Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

94. zk., 2019ko maiatzaren 21a, asteartea

N.º 94, martes 21 de mayo de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
2392
2392

76/2019 DEKRETUA, maiatzaren 14koa, zeinaren bidez Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareari agintzen eta adskribatzen baitzaio Basurtuko Ospitalea-Ariz eta Irauregi-Lutxana-Barakaldo trenbide-lineen kudeaketa eta administrazioa. Linea horiek Estatuko Administrazioak eskualdatu zizkion Euskal Autonomia Erkidegoari.

DECRETO 76/2019, de 14 de mayo, por el que se encomienda y adscribe a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea la gestión y administración de las líneas ferroviarias Basurto Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-Barakaldo traspasadas por la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma Vasca.

2015ean formulatu zen FOM/710/2015 Agindua, urtarrilaren 30ekoa, Interes Orokorreko Trenbide Sareko Lineen eta Bide-zatien Katalogoa onartzen duena. Agindu hori 2015eko apirilaren 23ko BOEn argitaratu zen.

En 2015 se formuló la Orden FOM/710/2015, de 30 de enero, mediante la que se aprueba el catálogo de líneas y tramos de la Red Ferroviaria de Interés General, que se publicó en el BOE de 23 de abril de 2015.

Konstituzio Auzitegiaren ekainaren 23ko 124/2016 Epaia betez –eskumen-gatazka positiboaren ondorioa–, irailaren 10eko FOM/925/2018 Aginduaren bidez, Basurtuko Ospitalea-Ariz eta Irauregi-Lutxana-Barakaldo trenbide-lineak interes orokorreko trenbide-saretik kanpo geratzen dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeko ahalmena deklaratzen da.

En cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional 124/2016, de 23 de junio, resultado de un conflicto positivo de competencia, por Orden FOM/925/2018, de 10 de septiembre, las líneas ferroviarias Basurto Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-Barakaldo quedan excluidas de la Red Ferroviaria de Interés General y se declara la facultad de poder ser traspasadas a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Abenduaren 7ko 1434/2018 Errege Dekretuaren bidez, onartu egiten da Basurtuko Ospitalea-Ariz eta Irauregi-Lutxana-Barakaldo trenbide-lineei dagokienez Estatuko Administrazio Orokorrak trenbideen eta trenbideko garraioaren arloetan dituen eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzea. 2018ko abenduaren 14an argitaratu zen BOEn eta EHAAn.

Mediante Real Decreto 1434/2018, de 7 de diciembre, se aprueba el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios de la Administración General del Estado en materia de ferrocarriles y transporte ferroviario en relación con las líneas ferroviarias Basurto Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-Barakaldo, siendo publicado en el BOE y en el BOPV el día 14 de diciembre de 2018.

Errege Dekretuak jasotzen ditu Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkion ondasun, eskubide eta betebeharren zerrenda, I. eranskinaren (aktiboak) eta II. eranskinaren (ondasunen gaineko emakidak, errentamenduak eta hitzarmenak) bidez. Dagokion akta sinatuta gauzatuko da horien entrega.

El Real Decreto incorpora la relación de bienes, derechos y obligaciones que se traspasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco a través del Anejo I (activos) y Anejo II (concesiones, arrendamientos y convenios sobre los bienes), cuya entrega se materializará mediante la suscripción de la correspondiente Acta.

2018ko abenduaren 10eko Ebazpenean, Azpiegituren Idazkaritza Nagusiak argitaratu du Ministroen Kontseiluaren 2018ko abenduaren 7ko Erabakia, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen baitzaizkio Basurtuko Ospitalea-Ariz eta Irauregi-Lutxana-Barakaldo trenbide-lineak (2018ko abenduaren 14ko BOEn argitaratua). Erabaki horren bigarren puntuan jasotzen da eskualdatuko diren hitzarmenen, jabari publikoko emakiden, kontratuen eta ondasunen inbentarioa sartzea. Abenduaren 30eko 2387/2004 Errege Dekretuaren 5.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, titulartasuna aldatzeko, dagokion akta sinatuta formalizatu beharko da horien entrega. Akta horretan, zehatz definituko dira ukitutako bide-zatien mugak eta eskualdatuko diren ondasun eta instalazioen zerrenda, indarrean jarri eta hiru hilabeteko epean.

En Resolución de 10 de diciembre de 2018, la Secretaría General de Infraestructuras publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018, por el que se traspasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco las líneas ferroviarias Basurto Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-Barakaldo (publicado en BOE el día 14 de diciembre de 2018). En dicho Acuerdo, punto segundo, se contempla la inclusión del inventario de los bienes y de los contratos, concesiones demaniales y convenios objeto de traspaso, condicionando el cambio de titularidad, en base a lo dispuesto en el artículo 5.3 del Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, a que la entrega de los mismos se formalice mediante la suscripción de la correspondiente acta, en la que se definan con precisión los límites de los tramos afectados y la relación de bienes e instalaciones que se traspasan, en un plazo de tres meses desde la fecha de entrada en vigor.

Horri dagokionez, Basurtuko Ospitalea-Ariz (0/000 KP eta 7/906 KP artean) eta Irauregi-Lutxana-Barakaldo (7/906 KP) trenbide-lineei buruzko akta hauek sinatu dira: 2019ko urtarrilaren 31n, ADIFen ondasun higiezinen ondare-izaera juridikoko espedienteak eta agiriak entregatu eta hartzeko akta; 2019ko martxoaren 7an, ADIFek izapidetutako hirugarrenen obren baimen-espedienteei buruzko dokumentazioa entregatu eta hartzeko akta, ADIFen babes- eta segurtasun-baliabide eta -instalazioen inbentarioa eta dokumentazioa entregatu eta hartzeko akta, eta zirkulazioari buruzko arauzko dokumentazioa entregatu eta hartzeko akta; eta, azkenik, 2019ko martxoaren 15ean, ADIFen eta Eusko Jaurlaritzaren arteko entrega- eta harrera-akta, azken hori izanik trenbide-lineen eskualdatzea gauzatzen duena.

A este respecto se han suscrito las siguientes actas relativas a las líneas ferroviarias Basurto Hospital-Ariz (entre el PK 0/000 y PK 7/906) e Irauregi-Lutxana-Barakaldo (PK 7/906); con fecha 31 de enero de 2019 acta de entrega y recepción de documentación y expedientes de carácter jurídico patrimonial de bienes inmuebles de ADIF; de fecha 7 de marzo de 2019 acta de entrega y recepción de la documentación correspondiente a los expedientes de autorizaciones de obras de terceros tramitados por ADIF, acta de entrega y recepción de documentación e inventario de instalaciones y medios de protección y seguridad de ADIF y acta de entrega y recepción de la documentación de carácter reglamentario de circulación; y por último, con fecha 15 de marzo de 2019, acta de entrega y recepción entre ADIF y el Gobierno Vasco, siendo esta última la que materializa el efectivo traspaso de las líneas ferroviarias.

Abenduaren 11ko 178/2018 Dekretuaren bidez onartu zen Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoak Basurtuko Ospitalea-Ariz eta Irauregi-Lutxana-Barakaldo trenbide-lineei dagokienez egindako akordioa, Estatuko Administrazioak trenbideen eta trenbideko garraioaren arloetan dituen eginkizunak eta zerbitzuak eskualdatzeari buruzkoa.

Mediante Decreto 178/2018, de 11 de diciembre, se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco sobre traspaso de las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de ferrocarriles y transporte ferroviario en relación con las líneas ferroviarias Basurto Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-Barakaldo.

Horren bigarren artikuluaren arabera, eskualdatutako eginkizunak eta zerbitzuak eta horien baliabide materialak Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailari adskribatuta geratuko dira.

De conformidad con su artículo segundo, las funciones y servicios transferidos, junto con sus medios materiales, quedan adscritos al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

Maiatzaren 21eko 6/2004 Legearen bidez, Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea Ente Publikoa sortu zen, eta haren helburua da gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenekoak diren edo etorkizunean izango diren trenbide-azpiegiturak eraikitzea, zaintzea eta administratzea.

Por Ley 6/2004, de 21 de mayo, se creó el Ente Público Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea, siendo su objeto la construcción, conservación y administración de las infraestructuras ferroviarias actuales o que en el futuro sean competencia de la Comunidad Autónoma Vasca y que se le encomienden.

Lege horren lehenengo xedapen gehigarriak ezartzen duenez, dekretu bidez zehaztu behar dira alderdi hauek:

La Disposición Adicional primera de dicha Ley establece la necesidad de determinar por Decreto los siguientes extremos:

– Transferitu behar diren langileak. Espediente honetan, alderdi hori ez da ukitzen.

– El personal que fuera necesario transferir. En este expediente este extremo no se ve afectado.

– Enteari adskribatuta geldituko diren autonomia-erkidegoaren titulartasuneko ondasunak. (I. eranskinean daude azalduta).

– Los bienes de titularidad autonómica que queden adscritos al ente (descritos en Anexo I, que se adjunta).

– Azpiegiturarekin zerikusia duten zeinahi eratako egoera juridiko subjektiboak, ente publikoak eskubide osoz bere gain hartuko dituenak subrogazioz. Azpiegiturarekin lotutako egoera juridiko subjektiborik sortzen den.

– Las situaciones jurídicas subjetivas de cualquier índole relacionadas con la infraestructura y en las quede subrogado el ente de pleno derecho. Si se producen situaciones jurídicas subjetivas relacionadas con la infraestructura.

Ondorioz, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuak proposatuta, Gobernu Kontseiluak 2019ko maiatzaren 14an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 14 de mayo de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareari esleitzea hauek, adskripzio-araubidean: Basurtuko Ospitalea-Ariz (0/000 KP eta 7/906 KP artean) eta Irauregi-Lutxana-Barakaldo (7/906 KP) trenbide-lineak eskualdatzearen ondorioz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren titulartasunekoak izatera pasatzen diren ondasunak (eranskinean daude zehaztuta).

Artículo 1.– Asignar en régimen de adscripción a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea: los bienes que como consecuencia del traspaso de las líneas ferroviarias Basurto Hospital-Ariz (entre el PK 0/000 y PK 7/906) e Irauregi-Lutxana-Barakaldo (PK 7/906) pasan a ser de titularidad de la Administración Autónoma del País Vasco (detallados en Anexo).

2. artikulua.– Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarearen esku uztea Basurtuko Ospitalea-Ariz eta Irauregi-Lutxana-Barakaldo trenbide-lineak eskualdatzetik eratorritako ondasun, eskubide eta betebeharren administrazioa eta kudeaketa.

Artículo 2.– Encomendar a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea la administración y gestión de los bienes, derechos y obligaciones derivados del traspaso de las líneas ferroviarias Basurto Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-Barakaldo.

3. artikulua.– Maiatzaren 21eko 6/2004 Legearen 1. xedapen gehigarriaren arabera, Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea subrogatu egingo da adskribatzen diren ondasun eta eskubideekin lotutako egoera juridiko subjektibo guztietan.

Artículo 3.– De conformidad a la Disposición Adicional 1.ª de la Ley 6/2004, de 21 de mayo, Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea se subrogará en todas las situaciones jurídicas subjetivas, relacionados con los bienes y derechos objeto de adscripción.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau 2019ko maiatzaren 1ean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de mayo de 2019.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko maiatzaren 14an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 14 de mayo de 2019.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común