Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

102. zk., 2019ko maiatzaren 31, ostirala

N.º 102, viernes 31 de mayo de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
2643
2643

EBAZPENA, 2019ko maiatzaren 23koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita Euskal Autonomia Erkidegoko langabeei zuzenduta dauden eta kontratatzeko konpromisoa dakarten prestakuntza-ekintzetarako 2019ko dirulaguntzen deialdia, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan.

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2019, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria para el año 2019, de las subvenciones para la realización de acciones formativas con compromiso de contratación dirigidas a trabajadores y trabajadoras desempleadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2019ko maiatzaren 22ko bilkuran hartutako Erabakiaren bidez, langabeei zuzenduta dauden eta kontratatzeko konpromisoa dakarten prestakuntza-ekintzetarako 2019ko dirulaguntzen deialdia onartu du, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan. Lanbideren Estatutuetako 10.2 artikuluaren p) apartatuan xedatutakoarekin bat etorriz, Lanbideko zuzendari nagusiak eman behar du argitara erabaki hori. Lanbideren Estatutuak maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren bidez onartu ziren.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 22 de mayo de 2019, ha aprobado la convocatoria para el año 2019 de las subvenciones para la realización de acciones formativas con compromiso de contratación dirigidas a trabajadores y trabajadoras desempleadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi de conformidad con lo dispuesto en el apartado p) del artículo 10.2 de los Estatutos de Lanbide, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, corresponde al Director General de este organismo autónomo proceder a su publicación.

Azaldutakoagatik, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitaratzea 2019rako deialdi jakin bat, prestakuntza-ekintzak langabeentzat eta kontratatzeko konpromisoarekin egiteko diru-laguntzei buruzkoa, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak onartu baitzuen 2019ko maiatzaren 22ko bileran hartutako Erabakiaren bidez. Deialdia ebazpen honen eranskin moduan jasota dago.

Primero.– Proceder a la publicación de la convocatoria para el año 2019 de las subvenciones para la realización de acciones formativas con compromiso de contratación dirigidas a trabajadores y trabajadoras desempleadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adoptado en su sesión de 22 de mayo de 2019, recogida como anexo a esta Resolución.

Bigarrena.– Jakinaraztea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango dituela ondorioak laguntzen deialdia onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabakiak.

Segundo.– Informar que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria de ayudas surtirá efectos desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabakiaren aurka, zeinaren bidez deialdia onartzen baita, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko maiatzaren 23a.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de mayo de 2019.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

El Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.

ERANSKINA
ANEXO
DIRULAGUNTZEN DEIALDIA, HELBURU DUENA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LANGABEEI ZUZENDUTA DAUDEN ETA KONTRATATZEKO KONPROMISOA DAKARTEN PRESTAKUNTZA-EKINTZAK 2019AN EGITEA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN ENPLEGURAKO LANBIDE HEZIKETA ARAUTZEN DUEN MAIATZAREN 31KO 82/2016 DEKRETUAREN ESPARRUAN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN EN EL AÑO 2019, DE ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DIRIGIDAS A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DESEMPLEADAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, EN EL MARCO DEL DECRETO 82/2016, DE 31 DE MAYO, POR EL QUE SE ORDENA LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DE EUSKADI

Maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duenak, 2. artikuluan ezartzen du Enplegurako Lanbide Heziketa Lanbide Heziketaren sistemetako bat dela, enpresen artean eta langileen artean (langabeak nahiz lanean ari direnak) lehiakortasun- eta kualifikazio-beharrizanei erantzuteko prestakuntza bultzatzea eta zabaltzea xede duten tresna eta ekintzez osatua. Prestakuntza horrek, halaber, gizartea kohesionatzen eta ekonomia garatzen lagunduko du, ezagutzan oinarritutako ekonomiaren esparruan.

El Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi, establece, en su artículo 2 que la formación profesional para el empleo es uno de los sistemas de formación profesional, integrado por el conjunto de instrumentos y acciones que tienen por objeto impulsar y extender entre las empresas y las personas trabajadoras, tanto desempleadas como ocupadas, una formación que responda a sus necesidades de competitividad y cualificación, respectivamente, contribuyendo a la cohesión social y al desarrollo económico en el marco de una economía basada en el conocimiento.

Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena), Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari egozten zaio enplegu-politika, bai eta enplegurako lanbide-heziketa ere, Lanbide Heziketa eta Etengabeko Ikaskuntza arloarekin koordinatuta, horixe baita lanbide-heziketa osoaren plangintza estrategikoa, diseinua eta jarraibideak prestatzearen arduraduna, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankidetzarekin, dauzkan erantzukizunei dagokienez.

El Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye al Departamento de Empleo y Políticas Sociales la política de empleo, así como la formación profesional para el empleo, en coordinación con el área de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente que es la responsable de elaborar la planificación estratégica, el diseño y las directrices de toda la formación profesional en su conjunto, con la colaboración, desde sus responsabilidades, de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Bestalde, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoari (Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari atxikita dago) dagokio, besteak beste, enplegu-programen, enplegurako prestakuntza-programen eta autoenplegua eta enpresen sorkuntza sustatzeko programen kudeaketa. Egiteko horren barruan dago diru-laguntzetarako deialdiak onartzea eta izapidetzea, hala ezarrita baitago maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuak onarturiko erakunde autonomoaren estatutuen 3.b) artikuluan. Enplegurako prestakuntzaren barruan, pertsona langabeei zuzendutako prestakuntza dago.

Por otro lado, el organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adscrito al Departamento de Empleo y Políticas Sociales, tiene encomendadas, entre otras funciones, la gestión de los programas de empleo, formación para el empleo y de fomento del autoempleo y la creación de empresas, función que incluye la aprobación y tramitación de las correspondientes convocatorias subvencionales, según se encuentra establecido en el artículo 3.b) de los Estatutos del organismo autónomo, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo. Dentro de la formación para el empleo, se encuentra la formación dirigida a personas desempleadas.

Kontratatzeko konpromisoarekin egiten den lanbide-heziketarako programaren xedea da prestakuntza espezializatua eta egokia ematea gure erkidegoan ezarrita dauden edo ezarri berri diren enpresek sortutako lanpostu berriei, kontuan hartuta prestakuntza-ekintzen lehentasunezko helburua dela langabeak laneratzea edo berriz laneratzea produkzio-sistemak behar dituen enpleguetan.

La finalidad del programa de formación profesional con compromiso de contratación es ofrecer una formación especializada y adecuada a los nuevos puestos de trabajo creados por empresas instaladas o de nueva implantación en nuestra Comunidad, teniendo en cuenta que el objetivo prioritario de las acciones formativas es la inserción o reinserción laboral de los trabajadores desempleados en aquellos empleos que requiere el sistema productivo.

Alde horretatik, nabaritu da premiazkoa dela gure erkidegoko biztanleek lanbide-kualifikazio handia izatea, aldaketa teknologikoetara eta berrikuntzara egokitu ahal izateko, enpresa-eskariekin bat etorrita, eta, horrenbestez, enplegagarritasuna hobetuta.

En este sentido, se ha detectado la necesidad de que la población de nuestra comunidad adquiera una alta cualificación profesional que le permita adaptarse a los cambios tecnológicos y a la innovación, en consonancia con las demandas empresariales y mejorando con ello su empleabilidad.

Eskuratutako konpetentziak maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuak araututako Euskal Autonomia Erkidegoko Konpetentzien Erregistroan jasoko dira, dekretuaren 17. artikuluak esaten baitu erregistroaren xedea izango dela Euskal Autonomia Erkidegoko langile guztien prestakuntza-curriculuma barne hartzea, prestakuntza-ibilbideak diseinatzeko tresna eraginkor bat antolatzeko, Bizialdi Osoko Ikaskuntzaren Europako Estrategiarekin bat etorriz.

Las competencias adquiridas se registrarán en el Registro Vasco de la Competencia regulado por el Decreto 82/2016, de 31 de mayo que en su artículo 17 expone que el objetivo del Registro Vasco de la Competencia será albergar el currículum formativo de todas las personas trabajadoras de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en aras a articular un instrumento eficaz que permita el diseño de itinerarios formativos en consonancia con la Estrategia Europea del Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

Horregatik guztiagatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren proposamenez, erakunde autonomo horretako Administrazio Kontseiluak, 2019ko maiatzaren 22ko bilkuran, 2019. urterako deialdi bat egitea onartu zuen, Euskal Autonomia Erkidegoko langabeentzat zuzenduta dauden eta kontratatzeko konpromisoa dakarten prestakuntza-ekintzetarako diru-laguntzak banatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan, honako baldintza hauekin:

Por todo lo cual, a propuesta del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Consejo de Administración de este organismo autónomo, en su sesión de 22 de mayo de 2019, aprueba la convocatoria para el ejercicio 2019 de las subvenciones para la realización de acciones formativas con compromiso de contratación dirigidas a trabajadores y trabajadoras desempleadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo de Euskadi, en los siguientes términos:

1. artikulua.– Xedea eta baliabide ekonomikoak.

Artículo 1.– Objeto y recursos económicos.

1.– Deialdi honen xedea da 2019an arautzea Euskal Autonomia Erkidegoko langabeei zuzenduta dauden eta kontratatzeko konpromisoa dakarten prestakuntza-ekintzak finantzatzeko laguntzak, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan.

1.– Es objeto de la presente convocatoria la regulación para el año 2019, de las ayudas destinadas a la financiación de las acciones formativas con compromiso de contratación dirigidas a los trabajadores y trabajadoras desempleadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi.

2.– Deialdi hau finantzatzera 3.000.000 euro bideratuko dira, eta, horietatik, 1.500.000 euro 2019ko ordainketa-kredituari dagozkio, eta 1.500.000 euro, 2020ko konpromiso-kredituari.

2.– Los recursos económicos destinados a la financiación de la presente convocatoria ascienden a 3.000.000 de euros, de los cuales, 1.500.000 euros corresponden al crédito de pago de 2019 y 1.500.000 euros corresponden al crédito de compromiso 2020.

Guztira emango diren laguntzen bolumenak ez du gaindituko aipatutako kopurua edo hori eguneratzetik ateratzen dena, baldin eta indarreko legeriarekin bat aurrekontu-aldaketak onartzen badira, eta, hala bada, testuinguru hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez eman beharko da argitara EHAAn.

El volumen total de las ayudas a conceder no superará la citada cantidad o la que resulte de su incremento, en el supuesto de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente, circunstancia a la que se dará la oportuna publicidad en el Boletín Oficial del País Vasco, mediante Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

3.– Deialdi honen xede diren diru-laguntzak Europako Gizarte Funtsak kofinantzatu ahal izango ditu, osorik edo partez, EGF Euskadi 2014-2020 Programa Operatiboaren barruan. Hauta daitezkeen gazteen kasuan, Gazte Enplegurako Programa Operatiboa, 2014-2020 delakoaren barruan.

3.– Las subvenciones objeto de esta convocatoria podrán estar, en su totalidad o en parte, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo FSE País Vasco, 2014-2020. En el caso de aquellas personas jóvenes elegibles, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, 2014-2020.

2. artikulua.– Entitate onuradunak.

Artículo 2.– Entidades beneficiarias.

1.– Honako hauek izan daitezke deialdi honetako laguntzen onuradun:

1.– Podrán ser beneficiarias de las ayudas contenidas en la presente convocatoria:

Euskal Autonomia Erkidegoan lantokia duten enpresak, edozein dela ere haien forma juridikoa, baldin eta lan-kontratuak egiteko konpromisoa hartzen badute. Baztertuta geratuko dira aldi baterako laneko enpresak, outsourcing direlako enpresak eta langileen zerbitzu anitzeko enpresak. Prestakuntza egin ahal izango dute:

Las Empresas con centro de trabajo en la Comunidad Autónoma del País Vasco, independientemente de su forma jurídica, que comprometan para si mismas la realización de contratos de trabajo. Quedarán excluidas las Empresas de Trabajo Temporal, Empresas de Outsourcing y Empresas de multiservicios de personal. La formación la podrán realizar:

a.1.– baliabide propioekin:

a.1.– con medios propios:

– Eman beharreko prestakuntzaren xedea bada profesionaltasun-ziurtagiriak lortzea, egiaztatuta egon beharko dute prestakuntza-ekintza hasten denean.

– Cuando la formación a impartir vaya dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad deberán encontrarse acreditadas en el momento de iniciar la acción formativa.

– Gainerako prestakuntza-ekintzetan, alta emango zaie behin-behinean Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatzen duen prestakuntza-entitateen erregistroan. Prestakuntza-ekintza amaituta, enpresari baja emango zaio automatikoki.

– En el resto de acciones formativas, se les dará provisionalmente de alta en el Registro de Entidades de Formación gestionado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Una vez finalizada la acción formativa, la empresa causará baja de manera automática.

a.2.– kontratatuta, helburu horretarako egokiak izanez gero.

a.2.– recurriendo a su contratación, siempre que resulten adecuados para este fin.

b) Prestakuntza-erakunde pribatu edo publikoen bidez, baldin eta prestakuntza-ekintzaren eskaera egin baino lehen egiaztatuta eta/edo inskribatuta badaude Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatutako prestakuntza-entitateen erregistroan, autonomia erkidegoren bateko prestakuntzarako beste entitate-erregistro batean edo Prestakuntza Entitateen Estatuko Erregistroan, diru-laguntza eskatzen den prestakuntza-ekintzei dagozkien espezialitateak irakasteko.

b) Las Entidades de formación privadas o públicas, acreditadas y/o inscritas con anterioridad a la solicitud de la acción formativa en el Registro de entidades de formación gestionado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en cualquier otro Registro de entidades de formación para el empleo de carácter autonómico o en el registro Estatal de entidades de Formación, para la impartición de las especialidades a las que corresponden las acciones formativas por las que solicitan subvención.

2.– Deialdi honetan aurreikusitako diru-laguntzak lortzeko, enpresek eta prestakuntza-entitateek laguntzaren xede diren prestakuntza-ekintzak egiteko behar diren pertsonak eta bitarteko materialak izan beharko dituzte, edo diru-laguntza esleitu ondoren, prestakuntza-jarduera hasten denean, haiek lortzeko konpromisoa hartu beharko dute.

2.– Para acceder a la subvención prevista en esta convocatoria, las empresas y entidades de formación deberán disponer de los medios personales y materiales necesarios para llevar a cabo las acciones formativas por las que se solicita la ayuda o comprometerse a disponer de los mismos tras la adjudicación de la subvención, en el momento de inicio de la actividad formativa.

Instalazio eta baliabide horiek propioak edo hirugarren entitate pribatu edo publikoenak izan ahal izango dira, eta EAEko lurraldean baliatu beharko dira.

Tales instalaciones y recursos podrán ser propios o de titularidad de terceras entidades privadas o públicas y se deberá disponer de ellos en el territorio de la comunidad autónoma del País Vasco.

Informazio hori egiaztatzeko, erakundearen legezko ordezkariaren erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko da eskaerarekin batera, entitateak dauzkan edo izango dituen eta prestakuntza-ekintzak egiteko erabiliko diren instalazioak eta giza baliabideak zehaztuta.

Esta información se acreditará mediante la presentación, junto con la solicitud, de una declaración responsable del representante legal de la entidad, detallando las instalaciones y recursos humanos de los que disponga o dispondrá la entidad y que se destinarán a la ejecución de las acciones formativas.

Edonola ere, erakunde eskatzaileak adierazpen horretan jasotako datuak egiaztatzeko dokumentazioa prest izan beharko du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarentzat.

En todo caso, la entidad solicitante deberá tener a disposición de Lanbide-Servicios Vasco de Empleo la documentación que sustente la veracidad de los datos contenidos en la citada declaración.

3.– Entitate onuradunek, halaber, eskakizun hauek bete beharko dituzte:

3.– Así mismo, las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izan behar dituzte.

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du eskaera egiten duten erakundeek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela, bai laguntza ematerakoan bai ordainketak egiterakoan, eta, horretarako, ez du eskatzaileen baimenik beharko; izan ere, betetzekoak izango dira, alde horretatik, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 22.4 artikulua eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.3 artikulua.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, por parte de las entidades solicitantes, se verificará automáticamente por el órgano gestor tanto en el momento de la concesión de la subvención como en el momento de realizar el pago, sin necesidad del consentimiento de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

Hala ere, erakunde eskatzaileak berariaz uka dezake baimen hori, eta, hala egiten badu, baldintza hori betetzen duela egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu.

No obstante, la entidad solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces certificados actualizados que acrediten esta condición.

b) Dirulaguntzak itzultzeko dagozkion ordainketa guztiak eginak izan beharko ditu.

b) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones de reintegro en materia de subvenciones.

c) Ez izatea diru-laguntzak edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera galtzea dakarren zigor penal edo administratiborik, edo horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik, barnean hartuta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera edo Emakumeen eta Gizonen Benetako Berdintasunerako martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoaren arabera sexuagatiko diskriminazioa eragiteagatik gertatutakoak.

c) No estar sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, o de la Ley Orgánica 3/2007, de 30 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

d) Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan eta zehazki 2. eta 3. apartatuetan aurreikusitako egoeren eraginpean, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez.

d) No estar incursa en ninguna de las restantes circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de subvenciones.

4.– Aurreko hiru ekitaldietako deialdiren batean Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak diruz lagundutako kontratazio-konpromisoko prestakuntza-ekintzetan prestatutako ikasleen % 35, gutxienez, kontratatu ez duten enpresa edo erakundeek ezingo dute jaso kontratazio-konpromisoko prestakuntza-ekintzak egiteko diru-laguntzarik.

4.– No podrá acceder a la subvención por la realización de acciones formativas con compromiso de contratación la empresa o entidad que no haya contratado, al menos, al 35% de los alumnos que hayan finalizado las acciones formativas de compromisos de contratación subvencionadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en alguna de las convocatorias de los tres ejercicios anteriores.

3. artikulua.– Diruz lagun daitekeen jarduera.

Artículo 3.– Actuación subvencionable.

1.– Diruz lagundu ahal izango dira kontratatzeko konpromisoa daukaten prestakuntza-ekintzak; zehazki, 2. artikuluan deskribatutako entitate onuradunek garatu beharrekoak, zeinak eranskinean jasotako espezialitateei buruzkoak baitira; izan ere, eranskinean jasota daude «Prestakuntza-beharren diagnostikoa, 2018-2020» delakoan identifikatutako espezialitateak. Diagnostikoa Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egin zuen, eta argitaratuta dago erakunde autonomo horren web-orrian: www.lanbide.euskadi.eus

1.– Podrá ser objeto de subvención la ejecución de acciones formativas con compromiso de contratación a desarrollar por las entidades beneficiarias descritas en el artículo 2, relativas a las especialidades incluidas en el anexo, que contiene las especialidades identificadas en el «Diagnóstico de necesidades formativas 2018-2020», elaborado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y publicado en la página web de este organismo autónomo www.lanbide.euskadi.eus

Era berean, eranskinean jasota ez dauden espezialitateak programatu ahal izango dira, enpresen beste prestakuntza-behar berezi batzuk betetzeko.

Asimismo, se podrán programar especialidades no incluidas en el anexo, para atender otras necesidades formativas específicas de las empresas.

Diru-laguntza eskuratzeko, honako baldintza hauek bete behar dira:

Para acceder a la subvención, han de cumplirse las siguientes condiciones:

1) Erakunde edo enpresa eskatzaileek egiaztatu beharko dute, diru-laguntza eskatu aurretik, ez direla aski kontratatu behar dituzten langintza eta profiletan izena emanda dauden langabeak. Horretarako, informazio hori eskatu behar dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren bulegoa egokian (LAN-F aplikazioan eskura dagoen ereduaren arabera). Eskatutako profila ezingo da izan prestakuntza amaitu ondoren lortuko dutena baino handiagoa.

1) Las entidades o empresas solicitantes deberán haber constatado, con carácter previo a la solicitud de subvención, la insuficiencia de personas desempleadas inscritas en la/s ocupación/es y perfil que necesitan contratar. Para ello deberán haber solicitado esta información en la Oficina de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo correspondiente (según modelo facilitado en la aplicación LAN-F). El perfil solicitado no podrá ser superior al que vayan a conseguir después de finalizar la formación.

Izangai aski ez dagoela ulertuko da kontrata daitezkeen langabeen kopurua txikiagoa bada enpresak eskatutako pertsonen kopurua halako lau baino.

Se entenderá constatada tal insuficiencia cuando resulte un número de personas desempleadas disponibles inferior al resultado de multiplicar por cuatro el número de personas solicitadas por la empresa.

2) Prestakuntza-ekintza amaitzen duten pertsonen % 50, gutxienez, kontratatzeko konpromisoa hartu behar dute enpresa edo erakundeek, eta kontratazio horiek ezaugarri hauek izan behar dituzte:

2) Las empresas o entidades han de comprometerse a contratar, como mínimo, al 50% de las personas que finalicen la acción formativa y tales contrataciones han de cumplir las siguientes características:

– Lanaldia: osoa edo partziala; gutxienez % 50ekoa.

– Jornada de trabajo: completa o a tiempo parcial mínimo del 50%.

– Kontratuaren iraupena:

– Duración del contrato:

• Lan-kontratua, lehentasunez, mugagabea izango da.

• El contrato de trabajo será preferentemente de carácter indefinido.

• Lanaldi osoko kontratua bada, etengabeko sei hilekoa izango da gutxieneko iraupena.

• Si se trata de un contrato a jornada completa la duración mínima será de 6 meses ininterrumpidos.

• Lanaldia % 50ekoa bada, etengabeko urtebetekoa izango da gutxieneko iraupena.

• Si la jornada es del 50% la duración mínima será 1 año ininterrumpido.

• Lanaldia partziala bada, baina % 50etik gorakoa, dagokion zati proportzionala izango da gutxieneko iraupena.

• Si la jornada es a tiempo parcial superior al 50%, la duración mínima será la parte proporcional que corresponda.

Kontratuak hasierako data jasoko du beti, eta amaierakoa aldi baterako kontratuetan.

El contrato reflejará la fecha de inicio en todo caso y la fecha final en los contratos temporales.

3) Kontratazio-konpromisoaren betetze-ondorioetarako, kontrataziotzat hartuko da ikasleak bazkide-langile edo lan-bazkide gisa sartzea kooperatiba-sozietate batean, edo lan-sozietate batean bazkide-langile gisa sartzea. Horretarako, sozietate horretan sartu dela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira.

3) A los efectos del cumplimiento del compromiso de contratación, será considerada como contratación la incorporación del alumnado como socio/a trabajador/a o socio de trabajo de una sociedad cooperativa o socio/a trabajador/a de una sociedad laboral, aportando para ello la documentación que acredite dicha incorporación.

4) Laneratzea prestakuntza-ekintza egiteko eskaerarako oinarritzat hartutako enpresetan baino ez da egin behar izango. Enpresa horietako batean sartzea eragozten duten kausak –agiri bidez justifikatuak– daudenean soilik onartu ahal izango da beste enpresa batzuetan laneratzea, eta enpresa horiek konpromiso-agiria sinatu beharko dute. Kontratazio horiek Euskal Autonomia Erkidegoko lantokietan egingo dira.

4) La inserción laboral se deberá realizar exclusivamente en las empresas en base a las cuales se presentó la solicitud de la acción formativa. Únicamente cuando concurran causas justificadas documentalmente que impidan la inserción en alguna de ellas, podrá admitirse la inserción en otras empresas que deberán firmar el documento de compromiso. Dichas contrataciones se efectuarán en centros de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

5) Kontratazio-konpromisoaren ondorioz egiten diren lan-kontratuek laneko arautegiaren araberakoak izan beharko dute. Kontratu hauek ez dira baliozkotzat hartuko kontratazio-konpromisoa bete dela justifikatzeko: prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratuak, eta merkataritzako kontratuak.

5) Los contratos de trabajo que se formalicen como consecuencia del compromiso de contratación deberán ser realizados de acuerdo a la normativa laboral. No serán considerados válidos para justificar el cumplimiento del compromiso de contratación: los contratos de formación y aprendizaje, así como los contratos mercantiles.

6) Kontratazioa irakatsitako prestakuntza-espezialitatearekin zerikusia duen langintza eta maila batean egin beharko da. Alde horretatik, lanpostu egokitzat hartuko da aurretiazko prestakuntzan eskuratutako ezagutza teoriko-praktikoei lotutako lanak egitea xede duena.

6) La contratación deberá realizarse en una ocupación y categoría relacionada con la especialidad formativa impartida. En este sentido, se entenderá como colocación adecuada, aquella que tenga por objeto la realización de trabajos vinculados a los conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante la formación previa.

7) Lan-kontratua prestakuntza-ekintza amaitu eta hurrengo hiru hilabeteko epean hasi beharko da.

7) El contrato de trabajo deberá iniciarse en el plazo de los 3 meses siguientes a la finalización de la acción formativa.

Horretarako, parte-hartzaile baten prestakuntza-ekintza amaitutzat joko da honako kasu hauetan:

A estos efectos, se considerará que un participante ha finalizado la acción formativa:

– Helburua profesionaltasun-ziurtagiria lortzea bada, prestakuntza-modulu praktikoa amaitutakoan.

– En las acciones de certificado de profesionalidad, cuando cada participante haya completado el módulo de formación práctica.

– Gainerako prestakuntza-ekintzetan, diruz lagundutako ekintza teoriko/praktikoa amaitutakoan.

– En el resto de acciones formativas, cuando haya finalizado la acción teórico-práctica subvencionada.

Prestakuntza-ekintzaren % 75 amaitu ondoren, kontratazioak onartu ahal izango dira. Kontratazioa ekintza amaitu baino lehen egiten bada, prestakuntza-ekintza amaitzen denean hasiko da kontratazio-konpromisoa betetzeko eskatzen den aldia.

Podrán admitirse contrataciones una vez realizado el 75% de la acción formativa. Para los casos en que la contratación se realice antes de finalizar la acción, el cómputo del periodo exigido para el cumplimiento del compromiso de contratación se realizará desde la finalización de la acción formativa.

2.– Prestakuntza-ekintzak emateko modalitatea presentziala baino ez da izango.

2.– La modalidad de impartición de las acciones formativas será exclusivamente presencial.

3.– Prestakuntza-ekintzek gehienez ere 300 ordu iraungo dute, erakunde eskatzaileak behar bezala arrazoitutako eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak baimendutako kausa bat egon ezean. Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko prestakuntza-ekintzetan, arautzen dituzten errege-dekretuetan xedatua izango da iraupena.

3.– La duración máxima de las acciones formativas será de 300 horas, salvo que exista causa debidamente motivada por la entidad solicitante y autorizada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. En las acciones formativas dirigidas a la obtención de Certificado de Profesionalidad, la duración será la establecida en los correspondientes reales decretos que los regulan.

4.– Diruz lagunduko diren prestakuntza-ekintzak 2019ko ekitaldian hasi beharko dira, diru-laguntza emateko ebazpena jakinarazi ondoren, eta 2020ko uztailaren 31 baino lehen amaitu (lantokian egingo den prestakuntza praktikoaren modulua edo prestakuntza praktikoa barnean hartuta).

4.– La ejecución de las acciones formativas objeto de subvención deberá iniciarse en el ejercicio 2019 a partir de la notificación de la resolución de concesión de la subvención y finalizar antes del 31 de julio de 2020 (incluida la formación práctica o el módulo de formación práctica en centro de trabajo).

5.– Prestakuntza-ekintzak gehienez ere 20 parte-hartzaileentzat eta gutxienez 10entzat onartuko dira. Hala ere, laguntza jasoko dutenez gain, beste bi parte-hartzaile ere onartu ahal izango dira prestakuntza-ekintzetan, prestakuntza-zentroak kopuru hori hartzeko egiaztatuta edo inskribatuta badaude. Partaide gehigarri horiek ez dute diru-laguntzarik jasoko.

5.– Las acciones formativas se aprobarán para un número máximo de 20 participantes y un número mínimo de 10. No obstante, se permitirá la incorporación de 2 participantes adicionales a los subvencionados en las acciones formativas de los centros que dispongan de la acreditación o inscripción para dicho número de participantes. Por los participantes adicionales no se concederá subvención.

Ezingo da abian jarri 10 ikasle baino gutxiagoko prestakuntza-ekintzarik.

No podrá iniciarse una acción formativa con un número inferior a 10 alumnos.

6.– Prestakuntza-ekintzaren atal teoriko-praktikoa soilik lagunduko da diruz.

6.– Solo será objeto de subvención la parte teórico-práctica de la acción formativa.

Ez dira diruz lagunduko lantokian egingo den prestakuntza praktikoaren modulua, profesionaltasun-ziurtagirien kasuan, eta enpresetan egingo diren praktikak, gainerako espezialitateetan.

No serán objeto de subvención el módulo de formación práctica en centro de trabajo, en el caso de certificados de profesionalidad, o las prácticas en empresas del resto de especialidades.

4. artikulua.– Prestakuntzaren hartzaileak.

Artículo 4.– Destinatarias/os de la formación.

Deialdi honen bidez diruz lagundutako prestakuntza-ekintzetan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile moduan izena emanda daukaten langabeek parte hartu ahal izango dute.

En las acciones formativas subvencionadas al amparo de esta convocatoria podrán participar los trabajadores y trabajadoras desempleados/as inscritos en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo como demandantes de empleo.

Horiez gain, lanean dihardutenek ere badaukate parte hartzea. Parte-hartzaile horiek, ordea, ezingo dira izan programatutako parte-hartzaile guztien ehuneko 30 baino gehiago.

Además, podrán participar las personas ocupadas. Dicha participación no podrá superar el 30 por ciento del total de participantes programados.

5. artikulua.– Diru-laguntzaren zenbatekoa.

Artículo 5.– Cuantía de la subvención.

Eranskinean espezialitate bakoitzerako jasota dago zein den prestakuntza-ekintzak finantzatzeko diru-laguntzaren zenbatekoa.

La cuantía de la subvención para la financiación de las acciones formativas será la prevista para cada especialidad en el anexo.

Eranskinean jasota ez dauden espezialitateei buruzko prestakuntza-ekintzen kasuan, lanbide-arlo, lanbide-eremu eta kualifikazio-maila berekoa izanik eranskinean jasota dagoen prestakuntza-espezialitateari dagokion B modulua aplikatuko da.

En las acciones formativas relativas a especialidades no incluidas en el anexo, la subvención será equivalente a la correspondiente a las especialidades formativas de su misma Familia Profesional, Área Profesional y nivel de cualificación.

Diru-laguntza inoiz ere ezin da izan prestakuntza-orduko eta ikasle parte-hartzaileko 8 euroko modulu ekonomikoa aplikatuta ateratzen den zenbatekoa baino handiagoa.

En ningún caso la subvención puede superar el importe que resulte de la aplicación del módulo económico de 8 euros por alumno participante y hora de formación.

Horrenbestez, eranskinean jasotako diru-laguntzaren zenbatekoa prestakuntza-orduen eta ikasleen kopuruaz zatitzean ateratzen den modulu ekonomikoa orduko eta ikasleko 8 eurotik gorakoa bada, azken hori aplikatuko da.

En consecuencia, cuando el módulo económico resultante de dividir el importe de la subvención contemplado en el anexo entre el número de horas de formación y de alumnos/as supere los 8 euros/hora/alumno/a, se aplicará este último.

6. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 6.– Presentación de solicitudes.

1.– Deialdi honen esparruko dirulaguntzak jasotzeko eskabideak elektronikoki izapidetuko dira, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak prestakuntzarako duen aplikazio informatikoaren bidez (LAN-F). Aplikazio horretara sarbiderik ez duten erakundeek edo enpresek Lanbideren web-orriaren bidez eskatu ahal izango dute: www.lanbide.euskadi.eus

1.– Las solicitudes de las subvenciones a las que se refiere esta convocatoria se tramitarán de forma electrónica, mediante la aplicación informática de formación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo (LAN-F). Aquellas entidades o empresas que no tengan acceso a esta aplicación podrán solicitarlo a través de la página web de Lanbide www.lanbide.euskadi.eus

2.– Eskabidearekin batera, honako dokumentu hauek aurkeztu behar dira:

2.– Junto con la solicitud de subvención se aportará la siguiente documentación:

a) Enpresa edo entitate eskatzailearen legezko ordezkariaren erantzukizunpeko adierazpena, esaten duena laguntza-eskaeraren xede den prestakuntza-plana egiteko behar diren bitarteko pertsonalak eta materialak dituela, edo, diru-laguntza esleitu ondoren, prestakuntza-jardueraren hasieran, beroriek izateko konpromisoa hartu duela, entitateak dauzkan edo izango dituen eta prestakuntza-ekintzak egiteko erabiliko diren instalazioak eta giza baliabideak zehaztuta.

a) Declaración responsable del representante legal de la empresa o entidad solicitante sobre la disposición de los medios personales y materiales necesarios para llevar a cabo el plan de formación para el que se solicita la ayuda o el compromiso de disponer de los mismos tras la adjudicación de la subvención, en el momento de inicio de la actividad formativa, detallando las instalaciones y recursos humanos de los que disponga o dispondrá la entidad y que se destinarán a la ejecución de las acciones formativas.

b) Enpresaren edo erakunde eskatzailearen identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia.

b) Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal de la empresa o entidad solicitante.

c) Kontratazio-konpromisoari dagokion dokumentua (LAN-F aplikazioan eskura dagoen ereduaren arabera):

c) Documento relativo al compromiso de contratación (según modelo facilitado en la aplicación LAN-F):

– Eranskina (enpresa): enpresa dirulaguntzaren onuraduna bada.

– Anexo (Empresa): si la Empresa es la beneficiaria de la subvención.

– Eranskina (prestakuntza-entitatea): baldin eta prestakuntza-entitatea bada konpromisoaren sustatzailea.

– Anexo (Entidad formativa): si la Entidad de formación es la promotora del compromiso.

d) Prestakuntza-proiektuaren memoria, LAN-F aplikazioan eskuragarri dagoen ereduan, honako hauek jasoko dituena:

d) Memoria del proyecto formativo, según modelo facilitado en la aplicación LAN-F, que contenga:

– Enpresaren jarduerari dagokionez, prestakuntza gauzatzeko eta gero parte-hartzaileak enpresan kontratatzeko beharraren txosten arrazoitua, honako hauek jasoko dituena:

– Informe motivado de necesidad de realización de la formación en relación con la actividad de la empresa y posterior contratación de los participantes en la misma en el que se hará constar:

– Kontratatu nahi diren pertsonen profila: ezaugarriak eta betekizunak. Ezingo da zehaztu sexua, adina edo kontratatu nahi den lanbiderako egokia ez den edozein betekizun, kontratazio hori programa bereziren baten barruan egin ezean.

– Perfil de las personas a contratar: características y requisitos. No se podrá definir sexo, edad, o cualquier requisito que no sea adecuado a la profesión que se va a contratar, salvo que dicha contratación se acoja a algún programa especial.

– Egingo den kontratu mota eta berorren iraupena.

– Tipo de contrato a realizar y duración del mismo.

– Kontratazioa zer langintzatan eta lanbide-kategoriatan egingo den.

– Ocupación y categoría profesional en la que se va a realizar la contratación.

– Lanpostuaren edo lanpostuen kokapena.

– Ubicación del puesto o puestos de trabajo.

– Kontratatutako pertsonek zerbitzuak bete behar dituzten enpresen zerrenda.

– Relación de empresas en las que van a prestar los servicios las personas contratadas.

– Lanekoak ez diren praktiken planaren deskribapena, egoki izanez gero (edukia, iraupena eta abar).

– Descripción, si procede, del plan de prácticas no laborales a desarrollar, contenidos, duración, etc.

e) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, proiektuaren berezitasunen arabera, eskatutako beste edozein informazio.

e) Cualquier otra información que se exija por Lanbide Servicio Público de Empleo, de acuerdo con las particularidades del proyecto.

f) Prestakuntza-ekintzaren kontratazioaren kasuan, kontratazio-proposamena, hiru eskaintza eskatu izana eta azken aukeraketa justifikatuta, hala badagokio, bai eta Lanbideri aldez aurretik eskatutako baimena ere, 11. artikuluko 11. zenbakian adierazitako kasuetan.

f) En el supuesto de contratación de la acción formativa, propuesta de contratación justificando, en su caso, la solicitud de tres ofertas y la elección final, así como solicitud de autorización previa a Lanbide en los casos previstos en el apartado 11 del artículo 11.

Dokumentazio hori geroago aurkeztu ahal izango da, baina beti prestakuntza-ekintza hasi aurretik.

Esta documentación podrá presentarse en un momento posterior, siempre antes del inicio de la acción formativa.

g) 3.1.1 artikuluak aipatzen duen izapidearen emaitzari buruz Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren bulegoak egindako txostena, kontratatu nahi den langintza eta profilean behar adina langabe izena emanda ez dagoela egiaztatzeko.

g) Informe expedido por la Oficina de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo relativo al resultado del trámite a que hace referencia el artículo 3.1.1, que acredite la insuficiencia de personas inscritas como desempleadas en la ocupación y perfil que necesitan contratar.

3.– Eskabideak ez baditu baldintza guztiak betetzen, enpresa edo entitate interesdunari jakinaraziko zaio 10 egun balioduneko epea duela hutsunea edo akatsa zuzentzeko, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik hasita. Hala egin ezean, eskabideari uko egin diola ulertuko da, hala xedatzen duen ebazpena egin ondoren.

3.– Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos se requerirá a la empresa o entidad interesada para que en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su notificación, subsane la falta o defecto. De no hacerlo, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución dictada al efecto.

4.– Deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean hasiko da dirulaguntzen eskabideak aurkezteko epea, eta 2019ko urriaren 31n amaituko da.

4.– El plazo para la presentación de solicitudes de subvención comenzará el día siguiente al de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el día 31 de octubre de 2019.

7. artikulua.– Prozedura eta ebazpena.

Artículo 7.– Procedimiento y resolución.

1.– Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendaritza izango da prozedura izapidetzeko organo eskuduna, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia, berriz, prozedura ebaztekoa.

1.– El órgano competente para la tramitación del procedimiento será la Dirección de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos y el órgano competente para resolver el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Diru-laguntzak emateko prozedura ondoz segidako konkurrentzia izango da.

2.– El procedimiento de concesión de subvenciones será de concurrencia sucesiva.

Eskabideek deialdi honetako eskakizunak betetzen dituztela egiaztatutakoan, ordenan emango dira laguntzak, espedientea osatzen den unearen arabera, jarduketa horietarako 1.2 artikuluan xedatutako aurrekontu-zuzkidura amaitu arte.

Una vez comprobado que las solicitudes cumplen con los requisitos exigidos en esta convocatoria, se concederán ordenadamente, en función del momento en que el expediente esté completo, hasta el agotamiento de la dotación presupuestaria prevista para estas actuaciones en el artículo 1.2.

Diru-laguntza ukatzeko arrazoi izango dira:

Serán causa de denegación:

– Behar adina langabe izena emanda egotea kontratatu beharreko langintza eta profilean (Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako txostenean adierazitakoaren arabera).

– La existencia de personas desempleadas suficientes inscritas en la ocupación y perfil que necesitan contratar (según conste en el informe expedido por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo).

– Aurreko deialdietan onartutako prestakuntza-ekintzetan hartutako kontratazio-konpromisoak bete ez izana, 2.4 artikuluan xedatutakoaren arabera.

– El incumplimiento de los compromisos de contratación adquiridos en acciones formativas aprobadas en convocatorias anteriores, según lo previsto en el artículo 2.4.

Hasierako aurrekontu-zuzkidura eta balizko handitzea amaitu ondoren, geratzen diren eskabideei ezezkoa emango zaie, eta EHAAn argitaratuta emango da horren berri, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez.

Agotada la dotación presupuestaria inicial y su posible ampliación, se denegarán las solicitudes pendientes y se procederá a la publicación de esta circunstancia en el BOPV mediante resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Eskabideak ebazteko eta ebazpenak jakinarazteko gehieneko epea lau hilekoa da, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren erregistroan eskabidea sartzen denetik aurrera; epe hori igarota, enpresa edo erakunde interesdunari ez bazaio ebazpenik jakinarazi, diru-laguntzaren eskaera baietsi dela ulertuko da.

El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de cuatro meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, transcurrido el cual sin haber notificado resolución alguna a la empresa o entidad interesada se entenderá estimada la solicitud de subvención.

3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenek amaiera ematen diote administrazio-bideari, eta, haien aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari, hilabeteko epean, ebazpenak jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpenak jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita.

3.– Las resoluciones del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo ponen fin a la vía administrativa y, contra las mismas cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación.

4.– Publikotasun-printzipioa betetzearren, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez, argitara emango da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdi honen babespean emandako laguntzen onuradun diren entitateen zerrenda, espresuki adierazita jasotako zenbatekoak, eta aipatuta EGFren baterako finantzaketa, EAEko 2014-2020 Programa Operatiboaren eta/edo Gazteen Enpleguaren 2014-2020 Programa Operatiboaren barruan.

4.– A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, mediante Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades que hayan resultado beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria y con expresión de las cuantías percibidas, con mención a la cofinanciación por el FSE en el marco del Programa Operativo País Vasco 2014-2020 y/o Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.

8. artikulua.– Prestakuntza-ekintzetan parte hartuko duten pertsonak hautatzea.

Artículo 8.– Selección de las personas participantes en las acciones formativas.

1.– Hautagaiek honela parte har dezakete ikastaroan:

1.– Las personas candidatas podrán proceder de las siguientes vías:

a) Ikastaroan parte hartzea eskatuz, bai Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren sareko bulegoren batean eskaera bat aurkeztuta, bai eskaera organismo autonomo honen webgunean beteta (www.lanbide.euskadi.eus). Prestakuntza-ekintzak, haietan izena emateko epea eta eskatzaileek bete behar dituzten sarbide-baldintzak adieraziko dira webgunean, bai eta prestakuntza-ekintza bakoitzaren xehetasunak eta ezaugarriak ere.

a) Solicitantes del curso, bien hayan realizado la solicitud presencialmente a través de la red de oficinas de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o bien a través de la página web de este organismo autónomo, www.lanbide.euskadi.eus, en la que se dará publicidad de las acciones formativas estableciendo el período de inscripción y los requisitos de acceso que deben reunir los y las solicitantes a las mismas, además de la descripción y características de cada acción formativa.

b) Enplegu-eskatzaile (eta DSBEren hartzaile) izanda, baldin eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko orientazio-zerbitzuek ikastaroa egiteko agindu baldin badio bere prestakuntza-ibilbidearen barruan.

b) Demandantes de empleo (y perceptores de la RGI) a los que los Servicios de Orientación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo hayan prescrito el curso dentro de su itinerario formativo.

c) Lanbidek enplegu-eskatzaileak deitu ditzake profesionaltasun-ziurtagiri bat osatzeko faltan dituzten prestakuntza-moduluez osatutako prestakuntza-ekintza bat egiteko.

c) Demandantes de empleo convocados por Lanbide para cursar una acción formativa conformada con los módulos formativos restantes para completar un certificado de profesionalidad.

2.– Enpresak eskabidearekin batera aurkeztu beharreko prestakuntza-proiektuaren memorian adierazitako pertsonen profila kontuan hartuko da, bat etor dadin kontratazio-beharrekin.

2.– Se tendrá en cuenta el perfil de las personas indicado por la empresa en la Memoria del proyecto formativa que ha de acompañar a la solicitud, que se corresponda con sus necesidades de contratación.

3.– Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko prestakuntza-ekintzetan parte hartzeko, pertsonek Profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuaren 20. artikuluan bildutako baldintzak bete behar dituzte, lanbide-kualifikazioaren 2. eta 3. mailei dagokienez. Era berean, prestakuntza-espezialitateen katalogoan jasotako prestakuntza-espezialitateren bateko prestakuntza-ekintzetan parte hartzeko, katalogoan espezialitate bakoitzerako ezarritako sarbide-baldintzak bete behar dituzte parte hartu nahi dutenek.

3.– Para participar en acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, las personas han de reunir los requisitos de acceso recogidos en el artículo 20 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, para los niveles 2 y 3 de cualificación profesional. Asimismo, para participar en otras acciones formativas relativas a especialidades formativas del catálogo de especialidades formativas, las personas candidatas han de reunir las condiciones de acceso fijadas para cada especialidad en el catálogo.

4.– Ikastaroetan parte hartuko duten ikasleen azken hautaketa enpresa edo entitate onuradunak egingo du, Lanbidek igorritako hautagaien artean. Ondorio horietarako, ikastaroak emango dituen erakundeak eskura izango ditu izangaiak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren prestakuntzaren kudeaketarako aplikazioaren bidez (LAN-F), eta hautaketa-prozesua egingo du garaiz prestakuntza-ekintzak hasi aurretik, eta behar diren bermeekin.

4.– La selección final de los alumnos/as participantes en los cursos la llevará a cabo la empresa o entidad beneficiaria a partir de los/as de candidatos/as remitidos/as desde Lanbide. A estos efectos, la entidad impartidora podrá acceder desde el aplicativo de Gestión de la Formación (LAN-F) de Lanbide-Servicios vasco de Empleo a los/as candidatos/as inscritos y realizará el proceso de selección con antelación suficiente al inicio de las acciones formativas y con las debidas garantías.

Aurrez inskribatutako parte-hartzailerik ez izateak ez du salbuesten zentroa edo entitatea izangai berriak bilatzeko eta prestakuntza-ekintza gauzatzeko arduratik.

La no existencia de participantes preinscritos, no exime de la responsabilidad del centro o entidad de la búsqueda de nuevos candidatos y ejecución de la acción formativa.

Beharrezkoa duten prestakuntza-ekintza guztietan, hautaketa-proba bat ere egingo dute, egoitzan bertan, Lanbideko teknikariekin aurrez adostuta, ikasleek ekintza behar bezala aprobetxatuko dutela ziurtatzeko eta ikusteko kualifikazio-ekintzetako helburuak lortzekotan, aurretik izan behar duten jakintza ba ote duten. Proba hori LAN-F aplikazioan dagokion atalean erantsiko da.

Se incluirá, en todas aquellas acciones formativas que lo precisen, una prueba de selección que se efectuará en sus instalaciones, previamente consensuada con el personal técnico de Lanbide, con objeto de asegurar el aprovechamiento de la acción y determinar el nivel real de conocimientos previos imprescindibles para alcanzar los objetivos de las acciones cualificantes. Dicha prueba se anexará en el apartado correspondiente del aplicativo LAN-F.

5.– Prestakuntza-ekintzara sartzeko eskakizunak betetzen dituzten eta aurreko apartatuan deskribatutako hautaketa-prozesua gainditzen duten langabeen artean, kolektiboen araberako lehentasun batzuk ezarriko dira, bat etorrita Euskal Autonomia Erkidegoko 2017-2020ko Enplegu Plan Estrategikoarekin eta Enplegua Aktibatzeko 2017-2020ko Espainiako Estrategiarekin; lehentasun-hurrenkera hau da:

5.– De entre las personas desempleadas que reúnan los requisitos de acceso a la acción formativa y superen el proceso de selección descrito en el apartado anterior, se establece una prioridad por colectivos, en consonancia con el Plan Estratégico de Empleo 2017-2020 de la Comunidad Autónoma País Vasco y la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, en el siguiente orden de prelación:

a) Lehenik eta behin, 45 urtetik gorakoak.

a) En primer lugar mayores de 45 años.

b) Bigarrenik, eta lehentasun-maila berberarekin, lan-merkatuan sartzeko arazo bereziak dituzten pertsonak: 30 urte arteko gazteak; emakumeak, langabeen kolektiboan duten pisuaren proportzioan (langabeen % 56 emakumeak dira); iraupen luzeko langabeak; desgaitasuna duten pertsonak; langabezia dela eta daukaten babesa (langabeziako aparteko sorospena) amaitzen duten laguntza ekonomikoen hartzaileak; Gizarteratzeko Errenta Aktiboaren eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren onuradun diren langabeak; eta terrorismoaren eta genero-indarkeriaren biktimak.

b) En segundo lugar, y en el mismo nivel de preferencia, las personas con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo: jóvenes de hasta 30 años, mujeres en una proporción equivalente a su peso en el colectivo de las personas desempleadas (56% del total de las personas en desempleo), parados/as de larga duración, personas con discapacidad, perceptores de las ayudas económicas que agoten su protección por desempleo (Subsidio extraordinario de desempleo), personas desempleadas beneficiarias de la Renta Activa de Inserción (RAI) y de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y afectados/as y víctimas del terrorismo y de la violencia de género.

c) Hirugarrenik, gainerako langabeak, orokorrean.

c) En tercer lugar, resto de personas desempleadas, en general.

d) Laugarrenik, etendurako Enplegua Erregulatzeko Espediente baten eraginpean dauden langabeak, prestakuntza-ekintzara joan daitezen.

d) En cuarto lugar, personas desempleadas sujetas a un ERE de suspensión, para asistir a la acción formativa.

e) Bosgarrenik, lanean ari direnak.

e) En quinto lugar, personas ocupadas.

6.– Pertsona batek ezin izango ditu bi ikastaro batera egin, baldin eta ikastaro horietan sartzeko baldintzak betetzen dituzten pertsonen eskaerak badaude.

6.– Una persona no podrá realizar dos cursos simultáneamente si existen solicitudes de personas que cumplan los requisitos de acceso al curso.

7.– Hautaketa amaitu ostean, enpresa eta entitate onuradunek emaitza jakinarazi beharko diote Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari, LAN-F kudeaketarako aplikazio informatikoaren bitartez, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak horretarako emandako jarraibideak aintzat hartuta.

7.– Una vez finalizada la selección, las empresas y entidades beneficiarias deberán comunicar el resultado de la misma a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a través del aplicativo informático de gestión LAN-F y siguiendo las instrucciones dictadas al respecto por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

8.– Hautatuak izan direnen eta ikastaroetan parte hartzeko erreserba-egoeran gelditu direnen zerrendak erakutsi behar dituzte prestakuntza-entitateek beren instalazioetan, prestakuntza-ekintzak abiarazi baino 24 ordu lehenago gutxienez eta hautagaiei aldez aurretik adierazi zaien leku batean. Horrekin batera, prestakuntza-ekintzak non, noiz eta zer ordutan egingo diren adierazi behar dute.

8.– La entidad de formación expondrá en sus instalaciones con una antelación de al menos 24 horas al inicio de las acciones formativas, y en un lugar previamente anunciado a las personas candidatas, la relación de las personas seleccionadas y de las que quedan en situación de reserva para participar en las mismas, con indicación del lugar, hora y fecha de inicio de las acciones formativas.

Aurrez esandakoari eragin gabe, prestakuntza-zentroek egoki iritzitako bestelako bitartekoak balia ditzakete ikasleei ikastaroetan parte hartuko dutela jakinarazteko.

Sin perjuicio de lo anterior, los centros de formación podrán utilizar cuantos medios complementarios consideren oportunos para notificar al alumnado su participación en los cursos.

9. artikulua.– Prestakuntza-ekintzetan parte hartuko duten pertsonen eskubide eta betebeharrak.

Artículo 9.– Derechos y obligaciones de los/as participantes en las acciones formativas.

1.– Ikasleek doan egingo dituzte prestakuntza-ekintzak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak diruz lagunduko baititu.

1.– La realización de las acciones formativas es gratuita para el alumnado, subvencionada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Ikasleek aseguru-estaldura izango dute ikastaroetan edo haietara bidean, arriskuen aurrean, Eusko Jaurlaritzak sinatutako aseguruak istripuak eta erantzukizun zibila estaliko baititu.

2.– El alumnado tiene cubierto el riesgo derivado de la asistencia a los cursos y el desplazamiento a los mismos, mediante póliza de accidentes y responsabilidad civil suscrita por Gobierno Vasco.

3.– Parte-hartzaileek ikastaroaren egutegia, prestakuntza-ekintzaren programa eta ikasleen eskubide eta betebeharrei buruzko dokumentua jasoko dituzte lehen eskola-egunean, eta jaso izanaren agiria sinatuko dute.

3.– Las personas participantes recibirán el primer día de clase, el calendario del curso, el programa de la acción formativa y el documento de Derechos y Obligaciones del alumnado, cuya recepción firmarán.

Halaber, informazio idatzia jasoko dute honako hauek direla eta: geroko kontratazioa, zerbitzuak beteko dituzten enpresak, egin asmo diren kontratuen kopurua eta baldintza zehatzak (lantokia non kokatuta dagoen, lanbide-kategoria, ordainsaria, lanaldia eta lan-ordutegia, kontratuaren iraupena eta abar).

También recibirán por escrito información sobre la posterior contratación, empresas donde prestarán sus servicios, número de contratos previstos y las condiciones concretas de los mismos (localización del puesto de trabajo, categoría profesional, retribución, jornada y horario de trabajo, duración del contrato...).

4.– Ikasleek prestakuntza-ekintzetara joan beharko dute eta haiei probetxua atera beharko diete. Horretarako, enpresa edo entitate onuradunek eguneroko bertaratze-partea egin beharko dute, eta irakasleak zein parte-hartzaileek sinatu beharko dute. Profesionaltasun-ziurtagirien kasuan, eguneroko parte hori bereiz egingo da prestakuntza-modulu bakoitzeko.

4.– Las alumnas y los alumnos participantes deberán asistir y seguir con aprovechamiento las acciones formativas. A estos efectos, la empresa o entidad beneficiaria se responsabilizará de cumplimentar un parte diario de asistencia que deberá ser suscrito por la persona formadora y por todas las personas participantes. En el caso de los Certificados de Profesionalidad, este parte diario se realizará para cada Módulo Formativo de forma independiente.

5.– Ikasleek ezin izango dute ikastaro batean baja eman beste prestakuntza-ekintza bat hasteko. Ezingo dute prestakuntza-ekintza utzi amaitu arte, kasu hauetan izan ezik: enplegua aurkitzen badute eta lanak eragozten badie prestakuntza-ekintzara joatea eta etekina ateratzea; edo, bestela, familian egoera larriren bat sortzen bazaie, edo egoera pertsonal larriren bat badute, behar bezala justifikatuz gero.

5.– Los/as alumnos/as no podrán darse de baja en un curso para iniciar otra acción formativa. No podrán abandonar la acción hasta su término, excepto en el supuesto de encontrar empleo y que el mismo les impida asistir y seguir la acción formativa con aprovechamiento, o bien con motivo de situación grave personal o familiar sobrevenida debidamente justificada.

10. artikulua.– Ikasleak baztertzeko arrazoiak eta prozedura.

Artículo 10.– Causas y procedimiento de exclusión del alumnado.

1.– Honako hauek izango dira ikasleak baztertzeko arrazoiak:

1.– Constituirán causas de exclusión del alumnado:

a) Prestakuntza-ekintzaren iraupen osoan % 25etik gorako ez-bertaratzea biltzea, dena delako arrazoiengatik, justifikatuta egon zein ez.

a) La inasistencia acumulada superior al 25% de la duración de la acción formativa, sea por la causa que fuere, justificada o no.

b) Ekintzatik etekinik ez ateratzea, edo ekintza behar bezala egitea eragozten duen jokabide desegokia izatea, osasun- eta higiene-arauak ere kontuan hartuta.

b) La falta de aprovechamiento o comportamiento indebido que impida la buena marcha de la acción, incluidas las normas exigibles de higiene y salubridad.

c) Hilean, hirutan baino gehiagotan ikastarora ez joatea justifikatu gabe.

c) El incurrir en más de tres faltas de asistencia no justificadas al mes.

Prestakuntza-zentroak prestakuntzako teknikariari jakinaraziko dio baztertzeko arrazoietako bat gertatu dela; hartarako dagoen eredua erabiliz. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak arrazoi hori aztertuko du, eta ontzat ematen badu, Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko zuzendariak baztertzeko prozedura hasteko erabakia hartuko du. Ikaslea baztertzeko proposamena egiteko arrazoia azalduko da erabaki horretan, eta ikasleak bost egun naturaleko epea izango du alegazioak aurkezteko. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak ebatziko du prozedura, gehienez hamabost eguneko epean. Egoerak hala eskatzen badu, behin-behineko neurriak har daitezke baztertze-prozedurari ekiteko erabakian, prestakuntza-jardueraren jarraipen egokia bermatzeko. Neurri horietako bat izan daiteke ikaslea behin-behineko izaeraz baztertzea ikastarotik, erabakia jakinarazten zaionetik prozedura ebazten den bitartean. Errekurtso-bideak adieraziko dira ematen den ebazpenean.

El centro de formación comunicará al técnico/a de formación la concurrencia de alguna de las causas de exclusión, utilizando el modelo establecido al efecto. Apreciada dicha causa por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Director de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos emitirá el Acuerdo de inicio del procedimiento de exclusión. En dicho acuerdo se pondrán de manifiesto los hechos que motivan la propuesta de exclusión, disponiendo el alumno o alumna de un plazo de cinco días naturales para la presentación de alegaciones. El Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo resolverá el procedimiento en el plazo máximo de quince días. Si las circunstancias lo requieren, en el acuerdo de inicio de exclusión se podrán adoptar medidas provisionales que garanticen la buena marcha de la acción formativa, que podrán consistir en la exclusión provisional del alumno/a durante los días que transcurren entre la notificación del acuerdo y la resolución del procedimiento. En la resolución se recogerá el pie de recurso correspondiente.

Asteren batean ikasleren baten hutsegiteak prestakuntza-ekintzaren ordu-kopuruaren % 25 baino gehiago badira, prestakuntza-zentroak horren berri emango dio Lanbideko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendaritzari, ikaslea baztertzeko prozedura has dezan. Modulu oso bat geratzen bada egiteko, eta % 25etik gorako ez-bertaratzea arrazoi justifikatu batengatik gertatu bada (adibidez, gaixotasuna izatea edo lan-jarduera hastea), pertsonak geratzen den modulua egiteko aukera aztertu ahal izango da.

La semana en la cual algún alumno/a supere el 25% de inasistencia respecto del total de las horas de duración de la acción formativa, el centro de formación lo comunicará a la Dirección de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide, a los efectos del inicio del procedimiento de exclusión. En el supuesto de que le restase por cursar un módulo completo y la inasistencia superior al 25% se haya debido a una causa justificada (como puede ser enfermedad o inicio de la actividad laboral), se podrá valorar la posibilidad de que la persona curse el módulo restante.

Ikasleren batek utzi egiten baldin badio prestakuntza-ekintzara joateari eta ez-bertaratzeen % 25a gainditzen baldin badu, zentroak egoera horren berri emango dio Lanbideri, eta ofizioz emango zaio baja, baztertze-prozedura erabili beharrik izan gabe.

Cuando un alumno/a deje de asistir a la acción formativa y haya superado el 25% de inasistencia, el centro lo comunicará a Lanbide y se procederá a darle de baja de oficio sin necesidad de realizar el procedimiento de exclusión.

11. artikulua.– Prestakuntza-jarduerak gauzatzea eta lortutako gaitasunak egiaztatzea.

Artículo 11.– Ejecución de las acciones formativas y acreditación de las competencias obtenidas.

1.– Diru-laguntzaren entitate edo enpresa onuradunak deialdi honetan ezarritakoari jarraituz, egin beharko ditu prestakuntza-ekintzak, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ematen dituen ereduen arabera. Gainera, erakunde autonomo horrek eskura jartzen duen prestakuntzarako aplikazio informatikoa (LAN-F) baliatuta jakinarazi beharko ditu prestakuntza-ekintza bakoitzaren hasiera (benetan hasteko eguna baino 7 lehenago, gutxienez), geroagoko edozein aldaketa (gertatzen den une berean) eta amaiera, bai eta parte-hartzaileen asistentzia kontrolatu ere. Oro har, bestelako jarraibiderik ematen ez bada, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinarazi beharreko guztia zazpi egun naturaleko epean helarazi behar zaio.

1.– La entidad o empresa beneficiaria de la subvención deberá llevar a cabo la ejecución de las acciones formativas de conformidad con lo establecido en esta convocatoria y según los modelos que proporciona Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, utilizando el aplicativo informático de formación de este organismo autónomo (LAN-F) para comunicar el inicio (con al menos 7 días de antelación a la fecha real de inicio), cualquier modificación posterior (en el momento en que se produzca) y la finalización de cada una de las acciones formativas, así como el control de asistencia de los participantes. Con carácter general, y siempre que no se dicten instrucciones en sentido contrario, toda comunicación a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo deberá realizarse en el plazo de 7 días naturales.

Enpresek, prestakuntza-ekintza abiarazi baino lehen, honako hauek jakinaraziko dizkiete langileek enpresan dituzten legezko ordezkariei: onartuta dagoela gauzatu beharreko eta kontratazio-konpromisoa dakarren programa, zein diren kontratazioa egiteko proposatutako oinarrizko baldintzak eta prestakuntza-ekintzan parte hartuko duten ikasleen zerrenda.

Antes del comienzo de la acción formativa, las empresas pondrán en conocimiento de los representantes legales de los trabajadores en la empresa la aprobación del programa con compromiso de contratación a ejecutar, así como las condiciones básicas de la contratación propuesta y una relación de los alumnos/as que participan en la acción formativa.

Prestakuntza-ekintzak ezingo dira hasi Lanbidek aldez aurreko baimena eman gabe, LAN-F aplikatiboaren bidez jakinarazita.

Las acciones formativas no podrán dar comienzo sin la previa autorización por parte de Lanbide de la comunicación de inicio en el aplicativo LAN-F.

2.– Lanbidek baimendu beharko ditu, eta prestatzaileen fitxategian sartu, deialdi honetan prestakuntza ematen duten pertsonak, indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzen arabera.

2.– Las personas formadoras que impartan formación dentro de esta convocatoria, deberán ser autorizadas por Lanbide e incluidas en el fichero de formadores de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko ez diren prestakuntza-ekintzetan, enpresek eman behar badituzte zuzenean, ez da beharrezkoa izango Lanbidek prestatzaileak baimentzea. Irakasle horiei ez zaie alta emango Lanbideren prestatzaileen fitxategian.

En las acciones formativas no dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, cuando estas sean impartidas directamente por las empresas, no será necesaria la autorización por parte de Lanbide del personal formador. Dicho personal docente no se dará de alta en el fichero de formadores de Lanbide.

3.– Onartutko ikasleez gain, beste bi ikaslek ere parte hartu ahal izango dute prestakuntza-ekintzan, haiengatik diru-laguntza jasotzeko eskubiderik gabe, prestakuntza-erakundeek hala eskatzen badute prestakuntza-ekintzaren hasiera jakinarazten dutenean (prestakuntza-ekintza hasi baino zazpi egun lehenago, gutxienez), baldin eta instalazio eta ekipamendu nahikoak badituzte, eta ikasle guztiek baldintza berak izango dituztela bermatzen badute Baimena eman aurretik ikusiko da instalazio eta ekipamendu egokirik eta eskatutako parte-hartzaile kopururako egiaztapenik dagoen ala ez, profesionaltasun-ziurtagiri bat izanez gero.

3.– Podrán asistir a la acción formativa dos alumnos/as adicionales a los aprobados, sin derecho a subvención por ellos, en aquellas entidades de formación que así lo soliciten en la Comunicación de inicio, con una antelación mínima de siete días a la fecha de inicio de la acción formativa, siempre y cuando dispongan de las instalaciones y equipamientos y se garantice la igualdad de condiciones para el conjunto del alumnado. La autorización se realizará previa comprobación de la disponibilidad de instalaciones y equipamientos y acreditación para el número de participantes requerido si se trata de un Certificado de Profesionalidad.

4.– Langabeek ezingo dute prestakuntza-ekintzetan egunean 8 ordu baino gehiago parte hartu. Nolanahi ere, astebeteko guztizko iraupenak ezingo du 40 ordutik gorakoa izan. Muga horien barruan sartuta egongo dira, hala dagokionean, profesionaltasun-ziurtagiri bakoitzari dagokion lantokiko prestakuntza praktikoko moduluaren orduak edo profesionaltasun-ziurtagiriez kanpoko ekintzen praktikak ere.

4.– La participación de un trabajador o trabajadora desempleada en acciones formativas no podrá ser superior a 8 horas diarias. En todo caso, el número de horas semanales no podrá ser superior a 40 horas. En estos límites estarán incluidas, cuando procedan, las horas del módulo de formación práctica en centro de trabajo correspondiente a cada certificado de profesionalidad o a las prácticas de acciones no correspondientes a certificados de profesionalidad.

5.– Prestakuntza-erakundeak ahaleginduko dira prestakuntza-ekintzak ordutegi zentzuzkoetan programatzen, batez ere kolektibo ahulentzako ekintzen kasuan, ikasleek prestakuntza eta bizitza pertsonala bateratzeko aukera izan dezaten.

5.– Las entidades de formación procurarán programar las acciones formativas con horarios racionales, especialmente en aquellas dirigidas a colectivos vulnerables, que permitan la conciliación de la formación con la vida personal del alumnado.

Prestakuntza-ekintza hasi ondoren, erregulartasunez emango da, eta ezingo da aldi batez eten, behar bezala justifikatutako eta Lanbidek onartutako ezinbesteko kasuetan izan ezik.

Una vez iniciada la acción formativa, se impartirá de manera regular, y no podrá suspenderse temporalmente, salvo fuerza mayor debidamente justificada y aceptada por Lanbide.

6.– Enpresa eta entitate onuradunek honako hauek emango dizkiete, gutxienez, parte-hartzaile guztiei prestakuntza-ekintzetan, ikastaroen hasieran:

6.– Las empresas y entidades beneficiarias entregarán al inicio del curso a todos/as los/las participantes en las acciones formativas al menos:

– Eskuliburu bat, argitaratua edo euskarri informatikoan, espezialitateko eduki guztiak bilduko dituena.

– Un manual, editado o en soporte informático, que recoja todos los contenidos de la especialidad.

– Ikastaroa behar bezala egiteko behar den idazmahaiko materiala.

– El material de escritorio necesario para el correcto desarrollo del curso y

– Beharrezkoak diren babes-elementuak.

– Los elementos de protección que sean precisos.

– Geroagoko kontratazioari buruzko informazio idatzia, 9.3 artikuluan xedatutakoaren arabera.

– Información por escrito sobre la posterior contratación, en los términos previstos en el artículo 9.3.

Orobat, 9. eta 10. artikuluetan araututako eskubide eta betebeharrak eta baztertzeko arrazoiak eta prozedurak jakinaraziko zaizkie ikasleei.

Asimismo, informarán al alumnado sobre los derechos y obligaciones y las causas y procedimientos de expulsión regulados en los artículos 9 y 10.

7.– Ikasle batzuek jarduera bertan behera uzten badute, beste ikasle batzuk sartu ahalko dira prestakuntzara haien ordez. Ordezkapen hori honako baldintza hauen arabera egingo da:

7.– Si se produjeran abandonos en el alumnado se podrán incorporar otros/as alumnos/as a la formación en lugar de aquellos. Esta sustitución se realizará en las siguientes condiciones:

a) Profesionaltasun-ziurtagiriei lotutako prestakuntza-ekintzetan, ordezkapena onartu egingo da prestakuntza-ekintzaren lehen bost irakastegunetan egiten bada, eta iraupen osoaren % 25 baino gehiago eman ez bada.

a) En las acciones formativas vinculadas a Certificados de Profesionalidad, se admitirá la sustitución si se produce durante los primeros cinco días lectivos desde el inicio de la acción formativa y no se haya superado el 25% de su duración total.

b) Profesionaltasun-ziurtagiriei lotuta ez dauden prestakuntza-ekintzetan, ordezkapena onartu egingo da prestakuntza-ekintzaren iraupenaren % 25 eman aurretik egiten bada.

b) En las acciones formativas no vinculadas a Certificados de Profesionalidad, se admitirá la sustitución siempre que se produzca antes de alcanzar el 25 por ciento de la duración de la acción formativa.

Hasita dagoen prestakuntza-ekintza bati eransten zaizkion ikasleek maila jakin bat izan beharko dute, ikastaroari etekina ateratzeko moduko adina gaitasun bermatuko diena, ikastaroaren nondik norako arruntari eragin gabe. Hala, bada, prestakuntza-ekintzari etekina ateratzeko eta ekintza normaltasunez garatzeko, partaideen hautaketa-prozesuak irizpide batzuk ezarri beharko ditu, ikasleek prestakuntza-ekintza behar bezala jarraitzeko gutxieneko maila eskagarria dutela bermatze aldera.

Los/as alumnos/as que se incorporen a las acciones formativas ya iniciadas, deberán disponer del nivel suficiente que garantice su capacidad de seguir el curso con aprovechamiento sin que se vea alterado el normal desarrollo de la misma. En este sentido, y con objeto de garantizar el aprovechamiento de la acción formativa y el desarrollo ordinario de la misma, el proceso de selección de participantes deberá establecer criterios que garanticen que estos/as poseen el mínimo nivel exigible para poder seguir la acción formativa de manera adecuada.

8.– Prestakuntza-jardueran parte hartuko duten langabeei dagokienez, batez ere langabezia-prestazioa edo -subsidioa edo Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen badute, prestakuntza emateaz arduratzen diren enpresa eta entitate onuradunek berehala eman beharko diote Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari parte-hartzaileen ukoen, ez-bertaratzeen eta uzteen berri, gertaera horien arrazoiak zehaztuta.

8.– Respecto a las personas desempleadas que participen en la acción formativa, máxime si se trata de personas perceptoras de prestación o subsidio por desempleo o Renta de Garantía de Ingresos, las empresas y entidades beneficiarias responsables de impartir la formación deberán comunicar de manera inmediata a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, las renuncias, no presentaciones y abandonos de las acciones formativas por parte de los participantes, con indicación de las causas de dichas circunstancias.

9.– Prestakuntzaren xedea ez bada profesionaltasun-ziurtagiriak lortzea, parte-hartzaile bakoitzari asistentzia-ziurtagiria edo diploma emango zaio, prestakuntza ebaluazio positiboa lortuta gainditu badu, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ezarritako ereduaren arabera. Agiri horretan, gutxienez datu hauek adieraziko dira: prestakuntza-ekintzaren izena, prestakuntza-edukiak, zer modalitatetan eman den, zer egunetan hasi eta amaitu den, eta ikasleak guztira jaso dituen prestakuntza-orduak, bai eta Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketari buruzko aipamena ere.

9.– Cuando la formación no vaya dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, se entregará a cada participante el certificado de asistencia o diploma, si se ha superado la formación con evaluación positiva, según el modelo establecido por Lanbide por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en el que, como mínimo se haga constar la denominación de la acción formativa, los contenidos formativos, la modalidad de impartición, las fechas entre las que se ha desarrollado y las horas totales de formación recibidas, así como la mención a la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

10.– Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko baldin bada prestakuntza, ikaslearen ebaluazioa moduluka egingo da, ikaskuntzaren emaitzak eta, horrenbestez, eskumen profesionalak eskuratu dituela egiaztatzeko.

10.– Cuando la formación vaya dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, la evaluación del alumno se realizará por módulos, con objeto de comprobar los resultados del aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de las competencias profesionales.

Ebaluazioa sistematikoki egingo da, aldez aurreko plangintza baten arabera, zeinean honako hauek adieraziko baitira, gutxienez, modulu bakoitzarentzat: ebaluazioa zer egunetan egitea kalkulatu den, zer tokitan egingo den, zer ebaluazio-tresna erabiliko diren, eta zenbat denbora iraungo duen (LAN-F aplikazio informatikoan eskura dagoen ereduaren arabera). Ebaluazio-tresna horiek eta parte-hartzaile bakoitzak egindako probak eskaneatu egingo dira eta aplikazioan gordeko dira.

La evaluación se desarrollará de manera sistemática, ajustándose a una planificación previa en la que constarán, al menos, para cada módulo, una estimación de las fechas previstas en la que se realizará, los espacios en la que esta se llevará a cabo, los instrumentos de evaluación que serán utilizados y la duración que conllevará su aplicación (según modelo facilitado en el aplicativo informático LAN-F). Estos instrumentos de evaluación, así como las pruebas realizadas por cada participante se escanearán e incluirán en el aplicativo informático.

Prestakuntza-moduluetan egiaztatu beharreko ikaskuntzaren emaitzak haien gaitasunetan eta ebaluazio-irizpideen jasotako ezaguerei eta trebetasun praktikei dagozkienak izango dira; horrela, osotasunean, lanbide-gaitasunak eskuratu direla egiaztatu ahalko dute.

Los resultados de aprendizaje a comprobar en los módulos formativos estarán referidos tanto a los conocimientos como a las destrezas prácticas y habilidades recogidas en las capacidades y criterios de evaluación de los mismos, de manera que, en su conjunto, permitan demostrar la adquisición de las competencias profesionales.

Gaitasun-unitateen egiaztapena jasotzeko, emaitza positiboarekin gainditu beharko dituzte haiekin lotutako prestakuntza-moduluak, «gai» diren adierazita.

Para obtener la acreditación de las unidades de competencia, será necesario superar con evaluación positiva, en términos de apto, los módulos formativos asociados a cada una de ellas.

Prestatzaileek txosten batean jasoko dituzte ikasleek prestakuntza-modulu bakoitzaren ebaluazioan lortutako emaitzak. Txosten horretan adieraziko da ikasle bakoitzaren jarduna, aplikatutako ebaluazio-tresnen arabera, egindako zuzenketak eta lortutako puntuazioak (LAN-F aplikazio informatikoan eskura dagoen ereduaren arabera).

Las personas formadoras reflejarán documentalmente en un informe los resultados obtenidos por las/os alumnas/os en la evaluación de cada uno de los módulos formativos, en la que se incluirá el desempeño de cada alumno en los distintos instrumentos de evaluación aplicados, con las correcciones y puntuaciones obtenidas en los mismos (según modelo facilitado en el aplicativo informático LAN-F).

Modulua bukatu ondoren, Ebaluazio Akta bete beharko da LAN-F aplikazioaren bidez, eta parte-hartzaile bakoitzak lortutako emaitza jaso beharko da, adierazpen hauek baliatuz: «gai», «gai, ez egiaztagarria» edo «ez gai».

Una vez impartido el módulo se cumplimentará el Acta de Evaluación con el resultado obtenido por cada participante a través del aplicativo informático LAN-F, en términos de «apta/o», «apta/o no acreditable» o «no apta/o».

Lan-zentroko prestakuntza-modulu praktikoa egiten duten bitartean, ikasleen jarraipena eta ebaluazioa batera egingo dute prestakuntza-zentroak izendatutako tutoreek eta enpresak. Modulu hori gainditzen duten ikasleek ziurtagiri bat jasoko dute LAN-F aplikazioaren bitartez.

El seguimiento y evaluación de los/as alumnos/as durante la realización del módulo de formación práctica en centro de trabajo, será realizado conjuntamente por las personas tutoras designadas por el centro de formación y la empresa. Los/as alumnos/as que superen este módulo recibirán una certificación obtenida a través del aplicativo LAN-F.

Ikastaroa bukatzean, gainditutako prestakuntza-moduluei dagokien Pilatzeko Egiaztatze Partziala (PEP) emango zaie parte-hartzaileei, eta profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko prozedura hasiko da, hura osatu badute.

Al finalizar el curso, se entregará a los participantes la Acreditación Parcial Acumulable (APA) correspondientes a los módulos formativos superados y se iniciará el procedimiento para la obtención del certificado de profesionalidad si lo hubiera completado.

Ikasle batek ikastaroa amaitzen badu, baina ebaluazioa negatiboa bada, asistentzia-ziurtagiria emango zaio, bai eta, hala badagokio, gainditu dituen prestakuntza-moduluen Egiaztapen Partzial Metagarriak ere.

Si el alumno/a finaliza el curso con evaluación negativa, se le entregará un certificado de asistencia al mismo y, en su caso, las APAs (Acreditaciones Parciales Acumulables) de los módulos formativos que hubiese superado.

Profesionaltasun-ziurtagiriei dagozkien prestakuntza-ekintzak ematen dituzten prestakuntza-zentroek honako datu edo agiri hauek sartu beharko dituzte Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren LAN-F aplikazioan:

El centro que imparta acciones formativas correspondientes a certificados de profesionalidad deberá incluir en el aplicativo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo LAN-F los siguientes datos o documentos:

– Ikastaroa hasi aurreko zazpi egun balioduneko epean, hasieraren jakinarazpenean:

– En el plazo de 7 días hábiles antes del inicio del curso, en la Comunicación de Inicio:

• Lanbidek ezarritako ereduaren araberako ebaluazioaren plangintza (eredua LAN-F aplikazioan egongo da eskuragarri).

• Planificación de la evaluación según modelo establecido por Lanbide que será facilitado en el aplicativo informático LAN-F.

• Erabili beharreko ebaluazio-tresnak, eta zuzenketak egiteko eta puntuazioa jartzeko dagozkien euskarriak.

• Los instrumentos de evaluación a utilizar, con los correspondientes soportes para su corrección y puntuación.

– Ikastaroa bukatu ondoko 7 lanegunen barruan:

– En el plazo de 7 días hábiles tras su finalización:

• On-line dokumentazioa LAN-F aplikazioan, ikasleek lortutako emaitzak Lanbidek ezarritako ereduaren arabera jasotzen dituena (eredua LAN-F aplikazioan eskuratu ahalko da).

• Documentación on-Line en LAN-F, donde se recojan los resultados obtenidos por los/as alumnos/as según modelo establecido por Lanbide que será facilitado en el aplicativo informático LAN-F.

• Ebaluazio-aktak betetzea.

• Cumplimentar las actas de evaluación.

11.– Dirulaguntzaren prestakuntza-entitate onuradunek zuzenean gauzatuko dituzte prestakuntza-ekintza horiek eta ezingo dituzte hirugarrenekin kontratatu. Horretarako, onuradunak diruz lagundutako prestakuntza emateko irakasleak (pertsona fisikoak) kontratatzea ez da azpikontrataziotzat hartuko.

11.– Las entidades de formación beneficiarias de la subvención ejecutarán directamente las acciones formativas sin que puedan subcontratarla con terceros. A estos efectos, la contratación del personal docente (personas físicas) para la impartición de la formación subvencionada por parte del beneficiario no se considerará subcontratación.

Onuraduna enpresa bat izanez gero, bitarteko propioak baliatuta eman dezake prestakuntza, edo kontrata dezake, helburu horretarako egoki izanez gero. Halaber, behin bakarrik azpikontratatu ahal izango du prestakuntza-ekintza erakunde egiaztatu eta/edo inskribatu batekin (onuraduna bera halakoa denean izan ezik), eta ez da azpikontrataziotzat joko irakasleak (pertsona fisikoak) kontratatzea diruz lagundutako prestakuntza emateko.

Cuando el beneficiario sea una empresa, podrá impartir la formación con medios propios o recurrir a su contratación, siempre que resulten adecuados para este fin. Asimismo, podrá subcontratar por una sola vez la actividad formativa con una entidad acreditada y/o inscrita (salvo cuando el beneficiario tenga él mismo esa condición), no considerándose subcontratación la contratación del personal docente (personas físicas) para la impartición de la formación subvencionada.

Kontrataziora joz gero, enpresa onuradunak hiru eskaintza eskatu beharko ditu gutxienez, kontratuen zenbatekoak gainditzen badu Sektore Publikoko Kontratuena den azaroaren 8ko 9/2017 Legeak 118. artikuluan kontratu txikientzat ezarritako zenbatekoen muga, ezaugarri bereziak izatearen ondorioz zerbitzu hori ematen duten erakundeen kopurua merkatuan nahikoa ez den kasuetan izan ezik. Aurkeztutako eskaintzen arteko aukeraketa eraginkortasun- eta ekonomia-irizpideen arabera egingo da, eta berariaz justifikatuko da memoria batean, aukeratutakoa ez bada proposamen ekonomiko onena.

En el caso de que recurra a la contratación, la empresa beneficiaria estará obligada a solicitar como mínimo tres ofertas cuando la cuantía de los contratos supere la de los contratos menores establecida en el art 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público, salvo que por las especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que presten el servicio. La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a los criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Azpikontrataziora joz gero, onuradunak aldez aurreko baimena eskatu beharko dio dirulaguntza eman dion organoari, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 29. artikuluko 3. eta 7.d apartatuetan ezarritako moduan. Horretarako, eskaerarekin batera, aurreikusitakoaren arabera formalizatzekoa den kontratua aurkeztuko da.

En el supuesto de subcontratación, el beneficiario deberá solicitar la autorización previa del órgano concedente establecida en el artículo 29, apartados 3 y 7.d), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. A tal efecto, se acompañará a la mencionada solicitud el contrato que se prevé formalizar.

Dirulaguntza eman duen organoak 20 eguneko epean ebatziko du baimena, izapidetzeko eskaera organo eskudunaren erregistroan sartu den egunetik hasita. Ebazpenik ematen ez badu, baimena eman duela ulertuko da.

El órgano concedente resolverá la autorización en el plazo de 20 días desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. En caso contrario se entenderá otorgada la misma.

Nolanahi ere, 11. zenbaki honetan aurreikusi ez den guztian zuzenean aplikatuko da Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. eta 31.3 artikuluetan xedatutakoa.

En todo caso, en lo no previsto en este apartado 11, será de aplicación directa lo dispuesto en los artículos 29 y 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

12. artikulua.– Lanekoak ez diren praktika profesionalak.

Artículo 12.– Prácticas profesionales no laborales.

1.– Prestakuntzaren helburua profesionaltasun-ziurtagiriak lortzea ez bada, justifikatu egin beharko da lanekoak ez diren praktika profesionalak egitea. Praktika horien iraupena ezingo da izan prestakuntza-ekintzarako orduen % 50 baino handiagoa, gehienez ere 200 ordukoa izango da, eta prestakuntza-ekintza amaitu ondorengo bi hileko gehieneko epean hasi beharko dira. Epe hori 3.3 artikuluan adierazitakoak baldintzatuko du.

1.– Cuando la formación no vaya dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad se deberá justificar la realización de prácticas profesionales no laborales. La duración de las mismas no podrá superar el 50% de las horas de la acción formativa, con un máximo de 200 horas, debiendo comenzar en el plazo máximo de 2 meses tras la finalización de la acción formativa. Este plazo estará condicionado a lo expuesto en el artículo 3.3.

2.– Prestakuntzaren helburua profesionaltasun-ziurtagiria lortzea bada:

2.– Cuando la formación vaya encaminada a la obtención del correspondiente certificado de profesionalidad:

– Praktiken iraupena eta edukiak bat etorriko profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituen Errege Dekretuaren II. eranskinean ezarritako lantokiko prestakuntza praktikoko moduluarekin. Enpresak iraupena eta eduki horiek nahikoa ez direla irizten badio, praktika luzatu ahalko du, lanez kanpoko praktikaren akordio osagarri baten bitartez; hala ere, praktika biek batera ezingo dute gainditu 200 orduko iraupena.

– La duración y contenidos de la práctica se corresponderán con el módulo de formación práctica en centro de trabajo establecido en el Anexo II del Real Decreto regulador del Certificado de Profesionalidad. En el supuesto de que la duración y contenidos sean considerados insuficientes por la empresa, podrá ampliarse la práctica mediante un acuerdo adicional de práctica no laboral, sin que en ningún caso entre ambas prácticas puedan superarse las 200 horas de duración.

– Enpresek edo prestakuntzarako zentro/erakundeek antolatu beharko dute prestakuntza praktikoko modulua lantokietan egitea, ikastaroetan parte hartzen duten ikasleen % 100entzat, profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuak 5 bis artikuluan ezarritako salbuespenen batean dauden ikasleen kasuan izan ezik.

– Las empresas o los centros/entidades de formación deberán prever la realización del módulo de formación práctica en centros de trabajo para el 100% del alumnado participante en los cursos, salvo para aquellos alumnos/as en quienes concurra alguno de los supuestos de exención previstos en el artículo 5 bis del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

– Lehentasunez, lanbide-praktikak gainerako prestakuntza-moduluak bukatutakoan egingo dira, eta ebaluazio positiboarekin gainditu badira, eta azken modulua amaitu eta 4 hilabeteko gehieneko epean hasi behar dira. Epe hori 3.3 artikuluan adierazitakoak baldintzatuko du.

– Las prácticas profesionales se realizarán preferentemente una vez realizados el resto de módulos formativos y siempre que se hayan superados los mismos con evaluación positiva, debiendo comenzar en el plazo máximo de 4 meses, tras la finalización del último módulo. Este plazo estará condicionado a lo expuesto en el artículo 3.3.

Salbuespenezko arrazoiek bultzatuta eta justifikatuta baldin badago, lanbide-praktikak gainerako prestakuntza-moduluak irakatsi bitartean egitea baimen dezake Lanbideak. Prestakuntza-ekintza emaitza positiboarekin gainditu duten ikasle guztiek lanekoak ez diren praktikak edo lantokiko prestakuntza praktikoko modulua egin ahal izango dute, beren administrazio-egoera edozein izanik ere.

Por motivos excepcionales y siempre que exista justificación Lanbide podrá autorizar el desarrollo de las prácticas profesionales de forma simultánea a la realización del resto de módulos formativos. Todo el alumnado que haya superado la AF con resultado positivo podrá realizar prácticas no laborales o el Módulo de Formación Práctica en Centro de Trabajo independientemente de su situación administrativa.

Praktikak prestakuntza-ekintza egiten ari diren bitartean hasi dituzten eta azken emaitza negatiboa lortzen duten ikasleek praktiketan jarraitzeko aukera izango dute. Prestakuntza-ekintza uzteak, berriz, berari atxikitako lanez kanpoko lanbide-praktika utzi behar izatea ekarriko du.

Aquellos alumnos y alumnas que hubieran iniciado las prácticas durante el transcurso de la acción formativa y su evaluación final resultase negativa podrán continuar las mismas. El abandono de la acción formativa da lugar al fin de la práctica profesional no laboral asociada a la misma.

3.– Profesionaltasun-ziurtagiri osoa ematen ez bada, lanekoak ez diren praktikak egin ahal izango dira, baina ez lantokiko prestakuntza-modulua, non eta langileak ez dituen egiaztatuak gainerako prestakuntza-moduluak.

3.– Cuando no se imparta el certificado de profesionalidad completo, se podrán realizar prácticas no laborales, pero no el módulo de formación en el centro de trabajo, salvo que la persona trabajadora tenga el resto de módulos formativos acreditados.

4.– Lanekoak ez diren praktikak enpresen eta prestakuntza-erakundearen artean sinatutako eta prestakuntza-zentroek dinamizatuko dituzten hitzarmenen edo akordioen bidez arautuko dira. Hitzarmen horiek Lanbideri bidaliko zaizkio LAN-F aplikazioaren bitartez, baimendu ditzan, praktikak benetan hasi baino zazpi egun lehenago, gutxienez. Praktikak hasi baino lehen, akordio horren berri eman beharko zaie enpresako langileen legezko ordezkariei. Baldintza hori bete den ziurtatzeko, langileen legezko ordezkariek hitzarmenari buruzko informazioa jaso, jaso dutela adierazteko agiria erantsi beharko da (eredu ofiziala erabili beharko da horretarako, LAN-F aplikaziotik hartuta). Gainera, parte hartzen duten ikasleen zerrenda bat ere erantsi beharko da.

4.– La realización de las prácticas no laborales se articulará a través de convenios o acuerdos dinamizados por los centros de formación entre las empresas y la entidad de formación. Dichos Convenios se remitirán a Lanbide a través del aplicativo LAN-F, para su autorización, con una antelación mínima de 7 días a la fecha de inicio real de las prácticas. Antes del comienzo de las prácticas, se pondrá en conocimiento de las/os representantes legales de las/os trabajadores en la empresa el citado acuerdo. Para comprobar esta condición, habrá de adjuntarse al convenio un documento que acredite que los representantes legales de las personas trabajadoras han recibido la información del convenio a suscribir, mediante modelo oficial que se pondrá a disposición en LAN-F. Además, habrá de adjuntarse una relación del alumnado que participan en las mismas.

5.– Praktikak Euskal Autonomia Erkidegoko lantokietan egin beharko dira, behar bezala justifikatutako arrazoirik ez bada, betiere Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren aurretiazko baimenarekin.

5.– Las prácticas deberán realizarse en centros de trabajo de la Comunidad Autónoma del País Vasco salvo que existan causas debidamente justificadas, previa autorización de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

6.– Praktiken eguneko iraupena ezingo da 8 ordutik gorakoa izan.

6.– La jornada diaria de prácticas no podrá ser superior a 8 horas.

7.– Lantokiko prestakuntza praktikoaren modulua abiatu aurretik, nahitaezkoa da Lanbidek praktiken hitzarmena balioztatzea. Ez baldin bada izapide hori betetzen, baliogabetu egin daitezke nahitaezko baimen hori ez duten praktikak.

7.– La validación del acuerdo de prácticas por parte de Lanbide es un requisito necesario y previo al inicio del módulo de formación práctica en centros de trabajo y su incumplimiento podrá dar lugar a la anulación de las prácticas que no cuenten con la preceptiva autorización.

13. artikulua.– Prestakuntza-ekintzen jarraipena, kontrola eta egiaztapenak.

Artículo 13.– Seguimiento, control y verificaciones in situ de las acciones formativas.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, prestakuntza ematen duen zentroarekin lankidetzan, prestakuntza-ekintzen jarraipena eta kontrola egingo ditu. Zeregin horiek ez dira mugatuko eskakizunak eta alderdi formalak betetzen direla egiaztatzera, barnean hartuko baitute prestakuntzaren emaitzen ebaluazioa; hartara, kalitatea bermatzeko balio izango dute. Horretarako, bisitak egingo dira prestakuntza-ekintza egingo den zentrora, eta diru-laguntza onartzeko ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatuko da (instalazioak, zuzkidura eta ekipamendua, bitarteko didaktikoak, irakasleak eta abar), edo aurkitutako irregulartasunak, halakorik balego, berariaz adieraziko dira, zuzen daitezen.

1.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo realizará, en colaboración con el centro impartidor, el seguimiento y control de las acciones formativas, que abarcará más allá de la mera comprobación de requisitos y formalidades, la evaluación de los resultados de la formación, contribuyendo así a garantizar su calidad. Para ello se realizarán visitas al centro, donde se desarrolle la acción formativa, y se dejará constancia de que se cumplen los requisitos establecidos para la aprobación de la subvención (instalaciones, dotación y equipamiento, medios didácticos, docentes...) o, en su caso, de las irregularidades que se detecten con indicación expresa de las mismas para su subsanación.

2.– Ikasturtean, gutxienez bi bisita egiten saiatuko da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua:

2.– Se procurará realizar, al menos, dos visitas al curso por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo:

Ekintzaren hasieran. Honako hauek egingo ditu Lanbideko teknikariak bisita horretan:

Al inicio de la acción. En esta visita, el personal Técnico de Lanbide:

– Prestakuntza ematen duen zentroaren baldintzak egiaztatuko ditu, Lanbideren finantziazioak sortzen duen komunikazio-betebeharra barnean hartuta.

– Verificará las condiciones del centro impartidor incluido el cumplimiento de comunicación derivada de la financiación de Lanbide.

– Ikasleei jakinaraziko dizkie ikastaroari buruzko datu guztiak, ikastaroaren edukia eta garapena, bai eta zer eskubide eta betebehar dituzten eta Europako Gizarte Funtsak baterako finantzaketan parte hartu duela ere.

– Informará a los/as alumnos/as de todos los datos referentes al curso y su contenido y desarrollo, así como de sus derechos y obligaciones y la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

– Egiaztatuko du ikasleei informazio idatzia eman zaiela kontratazio-baldintzei buruz.

– Comprobará si el alumnado ha sido informado por escrito sobre las condiciones de la contratación.

– Ikasleen zalantza eta kontsultei erantzungo die.

– Atenderá sus dudas y consultas.

Ekintzaren amaieran. Honako hauek egingo ditu Lanbideko teknikariak bisita horretan:

Al final de la acción. En esta visita, el personal Técnico de Lanbide:

– Prestakuntza ematen duen zentroaren baldintzak egiaztatuko ditu, Lanbideren eta Europako Gizarte Funtsaren finantziazioak sortzen duen komunikazio-betebeharra barnean hartuta.

– Verificará las condiciones del centro impartidor incluido el cumplimiento de comunicación derivada de la financiación de Lanbide y del Fondo Social Europeo.

– Ikasleei eskatuko die amaierako inkesta betetzeko.

– Instará a los/as alumnos/as a cumplimentar la encuesta final.

– Ikasleei orientazioa emango die jasotako prestakuntzak ematen dizkien aukerei buruz eta une horretan dituzten prestakuntza-ibilbideei edo enplegu/prestakuntzako beste ekintza batzuei buruz, lan-merkatura errazago sar daitezen.

– Orientará a los/las alumnos/as sobre las posibilidades que les ofrece la formación recibida y las vías formativas u otras acciones de empleo-formación, más adecuadas que se les puede ofrecer en ese momento, para un mejor acceso al mercado laboral.

3.– Europako Erkidegoko araudiak xedatu bezala, Europako Gizarte Funtsak kofinantzatutako prestakuntza-ekintzen lagin batean egiaztapen-bisitak egingo dira in situ, Europako funtsek parte hartzearen ondoriozko baldintzak betetzen direla egiaztatzeko.

3.– Tal como establece la normativa comunitaria, a una muestra de aquellas acciones formativas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo se realizará visitas de verificaciones in situ para comprobar el cumplimiento de los requisitos derivados de la participación de los fondos europeos.

4.– Prestakuntza-ekintzak ematen dituen zentroak, honako hauek bidaliko dizkio Lanbideri ikastaroko lehenengo hilabetea baino lehen:

4.– El centro impartidor, antes del primer mes del curso remitirá a Lanbide:

– Ikastaroaren funtzionamenduari buruzko txostena, homologazio-baldintzak eta ikastaroaren hasierako komunikazioan adierazitakoa betetzen direla egiaztatzen duena.

– Informe sobre el funcionamiento del curso, verificando que se cumplen las condiciones de homologación y lo reflejado en la Comunicación de Inicio de Curso.

– Ikasleei emandako kalitate-inkestak, haiek egindako ohartarazpenekin batera.

– Encuestas de calidad aplicadas a los/as alumnos/as junto con las observaciones que estos/as realicen.

14. artikulua.– Prestakuntza-ekintzen ebaluazioa.

Artículo 14.– Evaluación de las acciones formativas.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak deialdi honen babesean emandako prestakuntza-ekintza guztien kalitatea ebaluatuko du, ebaluazio-sistema misto bera baliatuz. Ebaluazio-sistema misto horrek bereizitako bi iturritako informazioa bilduko du:

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo llevará a cabo la evaluación de la calidad en la totalidad de las acciones formativas impartidas al amparo de esta convocatoria siguiendo un sistema de evaluación mixto. Este sistema de evaluación mixto recogerá información de dos fuentes diferenciadas:

A) Ikasleek berek betetako galdera-sortak oinarri hartuta lortutako batez besteko emaitzak. Telematikoki beteko dituzte galdera-sorta horiek ikasleek.

A) Los resultados medios obtenidos a partir de los cuestionarios cumplimentados por los propios alumnos/as. Estos cuestionarios los cumplimentarán los alumnos telemáticamente.

B) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariak prestakuntza-ekintzaren amaieran egindako bisitan emandako puntuazioa.

B) La puntuación otorgada por la o él/la técnica/o de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo durante su visita al final de la acción formativa.

Nolanahi ere, eman diren prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko, nahitaezkoa izango da sintesi-adierazle bat egitea, prestakuntzarako zentro/erakundeak emandako prestakuntza-ekintza bakoitzerako. Adierazitako bi informazio-iturrietatik eskuratutako emaitzak haztatuko ditu sintesi-adierazle horrek, formula honen arabera:

En cualquier caso, para evaluar la calidad de las acciones formativas impartidas, será preceptiva la elaboración de un indicador de síntesis para cada acción formativa impartida por el centro/ entidad de formación. Este indicador de síntesis ponderará los resultados obtenidos a partir de las dos fuentes de información señaladas de acuerdo con la fórmula siguiente:

A = Ikasleek betetako galdetegietan lortutako batez besteko puntuazioa, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoarena den 2009ko apirilaren 27ko Ebazpenaren arabera, zeinaren bidez argitaratzen baitira enplegurako prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko galdetegiak.

A = Puntuación media obtenida de los cuestionarios cumplimentados por los/as alumnos/as según Resolución de 27 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica los cuestionarios de evaluación de calidad de las acciones formativas para el empleo.

Atal horrek adierazlearen puntuazioan % 60ko pisua izango du.

Este apartado tendrá un peso del 60% en la puntuación del indicador.

B = Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariak emandako puntuazio osoa, LAN-F aplikazio informatikoaren bidez eskura jarriko den ereduaren arabera.

B = Puntuación total otorgada por el técnico de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo según el modelo que será facilitado en el aplicativo informático LAN-F.

Atal horrek adierazlearen puntuazioan % 40ko pisua izango du.

Este apartado tendrá un peso del 40% en la puntuación del indicador.

Hala eta guztiz ere, beste informazio-iturri batzuk ere aintzat hartu ahalko dira, dagokionean, adibidez, prestakuntza-zentro edo erakundeei edo kanpo-erakundeei agindutako kalitatea ebaluatzeko ekintzetan lortutako emaitzak.

No obstante, podrán también tenerse en cuenta, en su caso, otras fuentes de información como los resultados obtenidos de las acciones de evaluación de la calidad encomendadas a los propios centros/entidades de formación o a entidades externas.

Prestakuntza-ekintzek parte-hartzaileen enplegagarritasunean izandako eragina ebaluatuko du Lanbidek, expost inkesten eta/edo ikerlanen bitartez.

Lanbide evaluará el impacto que las acciones formativas han tenido en la empleabilidad de los participantes a través de estudios y/o encuestas expost.

15. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea.

Artículo 15.– Pago de la subvención.

1.– Bi zatitan ordainduko da dirulaguntza:

1.– La subvención concedida será abonada en dos pagos:

a) Lehenengo ordainketa (% 50) diruz lagundutako prestakuntza-ekintza hasi ondoren egingo da, bai eta Lanbidek egiaztatu ondoren ere behar diren eta, hala egokituz gero, enplegurako lanbide-heziketari buruzko araudiak eskatzen dituen baliabide teknikoak, materialak eta giza baliabideak dituztela, prestakuntza-ekintzak diru-laguntza ematea erabaki zen unean proposatu bezala gauzatu ahal izateko.

a) Un primer pago, del 50%, una vez iniciada la acción formativa subvencionada y comprobado por parte de Lanbide, la disposición de los medios técnicos, humanos y materiales necesarios y, en su caso, exigidos por la normativa reguladora de la formación profesional para el empleo, para llevar a cabo la impartición de las acciones formativas en los términos en que fue planteada y subvencionada.

Prestakuntza-ekintza enpresek kontratatuz gero, 11. artikuluko 11. apartatuan xedatutakoaren arabera, 6. artikuluko 2.f apartatuan adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko da, eskabidea egitean aurkeztu ez bazen, egindako kontratuaren kopia barnean hartuta.

En el supuesto de contratación de la actividad formativa por parte de empresas, previsto en el apartado 11 del artículo 11, se deberá presentar la documentación a que hace referencia el apartado 2.f) del artículo 6, si no se aportó con la solicitud, incluyendo copia del contrato celebrado.

b) Bigarren ordainketa, gainontzeko % 50, 2020ko ekitaldian ordainduko da, prestakuntza-ekintza amaitu eta gero, hots, kontratuak aurkeztu, prestakuntza-ekintza justifikatu eta likidatu ostean.

b) Un segundo pago, por el resto, hasta el 50%, se abonará en el ejercicio 2020, tras la finalización de la acción formativa, una vez justificada, presentados los contratos y liquidada la misma.

2.– Ordainketa bakoitza egin aurretik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzari egin beharreko ordainketak bete direla.

2.– Con carácter previo a cada uno de los pagos, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo verificará el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Enpresa edo entitate onuradunak berariaz ukatzen badu egiaztapen hori egiteko baimena, aurreko baldintza hori betetzen duela frogatzen duten ziurtagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu.

En el supuesto de que la empresa o entidad beneficiaria deniegue expresamente el consentimiento para tal comprobación, deberá aportar certificados actualizados que acrediten esta condición.

Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izateko, erakunde eskatzaileak Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean agertu beharko du.

Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, la entidad solicitante deberá constar en la base de datos de la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco.

Entitatea ez badago erregistratuta, edo aldatu nahi baditu Ogasun eta Finantza Sailaren hirugarrenen erregistroko banku-datuak, inprimaki bat bete beharko du, helbide honetan adierazitako ereduaren arabera: www.euskadi.eus/gobierno-vasco/contenidos/autorización/alta_terceros/es_7999/alta_terceros.html

En caso de que la entidad no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de Terceros del Departamento de Hacienda y Finanzas, deberá cumplimentar formulario según modelo establecido en www.euskadi.eus/gobierno-vasco/contenidos/autorización/alta_terceros/es_7999/alta_terceros.html

16. artikulua.– Dirulaguntzaren justifikazioa eta likidazioa.

Artículo 16.– Justificación y liquidación de la subvención.

1.– Behin diruz lagundutako jarduera bukatuta, dirulaguntza likidatuko da eta, hala behar izanez gero, egokituko, prestakuntza-orduko eta parte-hartzaileko 8 euroko modulu ekonomikoa gainditu ez dadin.

1.– Una vez finalizada la actuación subvencionada, se liquidará la subvención, ajustándola, en su caso, a los efectos de no superar el módulo económico de 8 euros por persona participante y hora de formación.

2.– Kontratazioa egiteko hiru hilabeteko epea igaro ondoren, dirulaguntzaren onuradunak 15 eguneko epea izango du justifikazio-memoria bidaltzeko LAN-F aplikazioaren bitartez. Lehenago, parte-hartzaileei kontratazio-konpromisoa betetzeko egindako lan-kontratuak gehitu beharko ditu, eta aipatu aplikazioan eskatutako datuak bete.

2.– Transcurrido el plazo de tres meses para ejecutar la contratación, la persona beneficiaria de la subvención dispondrá de 15 días para enviar la memoria justificativa a través del aplicativo LAN-F. Previamente deberá adjuntar los contratos de trabajo realizados a los participantes para el cumplimiento del compromiso de contratación y cumplimentar los datos requeridos en el citado aplicativo.

Ezarritako epeak amaitzen badira dokumentazio egokia aurkeztu gabe, organo eskudunak 15 eguneko epea emango dio onuradunari agiri horiek aurkez ditzan. Azken epe horretan justifikaziorik aurkeztu ezean, itzulketa-prozedura hasiko da.

Finalizados los plazos establecidos sin que se hubiese presentado la documentación correspondiente, el órgano competente requerirá al beneficiario/a para que en el plazo de 15 días aporte la misma. La falta de presentación de la justificación, transcurrido este nuevo plazo, dará lugar al inicio del procedimiento de reintegro.

17. artikulua.– Jarraipena eta kontrola. Entitate onuradunen betebeharrak.

Artículo 17.– Seguimiento y control: obligaciones de las entidades beneficiarias.

1.– Onuradunaren betebehar izango dira, deialdi honetako artikuluetan jasotakoez gain, oro har Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan ezarritakoak, bai eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsia) 50.2 artikuluan jasotakoak ere.

1.– Son obligaciones del beneficiario, además de las previstas a lo largo del articulado de esta convocatoria, las que, con carácter general, se establecen en el artículo 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

2.– Zehazki, laguntzen onuradunek ondoren aipatzen diren erakundeen egiaztatze- eta kontrol-jarduerak onartu beharko dituzte: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua, Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoa, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saila eta Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Halaber, erakunde horiei aukera emango diete lokal eta instalazioetara sartzeko, eta prestakuntza-ekintzetako parte-hartzaileekin eta elkarrizketatu nahi dituzten beste pertsonekin harremana izateko.

2.– En particular, los beneficiarios de las ayudas se someterán a las actuaciones de comprobación y control que lleven a cabo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, facilitando el acceso a locales e instalaciones y el contacto con los y las participantes de las acciones formativas y demás personas que se considere necesario entrevistar.

EGFk finantzatzen lagundutako prestakuntza-ekintzek Europako Erkidegoko araudiaren ondorioz Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioak, Europako Batzordeak eta Europako Kontuen Auzitegiak egiten dituzten egiaztapen- eta kontrol-jarduerak onartu beharko dituzte.

Las acciones formativas sujetas a cofinanciación del FSE se someterán a las actuaciones de comprobación y control derivadas de la normativa comunitaria, que se lleven a cabo por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Cuentas.

3.– Kontrol-jarduera hauek onartzeko betebehar orokor honen esparruan, onuradunak honako hau bete beharko du:

3.– En el marco de esta obligación general de aceptación de actuaciones de control, el beneficiario está obligado a:

– Ekimen finantzatuak egikaritu izanari edo ekintza horien bideragarritasunari buruzko informazioa ematea, baita jarraipena egiteko eskatzen zaizkion agiriak betetzea eta igortzea ere.

– Aportar cualquier información relativa a la ejecución de la iniciativa financiada o su viabilidad, así como cumplimentar y remitir la documentación de seguimiento que le sea requerida.

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinaraztea beste erakunde batzuetatik diru-laguntzak edo laguntzak eskatu edo lortu direla, deialdi honetan diruz lagundutako ekintza guztiei edo batzuei eragiten dietenak.

– Comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas procedentes de otras Instituciones que afecten a toda o parte de la actividad subvencionada en la presente convocatoria.

– Diruz lagundutako jardueraren xedea edo nondik norakoa nabarmen aldatzen duen edozein gertaera jakinaraztea, bai eta diru-laguntza emateko orduan kontuan hartutako edozein inguruabarren aldaketa ere.

– Comunicar cualquier eventualidad que altere sustancialmente el objeto o naturaleza de la actividad subvencionada, así como la modificación de cualquier circunstancia que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

4.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, ekintzaren jarraipena egiteaz gain, auditorien eta ikuskaritzen urteko plan bat ezarri ahalko du deialdian ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko eta diruz lagundutako ekintzak benetan zer baldintzatan gauzatzen diren aztertzeko.

4.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá establecer, además del seguimiento de la acción durante su desarrollo, un plan de auditorías e inspecciones destinado a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, así como a constatar las condiciones reales de ejecución de las acciones subvencionadas.

5.– Diruz lagundu daitezkeen gastuek Europako Gizarte Funtserako aukeratuak izateko baldintzak beteko badituzte, entitate onuradunak laguntzarekin zerikusia duten transakzioak identifikatu beharko ditu, aparteko kontabilitate-identifikazio batekin eta kontabilitate-kode egoki batekin.

5.– Asimismo, con objeto de que los gastos subvencionables cumplan con los requisitos de elegibilidad para el Fondo Social Europeo, la entidad beneficiaria deberá identificar las transacciones relacionadas con la ayuda, con una identificación contable diferenciada o con un código contable adecuado.

6.– Entitate onuradunek datu pertsonalen babesari buru 22. artikuluan aipatzen den informazioa jakinarazi beharko diete irakasleei eta prestakuntza-ekintzen parte hartzen dutenei.

6.– Las entidades beneficiarias deberán trasladar al personal docente y a las personas participantes en las acciones formativas la información sobre protección de datos de carácter personal a que se hace referencia en el artículo 22.

Artículo 18.– Lanbideren finantziazioagatik eta EGFk lagundutako finantziazioagatik sortutako komunikazio-betebeharrak.

Artículo 18.– Obligaciones de comunicación derivadas de la financiación de Lanbide y de la cofinanciación europea.

Lanbideren finantziazioa jasoko duten prestakuntza-ekintzei dagokienez, erakundeek berariaz adierazi beharko dute finantziazio hori diruz lagundutako jarduera guztietan, bai eta berorien ondoriozko ekintzetan ere, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren komunikazio-eskuliburuan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte (LAN-F prestakuntza-aplikazioaren bidez erakunde onuradunen eskura jarriko da eskuliburu hori).

En relación con las acciones formativas que reciban financiación de Lanbide, las entidades deberán hacer constar expresamente esta financiación en todas las actuaciones subvencionadas, así como en las acciones que se deriven de las mismas y deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Manual de Comunicación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, que se pondrá a disposición de las entidades beneficiarias en el aplicativo de formación LAN-F.

EGFk lagundutako finantziazioa jasoko duten prestakuntza-ekintzei dagokienez, erakundeek berariaz adierazi beharko dute Europako Gizarte Funtsak lagundutako finantziazioa dutela honako hauetan: Programa Operatiboa, EGF, Euskadi, 2014-2020 delakoaren barruan; Gazte Enplegurako Programa Operatiboa, 2014-2020 delakoaren barruan; sortzen diren material didaktiko guztietan nahiz bestelako materialetan; bai eta diruz lagundutako jardueren berri emateko, hedatzeko eta/edo publizitatea egiteko ekintzetan ere.

En relación a las acciones formativas que reciban cofinanciación europea, las entidades deberán hacer constar expresamente la cofinanciación del Fondo Social Europeo, en el marco de Programa Operativo FSE País Vasco 2014-2020 o en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, 2014-2020, en todos los materiales didácticos y de otro tipo generados y en las acciones de comunicación, difusión y/o publicidad de las actuaciones subvencionadas.

Halaber, diru-laguntzaren entitate onuradunen zerrenda argitara emango da Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 (EB) Erregelamenduaren 2. ataleko 115. artikuluan aurreikusitako zerrenda publikoan.

Asimismo, la relación de entidades beneficiarias de la subvención será incluida en la lista pública que se recoge en el artículo 115, apartado 2 del Reglamente (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

19. artikulua.– Dirulaguntza aldatzea.

Artículo 19.– Modificación de la subvención.

Diru-laguntza emateko kontuan hartutako baldintzetan aldaketarik gertatuz gero, emandako diru-laguntza aldatu ahal izango da, betiere deialdi honetan diru-laguntzen onuradun izateko ezarritako gutxieneko eskakizunei eutsiz. Baldintzen aldaketa horren ondorioz diru-laguntza osoa edo zati bat itzuli behar bada, hasiera emango zaio itzultzeko prozedurari.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la subvención concedida, salvaguardando los requisitos mínimos establecidos en esta convocatoria para ser beneficiario de las subvenciones. En el supuesto de que de tal alteración de las condiciones pudiera derivarse la devolución de la totalidad o parte de la subvención concedida, se iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro.

20. artikulua.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 20.– Concurrencia con otras subvenciones o ayudas.

Deialdi honen xede diren laguntzak bateragarriak izango dira beste edozein dirulaguntza edo laguntzarekin; nolanahi ere, hainbat finantzaketa-iturritatik jasotako laguntzen zenbateko osoak ezin izango du gainditu deialdi honen babespean emandako dirulaguntzaren zenbatekoa. Zenbateko hori gaindituz gero, dirulaguntzaren zenbatekoa murriztuko da.

Las ayudas objeto de esta convocatoria serán compatibles con la obtención de cualquier otro tipo de subvención o ayuda sin que, en ningún caso, el importe total de las ayudas obtenidas a través de las diferentes fuentes de financiación supere el importe de la subvención concedida al amparo de esta convocatoria. La superación de dicho importe supondrá la minoración de la cuantía a subvencionar.

21. artikulua.– Dirulaguntza itzultzea.

Artículo 21.– Reintegro de subvenciones.

1.– Diru-laguntzaren ordainketa ezingo da eskatu, eta, hala badagokio, jasotako zenbateko guztiak edo haien zati bat itzuli beharko dira, diru-laguntza ordaindutako unetik aplikatutako berandutze-interesak eta guzti, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak 37. artikuluan adierazitako kasuetan, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsia) 53.1 artikuluan jasotako egoeretan. Eta, bereziki, honako hauetan:

1.– No será exigible el abono de la subvención y, en su caso, procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora que resulten de aplicación desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. En particular, en los siguientes:

a) Jarduera egin izana eta laguntza ematea edo baliatzea baldintzatzen duten baldintza eta betekizunak bete izana justifikatu beharra ez betetzea.

a) Incumplimiento de la obligación de justificar la realización de la actividad y el cumplimiento de las condiciones y requisitos que determinan la concesión o disfrute de la ayuda.

b) Diru-laguntza lortzea horretarako eskatutako baldintzak bete gabe.

b) Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Jarraipen- eta kontrol-jardunak ukatzea edo oztopatzea.

c) Negativa u obstrucción a las actuaciones de seguimiento y control.

d) Diruz lagundutako ekintzak egikaritzeko baldintzei buruzko datu faltsuak ematea, errealitatearekin bat ez datozenak.

d) Facilitar datos sobre las condiciones de ejecución de las acciones subvencionadas no ajustados a la realidad.

e) Deialdi honetan zehaztutako beste edozein betebehar, baldintza edo betekizun ez betetzea.

e) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones, condiciones y requisitos fijados en esta convocatoria.

2.– Balizko ez-betetzeen maila honako irizpide hauen arabera zehaztuko da:

2.– La graduación de los posibles incumplimientos, se determinará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Emandako diru-laguntzaren % 100 itzultzea eragingo dute erabateko ez-betetzeek, halakotzat jota honako hauek:

a) Dará lugar al reintegro del 100% de la subvención otorgada el incumplimiento total, entendiendo por tal:

– Diru-laguntzaren helburuaren ez-betetze osoa.

– El incumplimiento total de la finalidad por la cual se otorgó la subvención.

– Diru-laguntza justifikatzeko betebeharraren ez-betetze osoa.

– El incumplimiento total de la obligación de justificación de la misma.

– Diruz lagundutako ekintzak helburuen % 25 lortzen ez badu, eta horiek honela neurtuko dira: prestakuntzaren ordu kopuruaren adierazlea bider ekintza bukatu duen ikasle-kopurua.

– Cuando la realización de la actividad subvencionada no alcanza el 25% de sus objetivos, mesurados con el indicador de número de horas de formación multiplicado por número de alumnos finalizados.

– Prestakuntza-ekintza bat amaitu duten langileen % 30 baino gutxiago kontratatzea, edozein kausagatik, betetzea eragotzi duten ezinbesteko kasuetan izan ezik, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan behar bezala justifikatuz gero. Ezinbesteko kasutzat joko dira Kode Zibilaren 1.105 artikuluan xedatutakoaren araberakoak.

– Cuando no se alcance a contratar al 30% de las personas trabajadoras que finalicen una acción formativa, sea por la causa que fuere, salvo circunstancias de fuerza mayor sobrevenida que hayan impedido su cumplimiento y sean debidamente justificadas ante Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Se entenderá por fuerza mayor el supuesto que responda a lo dispuesto en el artículo 1.105 del Código Civil.

b) Emandako diru-laguntzaren aldaketa edo itzultze partziala eragingo dute ez-betetze partzialek, halakotzat jota honako hauek:

b) Dará lugar a la modificación o al reintegro parcial de la subvención otorgada, el incumplimiento parcial, entendiendo por tal:

– Diru-laguntzaren helburuaren ez-betetze partziala.

– El incumplimiento parcial de la finalidad por la cual se otorgó la subvención.

– Diru-laguntza justifikatzeko betebeharraren ez-betetze partziala.

– El incumplimiento parcial de la obligación de su justificación de la misma.

– Prestakuntza-ekintza amaitzen duten langile langabeen kontratazio-ehunekoa % 30 eta % 50 artekoa denean. Kasu horretan, diru-laguntzaren ehuneko hauek ordainduko dira:

– Cuando el porcentaje de contratación de las personas trabajadoras desempleadas que finalicen una acción formativa se halle entre el 30% y el 50%. En este caso, se abonará la subvención en los porcentajes siguientes:

Kontratatuak = % 45 eta < % 50: Diru-laguntzaren % 80.

Contratados = al 45 y < al 50%: 80% de la subvención.

Kontratatuak = % 40 eta < % 45: Diru-laguntzaren % 70.

Contratados = al 40 y < al 45%: 70% de la subvención.

Kontratatuak = % 35 eta < % 40: Diru-laguntzaren % 60.

Contratados = al 35 y < al 40%: 60% de la subvención.

Kontratatuak = % 30 eta < % 35: Diru-laguntzaren % 50.

Contratados = al 30 y < al 35%: 50% de la subvención.

Ikasleek kontratazioari uko egiteak ez du justifikatuko konpromisoa ez betetzea, kontratatzeko ikasle gehiago egon ezean.

Las renuncias a la contratación por parte del alumnado no justificarán el cumplimiento del compromiso salvo que no haya más alumnos/as disponibles para contratar.

3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak abiaraziko du itzultzeko prozedura, eta laguntza jaso duen enpresa edo entitate onuradunari jakinaraziko dio, ez-betetzea eragin duen edo duten gertaeraren edo gertaeren berri emateko. Hori ez ezik, jakinaraziko dio hamabost eguneko epea duela egokitzat jotako alegazioak edo egiaztagiriak aurkezteko.

3.– El procedimiento de reintegro se iniciará por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y será comunicado a la empresa o entidad beneficiaria de la ayuda, poniéndole de manifiesto el hecho o hechos constitutivos de incumplimiento y requiriéndole para que, en el plazo de quince días, formule las alegaciones o presente los documentos justificativos que considere pertinentes.

4.– Alegazioak aurkeztu ondoren, edo alegazio horiek egiteko epea igaro ondoren, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiak ebazpena emango du.

4.– Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo para efectuar las mismas, el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dictará resolución.

Laguntzak itzultzeko prozedura gehienez ere 12 hilabeteko epean ebatzi beharko da.

El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro es de doce meses.

5.– Ebazpenean ez-betetzeren bat izan dela iritziz gero, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdutzat emango da, eta, hala badagokio, ebazpena jakinarazten denetik hasita gehienez bi hilabeteko epean dagozkion diru-zenbatekoak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari itzuli beharra ezarriko da. Epe hori borondatezko epetzat joko da.

5.– Si la Resolución estimase la existencia de incumplimiento, declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo las cantidades que procedan en un plazo máximo de dos meses desde la notificación de la Resolución. Este plazo se considerará como plazo de período voluntario.

Itzulketa borondatezko aldian egiten ez bada, itzuli beharrekoak premiamendu bidez berreskuratzeko izapideak hasiko dira.

La falta de reintegro en el período voluntario determinará el inicio de los trámites correspondientes para su recuperación por vía de apremio.

22. artikulua.– Datu pertsonalen tratamendua.

Artículo 22.– Tratamiento de datos de carácter personal.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, datu pertsonalak babestearen arloan, honako hauetan xedatutakoa beteko du: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (2016/679 EB Erregelamendua) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko 3/2018 Lege Organikoa. Bildutako datu pertsonalak «Enplegurako eta enplegura bideratutako prestakuntzarako dirulaguntzak» izeneko tratamendu-jardueran sartuko dira. Lanbide da jarduera horren arduraduna, eta haren xedea da Lanbideren eskumeneko enplegu-politika aktiboekin zerikusia duten dirulaguntzak kudeatu eta kontrolatzea, iruzurrari aurre egitea eta estatistika-helburuak. Bildutako datuak beharrezkoak dira Lanbidek egotziak dauzkan botere publikoak balia ditzan eta lege-betebeharrak bete ditzan; gainera, arloan eskumenak dituzten administrazio publikoei haien berri eman ahalko zaie.

En materia de protección de datos de carácter personal Lanbide-Servicio Vasco de Empleo sujetará su actuación a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los datos personales recabados formarán parte de la actividad de tratamiento «Subvenciones de empleo y de formación para el empleo», de la que es responsable Lanbide y cuya finalidad es la gestión y control de las subvenciones relacionadas con las diferentes políticas activas de empleo competencia de Lanbide, la persecución del fraude y fines estadísticos. Los datos recabados son necesarios para el ejercicio de poderes públicos conferidos a Lanbide y el cumplimiento de las obligaciones legales y podrán ser comunicados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Datuen titularrek datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko, aurka egiteko eta datuen tratamendua mugatzeko eskubideak erabili ahal izango dituzte, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari idatzizko jakinarazpen bat bidalita: Jose Atxotegi kalea 1, 01009 Vitoria-Gasteiz.

Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento mediante comunicación escrita a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo: c/ José Atxotegi 1, 01009 Vitoria-Gasteiz.

Datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza hemen kontsultagai: http://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/informazioa/erabiltzeko-baldintzak-eta-segurtasun-politika/

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en http://www.lanbide.euskadi.eus/general/-/informacion/condiciones_de_uso_y_politica_de_privacidad/

23. artikulua.– Aplikatu beharreko arauak.

Artículo 23.– Normativa de aplicación.

1.– Laguntza-programa honi honako arau hauetan bildutako diru-laguntzei buruzko araubide juridikoa aplikatu behar zaio: Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorra eta hura garatzen duen Erregelamendua, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartuta; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua, eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena.

1.– A este programa de ayudas le resulta de aplicación el régimen jurídico subvencional contenido en la normativa básica prevista en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y en el Título VI y en el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades colaboradoras que participan en su gestión.

2.– Laguntzak Europako Gizarte Funtsak kofinantzatu dituenez, bete beharrekoak dituzte, halaber, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2013ko abenduaren 17an emandako 1303/2013 (EB) Erregelamendua, eta Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2013ko abenduaren 17an emandako 1304/2013 (EB) Erregelamendua, Europako Gizarte Funtsari buruzkoa eta Kontseiluaren 1083/2006 (EB) Erregelamendua indargabetzen duena.

2.– Al estar cofinanciadas las ayudas por el Fondo Social Europeo, se sujetan igualmente al Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 y al Reglamento (UE) 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo.

3.– Deialdi honetan aurreikusita ez dagoen guztian, honako hauek aplikatuko dira: 30/15 Legea, irailaren 9koa, Lan-arloko enplegurako lanbide-heziketaren sistema arautzen duena; 694/2017 Errege Dekretua, uztailaren 3koa, zeinaren bidez garatzen baita irailaren 9ko 30/2015 Legea, Lan-arloko enplegurako lanbide-heziketaren sistema arautzen duena, eta TMS/368/2019 Araua, martxoaren 28koa, zeinaren bidez garatzen baita uztailaren 3ko 694/2017 Errege Dekretua, irailaren 9ko 30/2015 Legea garatzen duena.

3.– En lo no previsto en la presente convocatoria será de aplicación la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. El Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito Laboral y la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común