Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

99. zk., 2019ko maiatzaren 28a, asteartea

N.º 99, martes 28 de mayo de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

VITORIA-GASTEIZKO LEHEN AUZIALDIKO 2 ZENBAKIKO ZUZENEKO LAGUNTZA EMATEKO UNITATE PROZESALA
UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 2 DE VITORIA-GASTEIZ
2556
2556

EDIKTUA, 1224/2018 hitzezko judizioaren ondoriozkoa.

EDICTO dimanante del juicio verbal n.º 1224/2018.

Vitoria-Gasteizko Lehen Auzialdiko 2 zenbakiko Epaitegia, Zuzeneko Laguntza Zibila emateko Unitate Prozesala.

Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Vitoria-Gasteiz – Unidad Procesal de Apoyo Directo Civil.

Judizioa: 1224/2018 hitzezko judizioa.

Juicio: juicio verbal 1224/2018.

Gaia: hitzezko judizioa.

Sobre: juicio verbal.

Aipatu judizioaren gainean epaia eman da, 2019ko martxoaren 12an, zeinak amaiera eman baitio prozesuari. Idazpuruak eta xedapen-zatiak honela diote hitzez hitz:

En el referido juicio se ha dictado el 12-03-2019 sentencia poniendo fin al proceso, cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

Ikusi dira, diru-zenbateko bat erreklamatzeko, epaitegi honetan bideratu den 1224/2018 hitzezko judizioaren autoak; prozedura, Michal Lukasz Imiolek-ek eskatu du, Medius Collection SL ordezkatuz, auzi-ihesean den Jesús Álves Domínguez aurka.

Vistos los presentes autos de Juicio Verbal n.º 1224/2018, sobre reclamación de cantidad, seguidos en este Juzgado a instancia de D. Michal Lukasz Imiolek, en representación de «Medius Collection, S.L.», contra D. Jesús Álves Domínguez, declarado en situación procesal de rebeldía

EPAITZA
FALLO

Partez baiesten dut zenbateko bat erreklamatzeari buruzko hitzezko judizioaren demanda, auzi-ihesean den Jesús Álves Domínguezen aurka Medius Collection SLren ordezkari gisa Michal Lukasz Imiolek-ek jarria, eta, ondorioz,

Estimo en parte la demanda de juicio verbal de reclamación de cantidad, interpuesta por D. Michal Lukasz Imiolek, en representación de «Medius Collection, S.L.», contra D. Jesús Álves Domínguez, declarado en situación procesal de rebeldía, y en consecuencia,

Jesús Álves Domínguez kondenatzen dut Medius Collection SLri 135 euro ordaintzera, gehi PZLren 576. artikuluan ezarritako interesak, baldin eta beharrezkoa bada epaia betearaztea.

Condeno a D. Jesús Álves Domínguez al abono a «Medius Collection, S.L.», de la cantidad de 135 euros, sin perjuicio de los intereses del artículo 576 de la Lec, caso de que fuera necesaria la ejecución de sentencia.

Kostuei dagokienez, ez da berariazko erabakirik hartzen.

Todo ello, sin especial pronunciamiento en costas.

Jakinaraz bekie ebazpen hau alderdiei.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Honen aurka ezin da inongo errekurtsorik aurkeztu, PZLren 455. artikuluaren 1. apartatuan –in fine– xedatutakoaren arabera.

Contra la misma no cabe interponer recurso alguno, de conformidad a lo dispuesto en el apartado 1.º, in fine, del artículo 455 de la LEC.

Eta epai honen bidez erabaki, agindu eta sinatzen dut.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Argitalpena.– Epaiari dagokion egunean, jendaurreko entzunaldia egiten ari zelarik, epaia eman zuen epaile berberak eman, irakurri eta argitaratu zuen. Eta nik, Justizia Administrazioaren letradua naizenez, horren guztiaren fede ematen dut, Vitoria-Gasteizen, bi mila eta hemeretziko martxoaren hamabian.

Publicación: dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr./Sra. Magistrado(a) que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia doy fe, en Vitoria-Gasteiz, a doce de marzo de dos mil diecinueve.

Jesus Alves Dominguez demandatuaren egungo bizilekua ezezaguna denez, aipatutako ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ediktu bidez jakinaraztea erabaki da, Prozedura Zibilaren 1/2000 Legearen 497.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.

En atención al desconocimiento del actual domicilio del demandado Jesus Alves Dominguez, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LECn), se ha acordado notificarle la citada resolución por medio de edicto que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco.

Ebazpen horren aurka, ezin da inolako errekurtsorik aurkeztu.

Contra dicha resolución no cabe recurso alguno.

Interesdunak eskuragarri dauka jakinarazten den ebazpenaren testu osoa, epaitegi honetako bulego judizialean, eta, han, osorik aztertu ahal izango du.

El texto completo de la resolución que se notifica está a disposición del interesado en la Oficina Judicial de este Tribunal, donde podrá tener conocimiento íntegro de la misma.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko maiatzaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de mayo de 2019.

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOAREN LETRADUA.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común