Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

129. zk., 2019ko uztailaren 9a, asteartea

N.º 129, martes 9 de julio de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
3345
3345

7/2019 LEGEA, ekainaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legearen bosgarren aldaketarena.

LEY 7/2019, de 27 de junio, de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco.

Eusko Legebiltzarrak 7/2019 Legea, ekainaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legearen bosgarren aldaketarena onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 7/2019, de 27 de junio, de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco.

ZIOEN AZALPENA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
I

Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legea zenbait aldiz aldatu da, eta bereziki Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legearen bidez, lege hartatik segurtasun publiko osoaren alde erkideak bereizi baitzituen, hala nola Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren erregulazioa, udaltzaingoen arteko koordinazioa edo polizia-lankidetzako mekanismoak.

La Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, ha sido modificada en diversas ocasiones, y en especial con la Ley 15/2012, de 28 de junio, de ordenación del sistema de seguridad pública de Euskadi que desgajó de tal regulación los aspectos comunes al conjunto de la seguridad pública, tales como la regulación de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, la coordinación de policías locales o los mecanismos de cooperación policial.

Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legeak defendatzen zuen polizia-eredua sozialki finkatuta eta onartuta dago. Eraberritze honek sendotu nahi du eredu horren gizarte-txertaketa, modu ireki batez, etengabeko hobekuntzak egiteko prest, eta poliziaren baliabideen eta jardueraren proportzionaltasuna eta egokitasuna aintzat hartuta. Segurtasun Batzordearen 2017ko ekainaren 14ko Akordioek berretsi dute eredu hori zein Ertzaintza, estatutuz, gure lurralde-eremuan polizia integraltzat hartua izatea.

El modelo policial que propugnaba la Ley de Policía del País Vasco es una realidad asentada y reconocida socialmente, que esta reforma propone consolidar en su imbricación social de un modo abierto a su mejora permanente, que atienda a la proporcionalidad y adecuación de sus medios y actividad. Dicho modelo y la consideración estatutaria de la Ertzaintza como policía integral en nuestro ámbito territorial se han reafirmado con los recientes Acuerdos de la Junta de Seguridad de 14 de junio de 2017.

Legearen bosgarren aldaketa honetan, zenbait eraberritze partzial egiten dira, herritarrei –zeinei kontuak eman behar baitzaizkie– zerbitzua ematearekin lotutako kontuak indartzeko joera dutenak, oro har.

En esta quinta modificación de la ley se aborda un conjunto de reformas parciales que en conjunto tienden a reforzar los aspectos del modelo policial relacionados con la prestación de servicio a una ciudadanía a la que se debe rendir cuentas.

Ildo horretan, eraberritze honen bidez, sendotu nahi da zerbitzu polizialen txertaketa irekia, plurala, eta elebiduna den eta eskubideetan berdinak diren gizonezkoez eta emakumezkoez osatuta dagoen gizarte batean.

En tal sentido la reforma pretende afianzar la imbricación de los servicios policiales con una sociedad abierta, plural, bilingüe y constituida por hombres y mujeres iguales en derechos.

Gizarte ireki eta plural batean, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren misioa da eskubideen eta askatasunen defentsarekin eta horren babesarekin konpromiso aktiboa izatea. Horregatik lege honek bere egiten du, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari aplikagarri zaion ordenamenduaren zati gisa, Europako Kontseiluaren Poliziaren Etikaren Kode Europarraren inguruko Gomendioa.

En una sociedad abierta y plural la Policía del País Vasco tiene como misión el compromiso activo en la defensa y protección de los derechos y libertades, por ello la presente ley asume como parte del ordenamiento aplicable a la Policía del País Vasco la Recomendación del Consejo de Europa relativa al Código Europeo de Ética de la Policía.

Gurea bezalako gizarte elebidun batean, eredu poliziala bi hizkuntza ofizialetan ematera zuzendu behar da, ahalbidetuz euskara zerbitzu-hizkuntza zein lan-hizkuntza izatea, bai eta euskal polizia herritarrek aukeratutako hizkuntza ofiziala egiteko gauza izatea ere. Era berean, behar diren neurriak hartu behar dira, emakumezkoek eta gizonezkoek aukera-berdintasuna benetan baliatzen dutela bermatzeko, betiere genero-ikuspuntua eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legean adierazitako printzipioak bere eginez (otsailaren 18ko 4/2005 Legea).

En una sociedad bilingüe como la nuestra el modelo policial ha de encaminarse a la prestación del servicio en los dos idiomas oficiales, facilitando que el euskera pueda ser tanto lengua de servicio como lengua de trabajo y la Policía vasca sea capaz de acercarse a los ciudadanos y ciudadanas en el idioma oficial de su elección. E igualmente deben adoptarse las medidas precisas para garantizar el ejercicio efectivo por parte de mujeres y hombres de la igualdad de oportunidades, integrando en todo caso la perspectiva de género y los principios expresados en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziak –eta bereziki Ertzaintzak, polizia integrala den aldetik– aurre egin behar dio bizikidetza-arazoek eta kriminalitatearen globalizazioak dakarten erronkari, eta prest egon behar du, halaber, behar beste foru estatal zein nazioartekoetan parte hartzeko, bere eginkizunak eta eskumenak eraginkortasunez garatu ahal izateko.

Por último, la Policía del País Vasco, y especialmente la Ertzaintza como policía integral, debe afrontar el desafío de la globalización de los problemas conflictos de convivencia y la criminalidad y estar abierta a la posibilidad de participar en aquellos foros estatales o internacionales precisos para poder desarrollar con eficacia las labores y competencias que el ordenamiento le atribuye.

Orain arte azaldutako helmugei begira, eraberritze honen bidez, prozedura bizkorrak finkatu nahi dira zerbitzu polizialaren premiei ondo erantzuteko, funtzionarioen eskubideak bermatuz. Halaber, zerbitzu polizialaren eraginkortasuna eta efikazia zaintzeko mekanismo egokiak jaso nahi dira, hain zuzen, ondoren azaltzen direnak.

Atendiendo a las antedichas metas la presente reforma pretende asentar procedimientos ágiles para la cobertura óptima de las necesidades del servicio policial con la garantía de los derechos del funcionariado, e igualmente contemplar mecanismos adecuados para velar por la eficiencia y eficacia del servicio policial, que se exponen a continuación.

II
II

Eredu poliziala indartzeari dagokionez, lege honek honako neurri hauek onartzen ditu:

En lo que atañe al reforzamiento del modelo policial las medidas que aprueba esta ley son las siguientes:

a) Gure ordenamenduan Poliziaren Etikaren Kode Europarraren edukia jasotzen da, zeinak polizien jokabide-jarraibideak ez ezik, polizia-agintarienak ere finkatzen baititu, bai herritarrekiko harremanetan bai zerbitzuen barruko antolakundeari dagokionez, eta, horretarako, jarraibideak ezartzen ditu kontuak emateari buruzko atalean.

a) Se recepciona en nuestro ordenamiento el contenido del Código Europeo de Ética de la Policía, que no solo fija pautas de comportamiento al personal policial, sino igualmente a las autoridades policiales tanto en la interrelación con la ciudadanía, como en la propia organización interna de los servicios, estableciendo pautas que se enmarcan en el apartado relativo a la dación de cuentas.

b) Zerbitzu poliziala ebaluatzeko eta hobetzeko mekanismoak indartzen dira. Horretarako, poliziaren jardun onari lotutako pizgarri positiboen sistema indartzen da, zenbait ordain-pizgarri sartuta, hala nola produktibitate-osagarri batzuk, jardunaren ebaluazioari lotutako karrera profesionaleko osagarriak, aparteko ordainsariak edo kondekorazioen eta sarien sistema. Era berean, diziplina-erregimena aldatzen da, barneko mekanismo eraginkor, proportzional, egoki eta justuak ezartzeko, betiere diziplina-ezaren kasu partikularretatik eta arrisku-faktoreetatik haratago joz, prestakuntzan edo prozeduran edo lan-giroan hobekuntzak egiteko orientazioa emateko helburuz.

b) Se refuerzan los mecanismos de evaluación y mejora del servicio policial. Para ello se refuerza el sistema de estímulos positivos del buen hacer policial, incluyendo tanto los estímulos retributivos que suponen ciertos complementos de productividad, complementos de carrera profesional vinculados a la evaluación del desempeño, gratificaciones extraordinarias o el sistema de condecoraciones y distinciones; e igualmente se modifica el régimen disciplinario para establecer mecanismos internos eficaces, proporcionales, adecuados y justos, que vayan más allá de la investigación de casos particulares de indisciplina para analizar patrones y factores de riesgo con el fin de proporcionar orientación para mejoras en la formación o los procedimientos o el clima laboral.

c) Poliziaren eta herritarren arteko derrigorrezko interakzioa jasotzen da, kexak prebenitzeko eta tratatzeko mekanismoak zerbitzu polizialarekiko independenteak izango direla bermatuz, herritarrek neutraltasunez eta korporatibismorik gabe tratatuko dituztelako konfiantza izan dezaten.

c) Se contempla la interacción obligatoria entre la policía y la ciudadanía, asegurando mecanismos de prevención y tratamiento de quejas cuya independencia del servicio policial genere confianza en que van a recibir un tratamiento neutral y no corporativo.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordea sortzen da, erakunde iraunkor hibrido gisa, autonomia funtzionala duena erakunde polizialarekiko, eta espezializatutako pertsonez osatuta, aditu polizialak barne. Batzordearen helburua da Ertzaintzaren edo udaltzaingoaren baitako praktikak aztertzea, organo eskudunek eskatuta, baldin eta herritarrek haiei buruzko kexak badituzte edo eragina badute poliziarekiko duten konfiantzan. Gainera, poliziaren esku-hartze edo operatibo baten testuinguruan edo zaintza polizial bat bitartean pertsona bat hiltzen bada edo larriki lesionatuta suertatzen bada, ofizioz ikertuko ditu gorabehera horiek, eta zerbitzua hobetzeko neurriak proposatuko ditu.

d) Se crea una Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco, como organismo híbrido de carácter permanente, con autonomía funcional respecto de la institución policial y compuesta por personas especializadas, incluyendo a expertos policiales. La finalidad de esta comisión es estudiar, a solicitud de los órganos competentes, cualquier práctica en el seno de la Ertzaintza o Policía local sobre la que existan quejas e incidencia en la confianza ciudadana. Además, estudia de oficio los incidentes en los que en el contexto de una intervención u operativo policial o durante la custodia policial se hubiera producido el fallecimiento o lesiones graves de una persona y propone medidas para la mejora del servicio.

Ikertzen dituzten gertakizunak egiten ari den ikerketa penal baten xedea badira, agintari judizial eskudunari haren berri emango diote, ikerketa penalean esku ez hartzeko, ezta haren jardueren erreserban ere. Hala gertatuz gero, diligentzia penalen ikergai diren agenteak ez dira batzordeari laguntzera behartuta egongo, eta batzordeak kasuarekin lotutako dokumentazio administratiboa eskuratu behar izanez gero edo ikuskapenak in situ egin behar izanez gero, aurretik kasuan diharduen agintari judizialaren onarpena lortu beharko du. Ez da batzorde horren eginkizuna izango, inola ere, agintarien edo langileen erantzukizuna banan-banan aztertzea.

Si los hechos analizados son objeto de una investigación penal en curso, lo pondrá en conocimiento de la autoridad judicial competente con el fin de no interferir en la investigación penal, ni en la reserva de sus actuaciones. En tal caso el personal investigado en las diligencias penales no tendrá la obligación de colaborar con la comisión y, si precisara del acceso a documentación administrativa relacionada con el caso o la realización de inspecciones in situ, la comisión deberá obtener la aprobación previa de la autoridad judicial actuante. En ningún caso es función de esta comisión individualizar la responsabilidad de autoridades o personal.

Batzorde horren erregulazioak batzordekideen neutraltasuna eta independentzia babesten ditu, kideok kargugabetzeko kausak era tasatuan arautuz, ez daitezen zerbitzutik bereizi arbitrarioki, ikerketa bat gauzatzen ari denean. Batzordeari laguntzeko obligazioa jasotzen da, bi aukera emanez: funtzionario publikoek laguntzea, zerbitzu-eginkizunetan, batzordea ikerketak egiten ari denean. Ezartzen da, gainera, batzordeak Eusko Legebiltzarrari bere jardueraren kontu eman beharko diola zuzenean.

La regulación de esta comisión preserva la neutralidad e independencia de sus miembros, regulándose de forma tasada las causas que permiten su destitución, para evitar que sean apartados en el curso de una investigación de forma arbitraria. Se contempla el deber de colaboración con la comisión y la posibilidad de que en el curso de sus investigaciones puedan ser apoyados por funcionarios o funcionarias públicos en comisión de servicios. Además, se contempla que la comisión deba rendir cuentas por su actividad directamente ante el Parlamento Vasco.

III
III

Langileak hautatzeko eta haiek kidegoetan sartzeko sistemari dagokionez, hauek dira lege honen berrikuntzak:

En lo que atañe a la selección e ingreso las novedades son las siguientes:

a) Langileak hautatzeari eta haiek kidegoan sartzeari dagokionez, probetan onartua izateko baldintzak lege mailako arau baten bidez zehazten dira, eta ez orain arte bezala, erregelamendu bidez. Bestalde, hautaketa-organoetako arauak egokitzen dira, bi kontu hauek gogoan hartuta: organo horiek inpartzialak, profesionalak eta dena delako espezialitatekoak izatea, eta, funtzionario publikoen artean, orokorrean, gizon- eta emakume kopuruari dagokionez oreka egotea. Era berean, deialdietako oinarrien arteko lotura egin dadila xedatzen da, eta orobat zehazten da zein kasutan izango den zilegi deialdi bateko lanpostu hutsen kopurua aldatzea edo akatsak zuzentzea, eskabideak aurkezteko beste eperik hasi gabe.

a) En materia de selección e ingreso se regulan los requisitos para ser admitido en las pruebas de ingreso en una norma con rango de ley formal que hasta la fecha aparecían regulados en un reglamento. Por otra parte, se acomoda la regulación de los órganos de selección a las características de imparcialidad, profesionalidad y especialidad, así como al equilibrio entre hombres y mujeres previstos con carácter general para el funcionariado. Igualmente se prevé la vinculación de las bases de las convocatorias, y los supuestos en los que puede modificarse el número de vacantes convocadas o rectificaciones de errores sin abrir otro plazo de presentación de solicitudes.

b) Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia hautaketa-organo iraunkor gisa eratzen da, eta, gainera, aukera ematen da udaltzaingoan sartzeko hautaketa-prozedurak batera egiteko, toki-administrazioko entitateek beren borondatez hala eskatzen badiote.

b) La Academia Vasca de Policía y Emergencias se configura como órgano permanente de selección y se permite que, cuando se lo soliciten de forma voluntaria las entidades locales, pueda llevar a cabo los procedimientos de selección para el ingreso en los cuerpos de Policía local, incluso de forma conjunta.

c) Ekintza positiborako neurriak ezartzen dira emakumeak polizia-kidegoetan sartzeko eta polizian emakumeen kopurua handitzeko, gaur egun kopuru hori urria da-eta. Hala, bada, polizia-kidegoetako emakumeentzako lanbide-sustapeneko planak arautzen dira, kidegoetan sartzean eta lanbide-karreran berdintasuna bermaturik izan dezaten, dagokiena baino daukaten ordezkaritza urriago hori zuzentzeko, eta poliziaren eraginkortasuna handitzeko.

c) Se establecen medidas de acción positiva para favorecer la entrada de mujeres en los cuerpos policiales y corregir así su escasa presencia actual. Así, se regulan los planes de promoción de las mujeres en los cuerpos policiales para garantizar la igualdad de oportunidades en el ingreso y carrera profesional; corregir su infrarrepresentación e incrementar la eficacia policial.

Nabarmentzekoak dira, berrikuntza dakarten aldetik, txanda libreko hautaketa-prozeduretarako emakumeen alde ezartzen diren ekintza positiboko neurriak, zenbait egoeratan emakumezko hautagaia gizonezkoaren gainetik hobestea ekarriko baitute, Europako Erkidegoko jurisprudentziak lege-neurriei, proportzionaltasunari eta arrazoizkotasunari buruz ezartzen dituen eskakizunen kontra jo gabe.

Destacan, por novedosas, las medidas de acción positiva a favor de las mujeres en procedimientos selectivos por turno libre que implicarían la preferencia de la candidata mujer frente al hombre en determinadas circunstancias, de un modo compatible con los parámetros exigibles en la jurisprudencia comunitaria europea de previsión legal, proporcionalidad y razonabilidad.

Hala, bada, lege-mailako arau batean ezartzen da neurri hori. Arrazoizkoa da, mugatu egiten baitu txanda libreko sarbidea, eta diskriminazio egitatezko eta historiko bat arintzeko ez ezik, polizia-zerbitzua eraginkortasunez emateko emakumeen masa kritiko baten eskakizunari erantzuteko ere bada. Proportzionatua ere bada, lehentasuna modu subsidiarioan eta murriztuan aplikatzen delako, hautatutako emakumezko hautagaiaren eta bazter utzitako gizonezko hautagaiaren arteko nolabaiteko gaitasun-baliokidetasuna ere bermatuz beti, lehentasuna aplikatzeko orduan. Eta, gainera, salbuespenezko neurria ere bada aldi baterako den aldetik, ez baita aplikatzen jarraituko, emakumeak dena delako kidego, eskala eta kategorian % 33 izatera iritsitakoan. Neurri horren xedea ez da sexuen arteko parekotasuna, baizik eta emakume kopurua gutxienez masa kritiko jakin batera iristea (% 33).

En este caso la medida se prevé en una norma con rango de ley formal. Es razonable ya que limita su alcance al ingreso por turno libre y trata de no solo de paliar una discriminación fáctica histórica, sino por las propias exigencias de una masa crítica de mujeres para la eficaz prestación del servicio policial. Resulta proporcionada porque la prioridad se aplica de un modo subsidiario y restringido, garantizando siempre una cierta equivalencia de capacitación entre la candidata elegida al aplicar la prioridad y el candidato postergado. Y además se trata de una medida excepcional por su temporalidad, ya que dejará de aplicarse cuando la presencia femenina alcance el 33% en el cuerpo, escala y categoría correspondiente. Este tipo de medida no tiene como objetivo la paridad de sexos, sino alcanzar al menos una masa crítica de presencia femenina (un 33%).

IV
IV

Barne-sustapen, karrera profesional eta lanpostuak betetzeari dagokienez, nobedade garrantzitsuak aurreikusten dira.

En materia de promoción interna, carrera profesional y provisión de puestos se contemplan importantes novedades.

a) Karrera administratiboa bultzatzen da, barneko sustapenaren bidez. Horretarako, erraztu egiten da langileek erakundearen barruan gora egitea, goragoko kategoria batera igarotzeko zerbitzuan bete beharreko urte kopurua gutxituz. Beste alde batetik, bertan behera uzten da barne-sustapeneko prozeduretan parte hartzeko hiru deialdiko muga; muga horrek murriztu egiten baitzuen ibilbide administratiborako eskubidea, baita funtzionarioek probak gainditu bai, baina plazarik lortzen ez zuten kasuetan ere. Eta, azkenik, zerbitzu aktiboaren pareko administrazio-egoeretan daudenen barneko sustapena ahalbidetzen da, sustapen profesionala izateko eskubidearen ondorioetarako.

a) Se favorece la carrera administrativa mediante promoción interna. Para ello se facilita que el personal ascienda en la organización minorando el número de años de servicio para ascender de categoría. Por otro lado, se suprime el límite de tres convocatorias para participar en los procedimientos de promoción interna, limitación que cercenaba el derecho a la carrera administrativa incluso si el funcionario o funcionaria hubiera aprobado las pruebas si no hubiese obtenido plaza. Y por último se permite la promoción interna de quienes estén en situaciones administrativas asimilables al servicio activo a efectos del derecho de promoción profesional.

b) Beste neurri batzuk ere ezartzen dira, gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasuna sustatzearekin zerikusia dutenak, barne-sustapeneko prozeduretan aurkezteko aukera emanez eszedentzian direnei, eszedentzia hartzeko arrazoia bada haurrak edo senitartekoak zaintzea, genero-bortizkeria edo zerbitzu bereziak. Era berean ezartzen da, ezen, barne-sustapenerako benetako zerbitzuetan emandako denbora kalkulatze aldera, barne-sustapenean parte hartzea ahalbidetzen duten egoera administratiboetan emandako denboraldiak kontuan hartuko direla.

b) Se prevén otras medidas que guardan relación con la promoción de la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres con la posibilidad de presentarse en los procedimientos de promoción interna de quienes estén en excedencia por cuidado de hijos o familiares, excedencia por violencia de género y servicios especiales. Igualmente se contempla que, a efectos de calcular el tiempo de servicios efectivos preciso para la promoción interna, se tengan en cuenta los periodos transcurridos en las situaciones administrativas que permiten el acceso a la promoción interna.

c) Lanpostuak lehiaketa bidez hornitzeari dagokionez, alderdi hauek bereizten dira: batetik, legearen arabera merezimendutzat jo daitezkeen alderdiak eta, bestetik, hornitu beharreko postuak berezko dituen ezaugarrien arabera merezimendutzat jo daitezkeenak. Gainera, lehiaketa-prozedurek eduki behar dituzten edukiak zehazten dira.

c) En lo que se refiere a la provisión de puestos por concurso se diferencian aquellos aspectos meritables por ley de otros que puedan ser considerados mérito en función de las características propias del puesto a proveer. Además, se pormenorizan los contenidos que deben tener los procedimientos de concurso.

d) Superintendente-kategoria kentzen da, eta, horrela, Ertzaintzaren erantzukizun goreneko postuak eskuratzea eta betetzea bizkortzen da, lanpostuak betetzeko prozedura arrunten bidez.

d) Desaparece la categoría de superintendente, de modo que se agiliza el acceso y cobertura de los puestos de mando de mayor responsabilidad en la Ertzaintza por medio de los procedimientos ordinarios de provisión de puestos.

e) Karrera profesional horizontala arautzen da, lanpostua aldatu beharrik gabe garapen profesionalaren mailan aurrera egiteko aukera gisa ulertuta. Karrera profesional horizontaleko sistemak berarekin batera dakar aitortze-mekanismo bat ezartzea, kategoria bakoitzean aurreikusitako garapen profesionaleko maila desberdinetara urteetan zehar sartu ahal izateko, eta gaitasun profesionalak egiaztatzearen bitartez. Garapen profesionaleko mailaren arabera jasotzen da ala ez karrera profesionaleko osagarria, eta, hala badagokio, maila horrek lanpostu jakin batzuk betetzeko gaitzen du. Orain arte adierazitakoaren ondorioz, ordainketa-egitura aldatzen da, karrera profesionaleko osagarria ordainsari osagarrien artean sartzeko.

e) Se regula la carrera profesional horizontal como la progresión en el grado de desarrollo profesional sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. El sistema de carrera profesional horizontal implica la instauración de un mecanismo de reconocimiento que permite acceder a los diversos grados de desarrollo profesional previstos en cada categoría a lo largo de los años que se establezcan y mediante la acreditación de competencias profesionales. El grado de desarrollo profesional determina la percepción del complemento de carrera profesional y, en su caso, habilita para el desempeño de determinados puestos. Como consecuencia de lo antedicho se modifica la estructura retributiva para incorporar entre las retribuciones complementarias el complemento de carrera profesional.

f) Espezialitateen erregimena arautzen da, ezagutza espezifikoak dituzten zereginetarako. Espezialitate horietan sartzeko, espezializatzeko ikastaro bat egin beharko da, eta titulazio edo ezagutza jakin batzuk eskatu ahal izango dira. Espezializatzeak jarraitzeko konpromisoa dakar berarekin batera, bai eta espezialitatean jarraitzeko gaurkotze-probak egitea ere, hala behar izanez gero. Halaber, lege honetan, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak eta segurtasun-arloan eskumena duen sailak deialdi bateratuak egiteko aukera jasotzen da; deialdiotan, espezializazio-ikastaro batean sartzea eta hura gainditzea lotuko da borondatezko zerbitzu eginkizunak berehala ematearekin, hutsik dauden lanpostu espezializatuetan.

f) Se regula el régimen de las especialidades para tareas con conocimientos específicos. El acceso a las mismas se realiza mediante la realización de un curso de especialización, pudiendo exigirse titulaciones o conocimientos concretos. La especialidad supone un compromiso de permanencia y superación de pruebas de actualización para seguir en la especialidad, en su caso. En la regulación se contempla la posibilidad de convocatorias conjuntas entre la Academia Vasca de Policía y Emergencias y el Departamento competente en Seguridad en las que se vincule el acceso al curso de especialización y su aprobación al otorgamiento inmediato de comisiones de servicio voluntarias en vacantes existentes con especialidad.

V
V

Egoera administratiboei dagokienez, berrikuntzarik garrantzitsuenak dira poliziaren jardunari buruzko egokitzapenak, adinaren ondorioz egiten direnak, edo funtzio polizialaren berezko gaitasunak gerora galdu izatearen ondorioz, eta betiere funtzionarioen osasuna babesteko eskubidearekin bat etorrita.

En lo que atañe a las situaciones administrativas, la principal novedad se refiere a las modulaciones del desempeño derivadas de la edad o la insuficiencia sobrevenida de las capacidades precisas para el desempeño ordinario del conjunto de tareas propias de la función policial en consonancia con el derecho a la protección de la salud del funcionariado.

Adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiboa arautzen da, zeina honetan baitatza: zerbitzu aktiboan jarraitzean, agentearen egoerarako egokiak diren eginkizunak eginez. Administrazio bakoitzak, aurrez negoziazio kolektiboa eginda, ezarri ahalko du zer adin izan beharko duen funtzionarioak haren borondatez mota horretako zerbitzua aitortzea eskatu ahal izateko, bai eta hura aitortzeak ekar litzakeen jardun polizialaren egokitzapenak ere.

Se regula el servicio activo modulado por la edad, consistente en la continuación del servicio activo realizando tareas apropiadas a su condición. Cada Administración, previa negociación colectiva, podrá fijar la edad en la que pueda solicitarse voluntariamente por la persona funcionaria su reconocimiento, así como las modulaciones del desempeño que pueda suponer su reconocimiento.

Horrela, legezko estaldura ematen zaio lehendik zegoen arautzeari, Ertzaintzako langileen lan-baldintzak arautzen dituen Hitzarmenaren arabera, eta udaltzaingoetan zabaltzeko aukera irekitzen da, betiere zerbitzu poliziala ematen jarraituko dela bermatzen bada; udalak ezarriko du zerbitzu mota hori eskatzeko izan beharreko adina.

De este modo se da cobertura legal a la regulación preexistente conforme al Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal de la Ertzaintza y se abre la posibilidad a que se extienda al caso de las policías locales siempre que se garantice la continuidad de la prestación del servicio policial, fijándose la edad por el ayuntamiento.

Lan polizial guztiak normaltasunez betetzeko gaitasun psikofisiko nahikorik ez dutelako bigarren jardueran aritzen diren polizien egoera administratiboari buruz ere arau berriak ezartzen dira; hala, bada, haien arabera, funtzionarioek beren benetako gaitasunetara egokitutako lanpostuak edo funtzioak bete beharko dituzte, aurreko araudietan ez bezala, hura premisa honetatik abiatzen baitzen: bigarren jardueran aritzen zirenek oinarrizko ordainsariak kobratzen zituzten, lanpostu bat betetzeko edo jarduera polizialak betetzeko deitzen zieten arte. Lege honetan, berriz, egoera administratibo horretara igarotzen diren funtzionarioek lan egiten jarraituko dute, hala aurreko lanpostuan –bigarren jardueran aritu ahal izanez gero–, nola bete dezaketen beste lanpostu batean; eta birkokapena berehala egin ezean, agentearen lanpostua bere premietara egokituko da aldi baterako.

La nueva regulación de la situación administrativa de segunda actividad por insuficiencia psicofísica para el desempeño ordinario del conjunto de las tareas policiales se caracteriza por el desempeño de puestos o funciones adaptados a las capacidades reales del funcionario, a diferencia de la normativa precedente que partía del presupuesto de que en situación de segunda actividad una persona cobraba las retribuciones básicas a disposición de cuando le llamasen para ocupar un puesto o ejercer tareas policiales. En esta regulación el funcionario o funcionaria que pase a esta situación administrativa permanece trabajando ya sea en su puesto anterior si es susceptible de segunda actividad, ya en otro puesto susceptible de tal desempeño, y si, la reubicación no fuera inmediata, se adapta provisionalmente su puesto a sus necesidades.

Behin-behineko eginkizunen etenaldiari dagokionez, bi zehaztapen egiten dira egoera hauek ekartzen dituzten ondorioez: etenaldi hori irmo bilakatzen duen zehapen bat egonez gero edo, aitzitik, behin-behineko etenaldia zehapenik gabe kenduz gero.

En referencia a la situación de suspensión provisional de funciones se incorporan dos precisiones referentes a las consecuencias sobre la suspensión provisional de que exista posteriormente una sanción de suspensión firme o por el contrario se levante la suspensión provisional sin sanción.

VI
VI

Funtzionarioen banakako eskubideen erregimenari dagokionez, kapitulu berria sartzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoen babes sozialari buruzkoa, oinarrizkoa zein osagarria izan, eta bereziki kontuan hartuta administrazioek langileen baldintza psikofisikoak, laneko osasuna eta laneko arriskuen prebentzioa zaintzeko obligazioa dutela.

En el régimen de derechos individuales del funcionariado se contempla un nuevo capítulo dedicado a la protección social básica y complementaria del personal de los cuerpos de la Policía del País Vasco, atendiendo especialmente a la obligación de las administraciones de velar por las condiciones psicofísicas del personal y la vigilancia de la salud laboral y la prevención de riesgos laborales.

Lanean edo lanaren ondorioz sortutako gaixotasunak edo laneko istripuak sortutako lesioak edo patologiak direla-eta izaten diren aldi baterako ezintasunen kasuetarako, babes sozial osagarriko mekanismoak izatera behartzen da.

Se obliga a contar con mecanismos de protección social complementaria para los casos de incapacidad temporal motivada por lesiones o patologías derivadas de enfermedad o accidente profesional producido en el servicio o como consecuencia del mismo.

Ildo horretan, agenteen heriotza edo laneko ezintasunak direla-eta dauden eskubide osagarri horiei buruzko arau gehiago ezartzen dira, egoera horiek zerbitzu poliziala edo beren funtzioak betetzen edo Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoetako funtzionario izatearen ondorioz gertatzen diren kasuetarako, ez baitzaio lotzen agente polizialaren merituzko jokabidearen ebaluazioari.

En este sentido se da una regulación más amplia a los derechos complementarios en los casos de muerte o incapacidad con ocasión del servicio policial durante la realización del servicio o en el ejercicio de sus funciones o como consecuencia de la pertenencia del funcionario o funcionaria a los cuerpos de la Policía del País Vasco al no vincularlo a la evaluación del comportamiento meritorio del agente policial.

Eta aurreneko aldiz jasotzen da kondekorazioak eta ohorezko sariak emateko erregimena, zerbitzu-ekintzan hildako funtzionarioak edo erretiroa hartu dutenak goiko kategoriara ondorio ekonomikorik gabe eta ohore gisa igarotzeko aukera jasoz.

Y se contempla por primera vez en la ley el régimen de concesión de condecoraciones y recompensas honoríficas, previendo la posibilidad del ascenso honorifico sin efectos económicos a la categoría inmediatamente superior a la que ostenten a funcionarios o funcionarias fallecidos en acto de servicio o jubilados.

Ertzaintzako funtzionarioen ordezkaritzari eta partaidetzari dagokienez, argitu egiten da Ertzaintzaren Kontseiluak izan beharreko esku-hartzea diziplina-prozeduretan eta birgaitze-espedienteetan, bai eta kondekorazio-erregimena aplikatzean ere.

En cuanto a la representación y participación del personal de la Ertzaintza se clarifica la intervención del Consejo de la Ertzaintza en procedimientos disciplinarios y expedientes de rehabilitación, así como en la aplicación del régimen de condecoraciones.

VII
VII

Diziplina-erregimenerako ezartzen diren aldaketen helburuak dira polizien erregimena enplegatu publikoenera gerturatzea, zehapen-araubidea leuntzea eta espedientatutako pertsonen bermeak handitzea.

Las modificaciones previstas para el régimen disciplinario tratan de aproximar el régimen al general de los empleados públicos, moderar el régimen sancionador e incrementar las garantías de las personas expedientadas.

Sexu-jazarpenarekin, jazarpen sexistarekin eta laneko jazarpen errepikatuarekin zerikusia duten falta berriak sartzen dira, oso astunak, bai eta polizia-bideokamerak erabiltzeko araudiari eginiko arau-hausteak ere; halaber, beste era batez idatzi da polizia izatetik abantaila ateratzeari buruzko faltaz eta funtzioak nabarmen bete ez izanaz, enplegatu publikoen arau orokorrekin bat etorriz.

Se introducen nuevas faltas muy graves en materia de acoso sexual y sexista y acoso laboral reiterado, e infracciones al régimen de utilización de videocámaras policiales, y se da nueva redacción a la falta relativa a la prevalencia de la condición policial y el notorio incumplimiento de las funciones de forma más acorde con la normativa general de los empleados públicos.

Zehapenen zerrenda leuntzen da eta zehapenak mailakatzeko irizpideak arautzen dira, besteak beste: lanbide-historiala inguruabar aringarritzat hartzen da, berrerortzearen kontzeptua mugatzen da astungarri gisa eta, delituagatiko falten kasuan, beren-beregi baloratzen dira ezarritako zigorraren zenbatekoa edo tamaina, sententzia irmoaren arabera, eta jokaera deliktiboaren eta funtzio polizialen arteko harremana.

Se modera el elenco de sanciones a imponer y se regulan los criterios de graduación de la sanción, entre los que se contempla el historial profesional como circunstancia atenuante, se delimita el concepto de reincidencia como agravante y en caso de faltas por delito se valora específicamente la cuantía o entidad de la pena impuesta en virtud de sentencia firme, así como la relación de la conducta delictiva con las funciones policiales.

Espedientatutako pertsonen bermeak indartzen dira, deklarazioak ez egiteko dituzten eskubideei dagokionez, bai eta beren buruaren kontra ez egiteko, beren burua erruduntzat ez jotzeko eta errugabetasun-presuntzioa izateko, bai eta prozeduraren izapideen egoeraren berri izateko eskubideei dagokienez ere. Defentsa-eskubideari dagokionez, espedientatutako pertsonei beren konfiantzazko jarduneko abokatu baten, sindikatuetako ordezkari baten edo kidego polizialeko funtzionario baten aholkularitza eta laguntza izateko aukera bermatzen zaie, eta ezartzen da, baita ere, agintariek erraztasunak emango dizkietela izendatutako funtzionarioei espedientatutako pertsonaren agerraldi pertsonaletan egon daitezen.

Se refuerzan las garantías de las personas expedientadas en cuanto a sus derechos a no declarar, a no hacerlo contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia, así como a conocer el estado de tramitación del procedimiento. En cuanto al derecho de defensa se garantiza la posibilidad de contar con el asesoramiento y la asistencia de un abogado o abogada en ejercicio, de un o una representante sindical o de un funcionario o funcionaria del cuerpo policial de su confianza, facilitando las autoridades al funcionario designado la asistencia a las comparecencias personales del expedientado o expedientada.

Prozeduraren erregimena eta iraungitze-epea arautzen dira, eta, oro har, falten eta zehapenen preskipzio-epea gutxitzen da.

Se regula el régimen y plazo de caducidad del procedimiento y se reduce, en general, el plazo de prescripción de las faltas y sanciones.

Zehapenen bete beharra jasotzen da, bai eta zehapena eten beharreko edo baldintzapean kentzeko kasuak ere, horrela jokatzeko motiboak daudenean. Zehatutako pertsonari albait kalterik txikiena eginda beteko dira zehapenak; horrela, bada, aurreikusten da zehapena baldintzapean kentzea, baldin eta zehatutako pertsonak zehapena betetzeko hautazko neurri gisa hartzen badu lanalditik kanpo lan egitea, soldatarik edo inolako konpentsaziorik gabe, jarritako zehapen-aldia bitartean.

Se contempla la ejecutividad de las sanciones y los casos en que procede su suspensión y remisión condicional si existen motivos para ello. La ejecución o cumplimiento de las sanciones se realiza del modo que menos perjudique al sancionado, de modo que se prevé, por ejemplo, la posibilidad de la remisión condicional del cumplimiento de la sanción si opta como medida alternativa de cumplimiento de la sanción por el trabajo fuera de la jornada laboral estipulada sin remuneración o compensación alguna por un periodo igual al de la sanción impuesta.

VIII
VIII

Ertzaintzako funtzionarioei eta haien egitura profesionalari buruzko titulu espezifikoari dagokionez, aldaketa hauek sartzen dira:

En lo que atañe al título dedicado específicamente al funcionariado de la Ertzaintza y a su estructura profesional se producen los siguientes cambios:

a) Superintendente-kategoria desagertzen da; hala, eskala eta kategoria horretan sartutako plazen eginkizunak lanpostu jakin batzuetan bereizten dira, eta hark lanpostu horietara sartzen laguntzen du, betiere lanpostuaren baldintzak lanpostuak betetzeko ohiko sistemen bidez betetzen badira.

a) Desaparece la categoría de superintendente, de modo que las funciones correspondientes a las plazas integradas en tal escala y categoría pasan a singularizarse en concretos puestos de trabajo, lo cual facilita el acceso a los mismos, siempre que se cumplan las condiciones del puesto por los sistemas ordinarios de provisión.

b) Berridatzi egiten da Ertzaintzak polizia judizial gisa duen eginkizunaren antolakunde-egiturari buruzko erregulazioa; izan ere, indarrean zegoen testuan Botere Judizialaren Lege Organikoaren arau jakin batzuetara jotzen zen, bidalketa horiek zaharkituta geratu baitziren.

b) Se da nueva redacción a la regulación referente a la estructura organizativa de la función de policía judicial en la Ertzaintza, dado que las remisiones a ciertas normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial que contenía la redacción vigente habían quedado obsoletas.

IX
IX

Udaltzaingoari dagokionez, eraberritze honek homologagarriak diren lanbide-egiturak sendotzen ditu, eta, aldi berean, udal bakoitzari uzten dio bere beharrizan eta berezitasunei egokitutako antolakuntza-konponbideak aurkitzen.

En lo que se refiere a los cuerpos de Policía local la reforma trata tanto de conjugar la consolidación de estructuras profesionales homologables como permitir que cada municipio encuentre soluciones organizativas apropiadas a sus necesidades y peculiaridades.

Horrela, bada, dauden jardunbideei erantzun juridikoa emateko, askotariko neurriak aurreikusten dira, esaterako, Udaltzaingoak udalerritik kanpo jarduteko aukera, tokiko agintariak babesteko funtzioak gauzatzeko, eta abar.

Así, se prevén medidas diversas que dan respuesta jurídica a prácticas existentes, como la posibilidad de que la Policía local actúe fuera del término municipal para ejercer funciones de protección de autoridades locales, etc.

Begi-bistakoa da udalek bitarteko funtzionarioak izendatzen dituztela, Udaltzaingoan dauden premia larriei erantzuna emateko, batez ere azken urteotan, efektiboak ordezteko mugapenek eraginda, eta, urte honetatik hasita, udaltzainen erretiro-adina aurreratzeak eraginda. Legeak izendapen horiek aurreikusten dituzten kasuak murriztu nahi ditu irtenbide iragankorrak egonkortu ez daitezen, horien norabidea ez bada Udaltzaingoaren kidegoak guztiz profesionalak izatea eta plantillak egonkortzea.

El nombramiento de funcionarios interinos para subvenir necesidades urgentes en las plantillas de la Policía local es una evidencia, máxime en los últimos años como consecuencia de limitaciones a la reposición de efectivos y a partir de este año con el adelanto de la edad de jubilación en la Policía local. La ley pretende acotar los supuestos que amparen dichos nombramientos con el fin de impedir la consolidación de soluciones transitorias contrarias al objetivo de encaminarse hacia la plena profesionalización de los cuerpos de Policía local y a la estabilidad de sus plantillas.

Horretarako, Udaltzaingoko plaza hutsak bitarteko funtzionarioak izendatuz betetzeko aukera lotzen dio plaza behin betiko betetzeko prozesuaren hasierari. Hala ere, enplegua egonkortzeko prozesuak jasotzen dira gaur egun bitarteko-kontratu bidez betetako plazak jabegoan bete ahal izateko.

Para ello vincula la posibilidad de la cobertura de vacantes de la Policía local mediante nombramiento de funcionarios interinos al inicio del proceso de cobertura definitiva de la plaza, sin perjuicio de lo cual contempla procesos de consolidación de empleo que posibiliten la cobertura en propiedad de plazas hoy cubiertas en interinidad.

Legeak zenbait mekanismo jasotzen ditu une bakoitzean urgentziazko beharretan laguntzeko, zerbitzuan dagoen plantillak betetzen ez dituenean, Ertzaintzarekiko elkarlanaren bidez, udalen arteko lankidetza-mekanismoen bidez edo bitarteko funtzionarioak izendatuz polizia-kidegoen zenbait zeregin indartzeko, laguntzaile gisa.

La ley contempla diversos mecanismos legales para subvenir necesidades urgentes no cubiertas por la plantilla en servicio en cada momento, desde la colaboración de la Ertzaintza o los mecanismos de cooperación intermunicipal, al nombramiento de funcionarios interinos para reforzar determinadas tareas de los cuerpos de policía como auxiliares.

Beste alde batetik, Udaltzaingoko lanbide-egitura Ertzaintzakoa bezalatsu jasotzen da. Bereziki, Udaltzaingoko buruei dagozkien kategoriak zehazten dira, biztanleriaren arabera edota kidegoa osatzen duten pertsonen kopuruaren arabera. Hori kontuan hartuz, lege-proiektuak Udaltzaingoko langileak eskala berrietan sartzea arautzen du, bai eta Udaltzaingoko kidegoetako buruzagitza-postuen egokitzapena ere.

Por otra parte, se contempla la estructura profesional de los cuerpos de Policía local de un modo similar a la Ertzaintza, y en particular, las categorías correspondientes a la jefatura de tales cuerpos policiales atendiendo a la población o el número de personas integrantes del cuerpo. Atendiendo a ello, el proyecto de ley regula la integración del personal de la Policía local en las nuevas escalas, y la adaptación de los puestos de jefatura de los cuerpos de Policía local.

Azkenik, arautzen da, udaltzaingorik sortu ez duten udalerrietan udaltzaingo-zerbitzuak ematen dituzten udaltzainen figura eta mugikortasun-agentearena, hirigunean zirkulazioa arautzeko.

Por último, se regula la figura de los agentes municipales en servicios de Policía local en municipios donde no se haya creado un cuerpo policial, y la del agente de movilidad para regular la circulación en el casco urbano.

Artikulu bakarra.– Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legea aldatzea.

Artículo único.– Modificación de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren uztailaren 17ko 4/1992 Legea aldatzen da, honela aldatu ere:

La Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco se modifica en los siguientes términos:

Lehena.– I. tituluko II. kapitulua honela geratzen da:

Uno.– El Capítulo II del Título I queda redactado como sigue:

«II. KAPITULUA
«CAPÍTULO II
POLIZIAREN JARDUNA KONTROLATZEKO MEKANISMOAK
MECANISMOS DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD POLICIAL

6. artikulua.–

Artículo 6.–

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia erantzule da herritarren aurrean bere jardueren zuzentasunaz eta efikaziaz, lege honetan aurreikusitako mekanismoen bidez, bai eta administrazio-jarduerarako dauden kontrol jurisdikzionalaren zein kontrol parlamentarioaren bidez ere.

1.– La Policía del País Vasco responde frente a la ciudadanía de la corrección y eficacia de sus actuaciones mediante los mecanismos previstos en la presente ley, además de los mecanismos de control jurisdiccional y de control parlamentario existentes para el conjunto de la actividad administrativa.

2.– Kexak tratatzeko eta ustezko jardunbide txarrak ikertzeko prozedura eraginkorrak eta inpartzialak ezarriko dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoak mende dituzten administrazio publikoek; prozedura horiek erantzukizuna erraztuko dute, eta herritarren eta Poliziaren arteko komunikazioan eta elkar ulertzean oinarrituko dira.

2.– Las administraciones públicas a las que pertenezcan los cuerpos de la Policía del País Vasco implementarán procedimientos efectivos e imparciales de tratamiento de quejas e investigación de los casos relevantes de supuestas malas prácticas, que favorezcan la responsabilidad y que se basen en la comunicación y la comprensión entre la ciudadanía y la policía.

7. artikulua.–

Artículo 7.–

1.– Herritarrek Ekinbide-Segurtasun publikoaren sistema hobetzeko herritarren ekimenen bulegoan aurkeztu ahalko dituzte zerbitzu polizialen funtzionamenduari buruzko kexak; nolanahi ere, tokiko administrazioetan beren zerbitzuei buruzko kexak aurkezteko mekanismoetara ere jo ahalko dute.

1.– La ciudadanía podrá presentar quejas sobre el funcionamiento de los servicios policiales en la Oficina de iniciativas ciudadanas para la mejora del sistema de seguridad pública-Ekinbide, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a los mecanismos de queja que existan en las administraciones locales para sus servicios.

2.– Ekinbiden Euskal Autonomia Erkidegoko udaltzaingoei buruz jasotako kexak tokiko agintariei bidaliko zaizkie, izapidetu ditzaten.

2.– Las quejas recibidas en Ekinbide relativas a servicios de las policías locales del País Vasco serán remitidas a las autoridades locales para su tramitación.

8. artikulua.–

Artículo 8.–

1.– Gatazkak konpontzeko metodo alternatiboak arbitratu ahalko dira, bitartekaritza, esaterako; betiere metodook gatazkak konpontzeko efikazagoak badira, eta aldeek onartuak.

1.– Podrán arbitrarse métodos alternativos de resolución de conflictos, tales como la mediación, cuando los mismos puedan proporcionar una satisfacción de forma más eficaz y siempre que las partes estén de acuerdo con ellos.

2.– Ez dira baliatuko metodo alternatibo informal horiek, zigor- edo diziplina-arloko gaitzespena merezi ahal dituzten jokabideengatik aurkeztu badira kexak.

2.– Tales métodos alternativos informales no procederán en casos de quejas relativas a conductas que puedan ser merecedoras de reproche penal o disciplinario.

9. artikulua.–

Artículo 9.–

1.– Ekinbidek aurkeztutako kexen segimendua egingo du, errepikatzen diren elementuak dauden aztertzeko eta elementu horien kausak ikertzeko.

1.– Ekinbide realizará un seguimiento del conjunto de quejas presentadas para analizar la existencia de elementos recurrentes e investigar sus causas.

2.– Publizitatea emango zaie Ekinbidek kexei buruz egindako ebazpen-txostenei, datu pertsonalen edo legez konfidentzialtasuna edo erreserba gorde behar duten bestelako datuen konfidentzialtasuna errespetatuz.

2.– Se dará publicidad a los informes resolutivos de las quejas por Ekinbide respetando la confidencialidad de los datos personales o de otros que pudieran estar sujetos legalmente a confidencialidad o reserva.

3.– Kexak tratatzeko sistemaren emaitzak Ekinbidek Legebiltzarrean aurkezten duen urteko memorian sartuko dira, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko Legean ezarritakoaren arabera.

3.– Los resultados del sistema de tratamiento de quejas se incorporarán a la memoria anual que Ekinbide presente al Parlamento Vasco de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi.

4.– Ekinbidek erregulatutako formatu bat sortuko du Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako agenteek artatutako pertsonen esker onak eta zorionak biltzeko, aurreko puntuetan jasotako oihartzun berberarekin. Halaber, zorion eta eskertza horiek kontuan hartuko dira dominak edo kondekorazioak emate aldera, horrela badagokio.

4.– Ekinbide creará un formato reglado para recoger agradecimientos y felicitaciones de las personas atendidas por agentes de la Policía vasca, con la misma repercusión recogida en los puntos anteriores. Asimismo, dichas felicitaciones y agradecimientos se tendrán en cuenta, si procediera, en la concesión de medallas o condecoraciones.

10. artikulua.–

Artículo 10.–

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordea sortzen da, kide anitzeko organo gisa, zeinak autonomia funtzionala duen erakunde polizialarekiko eta Eusko Jaurlaritzan segurtasun-gaietan eskumena duen sailarekiko. Haren eginkizuna da jardun polizialaren gaineko kontrolen legitimitatea indartzea eta kontrol horien neutraltasunean eta objektibotasunean herritarrek duten konfiantza indartzea.

1.– Se crea la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco como órgano colegiado con autonomía funcional respecto de la institución policial y del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad, con el fin de reforzar la legitimidad y confianza de la ciudadanía en la neutralidad y objetividad de los controles sobre la actividad policial.

2.– Hauek dira Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordearen eginkizunak:

2.– Son funciones de la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco:

a) Ertzaintzaren edo Udaltzaingoaren barruko zenbait jokabide edo jardunbide ikertzea, 12.1 artikuluan adierazitako erakundeek hala eskatuta, baldin eta kexak jaso badira eskubideak urratzeari buruz eta kezka handia badago herritarrek polizian duten konfiantzan izandako inpaktuarengatik.

a) Estudiar, a solicitud de las instituciones referidas en el artículo 12.1, cualquier conducta o práctica en el seno de la Ertzaintza o Policía local respectivamente, sobre la que se hayan recibido quejas sobre vulneración de derechos u otras en las que exista seria preocupación sobre el impacto en la confianza de la ciudadanía.

b) Poliziaren esku-hartze edo operatibo baten testuinguruan edo zaintza polizial baten barruan norbait hiltzen bada edo larriki lesionatuta suertatzen bada, nahitaez, ofizioz ikertuko ditu gorabehera horiek. Ertzaintzak edo Udaltzaingoak berehala jakinarazi beharko diote hori gertatu dela batzordeari.

b) Estudiar de oficio con carácter preceptivo aquellos incidentes en los que en el contexto de una intervención u operativo policial o durante la custodia policial se hubiera producido el fallecimiento o lesiones graves de una persona. La Ertzaintza o el Cuerpo de Policía local tendrán la obligación de comunicar tal circunstancia de inmediato a la comisión.

c) Aurreko eginkizunak gauzatzerakoan egindako ikerketak ikusita, jardunbide onak gomendatu beharko ditu; poliziaren kode deontologikoarekin bat ez datozen jokabide-patroiak edo jardunbideak identifikatu, eta neurri zuzentzaileak edo prebentiboak proposatuko ditu.

c) A la vista de los estudios realizados en el ejercicio de las funciones precedentes, recomendar buenas prácticas; identificar patrones de conducta o prácticas recurrentes que no resulten acordes con el código deontológico policial o vulneradoras de derechos, así como proponer medidas correctoras o preventivas.

3.– Aztertzen ari den jardunbide poliziala agindu edo mandatu judizialak betetzearen ondorio denean, batzordeak ez ditu haiek aztertuko; nolanahi ere, aztertu ahalko du nola gauzatzen diren, horri dagokionez Poliziak erabakitzeko marjina duen neurrian.

3.– Cuando la actuación policial a examen derive de la ejecución de órdenes o mandatos judiciales la Comisión se abstendrá de entrar en el análisis de éstos, sin perjuicio de examinar su ejecución en la medida en que exista un margen de decisión policial al respecto.

11. artikulua.–

Artículo 11.–

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordea osatuko dute batzorde horren buruak eta Gobernu Kontseiluak izendatutako beste bost lagunek, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Kontseiluak hala proposaturik, zeinek segurtasun publiko, zuzenbide, soziologia, medikuntza, psikologia eta etikaren moduko arloetan aitortutako izena, erabakimena eta esperientzia izan beharko baitute.

1.– La Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco estará compuesta por la persona que ostente su presidencia y otras cinco personas nombradas por el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejo de Seguridad Pública de Euskadi, atendiendo al principio de presencia paritaria de mujeres y hombres entre personas de reconocido prestigio, solvencia y experiencia en áreas tales como la seguridad pública, el derecho, la sociología, la medicina, la psicología y la ética.

Kideen hirutik bat izendatuko da Eusko Autonomia Erkidegoko Poliziako eskaletan eta kategorietan izan diren edo dauden pertsonen artetik aukeratuta, eta, gutxienez, hamabost urteko esperientzia izan beharko dute kidegoan; kideen beste hirutik bat, berriz, aukeratuko da aipatu arloetan entzute akademiko handia duten langileen artetik.

Una tercera parte será nombrada entre personas que pertenezcan o hayan pertenecido a escalas y categorías de la Policía del País Vasco con una antigüedad mínima de quince años en el cuerpo, y otra tercera parte entre personal que cuenten con reconocido prestigio académico en las áreas citadas.

Batzordeak berak, osoko bilkuran bilduta, hautatuko du lehendakaritza hartuko duen batzordekidea.

La persona integrante de la comisión que asuma la presidencia será elegida por la propia comisión en pleno.

2.– Izendapena bost urterako izango da, berau argitaratzen den egunetik kontatzen hasita. Izendapen hori birritan baino ezin izango da berritu, iraupen bereko denboraldietarako.

2.– El nombramiento se efectuará por cinco años contados desde su publicación. Dicho nombramiento solo podrá ser renovado en dos ocasiones por periodos de la misma duración.

3.– Arrazoi hauek direla medio baino ez dute kargua utziko: hilez gero; agintaldia amaituz gero; karguari uko eginez gero, idazki formalizatu baten bidez; batzordeko gehiengoak ulertuz gero larriki hautsi direla abstentzio eta isiltasuneko betebeharrak; epai irmo baten bidez ezgaitzea aitortuz gero edo epai irmo baten bidez doluzko delituarengatik zigorra egonez gero.

3.– Solo cesarán en el cargo en caso de fallecimiento; expiración del mandato; renuncia formalizada por escrito; incumplimiento grave de los deberes de abstención y sigilo apreciada por la mayoría de la comisión; incapacitación declarada en sentencia firme o condena por delito doloso en virtud de sentencia firme.

4.– Batzordeko kideek ez dute inolako ordainsaririk jasoko beren lanen truke. Nolanahi ere, zerbitzu-arrazoiengatiko kalte-ordainak kobratu ahal izango dituzte.

4.– Las personas integrantes de la comisión no percibirán retribución alguna por sus trabajos, sin perjuicio de las indemnizaciones por razón del servicio procedentes.

5.– Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan partida espezifiko nahikoa jasoko da batzordeak bere lanak egin ahal ditzan.

5.– En los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma se contendrán una partida específica suficiente para que la comisión pueda realizar sus trabajos.

12. artikulua.–

Artículo 12.–

1.– Batzordeak esku hartuko du segurtasun-eskumenak dituen sailak, dagokion udal-agintariak edo Arartekoak hala eskatuta, eta ofizioz jokatuko du soilik lege honek berariaz aurreikusitako kasuetan.

1.– La intervención de la comisión se realizará a solicitud del titular del departamento competente en seguridad, de la autoridad municipal correspondiente o del Ararteko, solo procediendo de oficio en los casos previstos expresamente en esta ley.

2.– Batzordeko kideek berek gauzatuko dituzte batzordearen jardunbideak, eta, hala badagokio, ikerketa jakin batzuk egiteko, zerbitzu-eginkizunetan diharduten funtzionarioen laguntza eskatu ahalko dute. Kasu horietan, ez dute jaso beharko jatorri-destinoko agintariek emandako agindurik.

2.– Las actuaciones de la comisión se realizarán por sus propios miembros, pudiendo recabar, en su caso, para concretas investigaciones el apoyo de funcionarios o funcionarias en comisión de servicios. Dichas personas en tales casos no deberán recibir órdenes de los mandos del destino de origen.

3.– Polizia-arduradunek instalazio polizialetan sartzea erraztu beharko dio batzordeari, bai eta ikerketa bideratu aurretik behar diren datu, dokumentu, datu-base, komisariako bideo- zein audio-grabaketak eta artxibo polizial guztiak eskuratzea ere. Poliziako langile guztiak ikerketan laguntzera behartuta daude, zitazioetara joanda eta behar diren datuak eta informazioa emanda. Zentzu horretan edozein polizia-azpiegiturak edo eraikinek izango du mugarik gabeko sarrera, edozein momentutan eta aldez aurretik jakinarazpena egin gabe.

3.– Los responsables policiales deberán facilitar a la comisión el acceso a las instalaciones policiales, así como a los datos, documentos, bases de datos, grabaciones de vídeo y audio de la comisaria y la consecución de todo tipo de archivos policiales. Todos los trabajadores y trabajadoras de la Policía están obligados a colaborar en la investigación acudiendo a las citaciones y proporcionando los datos e información que resulten precisos. En este sentido, toda estructura o edificio de la Policía tendrá acceso ilimitado, en cualquier momento y sin notificación previa.

4.– Batzordeak ikertzen dituen gertakizunak ikerketa judizial edo diziplinazkoa burutzen ari dela ezagutzen badu, ikerketa horrekin zerikusia ez duen, edo kaltetzen ez duen beste edozein ikerketa egin ahal izango du. Ikertzen dituzten gertakizunak egiten ari den ikerketa penal baten xedea badira, agintari judizial eskudunari haren berri emango diote, ikerketa penalean esku ez hartzeko, ezta haren jardueren erreserban ere.

4.– Si los hechos analizados por la comisión están relacionados con una investigación penal o disciplinaria en curso, se podrá realizar cualquier investigación que no esté relacionada o no la perjudique. Si los hechos analizados por la comisión son de una investigación penal en curso, lo pondrá en conocimiento de la autoridad judicial competente con el fin de no interferir en la investigación penal, ni en la reserva de sus actuaciones.

Hala gertatuz gero, diligentzia penalen ikergai diren langileak ez dira batzordeari laguntzera behartuta egongo, eta, batzordeak kasuarekin lotutako dokumentazio administratiboa eskuratu behar izanez gero edo ikuskapenak in situ egin behar izanez gero, aurretik kasuan diharduen agintari judizialaren onarpena lortu beharko du.

En tal caso el personal investigado en las diligencias penales no tendrá la obligación de colaborar con la comisión y, si ésta precisara del acceso a documentación administrativa relacionada con el caso o la realización de inspecciones in situ, la comisión deberá obtener la aprobación previa de la autoridad judicial actuante.

5.– Edozein unetan, batzordeak antzematen badu ez-zilegi penala edo administratiboa egon daitekeela, haren berri emango die agintari eskudunei.

5.– Si en cualquier momento la comisión aprecia la existencia de un posible ilícito penal o administrativo lo pondrá en conocimiento de las autoridades competentes.

13. artikulua.–

Artículo 13.–

Ikerketa amaituta, batzordeak txosten bat emango du, non hau guztia jasoko baitu laburbilduta: kasuaren gorabeherak; egindako jarduerak; jarduera polizialaren zuzentasunaren ebaluazioa, indarrean dauden arauei, estandarrei, prozedurei eta protokoloei jarraikiz; eta azpian dauden arazoen azterketa. Horrez gain, gomendio bat ere idatziko du, zeinean, hala badagokio, neurri zuzentzaileak, prebentiboak edo hobetzekoak proposatu ahalko baititu, hutsuneei aurre egiteko edo atzemandako arazoak errepikatzea saihesteko.

Finalizado su estudio, la comisión emitirá un informe resumiendo las circunstancias del caso; las actuaciones realizadas; la evaluación de la corrección de la actuación policial conforme a las normas, estándares, procedimientos y protocolos de actuación vigentes; el análisis de los problemas subyacentes, y formulará una recomendación, que puede incluir, en su caso, la propuesta de medidas correctoras, preventivas o de mejora para hacer frente a las carencias o para evitar que se repitan los problemas detectados.

14. artikulua.–

Artículo 14.–

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordeari buruzko publizitatea eta zabalkundea egingo da, haren izatearen, funtzioen, funtzionamenduaren eta lanaren berri emanez.

1.– Se dará publicidad y difusión a la existencia de la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco sus funciones y funcionamiento y del trabajo realizado.

2.– Batzordeak bere jarduerei buruzko txosten bat egingo du, bi urterik behin, eta Eusko Legebiltzarrari bidaliko zaio».

2.– La comisión elaborará una memoria bienal de sus actividades que será remitida al Parlamento Vasco».

Bi.– Hau da 17. artikuluaren d) letraren testu berria:

Dos.– La letra d) del artículo 17 queda redactada como sigue:

«d) Diziplina-espedienteen ebazpen-proposamenei buruzko txostenak egitea, zerbitzutik bereizteko zigorra proposatzen denean, eta egotzitako gertakariak izan zirenean sindikatuetako ordezkariak edo delegatuak zirenen kontra izapidetzen diren guztietan.

«d) Informar las propuestas de resolución de los expedientes disciplinarios cuando se proponga la sanción de separación de servicio y en todos aquellos que se instruyan contra quienes fueran representantes o delegados sindicales a la fecha de la comisión de los hechos imputados.

Era berean, funtzionarioak birgaitzeko espedienteei dagokienez duen iritzia jasotzea».

Igualmente ser oído en los expedientes de rehabilitación de funcionarios o funcionarias».

Hiru.– Hau da 17. artikuluaren i) letraren testu berria:

Tres.– La letra i) del artículo 17 queda redactada como sigue:

«i) Aldizka jasotzea informazioa, Ertzaintzako langileei merezimendu polizialagatiko dominak eman izanaz edo 80. artikuluan aurreikusitako ohorezko maila-igoeraz. Halaber, entzuna izatea zerbitzu-ematearen deklarazio-espedienteetan».

«i) Ser informado periódicamente de la concesión de medallas al mérito policial al personal de la Ertzaintza y de los reconocimientos de ascenso honorífico previstos en el artículo 80. Así como ser oído en los expedientes de declaración de acto de servicio».

Lau.– Honela geratzen da 25. artikulua:

Cuatro.– El artículo 25 queda redactado como sigue:

«25. artikulua.–

«Artículo 25.–

Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia osatzen duten kidegoak izaera zibileko eta egitura eta antolakuntza hierarkizatua duten institutu armatuak dira. Horietako kideak Autonomia Erkidegoko Administrazioko edo dagokien udalerrietako karrerako funtzionarioak izango dira, eta beren zereginak betetzean agintaritzaren agente-izaera izango dute lege mailako ondorio guztietarako».

Los cuerpos que componen la Policía del País Vasco son institutos armados de naturaleza civil y estructura y organización jerarquizada. Sus miembros tendrán la condición de funcionarios de carrera de la Administración de la Comunidad Autónoma o del municipio respectivo, y, en el ejercicio de sus funciones y a todos los efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad».

Bost.– Bi paragrafo eransten zaizkio 27. artikuluari, 4.a eta 5.a, eta honela geratzen da:

Cinco.– Se adicionan dos nuevos párrafos 4 y 5 al artículo 27, con la siguiente redacción:

«4.– Toki-korporazioetako agintariak babesteko funtzioak betetzen dituztenean, dagokien udalerritik kanpo jardun ahal izango dute, segurtasun-arloan eskumena duen sailaren baimena izanez gero. Baimen hori orokorra eta iraunkorra izango da, hala emanez gero.

«4.– Cuando ejerzan funciones de protección de autoridades de las corporaciones locales, podrán actuar fuera del término municipal respectivo, con autorización del departamento competente en materia de Seguridad. Dicha autorización se podrá otorgar con carácter genérico y permanente.

5.– Udaltzainen kidegoko langile funtzionarioek erregelamendu bidez zehazturiko armak eta baliabide tekniko operatiboak eramango ditu aldean, ekainaren 28ko 15/2012 Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko Legearen 37.1.h) artikuluan xedatutakoaren arabera.

5.– El personal funcionario de los cuerpos de la Policía local portará el armamento y medios técnicos operativos y de defensa que reglamentariamente se determinen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.1.h) de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi.

Dagokion toki-erakundeak hornituko ditu su-armak eta bestelako baliabide tekniko operatiboak eta defentsakoak, eta leku egoki eta seguruak egongo dira araubidezko armamentua gordetzeko eta zaintzeko, indarrean den araudian ezarritakoaren arabera.

Las armas de fuego y otros medios técnicos operativos y defensa serán proporcionados por la entidad local respectiva, y se dispondrá de lugares adecuados y seguros para el depósito y custodia del armamento reglamentario, conforme a lo previsto en la normativa vigente.

Bide publikoko segurtasunerako zerbitzuak eta segurtasun eta zaintzakoak armekin emango dira. Hala ere, Alkateak erabaki ahal izango du, modu arrazoituan, zer zerbitzu emango diren armarik gabe, Udaltzaingoko buruak aurretiko txostena eman ondoren, non eta ez dakarten berekin zentzuz larritzat jo daitekeen arriskuren bat langile funtzionarioen edo hirugarrengoen bizitzarentzat edo osotasun fisikoarentzat».

Los servicios de policía de seguridad en la vía pública y los de seguridad y custodia se prestarán con armas; no obstante, la persona titular de la alcaldía podrá decidir, de forma motivada, previo informe de la jefatura de la Policía local, los servicios que se presten sin armas, siempre que no comporten un riesgo racionalmente grave para la vida o integridad física del personal funcionario o de terceras personas».

Sei.– 2. paragrafoa eransten zaio 28. artikuluari, eta honela geratzen da:

Seis.– Se adiciona un nuevo párrafo 2 al artículo 28, con la siguiente redacción:

«2.– Kapitulu honetan eta lege honen gainerakoan xedatzen dena modu loteslean ulertu behar da Europako Kontseiluaren Poliziaren Etikaren Kode Europarraren inguruko Gomendioan adierazitako printzipio eta arauen argitan. Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako agintari eta langileek printzipio eta arau horiei jarraitu behar diete, eta haiek zeinahi modutan urratzeari aurka egin».

«2.– Lo dispuesto en este capítulo y en el resto de la ley debe interpretarse con carácter vinculante a la luz de los principios y reglas contenidas en la Recomendación del Consejo de Europa relativa al Código Europeo de Ética de la Policía. Tanto las autoridades como el personal de la Policía del País Vasco deben seguirlas y oponerse a cualquier vulneración de las mismas».

Zazpi.– Kendu egiten da 30. artikuluaren 3. paragrafoa.

Siete.– Se suprime el párrafo 3 del artículo 30.

Zortzi.– 30 bis artikulua eransten zaio, eta honela geratzen da:

Ocho.– Se adiciona un artículo 30 bis con la siguiente redacción:

«30 bis artikulua.–

«Artículo 30 bis.–

1.– Honela jokatuko dute Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako langileek herritarrekiko harremanetan:

1.– En sus relaciones con la ciudadanía el personal de la Policía del País Vasco:

a) Tratu zuzena eta zaindua emango diete, enpatiaz jokatuz, eta laguntza emango diete arriskua eta babesgabetasuna saihesteko berehala jarduteko eskatzen duten egoeretan.

a) Observará un trato correcto y esmerado, actuando con empatía, y auxiliándoles en aquellas situaciones que requieran una actuación inmediata para evitar riesgo o desamparo.

b) Inpartzialtasunaren printzipioaren arabera jokatuko dute, ekitatiboki esku hartuz eta era berean errespetatuz norbanako edo talde guztiak, haien tradizioak, sinesmenak edo bizimoduak, betiere legeekin bateragarriak badira eta ez badute herritarren segurtasuna nahasten.

b) Actuará conforme al principio de imparcialidad, interviniendo de forma equitativa y respetando por igual a todos los individuos o grupos, sus tradiciones, creencias o estilos de vida en tanto sean compatibles con las leyes y no supongan una alteración de la seguridad ciudadana.

c) Edozein diskriminazio saihestuko dute, arraza, etnia, erlijioa, sinesmenak, sexua, orientabide sexuala, adina, ideologia, ezintasuna edo beste edozein arrazoi direla medio.

c) Evitará toda discriminación por razón de raza, etnia, religión, creencias, sexo, orientación sexual, edad, ideología, discapacidad o cualquier otra de similar naturaleza.

d) Hala behar izanez gero, eta beren jarduketekin zerikusia duten pertsonek hala eskatzen badiete, poliziak direla egiaztatu beharko dute. Herritarren aurrean identifikatuko dira, edozein jarduera polizial hasi aurretik, eta egiaztatuko dute herritarrek poliziak direla antzeman dutela. Horretarako, zerbitzua ematen ari diren bitartean, erregelamenduaren araberako uniformea jantzita badaramate, uniformearen leku ikusgarri batean, agente bakoitzari dagokion identifikazio pertsonala eramango dute. Erabilitako identifikatzaile pertsonalen erregistro bat egongo da, hura daraman pertsonaren identitatea ezagutu ahal izateko.

d) Acreditará su condición profesional siempre que sea necesario y cuando lo demanden las personas con las que se relacionen en sus actuaciones. Se identificarán ante los ciudadanos previamente al inicio de cualquier actuación policial, asegurándose de que éstos han percibido su condición. A tal fin, cuando durante el servicio se haga uso de uniformidad reglamentaria, se portará en lugar visible de la misma el identificador personal correspondiente al o a la agente. De los identificadores personales utilizados existirá un registro que permita conocer la identidad de su portador o portadora.

e) Beren esku-hartzeek ukitzen dituzten pertsonei esku-hartze horiei buruzko behar beste informazio emango diete; informazioak ulergarria izan beharko du, eta bereziki zainduko dituzte delituen biktimak eta bereziki ahulak diren kolektiboko kideak.

e) Ofrecerán a las personas a las que afecten sus intervenciones información suficiente y comprensible sobre las mismas, prestando singular atención a las víctimas de delitos y a otras personas que pertenezcan a colectivos especialmente vulnerables.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziak aintzat hartuko ditu Euskararen Erabilpena Arautzen duen azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean aitortutako hizkuntza-eskubideak, herritarrekin erlazionatzen direnean. Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoak beren mende dituzten administrazioak ahaleginduko dira beren zerbitzura aritzen diren langileak behar bezala gaitzen gizarte elebidun batean zerbitzua emateko, eta, horretarako, behar diren neurriak hartuko dituzte eta kidego horietan euskara erabilia izan dadila sustatuko dute. Nolanahi ere, herritarrak zein hizkuntza aukeratu, horrexetan artatuko dute.

2.– La Policía del País Vasco en sus relaciones con la ciudadanía tendrá en cuenta los derechos lingüísticos reconocidos en Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Ley básica de normalización del uso del Euskera. Las administraciones de las que dependan los cuerpos de la Policía del País Vasco procurarán la adecuada capacitación del personal a su servicio para prestar servicio en una sociedad bilingüe, adoptando las medidas necesarias para ello y promoviendo el uso del euskera en dichos cuerpos, sin perjuicio de atender al ciudadano o ciudadana en la lengua que él o ella elija.

3.– Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoak beren mende dituzten administrazioak ahaleginduko dira beren langileak sentikortzen eta gaitzen, herritarren aniztasuna kudeatzen, bai eta desberdinak diren pertsonen kontra, desberdinak izateagatik, herrak eta diskriminazioak eragindako arau-hausteen kontrako borrokan ere».

3.– Igualmente las administraciones de las que dependan los cuerpos de la Policía del País Vasco procurarán la sensibilización y capacitación del personal en la gestión de la diversidad de la ciudadanía y la lucha contra los ilícitos motivados por el odio y la discriminación contra personas diferentes por el hecho de serlo».

Bederatzi.– 39. artikuluaren 3. paragrafoa aldatzen da, eta honelakoa izango da:

Nueve.– Se modifica el párrafo 3 del artículo 39, que pasa a tener la siguiente redacción:

«3. Administrazio bakoitzak bere helburuen eta polizia-zerbitzuak betetzeko beharren arabera zehaztuko du akademian planifikatzen diren etengabeko birziklatze- eta prestakuntza-jardueren hartzaile izango diren langileen planifikazioa, bai eta babes pertsonalerako hornitzen zaizkien bestelako baliabideak erabiltzen trebatzeko beste aldian behingo praktika batzuena ere.

«3.– Cada administración determinará, en función de sus objetivos y de las necesidades de cobertura de los servicios de policía, la planificación del personal destinatario de las distintas actividades de reciclaje y formación permanente que se planifiquen en la academia, así como de otras prácticas periódicas de entrenamiento en el empleo de los medios de protección personal que se les dote.

Azken horiek egingo ditu hartzaile jotako langile orok, polizia-zerbitzu jarraitua ematea eragotzi gabe, unitate bakoitzarentzat erregelamendu bidez ezartzen den maiztasunarekin, haren zereginak eta funtzioak aintzat hartuta».

El desarrollo de estas últimas se realizará por todo el personal al que vayan destinadas, de forma compatible con la continuidad del servicio policial y con la periodicidad que reglamentariamente se determine para cada unidad dependiendo de la naturaleza de sus labores y funciones».

Hamar.– 40. artikulua honela idatzita geratuko da:

Diez.– El artículo 40 queda redactado como sigue:

«40. artikulua.–

«Artículo 40.–

1.– Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia sustatuko du Administrazio eskudunak baliozko ditzala beren mendeko zentroetan jasotzen diren ikasketak. Horretarako, akademia ahaleginduko da hezkuntzako administrazioaren eskakizunetara egokitzen ikasketa horien izaera eta iraupena eta ikasketa bakoitza egiteko eskatzen diren titulazioak; gainera, hezkuntzako Administrazioaren, unibertsitatearen, Botere Judizialaren eta ikaskuntzarako bereziki lagungarri izan daitezkeen beste erakunde, zentro edo ikastetxeren lankidetza lortzea ere sustatuko du.

1.– La Academia Vasca de Policía y Emergencias promoverá la convalidación académica, por la Administración competente, de los estudios que se cursen en centros de ella dependientes. Para ello la academia procurará adecuar a las exigencias de la Administración educativa la naturaleza y duración de dichos estudios y las titulaciones exigidas para el acceso a cada uno de ellos, y se promoverá la colaboración institucional de la Administración educativa, universidad, Poder Judicial y otras instituciones, centros o establecimientos que específicamente interesen a los fines docentes.

2.– Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak, bertan egiteko eskaintzen dituen ikastaroetan, ikasgai jakin batzuk baliozkotu ahal izango dizkie horiek lehenago gainditu izana egiaztatzen dutenei, erregelamenduz zehazten den eran, betiere horiek zentro ofizialetan edo polizia-zentroetan eman badira.

2.– La Academia Vasca de Policía y Emergencias, en los cursos que imparta en su seno, podrá convalidar determinadas materias a quienes acrediten haberlas superado previamente, en la forma en que se determine reglamentariamente, siempre que hubieran sido impartidas en centros oficiales o policiales.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako kidegoetan sartzeko hautaketa-prozesuetan, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak antolatu dituen prestakuntza-ikastaroak baliozkotu ahal izango ditu, lehenagoko beste hautaketa-prozesuetan gaindituta, hautagaiak horrela eskatuz gero. Horrelakoetan, lehenagoko sarbide-ikastaroan lortutako kalifikazioa zenbatuko da».

3.– La Academia Vasca de Policía y Emergencias podrá convalidar dentro de los procesos selectivos para el ingreso en los cuerpos de la Policía del País Vasco los cursos de formación equivalentes organizados por ella que hubieran sido superados en otros procesos selectivos realizados con anterioridad, si así lo solicitase la persona aspirante. En tal caso se computará la calificación obtenida en el curso de ingreso anteriormente realizado».

Hamaika.– 41. artikuluko 1. paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da:

Once.– Se modifica el párrafo 1 del artículo 41, que pasa a tener la siguiente redacción:

«1.– Lanpostu-zerrendetan agertzen dira hurrenkeran jarrita Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoetako eskala eta kategoria desberdinetako funtzionarioentzako gordeta dauden lanpostuak. Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidego bakoitzak bere lanpostuen zerrenda izango du».

«1.– Las relaciones de puestos de trabajo constituyen la expresión ordenada del conjunto de puestos de los Cuerpos de la Policía del País Vasco reservados a los funcionarios de sus distintas escalas y categorías. Cada cuerpo de la Policía del País Vasco dispondrá de su relación de puestos de trabajo».

Hamabi.– Hau da 43. artikuluaren testu berria:

Doce.– El artículo 43 queda redactado como sigue:

«43. artikulua.–

«Artículo 43.–

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoek behar diren espezialitateak izango dituzte, ezagutza espezifiko batzuen maila jakin bat izatea eskatzen duten lan jakin batzuk egiteko. Espezialitate horietan sartzeko, kasuan kasuko espezializatze-ikastaroa gainditu beharko da, eta, hala badagokio, kasu bakoitzean ezartzen diren titulazioak edo ezagutzak eduki beharko dira.

1.– Los cuerpos de la Policía del País Vasco contarán con las especialidades precisas para realizan aquellas tareas en las que se requiera un determinado nivel de conocimientos específicos. Para acceder a las mismas será preciso haber superado el correspondiente curso de especialización y, en su caso, encontrarse en posesión de las titulaciones o conocimientos que en cada supuesto se determinen.

2.– Espezialitate desberdinetako langileei espezialitate horietan jarraitzeko konpromisoa emateko eskatu ahalko zaie, bai eta aldizka gaurkotzeko hautaketa-probak gainditzeko ere, betiere lanpostuen zerrendan jasota badago.

2.– Al personal integrante de las distintas especialidades le podrá ser exigida la prestación de un compromiso de permanencia en las mismas, así como la superación periódica de pruebas selectivas de actualización, siempre que conste en la relación de puestos de trabajo.

3.– Erregelamendu bidez zehaztuko dira espezialitateak, haien definizioa, haietan sartzeko, bertan jarraitzeko eta espezialitateak uzteko betekizunak eta baldintzak, bai eta haien arteko bateragarritasuna ere».

3.– Reglamentariamente se concretarán las especialidades, su definición, los requisitos y condiciones exigidas para el ingreso, mantenimiento y cese en las mismas, así como la compatibilidad entre ellas».

Hamahiru.– Hau da 47. artikuluaren 2. paragrafoko c) letraren testu berria:

Trece.– La letra c) del párrafo segundo del artículo 47 queda redactada como sigue:

«c) Probak, gai-sorta eta, hala badagokio, merezimenduen zerrenda, bai eta ebaluatzeko irizpideak eta arauak ere».

«c) Las pruebas, temario y, en su caso, relación de méritos, así como los criterios y normas de valoración».

Hamalau.– 5. paragrafoa eransten zaio 47. artikuluari, eta honela geratzen da:

Catorce.– Se adiciona un nuevo párrafo 5 al artículo 47, con la siguiente redacción:

«5.– Deialdiaren oinarriek lotu egingo dituzte Administrazioa, hautaketa-sistema epaitzeko eginkizuna duten epaimahaiak eta hautaketa-prozesuan parte hartzen duten izangaiak.

«5.– Las bases de la convocatoria vincularán a la Administración, a los tribunales que hubieran de juzgar el sistema selectivo y a los aspirantes que participen en el proceso selectivo.

Deialdiak edo haren oinarriak, behin argitaratu ondoren, administrazio-prozedura erkidea arautzen duten arauetara hertsiki loturik baino ezin izango dira aldatu. Deialdian eskaintzen diren lanpostu hutsen kopurua aldatu nahi denean edo akats materialak edo egitezkoak zuzendu nahi direnean, ez da nahitaezkoa izango eskabideak aurkezteko beste epe bat hastea».

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, solamente podrán ser modificadas con sujeción estricta a la normativa reguladora del procedimiento administrativo común. Cuando se trate de modificaciones del número de vacantes convocadas o de rectificaciones de errores materiales o de hecho, no será preceptiva la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes».

Hamabost.– 47 bis artikulua eransten da, eta honela geratzen da:

Quince.– Se adiciona un nuevo artículo 47 bis, con la siguiente redacción:

«47 bis artikulua.–

«Artículo 47 bis.–

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoak beren mende dituzten administrazioek bermatuko dute Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritako aurreikuspenak aplikatuko direla kidego horietako lanpostuak eskuratu, bete eta sustatzeko hautaketa-prozesuetan, segurtasuneko zerbitzu publikoan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua sustatuz.

1.– Las administraciones de las que dependen los respectivos cuerpos de Policía del País Vasco garantizarán la aplicación de las previsiones contenidas en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en los procesos selectivos de acceso, provisión y promoción en dichos cuerpos, promoviendo la presencia equilibrada de mujeres y hombres en el servicio público de seguridad.

2.– Polizia-kidegoetan emakumeen presentzia sustatzeko planak egingo dira, kidegoetan sartzeko orduan eta lanbide-karreran emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasuna bermatzearren.

2.– Se elaborarán planes de promoción de las mujeres en los cuerpos policiales para garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en el ingreso y la carrera profesional.

Plan horiek ezarriko dute, dagokion plangintza-aldirako, emakumearen ordezkaritza eskasa zuzentzeko nahiz polizia-eraginkortasuna handitzeko plantillan lortu nahi den emakume-portzentajea, bai eta polizia-eraginkortasuna handitzeko neurriak ere; orobat, emakumeen aldeko berariazko neurriak ezarri ahal izango dituzte, egitatezko desberdintasun nabariak zuzentzeko, oraindik ere baldin badaude.

Dichos planes establecerán, para el periodo de planificación de que se trate, el porcentaje de mujeres en la plantilla policial al que se pretenda llegar para corregir la infrarrepresentación de las mujeres, así como para incrementar la eficacia policial, y podrán adoptar medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho en tanto éstas subsistan.

Neurri horiek bidezkoak eta neurrizkoak izan beharko dute lortu nahi den helburuaren aldean.

Tales medidas habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido.

3.– Hautaketa-prozeduretako sailkapenean puntuazioan berdin geratzea gertatuz gero, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritako irizpideen arabera ebatziko dira berdintzeak, lege horretan aurreikusitako kasuetan.

3.– Los empates a puntuación en el orden de clasificación en los procedimientos de selección serán dirimidos conforme los criterios previstos en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en los casos previstos en la misma.

4.– Poliziako agentearen eta komisariondokoaren kategorietan txanda irekiaren arabera sartzeko hautaketa-prozeduretan, emakumeek zenbat plaza bete behar dituzten zehaztu behar da, segurtasunaren zerbitzu publikoan emakumeen eta gizonen presentzia orekatzeko xedea iriste aldera sustapen-planean aurreikusitakoari jarraituz.

4.– En los procedimientos selectivos de ingreso por turno libre en las categorías de agente y subcomisario o subcomisaria se determinará el número de plazas que deberían cubrirse con mujeres para cumplir con el objetivo de equilibrar la presencia de mujeres y hombres en el servicio público de seguridad conforme a lo previsto en el plan de promoción.

Plaza kopuru hori, beraz, iritsi nahi den helburuaren araberako proportzioan eskainiko da, eta ezingo da izan deialdian eskainitakoen % 40 baino gehiago; halaber, ezingo da izan emakumeak sustatzeko planei eta hautaketa-prozeduretan parte hartzen duten eta prozedura gainditzen duten emakumeen estatistika-datu historikoei jarraituz arrazoiz ezarritako portzentajea baino txikiagoa.

Dicho número de plazas será proporcional a los objetivos perseguidos, no pudiendo ser superior al 40% de las plazas convocadas, ni inferior al porcentaje que se establezca razonablemente atendiendo a los planes de promoción de las mujeres y a los datos estadísticos históricos sobre el porcentaje de mujeres que concurren y superan los procesos selectivos.

Oro har, emakumeen aldeko sustapen-plan horiek ezartzen ez diren artean, gutxieneko portzentajea ezingo da izan % 25 baino txikiagoa, betiere hiru plaza baino gehiagorako deialdia egiten bada.

Como regla general, en tanto no se elaboren tales planes de promoción de las mujeres, el porcentaje mínimo no podrá ser inferior al 25% siempre que se convoquen más de tres plazas.

5.– Aurreko paragrafoan aipatzen diren hautaketa-prozeduretan, deialdian eskainitako lanpostu hutsak esleitzeko orduan, izangaien behin betiko zerrenda bakarrari jarraituko zaio, hain zuzen ere, zerrenda horretan ageri den puntuazio-hurrenkerari eta berdintzeak ebazteko legez ezarritako irizpideei jarraituz.

5.– En los procedimientos selectivos a que se refiere el apartado anterior la adjudicación de las vacantes convocadas se realizará siguiendo una única lista final de los aspirantes atendiendo al orden de puntuación obtenida y a los criterios de desempate legalmente existentes.

Aurreko paragrafoan xedetzat aipatzen den portzentajea ez bada iristen goragoko paragrafoan xedatutakoari jarraituz, emakumezko hautagaiak lehenetsiko dira xedera iritsi artean, betiere:

Cuando el objetivo del porcentaje a que se refiere el apartado anterior no se alcanzase atendiendo a lo dispuesto en el párrafo precedente, se dará preferencia a las candidatas mujeres sobre los candidatos hombres hasta cumplir el objetivo perseguido siempre que:

a) Hautaketa-sistemako oposizio-aldiko probak eta ariketak gainditu izanak gaitasunean baliokidetasuna badakar.

a) Exista una equivalencia de capacitación determinada por la superación de las pruebas y ejercicios de la fase de oposición del sistema electivo.

b) Lehentasun hori aplikatuz hautatzen diren emakumezko hautagaien eta atzera geratzen diren gizonezkoen arteko puntuazioaren arteko aldea ez bada % 15 baino handiagoa, ez oposizio-aldian, ez eta, hala behar balitz, lehiaketa-aldian ere –betiere hautaketa-sistemaren arabera.

b) Ninguna de las candidatas mujeres seleccionadas por aplicación de esta preferencia tenga un diferencial de puntuación en las fases de oposición y, en su caso, de concurso, dependiendo el sistema selectivo, superior al 15% frente a los candidatos hombres que se vieran preteridos.

c) Beste hautagaiari ez badio eragiten neurri hori ez aplikatzeko legezko ezein salbuespenek, nahiz eta sexua dela-eta diskriminaziorik eragiten ez dutenen artekoak izan, hala nola enplegua lortzeko zailtasun bereziak dituzten beste kolektibo batzuetakoak izatea.

c) No concurran en el otro candidato motivos legalmente previstos que, no siendo discriminatorios por razón de sexo, justifiquen la no aplicación de la medida, como la pertenencia a otros colectivos con especiales dificultades para el acceso al empleo.

6.– Aurreko atalean aipatzen den lehentasun hori aplikatzeko, beharrezkoa izango da hautaketa-prozesuaren deialdian eskaintzen diren lanpostuei dagozkien kidego, eskala eta kategorietan emakumezko funtzionarioak % 33ra ez iristea».

6.– La preferencia a que se refiere el apartado anterior solo será de aplicación en tanto no exista en el cuerpo, escala y categoría a que se refiera la convocatoria del proceso selectivo una presencia igual o superior al 33% de funcionarias mujeres».

Hamasei.– Hau da 48. artikuluaren testu berria:

Dieciséis.– El artículo 48 queda redactado como sigue:

«48. artikulua.–

«Artículo 48.–

1.– Poliziaren eta Larrialdietako Euskal Akademiak hautaketa-organo iraunkor espezializatu gisa jarduten du Ertzaintzaren hautaketa-prozesuetan, eta udaltzaingoen hautaketa-prozesuetan toki-administrazioek eskatzen diotenean.

1.– La Academia Vasca de Policía y Emergencias actúa como órgano permanente de selección especializado en los procesos selectivos de la Ertzaintza y en aquellos de policías locales en que se le encomiende por las administraciones locales.

Toki-administrazioetako epaimahai edo hautaketa-organo bakoitzean, organo iraunkorrak izan ala ez, Poliziaren eta Larrialdietako Euskal Akademiak izendatutako ordezkari bat egongo da, eta ordezkari horrek bere izenean jardungo du.

En cada tribunal u órgano de selección de las administraciones locales, sean órganos permanentes o no, habrá una persona designada por la Academia de Policía del País Vasco, que actuará a título individual.

2.– Epaimahaiek garatu eta ebaluatuko dituzte hautaketa-sistema osatzen duten probak, eta, zeregin horretan, autonomia funtzional osoz jardungo dute; prozeduraren objektibotasunaren erantzule izango dira, eta deialdiaren oinarriak betetzen direla bermatuko dute.

2.– El desarrollo y evaluación de las pruebas que integren el sistema selectivo corresponderá a los tribunales, que actuarán con plena autonomía funcional, serán responsables de la objetividad del procedimiento y garantizarán el cumplimiento de las bases de la convocatoria.

3.– Epaimahaiek edo hautaketa-organoek kide anitzekoak izan behar dute, eta inpartzialtasun-, profesionaltasun- eta espezialitate-printzipioetara egokituta osatu behar dira, bai eta emakume eta gizonen ordezkaritza orekatura egokituta ere.

3.– Los tribunales u órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad, profesionalidad y especialidad de sus miembros, así como al principio de representación equilibrada de mujeres y hombres.

4.– Inpartzialtasun-printzipioaren arabera:

4.– En virtud del principio de imparcialidad:

a) Epaimahaikide edo hautaketa-organoetako kide norbere izenean izan beharko da, eta ez inor ordeztuz edo inoren izenean.

a) La pertenencia a los tribunales u órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

b) Hauek guztiak ezin izango dira hautaketa-epaimahaikide izan: hautaketa edo izendapen politikoko langileak, behin-behineko langileak, bitarteko funtzionarioak edo aldi baterako lan-kontratudun langileak, ezta azken bost urteotan enplegu publikoan sartu nahi zuten hautagaiak prestatzen ibili direnak ere.

b) No podrán formar parte de los tribunales de selección el personal de elección o de designación política; el personal eventual; el personal funcionario interino o laboral temporal, ni las personas que se hayan dedicado en los últimos cinco años a preparar aspirantes para el ingreso al empleo público.

c) Hautaketa-epaimahaikideek eta hautaketa-organoetako kideek ezin izango dute parte hartu arrazoi pertsonal edo profesionalengatik, edo bestelakoengatik, haien inpartzialtasuna zalantzan egon daitekeen kasuetan, ez eta indarrean dagoen ordenamendu juridikoan aurreikusitako gainerako egoeretan ere.

c) Las personas que formen parte de los tribunales u órganos de selección deberán abstenerse en aquellas circunstancias en que su imparcialidad pueda verse en entredicho por motivos personales, profesionales o de cualquier otro carácter, así como en las demás circunstancias previstas en el ordenamiento jurídico vigente.

5.– Espezialitate-printzipioaren arabera, boto-eskubidea duten kide guztiek lanpostua eskuratzeko behar den ikasketa-maila bereko edo goragoko titulazioa izan beharko dute, eta, erdiek, gutxienez, ezagutza-alor berekoa.

5.– En virtud del principio de especialidad, la totalidad de sus miembros con derecho a voto deberá poseer una titulación de igual o superior nivel académico al de la exigida para el ingreso, y la mitad de ellos, al menos, una correspondiente a la misma área de conocimientos.

6.– Gizonen eta emakumeen arteko ordezkaritza orekatuaren printzipioari jarraikiz, trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza aproposa duten emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua izango da, hori ezinezkoa dela justifikatzen denean izan ezik. Lau kidetik gorako hautaketa-organoei dagokienez, honako hau jotzen da ordezkaritza orekatutzat: sexuetariko bakoitzak gutxienez % 40ko ordezkaritza izatea; gainontzekoetan, sexu biak ordezkatuta egotea.

6.– En virtud del principio de representación equilibrada, salvo imposibilidad justificada, la composición de los órganos de selección ha de ser equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada. Se considera que existe una representación equilibrada cuando en los órganos de selección de más de cuatro miembros cada sexo esté representando al menos al 40%; en el resto cuando los dos sexos estén representados.

7.– Epaimahaiak aholkulari-espezialisten lanaz baliatu ahal izango dira beren lanetan, hautaketa-sistemaren proba guztietarako edo batzuetarako. Aholkulari-espezialista horiek beren aholkularitza eta laguntza teknikoa ematera mugatuko dira beren espezialitateetan jardutean. Aholkulari horien jardunak ere objektibotasun-, inpartzialtasun- eta konfidentzialtasun-printzipioen araberakoa izan beharko du.

7.– Los tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesoras y asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas de las que conste el proceso selectivo, que se limitarán a prestar su asesoramiento y colaboración técnica en el ejercicio de sus especialidades. La actuación de dichas asesoras y asesores se encontrará igualmente sometida a los principios de objetividad, imparcialidad y confidencialidad.

8.– Prestakuntza-ikastaroetan eta praktikaldietan tutore eta gainbegiratzaile izango direnek egokitasun- eta inpartzialtasun-eskakizunak bete beharko dituzte, eta uko egin zeregin horiek hartzeari, horretarako arrazoiren bat egonez gero».

8.– Los tutores y supervisores en los cursos de formación y periodos de prácticas deberán cumplir los requisitos de idoneidad e imparcialidad y abstenerse en caso de existir algún motivo para ello».

Hamazazpi.– Hau da 50. artikuluaren testu berria:

Diecisiete.– El artículo 50 queda redactado como sigue:

«50. artikulua.–

«Artículo 50.–

1.– Eusko Jaurlaritzak, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak proposatuta, toki-administrazioaren mendeko polizia-kidegoetako eskala eta kategorietan sartzeko oinarrizko arauak ezarriko ditu, zeinok Ertzaintzan beste horien baliokide diren eskala eta kategorietarako ezarritako antzeko irizpideei egokituko zaizkie.

1.– El Gobierno Vasco, a propuesta de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, determinará las reglas básicas para el ingreso en las escalas y categorías de los cuerpos de policía dependientes de la Administración local, ajustándose a criterios análogos a los establecidos para las de la Ertzaintza que sean equivalentes.

2.– Toki-erakundeek eskatu ahalko diote Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari, hark aurretik onartzen badu, Udaltzaingoan sartzeko hautaketa-prozedurak batera gauzatzeko, bai eta, hala badagokio, aguazilen edo mugikortasun-agenteen kidegoetan sartzeko ere. Eskaera hori eginez gero, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak berak egingo ditu hautaketa-prozedura horiek.

2.– Las entidades locales podrán encomendar a la Academia Vasca de Policía y Emergencias, previa aceptación por esta, la realización conjunta de las convocatorias de procedimiento de selección para el ingreso en los cuerpos de Policía local; así como en su caso, para el ingreso como alguaciles y agentes de movilidad. Esta encomienda conllevará la ejecución por la Academia Vasca de Policía y Emergencias de tales procedimientos de selección.

3.– Erregelamendu bidez zehaztuko dira epaimahaien osaketa eta plazak esleitzeko formulak».

3.– Reglamentariamente se determinará la composición de los tribunales y las fórmulas de adjudicaciones de las plazas».

Hemezortzi.– Artikulu berri bat gehitzen zaio III. tituluko V. kapituluaren 3. atalari, 55 bis artikulua; eta honela geratzen da:

Dieciocho.– Se adiciona un nuevo artículo 55 bis a la sección 3 del Capítulo V del Título III, con la siguiente redacción:

«55 bis artikulua.–

«Artículo 55 bis.–

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako kidegoetako funtzionarioak izateko txanda libreko hautaketa-probetan onartua izateko, euskal enplegu publikoa arautzen duten legeetan aurreikusitako betekizunak bete beharko dira, berezitasun hauekin:

1.– Para ser admitido a las pruebas selectivas de ingreso por turno libre como funcionarios o funcionarias pertenecientes a los cuerpos de la Policía del País Vasco, se requerirá el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación reguladora del empleo público vasco, con las siguientes singularidades:

a) 18 urte beteta izatea. Agente-kategorian sartzeko, 38 urte beteta ez izatea; nolanahi ere, muga hori Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako kidegoetan emandako zerbitzuekin konpentsatu ahal izango da.

a) Tener 18 años de edad. Para el ingreso en la categoría de agente no haber cumplido la edad de 38 años, límite que se podrá compensar con servicios prestados en cuerpos de la Policía del País Vasco.

b) Ez izatea dolozko delituagatik kondenatua, ezta Administrazio publiko baten zerbitzutik bereizia edo funtzio publikoak egiteko ezgaitua ere; hargatik eragotzi gabe birgaitua izateko aukera, arau penalen eta administratiboen arabera.

b) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio de una Administración pública, ni hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas, sin perjuicio de la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas.

c) Sartu beharreko kategorian eskatu behar den titulazioa izatea.

c) Poseer la titulación exigible a la categoría a la que se va a ingresar.

d) Erregelamenduz ezartzen diren medikuntzako bazterketen taulan ez egotea.

d) No estar incurso en el cuadro de exclusiones médicas que se determinen reglamentariamente.

e) Erregelamenduz ezartzen den gutxieneko garaiera izatea; ezberdina izango da emakumeentzat eta gizonezkoentzat.

e) Tener la estatura mínima que se determine reglamentariamente, que será distinta para los hombres y las mujeres.

f) Deklarazioaren bidez armak eramateko konpromisoa hartzea eta, hala badagokio, erabiltzeko.

f) Prestar el compromiso mediante declaración del solicitante de portar armas y en su caso utilizarlas.

g) Deialdi bakoitzean zehazten den gidabaimen mota edukitzea.

g) Estar en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase que se determine en cada convocatoria.

h) Bestelako eginkizun espezifikoak, deialdian aurreikusitako bete beharreko eginkizunekin eta lanekin harreman objektiboa dutenak.

h) Otros requisitos específicos que guarden relación objetiva con las funciones y tareas a desempeñar previstos en la convocatoria.

2.– Aipatutako baldintzak, beraz, eskabideak aurkezteko epea amaitu aurretik bete beharko dira, g) letrakoa izan ezik, deialdi bakoitzean zehaztutako egunerako eduki beharko baita.

2.– Los requisitos mencionados habrán de poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, excepto el contenido en la letra g), que deberá poseerse en la fecha en que se determine en cada convocatoria.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia osatzen duten kidegoetako eskala eta kategorietan barne-sustapenez sartzeko hautaketa-prozesuetan parte hartzeko, beharrezkoa izango da lege honetako 59. artikuluan ezarritako eskakizunak betetzea».

3.– Para tomar parte en los procesos selectivos de ingreso por promoción interna en las escalas y categorías de los cuerpos que integran la Policía del País Vasco, será necesario reunir los requisitos establecidos en el artículo 59 de esta ley».

Hemeretzi.– Hau da 56. artikuluaren testu berria:

Diecinueve.– El artículo 56 queda redactado como sigue:

«56. artikulua.–

«Artículo 56.–

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia osatzen duten kidegoetako agente-kategoriarako sarbidea txanda askearen bidez izango da, oposizio edo lehiaketa-oposizio bidez.

1.– El acceso a la categoría de agente de los cuerpos que integran la Policía del País Vasco se efectuará por turno libre mediante oposición o concurso-oposición.

2.– Komisariondoko-kategoriarako sarbidea barne-sustapenez eta txanda aske bidez izango da, oposizio-, lehiaketa- edo oposizio eta lehiaketa-sistemen bitartez, eta txanda aske bidez betetzeko erreserbatu ahal izango dira, gehienez, hutsik dauden plaza guztien ehuneko berrogeita hamar. Barne-sustapen bidez bete gabe geratzen diren plazak txanda askera bideratutakoei gehituko zaizkie, azken sistema hori aplikagarria denean. Txanda askean hutsik geratutako plazak barne-sustapenera bideratutako plazei gehituko zaizkie.

2.– El acceso a la categoría de subcomisario o subcomisaria se efectuará por promoción interna y turno libre mediante los sistemas de oposición, concurso o concurso-oposición, pudiendo reservarse para su provisión por turno libre hasta un cincuenta por ciento de las vacantes existentes. Las plazas no cubiertas por el turno de promoción interna acrecerán a las convocadas en turno libre, cuando este último sistema sea de aplicación. Las vacantes que resulten en turno libre se incrementarán a las convocadas por el turno de promoción interna.

3.– Gainerako kategorietarako sarbidea barne-sustapen bidez izango da, oposizio-, lehiaketa- edo oposizio eta lehiaketa-sistemen bidez.

3.– El acceso al resto de categorías se efectuará por promoción interna mediante los sistemas de oposición, concurso o concurso-oposición.

4.– Erregelamendu bidez arautuko da txanda aske bidez iragarritako plaza hutsen ehuneko bat Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren beste kidego edo zerbitzu batzuetako langile funtzionarioen artean lehiaketa-oposizio bidez betetzeko aukera. Horretarako, langile funtzionario horiek deialdiaren xede den plazaren kategoria berekoa den plaza batean egonak izango dira gutxienez bost urte efektibotan, edo bi urtean, oinarrizko eskalako agente-kategorian. Txanda horretan bete gabe geratzen diren plazak txanda askeko plazei gehituko zaizkie, hala dagokionean».

4.– Reglamentariamente se regulará la posibilidad de que un porcentaje de las plazas vacantes convocadas por turno libre pueda ser cubierto por concurso-oposición entre personal funcionario de otros cuerpos o servicios de la Policía del País Vasco en que ostenten la categoría equivalente a la plaza convocada y hayan permanecido en la misma más de cinco años efectivos, que serán dos años para la categoría de agente de la escala básica. Las plazas no cubiertas por este turno se acumularán al turno libre cuando corresponda».

Hogei.– Honela idatzita geratzen da 58. artikulua:

Veinte.– El artículo 58 queda redactado como sigue:

«58. artikulua.–

«Artículo 58.–

1.– Jatorrizko eskalaz besteko kategoria edo eskaletarako barne-sustapenean, beharrezkoa izango da txanda aske bidez sartzeko ezarritako proba berberak gainditzea, barne-sustapena eta txanda askea, biak daudenean. Hala eta guztiz ere, barne-sustapen bidez lehiatzen direnak salbuetsi ahal izango dira zenbait proba, prestakuntza-jarduera edo praktikaldi egitetik, jatorrizko kategorian sartzeko eskaturiko ezagutzak egiaztatzera bideratuak direnean, edo lanbidearen jardunean egiaztatu direnean, baldin eta hala zehazten bada deialdiaren oinarrietan.

1.– La promoción interna a categorías de escalas distintas de la de procedencia requerirá la superación de las mismas pruebas que las establecidas para el ingreso en turno libre cuando concurra con este. No obstante, podrá eximirse a quienes concurran por promoción interna de aquellas pruebas, actividades formativas o prácticas encaminadas a acreditar conocimientos ya exigidos para el ingreso en la categoría de procedencia, o acreditados durante el ejercicio profesional, siempre que así se determine en las bases de la convocatoria.

2.– Eskala beraren barruko beste kategoria baterako barne-sustapenean, beharrezkoa izango da deialdian ezarritako merezimendu-baloraziodun hautaprobak gainditzea, eta ezin exijituko da prestakuntza eta praktikaldi bat gainditzea, non eta ez den hala zehazten deialdiaren oinarrietan».

2.– La promoción interna a otra categoría dentro de la misma escala requerirá superar las pruebas selectivas con valoración de méritos que se determinen en la convocatoria, sin resultar exigible la superación de un periodo formativo y de prácticas, si así no lo exigieran las bases de la convocatoria».

Hogeita bat.– Hau da 59. artikuluaren testu berria:

Veintiuno.– El artículo 59 queda redactado como sigue:

«59. artikulua.–

«Artículo 59.–

1.– Barne-sustapeneko txandan lehiatzeko, dagokion kategorian sartzeko ezarrita dauden baldintza orokorrak bete beharko dituzte funtzionarioek; arau honek jasotzen dituen egoera administratiboetan egon eta exijitu daitezkeen zerbitzu-urteak eginak izan, kasuaren arabera, hartu nahi den kategoriaren azpitik hurrena dagoen kategorian edo eskalan, eta batzordeak zehapenik ezarri ez izana falta astunagatik edo falta oso astunagatik, edo, zehapenik ezarri bada, zehapen hori baliogabetuta egotea.

1.– Para concurrir por el turno de promoción interna los funcionarios o funcionarias deberán reunir los requisitos generales establecidos para el ingreso en la correspondiente categoría; hallarse en las situaciones administrativas a que se refiere este precepto y haber completado los años de servicio exigibles, según los casos, en la categoría o escala inmediatamente inferior a la que se aspira, así como no haber sido sancionado por la comisión de falta grave o muy grave, salvo que se hubiera obtenido la cancelación de la sanción impuesta.

2.– Hauek dira barne-sustapenaren bidetik lehiatzeko gaitzen duten egoera administratiboak: jarduneko zerbitzuan edo zerbitzu berezietan egotea, bai eta eszedentzia-egoeran ere, seme-alabak edo senitartekoak zaintzeko, edo genero-indarkeriagatik.

2.– Las situaciones administrativas que habilitan para concurrir a la promoción interna son estar en servicio activo o servicios especiales, así como las situaciones de excedencia por cuidado de hijos o hijas o de familiares, y de excedencia por razón de la violencia de género.

3.– Hauek dira, kasu bakoitzean, hartu nahi den kategoriaren azpitik hurrena dagoen kategorian edo eskalan eginak behar diren zerbitzu-urteak, barne-sustapenaren bidetik lehiatu ahal izateko:

3.– Los años de servicio completados según los casos en la categoría o escala inmediatamente inferior a la de la categoría a la que se aspira que resultan exigibles para concurrir a la promoción interna son:

a) Agente lehenen kategorian sartzeko, hiru urte egiazko zerbitzuetan oinarrizko eskalako agente gisa.

a) Para el acceso a la categoría de agente primero, tres años de servicios efectivos como agente de la escala básica.

b) Ofizialorde edo ofizial kategorietan sartzeko, lau urte egiazko zerbitzuak egiten oinarrizko eskalako kategoriaren batean.

b) Para el acceso a las categorías de suboficial o de oficial, cuatro años de servicios efectivos perteneciendo a categorías de la escala básica.

c) Komisariondoko edo komisario kategorietan sartzeko, lau urte egiazko zerbitzuetan ikuskapen eskalako kategoriaren batean, eta horietatik bi, gutxienez, ofizial-kategorian.

c) Para el acceso a la categoría de subcomisario o subcomisaria y a la de comisario o comisaria, cuatro años de servicios efectivos perteneciendo a categorías de la escala de Inspección, de los cuales dos años al menos deberán serlo en la categoría de oficial.

d) Intendente kategorian sartzeko, lau urte egiazko zerbitzuetan, eskala betearazleko kategoriaren batean.

d) Para el acceso a la categoría de intendente, cuatro años de servicios efectivos perteneciendo a categorías de la escala ejecutiva.

4.– Jatorrizko kategoria edo eskalan egindako egiazko zerbitzuen denbora kalkulatzeko, barne-sustapenerako sarbidea ematen duten egoera administratiboetan egindako denborari gehituko zaio kategoria edo eskala horretan sartu aurretik egindako praktikaldiaren denbora, baldin eta hautaketa-prozesua gainditu bazen».

4.– A los efectos de cómputo del tiempo de servicios efectivos en la categoría o escala de procedencia, al periodo transcurrido en las situaciones administrativas que permiten el acceso a la promoción interna se incrementará el correspondiente al de prácticas previo al ingreso en esta, siempre que el proceso selectivo hubiera sido superado».

Hogeita bi.– 59 bis artikulua gehitzen zaio Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legeari, honako hau:

Veintidós.– Se añade un nuevo artículo 59 bis a la Ley de Policía del País Vasco, que queda redactado como sigue:

«59 bis artikulua.–

«Artículo 59 bis.–

1.– Ertzaintzako fakultatibo eta teknikarien eskalarako sarbidea izango da oposizio-, lehiaketa- edo lehiaketa eta oposizio-sistemen bidezkoa, Ertzaintzako langile funtzionarioen barne-sustapen gisa. Hala eta guztiz ere, plazak ez badira betetzen barne-sustapenaren bidetik, txanda aske bidez egin ahalko da deialdia.

1.– El acceso a la escala de facultativos y técnicos de la Ertzaintza se efectuará mediante los sistemas de oposición, concurso o concurso-oposición como promoción interna del personal funcionario de la Ertzaintza. No obstante, de no proveerse las vacantes por promoción interna, se podrá proceder a su convocatoria en turno libre.

2.– Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien kidegoan Ertzaintzaren beste eskaletako batetik sartzeko, beharrezkoa izango da jarduneko zerbitzuan izatea kidegoko beste eskalaren batean; kategoria horretan bi urtez egiazko zerbitzuetan jardun izana eta batzordeak zehapenik ezarri ez izana falta astunagatik edo falta oso astunagatik, edo, zehapenik ezarri bada, zehapen hori baliogabetuta egotea.

2.– Para el acceso a la escala de facultativos y técnicos de la Ertzaintza desde alguna de las otras escalas de la Ertzaintza, deberá hallarse en situación de servicio activo en alguna de ellas, haber completado dos años de servicios efectivos en el mismo y no haber sido sancionado por la comisión de falta grave o muy grave, salvo que se hubiera obtenido la cancelación de la sanción impuesta.

3.– Ertzaintzako fakultatibo eta teknikarien eskalara sartzen diren langileek parte hartu ahal izango dute eskala horretan sartu aurretik zeukaten kategoriako lanpostuak betetzeko eta barne-sustapeneko deialdietan».

3.– El personal que acceda a la escala de facultativos y técnicos de la Ertzaintza podrá participar en las convocatorias de provisión de puestos y de promoción interna relativas a la categoría que tuviera antes de acceder a la escala de facultativos y técnicos».

Hogeita hiru.– Hau da 61. artikuluaren 1. paragrafoaren testu berria:

Veintitrés.– El párrafo 1 del artículo 61 queda redactado como sigue:

«1.– Funtzionario-izaera euskal administrazio publikoetako enplegatuei aplikatzen zaizkien lege orokorretan aurreikusitako arrazoiengatik galduko da».

«1.– La condición de funcionario se perderá por las causas previstas en la legislación general aplicable a los empleados de las administraciones públicas vascas».

Hogeita lau.– Hau da 62. artikuluaren testu berria:

Veinticuatro.– El artículo 62 queda redactado como sigue:

«62. artikulua.–

«Artículo 62.–

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako funtzionarioen erretiroa euskal enplegu publikoa arautzen duten legeetan aurreikusitako eran egiten da, Gizarte Segurantzaren arauek Ertzaintzarako edo udaltzaingoetarako aurreikus ditzaketen berezitasunekin.

1.– La jubilación del personal funcionario de la Policía del País Vasco se produce en los términos previstos en la legislación reguladora del empleo público vasco, con las singularidades que pudiera contemplar la normativa de la Seguridad Social para Ertzaintza o policías locales.

2.– Bidezkoa izango da erretiroa hartzea, erretiroa hartzeko datan betetzen zuen lanpostua erreserbatuta, baldin eta, aplikagarria zaion aurreikuspen sozialeko erregimenarekin bat etorriz, ezintasunerako hasierako aitortzan ezintasun hori gerora errebisatu beharra ezarri bazen, gehienez bi urteko epean lanera itzultzeko bidea emango lukeen hobekuntza gertagarria zelakoan».

2.– Procederá la jubilación con reserva del puesto de trabajo que ocupaba a la fecha de la jubilación si, de conformidad con el régimen de previsión social que le sea de aplicación, en el reconocimiento inicial de la incapacidad se estableció su revisión por probable mejoría que permita trabajar en el plazo máximo de dos años».

Hogeita bost.– Hau da 65. artikuluaren 2. paragrafoaren testu berria:

Veinticinco.– El párrafo 2 del artículo 65 queda redactado como sigue:

«2.– Lehiaketa da lanpostua betetzeko ohiko sistema. Lehiaketan, hautagaien gaitasunak lanpostuaren eginkizunetara egokitzen diren baloratuko da.

«2.– El concurso constituye el sistema normal de provisión. En él se valorará la adecuación de las competencias de las personas candidatas al perfil funcional del puesto de trabajo.

Lanpostuak betetzeko deialdietan baloratu beharreko merezimenduak definituko dira, zeinen artean hauek egongo baitira: antzinatasuna, gradu pertsonal zehatz bat edo garapen profesionalaren gradu jakin bat izatea –hala badagokio–, garatutako lanaren balorazioa eta euskararen ezagutza-maila egiaztatua, hura bete beharreko baldintza ez denean.

Las convocatorias de provisión de puestos definirán los méritos que sean objeto de valoración, entre los que habrán de figurar la antigüedad, la posesión, de un determinado grado personal, o en su caso, de un determinado grado de desarrollo profesional y la valoración del trabajo desarrollado, la valoración del trabajo desarrollado y el nivel de conocimiento acreditado del euskera, cuando no constituya requisito.

Era berean, deialdian hala ezartzen denean, hauek guztiak ere agertu ahalko dira: prestakuntza- eta hobekuntza-ikastaroak; titulazioak eta gradu akademikoak; hizkuntzen ezagutza edo irakaskuntza- eta ikerkuntza-jarduera eta bete beharreko lanpostuak berezko dituen ezaugarrien arabera egokiak izan daitezkeen guztiak.

Igualmente podrán figurar cuando así se determine en la convocatoria los cursos de formación y perfeccionamiento; las titulaciones y grados académicos; el conocimiento de idiomas o la actividad docente e investigadora y aquellos otros que puedan resultar adecuados en función de las características propias del puesto a proveer.

Orobat, eta egin beharreko eginkizunen izaera kontuan hartuta, hautagaiak lanpostuaren ezaugarri espezifikoetara egokitzen diren ebaluatzeko beharrezkotzat jotzen diren probak ezarri ahalko dira deialdietan».

Asimismo, y en atención a la naturaleza de las funciones a realizar, las convocatorias podrán establecer la realización de aquellas pruebas que se estimen precisas para evaluar la adecuación de los aspirantes a las específicas características del puesto».

Hogeita sei.– 65. artikuluko 3. paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

Veintiséis.– Se modifica el párrafo 3 del artículo 65, que queda redactado como sigue:

«3.– Izendapen librearen sistemaz bete ahalko dira soilik lanpostu-zerrendetan hala hornitzeko gordetako lanpostuak, ardura berezikoak izateagatik, eta lanpostuak betetzeko konfiantza pertsonala ezinbestekotzat dutenak. Hala ere, hornidura modu horretarako gordetzen diren lanpostuak ezin dira izan plantilla osoaren % 7a baino gehiago.

«3.– Podrán ser cubiertos por el sistema de libre designación únicamente los puestos de trabajo reservados a dicha forma de provisión en las relaciones de puestos de trabajo en razón de su especial responsabilidad, así como los puestos de trabajo que requieran para su desempeño especial confianza personal, no pudiendo superar los puestos reservados a tal modo de provisión el límite del 7% del total de la plantilla.

Zehazki, honako hauek hornitu ahal izango dira izendapen librearen bidez:

En concreto podrán ser objeto de provisión por el sistema de libre designación:

a) Polizia-kidegoetako goi-eskaletako gordetako burutzetako postuak.

a) Los puestos de jefaturas reservadas a la escala superior de los cuerpos policiales.

b) Eskala betearazlerako gordetako burutzetako postuak, unitate berean ez badaude izendapen libreko eta eskala bereko beste postu baten mende. Hala ere, hornidura mota horretarako gorde ahalko dira eskala bereko postuak, modu espezifikoan inteligentzia-zereginetan aritzen badira edo agintariak babesteko jarduerak koordinatzen.

b) Los puestos de jefaturas reservadas a la escala ejecutiva, salvo cuando resulten subordinados dentro de la misma unidad a otro puesto de la misma escala reservado igualmente a libre designación. Sin perjuicio de lo cual podrá reservarse igualmente a esta forma de provisión los puestos de dicha escala dedicados específicamente a labores de inteligencia o de coordinación de actividades especiales de protección de autoridades.

c) Oinarrizko eskalako eta ikuskapen-eskalako postuak, salbuespen gisa horrela xedatzen bada lanpostuen zerrendan, ardura bereziagatik edo konfiantza bereziagatik, guztira lanpostu guztien % 6ko muga gainditzen ez bada, bi eskalak gehituta.

c) Los puestos de las escalas básica y de inspección que se determine excepcionalmente en la relación de puestos de trabajo por su especial responsabilidad o especial confianza, siempre que no se supere el límite del 6% del total de puestos de trabajo de la suma de ambas escalas.

Lanpostuak izendapen librez betetzeko deialdiak publikoak izango dira, eta publiko egingo da zer gaitasun profesional behar den deialdiaren xede den lanposturako. Izendapen librean, organo eskudunak bere iritziaren araberako balorazio bat egiten du hautagai diren pertsonen egokitasunari buruz, lanpostu jakin batean jarduteko eskatutako baldintzen argitan, eta, horretarako, egin daitezke curriculumaren balorazioak, egokitasun-txostenak, elkarrizketak edo hautagai diren pertsonen egokitasuna egiaztatzeko egoki den beste edozein ebaluazio-prozedura. Nolanahi ere, deialdietan kontuan hartuko diren egokitasuneko alderdi eta elementuak aipatu beharko dira».

Las convocatorias de provisión de puestos por libre designación serán objeto de convocatoria pública en la que se harán públicas las competencias profesionales del puesto objeto de convocatoria. La libre designación consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de las personas candidatas en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto de trabajo, para lo cual en el proceso se podrán realizar valoraciones curriculares, informes de idoneidad, entrevistas, así como cualquier otro procedimiento de evaluación adecuado para comprobar la idoneidad de las personas aspirantes. En todo caso en las convocatorias de provisión deberán figurar los aspectos y elementos de idoneidad que vayan a ser tenidos en consideración».

Hogeita zazpi.– 65. artikuluko 4. paragrafoa honela geratzen da idatzita:

Veintisiete.– El párrafo 4 del artículo 65 queda redactado como sigue:

«4.– Merezimendu-lehiaketaren bidez lortutako destinoak ukaezinak dira. Ezin izango da merezimendu-lehiaketa batean parte hartu bi arte igaro arte lekualdatze-lehiaketa deitzeko ebazpena eman zenetik, zeinean funtzionarioak bere behin betiko destinoa lortu baitzuen. Denbora-muga hori ez zaie aplikatuko behin-behineko atxikipenaren egoeran daudenei, egoera hori ez bada eratorri postuari uko egitetik, 70. artikuluko c) paragrafoan ezarritakoaren arabera».

«4.– Los destinos obtenidos por concurso de méritos son irrenunciables. No se podrá tomar parte en un concurso de méritos hasta tanto no hayan transcurrido dos años desde que se dictó la resolución por la que se convocó el concurso de traslado en el que el funcionario obtuvo su último destino definitivo. Dicho límite temporal no será de aplicación a quienes se encuentren en situación de adscripción provisional, salvo que ésta derive de la renuncia al puesto en virtud de lo establecido en el párrafo c) del artículo 70».

Hogeita zortzi.– 65 bis artikulua eransten da, eta honela geratzen da:

Veintiocho.– Se adiciona un nuevo artículo 65 bis, con la siguiente redacción:

«65 bis artikulua.–

«Artículo 65 bis.–

1.– Lanpostuak hornitzeko ezarritako prozeduren bidez beteko dira espezialitatea eduki behar duten lanpostuak, dagokion espezialitatea dutenen artean.

1.– La cobertura de puestos de trabajo con requisito de especialidad se llevará a cabo mediante los procedimientos de provisión de puestos previstos entre quienes dispongan de la correspondiente especialidad.

Espezialitate-ikastaroen deialdiak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak eta Administrazio eskudunak batera egiten dituztenean, ikastarook gainditzen dituztenei esleituko zaizkie espezialitatean hutsik dauden lanpostuak, behin betiko esleitu arte.

Cuando las convocatorias de cursos de especialidad se realicen conjuntamente entre la Academia Vasca de Policía y Emergencias y la Administración competente, la participación en las mismas supondrá la asignación de quienes superasen dicha formación a las vacantes existentes con tal especialidad hasta su provisión definitiva.

2.– Espezializazio hori behar duten eta hutsik dauden lanpostu guztietara aurkeztera eta lehentasunez eskatzera behartuta egongo dira dagokion espezialitate-ikastaroa gainditu dutenak, gainditu dutenetik egiten den lehenengo deialdian. Hori egin ezean, derrigorrez atxiki ahalko dira hutsik dagoen edozein lanpostura.

2.– Quienes hayan superado el curso de especialización correspondiente estarán obligados a presentarse al primer procedimiento de provisión de puestos que se produzca desde tal superación y a solicitar con carácter preferente todas aquellas vacantes que requieran dicha especialización. De no hacerlo así, podrán ser adscritos con carácter forzoso a cualquiera de tales vacantes.

3.– Espezializazioa behar duten lanpostuek gutxieneko eta gehieneko presentzia-denbora eduki ahalko dute lanpostu-zerrendan».

3.– Los puestos con requisito de especialidad podrán estar sujetos a un período especial de permanencia mínima y máxima en su desempeño determinado en la relación de puestos de trabajo».

Hogeita bederatzi.– Hau da 66. artikuluaren testu berria:

Veintinueve.– El artículo 66 queda redactado como sigue:

«66. artikulua.–

«Artículo 66.–

Langileek bigarren jarduera gisa bete ditzaketen lanpostuak bete nahi direnean, lehentasuna izango dute egoera administratibo hori aitortuta duten funtzionarioek».

Cuando se trate de proveer puestos de trabajo de susceptible desempeño por personal en segunda actividad, gozarán de preferencia en su adjudicación los funcionarios o funcionarias declarados en dicha situación administrativa».

Hogeita hamar.– Hau da 67. artikuluaren 1. paragrafoko d) letraren testu berria:

Treinta.– La letra d) del párrafo 1 del artículo 67 queda redactada como sigue:

«d) Merezimendu-lehiaketaren bidezko prozeduren kasuan, merezimendu-baremoa, sartzen diren proba espezifikoak, postua eskuratzeko eskatzen den gutxieneko puntuazioa eta hautaketa-batzordearen osaera».

«d) En el caso de los procedimientos por concurso de méritos, baremo de méritos, pruebas específicas que se incluyan, puntuación mínima exigida para acceder al puesto y composición de la comisión de selección».

Hogeita hamaika.– Kendu egiten da 70. artikuluaren 5. paragrafoa.

Treinta y uno.– Se suprime el párrafo 5 del artículo 70.

Hogeita hamabi.– Hau da 71. artikuluaren 3. paragrafoaren testu berria:

Treinta y dos.– El párrafo 3 del artículo 71 queda redactado como sigue:

«3.– Lanpostu bat behin-behinean betetzen duten bitartean, funtzionarioek lanpostu horri dagozkion ordainsari osagarriak jasoko dituzte eta, horrela badagokio, kategoriari dagokion destinoko osagarria, Ertzaintzaren kasuan, edo kontsolidatuta dutena, Udaltzaingoaren kasuan.

«3.– Mientras permanezcan en el desempeño provisional de un puesto de trabajo, el personal funcionario percibirá las retribuciones complementarias asignadas al mismo y, en todo caso, el complemento de destino que corresponda a su categoría, en el caso de la Ertzaintza, o que tuvieran consolidado, en el caso de la Policía local.

Hala eta guztiz ere, behin-behineko atxikipena lehen betetako lanpostua ezabatzearen ondoriozkoa denean, eta lanpostu berriari esleitutako ordainsaria amortizatuarena baino txikiagoa bada, funtzionarioak bien arteko aldea besteko osagarri iragankorra jasoko du. Osagarri hori mantenduko da interesdunak parte hartzen duen edo parte har dezakeen lehen lehiaketara arte».

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la adscripción provisional traiga su causa de la supresión del puesto anteriormente ocupado y las retribuciones asignadas al nuevo fueran inferiores a las del amortizado, el funcionario percibirá un complemento transitorio por la diferencia. Dicho complemento se mantendrá hasta la resolución del primer concurso en que el interesado participe o hubiera podido participar».

Hogeita hamahiru.– 5. paragrafo berria gehitzen zaio 71. artikuluari.

Treinta y tres.– Se añade un nuevo párrafo 5 al artículo 71.

«5.– Espezialitate jakin bati lotuta daudela erregelamenduz ezarrita duten lanpostuen kasuan, 70.2.f) artikuluan aurreikusten den arrazoiarengatik lanpostua utzi behar izan duen pertsonak osagarri pertsonal bat izango du, baldin eta aldi horretan aipatu lanpostuetan egiazko zerbitzuan egon bada. Osagarri pertsonal hori izango da utzi behar izan duen lanpostuaren berariazko osagarri bereziaren eta behin behingoz edo behin betikoz hartzen duen postuari dagokionaren arteko aldea bestekoa.»

«5.– En el caso de los puestos de trabajo sujetos a especialidad que se determinen reglamentariamente la persona cesada por la causa contemplada en el artículo 70.2.f) dispondrá, de haber prestado servicio efectivo en los mismos durante dicho periodo, de un complemento personal por la diferencia entre el complemento específico singular del puesto el que fue cesado y el que corresponda al puesto que obtenga tanto en adscripción provisional como definitiva».

Hogeita hamalau.– II bis kapitulu berria eransten zaio III. tituluari, –«Karrera profesionala» izenburua duenari–, eta honela geratzen da:

Treinta y cuatro.– Se adiciona un nuevo Capítulo II bis al Título III, titulado «Carrera profesional», con la siguiente redacción:

«II BIS KAPITULUA
«CAPÍTULO II BIS
KARRERA PROFESIONALA
CARRERA PROFESIONAL

73 bis artikulua.–

Artículo 73 bis.–

1.– Segurtasun Sailak eta udalerriek lanbide garapenerako sistemak ezarri ahal izango dituzte beraien udaltzaingoen pertsonalaren jardunerako, horien lan-jarduera eta jokabidea ebaluatzearen ondorioz.

1.– El Departamento de Seguridad y los municipios podrán establecer, para el personal de sus cuerpos de Policía, sistemas de desarrollo profesional en el desempeño de su trabajo, como consecuencia de la valoración de su actuación y conducta profesional.

2.– Ezarriko den sistema aplikatu ahal izango zaie zerbitzu aktibo edo bigarren jarduneko administrazio-egoeretan dauden funtzionarioei.

2.– El sistema que se establezca será de aplicación al personal funcionario que se encuentre en las situaciones administrativas de servicio activo o de segunda actividad.

3.– Lanbide-garapenerako sistemek, betiere, bi fase izango dituzte:

3.– Los sistemas de desarrollo profesional se compondrán, en todo caso, en dos fases:

a) Mailaketa-fasea.

a) La fase de encuadramiento de nivel.

b) Jardunaren urteroko ebaluazioaren fasea; hori gainditzea ezinbestekoa da aitortutako mailari dagozkion ordainsariak jasotzeko.

b) La fase de evaluación anual del desempeño, cuya superación es requisito para la percepción de las retribuciones correspondientes al nivel reconocido.

4.– Ezarriko diren lanbide-garapenerako sistemak lau mailatan artikulatu beharko dira lanbide-eskala bakoitzeko, dagokion maila eskatzeko behar diren antzinatasun-urteen arabera.

4.– Los sistemas de desarrollo profesional que se establezcan deberán articularse en cuatro niveles por cada escala profesional en función de los años de antigüedad necesarios para poder solicitar el nivel correspondiente.

Maila Antzinatasun-urteak

Nivel: Años de antigüedad

I. maila: 5 urte edo gehiago

Nivel I: 5 años o más

II. maila: 11 urte edo gehiago (+6)

Nivel II: 11 años o más (+6)

III. maila: 17 urte edo gehiago (+6)

Nivel III: 17 años o más (+6)

IV. maila: 25 urte edo gehiago (+8)

Nivel IV: 25 años o más (+8)

5.– Mailaketa prozesurako gainditu beharko da horretarako sortutako organo teknikoek egindako ebaluazioa, administrazio publiko bakoitzeko lanbide-garapena erregulatuko duen araudiarekin bat etorriz; ebaluaziorako, gutxienez, faktore hauek kontuan hartuko dira:

5.– El proceso de encuadramiento de nivel requerirá la superación de la evaluación que se lleve a cabo por los órganos técnicos creados al efecto, de conformidad con la normativa que regule el desarrollo profesional en cada una de las administraciones públicas, que tendrán en cuenta, al menos, los siguientes factores de evaluación:

a) Lanbide-jarduera.

a) Desempeño profesional.

b) Lanbide-gaitasun eta -kualifikazioa.

b) Capacitación y cualificación profesional.

c) Inplikazioa eta konpromisoa antolakuntzarekin.

c) Implicación y compromiso con la organización.

73 ter artikulua.–

Artículo 73 ter.–

1.– Lanbide-garapeneko mailaketa egiteko eskabidea borondatezkoa izango da.

1.– La solicitud de encuadramiento de nivel de desarrollo profesional será voluntaria.

2.– Mailaketa hori ezetsia baldin bada ebaluazioa gainditu ez delako, bi urteko epea igaro beharko da beste eskaera bat egiteko.

2.– En caso de que dicho encuadramiento sea denegado, por no superar la evaluación, deberá transcurrir un periodo de dos años para poder efectuar una nueva solicitud.

3.– Mailaketa eskatzeko deialdi bakarra izango da urtero; eskatzen diren antzinatasun-urteak beteta dituztenek eskaera aurkeztu ahal izango dute kasu bakoitzean aurreikusitako urte kopurua betetzen duten urtearen hasieran.

3.– Las convocatorias para solicitar el encuadramiento de nivel serán únicas y anuales, pudiendo presentar solicitud quienes dispongan de los años requeridos de antigüedad al inicio del año en que se cumpliera el número de años de servicio previsto en cada caso.

73 quater artikulua.–

Artículo 73 quater.–

1.– Eskuratutako mailak galdu egingo dira ondorengo arrazoi hauengatik:

1.– Los niveles adquiridos se perderán debido a alguna de las siguientes causas:

a) Falta astun edo oso astunagatik zigortua izatea sei hilabete edo gehiagoko eperako.

a) Haber sido objeto de sanción por falta grave o muy grave por un periodo igual o superior a seis meses.

b) Bere ardurapeko pertsonalaren ebaluazioa egiteari uko egitea.

b) Negarse a realizar la evaluación del personal a su cargo.

c) Dagokion polizia-kidegoko funtzionario-izaera galtzea.

c) Pérdida de la condición de funcionario o funcionaria del cuerpo policial correspondiente.

d) Borondatezko eszedentzia egoerara igarotzea interes partikularrarengatik.

d) Pasar a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.

2.– Aipatutako arrazoiengatik lortuta zeukan maila galtzen duen funtzionarioak hurrengo urteroko deialdian eskatu ahal izango du berriz aitortzea lortutako maila, ondorengo kasu hauetan:

2.– El funcionario o funcionaria que pierda el nivel adquirido por las causas antedichas podrá volver a solicitar el reconocimiento del nivel adquirido en la siguiente convocatoria anual, en los siguientes supuestos:

a) Aurreko apartatuaren a) letran adierazitako zehapena bete ondoren.

a) Tras haber cumplido la sanción en el supuesto de la letra a) del apartado anterior.

b) Bere ardurapeko pertsonalaren ebaluazioa egiteari uko egin duenetik urtebete igaro ondoren, aurreko apartatuaren b) letraren kasuan.

b) Transcurrido un año desde el momento de su negativa a la evaluación del personal a su cargo en el caso de la letra b) del apartado anterior.

c) Funtzionario-izaera berreskuratzea.

c) La rehabilitación de la condición de funcionario o funcionaria.

d) Aurreko apartatuaren d) letran adierazitakoari dagokionez, zerbitzu aktibora edo bigarren jardunera itzultzea.

d) La reincorporación a la situación de servicio activo o de segunda actividad para el supuesto de la letra d) del apartado anterior.

73 quinquies artikulua.–

Artículo 73 quinquies.–

1.– Lanbide-garapeneko maila aitortzearen ondorioz, lanbide-garapeneko osagarria jasoko da urtero lanbide-karreraren osagarri gisa. Osagarri hori lotuta egongo da jardun profesionalaren ebaluazioa gainditzeari, erregelamenduz ezarriko diren baremoen arabera. Baremo horien artean honako hauek kontuan hartu beharko dira: lanbide-jokabidea, emaitzak lortzea eta ordutegia bete eta lanera joatearen maila.

1.– El reconocimiento del nivel de desarrollo profesional, conllevará la percepción de un complemento de desarrollo profesional que se percibirá anualmente como complemento de carrera profesional ligado a la superación de la evaluación del desempeño profesional conforme a los baremos que se establezcan reglamentariamente, entre los que deberán tenerse en cuenta: la conducta profesional, el logro de resultados y el nivel de cumplimiento horario y de asistencia al trabajo.

2.– Betiere, aitortutako maila bakoitzak eragin ekonomikoak izango ditu mailakatze-prozedura hasten den dataren hurrengo urtearen urtarrilaren 1etik aurrera.

2.– En todo caso, los efectos económicos de cada nivel reconocido lo serán a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que se inicie el procedimiento de encuadramiento.

3.– Funtzionario bat kategoria altuago batean sartzeak ez dauka eraginik aitortuta daukan lanbide-garapenaren mailan ez bada maila altuago batean mailakatzen.

3.– El ascenso de un funcionario o funcionaria a una categoría superior no afecta al nivel de desarrollo profesional que tenga reconocido en tanto no sea encuadrado en otro nivel superior.

4.– Inoiz ere ezin izango da jaso aldi berean lanbide-kategoria bat baino gehiagoko garapen-osagarria.

4.– En ningún caso se podrá percibir de forma simultánea el complemento de desarrollo por más de una categoría profesional.

5.– Lanbide-garapenaren aitortza norberaren kategoriari bakarrik eragingo dio, nahiz eta kategoria altuagoko funtzioak bete izan arren».

5.– El reconocimiento del desarrollo profesional solo se referirá a la categoría de pertenencia, aun cuando se hayan desempeñado funciones en categorías superiores».

Hogeita hamabost.– Hau da 74. artikuluaren testua:

Treinta y cinco.– El artículo 74 queda redactado como sigue:

«74. artikulua.–

«Artículo 74.–

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia osatzen duten kidegoetako funtzionarioen egitura eta ordainsarien erregimena Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetako funtzionarioei aplikatzen zaien legedian ezarritakoaren araberakoa izango da, lege honetan ezartzen diren berezitasunekin, zeinak Ertzaintzaren kidegoari aplikatzekoak baitira.

1.– La estructura y régimen retributivo del personal de los cuerpos que integran la Policía del País Vasco se regirá por lo dispuesto en la legislación aplicable a los empleados de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las especificidades aplicables al Cuerpo de la Ertzaintza que se contienen en este artículo.

2.– Ertzaintzaren ordainsari osagarriak berezitasun hauen araberakoak dira:

2.– Las retribuciones complementarias en la Ertzaintza se rigen por las siguientes especificidades:

a) Destino-osagarria da funtzionarioaren kategoriaren mailari dagokion ordainsari osagarria, eta Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrek urtero zehaztuko dute horren zenbatekoa, eta lanpostuak eskala hauetan sailkatzen dira: gorena, betearazlea, ikuskapenekoa eta oinarrizkoa, zazpi mailatan, eskala honen arabera:

a) El complemento de destino es la retribución complementaria correspondiente al nivel de la categoría a la que pertenezca el funcionario, cuya cuantía se fijará anualmente en los Presupuesto Generales de la Comunidad Autónoma, clasificándose los puestos de trabajo de las escalas superior, ejecutiva, de inspección y básica de la Ertzaintza se clasifican en siete niveles conforme a la siguiente escala:

– Agente-kategoria: 1. maila

– Categoría de agente: nivel 1

– Agente lehenaren kategoria: 2. maila

– Categoría de agente primero: nivel 2

– Ofizialorde-kategoria: 3. maila

– Categoría de suboficial: nivel 3

– Ofizial-kategoria: 4. maila

– Categoría de oficial: nivel 4

– Komisariondoko-kategoria: 5. maila

– Categoría de subcomisario o subcomisaria: nivel 5

– Komisario-kategoria: 6. maila

– Categoría de comisario o comisaria: nivel 6

– Intendente-kategoria: 7. maila.

– Categoría de intendente: nivel 7.

Fakultatiboen eta teknikarien eskalako lanpostuak erregelamendu bidez klasifikatzen dira euskal administrazio publikoen lanpostuetarako ezarritako mailaren batean; mailok beren sailkapen-taldekoak izan beharko dute.

Los puestos de trabajo de la escala de facultativos y técnicos se clasifican en uno de los niveles establecidos para los puestos de trabajo de las administraciones públicas vascas que se correspondan con el grupo de clasificación al que pertenezcan.

b) Berariazko osagarri orokorrak ordaintzen ditu arriskua, arduraldia eta Ertzaintzaren kidegoko lanpostu guztietan ageri diren berezitasun guztiak. Haren zenbatekoa, kategoria bakoitzarentzat, Gobernu Kontseiluaren akordio bitartez zehazten da.

b) El complemento específico general remunera el riesgo, dedicación y demás peculiaridades que concurren en todos los puestos de trabajo del Cuerpo de la Ertzaintza. Su cuantía para cada categoría se determina por acuerdo del Consejo de Gobierno.

c) Berariazko osagarri berezia, edo lanpostuarena, bakarra izango da lanpostu-zerrendan osagarri hori esleituta daukan lanpostu bakoitzarentzat, eta soil-soilik ordainduko ditu lanpostu hori ezaugarritzen duten baldintza bereziak, aintzat harturik kasuan kasuko zailtasun tekniko berezia, erantzukizuna, arduraldia, nekagarritasuna edo arriskua, edo lanpostu horren beste edozein baldintza. Haren zenbatekoa lanpostuen balorazio eta azterketatik eratorriko da, eta ezin izango du gainditu, eskala bakoitzean, eskala horren azpitik hurrena dagoen kategoriari dagozkion elementu hauen baturaren % 35a: oinarrizko soldata, aparteko ordainsariak, destino-osagarria eta berariazko osagarriaren osagai orokorra.

c) El complemento específico singular o de puesto será único para cada puesto de trabajo que lo tenga asignado en la relación de puestos de trabajo y remunerará única y exclusivamente las condiciones particulares concurrentes, en su caso, en cada puesto de trabajo atendiendo a la especial dificultad técnica, la responsabilidad, dedicación, penosidad o peligrosidad o cualquier otra condición que concurra en el puesto de trabajo. Su cuantía derivará de la valoración y estudio de los distintos puestos de trabajo y no podrá ser superior, para cada una de las escalas, al 35% de la suma del sueldo base, pagas extraordinarias, complemento de destino y componente general del complemento específico que corresponda a la categoría inferior de la correspondiente escala.

d) Buruzagitza-osagarriak ordaintzen du eskala goreneko eta betearazleko postuen aginte-egoera berezia, berekin baitituzte segurtasun publikoko politikak formulatzeko parte-hartzea, goi-ordezkaritza instituzionaleko funtzioak hartu beharra, pertsonak eta baliabideak autonomia maila handiz zuzendu eta kudeatu beharra, eta beste edozein jarduerarekin bateragarritasun deklarazioa eragozten duen arduraldia. Haren zenbatekoa berdin-berdina izango da eskala horietako postu guztietan; Gobernu Kontseiluak zehaztuko du, eta ezin izango da ondorengoen baturaren % 30etik gorakoa: oinarrizko soldata gehi eskala betearazlearen beheko mailari dagokion oinarrizko soldatari dagozkion aparteko ordainsarien zatia.

d) El complemento de jefatura remunera la especial situación de mando de los puestos de la escala superior y ejecutiva que comporta la participación en la formulación de las políticas de seguridad pública, la asunción de funciones de alta representación institucional, la dirección y coordinación de personas y medios con alto nivel de autonomía y una dedicación al servicio que excluye la declaración de compatibilidad de cualquier otra actividad. Su cuantía será idéntica para todos los puestos de tales escalas y se determinará por el Consejo de Gobierno, no pudiendo ser superior al 30% del sueldo base, más la parte de las pagas extraordinarias correspondiente al sueldo base, correspondiente a la categoría inferior de la escala ejecutiva.

3.– Lanbide-garapeneko osagarria urtero jasoko da Ertzaintzan produktibitate-osagarriaren parte gisa, eta lotuta egongo da lanbide-garapeneko sistemaren mailetan aurrera egitearekin eta, jardun profesionalaren ebaluazioa gainditzearekin, lege honetako 73 quinquies artikuluan aurreikusitako terminoetan.

3.– El complemento de desarrollo profesional en la Ertzaintza se percibirá anualmente como parte del complemento de productividad ligado a la progresión en los distintos niveles del sistema de desarrollo profesional y a la superación de la evaluación del desempeño profesional en los términos contemplados en el artículo 73 quinquies de esta ley.

4.– Ezohiko zerbitzuengatik ordaindutako haborokinak ez dira finkoak izango, ez zenbatekoan ez epeetan, laneko ohiko ordutegitik kanpo emandako zerbitzuei dagozkie, ordutegian konpentsatzen ez direnean, lan-baldintzak arautzen dituzten akordioetan jasotako terminoetan; nekagarritasun eta arrisku bereziko baldintzetan egindako lanengatik ordainduko da soilik inguruabar horiek noiz-behinkakoak direnean eta lanpostuak berezkoak ez dituenean.

4.– Las gratificaciones por servicios extraordinarios, que no podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, retribuirán los prestados fuera de la jornada ordinaria de trabajo, cuando no se compensen horariamente en los términos dispuestos en los acuerdos reguladores de las condiciones laborales, y los trabajos en condiciones de penosidad o peligrosidad especial, tan solo cuando dichas circunstancias fueran esporádicas y no inherentes al puesto de trabajo.

Ez da horrelakorik jasoko berariazko osagarria zehazteko arduraldi berezia edo nekagarritasun edo arrisku bereziko baldintzak neurtuta dituzten lanpostuetan.

No procederá su percepción en aquellos puestos de trabajo en que para la determinación del complemento específico hubiera sido ponderada una especial dedicación o condiciones de penosidad o peligrosidad especial.

Halaber, ezohiko zerbitzuengatiko haborokinek ardura, arduraldi, nekagarritasun edo arriskutasuna ordaindu ahal izango dute zerbitzu-eginkizunetan, lege honetako 72.5 artikuluan jasotako kasuetan, baldintza horiek ordaintzen ez direnean berezko lanpostuan eta eginkizun horiek ez dagozkienean modu espezifikoan beste lanpostu bati esleitutakoei. Kasu honetan, ezohiko zerbitzuengatiko haborokinak aldizka ordaindu daitezke eginkizun horietan jardun bitartean eta, nolanahi ere, lege honetako 72.3 artikuluak aurreikusitako denbora-mugarekin. Kontzeptu hori dela-eta Ertzaintzarentzat ezartzen diren ezohiko haborokinen multzoa ezin izango da inola ere kidego osorako ezarritako lansariaren % 1 baino handiagoa, eta organo eskudunari dagokio norbanakoentzako zenbatekoa zehaztea Ertzaintzaren negoziazio-mahaiaren esparruan ezartzen diren irizpideen arabera, lege honetako 103.2 artikuluan aurreikusten den moduan.

Asimismo, las gratificaciones por servicios extraordinarios podrán retribuir las particulares condiciones de responsabilidad, dedicación, penosidad o peligrosidad del desempeño de las comisiones de servicios en los supuestos contemplados en el artículo 72.5 de esta ley, cuando dichas condiciones no estén retribuidas en el puesto de trabajo propio ni tales funciones correspondan específicamente a ninguna de las asignadas a otro puesto de trabajo. En este caso, las gratificaciones por servicios extraordinarios podrán periodificarse mientras dure el desempeño de tales funciones y, en todo caso, con el límite temporal previsto en el artículo 72.3 de esta ley. El conjunto de las gratificaciones extraordinarias que por este concepto se establezcan en la Ertzaintza no podrá sobrepasar, en ningún caso, el 1% de la masa salarial establecida para el conjunto del cuerpo, correspondiendo al órgano competente la concreción individual de las cuantías de acuerdo con los criterios que se establezcan en el marco de la mesa de negociación de la Ertzaintza, prevista en el artículo 103.2 de esta ley.

5.– Euskal Herriko polizia-kidegoetako funtzionarioek zerbitzua dela-eta dagozkien kalte-ordainak jasoko dituzte.

5.– Los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de la Policía del País Vasco percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio.

Zerbitzua ematean kalte-galerak jasan baditu, eta kaudimengabetzat emandako hirugarren pertsona bat horiengatik epaibidez zigortua baldin bada, polizia-funtzionarioak zerbitzua ematen dion Administrazioak ordaindu beharko du kalte-ordainaren kopurua, kontzeptu horrengatik kaltetutako pertsonak dituen eskubideetan subrogatuz.

Cuando en el desempeño de su servicio hubiera sido objeto de daños y perjuicios por los que se hubiera condenado judicialmente a una tercera persona y está hubiera sido declarada insolvente, la Administración en la que preste servicio el funcionario o funcionaria policial le resarcirá en tal importe indemnizatorio, subrogándose en los derechos que asisten a la persona perjudicada por tal concepto.

6.– Ertzaintzaren izaera eta berezitasun funtzionalak direla-eta, Eusko Jaurlaritzak erregelamenduz ezarriko ditu lansari-araubidea eta ordainen araubidea, langileek kidego horretan emandako zerbitzuagatik».

6.– El Gobierno Vasco, dada la naturaleza y peculiaridades funcionales de la Ertzaintza, establecerá reglamentariamente el régimen retributivo y el régimen de indemnizaciones por razón del servicio del personal de dicho cuerpo».

Hogeita hamasei.– Kendu egiten da 76. artikulua.

Treinta y seis.– Se suprime el artículo 76.

Hogeita hamazazpi.– Hau da 78. artikuluaren 2. paragrafo berria:

Treinta y siete.– El párrafo 2 del artículo 78 queda redactado como sigue:

«2.– Ezin izango dute, beren jarduerekin batera, sektore publikoan edo pribatuan bigarren lanpostua, kargua edo jarduera bete, ez zuzenean ezta ordezko baten bidez ere.

«2.– No podrán compatibilizar sus actividades con el desempeño por si o mediante sustitución de un segundo puesto de trabajo cargo o actividad en el sector público o privado.

Dena den, lanpostu, kargu, lanbide edo jarduera publiko edo pribatu bat garatu ahalko dute, indarrean dauden bere arauetan aurreikusitako kasuetan eta baldintzetan eta betekizunekin, salbu eta bigarren lanpostu hori gauzatzeak kidego polizialaren irudia eta prestigioa hondatzea badakar, edo poliziak jarduteko dituen oinarrizko printzipioen kontrakoa bada. Ezin izango zaie bateragarritasunik baimendu edo aitortu buruzagitza-osagarria jasotzen duten langileei, hor sartuta baitago bateraezintasun faktorea.

No obstante, podrán desempeñar un puesto de trabajo, cargo, profesión o actividad pública o privada en los supuestos y con las condiciones y requisitos previstos para el personal al servicio de las administraciones públicas en su normativa vigente, salvo que el ejercicio de ese segundo puesto de trabajo suponga un deterioro para la imagen y el prestigio del cuerpo policial o sea contrario a sus principios básicos de actuación. No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal que perciba el complemento de jefatura por ir incluido en el mismo el factor de incompatibilidad.

Ertzaintzan zerbitzu aktiboan aritzea bateraezina da Indar Armatuen erreserbista izatearekin edo krisi- edo larrialdi-egoeretan kidego polizialetik at funtzio publikoak garatzeko beste konpromiso pertsonal batzuekin».

La condición de servicio activo en la Ertzaintza es incompatible con la de reservista de las Fuerzas Armadas u otros compromisos personales de desempeño de funciones públicas adquiridos al margen del cuerpo policial para situaciones de crisis o emergencia».

Hogeita hemezortzi.– III. tituluko V. kapitulua honela geratzen da:

Treinta y ocho.– El Capítulo V del Título III queda redactado como sigue:

«V. KAPITULUA
«CAPITULO V
OSASUNA ETA BABESA
SALUD Y PROTECCIÓN

79. artikulua.–

Artículo 79.–

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoak beren mende dituzten administrazio publikoek zainduko dute poliziek beren eginkizunak gauzatzeko behar diren baldintza psikofisikoak izango dituztela. Horretarako, osasun-zerbitzu bat egongo da, eta, ondorio horietarako, lankidetza-kontratuak edo hitzarmenak ezarri ahalko dira medikuekin edo erakunde sanitario publiko edo pribatuekin.

1.– Las administraciones públicas a las que pertenezcan los cuerpos de la Policía del País Vasco velarán por que el personal policial mantenga las condiciones psicofísicas necesarias para el desempeño de sus funciones. A tal fin se contará con un servicio sanitario, pudiéndose, al tal efecto, celebrar contratos o convenios de colaboración con profesionales médicos o entidades sanitarias públicas o privadas.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako langileen osasuna zainduko da, laneko arriskuak prebenitzeko planean ezartzen den moduan, eta laneko arriskuak prebenitzeko zerbitzuaren jarduera-eremuaren barruan.

2.– El personal de la Policía del País Vasco está sometido a vigilancia de la salud en la forma que se determine en el correspondiente plan de prevención de riesgos laborales y en el marco de actuación del servicio de prevención de riesgos laborales.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko polizia kidegoetako laneko arriskuak prebenitzea txertatu beharko da beraien jarduera guztietan ondorengo hauen bidez: lan-arriskuen ebaluazioa, neurri zuzentzaileak ezartzea, eta lan-arriskuak prebenitzeko plana ezartzea eta aplikatzea. Plan horrek, gutxienez, arrisku-faktore hauek hartuko ditu aintzat:

3.– La prevención de riesgos laborales de los cuerpos de la Policía del País Vasco deberá integrarse en el conjunto de sus actividades a través de evaluación de riesgos laborales, la implantación de medidas correctoras y la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que contemplará, al menos, los siguientes factores de riesgos:

a) Eraso fisiko, jauste, kolpe, lan-istripu, trafiko-istripu eta abarren aurreko segurtasunarekin lotutako arriskuak.

a) Riesgos relacionados con la seguridad frente a agresiones físicas, caídas, golpes, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, etc.

b) Ingurumen-arriskuak, biologikoak edo laneko higienearekin lotutakoak, hala nola kutsadura biologikoaren arriskua, kutsadura kimiko edo erradiologikoa, ingurumen fisikoaren eragina (zaratak, bibrazioak eta abar); mugikortasuna eta ibiltaritza; intoxikazioa hainbat produktu manipulatzeagatik edo horiekin kontaktuan izateagatik, eta abar.

b) Riesgos ambientales, biológicos o relacionados con la higiene en el trabajo, tales como el riesgo de contagio biológico, contaminación química o radiológica, incidencia del ambiente físico (ruidos, vibraciones, etc.); movilidad e itinerancia; situaciones de intoxicación por manipulación o contacto con determinados productos, etc.

c) Arrisku ergonomikoak, objektu, lanpostu, makina, ibilgailu eta ekipamenduekin lotutako arrisku-faktore guztiak barne, eta horiek dakarten lan-zama fisikoa.

c) Riesgos ergonómicos, incluyendo todos aquellos factores de riesgo que involucran objetos, puestos de trabajo, máquinas, vehículos y equipo y la carga física de trabajo que implican.

d) Arrisku psikosozialak: funtzionarioen osasunean kalte psikiko, sozial edo fisikoak sor ditzaketen diseinu, antolakuntza, lan-zuzendaritza eta ingurune sozialeko alderdi guztiak barne. Horrek barne hartzen ditu polizia-lanaren berezko eskakizun psikologiko emozional, sentsorial, kuantitatibo eta kognitiboetatik eratorritako faktoreak; trauma osteko estresa; txandakako lana eta gaueko lana; burnout delakoa, gaixotasun profesionalak, eta abar. Jarduera-protokoloak ezarriko dira laneko modalitate desberdineko jazarpen-kasuetarako.

d) Riesgos psicosociales: incluyendo todos aquellos aspectos del diseño, organización y dirección del trabajo y de su entorno social que puedan causar daños psíquicos, sociales o físicos en la salud del personal funcionario. Lo cual incluye factores derivados de las exigencias psicológicas emocionales; sensoriales, cuantitativas y cognitivas propias del trabajo policial; el estrés postraumático; la turnicidad y el trabajo nocturno; burnout, enfermedades profesionales, etc. Se establecerán protocolos de actuación para los casos de acoso laboral en sus diversas modalidades.

e) Aparteko beste arrisku batzuk: in itinere istripuak; pertsonen arteko gatazken bitartekaritza: larrialdi edo hondamendiko egoeretan jardutea, eta abar.

e) Otros riesgos excepcionales: accidentes in itinere; mediación en conflictos interpersonales: la actuación en situaciones de emergencia o catastróficas; etc.

f) Haurdun den pertsonalarentzat berezko jarduera-protokoloak ezarriko dira; protokolo horietan lanpostuaren arriskuak berehala ebaluatu eta neurri zuzentzaileak hartuko dira, lan-baldintzak, lan-erritmoak, atseden hartzeko jarraibideak eta lekuak eragindako pertsonaren osasun-beharretara egokitzeko.

f) Se establecerán protocolos de actuación específicos para los casos de personal en situación de embarazo que contemplen la revisión inmediata de la evaluación de riesgos de su puesto de trabajo y la adopción de medidas correctoras para adecuar las condiciones laborales, ritmos de trabajo, pautas de descanso y lugares a las necesidades de salud de la persona afectada.

4.– Ertzaintzako funtzionarioentzako berezko prebentzio-zerbitzua egongo da, besteak beste, zeregin hauek izango dituena:

4.– Existirá un servicio de prevención específico para el personal funcionario de la Ertzaintza entre cuyas funciones están las siguientes:

a) Prebentziorako lan eta programak diseinatu, aplikatu eta koordinatzen laguntzea; baita prebentzio-neurrien efikazia zaintzea ere.

a) Colaborar en el diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas preventivos, así como vigilar la eficacia de las medidas preventivas.

b) Ertzaintzako pertsonalaren lan-arriskuen ebaluazioa egitea.

b) Realizar la evaluación de riesgos laborales del personal de la Ertzaintza.

c) Lehentasunak ezartzea prebentzio-neurri egokiak hartzeko, egindako arrisku-ebaluazioen eta horien efikaziaren arabera.

c) Determinar las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas de acuerdo a las evaluaciones de riesgos efectuadas y la vigilancia de su eficacia.

d) Ertzaintzako pertsonalari informazioa eta prestakuntza ematea laneko segurtasun eta osasunari buruz.

d) Informar y formar al personal de la Ertzaintza en materia de seguridad y salud laboral.

e) Antolakuntzaren eskakizunei dagokienez, prozedurak ezartzea eta eguneratuta izatea, sistemaren aurreikuspenen egokitasuna egiaztatzeko.

e) Establecer y mantener actualizados los procedimientos para demostrar la idoneidad de las previsiones del sistema respecto a las exigencias de la organización.

f) Prebentziorako helburuen betetze-maila egiaztatzea; arriskuak prebenitzeko erregistroak, auditoria eta ikuskapenen emaitzak eta prestakuntza-erregistroak kodifikatzea eta artxibatzea.

f) Comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos preventivos, codificar y archivar los registros de prevención de riesgos, los resultados de las auditorias y revisiones y los registros de formación.

g) Larrialdietako eta lehen sorospenerako planak egitea, eta horiek lan-zentroetan ezartzea.

g) Elaborar los planes de emergencia y primeros auxilios, cuya implantación se realizará por centros de trabajo.

h) Ertzaintzaren pertsonalaren osasuna zaintzea horien lanaren ondorio diren arriskuei dagokienez, beraien duintasuna eta intimitaterako eskubidea errespetatuz. Medikuek eta osasun-agintariek beste inork ez du izango norberaren informazio medikorako sarbidea.

h) Vigilar la salud del personal de la Ertzaintza en relación con los riesgos derivados de su trabajo, respetando su dignidad y su derecho a la intimidad. El acceso a la información médica de carácter individual se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias.

i) Istripuak ikertzea, kexak eta iradokizunak izapidetzea, eta prebentzio mailako arazo zehatzak aztertu eta horiei irtenbidea ematea.

i) Investigar accidentes, tramitar quejas y sugerencias y analizar y dar solución a problemas concretos en materia preventiva.

j) Segurtasun eta Osasuneko Batzordeari babesa, aholkua eta informazioa ematea, Prebentzio-Zerbitzuak segurtasun eta osasunaren arloan egingo dituen jarduerei buruz, horiek ezagutzeko eskumena baldin badu.

j) Prestar apoyo, asesorar e informar al Comité de Seguridad y Salud sobre las actuaciones que en materia de seguridad y salud realice el Servicio de Prevención y que le competa conocer.

k) Osasun-zaintzari dagokion funtziotik eratorritako azterketa mediko eta psikologikoak aldizkakoak eta borondatezkoak izango dira, non eta azterketa mediko eta psikologikoak egitea ez den beharrezkoa egiaztatzeko ea langilearen osasun-egoera arrisku izan daitekeen harentzat edo hark betetzen duen eginkizunarekin zerikusia duten gainerako pertsonentzat.

k) Los reconocimientos médicos y psicológicos derivados de la función relativa a la vigilancia de la salud tendrán carácter periódico y voluntario, excepto en los supuestos en los que la realización de los reconocimientos médicos y psicológicos sea necesaria para verificar si el estado de salud de este personal puede constituir un peligro para él mismo o para las demás personas relacionadas con la función que desempeña.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoetako pertsonalak zaindu egin beharko du, bere posibilitateen arabera eta kasuan-kasuan har daitezkeen prebentzio-neurriak betez, bai bere segurtasun eta osasun propioa bere funtzioak betetzean, bai bere jarduera profesionalak –bere egite eta ez-egiteen kausaz– eragin diezaiekeen beste pertsona guztiena, bere prestakuntzarekin eta jasotako instrukzioekin bat etorrita. Bereziki, honako hau egin beharko dute:

5.– El personal de los cuerpos de la Policía del País Vasco deberá velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el desempeño de sus funciones y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones, de conformidad con su formación y las instrucciones recibidas. En particular, deberán:

a) Behar bezala erabili, beren izaeraren eta aurreikusteko moduko arriskuen arabera, makinak, aparatuak, erremintak, substantzia arriskutsuak, ekipamenduak eta, oro har, bere jarduera betetzeko beste edozein baliabide.

a) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

b) Behar bezala erabili babes indibidual edo kolektiborako emandako baliabide eta ekipamenduak, jasotako instrukzioen arabera, baita segurtasun-gailuak ere, nola badaudenak hala bere jarduerarekin lotutako baliabideetan zein jarduera hori burutzen den tokietan jar daitezkeenak.

b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección individual o colectiva facilitados, de acuerdo con las instrucciones recibidas, así como los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares donde ésta tenga lugar.

c) Informazioa eman berehala, bide erregularretik, babes- eta prebentzio-jarduerak egiteko izendatutako pertsonalari, arrazoizko zioengatik segurtasunarentzat eta osasunarentzat arrisku izan daitekeen edozein egoerari buruz.

c) Informar de inmediato, por conducto regular, al personal designado para realizar actividades de protección y de prevención, acerca de cualquier situación que, por motivos razonables, pueda suponer un riesgo para la seguridad y la salud.

d) Lagundu betetzen agintari eskudunek segurtasuna eta osasuna babesteko ezarritako betebeharrak, eta bere lankidetza leiala eman baldintza seguruak bermatzeko zerbitzua ematean.

d) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por los mandos competentes para proteger la seguridad y la salud, y prestar su leal cooperación para garantizar unas condiciones seguras en la prestación del servicio.

79 bis artikulua.–

Artículo 79 bis.–

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako langileen ordezkaritzaren eta partaidetzaren araubideak, lan-arriskuen prebentzioari dagokionez, Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legean jasotako printzipioak eta irizpideak beteko ditu.

1.– El régimen de representación y participación del personal de la Policía del País Vasco en relación con la prevención de riesgos laborales atenderá a los principios y criterios contenidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

2.– Langileen ordezkaritza eta partaidetza prebentzio-ordezkarien bidez bideratuko da, zeinak sindikatuek izendatuko baitituzte dagozkion hauteskundeetan lortzen duten ordezkaritza-mailaren arabera. Prebentzio-ordezkari izan daitezke sindikatuek izendatutako funtzionarioak, nahiz eta funtzionariook ez izan langileen ordezkari edo sindikatuko ordezkari.

2.– La representación y participación del personal se canalizará a través de los delegados y delegadas de prevención, designados por las organizaciones sindicales con arreglo a la representatividad obtenida en las elecciones correspondientes. Podrán ser delegados y delegadas de prevención aquellos funcionarios o funcionarias que, aunque no ostenten la condición de representantes del personal o de personal delegado sindical fueran designados por las organizaciones sindicales.

Ertzaintzaren baitan, zortzi prebentzio-ordezkari egongo dira, eta Ertzaintza ordezkatzen duten sindikatuek izendatuko dituzte, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legearen 103.2 artikuluan xedaturikoaren arabera, hauteskunde sindikaletan lortu duten ordezkaritzarekiko proportzioan.

En el ámbito de la Ertzaintza el número de delegados y delegadas de prevención será de ocho y serán designados por las organizaciones sindicales representativas de la Ertzaintza, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 103.2 de la Ley de Policía del País Vasco, en proporción a la representación que hubieran obtenido en las elecciones sindicales.

3.– Prebentzio-ordezkariek eginkizun hauek dituzte:

3.– Las funciones de los delegados y delegadas de prevención son las siguientes:

a) Prebentzio-ekintza hobetzen laguntzea.

a) Colaborar en la mejora de la acción preventiva.

b) Langileen elkarlana bultzatzea eta sustatzea laneko arriskuak prebenitzeko buruzko araudia betearaziz.

b) Promover y fomentar la cooperación del personal en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

c) Zaintzea eta kontrolatzea betetzen dela laneko arriskuak prebenitzeari buruzko araudia.

c) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

4.– Beren eginkizunak betetzean, ahalmena dute:

4.– En el ejercicio de sus funciones están facultados para:

a) Teknikariei laguntzeko lan-inguruneko prebentzio-ebaluazioak egiten, eta, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 40. artikuluan jasotako baldintzetan, laneko eta Gizarte Segurantzako ikuskatzaileei laguntzeko laneko arriskuak prebenitzeari buruzko araudia betetzen dela egiaztatzeko lantokietan egiten dituzten bisitetan eta egiaztapenetan, bai eta haiei behar diren oharrak egiteko ere.

a) Acompañar al personal técnico en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a los inspectores de trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.

b) Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 22. artikuluaren 4. apartatuan jasotako mugekin, irispidea izateko beren eginkizunak betetzeko beharrezkoa den lan-baldintzei buruzko informaziora eta dokumentaziora, eta, bereziki, aipaturiko legearen 18. eta 23. artikuluetan jasotako informaziora. Informazioak aipaturiko mugak baldin baditu, informazio hori emango da konfidentzialtasuna errespetatzen badu bakarrik.

b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de la ley mencionada. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, solo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad.

c) Administrazioarengandik informazioa jasotzeko langileen osasunean eragindako kalteei buruz, langileek kalte horien berri izan ondoren; eta egitateen lekura joateko, baita lanorduez kanpo ere, egitateak zer egoeratan gertatu diren jakiteko.

c) Ser informados por la Administración sobre los daños producidos en la salud del personal una vez que aquel hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos.

d) Administrazioarengandik informazioak jasotzeko, hark enpresan babes- eta prebentzio-jarduerez arduratzen diren pertsonengandik edo organoengandik eta langileen segurtasunaren eta osasunaren arloan eskumenak dituzten organismoengandik lortzen dituenak, ahaztu gabe zer ezartzen duen Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 40. artikuluak Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzarekiko lankidetzaren arloan.

d) Recibir, de la Administración, las informaciones obtenidas por ésta procedentes de las personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud del personal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

e) Lantokietara bisitan joateko, zaindu eta kontrolatu dezaten zer-nolako lan baldintzak dauden, eta, horretarako, lantokiko edozein gunetara sartzeko eta lanaldian zehar langileekin hitz egiteko, zerbitzuan enbarazurik eragin gabe.

e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con el personal, de manera que no se altere el normal desarrollo del servicio.

f) Administrazioaren hitza izateko hartuko dituela prebentzio-neurriak eta langileen segurtasunaren eta osasunaren babes-mailak hobetzeko neurriak, eta, horretarako, Administrazioari proposamenak egiteko.

f) Recabar de la Administración la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud del personal, pudiendo a tal fin efectuar propuestas a la Administración.

g) Oro har, 3/1995 Legearen 36. artikuluan aitorturiko gainerako eskumenak garatzeko, kontuan izanik, hala badagokio, kanpoan geratu behar duten jardueren harira dauden mugak, lege horren beraren 3.2 artikuluan ezartzen denez.

g) En general, al desarrollo del resto de las competencias reconocidas en el artículo 36 de la Ley 3/1995, teniendo en cuenta, en su caso, las limitaciones derivadas en relación con las actividades que deben quedar excluidas según prevé el artículo 3.2 del mismo texto legal.

5.– Administrazioek prebentzioari buruz behar diren baliabideak eta prestakuntza eman beharko dizkiete prebentzio-ordezkariei, haien funtzioak gauzatu ditzaten. Prestakuntzan emandako denbora lan-denboratzat joko da ondorio guztietarako.

5.– Las administraciones deberán proporcionar a los delegados de prevención los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos.

6.– Kide anitzeko partaidetza-organoak ezarriko dira lan-arriskuak prebenitzeko arloan, zeinetan Administrazioak eta langileek ordezkari kopuru bera izango baitute.

6.– Se constituirán órganos colegiados de participación con representación paritaria de la Administración y de los representantes del personal en materia de prevención de riesgos laborales.

Ertzaintzaren baitan, Ertzaintzaren Segurtasun eta Osasun Batzordea egongo da, laneko arriskuen prebentziorako planak, programak eta ebaluazioak ohiz eta aldian-aldian kontsultatzeko kide anitzeko organo gisa, eta hamasei lagunek osatuko dute, parekotasunez hautatuak: erdiak prebentzio-ordezkariak izango dira Ertzaintzako langileen ordezkari moduan; eta beste erdiak, segurtasun-arloan eskuduna den Eusko Jaurlaritzako saila ordezkatzen dutenak, lehendakaria eta idazkaria barne. Ertzaintzaren Segurtasun eta Osasun Batzordeak Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 49. artikuluak aitortzen dizkion eskumenak izango ditu, eta bigarren jarduerako epaimahai medikoaren jardunaren berri emango zaio. Batzordeko kideek beren eginkizuna betetzen igarotzen duten denbora ohiko lanaldiaren barruan igarotakoa dela joko da, ondorio guztietarako, jarduera hori egiteko hitzartu den sistemaren arabera; nolanahi ere, denbora hori lanaldiaren barruan igarotakotzat jotzeko, unitateburuari jakinarazi behar zaio aldez aurretik.

En el ámbito de la Ertzaintza existirá un Comité de Seguridad y Salud de la Ertzaintza, como órgano colegiado de consulta regular y periódica de los planes, programas y evaluación de la prevención de riesgos laborales, que estará conformado de forma paritaria por dieciséis personas, la mitad los delegados y delegadas de prevención en representación del personal de la Ertzaintza y la otra mitad personas que representen al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad, incluyendo la presidencia y la secretaría. El Comité de Seguridad y Salud de la Ertzaintza tendrá las competencias que le reconoce el artículo 49 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y será informado de las actuaciones del tribunal médico de segunda actividad. El tiempo empleado en el desempeño de su cometido por los miembros del comité, será considerado, a todos los efectos, dentro de la jornada ordinaria de trabajo, de conformidad al sistema pactado para el desarrollo de tal actividad, debiendo para tal utilización del tiempo, en todo caso, informarse previamente al jefe o jefa de Unidad.

79 ter artikulua.–

Artículo 79 ter.–

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako langileak bere baitan hartzen dituen erakundeko funtzionarioei dagokien babes sozialeko erregimena bete behar dute; langileok gizarte-segurantzari buruzko arauek horri dagokionez dituzten berezitasunekin.

1.– El personal de la Policía del País Vasco está sujeto al régimen de protección social correspondiente al personal funcionario de la institución en la que se integren con las especificidades que contengan la normativa de seguridad social al respecto.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako kidegoak bere baitan hartzen dituzten administrazio publikoek babes sozial osagarriko mekanismoak arbitratuko dituzte aldi baterako ezintasunak daudenean, ezintasun-egoera hori zerbitzua ematerakoan izandako lesioek edo patologiek sortzen badute, eta, betiere, langilearen aldetik ez bada dolorik edo arduragabekeria edo trebetasun-falta larririk egon. Era berean, istripu-aseguruak hitzartuko dituzte, heriotza, ezintasun iraunkor osoa, absolutua edo baliaezintasun handia edo lesio iraunkorrak sortzen direnerako, bere funtzioak betetzean sortutako lesioen ondorioz gertatu badira.

2.– Las administraciones públicas a las que pertenezcan los cuerpos de la Policía del País Vasco arbitraran mecanismos de protección social complementaria para los casos de incapacidad temporal motivada por lesiones o patologías derivadas de enfermedad o accidente profesional con ocasión del servicio, siempre y cuando no hubiese mediado dolo o negligencia o impericia graves por el afectado. E igualmente concertarán seguros de accidentes para los casos de fallecimiento, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez o lesiones permanentes, devenidos como consecuencia de las lesiones sufridas en el ejercicio de sus funciones.

3.– Zerbitzua ematerakoan hilez gero, edo heriotza funtzionarioaren kontra polizia izateagatik egindako ekintza bidegabeetatik ondorioztatzen bada, ezkontideak edo bikotekide superstiteak –edo, halakorik egon ezean, haren legezko ondorengoek– izango dute eskubidea hildako pertsonak hil zenean betetzen zuen lanpostuan jasotzen zituen ordainsari osoen bi urteko ordainsariak jasotzeko, dena batera, edozein zela ere lanpostua betetzeko forma.

3.– En caso de fallecimiento con ocasión del servicio o cuando el fallecimiento derive de actos ilícitos cometidos contra el funcionario o funcionaria como consecuencia de su condición policial, el cónyuge o pareja supérstite, o en su defecto los herederos legales, tendrán derecho a la percepción, por una sola vez, de una cantidad equivalente a dos anualidades de las retribuciones íntegras que percibiera la persona fallecida en el puesto de trabajo que ocupaba a través de cualquier forma de provisión en el momento de su fallecimiento.

4.– Funtzionarioak nahitaezko erretiroa hartu behar izanez gero, hirugarren pertsonek haren aurka (zerbitzua ematen ari zela edo polizia izatearen ondorioz) egindako ekintza bidegabeen ondorioz, aldizkako prestazio ekonomiko bat jasotzeko eskubidea izango du; prestazio hori gehi egokitzen zaion pentsioa, ohikoa edo apartekoa, eskubide hori sortzen duen gertakaria gertatu zen unean betetzen zuen lanpostuaren ordainsari finkoen eta aldizkakoen ehuneko laurogeira helduko da.

4.– En caso de jubilación forzosa por incapacidad consecuencia del daño producido por actos ilícitos de terceros cometidos contra el funcionario o funcionaria con ocasión del servicio o como consecuencia de su condición policial, tendrá dicha persona derecho al percibo de una prestación económica periódica que, sumada a la pensión, ordinaria o extraordinaria, que le correspondiera, alcance, en su caso, el ochenta por ciento de las retribuciones fijas y periódicas del puesto de trabajo que ocupaba en el momento en que tuvo lugar el hecho determinante de este derecho.

Prestazio hori ezin da laneko errentekin batera jaso, ezta legez bateragarriak diren beste pentsioekin edo subsidioekin batera ere. Jasotzen dituen prestazio ekonomikoaren, pentsioen eta hartzeko pasiboen batura ezin izango da aurreikuspen sozialeko erregimen publikoan aurreikusitako gehieneko pentsioa baino handiagoa.

Dicha prestación es incompatible con la percepción de rentas de trabajo, así como de otras pensiones o subsidios legalmente compatibles. La suma de la prestación económica y las pensiones y haberes pasivos que perciba no podrá ser superior a la pensión máxima prevista en el régimen público de previsión social.

Prestazio ekonomikoak aipatutako ordainsari finko eta aldizkakoak aplikatzetik ondorioztatzen den urteko gehikuntza izango du, eta hilero ordainduko da, adinagatik haren nahitaezko erretiroa aldarrikatu behar izan den egunera arte, salbu eta hori gertatu baino lehen hil egingo balitz».

La prestación económica se actualizará en idéntico incremento anual al que resulte de aplicación a las mencionadas retribuciones fijas y periódicas, y se abonará mensualmente hasta la fecha en que hubiera debido ser declarada su jubilación forzosa por edad, salvo que acaeciera su fallecimiento con anterioridad».

Hogeita hemeretzi.– V bis kapitulua eransten zaio III. tituluari, eta honela geratzen da:

Treinta y nueve. Se añade un nuevo Capítulo V bis al Título III con la siguiente redacción:

«V BIS KAPITULUA
«CAPITULO V BIS
KONDEKORAZIOAK ETA AITORTZAK
CONDECORACIONES Y RECONOCIMIENTOS

80. artikulua.–

Artículo 80.–

1.– Erregelamendu bidez ezarriko da merezimendu polizialari dominak, zorionak eta gainerako kondekorazioak emateko erregimena, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako funtzionarioei saritzeko, baldin eta beren eginkizunak betetzean gizartearen mesederako zenbait tasun nabarmen egiaztatzen badute, hain zuzen: eredugarritasuna, sakrifizioa, eraginkortasuna eta zerbitzuari emanak izatea.

1.– Reglamentariamente se determinará el régimen de concesión de medallas al mérito policial, felicitaciones y demás condecoraciones honoríficas para premiar al personal funcionario de la Policía del País Vasco que en el ejercicio de sus funciones acrediten cualidades notables de ejemplaridad, sacrificio, eficacia y dedicación en el servicio que redunden en beneficio de la sociedad.

2.– Erregelamendu bidez arautuko dira merezimendu polizialari ematen zaizkion domina motak, bai eta aurrekontuak eta prozedura ere. Ofizioz hasten da prozedura, organo eskudunak egokitzat jotzen duenean, dauden informazioak kontuan hartuta.

2.– Los tipos de medallas al mérito policial y los presupuestos y procedimiento para su concesión se regularán reglamentariamente. El procedimiento se inicia de oficio cuando lo estime oportuno el órgano competente a la vista de las informaciones existentes.

3.– Erregelamendu bidez ezartzen diren kasuetan, merezimendu polizialaren domina ematearekin batera ondorio ekonomikoak egon ahalko dira, baldin eta ez badagokio aurreko artikuluan aipatutako prestazio ekonomikoak aitortzea.

3.– En los casos que se determinen reglamentariamente podrá aparejarse efectos económicos a la concesión de la medalla al mérito policial, siempre que no procediera el reconocimiento de las prestaciones económicas referidas en el artículo precedente.

4.– Diskrekzionalki igo ahalko dira hurrengo kategoriara, ohore gisa, beren izaera poliziala betetzean izandako jarduera heroiko baten ondorioz hiltzen diren edo ezintasunagatik erretiratu behar diren funtzionarioak, hori egitea justifikatzen duen egoera berezia dagoenean. Aitormen horrek ez du ondorio ekonomikorik».

4.– Cuando existan circunstancias especiales que lo justifiquen podrá concederse discrecionalmente el ascenso honorifico a la categoría inmediatamente superior a la que ostenten a funcionarios o funcionarias que hubieran fallecido o resultado jubilados por incapacidad a causa de una actuación heroica en el ejercicio de su condición policial. Dicho reconocimiento no tiene efectos económicos».

Berrogei.– Hau da 81. artikuluaren testu berria:

Cuarenta.– El artículo 81 queda redactado como sigue:

«81. artikulua.–

«Artículo 81.–

Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoetako langileak euskal enplegu publikoaren legedi orokorrean aurreikusitako egoera administratiboren batean egongo dira, kapitulu honetan jasotzen diren berezitasunekin, edo bigarren jarduerako egoera administratibo espezifikoan».

El personal de los cuerpos de la policía del País Vasco se hallará en alguna de las situaciones administrativas previstas en la legislación general del empleo público vasco con las particularidades que en este capítulo se contienen o en la específica situación administrativa de segunda actividad».

Berrogeita bat.– 5. paragrafoa eransten zaio 84. artikuluari, eta honela geratzen da:

Cuarenta y uno.– Se adiciona un nuevo párrafo 5 al artículo 84, con la siguiente redacción:

«5.– Baldin eta behin-behineko eginkizun-etenaldia behin betiko bihurtzen bada, funtzionarioak itzuli egin beharko du behin-behineko eginkizun-etenaldian jasotakoa. Behin-behineko eginkizun-etenaldia ez bada zehapen irmo bilakatzen, Administrazioak bueltatu beharko dio funtzionarioari benetan jaso dituen hartzekoen eta eskubide guztiak izan balitu jasoko zituzkeen hartzekoen arteko aldea».

«5.– Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario o funcionaria deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquélla. Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción firme, la Administración deberá restituirle la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos».

Berrogeita bi.– 6. paragrafoa eransten zaio 84. artikuluari, eta honela geratzen da idatzita:

Cuarenta y dos.– Se adiciona un nuevo párrafo 6 al artículo 84, con la siguiente redacción:

«6.– Behin-behineko eginkizun-etenaldian emandako denbora kontuan hartuko da behin betiko eginkizun-etenaldiaren epea betetzeari begira».

«6.– El tiempo de permanencia en suspensión provisional será tenido en cuenta para el cumplimiento de la suspensión firme».

Berrogeita hiru.– Hau da 85. artikuluaren testu berria:

Cuarenta y tres.– El artículo 85 queda redactado como sigue:

«85. artikulua.–

«Artículo 85.–

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoetako funtzionarioek –Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalakoak direnak izan ezik–, zerbitzu aktiboko egoeran daudenean, adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiboaren modalitatera igarotzea eskatu ahalko dute, zerbitzua emateko baldintzetan egin beharreko aldaketak eginda, zerbitzu aktiboa emateko helburuz.

1.– El personal funcionario de los cuerpos de la Policía del País Vasco, con excepción de quienes pertenezcan a la escala de facultativos y técnicos de la Ertzaintza, en situación de servicio activo podrá solicitar pasar a desempeñar la modalidad de servicio activo modulado por la edad con el objetivo de prestar el servicio activo con las modificaciones de las condiciones de prestación del servicio pertinentes.

2.– Administrazio bakoitzak ezarriko ditu, behin langileen ordezkariekin negoziatu ondoren, adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiboa aitortua izateko bete beharreko betekizunak eta baldintzak. Arautze horretan, datu hauek guztiak sartuko dira:

2.– Cada Administración establecerá, previa negociación con la representación del personal, los requisitos y condiciones pertinentes para el reconocimiento del servicio activo modulado por la edad, incluyendo en tal regulación:

a) Zer adinetatik aurrera aitortu daitekeen adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiboa.

a) La edad a partir de la cual cabe el reconocimiento del servicio activo modulado por la edad.

b) Zer aldaketa mota egin behar den zerbitzua emateko baldintzetan.

b) Las modificaciones oportunas en las condiciones de prestación del servicio.

c) Urtean zerbitzu mota horren aitorpenen gehieneko kopuru bat ezartzeko aukera dagoen, salbuespen gisa eta arrazoiak azalduta, zerbitzu polizialaren prestazioa ematen jarraitzea bermatzea ezinezkoa denean.

c) La posibilidad, con carácter excepcional y motivado, de limitar los nuevos reconocimientos a un cupo anual cuando no fuera posible garantizar la continuidad de la prestación del servicio policial.

d) Unitate singularrak dauden, non adina dela-eta zerbitzuarekiko egokitzapenak bateraezinak diren, zerbitzuaren izaera dela eta, lanpostuaren eginkizunak betetzearekin. Kasu horretan, erregelamenduak jaso beharko du hutsik dagoen eta beste lanpostu bati berriz atxiki beharra, hartan aritzeko bete beharreko baldintzak betetzen baditu, lehen betetzen zuen postua hornitzeko betebeharreko baldintza berdinetan eta interesdunak aukeratzeko eta lehentasuna ezartzeko ezartzen diren baldintzekin.

d) La posible existencia de unidades singulares en las que las modulaciones del servicio contempladas por razón de la edad sean incompatibles, por su naturaleza, con el desempeño del puesto, en cuyo caso el reglamento deberá contemplar la readscripción a otro puesto de trabajo vacante para el que cumpla los requisitos, en mismas condiciones de provisión en las que fue nombrado en el puesto anteriormente ocupado y con las garantías de elección y preferencia por la persona interesada que se establezcan.

3.– Adina dela-eta egokitutako zerbitzua aitortua izateko, agenteak borondatezko erretiro aurreratua eskatzeko konpromisoa hartu beharko du, horretarako behar den adina duenean betiere, kasuan kasuko aplikatu beharreko Gizarte Segurantzaren araubideak xedatutakoaren arabera. Konpromiso hori atzeratu ahalko da, baldin eta erretiro aurreratua hartzeko adina betetzen duenean, ez baditu betetzen oinarri arautzailean xedatutako pentsioa ehuneko ehunean jasotzeko baldintzak».

3.– La autorización del servicio activo modulado por razón de la edad estará condicionada al compromiso de la petición de jubilación voluntaria anticipada cuando se alcance la edad requerida para aquella de conformidad con el régimen de la Seguridad Social en su caso aplicable. El cumplimiento de tal compromiso podrá retrasarse si en el momento de cumplimiento de la edad de la jubilación anticipada no se cumple con los requisitos necesarios para percibir una pensión equivalente al cien por cien de su base reguladora».

Berrogeita lau.– Hau da 86. artikuluaren testu berria:

Cuarenta y cuatro.– El artículo 86 queda redactado como sigue:

«86. artikulua.–

«Artículo 86.–

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoetako funtzionarioak –Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalakoak direnak izan ezik–, zerbitzu aktiboan daudenean, bigarren jarduerako egoera administratibora igaro ahalko dira, baldin eta zereginak egiteko beharrezko ahalmen fisiko eta psikikoen gutxitze agerikoa badute; ageriko gutxitze horrek, polizia-lanbidearen oinarrizko egitekoak eraginkortasunez egitea galarazi gabe, bere kategoriako berezko zereginak osorik gauzatzeko ahalmenaren urritze iraunkorra ekarri beharko du berekin.

1.– El personal funcionario de los cuerpos de la Policía del País Vasco que se encuentre en situación de servicio activo, con excepción de quienes pertenezcan a la escala de facultativos y técnicos de la Ertzaintza, podrá pasar a la situación administrativa de segunda actividad por disminución apreciable de las facultades psíquicas o físicas, cuando la misma determine una insuficiente capacidad de carácter permanente para el pleno desempeño de las funciones propias de su categoría, sin impedirles la eficaz realización de las fundamentales tareas de la profesión policial.

Lege honetan aurreikusitako ondorioetarako, lanbide polizialaren funtsezko eginkizuntzat jotzen dira, zehazki, ordena eta herritarren segurtasuna eusteko eta lehengoratzekoari buruzkoak, delituzko gertakariak prebenitzekoak eta haiek ikertzekoak, eta errudunen jazarpena egitekoak. Lan horiek eraginkortasunez egiteko, oinarrizko gaitasuna behar da, bai su-armak eta gainerako erregelamendu-defentsak erabili eta maneiatzeko, baita egoera normaletan ibilgailuak gidatzeko ere; oinarrizko mugimendu-gaitasuna ere eduki behar da.

A los efectos previstos en la presente ley se consideran tareas fundamentales de la profesión policial las relativas al mantenimiento y restauración del orden y la seguridad ciudadana, la prevención de hechos delictivos, su investigación, y la persecución de los culpables; tareas cuyo eficaz desempeño exige una elemental capacidad tanto para el uso y el manejo de armas de fuego y demás defensas reglamentarias, como para la conducción de vehículos en condiciones normales, así como una elemental capacidad motriz/motora.

2.– Administrazio-egoera horretara igarotzeko prozedura ofizioz edo interesdunaren eskariaz hasiko da, aurrez Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari baliaezintasun iraunkorra aitortzeko deklarazioa eskatu beharrik gabe.

2.– El procedimiento para el pase a esta situación administrativa podrá iniciarse de oficio o a instancia de la persona interesada, sin necesidad de tener que solicitar previamente la declaración de invalidez permanente ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

3.– Hiru sendagilek osatutako epaimahai ebaluatzaile batek balioetsiko ditu urritasun funtzionalak; sendagileok Eusko Jaurlaritzan segurtasun-arloa eskumena duen sailak edo dagokion toki-erakundeko organo eskudunak izendatuko ditu, eta ordezkari sindikalek proposatuko dute haietariko bat. Epaimahaiak, bere egitekoa zuzen egiteko asmoz, beharrezkotzat jotzen dituen sendagile espezialisten partaidetza eskatu ahalko du, eta helburu horretarako beharrezkotzat jotzen dituen medikuntza-alorreko proba, ikuskapen edo azterketa guztiak egitea erabaki ere.

3.– La valoración de las limitaciones funcionales corresponderá a un tribunal evaluador compuesto por tres facultativos designados por el departamento del Gobierno Vasco competente en seguridad u órgano competente de la respectiva entidad local, uno de ellos a propuesta de la representación sindical. El tribunal podrá recabar la participación de aquellos especialistas que estime precisos para el correcto ejercicio de su función, y disponer la práctica de cuantas pruebas, reconocimientos o exploraciones médicas considere necesarias a tal fin.

4.– Epaimahai ebaluatzaileak ematen dituen irizpenek organo eskudunarentzat behartze-indarra izango dute bigarren jarduerako egoera adierazterakoan; hala eta guztiz ere, prozesua baliogabetu dezakeen irregulartasunen bat sumatuz gero, organo horrek berrazterketa egiteko aukera izango du, administrazio-prozedura arautzen duten arauekin bat etorriz. Baldin eta, egindako ikuskapenen ondorioz, epaimahaiak susmatzen badu funtzionarioengan ezintasun fisikorik edo bere zereginetan jarduteko ezintasun iraunkorra dakarkion ahalmen-gutxitzerik, irizpenean jasoko du egoera horren berri, egoki diren ondorioetarako.

4.– Los dictámenes emitidos por el tribunal evaluador vincularán al órgano competente para declarar la situación de segunda actividad, sin perjuicio de que éste, si apreciara la existencia de alguna irregularidad invalidante, pueda proceder a su revisión conforme a las normas reguladoras del procedimiento administrativo. Si, como consecuencia de los reconocimientos efectuados, el tribunal apreciara en el funcionario o funcionaria un estado de imposibilidad física o de disminución de sus facultades que le incapaciten con carácter permanente para el desempeño de sus funciones, lo hará constar en su dictamen a los efectos oportunos.

5.– Bigarren jarduerako egoera administratibora igarotzen diren funtzionarioek utzi egingo dute atxikita duten lanpostua, ez bada bigarren jarduerako egoeran dagoen langileek egiteko modukoa, eta aldi baterako atxikipenez esleituko dira haiek egiteko moduko zerbitzuak ematen dauden unitateko lanpostuetara. Baldin eta unitatean ez badago lanpostu hutsik, interesdunak proposatutako hiru lanposturen artetik Administrazioak ezartzen duen lantokira atxikiko da funtzionarioa, betiere lantoki horretan kidego polizialaren postu-zerrendan definitutako posturen bat hutsik egonez gero.

5.– El personal funcionario que pase a la administrativa de segunda actividad cesará en el puesto de trabajo al que estén adscritos de no ser susceptible de desempeño por personal en situación de segunda actividad y serán asignados en adscripción provisional a puestos de trabajo en la unidad en la que se encontraren prestando servicios susceptibles de tal desempeño. En el supuesto de que en la unidad no hubiera puesto vacante, la adscripción será llevada a cabo en el centro de trabajo en que, existiendo un puesto vacante de los definidos en la relación de puestos del cuerpo policial, determine la Administración de entre los tres propuestos por la persona interesada.

Aurreko paragrafoen aurreikusitakoaren araberako lanpostu hutsik ez badago, edo zerbitzuak ematen ari den lantokiaren inguru mugakidean ez badago lanpostu hutsik, eta interesdunak ez badu bere borondatez horrelakoren bat proposatzen, aldi batez eta aukera hori ez dagoen bitartean, Administrazio eskudunak egokituko du funtzionalki betetzen ari zen lanpostua interesdunaren gaitasunetara, epaimahai ebaluatzaileak ematen duen irizpidearen arabera.

Si no existiera disponibilidad de puesto de trabajo de tal naturaleza conforme a lo previsto en los párrafos precedentes, o los puestos vacantes existentes se encuentren ubicados fuera del entorno limítrofe al centro de trabajo en el que estuviese prestando servicios y no los propusiese voluntariamente el interesado, transitoriamente y en tanto no exista tal disponibilidad, la Administración competente adaptará funcionalmente el puesto que venía ocupando a las capacidades de la persona interesada, de conformidad con el dictamen del tribunal evaluador.

6.– Bigarren jarduerako egoera administratibora igarotzeko borondatez eskatzeak berarekin batera dakar aurreratutako borondatezko erretiroa eskatzeko konpromisoa, kasuan-kasuan aplikatu daitekeen Gizarte Segurantzaren araubidearen arabera, erretiro mota hori hartzeko eduki beharreko adina betetzean. Konpromiso hori atzeratu ahalko da, baldin eta erretiro aurreratua hartzeko adina betetzen duenean, oinarri arautzailean xedatutako pentsioa ehuneko ehunean jasotzeko baldintzak betetzen ez baditu.

6.– La solicitud voluntaria de pase a la situación administrativa de segunda actividad conlleva el compromiso a la petición de jubilación voluntaria anticipada cuando se alcance la edad requerida para aquella de conformidad con el régimen de la Seguridad Social, en su caso, aplicable. El cumplimiento de tal compromiso podrá retrasarse si en el momento de cumplimiento de la edad de la jubilación anticipada no cumple con los requisitos necesarios para percibir una pensión equivalente al cien por cien de su base reguladora.

7.– Bigarren jarduerako egoera administratiboan dauden funtzionarioek beren kategoriako oinarrizko lansariak jasoko dituzte, eta baita norbere ezaugarriengatik aitortuta dituztenak ere, horien artean, hirurtekoei dagozkienak, zeinek egoera horretan ere hobetzen segituko duten. Betetzen den lanpostuari edo plazari dagozkion ordainsari osagarriak jasoko dira.

7.– El personal funcionario en situación administrativa de segunda actividad percibirá las retribuciones básicas de la categoría y aquellas de carácter personal que tuvieran reconocidas, incluidas las que correspondan en concepto de trienios, que continuarán perfeccionándose en dicha situación. En cuanto a las retribuciones complementarias se percibirán las que correspondan al puesto o plaza que se desempeñe.

Gizarte Segurantzako organo eskudunek ezintasun iraunkorreko egoeran daudela aitortu dieten funtzionarioen kasuan, nahitaezko erretiroa hartzera behartu gabe, dagozkien ordainsari osagarriak kontzeptu harengatik aitortuta duten aldizkako prestazioaren zenbatekoan murriztuko dira.

En aquellos supuestos en que el funcionario haya sido declarado en situación de incapacidad permanente por los órganos competentes de la Seguridad Social, sin que proceda su jubilación forzosa, las retribuciones complementarias que le correspondan se minorarán en la misma cuantía que importe la prestación de pago periódico que tenga reconocida en aquel concepto.

8.– Bigarren jarduerako egoera administratiboan dauden funtzionarioek eskubidea dute adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiborako aurreikusitako eginkizunen modulazio berberak hartzeko, baldintza berberetan».

8.– El personal en situación administrativa de segunda actividad tiene derecho a acogerse en iguales condiciones a las mismas modulaciones del desempeño previstas para el servicio activo por razón de la edad».

Berrogeita bost.– Hau da 87. artikuluaren testu berria:

Cuarenta y cinco.– El artículo 87 queda redactado como sigue:

«87. artikulua.–

«Artículo 87.–

Adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiboan edo bigarren jardueran aritzen diren funtzionarioek, baldin eta salbuespen gisa aldi baterako destinorik gabe eta dagokien polizia-kidegoaren esku badaude, egoera horrek irauten duen bitartean, kategoriari dagozkion oinarrizko lansariak eta aitortuta dituen ordainsari pertsonalak jasoko dituzte, bai eta betetako azken lanpostuaren lansariak ere, berariazko osagarri berezia izan ezik».

Si excepcionalmente una persona funcionaria en servicio activo modulado por la edad o en situación de segunda actividad permaneciese transitoriamente sin destino a disposición del cuerpo policial correspondiente, mientras dure tal circunstancia, percibirá las retribuciones básicas de la categoría y aquellas de carácter personal que tuvieran reconocidas, así como las retribuciones del último puesto desempeñado, con excepción del componente singular del complemento específico».

Berrogeita sei.– Kendu egiten da 88. artikulua.

Cuarenta y seis.– Se suprime el artículo 88.

Berrogeita zazpi.– 92. artikuluko 2. paragrafoko b), d), g), k) eta l) letrak aldatzen dira, eta honela geratzen dira idatzita:

Cuarenta y siete.– Se modifican las letras b), d), g), k) y l) del párrafo 2 del artículo 92 quedan redactadas como sigue:

«b) Polizia izateaz abantaila erabiliz, herritarrei, mendekoei edo Administrazioari kalte larria eragitea, bai eta beren eginkizun polizialak gauzatzerakoan haiekin erlazionatzen diren pertsonei, bereziki beren zaintzapean daudenei, edozein tratu jasanezin, apalesgarri, diskriminatzaile edo iraingarri ematea ere. Tratu diskriminatzailetzat joko da Konstituzioaren 14. artikuluan adierazitako arrazoiren batean oinarritzen dena.

«b) Prevalerse de la condición de policía causando grave perjuicio a los ciudadanos, subordinados o a la Administración, así como la práctica de cualquier trato inhumano, degradante, discriminatorio o vejatorio a las personas con las que se relacionen en el ejercicio de sus funciones policiales, en especial con aquellas que se encuentren bajo su custodia. Se entenderá por trato discriminatorio aquel que se funde en alguna de las causas expresadas en el artículo 14 de la Constitución.

d) Sekretu profesionala urratzea eta behar bezalako isiltasuna ez gordetzea bere kargua dela-eta ezagutzen dituen gaiei buruz, baldin eta gai horiek kalte larria eragiten badute lan polizialaren garapenean edo edozein pertsonarengan.

d) La violación del secreto profesional y la falta del debido sigilo respecto a los asuntos que conozca por razón de su cargo, que perjudiquen gravemente el desarrollo de la labor policial o a cualquier persona.

g) Nabarmenki, behin eta berriz eta justifikatu gabe errendimendu gutxi izatea, bai eta nabarmenki ez betetzea lanpostuari datxezkion oinarrizko eginkizunak edo esleitutako eginkizunak.

g) La manifiesta, reiterada y no justificada falta de rendimiento, así como el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.

k) Segurtasun indar eta kidegoetako gainerako kideekin lankidetzan ez aritzea, nabarmen, baldin eta jokabide horrek kalte larria eragiten badio zerbitzuari edo ondorio larriak ekartzen baditu herritarren segurtasunarentzat.

k) La falta de colaboración manifiesta con los demás miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, perjudicando gravemente el servicio o cuando se deriven consecuencias graves para la seguridad ciudadana.

l) Falta astuna egitea lehendik zehatuta izan denean, bide administratiboan irmoak izatera heldu diren ebazpenen arabera, egindako falta bezain astunak edo astunagoak diren beste bi faltarengatik, baldin eta haren oharrak ez baditu baliogabetuta izateko betekizunak betetzen».

l) Incurrir en falta grave cuando hubiera sido anteriormente sancionado, en virtud de resoluciones que hubieran alcanzado firmeza en vía administrativa, por otras dos faltas de igual o mayor gravedad que la cometida cuya anotación no cumpla los requisitos para ser cancelada».

Berrogeita zortzi.– Bi letra berri –l bis) eta l ter)– eransten zaizkio 92. artikuluaren 2. paragrafoari, eta honela geratzen da idatzita:

Cuarenta y ocho.– Se adicionan dos nuevas letras l bis) y l ter) al párrafo 2 del artículo 92, con la siguiente redacción:

«l bis) Sexu-jazarpena, jazarpen sexista eta laneko jazarpena. Azken hori honela ulertuko da: zerbitzu-harremanetan, behin eta berriz, jazarpen psikologikoa egitea eta etsaitasuna adieraztea.

«l bis) El acoso sexual y el acoso sexista, así como el acoso laboral, consistente este último en la realización reiterada, en el marco de una relación de servicio, de actos de acoso psicológico y hostilidad.

l ter) Segurtasun indarrek eta kidegoek leku publikoetan bideokamerak erabiltzeari buruz legeetan falta oso astuntzat jotako arau-hausteak».

l ter) Las infracciones tipificadas como faltas muy graves en la legislación sobre utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos».

Berrogeita bederatzi.– Hau da 93. artikuluaren testu berria:

Cuarenta y nueve.– El artículo 93 queda redactado como sigue:

«93. artikulua.–

«Artículo 93.–

Kapitulu honetan aipatzen diren faltengatik, honako zehapen hauek jarri ahal izango dira:

Por razón de las faltas a que se refiere este capítulo, podrán imponerse las siguientes sanciones:

1.– Falta oso astunak direla-eta:

1.– Por las faltas muy graves:

a) Zerbitzutik baztertzea.

a) Separación del servicio.

b) Eginkizunak kentzea, gutxienez urte bat eta egun batez, eta bi urtez, gehienez.

b) Suspensión de funciones de un año y un día a dos años.

2.– Falta astunak direla-eta:

2.– Por faltas graves:

a) Eginkizunak kentzea, lau egunez, gutxienez, eta urtebetez, gehienez.

a) Suspensión de funciones de cuatro días a un año.

b) Destino-aldaketa, destinoa galduta edo galdu gabe.

b) Traslado de destino, con pérdida o sin pérdida de destino.

3.– Falta arinak direla-eta:

3.– Por faltas leves:

a) Ohartarazpena.

a) Apercibimiento.

b) Eginkizunak kentzea, egun batez, gutxienez, eta hiru egunez, gehienez, baina antzinatasuna zenbatzeko orduan eraginik izan gabe.

b) Suspensión de funciones de uno a tres días, que no causará efecto sobre el cómputo de la antigüedad.

Funtzionarioei ezarritako zehapena nahitaezko lekualdatzea denean, funtzionario horiek ezin izango dute destino berria lortu inolako prozeduraren bidez lekuz aldatuta izan ziren zentroan edo unitatean, urtebete eta hiru urte bitarteko aldian, zehapena ezartzen dien ebazpenean ezarritakoari jarraikiz, hurrengo artikuluan ezarritako irizpideen arabera».

Los funcionarios o funcionarias sancionados con traslado forzoso no podrán obtener un nuevo destino por ningún procedimiento en el centro o unidad de que fueron trasladados, en el período de uno a tres años determinado en la resolución sancionadora, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo siguiente».

Berrogeita hamar.– Hau da 94. artikuluaren testu berria:

Cincuenta.– El artículo 94 queda redactado como sigue:

«94. artikulua.–

«Artículo 94.–

Faltak larritasun handiagoa edo txikiagoa duen ezartzeko, eta ezarri beharreko zehapena graduatzeko, elementu hauek kontuan hartuko dira, objektiboki egin denaz edo egin ez denaz gain, eta proportzionaltasun-printzipioaren pean jokatuta:

Para la determinación de la mayor o menor gravedad de la falta y graduar la sanción a imponer se tendrán en cuenta, además de lo que objetivamente se haya cometido u omitido, y actuando bajo el principio de proporcionalidad, los siguientes elementos:

a) Nahita egin den.

a) Intencionalidad.

b) Noraino parte hartu duen egitez edo ez egitez.

b) Grado de participación en la comisión u omisión.

c) Zer nahaste zor dezakeen Administrazioaren eta polizia-zerbitzuen ohiko funtzionamenduan.

c) Perturbación que pueda producir en el normal funcionamiento de la Administración y de los servicios policiales.

d) Herritarrentzat eta mendekoentzat ekar ditzakeen kalteak edo begirune-falta.

d) Los daños y perjuicios o la falta de consideración que pueda implicar para los ciudadanos y los subordinados.

e) Noraino urratu diren diziplina-, hierarkia- eta lankidetza-printzipioak.

e) El quebrantamiento de los principios de disciplina, jerarquía y colaboración.

f) Historial profesionala, zeina, ondorio horietarako, inguruabar leungarri gisa baino ezin izango baita baloratu.

f) El historial profesional, que, a estos efectos, solo podrá valorarse como circunstancia atenuante.

g) Berrerori den. Berrerortzea dago, baldin eta funtzionarioak falta egiten duenean dagoeneko zehapen bat jaso badu ebazpen irmo baten bidez beste falta astunago batengatik edo larritasun bereko edo gutxiagoko bi faltengatik, eta falta horiek ez badira baliogabetu. Berrerortzea dagoela ulertzeko, ez dira zenbatuko baliogabetu diren edo baliogabetu beharko liratekeen diziplina-aurrekariak.

g) Reincidencia. Existe reincidencia cuando el funcionario, al cometer la falta, ya hubiera sido anteriormente sancionado en resolución firme por otra falta de mayor gravedad o por dos de gravedad igual o inferior y que no hayan sido canceladas. A los efectos de la reincidencia, no se computarán los antecedentes disciplinarios cancelados o que debieran serlo.

h) Administrazioaren edo zerbitzu polizialen irudia hondatu den.

h) Deterioro de imagen de la Administración o de los servicios policiales que pudieran haber causado.

i) Oro har, herritarren segurtasunerako zer garrantzia duen.

i) En general, su trascendencia para la seguridad ciudadana.

Delituzko falten kasuan, espezifikoki baloratuko da epai irmoaren arabera ezarritako zigorraren zenbatekoa edo garrantzia, bai eta delituzko jokabideak eginkizun polizialekin duen erlazioa ere».

En el caso de faltas por delito se valorará específicamente la cuantía o entidad de la pena impuesta en virtud de sentencia firme, así como la relación de la conducta delictiva con las funciones policiales».

Berrogeita hamaika.– 2 bis paragrafo berria eransten zaio 95. artikuluari, eta honela geratzen da:

Cincuenta y uno.– Se adiciona un nuevo párrafo 2 bis al artículo 95 con la siguiente redacción:

«2 bis.– Espedientatutako pertsonak badu ez deklaratzeko eskubidea, bere kontra ez egiteko eskubidea, bere burua erruduntzat ez jotzeko eskubidea eta errugabetzat joa izatekoa. Instruktoreak bermatuko du une oro espedientatutako pertsonak duen defentsarako eskubidea, eta horretarako behar diren neurriak hartuko ditu.

«2 bis.– Asisten al expedientado los derechos a no declarar, a no hacerlo contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. El instructor garantizará en todo momento el derecho de defensa del expedientado y adoptará a tal fin las medidas necesarias.

Espedientatutako pertsonak aukeratu ahalko du bere konfiantzazko jarduneko abokatu bat edo sindikatu-ordezkari bat edo kide polizialeko funtzionario bat, haren aholkularitza eta laguntza jasotzeko prozedurak dakartzan jarduera guztietan.

El expedientado podrá contar, en todas las actuaciones a que dé lugar el procedimiento, con el asesoramiento y la asistencia de un abogado en ejercicio o de un representante sindical o un funcionario o funcionaria del cuerpo policial de su confianza que elija.

Bigarren aukera hori hartuz gero, agintariek erraztuko diote izendatutako funtzionarioari egotea espedientatutako pertsonak diziplina-agintarien edo espedienteen instrukzio-egileen aurrean egin beharreko agerraldi pertsonaletan, eta haren aholkularitza borondatezkoa izango da beti; izendapenak ez dio inolako eskubiderik emango laguntzatik ondorioztatu daitezkeen gastuetatik ordaindua izateko».

De optarse por esta segunda posibilidad, las autoridades facilitarán al funcionario designado la asistencia a las comparecencias personales del expedientado ante las autoridades disciplinarias o instructores de los expedientes, y su asesoramiento será siempre voluntario, sin que tal designación confiera derecho alguno al resarcimiento por los gastos que pudieran derivarse de la asistencia».

Berrogeita hamabi.– 2 ter paragrafoa eransten zaio 95. artikuluari, eta honela geratzen da:

Cincuenta y dos.– Se adiciona un nuevo párrafo 2 ter al artículo 95 con la siguiente redacción:

«2 ter.– Espedientatuek une oro jakin ahalko dute zer egoeratan dagoen prozeduraren izapidetzea, administrazio-prozedura erkidea arautzen duten legeetan aurreikusitakoaren arabera».

«2 ter.– El expedientado podrá conocer en cualquier momento el estado de tramitación del procedimiento del modo previsto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común».

Berrogeita hamahiru.– Hau da 95. artikuluaren 5. paragrafoaren testu berria:

Cincuenta y tres.– El párrafo 5 del artículo 95 queda redactado como sigue:

«5.– Prozedura hasi eta handik sei hilabetera ez bada ebazpena oraindik jakinarazi, iraungita geratuko da, administrazio-prozedurari buruz indarrean dagoen araudian aurreikusitako ondorioekin. Sei hilabeteko epe hori eten egingo da, bai Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zigortzeko Ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legean aurreikusitako kasuetan, baita prozedura geraturik dagoen tartean ere, interesdunari edo prozeduraren xedea diren gertakizunak direla eta jarduera judizial penalari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik».

«5.– Si no hubiere sido notificada la resolución en el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento se producirá la caducidad de éste en los términos y con las consecuencias previstas en la legislación vigente sobre procedimiento administrativo. El transcurso del citado plazo quedará interrumpido, además de en los casos previstos en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, mientras el procedimiento se encuentre paralizado por causas imputables al interesado o en virtud de la existencia de actuaciones judiciales penales en relación con hechos objeto de aquél».

Berrogeita hamalau.– Hau da 97. artikuluaren 2. paragrafoaren testu berria:

Cincuenta y cuatro.– El párrafo 2 del artículo 97 queda redactado como sigue:

«2.– Falta oso astunak bi urtera preskribatuko dira; astunak, urtebetera; eta arinak, hilabetera. Falta egiten den unetik hasiko da kontatzen preskripzio-epea».

«2.– Las faltas muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año, y las leves al mes. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiese cometido».

Berrogeita hamabost.– Hau da 97. artikuluaren 3. paragrafoaren testu berria:

Cincuenta y cinco.– El párrafo 3 del artículo 97 queda redactado como sigue:

«3.– Falta oso astunengatik ezarritako zehapenak bi urtera preskribatuko dira; falta astunengatik ezarritakoak, urtebetera; eta falta arinengatik ezarritakoak, hilabetera. Preskripzio-epea zehazteko ebazpena irmo bihurtu den egunaren biharamunetik hasiko da zenbatzen».

«3.– Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los dos años, las impuestas por faltas graves al año, y las impuestas por faltas leves al mes. El plazo de prescripción comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquel en que haya adquirido firmeza la resolución que las imponga».

Berrogeita hamasei.– 97 bis artikulua eransten da, eta honela geratzen da idatzita:

Cincuenta y seis.– Se adiciona nuevo artículo 97 bis, con la siguiente redacción:

«97 bis artikulua.–

«Artículo 97 bis.–

1.– Diziplina-zehapenak exekutiboak izango dira, baldin eta haien kontra ezin bada inolako errekurtso arruntik ezarri bide administratiboan, eta haietan beren efikazia bermatzeko behar diren kautela-xedapenak hartu ahalko dira, baldin eta ez bada exekutiboa, eta kasuan kasuko hartu diren aldi baterako neurriei eustea izan ahalko da.

1.– Las sanciones disciplinarias serán ejecutivas cuando no quepan contra ellas ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.

Ebazpena exekutiboa denean, eten ahalko da, kautelaz, baldin eta interesdunak adierazten badio Administrazioari ebazpen irmoaren aurkako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzeko asmoa duela, bide administratiboan.

Cuando la resolución sea ejecutiva se podrá suspender cautelarmente si la persona interesada manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa.

Kautelazko etenaldi hori amaituko da legez aurreikusitako epea amaitzen denean, interesdunak administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri gabe, edo, Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarrita ez bada izapide berean eskatu aurkatutako ebazpenaren kautelazko etena edo organo judizialak ematen badu bere iritzia eskatutako kautelazko etenaldiari buruz bertan aurreikusitako moduan».

Dicha suspensión cautelar finalizará cuando haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso-administrativo, o cuando habiendo interpuesto recurso contencioso-administrativo no se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada o el órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en ella».

Berrogeita hamazazpi.– 97 ter artikulua eransten da, eta honela geratzen da idatzita:

Cincuenta y siete.– Se adiciona nuevo artículo 97 ter, con la siguiente redacción:

«97 ter artikulua.–

«Artículo 97 ter.–

1.– Diziplina-zehapenak ezartzen diren ebazpenean ezarritakoaren arabera eta beren izaeraren arabera beteko dira, zehatutako pertsonari albait kalte gutxien egiteko moduan, eta zehapena exekutibotasuna hartzen duen egun berean hasiko dira betetzen, salbu eta, justifikatutako arrazoiak direla medio, ebazpenean bertan atzeratzen bada hura betetzea artikulu honetan aurreikusitakoaren arabera.

1.– Las sanciones disciplinarias se ejecutarán según los términos de la resolución en que se impongan y su naturaleza, su cumplimiento se hará en la forma que menos perjudique a la persona sancionada, y comenzarán a cumplirse el mismo día en que adquiera ejecutividad la sanción, salvo que por causas justificadas se aplace el cumplimiento en la propia resolución conforme a lo dispuesto en este artículo.

2.– Ezin bada ebazpena ematen den unean zehapena ebatzi, funtzionarioaren administrazio-egoerak hori egitea eragozten duelako edo nahitaezko erretiroa hartu behar izan duelako, zehapena gauzatuko da soilik haren egoera-aldaketak horrela egitea uzten badu, salbu eta preskribatzeko epea igaro bada.

2.– De no ser posible el cumplimiento de la sanción en el momento en que se dicte la resolución por hallarse el funcionario o funcionaria en situación administrativa que lo impida o haber sido jubilado forzosamente, la sanción solo se hará efectiva en caso de que su cambio de situación lo permita, salvo que haya transcurrido el plazo de prescripción.

3.– Eginkizunak aldi baterako eteteko zehapen bat baino gehiago egonez gero, zehapenen ezarpenaren ordena kronologikoari jarraituta beteko dira, eta, ordena horren barruan, larrienetatik hasita eta sei urteko muga bete arte. Zehapenen baturak muga hori gainditzen badu, gainerako denboran zehapena ez da beteko.

3.– Cuando concurran varias sanciones de suspensión de funciones, su cumplimiento se llevará a cabo siguiendo el orden cronológico de imposición, comenzando dentro de éste por las de mayor gravedad, hasta el límite de seis años. Si la suma de ellas excede de dicho límite, no se cumplirá el tiempo que lo sobrepase.

4.– Eginkizunak aldi baterako eteteko zehapenaren ondorio ekonomikoak berehala gauzatuko dira zehapena jaso duen pertsonaren kargura.

4.– La ejecución económica de la sanción de suspensión de funciones se hará efectiva inmediatamente con cargo al sancionado.

5.– Falta arina edo astunarengatik gehienez 15 egun arteko etenaldiaz zehatutako funtzionarioak zehapen hori betetzeko alternatiba bat aukeratu ahalko du, aldez aurretik Administrazioak horrela egitea onartuz gero: ezarritako lanalditik kanpo lan egitea inolako ordainsaririk edo konpentsaziorik jaso gabe ezarritako zehapenaldia bitartean, eta edonola ere, lanaldien arteko atsedenen bermeak errespetatuz.

5.– El funcionario o funcionaria sancionado con suspensión de funciones igual o inferior a 15 días por falta leve o grave podrá optar como medida alternativa de cumplimiento de la sanción, y previa aceptación por la Administración, por el trabajo fuera de la jornada laboral estipulada sin remuneración o compensación alguna por un periodo igual al de la sanción impuesta, respetando en todo caso las garantías de descanso entre jornadas.

6.– Segurtasun-arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailburuak eta udalaren organo eskudunak, ofizioz zein interesdunak eskaturik, eta bidezko arrazoiak direla-eta, erabaki ahalko dute zehapena preskribatu aurreko tarte batez etetea, edo partzialki edo osorik bete beharrik ez izatea. Zehapena etenda egondako denbora kontuan hartuko da zehapena baliogabetzeari begira».

6.– La persona titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad y el órgano municipal competente podrán acordar, de oficio o a instancia del interesado, cuando mediara causa justa para ello, la suspensión de la ejecución de la sanción, por tiempo inferior al de la prescripción, o su inejecución total o parcial. El plazo de suspensión de la sanción será computable a efectos de cancelación».

Berrogeita hemezortzi.– Hau da 99. artikuluaren 3. paragrafoaren testu berria:

Cincuenta y ocho.– El párrafo 3 del artículo 99 queda redactado como sigue:

«3.– Hautesle eta hautagai honako hauek izango dira, hauteskunde-bideari hasiera ematen zaion eguna abiapuntutzat harturik: zerbitzu aktiboko edo bigarren jarduerako egoeran dauden karrerako funtzionarioak eta prestakuntza-ikastaroa gainditu ondoren praktiketan ari diren funtzionarioak».

«3.– Tendrán la condición de electores y elegibles, referida a la fecha de inicio del proceso electoral, el personal funcionario de carrera que se encuentren en situación de servicio activo o segunda actividad, y el personal funcionario en prácticas que hubiera superado el curso de formación y se encuentre desarrollando el período de prácticas».

Berrogeita hemeretzi.– Aldatu egiten da 103.3 artikuluaren e) letra.

Cincuenta y nueve.– Se modifica el artículo 103.3 letra e) que queda redactado como sigue:

«e) Gizarte-laguntzak».

«e) Atenciones sociales».

Hirurogei.– Hau da 105. artikuluaren testu berria:

Sesenta.– El artículo 105 queda redactado como sigue:

«105. artikulua.–

«Artículo 105.–

1.– Ertzaintza eskaletan egituratzen da hierarkikoki eta, eskala horien barruan, kategoria hauetan:

1.– La Ertzaintza se estructura jerárquicamente en escalas y, dentro de estas, en las siguientes categorías:

a) Goi-mailako eskalan: intendente-kategoriarekin.

a) Escala superior: con la categoría de intendente.

b) Eskala betearazlean, bi kategoriarekin: komisarioa eta komisariondokoa.

b) Escala ejecutiva, con las categorías de comisario o comisaria y subcomisario o subcomisaria.

c) Ikuskapen-eskalan, bi kategoriarekin: ofiziala eta ofizialondokoa.

c) Escala de inspección, con las categorías de oficial y suboficial.

d) Oinarrizko eskalan, bi kategoriarekin: agente lehena eta agentea.

d) Escala básica, con las categorías de agente primero y agente.

2.– Eskalak ondorengo lanbide-taldeetan eta azpitaldeetan sailkatzen dira:

2.– Las escalas se clasifican en los siguientes grupos y subgrupos profesionales:

a) Goi-mailako eskala talde hauetan sailkatzen da: A taldea eta A1 azpitaldea.

a) La escala superior se clasifica en el grupo A, subgrupo A1.

b) Eskala betearazlea talde hauetan sailkatzen da: A taldea eta A2 azpitaldea.

b) La escala ejecutiva se clasifica en el grupo A, subgrupo A2.

c) Ikuskapen-eskala eta oinarrizko eskala talde hauetan sailkatzen dira: C taldea eta C1 azpitaldea.

c) Las escalas de inspección y básica se clasifican ambas en el grupo C, subgrupo C1.

3.– Fakultatiboen eta teknikarien eskala ere egongo da Ertzaintzan, eta haren lanpostuak A1, A2 eta C1 sailkapen-taldekoak izango dira, kasuan kasuko eskatzen den titulazioaren arabera».

3.– En la Ertzaintza existirá, asimismo, la escala de facultativos y técnicos, cuyas plazas corresponderán a los grupos de clasificación A1, A2 y C1 en función de la titulación exigida en cada caso».

Hirurogeita bat.– IV. tituluaren («Ertzaintzako funtzionarioak») II. kapituluaren III. atala («Polizia Judiziala») honela geratzen da idatzita:

Sesenta y uno.– La sección III «Policía Judicial» del Capítulo II del Título IV «De los funcionarios de la Ertzaintza» queda redactada como sigue:

«3. ATALA
«SECCIÓN 3.ª
POLIZIA JUDIZIALA
POLICÍA JUDICIAL

112. artikulua.–

Artículo 112.–

1.– Ertzaintzako funtzionario guztiei dagokie Polizia judizial gisa jardutea delituak ikertzen lagundu behar dutenean, bai eta delitugileak aurkitzean eta aseguratzean ere. Lan hori beren eskumenen barruan egingo dute, zeinak Autonomia Estatutuaren 17. artikuluan zehazten baitira, eta Segurtasun Batzordeak eginkizunak mugatzeko sinatutako akordioen barruan, eta betiere agintari judizialen eta Fiskaltzaren zuzendaritza-eginkizunen kalterik gabe.

1.– Compete a todos los funcionarios y funcionarias de la Ertzaintza el auxilio en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes, como Policía judicial, en el ámbito de sus competencias definidas en el artículo 17 del Estatuto de Autonomía y los acuerdos de delimitación de funciones suscritos por la Junta de Seguridad, sin menoscabo de las funciones de dirección de las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal.

2.– Ertzaintzaren egituran, krimen-ikerketako eta Polizia judizialeko unitateak ezarriko dira, zeinak funtzionalki agintari judizialen eta Fiskaltzaren mende egongo baitira, haiek agintzen dizkieten eta Botere Judizialaren Lege Organikoan jasotzen diren jarduera guztiak gauzatzean. Unitate polizial horietako arduradunek agintari judizialen eta Fiskaltzaren errekerimenduak bideratuko dituzte, funtzionarioek edo aipatutako unitateetako baliabideek ikerketa batean esku har dezaten.

2.– En la estructura de la Ertzaintza se establecerán unidades de investigación criminal y Policía judicial que dependerán funcionalmente de las autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal en el desempeño de todas las actuaciones que aquéllas les encomienden contempladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los responsables de tales unidades policiales serán responsables de canalizar los requerimientos provenientes de las autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal, a los efectos de que el personal o medios de las referidas unidades intervengan en una investigación.

3.– Segurtasun-arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak, jarduera-erritmoa eta langileen prestasuna kontuan hartuta, atxiki ahalko dizkie epaitegi edo tribunal jakin batzuei, iraunkortasunez eta egonkortasunez, ikerketa kriminaleko eta polizia judizialeko zerbitzuak, sekzioak edo unitate-taldeak.

3.– El departamento del Gobierno Vasco competente en seguridad, teniendo en cuenta el ritmo de actividades y las disponibilidades de plantilla, podrá adscribir con carácter permanente y estable servicios, secciones o grupos de las unidades de investigación criminal y policía judicial a determinados juzgados o tribunal.

113. artikulua.–

Artículo 113.–

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren bidez emango da ikerketa kriminaleko eta Polizia judizialeko zerbitzuei atxikitako funtzionarioen prestakuntza espezifikoa, eta, hala badagokio, praktikak egiteko aldiak sartuko ditu, zeinetan Epailetzako eta Fiskaltzako kideek parte hartu ahalko baitute.

La formación específica de los funcionarios y funcionarias adscritos a las unidades y servicios de investigación criminal y Policía judicial se realizará a través de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, incluyendo en su caso períodos de prácticas, en los que podrán participar miembros de la Judicatura y del Ministerio Fiscal.

Ikerketa kriminaleko eta Polizia judizialeko unitateetako lanpostuak betetzeko, beharrezkoa izango da espezializazio egokia izatea.

Los puestos de las unidades de investigación criminal y Policía judicial requerirán poseer la oportuna especialidad.

114. artikulua.–

Artículo 114.–

1.– Ikerketa kriminaleko eta polizia judizialeko unitateei atxikitako funtzionarioek esklusibotasunez beteko dute eginkizun hori, baina, nolanahi ere, delinkuentzia prebenitzeko misioak eta Ertzaintzari dagozkion eginkizunen artean eskatzen zaizkien gainerakoak ere garatu ahalko dituzte, egoerak hala egiteko eskatzen duenean.

1.– Los funcionarios y funcionarias adscritos a las unidades de investigación criminal y policía judicial desempeñarán esa función con carácter exclusivo, sin perjuicio de que puedan desarrollar también las misiones de prevención de la delincuencia y demás que se les encomienden, cuando las circunstancias lo requieran, de entre las correspondientes a la Ertzaintza.

2.– Epaile edo fiskal eskudunak ikerketa jakin bat egiteko agintzen dien funtzionarioei, 112. artikuluan aipatzen diren zereginak betetzean, ezin izango dira kendu ikerketa horretatik, Botere Judizialaren Lege Organikoan aurreikusitako moduan izan ezik.

2.– Los funcionarios o funcionarias a quienes esté encomendada, por el juez o fiscal competente, una concreta investigación, en el ejercicio de las funciones a que se refiere el artículo 112, no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado, sino en los términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

3.– Zigor-arloko jurisdikzioko eta Fiskaltzako organo judizialek izango dituzte, modu iraunkorrez esleitzen zaizkien ikerketa kriminaleko eta Polizia judizialeko unitateei dagokienez, Segurtasuneko Indar eta Kidegoen martxoaren 13ko 2/1986 Lege Organikoaren 35. artikuluak aitortzen dizkieten ahalmen berberak.

3.– Los órganos judiciales de la jurisdicción penal y el Ministerio Fiscal tendrán, respecto de las unidades de investigación criminal y Policía judicial que les sean adscritos con carácter permanente, las mismas facultades que les reconoce el artículo 35 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

4.– Ikerketa kriminaleko eta Polizia judizialeko unitateetako funtzionarioei diziplina-espediente bat irekitzen zaienean, eta espedientearen xedea diren gertakariek harreman zuzena badute agindu zaien ikerketarekin, mendeko diren organo judizialaren edo Fiskaltzaren txostena eskatuko da, eta horrek ez du kenduko egokitzat jotzen dituzten beste batzuk ere ematea.

4.– Cuando se inicie un expediente disciplinario a funcionarios y funcionarias de las unidades de investigación criminal y Policía judicial y los hechos objeto del mismo guarden relación directa con la investigación que tuvieran encomendada, se recabará informe del órgano judicial o Fiscal del que dependan, sin perjuicio de aquellos otros que consideren oportuno emitir.

5.– Sekzio honetan ezarritakoa kenduta, ikerketa kriminaleko eta Polizia judizialeko zerbitzuei atxikitako funtzionarioen erregimena, oro har, lege honetan Ertzaintzarentzat aurreikusten den berbera izango da.

5.– Salvo lo dispuesto en esta sección, el régimen de los funcionarios y funcionarias integrados en las unidades de investigación criminal y Policía judicial será el previsto con carácter general para la Ertzaintza en la presente ley.

115. artikulua.–

Artículo 115.–

Segurtasun-arloan eskumena duen sailak bultzatuko du Ertzaintzaren partaidetza ikerketa kriminaleko eta polizia judizialeko koordinazioari buruzko batzorde eta foro erregional, estatal eta nazioarteko garrantzitsuetan».

Se fomentará por el departamento competente en seguridad la participación de la Ertzaintza en las comisiones y foros regionales, estatales e internacionales relevantes relativos a la coordinación de actividades de investigación criminal y policía judicial».

Hirurogeita bi.– Hau da 117. artikuluaren testu berria:

Sesenta y dos.– El artículo 117 queda redactado como sigue:

«117. artikulua.–

«Artículo 117.–

1.– Udaltzaingorik ez duten udaletan, udaltzaingo-zerbitzu bat sortu ahal izango da, gehienez ere bost agente-plazarekin, eta haien artean nagusi koordinatzaile bat izendatu ahal izango da, izendapen librez, haien postuetan agertzen diren beste eginkizunen artean, lege honen 27.1 artikuluan jasotzen diren eginkizunak betetzeko.

1.– En los ayuntamientos que no dispongan de Cuerpo de Policía local podrán crear un servicio de Policía local con hasta un máximo de cinco plazas de agentes, entre los cuales se podrá designar un jefe coordinador mediante libre designación, para el desempeño, entre otras que aparezcan en la monografía de sus puestos, de las funciones contempladas en el artículo 27.1 de esta ley.

2.– Zerbitzu horietako langileak, armak eraman edo ez, agintaritzaren agente izango dira beren eginkizunak betetzen dituztenean, uniformea erabiliko dute eta dagozkion dokumentazioarekin eta bereizgarriarekin egiaztatu behar dute agintaritzaren agente direla. Haien jarduera-eremua bakoitzari dagokion udalerria izango da, alde batera utzita hondamendiko edo lazeria publikoko egoeretarako kasu bakoitzean indarrean dagoen legedian xedatutakoa.

2.– El personal integrante de estos servicios, armado o no, tendrá la condición de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, irá uniformado y deberá acreditar su condición mediante la correspondiente documentación y distintivo. Su ámbito de actuación será el del municipio al que pertenezcan, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en cada caso para los supuestos de catástrofe o calamidad pública.

3.– Udaltzaingo-zerbitzuetako langileak C1 azpitaldeko funtzionarioak izango dira, ondorio guztietarako parekatuta egongo dira udaltzaingoetako oinarrizko eskalako agente-kategoriarekin eta lege honetan xedaturikoa aplikatuko zaie, bai eta toki-administrazioko funtzionarioei aplikatu beharreko estatutua ere.

3.– El personal integrante de los servicios de Policía local será personal funcionario perteneciente al subgrupo de clasificación C1 y se equipara a todos los efectos a la categoría de agente de la escala básica de los cuerpos de la Policía local, resultándoles de aplicación lo dispuesto en esta ley, además del estatuto aplicable al funcionariado de la Administración local.

4.– Udaltzaingoko agente-kategoriarako ezarritako irizpide berberen arabera hautatuko dira, ezagutzen probak dagozkion titulaziora egokituta, eta aurrez prestakuntza-ikastaro bat gainditu beharko dute Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademian».

4.– Su selección seguirá criterios semejantes a los previstos para la categoría de agente de los cuerpos de la Policía local y deberán superar previamente un curso de formación en la Academia Vasca de Policía y Emergencias».

Hirurogeita hiru.– 117 bis artikulu berri bat gehitzen da, honako hau:

Sesenta y tres.– Se adiciona un nuevo artículo 117 bis, que queda redactado como sigue:

«117 bis artikulua.–

«Artículo 117 bis.–

1.– Udaltzaingoa duten udalerriek izendatu ahal izango dituzte, hala eskatzen duten behin-behineko beharrak sortzen direnean, polizia-laguntzaile funtziodun bitarteko funtzionarioak, lege honen 27.1 artikuluaren d) eta i) paragrafoetan ezarritako funtzioak bete ditzaten eta Udaltzaingoaren elkarlanean aritu daitezen, bai eta herriguneetan trafikoa antolatzen, mugikortasun-agenterik gabeko udalerrietan.

1.– Los ayuntamientos que cuenten con Cuerpo de Policía local podrán, cuando existan necesidades eventuales que así lo requieran, nombrar funcionarios interinos con funciones de auxiliar de policía para complementar a la Policía local en el desempeño de las funciones comprendidas en los párrafos d) e i) del artículo 27.1 de esta ley, así como la de colaborar con la Policía local en la ordenación del tráfico en casco urbano en municipios que no cuenten con agentes de movilidad.

2.– Beren funtzioak betetzeko, udaltzain-laguntzaileek udaltzainei dagokien uniformea jantzi beharko dute, plaka-ikurrik eta bereizgarririk gabe besaburuetan, eta ondo agerian jarrita beren polizia-laguntzaile izaera, bai uniformean, bai lanbide-egiaztagirian».

2.– Para el desempeño de sus funciones, los auxiliares de Policía local deberán vestir el uniforme correspondiente al Cuerpo de Policía local, sin placa-emblema, ni distintivo alguno en las hombreras, y haciendo constar su condición de auxiliar de policía visiblemente, tanto en la uniformidad como en el documento de acreditación profesional».

Hirurogeita lau.– Hau da 118. artikuluaren testu berria:

Sesenta y cuatro.– El artículo 118 queda redactado como sigue:

«118. artikulua.–

«Artículo 118.–

1.– Udaltzaingoaren kidegoak eskaletan egituratzen dira hierarkikoki, eta eskala horien barruan, kategoria hauetan:

1.– Los cuerpos de Policía local se estructuran en jerárquicamente en escalas y, dentro de estas, en las siguientes categorías:

a) Goi-mailako eskalan: intendente-kategoriarekin.

a) Escala superior: con la categoría de intendente.

b) Eskala betearazlean, bi kategoriarekin: komisarioa eta komisariondokoa.

b) Escala ejecutiva, con las categorías de comisario o comisaria y subcomisario o subcomisaria.

c) Ikuskapen-eskalan, bi kategoriarekin: ofiziala eta ofizialondokoa.

c) Escala de inspección, con las categorías de oficial y suboficial.

d) Oinarrizko eskalan, bi kategoriarekin: agente lehena eta agentea.

d) Escala básica, con las categorías de agente primero y agente.

2.– Eskalak ondorengo lanbide-taldeetan eta azpitaldeetan sailkatzen dira:

2.– Las escalas se clasifican en los siguientes grupos y subgrupos profesionales:

a) Goi-mailako eskala talde hauetan sailkatzen da: A taldea eta A1 azpitaldea.

a) La escala superior se clasifica en el grupo A, subgrupo A1.

b) Eskala betearazlea talde hauetan sailkatzen da: A taldea eta A2 azpitaldea.

b) La escala ejecutiva se clasifica en el grupo A, subgrupo A2.

c) Ikuskapen-eskala eta oinarrizko eskala talde hauetan sailkatzen dira: C taldea eta C1 azpitaldea.

c) Las escalas de inspección y básica se clasifican ambas en el grupo C, subgrupo C1.

3.– Udaltzaingoetan eskalak eta kategoriak sortzeak Eusko Jaurlaritzak erregelamendu bidez ezartzen dituen kategorien arteko proportzionaltasun-irizpideei erantzun behar die, biztanleria, herriaren ezaugarriak eta agente kopurua kontuan hartuta, eta dagozkion kategoriak sortzera behartuta egongo dira honako kasu hauetan:

3.– La creación de escalas y categorías en los cuerpos de Policial local debe atender a los criterios de proporcionalidad entre las diferentes categorías que se determinen reglamentariamente por el Gobierno Vasco, atendiendo a la población, características de la localidad y el número de efectivos, estando obligados a crear las categorías correspondientes en los siguientes casos:

a) Intendente-kategoria, 150.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerrietan, bertako polizia-kidegoak 200 agente edo gehiago baldin baditu plantillan.

a) La categoría de intendente en municipios con población superior a 150.000 habitantes, o cuyo cuerpo de policía esté integrado por un número igual o superior a 200 efectivos de plantilla.

b) Komisario-kategoria, 50.000 biztanle baino gehiago eta plantillan 100 udaltzain edo gehiago dituzten udalerrietan.

b) La categoría de comisario o comisaria en aquellos municipios que rebasen los 50.000 habitantes o cuya policía local cuente con más de 100 efectivos de plantilla.

c) Komisariondoko kategoria, 25.000 biztanle baino gehiago eta plantillan 40 udaltzain edo gehiago dituzten udalerrietan.

c) La categoría de subcomisario o subcomisaria en aquellos municipios que rebasen los 25.000 habitantes o cuya policía local cuente con más de 40 efectivos de plantilla.

d) Ofizial-kategoria, 15.000 biztanle baino gehiago eta plantillan 20 udaltzain edo gehiago dituzten udalerrietan.

d) La categoría de oficial en municipios que rebasen los 15.000 habitantes o cuya policía local cuente con más de 20 efectivos de plantilla.

e) Ofizialondoko-kategoria, 15.000 biztanle baino gutxiago eta plantillan 5 udaltzain edo gehiago dituzten udalerrietan.

e) La categoría de suboficial, en municipios de menos de 15.000 habitantes y cuya policía local cuente con 5 o más efectivos de plantilla.

4.– Goragoko kategoria bat eratzeko, azpiko beste kategoria guztiek aurrez eratuta egon beharko dute».

4.– Para el establecimiento de una categoría superior será necesaria la preexistencia de todas las categorías inmediatamente inferiores».

Hirurogeita bost.– Hau da 119. artikuluaren testu berria:

Sesenta y cinco.– El artículo 119 queda redactado como sigue:

«119. artikulua.–

«Artículo 119.–

Udaltzaingoaren buruzagitzako lanpostuei dagokien kategoriari dagokionez, buruzagitza pertsona bakar baten esku dagoenean, Udaltzaingoarentzat onartutako hierarkia-egiturako gorengo kategoriari egokituko zaio, aurreko artikuluan ezarritako irizpideei jarraikiz».

La determinación de la categoría correspondiente a los puestos de trabajo de jefatura de la Policía local, cuando ésta sea unipersonal, corresponderá a la categoría que se encuentre jerárquicamente más arriba en la estructura aprobada para el Cuerpo de Policía local, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo anterior».

Hirurogeita sei.– Hau da 120. artikuluaren testu berria:

Sesenta y seis.– El artículo 120 queda redactado como sigue:

«120. artikulua.–

«Artículo 120.–

1.– Udal batek premiaz eta aldi baterako lanpostuak bete behar dituenean Udaltzaingoko zenbait kategoriatan, legez ezarritako udalen arteko lankidetza-bitartekoen arabera jokatu ahalko du, edo zenbait bitarteko funtzionario izendatu, funtzio publikoko legeriak orokorrean ezarritakoaren arabera, betiere bitartekoei beren zereginetan jarduteko oinarrizko prestakuntza ematen zaiela bermatzen badu. Azken kasuan, plantillako plaza hutsak izanez gero, izendapena egiteko beharrezkoa izango da aldez aurretik plaza huts horiek enplegu-eskaintza publikoan sartzea eta plaza horiek jabegoan betetzeko prozesua hasita egotea, edo Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari hautaketarako kudeaketa-gomendioa eskatzea.

1.– Cuando un ayuntamiento tenga necesidad de cubrir puestos de trabajo de forma urgente y temporal en las diferentes categorías de los cuerpos de Policía local podrá actuar según los mecanismos de cooperación intermunicipal previstos legalmente o nombrar interinos conforme a lo establecido en la legislación de función pública general siempre que se garantice una formación básica del interino para el desempeño de su labor. En este último caso de tratarse de vacantes de plantilla solo procederá el nombramiento si previamente se hubieran incluido estas vacantes en la oferta pública de empleo y se hubiera iniciado el proceso para su cobertura en propiedad o se hubiera solicitado a la Academia Vasca de Policía y Emergencias la encomienda de gestión de su selección.

2.– Toki-erakundeek Ertzaintzaren laguntza eskatu ahal izango diote segurtasun-arloan eskumena duen sailari, Udaltzaingoari dagozkien polizia-funtzio hutsetan, bai eta herriguneetako zeharbideetan trafikoa antolatu eta zuzentzeko ere, polizia-kidegorik ez badute edo, izanda ere, beren eskumeneko zerbitzu guztiak emateko baliabide nahikorik ez badute. Azken kasu horretan, lankidetzak ezin izango da iraunkorra izan.

2.– Las entidades locales podrán solicitar del departamento competente en seguridad la asistencia de la Ertzaintza en aquellas funciones de naturaleza estrictamente policial que correspondan a los cuerpos de Policía local, así como en la ordenación y dirección de tráfico en las travesías urbanas, en los casos en que no dispongan de cuerpo de Policía o, disponiendo de él, sus efectivos no alcancen a dar cobertura a la totalidad de los servicios de su competencia. En este último supuesto, la colaboración no podrá tener carácter permanente.

3.– Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak lan-poltsak osatu ahal izango ditu, bitarteko funtzionarioak udaltzain laguntzaile edo udaltzain funtzionario izendatzeko, berak antolatutako oinarrizko ikastaro espezifikoak gainditu dituztenekin. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak zehaztuko ditu ikastaroa egiteko baldintzak».

3.– La Academia Vasca de Policía y Emergencias podrá formar bolsas de trabajo para el nombramiento de funcionarios o funcionarias interinos como auxiliares de Policía local o funcionarios de Policía local por quienes hayan superado cursos básicos específicos organizados por ella. Las condiciones de acceso a los cursos se determinarán por la Academia Vasca de Policía y Emergencias».

Hirurogeita zazpi.– III. kapitulua gehitzen zaio V. tituluari («Mugikortasun-agenteak»), eta honela geratzen da:

Sesenta y siete.– Se adiciona un nuevo Capítulo III al Título V con la denominación de «Capítulo III. Agentes de movilidad», con la siguiente redacción:

«III. KAPITULUA
«CAPÍTULO III
MUGIKORTASUN AGENTEAK
AGENTES DE MOVILIDAD

121. artikulua.–

Artículo 121.–

1.– Biztanle ugari duten udalerrietan, Udalbatzaren Osoko Bilkurak funtzionario batzuk izendatu ahalko ditu herrigunean trafikoa antolatzeko, seinalatzeko eta arautzeko funtzioak esklusiboki betetzeko, trafiko eta bide-segurtasuneko arauetan ezarritakoaren arabera, eta mugikortasun-agente deituko dira. Hori egiteak ez du ekarriko agente kopurua handitzea, ezta langile-kostuak ere.

1.– En los municipios de gran población podrá asignarse, por el Pleno de la Corporación, a parte del personal funcionario perteneciente a la misma para el ejercicio exclusivo de las funciones de ordenación, señalización y regulación del tráfico en el casco urbano de acuerdo con lo establecido en las normas de tráfico y seguridad vial, con la denominación de agentes de movilidad, de manera que ello no comporte un incremento en el número de efectivos ni en los costes de personal.

2.– Beren eginkizunak gauzatzean aginte-agentetzat joko dira, tokian tokiko Udaltzaingoko langileen mende, baina kidego horietan sartu gabe; ezin izango dute su-armarik eraman eta haien uniformeak argiro bereizi beharko dira Udaltzaingoak berezko dituenetik.

2.– En el ejercicio de sus funciones tendrán la consideración de agentes de la autoridad, subordinados al personal de los respectivos cuerpos de Policía local, sin integrarse en los mismos; no podrán portar armas de fuego y su uniformidad habrá de diferenciarse claramente de la que sea propia de los cuerpos de Policía local.

3.– Plaza horiek eskuratzeko, C-2 klasifikazio-taldeari edo baliokideari dagokion titulazioa eduki beharko da, eta aldez aurretik ikastaro teoriko-praktiko bat gainditu beharko dute, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademian edo hark ordeztutako prestakuntzako udal-zentroetan, eta beste gainerako kontuetarako tokiko funtzionarioentzat aurreikusitako arau erkidearen arabera jo beharko dute».

3.– Para el acceso a tales plazas se requerirá la titulación correspondiente al grupo de clasificación C-2 o equivalente, y deberán superar previamente un curso teórico-práctico en la Academia Vasca de Policía y Emergencias o en centros formativos municipales delegados por aquélla, rigiéndose en todo lo demás por la normativa común prevista para el personal funcionario local».

Hirurogeita zortzi.– Hogeigarren xedapen gehigarria gehitzen da, eta honela geratzen da idatzita:

Sesenta y ocho.– Se adiciona una nueva disposición adicional vigésima con la siguiente redacción:

«HOGEIGARRENA

«VIGÉSIMA

Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako funtzionarioek, baldin eta kondizio hori galdu badute erretiroa hartu dutelako, kidegoko kide erretiratuaren kondizioari eutsiko diote, erretiroa hartzerakoan zuten kategoriarekin, eta uniformea jantzi ahalko dute ekitaldi instituzional eta sozial hotsandikoetan, agiri profesionala izan eta ikur-plaka gorde, zeinak behar bezala aldatuko baitira erregelamendu bidez ezartzen den moduan».

Los funcionarios y funcionarias de la Policía del País Vasco que hayan perdido dicha condición por jubilación mantendrán la condición de miembro jubilado del cuerpo, con la categoría que ostentaran en el momento de la jubilación, podrán vestir el uniforme en actos institucionales y sociales solemnes, disponer de la correspondiente carne profesional y conservar la placa emblema convenientemente modificados conforme a lo que reglamentariamente se determine».

Hirurogeita bederatzi.– Hogeita batgarren xedapen gehigarria gehitzen da, eta honela geratzen da idatzita:

Sesenta y nueve.– Se adiciona una nueva disposición adicional vigesimoprimera con la siguiente redacción:

«HOGEITA BATGARRENA

«VIGESIMOPRIMERA

Zerbitzu aktiboaz besteko egoeretan dauden Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako funtzionarioek, bai eta erretiroa hartzeagatik funtzionario-kondizioa galdu dutenek ere, baldin eta judizio batean bertaratu behar badira lekuko edo peritu gisa zerbitzu aktiboan eman zuten denborarekin zerikusia duten gertakariak edo ikerketak direla-eta, zerbitzu-arrazoia dela-eta aktiboan dauden funtzionarioentzat aurreikusitako kalte-ordainak jasotzeko eskubidea izango dute. Judizioan bertaratu daitezen errazte aldera, oraingo helbidea jakinarazi beharko diote Administrazioari».

Los funcionarios y funcionarias de la Policía del País Vasco que se encuentren en situaciones distintas del servicio activo, así como quienes hayan perdido la condición funcionarial por jubilación, que deban acudir a juicio como testigos o peritos por razón de hechos o investigaciones relacionadas con el tiempo en que estuvieron en servicio activo, tendrán derecho a las indemnizaciones por razón del servicio previstas para el funcionariado en activo. A los efectos de facilitar su asistencia a juicio deberán comunicar a la Administración su domicilio actual».

Hirurogeita hamar.– Hogeita bigarren xedapen gehigarria gehitzen da, eta honela geratzen da idatzita:

Setenta.– Se adiciona una nueva disposición adicional vigesimosegunda con la siguiente redacción:

«HOGEITA BIGARRENA

«VIGESIMOSEGUNDA

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak krimen-ikerketari eta Polizia judizialari buruzko prestakuntza-jarduera espezifikoak antolatu ahalko ditu udaltzaingoentzat, horrelako eginkizunak bete ditzaten ekainaren 28ko 15/2012 Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko Legearen 44.3 eta 4 artikuluetan aurreikusitakoaren arabera.

La Academia Vasca de Policía y Emergencias organizará actividades formativas específicas en investigación criminal y Policía judicial para que los cuerpos de la Policía local desarrollen tales funciones en el marco de lo dispuesto en los artículos 44.3 y 4 de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi.

Erregelamendu bidez arautuko da udaltzaingoetako funtzionarioak Ertzaintzako krimen-ikerketako eta Polizia judizialeko unitateetara zerbitzu-eginkizunetan atxikitzeko aukera».

Reglamentariamente se regulará la posibilidad de adscribir en comisión de servicios a funcionarios o funcionarias de los cuerpos de Policía local a unidades de investigación criminal y Policía judicial de la Ertzaintza».

Hirurogeita hamaika.– Hogeita hirugarren xedapen gehigarria gehitzen da, eta honela idatzita geratuko da:

Setenta y uno.– Se adiciona una nueva disposición adicional vigesimotercera que quedará redactada como sigue:

«HOGEITA HAMAHIRUGARRENA.

«VIGESIMOTERCERA

1.– Alkateek, Udaltzaingoko burutzaren aurretiko txostenarekin, baimena eman dezakete destinoak trukatzeko zerbitzu aktiboan dauden eta zenbait udalerritan zerbitzua ematen duten udaltzaingoetako langileen artean, betiere baldintza hauek betetzen badituzte:

1.– Las alcaldías, previo informe de las respectivas jefaturas de Policía local, pueden autorizar la permuta de destinos entre el personal de los cuerpos de Policía local en servicio activo que sirvan en diferentes municipios, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

a) Biak ala biak Udaltzaingoko karrerako funtzionario izatea.

a) Que ambas sean personal funcionario de carrera de la Policía local.

b) Eskala eta kategoria berekoak izatea.

b) Que pertenezcan a la misma escala y categoría.

c) Eskatzaileetako bat ere ez ari izatea buruzagitza-postu bat edo izendapen libreko postu bat betetzen.

c) Que ninguna de las personas solicitantes ocupe puestos de jefatura o libre designación.

d) Zerbitzu aktiboan bost urtez jarraian egon izana, eta batak eta besteak zerbitzuan eman duten urte kopuruaren diferentzia ez izatea hamar urte baino handiagoa.

d) Que tengan cinco años ininterrumpidos de servicio activo y que el número de años de servicio no difiera entre sí en más de diez años.

e) Gutxienez hamar urte falta izatea legez ezarritako erretiro-adina betetzeko.

e) Que falten como mínimo diez años para cumplir la edad de jubilación legalmente prevista.

f) Trukatzaileetako batek ez hartzea borondatezko erretiro aurreratua edo borondatezko eszedentzia trukea egin eta hurrengo bi urteetan. Kasu horretan, eraginpean dauden bi korporazioetako edozeinek deusezta dezake trukea erregelamendu bidez ezartzen den prozeduraren bitartez.

f) Que no se produzca la jubilación voluntaria y anticipada o la excedencia voluntaria de alguna de las personas permutantes en los dos años siguientes a la fecha de la permuta. En este caso, cualquiera de las dos corporaciones afectadas puede anular la permuta mediante el procedimiento que reglamentariamente se establezca.

g) Eskatzaileetako batek ere ez edukitzea diziplina-espedienterik irekita edo zehapen bat betetzen ez egotea.

g) Que ninguna de las personas solicitantes tenga incoado un expediente disciplinario o cumpla una sanción.

2.– Trukatzaileetako batek ere ezin du beste truke bat eskatu aurreko trukea egin zenetik bost urte igaro arte.

2.– No se podrá solicitar una nueva permuta por parte de ninguna de las personas permutantes hasta que no hayan transcurrido cinco años desde la anterior.

3.– Lanpostuak betetzeko prozesu honetan emandako baimenetan, aintzat hartuko da funtzionarioen bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa uztartzea».

3.– En las autorizaciones realizadas en este proceso de provisión de puestos de trabajo se valorará la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los funcionarios».

Hirurogeita hamabi.– Hauek guztiak kentzen dira: hirugarren xedapen gehigarria, zortzigarrena, hamabigarrenaren lehenengo eta hirugarren atalak, eta hamaseigarrena; bai eta xedapen iragankorretatik, lehena, bigarrena, hirugarrena, laugarrena, bosgarrena, zazpigarrena, zortzigarrena, bederatzigarrena, hamargarrena, hamaikagarrena eta hamabigarrena ere.

Setenta y dos.– Se suprimen las disposiciones adicionales tercera, octava, duodécima en sus apartados primero y tercero, y decimosexta, así como las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima, octava, novena, décima, undécima y duodécima.

Hirurogeita hamahiru.– «Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria» jartzen da 42.2 eta 67.1 artikuluetan Ertzaintzaren Aldizkaria aipatu beharrean.

Setenta y tres.– Las referencias al Boletín de la Ertzaintza contenidas en los artículos 42.2 y en el artículo 67.1 se sustituyen por la expresión «Boletín Oficial del País Vasco».

Hirurogeita hamalau.– Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren uztailaren 17ko 4/1992 Legean, «Euskal Herriko Poliziaren Ikastegia» aipatzen den guztietan, «Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia» jarriko da; eta «Barne Saila» edo haren organoak aipatzen direnean, berriz, «Eusko Jaurlaritzan segurtasun-arloko eskumena duen saila» jarriko da.

Setenta y cuatro.– Todas las referencias en la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, a la «Academia de Policía del País Vasco» se sustituyen por la expresión «Academia Vasca de Policía y Emergencias» y las referencias al «Departamento de Interior» o a órganos del mismo se sustituyen por la referencia al «departamento del Gobierno Vasco competente en seguridad» o a sus órganos.

XEDAPEN IRAGANKORRAK
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA.– Martxan dauden hautaketa-prozesuak eta lanpostuak betetzeko prozesuak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Procesos selectivos y de provisión en curso.

Gaur egun indarrean dauden hautaketa-prozesuek eta lanpostuak betetzeko prozesuek beren deialdiko arauen araberakoak izaten jarraituko dute.

Los procesos selectivos y de provisión de puestos actualmente en curso continuarán rigiéndose con arreglo a la normativa por la que fueron convocados.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Kondekorazio-erregimena eta zerbitzu-ekintza.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Régimen de condecoraciones y acto de servicio.

Harik eta 79 bis eta 80. artikuluetan ezarritakoa erregelamendu bidez garatu arte (zerbitzua ematerakoan gertatzen den heriotza eta nahitaezko erretiroa direla-eta ematen diren prestazioei eta ohorezko aitorpenen erregimen berriari buruzkoak), lege honen aurka ez dagoen guztian, urriaren 16ko 202/2012 Dekretuan eta urtarrilaren 26ko 27/2010 Dekretuan ezarritakoa aplikatuko da (lehena Ertzaintzako zerbitzu-egintzaren deklarazioa eta kondekorazioen eta ohorezko sarien erregimena arautzekoa, eta, bigarrena, Euskal Autonomia Erkidegoko udaltzainen kidegoei aplika dakiekeen kondekorazio-eta sari-erregimenari buruzkoa).

En tanto no se desarrollen reglamentariamente las previsiones de los artículos 79 bis y 80 relativos a las prestaciones en caso de fallecimiento y jubilación forzosa con ocasión del servicio y del nuevo régimen de los reconocimientos honoríficos, resultarán aplicables, en lo que no se oponga a esta ley, las previsiones del Decreto 202/2012, de 16 de octubre, regulador de la declaración de acto de servicio y régimen de condecoraciones y distinciones honoríficas de la Ertzaintza y del Decreto 27/2010, de 26 de enero, sobre el régimen de condecoraciones y distinciones aplicable a los cuerpos de Policía local del País Vasco.

HIRUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Diziplina-espedienteak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.– Expedientes disciplinarios.

Aurreko xedapenek arautuko dituzte arau hau indarrean sartzen den unean izapidetzen ari diren diziplina-espedienteak, salbu eta arau honetakoak espedientatutako pertsonaren aldekoagoak badira.

Los expedientes disciplinarios que se encuentren en tramitación en el momento de la entrada en vigor de la presente norma seguirán regulados por las disposiciones anteriores, salvo que las de esta sean más favorables al expedientado.

LAUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Superintendente-kategoria.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.– Categoría de superintendente.

Sei hilabeteko epean, Ertzaintzaren lanpostuen zerrenda aldatuko da, superintendente-kategoriarako erreserbatutako lanpostuak lege honetan ezarritakoaren arabera egokitzeko.

En el plazo de seis meses se modificará la relación de puestos de trabajo de la Ertzaintza para adaptar los puestos de la misma reservados a la extinta categoría de superintendente a lo dispuesto en la presente ley.

Aldaketa hori egin arte, legea indarrean hasten denean superintendente-kategoriako lanpostuak betetzen dituztenek jarraituko dute kategoria horri esleitutako ordainsariak jasotzen, aurreko arauen arabera.

Hasta tanto no se produzca dicha modificación quienes a la entrada en vigor de esta ley vinieran ocupando puestos de la categoría de superintendente continuarán percibiendo las retribuciones que vinieran atribuidas a dicha categoría conforme a la normativa precedente.

BOSGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Langileak oinarrizko eskalan sartzea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA.– Integración del personal de la escala básica.

Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoetako langileek, baldin eta lege hau indarrean hasi aurretik ezarritako prozeduretan Ertzaintzaren edo udaltzaingoen oinarrizko eskalako agentearen izendapena lortu badute, ondorio guztietarako sartuko dira lege honetan aurreikusitako kategoria eta sailkapen-talde berrietan, abenduaren 13ko EDU/3497/2011 Aginduan (abenduaren 26ko BOE) ezarritako baliokidetza egiaztatuz. Haren bidez ezarri da, hain zuzen, Ertzaintzaren oinarrizko eskalako agentearen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Udaltzaingoko kidegoetako agentearen baliokidetza hezkuntza-sistemaren lanbide-heziketako teknikari-tituluarekiko.

El personal de los cuerpos de la Policía del País Vasco que haya obtenido u obtenga el nombramiento de la categoría de agente de la escala básica de la Ertzaintza y de los cuerpos de Policía local en procedimientos de ingreso establecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley se integra a todos los efectos en las nuevas categorías y grupos de clasificación previstos en esta ley mediante la acreditación de la equivalencia establecida en la Orden EDU/3497/2011, de 13 de diciembre (BOE 26 de diciembre), por la que se establece la equivalencia de agente de la escala básica de la Ertzaintza y de los cuerpos de Policía local de la Comunidad Autónoma del País Vasco al título de técnico correspondiente a la formación profesional del sistema educativo.

SEIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Udaltzaingoko funtzionarioak goi-mailako eskalan sartzea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA.– Integración de personal funcionario de la Policía local en la escala superior.

1.– Intendente-kategoriako Udaltzaingoko funtzionarioak berez sartzen dira goi-mailako eskalan. Orobat, komisario- eta komisariondoko-kategoriako funtzionarioak berez sartzen dira eskala betearazlearen barruan.

1.– El personal funcionario de los cuerpos de Policía local con la categoría de intendente queda automáticamente integrado en la escala superior. Asimismo, el personal funcionario perteneciente a la categoría de comisario o comisaria y subcomisario o subcomisaria se integra automáticamente en la escala ejecutiva.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legea indarrean sartu aurretik A mailako lanpostua lortu zuten eta horren hirugarren xedapen gehigarriaren arabera lortutako plaza baino maila baxuagoko kategorietan sartu ziren Udaltzaingoko kidegoetako funtzionarioak goi-mailako eskalan sartuko dira, eragindako kategoria bakoitzeko lehentasun hierarkikoaren arabera eta baldin eta eskala horri dagokion titulazio akademikoa badute.

2.– Los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de Policía local que hubieren obtenido plaza de nivel A con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, y que, en virtud de su disposición adicional tercera fueron integrados en categorías de nivel inferior a la de la plaza obtenida, quedaran integrados e integradas en la escala superior en base al criterio de prelación jerárquica de cada categoría afectada, si estuvieran en posesión de la titulación académica correspondiente a dicha escala.

3.– Eskala horretan sartzeak ezingo du ekarri gastu publikoa handitzerik, ez eta jasotzen duten guztizko urteko ordainsariak aldatzerik ere; beraz, aldaketa horrek dakarren oinarrizko ordainsarien hazkundea beste ordainsari osagarri batzuek xurgatuko dute.

3.– Tal integración no podrá suponer incremento de gasto público ni modificación del cómputo anual de las retribuciones totales que vienen percibiendo, por lo que el incremento en las retribuciones básicas que dicho cambio comporta se absorberá en otras retribuciones complementarias.

ZAZPIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Udaltzaingoko burutza-lanpostuak egokitzea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA.– Adaptación de los puestos de jefatura de los cuerpos de Policía local.

1.– Lege hau indarrean sartu eta hiru urteko epean, polizia-kidegoa duten Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriek kidego horietako burutza-lanpostuak egokitu egin beharko dituzte, lege honek agindutakoarekin bat etortzeko.

1.– En el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la presente ley los municipios del País Vasco que dispongan de Cuerpo de Policía deberán adaptar los puestos de jefatura de las mismas a los dictados de esta ley.

2.– Udaltzaingoko funtzionarioek, lege honetan ezarritakoaren arabera egokitu behar diren kidegoko burutza-lanpostuak betetzen dituztenean, izendatu zituztenean ezarritako baldintza berberei jarraikiz jarraituko dute lanpostu horiek betetzen, eta betetzen duten lanpostuari esleitutako ordainsariak jasoko dituzte.

2.– El personal funcionario de los cuerpos de Policía local que ocupe puestos de jefatura del cuerpo que deban adaptarse a los previsto en la presente ley continuará en el desempeño de los mismos rigiéndose por las condiciones por las que fueron nombrados, y percibiendo las retribuciones efectivamente asignadas al puesto de trabajo ocupado.

Langile horiek birkalifikatutako postuari dagokion kategorian sartuko dira, betiere baldintza hauek betetzen badituzte: leku horretan izatea lege hau indarrean sartu aurreko bost urteetan behin betiko destinoa, kategoria horri dagokion titulua izatea, eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak emandako egiaztapen profesionaleko ikastaro teoriko-praktikoa gaindituta izatea, zeinean kontuan hartuko baitira esperientzia profesionala, espezializazioko eta gaikuntzako ikastaroak eta aurrez eskatutako ezagutzak.

Dicho personal quedará integrado en la categoría correspondiente al puesto recalificado, siempre que tenga su destino definitivo en este durante los últimos cinco años antes de la entrada en vigor de la presente ley, posea el título correspondiente a dicha categoría y superase un curso teórico-práctico de acreditación profesional impartido por la Academia Vasca de Policía y Emergencias, en el que se tendrá en cuenta la experiencia profesional, los cursos de especialización y capacitación realizados y los conocimientos previamente exigidos.

Eskala horretan sartzeak ezingo du ekarri gastu publikoa handitzerik, ez eta jasotzen duten urteko ordainsariak aldatzerik ere; beraz, aldaketa horrek dakarren oinarrizko ordainsarien hazkundea beste ordainsari osagarri batzuek xurgatuko dute.

Tal integración no podrá suponer incremento de gasto público ni modificación del cómputo anual de las retribuciones totales que vienen percibiendo, por lo que el incremento en las retribuciones básicas que dicho cambio comporta se absorberá en otras retribuciones complementarias.

ZORTZIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Aguazilak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA.– Alguaciles.

1.– Udaletan aguazil, zaindari edo antzeko izendapenik duten langile funtzionarioak C taldean sartuko dira, C1 azpitaldean, Udaltzaingoko zerbitzuko agentearen kategorian, lege hau indarrean sartu eta urtebeteko epean. Horrek ez dakar, ordea, nahitaez gastu publikoa handitzea edo funtzionarioen urteko ordainsari osoak aldatzea- Hala ere, funtzionarioen ordezkari sindikalek eta udalek negoziatu dezakete, ekitaldi bakoitzean aurrekontuen legeak administrazio publiko guztietarako oinarrizko izaerarekin ezartzen dituen mugen barnean.

1.– El personal funcionario de los ayuntamientos con la denominación de alguaciles, vigilantes, o similares pasará a integrarse en el Grupo C, Subgrupo C1, categoría de agente del servicio de Policía local, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, sin que ello deba implicar necesariamente incremento del gasto público ni modificación de las retribuciones totales anuales de los funcionarios, sin perjuicio de las negociaciones que pueda haber entre los representantes sindicales de los funcionarios y los respectivos ayuntamientos, con sujeción a los límites que establezcan con carácter básico para todas las administraciones la ley de presupuestos para cada ejercicio.

2.– Agente-kategorian sartzeko eskatzen den titulazioa ez duen langilea kategoria horretan sailkatuko da 10 urteko esperientzia egiaztatzen badu aguazil gisa, edo 5 urteko esperientzia badu eta prestakuntzako ikastaro espezifikoa gainditzen badu Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademian.

2.– El personal que no tenga la titulación requerida para acceder a la categoría de agente, se entenderá clasificado en dicha categoría siempre que acredite una antigüedad de 10 años como alguacil o de 5 años y la superación de un curso específico de formación en la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

3.– Titulazioaren edo antzinatasunaren eskakizuna egiaztatzen ez duen langileak, edo aurreko puntuan aipatu den prestakuntzako ikastaro espezifikoa gainditzea, kategoria horretan sailkatuko da soilik ordainsariari dagozkion ondorioetarako.

3.– El personal que no acredite el requisito de titulación o de antigüedad y, en su caso, la superación del curso específico de formación referido en el punto anterior, se entiende clasificado en la categoría correspondiente únicamente a efectos retributivos.

4.– Lege hau indarrean sartzen denean lege honen arabera aguazil gisa eratutako postuak betetzen dituzten langile finkoek postu horietan jarraitu ahal izango dute, eta lege honetan eginkizun horiek betetzean Udaltzaingoko zerbitzuko agenteentzat ezarritako babes juridikoa izango dute. Halaber, lege hau indarrean sartu eta hiru urteko epean, bi deialditan gehienez ere, lehiaketa-oposizio sistemaren bidez deitutako barne sustapeneko hautaketa-prozesuetan parte hartu ahal izango dute, udaltzainak izateko lehia askeko hautaketa-prozesuekin batera izan ala ez, betiere beharrezko titulazioaren baldintza eta gainerako eskakizunak betetzen badituzte; ondorio horietarako, meritu gisa baloratuko dira lan-kontratudun langile gisa emandako zerbitzuak eta izaera hori eskuratzeko gainditutako hautaketa-probak.

4.– El personal laboral fijo que a la entrada en vigor de esta ley esté desempeñando puestos configurados como de alguaciles según esta ley, podrá seguir desempeñándolos con la protección jurídica que dispensa esta ley a los agentes del servicio de Policía local. Asimismo, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la presente ley, y por un máximo de dos convocatorias, podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna convocados por el sistema de concurso-oposición, de forma independiente o conjunta con los procesos selectivos de libre concurrencia, de agentes municipales, siempre que posea la titulación necesaria y reúna los restantes requisitos exigidos para el acceso a la plaza, estando exentos del requisito de edad, y valorándose a estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados como personal laboral y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición.

BEDERATZIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Aguazilak Udaltzaingoko kidegoetan sartzea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA.– Integración de alguaciles en los cuerpos de Policía local.

Udaltzaingoa sortzen denean udalean zerbitzuak ematen ari ziren aguazilak Udaltzaingoan sartuko dira, behin lehiaketa mugatua gaindituta, zeinean adinaren eta altueraren baldintzetatik salbuetsita egongo diren, eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak ezartzen duen ikastaroa gaindituta.

Los alguaciles que, al tiempo de crearse el Cuerpo de Policía local, se encontrasen prestando servicios en el ayuntamiento, se integrarán en el Cuerpo de Policía local mediante la superación de un concurso restringido con dispensa de los requisitos de edad y estatura y la superación del curso que se establezca por la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

Udaltzaingoaren kidego berrian sartzeko prozedura gainditzen ez dutenek jarraituko dute beren funtzioak egiten ezabatu beharreko postuetan.

Quienes no superasen el procedimiento para su integración en el nuevo Cuerpo de Policía local seguirán desempeñando las funciones que vinieran realizando en sus puestos a extinguir.

HAMARGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesuak Udaltzaingoko kidegoetan.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA.– Procesos selectivos de consolidación de empleo en los cuerpos de Policía local.

1.– Udalek salbuespenezko hautaketa-prozesuen deialdi bakarra egin ahal izango dute, lege hau indarrean sartu ondoren, aldi baterako enplegua egonkortzeko Udaltzaingoan izaera estrukturala duten plazetan. Hautaketa-prozesu horiek lehiaketa-oposizioko erakoak izango dira, eta horietan baloratuko dira Udaltzaingoko lanpostuetako esperientzia orokorra eta deialdia egin duen Administrazioan emandako zerbitzuen esperientzia espezifiko, bereizi eta osagarria, hautaketa-prozesuan deitutako lanpostuetan jardutean. Lehiaketa-fasearen balorazioa ezin izango da hautaketa-prozesuan lortu daitekeen % 40a baino handiagoa izan, euskarak merezimendu gisa duen balorazioa alde batera utzita.

1.– Los municipios podrán convocar tras la entrada en vigor de esta ley, por una sola vez y con carácter excepcional, la realización de procesos selectivos para la consolidación del empleo temporal en plazas de la Policía local de naturaleza estructural. Dichos procesos selectivos adoptarán la forma de concurso-oposición, tendrán carácter abierto, y se valorará en ellos tanto la experiencia general en puestos de Policía local, como la específica, diferenciada y complementaria la de los servicios prestados en la Administración convocante, por el desempeño de puestos convocados en el proceso selectivo, no pudiendo superar la valoración de la fase de concurso el 40% de la puntuación máxima alcanzable en el proceso selectivo, excluida la valoración del euskera como mérito.

2.– Udaltzaingoko kidegoko kategorian bitartekotasun-portzentajea % 40 baino handiagoa bada, enplegua egonkortzeko prozesuan sarbide-txanda berezia txertatu ahal izango da, deitutako plazetan gutxienez zortzi urteko antzinatasuna egiaztatzen dutenentzat, deialdia egin duen Administrazioaren Udaltzaingoko kategorian. Sartzeko txanda bereizi horretarako gorde ahal izango da eskainitako plazen % 60ra arte.

2.– De existir en la categoría correspondiente del Cuerpo de Policía local un porcentaje de interinidad superior al 40% podrá incorporarse al proceso especial de consolidación de empleo, un turno diferenciado de acceso para quienes acrediten un mínimo de ocho años de antigüedad en la administración convocante en la categoría de la policía local a la que pertenecen las plazas convocadas, reservando para dicho turno diferenciado de acceso hasta el 60% de las plazas ofertadas.

3.– Aurreko paragrafoetan aipatu diren enplegua egonkortzeko prozesuetan, adinaren gehienezko muga udaltzaingo-kidegoan emandako zerbitzuekin konpentsatu ahal izango da. Muga hori ez zaie aplikatuko deialdia egin duen Administrazioan gutxienez zortzi urteko esperientzia egiaztatu duten langileei, deitutako plazak dagozkion Udaltzaingoko kategorian.

3.– En los procesos de consolidación de empleo referidos en los párrafos anteriores se podrá compensar el límite máximo de edad con servicios prestados en cuerpos de Policía local. Dicho límite no será aplicable al personal que acredite un mínimo de ocho años de antigüedad en la administración convocante en la categoría de la Policía local a la que pertenecen las plazas convocadas.

HAMAIKAGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Lanpostuen zerrendak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOPRIMERA.– Relaciones de puestos de trabajo.

Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoak horien mende dituzten administrazioek, ez badute beren lanpostu-zerrendarik egin, bi urteko epean egingo dituzte lege hau indarrean sartzen denetik.

Las administraciones de las que dependan los cuerpos de la Policía del País Vasco que no hayan elaborado su relación de puestos de trabajo, las elaborarán en el plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigor de esta ley.

AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES
AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Testu bategina prestatzeko gaikuntza.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Habilitación para elaborar un texto refundido.

Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren uztailaren 17ko 4/1992 Legea indarrean sartu zenetik lege horri sartu zaizkion aldaketak testu bakar batean egonkortzeko, baimena ematen zaio Gobernuari, aipatu arauaren testu bategina egiteko eta onartzeko, segurtasun-arloan eskumena duen sailak proposatuta, lege hau indarrean sartzen denetik hamabi hilabeteko epean, berriz ere zenbatuz behar beste artikulu, kapitulu eta xedapen, legeek beren baitan beste arau batzuetara egiten dituzten bidalketak egokituz, hizkuntzaren erabilpena ez sexista egiteko egokituz, eta bategin egin beharreko legezko testuak arautuz, argituz eta harmonizatuz.

Al efecto de consolidar en un texto único las modificaciones incorporadas desde su entrada en vigor a la Ley 4/1992, de 17 de julio, de la Policía del País Vasco, se autoriza al Gobierno para elaborar y aprobar, a propuesta del departamento competente en materia de seguridad, en un plazo de doce meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley, un texto refundido de la citada norma, renumerando los artículos, capítulos y disposiciones que fuera necesario, adecuando las remisiones internas de las leyes, armonizando el lenguaje a las exigencias del lenguaje no sexista, y regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que deban ser refundidos.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko Legearen aldaketa.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Modificación de la Ley de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi.

Aldatu egiten da ekainaren 28ko 5/2012 Legea, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzekoa, 48. artikuluan, eta honela geratzen da:

Se modifica el artículo 48 de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, que pasa a tener la siguiente redacción:

«48. artikulua.– Lankidetza-hitzarmenak.

«Artículo 48.– Convenios de colaboración.

1.– Behar bereziak sortuko balira, urte-sasoiari edo polizia-zerbitzuaren inguruabar berezi edo apartekoei lotutakoak, mugakideak edo geografikoki hurbilak diren udalerri interesdunek lankidetza-hitzarmenak egin ahal izango dituzte elkarren artean, segurtasun publikoaren eskumena duen sailak baimena eman ondoren, Udaltzaingoko langile funtzionarioek, banaka zehaztuta, aldi jakin batean udal interesdunaren lurralde-esparruan aldi batez jardun ahal izan dezaten, funtzio publikoari buruzko legedian jasota datozen mekanismoak aplikatuta. Akordio horiek jarduteko eremua edo eremuak zehaztu beharko dituzte, eta erregelamenduz zehazten diren baterako jarduerarako irizpideak errespetatu.

1.– En los casos de necesidades estacionales, circunstancias especiales o extraordinarias del servicio policial, los municipios interesados limítrofes o con proximidad geográfica podrán formalizar acuerdos de colaboración entre sí, previa autorización del departamento competente en seguridad pública, para que personal funcionario de la Policía local, individualmente especificado, puedan actuar temporalmente en el ámbito territorial del ayuntamiento interesado por tiempo determinado, mediante la aplicación de los mecanismos previstos en la legislación de función pública. Dichos acuerdos deberán establecer la zona o zonas de actuación y respetar los criterios de actuación conjunta que se determinen reglamentariamente.

2.– Artikulu honen arabera norberaren udal-mugartetik kanpo egiten diren zerbitzuak, betiere, jarduten den udalerriko alkatearen burutza gorenaren pean egingo dira, eta alkateak berak izendatuko du aginte operatiboa, zerbitzuaren izatasunaren eta berezitasunen arabera».

2.– Los servicios que se realicen fuera del propio término municipal de acuerdo con este artículo se harán bajo la superior jefatura del alcalde del municipio donde actúen, que designará el mando operativo en función de la naturaleza y peculiaridades del servicio».

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Erregelamendu bidezko garapena.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Desarrollo reglamentario.

Gobernu Kontseiluak lege hau indarrean sartu eta 12 hilabeteko epean ondu eta onetsiko ditu lege honen aurreikuspenak garatzeko erregelamenduak.

El Consejo de Gobierno elaborará y aprobará los reglamentos de desarrollo de las previsiones de esta ley en el plazo de 12 meses a partir de su entrada en vigor.

AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA.– Garapen profesionalerako sistema ezartzea Ertzaintzan.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.– Implementación del sistema de desarrollo profesional en la Ertzaintza.

1.– Eusko Jaurlaritzak, lege hau indarrean jarri eta urtebeteko epean, Ertzaintzako garapen profesionalerako eta karrera profesionalerako sistema garatzeko dekretua onetsiko du, eta hura abian jartzeko mekanismoak garatuko ditu, kontuan izanik sistema hori ezartzeko faseak, xedapen honetan agertzen diren parametroei jarraikiz.

1.– El Gobierno Vasco, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley aprobará el decreto de desarrollo del sistema de desarrollo y carrera profesional de la Ertzaintza, y desarrollará los mecanismos para ponerlo en funcionamiento atendiendo a las fases de implantación de dicho sistema bajo los parámetros que figuran en esta disposición.

2.– Dekretuak hasierako ezarpen-fasea jasoko du. Fase hori 2023ko abenduaren 31n amaituko da, eta, hor, mailaketa-prozedura bakarraren deialdia egingo da garapen-dekretua indarrean sartu eta hurrengo hiru hilabeteetan. Hura ebaluatzeko, bi faktore hartuko dira kontuan:

2.– El Decreto contemplará una fase inicial de implantación que finalizará el 31 de diciembre de 2023 y en la que se convocará un único procedimiento de encuadramiento en niveles en el primer trimestre a partir de la entrada en vigor del decreto de desarrollo, cuya evaluación se realizará sobre dos factores:

a) Langileak Ertzaintzan duen antzinatasuna; zerbitzuan lan egiten igarotako denborak zenbatuko dira, lege honetan ondorio horietarako adierazten denarekin bat.

a) La antigüedad en la Ertzaintza, computándose los tiempos de servicios efectivamente trabajados de conformidad con lo que se expresa en la ley a estos efectos.

b) Lana eta kualifikazioa; oro har, zera hartuko da aintzat:

b) El trabajo y cualificación, valorándose en conjunto:

– Zerbitzu aktiboan eta bigarren jardueran lan egiten igarotako denboraldiak, bai eta antzinatasuna kalkulatzeko zenbatzen diren gainerako egoeretan lan egiten igarotakoak ere.

– Los periodos de tiempo de servicios efectivamente trabajados en servicio activo y segunda actividad, así como en el resto de situaciones que computan a efectos de la antigüedad.

– Lanbide-kualifikazioa: prestakuntza- eta hobekuntza-ikastaroak, titulazio akademiko ofizialak eta hizkuntzak.

– La cualificación profesional, incluyendo cursos de formación y perfeccionamiento; titulaciones académicas oficiales e idiomas.

– Merezimenduzko ekintzak, hala nola polizia-lana aitortzeko dominak, polizia-zerbitzuagatiko diploma, diziplina-zigorrik eza, ekitaldietan parte hartzea Ertzaintza ordezkatuz, eta goragoko kategoriaren bateko eginkizunetarako esleitua izatea.

– Actuaciones meritorias como medallas al reconocimiento de la labor policial, diploma al servicio policial, ausencia de sanciones disciplinarias, participar en actos representando a la Ertzaintza o la designación a funciones de superior categoría.

– Erakundearekiko inplikazioa eta konpromisoa; horren erakusgarri izan daitezke presentzia-ehunekoa, jardueretako partaidetza-maila, lantaldeak edo hobekuntza-ekimenak, taldean lan egiteko gaitasuna, eta hobekuntza eta aldaketarako egokitzapena sustatzen dituzten sistemak, ereduak eta lan-metodologiak ekartzea.

– Implicación y compromiso con la organización, reflejado en el porcentaje de presencia, el grado de participación en actividades, grupos de trabajo o iniciativas de mejora, capacidad de trabajo en equipo, aportación de sistemas, modelos y metodologías de trabajo que promuevan la mejora y adaptación al cambio.

3.– Eskala bakoitzeko dimentsioak, beren guztizko puntuazioari dagokionez, ponderazio hauen arabera ebaluatuko dira:

3.– La evaluación de las dimensiones de cada escala, en relación a su puntuación total, se efectuará en base a las siguientes ponderaciones:

Eskala Antzinatasuna Lana eta Kualifikazioa

Escala Antigüedad Trabajo y Cualificación

Oinarrizkoa % 60ra arte Gainerakoa

Básica: Hasta 60% Resto

Ikuskapena % 45era arte Gainerakoa

Inspección: Hasta 45% Resto

Betearazlea % 40ra arte Gainerakoa

Ejecutiva: Hasta 40% Resto

Gorena % 30era arte Gainerakoa

Superior: Hasta 30% Resto

4.– Mailaketaren ebaluazioa gainditzeko, Ertzaintzako funtzionarioak % 50 baino gehiagoko puntuazioa eduki behar du bi ebaluazio-faktoreetako bakoitzean.

4.– Para superar la evaluación del encuadramiento el funcionario o funcionaria de la Ertzaintza deberá tener una puntuación superior al 50% en cada uno de los dos factores de evaluación.

5.– Erregelamendu bidez zehaztuko da zer parametro behar diren eta urteko jarduna nola ebaluatuko den egokiro garapen profesionalagatiko osagarria ordaintzeko, bai eta zer zenbateko ekonomiko dagozkion ere maila eta eskala bakoitzari.

5.– Reglamentariamente se determinarán los parámetros y modo de evaluación del desempeño anual precisa para el abono del complemento de desarrollo profesional, así como los importes económicos correspondientes a cada uno de los niveles y escalas.

6.– Sistema ezartzen den lehenengo urtean, zenbateko hauek jasoko dira karrera profesionalagatiko osagarri gisa maila eta eskala bakoitzean, hots, ezarpen-fasea amaitzen denetik osagarri horri dagokion guztizko zenbatekoaren % 25, zeina eskala bakoitzari dagozkion beheragoko mailetako zenbateko hauei baitagokie:

6.– El primer año de la implantación se percibirán los siguientes importes en concepto de complemento de carrera profesional para cada nivel y escala, que serán el 25% de la cuantía total que corresponda por tal complemento a partir de la finalización de la fase de implantación, que corresponderá a las siguientes cantidades referidas a los niveles inferiores correspondientes a cada escala:

Oinarrizkoa 344,5 euro

Básica: 344,5 euros

Ikuskapena 409,9 euro

Inspección: 409,9 euros

Betearazlea 469,84 euro

Ejecutiva: 469,84 euros

Gorena 584,85 euro

Superior: 584,85 euros

Ehuneko hori igo egingo da urtez urte, ezarpen-fasean zehar, progresio honen arabera: bigarren urtean, % 50 izatera pasatuko da; hirugarrenean, % 75 izatera; eta laugarrenean, % 100 izatera. Zenbatekoak eguneratu ahal izango dira aurrekontu-legeek edo aplikatzekoak diren xedapenek ezartzen dutenaren arabera.

Dicho porcentaje se incrementará año a año durante la fase de implantación conforme a la siguiente progresión: el segundo año pasará a ser el 50%, el tercero el 75% y el cuarto el 100%. Los importes se podrán actualizar de conformidad con los que dispongan las leyes de presupuestos o disposiciones aplicables.

7.– Jaurlaritzari baimena ematen zaio behar diren aurrekontu-aldaketak egiteko, diru-sarrerak eta gastuak eta produktibitatea hobetzeko proiektu gisa garapen profesionalerako sistema ezartzeak eragin ditzakeen kreditu-sortzapenak edo, hala badagokio, -gaikuntzak egokitu daitezen. Egokitzapen horiek errespetatu beharko dute betetzen direla Euskal Autonomia Erkidegoak aurrekontu-egonkortasunaren eta finantza-jasangarritasunaren arloan ekitaldi horietarako ezarri dituen helburuak eta konpromisoak.

7.– Se autoriza al Gobierno para realizar las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para la adecuación de los estados de ingresos y gastos y las correspondientes generaciones o, en su caso, habilitaciones de crédito a que pueda dar lugar la implementación del sistema de desarrollo profesional como proyecto de mejora de la productividad, que deberán respetar el cumplimiento de los objetivos y compromisos adquiridos en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera por la Comunidad Autónoma de Euskadi para los correspondientes ejercicios.

AZKEN XEDAPENENETATIK BOSGARRENA.– Fakultatiboen eta teknikarien eskala garatzea.
DISPOSICIÓN FINAL QUINTA.– Desarrollo de la escala de facultativos y técnicos.

Azken xedapen bigarrenak aipatutako epe berean, fakultatiboen eta teknikarien eskala garatuko da, eta finkatuko da zer unitate eta plaza behar diren.

En el mismo plazo al que se refiere la disposición final segunda se desarrollará la escala de facultativos y técnicos, estableciendo las unidades y plazas que sean necesarias.

AZKEN XEDAPENETAKO SEIGARRENA.– Gehieneko adinaren eskakizuna salbuestea.
DISPOSICIÓN FINAL SEXTA.– Dispensa del requisito de edad máxima.

1.– 2014ko, 2015eko eta 2016ko deialdietan Ertzaintzaren oinarrizko eskalako agente-kategoriara sartzeko eskatzen den gehieneko adinaren baldintza betetzetik salbuetsita daude aipaturiko hautaketa-prozesuetan kautelaz parte hartuta oposizio-fasea gainditu duten eta kautelaz praktiketako funtzionario izendatu diren izangai guztiak.

1.– Quedan dispensados del cumplimiento del requisito de edad máxima exigido para el acceso a la categoría de agente de la escala básica de la Ertzaintza en las convocatorias de 2014, 2015 y 2016, todos aquellos aspirantes que habiendo participado cautelarmente de los mencionados procesos selectivos hayan llegado a superar la fase de oposición y hayan sido nombrados cautelarmente funcionarios en prácticas.

2.– Ertzaintzaren oinarrizko eskalako agente-kategoriara sartzeko 2016an deitutako hautaketa-prozesuko oposizio-fasea gainditu arren dagokion hautaketa-prozesua burutu ez duten izangaiek, adina dela-eta prozesu horretatik kanpo geratu direlako, eskubidea izango dute dagokion hautaketa-prozesua burutzeko.

2.– Los aspirantes que, a pesar de haber superado la fase de oposición del proceso selectivo de acceso a la categoría de agente de la escala básica de la Ertzaintza convocado en 2016, no hayan llegado a culminar el correspondiente proceso selectivo por haberse hecho efectiva su exclusión del mismo por razón de su edad, tendrán derecho a culminar el correspondiente proceso selectivo.

3.– Xedapen hau indarrean jarri eta hurrengo bi hilabeteetan, edo, hala badagokio, praktikaldia amaitu eta hurrengo bi hilabeteetan, interesdunek berek berariaz uko egin ezean, Ertzaintzako karrerako funtzionario izendatuko dira, oinarrizko eskalako agente-kategoriarekin, egoera hauek betetzen dituzten izangaiak:

3.– Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor de la presente disposición o, en su caso, dentro de los dos meses siguientes a la finalización del período de prácticas, y salvo renuncia expresa de los propios interesados, serán nombrados funcionarios de carrera de la Ertzaintza, con categoría de agente de la escala básica, los aspirantes en los que concurran las siguientes circunstancias:

a) 2014an, 2015ean eta 2016an deitutako hautaketa-prozesuetan behin-behinekoz parte hartu dutenak, nahiz eta 35 urte baino gehiago izan deialdiak egin ziren unean;

a) que hayan participado provisionalmente en los procesos selectivos convocados en 2014, 2015 y 2016, a pesar de superar los 35 años de edad en el momento de efectuarse las mencionadas convocatorias;

b) hasieran eskatzen zen gehieneko adinaren baldintza kontuan hartu gabe, dagokion hautaketa-prozesua gainditzen dutenak edo gainditu dutenak.

b) que, sin tener en cuenta el requisito de edad máxima inicialmente exigido, logren o hayan logrado superar el correspondiente proceso selectivo.

AZKEN XEDAPENETAKO ZAZPIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA.– Entrada en vigor.

Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardar.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko uztailaren 2a.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Vitoria-Gasteiz, a 2 de julio de 2019.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental

Euskadi, bien común