Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

119. zk., 2019ko ekainaren 25a, asteartea

N.º 119, martes 25 de junio de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
3098
3098

89/2019 DEKRETUA, ekainaren 18koa, «Euskadi Basque Country Laguna» erakunde-aitorpena eratzen eta arautzen dituena.

DECRETO 89/2019, de 18 de junio, por el que se crea y regula el reconocimiento institucional «Euskadi Basque Country Laguna».

Egungo mundu globalean, mundu globalean, Euskadiren izena nazioartera eramatea erronka handia da, gaurko egunean nahiz etorkizunean erro-errotik aldaketa kultural handia ekarriko duena. Horren guztiaren jakitun, Eusko Jaurlaritzak Euskadi Basque Country, 2020-Nazioartekotze Esparru Estrategia garatu du. Estrategia integral horren bidez, lehentasuna ematen zaio nazioartekotzeari, kanpoko proiekzioa sakontzeko eta mundura irekitzeko; horrela, Euskadiren irudia zabalduko dugu, gure sendotasunak eta berezitasunak azpimarratuz, bikaintasunaren erreferente izan gaitezen munduan, bizi-kalitatearen eta gizarte-kohesioaren eredu eta lurralde lehiakor eta berritzaile.

En el actual escenario global, la internacionalización de Euskadi constituye un reto de País que implica un cambio cultural de gran transcendencia, presente y futura. El Gobierno Vasco consciente de ello, en la Estrategia Marco de Internacionalización 2020-Estrategia Basque Country, da prioridad a la internacionalización, la profundización de nuestra proyección internacional y la apertura al mundo, que ha de sustentarse en una estrategia integral y una imagen de país que, partiendo de nuestras fortalezas y singularidades, nos posicione como referente de excelencia, como modelo de calidad de vida y de cohesión social y como territorio innovador y competitivo.

Euskadiko gizarteak dagoeneko dituen balioekin identifikatu nahi da: ahaleginaren kultura, konpromisoa, gainditzeko gaitasuna, emakumeen eta gizonen aukera-berdintasuna eta justizia soziala; hori guztia Euskadiren irudiarekin bat egitea delako: nazioartean gure burua aurkezteko txartela, alegia.

Se trata de lograr que valores compartidos por la sociedad vasca como la cultura del esfuerzo, el compromiso, la capacidad de superación, la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres o la justicia social se asocien a la imagen de Euskadi y se conviertan en nuestra tarjeta de presentación a nivel internacional.

Helburu hori lortzeko, ezinbestekoa da kanpoko euskal komunitatearekiko lokarriak eta loturak indartzea, baita euskal munduarekin kidetasuna sentitzen duten pertsonekiko ere, gure herrialdearen nazioarteko jarrera sendotzeko funtsezko aktiboa baitira.

Para lograr este propósito resulta imprescindible reforzar los lazos y vínculos con la comunidad vasca en el exterior y con aquellas personas que sientan una afinidad con lo vasco, dado que constituyen un activo fundamental para afianzar la posición internacional de nuestro país.

2018-2020 Kanpo Harremanetarako Planak «Euskadi Aktore global izateko» helburua ezartzen du, Euskadi Basque Country irudia kanpoan zabaltzeko ekintza-ildoa zehaztuz, Euskadiko gizartearen indarrak, balioak eta ezaugarri positiboak proiektatze aldera.

El Plan de Acción Exterior para 2018-2020, establece el objetivo de «posicionar a Euskadi como Actor global», recogiéndose expresamente la línea de acción consistente en difundir la imagen Euskadi Basque Country en el exterior que proyecte las fortalezas, los valores y las características positivas de la sociedad vasca.

Euskadi Basque Country irudiaren garapena eta proiekzioa bultzatzeko jardueren artean, «Euskadi Basque Country Laguna» erakunde-aitorpena sortu da, Euskadiren zabalkundea eta ezagutza atzerrian zabaltzeko eta ezagutarazteko, baita nazioartean gure balioak aditzera emateko ere.

Entre las actuaciones para propiciar el desarrollo y proyección de la imagen Euskadi Basque Country se encuentra la creación de un reconocimiento institucional «Euskadi Basque Country Laguna» para personas que destaquen por su aportación a la difusión y el conocimiento de Euskadi en el exterior, así como de nuestros valores a nivel internacional.

Hori dela eta, erakunde-aitorpen bat egin behar da, aipatutako ezaugarriak biltzen dituena, Euskadik atzerrian espazio propioa izan dezan lagundu dutenei aitorpen bat egiteko.

Es por ello por lo que se precisa la creación de un reconocimiento institucional que reúna las características citadas, que permita obsequiar a quienes hayan contribuido a que el País Vasco alcance un espacio propio en el exterior.

Horren arabera, Lehendakariak hala proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, hau

Por todo ello, a propuesta del Lehendakari, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 18 de junio de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen helburua «Euskadi Basque Country Laguna» erakunde-aitorpena eratzea eta hura emateko prozedura arautzea da.

Es objeto del presente Decreto la creación del reconocimiento institucional «Euskadi Basque Country Laguna» y la regulación de su procedimiento de concesión.

2. artikulua.– Xedea.

Artículo 2.– Finalidad.

Euskadi Basque Country irudia kanpoan zabaltzen eta indartzen egindako ekarpenagatik nabarmendu diren pertsona fisiko edo juridikoei publikoki lan hori aitortzea da «Euskadi Basque Country Laguna» erakunde-aitorpenaren xedea.

La finalidad del «Euskadi Basque Country Laguna» es reconocer públicamente a aquellas personas físicas o jurídicas que destaquen por su contribución a la generación y/o fortalecimiento de la imagen de Euskadi Basque Country en el exterior.

3. artikulua.– Erakunde-aitorpenaren hartzaileak.

Artículo 3.– Personas o entidades destinatarias del reconocimiento.

1.– Erakunde-aitorpena Euskadi Basque Country-ren irudia atzerrian zabaltzen eta nazioartean ezagutzera ematen laguntzen dutenei zuzenduko zaie.

1.– El reconocimiento institucional será destinado a quienes ayuden a difundir la imagen de Euskadi Basque Country en el exterior con el fin de incrementar, de manera significativa, su proyección internacional.

2.– Pertsona fisikoei nahiz juridikoei –publiko zein pribatuei– eman ahal izango zaie erakunde-aitorpena.

2.– El reconocimiento institucional se podrá conceder tanto a personas físicas como jurídicas, sean públicas o privadas.

4. artikulua.– «Euskadi Basque Country Laguna» erakunde-aitorpena.

Artículo 4.– Reconocimiento institucional «Euskadi Basque Country Laguna».

«Euskadi Basque Country Laguna» erakunde-aitorpena, urrezko zirkulu formako intsignia bat da; Ikurrinaren logoa du goi- eta behe-erliebean, hiru altuera bereizitan, eta zilar kolorea erliebearen gainean.

El reconocimiento institucional «Euskadi Basque Country Laguna» consiste en una insignia de forma circular y fondo dorado, con el logo de la ikurriña en tres alturas diferenciadas, en alto y bajo relieve, con color plateado la parte sobre relieve.

Atzealdean, «Euskadi Basque Country Laguna» idazkuna izango du, baita emate-data ere.

En el reverso constará la inscripción «Euskadi Basque Country Laguna» y la fecha de entrega.

5. artikulua.– «Euskadi Basque Country Laguna» aintzatespena emateko prozeduraren hasiera.

Artículo 5.– Inicio del procedimiento para el otorgamiento del reconocimiento «Euskadi Basque Country Laguna».

1.– «Euskadi Basque Country Laguna» erakunde-aitorpena emateko prozedura ofizioz hasiko da. Horretarako, dagokion espedientea abiaraziko da, eta erakunde-aitorpena emateko arrazoiak zehaztuko dira espediente horretan..

1.– El procedimiento para el otorgamiento del reconocimiento institucional «Euskadi Basque Country Laguna» se iniciará de oficio, para lo que deberá incoarse el correspondiente expediente en el que se hagan constar las circunstancias que aconsejen la concesión.

2.– Administrazio publikoek, erakunde edo entitate publiko zein pribatuek eta pertsona fisikoek proposamen arrazoituak egin ahal izango dituzte dekretu honetan araututako aitorpena emateko.

2.– Las Administraciones Públicas, instituciones o entidades, públicas o privadas, o las personas físicas, podrán formular propuestas motivadas para la concesión del reconocimiento regulado en el presente Decreto.

3.– Pertsona fisikoek eta juridikoek ezingo dute haien burua proposatu erakunde-aitorpena jasotzeko.

3.– Ninguna persona física ni jurídica podrá proponerse a sí misma.

4.– Proposamenek honako datu eta agiri hauek jaso beharko dituzte:

4.– Las propuestas deberán contener los datos y la documentación siguiente:

a) Proposamena egiten duen pertsonaren identifikazioa.

a) Identificación de la persona proponente.

b) Erakunde-aitorpena jasotzeko proposatzen den pertsona fisikoaren edo juridikoaren datuak.

b) Datos de la persona física o jurídica propuesta para el reconocimiento.

c) Proposatzen den pertsona fisiko edo juridikoaren jakinarazpenetarako helbidea.

c) Dirección de la persona física o jurídica propuesta, a efectos de notificación.

d) Proposatutako pertsonaren edo entitatearen merezimenduak eta lorpenak zehatz jasotzen dituen memoria, eta, harekin batera, merezimendu horiek egiaztatzen dituzten agiriak.

d) Memoria que recoja de manera detallada los méritos y circunstancias que concurran en la persona o entidad propuesta, acompañada de la documentación acreditativa de dichos méritos.

e) Egokitzat jotzen den beste edozein dokumentazio.

e) Cualquier documentación que se estime pertinente.

6. artikulua.– Izapidetzea.

Artículo 6.– Tramitación.

1.– Egiten diren proposamenak batzorde batek aztertuko ditu. Batzorde horretako kideak hauek izango dira:

1.– Las propuestas recibidas serán estudiadas por una comisión formada por:

a) Kanpo harremanen arloan eskumena duen zuzendaria.

a) La persona titular de la Dirección competente en materia de Relaciones Exteriores.

b) Europako gaietarako arloan eskumena duen zuzendaria.

b) La persona titular de la Dirección competente en materia de Asuntos Europeos.

c) Kanpoan den Euskal Komunitatearen arloan eskumena duen zuzendaria.

c) La persona titular de la Dirección competente en materia de Colectividades Vascas en el Exterior.

d) Kanpo Harremanetako Idazkaritza Nagusiko hiru goi-mailako teknikari. Horietako bat idazkaria izango da, eta hitz egiteko eskubidea izango du baina botoa emateko eskubiderik ez.

d) Tres personas técnicas superiores de la Secretaría General de Acción Exterior, de las cuales una desempeñará funciones de secretaria con voz pero sin voto.

2.– Batzordearen erabakiak batzordekideen botoen gehiengo sinplez hartuko dira.

2.– Los acuerdos de la comisión serán adoptados por mayoría simple de votos emitidos.

3.– Batzordekideen izendapenari dagokionez, emakumezkoen eta gizonezkoen ordezkari kopurua orekatua izan dadin ahalegindu behar da, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 legearen 3.7 artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

3.– La composición de dicha comisión procurará garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.7 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

4.– Batzordekideak izendatzeko, kontuan hartuko da, ahal den heinean, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan nahikoa gaitasun edukitzea. Batzordekideek hizkuntza ofizialetako edozein erabili ahal izango dute beren jardunean.

4.– En el momento de designar a las personas integrantes de dicha comisión se tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, el conocimiento de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Las personas integrantes de la comisión podrán emplear cualquiera de las dos lenguas oficiales.

5.– Batzorde horrek, hurrengo artikuluan adierazitako irizpideen arabera, ebazpen-proposamena egingo du, eta ebazteko eskumena daukan organoari igorriko dio.

5.– Dicha comisión, teniendo en cuenta los criterios de adjudicación del siguiente artículo, elaborará la propuesta de resolución y la elevará al órgano competente para su resolución.

7. artikulua.– Ebazteko irizpideak.

Artículo 7.– Criterios de adjudicación.

Ebazpen proposamena egiteko, batzordeak honako irizpide hauek aztertuko ditu:

Al objeto de formular su propuesta de concesión, la comisión tendrá en cuenta los siguientes criterios:

a) Euskadi Basque Country irudia kanpoan sortzeko edota sendotzeko proposatutako pertsona edo erakundeen inplikazioa..

a) Implicación de las personas o entidades propuestas en la generación y/o fortalecimiento de la imagen de Euskadi Basque Country en el exterior.

b) Proposatutako pertsonek edo erakundeek bai Euskadiko gizartean bai nazioartean garatutako jardueraren edo ibilbidearen garrantzia eta oihartzun publikoa.

b) Relevancia y repercusión pública, tanto en la sociedad vasca como en la esfera internacional, de la actuación o trayectoria desarrollada por las personas o entidades propuestas.

8. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 8.– Resolución.

1.– Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiak ebatzi behar du «Euskadi Basque Country Laguna» erakunde-aitorpena emateko ebazpena.

1.– Corresponde a la persona titular de la Secretaría General de Acción Exterior la resolución del otorgamiento del reconocimiento institucional «Euskadi Basque Country Laguna».

2.– Erakunde-aitorpena emateko ebazpena zuzenean jakinaraziko zaie pertsona edo erakunde hartzaileei, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, denek jakin dezaten.

2.– La resolución por la que se otorgue el reconocimiento institucional será notificada a las personas o entidades beneficiarias y se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco para conocimiento general.

9. artikulua.– Erakunde- aitorpenaren banaketa.

Artículo 9.– Entrega del reconocimiento.

Erakunde-aitorpenaren banaketa Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiari dagokio, edo, bestela, hark bere ordez ebazpenean izendatzen duenari.

La entrega del reconocimiento corresponde a la persona titular de la Secretaría General de Acción Exterior o a quien esta designe en la resolución de concesión.

10. artikulua.– «Euskadi Basque Country Laguna» erakunde-aitorpenaren erregistro- liburuaren sorrera

Artículo 10.– Creación del Libro de Registro del reconocimiento institucional «Euskadi Basque Country Laguna».

1.– Lehendakaritzaren Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiari atxikita eta hark kudeatuta, dekretu honen bidez araututako «Euskadi Basque Country Laguna» erakunde-aitorpenaren erregistro-liburu elektronikoa sortzen da.

1.– Se crea el Libro Registro electrónico del reconocimiento institucional «Euskadi Basque Country Laguna», que se adscribe y es gestionado por la Secretaría General de Acción Exterior de Lehendakaritza.

2.– Bi sekzio izango ditu, bat pertsona fisikoentzat eta bestea pertsona juridikoentzat, eta, erregistro-liburu horretan, honako hau jasoko da ofizioz:

2.– En dicho Libro Registro, que constará de dos secciones, una para personas físicas y otra para personas jurídicas, se anotará de oficio:

a) Onuradunaren datuak; pertsona fisikoa bada, haren sexua zehaztuko da.

a) Datos de la persona beneficiaria, indicando su sexo cuando se trate de una persona física.

b) Espedientearen hasiera-data.

b) Fecha de inicio del expediente.

c) Erakunde-aitorpena emateko prozedurari lotutako datuak, eta ebazpenari eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeari lotutako informazioa.

c) Concesión del reconocimiento, con indicación de la resolución de concesión y su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

d) Erakunde-aitorpena emateko prozedurari buruzko datuak: non eta zein egunetan emango den adieraziko da

d) Datos relativos a la entrega del reconocimiento institucional, con indicación de la fecha y lugar del acto de concesión.

e) Espediente-artxiboaren data, hala badagokio.

e) En su caso, fecha de archivo del expediente.

f) Beharrezkotzat jotzen diren gainerako datuak.

f) Otros datos que se consideren necesarios.

3.– Erregistro honetako datuak ezin zaizkio beste inori laga, salbu eta datu pertsonalak babesteko araudian aurreikusten diren kasuetan. Datu horiek ikerketa estatistikoetarako erabili ahal dira, modu despertsonalizatuan.

3.– Los datos que figuran en este registro no pueden cederse a terceros, excepto por las causas previstas en la normativa de protección de datos de carácter personal. Estos datos se pueden utilizar para estudios estadísticos, siempre y cuando hayan sido previamente despersonalizados.

11. artikulua.– Erakunde-aitorpenaren ezeztapena.

Artículo 11.– Revocación del reconocimiento institucional.

1.– Erakunde-aitorpena eman duen organoak aitorpen hori ezezta dezake, baldin eta inongo zalantzarik gabe frogatzen bada «Euskadi Basque Country Laguna» erakunde-aitorpena jaso duenaren jokabide publikoa edo pribatua ez dela ohoragarria.

1.– El reconocimiento institucional podrá ser revocado por el órgano concedente siempre que existan hechos probados que no dejen lugar a dudas sobre la conducta poco honorable, bien sea pública o privada, de quien haya recibido el reconocimiento institucional «Euskadi Basque Country Laguna».

2.– Ezeztatze-ebazpena egiteko, aitorpena egiteko erabilitako prozedura bera erabiliko da, egoera horretan den pertsonari edo erakundeari entzun ondoren.

2.– La resolución de revocación se llevará a cabo por el mismo procedimiento previsto para la concesión, previa audiencia a la persona o entidad afectada.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Dekretu honetan berariaz jasotzen ez den guztirako, honako hauek izango dira aplikagarri: urriaren 1eko 39/2015 Legea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, eta urriaren 1eko 40/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.

En todo lo no previsto en este Decreto será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko ekainaren 18an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 18 de junio de 2019.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común