Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

122. zk., 2019ko ekainaren 28a, ostirala

N.º 122, viernes 28 de junio de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA JUSTIZIA SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA
3211
3211

AGINDUA, 2019ko ekainaren 19koa, Lan eta Justiziako sailburuarena, uztailaren 29ko 191/2003 Dekretuan 2019. urterako aurreikusitako laguntzen deialdia egiteko dena. Dekretu horrek enpresaburuen elkarteei eta erakunde sindikalei dirulaguntzak emateko modua arautzen du, enpresa-elkarteen eta sindikatuen giza baliabideen kualifikazioa haien jarduera-eremuen berezko gaietan hobetzera zuzendutako prestakuntza-planak garatzeko.

ORDEN de 19 de junio de 2019, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se realiza para el año 2019, la convocatoria de las ayudas previstas en el Decreto 191/2003, de 29 de julio, por el que se regula la concesión de subvenciones a las asociaciones empresariales y a organizaciones sindicales para el desarrollo de planes formativos dirigidos a mejorar la cualificación de sus recursos humanos en temas propios de sus ámbitos de actividad.

Uztailaren 29ko 191/2003 Dekretuak (2003ko irailaren 1ean Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratua, 169. zenbakia) Enpresaburuen Elkarteei eta Erakunde Sindikalei dirulaguntzak emateko aukera arautzen du, Enpresaburuen Elkarteen eta Erakunde Sindikalen giza baliabideen kualifikazioa haien jarduera-eremuen berezko gaietan hobetzera zuzendutako prestakuntza-planak garatzeko. Dekretu horrek Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak 1996ko urriaren 29ko 244/1996 Dekretuarekin hasitako laguntza-neurriei jarraipena emateko helburua du. Adierazitako neurriak prestakuntza-jarduerak gauzatzen laguntzeko dira, Enpresaburuen Elkarteen eta Erakunde Sindikalen berezko helburuen barnean. Dekretu horren bitartez enpresaburuen elkarteen eta erakunde sindikalen prestakuntzako barne-programak indartzera, integratzera eta koherentzia ematera zuzendutako finantzaketa publikoko sistema bat ezartzen da, horiek beren koadroen eta langileen prestakuntzarako tresna egoki izan daitezen, modu horretan egoera soziolaboralari beharrezko laguntza emanez.

El Decreto 191/2003, de 29 de julio, por el que se regula la concesión de subvenciones a asociaciones empresariales y a organizaciones sindicales para el desarrollo de planes formativos dirigidos a mejorar la cualificación de sus recursos humanos en temas propios de sus ámbitos de actividad, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco núm. 169, de 1 de septiembre de 2003, tiene por objeto dar continuidad a las medidas de apoyo para la realización de actividades de carácter formativo dentro de los fines propios de organizaciones empresariales y sindicales iniciadas por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales en el año 1996, con el Decreto 244/1996, de 29 de octubre. Mediante el mismo se establece un sistema de financiación pública dirigido a impulsar el fortalecimiento, la integración y la coherencia de los programas internos de formación de las organizaciones empresariales y sindicales, de cara a convertirlas en instrumentos idóneos para la cualificación de sus cuadros y personal, fomentando de este modo su contribución a la necesaria mejora de la situación sociolaboral.

Aipatutako arauak indarraldi mugagabea du, hain zuzen ere arauaren 9.3 artikuluak ezartzen du Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuaren Aginduaren bitartez urtero aipatutako Dekretuan aurreikusitako laguntzen deialdia egingo dela, horiek finantzatzeko erabiliko diren eskaeren eta gehienezko kopuru globalaren aurkezteko epea adieraziz, entitate onuradunen bi kategorien artean banatuta.

La citada norma subvencional tiene vigencia indefinida, si bien su artículo 9.3 establece que mediante Orden del/la Consejero/a de Justicia, Empleo y Seguridad Social, se realizará anualmente la convocatoria de las ayudas previstas en dicho Decreto, con expresión del plazo de presentación de las solicitudes y de la cuantía global máxima que vaya a destinarse a la financiación de las mismas, repartida entre las dos categorías de entidades beneficiarias.

Xedapen honen bidez iragarritako dirulaguntza lerroa Lan eta Justiziako sailburuaren 2019ko otsailaren 8ko Aginduan (Lan eta Justizia Saileko 2019. urterako Dirulaguntza Plan Estrategikoa onartzen duena) dago xedatuta, Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8.1 artikuluan ezartzen duen moduan, eta manu horretan aipatutako edukiarekin.

La línea subvencional convocada por esta disposición está prevista en la Orden de 8 de febrero de 2019, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Trabajo y Justicia para el año 2019, tal y como establece el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y con el contenido señalado en ese precepto.

Lan eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko apirilaren 11ko 84/2017 Dekretuaren 9.1.w) artikuluarekin bat etorrita, Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritzari dagokio gizarte-eragileek dituzten giza baliabideen kualifikazioa sustatzea, zenbait prestakuntza-planen bitartez, zehazki giza baliabide horiek gizartearen garapen ekonomikoaren eta ongizatearen alde egin dezaten sustatuko duten prestakuntza-planen bitartez.

El Decreto 84/2017, de 11 de abril, de estructura orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Justicia, atribuye en su artículo 9.1.w) a la Dirección de Trabajo y Seguridad Social la función de promover la cualificación de los recursos humanos de los agentes sociales a través del fomento de planes formativos que potencien la contribución de los mismos al desarrollo económico y bienestar de la sociedad.

191/2003 Dekretuaren 16. artikuluak ezartzen duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan propio ezarritako aurrekontu-kredituetatik aterako dira dekretuaren helburua betetzeko behar diren aurrekontu-baliabideak.

El artículo 16 del Decreto 191/2003, de 29 de julio, dispone que los recursos presupuestarios destinados al cumplimiento del objetivo de dicha norma procederán de los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49.5 artikuluan ezarrita dagoenez –Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateratua onartu zen dekretu horren bidez–, Euskal Autonomia Erkidegoaren ekonomia-ekitaldi bakoitzeko aurrekontu orokorrak indarrean jartzen direnean, dirulaguntzak arautzeko behar diren xedapenak emango dira, eta egon daudenak gaurkotu edo aldatu egingo dira; orobat, bere garaian indarraldi mugagabekotzat jo ziren dirulaguntzak iragarriko dira.

El Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, establece en su artículo 49.5 que una vez en vigor los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi de cada ejercicio económico, se procederá a actualizar, revisar o, en su caso, establecer las normas reguladoras de la concesión de las subvenciones de los programas y a realizar la convocatoria correspondiente de aquellas que fueron en su momento reguladas con vigencia indefinida.

Abenduaren 22ko 5/2017 Legearen bidez onetsitako Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorrei dagokien aurrekontu-luzapenean esleitu da 3112 Lana, 11 zerbitzua, Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza programan, 45499 azpikontzeptua, Transferentziak eta dirulaguntzak irabazteko asmorik gabeko beste instituzioei, 004 partida, 191/2003 izenekoa, Formakuntza-planak enpresa-elkarteak eta sindikatuentzat; guztira, zenbatekoa 710.000 eurokoa da.

En la prórroga presupuestaria de la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2018, se ha consignado en el programa 3112 Trabajo, servicio 11, Dirección de Trabajo y Seguridad Social, subconcepto 45499, Transferencias y subvenciones a otras instituciones sin fines de lucro, la partida 004 denominada Decreto 191/2003, Planes Formativos asociaciones empresariales y organizaciones sindicales, por un importe total de 710.000 euros.

Dirulaguntza horiek ez zaizkio aldez aurretik Europako Batzordeari jakinarazi behar, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. artikuluko betekizunak betetzen ez direlako; izan ere, emandako dirulaguntza publikoak, bere izaera dela eta, ez du abantaila ekonomikorik ekartzen, ez du lehia edo estatu kideen arteko merkataritza-trukeak faltsutzen eta ezin du halakorik faltsutu.

Estas subvenciones no están sujetas a la obligación de notificación previa a la Comisión Europea por no concurrir los requisitos del artículo 107 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, dado que la subvención pública concedida, por su naturaleza, no supone una ventaja económica, no falsea ni puede falsear la competencia, ni los intercambios comerciales entre los Estados miembros.

Hori guztia dela-eta, eta aipatutako uztailaren 29ko 191/2003 Dekretuaren 9.3 artikuluan aurreikusitako gaikuntza baliatuz, honako hau

Por todo ello, y en ejercicio de la habilitación prevista en el citado artículo 9.3 del Decreto 191/2003, de 29 de julio,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Helburua.

Primero.– Objeto.

Uztailaren 29ko 191/2003 Dekretuan xedatutako laguntzak eskuratzeko 2019ko deialdia egitea. Dekretu horren bidez, enpresarien elkarteei eta erakunde sindikalei beren jarduera eremuetako berezko gaiei dagokienez, giza baliabideen trebakuntza hobetzeko prestakuntza-planak egiteko emango zaizkien dirulaguntzak arautu ziren.

Convocar para el año 2019 las ayudas previstas en el Decreto 191/2003, de 29 de julio, por el que se regula la concesión de subvenciones a las asociaciones empresariales y a organizaciones sindicales para el desarrollo de planes formativos dirigidos a mejorar la cualificación de sus recursos humanos en temas propios de sus ámbitos de actividad.

Bigarrena.– Eskabideak aurkezteko epea.

Segundo.– Plazo de presentación de solicitudes.

Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da agindu honek ondorioak sortzen dituenetik aurrera.

El plazo de presentación de solicitudes de estas ayudas será de un mes desde que la presente Orden surta efectos.

Hirugarrena.– Diru-baliabideak.

Tercero.– Recursos económicos.

Deialdi honen xede den finantzaketari bideratutako baliabide ekonomikoak, 2019rako, 710.000 eurokoak dira; horietatik 497.000 euro 2019. urteko aurrekontu arruntetik ordainduko dira eta 213.000 euro 2020rako konpromisoko aurrekontutik, 3112 Lana 11 zerbitzua, Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza programaren kontura.

Los recursos económicos destinados a la financiación objeto de esta convocatoria para el año 2019 ascienden a un total de 710.000 euros, de los cuales 497.000 euros irán con cargo al presupuesto ordinario 2019 y 213.000 euros con cargo al presupuesto de compromiso para el año 2020, con cargo al programa 3112 Trabajo, Servicio 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social.

Zenbateko hori entitate onuradun izan daitezkeen kategoria bien artean banatuko da, eta banaketarako formula honako hau izango da:

Dicha cuantía máxima se distribuirá entre las dos categorías de entidades beneficiarias atendiendo a la siguiente fórmula de reparto:

a) Enpresaburuen elkarteei gehienezko kopuru globalaren % 40 emango zaie, hau da, 284.000 euro.

a) A las asociaciones empresariales se destinará el 40% de la cuantía global máxima, esto es, 284.000 euros.

b) Erakunde sindikalei gainerako % 60a emango zaie, hau da, 426.000 euro.

b) A las organizaciones sindicales se destinará el 60% restante, es decir, 426.000 euros.

Laugarrena.– Dirulaguntzak emateko eta eskuratzeko baldintzak.

Cuarto.– Condiciones de acceso y concesión de subvenciones.

1.– Honako hauek dira aipatutako dirulaguntzak jasotzeko baldintzak:

1.– Las condiciones para el acceso y la concesión de estas ayudas son las siguientes:

– Uztailaren 29ko 191/2003 Dekretuan aurreikusitakoak. Dekretu horrek enpresaburuen elkarteei eta erakunde sindikalei dirulaguntzak emateko modua arautzen du, enpresa-elkarteen eta sindikatuen giza baliabideen kualifikazioa haien jarduera-eremuen berezko gaietan hobetzera zuzendutako prestakuntza-planak garatzeko.

– Las previstas en el Decreto 191/2003, de 29 de julio, por el que se regula la concesión de subvenciones a las asociaciones empresariales y a organizaciones sindicales para el desarrollo de planes formativos dirigidos a mejorar la cualificación de sus recursos humanos en temas propios de sus ámbitos de actividad.

– Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean eduki beharko dituzte.

– Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

– Ezingo dute eduki zigor- edo administrazio-mailako zehapenik, laguntza publikoak edo dirulaguntzak eskuratzeko aukera galarazten dienik, eta, halaber, ezingo dira egon horretarako gaitasuna kentzen dien legezko debekuren batean, ezta sexu-diskriminazioaren zioz sortu direnetan ere ez, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean ezarritakoaren arabera.

– No hallarse sancionada penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni hallarse incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación por razón de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

– Ezingo dira egon Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. apartatuan aurreikusten duen egoera batean ere.

– No hallarse incursa en ninguna de las circunstancias prevenidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Nolanahi ere, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren (Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duenak) 50.4 atalean ezarritakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak edo erakunde autonomiadunek ezaugarri bereko beste laguntza edo dirulaguntzaren batzuk eman izana dela-eta horiek itzultzeko edo zigortzeko prozesuren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, prozesu hori amaitu egin beharko da onuradunei dirulaguntzak edo laguntzak eman eta ordaindu ahal izateko. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak betetzeke dituztenak ezingo dira onuradun izan.

2.– En todo caso, de acuerdo con el artículo 50.4 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, la concesión y, en su caso, el pago de las ayudas y subvenciones a las beneficiarias de estas quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación. No podrán ser beneficiarias quienes tengan pendientes obligaciones por reintegro de subvenciones con la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– Artikulu honetan onuradun izateko ezartzen diren baldintzak betetzen direla justifikatzeko, bestalde, erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu ahalko da. Salbuespen bakarra zerga-betebeharrak edo Gizarte Segurantzarekikoak egunean direla ziurtatzeko agiria izango da.

3.– La justificación del cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo para obtener la condición de beneficiarias podrá ser sustituida por una declaración responsable, salvo el requisito relativo a encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Bosgarrena.– Kudeaketa-organoa.

Quinto.– Órgano de gestión.

Lan eta Justiziako Saileko Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza da eskaerak kudeatzeko eta izapidetzeko ardura duen organoa, eta ebazteko eskumena duena Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendaria.

El órgano encargado de la gestión y tramitación de las solicitudes es la Dirección de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Trabajo y Justicia y la competente para resolver la Directora de Trabajo y Seguridad Social.

Seigarrena.– Ebaluazio-batzordea.

Sexto.– Comisión Evaluadora.

Agindu honetan ezarritakoaren babesean aurkeztutako proiektuak analizatu eta ebaluatzeko, ebaluazio-batzorde bat sortuko da. Lan eta Gizarte Segurantzako Zuzendaritzako hiru teknikarik, titularrak izendatuak, osatuko dute.

Para el análisis y evaluación de los proyectos presentados al amparo de lo establecido en la presente Orden, se designará una Comisión Evaluadora compuesta por tres personas técnicas de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social, nombradas por su persona titular.

Batzorde horrek ebazpen-proposamena egingo dio Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariari, uztailaren 29ko 191/2003 Dekretuaren 12.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Esta Comisión elevará la propuesta de resolución a la Directora de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.1 del Decreto 191/2003, de 29 de julio citado.

Zazpigarrena.– Dirulaguntzen izapidetze telematikoa.

Séptimo.– Tramitación telemática de las ayudas.

1.– Bitarteko elektronikoen bidez egingo dira eskabideak, errekerimenduak, jakinarazpenak eta diru laguntzen deialdi honekin zerikusia duten gainerako gestioak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluak ezarri bezala.

1.– Las solicitudes, requerimientos y notificaciones y demás gestiones implicadas en esta convocatoria de concesión de ayudas se efectuarán por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak nola izapidetu jakiteko xehetasunak euskadi.eus-eko egoitza elektroniko honetan eskuratu daitezke:

2.– Las especificaciones sobre cómo tramitar, las solicitudes, declaraciones responsables, justificaciones y demás modelos están disponibles en la siguiente sede electrónica de euskadi.eus:

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2019/formakuntzarako-enpresaburuen-elkarteei-eta-erakunde-sindikalei-dirulaguntzak-191/2003-dekretua-2019/y22-izapide/eu

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2019/subvenciones-a-asociaciones-empresariales-y-organizaciones-sindicales-para-formacion-decreto-191/2003/y22-izapide/es

3.– Eskaeraren ondorengo izapideak honako helbide honen bitartez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

3.– Los trámites posteriores a la solicitud se realizarán a través de http://www.euskadi.eus.mi-carpeta

4.– Elektronikoki egingo dira erakunde interesdunei egin beharreko jakinarazpenak, eta Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoaren «Nire karpeta» delakoan kontsultatu beharko dira.

4.– Las notificaciones a las entidades interesadas se efectuarán electrónicamente y deberán consultarse en el apartado de «Mi Carpeta» de la sede electrónica del Gobierno Vasco.

Jakinarazpena egin dela balioetsiko da, erakunde interesduna edo, bestela, haren legezko ordezkaria edo baimendutako pertsona edukira sartzen denean.

La notificación se entenderá practicada en el momento que la entidad interesada o, en su caso, el representante legal o persona autorizada acceda a su contenido.

Jakinarazpena eskuragarri jartzen denetik hamar egun natural igarotzen badira erakunde interesduna edo, bestela, haren legezko ordezkaria edo baimendutako pertsona edukira sartu gabe, jakinarazpena baztertu egin dela eta izapidea egin dela balioetsiko da, prozedurarekin jarraituz. Ez da hala jokatuko, ofizioz edo pertsona zein erakunde hartzaileak hala eskatuta sarbidearen ezintasun tekniko edo materiala dagoela egiaztatzen bada.

Cuando transcurran diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que la entidad interesada o, en su caso, representante legal o persona autorizada acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por efectuado el trámite, siguiéndose el procedimiento, salvo que de oficio o a instancia de la persona o entidad destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

5.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 41.6 artikuluaren arabera, ohar bat bidaliko da interesdunak emandako gailu elektronikora edota posta elektronikoaren helbidera, eta, horren bidez, dagokion administrazioaren edo erakundearen egoitza elektronikoan edo prestatutako helbide elektroniko bakarrean jakinarazpen bat dagoela adieraziko zaio interesdunari.

5.– De acuerdo con el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se enviará un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que este haya comunicado, informando al interesado de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única.

Zortzigarrena.– Eskaeren aurkezpena eta egiaztagirien ekarpena eta dokumentazioa.

Octavo.– Presentación de solicitudes y aportación de documentación.

1.– Eskabidea webguneko inprimakian egin beharko da, euskadi.eus-eko egoitza elektronikoan. Bertan jasoko dira, hain zuzen ere, erantzukizunpeko adierazpenak.

1.– La solicitud, que incluye las declaraciones responsables, se cumplimentará en el formulario disponible en la sede electrónica de euskadi.eus.

2.– Dirulaguntzaren eskabidearekin batera, honako agiri hauek aurkeztu behar dira:

2.– La solicitud de subvención se acompañará de la siguiente documentación:

– Prestakuntza-planaren inprimaki deskribatzailea, dekretuaren 10.a) artikuluan ezartzen dituenak barnebilduta eta agindu honen 1. eranskinak jasotzen duen formatuan. Memoria horrek 1. eta 2. dokumentuak jasoko ditu, baita 3. dokumentuaren ale bat ere eskatzen den prestakuntza-jarduera bakoitzeko.

– Formulario descriptivo del plan formativo en los términos exigidos en el artículo 10.a) del Decreto, con el formato publicado en el Anexo I de esta Orden y que quedará conformado con los documentos 1 y 2, y con tantos ejemplares del documento 3 como actividades formativas se soliciten.

– Eskabidearen sinatzaileak erakunde eskatzailea ordezkatu, bere izenean diru laguntza eskatu eta berau jasotzeko duen legezko gaitasuna egiaztatzen duten agiriak.

– Documentación que acredite la capacidad legal para representar, solicitar y recibir la subvención en nombre de la entidad por parte de la persona que suscriba la solicitud.

3.– Honako hauek jasoko erantzukizunpeko adierazpenak:

3.– Mediante declaración responsable se acreditarán las siguientes circunstancias:

1) Erantzukizunpeko adierazpena, beste dirulaguntza batzuen egoerari buruzkoa, baldin eta horiek administrazio batzuei nahiz erakunde publiko nahiz pribatuei eskatu bazaizkie, eta jadanik edo izapidetzeke badaude, prestakuntza -plan berbera betetzeko edota eskabidepeko plan horren alderdietatik edozein betetzeko.

1) La situación en que se encuentre (solicitada, concedida o en trámite) cualquier otra ayuda o subvención para el mismo Plan formativo o cualquiera de sus partes objeto de la solicitud que se haya solicitado de esta u otras administraciones públicas o a otros entes públicos o privados.

2) Erantzukizunpeko adierazpena, itzulketa-prozeduren edota prozedura zehatzailearen egoerari buruzkoa: baldin eta halako prozedura hasi badira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta bere erakunde autonomiadunek izaera bereko dirulaguntza eman eta gero, eta prozedura horiek oraindik izapidetzeke badaude.

2) La situación de los procedimientos de reintegro o sancionadores que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la CA de Euskadi y sus organismos autónomos, se hallen en tramitación.

3) Erantzukizunpeko adierazpena, sexu-arrazoiengatiko bereizkeria egin izanagatik administrazioaren nahiz zehapenen eremuan zigorra jaso ez izana eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen izenean debeku horrekin zehaturik ez egotea adierazten duena.

3) No estar sancionada administrativa ni penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo, ni estar sancionada con esta prohibición en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

4) Erantzukizunpeko adierazpena, dirulaguntzak edo laguntza publikoak jasotzea eragozten duen administrazio-zehapenik ez izatea edo horretarako gaitasuna kentzen duen legezko debekurik ez izatea adierazten duena.

4) No estar sancionada penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvención o ayudas públicas, ni hallarse incursa en prohibición legal que les inhabilite para ello.

5) Dirulaguntzak itzultzeagatiko betebeharren ordainketa egunean duelako erantzukizunpeko adierazpena, araudiaren arabera zehazten den moduan.

5) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.

6) Dirulaguntzen Lege Orokorraren 13.1 eta 2. artikuluan xedatutako ezein inguruabarretan ez dagoelako erantzukizunpeko adierazpena.

6) No hallarse incursa en ninguna de las circunstancias prevenidas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.

7) Uztailaren 19ko 191/2003 Dekretuan eta Dirulaguntzen Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan ezarritako betekizun eta baldintza guztiak betetzeko konpromisoa.

7) Compromiso de cumplir todos los requisitos y condiciones establecidas en el Decreto 191/2003, de 19 de julio, así como en los artículos 14 y 46 de la Ley General de Subvenciones.

8) Abenduaren 17ko 698/191 Dekretuaren 2.3 artikuluan ezarritako formetatik edozein erabiliz, berme erreala eratzeko konpromisoa hartzea.

8) Compromiso de constitución de garantía real en alguna de las formas establecidas en el artículo 2.3 del Decreto 698/191, de 17 de diciembre.

4.– Dirulaguntza jasotzeko eskaera aurkeztean baimena emango diote organo kudeatzaileari zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzarekikoetan egunean egon behar duela dioen betekizuna betetzen duela egiaztatzeko behar beste ziurtagiri eskatzeko. Horretarako, ez da beharko erakunde eskatzailearen oniritzirik. Kasu horretan, ziurtagiri horiek aurkeztu beharko ditu, araudian aurreikusitako baldintzetan.

4.– La presentación de la solicitud de concesión de subvención comportará la autorización al órgano gestor para solicitar las acreditaciones del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social tantas veces como fuera necesario, sin necesidad del consentimiento de los mismos. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, en cuyo caso deberá presentar dichas certificaciones en los términos previstos reglamentariamente.

5.– Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izateko, erakunde eskatzaileak Eusko Jaurlaritzaren Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren Hirugarrenen Erregistroan egon beharko du.

5.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, la entidad solicitante deberá constar en el Registro de terceros de la oficina de control económico del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco.

Erakundea ez badago erregistratuta edo Ekonomia eta Ogasun Saileko Hirugarrenen Erregistroan dauden bankuko datuak aldatu nahi baditu, honako helbide honetan agertzen den formularioa bete beharko du:

En caso de que la entidad no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de terceros del Departamento de Economía y Hacienda, deberá cumplimentar el formulario según modelo establecido en:

http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/

www.euskadi.eus/gobierno-vasco/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/alta_terceros.html

Bederatzigarrena.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Noveno.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Uztailaren 29ko 191/2003 Dekretuak ezartzen dituen betebeharrez gain, laguntza hauen onuradun suertatzen diren erakundeek bete egin beharko dute Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. 18. eta 46. artikuluetan ezarritakoa, bai eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak (Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena) 50. artikuluan ezarritako betebeharrak ere.

Además de las obligaciones previstas en el Decreto 191/2003, de 29 de julio, las entidades beneficiarias de estas ayudas cumplirán, en todo caso, con lo previsto en los artículos 14, 18 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las obligaciones establecidas en el artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Uztailaren 29ko 191/2003 Dekretuan (dekretu horren bidez, beren jarduera-eremuetako gaiei dagokienez giza baliabideen trebakuntza hobetzeko prestakuntza-planak gara ditzaten, enpresa-elkarteentzako eta sindikatuentzako dirulaguntzen emakida arautzen da) ezarritakoari ez ezik honako hauek xedatutakoari ere men egingo diote agindu honek hizpide dituen dirulaguntzek: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea; Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua) VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua; eta Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorrean eta 887/2006 Errege Dekretuan (azken horren araudia onartzen duena) jasotako oinarrizko arauketa.

Además de lo establecido en el Decreto 191/2003, de 29 de julio, por el que se regula la concesión de subvenciones a asociaciones empresariales y a organizaciones sindicales para el desarrollo de planes formativos dirigidos a mejorar la cualificación de sus recursos humanos en temas propios de sus ámbitos de actividad, las subvenciones a que se refiere esta Orden se sujetan a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Título VI y Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre; y a la regulación básica recogida en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de esta última.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Deialdi honen izapidean jasotzen diren datu pertsonalak (parte-hartzaileek tratatzeko baimendutakoak) fitxategi batera sartuko dira. Dirulaguntzen deialdi hau edo honekin zerikusia daukan bestelako edozein administrazio-prozedura edo -espediente kudeatzea izango da fitxategi horren xedea, bai eta deialdian parte hartu duten pertsonei deialdiaren garapenaren berri ematea ere. Lan eta Justizia Sailaren Laneko eta Gizarte Segurantzako Zuzendaritza da fitxategi horren arduraduna. Datuak begiratzeko, zuzentzeko eta ezeztatzeko eskubideak erabili ahalko dira, http://www.euskadi.eus web-orrialdean datuen babesari buruz jasotzen den informazio gehigarri eta xehean azaltzen den bezala.

Los datos personales recogidos en la tramitación de esta convocatoria, cuyo tratamiento es autorizado por los y las participantes en la misma, serán incluidos en un fichero cuyo objeto será gestionar la presente convocatoria de subvenciones y cualquier otro procedimiento o expediente administrativo relacionado con la misma, así como para informar a las personas concurrentes a dicha convocatoria de su desarrollo. La responsable de este fichero es la Dirección de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Trabajo y Justicia. Los derechos de acceso, rectificación y cancelación se podrán ejercer tal y como se explica en la información adicional y detallada sobre protección de Datos que figura en la página web http://www.euskadi.eus

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Administrazio-bidea agortzen duen agindu honen aurka, berraztertzeko aukerako errekurtsoa jarri ahalko diote interesdunek Lan eta Justiziako sailburuari, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera, edo zuzenean administrazioarekiko auzietarako errekurtsoa Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegiaren Administrazioarekiko Auzietarako Salan, aldizkari ofizial berean argitaratu eta biharamunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluek ezarritakoaren arabera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Trabajo y Justicia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el mismo diario oficial, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak agindu honek.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko ekainaren 19a.

Lan eta Justiziako sailburua,

MARÍA JESÚS CARMEN SAN JOSÉ LÓPEZ.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de junio de 2019.

La Consejera de Trabajo y Justicia,

MARÍA JESÚS CARMEN SAN JOSÉ LÓPEZ.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común