desarrollada de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

2.– Fundazioek, sozietate-talde bateko erakunde nagusiak badira, Kontabilitate Plan Orokorrak irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat ezarritakoari jarraituz aurkeztu behar dituzte kontuak, eta, kontuokin batera, urteko kontu bateratuak aurkeztu behar dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan, unean-unean indarrean dagoen merkataritza-legeen arabera formulatuta. Urteko kontu bateratuei kudeaketa-txosten bateratua erantsiko zaie, eta txosten horretan jasoko da, hala dagokionean, informazio ez-finantzarioaren egoera, indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera.

2.– Las fundaciones que fueran entidades dominantes de un grupo de sociedades, deberán formular sus cuentas de acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad para entidades sin ánimo de lucro y presentar ante el Registro de Fundaciones del País Vasco junto con estas, las cuentas anuales consolidadas que en su caso deban formular conforme a la legislación mercantil vigente en cada momento. A las cuentas anuales consolidadas se unirá el informe de gestión consolidado que incluirá, cuando proceda, el estado de información no financiera, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

3.– Fundazioen kontularitza-jarduerak bat etorri behar du irabazi-asmorik gabeko erakundeei egokitutako Kontabilitate Plan Orokorrarekin, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legean eta erregelamendu honetan xedatutakoarekin ere.

3.– La actividad contable de las fundaciones se ajustará a las normas del Plan General de contabilidad en su adaptación a las entidades sin fines lucrativos, así como a lo dispuesto en la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco y en el presente Reglamento.

Urteko kontuetan sartutako memoriak honako hauek jasoko ditu:

4.– La memoria incluida en las cuentas anuales debe recoger:

a) Kontabilitate Plan Orokorrak irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat ezarritako gutxieneko edukiak.

a) Los contenidos mínimos exigidos por el Plan General de Contabilidad para entidades sin ánimo de lucro.

b) Erantzukizunpeko adierazpenen gaineko informazioa eta egintzak edo kontratuak burutu izanaren gainekoa.

b) La información sobre las declaraciones responsables y sobre la perfección de actos y contratos.

c) Kontu horiek formulatzeko ardura duten pertsonen iritziz kontuek, oro har, fundazioaren irudi zehatza erakuts dezaten eman beharra dagoen informazioa.

c) La información que, a juicio de las personas responsables de la formulación de las mismas, fuese preciso proporcionar para que estas, en su conjunto, muestren la imagen fiel de la fundación.

d) Irabazi-asmorik gabeko erakundeei aplikatu beharreko zerga-arauek eskatzen duten beste edozein alderdi.

d) Aquellos aspectos que fueran exigidos por las normas fiscales aplicables a las entidades sin fines lucrativos.

27. artikulua.– Urteko kontuak aurkeztea.

Artículo 27.– Presentación de las cuentas anuales.

1.– Patronatuak urteko kontuak onartu eta hogeita hamar egun naturaleko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan aurkeztu beharko dira.

1.– En el plazo de treinta días naturales desde la aprobación de las cuentas anuales por parte del patronato, estas deberán ser presentadas ante el Registro de Fundaciones del País Vasco.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzak unean-unean zehaztuko du zer inprimaki erabili beharko duten bere aplikazio-eremuko fundazioek eginbehar hori betetzeko. Inprimaki horiek eskuragarri egongo dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren web-orrian, eta bide telematikoz bete, sinatu eta aurkeztu beharko dira.

2.– El Protectorado de Fundaciones del País Vasco determinará en cada momento los formularios mediante los cuales, las fundaciones de su ámbito de aplicación, han de dar cumplimiento a la referida obligación. Dichos formularios estarán disponibles en la página web del Gobierno Vasco, debiendo ser cumplimentados, firmados y presentados por vía telemática.

3.– Urteko kontuak aurkeztu eta gordailutzeko eskaerarekin batera, patronatuak kontu horiek onartzeko hartutako erabakiaren ziurtagiria aurkeztuko da, patronatukideek zer bozkatu duten jasoz, eta abstenitu diren edota kontrako botoa eman duten patronatukideak identifikatuz.

3.– A la solicitud de presentación de las cuentas anuales para su depósito se adjuntará la certificación del acuerdo del patronato por el que se aprueban las mismas, en el que se hará constar el sentido del voto de los patronos o patronas, identificándose los que se abstengan o voten en contra, en su caso.

Ziurtagiriak, fundazioaren idazkariaren eta lehendakariaren sinadura elektronikoa izango du eta honako hauek adieraziko ditu:

La certificación, firmada electrónicamente por el secretario o secretaria de la fundación y el presidente o presidenta de la misma, deberá, asimismo, expresar:

a) Soberakinaren aplikazioa.

a) Aplicación del excedente.

b) Kontuak modu laburtuan edo sinplifikatuan formulatu diren, eta horren zergatia.

b) Si las cuentas han sido formuladas de forma abreviada o simplificada, motivando dicho extremo.

c) Kontuak bat datozela auditoretzarekin, kontuen auditoretza egin beharra dagoenean nahiz patronatuak bere borondatez erabaki duenean kontuen auditoretza egitea. Kasu bietan, auditoretza-txostena erantsi beharko da, dagokion auditore independente batek elektronikoki sinatuta. Urteko kontuen auditoretza egiteko betebeharra ez dagoenean, horren arrazoia azalduko da.

c) Que las cuentas se corresponden con las auditadas, tanto en aquellos supuestos en que exista la obligación de auditar las cuentas, como en los que el patronato haya acordado someterlas a auditoría de modo voluntario. En ambos casos se adjuntará el informe de auditoría, que deberá igualmente encontrarse firmado electrónicamente por el auditor o auditora independiente correspondiente. En el caso de que no exista obligación de auditarse las cuentas anuales, deberá incluirse una motivación al respecto.

d) Argi eta garbi egiaztatuko da modu digitalean aurkeztutako urteko kontuak bat datozela patronatuak onartutakoekin.

d) La acreditación de forma inequívoca de que las cuentas anuales presentadas digitalmente corresponden con las aprobadas por el patronato.

4.– Aldi baterako finantza-inbertsioak egiten baditu fundazioak balore merkatuaren gainbegiratze-esparruan dauden finantza-tresnetan, urteko txostena aurkeztu beharko du irabazi-asmorik gabeko erakundeek jarraitu behar duten jokabide-kodearen betetze-mailari buruz, indarrean dagoen araudiak edo agintaritza arautzaileak xedatutakoarekin bat etorrita.

4.– Si la fundación realiza inversiones financieras temporales en instrumentos financieros sujetos al ámbito de supervisión del mercado de valores, deberá presentarse un informe anual sobre el grado de cumplimiento del código de conducta que deben seguir las entidades sin ánimo de lucro de acuerdo con la normativa vigente o con lo dispuesto por la autoridad reguladora.

28. artikulua.– Urteko kontuak gordailutzea.

Artículo 28.– Depósito de las cuentas anuales.

1.– Urteko kontuak Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko 9/2016 Legearen 32.4 artikuluan xedatutakora formalki egokitzen diren aztertu ondoren, Babesletzak ebazpena emango du, Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan haiek gordailutzea baimentzeko, publikoak izan daitezen. Dokumentazio hau gordailutuko da:

1.– Examinada por el Protectorado la adecuación formal de las cuentas anuales a lo dispuesto en el artículo 32.4 de la Ley de Fundaciones del País Vasco, dictará resolución autorizando el depósito de las mismas en el Registro de Fundaciones del País Vasco para su publicidad. Será objeto de depósito la siguiente documentación:

a) Fundazioaren patronatuak onartutako urteko kontuak.

a) Las cuentas anuales aprobadas por el patronato de la fundación.

b) Auditoretza-txostena, fundazioak kontuen kanpo-auditoretza nahitaez egin behar baldin badu, edo patronatuak borondatez erabaki baldin badu fundazioaren kontuen auditoretza egitea.

b) El informe de auditoría, tanto en el supuesto en que la fundación esté obligada a someter las cuentas a auditoría externa, así como en el que el patronato haya acordado someter voluntariamente a auditoría las cuentas de la fundación.

c) Kontuak onartzen dituen erabakiaren ziurtagiria, artikulu honetako hirugarren apartatuan aipatzen dena.

c) Certificado acreditativo del acuerdo de aprobación de las cuentas al que se refiere el apartado tercero del artículo anterior.

Babesletzak hiru hilabeteko epea izango du, kontuak aurkezten direnetik hasita, formalki egokiak direla egiaztatzeko eta haiek gordailutzea baimentzeko. Epe horretan erantzunik ez badago, eskaera baietsi dela ulertuko da.

La comprobación de la adecuación formal de las cuentas y la autorización del depósito por parte del Protectorado se realizarán en el plazo de tres meses desde su presentación. Transcurrido dicho plazo, la solicitud se estimará concedida.

2.– Urteko kontuak formalki egokiak diren egiaztatzeaz gain, Babesletzak lau urteko epea izango du, kontuak aurkezten diren egunetik hasita, egiaztapen materialak egin ahal izateko bere eginkizunak betetzen diharduela.

2.– Además de la comprobación de la adecuación formal de las cuentas anuales, el Protectorado dispondrá de un plazo de cuatro años desde la presentación de las mismas para la realización de comprobaciones materiales que sean precisas en el ejercicio de sus funciones.

3.– Babesletzak geroago egindako egiaztapen materialen ondorioz beharrezkoa bada aldaketaren bat egitea gordailututako urteko kontuetan edo jarduera-planetan, horren berri emango zaio fundazioaren patronatuari, egin beharreko zuzenketak egin ditzan. Agiri horiek ere gordailutu egingo dira, hasiera batean aurkeztutakoekin batera.

3.– Si como resultado de las comprobaciones materiales posteriores llevadas a cabo por el Protectorado fuera necesario realizar alguna modificación en las cuentas anuales o en los planes de actuación ya depositados, se comunicará dicha circunstancia al patronato de la fundación, al objeto de la cumplimentación de la subsanación requerida, depositándose dicha documentación junto a la presentada inicialmente.

4.– Urteko kontuak aurkezteko betebeharra bete ez bada hartarako ezarritako epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzak ebazpena emango du Erregistroa ixteko egintza inskribagarrietarako, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legeak 32.8 artikuluan adierazitako egintzetarako izan ezik. Erregistro-orria ixtea jasota geratuko da hirugarrenek edo fundazioak berak eskatuta egindako ziurtagirietan.

4.– Una vez transcurrido el plazo de presentación de cuentas sin que se haya dado cumplimiento a dicha obligación, el Protectorado de Fundaciones del País Vasco emitirá resolución por la que se acuerda el cierre del Registro para los actos inscribibles con excepción de los señalados en el artículo 32.8 de la Ley 9/2016, de 2 de junio de Fundaciones del País Vasco. El cierre registral se hará constar en las certificaciones expedidas a petición de terceros o de la propia fundación.

5.– Erregistro-orria berriz irekitzeko, lehenbizi Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan gordailutu beharko dira kontuak, betiere Babesletzak Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Legean aurreikusitako betekizun formalak betetzen direla egiaztatu ondoren.

5.– Para que pueda producirse la reapertura de la hoja registral, estas deberán ser previamente depositadas en el Registro de Fundaciones del País Vasco, previa comprobación por parte del Protectorado del cumplimiento de los requisitos formales previstos en la Ley de Fundaciones del País Vasco.

29. artikulua.– Jarduera-plana.

Artículo 29.– Plan de actuación.

1.– Honako hauek jaso behar dira Babesletzari aurkeztuko zaion jarduera-planean: ekitaldiko gastuen eta diru-sarreren aurrekontua, fundazioak hurrengo ekitaldian aurreikusitako jarduerak jasoko dituen eta bildutako datu ekonomikoak zehaztu eta garatuko dituen azalpen-memoria bat. Patronatuak jarduera-plana onetsi izanaren ziurtagiria ere erantsiko da.

1.– El plan de actuación que se presentará al Protectorado ha de incorporar un presupuesto de gastos e ingresos del mismo, una memoria explicativa en la que se ha de hacer referencia a las actividades previstas por la fundación en el próximo ejercicio, así como la concreción y desarrollo de los datos económicos recogidos y el certificado de aprobación del mismo por el patronato.

2.– Jarduera-planak honako baldintzak hauek bete behar ditu:

2.– El plan de actuación cumplirá los siguientes requisitos:

a) Egitura funtzionala izan behar du, honako hauek zehaztuta: zer helburu lortu nahi diren, zer jarduera egin behar diren horretarako eta zenbat diru erabiliko den, zer finantzabide aurreikusten diren, zenbat lagun arituko den lanean eta zenbat onuradun edo erabiltzaile izango duen aurreikusitako jarduera esanguratsu bakoitzak.

a) Ha de contener una estructura funcional, determinando los objetivos que se prevean alcanzar, las actividades precisas para su consecución y la cuantificación de los recursos económicos a emplear, los medios de financiación previstos, los recursos humanos y el número de beneficiarios o usuarios de cada una de las actividades significativas previstas.

b) Orekatua izan behar du, hau da, lortutako baliabide ekonomikoen guztizkoak estali behar du erabili behar diren baliabide ekonomikoen zenbatekoa.

b) Ha de ser equilibrado, de tal modo que la totalidad de los recursos económicos a obtener cubra el importe de los recursos económicos a emplear.

c) Diru-sarreren multzoan, fundazioak edozein kontzepturengatik jasotzen dituen guztiak sartuko dira, ekitaldian zehar erabiltzeko jasotako dohainak eta diru-laguntzak barne direla, hala gertatuz gero, bai eta aurreko ekitaldietako emaitzak ere baldin eta patronatuak fundazioaren helburuetarako erabiltzea erabaki badu.

c) En el conjunto de ingresos se comprenderán cuantos perciba la fundación por cualquier concepto incluyendo, en su caso, los donativos y subvenciones que se reciban para su aplicación dentro del ejercicio, así como el resultado de los ejercicios anteriores si el patronato hubiese acordado aplicarlo a los fines fundacionales.

d) Gastuen atalari dagokionez, izaera ezberdina dutenak bereiziko dira, eta kontzeptuaren arabera zehaztuko, bereziki administrazio-gastuak.

d) En el capítulo de gastos se separarán los de distinta naturaleza y se detallarán por conceptos, describiéndose especialmente los gastos de administración.

3.– Jarduera-plana ekitaldi bakoitzeko azken hiru hilabeteen barruan igorriko zaio Babesletzari.

3.– El plan de actuación deberá ser presentado al Protectorado dentro de los últimos tres meses de cada ejercicio.

30. artikulua.– Diru-sarreren xedea.

Artículo 30.– Destino de ingresos.

1.– Fundazioek egiten dituzten jardueretatik edo egiten dituzten zerbitzuetatik eskuratzen dituzten diru-sarreren ehuneko hirurogeita hamar erabili beharko dute, gutxienez, fundazioaren xedeetarako. Fundazioak izandako emaitzen kontuaren diru-sarreren guztizkoa izango da fundazioen xedeetarako erabili beharko den zenbatekoaren kalkuluaren oinarria. Oinarri horretatik, diru-sarrerak eskuratzeko beharrezkoak izan diren gastuak baino ez dira kenduko, fundazioaren helburuak lortzeko gastuak izan ezik.

1.– Las fundaciones deberán destinar como mínimo a los fines fundacionales el setenta por ciento de los ingresos que obtengan por las actividades que desarrollen o los servicios que presten. La base del cálculo de la cantidad que deberán destinar al cumplimiento de los fines fundacionales se compondrá por el total de los ingresos de la cuenta de resultados de la fundación. De dicha base se deducirán exclusivamente los gastos necesarios incurridos para la obtención de los ingresos, excepto los referentes al cumplimiento de fines fundacionales.

2.– Betebehar hori betetzeko epeari dagokionez, emaitzak eta diru-sarrerak lortu diren ekitaldiaren hasieraren eta ekitaldi hori itxi ondorengo hiru urteen artekoa izango da hura.

2.– El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el inicio del ejercicio en el que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los tres años siguientes al cierre de dicho ejercicio.

3.– Beharrezko gastutzat hartuko da honako gastu hauetatik diru-sarrerak lortzen laguntzen dutenen zati proportzionala: kanpo-zerbitzuen gastuak, pertsonalekoak, kudeaketakoak, finantzakoak eta tributuenak. Aitzitik, ez dira halakotzat hartuko fundazioaren jarduerak eragindako gastuak.

3.– Se considerará gasto necesario la parte proporcional de los gastos por servicios exteriores, los gastos de personal, otros gastos de gestión, los gastos financieros y los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos, no considerándose como tales los gastos ocasionados por la actividad fundacional.

4.– Gastuak eta diru-sarrerak fundazioaren helburuetara bideratu direla ulertuko da, baldin eta benetan lagundu badute helburu horiek lortzen. Ez dira halakotzat hartuko amortizazioetarako zuzkidurak eta narriatzeak eragindako galerak. Era berean, administrazio-gastuak eta diru-sarrerak lortzeko beharrezkoak direnak ez dira hartuko fundazioaren helburuetara bideratutako gastutzat.

4.– Se considerarán destinados a los fines fundacionales los gastos e inversiones que efectivamente hayan contribuido al cumplimiento de los mencionados fines, excepto las dotaciones para amortizaciones y las pérdidas por deterioro. Los gastos de administración y los gastos necesarios para la obtención de ingresos no se considerarán como gastos destinados a los fines fundacionales.

5.– Ekitaldi batean aplikatutako ehuneko hirurogeita hamarrekoaren soberakinak ezingo du konpentsatu hurrengo ekitaldietan aplikatzeko dagoen saldoa.

5.– El exceso del setenta por ciento aplicado en un ejercicio no podrá compensar el saldo pendiente de aplicar en ejercicio posteriores.

6.– Artikulu honetan aipatutako kalkuluaren oinarria zehazteko, ez dira inola ere diru-sarreratzat hartuko zuzkidura kontzeptupean egindako ekarpenak –ez eratze-momentuan egindakoak, ez geroagokoak.

6.– A efectos del cómputo de la base de cálculo prevista en este artículo, en ningún caso se considerarán como ingresos las aportaciones efectuadas en concepto de dotación, bien en el momento de su constitución, bien en un momento posterior.

31. artikulua.– Administrazio-gastuak.

Artículo 31.– Gastos de administración.

1.– Administrazio-gastuen zenbatekoak ezingo du gainditu kopuru hauetako handiena: funts propioen ehuneko bosta edo fundazioaren emaitzen kontuko diru-sarreren ehuneko hogeia. Emaitzen kontua kalkulatuko da kontzeptu guztiak hartuta, behin diru-sarrerak lortzeko egindako gastuak kendu ondoren, fundazioaren helburuak betetzeari dagozkionak izan ezik.

1.– El importe de los gastos de administración no podrá superar la mayor de las siguientes cantidades: el cinco por cien de los fondos propios o el veinte por cien de los ingresos de la cuenta de resultados de la fundación obtenidos por todos los conceptos, deducidos los gastos en los que hayan incurrido para la obtención de los ingresos, excepto los referentes al cumplimiento de los fines fundacionales.

2.– Honako hauek izango dira administrazio-gastuak:

2.– Se entenderá por gastos de administración:

a) Fundazioaren ondarea osatzen duten ondasun eta eskubideen zaintza, kudeaketa eta defentsak zuzenean sortutako gastuen diru-zenbatekoa.

a) El importe de los gastos directamente ocasionados por la custodia, gestión y defensa de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación.

b) Gobernu-organoko kideek beren funtzioetan aritzeagatik izandako eta behar bezala egiaztatutako gastuen diruaren itzulketa eta, hala badagokio, fundatzaileak kideentzat berariaz ezarritako ordainsariak.

b) El reembolso de los gastos debidamente justificados que el desempeño de sus funciones ocasione a los miembros del órgano de gobierno, y en su caso, el importe de las retribuciones que para dichos miembros hubiese dispuesto expresamente la persona fundadora.

c) Gerentzia edo kudeaketa edo fundazioaren izenean beste jarduera batzuk egiteko ardura ematen zaien eta fundazioaren zerbitzuan diharduten langileen ordainsariak.

c) Las remuneraciones del personal al servicio de la fundación al que se encomiende la gerencia o gestión, o la realización de otras actividades en nombre de la fundación.

32. artikulua.– Fundazioek ekonomia-, enpresa- edo merkataritza-jarduerak garatzea.

Artículo 32.– Desarrollo por parte de las fundaciones de actividades económicas, empresariales o mercantiles.

1.– Ekonomia-, enpresa- edo merkataritza-jarduerak egin ahal izango dituzte fundazioek, halako jarduerak fundazioaren helburuekin lotuta badaude edota jarduera horien osagarri edo lagungarri badira. Zuzenean egin ahal izango dituzte edota beste erakunde batzuen bitartez, eta betiere lehiaren defentsarako arauei men eginez.

1.– Las fundaciones podrán desarrollar actividades económicas, empresariales o mercantiles relacionadas con los fines fundacionales o que sean complementarias o accesorias de las mismas, bien directamente, o a través de la participación en otras entidades, con sometimiento, en su caso, a las normas reguladoras de la defensa de la competencia.

2.– Ekonomia-, enpresa- edo merkataritza-jarduerak egin ahal izango dituzte fundazioek, nahiz eta fundazioaren helburuekin lotuta ez egon edota jarduera horien osagarri edo lagungarri ez izan, baina betiere sozietate-zorren gainean erantzukizun pertsonalik ez badago.

2.– Las fundaciones podrán desarrollar actividades económicas, empresariales o mercantiles no relacionadas con sus fines fundacionales, ni accesorias a las mismas, a través de otras entidades, en los supuestos en los que no se responda personalmente de las deudas sociales.

3.– Merkataritza-sozietate batean ehuneko hogei edo gehiagoko partaidetza duten fundazioek horren berri eman beharko diote Babesletzari urteko memorian. Fundazioak partaidetzaren gehiengoa duenean merkataritza-sozietate batean, hau da, fundazioaren kapitalaren edo boto-eskubideen edo ondare garbiaren ehuneko berrogeita hamarretik gorakoa bada partaidetza, fundazioak berehala eman behar dio inguruabar horren berri Babesletzari, 30 eguneko gehieneko epean, eta, jakinarazpenarekin batera, partaidetzen gehiengoa eskuratzea justifikatzen duen eskrituraren kopia aurkeztu beharko du, edo boto-eskubideen gehiengoa edo ondare garbiaren gehiengoa eskuratu izanari buruzko ziurtagiria.

3.– Las fundaciones con participación igual o superior al veinte por cien de una sociedad mercantil deberán informar de ello al Protectorado en su memoria anual. Cuando la participación en cualquier sociedad mercantil sea mayoritaria, es decir supere en más de un cincuenta por cien del capital social, los derechos de voto o el patrimonio neto de la fundación, la fundación deberá informar al Protectorado en cuanto dicha circunstancia se produzca, sin que pueda superarse en ningún caso el plazo máximo de 30 días, y se acompañará de una copia de la escritura que justifique la adquisición mayoritaria, o certificado de la mayoría de los derechos de voto o del patrimonio neto.

33. artikulua.– Fundazioen datu eguneratuei buruzko ziurtagiria.

Artículo 33.– Certificado de datos actualizados de la fundación.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzak balioetsi behar du diru-sarrerak fundazioaren helburuak betetzeko erabili diren, administrazio-gastuaren muga bete den eta proportzionaltasun egokia egon den erabilitako baliabideen, egindako jardueren eta lortutako helburuen artean. Horretarako, arau honetako 37. artikuluan adierazitako nahitaez inskribatu beharreko egintzei buruzko informazioaz gain, honako alderdi hauek jaso behar dituzte fundazioek, urteko kontuekin batera aurkeztu behar dituzten datu eguneratuei buruzko ziurtagirian:

1.– Al objeto de que el Protectorado de Fundaciones del País Vasco pueda valorar el cumplimiento del deber de destino de ingresos a fines fundacionales y el límite de gastos de administración, así como la adecuada proporcionalidad entre los recursos empleados, las actividades realizadas y los fines conseguidos, deberán incluirse en el certificado de datos actualizados que han de presentar las fundaciones junto con las cuentas anuales, además de la información relativa a los actos de inscripción obligatoria señalados en el artículo 37 de la presente norma, los siguientes extremos:

a) Fundazioek Babesletzari jakinarazi beharreko xedatzeko eta kargatzeko egintzei, merkataritzako erakundeetako partaidetzei eta jarauntsien eta dohaintzen onarpenari buruzko informazioa, non zehaztuko baita zein diren egintza horietarako arrazoiak eta beharrak, eta adieraziko baita eragiketak ez diola kalterik eragiten fundazioari eta ez duela arriskuan jartzen haren bideragarritasun ekonomikoa.

a) Información sobre los actos de disposición y gravamen, participaciones en entidades mercantiles y aceptación de herencias y donaciones que las fundaciones tienen la obligación de notificar al Protectorado, indicando la motivación y necesidad de su realización, así como que la operación no es perjudicial para la fundación ni pone en peligro su viabilidad económica.

b) Patronatuko kideen eta haien ordezkarien autokontratazioei buruzko informazioa, honako hauek zehaztuta: zer organok hartu duen erabakia eta zer helburu eta iraupen duten autokontratazioek. Babesletzak horretarako emandako baimenari buruzko informazioa ere eman behar da.

b) Información sobre la celebración de autocontrataciones de los patronos y patronas y sus representantes, describiendo el órgano que haya adoptado el acuerdo, el objeto y duración de las mismas, así como sobre la autorización del Protectorado.

c) Babesletzak edo dagokion organo eskudunak eskatu duten eta zenbait jarduketa egiteko beharrezko diren baimen edo jakinarazpenei buruzko informazioa. Informazioa emango da, era berean, ebatzi gabe dauden eskaerei buruz.

c) Información sobre cualquier autorización o comunicación solicitada por el Protectorado u órgano competente correspondiente, que sean necesaria para realizar determinadas actuaciones. Se informará igualmente de las solicitudes sobre las que aún no se haya recibido la correspondiente resolución.

d) Ekitaldian egindako jarduerei buruzko informazioa, honako hauek adierazita: zer baldintza eta inguruabarretan garatu diren, bakoitzak zer eta zenbat helburu izan duen eta jarduerak propioak edo merkataritzakoak diren.

d) Información sobre las actividades realizadas durante el ejercicio, con descripción de las condiciones y circunstancias en las que se ha desarrollado, e identificación y cuantificación de los fines que persiguen en cada una de ellas, indicando si se trata de actividades propias o mercantiles.

e) Jarduera horiei dagokienez, zehaztu egingo da zenbat langile aritu diren batez beste (soldatapeko, zerbitzu-kontratudun nahiz boluntario) eta zenbat onuradun edo erabiltzaile izan diren (pertsona fisiko nahiz juridiko) eta zer zerbitzu jaso duten. Sexuaren arabera banakatua eman beharko da aurreko informazioa.

e) En relación con las mismas deberá concretarse el número de recursos humanos aplicados, detallando el personal asalariado medio, personal con contrato de servicios y personal voluntario medio, así como el número de beneficiarios o usuarios, tanto personas físicas como jurídicas. Deberá incluirse desglose por sexo de la información anterior.

f) Batez besteko enplegatu eta boluntario kopurua zehazteko, kontuan hartuko dira ekitaldian laneko edo boluntariotzako harremanen bat duten edo izan duten pertsona guztiak, eta batez bestekoa kalkulatuko da zerbitzuak ematen zenbat denbora igaro duten aintzat hartuta.

f) Para la determinación del número medio de personas empleadas y voluntarias se considerarán todas aquellas personas que tengan o hayan tenido alguna relación laboral y de voluntariado durante el ejercicio promediadas según el tiempo durante el cual hayan prestado sus servicios.

g) Fundazioaren helburuak betetzeko gastu eta inbertsioei buruzko informazio zehatza, inbertsio horien finantzabidea adierazita. Halaber, diru-sarreren ehuneko hirurogeita hamar helburuak betetzeko aplikatu behar dela eta, zehatz-mehatz azaldu behar da zer elementu erabili diren ehuneko horren oinarria kalkulatzeko, eta, halaber, informazio zehatza emango da oinarri horretatik kendutako gastuei buruz eta helburuetan aplikatzeko dauden saldoei buruz. Uneko ekitaldirako eta aurreko hiruretarako eman beharko da informazio hori guztia.

g) Información detallada de los gastos e inversiones en cumplimiento de los fines fundacionales, indicando la fuente de financiación de dichas inversiones. Asimismo, se incluirá detalle sobre la base del cálculo del destino del setenta por ciento de los ingresos a fines fundacionales, así como sobre los gastos que se han deducido de la base y sobre los saldos pendientes de aplicar a los fines fundacionales Dicha información deberá facilitarse para el ejercicio actual y los tres anteriores.

h) Administrazio-gastuei buruzko informazio zehatza, emaitza-kontua kontuaren eta partidaren arabera xehakatua barne dela, bai eta gastua administrazio-gastuari egozteko erabilitako irizpideei buruzko informazioa ere.

h) Información detallada de los gastos de administración, que incluya desglose por cuenta y partida de la cuenta de resultados, así como información acerca del criterio de imputación del gasto como gasto de administración.

i) Inbentarioan honako hauek jasoko dira: ondasun, eskubide, betebehar eta bestelako partiden deskribapena; zenbatean eta noiz eskuratu diren; kontabilitate-balioa; balorazioan izandako aldakuntzak; narriatzeagatik eta amortizazioengatik izandako galerak eta bestelako partida konpentsatzaileak, eta besterentze- edo kargatze-egintzen ondorioz ondarean izandako aldaketa guztiak. Fundazioaren patronatuak –ondasun eta eskubideak fundazioaren helburuekin lotzeari buruzko berariazko borondate-adierazpena egiteko– inbentarioan zehaztuko du zer ondasun dauden zuzenean lotuta fundazioaren helburuak betetzearekin, fundazioaren zuzkiduraren parte diren elementuak bereizita.

i) Deberá constar en el inventario la descripción de los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas, el importe y fecha de adquisición, el valor contable, las variaciones producidas en la valoración, las pérdidas por deterioro, amortizaciones y otras partidas compensadoras, y cualquier alteración patrimonial derivada de actos de enajenación o gravamen. A efectos de la declaración de voluntad expresa de la vinculación de los bienes y derechos al cumplimiento de los fines fundacionales, el patronato de la fundación detallará en el Inventario los bienes directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, distinguiendo los elementos que forman parte de la dotación fundacional.

j) Kontuen auditoretza egin beharra dagoen ala ez azaltzen duen adierazpena, Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legean aurreikusitako kasuen balorazioa barne dela.

j) Manifestación de si existe o no la obligación de auditar las cuentas, que incluya la valoración de los supuestos contemplados en la Ley 9/2016, de junio, de Fundaciones del País Vasco.

k) Erakundea euskal sektore publikoko erakundetzat hartzen dela azaltzen duen adierazpena.

k) Manifestación de si la entidad tiene la consideración de entidad del sector público vasco.

l) Fundazioaren organo bakoitzak ekitaldia ixtean dituen kideen zerrenda, sexuaren arabera banakatua.

l) Desglose por sexo a cierre del ejercicio de los miembros de cada uno de los órganos de la fundación.

m) Fundazioaren hasierako dotazioa ondoz ondoko zatietan egingo bada, egin gabe dauden ordainketak egiteko gehieneko epea adierazi beharko da.

m) Si la aportación a la dotación fundacional inicial se hiciera de forma sucesiva, deberá manifestarse cumplimiento del plazo máximo en que hayan de satisfacerse los desembolsos pendientes.

n) Nahitaezko liburuak legeztatzeko betebeharra betetzeari buruzko informazioa.

n) Información sobre el cumplimiento de la obligación de legalización de libros obligatorios.

2.– Aurreko informazio horietakoren bat aurkeztutako urteko kontuetan jasota badago, betebeharra betetzat joko da, baldin eta bidalketa zehatza egiten bada informazio hori jasota dagoen atalera.

2.– En el supuesto de que alguna de las anteriores informaciones estuviera ya incluida en las cuentas anuales presentadas, se considerará cumplimentada con una remisión específica al apartado donde esté consignada la misma.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren web-orrian eskuragarri egongo da fundazioen datu eguneratuei buruzko ziurtagiriaren eredua. Urtero bete eta aurkeztu beharko da, kontuekin batera, baina haietatik bereizita.

3.– En la página web del Gobierno Vasco estará disponible el modelo de certificado de datos actualizados de las fundaciones, que deberá cumplimentarse y presentarse anualmente junto con las cuentas de la fundación, si bien no formará parte de las mismas.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FUNDAZIOEN ERREGISTROA
EL REGISTRO DE FUNDACIONES DEL PAÍS VASCO
1. ATALA
SECCIÓN 1
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

34. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroaren izaera eta xedea.

Artículo 34.– Naturaleza y objeto del Registro de Fundaciones del País Vasco.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroa erregistro juridikoa da eta zerbitzu publiko gisa dago eratua, legez eskatutako segurtasun-betekizunak aintzat hartuta bertan gordailututako edukia ezagutzeko interesa dutenentzat.

1.– El Registro de Fundaciones del País vasco es un registro jurídico que se configura como un servicio público para quienes tengan interés en conocer el contenido depositado en el mismo bajo las condiciones de seguridad exigidas legalmente.

2.– Erregistroaren xede nagusia da Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legearen aplikazio-eremuan aipatzen diren fundazioak inskribatzea, bai eta fundazio horien egintza, negozio juridiko eta agiriak inskribatzea ere.

2.– Será el objeto principal del Registro la inscripción de las fundaciones referidas en el ámbito de aplicación de la Ley 9/2016, de 2 de junio de Fundaciones del País Vasco y los actos, negocios jurídicos y documentos relativos a las mismas.

3.– Nolanahi ere, Erregistroaren publizitatean ez dira sartuko fundazio bakoitzaren agirietan azaltzen diren pertsonen helbideari, egoera zibilari eta bestelako datu pertsonalei buruzko informazioa, datu pertsonalen babesari buruzko araudiarekin bat etorrita.

3.– No obstante, la publicidad del Registro no alcanza a los datos referidos a los domicilios de las personas, estado civil y otros datos de carácter personal que consten en la documentación de cada fundación, de acuerdo con la normativa de protección de datos de carácter personal.

35. artikulua.– Erregistroaren eginkizunak.

Artículo 35.– Funciones del Registro.

Erregistroaren eginkizunak dira honako hauek:

Son funciones del Registro:

a) Fundazioen egintzen kalifikazioa eta inskripzioa, indarreko araudiak inskribatu beharrekotzat jotzen baditu. Salbuespena izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legearen 32.8 artikuluan aurreikusitako kasuak.

a) La calificación e inscripción de los actos de las fundaciones que según la normativa vigente sean objeto de inscripción, salvo en los supuestos previstos en al artículo 32.8 de la Ley, 9/2016, de 2 junio, de Fundaciones del País Vasco.

b) Urteko kontuen eta patronatuak onetsi dituela egiaztatzen duen ziurtagiriaren harrera; baita Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzak hartutako erabakia gauzatuz kontu horien gordailutzea ere, legeak exijitutako betekizunak betetzen direla egiaztatu ondoren.

b) La recepción de las cuentas anuales y del certificado que acredite su aprobación por el patronato, así como el depósito de dichas cuentas en ejecución del acuerdo adoptado por el Protectorado de Fundaciones del País Vasco tras la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.

c) Fundazioen nahitaezko liburuak legeztatzea.

c) La legalización de los libros obligatorios de las fundaciones.

d) Informazio-ohar soilak eta gordailututako dokumentuen eta idazpenen kopia ematea, baita inskribatutako egintzen ziurtagiriak eta egintza horiekin lotuta artxibatu edo gordailutu diren dokumentuen ziurtagiriak ematea, guztia ere datu pertsonalen babesa kontuan hartuta. Izen-erreserbaren ziurtagiria ere emango du hala eskatuz gero.

d) Expedir notas informativas simples y copia de los asientos y documentos depositados, así como certificaciones de los actos inscritos y documentos archivados o depositados a los que aquellos se refieran, sin perjuicio de la protección de los datos de carácter personal. También emitirá la certificación de reserva de denominación, cuando sea solicitada.

e) Beraren eskumenekoak diren kontsultei erantzutea.

e) Resolver las consultas de su competencia.

36. artikulua.– Erregistroaren antolaketa eta egitura.

Artículo 36.– Organización y estructura del Registro.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroa erregistro bakar gisa antolatuko da, erregelamendu honen 3. artikuluan adierazitako ahalmenekin bat etorrita. Fundazioen arloko eskumenak dituen zuzendaritzako aholkularitza arduraduna izango da Erregistroaren arduraduna.

1.– El Registro de Fundaciones del País Vasco se organizará como registro único de conformidad con las atribuciones señaladas en el artículo 3 del presente reglamento. Será encargada del Registro, la persona responsable de la asesoría jurídica de la dirección competente en materia de fundaciones.

2.– Erregistroa bi liburutan egituratzen da. Inskripzioen eta urteko kontuen gordailuaren liburua eta legeztatzeen liburua. Modu elektronikoan kudeatu beharko dira liburu bi horiek.

2.– El registro se estructura en dos Libros. El Libro de inscripciones y depósito de cuentas anuales y el de legalizaciones. Ambos deberán ser gestionados de manera electrónica.

3.– Inskripzioen eta urteko kontuen gordailuaren liburuan honako datu hauek jasoko dira fundazioak identifikatzeko:

3.– En el Libro de inscripciones y depósito de cuentas anuales se harán constar los siguientes datos para la identificación de las fundaciones:

a) Fundazioaren izena.

a) Denominación de la fundación.

b) Fundazioaren helbidea.

b) Domicilio fundacional.

c) Jarduketaren lurralde-eremua.

c) Ámbito territorial de actuación.

d) Fundazioaren helburuak.

d) Fines fundacionales.

e) Zuzkidura.

e) Dotación.

f) Orriaren goiko eskuineko angeluan fundazioaren inskripzio-zenbakia jasoko da, baita fundazioari esleitutako jarduera-kodea ere, erregelamendu honetako 58. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

f) Asimismo en el ángulo superior derecho de la hoja constará el número de inscripción de la fundación, así como el Código de actividad asignado a la misma de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del presente reglamento.

4.– Inskripzioen eta urteko kontuen gordailuaren liburuan honako idazpen hauek egingo dira:

4.– En el libro de inscripciones y depósito de cuentas anuales se practicarán los siguientes asientos:

a) Inskripzioak.

a) Inscripciones.

b) Prebentziozko idatzoharrak.

b) Anotaciones preventivas.

c) Ezerezteak.

c) Cancelaciones.

d) Orri-bazterreko oharrak.

d) Notas marginales.

5.– Legeztatzeen liburuari dagokionez, fundazio bakoitzeko orri bat irekiko da eta orri horretan jasoko dira fundazioaren izena eta inskripzio-zenbakia, legeztatutako liburu-mota, mota bakoitzaren barruan duen zenbakia eta legeztatze-data.

5.– El Libro de legalizaciones se llevará mediante la apertura de una hoja para cada fundación en la que se hará constar su denominación y su número de inscripción, la clase de libro legalizado, el número dentro de cada clase y la fecha de legalización.

6.– Inskripzioak eta haien ezerezteak idazpenen eskuineko zutabean egingo dira, bata bestearen ondorean eta modu korrelatiboan zenbatuko dira zifrak erabiliz. Prebentziozko idatzoharrak eta haien ezerezteak letren bidez egingo dira, inskripzioen eta haien ezerezteetarako adierazitako eran, baina alfabeto-hurrenkera zorrotza jarraituta. Orri-bazterreko oharrak erregistro-orriko ezkerraldeko ertzean egingo dira eta argi eta labur adieraziko da erregistroko inskripzioarekin duen lotura.

6.– Las inscripciones y sus cancelaciones se practicarán en la columna de la derecha destinada a los asientos, a continuación una de otra y se enumerarán de forma correlativa mediante guarismos. Las anotaciones preventivas y sus cancelaciones se practicarán mediante letras en la forma señalada para las inscripciones y sus cancelaciones, si bien se señalarán siguiendo un riguroso orden alfabético. Las notas marginales se practicarán en el margen izquierdo de la hoja registral y se expresará clara y sucintamente la relación que tengan con la inscripción registral a la que vengan referidas.

7.– Idazpenen arrazoi izan diren dokumentuaren mota edo izaeraren inguruko inguruabarrak jasoko dira, gutxienez, eta erregistro-idazpenak egin beharra eragiten duten ebazpen administratibo edo judizialen ebazpen-zatiaren eduki nagusia jaso behar da.

7.– Los asientos contendrán, al menos, las circunstancias relativas al tipo o naturaleza del documento por el que se practique debiendo reproducir el contenido principal de la parte resolutiva de la resolución administrativa o judicial correspondiente que da lugar a los mismos.

Erregistroko arduradunak sinatu eta data jarriko die. Erregistroaren helburua betetzeko behar-beharrezkoak diren datu pertsonalak baino ez dira jasoko, datuak babesteko araudiak ezarritako erregelak betez.

Deberán ser firmados y fechados por la persona encargada del registro. Únicamente se incluirán los datos de carácter personal que sean estrictamente necesarios para el cumplimiento de la finalidad del registro, con sujeción a las reglas de la normativa correspondiente de protección de datos.

8.– Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan idatziko dira erregistro-idazpenak, interesdunak aurkeztutako eskaera zer hizkuntzatan idatzi den gorabehera.

8.– Los asientos del Registro se redactarán en bilingüe, en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, independientemente de la lengua en la que se haya formulado la solicitud por el interesado.

2. ATALA
SECCIÓN 2
ERREGISTROKO INSKRIPZIOAK
INSCRIPCIONES REGISTRALES

37. artikulua.– Nahitaez inskribatu beharreko egintzak.

Artículo 37.– Actos objeto de inscripción obligatoria.

Hauek dira nahitaez inskribatu beharreko egintzak:

Son actos objeto de inscripción obligatoria:

a) Fundazioaren eraketa eta fundazioaren hasierako zuzkiduraren ondoz ondoko ordainketak.

a) La constitución de la fundación y desembolsos sucesivos de la dotación fundacional inicial.

b) Fundatzaileen atxikipena, eraketa-eskrituran ezarritako epean.

b) La adhesión de personas fundadoras en el plazo establecido en la escritura de constitución.

c) Zuzkidura handitzea edo gutxitzea.

c) El aumento o disminución de la dotación fundacional.

d) Patronatuko kideen eta batzorde betearazle edo eskuordetuko kideen izendapena, ordezpena, etetea eta kargu-uztea.

d) El nombramiento, sustitución, suspensión y cese de los miembros del patronato y de las Comisiones Ejecutivas o Delegadas.

e) Batzorde betearazle edo eskuordetuen eratzea eta azkentzea.

e) La creación y extinción de las Comisiones Ejecutivas o Delegadas.

f) Patronatuak egindako ahalordetze orokorrak, auzietarako ahalordetzea salbu, eta ahalordetzeen errebokatzea.

f) Los apoderamientos generales que efectúe el patronato, exceptuando el poder para pleitos, así como sus revocaciones.

g) Atzerriko fundazioen ordezkaritzak.

g) Las delegaciones de fundaciones extranjeras.

h) Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo inskribatutako fundazioen ordezkaritzak eta haietan egindako aldaketak.

h) Las delegaciones de fundaciones inscritas fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus modificaciones.

i) Estatutuen aldaketak.

i) Las modificaciones estatutarias.

j) Fundazioen bat-egiteak eta zatiketak.

j) La fusión y escisión.

k) Fundazioak beste erakunde bat bihurtzea eta alderantziz.

k) La transformación de las fundaciones en otras entidades y viceversa.

l) Fundazioak azkentzea eta likidazioa.

l) La extinción y liquidación de la fundación.

m) Dagokion araudiak inskribagarritzat jotzen dituen egintzak.

m) Los actos que la normativa respectiva declare inscribibles.

n) Behin-behineko kudeaketa baimentzen duten ebazpen judizialak, hartutako eskumenak, ezarritako epea eta, hala badagokio, epearen luzapena.

n) La resolución judicial que autorice la gestión provisional con expresión de las atribuciones asumidas, plazo fijado y, en su caso, de la prórroga de este.

o) Oro har, egindako idazpenen edukia aldatzen duten egintzak.

o) En general, los actos que modifiquen el contenido de los asientos practicados.

38. artikulua.– Titulu inskribagarriak.

Artículo 38.– Títulos inscribibles.

1.– Notario-eskritura publiko bidez formalizatu beharko dira aurreko artikuluko a), b), c), e), f), g), h), i), j) eta k) letretan aipatzen diren egintzak.

1.– Los actos a que se refieren las letras a), b), c), e), f), g), h), i), j) y k) del artículo anterior deberán formalizarse mediante escritura pública notarial.

2.– d) letrako egintzak, berriz, notario-eskritura publiko bidez edo behar bezala sinaturiko ziurtagiri bidez formalizatuko dira.

2.– Los actos previstos en la letra d) podrán formalizarse mediante escritura pública notarial o presentando un certificado debidamente firmado.

3.– l) letran aipatzen diren egintzak eskritura publiko edo ebazpen judizial baten bitartez inskribatuko dira.

3.– La inscripción de los actos relacionados en la letra l) se practicará en virtud de la correspondiente escritura pública o resolución judicial.

4.– n) letran aipatzen diren egintzak ebazpen judizial baten bitartez inskribatuko dira.

4.– La inscripción de los actos relacionados en la letra n) se practicará en virtud de la correspondiente resolución judicial.

5.– m) letran aipatzen diren egintzak kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudian ezarritakoaren arabera inskribatuko dira.

5.– La inscripción de los actos relacionados en la letra m) se practicará conforme a lo establecido por la normativa aplicable en cada supuesto.

6.– Idazpenen edukia aldatzeko egintzak, o) letran aipatzen direnak, inskribatzeko, aldatzen den egintza inskribatzeko eskatu zen agiriaren mota bereko beste agiri bat aurkeztu beharko da.

6.– La inscripción de los actos modificativos del contenido de los asientos a que se refiere la letra o), se practicará en virtud del documento de igual clase que el requerido para la inscripción del acto que se modifica.

39. artikulua.– Erregistroko inskripzioen izaera.

Artículo 39.– Carácter de las inscripciones registrales.

1.– Izaera eratzailea izango du honako egintza hauek Fundazioen Erregistroan inskribatzeak: fundazioen eraketa, bat-egitea, zatiketa, aldatzea, azkentzea eta likidazioa.

1.– La inscripción en el Registro de Fundaciones de la constitución de la fundación, la fusión, escisión, transformación, extinción y liquidación de las fundaciones tendrá carácter constitutivo.

2.– Estatutuen aldaketak inskribatzeak izaera eratzailea izango du, erabakia hartu zen egunera arteko atzeraeraginez.

2.– Tendrá carácter constitutivo con efectos retroactivos a la fecha de la adopción del acuerdo, la inscripción de la modificación estatutaria.

3.– Patronatuko kideen izendapenak eta kargu-uzteak adierazpenezko izaera izango dute, baldin eta hiru hilabeteko epean jakinarazten bazaio aldaketaren berri Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroari, erabakia hartzen den egunetik hasita.

3.– Tendrá carácter declarativo la inscripción del nombramiento y cese de los miembros del patronato si la comunicación de la modificación al Registro de Fundaciones del País Vasco se realiza en el plazo de tres meses desde la adopción del acuerdo.

4.– Epez kanpo aurkezten bada fundazioaren patronatuko kideen aldaketa inskribatzeko eskaera, erabakiak ez du ondoriorik izango, harik eta Erregistroan inskribatzen den arte. Kasu horretan, gainera, indarrean dagoen patronatuak hartutako erabakiaren ziurtagiria aurkeztu beharko da eskaerarekin batera, epe barruan jakinarazi ez den patronatuaren aldaketa berresteko.

4.– En el supuesto de presentación fuera de plazo de la solicitud de inscripción de la variación de miembros del patronato de la fundación, el acuerdo no producirá efectos hasta su inscripción en el Registro, debiendo en este caso acompañarse a la solicitud certificado del acuerdo adoptado por el patronato vigente, ratificando la modificación de patronato no comunicada en plazo.

5.– Gainerako kasuetan, adierazpenezko izaera izango du erregistro-inskripzioak, eta hartu zen unetik izango da baliozkoa. Edonola ere, erabakia Erregistroan inskribatzeko, fundazioei buruzko araudian ezarritako betekizunak bete beharko dira, Erregistroaren publikotasunaren ondorioetarako.

5.– En los demás supuestos, la inscripción registral tendrá carácter declarativo, siendo válido el acuerdo desde su fecha de adopción, si bien deberán cumplirse los requisitos previstos en la normativa de fundaciones para poder llevar a cabo su inscripción en el Registro, a los efectos de publicidad registral.

40. artikulua.– Titulua partez inskribatzea.

Artículo 40.– Inscripción parcial del título.

1.– Inskribatu beharreko tituluan gertakari, egintza edo negozio juridikoak jaso badira –haien artean inolako loturarik ez dutenak–, eta haietako batean akatsen bat hautematen bada, akatsik gabeak inskribatu ahal izango dira. Gainerakoak, interesdunak hala eskatu ondoren inskribatuko dira.

1.– Si el título inscribible contuviera varios hechos, actos o negocios jurídicos independientes unos de otros, los defectos que se apreciaren en alguno de ellos, no impedirán la inscripción de los demás, pudiendo el resto practicarse previa solicitud del interesado.

2.– Titulua partez inskribatzea inskribatu beharreko tituluan eskatu beharko da, eta bakarrik egin ahal izango da klausula nahiz estipulazio akastunak aukerakoak badira edo horien ordez beharrezko lege-arauak ezartzen badira inskripzioan.

2.– La inscripción parcial, que deberá ser instada en el título que acceda a la inscripción, solo será posible cuando las cláusulas o estipulaciones defectuosas sean meramente potestativas o cuando su omisión en la inscripción sea suplida por las normas legales correspondientes.

3. ATALA
SECCIÓN 3
INSKRIPZIO-PROZEDURA
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

41. artikulua.– Fundazioen eraketa.

Artículo 41.– Constitución de una fundación.

1.– Honako hauek aurkeztu beharko dira fundazioaren eraketa inskribatzeko eskaerarekin batera: eskritura publikoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko Legearen 9. artikuluan adierazten diren gutxieneko edukiak dituela, lehenengo ekitaldi ekonomikoaren jarduketa-programa eta, hasierako zuzkidura hogeita hamar mila eurotik beherakoa baldin bada, profesional independente batek egindako azterlan ekonomikoa, fundazioa baliabide ekonomiko horiekin bakarrik bideragarria dela ziurtatuko duena.

1.– A la solicitud de inscripción de la constitución de una fundación se acompañará la escritura pública con los contenidos mínimos señalados en el artículo 9 de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco, el programa de actuación del primer ejercicio económico, así como un estudio económico realizado por profesional independiente donde se acredite su viabilidad utilizando exclusivamente dichos recursos en el supuesto de que la dotación inicial no alcance los treinta mil euros.

2.– Erregelamendu honen 29. artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko ditu lehen ekitaldi ekonomikoko jarduketa-programak.

2.– El programa de actuación del primer ejercicio económico deberá cumplir los requisitos previstos en el artículo 29 del presente Reglamento.

42. artikulua.– Estatutuak aldatzea.

Artículo 42.– Modificación estatutaria.

1.– Estatutuen aldaketa inskribatzeko eskaerarekin batera, patronatuak estatutuak aldatzeko hartutako erabakia aurkeztu beharko da, eskritura publikoan jasota.

1.– A la solicitud de inscripción de la modificación estatutaria se acompañará el acuerdo de modificación adoptado por el patronato elevado a público.

2.– Estatutuak aldatzeko erabakiak justifikatu egin beharko du aldaketa komenigarria dela fundazioaren intereserako, fundazioaren helburua errespetatzen duela eta fundatzaileek ez dutela espresuki debekatu.

2.– El acuerdo de modificación estatutaria deberá justificar que la modificación es conveniente al interés de la fundación, respeta el fin fundacional y que no hay prohibición expresa de las personas fundadoras.

3.– Fundazioaren sorrera ekarri zuen egoera aldatu bada eta horrek fundazioa hasierako estatutuen arabera behar bezala aritzea eragozten badu, estatutuak aldatu egin beharko dira, salbu eta fundazioa azkentzea aurreikusi bazuten fundatzaileek halako kasuetarako.

3.– Deberán modificarse los estatutos cuando las circunstancias que dieron lugar a la constitución de la fundación hayan variado de tal manera que no pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a aquellos, salvo que la persona fundadora haya previsto para este supuesto la extinción de la fundación.

4.– Estatutu aldaketa dagoen kasu horietan guztietan jaso beharko da aldatutako artikuluen zerrenda, aldatzen edo eransten diren artikuluen idazketa berriaren hitzez-hitzezko transkripzioa eta aldaketaren ondoriozko estatutuen testu bategina.

4.– En todos estos supuestos la modificación estatutaria deberá contener una enumeración de los artículos modificados y una trascripción literal de la nueva redacción de los artículos que se modifican o añadan, así como un texto refundido de los estatutos resultantes.

43. artikulua.– Patronatukideak izendatzea.

Artículo 43.– Nombramiento de los miembros del patronato.

1.– Fundazioaren patronatuko kideen izendapena eta ordezpena inskribatzeko eskaerarekin batera, izendapena egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko da, bai eta kargua espresuki onartu dela egiaztatzen duena ere.

1.– La solicitud de inscripción del nombramiento de los miembros del patronato de la fundación, así como su sustitución, irá acompañada del documento que acredite el nombramiento, así como de la aceptación expresa del cargo.

2.– Izendapenaren inskripzioa honako era hauetara egingo da: eskritura publiko bidez, behar bezala sinatutako agiri pribatu bidez edo izendapenak egin diren bilkuraren aktaren ziurtagiri bidez, betiere ziurtagiria egin duen idazkariaren eta lehendakariaren oniritzi sinadurekin.

2.– La inscripción del nombramiento se practicará mediante escritura pública, documento privado debidamente firmado o certificación del acta de la sesión en la que se hayan realizado los nombramientos, firmados por el secretario o secretaria y con el visto bueno del presidente o la presidenta.

3.– Kargu publiko edo pribatuak betetzeagatik izendatutako patronatuko kideen inskripzioa ziurtagiri edo antzeko agiri bidez egingo da.

3.– La inscripción de los nombramientos de miembros del patronato por razón de cargo público o privado se practicará en virtud de certificado o documento equivalente.

4.– Kide bakarreko patronatua, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legearen 14.5 artikuluan aurreikusten dena, pertsona fisikoz bakarrik osatuko da.

4.– El patronato unipersonal previsto en el artículo 14.5 de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco se compondrá únicamente de personas físicas.

44. artikulua.– Patronatukideen kargu-uztea.

Artículo 44.– Cese de los miembros del patronato.

1.– Dagokion erregistroak emandako ziurtagiri bidez egingo da patronatukideen kargu-uztearen inskripzioa, baldin eta heriotzak, heriotza-deklarazioak edo nortasun juridikoa iraungitzeak eragindakoa bada.

1.– La inscripción del cese de los miembros del patronato por muerte, declaración de fallecimiento o extinción de personalidad jurídica se practicará en virtud de certificación emitida por el Registro correspondiente.

2.– Kargu-uztea edo etetea epailearen ebazpenez erabakitzen bada, delako ebazpenaren lekukotza bidez egingo da inskripzioa.

2.– Si el cese o suspensión hubiese sido acordado por resolución judicial, la inscripción se practicará mediante testimonio de la misma.

3.– Patronatukideen kargu-uztearen inskripzioa egiteko, ezintasunak, desgaikuntzak edo bateraezintasunak eragindakoa bada kargu-uztea, Erregistroan aurkeztu beharko da inguruabar horiek ebazten dituen dagokion ebazpen judiziala edo administratiboa.

3.– La inscripción del cese de los patronos por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, se practicará mediante la aportación al Registro de la correspondiente resolución judicial o administrativa que declare tal circunstancia.

4.– Uko egitearen ondoriozko kargu-uztearen inskripzioa egiteko agiri publikoa edo behar bezala sinatutako agiri pribatua aurkeztuko da. Uko egitea patronatuaren aurrean egiten bada, idazkariak emandako eta behar bezala sinatutako ziurtagiri bidez egiaztatuko da. Uko egitea Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistrora bertaratuta ere jakinarazi ahal izango da. Kasu horretan, fundazioaren patronatuko kide izateari uko egiteko jakinarazpenaren ziurtagiria aurkeztu beharko da. Behin inskribatuta, Fundazioen Erregistroak fundazioari jakinaraziko dio uko-egitearen inskripzioa baimentzen duen administrazio-ebazpena.

4.– Para la inscripción del cese por renuncia se aportará documento público o documento privado debidamente firmado. Si la renuncia se hiciera ante el patronato se acreditará mediante certificación expedida por el secretario debidamente firmada. También podrá comunicarse la renuncia mediante comparecencia ante el Registro de Fundaciones del País Vasco, en cuyo caso deberá presentarse justificante acreditativo de la previa comunicación de la renuncia al patronato de la fundación. Una vez inscrita, el Registro de Fundaciones notificará a la fundación la resolución administrativa que autorice la inscripción de la renuncia.

5.– Kargu publikoa betetzeagatik izendatutako patronatuko kideen kargu-uztearen inskripzioa organo eskudunak egindako ziurtagiriaren edo antzeko agiriaren bidez egingo da.

5.– La inscripción del cese de los miembros del patronato que lo fueran por razón de cargo público se practicará en virtud de certificado o documento equivalente expedido por el órgano competente.

6.– Kargua uzteko ahalmena beste pertsona fisiko edo juridiko bati badagokio, behar bezala sinatutako ziurtagiri edo antzeko agiri bidez egingo da kargu-uztearen inskripzioa.

6.– Si la facultad de cese corresponde a otra persona física o jurídica, la inscripción del cese se practicará en virtud de certificado o documento equivalente debidamente firmado.

45. artikulua.– Ahalordetzea, ahalmenak eskuordetzea, batzorde eskuordetuak edo betearazleak eratzea eta haiek errebokatzea.

Artículo 45.– Apoderamiento, delegación de facultades, constitución de comisiones delegadas o ejecutivas y sus revocaciones.

Honako agiri hauek aurkeztu beharko dira egintza hauek inskribatzeko eskaerarekin batera: ahalordetzeak, patronatuak ahalmenak eskuordetzea bere kideei, batzorde eskuordetuak edo betearazleak sortzea, batzorde betearazle edo eskuordetu horietako kideen hasierako izendapena edo aldaketa, batzordeotan egindako aldaketak eta errebokatzeak:

A la solicitud de inscripción de los apoderamientos, de la delegación de facultades del patronato en alguno de sus miembros, de la creación de comisión ejecutiva o delegada, del nombramiento inicial o variación de los miembros de dicha comisión ejecutiva o delegada, sus modificaciones, así como las correspondientes revocaciones, se acompañará la siguiente documentación:

a) Fundazioaren patronatuak ahalordea emateko, aldatzeko edo errebokatzeko hartutako erabakia.

a) El acuerdo de otorgamiento de poder, modificación o revocación del mismo adoptado por el patronato de la fundación.

b) Patronatuak emandako ahalmenak. Kasu honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legeak 18. artikuluan aurreikusitako mugak bete beharko dira.

b) Las facultades otorgadas por el patronato, debiendo cumplir en este caso, con los límites previstos en el artículo 18 de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco.

c) Batzorde betearazle edo eskuordetuko kide izendatutako pertsonen onarpena, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legearen 16. artikuluan ezarritako moduetako batean egina.

c) La aceptación de las personas nombradas miembros de la comisión ejecutiva o delegada, a través de cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16 de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco.

46. artikulua.– Atzerriko fundazioen ordezkaritzak.

Artículo 46.– Delegaciones de fundaciones extranjeras.

1.– Atzerriko fundazioak Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan estreinakoz inskribatzeko eskaerarekin batera, behar bezala legeztatutako edo zigilatutako agiriak aurkeztu beharko dira, honako hauek egiaztatuko dituztenak: fundazioa izan badela, beren legeria propioaren arabera eratua, hark indarrean dituen estatutuak, gobernu-organoetako titularren identitatea eta ordezkaritza ezartzen duen agiria. Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetako batera egindako agiri horien zinpeko itzulpena aurkeztu beharko da.

1.– A la solicitud de primera inscripción de las fundaciones extranjeras en el Registro de Fundaciones del País Vasco se acompañará la documentación debidamente legalizada o apostillada que acredite la existencia de la fundación constituida con arreglo a su ley personal, sus estatutos vigentes, la identidad de los titulares de sus órganos de gobierno y así como el documento por el que se establezca la delegación. Deberá aportarse la traducción jurada de tales documentos a una de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca.

2.– Ordezkaritzaren inskripziorako fundazio bat sortzeko agindutako prozedura jarraituko da.

2.– La inscripción de la delegación seguirá el procedimiento establecido para la constitución de una fundación.

47. artikulua.– Beste fundazio-erregistro batzuetan inskribatutako fundazioen ordezkaritzak.

Artículo 47.– Delegaciones de fundaciones inscritas en otros Registros de Fundaciones.

Honako agiri hauek aurkeztu beharko dira beste autonomia-erkidego bateko edo estatuko erregistroetan inskribatutako fundazioen ordezkaritzak inskribatzeko eskaerarekin batera:

A la solicitud de inscripción de la delegación de fundaciones inscritas en los Registros de otras Comunidades autónomas o en el estatal, se acompañará:

a) Patronatuak ordezkaritza sortzeko hartutako erabakia, non jasoko baitira helbidea, ahalordea jaso duten pertsonen identitatea eta haiei emandako ahalmenak.

a) Acuerdo del patronato de creación de la delegación en el que se hará constar el domicilio, la identidad de la personas o personas apoderadas y las facultades otorgadas a estas.

b) Jatorrizko erregistroak emandako ziurtagiria, non egiaztatuko baita fundazioaren eraketa benetan inskribatuta dagoela eta fundazioak Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkaritzako pertsonei emandako ahalordea.

b) Certificación emitida por el Registro de origen que acredite la efectiva inscripción de la constitución de la fundación, así como el apoderamiento de las personas facultadas por la fundación en la delegación en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Eskritura publikoa, indarrean dauden estatutuak bilduko dituena.

c) Escritura pública en la que se contengan los estatutos vigentes.

48. artikulua.– Fundazioak azkentzea.

Artículo 48.– Extinción de las fundaciones.

1.– Fundazioa azkentzen baldin bada eratzean ezarritako epea bukatzeagatik, azken inskripzioaren ondoan orri-bazterreko ohar bat egingo da, ofizioz edo edozein interesdunaren eskariz, fundazioa azkendu dela adieraziz.

1.– Cuando la fundación se extinga por el transcurso del plazo por el que fue constituida, se extenderá de oficio o a instancia de cualquier interesado, una nota al margen de la última inscripción expresando que la fundación ha quedado extinta.

2.– Patronatuak hartu baldin badu fundazioa azkentzeko erabakia Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legearen 40. artikuluko b), c), d) eta e) letretan ezarritako arrazoietako bat dela medio, patronatuak hartutako erabakia aurkeztu beharko da azkentzeko eskaerarekin batera, eta hartan, azkentzeko arrazoia azalduko da eta honako hauek jasoko: aurreko ekitaldiko kontuez gain, azkentzeko erabakia hartu zen egunean egindako fundazioaren balantzea, likidazio-plana, gerakinaren destinoa eta, hala badagokio, batzorde likidatzailearen izendapena. Eskritura publiko batean jaso behar dira agiri horiek.

2.– Cuando la extinción haya sido adoptada por el patronato por la concurrencia de alguna de las causas establecidas en los apartados b) c) d) y e) del artículo 40 de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco, a la solicitud de extinción se acompañará el acuerdo adoptado por el patronato en el que se exponga la causa determinante de la extinción y en el que se incorporarán, además de las cuentas del ejercicio anterior, un balance cerrado de la fundación formulado en la fecha de adopción del acuerdo de extinción, el plan de liquidación así como el destino del remanente y en su caso, designación de la comisión liquidadora. Dicha documentación deberá elevarse a escritura pública.

3.– Azkentzea inskribatzeko, artikulu honetako aurreko zenbakian aurreikusitako kasuetan, Babesletzak aurretik berretsi beharko du.

3.– La inscripción de la extinción, requerirá en los supuestos contemplados en el número anterior del presente artículo, la ratificación previa del Protectorado.

4.– Agintaritza judizialak erabakitako azkentzea baldin bada, hura deklaratu duen ebazpen judizialaren lekukotzaren bidez inskribatuko da.

4.– La extinción acordada por la autoridad judicial se inscribirá en virtud de testimonio de la resolución judicial que la declare.

49. artikulua.– Fundazioak likidatzea.

Artículo 49.– Liquidación de la fundación.

Likidazioa inskribatzeko eskaerarekin batera, eskritura publikoan jaso beharko diren honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

A la solicitud de inscripción de la liquidación se acompañará la siguiente documentación que deberá ser elevada a público:

a) Batzorde likidatzailearen erabakia, non onartuko baitira likidazio-eragiketak eta erabakiaren egunean egindako likidazio-balantze itxia.

a) El acuerdo de la comisión liquidadora en el que se aprobarán las operaciones de liquidación, así como el balance cerrado de liquidación a fecha del acuerdo.

b) Likidazio-eragiketak formalizatzeko erabilitako agirien kopia, eta fundazioa likidatzearen ondoriozko gerakinaren destinoa justifikatzeko agiriak.

b) Copia de los documentos mediante los cuales se hayan formalizado las operaciones de liquidación, así como justificación documental del destino del remanente resultante de la liquidación fundacional.

50. artikulua.– Fundazioek bat-egitea.

Artículo 50.– Fusión de fundaciones.

1.– Bat-egite baten inskripzioa egiteko –izan fundazio berri bat sortu delako edo fundazio batek beste bat xurgatu duelako–, aurretik, eragiketan parte hartzen duten fundazioek bat egiteko erabakiak hartu behar dituzte, eta erabaki horiek eskritura publiko bakar batean jasoko dira.

1.– La inscripción de toda fusión, sea para la creación de una nueva fundación, o sea por la absorción de una fundación por otra, requerirá la previa adopción de los acuerdos correspondientes por las fundaciones intervinientes en la operación que serán elevados a público en una única escritura pública.

2.– Eskaerarekin batera, eskritura publikoa aurkeztu behar da, erabakiak jasoko dituena, eta erabaki horietan egongo dira bilduta bat-egitea eragin duten arrazoiak eta bat-egitearen ondoriozko patronatua, proiektua, aurreko ekitaldiko urteko kontuak, bat-egitearen balantze itxia, bat-egitea erabaki den unean egina, eta bat-egiteak helburuetan, jardueretan eta ondarean duen eraginari buruzko azalpen-memoria bat.

2.– A la solicitud se acompañará escritura pública, que deberá contener los acuerdos correspondientes que incluirán una referencia a las causas determinantes de la fusión y establecerán el patronato resultante, el proyecto, las cuentas anuales del ejercicio anterior, el balance cerrado al momento del acuerdo, así como una memoria explicativa acerca de la incidencia de la fusión en sus fines, actividades y patrimonio.

3.– Fundazio berri bat sortzen bada, eskritura publikoak, adierazitakoez gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko Legearen 9. artikuluan ezarritako betekizunak jaso beharko ditu. Bat-egitea xurgatzearen ondorioz gertatzen bada, fundazio xurgatzailearen estatutuetan izandako aldaketak jasoko dira erabakian, halakorik badago.

3.– En el supuesto de creación de una nueva fundación, la escritura pública deberá contener, además de lo indicado, los requisitos señalados en el artículo 9 de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco. En el supuesto de fusión por absorción el acuerdo contendrá las modificaciones estatutarias que, en su caso, se hubieran llevado a efecto en la fundación absorbente.

4.– Fundazio berri bat osatzeko bat egiten duten fundazioak edo xurgatuak direnak azkendu egingo dira, likidazioan sartu gabe. Fundazioaren ondare osoa fundazio berriari edo xurgatzaileari eskualdatuko zaio, eta honek bere gain hartuko ditu azkendutakoen eskubide eta betebeharrak.

4.– Las fundaciones que se fusionen en una nueva o que sean absorbidas se extinguirán, sin entrar en liquidación, transmitiéndose el patrimonio fundacional en bloque a la fundación nueva o a la absorbente, que asumirá los derechos y obligaciones de las que se extingan.

5.– Bat egiteko erabakiak Babesletzaren onarpena izan behar du. Bat-egiteari buruzko inskripzioak egin ondoren, azkendutako fundazioen idazpenak ezeztatu egingo dira ofizioz.

5.– El acuerdo de fusión habrá de contar con la aprobación del Protectorado. Una vez realizadas las inscripciones, se cancelarán de oficio los asientos de las fundaciones extinguidas.

51. artikulua.– Bereizketa.

Artículo 51.– Escisión.

1.– Fundazioak bereizi ahal izango dira, bitan edo gehiagotan, eta, hartara, fundazio berri bat edo batzuk sortuko dira, edo fundazioaren zati bat bereizi eta berri bat edo batzuk sortu, eta bereizia edo jatorrizkoa mantenduko da, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legearen 39.1 artikuluan ezarritako oinarrizko betekizunei jarraituz.

1.– Toda fundación podrá escindirse, ya sea mediante la división de la misma en dos o más fundaciones para constituir varias fundaciones nuevas, o por la separación de una parte de la fundación, creándose una o varias nuevas y manteniéndose la fundación escindida o de origen, de conformidad con los requisitos esenciales establecidos en el artículo 39.1 de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco.

2.– Bereizketak inskribatzeko eskaerarekin batera, eskritura publikoa aurkeztu behar da, honako hauek bilduko dituena:

2.– A la solicitud de inscripción de toda escisión se adjuntará escritura pública, que deberá contener:

a) Bereizteko erabakia, fundazio bereiziaren edo jatorrizkoaren patronatuak hartua.

a) El acuerdo de escisión adoptado por el patronato de la fundación escindida o de origen.

b) Aurreko ekitaldiko urteko kontuak, baita bereizitako fundazioaren balantze itxia, bereiztea erabaki den unean egina.

b) Las cuentas anuales del ejercicio anterior, así como el balance cerrado de la fundación escindida en la fecha del acuerdo de escisión.

c) Azalpen-memoria bat, informazio hau bilduko duena: bereizketaren ondorioz sortzen diren fundazioei edo bat egindako fundazioei eskualdatzen zaien jatorrizko fundazioaren zatiaren ondare-egoerari eta jarduerei buruzko informazioa.

c) Una memoria explicativa de la situación patrimonial y de actividades de la parte de la fundación que se transmite a las fundaciones resultantes de la división o separación o con las que se fusiona.

3.– Bereizketaren ondorioz fundazio onuradun bat edo batzuk eratzen baldin badira, legedian fundazioen eraketari buruz ezarritako araudia aplikatuko da, bai eta erregelamendu honetan ezarritakoa eta estatutuen aldaketari buruzko araudia ere.

3.– Al supuesto de escisión que conlleve la constitución de una o varias fundaciones beneficiarias se le aplicará la regulación prevista para la constitución de fundaciones en la Ley, así como en el presente Reglamento, así como la relativa a la modificación estatutaria.

4.– Bereizketaren ondorioz bereizitako ondarea aurretik zeuden fundazio onuradunei esleitzen bazaio, Legean estatutuak aldatzeari buruz aurreikusitakoa aplikatuko zaio.

4.– Al supuesto de escisión en el que el patrimonio escindido sea atribuido a una o varias fundaciones beneficiarias preexistentes se le aplicará la regulación prevista en la Ley para la modificación estatutaria.

5.– Bi kasu horietan, bereizketa egiteko, Babesletzak baimena eman beharko du aldez aurretik, eta fundazio berri bat edo batzuk sortzeko bereizketaren aurka agertu ahal izango da, hiru hilabeteko epean, bereizketa egiteko erabakia jakinarazten denetik. Halaber, eskaera bat aurkeztu beharko da bereizteko erabakia Erregistroan inskriba dadin.

5.– En ambos supuestos, la escisión requerirá la aprobación previa del Protectorado, pudiendo este oponerse a la escisión para la creación de una o varias fundaciones nuevas, en el plazo de tres meses a contar desde la notificación del acuerdo de escisión y la solicitud de inscripción de dicho acuerdo en el Registro.

52. artikulua.– Fundazioak eraldatzea.

Artículo 52.– Transformación de fundaciones.

1.– Fundazioak beste pertsona juridiko bat bihur daitezke, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legearen 44. artikuluan ezarritako betekizunei jarraituz.

1.– Las fundaciones podrán transformarse en otra persona jurídica de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 44 de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco.

2.– Eraldaketa inskribatzeko eskaerarekin batera, fundazioaren patronatuak hartutako erabakia aurkeztu beharko da. Eskritura publikoan jaso beharko da erabakia, eta honako hauek bildu behar ditu:

2.– A la solicitud de inscripción de la transformación, se acompañará acuerdo del patronato de la fundación, que será elevado a escritura pública y contendrá las siguientes menciones:

a) Fundazioa zer pertsona juridiko bihurtzen den, haren izena eta Euskal Autonomia Erkidegoko irabazi-asmorik gabeko erakunde bat dela.

a) Persona jurídica en la que se transforma, su denominación, así como que se trata de una entidad sin ánimo de lucro con ámbito territorial en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Fundazioa eraldatuta sortzen den erakundeak zer helburu dituen; fundazioak ordura arte zituenak bildu behar ditu, gutxienez.

b) Fines de la entidad en la que se transforma, que deberán integrar al menos, los fines hasta ahora perseguidos por la fundación.

c) Zer organo publikok izango duen fundazioa eraldatuta sortzen den erakundearen kontrola.

c) Órgano público que ejercerá el control de la entidad en la que se transforma la fundación.

d) Aurreko ekitaldiko urteko kontuak, baita fundazioaren balantze itxia, eraldatzeko erabakia hartu den unean onartua.

d) Las cuentas anuales del ejercicio anterior, así como el balance cerrado de la fundación aprobado a la fecha de adopción del acuerdo de transformación.

e) Azalpen-memoria bat, jasoko duena zein diren fundazioaren ondare-egoera eta jarduerak, hura eraldatuta sortzen den erakundeari eskualdatuko zaizkionak.

e) Una memoria explicativa de la situación patrimonial y de actividades de la fundación que se transmite a la entidad en la que se transforma.

f) Balantzea egin ondoren, zein den eraldatutako fundazioaren gerakina, sortzen den erakundearen hasierako ondare garbia osatuko duena.

f) Remanente de la fundación transformada, tras el balance de la misma, que se destinará al patrimonio neto inicial de la entidad en la que se transforma.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzak onartu behar du eraldatze-erabakia.

3.– El acuerdo de transformación deberá ser aprobado por el Protectorado de Fundaciones del País Vasco.

4.– Hala badagokio eraldatutako fundazioa erregistro eskudunean inskribatu ondoren, fundazioak inskripzio horren berri eman beharko dio Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroari, fundazioaren erregistro-orria ofizioz ezezta dezan. Beste erregistro batean inskribatzeko eskaera ukatzen bada ere, jakinarazpen hori egin beharko da.

4.– Inscrita, si procediere, en el Registro competente la fundación transformada, esta deberá comunicar al Registro de Fundaciones del País Vasco dicha inscripción, el cual cancelará de oficio la hoja registral de la fundación. Dicha comunicación deberá también realizarse en el supuesto de denegación de inscripción en otro Registro.

53. artikulua.– Fundazio-izaera ez duten pertsona juridikoak fundazio bihurtzea.

Artículo 53.– Transformación de personas jurídicas de carácter no fundacional en fundaciones.

1.– Pertsona juridiko bat fundazio bihurtzeko inskripzio-eskaerarekin batera, eraldatzeko erabakia aurkeztu beharko da. Organo eskudun batek hartu beharko du erabaki hori, kontuan hartuta nolako erakunde edo pertsona juridikoa den, eta publiko egin beharko da. Honako hauek jasoko ditu erabakiak:

1.– A la solicitud de inscripción de transformación de otra persona jurídica en fundación se acompañará el acuerdo de transformación, adoptando por el órgano competente en función de la entidad o persona jurídica de que se trate que será elevado a público, debiendo contener las siguientes menciones:

a) Fundazio-izaera ez duen baina fundazio bihurtzen den pertsona juridikoa zer erregistrotan dagoen inskribatuta, zer izen duen eta gainerako erregistro-datuak.

a) Registro en el que se encuentra inscrita la persona jurídica de carácter no fundacional que se transforma en fundación, denominación de la misma y demás datos registrales.

b) Administrazio-egintza, zeinaren bidez erabakitzen baita fundazio bihurtzen den erakundeari baja ematea, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskriba dadin.

b) Acto administrativo que acuerda la baja por traslado al Registro de Fundaciones del País Vasco de la entidad que se transforma en fundación.

c) Fundazioak eratzeko nahitaezkoak diren agiriak, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legearen 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoak.

c) La documentación preceptiva para la constitución de las fundaciones prevista en los artículos 9 y 10 de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco.

d) Eraldatutako erakundearen helburuak. Antzekoak izan behar dute fundazio berriak estatutuetan bilduta dituen helburuen aldean. Eraldatze-eskritura publikoan jasoko dira estatutuak.

d) Los fines de la entidad que se transforma, que han de ser similares a los de la nueva fundación, previstos en los estatutos de la misma incluidos en la escritura pública de transformación.

e) Interes orokorreko zer arrazoi dagoen fundazio-izaera ez duen pertsona juridikoa fundazio bihurtzeko. Halaber, adieraziko da eraldatutako erakundearen fundatzaileek ez dutela berariazko debekurik ezarri.

e) Motivos de interés general por los que es necesario transformar la persona jurídica de carácter no fundacional en fundación, así como indicación de ausencia de prohibición expresa por parte de las personas fundadoras de la entidad transformada.

f) Eraldatutako erakundearen aurreko ekitaldiko urteko kontuak.

f) Las cuentas anuales del ejercicio anterior de la entidad que se transforma.

g) Azalpen-memoria, non jasoko baita eraldatutako erakundeak fundazioari eskualdatuko dizkion ondarearen eta jardueren egoerari buruzko informazioa.

g) Una memoria explicativa de la situación patrimonial y de actividades de la entidad en la que se transforma y que se transmite a la fundación.

h) Balantzea egin ondoren, zein den eraldatutako erakundearen gerakina, fundazioaren hasierako zuzkidurara bideratuko dena.

h) Remanente de la entidad en la que se transforma, tras el balance de la misma, que se destinará como dotación inicial de la fundación.

2.– Eskritura publikoan jaso beharko dira bai eraldatze-erabakia, bai dagokion araudian eta erregelamendu honetan aurreikusitako nahitaezko agiriak, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistrora bidaliko zaizkio inskriba daitezen, fundazioak eratzeko aurreikusitako izapideak bete ondoren, betiere.

2.– El acuerdo de transformación y la documentación preceptiva prevista en la normativa correspondiente, así como en el presente Reglamento deberán elevarse a escritura pública y remitirse al Registro de Fundaciones del País Vasco para su inscripción, siguiéndose los trámites previstos para la constitución de fundaciones.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroak eta Babesletzak erabakitzen baldin badute erakundeak ez dituela betetzen fundazio bihurtutako erakundeak inskribatzeko baldintzak, beren araudian eta fundazioei buruzkoan ezarritakoak, prozedurari amaiera emateko ebazpena emango da eta horren berri emango zaio, halaber, erakundea inskribatuta zegoen jatorrizko Erregistroari.

3.– En el supuesto de que el Registro y Protectorado de Fundaciones del País Vasco determinen que la entidad no cumple los requisitos previstos en su normativa y la de fundaciones para la inscripción de su transformación en fundación, se dictará resolución que ponga fin al procedimiento, dándose cuenta, asimismo, al Registro donde en origen se hallaba inscrita la entidad.

54. artikulua.– Euskal sektore publikoko fundazioak.

Artículo 54.– Fundaciones del sector público vasco.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legeak 63.1 artikuluan xedatutakoaren arabera euskal sektore publikoko fundazioak direnak, estatutuetan berariaz adieraziko dituzte honako hauek: patronatuaren osaera, kideak izendatzeko eta ordezteko erregelak, kide izateari uzteko arrazoiak, haien ahalmenak, eta gaiak aztertu eta erabakiak hartzeko modua.

1.– Aquellas fundaciones que en virtud de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco, sean fundaciones del sector público vasco, deberán incorporar en sus estatutos una expresa mención a la composición del patronato, las reglas para la designación, y sustitución de sus integrantes, las causas de su cese, sus atribuciones y la forma de deliberar y adoptar sus acuerdos.

2.– Era berean, Erregelamendu honetako 33. artikuluan araututako fundazioen datu eguneratuei buruzko ziurtagirian adierazi beharko dute sektore publikokoak diren ala ez, eta sektore publikoak egindako ondare-ekarpena eta fundazioaren patronatuko kide-kopurua benetan bat datozela egiaztatu.

2.– Asimismo deberán incluir en el certificado de datos actualizados de la fundación regulado en el artículo 33 del presente Reglamento la indicación de su pertenencia o no al sector público y acreditar la efectiva correspondencia entre patrimonio aportado por el sector público correspondiente y el número de miembros en el patronato de la fundación.

4. ATALA
SECCIÓN 4
ERREGISTROAREN BESTE EGINKIZUN BATZUK
OTRAS FUNCIONES DEL REGISTRO

55. artikulua.– Izen-erreserbaren ziurtagiria.

Artículo 55.– Certificado de reserva de denominación.

1.– Fundatzaileek izen-erreserbaren ziurtagiria eskatu beharko diote Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroari, hain zuzen ere egiazta dezan izenak betetzen duela Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legean eta erregelamendu honetan ezarritakoa.

1.– Las personas fundadoras deberán solicitar al Registro de Fundaciones del País Vasco el certificado de reserva de denominación, que determine que la misma es conforme a lo previsto en la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco y en el presente Reglamento.

2.– Aurreko paragrafoan adierazitako ziurtagiri hori eratze-eskrituran jasoko da urtebeteko epean, ziurtagiria jasotzen denetik hasita. Epe hori igarota, ziurtagiriak indarra galduko du.

2.– La certificación referida en el párrafo anterior será incluida en la escritura de constitución de la fundación en el plazo de un año desde su recepción, transcurrido el cual, el certificado perderá su vigencia.

3.– Ezin da lehendik dagoen fundazio baten antzeko izena jarri. Alde horretatik, kasu hauetan ulertuko da bi izen antzekoak direla:

3.– No se podrá adoptar una denominación semejante con la de otra fundación preexistente, existiendo coincidencia en los siguientes casos:

a) Hitz berak ordena, genero eta kopuru desberdinekin erabiltzen direnean.

a) Cuando se utilicen las mismas palabras en distinto orden, género o número.

b) Hitz berak erabiltzen direnean, honako hauek gehituta edo kenduta: hitz edo esamolde orokor edo osagarri, artikulu, adberbio, preposizio, juntagailu, azentu, marratxo, puntuazio-zeinu edo antzeko osagaiak; edo hitz berak erabiltzen direnean, hizkuntza ofizial desberdinetan.

b) Cuando se utilicen las mismas palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias, o de artículos, adverbios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones, signos de puntuación u otras partículas similares, o cuando utilicen las mismas palabras en las diferentes lenguas oficiales.

c) Adierazpen fonetikoa berdina denean. Hala gertatzen da proposatutako izenak lehendik zegoen beste izen batekin nahasteko bide ematen duenean.

c) Cuando exista identidad de expresión fonética. Concurre este supuesto cuando la denominación propuesta induzca a confusión con otra denominación preexistente.

4.– Izen-erreserbaren ziurtagiri-eskaeran hiru izen adieraz daitezke, gehienez ere, lehentasun-hurrenkeraren arabera. Izen bat baino gehiago proposatzen baldin bada, eskabidean agertzen den lehentasun-hurrenkeraren arabera erabakiko da. Lehendabizikoa gordeko da eta dagokion ziurtagiria egingo da.

4.– En la solicitud de certificado de reserva de denominación podrán indicarse hasta tres denominaciones, por orden de prioridad. Si fueran varias las denominaciones solicitadas, se resolverá según el orden de prioridad que aparezca en la solicitud, reservándose la primera de ellas, de la que se emitirá la correspondiente certificación.

5.– Fundazioen Erregistroak hamar egun balioduneko epea du, eskaera egiten den egunetik hasita, izen-erreserbaren ziurtagiria emateko.

5.– El Registro de Fundaciones emitirá certificado de reserva de denominación en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de solicitud.

6.– Beste fundazio bat xurgatzen denean edo fundazio berri bat sortzen denean, baita erabateko zatiketa gertatu eta zatitutako fundazioa azkentzen denean ere, xurgatutako edo azkendutako fundazioaren izena hartu ahal izango dute erakunde onuradunek.

6.– En los casos de fusión por absorción o creación de una fundación nueva, así como en los de escisión total con extinción de la fundación escindida, cualquiera de las entidades beneficiarias podrá adoptar como denominación la de la entidad absorbida o extinguida.

56. artikulua.– Liburuak legeztatzea.

Artículo 56.– Legalización de libros.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legearen 35. artikuluan ezarritako derrigorrezko akta-liburua, eguneko liburua eta urteko inbentarioa eta kontuen liburua aurkeztu beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan, legeztatu ditzaten, ekitaldi bakoitzeko lehen seihilekoan, eta, horretarako, Eusko Jaurlaritzaren web-orria erabiliko da. Legeztatze-eskaera epez kanpo aurkeztuz gero, hala jasoko da dagokion liburuaren eginbidean eta idazpenean.

1.– Los libros de actas, diario, y de inventarios y cuentas anuales establecidos como obligatorios en el artículo 35 de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco deberán presentarse para su legalización en el Registro de Fundaciones del País Vasco, a través de la página web de Gobierno Vasco, antes de que transcurran los seis primeros meses de cada ejercicio. En el caso de que la legalización se solicite fuera de plazo se hará constar en la diligencia del libro y en el asiento correspondiente.

2.– Legeztatze-eskaera elektronikoki sinatu beharko du horretarako beharrezkoa den ahalmena duen pertsonak, eta eskaerarekin batera, legeztatu beharreko liburuen zerrenda aurkeztuko da, bai eta honako hauek ere: zenbat orri daukan liburu bakoitzak, noiz ireki ziren eta, hala badagokio, noiz itxi ziren legeztatutako azken liburuak.

2.– A la solicitud de legalización que deberá estar firmada electrónicamente por la persona debidamente facultada para ello deberán adjuntarse una relación de los libros a legalizar, así como el número de hojas que integran cada libro, la fecha de apertura y, en su caso, de cierre de los últimos libros legalizados.

3.– Eraketa-eskritura publikoaren inskripzio-eskaera aurkeztu ondoren baino ezingo dute eskatu fundazioek liburuak legeztatzeko. Liburuak ez dira legeztatuko, harik eta inskripzio hori egin arte.

3.– Las fundaciones solo podrán solicitar la legalización de los libros después de haber presentado a inscripción la escritura pública de constitución. En cualquier caso, los libros no serán legalizados hasta que dicha inscripción se haya practicado.

4.– Manipulatzea eragozten duen euskarri batean aurkeztu beharko dira legeztatu beharreko liburuak.

4.– Los libros objeto de legalización se deberán presentar mediante un soporte que garantice la imposibilidad de manipulación de los mismos.

5.– Modu automatikoan gauzatuko da legeztatzea, zigilu elektroniko bidez. Dagozkion oharrak egingo dira, eta fundazioari itzuliko zaio legeztatutako liburua, euskarri elektronikoan.

5.– La legalización será efectuada de manera automatizada mediante sello electrónico. Se extenderán las notas correspondientes y se devolverá a la fundación el libro legalizado en formato electrónico.

6.– Fundazioek aurkeztutako liburuak legeztatu ondoren, haien esku geratuko dira, eta ez da haien edukiaren kopiarik gordeko Erregistroan, ezabatu egingo baita.

6.– Una vez se haya efectuado la legalización de los libros presentados por las fundaciones, estas conservarán los mismos y no se guardará copia de su contenido en dicho Registro que procederá a su borrado.

57. artikulua.– Erregistro-publizitatea.

Artículo 57.– Publicidad registral.

1.– Erregistroa publikoa da haren edukia ezagutu nahi duten pertsona edo erakunde guztientzat, eta honako hauen bidez gauzatuko da publikotasuna: idazpenen edukiari buruzko ziurtagiriak, informazio-ohar soilak, egindako inskripzioekin lotura zuzena duten idazpen edo agirien kopia eta zerrendak.

1.– El Registro de Fundaciones es público para todas aquellas personas o entidades interesadas en conocer su contenido, haciéndose efectiva dicha publicidad mediante certificado del contenido de los asientos, nota simple informativa, copia de los asientos o de los documentos depositados directamente relacionados con las inscripciones realizadas, así como a través de listados.

2.– Zerrendak eskatzeko, bilaketa-irizpideak zehaztu beharko ditu interesdunak, eta ez dira onartuko eskaera generikoak edo Erregistroko datu guztiak iraultzeko asmoz egindakoak. Fundazioen izena, inskripzio-zenbakia eta egoitza soziala jasoko dira zerrendetan.

2.– Para solicitar la emisión de listados, el interesado deberá concretar los criterios de búsqueda, no admitiéndose las solicitudes genéricas o que pretendan un volcado de todos los datos del Registro. En los listados se hará constar la denominación de las fundaciones, su número de inscripción y su domicilio social.

3.– Publikotasuna gauzatzeko, halaber, idazpenak eta agiriak erakusgai jarri ahal izango dira. Horretarako, interesdunek Fundazioen Erregistroaren egoitzan agertu beharko dute, eta langile eskudunen aurrean erakutsiko dira agiriok.

3.– Igualmente se podrá hacer efectiva mediante la exhibición de los asientos y de los documentos, previa comparecencia de las personas interesadas en la sede del Registro de Fundaciones, siempre en presencia del personal competente.

4.– Erregistroak zainduko du datu pertsonalen babeserako araudia betetzen dela, baldin eta eskaerek eragiten badiete idazpen edo agirietan bildutako datu pertsonalei eta espedienteetako ebazpen judizialetan bildutakoei, baldin badaude.

4.– El Registro velará por el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de carácter personal, respecto de las solicitudes que afecten a los datos personales reseñados en los asientos o en los documentos, incluidas las resoluciones judiciales que, en su caso, consten en los expedientes.

58. artikulua.– Fundazioen jardueren sailkapena.

Artículo 58.– Clasificación de las actividades fundacionales.

1.– Fundazioek interes orokorreko helburuak bete behar dituzte, eta helburu horiek lortzea sustatzen duten jarduerak garatu behar dituzte.

1.– Las fundaciones han de perseguir fines de interés general, debiendo desarrollar actividades que promuevan la consecución de los mismos.

2.– Fundazioen helburu eta jarduerak kodifikatuta jaso daitezen, fundazioaren jarduera nagusiarekin bat datorren kodea adieraziko dute interesdunek, eta, horretarako, erregelamendu honen I. eranskinean zehazten diren kodeak erabiliko dituzte. Kode hori eskatuko da honako helburu hauek dituzten espedienteak izapidetzeko: fundazio baten eraketaren inskripzioa, estatutuen aldaketa fundazioaren helburuak aldatu direlako, fundazioen bat-egite, zatiketa eta fundazio-izaera ez duten pertsona juridikoak fundazio bihurtzea eta fundazioen ordezkaritzak ezartzea Euskal Autonomia Erkidegoan. Kode egokirik identifikatzen ez badute, «Bestelakoak» aukeratu ahal izango dute.

2.– A los efectos de anotar los fines y actividades de las fundaciones en forma codificada, las personas interesadas indicarán el código que se corresponda con la actividad más característica de la fundación, de acuerdo con los señalados en el anexo de este Reglamento. Dicho código se solicitará en la tramitación de los expedientes que tengan por objeto la inscripción de constitución de una fundación, la modificación de estatutos con variación de los fines fundacionales, la fusión, la escisión, transformación de personas jurídicas de carácter no fundacional en fundaciones y el establecimiento de delegaciones de fundaciones en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Cuando no se identifique ningún código idóneo, se podrá incluir en «Otras».

3.– Erregistroak dagokion erregistro-orrian idatziko du fundazioak hautatutako kodea.

3.– El Registro anotará en la correspondiente hoja registral el código seleccionado por la fundación.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Estatutuak egokitzea eta jardueraren eta funtzionamenduaren aitorpena.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Adaptación de estatutos y declaración de actividad y funcionamiento.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legeak lehenengo xedapen iragankorrean aurreikusitako estatutuen egokitzea nahitaezkoa izango da. Hori egin ahal izateko, eta horretarako bakar-bakarrik, nahikoa izango da bertaratutakoen gehiengo sinplea, betebehar hori bete gabe geratu ez dadin estatutuak ezarritako gehiengoetara iritsi ezin delako.

1.– La adaptación estatutaria en el plazo previsto por la Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco será obligatoria. A los solos efectos de su realización, será suficiente la mayoría simple de los presentes en orden a evitar supuestos de incumplimiento de dicha obligación motivados por la imposibilidad de alcanzar las mayorías establecidas estatutariamente.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legeak lehenengo xedapen iragankorrean ezarritako epean estatutuak egokitzeko betebeharra bete ez duten fundazioei errekerimendua egingo die Babesletzak, estatutuak egokitu ditzaten.

2.– El Protectorado formulará requerimiento a las fundaciones que dentro del plazo establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco no hayan dado cumplimiento a la obligación de adaptación estatutaria, para que procedan a su realización.

3.– Errekerimendu horri erantzuteko, hiru hilabeteko epea izango dute beren estatutuak egokitzeko eta jarduera- eta funtzionamendu-egoeran daudela adierazteko, eta Fundazioen Erregistroari jakinaraziko die egoitza soziala, patronatukideek nortzuk diren eta noiz izan ziren hautatuak edo izendatuak.

3.– Como respuesta a dicho requerimiento deberán en el plazo de tres meses, proceder a la adaptación de sus estatutos y declarar que se encuentran en situación de actividad o funcionamiento, notificando al Registro de Fundaciones la dirección de su domicilio social, la identificación de los componentes de su patronato, así como la fecha de elección o designación de estos.

4.– Fundazioren batek ez baditu estatutuak egokitzen ez eta aurreko apartatuan adierazitako errekerimenduari erantzuten esanez jarduera- edo funtzionamendu-egoeran dagoela, edo ez badio egin inolako eskaerarik edo jakinarazpenik Fundazioen Erregistroari Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legea indarrean sartu geroztik, inguruabar hori jasota geratuko da orri-bazterreko ohar batean, jarduerarik ez dutela usteko da eta, hala badagokio, fundazioaren desegite judiziala eskatuko ahal izango da.

4.– Respecto de las fundaciones que no habiendo procedido a la adaptación estatutaria ni respondido al requerimiento señalado en el apartado anterior indicando que se encuentran en actividad o funcionamiento, así como no hayan realizado ninguna otra solicitud o comunicación al Registro de Fundaciones desde la entrada en vigor de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco, se practicará nota marginal expresiva de tal circunstancia, presumiéndose su inactividad, y pudiéndose en su caso, instar su disolución judicial.

5.– Bitarteko egokiak erabilita eta argibideetarako soilik, 32.5 artikuluan aurreikusitako urteko kontuak aurkezteko betebeharra bete ez duten fundazioen zerrenda argitaratuko da eta bereizi egingo dira, batetik jarduera- edo funtzionamendu-egoeran dauden erakundeak eta, bestetik, artikulu honetako aurreko apartatuan adierazitakoaren arabera, ustez jarduerarik ez dutenak.

5.– La difusión por los medios oportunos, a título informativo, de la relación de las fundaciones que hayan incumplido la obligación de presentación de las cuentas anuales prevista en el apartado quinto del artículo 32.5 contendrá de forma separada la relación de las entidades que se encuentren en activo o en funcionamiento y aquellas de las que, en aplicación del apartado precedente del presente artículo, se presume se encuentran inactivas.

XEDAPEN IRAGANKORRA.– Fundazioen Babesletzaren Aholku Batzorderako sailetako kideen izendapena.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Nombramiento de los vocales departamentales para la comisión asesora del Protectorado de Fundaciones.

Arau hau indarrean sartu eta hilabeteko epean, Babesletzaren Aholku Batzordea eratze aldera, arau honetako 8. artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita, sail bakoitzak bere ordezkari jardungo duen kidea izendatu beharko du, titularra eta ordezkoa, hain zuzen. Izendapen hori aholku batzordearen lehendakariari jakinaraziko zaio.

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor la presente norma y a los efectos de la oportuna configuración de la comisión asesora del Protectorado, cada departamento deberá, conforme a lo establecido en el artículo 8 de la presente norma, proceder a la designación del vocal – titular y suplente- que actuará en su representación. Dicho nombramiento será comunicado a la presidencia de la comisión asesora.

Eusko Jaurlaritzako sailetako egituretan aldaketak gertatzen direnean ere, izendapen horiek egin beharko dira.

Dichas designaciones deberán realizarse igualmente con ocasión de la modificación en la estructura de los departamentos del Gobierno Vasco, cuando estos tengan lugar.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FUNDAZIOEN BABESLETZAREN ETA ERREGISTROAREN ERREGELAMENDUAREN ERANSKINA
ANEXO AL REGLAMENTO DEL PROTECTORADO Y DEL REGISTRO DE FUNDACIONES DEL PAÍS VASCO
JARDUERA-KODEAK
CÓDIGOS DE ACTIVIDADES

1.– Osasuna.

1.– Salud.

2.– Hezkuntza.

2.– Educación.

3.– Kultura.

3.– Cultura.

4.– Euskararen sustapena. Hizkuntza-aniztasuna eta euskal kultura.

4.– Promoción del euskera. Diversidad lingüística y cultural vasca.

5.– Kirolaren sustapena.

5.– Promoción del deporte.

6.– Giza-eskubideen eta printzipio etiko eta demokratikoen defentsa.

6.– Defensa de los derechos humanos y de los principios éticos y democráticos.

7.– Garapenerako lankidetza eta heziketa. Laguntza humanitarioa.

7.– Cooperación y Educación para el desarrollo. Ayuda humanitaria.

8.– Boluntariotzaren sustapena eta tolerantziaren defentsa.

8.– Promoción del voluntariado y defensa de la tolerancia.

9.– Gizarte-zerbitzuak. Gizarte-ekintzaren sustapena.

9.– Servicios sociales. Promoción de la acción social.

10.– Komunitate-garapena.

10.– Desarrollo comunitario.

11.– Ingurumenaren eta ondarearen defentsa.

11.– Defensa del medio ambiente y del patrimonio.

12.– Animalien defentsa eta babesa.

12.– Defensa y protección de los animales.

13.– Etxebizitza babestea.

13.– Protección de la vivienda.

14.– Segurtasuna.

14.– Seguridad.

15.– Gizarte-ekonomiaren eta/edo enpresa-ekintzailetzaren sustapena.

15.– Fomento de la economía social y/o del emprendizaje empresarial.

16.– Lehen sektorearen eta industria- eta zerbitzu-sektorearen garapena.

16.– Desarrollo del sector primario, industrial y de servicios.

17.– Informazio-gizartearen garapena.

17.– Desarrollo de la sociedad de la información.

18.– Ikerketa zientifikoa eta garapen teknologikoa.

18.– Investigación científica y desarrollo tecnológico.

19.– Aukera-berdintasunaren sustapena.

19.– Fomento de la igualdad de oportunidades.

20.– Bestelakoak.

20.– Otras.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común