Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

135. zk., 2019ko uztailaren 17a, asteazkena

N.º 135, miércoles 17 de julio de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
3468
3468

AGINDUA, 2019ko uztailaren 1ekoa, zeinaren bidez behin-behinean onesten baita Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, Armañongo Naturagune Babestuaren Natura Baliabideak Antolatzeko Plana.

ORDEN de 1 de julio de 2019, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se aprueba provisionalmente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural Protegido de Armañon.

2016ko uztailaren 13ko Aginduaren bidez, Armañongo Natura Baliabideak Antolatzeko Plana (NBAP) onesteko espedienteari hasiera ematea erabaki zen.

Mediante Orden de 13 de julio de 2016 se acordó el inicio del expediente de aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Armañon.

Plan horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiak aldez aurreko txostena egin zuen; eta, geroago, entzunaldiaren izapidea egin zen, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina (NKLTB) onartzen duen apirilaren 15eko 1/2014 Legegintzako Dekretuaren 7.b) artikulua betetzeko xedez.

El plan fue sometido a informe previo de la Diputación Foral de Bizkaia y posteriormente cumplió con el trámite de audiencia en cumplimiento del artículo 7.b) del Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco (TRLCN).

Naturzaintza–Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Aholku Batzordearen 2018ko ekainaren 7ko deialdian, antolamendu-plan horren berri eman, eta onetsi egin zuten. Halaxe dago egiaztatuta 2018ko ekainaren 8ko txostenean.

En convocatoria de fecha 7 de junio de 2018, del Consejo Asesor de Conservación de la Naturaleza–Naturzaintza se informó del Plan de Ordenación, y el mismo fue aprobado, tal y como lo acredita el informe emitido con fecha 8 de junio de 2018.

Geroago, NKLTBaren 7. artikuluaren c) apartatuan ezarritakoa betetze aldera, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2018ko ekainaren 8ko Aginduaren bidez, Armañongo NBAPari hasierako onespena eman zitzaion, eta jendaurreko informazioaren izapidea bete zen.

Posteriormente, en cumplimiento de lo establecido en el apartado c) del artículo 7 del TRLCN, mediante Orden de 8 de junio de 2018, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, el mencionado PORN de Armañon fue aprobado inicialmente y se sometió al trámite de información pública.

Jendaurreko informazioaren emaitza ikusita, horren ondorioz dokumentuan egin behar izan diren aldaketak egin ondoren, eta NKLTBaren 7. artikuluak esleitzen didan eskumena baliatuta, honako hau

A la vista del resultado de la información pública, una vez incorporado en el documento las modificaciones resultantes, y en virtud de la competencia que me otorga el artículo 7.d) del TRLCN,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Armañongo Naturagune Babestuaren Natura Baliabideak Antolatzeko Planari behin-behineko onespena emateko agintzea.

Primero.– Ordenar la aprobación provisional del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural Protegido de Armañon.

Bigarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeak Armañongo Naturagune Babestuaren Natura Baliabideak Antolatzeko Planari buruzko txostena ematea.

Segundo.– Someter el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural Protegido de Armañon al informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko uztailaren 1a.

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de julio de 2019.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común