Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

120. zk., 2019ko ekainaren 26a, asteazkena

N.º 120, miércoles 26 de junio de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
3129
3129

90/2019 DEKRETUA, ekainaren 18koa, ekintza humanitarioko esku-hartzeetarako laguntzak arautzen dituena.

DECRETO 90/2019, de 18 de junio, por el que se regulan las ayudas a intervenciones de acción humanitaria.

Garapenerako Lankidetzari buruzko Legeak (otsailaren 22ko 1/2007 Legeak) 21. artikuluan ezartzen duenez, honako hau da ekintza humanitarioa: hondamendiek eragindako biktimei edo egoera biziki ahulean dauden herriei ematen zaien laguntza oro, bizirik iraun dezaten, edo beren eskubideak babestearren, duintasuna defendatzearren eta geroko garapenerako oinarriak jartzearren.

La Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo, en su artículo 21, contempla la acción humanitaria como el conjunto de acciones de ayuda a las víctimas de desastres, o a poblaciones en situación de vulnerabilidad extrema, orientadas a garantizar su subsistencia, proteger sus derechos, defender su dignidad y sentar las bases de su posterior desarrollo.

Eusko Jaurlaritzak ekintza humanitarioaren gaineko esku-hartzeak finantzatu ditu nazioarteko elkartasun-politikarekin hasi zenetik eta, beraz, ibilbide luzea dauka eremu honetan, krisiak eragindako pertsonen duintasuna babesteko eta bizitza salbatzeko daukan konpromisoaren ondorioz. Gizatasun, inpartzialtasun, independentzia eta neutraltasunaren printzipioek zuzentzen duten politika honen erdigunean pertsonak daude. Eragile humanitario gehienek onartzen dituzte printzipio hauek, eta beren jardueren ardatz bihurtzen. Izan ere, beharrezkoa den tokian laguntza eman behar dela defendatzen duen betebehar humanitarioa sustatzen dute, iruzkin politikoak, interes ekonomikoak edo arraza, etnia, nazionalitate, erlijio, sexu, adin edo lotura politikoen ziozko diskriminazio negatiboak albo batera utzita.

El Gobierno Vasco ha financiado intervenciones en materia de acción humanitaria desde los inicios de su política de solidaridad internacional, por lo que cuenta con una trayectoria dilatada en este ámbito, fruto de su compromiso por salvar la vida y proteger la dignidad de las personas afectadas por las crisis. Las personas están en el centro de esta política, que se rige por los principios de humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad. Estos principios, ampliamente aceptados por los actores humanitarios como los que deben guiar sus actuaciones, suponen reconocer el imperativo humanitario de proporcionar asistencia donde sea necesario, obviando consideraciones políticas, intereses económicos o cualquier discriminación negativa por razón de raza, etnia, nacionalidad, religión, sexo, edad o filiación política.

Azken urteetan, Garapenerako Lankidetzaren kargurako ekintza humanitarioentzako laguntzak arautzen dituen otsailaren 19ko 31/2008 Dekretuaren bidez ezarri dira ekintza humanitarioak burutzeko laguntzen deialdiak.

En los últimos años, las convocatorias de las ayudas destinadas a la acción humanitaria se han efectuado al amparo del Decreto 31/2008, de 19 de febrero, por el que se regulan las ayudas a acciones humanitarias con cargo a la cooperación para el desarrollo.

Ekainaren 19ko 5/2008 Legeak Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia sortu eta arautzen du; martxoaren 3 ko 95/2010 Dekretuak eta erakundearen antolaketa eta funtzionamendua zehazten du. Aurreko araudietan aurreikusitakoaren arabera, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziari dagokio garapenerako lankidetza-politika betearaztea.

Con la aprobación de la Ley 5/2008, de 19 de junio, por la que se crea y regula la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, y de conformidad con lo previsto en el Decreto 95/2010, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del ente, la ejecución de la política de cooperación para el desarrollo corresponde a la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

Zehazki, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia zuzenbide pribatuko erakunde publikoa da, nortasun juridiko propioa eta bere helburuak lortzeko jarduteko gaitasuna dituena. Dirulaguntza horien kudeaketan pilatutako esperientziari esker, egin daitezkeen zenbait hobekuntza identifikatu ditzakegu, barne-kudeaketa eta erakunde hartzaileek dirulaguntzok eskuratzeko erraztasuna hobetze aldera betiere. Horretarako, ezinbestekoa da dirulaguntzen araudia Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren errealitate juridikora eta praktikara egokitzea.

La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo se configura como ente público de derecho privado, con capacidad jurídica propia y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. La experiencia acumulada en la gestión de subvenciones permite identificar un conjunto de mejoras que tienen el objetivo de optimizar tanto su gestión interna, como el acceso a las mismas por las entidades destinatarias. Ello hace necesaria la adaptación de la normativa subvencional a la realidad jurídica y a la práctica de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

Era berean, 2017an Eusko Jaurlaritzak Ekintza Humanitarioko Estrategia bat onartu zuen, sistema humanitarioko erronketako batzuei aurre egiteko, azken urteetan Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek eta laguntza horietan parte hartzen duten erakundeek metatutako esperientzia oinarri hartuta. Gaur egun, krisialdiak denboran zehar luzatzen dira, eta beharrizanak laguntzak baino erritmo biziagoan hazten dira. Horrexegatik ezarri dira, hain zuzen ere, erronka hauek. Eragile humanitarioek gero eta egoera konplexuagoei egin behar izaten diete aurre, eta sistema humanitarioa, dirudienez, ez da gai eskaerei erantzuteko, pertsona gero eta gehiago artatu eta inoiz baino leku gehiagotan jardun arren.

Asimismo, en 2017, el Gobierno Vasco aprobó una Estrategia de Acción Humanitaria que pretende abordar algunos de los retos del sistema humanitario, a partir de la experiencia acumulada en los últimos años por las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y de las organizaciones que concurren a estas ayudas. Estos desafíos están relacionados con el hecho de que, en la actualidad, las crisis se prolongan en el tiempo y las necesidades aumentan a un ritmo superior a la ayuda. Los actores humanitarios se enfrentan a situaciones cada vez más complejas y el sistema humanitario, a pesar de que atiende a más personas y actúa en más lugares que nunca, parece incapaz de responder a las demandas.

Ekintza Humanitarioko Estrategiaren helburua da, beraz, 2018-2023 aldirako Eusko Jaurlaritzaren politika humanitarioa planifikatzea eta lau jarduera-ardatzetan antolatzen diren ekintza zehatzak proposatzea: krisi humanitarioak kalte egin dion biztanleria babestea; erakundeak indartzea, beren lana eraginkortasun handiagoarekin gauzatu dezaten; herritarrak informatu eta sentsibilizatzea, ekintza humanitarioan parte har dezaten; eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren eginkizuna eta beste eragile batzuekin duen koordinazioa indartzea, bere politikaren kalitatea hobetzeko.

El objetivo de la Estrategia de Acción Humanitaria es planificar la política humanitaria del Gobierno Vasco para el periodo 2018–2023 y plantear una serie de acciones concretas que se articulan en cuatro ejes de actuación: proteger a las poblaciones afectadas por crisis humanitarias; fortalecer a las organizaciones para que puedan realizar su labor de forma más eficaz; informar y sensibilizar a la ciudadanía para implicarla en la acción humanitaria; y fortalecer el papel de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y su coordinación con otros actores para mejorar la calidad de su actividad.

Hori guztia dela eta, diruz lagun daitezkeen esku-hartzeei beste ikuspegi bat eman zaie, gatazkak eta beste indarkeria-egoera batzuk lehenestea izan dadin helburu nagusia.

En consonancia con todo lo anterior, se da una nueva orientación a las intervenciones que son susceptibles de subvención, las cuales se concentran en el objetivo general de priorizar los conflictos y otras situaciones de violencia.

Horren harira, aurreko dekretuaren aldean egindako aldaketa nabarmenenak dira, batetik, gatazka-testuinguruak eta beste indarkeria-egoera batzuk lehenetsi izana. Gaur egun, gatazketan ez dira sartzen soilik gerrako borrokak, baizik eta baita beste indarkeria-egoera batzuk ere, narkotrafikoarekin eta krimen antolatuarekin lotuak. Gainera, azaleratzen ari direnak, luzeak edo ahaztuak izan daitezke. Krisi humanitario luzeak dira pertsonak nahitaez desplazatu beharra eragiten duten arrazoi garrantzitsuenetako bat, eta garapen jasangarria hondatzen ari dira. Krisialdi luzeetan beharrizan izugarriak eta ustekabekoak, egiturazko ahultasunak eta urteetan irauten duten larrialdiak batzen dira. Ahaztutako gatazketan biztanleriak ez du ia laguntzarik jasotzen, eragile humanitario gutxi, estaldura mediatiko txikia eta dohaintza-emaileen interes-falta baitago.

En este sentido, las modificaciones sustanciales respecto al Decreto anterior son, por un lado, la priorización de los contextos de conflicto y otras situaciones de violencia. Actualmente, los conflictos abarcan no solo los enfrentamientos bélicos, sino también otras situaciones de violencia, vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado. Además, pueden ser emergentes, prolongados u olvidados. Las crisis humanitarias de larga duración constituyen una de las grandes causas de desplazamientos forzosos de personas y destruyen el desarrollo sostenible. En ellas se combinan necesidades extremas e imprevistas, vulnerabilidades estructurales y emergencias que se alargan durante años. En los conflictos olvidados, las poblaciones apenas reciben ayuda, debido a la escasa presencia de actores humanitarios, la baja cobertura mediática y la falta de interés de los donantes.

Bestalde, dekretu honen arauaren helburuak bere aplikazio-eremutik kanpo uzten ditu larrialdi humanitarioko ekimenak diruz laguntzeko laguntzak, premiazko jarduera horiek berehalako erantzun bat behar baitute, hots, 48 edo 72 orduan eman beharrekoa, eta hori ezin da bete dirulaguntzen arau honekin.

Por otro lado, el objeto de la norma del presente Decreto deja fuera de su ámbito de aplicación las ayudas destinadas a subvencionar las iniciativas de emergencia humanitaria, ya que este tipo de actuaciones urgentes requieren una respuesta inmediata, en 48 o 72 horas, que no puede ser atendida por la presente norma subvencional.

Era berean, dirulaguntza hauen kudeaketa optimizatzeko asmoz, administrazio-prozesuak sinpletzeko alderdiak arautzen dira, Grand Bargain akordioan ezarritako xedearekin bat. Akordio hori, zehazki, 2016an Istanbulen egin zen Munduko Goi-bilera Humanitarioaren ezarri zen.

Asimismo, y con el objetivo de optimizar la gestión de estas subvenciones, se regulan aspectos dirigidos a simplificar los procesos administrativos, en línea con la meta fijada en el acuerdo Grand Bargain, surgido de la Cumbre Humanitaria Mundial, que tuvo lugar en Estambul en 2016.

Esparru orokor honen barruan, aurreko dekretuak arautzen zituen esku-hartzeko bi modalitateei eutsi zaie –ekintza humanitarioko proiektuak eta ekintza humanitarioko estrategiak–, eta esku hartzeko beste bi modalitate sartu dira, finantzagarriak, irekiak eta iraunkorrak direnak ekintza humanitarioko ekimenetarako eta ekintza humanitarioko estrategietan norgehiagoka arautzen dutenak; halaber, dirulaguntzen arauak aurreikusten zuen ordainketa-sistema berbera ezarri da.

Dentro de este marco general, se mantienen las dos modalidades de intervención que regulaba el Decreto anterior –proyectos de acción humanitaria y estrategias de acción humanitaria–, con dos modalidades de intervención financiables, abierta y permanente para las iniciativas de acción humanitaria, y de concurrencia competitiva para las estrategias de acción humanitaria; así como el mismo sistema de pagos que preveía la norma subvencional.

Hori guztia Eusko Jaurlaritzako Ekintza Humanitarioko Estrategiaren emaitzan sartzen eta justifikatzen da, bai eta hura egiteko prozesuan sortu diren hausnarketetan eta sistema humanitarioaren barruan sortzen ari diren eraldaketetan ere.

Todo ello tiene su encaje y justificación en el resultado de la Estrategia de Acción Humanitaria del Gobierno Vasco, en las reflexiones que se han generado en su proceso de elaboración y en las transformaciones que se están produciendo en el sistema humanitario.

Horren arabera, Lehendakariak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2019ko ekainaren 18an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Lehendakari, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 18 de junio de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da ekintza humanitarioko esku-hartzeak finantzatzeko laguntzen araubidea arautzea, gatazka-testuinguruetan eta beste indarkeria-egoera batzuetan krisi humanitarioak jasaten dituzten pertsonen eskubideak eta giza duintasuna babesteko, sufrimendua arintzeko eta bizitzak salbatzeko, eremu humanitarioan erabiltzen diren nazioarteko estandarren bitartez identifikatuta.

Es objeto del presente Decreto, regular el régimen de las ayudas destinadas a la financiación de intervenciones de acción humanitaria dirigidas a salvar la vida, aliviar el sufrimiento, proteger la dignidad humana y los derechos de las personas que sufren crisis humanitarias en contextos de conflictos y otras situaciones de violencia, identificadas mediante estándares internacionales utilizados en el ámbito humanitario.

2. artikulua.– Finantzatu daitezkeen esku-hartze modalitateak.

Artículo 2.– Modalidades de intervenciones financiables.

Esku-hartze modalitate hauek finantzatu ahal izango dira:

Se podrán financiar las siguientes modalidades de intervenciones:

a) Ekintza humanitarioko proiektuak, krisi humanitarioen eraginpeko pertsonak babesteko esku-hartzeak, baldin eta dekretu honen 5.1.a), 5.1. b) eta 5.2 artikuluetan aurreikusitako betekizunak betetzen dituzten erakundeek egiten badituzte.

a) Proyectos de acción humanitaria, intervenciones centradas en la protección de las personas afectadas por crisis humanitarias, que son implementadas por aquellas entidades que cumplen los requisitos previstos en el artículo 5.1.a), 5.1. b) y 5.2, del presente Decreto.

b) Ekintza humanitarioko estrategiak, epe ertaineko eta aurrekontu handiagoko esku-hartzeak, zeinek, aipatutako babes-ekintzez gain, erakunde humanitarioak sendotzeko eta euskal herritarrak sentsibilizatzeko bestelako ekintzak ere jasotzen baitituzte, baldin eta dekretu honen 5.1 eta 5.2 artikuluetan aurreikusitako betekizunak betetzen dituzten erakundeek egiten badituzte.

b) Estrategias de acción humanitaria, intervenciones de medio plazo y mayor presupuesto que, además de las acciones de protección mencionadas, incluyen otras acciones de fortalecimiento de las organizaciones humanitarias y de sensibilización a la ciudadanía vasca que son implementadas por aquellas entidades que cumplen con los requisitos previstos en el artículo 5.1 y 5.2 del presente Decreto.

3. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 3.– Recursos económicos.

Laguntza horietarako erabiliko diren baliabide ekonomikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan berariaz ezarritako aurrekontu-zuzkiduretatik aterako dira.

Los recursos económicos destinados a estas ayudas procederán de las correspondientes dotaciones presupuestarias establecidas al efecto en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4. artikulua.– Adjudikatzeko prozedurak.

Artículo 4.– Procedimientos de adjudicación.

1.– Eskatutako esku-hartze modalitatearen arabera, laguntza adjudikatzeko prozedura hau izango da:

1.– En función de la modalidad de intervención solicitada, el procedimiento de adjudicación de la ayuda será:

a) Ondoz ondoko lehia-prozedura, modu iraunkorrean zabalik dagoena ekintza humanitarioko proiektuentzat, eta eskaerak aurkeztutako ordenari jarraikiz adjudikatuko dena. Aurkeztutako eskabideak ezesteko arrazoia izango da aurrekontu-kreditua agortzea, horren argitalpen ofiziala baino lehen aurkeztu badira; argitalpen horren ostean, eskabide berriak ez dira onartuko.

a) Un procedimiento de concurrencia sucesiva, abierto de forma permanente, para proyectos de acción humanitaria, que se adjudicará siguiendo el orden de presentación de solicitudes. El agotamiento del crédito presupuestario constituirá motivo de desestimación de las solicitudes presentadas cuando estas se hayan presentado antes de la publicación oficial del mismo. Tras esta publicación, se inadmitirán las nuevas solicitudes.

b) Norgehiagoka-araubideko prozedura, ekintza humanitarioko estrategietarako.

b) Un procedimiento de concurrencia competitiva, para estrategias de acción humanitaria.

2.– Nolanahi ere, laguntzen zenbatekoek ezin izango dituzte muga hauek gainditu:

2.– En todo caso, los importes de las ayudas no podrán superar los siguientes límites:

a) Ekintza humanitarioko proiektuetarako, diruz lagun daitekeen proiektu bakoitzaren muga 200.000 eurokoa da.

a) Para los proyectos de acción humanitaria, el límite de cada proyecto subvencionable es de 200.000 euros.

b) Ekintza humanitarioko estrategietarako, dirulaguntza gutxienez 500.000 eurokoa eta gehienez 800.000 eurokoa izango da. Edonola ere, deialdia ebaztean, murriztu egin ahal izango da estrategia bakoitzeko diruz lagundu daitekeen gehieneko edo gutxieneko zenbatekoa.

b) Para las estrategias de acción humanitaria, la subvención será como mínimo de 500.000 euros y como máximo de 800.000 euros. En todo caso, la resolución de convocatoria podrá reducir el importe mínimo y máximo a subvencionar por estrategia.

3.– Modalitateetako bakoitzerako ezarritako zenbatekoa deialdiaren ebazpenean bertan zehaztuko da. Norgehiagoka-araubideko prozeduran aurreikusitako zuzkiduran esleitu ez den soberakina ondoz ondoko emakidaren modalitatean erabili ahalko da, bai zuzkidura hori agortzeko estrategia-eskaerarik jaso ez delako, bai aurkeztutako eskaerek betekizunak betetzen ez dituztelako, bai eskabidea egiteko unean indarrean dauden Garapenerako Lankidetzaren Gida Planean eta Ekintza Humanitarioko Estrategian ezarritako baldintzak betetzen ez dituztelako edo eskatzen den gutxieneko puntuaziora iristen ez direlako.

3.– La cuantía determinada para cada una de las modalidades se especificará en la correspondiente resolución de convocatoria. El remanente no asignado de la dotación prevista en el procedimiento de concurrencia competitiva podrá destinarse a la modalidad de otorgamiento sucesivo, bien porque no se reciben solicitudes de estrategias suficientes para agotarla, o bien porque las solicitudes presentadas no reúnen los requisitos establecidos, no cumplen con las premisas establecidas en el Plan Director de Cooperación para el Desarrollo y la Estrategia de Acción Humanitaria, que se encuentren vigentes en el momento de realizar la solicitud, o no alcanzan la puntuación mínima requerida.

4.– Aurreko zenbakian adierazitako esleipena egin ondoren esleitu gabeko zenbatekorik geratzen bada eskaera-kopuru nahikorik jaso ez delako, zenbateko hori Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak aurrekontu-ekitaldirako duen beste laguntza-programa baterako erabili ahal izango da.

4.– Si tras producirse la asignación mencionada en el apartado anterior quedase algún importe sin asignar, por no haberse recibido suficientes solicitudes, este podrá destinarse a otros programas de ayudas, del mismo ejercicio presupuestario, de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

5.– Laguntzen deialdira bideratzen diren baliabide ekonomikoen zenbatekoak bete egin beharko du deialdia egiteko unean indarrean diren Garapenerako Lankidetzaren Gida Planean eta Ekintza Humanitarioko Estrategian ezarritako esparrua.

5.– El importe de los recursos económicos que se destine a la convocatoria de ayudas deberá respetar el marco establecido en el Plan Director de Cooperación para el Desarrollo y la Estrategia de Acción Humanitaria que se encuentren en vigor en el momento de realizar la convocatoria.

5. artikulua.– Erakunde onuradunen betekizunak.

Artículo 5.– Requisitos de las entidades beneficiarias.

1.– Dekretu honetan arautzen diren laguntzak eskatu ahal izango dituzte erakundeek edo erakunde-elkarteek, baldin eta betekizun hauek betetzen badituzte:

1.– Podrán solicitar las ayudas objeto del presente Decreto las entidades o agrupaciones de entidades, que cumplan los siguientes requisitos:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Garapenerako Lankidetzako Eragileen Erregistroan izena emanda egotea.

a) Estar inscritas en el Registro de Agentes de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Estatutuek berariaz jasotzea bere xedeetako bat ekintza humanitarioko proiektuak garatzea dela, edo agiri bidez egiaztatzea erakundeak modu etengabean diharduela, gutxienez bi urte, arlo horretan.

b) Reflejar expresamente en sus estatutos que una de sus finalidades es la realización de proyectos de acción humanitaria, o acreditar documentalmente que la entidad lleva actuando, de forma continuada, en ese ámbito un mínimo de dos años.

c) Ekintza humanitarioko estrategia bat eskatuz gero, erakunde eskatzaileak ekintza humanitarioko plan estrategiko bat eduki beharko du Euskal Autonomia Erkidegoko bere egoitzatik egiten duen lanerako. Plan horrek gutxienez 36 hilabeteko iraupena edukiko du, indarrean egon beharko da eskaera aurkezten den unean eta esku-hartzea garatuko den bitartean, eta haren amaierara arte luzatu ahal izango da. Plan estrategikoan gutxienez honako eduki hauek jaso beharko dira:

c) En el caso de solicitar una estrategia de acción humanitaria, contar con un plan estratégico de acción humanitaria para la labor llevada a cabo desde su sede de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Este plan tendrá una duración no inferior a 36 meses, deberá estar vigente en el momento de la presentación de la solicitud y durante la ejecución de la intervención, pudiendo prorrogarse hasta el fin de esta. El plan estratégico tendrá que contener, como mínimo, los siguientes contenidos:

– Erakundearen misioa, ikuskera eta balioak.

– Misión, visión y valores de la entidad.

– Helburuak eta ildo estrategikoak.

– Objetivos y líneas estratégicas.

– Biztanleriaren babesarekin lotutako ekintzei eta lekukotza, salaketa eta eraginen ekintzei buruzkoak diren adierazleak, gutxienez.

– Indicadores que se refieran, al menos, a las acciones vinculadas con la protección de las poblaciones y a las acciones de testimonio, denuncia e incidencia.

– Planeko jardueren gutxi gorabeherako aurrekontua.

– Presupuesto estimado de las actividades del plan.

2.– Halaber, ezin izango dira dirulaguntza hauen onuradun izan Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003 Legearen) 13. artikuluan aurreikusitako gorabeheraren bat duten erakundeak. Ezin izango dira dirulaguntzen onuradun izan, orobat, sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta kasuan kasuko zigorrak ezarritako epean administrazio-zehapena edo zigor penala jaso duten erakundeak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legeak (otsailaren 18ko 4/2005 Legeak) 3.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

2.– No podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Tampoco podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades que hayan sido sancionadas administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo, durante el periodo impuesto en la correspondiente sanción, de conformidad con el artículo 3.1 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

3.– Eskatzaileak erakunde-elkarteak badira, erakunde bakoitzak bete beharko ditu aurreko ataletan aurreikusitako betekizunak, eta bere gain hartu beharko du esku-hartzea egikaritu eta justifikatzearen erantzukizun solidarioa. Elkarteko erakunde bakoitzak egikaritu behar duen dirulaguntzaren zenbatekoa agertuko da eskabidean.

3.– Para el caso de las agrupaciones de entidades, cada una de las integrantes deberá cumplir los requisitos previstos en los apartados anteriores y asumir la responsabilidad solidaria de la ejecución y justificación de la intervención. En la solicitud, constará el importe de subvención que corresponde ejecutar a cada una de las entidades de la agrupación.

6. artikulua.– Ekintza humanitarioko esku-hartzeen betekizunak.

Artículo 6.– Requisitos de las intervenciones de acción humanitaria.

1.– Laguntzak eskuratzeko, betekizun hauek bete beharko dituzte ekintza humanitarioko esku-hartzeek:

1.– Para tener acceso a las ayudas de acción humanitaria, las intervenciones deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Dagokion deialdiaren aurrekontu-ekitaldian hastea.

a) Iniciarse en el ejercicio presupuestario de la convocatoria que corresponda.

b) Gehienez ere hamabi hilabeteko iraupena edukitzea –beste sei hilabetez luzatzeko aukerarekin– ekintza humanitarioko proiektuetarako, eta hogeita lau hilabetekoa –beste hamabi hilabetez luzatzeko aukerarekin– ekintza humanitarioko estrategietarako.

b) Tener una duración máxima de doce meses, prorrogables por seis meses más, para los proyectos de acción humanitaria y de veinticuatro meses, prorrogables por doce meses más, para las estrategias de acción humanitaria.

c) Tokiko bazkide baten edo bazkide-elkarte baten partaidetza edukitzea, publikoa nahiz pribatua izan, esku-hartzea garatuko den lekuan edo lekuetan. Tokiko bazkidea deitzen zaio, zehazki, erakunde onuradunarekin lankidetza-harremanak dituen eta dirulaguntzaren xede diren jarduerak osorik edo partzialki zuzenean egiteko erantzukizuna hartzen duen pertsona juridikoari.

c) Contar con la participación de una socia local o agrupación de estas, bien sean públicas o privadas, en el lugar o lugares en los que se lleve a cabo la intervención. Se entiende por socia local, la persona jurídica que mantiene relaciones de colaboración con la entidad beneficiaria y que asume, en todo o en parte, la ejecución directa de las actuaciones objeto de subvención.

2.– Tokiko bazkideek bete beharko dituzten betekizunak honako hauek izango dira:

2.– Los requisitos que las socias locales deberán cumplir son los siguientes:

a) Esku-hartzea garatuko den herrialdeetakoren batean aplikatu beharreko legediarekin bat eginez eratutako nortasun juridikoa edukitzea eta formalki inskribatuta egotea dagokion erregistroan, eskaera aurkeztu den data baino gutxienez urtebete lehenagotik. Tokiko bazkidearen izaera juridikoaren ondorioz ezintasun juridiko bat edo ezintasun politiko bat badago herrialdeko egoeren ziozkoa dena, erregistroan inskribatuta egoteko baldintza egiaztatu beharrean, tokiko bazkidearen nortasun juridikoa, esperientzia eta jarduera egiaztatzen dituen dokumentazioa aurkeztu beharko da.

a) Tener personalidad jurídica constituida de conformidad con la legislación aplicable en alguno de los países en el que se vaya a ejecutar la intervención, e inscrita formalmente en el registro que corresponda, con un año de antelación, al menos, a la fecha de presentación de la solicitud. En el caso de que, por la naturaleza jurídica de la socia local, exista una imposibilidad jurídica, o exista una imposibilidad política derivada de las circunstancias del país, la acreditación del requisito de inscripción en el registro será sustituida por documentación que pueda acreditar la personalidad jurídica, experiencia y actividad de la socia local.

b) Sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta zigor edo administrazioaren arloan inoiz zehapenik jaso ez izana, indarreko legeriaren arabera.

b) No haber sido sancionadas administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo de acuerdo con la legislación vigente.

c) Eskatzaileak tokiko bazkideen elkarteak badira, bazkide bakoitzak bete beharko ditu aurreko ataletan aurreikusitako betekizunak, eta bere gain hartu beharko du esku-hartzea egikaritu eta justifikatzearen erantzukizun solidarioa. Elkarteko erakunde bakoitzak egikaritu behar duen dirulaguntzaren zenbatekoa agertuko da eskabidean.

c) Para el caso de las agrupaciones de socias locales, cada una de las integrantes deberá cumplir los requisitos previstos en los apartados anteriores y asumir la responsabilidad solidaria de la ejecución y justificación de la intervención. En la solicitud, constará el importe de subvención que corresponde ejecutar a cada una de las entidades de la agrupación.

3.– Ekintza humanitarioko estrategien kasuan, erakunde humanitarioak sendotzeko ekintzak jaso beharko dituzte esku-hartzeek, krisiaren eraginpeko pertsonei hobeto lagundu ahal izateko; gainera, lekukotza, salaketa eta eraginen ekintzak ere jaso beharko dituzte, krisi horiek sortzen dituzten kausei buruz sentsibilizatzeko euskal herritarrak.

3.– –Para el caso de las estrategias de acción humanitaria, las intervenciones deberán incluir acciones de fortalecimiento de las organizaciones humanitarias para un mejor acompañamiento a las personas afectadas por las crisis, y acciones de testimonio, denuncia e incidencia para sensibilizar a la ciudadanía vasca sobre las causas que generan dichas crisis.

7.– artikulua.– Deialdiak.

Artículo 7.– Convocatorias.

1.– Aldian-aldian, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariaren ebazpen bidez, Dekretu honetan araututako laguntzak deituko dira. Dekretu honek jasotzen dituen bi esku-hartze modalitateak deialdi batean bateratu ahal izango dira, edo horietako batentzat bakarrik egin ahal izango da.

1.– Periódicamente, mediante resolución del Director o Directora de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, se procederá a convocar las ayudas reguladas en el presente Decreto. Dicha convocatoria podrá realizarse de forma conjunta para las dos modalidades de intervención recogidas en el presente Decreto, o realizarse únicamente para una de ellas.

2.– Deialdiaren ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta bertan zehaztuko dira deialdiaren xedea, modalitateetako bakoitzerako hornidura ekonomikoa, Hautaketa Batzordeko kideen izendapena, eskaerak aurkezteko modua eta epea, eta, hala badagokio, esku-hartze bakoitza diruz lagun litekeen gehieneko eta gutxieneko zenbatekoa, erakunde bakoitzak aurkez dezakeen gehieneko eskaera-kopurua, eta garapenerako lankidetzaren urteko planak ezarritako esparruaren barruan diruz lagun daitezkeen ekimenetako lehentasunak.

2.– La resolución de convocatoria, que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, determinará el objeto de la convocatoria, la dotación económica para cada una de las modalidades, la designación de las personas integrantes de la Comisión de Selección, el modo y plazo de presentación de solicitudes, y en su caso, el importe mínimo y máximo a subvencionar por cada intervención, el número máximo de solicitudes que puede presentar cada entidad, y las prioridades en las iniciativas a subvencionar dentro del marco establecido por el plan anual de cooperación para el desarrollo.

3.– Deialdiaren ebazpenak honako hauek zehaztuko ditu: izapidetze elektronikora sartzeko modua, eta formatu, jarraibide eta agirietara sartzeko sarbide elektronikoa, behar bezala aurkezteko.

3.– La resolución de convocatoria determinará el modo de acceso a la tramitación electrónica, así como el acceso electrónico a los formatos, directrices y documentación para su correcta presentación.

8.– artikulua.– Diruz lagun daitezkeen gastuak.

Artículo 8.– Gastos subvencionables.

1.– Diruz lagun daitezkeen gastuak dira diruz lagundutako esku-hartzearen izaerari erantzuten diotenak, hertsiki beharrezkoak direnak, eta ezarritako betearazpen-epean egiten direnak. Diruz lagun daitezkeen gastuen eskuraketa-kostua ezin izango da inola ere izan merkatuko balioa baino altuagoa, eta tokiko bitarteko materialak eta giza baliabideak lehenetsiko dira.

1.– Se consideran gastos subvencionables aquellos que responden a la naturaleza de la intervención subvencionada, resultan estrictamente necesarios y se realizan en el plazo de ejecución establecido. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado, y se priorizarán los recursos materiales y humanos locales.

2.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak honako hauek izan daitezke, besteak beste: materialen eta gaien erosketa eta garraioa; ekipo eta espazioen alokairua; pertsona fisiko eta juridikoen kontratazioa; bidaiak eta egonaldiak; produktu eta materialen sorrera eta hedapena; hori guztia, 7. artikuluko 3. atalean ezartzen diren irizpideen arabera. Deialdiaren ebazpenean bertan ezarriko da horietara jotzeko modua.

2.– Los gastos subvencionables pueden referirse, entre otros, a la compra y transporte de insumos y materiales, al alquiler de equipos y espacios, a la contratación de personas físicas y jurídicas, a la realización de viajes y estancias y a la creación y difusión de productos y materiales, según las directrices a las que se refiere el artículo 7, apartado 3 y cuyo modo de acceso se establecerá en la resolución de convocatoria.

3.– Gastuak zuzen sailkatzeko, bai aurrekontuan, bai justifikazio-kontuetan, 7.3 artikuluan aipatzen diren jarraibideak bete beharko dira.

3.– Para la correcta clasificación de los gastos, tanto en el presupuesto, como en las cuentas justificativas, deberán atenderse las directrices a las que se hace referencia en el artículo 7.3.

4.– Diruz lagun daitezkeen gastuak honela sailkatzen dira:

4.– Los gastos subvencionables se clasifican de la siguiente manera:

a) Identifikazio-gastuak.

a) Gastos de identificación.

Diruz lagundu beharreko esku-hartzea identifikatu aurreko ekintzekin zuzenean lotuta dauden gastuak; gehienez ere esku-hartzea aurkeztu den dataren aurreko bost hilabeteen barruan egin beharko dira gastu horiek.

Los gastos vinculados directamente a las acciones previas de identificación de la intervención a subvencionar, que deberán haberse realizado, como máximo, dentro de los cinco meses anteriores a la fecha de presentación de la intervención.

b) Ondasunak eta zerbitzuak hornitzeko gastuak, erkidegoak eta pertsonak babesteko.

b) Gastos de provisión de bienes y servicios, para la protección de comunidades y personas.

Krisiak eragindako pertsona eta erkidegoak babesteko zerbitzu eta ondasunak ematearekin zuzenean lotutako gastuak –elikadura, ura eta saneamendua, arropa eta babesa, oinarrizko azpiegituren berreraikuntza eta errehabilitazioa, osasuna, hezkuntza, babes juridikoa eta psikosoziala, gaitasunen indartzea, diru-sarrerak sortzen dituzten jarduerak, eta abar–. Zerbitzu horiek gauzatan edo diruzko ekarpen edo bono bidez eman ahalko dira.

Los vinculados directamente a la provisión de bienes y servicios para la protección de las comunidades y personas afectadas por las crisis –alimentación, agua y saneamiento, abrigo y cobijo, reconstrucción y rehabilitación de infraestructuras básicas, salud, educación, apoyo jurídico y psicosocial, fortalecimiento de capacidades, actividades generadoras de ingresos, etc.–. La provisión podrá realizarse en especie o mediante bonos o aportaciones pecuniarias en efectivo.

c) Erakunde humanitarioak indartzeko gastuak.

c) Gastos de fortalecimiento de organizaciones humanitarias.

Erakunde humanitarioen gaitasunak indartzearekin zuzenean lotutakoak.

Los vinculados directamente al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones humanitarias.

d) Lekukotza, salaketa eta eraginen gastuak.

d) Gastos de testimonio, denuncia e incidencia.

Lekukotzak batzearekin, txostenak egin eta hedatzearekin, eta ukitutako pertsonen egoera salatzeko gainerako jarduerekin eta tokiko, nazioko edo nazioarteko espazioetako eraginarekin lotutako gainerako jarduerak.

Los vinculados directamente a la recogida de testimonios, la elaboración y difusión de informes y demás actividades orientadas a la denuncia de la situación de las personas afectadas y la incidencia en espacios locales, nacionales o internacionales.

e) Langileen gastuak.

e) Gastos de personal.

Esku-hartzeari lotutako zerbitzu-langileak lanaldi osoan edo partzialki modu iraunkorrean kontratatzearekin zuzenean lotutakoak.

Los vinculados directamente con la contratación permanente, a tiempo completo o parcial, del personal de servicios adscrito a la intervención.

f) Funtzionamendu-gastuak.

f) Gastos de funcionamiento.

Tokiko bazkideen zerbitzuetan edo higiezinetan egindako gastuak, esku-hartzea oro har kudeatzeko, duten atxikipenaren arabera hainbanatuta.

Los gastos en inmuebles y en servicios de la socia local, para la gestión general de la intervención, prorrateados según su adscripción a la misma.

g) Ebaluazioaren eta kontu-auditoriaren gastuak.

g) Gastos de evaluación y auditoría.

Esku-hartzearen ebaluazioarekin eta kontu-auditoriarekin zuzenean lotutako gastuak. Azken justifikazio-datua entregatzeko datara arte (21. artikuluan zehaztua) egotzi ahal izango dira gastu horiek.

Los gastos vinculados directamente a la evaluación y auditoría de la intervención. Estos gastos podrán imputarse hasta la fecha de entrega de la cuenta justificativa final determinada en el artículo 21.

h) Zeharkako kostuak.

h) Costes indirectos.

Erakunde onuradunak esku-hartzearen kudeaketa eta jarraipenerako egiten dituen gastuak.

Los gastos en que incurra la entidad beneficiaria para la gestión y seguimiento de la intervención.

9. artikulua.– Azpikontratazioa.

Artículo 9.– Subcontratación.

1.– Erakunde onuradunak hirugarrenekin itundu ahal izango du diruz lagundutako jarduera egikaritzea, betiere diruz lagundutako jardueraren zenbatekoaren % 50 gehienez, azpikontratu guztien prezioak gehituta.

1.– La entidad beneficiaria podrá concertar con terceros la ejecución de la actividad subvencionada hasta un límite máximo del 50% del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos.

2.– Betiere, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 29. artikuluan ezarritako mugak eta betebeharrak aplikatuko zaizkie erakunde onuradunari eta kontratistari.

2.– En todo caso, será de aplicación a la entidad beneficiaria y contratista los límites y obligaciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

10. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 10.– Presentación de solicitudes.

1.– Erakunde interesdunek bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko dituzte eskaerak. Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikora sartzeko, deialdiaren ebazpenean zehazten den helbidea erabiliko dute, betiere egoitza elektronikoan eskuragarri dauden formatu eta jarraibideei jarraikiz.

1.– Las entidades interesadas deberán presentar las solicitudes por medios electrónicos, accediendo a la sede electrónica del Gobierno Vasco a través de la dirección que se determine en la correspondiente resolución de convocatoria, y atendiendo siempre a los formatos y directrices disponibles en la sede electrónica.

2.– Eskaera osteko izapideak egiteko bitarteko elektronikoak erabiliko dira soilik, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren webgune elektronikoaren bidez.

2.– Los trámites posteriores a la solicitud se llevarán a cabo, exclusivamente, mediante la utilización de medios electrónicos, a través de la sede electrónica del Gobierno Vasco y en la página electrónica de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

3.– Erakunde interesdunak baimena eman ahalko dio instrukzio-organoari bere legezko ordezkariaren nortasunari buruzko datuak kontsulta eta egiazta ditzan; halaber, zerga-betebeharrak, edota, Gizarte Segurantzarekikoak, bai eta 5. artikuluan ezarritako gainerako betekizunak betetzen dituela ere.

3.– La entidad interesada podrá autorizar al órgano instructor para que consulte y compruebe la identidad de su representante legal, que está al corriente de pago en cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y de a la Seguridad Social, así como el cumplimiento del resto de requisitos recogidos en el artículo 5.

4.– Erakunde eskatzaileak aurreko apartatuan adierazitako egiaztapenak baimendu dituela ulertuko da, baldin eta eskaeran berariaz aukera horri uko egiten ez badio. Erakunde eskatzaileak kontrakotasunik ezean, instrukzio-organoak dokumentuak sare korporatiboen bitartez edo datu-bitartekaritzarako plataformei edo hartarako prestatutako beste sistema elektronikoren bati kontsulta eginez jasoko ditu. Datuak kontsultatu eta egiaztatzeari berariaz uko egiten badio eskaeran, agiri horien kopia elektronikoak aurkeztu beharko ditu, dirulaguntzen gainean indarrean den legedian horretarako ezartzen diren baldintzen arabera.

4.– Se presumirá que las verificaciones indicadas en el apartado anterior han sido autorizadas por la entidad solicitante cuando no conste en la solicitud su oposición expresa. En ausencia de oposición de la entidad solicitante, el órgano instructor deberá recabar los documentos a través de las redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos. Si constase en la solicitud su oposición expresa para la consulta y comprobación de sus datos, estará obligada a aportar las copias electrónicas de los documentos, en los términos establecidos, al efecto, en la legislación vigente en materia de subvenciones.

5.– Eskaeran erantzukizunpeko adierazpenei buruzko atal bat jasoko da eta, bertan, honako betebehar hauek egiaztatuko dira:

5.– La solicitud contendrá un apartado referente a las declaraciones responsables, en el que se acreditarán las siguientes obligaciones:

1) Jakinaraztea ea dirulaguntzarik, laguntzarik, diru-sarrerarik edo bestelako baliabiderik eskatu edo, hala badagokio, jaso den helburu bererako, beste administrazio edo erakunde publiko zein pribatu batzuetatik.

1) Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes, tanto públicos como privados.

2) Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusitako egoeretakoren batean.

2) No incurrir en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3) Erakunde eskatzailea ez egotea sartuta oraindik izapidetzen ari diren diru-itzulketa edo zigortze-prozeduretan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitakoetan.

3) No estar incursa la entidad solicitante en procedimientos de reintegro o sancionadores que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi o sus organismos autónomos, se hallen aún en tramitación.

4) Erakunde eskatzaileak ezin du ezarrita eduki laguntza eta dirulaguntza publikoak eskuratzea eragozten dion zehapenik, ez administrazio-arlokorik, ez zigor-bidekorik, eta ezin du eduki legez debekatuta halakorik eskuratzea (ildo horretatik, kontuan izan behar dira Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legean –otsailaren 18ko 4/2005 Legean– sexuaren ziozko bereizkeria zehatzeko ezarritako zigor eta debekuak).

4) No hallarse la entidad solicitante sancionada administrativamente o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas; ni estar incursa en alguna prohibición legal que le inhabilite para ello, incluidas las sobrevenidas por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

5) Tokiko bazkideak zehapenik jaso ez izana zigor edo administrazioaren arloan sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta, indarreko legeriaren arabera.

5) No hallarse la socia local sancionada administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo, de acuerdo con la legislación vigente.

6) Eskabidean eta aurkeztutako gainerako agirietan emandako datuen egiazkotasuna eta zehaztasuna aitortzea, eta hala ez bada, dagokion ardura hartzea, urriaren 1eko 39/2015 Legeak (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak) 28.7 artikuluan ezarritakoaren arabera.

6) La certeza y exactitud de los datos contenidos en la solicitud y en toda la documentación presentada, asumiendo la correspondiente responsabilidad si así no fuera, de acuerdo a lo que establece el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

11. artikulua.– Zer dokumentu aurkeztu behar diren eskaerarekin batera.

Artículo 11.– Documentación a presentar con la solicitud.

1.– Erakunde eskatzaileek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte, dagokien formatuan eta egoitza elektronikoan azaltzen diren irizpideei jarraikiz.

1.– Las entidades solicitantes deberán presentar la siguiente documentación, con el formato y atendiendo a las directrices dispuestas en la sede electrónica.

a) Esparru humanitarioko esperientzia azken bi urteetan, baldin eta estatutuek ez badute berariaz adierazten ekintza humanitarioa erakundearen xedeetako bat dela.

a), En el caso de que sus estatutos no reflejen expresamente la acción humanitaria como una de sus finalidades, documentación acreditativa relativa a la experiencia en el ámbito humanitario de los últimos dos años.

b) Tokiko bazkidearen nortasun juridikoa egiaztatzeko dokumentazioa.

b) Documentación acreditativa relativa a la personalidad jurídica de la socia local.

2.– Ekintza humanitarioko estrategien kasuan, gainera, 5.1.c) artikuluak aipatzen duen ekintza humanitarioko plan estrategikoa aurkeztu beharko dute.

2.– En el caso de las estrategias de acción humanitaria deberán aportar, además, el plan estratégico de acción humanitaria al que se refiere el artículo 5.1.c).

3.– Eskabidea baloratzeko dokumentazio gehigarria aurkeztu ahal izango du erakundeak, 15. artikuluan azaldutako irizpideen arabera.

3.– La entidad podrá presentar documentación adicional al efecto de valorar la solicitud, de acuerdo con los criterios descritos en el artículo 15.

12. artikulua.– Laguntzak kudeatzeko organoa.

Artículo 12.– Órgano de gestión de las ayudas.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako Koordinazio Teknikoko Zerbitzuaren eginkizuna izango da laguntzen azterketa teknikoa egitea eta kudeaketa-zereginak betetzea.

Corresponderá al Servicio de Coordinación Técnica de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo la realización del análisis técnico y las tareas de gestión de las ayudas.

13. artikulua.– Eskabidearen akatsak zuzentzea.

Artículo 13.– Subsanación de defectos de la solicitud.

Eskaerak baldintza guztiak betetzen ez baditu edo eskatutako agiri guztiak ez baditu, erakunde eskatzaileari hamar eguneko epean hutsa zuzentzeko eskatuko zaio edo nahitaezkoak diren dokumentuak aurkezteko; eta adieraziko zaio, hala egin ezean, eskaera bertan behera utziko zaiola, urriaren 1eko 39/2015 Legeak (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak) 68. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Si la solicitud no viniera cumplimentada en todos sus términos o no fuera acompañada de la documentación exigida, se requerirá a la entidad solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo de 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

14. artikulua.– Hautaketa Batzordea.

Artículo 14.– Comisión de Selección.

1.– Aurkeztutako eskaerak aztertu eta baloratzeko, Hautaketa Batzorde bat eratuko da, eta pertsona hauek izango dira batzordekideak:

1.– Para el análisis y valoración de las solicitudes, se constituirá una Comisión de Selección, que estará integrada por las siguientes personas:

a) Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako Koordinazio Teknikoko arduraduna; batzordeko lehendakaria izango da.

a) La persona Responsable del Servicio de Coordinación Técnica de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, a quien corresponderá la presidencia.

b) Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako goi-mailako bi teknikari; bietako batek egingo ditu batzordeko idazkari-lanak.

b) Dos personas Técnicas Superiores de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, una de las cuales desempeñará además funciones de secretaria de la Comisión.

2.– Deialdiaren ebazpenean ordezkapenak aurreikusi ahal izango dira, karguak hutsik badaude, titularrak bertaratzen ez badira, gaixo badaude edo legezko beste kausaren bat gertatzen bada ordezkoak izateko.

2.– La resolución de convocatoria podrá prever sustituciones para los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal.

3.– Hautaketa Batzordeak, behar izanez gero, teknikari espezialisten laguntza izan dezake. Teknikari horiek batzordean hitz egiteko eskubidea izango dute, baina botoa emateko eskubiderik ez.

3.– La Comisión de Selección podrá contar con el asesoramiento de personas técnicas especialistas, que participarán en ella con voz, pero sin voto.

4.– Batzordearen erabakiek batzordekide gehienen aldeko botoa beharko dute.

4.– Cualquier acuerdo que adopte la Comisión requerirá el voto favorable de la mayoría de sus miembros.

15. artikulua.– Balorazio-irizpideak.

Artículo 15.– Criterios de valoración.

1.– Betekizun guztiak betetzen dituzten eskaerak baloratuko dira hurrengo irizpideen arabera, eta gehienez 100 puntu jaso ahal izango dituzte:

1.– Las solicitudes que cumplan todos los requisitos serán valoradas conforme a los siguientes criterios, respecto a una puntuación máxima de 100 puntos:

a) Esku-hartzearen kalitatea (43 puntu arte).

a) La calidad de la intervención (hasta 43 puntos).

Hauek baloratuko dira: esku-hartzearen egokitasuna eta koherentzia testuinguru humanitarioan identifikatutako beharrei erantzuteko, eta esku-hartzearen bideragarritasuna baldintza teknikoei eta giza eta segurtasun alderdiei dagokienez.

Se valorará la pertinencia y la coherencia de la intervención para responder a las necesidades identificadas en el contexto humanitario, y su viabilidad en términos técnicos, humanos y de seguridad.

b) Zeharkako ikuspegiek esku-hartzean duten lekua (40 puntu arte).

b) La integración de los enfoques transversales en la intervención (hasta 40 puntos).

Eskabidea egiteko unean indarrean diren Garapenerako Lankidetzaren Gida Planean eta Ekintza Humanitarioko Estrategian ezarritako esparru barruko ikuspegiak baloratuko dira, betiere urteko planean aurreikusitakoarekin bat etorrita.

Se valorarán los enfoques dentro del marco establecido en el Plan Director de Cooperación para el Desarrollo y de la Estrategia de Acción Humanitaria vigentes en el momento de realizar la solicitud, y en consonancia con lo que esté previsto en el correspondiente Plan anual.

c) Erakunde onuraduna (6 puntu arte).

c) La entidad beneficiaria (hasta 6 puntos).

Ekintza humanitarioaren espezializazio-maila eta genero-politikak erakundean duen tokia baloratuko dira.

Se valorará el grado de especialización en acción humanitaria y la incorporación de la política de género a nivel organizacional.

d) Tokiko bazkidea (11 puntu arte).

d) La socia local (hasta 11 puntos).

Erakundearen toki-izaera, ekintza humanitarioaren espezializazio-maila eta genero-politikak erakundean duen tokia baloratuko dira.

Se valorará la naturaleza local de la entidad, el grado de especialización en acción humanitaria y la incorporación de la política de género a nivel organizacional.

16. artikulua.– Laguntzak emateko prozedura.

Artículo 16.– Procedimiento de concesión de las ayudas.

1.– Laguntzak dekretu honetan zehaztutako hautaketa-prozesuarekin eta balorazio-irizpideekin bat etorriz adjudikatuko dira. Betiere, ezarritako betekizun guztiak betetzen dituzten eskaerak bakarrik hautatuko dira, eta, horien artetik, eskabidea egiteko unean indarrean dauden Garapenerako Lankidetzaren Gida Planean eta Ekintza Humanitarioko Estrategian ezarritako baldintzak betetzen dituztenak eta gutxienez 50 puntu eskuratzen dituztenak, dagokion deialdiaren ebazpenean ezarritako aurrekontu-zuzkiduraren mugara iritsi arte, gehienez ere.

1.– Las ayudas se adjudicarán de conformidad con el proceso de selección y los criterios de valoración determinados en el presente Decreto. En todo caso, solo serán seleccionadas aquellas solicitudes que, reuniendo todos los requisitos establecidos, cumplan con las premisas establecidas en el Plan Director de Cooperación para el Desarrollo y en la Estrategia de Acción Humanitaria que se encuentren vigentes en el momento de realizar la solicitud, y obtengan un mínimo de 50 puntos, hasta cubrir, como máximo, el límite de la dotación presupuestaria establecida en la resolución de la convocatoria correspondiente.

2.– Ondoz ondoko emakida-prozeduretan, baldin eta azken eskaera baterako soberakina geratzen bada funtsean, dagoen zenbatekoaren arabera murriztuko da emango zaion diru-kopurua.

2.– En los procedimientos de otorgamiento sucesivo, la última solicitud para la que aún existiera remanente de fondos, será, en su caso, minorada hasta la cantidad disponible.

3.– Norgehiagoka-prozeduretan, partzialki baietsiko da deialdian ezarritako kreditua nahikoa ez delako baietsi ezin diren eskabideen artean puntuaziorik onena lortu duen eskabidea, eta horren zenbatekoa txikitu egingo da, erabilgarri dagoen kopurura iritsi arte.

3.– En los procedimientos de concurrencia competitiva, será estimada parcialmente aquella solicitud que haya obtenido mejor puntuación entre las solicitudes que no puedan ser estimadas por insuficiencia del crédito fijado en la correspondiente convocatoria, minorando su cuantía hasta la cantidad disponible.

17. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 17.– Resolución.

1.– Hautaketa Batzordearen proposamena ikusita, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariak emango du eskatutako laguntzak emateko edo ukatzeko ebazpena.

1.– El Director o Directora de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, a la vista de la propuesta formulada por la Comisión de Selección, adoptará la correspondiente resolución por la que se conceden o deniegan las ayudas solicitadas.

2.– Ebazpen horrek ez dio bukaera emango administrazio-bideari, eta beraren aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako lehendakaritzari, jakinarazi eta hurrengo egunetik hilabeteko epean.

2.– Contra dicha resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la presidencia de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación.

3.– Ekintza humanitarioko proiektuei dirulaguntzak emateko hartzen diren ebazpenak banan-banan jakinarazi beharko zaizkie erakunde eskatzaileei; hala ere, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ere argitaratu ahal izango dira, jendearen ezagupen orokorrerako.

3.– Las resoluciones que se adopten para la concesión de subvenciones a proyectos de acción humanitaria deberán ser notificadas individualmente a las entidades solicitantes, sin perjuicio de que, a efectos de general conocimiento, se publiquen en el Boletín Oficial del País Vasco.

4.– Ekintza humanitarioko estrategiei dirulaguntzak emateko hartzen diren ebazpenak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira, eta argitalpen hori jakinarazpena dela ulertuko da.

4.– Las resoluciones que se adopten para la concesión de subvenciones a estrategias de acción humanitaria, se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco, surtiendo esta publicación los efectos de la notificación.

5.– Norgehiagoka-araubideko prozedura ebazteko eta erakunde interesdunei jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, deialdian ezarritako eskaerak aurkezteko epea amaitzen den hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Epe hori igaro eta ebazpena berariaz jakinarazi ez bada, eskaera ezetsi egin dela ulertu beharko da (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 25. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako).

5.– El plazo máximo para resolver el procedimiento de concurrencia competitiva y notificarlo a las entidades interesadas será de seis meses contados desde el día siguiente a la fecha de finalización del plazo para presentar solicitudes establecido en la convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, deberá entenderse desestimada su solicitud a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ondoz ondoko lehia-prozeduraren kasuan aldiz, 6 hilabeteko epea igaro eta berariaz jakinarazi ez bada, eskaera onetsi egin dela ulertu beharko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 24. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

Por su parte, en el caso del procedimiento de concurrencia sucesiva, transcurrido el plazo de 6 meses a contar desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado resolución expresa, deberá entenderse estimada su solicitud a los efectos previstos en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

18. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharra.

Artículo 18.– Obligación de las entidades beneficiarias.

Dekretu honetan araututako dirulaguntzen erakunde onuradunek artikulu hauetan xedatutako betebeharrak bete beharko dituzte: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikulua, eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikulua. Zehazki, betebehar hauek bete beharko dituzte:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en el presente Decreto deberán cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como las obligaciones contenidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, en particular, las siguientes obligaciones:

a) Emandako dirulaguntza onartzea, eta, horretarako, hamar eguneko epea egongo da, emakida jakinarazten denetik aurrera. Erakunde onuradunak ez badu laguntza onartzen, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak dirulaguntza onartu ez dela ulertuko du, eta, beraz, zenbateko hori hurrengo eskaerara bideratuko da, baldin eta funtsak agortu direlako adjudikaziodun izan ez bada eta Dekretu honetan aurreikusitako baldintzak betetzen baditu.

a) Aceptar la subvención concedida, para lo que dispondrán de un plazo de diez días tras la fecha de notificación la concesión. En el caso de que la entidad beneficiaria no proceda a aceptar la ayuda, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo entenderá que la subvención no ha sido aceptada, con lo que dicho importe será destinado a la siguiente solicitud que, no habiendo resultado adjudicataria por agotamiento de fondos, cumpla con los requisitos previstos en el presente Decreto.

b) Laguntza onartzearekin batera, eta laguntza-eskabidean adierazitako datak aldatu badira, esku-hartzearen hasiera- eta amaiera-data adieraziko ditu erakunde onuradunak. Nolanahi ere, aurrekontu-ekitaldia amaitu baino lehen hasi beharko da esku-hartzea.

b) Junto con la aceptación de la ayuda, y para el supuesto de que se hubieran modificado las fechas indicadas en la solicitud de ayuda, la entidad beneficiaria indicará la fecha de inicio y fin de la intervención. En todo caso, el inicio será anterior a la finalización del ejercicio presupuestario.

19. artikulua.– Bestelako laguntzekiko bateragarritasuna.

Artículo 19.– Compatibilidad con otras ayudas.

1.– Dekretu honen babespean lortutako dirulaguntzak bateragarriak izango dira beste administrazio publiko edo erakunde publiko edo pribatu batzuek emandako beste laguntza batzuekin, helburu bera badute.

1.– Las subvenciones obtenidas al amparo del presente Decreto serán compatibles con cualesquiera otras ayudas otorgadas por las administraciones públicas o por entidades públicas o privadas en las que se contemple la misma finalidad.

2.– Beste administrazio publiko edo erakunde pribatu edo publiko batzuek, estatukoak edo nazioartekoak izan, emandako dirulaguntzekin bat eginez gero, laguntza horien zenbatekoa ez da izango erakunde onuradunak garatu beharreko jardueraren kostua baino handiagoa. Gain-finantzaketarik gertatuz gero, emandako dirulaguntzari diruz lagundutako jardueraren kostua gainditzen duen zenbatekoa kenduko zaio.

2.– En concurrencia con ayudas o subvenciones de otras administraciones públicas o entidades privadas o públicas, nacionales o internacionales, el importe de la subvención no podrá superar el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria. En el supuesto de que se produzca sobrefinanciación, se procederá a la minoración de la ayuda concedida en la cuantía que exceda del coste de la actividad a desarrollar.

20. artikulua.– Dirulaguntzaren ordainketa.

Artículo 20.– Pago de la subvención.

Dirulaguntzak ondoren zehazten den moduan ordaindu beharko dira:

El abono de la subvención se realizará de la siguiente manera:

1.– Ekintza humanitarioko proiektuak ordainketa bakarrean ordainduko dira, laguntza onartu ondoren.

1.– Los proyectos de acción humanitaria se abonarán en un único pago, tras la aceptación de la ayuda.

2.– Ekintza humanitarioko estrategiak jarraian adierazten den eran ordainduko dira:

2.– Las estrategias de acción humanitaria se abonarán en los términos que se expresan a continuación:

a) Diruz lagundutako zenbatekoaren % 50aren lehenengo ordainketa laguntza onartu ondoren egingo da.

a) El primer pago, por el importe del 50% de la cuantía subvencionada, se hará efectivo tras la aceptación de la ayuda.

b) Bigarren ordainketa, falta den zenbatekoa duena, emandako dirulaguntzaren % 25 justifikatu denean egingo da, laguntza onartu den aurrekontu-ekitaldiaren hurrengoa amaitu baino lehen betiere.

b) El segundo pago, por el importe restante, se hará efectivo una vez justificado el 25% de la subvención concedida, y se realizará antes de la finalización del ejercicio presupuestario siguiente al de la aceptación de la ayuda.

3.– Erakundeek zuzen jokatu beharko dute funtsak erabiltzean; horrela, esku-hartzearen xedeak betetzeko baino ez dituzte aplikatuko, eta horien trazabilitatea bermatuko dute.

3.– Las entidades deberán de ser diligentes en el uso de los fondos, para aplicarlos únicamente a la ejecución de los objetivos de la intervención y garantizar su trazabilidad.

4.– Erakunde onuradunei laguntzak emateko eta, hala dagokionean, ordaintzeko ezinbestekoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek ematen dituzten izaera bereko laguntzen arloan hasita dauden eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- eta zehapen-prozedura guztiak amaituta egotea.

4.– La concesión y, en su caso, el pago de las ayudas a las entidades beneficiarias quedará condicionado a la finalización de cualquier procedimiento de reintegro o de carácter sancionador que se halle en tramitación, siempre y cuando se hubiere iniciado en el marco de ayudas de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos.

21. artikulua.– Justifikazioa.

Artículo 21.– Justificación.

1.– Esku-hartze humanitarioen justifikazioa burutzeko, egindako gastuaren justifikazio-kontua erabiliko da, kontu-auditoriaren txostena ere aurkeztuta, betiere esku-hartzeak egiten diren herrialdeetako araudiaren arabera. Nazioarteko erakundeek eginiko gastuen kasuan, honako hauen arabera egin eta egiaztatuko dira: nazioarteko akordioetan, konbentzioetan eta aplikatu beharreko bestelako tresnetan ezarritako mekanismoen arabera.

1.– La justificación de las intervenciones humanitarias se realizará mediante cuenta justificativa de gasto realizado, con aportación de informe de auditoría de cuentas, de acuerdo con la normativa de los países en los que se ejecutan las intervenciones. Para el caso de los gastos ejecutados por organismos internacionales, se realizarán y acreditarán de acuerdo con los mecanismos establecidos en los acuerdos, convenciones y otros instrumentos internacionales que les sean de aplicación.

2.– Esku-hartzea amaitu eta ondorengo sei hilabeteetan aurkeztu beharko da azken justifikazio-kontua. Justifikazio-kontu horrek Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren webgune elektronikoan eskuragarri dauden eredua eta jarraibideak bete beharko ditu.

2.– La cuenta justificativa final deberá presentarse en los seis meses siguientes a la fecha de finalización de la intervención. Esta cuenta justificativa deberá ajustarse al modelo y directrices disponibles en la sede electrónica del Gobierno Vasco y en la página electrónica de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

Justifikazio-kontuan honako agiri hauek sartuko dira:

La cuenta justificativa constará de los siguientes documentos:

a) Memoria narratzaile bat, esku-hartzearen emaitzak eta helburuak bete direla zehazten duena.

a) Una memoria narrativa, en la que se especificará el cumplimiento de los resultados y objetivos de la intervención.

b) Memoria finantzario bat, aurrekontuaren egikaritza zehazten duena.

b) Una memoria financiera, en la que se determinará la ejecución presupuestaria.

3.– Ekintza humanitarioko estrategietan, erakunde onuradunek, aurreko atalean adierazitakoaz gain, bitarteko justifikazio-kontu bat aurkeztu beharko dute, emandako dirulaguntzaren % 25 garatu ondoren, eta laguntza onartu den aurrekontu-ekitaldiaren hurrengoa amaitu baino lehen.

3.– En las estrategias de acción humanitaria, las entidades beneficiarias deberán presentar, además de lo mencionado en el apartado anterior, una cuenta justificativa intermedia tras la ejecución del 25% de la subvención concedida y antes de la finalización del ejercicio presupuestario siguiente al de la aceptación de la ayuda.

4.– Kontu-auditorearen txostena erantsi beharko da azken justifikazio-kontuetan, egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen formatuaren arabera, eta Kontabilitateko eta Kontuen Auditoriako Institutuaren menpeko Kontu Auditoreen Erregistro Ofizialean jardule gisa izena emanda dagoen kontu-auditore batek egin beharko du txostena.

4.– El informe de la persona auditora tendrá que adjuntarse en las cuentas justificativas finales, de acuerdo al formato disponible en la sede electrónica, y deberá estar realizado por persona auditora de cuentas, inscrita como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

5.– Kontu-auditoriaren txostena atzerrian egiten bada, esku-hartzeak garatuko diren herrialdean edo herrialdeetan jarduleak diren kontu-auditoreek egin ahalko dute, baldin eta herrialde horietan kontu-auditorian aritzeko gaikuntza-araubide bat baldin badago. Gaikuntza-sistemarik ez badago, herrialdean ezarritako kontu-auditore batek egin ahal izango du txostena, baldin eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak izendatzen badu, edo Agentziak berresten badu, erakunde onuradunak hala proposatu ondoren.

5.– En el caso de que el informe de auditoría se efectúe en el extranjero, podrá ser realizado por personas auditoras ejercientes en el país o países de ejecución de las intervenciones, siempre que en dichos países exista un régimen de habilitación para el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas. De no existir un sistema de habilitación, el informe podrá realizarse por una persona auditora establecida en el país, siempre que su designación la lleve a cabo la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, o sea ratificada por esta a propuesta de la entidad beneficiaria.

6.– Kontu-auditoriaren txostena egitea ezinezkoa bada, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak baimena eman ahalko du, esku-hartzea garatzeko testuinguruaren arabera eta erakunde onuradunak behar bezala arrazoitutako justifikazioa eman ondoren, dirulaguntza justifikazio-kontuaren modalitatean justifikatu dadin, gastuen egiaztagiriak aurkeztuta, baina kontu-auditoriaren txostenik gabe.

6.– En los casos en los que la realización del informe de auditoría resulte imposible, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo podrá autorizar, atendiendo al contexto de ejecución de la intervención, y previa justificación razonada de la entidad beneficiaria, que la justificación de la subvención se realice mediante la modalidad de cuenta justificativa y presentación de comprobantes de gasto, sin informe de auditoría.

22. artikulua.– Abalaren salbuespena.

Artículo 22.– Exención de aval.

Aurretiaz egiten diren eta 180.303,63 eurotik gorako zenbatekoa duten ordainketetan ez da aurkeztu beharko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak (Euskal Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duenak) 2. artikuluan arautzen duen abala edo fidantza.

Los pagos anticipados por importe superior a 180.303,63 euros quedan eximidos del aval o fianza a que se refiere el artículo 2 del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

23. artikulua.– Ondasunak dirulaguntzeen xedeetara lotzea.

Artículo 23.– Vinculación de los bienes a los fines de la subvención.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren finantziazioarekin eskuratutako ondasun guztiak eta horiek sortzen dituzten zatikizunak formalki lotu behar dira egindako esku-hartzearen xedeetara. Beren izaeraren arabera, eskuratutako ondasunak dirulaguntzaren xede den biztanleriaren, tokiko bazkidearen edo erakunde onuradunaren jabetzakoak izango dira. Nolanahi ere, esku-hartzearen ondoren ondasunen jabetza zein den behar bezala egiaztatuta eta azalduta geratu beharko da azken justifikazio-kontuan.

Todos los bienes adquiridos con la financiación de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, así como los dividendos que estos produzcan, deben quedar formalmente vinculados a los fines de la intervención realizada. Atendiendo a su naturaleza, los bienes adquiridos tras finalizar la intervención serán propiedad de la población destinataria de la subvención, la socia local o la entidad beneficiaria. En todo caso, deberá quedar acreditada y debidamente expuesta en la cuenta justificativa final, la propiedad de los bienes.

24. artikulua.– Dirulaguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 24.– Alteración de las condiciones de la subvención.

1.– Dirulaguntza emateko kontuan hartu diren baldintzen edozein aldaketak, beste administrazio batzuek edo erakunde publiko zein pribatu batzuek helburu berbera lortzeko emandako dirulaguntzak edo baliabideak eta dirulaguntza hau aldi berean jasotzeak, aldarazi egin dezakete dirulaguntza emateko ebazpena, betiere dirulaguntzaren erakunde onuradun izateko arau honetan ezarritako betekizunak gordetzen badira.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, la obtención de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre y cuando se salvaguarden los requisitos fijados en la presente norma para ser entidad beneficiaria de la subvención.

2.– Ondorio horietarako eta 14. artikuluan aurreikusitako kide anitzeko organoaren proposamenez, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariak ebazpena emango du emandako dirulaguntzen kopuruak berriro egokitzeko. Hala ere, emandako dirulaguntza handitzea ekar lezaketen baldintzen aldaketek, ez dute inolaz hasieran emandako dirulaguntzaren zenbatekoa aldatuko.

2.– A estos efectos, y a propuesta del órgano colegiado previsto en el artículo 14, el Director o Directora de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo dictará la oportuna resolución, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas. No obstante, las alteraciones de las condiciones que pudieran suponer un incremento de la subvención concedida, no implicará la modificación del importe de la subvención concedida inicialmente.

25. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 25.– Incumplimientos.

Dirulaguntza emateko betekizunak betetzen ez direla frogatzen bada, Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko zaizkio, batetik, jasotako kopuruak eta, bestetik, sortutako legezko interesak, hala agintzen baitute azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak (Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duenak) eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak (Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duen eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituenak). Itzultzeko modua ere aipatutako dekretuetan dago jasota. Nolanahi ere, bidezkoak diren beste ekintza batzuk ere garatu ahalko dira. Zehatzago esanda, honako hauetan jasotzen diren gertaera eta egoerek eragingo dute dirua itzultzeko beharra: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikulua eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamenduaren 91., 92. eta 93. artikuluak.

La constatación de la existencia de cualquier supuesto de incumplimiento de las condiciones que motivaron la concesión de la ayuda dará lugar a la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas, más los intereses de demora que procedan, sin perjuicio de las demás acciones que pudieran proceder, de conformidad y en los términos establecidos en el Decreto legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión. Más específicamente, serán causa de reintegro los hechos y las situaciones contenidas en los artículos 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 91, 92 y 93 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

26. artikulua.– Dirua itzultzeko prozedura.

Artículo 26.– Procedimiento de reintegro.

Emandako dirulaguntza itzultzeko prozedura, ezarritako baldintzak eta betebeharrak urratu direnean, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorrean (azaroaren 17ko 38/2003 Legean) eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan (Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren kontura emandako dirulaguntzen bermeen eta itzulketen jardunbide orokorra arautu eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen baldintzak, jardunbidea eta betebeharrak ezartzen dituenean) ezarritako eran egingo da. Hau da:

El procedimiento para la devolución de la subvención concedida, en el supuesto de incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas, se ajustará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión, y se determina de la siguiente manera:

a) Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariak prozeduraren hasiera eta prozedura oinarritzeko arrazoiak jakinaraziko dizkio erakunde onuradunari, eta hamabost eguneko epea emango dio egoki iritzitako alegazioak aurkezteko.

a) El Director o Directora de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo comunicará a la entidad beneficiaria el inicio del procedimiento y las causas que lo fundamentan, concediendo un plazo de quince días para que formule las alegaciones que estime oportunas.

b) Alegazioak jaso ondoren, edo epea alegaziorik egin gabe bukatu ondoren, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariak bukatutzat joko du prozedura, ebazpen baten bidez.

b) Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que se hubieran realizado, se pondrá fin al procedimiento por resolución del Director o Directora de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

c) Ez-betetzeren bat egon dela adierazten badu ebazpenak, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdutzat joko da eta jasotako zenbatekoak eta aplikatu beharreko legezko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzultzeko aginduko da ebazpenean bertan. Jakinarazpena egiten den egunetik bi hileko epea bukatu baino lehen itzuli beharko da dirua. Borondatezko alditzat joko da epe hori.

c) Si la resolución estimase la existencia de incumplimiento, declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades ya percibidas, más los intereses legales que resulten de aplicación, en el plazo máximo de dos meses, a contar desde su notificación. Este plazo se considerará como período voluntario.

d) Borondatez ordaintzeko epean itzulketarik egiten ez bada, horren berri emango zaio Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Ekonomia Saileko organo eskudunari, hark premiamendu-bideari ekin diezaion, aplikatzekoa den legezko araudian xedatuari jarraituz.

d) La falta de reintegro en el período voluntario será puesta en conocimiento del Órgano competente del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, a fin de que se proceda por la vía de apremio, según lo dispuesto en la normativa legal aplicable.

e) Hamabi hilekoa izango da aplikatzekoak diren arauak ez betetzeagatik dirulaguntzak itzultzeari buruz artikulu honetan araututako prozedura ebazteko eta jakinarazteko epea.

e) El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento para la resolución de las ayudas concedidas por incumplimiento de las normas aplicables, recogido en el presente artículo, será de doce meses.

27. artikulua.– Esku-hartzeetan eginiko aldaketak.

Artículo 27.– Modificaciones en las intervenciones.

1.– Erakunde onuradunak baimen-eskaera bidali beharko du Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziara, esku-hartzean aldaketa nabarmenak eragiten dituen eraldaketa oro egin aurretik.

1.– La entidad beneficiaria deberá remitir solicitud de autorización a la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo previamente a la realización de toda modificación que implique cambios sustanciales en la intervención.

2.– Funtsezko aldaketatzat hartzen dira, betiere, honako hauetan eginikoak: xedeak eta emaitzak, kokapena, tokiko bazkidea edo biztanleria subjektua. Era berean, funtsezko aldaketatzat joko dira esku-hartzean izandako atzerapenak edo esku-hartzearen garapenari eragiten dioten aurrekontu-aldaketak.

2.– Se consideran cambios sustanciales, en todo caso, los referidos a los objetivos y resultados, la localización, la socia local o la población sujeto. Del mismo modo, se entenderán sustanciales los retrasos en la ejecución o variaciones presupuestarias que afecten al desarrollo de la intervención.

3.– Emandako dirulaguntzaren zenbatekoa eskatutako zenbatekoa baino baxuagoa bada, erakunde onuradunak esku-hartzea birformulatu beharko du, adjudikatutako zenbatekoaren arabera, eta birformulatutako esku-hartzea Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziari jakinaraziko dio.

3.– En el supuesto de que el importe de la subvención concedida sea inferior a la cantidad solicitada, la entidad beneficiaria deberá reformular la intervención de acuerdo a la cantidad adjudicada, y notificar la intervención reformulada a la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

4.– Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak emango du proposatutako aldaketei buruzko ebazpena eta, aldaketa egiteko eskaera ukatuz gero, hasieran ezarritako baldintzetan jarraitu beharko du prozesuarekin erakunde onuradunak.

4.– La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo resolverá sobre las modificaciones propuestas y, en caso de que la solicitud de modificación sea rechazada, la entidad beneficiaria deberá continuar con el proceso en los términos establecidos inicialmente.

28. artikulua.– Kontrola.

Artículo 28.– Control.

1.– Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako Zuzendaritzak aldian behin azter dezake aurreikusitako jarduerak Dekretu honetako helburuei egokitzen zaizkien, behar diren neurri zuzentzaileak finka ditzake, eta egoki iritzitako egiaztapenak egin, laguntza ematen duen ebazpenean ezarritako baldintzak betetzen direla bermatzeko. Halaber, egokitzat jotzen duen adina egiaztapen egin dezake emandako dirulaguntzaren inguruan, eta laguntza justifikatzeko agiri guztiak aztertu ahal izango ditu, hala eskatzen badu.

1.– La Dirección de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo podrá analizar periódicamente la adecuación de las intervenciones a los objetivos de este Decreto, fijar las medidas correctoras necesarias y realizar las comprobaciones que estime oportunas para garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas para la concesión de la ayuda. Además, podrá realizar las comprobaciones que estime oportunas respecto a la ayuda económica concedida y tendrá acceso, si así lo requiriese, a toda la documentación justificativa de la misma.

2.– Erakunde onuradunak behartuta daude dagokion deialdiaren kargura jasotzen dituzten dirulaguntzen inguruan Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, beren zereginak betetzen ari direla, eskatzen dieten informazioa ematera.

2.– Las entidades beneficiarias quedan además obligadas a facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que les sea requerida en el ejercicio de sus funciones, respecto de las subvenciones recibidas con cargo a la correspondiente convocatoria.

3.– Prozesuaren garapenaren egiaztapen bat hastera doanean, erakunde onuradunak bermeak eta erraztasunak emango ditu ekintza egiten ari den tokira eta higiezinetara sartzeko, bai eta ekintzari dagozkion liburu, kontu eta egiaztagiriak eskuratzeko ere.

3.– Cuando se proceda a una verificación del desarrollo de la intervención, la entidad beneficiaria garantizará y facilitará el acceso al lugar de la acción y a sus inmuebles, así como a los libros, cuentas y documentos justificativos correspondientes.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta gelditzen da otsailaren 19ko 31/2008 Dekretua, Garapenerako Lankidetzaren kargurako ekintza humanitarioentzako laguntzak arautzen dituena, bai eta dekretu honetan ezarritakoaren aurka egiten duen maila bereko edo baxuagoko beste edozein xedapen ere.

Queda derogado el Decreto 31/2008, de 19 de febrero, por el que se regulan las ayudas a las acciones humanitarias con cargo a la cooperación al desarrollo, así como cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo dispuesto en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Dekretu honetan berariaz aurreikusten ez den guztian, arau hauek aplikatuko dira: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena; 1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena; eta 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretuak garatua.

Además de lo previsto en este Decreto, será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco; así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a su vez, desarrollada por el Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko ekainaren 18an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 18 de junio de 2019.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental

Euskadi, bien común