Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

124. zk., 2019ko uztailaren 2a, asteartea

N.º 124, martes 2 de julio de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

SPRI - ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA
SPRI - AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
3253
3253

EBAZPENA, 2019ko ekainaren 24koa, SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiarena, «Pilotu» 2019 Laguntza Programa onartzen, argitaratzen eta deitzen dituena.

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2019, del Director General de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se procede a la aprobación, publicación y convocatoria de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Pilotu» 2019.

SPRI – Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia Garapen eta Azpiegitura Sailaren menpeko Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoak, hainbat ekintza egiten ditu bultzada bat emateko Euskal Autonomia Erkidegoko industria eta enpresen jarduerari, inbertsioari, garapenari, industria arloko dibertsifikazio eta lehiakortasunari, berrikuntzari, nazioartekotzeari, Informazioaren eta Ezagutzaren Gizartearen garapenari eta enpresen ekintzailetzaren sustapenari.

SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, Ente Público de Derecho Privado dependiente del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, tiene encomendadas las actuaciones dirigidas a promover la actividad industrial y empresarial, la inversión, el desarrollo, la diversificación y la competitividad industrial, la innovación, la internacionalización, el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento y el fomento de la actividad emprendedora empresarial, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Horri dagokionez, SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia hainbat ekintza garatzen ari da euskal enpresen nazioartekotzea bultzatzera bideratuta. Besteak beste, aipagarriak dira gure enpresen nazioarteko kokapena hobetzen saiatzeko laguntza programak.

A este aspecto, SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, viene desarrollando diversas acciones encaminadas a impulsar la internacionalización de las empresas vascas. Entre estas actuaciones cabe citar los diversos programas de ayudas a través de los cuales se intenta mejorar el posicionamiento internacional de nuestras empresas.

Ondorioz, Laguntza Programa hau nazioarteko inbertsio publikoko proiektu pilotuak sustatzeko helburu nagusiari jarraiki diseinatu da.

En consecuencia, el presente Programa de Ayudas se ha diseñado con el objetivo prioritario de promover proyectos piloto de inversión pública internacional.

Gorago adierazitakoaren arabera, hauxe

Por lo expuesto,

ERABAKI DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Estatutuak onartzen dituen eta, beraz, SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren organo nagusien funtzioak arautzen dituen azaroaren 13ko 160/2018 Dekretuan ezarritakoaren arabera, «Pilotu» 2019 Laguntza Programari dagozkion oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea, zeintzuen edukia atxikita baitago Ebazpen honen I. eranskinean.

Primero.– De conformidad con lo establecido en el Decreto 160/2018, de 13 de noviembre, que aprueba los Estatutos de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por lo que se regulan las funciones de los órganos rectores de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, aprobar las bases reguladoras y la convocatoria correspondiente al Programa de Ayudas «Pilotu» 2019, cuyo contenido se adjunta a modo de Anexo I a la presente Resolución.

Bigarrena.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateratua onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzazko Dekretuaren 49.2 artikuluari jarraiki, «Pilotu» 2019 Laguntza Programaren oinarri arautzaileak onartzen dituen Ebazpen hau osorik argitaratzea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

Segundo.– De conformidad con el artículo 49.2 del Decreto legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, proceder a la publicación íntegra en el Boletín Oficial del País Vasco de la presente Resolución de aprobación de las bases reguladoras correspondientes al Programa de Ayudas «Pilotu» 2019.

Hirugarrena.– Ebazpen honen kontra, hautazko izaeraz, berraztertzeko errekurtsoa jar daiteke SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren zuzendaritza nagusiaren aurrean, hilabete bateko epean, ebazpen hau argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik kontatzen hasita, edo zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke, administrazioarekiko epaitegietan, bi hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Tercero.– Contra la presente Resolución, podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Dirección General de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución.

Bilbao, 2019ko ekainaren 24a.

En Bilbao, a 24 de junio de 2019.

SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusia,

El Director General de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial,

ALEXANDER ARRIOLA LIZARRITURRI.

ALEXANDER ARRIOLA LIZARRITURRI.

I. ERANSKINA
ANEXO I
PILOTU 2019 LAGUNTZA PROGRAMAREN OINARRI ARAUTZAILEAK
BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS PILOTU 2019

Enpresen nazioartekotzeak 80ko hamarkadatik Eusko Jaurlaritzak diseinatutako industria eta lehiakortasun plan guztien atal bat izan da, eta Euskadiko industria-jardueraren lehiakortasuna sendotzen lagundu du. Gaur egungo egoera bereziki ona da nazioartekotze aukera berriei ekiteko: Euskadiko ekonomiak 2008ko jarduera-maila berreskuratu zuen 2016an, eta industria sektorea berriz ere hasi zen enplegu garbia sortzen. Esportazioek era esanguratsuan lagundu dute berreskurapen horretan, eta enpresa kopuru esanguratsuaren salbazio-taula izan dira, nazioarteko jardueran deskubritu baitituzte hazkunde eta lehiakortasun aukera berriak.

La internacionalización empresarial ha formado parte de los sucesivos planes de industria y de competitividad diseñados por el Gobierno desde los años 80, contribuyendo a reforzar la competitividad de la actividad industrial en el País Vasco. El momento actual es especialmente propicio para afrontar nuevos horizontes de internacionalización: la economía vasca recuperó en 2016 el nivel de actividad económica de 2008, y el sector industrial empezó a crear empleo neto de nuevo. Las exportaciones han contribuido de forma significativa a esta recuperación, y han sido la tabla de salvación de un número importante de empresas que han descubierto en la actividad internacional nuevos horizontes de crecimiento y competitividad.

Euskadiko enpresek, beraz, suspertzeko gaitasuna eta ekimena erakusten ari dira. Sektore tradizionaletan ez ezik, beste jarduera-eremu batzuetan ere, enpresak sormena dutela erakusten ari dira, arazo zaharrak irtenbide berritzaileen bidez konpontzeko.

Las empresas vascas, por tanto, están demostrando capacidad de recuperación e iniciativa. Pero no solo en los sectores tradicionales. Hay otros ámbitos de actividad en los que las empresas se están mostrando como imaginativas para resolver problemas antiguos con soluciones novedosas.

Hala ere, bezero potentzialek, are gehiago erakunde publikoak direnean, arriskuak hartzeko eta irudimen-irtenbideak abiarazteko zailtasunak dituzte, eta esperientzia pilotuak probatzearen alde egiten dute eta, horrela, gure enpresek proposatutako metodoaren edo sistemaren eraginkortasuna probatu. Erakunde publikoa aipatutako arriskua bere gain hartzeko prest egon arren, askotan, esperientziaren orotarako zenbatekoa bere gain hartzeko fidagaitz agertzen da.

Sin embargo, los clientes potenciales, máxime cuando se trata de organismos públicos, tienen dificultades para arriesgar y poner en marcha soluciones imaginativas y se inclinan por probar con experiencias piloto y así probar la eficacia del método o sistema propuesto por nuestras empresas. Incluso aunque el organismo público esté dispuesto a correr el riesgo que se menciona, en numerosas ocasiones se muestra reticente a asumir el montante global de la experiencia.

Egoera horretan dauden euskal enpresei laguntzeko asmoz, deialdi honek nazioarteko inbertsio publikoko programa pilotuak garatu behar dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko ETE-ei laguntzea du azken helburu, programa horiek egiteko modu, metodologia, proposamen... berritzaileak probatzeko balio dutenean, eskala murrutzean burutuak eta lortutako esperientziatik abiatuta, gero bolumen handiagoko proiektuetan errepika daitezkeenak. Ezinbestekoa izango da esperientzia horiek atzerriko erakunde publiko baten konpromisoa izatea, esperientzia pilotuan erabili den proiektua garatzeko eskumena duena, proiektu hori abiaraztea partzialki finantzatu dadin.

Con el ánimo de apoyar a las empresas vascas que se encuentran en esta situación, esta convocatoria tiene como objetivo final apoyar a las PYMEs de la Comunidad Autónoma del País Vasco que precisan desarrollar proyectos piloto de inversión pública internacional que sirva para poner a prueba modos de hacer, metodologías, propuestas... innovadores a realizar en una escala restringida y que puedan eventualmente ser replicables a partir de la experiencia obtenida en proyectos de mayor volumen, siendo imprescindible que las mismas cuenten con el compromiso de un organismo público extranjero, con competencias para desarrollar el proyecto objeto de la experiencia piloto, para financiar parcialmente la puesta en marcha del mismo.

Beste alde batetik, Nazio Batuek sustatutako Garapen Iraunkorreko Helburuei egindako ekarpenerantz doan ibilbideari ekin dio Eusko Jaurlaritzak. NBEk 17 helburu (GIH) onartu zituen, pobrezia era guztiei amaiera emateko, desberdintasunak murrizteko eta klima aldaketaren kontra borrokatzeko, era berean, inor atzean gera ez dadila bermatuta.

Por otro lado, el Gobierno Vasco ha comenzado su andadura a la aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por Naciones Unidas. La ONU aprobó 17 objetivos (ODS) para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás.

Horregatik, Eusko Jaurlaritzak bere egin du 2030 Agendak dakarren erronka unibertsala, eta bere politika publikoak Agendaren erronkak aintzat hartuta bideratzeko konpromisoari atxiki zaio. Horretarako, nazioartekotze estrategia bermatzen duten hautaketa irizpideak sartuko ditu, ekonomikoak nahiz sozialak, inplikatuta dauden lurraldeetarako. Horren erakusgarri, 2019ko martxoaren 4an, Pacto Munadialak eta Eusko Jaurlaritzak, Euskadiko hiru enpresa-elkarteekin batera, euren lankidetza sendotzea erabaki dute, Euskadiko enpresa-ehunean 2030 Agenda eta Garapen Iraunkorreko Helburuak (GIH) sustatzeko hitzarmenaren bitartez.

Es por ello que el Gobierno Vasco ha asumido el reto universal que supone la Agenda 2030, y se adhiere al compromiso por enfocar sus políticas públicas a la luz de desafíos de la Agenda incorporando criterios de selección que garanticen una estrategia de internacionalización tanto económico como social para los territorios implicados. Prueba de ello, el 4 de marzo de 2019 el Pacto Mundial y Gobierno Vasco junto con las tres asociaciones empresariales vascas, han decidido afianzar su colaboración a través de un acuerdo para la promoción de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el tejido empresarial de Euskadi.

Gauzak horrela, Eusko Jaurlaritzak lidergoa hartu du, baita enpresa guztiei euren nazioartekotzean laguntzeko erronka ere, ikuspegi inklusiboagotik eta iraunkorragotik. Horretarako apustu bikoitza egin du, alde batetik, kanpoko merkatuetan euren lehendabiziko urratsak ematen ari diren enpresei laguntzearen aldekoa, eta bestetik, lehendik esportatzaileak izanda, euren irismen globalean jauzi kualitatiboak eman nahi dituzten enpresei laguntzen jarraitzearen aldekoa.

Dicho esto, el Gobierno Vasco toma el liderazgo y el reto de apoyar a todas las empresas en su internacionalización desde una perspectiva más inclusiva y sostenible, apostando tanto por acompañar a las empresas que inician sus primeros pasos en mercados exteriores, como por seguir apoyando a aquellas empresas ya exportadoras que aspiran a dar saltos cualitativos en su alcance global.

Pilotu laguntzak diru-laguntza publiko ez itzulgarrien bitartez bideratzen dira, zeintzuk nazioarteko inbertsio publikoko proiektu pilotuen diseinuan eta garapenean parte hartzen duten euskal enpresak laguntzera bideratzen diren.

Los apoyos Pilotu que se instrumentan en subvenciones públicas a fondo perdido, van dirigidos a apoyar aquellas empresas vascas que participan en el diseño y desarrollo de proyectos piloto de inversión pública internacional.

Aipa dezagun, SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren 2019rako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren barruan dagoela Pilotu Programa.

Señalar que el Programa Pilotu se enmarca dentro del Plan Estratégico de Subvenciones para 2019 de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

Enpresak Nazioartekotzeko 2017-2020 Planean islatu diren Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren helburuei jarraiki, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden eta nazioarteko inbertsio publikoko proiektu pilotuen diseinuan eta garapenean parte hartu nahi duten ETE-entzako 2019 ekitaldirako laguntza ez itzulgarrien laguntza programa arautzea eta deitzea da ebazpen honen helburua, baita nazioartekotze prozesuan zehar garapen iraunkorra sustatzea ere.

En línea con los objetivos del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco plasmados en el Plan de Internacionalización Empresarial 2017-2020 el objeto de esta resolución es regular y convocar, para el ejercicio 2019, un programa de ayudas no reintegrables a las PYMEs ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco que desean participar en el diseño y desarrollo de proyectos piloto de inversión pública internacional y promover el desarrollo sostenible a lo largo del proceso de internacionalización.

Oinarri hauen ondorioetarako, nazioarteko inbertsio publikoko proiektu pilotua dela ulertuko da, atzerrian Inbertsio Publikoko Proiektua (IPI) egitearen egokitasuna ebaluatzea eta irabazi ukigarriak ematea helburu duen inbertsio bat denean, bere eskala minimoan. Horretarako, sozialki errentagarria, iraunkorra eta helmuga herrialdeko dagokien agintariek ezarritako politika lerrokatzeekiko konkordantea dela dioten azterketak behar ditu ezinbestean. Irizpide horiek dira bere bideragarritasun aitortzaren ardatza, eta aitortza hori da burutzen hasteko ezinbesteko betebeharra.

A los efectos de estas bases se entenderá como proyecto piloto de inversión pública internacional aquella inversión, a su escala mínima, que tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un Proyecto de Inversión Pública (PIP) en el extranjero y producir beneficios tangibles. Para ello exige contar con los estudios que sustenten que es socialmente rentable, sostenible y concordante con los alineamientos de política establecida por las autoridades correspondientes del país de destino. Estos criterios sustentan su declaración de viabilidad, requisito indispensable para iniciar su ejecución.

2. artikulua.– Laguntza motak.

Artículo 2.– Naturaleza de las ayudas.

1.– Programa hau publizitate eta objektibotasun printzipioen mende dago bere egikaritzean nahiz ebazpenean.

1.– El presente programa está sometido a los principios de publicidad y objetividad en su ejecución y resolución.

2.– Laguntza horiek zuzen aurkeztu diren eskabideen jarraikako aitortza prozeduraren arabera izapidetuko dira.

2.– Estas ayudas se tramitarán conforme al procedimiento de reconocimiento sucesivo de las solicitudes correctamente presentadas.

3.– Programa honen markoan ematen diren laguntzak fondo galdurako laguntzak izango dira.

3.– Las ayudas que se concedan en el marco del presente Programa tendrán la consideración de subvenciones a fondo perdido.

3. artikulua.– Araudi aplikagarria.

Artículo 3.– Normativa Aplicable.

1.– Urriaren 1eko 40/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.

1.– Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2.– Urriaren 1eko 39/2015 Legea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

2.– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Azaroaren 17ko 38/2003 Diru-laguntzen Lege Orokorra eta lege hori garatzen duen Araudia (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua), diru-laguntzen arloan oinarrizko legedia dena.

3.– Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y Reglamento que la desarrolla (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio) en lo que constituya legislación básica en materia de subvenciones.

4.– Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena.

4.– Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

5.– Abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren kontura emandako diru-laguntzen bermeen eta itzulketaren jardunbide orokorra arautzen duena eta kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen baldintzak, jardunbidea eta betebeharrak ezartzen.

5.– Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

6.– Abenduaren 18ko Batzordeko (EB) Araudia, 1407/2013 zk., Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Itunaren 107 eta 108 artikuluak minimis-en laguntzei aplikatzeari buruzkoa (DOUE L 352/1).

6.– Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L 352/1).

4. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 4.– Recursos Económicos.

1.– 1. artikuluan ezarritako helburura bideratutako baliabide ekonomikoak 200.000 eurokoak dira, eta SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren aurrekontuetan horretarako ezarri diren aurrekontu-zuzkiduretatik etorriko dira. SPRIren aurrekontuak Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan sartuta daude.

1.– Los recursos económicos destinados a la finalidad establecida en el artículo 1 ascienden a la cantidad de 200.000 euros, y provendrán de las correspondientes dotaciones presupuestarias establecidas al efecto en los presupuestos de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, incluidos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Laguntzen esleipena ordenan egingo da, espedientea osatuta dagoen unearen arabera.

2.– La adjudicación de las ayudas se efectuará ordenadamente en función del momento en que el expediente esté completo.

3.– Programara bideratutako diru-kopurua agortzen denean, programa amaitu egingo da, eta gertaera hori SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren nazioartekotze zuzendariaren ebazpen bidez jakinaraziko da, www.spri.eus/pilotu bere web-orrian eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuta.

3.– El agotamiento de los fondos destinados al Programa implicará la terminación del mismo, declarándose tal circunstancia mediante resolución de la Directora de Internacionalización de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial publicada en su página web www.spri.eus/pilotu y en el Boletín Oficial del País Vasco.

5. artikulua.– Enpresa onuradunak eta betebehar orokorrak.

Artículo 5.– Entidades Beneficiarias y requisitos generales.

Oinarri hauetan xedatzen diren laguntzak eskuratu ahal izango dituzte:

Podrán acceder a las ayudas contempladas en las presentes bases:

– Izen soziala edo instalazio produktiboa Euskal Autonomia Erkidegoan duten mikroenpresak eta enpresa txikiak eta ertainak (ETE), beti ere, indarrean dagoen deialdia baino lehenago eratuak badira.

– Microempresas y pequeñas y medianas empresas (PYMEs) radicadas o con instalaciones productivas en la Comunidad Autónoma del País Vasco que se hayan constituido con anterioridad a la convocatoria en vigor.

ETE definizioa, Batzordearen 651/2014 (EB) Araudiaren 1. eranskinean zehaztutakoaren arabera, aplikatzen da.

La definición de PYME se aplica atendiendo a lo especificado en el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión.

– Indarrean dagoen plan estrategikoa edo nazioartekotzekoa dutenak, eta nazioarteko inbertsio publikoko proiektu pilotuen diseinuan eta garapenean parte hartzeko finantzaketa behar dutenak. Programa horiek egiteko modu, metodologia edo proposamen berritzaileak probatzeko balio behar dute, eskala murrutzean burutuak, eta lortutako esperientziatik abiatuta, gero bolumen handiagoko proiektuetan errepika daitezkeenak.

– Que cuenten con un Plan estratégico o de internacionalización vigente, y que precisen de financiación para participar en el diseño y desarrollo de proyectos piloto de inversión pública internacional que sirvan para poner a prueba modos de hacer, metodologías, o propuestas innovadoras a realizar en una escala restringida y que puedan ser, eventualmente, replicables a partir de la experiencia obtenida en proyectos de mayor volumen.

– Eskatzaileak onuradunak izan ahal izango dira, beti ere, esperientzia pilotuaren helburu den proiektua garatzeko eskumena duen atzerriko erakunde publiko batekin sinatutako akordio bat badute. Atzerriko erakunde horrek proiektuaren martxan jartzea partzialki finantzatzeko aurrekontua ere izan behar du. Halaber, erakunde publikoa ez den beste erakunde batekin ere egin daiteke akordioa, aipatutako proiektua kudeatu dezan, eta irabazi asmoa duten erakundeak nahiz irabazi asmorik gabekoak izan daitezke.

– Los solicitantes podrán ser beneficiarias siempre que cuenten con un acuerdo suscrito con un organismo público extranjero, con competencias para desarrollar el proyecto objeto de la experiencia piloto, y con presupuesto para financiar parcialmente la puesta en marcha del mismo. Asimismo, se podrá contar con un acuerdo de una entidad distinta a un organismo público que gestione el proyecto en cuestión, ya sean entidades con ánimo de lucro o sin ello.

6. artikulua.– Laguntzetatik kanpo geratzen diren enpresak.

Artículo 6.– Empresas excluidas.

1.– Oinarri hauetan arautzen diren diru-laguntzen onuradun izatetik kanpo geratzen dira azaroaren 17ko 38/2003 Diru-laguntzen Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusi diren egoeretakoren bat betetzen duten pertsonak edo enpresak, hau da, egiteko dagoen berreskuratze agindu bati lotuta daudenak, Europar Batasuneko Batzordeak aldez aurretik hala erabaki ostean, laguntza bat merkatu bateratuarekin ez-bateragarria ata legez kanpokoa dela esan duenean, baita krisian dauden enpresak, krisian dauden enpresa ez finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko laguntza estatalei buruzko Zuzentarauen definizioaren arabera (DO C249, 2014-07-31).

1.– Quedan excluidas, como beneficiarias de las subvenciones reguladas en estas bases, las personas o empresas en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común, así como las empresas en crisis, de acuerdo con la definición de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO C249, 31-07-2014).

2.– Zehapena ezarrita dutenak, zigor edo administrazio arlokoa, eta horren ondorioz, diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galduta, edo horiek lortzeko desgaitu egiten dituen legezko debekua dutenak, sexu-diskriminazioagatik gertatu direnak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen Seigarren Azken Xedapenean xedatutakoaren arabera.

2.– Encontrarse sancionada penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o hallarse incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

3.– Kanpoan geratzen dira honako egoera hauetan dauden enpresak:

3.– Quedan excluidas las empresas que se encuentren en las siguientes situaciones:

– Orotara 200.000 eurotik gorako minimis diru-laguntza jaso duten enpresak, indarrean dagoen jardunaldi fiskaleko eta aurreko ekitaldi bietako epealdian zehar kontabilizatuta.

– Haber recibido una ayuda total de minimis superior a 200.000 euros contabilizados a lo largo del período que comprende el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios anteriores.

– Laguntzak berreskuratzeko burutu gabe dagoen agindu baten mende dauden enpresak, laguntza bat legez kanpoko eta barneko merkatuarekiko bateraezina deklaratu duen Europako Batzordearen aurretiazko erabakiaren ondoren.

– Sujetas a una orden de recuperación de ayudas pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

– 1/1997 Legegintza Dekretuaren 50. artikuluan eta 38/2003 Legearen 13. artikuluan onuradun izaera lortu ezin dela zehazten duten suposizioetan, eta horiekin lotuta, bereziki:

– En los supuestos del artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997 y en los del artículo 13 de la Ley 38/2003 que determinen que no pueda obtenerse la condición de beneficiario, y en relación con ellos, en particular:

• Zerga-betebeharrak eta Seguritate Sozialeko Diruzaintza Orokorrarekikoak eta/edo erakunde laguntzaileekikoak egunean ez izatea, baita Eusko Jaurlaritzarekin dituen betebeharrekikoak, eta, halaber, zor muga-eguneratuak, erreklamatuak eta ez-ordainduak ez izatea SPRI Taldeko ezein enpresarekin.

• No estar al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Tesorería General de la Seguridad Social y/o sus entidades colaboradoras, así como de las obligaciones que mantenga con el Gobierno Vasco, sin tener asimismo deudas vencidas, reclamadas y no abonadas con cualquiera de las empresas del Grupo SPRI.

• Egiteko izatea edozein Administrazioko edo bere sektore publikoetako edozein erakundeko aurrekontu publikoetatik datozen laguntzei edo diru-laguntzei dagozkien kopuruen itzulketa betebeharrak. Halaber, ez dute deialdi honetan parte hartzerik zehapen-prozedura batean zehapen irmoa jaso dutenek, prozedura horren jatorria, edo mota honetako programetan parte hartzea eragozten duen beste edozein, beti ere, zehapen hori betetzeko epealdian sartuta badaude. Enpresa mota horretako itzulketa edo zehapen prozeduraren batean sartuta badago, laguntza ematea edo ordaintzea, zehapen-prozesu horren emaitzara baldintzatuta geratuko da.

• Tener pendientes obligaciones de reintegro de cantidades correspondientes a ayudas o subvenciones provenientes de presupuestos públicos de cualquier Administración o entidad perteneciente a sus sectores públicos. Tampoco podrán concurrir a la presente convocatoria quienes hubieren sido sancionados con carácter firme en un procedimiento sancionador que tuviere por origen la concesión de ayudas públicas o cualquier otro que impida la concurrencia a programas de esta naturaleza y se encuentren en el tiempo de cumplimiento de la sanción. Si la empresa se encuentra incursa en un procedimiento de reintegro o sanción de esta naturaleza, la concesión o en su caso, el pago de la ayuda, quedarán condicionados al resultado del mismo.

• Kaudimengabe deklarazioa jaso badute prozeduraren batean, konkurtso deklarazioa eskatu izana, konkurtsoan deklaratuak egotea, esku-hartze judizialari lotuta izatea edo inhabilitatuak izan badira Konkurtso Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio epaian zehaztu den inhabilitazio epealdia amaitu barik.

• Haber sido declaradas insolventes en procedimiento alguno, solicitado la declaración de concurso, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

– Ez enpresa, ez bere legezko ordezkariak ezin dute epai irmoren bidezko kondenarik izan lan osasunaren kontrako delituak egin izanagatik edo irmo zehatuak arau-hauste administratibo oso larria egin izanagatik aipatutako arloan, deialdi honen datatik atzerako 5 urteko epealdian.

– Ni la empresa ni sus representantes legales podrán haber sido condenados mediante sentencia firme por cometer delitos contra la salud laboral o sancionada con carácter firme por cometer infracción administrativa muy grave en dicha materia en el periodo de 5 años anteriores a la fecha de la presente convocatoria.

– Lehiaren jokoa eragotzi, murriztu edo faltsutu dezaketen praktikak burutzen dituela egiaztatu badu eskudun agintaritzak.

– Que por la autoridad competente se halla constatado que desarrolla prácticas que puedan impedir, restringir o falsear el juego de la competencia.

– Armagintza ekoizten, merkaturatzen eta finantzatzen jardunez gero, Herrialde Txirotuekiko Justizia eta Elkartasunerako Kartari buruzko abenduaren 28ko 14/2007 Legean xedatutakoaren arabera.

– Dedicarse a la producción, comercialización y financiación de armamento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 28 de diciembre, de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos.

4.– Onuraduna izan ahal izateko baldintzak diru-laguntzaren indarraldi osoan iraun beharko du.

4.– La condición para poder ser beneficiaria habrá de mantenerse durante todo el periodo de vigencia de la subvención.

7. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 7.– Gastos Subvencionables.

1.– Laguntza emateko ebazpenaren hurrengo hamabi hilabeteetan burututako ekintzak izango dira lagunduak. Edozein kasutan, diruz lagunduak izan daitezkeen ekintzei 2019ko abenduaren 31 baino lehen eman behar zaie hasiera.

1.– Serán objeto de ayuda las acciones efectuadas hasta los doce meses siguientes a la resolución de la concesión de ayuda. En cualquier caso, las acciones subvencionables deberán iniciarse con anterioridad al 31 de diciembre de 2019.

2.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak honako hauek izango dira, zalantzarik gabe diruz lagundutako jardueraren izaerari erantzuten diotenak eta behar-beharrezkoak direnak. Ezein kasutan diruz lagundu daitezkeen gastuen erosketa kostua ezin daiteke izan merkatuaren balioaren gainetikoa, eta, edozein kasutan ere, azaroaren 17ko 38/2003 Diru-laguntzen Lege Orokorraren 31. artikuluan xedatutakoari jarraituko zaio. Era berean, diruz lagundu daitezkeen gastuak azpikontratatuak izan litezke, % 50eko goreneko mugaraino.

2.– Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitable respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado, estándose, en cualquier caso, a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Asimismo, los gastos subvencionables podrán ser subcontratados hasta un límite máximo del 50%.

3.– Laguntza jaso dezaketen gastuak proiektuaren diseinuarekin, inplementazioarekin eta emaitzak lortu eta aztertzearekin zerikusia dutenak izango dira, proiektu hori errepikatu nahi balitz erabiltzeko.

3.– Los gastos susceptibles de apoyo serán los relacionados con el diseño del proyecto, la implementación del mismo y la obtención y el análisis de los resultados de cara a su eventual replicabilidad.

4.– Ez dira diruz lagunduko prezio publikoei lotutako erakunde publikoek fakturatutako zerbitzuak.

4.– No se subvencionarán los servicios facturados por entidades públicas sujetos a precios públicos.

8. artikulua.– Laguntza eskaera.

Artículo 8.– Solicitud de ayuda.

Ez dago mugarik aurkez daitekeen eskaera kopuruan.

No se presentan limites en el número de solicitudes a presentar.

Eskaera bakoitza eta bertan sartutako gastu guztiak proiektu bakarrera bideratu beharko dira.

Cada solicitud y todos los gastos contemplados en la misma tendrá que destinarse a un único proyecto.

9. artikulua.– Diru-laguntzen mugak eta kopuruak.

Artículo 9.– Límites y cuantías de las subvenciones.

1.– Eskatzaile bakoitzak proiektu bakarra garatzeko jaso dezake laguntza, hala ere, ez da mugarik ezarri proiektu bakoitzeko aurkez daitekeen eskaera kopuruan.

1.– Cada solicitante podrá recibir ayuda para desarrollar un solo proyecto, si bien no se establecen límites en el número de solicitudes a presentar por proyecto.

2.– Diruz lagundu beharreko proiektuaren kostu totala ezin daiteke 250.000 eurotik gorakoa izan eta proiektu hori garatzeko eskumenak dituen atzerriko erakunde publikoak, proiektu horren kostuaren, gutxienez, % 49ko ekarpena egin beharko du.

2.– El importe total del proyecto a subvencionar no podrá superar la cifra de 250.000 euros y el organismo público extranjero con competencias para desarrollar el proyecto tendrá que aportar, al menos, el 49% del coste del mismo.

Onuradun enpresei emandako laguntzek honako muga hauek izango dituzte: proiektuaren kostuaren % 51 arte eta 50.000 euro da gehieneko muga.

Las ayudas a las empresas beneficiarias tendrán los siguientes límites: hasta el 51% del coste del proyecto y un máximo de 50.000,00 euros.

10. artikulua.– Konkurrentzia beste laguntza batzuekin.

Artículo 10.– Concurrencia con otras ayudas.

1.– Diru-laguntza hauek bateraezinak dira administrazio honek, beste Administrazio Publiko batzuek edo erakunde pribatuek kontzeptu bererako helmuga herrialde berean emandako beste edozein laguntzarekin.

1.– Estas subvenciones son incompatibles con cualquier otra ayuda otorgada por esta administración, por otras Administraciones Públicas o por entidades privadas por el mismo concepto en el mismo país de destino.

Diruz lagundutako kontzeptua berbera balitz, enpresa onuradunek SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziari laguntza horien berri emateko derrigortasuna izango dute.

Si el concepto subvencionado fuera el mismo, las empresas beneficiarias tendrán obligación de comunicar a SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial dichas ayudas.

2.– Aurrekoaren kalterik gabe, aplikagarria izango da minimis-en diru-laguntzen metatzen erregimena, laguntza hauei edo ondorio horietarako Europako Batasunean sortutako beste zuzentarau edo xedapen batzuei buruz Batzordeak 2013ko abenduaren 18ko (EB) 1407/2013 Araudian xedatutakoaren arabera.

2.– Sin perjuicio de lo anterior, será de aplicación el régimen de acumulación de subvenciones de minimis con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativa a estas ayudas u otras directrices o disposiciones emanadas al efecto en el marco de la Unión Europea.

11. artikulua.– Eskaeren aurkezpena.

Artículo 11.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskaera aurkezteko epea oinarri hauek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu diren egunaren hurrengo egunean hasiko da eta 2019ko urriaren 31ko 12:00etan amaituko da, edo erabilgarri dauden funtsak amaitzen direnean, 3. artikuluan adierazitakoaren arabera.

1.– El plazo de presentación de solicitudes comienza el día siguiente al de la publicación de estas bases en el Boletín Oficial del País Vasco, y termina a las 12:00 horas del 31 de octubre de 2019, o con el agotamiento de los fondos disponibles, según lo indicado en el artículo 4.

2.– Eskaerak, errekerimenduak, jakinarazpena eta laguntza-deialdi honetan inplikatutako gainerako kudeaketak baliabide elektronikoz egingo dira, Administrazio Publikoen Ohiko Prozedura Administratiboari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.

2.– Las solicitudes, requerimientos, notificaciones y demás gestiones implicadas en esta convocatoria de concesión se efectuarán por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Bide elektronikoz tramitazioari buruzko xehetasunak, baita esakerak, erantzukizunpeko adierazpenak eta erabili behar diren gainerako ereduak ere Interneteko www.spri.eus/pilotu helbide honetan beteko dira.

3.– Las especificaciones de cómo tramitar, por el canal electrónico, así como las solicitudes, declaraciones responsables y demás modelos a utilizar, se cumplimentarán en la dirección de Internet www.spri.eus/pilotu

4.– Eskaerak, beteta dagoenean, eskatzailea den pertsona edo enpresaren sinadura aitortuaz gain, jarraian datorren artikuluan zehaztuko den dokumentazio-euskarria ere ekarriko du atxikita.

4.– La solicitud cumplimentada incorporará, además de la firma reconocida de la persona o empresa solicitante, la documentación soporte a la que se refiere el artículo siguiente.

5.– Espedienterako sarbidea eta eskaera egin osteko gainerako izapideak bide elektronikoz egingo dira, www.spri.eus/pilotu helbide honen bitartez.

5.– El acceso al expediente y demás trámites posteriores a la solicitud, se realizarán por canal electrónico, a través de la dirección www.spri.eus/pilotu

6.– Laguntza-eskaera, exijitutako dokumentazioarekin batera, aukeratzen den hizkuntza ofizialean aurkez daiteke. Halaber, laguntza-eskaeratik eratorritako ekintzetan eta prozedura osoan, enpresa eskatzaileak aukeratutako hizkuntza erabiliko da, azaroaren 24ko 10/1982 Euskararen Erabilera Normalizatzeko Oinarriko Legean xedatutakoaren arabera.

6.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la empresa solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

7.– Diru-laguntza eskaeraren aurkezpenak eskatzailearen honako baimena dakar, organo emaileak zuzen lor dezan zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean daudela dioen egiaztagiria. Hala ere, eskatzaileak berariaz egin diezaioke uko baimena emateari, eta kasu horretan, betebehar horiek egunean dituela dioen ziurtagiria aurkeztu behar du, eskatzen zaion beste bider.

7.– La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación del cumplimiento de las citadas obligaciones tantas veces como le sea requerido.

12. artikulua.– Eskaeren edukia.

Artículo 12.– Contenido de las solicitudes.

1.– Enpresa eskatzaileek honako eduki hauek bete beharko dituzte eskaera egiten dutenean:

1.– Las entidades solicitantes deberán realizar la solicitud con los siguientes contenidos:

a) Eskaera telematikoa behar bezala beteta eta erakunde eskatzailearen botere nahikoa duen legezko ordezkariak sinatuta. Aipatutako eskaera horretan erakundeari nahiz proiektuari buruzko datuak jasoko dira, horiek izango baitira proiektua egoki balioesteko oinarria.

a) Solicitud telemática debidamente cumplimentada y suscrita por la representación legal de la entidad solicitante con poder suficiente. Dicha solicitud incluirá tanto los datos relativos a la entidad, como los relativos al proyecto que servirán como base para la correcta valoración del mismo.

b) Erakunde eskatzailearen eskrituraren kopia eta/edo ordezkaritza ahalordetzearena.

b) Copias de las escrituras y/o poder de representación de la entidad solicitante.

c) Eman den kontu korrontearen banku-titularitatearen ziurtagiria.

c) Certificado de titularidad bancaria de la cuenta corriente facilitada.

d) Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete direla egiaztatzen duen ziurtagiria.

d) Certificados que acrediten el cumplimiento con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

e) ETE karakterizazioa: aurkeztu den Sozietateen gaineko Zergaren azken 200 formularioa, non egiaztatzen den eskatzailea ETE bat dela.

e) Caracterización de PYME: último formulario 200 de Impuesto sobre Sociedades presentado, donde se acredite la condición de que la solicitante es una PYME.

f) Aurreko bi zerga-ekitaldietan eta indarrean dagoen zerga-ekitaldian jasotako minimis laguntzak, Batzordearen (EB) 1407/2013 minimis laguntzei buruzko Araudiari lotuak.

f) Ayudas minimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso sujetas al Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión respecto a las ayudas minimis,

g) Global Compact edo Pacto Mundial-aren bazkide dela dioen egiaztagiria.

g) Acreditación de la condición de socio en Global Compact o Pacto Mundial.

h) Enpresa esportazio-partzuergo bateko, salmenta talde bateko, klusterren elkarte dinamizatzaile baten edo sektoreko elkarte baten kide den egiaztatzeko, edo lankidetza arloan nazioarteko sustapen-jardueretan parte hartzen duen egiaztatzeko balio duen dokumentazio oro.

h) Cuanta documentación sirva para acreditar si la empresa es miembro de un consorcio de exportación, grupo de venta, asociación dinamizadora de clústeres o de una asociación sectorial, o si participa en actividades de promoción internacional en cooperación.

i) Plan estrategikoa edo nazioartekotze plana indarrean. Plan horretan honako alderdi hauek aztertu behar dira: negozio unitateari buruzko hausnarketa, lehiakideen azterketa, negozio unitatearen balioaren eskaintza, lehiakortasun abantailak, sarbideen azterketa, merkatu eta herrialdeen azterketa, nazioartekotze estrategia, merkatuen segmentazio azterketa, salmenta proiekzioak eta planaren koherentzia.

i) El plan estratégico o de internacionalización vigente donde se analizarán los siguientes aspectos: reflexión acerca de la unidad de negocio, un análisis de la competencia, oferta de valor de la unidad de negocio, ventajas competitivas, análisis de vías de acceso, análisis mercados y países, estrategia de internacionalización, análisis segmentación mercados, proyecciones de venta y coherencia del plan.

j) Diru laguntza eskatzen den proiektu pilotuari buruzko memoria xehea aurkeztuko da, eta horren erreplika egiteko aurreikuspena ere sartuko da.

j) Memoria detallada del proyecto piloto para el que se solicita la ayuda, con inclusión de la previsión de replicabilidad del mismo.

k) Proiektu pilotuaren diseinuan parte hartzeko atzerriko erakunde publiko batekin edo erakunde kudeatzaile batekin sinatutako akordioa. Akordio horretan alderdi bien konpromisoa agertuko da proiektu hori burutzeko, finantzaketa-hitzarmena, aurreikusitako gastuen aurrekontu zehatza, proiektua errepikatzeko aurreikuspenak eta proiektua zuzen garatzeko egoki irizten zaien gai guztiak. Akordio hori ez balego, aurre-akordio bat dagoela zehazten duen erantzukizunpeko adierazpen batek ordezka dezake. Horretarako, 1. eranskina bete beharko da.

k) Acuerdo suscrito con un organismo público extranjero o entidad gestora para participar en el diseño de un proyecto objeto piloto en el que conste el compromiso de ambas partes para la realización del mismo, pacto de financiación, el presupuesto detallado de los gastos previstos, previsiones de replicabilidad y cuantas cuestiones se estimen precisas para el correcto desarrollo del proyecto. En caso de no disponer dicho acuerdo podrá sustituirse por una declaración responsable que indique la existencia de un preacuerdo. Para ello, se deberá cumplimentar el Anexo 1.

2.– Edozein kasutan, SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak egoki deritzon beste dokumentazio eta/edo informazio osagarri eska diezaioke enpresa eskatzaileari, aurkeztu den eskaera egoki ulertzeko, ebaluatzeko eta izapidetzeko. Zehaztu nahi da, arau honetan berariaz adierazi ez dena, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Publikoen Prozedura Erkideari buruzko Legean xedatutako aplikatuko dela. Dokumentazio hori eskatzen zaionean zehazten zaion epean aurkeztu beharko du.

2.– En cualquier caso, SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial podrá requerir a la empresa solicitante cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada, señalándose que, en lo no expresamente previsto en la presente norma, resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y del Procedimiento Administrativo Común. Documentación que deberá aportar en el plazo que se le especifique en el momento en el que le sea requerida.

3.– Eskaera osorik beteta etorriko ez balitz, edo dokumentazio osagarria ekarriko ez balu, 10 eguneko epean gabezia bete dezala edo manuzko dokumentuak aurkez ditzala eskatuko zaio enpresari, eta horrela egingo ez balu, bere eskaeran atzera egin duela ulertuko da, eta erabaki horri dagokion ebazpena emango da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Publikoen Prozedura Erkideari buruzko Legean xedatutakoaren arabera.

3.– Si la solicitud no viniera cumplimentada en todos sus términos, o no fuera acompañada de la documentación complementaria, se requerirá a la empresa para que, en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, dictándose a este respecto la correspondiente resolución, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

13. artikulua.– Balioespen irizpideak.

Artículo 13.– Criterios de valoración.

Diru-laguntzak onuradunak izateko irizpideak bete dituzten ETE-ei emango zaizkie eta, beti ere, jarraian zehaztuko diren balioespen irizpideen arabera:

Las subvenciones se otorgarán a las PYMEs que hubieran acreditado cumplir los requisitos para ser beneficiarias y siempre de acuerdo a los siguientes criterios de valoración:

a) 1. Irizpidea: Plan Estrategikoa, 30 punturaino.

a) Criterio 1: Plan Estratégico, hasta 30 puntos.

– Nazioartekotze euren estrategia lizitazio publikoetan parte hartzean oinarritzen duten enpresak, 30 puntu.

– La empresa basa su estrategia de internacionalización en la participación en licitaciones públicas, 30 puntos.

– Enpresaren estrategia beste bat bada, 25 puntu.

– La estrategia de la empresa es otra diferente, 25 puntos.

b) 2. Irizpidea: aurkeztu den proiektuaren konplexutasuna, 25 punturaino.

b) Criterio 2: complejidad del proyecto presentado, hasta 25 puntos.

Inbertsioaren edo metodologiaren berrikuntza eta inguru geografikoari egokitzea, baita potentzial biderkatzailea edo gerora euskal enpresa batek ustiatzekoa:

Novedad de la inversión o la metodología y adecuación al entorno geográfico, así como potencial multiplicador o de posterior explotación por parte de una empresa vasca:

– Kalifikazio altua, 25 puntu.

– Calificación alta, 25 puntos.

– Kalifikazio ertaina, 20 puntu.

– Calificación media, 20 puntos.

c) 3. Irizpidea: proiektuaren errepikagarritasuna, 20 punturaino.

c) Criterio 3: replicabilidad del proyecto, hasta 20 puntos.

– Atzerriko erakunde publikoak proiektuak errepikagarritasun handia duela irizten dio, 20 puntu.

– El organismo público extranjero estima que el proyecto tiene una alta replicabilidad, 20 puntos.

– Atzerriko erakunde publikoak proiektuak errepikagarritasun ertaina duela irizten dio, 15 puntu.

– El organismo público extranjero estima que el proyecto tiene una replicabilidad media, 15 puntos.

d) 4. Irizpidea: lankidetza, 10 punturaino.

d) Criterio 4: cooperación, hasta 10 puntos.

– Enpresa eskatzailea klusterrak dinamizatzeko elkarte bateko, esportazio partzuergo bateko, salmenta talde bateko edo aliantza bateko kidea da, 10 puntu.

– La empresa solicitante es miembro de una asociación dinamizadora de clúster, consorcio de exportación, grupo de venta o alianza, 10 puntos.

– Enpresa eskatzaileak lankidetzarako nazioarteko sustapen jardueretan hartzen du parte, 5 puntu.

– La empresa solicitante participa en actividades de promoción internacional en cooperación, 5 puntos.

e) 5. Irizpidea: gizarte erantzukizuna eta iraunkortasuna, 15 punturaino. Garapen Iraunkorraren helburuekiko konpromisoaren erakusgarri, erantzukizun iraunkorraren konpromisoa baloratuko da:

e) Criterio 5: Compromiso Social y Sostenibilidad, hasta 15 puntos. Como muestra del compromiso con los objetivos de Desarrollo Sostenible, se valorará el compromiso de responsabilidad sostenible:

– Enpresa eskatzailea Global Compact-en edo Pacto Mundialaren bazkide da eta, gainera, txostena aurkeztu du 2 aldiz gutxienez, 15 puntu.

– La empresa solicitante es socia de Global Compact o Pacto Mundial y además ha reportado informe al menos 2 veces, 15 puntos.

– Enpresa eskatzailea Global Compact-en edo Pacto Mundialaren bazkide da eta, gainera, txostena aurkeztu du behin batean gutxienez, 10 puntu.

– La empresa solicitante es socia de Global Compact o Pacto Mundial y además ha reportado informe al menos 1 vez, 10 puntos.

– Enpresa eskatzailea Global Compact-en edo Pacto Mundialaren bazkide da, 5 puntu.

– La empresa solicitante es socia de Global Compact o Pacto Mundial, 5 puntos.

14. artikulua.– Laguntzak ematea.

Artículo 14.– Concesión de las ayudas.

1.– Espedienteak erabat osatuta egon ahala emango dira ebazpenak.

1.– Las resoluciones se irán dictando a medida que los expedientes estén totalmente completos.

2.– Oinarri hauetan ezarritako irizpideen arabera balioetsiko dira eskaerak, 9. artikuluko 2. puntuan zehaztutako zenbatekoaren gainean kalkulatuko dira honako ehuneko hauek:

2.– Las solicitudes serán valoradas teniendo en cuenta los criterios establecidos en estas bases, calculando los siguientes porcentajes sobre el importe indicado en el punto 2 del artículo 9:

a) 50 eta 59 puntu arteko balioespena lortzen duten eskaerei, aurreko paragrafoan aurreikusitako laguntzen % 70 esleituko zaie, bertan ezarritako mugen arabera.

a) Las solicitudes que obtengan una valoración entre 50 y 59 puntos, se les asignará el 70% de las ayudas previstas en el párrafo anterior, con los límites previstos en el mismo.

b) 60 eta 69 puntu arteko balioespena lortzen duten eskaerei, aurreko paragrafoan aurreikusitako laguntzen % 80 esleituko zaie, bertan ezarritako mugen arabera.

b) Las solicitudes que obtengan una valoración entre 60 y 69 puntos, se les asignará el 80% de las ayudas previstas en párrafo anterior, con los límites previstos en el mismo,

c) 70 eta 79 puntu arteko balioespena lortzen duten eskaerei, aurreko paragrafoan aurreikusitako laguntzen % 90 esleituko zaie, bertan ezarritako mugen arabera.

c) Las solicitudes que obtengan una valoración entre 70 y 79 puntos, se les asignará el 90% de las ayudas previstas párrafo anterior, con los límites previstos en el mismo,

d) 79 puntutik gorako balioespena lortzen duten eskaerei, aurreko paragrafoan aurreikusitako laguntzen % 100 esleituko zaie, bertan ezarritako mugen arabera.

d) Las solicitudes que obtengan una valoración superior a 79 puntos, se les asignará el 100% de las ayudas previstas párrafo anterior, con los límites previstos en el mismo,

50 puntu lortzen ez duten proiektuak kanporatuta geratuko dira.

Aquellos proyectos que no alcancen 50 puntos quedan eliminados.

15. artikulua.– Diru-laguntzak emateko ebazpen prozedura.

Artículo 15.– Procedimiento de resolución de concesión de subvenciones.

1.– Eskaerak aztertu eta ebaluatzeko lan materialak Basque Trade & Investment-ek (Nazioartekotzeko Euskal Agentzia) izendatutako langile teknikoek egingo dituzte, eta emaitzak txosten teknikoak izango dira. Aipatutako sozietate horrek SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Erakunde Laguntzaile jardungo du.

1.– Los trabajos materiales de estudio y evaluación de las solicitudes serán realizados por personal técnico designado por Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización) que los presentarán como informes técnicos. Dicha sociedad actuará como Entidad Colaboradora de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

Dagozkion txosten teknikoek honako hauek jasoko dituzte: lortutako balorazioaren xehetasunak, onartutako proiektua, baita onartutako gastu hautagarriak ere.

Los correspondientes informes técnicos contendrán: el detalle de la valoración obtenida, el proyecto admitido, así como los gastos elegibles admitidos.

Edozein kasutan, txostena zuzen ebaluatzeko beharrezko irizten zaion kasuetan, banakako elkarrizketa bat eska dezake Basque Trade & Investment-ek (Nazioartekotzeko Euskal Agentzia) proiektuan zerikusia duten erakunde eskatzaileekin.

En todo caso, Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización) podrá requerir en los casos que se estime necesario para la correcta valoración del expediente, una entrevista individual con las entidades solicitantes implicadas en el proyecto.

2.– Laguntza-eskaeren ebaluazioa eta ebazpena espedientea osatuta dagoen unearen arabera egingo da.

2.– La evaluación y resolución de las solicitudes de ayuda se realizará en función del momento en el que el expediente esté completo.

3.– Basque Trade & Investment-en (Nazioartekotzeko Euskal Agentzia) dagozkien txostenetan oinarritutako proposamenen aurrean, SPRIren nazioartekotze zuzendariak ebatziko ditu laguntzak, eskaerak aurkeztu diren ordenaren arabera eta aurrekontu-kreditua dagoen bitartean.

3.– A la vista de las propuestas soportadas por los correspondientes informes técnicos de Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización), la Directora de Internacionalización de SPRI resolverá las ayudas en régimen de adjudicación directa, conforme al orden de su presentación y mientras se disponga de crédito presupuestario.

4.– Ebazpen epea. Ebazpenerako eta jakinarazpenerako sei hilabeteko gehieneko epea ezarri da, dokumentazio osoa aurkeztu den datatik aurrera. Epealdi horretan ebazpenik ez balego, baiespen-ebazpena dela ulertuko da.

4.– Plazo de resolución. Se establece un plazo máximo de resolución y notificación de seis meses desde la fecha de presentación de la documentación completa. La falta de resolución en plazo se entenderá como resolución estimatoria.

5.– Jende orok izan dezan eman diren laguntzen berri, SPRIren web-orrian eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira.

5.– Para general conocimiento de las ayudas concedidas se procederá a su publicación en la página web de SPRI y en el Boletín Oficial del País Vasco.

16. artikulua.– Laguntzen ordainketa.

Artículo 16.– Pago de las ayudas.

1.– Diru-laguntzaren abonua nazioarteko inbertsio publikoaren proiektu pilotuaren diseinua egin eta garatu dela egiaztatzea ahalbidetuko duen dokumentazio egiaztatzailea, baliabide elektronikoz, aurkeztu ostean egingo da.

1.– El abono de la subvención se realizará previa presentación, por medios electrónicos, de la documentación justificativa que permita comprobar la realización de diseño y desarrollo del proyecto piloto de inversión pública internacional.

2.– Justifikazio-dokumentazioa erakunde onuradunaren legezko ordezkariak sinatuta aurkeztu beharko da, baliabide telematikoz, proiektua amaitu ostean eta amaitu eta data horretatik bi hilabeteko epea bete arte aurkez daiteke, eta honako hau izango da:

2.– La documentación justificativa deberá presentarse por vía telemática con la firma del representante legal de la entidad beneficiaria, tras la finalización del proyecto y hasta dos meses después de dicha fecha y será la siguiente:

– Proiektua egin izanaren memoria, diseinuarena eta garapenarena, baita zalantza barik diruz lagundutako proiektuari dagozkion jarduera guztiena ere.

– Memoria de la realización del proyecto, de su diseño y desarrollo, así como de todas las actividades que de manera indubitada respondan a la naturaleza del proyecto subvencionado.

– Burututako jarduera guztien eta lortutako emaitzen zerrenda zehatza.

– Relación detallada de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

– Obra /Proiektuaren jasotze-akta, proiektuaren kolaboratzaile den atzerriko erakunde publikoak luzatua.

– Acta de recepción de obra/proyecto emitido por el organismo público extranjero colaborador del proyecto.

3.– Ez da diru-laguntzaren ordainketarik egin ahal izango, erakunde onuradunak ez baditu egunean bere zerga-betebeharren ordainketak eta Seguritate Sozialaren aurrekoak, edo zorduna bada, itzulketa jatorriaren ebazpenagatik.

3.– No podrán realizarse pagos de la subvención si la entidad beneficiaria no se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o si es deudor por resolución de procedencia de reintegro.

4.– Organo kudeatzaileak edozein unetan eska dezake beharrezko irizten dion beste dokumentazio eta informazio osagarri, enpresa onuradunak aurkeztutako dokumentazioa eta datuen egiazkotasuna ziurtatzeko helburuz.

4.– El órgano gestor podrá requerir, en cualquier momento, cuanta documentación e información complementaria considere necesaria en orden a la comprobación de la documentación y de la veracidad de los datos presentados por la empresa beneficiaria.

17. artikulua.– Laguntza eta/edo Likidazio eskaeren zuzenketa.

Artículo 17.– Subsanación de las Solicitudes de Ayuda y/o Liquidaciones.

1.– Laguntza eta/edo Likidazio eskaera osorik beteta etorriko ez balitz edo exijitu den gainerako dokumentazioa faltako balitz, SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak eskaera helaraziko dio erakundearen legezko ordezkariari, 10 laneguneko gehieneko epean, falta zuzen dezan edo manuzko dokumentuak aurkez ditzan.

1.– En el caso de que la solicitud de Ayuda y/o de Liquidación no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas del resto de la documentación exigida, SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial requerirá al representante legal de la entidad, para que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.

2.– Epe hori igarota, erakunde onuradunak falta zena zuzendu ez badu, SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak espedientea ebatzi dezake, eta ebazpen horren berri emango dio erakunde eskatzaileari.

2.– Transcurrido dicho plazo sin haber procedido la entidad beneficiaria a la subsanación, SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial podrá proceder a la resolución del expediente, comunicándose tal circunstancia a la entidad solicitante.

18. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 18.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Onuradunen betebeharrak dira, Diru-laguntzen Lege Orokorrean eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuan zehaztutakoak, horrek onartu baitzuen Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina, eta bereziki:

Son obligaciones de los beneficiarios, las previstas en la Ley General de Subvenciones y del Decreto Legislativo 1/91997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en particular:

1.– Emandako laguntza onartzea. Zentzu horretan, diru-laguntza eman izanaren jakinarazpena jaso den datatik aurrera hamabost eguneko epealdian, erakunde onuradunak berariaz eta idatziz uko egiten ez badio laguntza horri, onartua izan dela ulertuko da.

1.– Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la subvención, la entidad beneficiaria no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

2.– Eman den laguntza, eskatua izan den jarduera-plana gauzatzeko erabiltzea.

2.– Destinar la ayuda otorgada al desarrollo del plan de actuación para el cual ha sido concedida.

3.– SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak egoki irizten dion dokumentazio gehigarria eska dezakeela onartzea, baita Basque Trade & Investment Nazioartekotze Euskal Agentziak, bere erakunde kolaboratzaileak, izendatutako langileek, edozein unetan, onuradunaren edozein instalaziotan, beharrezko eta egoki irizten dien beste konprobatze eta egiaztapen egin ahal izatea ere, emandako laguntza jaso duen proiektua burutu dela eta exijitutako eskakizunak bete direla egiaztatzeko helburuz.

3.– Aceptar que SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial pueda requerir toda aquella documentación adicional que estime precisa, así como que personal designado por su entidad colaboradora Agencia Vasca de Internacionalización Basque Trade & Investment pueda realizar en cualquiera de sus instalaciones, cuantas comprobaciones y verificaciones considere necesarias y convenientes, con el fin de constatar la realización del proyecto objeto de la ayuda concedida y el cumplimiento de los requisitos exigidos.

4.– Fakturak bere osotasunean gordetzea eta SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eskura izatea bost urteko epealdian, gastu hautagarriak egin diren unetik aurrera kontatzen hasita.

4.– Conservar las facturas completas y tenerlas a disposición de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y de la Administración General de la Comunicad Autónoma del País Vasco durante un periodo de cinco años a contar desde el momento de la realización de los gastos elegibles.

5.– Laguntzen erabilera fiskalizatzeko dituzten eginkizunak egikaritzean eskatu duten informazioa helaraztea Eusko Jaurlaritzaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari edo eskudunak diren beste kontrol erakunde nazional nahiz komunitario batzuei.

5.– Facilitar a la oficina de Control Económico del Gobierno Vasco y al tribunal Vasco de Cuentas Publicas, u otros organizamos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

6.– Basque Trade & Investment-i (Nazioartekotze Euskal Agentzia), SPRIren sozietate filialari, berehala jakinaraztea hemen araututako laguntzen helburu bererako edo antzekorako beste edozein administraziori eskatu zaizkion diru-laguntzak edo beste administrazio batek emandako diru-laguntzak edo laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak.

6.– Comunicar inmediatamente a Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización), sociedad filial de SPRI, la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma o similar finalidad que las ayudas aquí reguladas, procedentes de cualquier otra Administración.

7.– SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziari jakinaraztea, laguntza emateko aintzat hartu den edozein egoeratan aldaketarik gertatu bada.

7.– Comunicar a SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial la modificación de cualquier circunstancia que haya sido tenida en cuenta para el otorgamiento de la ayuda.

8.– Programa honen bitartez eman den diru-laguntzaren jatorriari publizitate egokia ematea.

8.– Dar la adecuada publicidad del origen de la subvención otorgada mediante el presente Programa.

9.– Lengoaiaren eta irudien erabilera ez-sexista bermatzea, diruz lagundutako proiektua burutzen den bitartean sortzen diren dokumentuetan eta euskarrietan.

9.– Garantizar un uso no sexista del lenguaje e imágenes en los documentos y soportes que se produzcan durante la realización del proyecto subvencionado.

19. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 19.– Incumplimientos.

1.– Enpresa onuradunak Programa honetan ezarritako eskakizunen bat edo aplikagarria den arauren bat beteko ez balu, edo, kasuaren arabera, laguntza emateko ebazpenean ezartzen den baldintzaren bat beteko ez balu, laguntza jasotzeko eskubidea galduko du, eta SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziari itzuli beharko lioke une horretara arte jaso duen laguntzaren zenbatekoa, gehi dagozkion legezko interesak. Beharrezkoa balitz, itzulketa lortzeko dagokion legezko ekintzak egikarituko lirateke.

1.– En los supuestos en que la empresa beneficiaria incumpliera alguno de los requisitos establecidos en el presente Programa y demás normas que son de aplicación, así como alguna de las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de la ayuda, perderán el derecho a la misma, con obligación de reintegrar a SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial el montante de la ayuda que hubieran percibido hasta ese momento, más los correspondientes intereses legales que correspondan, procediéndose, en caso necesario, a ejercitar las acciones legales a las que hubiera lugar para conseguir el reintegro.

2.– Ez-betetze arrazoien artean, onartutako aurrekontuaren gaineko % 25etik gorako desbideraketak lirateke, salbu eta SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren iritziz desbideraketa hori salbuespena dela nahiko justifikatua izan txosten tekniko baten bidez.

2.– Entre las causas de incumplimiento estarán las desviaciones superiores al 25% sobre el presupuesto aprobado, salvo que a juicio de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial se justifique suficientemente la excepcionalidad, a través de un informe técnico dicha desviación.

3.– Bereziki, erakundeak laguntza exijitzeko eskubidea galduko du edo, kasuaren arabera, jaso dituen kopuruak itzuli beharko ditu honako kasu hauetan:

3.– En particular, la entidad perderá el derecho a exigir la ayuda o, en su caso, deberá proceder al reintegro de las cantidades ya percibidas en los siguientes casos:

a) Laguntza lortuko balu Programa honetan ezarritako baldintzak eta eskakizunak bete gabe, edo laguntza eman denean ezarritakoak bete gabe.

a) Haber obtenido la ayuda sin reunir las condiciones y requisitos establecidos en el presente Programa o incumpliendo las establecidas con motivo de la concesión de la ayuda.

b) Programa honetan edo laguntza eman denean ezarritako kontrol neurriei uko egitea edo eragoztea.

b) Negarse u obstruir cualquiera de las medidas de control previstas en el Programa o en la concesión de la ayuda.

c) Gastu hautagarriak dagokien epean ez justifikatzea edo Programa honetan edo laguntza ebatzi denean exijitutako eskakizunak ez-betetzea.

c) La no justificación en plazo de los gastos elegibles o el incumplimiento de los requisitos exigidos en este Programa o en la resolución de la misma.

d) Diruz lagundutako jarduera burutzeko epeak gainditzea, aldaketa-baimenik edo luzapenik lortu ez bada.

d) Sobrepasar los plazos establecidos para la realización de la actividad subvencionada, siempre que no medie autorización de modificación o prorroga.

e) Proiektutik egin den beste edozein desbideraketa edo laguntza eman deneko ebazpenean xedatu den beste edozein betebehar ez betetzea.

e) Cualquier otra desviación del proyecto o el incumplimiento de cualquier otra obligación que se disponga en la resolución de concesión de la ayuda.

4.– Erakunde onuradunak Agindu honetan, Diru-laguntzen Orokorra den azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluan, eta hurrengoetan, eta aplikagarriak diren gainerako arauetan, ezarritako baldintzaren bat beteko ez balu, baita, bere kasuan, emakida-ebazpenean ezarritako baldintzak beteko ez balitu ere, organo eskudunak ez-betetze-txostena egingo du, txosten horretan interesatuak ere bere ekarpena egiteko aukera izango du, eta gero, administrazio-ebazpenaren bidez, diru-laguntza jasotzeko eskubidearen galera deklaratuko du eta, kasuaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, bi hilabeteko epean, jasotako diru-laguntzen printzipala itzultzeko betebeharra, baita dagozkion berandutze-interesak ere, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 53.1 artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren 4.1 artikuluan ezarritako terminoen arabera. Aipatu zenbatekoak diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondorio guztietarako.

4.– En los supuestos en que la entidad beneficiaria incumpliera cualesquiera de los requisitos establecidos en la presente Orden, en el artículo 37, y siguientes, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normas de aplicación, así como si incumpliera las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión, el órgano competente, previo expediente de incumplimiento en el que se dará audiencia a la interesada, declarará, mediante resolución administrativa, la pérdida del derecho a la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco, en el plazo de dos meses, el principal de las subvenciones percibidas, así como los intereses de demora que correspondan, de conformidad y en los términos establecidos en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el artículo 4.1 del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

5.– Programaren bidez laguntza jaso duen jardueraren kostutik gorako laguntza zatia ere itzuli beharko da, beste laguntza batzuen metaketa dela eta 9. artikuluan araututako gainfinantzaketa gertatu bada, laguntza kobratu eta gero. Balizko honetan itzuli beharreko kopurua, gertaera hori aitortu edo itzulketa erabakitzen duen ebazpenean zehaztuko da.

5.– Procederá también el reintegro de la parte de la ayuda que exceda el coste de la actividad objeto del Programa cuando resulte la sobrefinanciación de la misma por motivo de la acumulación de otras ayudas regulada en el artículo 9, en momento posterior al cobro de la misma. La cantidad a reintegrar en este supuesto se determinará en la resolución que declare el hecho u acuerde el reintegro.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Aurreko deialdi batean ezarritakoaren arabera izapidetzen ari diren espedienteak, hartan xedatutakoaren arabera eraentzen jarraituko dute, behin betiko amaitu arte.

Los expedientes que se encuentren en tramitación conforme a lo establecido en una convocatoria anterior, se seguirán rigiendo por lo dispuesto en la misma hasta su conclusión definitiva.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorrean (aurrerantzean, DBEO) eta datuen babesari buruzko gainerako arauetan ezarritakoaren arabera, eskatu den diru-laguntzen espedientea kudeatzeko lortzen diren datu pertsonalak, eta datu pertsonalak tratatzeko oinarri juridikoa SPRIren helburua betetzeko interes legitimoa da, bere sortze-legea eta garapen araudiari jarraiki.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (en adelante, RGPD) y demás normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se informa de que los datos facilitados serán tratados con el fin de gestionar el expediente de la ayuda que se solicita, siendo la base jurídica por la que se tratan los datos personales, el interés legítimo para el cumplimiento de la finalidad de SPRI acorde a su ley de creación y normativa de desarrollo.

Aipatutako informazio hori enpresa laguntzaileei helarazi dakieke, eta arlo horretan eskuduna den Administrazio Publikoari eta SPRI Taldeko enpresei ere bai (ikusi http://www.spri.eus/es/quienes-somos/sociedades-del-grupo-spri).

Dicha información podrá ser transmitida a empresas colaboradoras, Administración Pública con competencia en la materia y empresas del Grupo SPRI (ver http://www.spri.eus/es/quienes-somos/sociedades-del-grupo-spri).

Interesdun guztiek datuen babeserako araudiak ematen dizkien eskubideak baliatu ahal izango dituzte SPRIren aurrean, horretarako idatziz zuzenduko zaizkio SPRIri, honako helbide honen bidez lopd@spri.eus

Todas las personas interesadas tienen la capacidad de ejercer los derechos que la normativa de protección de datos le ampara ante SPRI dirigiéndose por escrito a lopd@spri.eus

SPRIn Datu Pertsonalen Babesari buruzko informazio gehigarria eta zehatza kontsultatzeko, www.spri.eus/privacidad webgunean dagoen Pribatutasun Politikara jo dezakezue.

Para consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos Personales en SPRI pueden dirigirse a la Política de Privacidad incluida en www.spri.eus/privacidad

Datuen babesa eskatu behar izanez gero, kontrol-agintea Datuen Babeserako Espainiako Agentzia dela jakinarazten da.

Se informa de que la autoridad de control en el caso que necesite solicitar la tutela de datos es la Agencia Española de Protección de Datos.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak oinarri haiei buruz hartutako erabakiek izaera administratiboa dute eta jurisdikzio eskuduna administrazioarekiko auziei dagokiena da.

Las decisiones de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en relación a las presentes Bases son de naturaleza administrativa y la jurisdicción competente es la contencioso-administrativo.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Oinarri hauek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu diren egunaren hurrengo egunean sartuko dira indarrean.

La presente Resolución surtirá efecto a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común