Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

90. zk., 2019ko maiatzaren 15a, asteazkena

N.º 90, miércoles 15 de mayo de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2274
2274

AGINDUA, 2019ko apirilaren 17koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baita euskal kirol-federazioen 2019ko kirol-programak finantzatzeko dirulaguntzetarako deialdia.

ORDEN de 17 de abril de 2019, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula la convocatoria de subvenciones para financiar los programas deportivos de las federaciones deportivas vascas correspondientes al año 2019.

Abenduaren 26ko 287/2000 Dekretuaren xedea kirol-federazioen finantzabidea arautzea da, haien urteroko kirol-programetarako itzuli beharrik gabeko dirulaguntzak emanez (2000ko abenduaren 30eko EHAA, 249. zk.).

El Decreto 287/2000, de 26 de diciembre, tiene por objeto regular el régimen de financiación de las federaciones deportivas mediante la concesión de subvenciones no reintegrables para sus programas deportivos anuales (BOPV n.º 249, de 30 de diciembre de 2000).

287/2000 Dekretu horren 3. artikuluak xedatzen duenez, urtez urte egingo da aipatutako dekretuak arautzen dituen laguntzak jasotzeko deialdia, Kulturako sailburuaren –egun, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren– agindu bidez, eta agindu horretan gorabehera hauek zehaztuko dira: deitutako laguntzak finantzatzeko diru-hornidura; eskabideak aurkezteko epeak eta tokia; erakunde eskatzaileek aurkeztu beharreko dokumentazioa; laguntzen zenbatekoa egiteko ponderazio-irizpideak, eta emandako laguntza justifikatzeko epea eta horretarako aurkeztu behar diren dokumentuak.

El artículo 3 del mencionado Decreto 287/2000 establece que anualmente, mediante Orden de la Consejera de Cultura, actualmente Consejero de Cultura y Política Lingüística se efectuará la correspondiente convocatoria para acogerse a las ayudas reguladas en el citado Decreto, en el que se concretará la dotación presupuestaria, el lugar y los plazos para la presentación de las solicitudes, la documentación que deben aportar las entidades solicitantes de las ayudas, la ponderación de los criterios de cuantificación de las ayudas así como el plazo y la documentación a aportar para la justificación de la ayuda.

Kontuan hartuta zer xedatzen duen Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen II. tituluaren IV. kapituluak, modu aktiboan hartuko da aintzat emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren helburua, diruz laguntzekoa den programa hau landu eta aplikatzeko orduan.

Teniendo en cuenta el Capítulo IV del Título II de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres, se tendrá en cuenta de manera activa el objetivo de la igualdad de mujeres y hombres en la elaboración y aplicación de este programa subvencional.

Beraz, 287/2000 Dekretuan xedatutakoari jarraituz, agindu honen bitartez gorabehera horiek zehaztuko dira, 2019. urtean laguntza-deialdia aplikatu ahal izateko.

Conforme a lo dispuesto por el referido Decreto 287/2000, mediante la presente Orden se concretan dichas cuestiones para la aplicación durante el ejercicio 2019 de la convocatoria de ayudas establecida por la norma mencionada.

Horrenbestez, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea.

Artículo 1.– Plazo para la presentación de solicitudes.

Abenduaren 26ko 287/2000 Dekretuaren bidez araututako dirulaguntzetarako deialdian parte hartu nahi duenak hilabeteko epea izango du eskabideak aurkezteko, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Dekretu horren bidez, euskal kirol-federazioen kirol-programetarako dirulaguntzak emateko modua arautzen da.

El plazo para la presentación de solicitudes de subvención para acceder a la convocatoria de ayudas establecida por el Decreto 287/2000, de 26 de diciembre, por el que se regula la concesión de subvenciones para los programas deportivos de las federaciones deportivas vascas, en el ejercicio 2019, será de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 2.– Presentación de las solicitudes.

1.– Erakundeek dirulaguntza bide elektronikotik izapidetu behar dute nahitaez, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.

1.– Las entidades obligatoriamente han de tramitar la subvención por el canal electrónico tal y como establece el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Erakunde interesdunek euskadi.eus egoitza elektronikoaren bidez egin ahal izango dituzte eskabideari lotutako izapide guztiak, helbide hauetan:

2.– Las entidades interesadas podrán realizar todos los trámites relativos a la solicitud de este procedimiento a través de la sede electrónica de www.euskadi.eus en las siguientes direcciones:

www.euskadi.eus/servicios/0130103

www.euskadi.eus/servicios/0130103

www.euskadi.eus/zerbitzuak/0130103

www.euskadi.eus/zerbitzuak/0130103

Eskaeraren osteko izapideak helbide honetan egingo dira:

Los trámites posteriores a la solicitud se realizan a través de:

http://www.euskadi.eus/micarpeta

http://www.euskadi.eus/micarpeta

http://www.euskadi.eus/nirekarpeta

http://www.euskadi.eus/nirekarpeta

3.– Erakundeek eskabidea eta dokumentazioa euskaraz edo gaztelaniaz aurkez ditzakete, nahi duten eran. Orobat, prozeduran zehar, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan ezarritakoaren arabera.

3.– Las entidades podrán presentar la solicitud junto con la documentación que se acompañe en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

4.– Eskabidea aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki onartu direla deialdi honen oinarrietan zehaztutako baldintzak.

4.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

3. artikulua.– Entitate eskatzaileek aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 3.– Documentación a aportar por las entidades solicitantes de las subvenciones.

Eskabideekin batera, honako dokumentazio hau aurkeztu behar da:

Las solicitudes de subvención se presentarán acompañadas de la siguiente documentación:

a) Eskabidea.

a) Solicitud.

b) Erakundearen 2019ko aurrekontua, batzar nagusiak onartua, VI. eranskineko kontabilitate-ereduaren arabera. Antolaketa-arrazoiengatik, aurrekontu hori aurretiaz Zuzendaritza Batzordeak aurkeztu ahal izango du edo Batzar Orokorrak izendatutako organoak, eta Batzar Nagusiak berretsi beharko du gero.

b) Presupuesto anual de la entidad aprobado por la Asamblea General para el ejercicio 2019, conforme al modelo establecido en el Anexo VI. Por motivos organizativos dicho presupuesto podrá ser presentado por la Junta Directiva u órgano designado por la Asamblea General de forma previa, con el compromiso de ser posteriormente ratificado por dicha Asamblea General.

c) Federazioko idazkariak egindako ziurtagiria, eskatutako laguntzei edo onuradunak jasotzea espero direnei buruzkoa, haiek ematen dituen erakunde publiko nahiz pribatua aipatuz, bai eta eskaeraren zenbatekoa eta egoera ere (ukaturik, ebatzi gabe, emanik). Horrelakorik eskatu ez bada, dirulaguntzara aurkeztutako programetarako bestelako laguntzarik eskatu edo jaso ez dela adierazten duen dokumentua.

c) Certificación expedida por el secretario o secretaria de la correspondiente Federación, de cualesquiera otras ayudas solicitadas o que estime recibir la beneficiaria, con mención de la entidad, pública o privada, que las otorgue, así como importe y estado de la misma (denegada, pendiente de resolución, concedida) En caso contrario, documento declarativo de no haber solicitado o percibido ninguna otra ayuda para los programas presentados a subvención.

d) Kirol-programa azaltzen duen memoria, honako hauek adierazita:

d) Memoria explicativa del programa deportivo, en la que deberá hacerse referencia a las siguientes cuestiones:

– Federazioak antolatutako kirol-lehiaketa ofizialak. Lehiaketen gutxi gorabeherako kopurua, espezialitate edo diziplinen eta kategorien arabera. Parte hartuko duten kirolari eta kluben kopurua eta parte hartuko duten kluben ehunekoa adierazi beharko da, federazioan afiliatuta dauden klub guztien aldean.

– Competiciones deportivas oficiales organizadas por la Federación. Estimación sobre el número de competiciones por especialidad o disciplina y categoría, indicándose el número de deportistas y de clubes participantes y el porcentaje de clubes participantes en relación con el número total de clubes afiliados a la federación.

– Kirol-prestakuntzako jarduerak. Egingo diren jardueren zerrenda, eta zenbat partaide arituko den eta zenbat ordu, gutxi gorabehera.

– Actividades de formación deportiva. Relación de las actividades a desarrollar, estimación sobre el número de horas y número de participantes.

– Zuzendari teknikorik dagoen. Haren titulazioa, dedikazioa ordutan eta federazioarekin duen lotura.

– Existencia del cargo de Director/a Técnico/a. Titulación, nivel de dedicación en horas y tipo de vínculo con la federación.

– Federazioak antolatutako jarduerak, parte-hartzera bideratutako kirolen inguruan (jolas, aisia eta osasunerako kirola).

– Actividades organizadas por las federaciones orientadas al deporte de participación (deporte de recreación, ocio y salud).

– Kirol-selekzioen jarduerak.

– Actividades de las selecciones deportivas.

– Kirol-mota bertokoa den.

– Carácter autóctono de la modalidad deportiva.

e) 2018ko abenduaren 31n federazioak afiliatuen artean zituen goi-mailako kirolarien zerrenda (Kirol Kontseilu Gorenak edo Eusko Jaurlaritzak onartuak).

e) Relación de deportistas de alto nivel (reconocidos por el Consejo Superior de Deportes y/o por el Gobierno Vasco) afiliados a la federación a 31 de diciembre de 2018.

f) Federazioak euskara zenbateraino erabiltzen duen adierazten duen memoria. Honako hauek aipatuko dira:

f) Memoria explicativa del régimen de utilización del euskara en la federación, en el que deberá hacerse referencia a las siguientes cuestiones:

– Euskaraz emandako prestakuntza-ikastaroak.

– Cursos de formación impartidos en euskara.

– Euskararen erabilera federazioaren dokumentu eta argitalpenetan.

– Utilización del euskara en los documentos y publicaciones de la federación.

– Euskarazko web-orria izatea.

– Página web en euskara.

– Jendeari euskaraz kasu egitea.

– Atención al público en euskara.

– Federazioaren kanpo-harremanetan euskara erabiltzea.

– Utilización del euskara en las relaciones externas de la federación.

– Federazioko kideekin euskara erabiltzea.

– Utilización del euskara en las relaciones con los miembros de la federación.

– Federazioko hizkuntza-paisaian euskara erabiltzea.

– Utilización del euskara en el paisaje lingüístico de la federación.

g) Erantzukizunpeko adierazpena, egiaztatzen duena erakunde eskatzaileak ez duela dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik edo penalik jaso, ezta horretarako legezko inolako debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoarekin bat etorrita.

g) Declaración responsable de que la entidad solicitante no se encuentra sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halla incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

h) Erantzukizunpeko adierazpena, honako hau dioena: erakunde eskatzaileak ez duela 38/2003 Legearen 13. artikuluan bildutako debekurik edo dirulaguntzak jasotzeko gaitasuna kentzen dion legezko debekurik. Berariaz aipatuko da, halaber, ordainduta dauzkala dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak.

h) Declaración responsable de que la entidad solicitante no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, ni se halla incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para la obtención de subvenciones, con expresa referencia a hallarse al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones.

i) Txapelketa ofizial propioen egutegia, Federazioko idazkariak sinatua eta presidenteak ontzat emana, Batzar Nagusiak zein egunetan onartu duen adierazita. Dirulaguntza eskatzeko dokumentazioa bidaltzen den egunean onartuta ez badago, Batzar Nagusira bidaliko den behin-behineko egutegia bidal daiteke. Batzar Nagusiak onartzen duenean behin betiko egutegia bidaliko da.

i) El calendario para sus competiciones oficiales propias firmado por el secretario o secretaria, con el visto bueno del presidente o presidenta de la Federación, con indicación de la fecha de la Asamblea General en la que ha sido aprobado. En caso de no haber sido aprobado en la fecha de aportación de la documentación para la solicitud de la subvención se podrá enviar el calendario previo que se enviará a la Asamblea General. Una vez aprobado por esta se enviará el calendario definitivo.

j) Federazioko idazkariak egin eta lehendakariak sinatutako dokumentua, non aipatzen baita Federazioak zer ekintza bultzatzen dituen emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak baztertzeko, emakumeen parte-hartzea sustatzeko eta haien arteko berdintasuna sustatzeko. Gainera, Kirol Erakundeen Erregistroan dauden datuak erabiliko dira Zuzendaritza Batzordearen osaera adierazteko.

j) Documento expedido por el secretario o secretaria y firmado por el Presidente o Presidenta en el que se haga constar las acciones desarrolladas por la federación para eliminar desigualdades, fomentar la participación femenina y promover la igualdad entre mujeres y hombres. Además, constará la composición de la Junta Directiva, tal y como está inscrita en el Registro de Entidades Deportivas.

k) Federazioko idazkariak egindako ziurtagiria eta lehendakariak ontzat emana, 2018ko abenduaren 31n izapidetutako lizentzien kopurua eta Kirol-lizentziak izeneko plataformaren erabilera adierazten dituena.

k) Certificado expedido por el secretario o secretaria, con el visto bueno del Presidente o Presidenta de la federación del número de licencias tramitadas a 31 de diciembre de 2018, así como uso del programa Kirol-lizentziak.

l) Federazioko idazkariak egindako ziurtagiria eta lehendakariak sinatua, federazioaren dokumentazio ekonomiko hau jasotzen duena:

l) Certificado expedido por el secretario o secretaria y firmado por el Presidente o Presidenta que incluya la siguiente documentación económica de la federación:

1.– Balantzea 2018ko abenduaren 31n.

1.– Balance a 31 de diciembre de 2018.

2.– Altxortegi garbia 2018ko abenduaren 31n.

2.– Tesorería neta a 31 de diciembre de 2018.

3.– Finantza-erakundeekiko zorrak 2018ko abenduaren 31n.

3.– Deudas con entidades financieras a 31 de diciembre de 2018.

4.– Azken bi ekitaldietako mozkin eta galeren kontua.

4.– Cuenta de beneficios/pérdidas de los dos últimos ejercicios.

m) «Kudeaketa Aurreratuko Diploma», Euskalit-en 3K Programakoa: diploma horrek aintzat hartzen ditu Euskalit-en kanpoko kontrastearen zerbitzua jaso eta kudeaketa aurreratua edo haren baliokidea osatzen duten elementuak garatzeko konpromisoa erakusten duten erakundeak.

m) «Diploma a la Gestión Avanzada», del Programa 3K de Euskalit, que reconoce a aquellas organizaciones que reciben el servicio de contraste externo de Euskalit y demuestran su compromiso de desarrollar los elementos que componen la Gestión Avanzada, o equivalente.

Emandako dokumentazio guztiak hizkuntza inklusibo eta ez-sexista izan beharko du. Gainera, emandako datu guztiek sexuaren arabera bereizita egon beharko dute.

Toda la documentación aportada deberá incluir un lenguaje inclusivo y no sexista. Además, todos los datos aportados han de ser desagregados por sexo.

Eskabidea aurkezteak berekin dakar eskatzaileak organo kudeatzaileari baimena ematea zuzenean egiaztatu dezan federazio eskatzaileak betetzen dituela zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak. Dagokion federazioak berariaz uka dezakebaimen hori, eta, kasu horretan, dagozkion ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu.

La presentación de la solicitud conlleva la autorización del solicitante para que el órgano gestor obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social de la federación solicitante. La federación correspondiente podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar en tal caso las correspondientes certificaciones.

Erakunde onuradunei dirulaguntza horiek emateko, eta, bidezko denean, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da amaiera ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emanda dauzkaten izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen arloan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozedura guztiei. Dirulaguntza horiek emateko, eta, bidezkoa denean, ordaintzeko, halaber, ezinbestekoa izango da halako prozeduretan jasotako dirulaguntzak itzultzea, baldin eta hala eskatzen duen ebazpena ematen bada itzulketa-prozeduraren bukaeran.

La concesión y, en su caso, el pago de las ayudas a las entidades beneficiarias de estas quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halla todavía en tramitación. Asimismo, la concesión y, en su caso, el pago de la subvención quedará condicionada al reingreso de la subvención recibida cuando, a la finalización de un procedimiento de reintegro, se hubiera dictado resolución en tal sentido.

4. artikulua.– Diru-zuzkidura.

Artículo 4.– Dotación económica.

2019ko ekitaldirako, agindu honetan arautzen diren laguntzak finantzatzeko bideratu den aurrekontu-zuzkidura bi milioi laurehun eta berrogeita bost mila (2.445.000) eurokoa da.

Para el ejercicio 2019, la dotación presupuestaria destinada a financiar las ayudas reguladas en la presente Orden es de dos millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil (2.445.000) euros.

5. artikulua.– Laguntzak koantifikatzeko irizpideak.

Artículo 5.– Criterios de cuantificación de las ayudas.

Segidan zehazten diren zenbatekoen batuketak esango du agindu honen deialdian parte hartuko duten federazioei zenbateko dirulaguntza emango zaien:

El importe de la subvención a conceder a las federaciones que se acojan a la convocatoria regulada en la presente Orden se calculará mediante la suma de las siguientes cantidades:

1.– Federazio bakoitzak Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2018ko urtarrilaren 24ko Aginduaren babesean 2018ko kirol-programak finantzatzeko eskuratu zuen dirulaguntzaren erdia (% 50). Agindu horren bidez, Euskal kirol-federazioen 2018ko kirol-programak finantzatzeko dirulaguntzen deialdia arautu zen.

1.– El cincuenta por ciento (50%) de la subvención que hubieren obtenido para financiar sus programas deportivos del 2018, al amparo de la Orden de 24 de enero de 2018, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula la convocatoria de subvenciones para financiar los programas deportivos de las federaciones deportivas vascas correspondientes al año 2018.

2.– Aurreko puntuaren arabera federazio eskatzaile bakoitzarentzako diru-kopurua zehaztu ondoren, horien guztien batuketa agindu honetako 4. artikuluan zehaztutako kopuruari kenduko zaio eta gelditzen dena irizpide hauen arabera banatuko da:

2.– Una vez determinadas las cantidades correspondientes a cada federación solicitante, de acuerdo con el apartado anterior, el importe global de las mismas se detraerá del que se indica en el artículo 4 de la presente Orden, distribuyéndose la cantidad resultante con arreglo a los siguientes criterios:

a) Kirol-programa (puntuen % 60).

a) Programa deportivo (60% de los puntos).

Honako hauek hartuko dira kontuan kirol-programaren interesa balioesteko:

Se valorará el interés del proyecto deportivo presentado atendiendo a las siguientes cuestiones:

– Federazioak antolatu asmo dituen kirol-lehiaketa ofizialak.

– Competiciones deportivas oficiales organizadas por la federación.

– Kirol-prestakuntzako jarduerak.

– Actividades de formación deportiva.

– Zuzendari teknikorik dagoen.

– Existencia del cargo de Director/a Técnico/a.

– Federazioak antolatutako jarduerak, parte-hartzera bideratutako kirolen inguruan (jolas, aisia eta osasunerako kirola).

– Actividades organizadas por las federaciones orientadas al deporte de participación (deporte de recreación, ocio y salud).

– Kirol-selekzioen jarduerak.

– Actividades de las selecciones deportivas.

– Kirol-mota bertokoa den.

– Carácter autóctono de la modalidad deportiva.

b) Lizentzia federatua eta Kirol-lizentziak izeneko plataformaren erabilera duten kirolarien kopurua (puntuen % 5).

b) Número de deportistas con licencia federada y uso de la plataforma Kirol-lizentziak (5% de los puntos).

c) Euskararen erabilera (puntuen % 10). Puntu bana emango zaie euskaraz osoki egindako honako ekintza hauei, eta puntu erdia euskaraz partez egindako ekintza bakoitzari: guztizko zazpi puntuak lortzen dituenari beste hiru emango zaizkio, eta horrela gehieneko hamarrak lortuko ditu.

c) Utilización del euskara (10% de los puntos). Se concede un punto por cada una de las siguientes acciones desarrolladas en su totalidad en euskera y medio punto por cada acción desarrollada parcialmente en euskera. Si se consigue el total de los siete puntos se añaden otros tres hasta llegar al máximo de diez.

– Euskaraz emandako prestakuntza-ikastaroak.

– Cursos de formación impartidos en euskara.

– Euskararen erabilera federazioaren dokumentu eta argitalpenetan.

– Utilización del euskara en los documentos y publicaciones de la federación.

– Euskarazko web-orria izatea.

– Página web en euskara.

– Jendeari euskaraz kasu egitea.

– Atención al público en euskara.

– Federazioaren kanpo-harremanetan euskara erabiltzea.

– Utilización del euskara en las relaciones externas de la federación.

– Federazioko kideekin euskara erabiltzea.

– Utilización del euskara en las relaciones con los miembros de la federación.

– Federazioko hizkuntza-paisaian euskara erabiltzea.

– Utilización del euskara en el paisaje lingüístico de la federación.

d) Autofinantzaketa-maila (puntuen % 5), honako banaketa honen arabera:

d) Nivel de autofinanciación (5% de los puntos) de acuerdo con la siguiente distribución:

– % 0,00 - % 49,99: 0 puntu.

– 0,00% – 49,99%: 0 puntos.

– % 50,00 - % 74,99: 2 puntu.

– 50,00% – 74,99%: 2 puntos.

– % 75etik gora: 5 puntu.

– Más del 75,00%: 5 puntos.

e) Goi-mailako kirolarien kopurua, Kirol Kontseilu Gorenak edo Eusko Jaurlaritzak onartuak (puntuen % 5), honako banaketa honen arabera:

e) Número de deportistas de alto nivel, reconocidos por el Consejo Superior de Deportes y/o por el Gobierno Vasco (5% de los puntos) de acuerdo con la siguiente distribución:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

f) «Kudeaketa Aurreratuko Diploma», Euskalit-en 3K Programakoa: diploma horrek aintzat hartzen ditu Euskalit-en kanpoko kontrastearen zerbitzua jaso eta kudeaketa aurreratua edo haren baliokidea osatzen duten elementuak garatzeko konpromisoa erakusten duten erakundeak. (puntuen % 5).

f) «Diploma a la Gestión Avanzada», del Programa 3K de Euskalit, que reconoce a aquellas organizaciones que reciben el servicio de contraste externo de Euskalit y demuestran su compromiso de desarrollar los elementos que componen la Gestión Avanzada, o equivalente. (5% de los puntos).

g) Federazioak emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak baztertzeko, emakumeen parte-hartzea sustatzeko eta haien arteko berdintasuna sustatzeko bultzatutako ekintzak (puntuen % 10).

g) Acciones desarrolladas por la Federación para eliminar desigualdades, fomentar la participación femenina y promover la igualdad entre mujeres y hombres (10% de los puntos).

3.– Aurreko paragrafoan zehaztutako balorazioa egin ondoren, federazio bakoitzari dagokion gainontzeko diru-zenbatekoa honela kalkulatuko da: federazio bakoitzak lortutako puntuazioak federazio guztien puntuazioarekiko erakusten duen ehunekoa aplikatuko zaio artikulu honen 2. puntuan aipatzen den guztirako kopuruari.

3.– Efectuada la valoración descrita en el apartado anterior, el porcentaje que la puntuación alcanzada por cada federación represente del total obtenido por todas las federaciones se aplicará a la cantidad total resultante a la que se refiere en el punto 2 de este artículo, para la determinación del importe restante de la subvención correspondiente a cada federación.

6. artikulua.– Laguntzak ordaintzeko prozedura.

Artículo 6.– Procedimiento de pago de las ayudas.

1.– Dirulaguntzaren onuradun izateko eskakizunak betetzen direla egiaztatu ondoren, eta agindu honen 3. artikuluan eskatzen den dokumentazioa eta dirulaguntza-eskabidea aurkeztu ondoren, Jarduera Fisikoko eta Kiroleko zuzendariak ebazpena emango du onuradun bakoitzak jasoko duen lehenengo aurrerapena zenbatekoa izango den zehazteko eta ordainketa egiteko, abenduaren 26ko 287/2000 Dekretuaren 5. artikuluan adierazitako ordainketa-arautegian xedatzen denarekin bat etorriz (dekretu horren bidez, euskal kirol-federazioen kirol-programetarako dirulaguntzak arautzen dira).

1.– Previa verificación de los requisitos para ser beneficiarios de la subvención y una vez presentada la solicitud de subvención junto con la totalidad de la documentación exigida en el artículo 3 de la presente Orden, se librará un primer pago anticipado, mediante resolución del Director de Actividad Física y Deporte en la que se determinará el importe que con carácter anticipado recibirá cada beneficiario, de acuerdo con el régimen de libramientos establecido en el artículo 5 del Decreto 287/2000, de 26 de diciembre, por el que se regula la concesión de subvenciones para los programas deportivos de las federaciones deportivas vascas.

2.– Bigarren ordainketa aurreratua Jarduera Fisikoko eta Kiroleko zuzendariaren ebazpen baten bidez egingo da, betiere aurreko urtean jasotako dirulaguntzaren justifikazioa aurkeztu eta onetsi ondoren. Bigarren zati hori aipatutako urteko dirulaguntzaren % 25 izango da.

2.– El segundo pago anticipado se librará, mediante resolución del Director de Actividad Física y Deporte, una vez presentada la justificación de la subvención concedida el año anterior y aprobada la misma, por un importe equivalente al 25% de la subvención del mencionado año.

3.– Dirulaguntzaren gainerakoa, alegia, eskaera egin den urterako onartutako dirulaguntzaren guztia osatu artekoa, aurreratutako ordainketetan emandako zenbatekoak justifikatu ondoren likidatuko da.

3.– El resto de la subvención, hasta alcanzar el total de la ayuda aprobada para el año para el que se solicita la misma, se liquidará una vez justificadas las cantidades concedidas en los libramientos anticipados.

7. artikulua.– Laguntza justifikatzeko epea eta aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 7.– Plazo y documentación a aportar para la justificación de la ayuda.

1.– Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Legearen 30. eta 31. artikuluetan ezarritakoa aintzat hartuz, dirulaguntzaren bat jaso duten federazioek diru hori agindu honetan eta dirulaguntza emateko ebazpenean zehaztutako helburuetarako erabili dela egiaztatu behar dute 2020ko otsailaren 15a baino lehen, honako dokumentazio hau aurkeztuz:

1.– Teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, las federaciones beneficiarias de subvenciones deberán acreditar y justificar antes del 15 de febrero de 2020 la aplicación de la subvención al destino establecido en la presente Orden y en la Resolución de concesión mediante la presentación de la siguiente documentación:

a) 2019ko aurrekontuaren likidazioa, Batzar Nagusiak onartua.

a) Liquidación del presupuesto del año 2019 aprobada por la Asamblea General.

b) Burututako kirol-proiektuari buruzko memoria zehatza. Horrekin batera, eskabidean zehaztutako jarduerak burutu direla erakusten duen dokumentazioa aurkeztu behar da.

b) Memoria detallada del proyecto deportivo ejecutado acompañada de la documentación pertinente justificativa de haberse desarrollado las actividades contempladas en la solicitud.

c) Helburu bererako beste dirulaguntzaren bat jaso bada eta deialdi honetarako eskaera aurkeztu zen unean horren berri ez bazuten, horien zerrenda aurkeztu behar dute federazioek.

c) Relación de cualesquiera otras ayudas con destino al mismo objeto, de cuya efectividad no se tuviera conocimiento en el momento de presentación de las solicitudes.

d) Egindako gastuak fakturak eta ordainketa-ziurtagiriak aurkeztuz justifikatzea.

d) Justificación de gasto mediante la presentación de facturas y justificantes de pago.

e) Eskabidea egiterakoan bi hizkuntza ofizialak erabiltzeko konpromisoa aurkeztu duten federazioei dagokienez, konpromiso hori betetzen dela egiaztatzen duten agirien aleak.

e) En caso de aquellas federaciones que hayan acompañado su solicitud con el compromiso de utilizar los dos idiomas oficiales, ejemplares de la documentación generada que acrediten dicho uso.

Dokumentazio guztia bide telematikoen bitartez aurkeztuko da.

La aportación de toda la documentación se realizará telemáticamente.

2.– Aurkeztutako dokumentazioa aztertuta, Jarduera Fisikoko eta Kiroleko zuzendariak dagokion likidazio-ebazpena emango du eta, hala badagokio, dagoeneko ordaindu den baina itzuli egin behar den zenbatekoa adieraziko du, betiere Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta itzulketei buruzko erregimen orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuarekin bat etorrita.

2.– A la vista de la documentación aportada, el Director de Actividad Física y Deporte procederá a dictar la oportuna resolución de liquidación, en la que, en su caso, señalará la cuantía de la subvención ya abonada cuyo reintegro procede, de conformidad con el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

8. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 8.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Agindu honetan arautzen diren laguntzen onuradun diren erakundeek bete beharko dute bi xedapen hauetan araututako betebehar-erregimena: Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikulua eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikulua.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir en todo caso con el régimen de obligaciones regulado en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Batez ere 38/2003 Lege Orokorraren 18.4 artikulua bete beharko da, eta programen, ekintzen, inbertsioen eta dirulaguntza jasotzen duten bestelako jardueren finantzaketaren publikotasunari buruzko bidezko publizitatea egingo da, erregelamenduz ezarritako baldintzen arabera.

Especialmente se ha de cumplir con el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos reglamentariamente establecidos.

9. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 9.– Incumplimientos.

2. artikulu honetako aurreko paragrafoan aipatutako egoera horietako bat gertatu dela egiaztatuz gero, jasotako zenbatekoak eta legezko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko zaizkio, betiere bi arau hauen arabera: azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena, eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena. Zehatzago, itzultzekoak izango dira bi xedapen hauetan jasotako egintzak eta egoerak: Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikulua eta 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 53. artikulua.

La constatación de la existencia de cualquier supuesto de incumplimiento de las condiciones que motivaron la concesión de la subvención dará lugar, de conformidad con los términos establecidos en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión, a la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco la totalidad o parte de las cantidades percibidas, más los intereses de demora que procedan, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Más específicamente, serán causa de reintegro los hechos y las situaciones contenidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 53 del Decreto Legislativo 1/1997 mencionado.

XEDAPEN GEHIAGARRIA.– Datu pertsonalak babestearen arloko informazio-klausula.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Cláusula informativa en materia de protección de datos de carácter personal.

– Arduraduna: Kultura eta Hizkuntza Politika Saila; Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritza.

– Responsable: Departamento de Cultura y Política Lingüística; Dirección de Actividad Física y Deporte.

– Helburua: Euskadiko kirol-federazioen kirol-programetarako dirulaguntzak kudeatzea.

– Finalidad: gestión de las subvenciones destinadas a los programas deportivos de las federaciones deportivas vascas.

– Legitimazioa: Interes publikoan edo tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak erabili bitartean egiteko bat betetzeko behar den tratamendua (Dirulaguntzen Lege Orokorra eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina).

– Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley General de Subvenciones y Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).

– Hartzaileak: arlo honetan eskumenak dituzten administrazio publikoei eman ahal izango zaizkie datu pertsonalak.

– Destinatarios: los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

– Eskubideak: zuk zure datuak atzitzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta tratatuak izateko mugak jartzeko eta aurka egiteko ere, informazio gehigarrian esaten den moduan.

– Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.

– Informazio gehigarria: datuen babesari buruzko informazio gehiago nahi baduzu, jo web-orri honetara: www.euskadi.eus/rgpd/0130103

– Información adicional: podrá ampliar información en materia de protección de datos en la siguiente dirección web: www.euskadi.eus/rgpd/0130103.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari. Beraz, beronen aurka, interesdunek berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, edo bestela administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación o bien recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko apirilaren 17a.

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de abril de 2019.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

I. ERANSKINA
ANEXO I
DIRULAGUNTZAREN ESKABIDEA
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
KIROL-PROIEKTUA AZALTZEN DUEN MEMORIA
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DEPORTIVO
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
2018KO ABENDUAREN 31N LIZENTZIA FEDERATUA DUTEN KIROLARIEN KOPURUA
NÚMERO DE DEPORTISTAS CON LICENCIA FEDERADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IV. ERANSKINA
ANEXO IV
EUSKARAREN ERABILERAREN BERRI EMATEN DUEN MEMORIA
MEMORIA EXPLICATIVA DEL RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN DEL EUSKARA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
V. ERANSKINA
ANEXO V
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA
DECLARACIÓN RESPONSABLE
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
VI. ERANSKINA
ANEXO VI
ERAKUNDEAREN 2019KO EKITALDIRAKO AURREKONTUA
PRESUPUESTO ANUAL DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO 2019
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
VII. ERANSKINA
2019KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

ANEXO VII
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019
(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común