Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

130. zk., 2019ko uztailaren 10a, asteazkena

N.º 130, miércoles 10 de julio de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
3362
3362

93/2019 DEKRETUA, ekainaren 25ekoa, udal-eskumenen klausula unibertsalaren ondoriozko jardueren, zerbitzuen edo prestazioen egikaritzea arautzeko dena.

DECRETO 93/2019, de 25 de junio, sobre el ejercicio de las actividades, servicios o prestaciones derivados de la cláusula universal de competencias municipales.

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak, «apustu garbia egiten du tokiko gobernuaren mailen sendotze instituzionalaren alde» –zioen azalpenean jasotakoari jarraikiz–. Apustu hori, zehazki, «EAEko udalei behar bezalako toki-autonomia ematean» gauzatzen da. Sendotze hori eraginkortasunez ikus daiteke Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legeak aitortutako udal-eskumenetan. Puntu honetan, Toki Autonomiari buruzko Europako Kartako aurrekontuak ditu argi eta garbi inspirazio-iturri: «Eskumen publikoen egikaritzea, oro har, herritarrengandik hurbileneko agintaritzei dagokie lehentasunez, eta gure kasuan udalei».

La Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi llevó a cabo –tal como recoge la exposición de motivos– «una clara apuesta por el proceso de fortalecimiento institucional de los niveles locales de gobierno», que se concreta en el reconocimiento «a los municipios vascos (de) un nivel satisfactorio de autonomía local». Ese fortalecimiento se plasma de forma efectiva en las competencias municipales reconocidas por la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, que en este punto se inspira claramente en los presupuestos de la Carta Europea de Autonomía Local: «el ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos, en nuestro caso los municipios».

Euskal Autonomia Erkidegoko udalak dira, gainera, «herritarrengandik hurbilen dauden erakundeak», eta, horrez gain, «herritarrak arazoak dituenean jotzen duen lehenengo atea». Premia horiek oinarri hartuta, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legeak EAEko udalei ematen die «botere-sorta zabala, eskumen propioen sistema batean islatuko dena, udal-autonomia bermatzeko gutxieneko estandarra izango baita hori». Beraz, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legean helburu sendoetako bat da «udal-eremua, Euskadin, behar bezala zedarritutako botere politiko gisa eratzea, jarduera-esparru zehatza emanez».

Los municipios vascos son, además, «el nivel de proximidad por excelencia» y, además, «la primera puerta que la ciudadanía llama para resolver cualquier problema que se le pudiera plantear». Bajo esas premisas, la Ley de Instituciones Locales de Euskadi atribuye a los municipios vascos «un amplio abanico de poderes que se proyectan sobre un sistema de competencias propias configurado como un estándar mínimo de garantía de la autonomía municipal. La voluntad de preservar que el espacio municipal en Euskadi se configure como un poder político claramente delimitado en su marco de actuación» es, por tanto, un claro objetivo de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi.

Gainera, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen III. tituluan, udal-eskumenak jorratzen dituenean, 16. artikuluan luze arautzen du honako izenburu pean azaltzen duena: «Klausula unibertsala udal-eskumenei buruz eta eskumen propio, transferitu edo eskuordetu ez diren jarduera, zerbitzu edo prestazioei buruz»; Toki Autonomiari buruzko Europako Kartan dago oinarritua klausula hori, eta EAEko udalen gaitasun politiko eta instituzionala are gehiago indartzeko asmo garbia du, herritarrek udaleko botere politikoari modu arrazoituan eta beharrezkoan planteatzen dizkioten beharrizanei objektiboki aurre egiteko.

Asimismo, el Título III de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, cuando trata las competencias municipales, dedica un extenso artículo 16 a regular lo que enuncia como «Cláusula universal de competencias municipales y actividades, servicios o prestaciones que no tengan el carácter de competencias propias, transferidas o delegadas»; cláusula universal de competencias inspirada en la propia Carta Europea de Autonomía Local y con la clara voluntad de reforzar más aún la capacidad político-institucional de los municipios vascos con la finalidad de afrontar objetivamente las necesidades que, de forma razonable y necesaria, plantee la ciudadanía al poder político municipal.

Aipatu artikuluan, beraz, hainbat alderdi jorratzen dira, eta, laburbilduz, honako hau azaltzen dute:

El artículo citado aborda, por tanto, varias cuestiones que sucintamente se pueden exponer del siguiente modo:

1) EAEko udalek eskumen propio, eskuordetu edo transferitu gisa esleitu gabeko edozein eremutan jarduerak, zerbitzuak eta prestazioak gara ditzaketela aitortzen da (klausula unibertsala).

1) El reconocimiento de que los municipios vascos pueden desarrollar actividades, servicios y prestaciones sobre cualquier ámbito no atribuido como competencia propia, delegada o transferida (cláusula universal).

2) Bikoiztasunak saiheste aldera, beste gobernu-maila batean egotzita dauden jarduera, zerbitzu edo prestazioen muga ezartzen da.

2) La limitación, con el fin de evitar duplicidades, de que esas actividades, servicios o prestaciones estén ya atribuidas expresamente a otro nivel de gobierno.

3) Bikoiztasunaren kontzeptua eta irismena zehazten dira, zentzu negatiboan eta positiboan.

3) El concepto y alcance de lo que sea una duplicidad, tanto en sentido negativo como positivo.

4) Jarduera, zerbitzu edo prestazioak finantzatzeko arauak ezartzen dira.

4) Las reglas de financiación de estas actividades, servicios o prestaciones.

5) Aurrekontu-egonkortasunerako eta finantza-jasangarritasunerako helburuak nahitaez bete behar dira.

5) El necesario cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

6) Eskumen horiek baliatzeko araubide juridikoa ezartzen da, bai eta Eusko Jaurlaritzako Erregelamendu batera bideratu ere, bikoiztasunaren gaineko eta udal-ogasuneko finantza-jasangarritasunari eragiten dioten alderdien gaineko nahitaezko eta beharrezko txostenak eskatzeko prozedura eta horiek egiteko irizpideak zehazte aldera.

6) El régimen jurídico para poder ejercer ese tipo de competencias, así como el reenvío a un Reglamento del Gobierno Vasco para la determinación del procedimiento de solicitud y criterios sobre los informes preceptivos y necesarios en materia de duplicidades y en lo que afecta a la sostenibilidad financiera de la Hacienda municipal.

7) Prozedura honetan esku hartu behar duten udal-organoak zehazten dira, bai eta erakunde eskudunak ere, txostenen izaera eta aipatu txostenak igortzeko epeak ezarrita.

7) La concreción de los órganos municipales que deben intervenir en este procedimiento, así como las instituciones competentes, junto con el carácter de los informes y plazos de emisión de los mismos, para emitir los reiterados informes.

Esan bezala, goian adierazitakoak dira araudi horren elementurik esanguratsuenak, eta berariaz azpimarratu beharra dago Eusko Jaurlaritzak erregelamendu bat onar dezan egiten duen aipamen zehatza, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 16.7 «in fine» artikuluan betebehar gisa adierazten dena.

De esa regulación, cuyos elementos más relevantes son los descritos, cabe subrayar la remisión puntual a que el Gobierno Vasco apruebe un Reglamento que lleva a cabo el artículo 16.7 Ley de Instituciones Locales de Euskadi, «in fine», en términos imperativos.

Deskribatutako araudi-esparru hori eta Konstituzio Auzitegiak gai horretan izandako jarrera dira, beraz, gai honen gaineko araudia planteatzeko oinarriak, nola Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 16.7 «in fine» artikuluan agertzen den berariazko aipamenagatik, hala Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 7.4 artikuluan azaltzen den konfigurazio-marjina zabalagatik (eta bere irismenari buruz planteatzen diren zalantza ugariengatik), Konstituzio Auzitegiak horren gainean egindako interpretazioari jarraikiz.

Este marco normativo descrito y la posición mantenida al respecto por el Tribunal Constitucional son las bases a partir de las cuales se ha de plantear la regulación de esta materia, ya sea por expresa mención del artículo 16.7 «in fine» de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, ya sea por el amplio margen de configuración (y las innumerables incógnitas que se plantean en torno a su alcance) por parte del artículo 7.4 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local de conformidad con la interpretación que del mismo ha sido hecha por el Tribunal Constitucional.

Beraz, dekretu honek aipatutako eskumenen klausula unibertsala eta bere araubide juridikoa arautzen ditu; bikoiztasun materialaren eta funtzionalaren kontzeptuak definitzen ditu, kontuan hartuta bikoiztasuna ekintza funtzional bat dela eta beti proiektatzen dela administrazioen arteko harremanetan, bikoizketaren xedea organoen arteko harremanak delarik, Sektore publikoko araubide juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legeak 5.4 artikuluan ezarritakoaren arabera. Txostena egiteko irizpideak eta prozedura ere arautzen ditu, baldin eta udalerriak garatuko duen eskumen materiala ez bada bere eskumen propiokoa, eta, gainera, ez badu eskuordetuaren edo transferituaren izaera. Halaber, finantzaketari buruzko printzipio batzuk ere zehazten ditu, baldin eta udalek eskumen propio, transferitu edo eskuordetu ez diren jarduera, zerbitzu edo prestazioak garatzen badituzte.

El presente Decreto regula, por tanto, esa cláusula universal de competencias; su régimen jurídico; se definen los conceptos de duplicidad material y funcional, teniendo en cuenta que duplicidad es una acción de carácter funcional que se proyecta siempre sobre relaciones interadministrativas, mientras que la duplicación tiene por objeto relaciones interorgánicas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público; y los criterios y el procedimiento para la emisión de Informe en el caso de que la competencia material que vaya a desarrollar el municipio no sea de su competencia propia ni tampoco tenga el carácter de delegada o transferida. Asimismo, se completa con una serie de principios relativos a la financiación en el supuesto del ejercicio por los municipios de aquellas actividades, prestaciones o servicios que no tengan el carácter de competencias propias, transferidas o delegadas.

Dekretu honek, beraz, gaikuntza bikoitza dauka. Alde batetik, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 16.7 artikuluan jasotako berariazko gaikuntza, eta, bestetik, araudia garatzeko gaikuntza orokorra, Eusko Jaurlaritzak daukana, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen azken xedapenetatik laugarrenean ezarritakoaren arabera.

En definitiva, el Decreto, por consiguiente, tiene una doble habilitación. Por un lado, la habilitación específica recogida en el artículo 16.7 Ley de Instituciones Locales de Euskadi y, por otro, la habilitación general de desarrollo reglamentario que tiene el Gobierno Vasco, de conformidad con lo establecido en la disposición final cuarta de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi.

Horretarako, araudi hau honela sistematizatzen da:

A tal efecto, la presente normativa se sistematiza del siguiente modo:

I. kapituluak, «Xedapen orokorrak» izenburua daramanak, berariaz garatzen du Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 16. artikulua (7. eta 8. apartatuak), bai eta lege-testu bereko beste artikulu eta xedapen iragankor batzuk ere. Hau da, azken finean, aipatu artikuluan ezarritako udal-eskumenen klausula unibertsalaren ondoriozko jarduera, prestazio eta zerbitzu horien araubide juridikoaren alderdi zehatz batzuk zehazten dira. Legean jasotako kontzeptuen arabera, berariaz zehazten dira administrazioarteko bikoiztasunaren araubide juridikoa eta eskumenen klausula orokorra; horixe baita, hain zuzen ere, araudi honen xede nagusia. Azken finean, era egokian mugatu nahi da zein kasutan dauden udalerriak bere eskumenekoak diren, eskuordetu diren edo transferitu zaizkien jarduerak, prestazioak edo zerbitzuak garatzen, eta, era berean, zehaztu zein kasutan eragin dezakeen jarduera horrek bikoiztasuna, halakoetan Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 16. artikuluan ezarritako txostenak eskatzeko prozedura aktibatu dadin.

El Capítulo I, cuyo enunciado es «Disposiciones generales», enlaza su contenido con el desarrollo expreso del artículo 16, apartados 7 y 8, de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, pero también con otros artículos y disposiciones transitorias de ese mismo texto legal. Se trata, en definitiva, de concretar algunos aspectos puntuales del régimen jurídico de esas actividades, prestaciones y servicios derivadas de la cláusula universal de competencias municipales establecida en ese artículo citado. En él se precisa, siguiendo los términos recogidos en la Ley, el concepto de cláusula general de competencias y el régimen jurídico de la duplicidad interadministrativa, que es objeto central de esta regulación. Se trata, de deslindar correctamente en qué casos los municipios están ejerciendo actividades, prestaciones o servicios que no tienen el carácter de competencias propias, delegadas o transferidas, así como de determinar los supuestos en que tal ejercicio puede incurrir en una duplicidad y, por consiguiente, activar el procedimiento de solicitud de los informes establecidos en el citado artículo 16 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi.

II. kapituluan dago jasota aipatutako 16. artikuluaren 5. apartatuan aurreikusitakoa, eskumenen klausula unibertsalaren ondoriozko diren eta eskumen propio, eskuordetu edo transferituak ez diren jarduera, prestazio edo zerbitzuen finantzaziorako zenbait printzipio zehazteari begira.

El Capítulo II se dedica a recoger la previsión contenida en el apartado 5 del artículo 16 citado, en orden a determinar una serie de principios relativos a la financiación de esas actividades, prestaciones o servicios municipales que no tengan el carácter de competencias propias, transferidas o delegadas y que deriven de la cláusula universal de competencias.

Kapitulu hau osatzeko, zehaztu egiten da plan ekonomiko-finantzarioa eginez gero, udalak askatasunez balioetsiko duela ea Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 16. artikuluan ezarritako klausula orokorraren ondoriozko eskumen horiekin lotuta zerbitzuen zorroaren gaineko eraginari buruzko neurririk sartzen duen ala ez, plan ekonomiko-finantzarioen edukia arautzeko foru-araudiarekin bat etorrita.

Se completa este Capítulo con la determinación de que, en caso de elaboración de un plan económico-financiero, el municipio valorará libremente si inserta o no medidas relativas a la afectación de la cartera de servicios en relación con tales competencias derivadas de la cláusula general establecida en el artículo 16 Ley de Instituciones Locales de Euskadi, de acuerdo con la normativa foral reguladora del contenido de los planes económicos financieros.

Bestalde, III., IV. eta V. kapituluetan berariaz garatzen dira Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 16. artikuluaren 7. eta 8. apartatuetan jasotako aurreikuspenak, baina batez ere eskumenen klausula unibertsalaren ondoriozko eskumenak egikaritzeko udal-administrazioak nahiz gainerako administrazio publiko eskudunek egin beharreko izapideei dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoko gobernu-mailen artean (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa eta Foru Aldundiak) eskumenak banatzeko sistema zehazten duten arauek ezarritakoarekin bat etorrita. Hala ere, aipatu apartatuetan jasotako aurreikuspen batzuk ere aplikatu beharko dira udal-ogasun osoaren finantza-jasangarritasunaren gaineko txostenean.

Por su parte, los Capítulos III, IV y V son desarrollo específico de las previsiones recogidas en los apartados 7 y 8 del artículo 16 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi; principalmente en lo que afecta a los trámites que tanto la administración municipal debe seguir para el ejercicio de competencias derivadas de la cláusula universal de competencias como el resto de administraciones públicas competentes conforme a lo establecido en las normas que determinan el sistema de distribución de competencias entre los diferentes niveles de gobierno de la Comunidad Autónoma (Administración de la Comunidad Autónoma y Diputaciones Forales), sin perjuicio de que algunas de las previsiones recogidas en los apartados citados sean asimismo de aplicación al informe sobre la sostenibilidad financiera de la Hacienda municipal en su conjunto.

Hartara, araudi horrek, lehendabizi, berariaz azaltzen du udalek bikoiztasunik ote dagoen identifikatu behar dutela, eta, horretarako, txostena egin behar dutela. Aipatu txostenean bikoiztasunik ez dagoela ondorioztatzen bada, zerbitzua edo prestazioa, alkateak osoko bilkurari jakinarazi beharko dio eta gaiaren arabera eskumena duen Administrazioari bikoiztasunik dagoen edo ez dagoen argitzeko txostena eskatuko dio.

Así, esa regulación se detiene en la necesaria identificación por parte de los municipios de si existe o no tal duplicidad, mediante la emisión de un informe por parte del municipio, de tal manera que si del citado informe se concluyera la no existencia de duplicidad si el municipio finalmente ejercitase la actividad, servicio o prestación, el alcalde o alcaldesa deberá dar cuenta al Pleno y solicitar a la Administración competente por razón de la materia el informe sobre la existencia o inexistencia de duplicidad.

Izapide hori hasitakoan, Dekretuaren IV. kapituluan arautzen dira administrazio desberdinek bikoiztasunik dagoen edo ez dagoen argitzeko egin ditzaketen txostenetan jaso behar diren oinarrizko irizpideak. Bertan, bikoiztasunik eman den ikuspegi objektibotik identifikatu ahal izateko jarraitu beharreko bidea zehazten da, eta, halaber, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 7.4 artikuluaren irismenaren gainean dagoen konstituzio-jurisprudentziarekin bat, honako irizpide hau jaso da: txosten horiek bereziki zaindu beharko dute ez dutela eraginik sortzen udal-autonomian, eskumen orokorren ondoriozko jarduera, prestazio edo zerbitzuak garatu bitartean, Toki Autonomiari buruzko Europako Kartan ezarritakoaren arabera. Txostenaren izaera ere zehazten da, eta bikoiztasunik dagoen edo ez dagoen zehazteak izan ditzakeen ondorioak. Hala ere, aipatu apartatuetan jasotako aurreikuspen batzuk ere aplikatu beharko dira udal-ogasun osoaren finantza-jasangarritasunaren gaineko txostenean (txostenak egiteko epeak eta administrazio-isiltasunaren izaera).

Una vez iniciado ese trámite, el Decreto regula en su Capítulo IV los criterios básicos que deben tener los informes de existencia o inexistencia de duplicidades que puedan ser emitidos por las distintas Administraciones, donde se detalla el camino a seguir para poder identificar si desde una perspectiva objetiva se produce tal duplicidad y, asimismo, en consonancia con la jurisprudencia constitucional sobre el alcance del artículo 7.4 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local se incorpora el criterio de que tales Informes deberán velar en particular por no afectar a la autonomía municipal, que también se manifiesta mediante el ejercicio de actividades, prestaciones o servicios, derivados de las competencias generales, de acuerdo con lo establecido en la Carta Europea de Autonomía Local. Asimismo, se detalla la naturaleza del informe y las consecuencias de que el mismo determine la existencia o inexistencia de duplicidades, sin perjuicio de que algunas de las previsiones recogidas en los apartados citados sean asimismo de aplicación al informe sobre la sostenibilidad financiera de la Hacienda municipal en su conjunto (plazos de emisión de los informes y naturaleza del silencio administrativo).

Zehazki, V. kapituluan arautzen dira Euskal Autonomia Erkidegoaren egoitzan egin beharreko bikoiztasunik badagoen ala ez argitzen duen txostenaren eskaeraren barne-izapideak. Hala, tokiko araubidearen gaineko eskumena duen zuzendaritzak (edo etorkizunean eskumen horiek bere gain hartuko dituen zuzendaritza-organoak) udalaren eta gaiaren arabera eskumena duen sailaren arteko harremanetarako puntu gisa prozeduran izango duen zeregina ezartzen du. Era berean, zuzentze-izapide bat ere aurreikusten da, batez ere Legean aurreikusitako nahitaezko izapideren bat egin ez denean.

El Capítulo V, se refiere a la tramitación interna en sede de la Administración de la Comunidad Autónoma de la solicitud del informe de existencia o inexistencia de duplicidades, estableciendo el papel central que en este procedimiento tiene la Dirección que ostente la competencia en materia de régimen local, (u órgano directivo que asuma esas competencias en el futuro) como punto de contacto entre el municipio y el departamento competente en razón de la materia. Asimismo, se prevé un trámite de subsanación, especialmente importante en aquellos casos en que se haya omitido algún trámite preceptivo previsto en la Ley.

Kapitulu horri amaiera emateko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak udalei zuzendutako errekerimendu-sistema bat arautzen da bereziki, udal batek barneko nahitaezko txostenen bidez justifika dezan jarduera, prestazio edo zerbitzu bat garatzen ari dela, bikoiztasunik sortu gabe. Sistema hau antolatzeko, aldebiko prozedura baliatzen da, udal-autonomiaren printzipioa zaindu dadin; hau da: udalari ondoz ondoko bi izapidetan entzuten zaio, eta era arrazoituan argudiatu daiteke funtzio horiek betetzeak ez duela inolako bikoiztasunik sortzen.

Este Capítulo se cierra con una regulación especial de un sistema de requerimiento dirigido a los municipios por la Administración de la Comunidad Autónoma para que el municipio justifique, mediante los preceptivos informes internos, que está ejerciendo una actividad, prestación o servicio sin incurrir en duplicidad alguna. Este sistema se articula mediante un procedimiento bilateral que tiende a respetar el principio de autonomía municipal en cuanto que el municipio es oído en dos trámites sucesivos y puede argumentar motivadamente que el ejercicio de tales funciones no implica duplicidad de ningún tipo.

Nabarmentzekoa da, azken kapitulu hau ez zaiela aplikatuko lurralde historikoetako foru-erakundeei, izan ere, administrazio publiko guztiek euren buruak antolatzeko duten ahalmenaz baliaturik, foru-aldundiek zehaztuko dituzte euren egituren barruan bikoiztasunik ezaren txostena, eta, hala badagokio, finantza-jasangarritasunaren txostena egiteko sail eta administrazio-organo eskudunak.

Es de destacar que este último Capítulo no es de aplicación a las Instituciones Forales de los Territorios Históricos, puesto que en el ejercicio de la potestad de autoorganización que ostentan todas las Administraciones Públicas, serán las Diputaciones Forales las que determinarán dentro de su estructura los Departamentos y órganos administrativos que serán los competentes para emitir el informe de inexistencia de duplicidad, y en su caso, de sostenibilidad financiera.

Dekretuak, halaber, xedapen gehigarri bi, xedapen iragankor bat eta bi azken xedapen ditu.

El Decreto contiene, asimismo, dos disposiciones adicionales, una transitoria y dos finales.

Horiek horrela, EAEko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2019ko ekainaren 25ean egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, previa la deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 25 de junio de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea eskumenen klausula unibertsala arautzea da, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 16. artikuluan jasota dagoena, alegia. Horretarako, Dekretu honen bidez, honako hauek arautuko dira:

Es objeto del presente Decreto regular la cláusula universal de competencias contenida en el artículo 16 de la Ley 2/2016, de 7 de abril de Instituciones Locales de Euskadi. A tal fin, mediante el presente Decreto se regula:

a) Udal eskumenen klausula unibertsala baliatzea, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 16. artikuluan jasota dagoena, alegia.

a) El ejercicio de la cláusula universal de competencias municipales, contenido en el artículo 16 de la Ley 2/2016, de 7 de abril de Instituciones Locales de Euskadi.

b) Udalek eskumen propio, transferitu edo eskuordetuak ez diren jarduerak, prestazioak edo zerbitzuak baliatzeko, bikoiztasunik dagoen edo ez dagoen argitzeko gaiaren arabera eskumena duen administrazioak egin behar duen txostena egiteko jarraitu beharreko irizpideak.

b) Los criterios a seguir por la Administración competente por razón de la materia para la emisión del informe de existencia o inexistencia de duplicidades para el ejercicio por los municipios de aquellas actividades, servicios o prestaciones que no tengan el carácter de competencias propias, transferidas o delegadas.

c) Bikoiztasunik dagoen edo ez dagoen argitzeko txostena lortzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan jarraitu beharreko prozedura.

c) El procedimiento que se seguirá en la Administración de la Comunidad Autónoma para la obtención del informe de existencia o inexistencia de duplicidades.

d) Finantzaketaren ondoriozko berezitasunak, udalak artikulu honen b) letran adierazitako jarduerak, prestazioak edo zerbitzuak baliatzen dituenerako.

d) Las singularidades derivadas de la financiación en los supuestos de ejercicio por los municipios de aquellas actividades, servicios o, prestaciones señalados en la letra b) de este artículo.

2. artikulua.– Udal-eskumenen klausula unibertsala.

Artículo 2.– Cláusula universal de competencias municipales.

1.– Toki Autonomiari buruzko Europako Kartan eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legean araututakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko udalek, legeen eremuaren barruan, eta dekretu honetan ezarritakoaren arabera, beren ekimena gauzatzeko erabateko askatasuna dute, beren eskumenetik kanpo ez dagoen edo beste administrazio publiko bati esleitu ez zaizkion gai guztietan.

1.– De acuerdo con lo regulado en la Carta Europea de Autonomía Local, y en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi los municipios vascos, dentro del ámbito de las leyes y conforme a lo establecido en el presente Decreto, tienen libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra Administración Pública.

2.– Horretarako, udalek eskumen propio, transferitu edo eskuordetuetan sartzen ez den beste edozein jarduera, zerbitzu edo prestazio garatu ahal izango dute –tokiko komunitatearen intereserako–, baldin eta, oinarrizko legedian, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legean eta dekretu honetan azaldutakoaren arabera, bikoiztasun-egoerarik sortzen ez bada eta udal-ogasun osoaren jasangarritasuna arriskuan jartzen ez bada.

2.– A tal efecto, los municipios podrán ejercitar cualquier tipo de actividad, servicio o prestación que, desarrollada en interés de la comunidad local, no se encuadre dentro de las competencias propias, transferidas o delegadas, siempre que, de acuerdo con lo previsto en la legislación básica, en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi y en el presente Decreto, no se incurra en supuestos de duplicidades y no se ponga en riesgo la sostenibilidad de la Hacienda municipal en su conjunto.

3. artikulua.– Bikoiztasunaren araubide juridikoa.

Artículo 3.– Régimen jurídico de la duplicidad.

1.– Udal-ogasun osoan gainjarritako alderdi funtzionalak eta finantza-eragin negatiboak sortzen dituzten bikoiztasunak saiheste aldera, udalek ezingo dute jarduera, prestazio edo zerbitzu jakin batzuen gaineko eskumenik bere gain hartu edo baliatu, baldin eta, eskumenak esleitzeko sistemaren arabera, antolamendu juridikoak eskumen horiek berariaz erreserbatzen badizkio beste administrazio publiko bati.

1.– Con la finalidad de evitar duplicidades que comporten solapamientos funcionales e impactos financieros negativos sobre la Hacienda municipal en su conjunto, los municipios no podrán asumir o ejercer competencias sobre determinadas actividades, servicios o prestaciones en aquellos casos en que, según el sistema de atribución de competencias, se encuentren reservadas expresamente tales competencias por el ordenamiento jurídico a otra Administración Pública.

2.– Dekretu honen ondorioetarako eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak 16.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, bikoiztasuntzat hartzen da gobernu-organoen artean eskumenak banatzeko sistema zehazten duten arauen arabera administrazio publiko eskudun batek eta udalerri batek gauzatzen dituztenean funtzio publiko berberak, eskumen-gai beren gainean, lurralde-eremu berean edo biztanleria berari dagokionez, eta beharrizan sozial berari erantzuteko helburuarekin. Ez da bikoiztasunik sortuko baldin eta apartatu honetan aurreikusitako eskakizunak berariaz betetzen ez badira, beste administrazio publiko bateko eskakizunekiko osagarriak badira edota denbora-epe desberdinetan gauzatzen badira.

2.– A los efectos del presente Decreto y de conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, existe duplicidad cuando una Administración Pública competente conforme a lo establecido en las normas que determinan el sistema de distribución de competencias entre los diferentes niveles de gobierno y un municipio ejercen las mismas funciones públicas, sobre las mismas materias competenciales, en un ámbito territorial coincidente o en relación con la misma población y con la finalidad de satisfacer la misma necesidad social. No se producirá duplicidad si no se dan expresamente las exigencias previstas en el presente párrafo ni si resultaran complementarias con las de las de otra Administración Pública ni si se ejecutaran en periodos temporales diferentes.

3.– Bikoiztasuna funtzionala edo materiala izango da:

3.– Podrá existir duplicidad de carácter funcional o material:

a) Bikoiztasun funtzionala zehazteko, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak 15.2 artikuluan aurreikusitako udalen eginkizunak edo ahalmenak hartuko dira kontuan, lege horren 17. artikuluari jarraituta udalen alde egiten diren esleipen funtzionalei lotuta. Aipatu 15.2 artikuluaren arabera, udalen eginkizunak edo ahalmenak arauemaileak izan ahalko dira, edo antolamendu, plangintza, programazio, sustapen, kudeaketa edo betearazpenekoak.

a) La duplicidad de carácter funcional deriva de las funciones o facultades de carácter normativo, de ordenación, de planificación, de programación, de fomento, de gestión, o ejecutivas de los municipios, previstas en el artículo 15.2 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi en relación con las atribuciones funcionales a favor de los municipios que se establecen en el artículo 17 de dicha Ley.

b) Bikoiztasun materiala zehazteko, gobernu-mailen artean eskumenak banatzeko sistema zehazten duten arauek ezarritakoa hartuko da kontuan, edo udalei dagokienez, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 17. artikuluan berariaz jasotzen ez diren gaiak zehazten dituzten arauek ezarritakoa.

b) La duplicidad de carácter material deriva de lo establecido en las normas que determinan el sistema de distribución de competencias entre los diferentes niveles de gobierno o, por lo que afecta a los municipios, en aquellas materias que no están expresamente recogidas en el artículo 17 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

4. artikulua.– Bikoiztasunik eza.

Artículo 4.– Inexistencia de duplicidad.

Ez da bikoiztasunik egongo, eta ez zaio aplikatuko dekretu honetan ezarritako araubide juridikorik, baldin eta udalak beste administrazio publiko batek finantzatutako jarduera, zerbitzu edo prestazio bat garatzen badu, nola administrazioak berariaz finantzatuta, hala eskumen propioen eremuan administrazioak sustatutako politika edo programei erantzunda.

No se incurrirá en duplicidad, ni le será aplicable régimen jurídico establecido en el presente Decreto, cuando el municipio lleve a cabo el ejercicio de una actividad, servicio o prestación financiado por otra Administración Pública bien mediante una financiación específica por parte de esta o por responder a políticas o programas impulsados por ella en el ámbito de sus propias competencias.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ESKUMENEN KLAUSULA UNIBERTSALAREN ONDORIOZKO UDAL-JARDUERA, -PRESTAZIO ETA -ZERBITZUEN FINANTZAKETA ETA EKONOMIA- ETA FINANTZA-PLANETAN DIHARDUTEN UDALAK
FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PRESTACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES QUE DERIVEN DE LA CLÁUSULA UNIVERSAL DE COMPETENCIAS Y MUNICIPIOS INCURSOS EN PLANES ECONÓMICO-FINANCIEROS

5. artikulua.– Eskumenen klausula unibertsalaren ondoriozko udal-jardueren, -prestazioen eta -zerbitzuen finantzaketa.

Artículo 5.– Financiación de actividades, prestaciones y servicios municipales que deriven de la cláusula universal de competencias.

1.– Eskumenen klausula orokorraren ondoriozko udal-jarduerak, -prestazioak eta-zerbitzuak horiek aktibatzen edo garatzen dituen udalak finantzatuko ditu, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 16. artikuluan eta dekretu honetan ezartzen diren eskakizunak eta baldintzak bete ondoren, hala badagokio.

1.– La financiación de las actividades, prestaciones y servicios municipales que deriven de la cláusula general de competencias corresponderá al municipio que las active o emprenda, tras cumplir, en su caso, las exigencias y requisitos establecidos en el artículo 16 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi y en el presente Decreto.

2.– Nolanahi ere, jarduera, zerbitzu edo prestazio horiek finantzatu ahal izango dira lege edo foru-arauren batek hala aurreikusten badu berariaz edo, salbuespen modura, erkidego- edo foru-erakundeek berariaz finantzatzen badituzte.

2.– No obstante, podrán ser financiadas tales actividades, servicios y prestaciones, cuando expresamente así lo prevea una ley o norma foral, o excepcionalmente, sea objeto de una financiación específica por las instituciones autonómicas o forales.

6. artikulua.– Plan ekonomiko-finantzarioak dituzten udalerriak.

Artículo 6.– Municipios incursos en planes económico-financieros.

1.– Aurrekontu-egonkortasunaren eta finantza-jasangarritasunaren helburuak betetzen ez dituzten eta, hala badagokio, aplikagarri zaizkien foru-arauetan edo dagokien legedian ezarritakoaren arabera plan ekonomiko-finantzarioa onartu behar duten udalek kasuan-kasuan balioetsi beharko dute ea aipatu planean aurrekontu-egonkortasunaren bidera itzultzeko edo zor publikoa murrizteko hartutako neurrien barruan sartzen den, osorik edo partzialki, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 16.1 artikuluan aipatzen diren jarduera, prestazio edo zerbitzuak garatzea, lege horretan bertan edo oinarrizko legedian aurreikusitakoaren arabera. Balorazio hori toki-autonomiaren ondoriozko ahalmen bat denez, hura sartu edo ez sartzeko erabakia udal-organo eskudunak hartuko du.

1.– Los municipios que no cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y deban aprobar, en su caso, un plan económico-financiero de conformidad con lo establecido en la legislación correspondiente o en las Normas Forales que sean de aplicación, deberán valorar, en cada caso, si dentro de las medidas adoptadas en el citado plan para retornar a la senda de la estabilidad presupuestaria o reducir la deuda pública, se incluye, en todo o en parte, el ejercicio de las actividades, prestaciones o servicios a los que se refiere el artículo 16.1 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, en los términos establecidos en la misma y en la legislación básica. Siendo dicha valoración una potestad derivada de la autonomía local, la decisión sobre su inclusión o no será adoptada por el órgano municipal competente.

2.– Jarduera, prestazio edo zerbitzu horiek baliatzeko, udalek lurralde historikoetako foru-organoen araudietan xedatuta dagoena bete beharko dute.

2.– Para el ejercicio de dichas actividades, prestaciones o servicios los municipios deberán observar lo que al efecto dispongan normativamete los Órganos Forales de los Territorios Históricos.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ESKUMENEN KLAUSULA UNIBERTSALAREN ONDORIOZKO ESKUMENAK BALIATZEKO TOKI-ERAKUNDEEK EGIN BEHARREKO JARDUKETAK
ACTUACIONES A SEGUIR POR LAS ENTIDADES LOCALES PARA EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS DERIVADAS DE LA CLAÚSULA UNIVERSAL DE COMPETENCIAS

7. artikulua.– Udalak burutu beharreko izapideak.

Artículo 7.– Trámites previos a realizar por el municipio.

1.– Udalen batek beren dimentsio material nahiz funtzionalean eskumen propio, eskuordetu edo transferituak ez diren jarduera, zerbitzu edo prestazioak egitea sustatu nahi badu, txosten bidez justifikatu beharko du ez dagoela bikoiztasunik Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde komunei edo lurralde historikoetako foru-organoei dagozkien eskumenen gainean.

1.– Si un municipio quisiera impulsar el ejercicio de actividades, servicios o prestaciones que no tengan el carácter, tanto en su dimensión material como funcional, de competencias propias, delegadas o transferidas, deberá justificar mediante un informe la inexistencia de duplicidades en relación con las competencias correspondientes a las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma o a los Órganos Forales de los Territorios Históricos.

2.– Era berean, aurreko paragrafoan aipatzen den txostenean edo txosten independiente batean justifikatu beharko da jarduera, zerbitzu edo prestazio horiek baliatzeak ez diola arriskurik ekarriko udal-ogasun osoaren finantza-jasangarritasunari.

2.– Asimismo, en el mismo informe al que se refiere el párrafo anterior o en uno independiente se deberá justificar que el ejercicio de dichas actividades, servicios o prestaciones no pondrá en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal.

3.– Bikoiztasunik ezari buruzko txostena udaleko Idazkaritzak edo toki-erakundeko zerbitzu teknikoek egingo dute, baldin eta bigarren kasu horretan erakundeko Idazkaritza ados badago zerbitzu teknikoek emandako txostenarekin.

3.– El informe relativo a la inexistencia de duplicidades será elaborado por la Secretaría del municipio o por sus servicios técnicos, siempre que en este último supuesto figure la conformidad de la Secretaría de la entidad en relación con el informe emitido por los servicios técnicos.

4.– Bestalde, udaleko Kontu-hartzailetzaren eskumena izango da txostena egitea, jarduera, prestazio edo zerbitzu horiek udal-ogasun osoaren finantza-jasangarritasunari eragiten ez diotela justifikatzeko.

4.– Será atribución de la Intervención municipal elaborar, por su parte, el informe en relación a que el ejercicio de tales actividades, prestaciones o servicios no afecta a la sostenibilidad financiera de la Hacienda municipal en su conjunto.

5.– Aurreko paragrafoetan ezarritako txostenak alkateak eskatuta egingo dira.

5.– Los informes establecidos en los párrafos anteriores serán elaborados a solicitud de la alcaldía del municipio.

6.– Artikulu honetan aipatutako txostenen arabera ondorioztatzen bada udal-eskumenen klausula orokorrarekin bat etorrita sustatu nahi diren jarduerak, prestazioak edo zerbitzuak baliatzean bikoiztasunik ez dagoela eta, gainera, baliatze horrek ez diola eragingo udal-ogasun osoaren finantza-jasangarritasunari, alkateak, osoko bilkurari prozedura irekiko duela jakinarazi eta gobernu-organoen artean eskumenak banatzeko sistema zehazten duten arauek ezarritakoaren arabera eskumena duen administrazio publikoari eskatuko dio, batetik, bikoiztasunik dagoen edo ez dagoen argitzeko txostena egiteko, betiere oinarrizko legeriak, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak eta dekretu honek aurreikusitako eran, eta, bestetik, eskatuko dio foru-araudiak xedatutakoaren araberako finantza-jasangarritasunari buruzko txostena.

6.– Si de los informes citados en el presente artículo se derivara la inexistencia de duplicidades en el ejercicio de tales actividades, prestaciones o servicios que se quieren impulsar de acuerdo con la cláusula general de competencias municipales y que, además, dicho ejercicio no afecta a la sostenibilidad financiera de la Hacienda municipal en su conjunto, la alcaldía dará cuenta al Pleno de la iniciación de tal procedimiento y solicitará, por un lado, a la Administración Pública competente conforme a lo establecido en las normas que determinan el sistema de distribución de competencias entre los diferentes niveles de gobierno la emisión de un informe sobre existencia o inexistencia de duplicidades en los términos previstos en la legislación básica, en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, así como en el presente Decreto, y, por otro lado, el informe relativo a la sostenibilidad financiera conforme disponga la normativa foral.

8. artikulua.– Bikoiztasunik dagoen edo ez dagoen argitzeko txostena egiteko eskaera.

Artículo 8.– Solicitud del informe sobre existencia o inexistencia de duplicidades.

1.– Bikoiztasunik dagoen edo ez dagoen argitzeko txostena egiteko eskaera dagokion alkateak izenpetuko du.

1.– La solicitud de informe de existencia o inexistencia de duplicidades será suscrita por la alcaldía del municipio respectivo.

2.– Eskaera eskumena duen administrazioari zuzendu beharko zaio.

2.– La solicitud deberá ser dirigida a la Administración que ostente la competencia.

3.– Bikoiztasunik dagoen edo ez dagoen argitzeko txostenaren eskaerari dokumentu hauek erantsiko zaizkio:

3.– A la solicitud de informe de existencia o inexistencia de duplicidades se acompañará la siguiente documentación:

a) Memoria bat, non alderdi hauek justifikatuko diren:

a) Una memoria que justifique los siguientes aspectos:

1.– Dena delako zerbitzu, prestazio edo jarduera publikoaren ezaugarriak, baita zerbitzu, prestazio edo jarduerarentzat aurreikusitako araubide juridikoa ere.

1.– Las características del servicio, prestación o actividad pública de la que se trate, así como el régimen jurídico previsto para el servicio, prestación o actividad.

2.– Toki-erakundeak bermatuta duela legez dagozkion nahitaezko gutxieneko zerbitzuak ematea.

2.– Que el ente local tenga garantizada la prestación de los servicios mínimos obligatorios que por ley le corresponde prestar.

3.– Eskumena baliatzeko beste administrazio baten laguntza teknikoa edo ekonomikoa beharko den, eta hala bada, haren zenbatekoa.

3.– Si la competencia se habrá de ejercer con apoyo técnico o económico de otra administración, y, en su caso, la cuantía.

4.– Herritarrentzat sortuko diren prestazioak, helburuak eta lortu nahi diren ondorioak, baita haiek gauzatzeko epea ere.

4.– Las prestaciones que se generarán a favor de los vecinos y vecinas, objetivos y efectos que se pretenden, así como plazo para su ejecución.

b) Idazkaritzaren edo zerbitzu teknikoen txostena, baita Kontu-hartzailetzarena ere, aurreko artikuluan aipatu bezala.

b) El informe de la Secretaría o de los servicios técnicos, así como el de la Intervención, referidos en el artículo anterior.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
BIKOIZTASUNIK DAGOEN EDO EZ DAGOEN ARGITZEKO TXOSTENAK ETA FINANTZA-JASANGARRITASUNARI BURUZKOAK: ALDERDI OROKORRAK
INFORMES DE EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE DUPLICIDADES Y DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: CUESTIONES GENERALES

9. artikulua.– Gaiaren arabera eskumena duen administrazioak bikoiztasunik dagoen edo ez dagoen argitzeko txostena emateko jarraitu beharreko irizpideak.

Artículo 9.– Criterios a seguir por la Administración competente por razón de la materia para la emisión del informe de existencia o inexistencia de duplicidades.

Gobernu-organoen artean eskumenak banatzeko sistema zehazten duten arauek ezarritakoaren arabera administrazio publiko eskudunak eman behar duen txostenak, besteak beste, jarraian zehaztutako irizpide orokorrak hartuko ditu kontuan berariaz:

El informe que deberá ser emitido por la Administración Pública competente conforme a lo establecido en las normas que determinan el sistema de distribución de competencias entre los diferentes niveles de gobierno atenderá específicamente, entre otros, a los siguientes criterios generales:

a) Justifikatu beharko da Euskal Autonomia Erkidegoaren eta foru-organoen eskumen materiala, honako hauek oinarri hartuta: Autonomia Estatutua; Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako lurralde historikoetako Foruzko Jardute-Erakundeen arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legea; Eusko Legebiltzarrean edo Lurralde Historikoetako Batzar Nagusietan gaiaren gainean emandako sektore-legedia; eta, hala badagokio, aurreko legeak garatuz ezartzen diren eta aplikagarriak diren gaineko arau-xedapenak.

a) Deberá justificar la competencia material de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de los Órganos Forales en función de lo que disponga el Estatuto de Autonomía, la Ley 27/1983, de 25 de Noviembre, de «Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos» y la legislación sectorial dictada en la materia por el Parlamento Vasco o Juntas Generales de los Territorios Históricos, así como, en su caso, las disposiciones reglamentarias que, en desarrollo de las leyes o normas anteriores, sean de aplicación.

b) Egiaztatu egingo dira Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 17.1 artikuluaren arabera udalek eskumen propioak esleituta dituzten esparru materialak, esparru materiala nahiz erreserba funtzionalari erreparatuta.

b) Contrastará los ámbitos materiales de atribución de competencias propias de los municipios señalados en el artículo 17.1 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, tanto por su ámbito material como por su reserva funcional.

c) Modu arrazoituan haztatu beharko ditu administrazio publikoetako bakoitzak bikoiztasunezko usteko kasuaren gainean dituen interesak.

c) Deberá ponderar motivadamente los intereses de cada una de las Administraciones públicas en relación con el hipotético supuesto de duplicidad.

d) Modu arrazoituan balioetsiko da, bereziki, jarduera, prestazio eta zerbitzu horiek ukatzeak Konstituzioan, Toki-autonomiaren Europako Gutunean eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legean jasotako toki-autonomiaren printzipioari eragin diezaiokeen.

d) Particularmente, se valorará, de forma motivada, si la denegación de tales actividades, prestaciones y servicios pudiera afectar al principio de autonomía local recogido en la Constitución, en la Carta Europea de Autonomía Local y en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

e) Jarduera, prestazio edo zerbitzu horiek Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 17. artikuluan edo sektore-legedian aurreikusitako esparru funtzional edo materialen eskumen propio gisa garatzeko estaldurarik ez badago, jarduera, prestazio edo zerbitzu horiek Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 16. artikuluko klausula orokorraren ondoriozko eskumentzat joko dira, eta, ondorioz, artikulu horretan ezarritako araubide juridikoa aplikatuko da.

e) Si no hubiera cobertura para el ejercicio de las actividades, prestaciones o servicios como competencia propia de los ámbitos materiales y funcionales previstos en el artículo 17 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi o en la legislación sectorial, tales actividades, prestaciones o servicios se encuadrarán como competencias derivadas de la cláusula general del artículo 16 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi y, en consecuencia, será de aplicación el régimen jurídico establecido en este último.

Kasu horretan, identifikatu egin beharko da ea jarduera, prestazio edo zerbitzu horiek Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 16. 3 artikuluan definitutako bikoiztasun-kontzeptuan sartzen diren, edo, bestela, erakunde autonomikoek edo foru-erakundeek berariaz finantzatutako jarduera, zerbitzu edo prestazioa diren edo erakunde horiek bultzatutako politika edo programen ondorio diren, lege horrek 16.4 artikuluan xedatu bezala. Bereziki balioetsi beharko da ea bikoiztasunik edo bikoiztasunik eza eragiten duen egoera objektiborik gertatu den (ala ez), eta, horretarako, udalek gai horren gainean igorritako txostena edo txostenak hartuko dira batez ere kontuan.

En tal supuesto se deberá identificar si tales actividades, prestaciones o servicios se enmarcan en el concepto de duplicidad definido en el artículo 16.3 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, o si, por el contrario, se refiere a una actividad, servicio o prestación que es objeto de financiación específica por las instituciones autonómicas o forales o responde a políticas o programas impulsados por ellas, conforme dispone el 16.4 de dicha Ley. En particular se valorará si se producen o no las circunstancias que objetivamente puedan dar lugar a la existencia o inexistencia de duplicidad, teniendo especialmente en cuenta a tal efecto el informe o informes emitidos por los municipios sobre tal cuestión.

10. artikulua.– Bikoiztasunik dagoen edo ez dagoen argitzeko txostenaren izaera.

Artículo 10.– Carácter del informe sobre la existencia o inexistencia de duplicidades.

Oinarrizko legedian eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 16.8 artikuluan ezarritakoaren arabera, bikoiztasun ezari buruzko txostena nahitaezkoa eta loteslea izango da.

De acuerdo con lo que se prevé en la legislación básica y en el artículo 16.8 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, el informe de inexistencia de duplicidades tiene el carácter de preceptivo y vinculante.

11. artikulua.– Bikoiztasunik ez dagoela ondorioztatzen duen txostena.

Artículo 11.– Informe que dictamine la inexistencia de duplicidades.

1.– Aurkeztutako proiektua kontuan hartuta, txostenak bikoiztasunik ez dagoela ondorioztatzen badu ere, udalak gerora erabakitzen badu ez duela zerbitzua emango edo jarduera gauzatuko, edo ez duela eskumena baliatuko, horrek ez du esan nahi gaiaren arabera eskumena duen administrazioak bere gain hartu behar duenik horien egikaritzea.

1.– Si el informe concluyera la inexistencia de duplicidades, a la vista del proyecto presentado, no implicará que la Administración con competencia en la materia deba asumir su prestación en caso de que el municipio decidiera posteriormente no llevar a cabo la prestación del servicio o la prestación de la actividad o el no ejercicio de su competencia.

2.– Txostenak bikoiztasunik eza ondorioztatzeak ez du baldintzatzen gaiaren arabera eskumena duen administrazioak eskumen propioak baliatzeko egin beharreko plangintza, ez eta eskumen horiek baliatzeko modua erabakitzea ere.

2.– La conclusión del informe de inexistencia de duplicidades no compromete o condiciona la planificación que la Administración competente por razón de la materia mantiene sobre el ejercicio de sus propias competencias y para decidir la manera en que ella misma deba ejercerlas.

12. artikulua.– Bikoiztasunak daudela ondorioztatzen duen txostena.

Artículo 12.– Informe que dictamine la existencia de duplicidades.

Eskumena duen administrazioak egindako txostenak bikoiztasunak daudela adierazten badu, udalak eskumen propio, eskuordetu edo transferituetan jasotzen ez diren jarduerak, zerbitzuak edo prestazioak ezingo ditu garatu; ebazpena jakinarazitakoan, eragindako udalak ezingo ditu jarduera, zerbitzu edo prestazio horiek garatu. Halaber, berehala utzi beharko dio horiek garatzeari, baldin eta hasita badaude.

Si el informe emitido por la Administración competente determinara la existencia de duplicidades conllevará para el municipio la imposibilidad de llevar a cabo actividades, servicios o prestaciones que no encuentren acogida en competencias propias, delegadas o transferidas, una vez notificada la resolución, el municipio afectado no podrá ejercer tales actividades, servicios o prestaciones, debiendo paralizar su ejecución inmediatamente si estas se hubieran iniciado.

13. artikulua.– Bikoiztasunik dagoen edo ez dagoen argitzen duen txostena epe barruan ez ematearen ondorioak.

Artículo 13.– Efectos de la no emisión del informe de existencia o inexistencia de duplicidades en plazo.

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak 16.8 artikuluan ezarritako hogei egun balioduneko epea igarota, ez baldin bada bikoiztasunik dagoen edo ez dagoen argitzeko txostena jakinarazi, udal eskatzaileak jarduera, prestazio eta zerbitzu horiek abiarazi ahal izango ditu, lege horrek eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 80.4 artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita, baldin eta dagokion foru-aldundiaren aldeko txostena badu, udal-ogasun osoaren finantza-jasangarritasunean eragin ez dela azalduz, edo aipatu txostena ez bada Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak ezarritako hogei egun balioduneko epean ebakuatu eta jakinarazi.

Transcurrido el plazo de veinte días hábiles establecido en el artículo 16.8 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi sin que se hubiera emitido y notificado el correspondiente informe de existencia o inexistencia de duplicidades, el municipio solicitante podrá iniciar tales actividades, prestaciones y servicios, conforme a lo dispuesto en dicha Ley y en el artículo 80.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que asimismo disponga del informe favorable de la Diputación Foral correspondiente en lo que concierne a la no afectación a la sostenibilidad financiera de la Hacienda municipal en su conjunto o el citado informe no hubiese sido evacuado y notificado en el plazo de veinte días hábiles señalado en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

14. artikulua.– Bikoiztasunik ezari buruzko txostenaren indarraldia.

Artículo 14.– Vigencia de los informes de inexistencia de duplicidades.

1.– Bikoiztasunik ez dagoela argitzen duen txostenak ez du balio gaitzailerik izango, jarduera, zerbitzua edo prestazioa osorik betearazi ondoren edo, osorik betearazi ez bada ere, txostena egiteko unean zeuden egoerak funtsean aldatzen ez diren bitartean.

1.– El informe que declare la inexistencia de duplicidades carecerá de valor habilitante una vez la actividad, servicio o prestación haya sido enteramente ejecutada o, si no habiendo sido ejecutada enteramente, se produzca una modificación sustancial de las circunstancias existentes en el momento de la emisión del mismo.

2.– Ondorio horietarako, funtsezko aldaketa egon dela iritziko da hasierako txostenak emateko kontuan hartu ziren baldintzak nabarmen aldatu badira edo zerbitzua emateko moduan aldaketak ekarriko baditu eta zerbitzuaren prestazioan bikoiztasunak eragin.

2.– A estos efectos se entenderá por modificación sustancial aquella que pudiera afectar de manera relevante a las condiciones tenidas en cuenta en la emisión de los informes iniciales o que implique cambios en la forma de prestación del servicio que pudieran provocar la existencia de duplicidades en su prestación.

15. artikulua.– Finantza-jasangarritasunari buruzko txostenak.

Artículo 15.– Informes sobre sostenibilidad financiera.

1.– Finantza-jasangarritasunari buruzko txostena egin eta, hala badagokio, izapidetzea, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 16. artikuluaren 7. eta 8. apartatuetan ezarritakoaren arabera, foru-aldundi eskudunean egingo da, eta, hala badagokio, lurralde historiko bakoitzeko foru-araudiak aurreikusitakoarekin bat etorrita.

1.– La elaboración y, en su caso, tramitación del informe en materia de sostenibilidad financiera se llevará a cabo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16, párrafos 7 y 8, de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, ante la Diputación Foral competente, así como lo que determine, en su caso, la normativa foral de cada Territorio Histórico.

2.– Txosten horiek lotesleak dira eta arrazoituak eta, beraz, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak 16.8 artikuluan ezarritakoa bete beharko dute, epeen eta izaeraren gainean, txostenak epetik kanpo ematen badira.

2.– Tales informes tienen, asimismo, la condición de vinculantes y motivados, rigiéndose en cuanto a plazos y naturaleza en cuanto los mismos no sean emitidos en plazo, por lo establecido en el artículo 16.8 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOAK BIKOIZTASUNIK DAGOEN EDO EZ DAGOEN ARGITZEKO TXOSTENAK EGITEKO PROZEDURA
PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE DUPLICIDADES POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

16. artikulua.– Eskaera onartzea.

Artículo 16.– Admisión de la solicitud.

1.– Udalak Toki Administrazioaren eskumena duen Zuzendaritzari txosten-eskaera egin ondoren, zuzendaritza horrek udalari jakinaraziko dio eskaera zer egunetan onartu den, bai eta espedientea ebazteko epea zein den ere.

1.– Cursada la solicitud del informe por el municipio a la Dirección competente en materia de Administración Local, esta dará cuenta al municipio de la fecha de admisión a trámite de la solicitud así como del plazo de resolución del expediente.

2.– Horretarako, egiaztatu egingo da eskariak bete egiten duela Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak eta dekretu honek ezarritakoa, eta, gainera, dekretu honek 8. artikuluan adierazitako dokumentazioa ere erantsi zaiola.

2.– A tal efecto, se comprobará que la citada solicitud cumple con lo establecido en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi y en el presente Decreto y que, además, resulta acompañada de la documentación señalada en el artículo 8 del presente Decreto.

17. artikulua.– Eskaera zuzendu eta hobetzea.

Artículo 17.– Subsanación y mejora de la solicitud.

1.– Udalak igorritako dokumentazioa osorik ez badago edo dokumentazio gehiago aurkeztea beharrezkotzat jotzen bada, Toki Administrazioaren eskumena duen zuzendaritzak toki-erakunde eskatzaileari eskatuko dio eskaeran antzemandako akats formalak zuzentzeko edota txostena egiteko beharrezkoa den dokumentazioa aurkezteko, eta ohartaraziko dio, hala egin ezean, eskaera bertan behera utzi duela ulertuko dela.

1.– Si la documentación remitida por el municipio fuera incompleta o se considerara necesario aportar nueva documentación, la Dirección competente en materia de Administración Local requerirá al ente local solicitante para que subsane las deficiencias formales observadas en la solicitud o presente la documentación necesaria para emitir el informe, con indicación de que si no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición.

Horretarako, hamar eguneko epea emango da, edo bihilabetekoa, osoko bilkura jakinaren gainean jartzeko izapidea bete ez bada, antzemandako akatsak zuzentzeko edota eskatutako dokumentazioa aurkezteko.

A tales efectos se otorgará un plazo de diez días, o de dos meses si se tratara de la ausencia del trámite de dar cuenta al Pleno, para subsanar las deficiencias o aportar la documentación requerida.

2.– Akatsak zuzentzeko edo dokumentazioa gehitzeko izapideak, hura jakinarazten den unetik aurrera, eten egingo du Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak eta dekretu honek ezarritako hogei egun balioduneko epea, bikoiztasunik badagoen ala ez argitzen duen txostena igortzeko. Etenda egongo da egindako errekerimenduan eskatutakoa bete eta osatu bitartean.

2.– La apertura del trámite de subsanación o ampliación de documentación suspenderá, desde su notificación, el plazo de veinte días hábiles establecido en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi y en el presente Decreto para la emisión del informe de existencia o inexistencia de duplicidades durante el tiempo de recepción y la complementación del requerimiento efectuado.

18. artikulua.– Instrukzio-egintzak.

Artículo 18.– Actos de instrucción.

1.– Behin eskaera bat jasota, eta zuzenduta, hala behar izanez gero, Toki Administrazioaren eskumena duen Zuzendaritzak hura izapidetzea erabakitzen badu, gaiaren arabera eskumena duen Euskal Autonomia Erkidegoko sailari edo sailei igorriko die eskaera dagokion dokumentazioarekin batera.

1.– Recibida una solicitud, enmendada si procede, y acordada su tramitación por la Dirección competente en materia de Administración Local, se dará traslado de la misma junto con la documentación correspondiente al departamento o departamentos competentes por razón de la materia de la Administración de la Comunidad Autónoma.

2.– Eskabidea sailera iritsi eta gero, hamar egun balioduneko epea izango du sail bakoitzeko organo eskudunak bikoiztasunik dagoen edo ez dagoen argitzeko txostena egiteko, 9. artikuluan zehaztutako irizpideak kontuan hartuta, eta hor ondorioztatu beharko da bikoiztasunik dagoen ala ez. Txosten hori Toki Administrazioaren eskumena duen Zuzendaritzara bidaliko da.

2.– Por el órgano competente de cada departamento se procederá, en el plazo máximo de diez días hábiles desde que la solicitud tenga entrada en el departamento a emitir el informe sobre la existencia o inexistencia de duplicidades, de conformidad con los criterios determinados en el artículo 9, en el que se deberá concluir la existencia o inexistencia de duplicidades. Dicho informe será remitido a la Dirección competente en materia de Administración Local.

3.– Toki Administrazioaren eskumena duen Zuzendaritzak, bere sailera txostena iritsi ondoren, gehienez ere bi eguneko epea izango du ikusteko sail bakoitzak egindako txostenak ondorioztatzen ote duen bikoiztasunik dagoen ala ez.

3.– La Dirección competente en materia de Administración Local examinará en el plazo máximo de dos días desde que tenga entrada en el departamento en el que esté adscrita si el informe emitido por cada departamento concluye la existencia o inexistencia de duplicidad.

4.– Sailak emandako txostenak ez badu argitzen bikoiztasunik badagoen ala ez, sailera jotzea egongo da, bere ondorioa adieraz dezan. Era berean, sailera zuzendu ahalko da Konstituzioan, Toki Autonomiari buruzko Europako Kartan eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legean aurreikusitakoari jarraituz udal-autonomian eragin dezaketen interpretazio-irizpideei buruzko argibideak eskatzeko. Izapide hori, osorik, gehienez ere hiru eguneko epean egin beharko da.

4.– En el supuesto que el informe emitido por el departamento no concluyera sobre la existencia o inexistencia de duplicidad podrá dirigirse al departamento para que proceda a expresar su conclusión. Asímismo, podrá dirigirse a este para solicitar las aclaraciones que en su caso pudieran precisarse sobre aquellos criterios interpretativos que pudieran dar lugar a una afectación de la autonomía municipal en los términos previstos constitucionalmente, en la Carta Europea de Autonomía Local y en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi Este trámite deberá ser completado en su totalidad en el plazo máximo de tres días.

5.– Toki Administrazioaren eskumena duen zuzendaritzak toki-erakundeari txosten bat helaraziko dio, non bikoiztasunik badagoen ala ez ondorioztatzen baita. Txosten hori arloaren eskumena duen Sailak edo Sailek egingo dute.

5.– La Dirección competente en materia de Administración Local notificará a la entidad local el informe donde se concluya la existencia o inexistencia de duplicidad emitido por el departamento o departamentos competentes en la materia.

19. artikulua.– Gatazka gaiarengatik eskumena duen Saila dela eta.

Artículo 19.– Conflicto sobre el departamento competente por razón de la materia.

1.– Udal-eskaeraren planteamendua, idazkariaren edo zerbitzu teknikoen txostena edo igorritako dokumentazioa kontuan hartuta, ezin badira zehaztu gaiaren arabera eskumena duen saila edo sailak, Toki Administrazioaren eskumena duen zuzendaritzak gehienez hamar eguneko epean entzunaldia emango die eragindako sailari edo sailei, eta azken horiek berariaz azaldu ahalko dituzte gai-arlo hori sailaren eskumena den ala ez justifikatzen duten arrazoiak. Sailaren edo sailen eskumena bada, bikoiztasunik badagoen ala ez argitzen duen txostena emango dute.

1.– Si teniendo en cuenta el planteamiento de la solicitud del municipio, el informe de la Secretaría o de los servicios técnicos de la misma o demás documentación remitida, no se pudiera determinar cuál es el departamento o departamentos competentes por razón de la materia, por parte de la Dirección competente en materia de Administración Local se oirá, en el plazo máximo de diez días, al departamento o departamentos afectados, quienes podrán exponer sus motivos y justificar si ese ámbito material es competencia del departamento o no lo es. En el supuesto que fuese competencia del departamento o departamentos se procederá por estos a emitir el informe de existencia o inexistencia de duplicidades.

2.– Sail batek ere ez badu uste eskumena berea denik, Toki Administrazioaren eskumena duen zuzendaritzak ebazpena emango du, non ebatziko duen aipatu gaia ez dela Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eskumena eta, ondorioz, ez dagoela inolako bikoiztasunik gobernuko lurralde-maila horretan.

2.– En caso de que ningún departamento considerara suya la competencia, por parte de la Dirección competente en materia de Administración Local se procederá a emitir una resolución en la que se resolverá que la citada materia no es competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma y, por consiguiente, que no existe duplicidad alguna en lo que a ese nivel territorial de gobierno respecta.

20. artikulua.– Bikoiztasunik badagoen edo ez dagoen ondorioztatzen duen txostenaren edukia.

Artículo 20.– Contenido del informe que concluya la existencia o inexistencia de duplicidades.

1.– Ebazpenaren arabera bikoiztasunak badaude, ebazpena jakinarazi eta gero gehienez ere bost eguneko epean eta udalak proposatuta, batzorde bat eratuko da, udalaren eskariz, ebazpena tokiko interesen aurkakotzat jotzeko erabili diren irizpideak argitzeko.

1.– Si el informe emitido determinara la existencia de duplicidades, en el plazo máximo de cinco días desde la notificación del mismo, y siempre a propuesta del municipio, se podrá constituir, a solicitud del Ayuntamiento, una Comisión para aclarar los criterios que hayan llevado a que el informe sea contrario a los intereses locales.

2.– Aurreko apartatuan adierazitako batzordea honako hauek osatuko dute: gaiaren arabera eta dekretu honen 18. artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita bikoiztasunei buruzko txostena egin duten Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailetako zuzendaritza eskudunetako titularrek, edo eurek izendatutako ordezkoek, alkateak, edo hark izendatutako ordezkoek, eta Toki Administrazioaren eskumena duen zuzendaritzako titularrak.

2.– La Comisión señalada en el párrafo anterior estará constituida por las personas titulares de las Direcciones competentes de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma que por razón de la materia hayan emitido el informe de existencia de duplicidades conforme a lo establecido en el artículo 18 de este Decreto, o personas en quienes deleguen, la alcaldía del municipio, o personas en quienes deleguen y por la persona titular de la Dirección competente en materia de Administración Local.

3.– Batzordeak hartutako erabakiaren ondoren gaiaren arabera eskumena duen sailen txostena aldatzen bada, Toki Administrazioaren eskumena duen zuzendaritzak udalari jakinaraziko dio aldatutako txostena, non adieraziko baita ez dagoela bikoiztasunik.

3.– Si de lo acordado por la Comisión se modificara el informe de los departamentos competentes por razón de la materia, por parte de la Dirección competente en materia de Administración Local se procederá a notificar al municipio el informe modificado, en el que se señalará la inexistencia de duplicidades.

4.– Udalak ez badu artikulu honetan aipatutako batzordea eratzeko eskatzen, edo batzordea eratu eta gero, bikoiztasunak badaudela argitzen duen txostena bere horretan geratzen bada, Administrazioarekiko Auzibideen Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeak 25. artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita, udalak administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango du, hargatik eragotzi gabe ebazpena errebokatzeko eskatzea aurretik, 29/1998 Legeak 44. artikuluan zehaztu bezala.

4.– Si el municipio no procediera a solicitar la constitución de la Comisión a la que se refiere este artículo, o si después de que se constituyera continuara el sentido del informe de existencia de duplicidades, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el municipio podrá interponer recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de que pueda previamente requerir su revocación según se determina en el artículo 44 de esta última Ley.

5.– Artikulu horretan aurreikusitako Batzordearen eratzeak ez du inola ere ekarriko etetea administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzeko edo, hala badagokio, bikoiztasunak badaudela argitzen duen txostena errebokatzea eskatzeko epea.

5.– La constitución de la Comisión prevista en este artículo en ningún caso suspenderá el plazo establecido para la interposición del recurso contencioso-administrativo, o, en su caso, requerimiento de revocación del informe que dictamine la existencia de duplicidades.

21. artikulua.– Udalak bikoiztasunak badaudela edo ez daudela argitzen duen txostena ez eskatzea dela-eta jarraitu beharreko jarduerak.

Artículo 21.– Actuaciones a seguir ante la no solicitud por el municipio del informe de existencia o inexistencia de duplicidades.

1.– Aurreko artikuluetan ezarritakoa gorabehera, baldin eta Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko sail batek identifikatuko balu udal bat jarduerak, zerbitzuak edo prestazioak garatzen ari dela bere eskumen propiokoak ez diren eremuetan, edo eskumen eskuordetu edo transferitu bidez babestuta ez dauden eremuetan, eta, halaber, bikoiztasuna sortzen duela ulertzen bada, Toki Administrazioaren eskumena duen zuzendaritzari eskatuko dio Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 64. artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita, jarduera, zerbitzu edo prestazio horien garapenak oinarri dituen udal-txostenak eskatzeko udalari.

1.– Al margen de lo establecido en los artículos anteriores, si un departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma identificara que un municipio estuviera desarrollando actividades, servicios o prestaciones en ámbitos que no son de su competencia propia, ni están amparadas por competencias delegadas o transferidas y, asimismo, se considerara que pudiera estar incurso en duplicidad, solicitará a la Dirección competente en materia de Administración Local para que, en virtud de lo establecido en el artículo 64 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, solicite al municipio los informes municipales en los que se sustenta el ejercicio de tales actividades, servicios o prestaciones.

2.– Aipatutako udal-txostenak aztertutakoan, gaiaren arabera eskumena duen administrazioaren sailaren ustez irizpide-desadostasunak bere horretan irauten badu, batzorde bat sortuko dute aipatutako sailak, Toki Administrazioaren eskumena duen zuzendaritzak eta udalak, adostasunak bilatzeko.

2.– Una vez analizados los citados informes municipales y, si persistiera la diferencia de criterio por parte del departamento de la Administración competente por razón de la materia, se constituirá una Comisión entre el citado departamento, la Dirección competente en materia de Administración Local y el municipio, que tendrá por objeto buscar puntos de encuentro.

3.– Antzemandako desadostasunak konpontzen ez badira, autonomia-erkidegoko Administrazioak udalari eskatu ahal izango dio jardueren, zerbitzuen edo prestazioen baliatzea eteteko, edo baliatze hori zuzenean aurkaratu ahal izango da Administrazioarekiko Auzibideen Jurisdikzioaren aurrean, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 65. artikuluaren arabera.

3.– Si no se resolvieran las discrepancias observadas, la Administración General de la Comunidad Autónoma podrá proceder a requerir al municipio para que cese en el ejercicio de la actividades, servicios o prestaciones o impugnar directarmente el mismo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de la manera que se prevé en el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Udalen mankomunitateen eta tokiko erakundeen beste elkarte-mota batzuen eskumenen klausula unibertsalaren ondoriozko eta eskumen propio, transferitu edo eskuordetu ez diren jarduerak, zerbitzuak edo prestazioak egitea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Realización de las actividades, prestaciones y servicios derivados de la cláusula universal de competencias por parte de mancomunidades de municipios y otras fórmulas asociativas de entidades locales.

1.– Mankomunitateek eta toki-erakundeen beste elkarte-mota batzuek laguntza eman ahal izango diete udalei, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 14.4 eta 16. artikuluetan aurreikusitako jarduerak, prestazioak eta zerbitzuak egiteko.

1.– Las mancomunidades y otras fórmulas asociativas de entidades locales podrán servir a los ayuntamientos para la realización de las actividades, prestaciones y servicios previstos en los artículos 14.4 y 16 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

2.– Mankomunitateek jarduera, zerbitzu eta prestazio horiek betearazi aurretik, interesa duten udalek izapidetu eta lortu beharko dituzte Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak 16.7 artikuluan aurreikusitakoa betez eta haren garapena arau honetan egiten baita, bikoiztasunik ez dagoela eta dagokion udal-ogasunaren finantza-jasangarritasunari eragiten ez zaiola argitzen duten txostenak.

2.– De forma previa a que dichas actividades, prestaciones y servicios sean ejecutados por la mancomunidad, los ayuntamientos interesados, deberán tramitar y obtener conforme a lo previsto en el artículo 16.7 de la Ley 2/2016, de 7 de abril de Instituciones Locales de Euskadi y cuyo desarrollo se produce en la presente norma, los informes que determinen la inexistencia de duplicidad y la no afección a la sostenibilidad financiera de la respectiva hacienda municipal.

3.– Kasu honetan, mankomunitateko edo elkarte-oinarridun beste erakunde bateko edozein udalek aurkeztutako eskaera bakar batean aurkeztu ahal izango dira udal interesdun bakoitzak prestatutako txostenak, arau honen 7. artikuluan bildutakoak. Guztiak espediente bakar batean izapidetuko dira. Era berean, eskaera aurkezten duen udalak eman beharko du dekretu honen 8.3.a) artikuluan aipatutako txostena.

3.– En este caso, se podrán aportar en una única solicitud formulada por cualquiera de los ayuntamientos interesados agrupados en una mancomunidad o en otra entidad de base asociativa, los informes elaborados por cada ayuntamiento interesado contenidos en el artículo 7 de la presente norma, tramitándose en un único expediente todas ellas. Asimismo, será el Ayuntamiento que presente la solicitud el encargado de aportar la memoria al que se hace referencia en el artículo 8.3 a) del presente Decreto.

4.– Gauzatu nahi diren jarduera, prestazio edo zerbitzuekin lotutako gaia aurreikusita egon beharko da mankomunitatearen edo elkarte-oinarridun erakundearen helburuen artean.

4.– La materia sobre la que verse el ejercicio de las actividades, prestaciones o servicios deberá estar prevista entre los fines de la mancomunidad o entidad de base asociativa.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Jardueren, prestazioen edo zerbitzuen jarraitutasuna.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Continuidad de actividades, prestaciones o servicios.

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legea indarrean jarri aurretik eskumenen klausula unibertsalaren ondorioz udalak garatzen ari ziren jarduerek, prestazioek edo zerbitzuek lege horren hirugarren xedapen iragankorrak ezarritakoa beteko dute, ezertan eragotzi gabe dekretu honek 21. artikuluan ezarritakoa.

Las actividades, prestaciones o servicios que viniesen ejerciendo los municipios derivadas de la cláusula universal de competencias con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, se regirán por lo establecido en la disposición transitoria tercera de dicha Ley, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21 del presente Decreto.

XEDAPEN IRAGANKORRA.– Prozeduren araubide iragankorra.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Régimen transitorio de los procedimientos.

Dekretu hau indarrean jarri aurretik hasitako prozedurei ez zaie aplikatuko dekretu hau, eta, beraz, aurreko araudiari jarraituko zaio halakoetan.

Aquellos procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de esta disposición no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Bikoiztasunei edo bikoiztasun ezari buruz lurralde historikoek bere eskumenak gauzatzean eman beharreko txostenak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Informes de existencia o inexistencia de duplicidades a emitir por los Territorios Históricos en el ejercicio de sus competencias.

Lurralde historiko bakoitzaren ardura izango da, autoantolaketarako duen gaitasuna betez, lurralde historikoetako eskumenetarako bikoiztasunei edo bikoiztasun ezari buruzko txostena egiteko prozedura zehaztea.

Corresponderá a cada Territorio Histórico en el ejercicio de su potestad de autoorganización la determinación del procedimiento para la emisión del informe de existencia o inexistencia de duplicidades para las competencias de los Territorios Históricos.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko ekainaren 25ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 25 de junio de 2019.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

El Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común