Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

124. zk., 2019ko uztailaren 2a, asteartea

N.º 124, martes 2 de julio de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
3249
3249

AGINDUA, 2019ko ekainaren 20koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen baita Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2018ko azaroaren 19ko Aginduaren laugarren aurrekaria (agindu haren bidez, hasiera ematen zaio Leioako udalerriko Leioandin babes ofizialeko 101 etxebizitza alokairuan esleitzeko prozedurari).

ORDEN de 20 de junio de 2019, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se modifica el antecedente cuarto de la Orden de 19 de noviembre de 2018, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se inicia el procedimiento de adjudicación, en régimen de arrendamiento, de 101 viviendas de protección oficial, en Leioandi, en el municipio de Leioa.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

Lehenengoa.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2018ko azaroaren 19ko Aginduaren bidez, hasiera eman zitzaion Leioako udalerriko Leioandin babes ofizialeko 101 etxebizitza alokairuan esleitzeko prozedurari.

Primero.– Mediante la Orden de 19 de noviembre de 2018, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, se iniciaba el procedimiento de adjudicación, en régimen de arrendamiento, de 101 viviendas de protección oficial, en Leioandi.

Bigarrena.– Etxebizitzen esleipen-prozedura hasi ondoren ikusi da errakuntza bat dagoela 2018ko azaroaren 19ko Aginduaren laugarren aurrekarian.

Segundo.– Una vez iniciado dicho procedimiento de adjudicación de viviendas se ha detectado una errata en el punto cuarto de los antecedentes de la Orden mencionada de 19 de noviembre de 2018.

Hirugarrena.– Etxebizitza-sustapen hori Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA (VISESA) baltzu publikoak sustatzen du, eta EB2-0452/15-EC-000 du espediente-zenbakia.

Tercero.– Esta promoción de viviendas promovida por la Sociedad Pública Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (VISESA), bajo el número de expediente EB2-0452/15-EC-000.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Lehenengoa.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari dagokio agindu hau ematea, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Aginduaren 29. artikuluan xedatutakoari jarraikiz –agindu hura etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa da–.

Primero.– Corresponde al Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda dictar la presente Orden, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del Registro de Solicitantes de Vivienda y de los Procedimientos para la Adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2018ko azaroaren 19ko Aginduaren laugarren aurrekaria zuzentzea (agindu haren bidez, hasiera ematen zaio Leioako udalerriko Leioandin babes ofizialeko 101 etxebizitza alokairuan esleitzeko prozedurari). Gauzak horrela, laugarren aurrekaria honela geratuko da:

Primero.– Modificar el punto cuarto de los antecedentes de la Orden de 19 de noviembre de 2018, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se inicia el procedimiento de adjudicación en régimen de arrendamiento, de 101 viviendas de protección oficial, en Leioandi, en el municipio de Leioa que queda como sigue:

«Laugarrena.– Sustapen honetako 101 etxebizitza horietako bost, bi logelakoak, 74,45 m2 eta 90,00 m2 bitarteko azalera dutenak, mugikortasun urri iraunkorra duten elbarriei egokituta daude. Gainontzeko 96 etxebizitzetatik, 22 gela bakarrekoak dira eta 40,97 m2 eta 55,53 m2 bitarteko azalera dute, 70 bi logelakoak dira eta 52,60 m2 eta 68,87 m2 bitarteko azalera dute, eta 4 hiru logelakoak dira eta 90,00 m2 azalera dute. Etxebizitzak lagatzeko araubidea alokairua izango da.»

«Cuarto.– Del total de viviendas de esta promoción, 5 viviendas, de dos dormitorios con una superficie de entre 74,45 m2 y 90,00 m2, están adaptadas a personas con discapacidad con movilidad reducida de carácter permanente. De las otras 96 viviendas, 22 son de un dormitorio y tienen una superficie de entre 40,97 m2 y 55,53 m2, 70 viviendas son de dos dormitorios y tienen superficies comprendidas entre 52,60 m2 y 68,87 m2, y 4 viviendas son de tres dormitorios y tienen una superficie de 90 m2. El régimen de cesión es el de arrendamiento».

Bigarrena.– Agindu honen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke, hilabeteko epean, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke zuzenean, bi hileko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan. Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean hasiko da errekurtso biak aurkezteko epea.

Segundo.– Contra la presente Orden puede interponerse recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko ekainaren 20a.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de junio de 2019.

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


Análisis documental

Euskadi, bien común