Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

108. zk., 2019ko ekainaren 10a, astelehena

N.º 108, lunes 10 de junio de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
2779
2779

83/2019 DEKRETUA, ekainaren 4koa, zeinaren bidez arautzen baitira Urdaibai Biosfera Erreserban izandako errentagarritasun finantzarioaren galera konpentsatzeko eta zaintza-akordioen bidez ingurumen-kudeaketa egokia egiteko dirulaguntzak.

DECRETO 83/2019, de 4 de junio, por el que se regulan las subvenciones destinadas a la compensación económica por la pérdida de rentabilidad financiera en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y a su gestión medioambiental adecuada, por medio de acuerdos de custodia.

Biosfera-erreserbak Unescok Man & Biosphere programaren barnean sortutako figurak dira; hiru helburu dituzte: natura kontserbatzea, garapen jasangarria eta laguntza logistikoa, ezagutza zientifikora eta jasangarritasunerako hezkuntzara zuzendua. Esperimentazio-eremu eta esperientzia-laborategi gisa konfiguratzen dira, haietan bizi diren pertsonen bizi-baldintzak hobetzeko kontserbazioaren eta garapen jasangarriaren arteko oreka lortzeko helburuarekin.

Las Reservas de la Biosfera son figuras creadas por Unesco dentro de su Programa Man & Biosphere, cuyos objetivos son tres: la conservación de la naturaleza, el desarrollo sostenible y el apoyo logístico, referido al conocimiento científico y educación para la sostenibilidad. Se configuran como áreas de experimentación y laboratorio de experiencias para conseguir el equilibrio entre la conservación y el desarrollo sostenible para mejorar las condiciones de vida de las personas que las habitan.

Urdaibai Biosfera Erreserba babestu eta antolatzeko Legeak (5/1989 Legea, uztailaren 6koa) Urdaibai Biosfera Erreserbarentzako araubide juridiko berezia ezartzea du helburu. Horrenbestez, legearen 1. artikuluak helburu gisa ezartzen du Urdaibai Biosfera Erreserbarentzako erregimen juridiko berezi bat sortzea, bertako lurren, floraren, faunaren, paisaien, uren, atmosferaren eta, oro har, ekosistema guztien osotasuna babesteko eta egoera oneratzeko, naturaren, zientziaren, hezkuntzaren, kulturaren, aisialdiaren eta gizarte-ekonomien arloetan duen garrantziagatik.

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai recibe su marco jurídico y se regula mediante la Ley 5/1989, de 6 de julio, de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Así, en su artículo 1 establece como objetivo establecer un régimen jurídico especial para la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, con el fin de proteger la integridad y potenciar la recuperación de la gea, flora, fauna, paisaje, aguas y atmósfera y, en definitiva, del conjunto de sus ecosistemas en razón de su interés natural, científico, educativo, cultural, recreativo y socioeconómico.

5/1989 Legeak ezarritako loturek eta mugapenek, zenbait xedapenen artean, aditzera ematen dute ez dutela kalte-ordainetarako aukerarik emango baldin eta horiek eragindako lursailen erabilpenarekin edo ustiapenarekin bateragarriak ez badira. Kasu horretan, hirigintza-legediari jarraikiz xedatu beharreko kalte-ordainak ordainduko dira (Urdaibai Biosfera Erreserba babestu eta antolatzeko 5/1989 Legearen 25. artikulua).

Las vinculaciones y limitaciones establecidas por la ley 5/1989 indican, entre otras determinaciones, que no darán lugar a indemnización salvo que las mismas resultasen incompatibles con la utilización o explotación efectiva de los terrenos afectados en cuyo caso procederá indemnización a determinar de conformidad con la legislación urbanística (artículo 25 de la Ley 5/1989 de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai).

Urdaibai Biosfera Erreserbaren erabilerarako eta kudeaketarako planaren (aurrerantzean, plan zuzentzaile edo EKE) bitartez garatu zen 5/1989 Legea, 242/1993 Dekretuaren eta haren aldaketaren bidez (27/2003). Geroago, 2016an onartu zen hura berrikustea, 2016ko azaroaren 29tik aurrera Urdaibai Biosfera Erreserbaren lurzoru urbanizaezinaren kudeaketa arautzen duen 139/2016 Dekretuaren bidez. Aipatutako dekretuaren helburuak, besteak beste, honako hauek dira: era arautuan eta jasangarrian mantentzea, babestea, lehengoratzea eta erabiltzea habitat eta gune naturalak, dibertsitate naturala, interes geologikoko lekuak, paisaia, igarobide ekologikoak, azaleko urak eta lur azpiko ur kontinentalak, tarteko urak eta kostaldekoak; lurzorua babestea biodibertsitatearen eta paisaiaren euskarria eta bermatzailea delako eta higadura-prozesuak gelditzeko edo saihesteko gaitasuna duelako.

La Ley 5/1989 se desarrolló a través del Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (en adelante, Plan Rector o PRUG), mediante el Decreto 242/1993 y su modificación (Decreto 27/2003). Posteriormente, en el año 2016 se aprobó su revisión mediante el Decreto 139/2016, que regula, desde el 29 de noviembre de 2016, la gestión del suelo no urbanizable de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Entre los objetivos del citado decreto se encuentran el mantener, proteger, restaurar y utilizar de manera regulada y sostenible los hábitats y especies naturales, la diversidad natural, los lugares de interés geológico, el paisaje, los corredores ecológicos, las aguas superficiales y subterráneas continentales, de transición y costeras, la defensa del suelo por ser soporte y garante de la biodiversidad y del paisaje, así como por la capacidad de frenar o evitar los procesos erosivos.

5/1989 Legearen 25. artikuluan aurreikusitakoaren ildotik, Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana (EKZP) onartzen duen 139/2016 Dekretuaren 1.1.7 artikuluak xedatzen du administrazio publikoek sustapenerako neurriak onartu ahal izango dituztela, besteak beste, lurraldea zaintzeko dirulaguntzen, laguntza publikoen edo mekanismoen bidez. Bestalde, plan zuzentzailearen 4.4.3.21 artikuluak arau bidez ezartzen du EKZPn ezarritako arauketari jarraikiz, laguntza ekonomikoetarako sistema bat onartuko dela lehendik dauden baso-ustiapenen titularrak ekonomikoki konpentsatu ahal izateko, aprobetxamendua edo lehengoratzea lortzeko egiten diren birlandaketetan espezie aloktonoetatik hazkuntza ertain edo luzeko hostozabaletarako aldaketak eragiten dien errentagarritasun finantzarioaren galeragatik.

En línea con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 5/1989, el artículo 1.1.7 del Decreto 139/2016, que regula el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (PRUG), prevé que las administraciones públicas puedan aprobar medidas de fomento a través de, entre otros, subvenciones y ayudas públicas o mecanismos de custodia del territorio. Por otra parte, el artículo 4.4.3.21, también del Plan Rector, establece que reglamentariamente se aprobará un sistema de ayudas económicas para la compensación económica a titulares de explotaciones forestales existentes por la pérdida de rentabilidad financiera que le ocasiona el cambio de especies alóctonas a frondosas de crecimiento medio o largo en la repoblación para aprovechamiento o restauración, con motivo de la regulación establecida en el PRUG.

Bestalde, Urdaibai Biosfera Erreserbaren lurraldearen zati bat Natura 2000 Sarean sartuta dago. Hegaztiei buruzko 79/409 Zuzentarauak eta habitat naturalak eta basafauna zein basaflora kontserbatzeari buruzko 92/1943 Zuzentarauak baso-ustiapen partikularren titularrekin partekatutako kontserbazio-politikak proposatzen dituzte. Nekazaritzako eta abeltzaintzako nahiz basoko erabilerei buruzko N.6.8 Arauak, Urdaibaiko eta Gaztelugatxeko eremuko batasunaren garrantzizko 4 leku Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzen dituen eta KBE horiek zein Urdaibaiko HBBEak kontserbatzeko neurriak onartzen dituen ekainaren 4ko 358/2013 Dekretuaren III. eranskinaren bidez, ezartzen du tresna honen xede diren Natura 2000 Sareko espazioen multzoan bermatuko direla dekretu hau aplikatzean sortu diren errenta-murrizketengatiko konpentsazioak.

Por otra parte, el territorio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai está incluido, en parte, en la Red Natura 2000. La Directiva 79/409 relativa a las aves y la Directiva 92/1943 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres proponen políticas de conservación compartida con las personas titulares de explotaciones forestales particulares. La Norma N.6.8, relativa a los usos agropecuarios y forestales Anexo III del Decreto 358/2013, de 4 de junio, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación 4 lugares de importancia comunitaria del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe y se aprueban las medidas de conservación de dichas ZEC y de la ZEPA Ría de Urdaibai, establece que en el conjunto de los espacios de la Red Natura 2000 objeto del presente instrumento, se garantizarán las compensaciones por mermas de renta producidas en la aplicación de este Decreto.

Beste hainbeste ondorioztatzen da Euskadiko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren 15eko 1/2014 Legegintzako Errege Dekretuaren 23.3 artikulutik. Horrek ezartzen duenez, jabetza pribatuaren edo ondare-eskubide edo -interes legitimoen gabeziak, edozein modutan eragin denik, eskubidea emango die titularrei dagokien kalte-ordainak jasotzeko.

Otro tanto se desprende del artículo 23.3 del Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, en el que se establece que la privación singular de la propiedad privada o de derechos e intereses patrimoniales legítimos, cualquiera que fuere la forma en que se produjera, conllevará para sus titulares el derecho a obtener la pertinente indemnización.

Administrazioaren sustapen-jardueraren barruan, dirulaguntza sorta hori sortzeak aukera ematen du gizartearen aurrean aitortzeko baso-ustiapenen titularrek mendia kudeatzeko eta gordetzeko egiten duten lana. Aitorpen horrek, baso-ustiapenen jabeek administrazioarekin batera aritzea eragin ez ezik, ingurumena eta paisaia kontserbatzeko, lehengoratzeko eta integratzeko jarduerei laguntzen die, eta horrek esan nahi du Urdaibai Biosfera Erreserba babestu eta antolatzeko aipatutako 5/1989 Legean aurreikusitako helburuak barne hartzeko aukera dagoela.

Dentro de la actividad de fomento de la administración, la creación de esta línea de subvenciones permite reconocer ante la sociedad la labor de gestión y preservación del monte realizada por las personas titulares de explotaciones forestales. Este reconocimiento, además de animar a que las personas titulares de explotaciones forestales opten por trabajar de la mano de las administraciones, ayuda a prosperar en las actividades de conservación, restauración e integración ambiental y paisajística, lo cual implica que se puedan integrar los objetivos previstos en la citada Ley 5/1989 de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Horregatik guztiagatik, eta aipatutako xedapenak betetzeko nahiz aipatutako plan zuzentzailearen 4.4.3.21 artikuluan jasotako aurreikuspena garatzeko, dirulaguntza sorta honek bereizi egiten ditu –baso-ustiapenen titularrek kasuistika ezberdinak dituztenez–, alde batetik, 139/2016 Dekretua aplikatzeak eragindako errentagarritasun finantzarioaren galerak direla medio baso-ustiapenen titularrei egindako konpentsazio ekonomikoak, eta, bestetik, EKZPren kartografiaren nukleo-guneetan dauden baso-ustiapenen titularrei, birlandaketa espezie autoktonoekin soilik egin behar izateagatik eragiten zaien betekizuna.

Con todo ello, y con el objetivo de atender las disposiciones mencionadas y desarrollar la previsión contenida en el citado artículo 4.4.3.21 del Plan Rector, la presente línea de subvenciones –dadas las diferentes casuísticas que se dan entre las personas titulares de las explotaciones forestales– diferencia, por una lado, lo que son las compensaciones económicas a titulares de explotaciones forestales existentes por la pérdida de rentabilidad financiera que le ocasiona la aplicación del Decreto 139/2016, y, por otro, lo que es la obligación que se les genera, a las personas titulares de explotaciones forestales existentes en las zonas núcleo de la cartografía PRUG, al tener que proceder a la repoblación, exclusivamente, con especies autóctonas.

Dekretu hau bi sorta horiek garatuko dituen agindu baten bidez garatuko da. Lehen sortak Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana aldatzeagatik Urdaibaiko Biosfera Erreserban dauden baso-ustiapenen titularrei eragindako errentagarritasun finantzarioaren galera konpentsatzeko dirulaguntzak izapidetu eta esleitzeko araudia ezarriko du.

El presente Decreto se desarrollará a través de una Orden que desarrollará las dos líneas. La primera de las líneas, establecerá la regulación para la tramitación y concesión de subvenciones para la compensación económica a titulares de explotaciones forestales existentes en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai por la pérdida de rentabilidad financiera ocasionada por la modificación del Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Basogintza-proiektu jakin baten ordez errentagarritasun gutxiago dakarren beste bat ezartzeak ekarriko lukeen errentagarritasun finantzarioaren galerari aurre egiteko xedez (Barne Errendimendu Tasa - BET txikiagoa), diruz konpentsatzeko sistema osagarri bat ezartzeko ahalegina egin behar da (errentagarritasun gutxiago ekar dezake, esate baterako, hazkunde bizkorreko baso-sartzeen ordez hazkunde geldo edo ertaineko baso-sartzeak egitea).

Con el fin de paliar la pérdida de rentabilidad financiera que conllevaría un cambio de un proyecto forestal determinado por otro menos rentable (menor Tasa Interna de Rentabilidad, TIR), como podría ser el cambio en determinados lugares de plantaciones forestales de crecimiento rápido, por plantaciones con especies de crecimiento medio o lento, se debe tratar de establecer un sistema complementario de compensación monetaria.

Bigarren sortak, berriz, zenbait mekanismo jasoko ditu ingurumen-kudeaketa egokia bermatzeko, lurraldea zaintzeko akordioen bitartez, Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren EKZPk espezie autoktonoen bidezko ingurumen-lehengoratzea ahalbidetzen duen lurzoruetan. Kasu horretan, lurraldea zaintzearen bitartez ingurumen-kudeaketa egokia lortzeko dirulaguntzak emango dira; izan ere, baso autoktonoa lortu ahal izateko jarduketa multzo bat egin behar da.

La segunda de las líneas, contendrá los mecanismos para garantizar la gestión medioambiental adecuada, por medio de acuerdos de custodia del territorio, de los suelos, en los que el PRUG de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai permita la restauración ambiental con especies autóctonas. En este caso, las subvenciones se destinarán a una adecuada gestión medioambiental a través de custodia del territorio, al requerir de una serie de actuaciones para poder lograr el objetivo final de bosque autóctono.

Horrenbestez, Urdaibai Biosfera Erreserba babestu eta antolatzeko uztailaren 6ko 5/1989 Legearen 25. artikuluan eta Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana onartzen duen irailaren 27ko 139/2016 Dekretuaren 1.1.7 eta 4.4.3.21 artikuluetan ezarritakoari jarraikiz, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2019ko ekainaren 4an egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren,

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 5/1989, de 6 de julio, de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, y en los artículos 1.1.7 y 4.4.3.21 del Decreto 139/2016, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 4 de junio de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da honako hauetarako laguntza eta dirulaguntzen araubidearen oinarri erregulatzaileak ezartzea: Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planak ezarritako baso-erabileren mugek eragindako galerak konpentsatzeko eta bertan ezarritako konpentsazio-helburuak betetzea bultzatzeko, natura-ondarea eta biodibertsitatea kontserbatzea helburu duten lurraldea zaintzeko akordioen bidez.

Es objeto del presente Decreto establecer las bases reguladoras del régimen de ayudas y subvenciones orientadas a la compensación económica por las limitaciones de uso forestal fijadas por el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y al fomento del cumplimiento de los objetivos de conservación establecidos en el mismo, mediante la articulación de acuerdos de custodia del territorio para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.

2. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen sortak eta laguntza eta dirulaguntzen xedea.

Artículo 2.– Líneas subvencionables y objeto de las ayudas y subvenciones.

Dekretu honen esparruan, honako laguntza sorta hauek ezartzen dira:

En el marco de este Decreto, se establecen las siguientes líneas de ayudas:

1.– Konpentsatzeko laguntzak: Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planean baso-erabileretan ezarritako mugek eragindako errentagarritasun finantzarioaren galera konpentsatzeko laguntzak dira.

1.– Ayudas por compensación: son ayudas destinadas a la compensación económica por la pérdida de rentabilidad financiera ocasionada por las limitaciones de usos forestales establecidas en el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Sorta honen esparruan, 139/2016 Dekretuaren bidez onartutako EKZP indarrean sartzean bazeuden baso-ustiapenetarako konpentsazioak emango dira, baldin eta plan horretara egokitu beharrak erabilitako espezieen aldaketa badakar.

En el marco de esta línea, se concederán compensaciones económicas para aquellas explotaciones forestales existentes a la entrada en vigor del PRUG aprobado por Decreto 139/2016, en las que la adaptación al mismo exija un cambio de especies utilizadas.

(Dekretu/Agindu) honetan jasotako laguntzek edo dirulaguntzek Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EE) Erregelamendua bete behar dute, tratatuaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeari dagokionez (Europar Batasunaren Aldizkari Ofiziala, 352. zenbakia, 2013-12-24koa). Laguntza horiek de minimis gisa sailkatzen dira; izan ere, pertsona fisiko edo juridiko bati emandako laguntza guztizkoak ez du gainditzen 200.000 euroko zenbatekoa, hiru ekitaldi fiskaleko ezein alditan. Muga horretatik beherako diru laguntzek ez diotela eragiten merkataritzari edo ez dutela lehiakortasuna faltsutzen ulertzen da, eta, horren ondorioz, ez dira sartzen Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107.1 artikuluaren aplikazio-eremuan.

Las ayudas o subvenciones contempladas en el presente (Decreto/Orden) estarán sujetas al Reglamento (CE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas de minimis (DOUE, L n.º 352, de 24-12-2013). Estas ayudas son calificadas de minimis, puesto que ninguna ayuda total concedida a una persona jurídica o física determinada no superará los 200.000 euros, durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales. Se considera que por debajo de este límite las ayudas no afectan al comercio y/o no falsean la competencia y por consiguiente no entran dentro del ámbito de aplicación del 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Erabilitako espezieen aldaketa badago, honako kasu hauetan eman ahal izango da dirulaguntza:

La casuística de cambios de especies utilizadas que puede ser objeto de subvención es la siguiente:

a) Basogintza-proiektua kentzea.

a) Eliminación de proyecto forestal.

Basogintza-proiektu oro kentzea Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planak kalifikatutako lurzoruetan, baso-erabilera baimenduta ez dagoenetan.

Eliminación de todo tipo de proyectos forestales, en aquellos suelos calificados por el Plan Rector de Uso y Gestión en los que no esté permitido el uso forestal.

b) Ingurumen-lehengoratzeko aldaketa.

b) Cambio a restauración ambiental.

Basogintza-proiektuaren aldaketa Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planeko nukleo-guneetan, ziklo ertaineko edo luzeko espezie hostozabal autoktonoak ezartzen direnetan.

Cambio de proyecto forestal en zonas núcleo del Plan Rector de Uso y Gestión en las que se asienten especies frondosas de ciclo medio o largo de carácter autóctono.

c) Basogintza motaren aldaketa.

c) Cambio de tipo forestal.

Ziklo ertaineko edo luzeko espezie hostozabal autoktonoak edo aloktonoak dauden eremuetan basogintza-proiektuetan egindako aldaketa guztiak, Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planak baso-aprobetxamendua ahalbidetzen duen eremuetan.

Todo cambio de proyecto forestal en las que se asienten especies frondosas de ciclo medio o largo de carácter alóctono u autóctono en aquellas zonas en las que el Plan Rector de Usos y Gestión permita el aprovechamiento forestal.

2.– Zaintzeko dirulaguntzak: natura-ondarea aktiboki zaintzeko jarduerak finantzatzeko dirulaguntzak dira, Urdaibaiko Biosfera Erreserbako esparruan lurraldea zaintzeko akordioetan sartutakoak.

2.– Subvenciones de custodia: son las subvenciones destinadas a la financiación de actuaciones de conservación activa del Patrimonio Natural incluidas en acuerdos de custodia del territorio en el ámbito de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Sorta honen esparruan, diruz lagunduko da espezie hostozabal autoktonoz basoberritutako baso-ustiapenei eragiten dieten lurraldea zaintzeko akordioak egitea, baldin eta natura-ondarearen kontserbazio aktiborako jarduerak badauzkate. Jarduera horiek lurzoru horien ingurumen-kudeaketa egokia bermatuko dute, indarrean dagoen Urdaibaiko Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planean ezarritakoaren arabera.

En el marco de esta línea, será objeto de subvención la formalización de acuerdos de custodia del territorio que afecten a explotaciones forestales repobladas con especies frondosas autóctonas y que incluyan el desarrollo de actuaciones de conservación activa del Patrimonio Natural que garanticen una gestión medioambiental adecuada de dichos suelos, según lo establecido en el vigente Plan Rector de Uso y Gestión de Urdaibai.

Lurraldea zaintzeko akordioek dirulaguntza eskaera aurkezteko epea amaitu baino lehen eginda egon beharko dute, eta honako hauek jasoko dituzte: kideen edota parte hartzen duten erakundeen identifikazioa, indarraldia, eta egin beharreko jarduketak.

Los acuerdos de custodia del territorio, que deberán estar formalizados antes de la finalización del plazo de presentación de la solicitud de subvención, contendrán la identificación de las partes o entidades participantes, el plazo de vigencia, y las actuaciones a realizar.

Dekretu honen ondorioetarako, lurraldea zaintzeko akordioak borondatez egindako akordioak dira, akordioen xede diren baso-ustiapenen titularren artean edo baso-ustiapenen gaineko aprobetxamendu- eta erabilera-eskubideen titularren artean eta irabazi asmorik gabeko erakundeen artean egindakoak, eta akordio horiek direla bide, Natura Ondarearen eta Biodibertsitatearen abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 3.9 artikuluan ezarritakoaren esparruan, baso-ustiapenen titularrek eta zaintza-erakundeek EKZPko kontserbazio-helburuekin bat datorren kudeaketa egin beharko dute ustiapenetan.

A efectos del presente Decreto se consideran acuerdos de custodia del territorio los acuerdos voluntarios formalizados entre los titulares de explotaciones forestales o de derechos de aprovechamiento y uso sobre las explotaciones forestales objeto de los mismos y entidades sin ánimo de lucro que, en el marco de lo establecido en el artículo 3.9 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, impliquen a los titulares de explotaciones forestales y a las entidades de custodia en una gestión de las explotaciones coherente con los objetivos de conservación del PRUG.

3. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 3.– Personas Beneficiarias.

1.– Konpentsatzeko laguntza sortari dagokionez, onuradun izan daiteke izaera pribatu edo publikoko edozein pertsona juridiko edo fisiko eta edozein ondasun-erkidego, Urdaibaiko Biosfera Erreserbako eremuan baso-ustiapenak dituzten lurren titularrak badira eta lur horietan dekretuaren 2.1 artikuluan deskribatutako jardueraren bat egiten bada.

1.– Para la línea de Ayudas por compensación, podrán ser beneficiarias cualquier persona física o jurídica de naturaleza privada o pública o comunidades de bienes, titulares de terrenos con explotaciones forestales existentes en el ámbito de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai en los que se desarrolle la actuación descrita en el artículo 2.1 del Decreto.

Dekretu honen ondorioetarako, titularrak izango dira lurren jabeak, bai eta egungo legediak aitortutako negozio juridikoren batean oinarritutako erabilera- edo gozamen-eskubideren bat daukatenak ere.

A efectos del presente Decreto, serán titulares las personas propietarias de las tierras, así como aquellas que ostenten algún derecho de uso o disfrute sustentado en algún negocio jurídico reconocido por la legislación actual.

2.– Zaintzeko dirulaguntzen sortarako, onuradun izan ahalko dira irabazi asmorik gabeko pertsona juridikoak, izaera publiko edo pribatukoak, baldin eta haien helburuen artean badago natura-ondarearen kontserbaziorako jarduerak egitea.

2.– Para la línea de Subvenciones de custodia, podrán ser beneficiarias las personas jurídicas sin ánimo de lucro, de carácter público o privado entre cuyos fines se encuentre la realización de actividades de conservación del patrimonio natural.

4. artikulua.– Onuradunen baldintzak.

Artículo 4.– Requisitos de las personas beneficiarias.

1.– Baldintza orokorrak:

1.– Requisitos generales:

a) Ezin izango dira dirulaguntzen onuradun izan Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan jasotako gorabeheraren batean dauden pertsona fisiko edo juridikoak. Gorabehera horiek gertatzen diren ala ez erabakitzeko, aintzat hartuko da Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 4. apartatutik 6.era bitartean ezarritakoa, eta gorabehera bakoitzerako ezarritako muga izango dute.

a) No podrán ser beneficiarias de subvención las personas físicas o jurídicas en quienes concurra cualquiera de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La apreciación de estas circunstancias se llevará a cabo en el modo establecido en los apartados 4 a 6 del antedicho artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y tendrán el alcance que para cada una se establece.

b) Onuradunek egunean egon beharko du zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzarekikoetan. Horretarako, laguntzen eskatzaileek betebehar horiek betetzen dituztela automatikoki egiaztatuko du organo kudeatzaileak, behar bezain beste alditan, eta horretarako ez du beharko horien aurretiazko baimenik, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren aldaketa aplikatuz.

b) Las personas beneficiarias deberán hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Al efecto, el cumplimiento de estas obligaciones por parte de las personas solicitantes de las ayudas se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de las mismas, en aplicación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

c) Dirulaguntzak eta laguntzak emateko eta, hala behar bada, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da amaituta egotea itzulketa edo zehapen prozedura oro, zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo bere erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntza edo dirulaguntzengatik hasi eta artean izapidetzen ari direnak.

c) La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a los beneficiarios quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos se halle todavía en tramitación.

d) Onuradunek dagozkien erantzukizunpeko adierazpenak aurkeztu beharko dituzte, hurrengo artikuluan zehaztutakoak.

d) Las personas beneficiarias deberán presentar las correspondientes declaraciones de responsables detalladas en el artículo siguiente.

2.– Kudeatzaileak aurreko puntuko a) eta b) letretan ezarritako baldintzak betetzen diren egiaztatzeko baimena berariaz ukatu ahal izango du eskatzaileak; baina, kasu horretan, egiaztagiria aurkeztu beharko du, Dirulaguntzen Erregelamendu Orokorreko 22. artikuluan zehaztutako moduan.

2.– La persona solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento para la verificación por parte del órgano gestor del cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) y b) del punto anterior, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del Reglamento General de Subvenciones.

3.– Konpentsatzeko laguntzen onuradunen baldintzak:

3.– Requisitos de los beneficiarios para las Ayudas por compensación:

a) Dekretuaren 2.1 artikuluan deskribatutako inguruabarrak betetzen dituen baso-ustiapen baten titulartasuna egiaztatzea.

a) Acreditar la titularidad de una explotación forestal en la que se cumplan las circunstancias descritas en el artículo 2.1 del decreto.

b) Dirulaguntza jasoko duen proiektua garatzeko eskatzen diren baimenak izatea.

b) Disponer de las autorizaciones exigidas para desarrollar el proyecto objeto de subvención.

4.– Zaintzeko dirulaguntzen onuradunen baldintzak:

4.– Requisitos de los beneficiarios para las Subvenciones de custodia:

a) Zaintzeko akordioa sinatu dela egiaztatzea, dekretu honen 2.2 artikuluan xedatutakoari jarraituz.

a) Acreditar la suscripción de un acuerdo de custodia en los términos establecidos en el artículo 2.2 del decreto.

b) Eskatzailea boluntariotzako erakunde bat den kasuetan, Boluntariotza Erakundeen Errolda Orokorrean izena emanda egotearen ziurtagiria, Boluntariotzako Erakundeen Errolda Orokorraren funtzionamendu-araudia onartu eta boluntariotzari buruzko zenbait alderdi arautzen dituen irailaren 1eko 169/2000 Dekretuan horren inguruan ezarritakoaren arabera.

b) En el caso en que la persona solicitante sea una Organización de Voluntariado, deberá estar inscrita en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado, de conformidad con lo establecido en el Decreto 169/2000, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Censo General de Organizaciones del Voluntariado y se regulan determinados aspectos relativos al voluntariado.

c) Eskatzailearen izaera juridikoa fundazioa edo onura publikoko elkartea bada, indarrean dagoen legediaren baldintza guztiak betetzen dituela ziurtatu beharko du (Babesletzari edo Elkarteen Erregistro Nagusiari aurkeztutako azken kontu-ematearen egiaztagiria aurkeztu beharko dute hurrenez hurren). Gainera, izapidetzea egin ez duten fundazioen kasuan, ekainaren 2ko 9/2016 Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Legean aurreikusitakoaren arabera moldatu beharko dituzte beren estatutuak. Erakunde kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du baldintza hori betetzen den. Egiaztapen horiek egitea ezinezkoa balitz, interesdunari berari eskatuko zaio baldintzok betetzen dituela agiri bidez egiazta dezan.

c) En el caso en el que la persona solicitante tuviera naturaleza jurídica de Fundación o de Asociación de Utilidad Pública, deberá acreditar que cumple con los requisitos de la legislación vigente (acreditación documental de la última rendición de cuentas presentada al Protectorado o al Registro General de Asociaciones respectivamente). Además, en el caso de las fundaciones, siempre y cuando no hubieran realizado el trámite, deberán adaptar sus estatutos a lo previsto en Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco. El cumplimento de este requisito se verificará automáticamente por el órgano gestor. Si no fuera posible dicha verificación, se requerirá al interesado para que acredite documentalmente este extremo.

5. artikulua.– Erantzukizunpeko adierazpena.

Artículo 5.– Declaración de responsable.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak 50.6 artikuluan xedatzen duenez, honako betekizun hauek egiaztatuko dira eskabidearekin batera aurkeztuko den erantzukizunpeko adierazpen baten bidez:

En aplicación del artículo 50.6 del Decreto Legislativo 1/ 1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditarán, las siguientes obligaciones:

1.– Jakinaraztea ea dirulaguntzarik, laguntzarik, diru-sarrerarik edo bestelako baliabiderik eskatu edo, hala badagokio, ea jaso den helburu bererako, beste administrazio edo erakunde publiko zein pribatu batzuetatik.

1.– Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

2.– Eskatzailea ez egotea administrazio- edo zigor-arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta, edo dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko ezgaitzen duen legezko debekuren baten eraginpean ez egotea, ezta sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuren baten eraginpean ere.

2.– No hallarse la persona solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o ayudas públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik bideratzeko dagoen edo bukatuta dagoen edozein itzultze- edo zigor-prozeduratan sartuta ez egotea.

3.– No estar incursa en ningún procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación o ha terminado el mismo.

Gainera, konpentsatzeko laguntzen kasuan, eskatzaileak aitortu beharko ditu de minimis araubidearen mendeko bestelako dirulaguntzak, dagokien zerga-ekitaldian eta aurreko bietan jasotakoak, frogatzeko de minimis laguntza berriak ez duela gainditzen Erregelamenduak agindutako muga maximoa.

Además, para las Ayudas por compensación, la persona solicitante de la ayuda deberá declarar sobre otras ayudas de minimis recibidas en el ejercicio fiscal correspondiente y durante los dos ejercicios fiscales anteriores, con objeto de probar que la nueva ayuda de minimis no supera el límite máximo establecido en el Reglamento.

6. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 6.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Artikulu hauetan xedatutako betebeharrak bete beharko dituzte dekretu honetan araututako dirulaguntzen erakunde onuradunek: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikulua, eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluak. Zehazki, betebehar hauek bete beharko dituzte:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en el presente Decreto deberán cumplir las obligaciones dispuestas en el artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como las señaladas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en concreto las siguientes:

1.– Emandako dirulaguntza onartzea. Horrela, dirulaguntza onartzen dutela ulertuko da, baldin eta ez badiote berariaz eta idatziz uko egiten, laguntza eman izanaren jakinarazpena egin eta hamabost egunera.

1.– Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de notificación de la concesión de la subvención las entidades beneficiarias no renuncian expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

2.– Dirulaguntza eman den xede horretarako erabiltzea.

2.– Utilizar la subvención para el destino para el que ha sido concedida.

3.– Dekretu honen babesean jasotako dirulaguntzari dagokionez, organo emaileak egin beharreko egiaztapen-jarduketak onartzea, bai eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoak egin beharreko finantzako eta kudeaketako gainerako egiaztapen- eta kontrol-jarduketa guztiak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren araudi berezian ezarritako guztiak onartzea ere.

3.– Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero y de gestión que corresponden a la Oficina de Control Económico en relación con la subvención percibida al amparo de lo dispuesto en este Decreto, además de las previstas por la normativa específica del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

4.– Aurreko paragrafoan aipaturikoei laguntzea egiaztapen- eta kontrol-jarduketen garapenean, jarduketa horietarako eskatzen den informazio guztia emanez; horretarako, hauxe onartuko da:

4.– Colaborar con las instancias citadas en la letra anterior en el desarrollo de las actuaciones de comprobación y control aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones, facilitando para ello:

a) Sarbide librea egiaztatu beharreko agirietara, informatika-euskarria duten programak eta artxiboak barne.

a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos en soportes informáticos.

b) Sarbide librea diruz lagundutako jarduera gauzatzen den lekuetara, edo laguntzaren edo dirulaguntzaren kontura finantzaturiko eragiketen errealitatea eta erregulartasuna egiaztatzeko aukera.

b) El libre acceso a los lugares en que se desarrolle la actividad subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo a la ayuda o subvención.

c) Fakturak, agiri baliokideak edo ordezkoak eta eragiketei buruzko beste edozein agiri atxikitzea edo kopia eskuratzea, horietan laguntza edo dirulaguntza ez dela zuzen lortu, gozatu edo bideratu dela ondorioztatuz gero.

c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la ayuda o subvención.

d) Sarbide librea laguntzak edo dirulaguntzak kobratzeko edo fondo-hornidurak egiteko finantza-erakundeen kontuetan dagoen informaziora.

d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se pueda haber efectuado el cobro de las ayudas o subvenciones, o con cargo a las cuales se puedan haber realizado las disposiciones de los fondos.

5.– Jasotako dirulaguntza zertan erabili den egiaztatzeko dokumentuak gordetzea, dokumentu elektronikoak barne, egiaztapenak edo kontrolak egiteko erabil baitaitezke.

5.– Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

6.– Ingurumenaren gaineko eskumena duen saileko natura-ondarearen arloko zuzendaritzari jakitera emango zaizkio helburu bererako emandako bestelako laguntza edo dirulaguntzak lortu izana (finantzakoak nahiz materialak), laguntza horien organo-emailea eta zenbatekoa, edozein administraziok edo erakunde publikok nahiz pribatuk emanak izanik ere; hamar egun balioduneko epea egongo da horretarako, inguruabar horren berri izan eta biharamunetik hasita.

6.– Comunicar a la Dirección que tenga atribuidas las competencias de Patrimonio Natural del Departamento competente en materia de Medio Ambiente, la obtención, órgano concedente y cuantía de cualesquiera otras subvenciones o ayudas otorgadas para el mismo fin (tanto financieras, como materiales), procedentes de cualquier Administración o ente tanto público como privado, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a tener conocimiento de dicha circunstancia.

7.– Jasotako fondoak, edo gauzaturiko jarduerarako nahiz jarduketarako emandako dirulaguntzaren kostuaren gaineko soberakina itzuli egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53. artikuluan jasotako kasuetan.

7.– Proceder al reintegro de los fondos percibidos o del exceso obtenido sobre el coste subvencionado de la actividad o actuación desarrollada, en los supuestos contemplados en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

8.– Organo horri, bestalde, dirulaguntza emateko aintzat harturiko edozein inguruabar objektiboren edo subjektiboren aldaketa jakinaraziko zaio, aurreko paragrafoan adierazitako epean.

8.– Comunicar al citado órgano la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que se haya tenido en cuenta para la concesión de la subvención, en el plazo indicado en el párrafo anterior.

9.– Dekretu honetan araututako laguntzen deialdia egiten duen aginduan aurreikusitakoak.

9.– Las previstas en la Orden que realice la convocatoria de las ayudas reguladas en el presente Decreto.

7. artikulua.– Eskaerak aurkezteko eta jarduketak gauzatzeko epeak.

Artículo 7.– Plazos de presentación y de ejecución de las actuaciones.

Dekretu honetan araututako laguntzen deialdia egingo duen aginduan, jarduketak gauzatzeko eta laguntzen eskaerak aurkezteko epea ezarriko da. Epe hori, gutxienez, hilabetekoa izan beharko da, argitaratzen denetik.

Se establecerá en la Orden que realice la convocatoria de las ayudas reguladas en el presente Decreto el plazo para la ejecución de las actuaciones, así como para la presentación de las solicitudes de ayudas, teniendo que ser este cuando menos de un mes desde su publicación.

8. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 8.– Tramitación electrónica.

1.– Interesa duten pertsona fisiko onuradunek bitarteko elektronikoak erabili ahalko dituzte prozedura honen izapideak eskatu, kontsultatu eta egiteko www.euskadi.eus egoitza elektronikoan: Era berean, izapidetze hori nahitaezkoa izango da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluan xedatutako baldintzak betetzen dituztenentzat.

1.– Las personas físicas beneficiarias interesadas podrán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos, en la sede electrónica de www.euskadi.eus. Así mismo, este trámite será obligatorio para aquellas personas que reúnen las condiciones previstas en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Helbide horretan eskuratu ahal izango dira: eskabide-orria, erantzukizunpeko adierazpenaren eredua, bai eta eskaerak modu telematikoan aurkezten eta justifikatzen laguntzeko beharrezkoa den informazioa ere.

2.– En esta dirección se encontrará disponible el formulario de solicitud, el modelo de declaración responsable, así como información encaminada a facilitar la presentación y justificación de las solicitudes de forma telemática.

3.– Eskaerak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak izapidetzeko moduari buruzko zehaztasunak egoitza elektroniko honetan daude eskuragarri:

3.– Las especificaciones de cómo tramitar las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la sede electrónica.

4.– Eskabidea ordezkari baten bitartez aurkezten bada, ordezkaritza justifikatu beharko da, Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeko 5. eta 6. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

4.– Si la solicitud se realiza mediante representante, se deberá acreditar la representación conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las Administraciones.

5.– Eskabidearen ondorengo izapideak «niren karpeta»ren bidez egin eta jakinaraziko dira, https://euskadi.eus/nirekarpeta. Edonola ere, abisua bidaliko da interesdunak eman duen gailu elektronikora edo posta elektronikoko helbidera, jakinarazpena egoitza elektronikoan eskuragarri duela adierazteko. Hori guztia gorabehera, izapide horiek bitarteko ez-elektronikoen bidez egingo zaizkie bitarteko elektronikoak erabiltzera behartuta egon ez eta bide ez-elektronikoa aukeratu dutenei.

5.– Los tramites posteriores a la solicitud, se realizarán y notificarán a través de «mi carpeta» https://euskadi.eus/micarpeta. En cualquier caso, se enviará a la persona interesada un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico que haya facilitado informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica. No obstante lo anterior, se les practicarán dichos trámites por medios no electrónicos a aquellas personas no obligadas al uso de esta vía y que hayan optado por la vía no electrónica.

6.– Pertsona edo erakunde eskatzaileek eskabidea eta horri erantsitako dokumentazioa euskaraz edo gaztelaniaz aurkeztu ahal izango dute, eurek aukeratzen duten hizkuntzan. Era berean, prozedura osoan, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeak, Euskararen Erabilera Normalizatzekoak, 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutakoari jarraituz.

6.– Las personas y entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

7.– Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoarekin bat, eskatzaileei jakitera ematen zaie aurkezten dituzten datuen tratamendua egingo dela, eta horren helburua izango dela dirulaguntzetarako deialdi hau eta arloari loturiko gainerako administrazio-espediente guztiak kudeatzea. Tratamenduaren arduraduna natura-ondarearen eskumenak esleituta dituen zuzendaritza izango da, eta zuzendaritza horretan gauzatuko dira datuak eskuratzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta aurka egiteko eskubideak; horretarako, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Zerbitzu Zuzendaritzara jo beharko da (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).

7.– De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa a los y las personas solicitantes que los datos que faciliten serán objeto de tratamiento con la finalidad de gestionar la presente convocatoria de subvenciones y cualquier otro expediente administrativo relacionado con la materia. El responsable de este tratamiento es la Dirección que tenga atribuidas las competencias de Patrimonio Natural, ante la cual se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose para ello al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Dirección de Servicios, c/ Donostia-San Sebastián, 1; 01010 de Vitoria-Gasteiz.

9. artikulua.– Beste dirulaguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 9.– Compatibilidad con otras subvenciones.

Dekretu honetan araututako dirulaguntzak, konpentsatzeko sortari dagokionez, ez dira bateragarriak izango helburu bererako eman daitekeen beste ezein dirulaguntzarekin.

La concesión de las subvenciones reguladas por el presente Decreto, en cuanto a la línea de compensación, no será compatible con ninguna otra subvención que pudiera ser otorgada para la misma finalidad.

Zaintzeko sortari dagokionez, bateragarriak izango dira erakunde honek edo beste edozein erakunde publiko zein pribatuk helburu bererako eman litzakeen beste dirulaguntza batzuekin; betiere, horren ondorioz gainfinantzaketarik sortzen ez bada. Gainfinantzaketarik izanez gero, dirulaguntzaren zenbatekoa dagokion gehieneko mugaraino murriztuko da.

En lo respectivo a la línea de custodia, será compatible con aquellas otras que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por esta u otras instituciones públicas o privadas, siempre que de ello no se derive sobrefinanciación. En caso de producirse esta, se reducirá el importe de la subvención hasta el límite máximo que corresponda.

10. artikulua.– Esleipenerako eta kuantifikaziorako prozedurak.

Artículo 10.– Procedimientos de adjudicación y cuantificación.

1.– Dekretu honek araututako dirulaguntzak norgehiagoka bidezko prozedura erabiliz esleituko dira aurrekontua bukatu arte. Horrela, bada, hurrenkera bat ezarriko da, ondoren adierazitako irizpideen arabera, urteko deialdi bakoitzean ezarritako mugarekin. Lehenengo eta behin, puntuaziorik handiena lortu dutenei emango zaie. Puntuazioa kalifikazio-epaimahaiak emango du.

1.– Las subvenciones reguladas en este Decreto se adjudicarán mediante el procedimiento de concurrencia competitiva hasta agotar el presupuesto. Ello implica que se establece una ordenación de las solicitudes admitidas en base a los criterios que se indican a continuación y se procede a adjudicar las ayudas con el límite fijado en cada convocatoria anual empezando por las que han obtenido una mayor puntuación Dicha valoración se realizará por parte del Tribunal Calificador.

2.– Proiektuek 100 puntu lor ditzakete gehienez ere, irizpide hauek kontuan hartuta, eta ondoren adierazitako hurrenkera berean izango dute lehentasuna:

2.– Se puntuarán los proyectos sobre un máximo de 100 puntos y se tendrán en cuenta los siguientes criterios, que tendrán preferencia en el mismo orden en que se encuentran indicados a continuación:

a) Lursailen lokalizazioa EKZPn ezarritako kalifikazioaren arabera.

a) Localización de los terrenos en función a la calificación establecida en el PRUG.

– Nukleo-gunea.

– Zona núcleo.

– Babes-gunea.

– Zona Protección.

– Trantsizio-gunea.

– Zona de transición.

b) Proposaturiko ekintzek natura-ondarea kontserbatzeko duten ahalmena.

b) Potencialidad de las acciones propuestas para favorecer la conservación del Patrimonio Natural.

c) Deialdia egiteko aginduetan ezarritako beste irizpide batzuk.

c) Criterios adicionales establecidos por las Órdenes de convocatoria.

3.– Zaintzeko dirulaguntzen sortarako, lurraldea zaintzeko akordioetako denbora-esparrua ere hartuko da kontuan.

3.– Para la línea de Subvenciones de custodia, se tendrán en cuenta además el ámbito temporal de los acuerdos de custodia del territorio.

4.– Deialdia egiteko aginduetan, aplikatzekoa den irizpide bakoitzaren balio portzentuala identifikatuko da.

4.– Las Órdenes de convocatoria identificarán el valor porcentual de cada uno de los criterios aplicables.

5.– Konpentsatzeko laguntzen sortarako, laguntzen zenbatekoak kalkulatzeko Lurzoruaren Legeko Balorazioen Erregelamendua onartzen duen urriaren 24ko 1492/2011 Errege Dekretua hartuko da erreferentziatzat.

5.– Para la línea de Ayudas por compensación, los importes de las ayudas se calcularán tomando como referencia el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo.

6.– Konpentsatzeko laguntzen sortari dagokionez, laguntzen zenbatekoak kalkulatzeko, Lurzoruaren Legeko Balorazioen Erregelamendua onartzen duen urriaren 24ko 1492/2011 Errege Dekretua hartuko da erreferentziatzat.

6.– Las Órdenes de convocatoria establecerán, además, para la línea de Ayudas por compensación, los factores de corrección a aplicar a las valoraciones resultantes de la aplicación del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo.

11. artikulua.– Dirulaguntzaren zenbatekoa eta ordaintzeko modua.

Artículo 11.– Cuantía de la subvención y forma de pago de la subvención.

1.– Dirulaguntzaren zenbatekoa Euskak Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan dirulaguntza hauetarako urtero ezarritako aurrekontu-zuzkidurara egokituko da, zeina deialdia egiteko dagokion aginduan zehaztuko baita.

1.– La cuantía de la subvención se ajustará a la dotación presupuestaria que se establezca anualmente para estas subvenciones en los presupuestos generales del País Vasco, que se especificará en la consecuente Orden de convocatoria.

2.– Irizpide orokor gisa, zatika ordainduko da dirulaguntza, sorta biei dagokienez. Lehenengo ordainketan, emandako dirulaguntzaren % 60 ordainduko da, deialdia ebazten denean; eta bigarren ordainketa, gainerako % 40a, laguntzen xedea bete dela erabat justifikatzen denean.

2.– El pago se realizará, con carácter general, en ambas líneas de forma fraccionada con un primer pago inicial del 60% del importe concedido, que se hará efectivo una vez resuelta la convocatoria y un segundo pago, del 40% restante, una vez justificado totalmente el cumplimiento del objeto de las ayudas.

3.– Konpentsatzeko laguntzen sortarako, baso-sartze berria agiri bidez justifikatzean egingo da bigarren ordainketa, basogintza-proiektuak hala jasotzen duenean, hasierako masaren mozketa egin eta bi urteko epean gehienez ere.

3.– Para la línea de Ayudas por compensación, el segundo pago se hará efectivo tras la justificación documental de la nueva plantación, cuando el proyecto forestal así lo contemple, en un plazo máximo de dos años desde la corta de la masa inicial.

4.– Zaintzeko dirulaguntzen sorta dela eta, zaintzeko akordioen lehen urtean egin beharreko jarduketak behar bezala gauzatu direla agiri bidez justifikatzean egingo da bigarren ordainketa. Dirulaguntzak emateko ebazpenetan, kasuz kasu zehaztuko da zer justifikazio eskatzen den, egin beharreko jarduketak kontuan hartuta.

4.– Para la línea de Subvenciones de custodia, el segundo pago se hará efectivo tras la justificación documental de la correcta ejecución de las actuaciones a desarrollar en el primer año de los acuerdos de custodia. Las resoluciones de concesión identificarán en cada caso, a la vista de las actuaciones a desarrollar, la justificación exigida.

5.– Salbuespen gisa, konpentsatzeko sortari dagokionez eta basoberritzea aurreikusten ez den kasuetan, % 100eko ordainketa bakarra egingo da, mozketa egin dela justifikatzean.

5.– Excepcionalmente, en la línea de compensación y en aquellos supuestos que no contemplen reforestación, se realizará un único pago del 100% con la justificación de la tala.

Ordainketak egin aurretik, onuraduna zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharretan egunean dagoela egiaztatuko da.

Antes de proceder a los pagos, se comprobará que el beneficiario cumple con la obligación de estar al día en sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

12. artikulua.– Aurkeztutako eskabidean egindako akatsak zuzentzea.

Artículo 12.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

Dirulaguntzaren eskabidean ez badira betetzen dekretu honetako artikuluetan eskatutako baldintzak edo aplikagarriak diren arau espezifikoetan eskatutakoak, hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eransteko eskatuko zaio interesdunari; eta, era berean, jakinaraziko zaio ezen hori egin ezean, eskabidean atzera egin duela ulertuko dela, deialdia ebazteko organo eskudunak horretarako ebazpena eman ondoren.

Si la solicitud de subvención no reuniese los requisitos exigidos en los artículos del presente Decreto y los exigidos, en su caso, por la normativa específica aplicable, se requerirá a la persona interesada para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución dictada al efecto por el órgano competente para resolver la convocatoria.

13. artikulua.– Deialdia egiteko agindua.

Artículo 13.– Orden de convocatoria.

Urtero, Ingurumenaren arloan eskumena duen sailburuak emandako agindu bidez, aurrekontu-ekitaldi bakoitzerako, deialdia egiteko agindua eta dirulaguntzak jaso ahal izateko irizpideak ezarriko dira. Gutxienez, honako puntu hauek arautu beharko dira:

Anualmente, y mediante Orden del Consejero o Consejera competente en materia de Medio Ambiente se establecerá, para cada ejercicio presupuestario, la Orden de convocatoria y los criterios a tener en cuenta para optar a las mismas. Cuando menos deberá regular los siguientes puntos:

– Zer dirulaguntza-sortaren deialdia egiten den.

– Líneas subvencionables que se convocan.

– Eskaerak aurkezteko eta jarduketak gauzatzeko epeak.

– Establecer los Plazos de presentación y de ejecución de las actuaciones.

– Esleitzeko eta kuantifikatzeko beste irizpide batzuk.

– Criterios adicionales de adjudicación y cuantificación.

– Kalifikazio-epaimahaiaren osaketa.

– Composición del Tribunal Calificador.

– Sorta bakoitzari zer zenbateko esleitzen zaion.

– Especificar los importes asignados a cada una de las líneas.

14. artikulua.– Dirulaguntzak kudeatzeko ardura duen organoa.

Artículo 14.– Órgano encargado de la gestión de las subvenciones.

Natura-ondarearen gaineko eskumenak dituen zuzendaria izango da honako dekretu honetan aurreikusitako dirulaguntzen kudeaketaren arduraduna. Horretarako, Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzuaren laguntza izango du.

Corresponderá a la persona con cargo de Director o Directora que tenga atribuidas las competencias de Patrimonio Natural la realización de las tareas de gestión de las ayudas previstas en el presente Decreto con la ayuda del Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

15. artikulua.– Balorazio-epaimahaia.

Artículo 15.– Tribunal de valoración.

1.– Balorazio-epaimahaia honela osatuko da: natura-ondarearen arloan eskumena daukan zuzendaria izango da epaimahaiburua, eta Urdaibai Biosfera Erreserbako zuzendari-kontserbadorea eta Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Patronatura atxikitako pertsona bat ere egongo dira bertan. Azken hori natura-ondarearen arloan eskumena daukan zuzendariak izendatuko du, eta epaimahaiko bokal izango da. Epaimahaiaren osaera urtero argitaratuko da EHAAn, deialdia egiteko aginduaren barruan.

1.– El Tribunal de valoración estará compuesto por el Director o Directora que tenga atribuidas las competencias de Patrimonio Natural, en calidad de Presidente del Tribunal, el Director-Conservador de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y una persona adscrita al Servicio del Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y designada por el Director o Directora que tenga atribuidas las competencias de Patrimonio Natural, en calidad de Vocal del Tribunal. La composición del Tribunal se publicará anualmente en el BOPV dentro de la Orden de convocatoria.

2.– Epaimahaiak dagokion ebazpen-proposamena egingo du, aurrekontu-mugak eta esleipen-irizpideak kontuan hartuta, dirulaguntza lor dezaketen eskabideak zehazteko, bai eta laguntzen zenbatekoak ere, eta ezetsitako eskariak, horretarako arrazoiekin batera. Proposamen hori Ingurumeneko sailburuordeari helaraziko zaio, eta hark, dagokion ebazpenaren bidez, deialdia ebatziko du.

2.– El Tribunal elaborará la oportuna propuesta de resolución que, ajustándose a los límites presupuestarios y a los criterios de adjudicación, determine las solicitudes susceptibles de obtener subvención, así como la cuantía de la misma, y las solicitudes desestimadas y los motivos de su desestimación. Dicha propuesta se elevará a la persona con cargo de Viceconsejera o Viceconsejero de Medio Ambiente, quien, a través de la subsiguiente Resolución, resolverá la convocatoria.

16. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 16.– Resolución.

1.– Esleitzeko prozedura bakoitzeko ebazpena agindua Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta gehienez ere ondorengo sei hileko epean eman eta jakinaraziko zaie interesdunei.

1.– La resolución que se adopte en cada procedimiento de adjudicación será dictada y notificada a las personas interesadas en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la Orden de convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Epe hori igarota interesdunak ebazpenik jasoko ez balu, kasuan kasuko eskabidea ezetsitzat joko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

2.– De conformidad con lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si una vez transcurrido dicho plazo no hubiera sido notificada a la persona interesada resolución alguna, la solicitud correspondiente podrá entenderse desestimada.

3.– Dirulaguntzak emateko prozeduraren ebazpena Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan argitaratuko da, publizitate-ondorioetarako, bai eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ere.

3.– La resolución del procedimiento de concesión de subvenciones será publicada en la sede electrónica del Gobierno Vasco a efectos de publicidad, así como en el Boletín Oficial del País Vasco.

17. artikulua.– Dirulaguntzaren baldintzak aldatzea eta laguntzen pilaketa.

Artículo 17.– Alteración de las condiciones de subvención y acumulación de ayudas.

Laguntzak ematean kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira, betiere, laguntzaren helburua bete dela ikusita, baliteke dirulaguntzak emateko ebazpena aldatzea. Ondorio horietarako, natura-ondarearen arloko eskumenak dauzkan zuzendaritzak dagokion likidazio-ebazpena emango du; ebazpen horretan, emandako dirulaguntzaren kopurua doitu egingo da, edota, hala dagokionean, jasotako gehiegizko zenbatekoak itzultzeko eskatuko da, bai eta berandutze-interesak ere.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la correspondiente subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta y, en su caso, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión de la subvención. A estos efectos, por la Dirección que tenga atribuidas las competencias de Patrimonio Natural se dictará la oportuna Resolución de Liquidación, en la que se reajustarán los importes de la subvención concedida, o, en su caso, se ordenará la devolución de los importes recibidos en exceso además de los intereses de demora.

18. artikulua.– Ez-betetzeak eta dirua itzultzea.

Artículo 18.– Incumplimientos y reintegro.

Emandako dirulaguntza dirulaguntzaren xede espezifikoa betetzeko erabiltzen ez badu onuradunak, dirulaguntza ematea eragin zuen jarduketa egiten ez badu, dirulaguntza zertarako eman zen, helburu horrexetarako erabili dela egiaztatzen ez badu edo, oro har, onuradunak ez badu betetzen erakunde eskudunak ezarritako baldintzaren bat, ikuskapen-lanak ahalbidetu nahi ez baditu edo onuradunen betebeharren bat betetzen ez badu, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdu dela adieraziko da, betiere aldez aurretik interesdunari entzun ondoren; gainera, hala badagokio, dagokion zenbatekoa eta dirulaguntzen arloan dagozkion interes legalak itzuli beharko dizkio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, hala ezarritako baitago azaroaren 11ko 1/1997 Lege Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginean, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura emandako dirulaguntzen berme eta itzulketei buruzko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan. Azken horretan ezartzen dira kudeaketan parte hartzen duten erakunde kolaboratzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta betebeharrak.

La constatación de que la persona beneficiaria no utilice la subvención otorgada para el destino específico para el que se solicitó y concedió, no realice la actuación que dio origen a la subvención, no justifique su aplicación a los fines determinados para los que se interesó o, en general, de la existencia de cualquier supuesto de incumplimiento de las condiciones que motivaron la concesión de la subvención, la negativa a facilitar la labor de inspección y el no cumplimiento de las obligaciones atribuidas a las personas beneficiarias, dará lugar previa audiencia al interesado, a la declaración de pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, a la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas, más los intereses legales que procedan en materia de subvenciones, de conformidad y en los términos establecidos en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Decreto 698/1991 de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Busturian, 2019ko ekainaren 4an.

Dado en Busturia, a 4 de junio de 2019.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común